НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядаються нові концептуальні підходи до напрямів та механізмів реалізації бюджетної політики та перетворення її на дієвий інструмент соціально-економічного розвитку держави. Визначено основні рушійні чинники, що дають змогу вдосконалити бюджетне фінансування в Україні. Проаналізовано перспективні напрямки покращення бюджетного фінансування та зарубіжний досвід у даній сфері.

Ключові слова: бюджетне фінансування, бюджетна політика, бюджетні кошти, держава, державний бюджет, державні видатки, державні цільові фонди, фінансові ресурси.

Annotation

The article deals with new conceptual approaches to the directions and mechanisms for implementing budget policy and transform it into an effective instrument of socio-economic development. The article вetected a major factor that allows to improve the budget financing in Ukraine, analysis of promising directions to improve funding and foreign experience in this field.

Key words: budgetary funding, fiscal policy, budget, state, state budget, public expenditures, public trust funds, financial resources.

Постановка проблеми: На сьогоднішній день тема бюджетного фінансування є дуже актуальною. Оскільки економіка в країні під час фінансової кризи є нестабільною та слабкою, тому потрібно розробити нові концептуальні підходи до напрямів та механізмів реалізації бюджетної політики та перетворити її на дієвий інструмент соціально-економічного розвитку держави. Держава використовує бюджет для концентрації і цілеспрямованого розподілу фінансових ресурсів для надання суспільних послуг та реалізації загальнодержавних програм. Завдяки цьому уряд може впливати на розвиток суспільного виробництва та створювати стимули для ефективного використання наявних ресурсів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій: Дослідженню окремих питань з проблем регулювання бюджетних видатків як у цілому, так і на утримання центральних органів виконавчої влади зокрема приділяли увагу ряд вчених радянського періоду. Вони вивчали природу окремих бюджетних асигнувань галузей. Зокрема, Н.А. Куфакова досліджувала проблему правового регулювання фінансування бюджетних закладів у СРСР, В.В. Гусєва та О.А. Супатаєва – правові питання фінансування науки, К.Л. Глухарєв – охорони здоров’я, Л.К. Воронова – теоретичні аспекти правового регулювання видатків державних бюджетів союзних республік та Н.Ю. Пришва – правове регулювання видатків на народну освіту. За роки незалежності вітчизняними вченими велись розробки правових основ фінансування витрат на культуру в Україні (Г.А. Нечай) та проблем правового регулювання видатків на вищу освіту (К.Г. Грищенко) і правове регулювання видатків на науку (Н.Я. Якимчук).

Мета дослідження: Визначити основні рушійні чинники, що дають змогу вдосконалити бюджетне фінансування в Україні за допомогою аналізу перспективних напрямків покращення бюджетного фінансування та зарубіжного досвіду.

Виклад основного матеріалу: Наукова громадськість України вже тривалий час наголошує на необхідності визначення пріоритетів економічного та соціального розвитку і спря¬мувань на їх реалізацію наявних бюджетних коштів. На жаль, ці рекомендації не втілились у практику соціально-політичного планування в Україні. Певні пріоритетні завдання визначались на рівні Послань Президента України до Верховної Ради України і урядових програм починаючи з 2000 р. Водночас кількість таких пріоритетів сягала десятків, самі пріоритети постійно змінювалися залежно від того чи іншого уряду, тієї чи іншої політичної ситуації, але ніколи тим чи іншим пріоритетам не надавалося статусу національних у тому розумінні, як це існує, наприклад, в Росії. Наслідком подібного перебігу подій стало те, що до переліку пріоритетів включалися всі ті завдання, які поставали перед країною на різних етапах розвитку. У результаті сьогодні існує понад 400 державних цільових програм, які мають приблизно однаковий рівень пріоритетності в очах держави і суспільства. Фінансування цих програм здійснюється у неповному обсягу та у “рваному режимі”, що не дозволяє досягти поставлених завдань і не може бути визнано суспіль¬ством як ефективне використання наявних у країні ресурсів.

За умов політичної нестабільності дедалі частіше йдеться про збільшення со¬ціальних видатків. Ініціативи президента, уряду чи депутатів щодо підвищення рівня соціальної забезпеченості населення у цілому є зрозумілими і певною мірою вмоти¬вованими. Водночас у них говориться про підвищення рівня соціального забезпечен¬ня взагалі і не аналізується рівень соціальних видатків, перевищення якого може при¬звести до розбалансування бюджету, а також не визначаються пріоритетні напрями спрямування державних видатків, у тому числі соціальних [8].

В умовах обмежених обсягів бюджетних коштів вирішити всі проблеми, наявні в економіці та сфері соціального забезпечення, неможливо. Отже, все одно слід здійсню¬вати певний вибір пріоритетних на сучасному етапі завдань, які вимагають першо¬чергової уваги, що і було зроблено в Російській Федерації шляхом визначення обме¬женої кількості національних проектів, у кожному з яких чітко сформульовано цілі та механізми реалізації, критерії досягнення результатів, принципи фінансового забез¬печення. Впровадження в країні інноваційно-інвестиційної мо¬делі розвитку економіки, дозволяє збільшити соціальні видатки без небезпеки для економічної стабільності. Зазначене зумовлене тим, що за такого підходу переважна частка соціальних видатків направляється на забезпечення оптимального відтворен¬ня людського капіталу та орієнтована на економічний розвиток. Безумовно, впрова¬дження в Україні подібної ініціативи матиме певні особливості, пов’язані з умовами реалізації подібних проектів, а також спрямованістю проектів, які можуть бути ви¬знані як національні [9]. Такі підходи доцільно було б задіяти і в Україні, що, крім консолідації сус¬пільства навколо найбільш значущих проектів, дозволило б запровадити нові форми ефективного державного управління, базовані на використанні сучасних технологій і прозорості.

Дещо іншою може бути і спрямованість національних проектів в Україні. Такі національні проекти, як охорона здоров’я, освіта та доступне житло є не менш актуальними для України, ніж для Росії, проте акценти в них можуть бути розстав¬лені трохи по-іншому.

Ключовим для виживання України в умовах її залежності від експорту енергетич¬них ресурсів (газу, ядерного палива, нафти) є подолання високої енергозатратності промисловості, житлово-комунального сектору, побутової сфери, що не дає країні ефективно розвиватися, зумовлює зростання інфляції, ставить під загрозу надійність енерго- і теплопостачання громадян, знижує конкурентоспроможність продукції вітчиз¬няних підприємств. На нашу думку, реалізація політики енергозбереження та оптимізація енергетичного балансу країни мають стати одним з головних пріоритетів дер¬жави і, безумовно, заслуговують на включення до національних проектів. Реалізація цього проекту закладе підґрунтя модернізації української економіки, забезпечивши ощадливе використання ресурсів, а отже, збереження державних коштів і їх направ¬лення на соціальне забезпечення.

Завдання розвитку сучасної транспортної інфраструктури (залізниць, аеропортів, автомобільних доріг тощо) також заслуговує на увагу як претендент на здобуття статусу національного проекту. Україну не можна порівнювати з Росією за наявністю природ¬них ресурсів. Водночас наша країна є транзитною державою і має повною мірою ско¬ристатися своїм географічним положенням для розвитку економіки, пожвавлення інвес¬тиційної діяльності, підвищення зайнятості населення, а отже, і добробуту громадян. Таким чином, це завдання заслуговує на включення до переліку національних проектів. Важливими з точки зору забезпечення прискореного економічного зростання та високої якості економічного розвитку є підтримка науки, інновацій, а також розвиток наукомістких видів діяльності, що має враховуватися при формуванні загальнодер¬жавних пріоритетів.

Національні програми мають стати орієнтиром у формуванні бюджетної політики і враховуватися в бюджетному плануванні. На думку С. Глазьєва, свідченням серйозного ставлення держави до реалізації національних проектів має стати врахування визначених державою пріоритетів у видатках державного бюджету. Він вважає, що у світі існують певні параметри фінансування найважливіших державних функцій, які відповідають певним вимогам. Наприклад, видатки на охорону здоров’я мають становити від 5% (мінімальний рівень, рекомендований Всесвітньою організацією охорони здоров’я)до 10% (рівень розвинутих країн); витрати на науку – від 1,5доЗ% ВВП, освіту – від 5 до 7% ВВП. Саме порівняно з цими показниками і слід оцінювати відповідність бюджетної політики національним пріоритетам щодо даних сфер. Теоретично такий підхід, безумовно, можна підтримати, особливо у відношенні до проектів, що стосуються охорони здоров’я, освіти, науки. Але як робити подібні по¬рівняння у випадках, коли ми розглядаємо такі національні проекти (пріоритети), як розвиток АПК, енергозбереження, розвиток сучасної транспортної інфраструктури тощо. Подібні порівняння не є коректними, оскільки в розвинутих країнах спостерігається зовсім інша ситуація щодо стану транспортної та житлово-комунальної інфраструктури, міри енергонезалежності та рівня енергозбереження, ніж, наприклад, в Україні чи Росії. Оцінюючи відповідність таких державних видатків загальнодержавним пріоритетам, слід виходити з обернено пропорційної залежності між показниками, що характеризують рівень бюджетних витрат за даним напрямом у нас і в розвинутих країнах світу. Якщо розглядати такі пріоритети, як розвиток АПК або забезпечення населення доступним житлом, то для цих сфер спостерігається зовсім інша залежність. Наприклад, у розви¬нутих країнах світу, зокрема, в країнах ЄС і США, державна підтримка (субсидування) АПК сягає такого рівня, який ми ще досить тривалий час не зможемо собі дозволити навіть у мріях з огляду на можливості державного бюджету нашої країни. Якщо говори¬ти про програму забезпечення населення доступним житлом, то економічна сутність і принципові підходи до розв’язання цієї проблеми в таких країнах, як Україна, Росія і, наприклад, США та європейські країни, настільки істотно різняться, що тут взагалі немає підстав для будь-яких порівнянь. Тому запропоновані С. Глазьєвим підходи, безумов¬но, становлять інтерес і їх слід використовувати для аналізу бюджетної політики, але не вони мають грати першу скрипку у визначенні того, наскільки бюджетна політика відпо¬відає пріоритетним національним проектам.

В Україні існує ще одна проблема – значне навантаження на бюджет та державні цільові фонди із забезпечення фінансування державних програм. Обсяги державного бюджету замалі для розв’язання складних економічних та соціальних проблем, таких як велике навантаження на бюджет та державні поза¬бюджетні цільові фонди із забезпечення фінансування соціальних програм, незбалансованість та неадекватність ринковій економіці розвитку системи пенсійного забезпечення, хронічне недофінансування місцевих бюджетів, високий рівень роз¬витку тіньової економіки та ухилення від оподаткування, а також державної учас¬ті в економічному розвитку (перерозподілі ВВП через державні фонди, розвитку державного сектору економіки), недосконалість механізмів оподаткування та бюд¬жетного регулювання, низький рівень податкового адміністрування. До інших складних проблем розвитку України слід віднести значні обсяги відтоку (виведен¬ня) капіталів за кордон, зокрема недоодержання виручки від експорту товарів і по¬слуг, завищення платежів за імпортовану продукцію, за фіктивними операціями з цінними паперами.

Аби бюджетна політика забезпечила економічне зростання, орієнтоване на підвищення якості життя громадян, потрібні відповідні важелі, а саме:

забезпечення проведення структурної перебудови господарського комп¬лексу з метою формування його раціональної структури, що відповідає вимогам розвитку соціальної ринкової економіки;

створення адекватної матеріальної бази, яка є основою підвищення конкурентоспроможності бізнесу;

зміцнення потенціалу вітчизняного товаровиробника й посилення його конкурентоспроможності;

– підвищення якості людського капіталу, залученого до виробничої, та посередницької діяльності;

– створення адекватної розвиткові ринкової економіки інфраструктури;

– формування справедливих відносин між бізнесом і найманими працівника¬ми стосовно умов праці, участі в управлінні підприємствами та розподілі доходів;

– підвищення стимулюючої ролі оплати праці;

– підвищення ефективності державного регулювання розвитку економіки;

– послаблення децентралізації економічного розвитку й посилення еконо¬мічного потенціалу регіонів [5-7].

Отже, за вищенаведеним зробимо наступні висновки:

Технологія формування та реалізації національних проектів логічно вписується до наявних в Україні процедур формування стратегії соціально-економічного розвит¬ку розробки державних цільових і бюджетних програм. Водночас запровадження цієї технології вимагає вдосконалення та уточнення відповідних процесів, що, поряд з іншим, дозволить зменшити кількість державних цільових програм і позбавитися дуб¬лювання в них окремих завдань.

Запозичення досвіду формування пріоритетних національних проектів стане поштовхом для розвитку програмно-цільового методу планування, насамперед, у на¬прямі забезпечення зв’язку між плануванням бюджету та довгостроковим характе¬ром національних проектів, а також у напрямі вдосконалення показників результа¬тивності бюджетних програм, зокрема, показників продукту, ефективності та якості.

Застосовувана в Україні система формування доходів місцевих бюджетів та фінансування видатків є досить недосконалою: обсяги функцій і повноважень, які покладаються на місцеві органи влади, не відповідають фінансовим можливостям їх реалізації; широкий перелік задекларованих державою соціальних зобов’язань не узгоджуються з наявними фінансовими ресурсами; має місце нечітке розмежу¬вання повноважень між органами державної та місцевої влади.

Прагнення до побудови в Україні ефективної системи взаємовідносин між органами різних рівнів у бюджетній сфері і бажання уникнути економічно необґрунтованих рішень спонукає до вивчення як позитивного, так і негативного світового досвіду в організації бюджетного фінансування.

У різних країнах існують різноманітні умови (адміністративні, соціальні, національні, культурні, історичні тощо), які впливають на побудову взаємовідносин різних рівнів влади у бюджет¬ній сфері. Залежно від цих умов кожна країна по-своєму вирішує питання побудови відносин бюджетного фінансування.

Бюджетне фінансування видатків, відбиваючи перерозподіл отриманих державою доходів, відображається у формуванні вторинних, а в окремих випадках, і первинних доходів юридичних і фізичних осіб. Воно може мати прямий і непрямий (опосередкований) характер. Прямий характер має формування доходів конкретних отримувачів бюджетних асигнувань — розпорядників бюджетних коштів, опосередкований характер — споживачів суспільних благ, які забезпечуються за рахунок бюджету [2].

Центральне місце у системі доходів держави посідають доходи державного і місцевих бюджетів, завдяки яким мобілізується основна частка фінансових ресурсів, необхідних для фінансового забезпечення виконання державою покладених на неї функцій. Наприклад, у США через бюджет перерозподіляється 28 % ВВП, у Німеччині — 40 %, Швеції — 50 %. В Україні бюджетні ресурси становлять 34 % фінансових ресурсів держави і майже 45 % ВВП [3].

Як правило, більш висока централізація бюджетної системи і більший обсяг бюджет¬них коштів, що перерозподіляються, характерні для країн з високим ступенем нерівності бюджетної забезпеченості. Наприклад, у Німеччині та Канаді.

У результаті цього і в Німеччині, і в Канаді досягається основна мета міжбюджетного регулювання – здійсню¬ється бажане вирів¬нювання бюджетної забезпеченості суб’єктів федерації, тобто кінцеві споживачі мають відносно рівний доступ до бюджетних послуг.

У США сьогодні усі грошові трансферти з федерального бюджету мають цільовий характер більш-менш вузької спрямованості. Трансферти поділя¬ються на цільові й вузькоцільові.

Вузькоцільові – виділяються на чітко визначені цілі: наприклад, на будівництво визначеного об’єкта чи на виплату заробітної плати вчителям певної категорії. Вузько¬цільові трансферти розподіляються згідно з такими правилами [1]:

1. На підставі формули, затвердженої в законодавчому чи адміністра¬тивному поряд¬ку. У формулу включаються різні статистичні показники.

2. Під конкретні проекти. Такого роду трансферти, як правило, розподіляються на кон¬курсній основі.

3. Комбінація формули та проекту. У даному випадку обсяг коштів, які виділяються під конкретний проект, обмежується сумою, визначеною на підставі формули.

Такі трансферти виділяються або в абсолютній сумі, або в порядку спільного фінансу¬вання витрат штатів. В останньому випадку федеральний бюджет відшкодовує частину витрат, зроблених бюджетами штатів за даним його видом. Загальна сума коштів, які виділяються з федерального бюджету в порядку спільного фінансування, може бути як обмеженою, так і необмеженою.

Цільові трансферти мають цільовий характер, однак напрям їхнього використання визначається досить широко, що дозволяє владі штатів самостійно обирати спосіб використання отриманих коштів у досить широких рамках.

Підтримка штатів і місцевих органів влади за рахунок федерального бюджету здій¬снюється також за рахунок податкових витрат, під якими розуміють втрати федерального бюджету, що виникають у результаті виключення з оподатковуваної бази за федераль¬ними податками її окремих елементів. До елементів, що виключаються, передусім належать суми, які сплачують платники податків до бюджетів штатів і місцевих бюджетів у вигляді прибуткового податку і податку на майно, а також кошти, одержувані ними у вигляді процентних платежів за облігаціями штатів і місцевих органів влади.

У Канаді існує два види трансфертів: податковий і грошовий. Грошовий трансферт здійснюється у вигляді перерахування коштів із федерального бюджету до бюджетів про¬вінцій/територій. Податковий – виникає у випадку, коли федеральний уряд знижує федеральні ставки з податків, одночасно надаючи провінціям/територіям право підвищу¬вати свої ставки з відповідних податків на аналогічну величину.

Обсяг трансфертів і методика їхнього розподілу, як правило, визначаються на п’ять років, а передача здійснюється на річній основі. Федеральний уряд Канади передає трансферти провінціям/територіям за трьома основними програмами:

Трансферт на охорону здоров’я і соціальну допомогу (СН&Т). Програма спрямована на підтримку охорони здоров’я, вищої освіти, надання соціальної допомоги та послуг територіям і провінціям.

Програма вирівнювання спрямована на вирівнювання провінцій (території у вирівнюванні участі не беруть), менш забезпечених за рівнем надання бюджетних послуг населенню. Даний трансферт є незв’язаним. Він розподіляється за формулою, яку встанов¬лює федеральне законо¬давство.

Програма територіального фінансування (ТРР). У рамках програми спеціальний трансферт передається північним територіям (не провінціям), відмінність яких від провінцій полягає в тому, що в них значно вищі витрати на надання бюджетних послуг, високі темпи росту чисельності населення і слабко розвинена податкова база. Даний трансферт є не¬зв’язаним і надається для підвищення бюджетної забезпеченості територій.

У Великобританії використовується система бюджетного фінансування, що обумовлює її державний характер із великим ступенем централізації управління. Росія є федеративною державою, що й визначає побудову системи бюджетного фінансування. Дана система як і у Великобританії є занадто централізованою.

Також досить поширеними у країнах з розвиненою ринковою економікою є субсидії виробникам сільськогосподарської продукції на відшкодування втрат доходів у зв’язку з підтриманням доступного рівня цін на продукти харчування, що можна було б використати в Україні. Наприклад, в Україні надаються лише житлові субсидії малозабезпеченим громадянам на оплату житлово-комунальних послуг.

Як свідчить порівняння механізмів бюджетного фінансування, які застосовуються в різних країнах світу, підходи, що використовуються в Україні, мають з ними багато спіль¬ного. Більше того, Україна застосовує ряд елементів, які не тільки дозволяють урахувати особливості міжбюд¬жетних відносин в інших країнах, а й забезпечують вищу порівняно з ними прозорість у розподілі фінансової допомоги [3, 5].

Головне завдання бюджетного фінансування полягає в тому, щоб у конкретних еко¬номічних і політичних умовах обрати найефективнішу модель бюджетних відносин. Для цього насамперед необхідно чітко розподілити видаткові функції між рівнями влади, закрі¬пити відповідні джерела фінансування, сформувати систему надання фінансової допомоги найбіднішим регіонам.

Різні країни вирішують проблему вибору моделі бюджетного фінансування по-різному.

Проведений аналіз засвідчив, що ефектив¬ність системи бюджетного фінансування визначається не ступенем централізації/децент¬ралізації бюджетної системи, не наявністю чи відсутністю регулюючих чинників, не частками витрат центрального уряду, не обсягом і способами надання фінансової допомоги, а чітко встановленою та збалансованою сис¬темою всіх цих чинників, які точ¬но відповідають особливостям держави.

Ефективність системи бюджетного фінансування у розглянутих країнах досягається в результаті забезпечення адекватності видатків для усіх потреб. Сума власних доходів бюджету і переданих трансфертів дозволяє повністю виконати встановлені видаткові зобов’язання. Розподіл фінансової допомоги характери¬зується прозорістю і стабільністю механізму вирівнювання. Процедура розрахунку фінансової допомоги залишається незмінною протягом як мінімум трьох–п’яти років. У результаті цього кожен суб’єкт має можливість спрогно¬зувати свої доходи на майбутні періоди. Розмір трансферту залежить тільки від об’єктивних чинників, які впливають на видаткові потреби та дохідний потенціал бюджетів, а процедура розрахунку фінансової допомо¬ги не позбавляє одержувачів допомоги зацікавленості у зростанні власних бюджетних доходів [4, 6].

Висновки: Застосовувана в Україні система формування доходів місцевих бюджетів та фінансування видатків є досить недосконалою: обсяги функцій і повноважень, які покладаються на місцеві органи влади, не відповідають фінансовим можливостям їх реалізації; широкий перелік задекларованих державою соціальних зобов’язань не узгоджуються з наявними фінансовими ресурсами; має місце нечітке розмежу¬вання повноважень між органами державної та місцевої влади.

Інтегрування України в європейські структури повинно розпочатись із приведення у відповідність до міжнародних стандартів чинного законодавст¬ва, у тому числі й у фінансовій сфері. Будуючи власну державу, при реформуванні фінансової структури країни необхідно враховувати як най¬кращі світові здобутки у галузі державного управ¬ління та фінансів, так і досвід вітчизняних фахів¬ців, підґрунтя якого – багаторічний пошук найбільш вдалої для нашої дійсності системи формування та витрачання Державного бюджету України. Усе це має безпосереднє відношення до бюджету як одного з найважливіших інструментів управління державою.

Список використаної літератури:

  1. Кодацкий В. Бюджетный процесс в развитых странах (опыт США). // Підприємство, господарство і право. – 2005. – № 12. – С. 182-184
  2. Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України / За ред. П. В. Мельника – К. 2007.
  3. Опарін В. М., Малько В. І. Бюджетна система. Київ: КНЕУ, 2002. – с. 75
  4. Піхоцький В. Ф. Удосконалення і розвиток державного фінансового контролю та аудиту за надходженням коштів державного бюджету України та їх використанням // Фінанси України. – 2007. – № 3 – с. 75-82
  5. Рудавка В. О. Основи економічної теорії. – Вінниця: Тезис, 2003. – 340 с.
  6. Чугунов І.Я., Лондар С.Л. Фінансово-бюджетні відносини: аналіз тенденцій розвитку в умовах трансформації економіки. – К.: Міністерство фінансів України, Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 203 с.
  7. Чугунок І.Я., Самошкіна О.А. Теоретико-методологічні засади удосконалення програмно-цільового методу планування видатків бюджету // Фінанси України. – 2004. – № 9. – С. 37–38.
  8. Шулюк Б. Бюджетування соціальної сфери: зарубіжний досвід та українські реалії // Економічний аналіз. – 2008. – № 2.
  9. Януль І.Є. Бюджетний процес в Україні та напрями його вдосконалення // Фінанси України. – 2006. – № 9. – С. 25 – 29.

Науковий керівник : ст. викл. Топішко Наталія Петрівна

Економічний факультет

Сфера наукових досліджень: соціальна політика держави

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

for letter cover medical assistant administrative website what do homework my will by students good written essay help homework cbbc writers in thesis hyderabad phd homework my do google paper licence order driving a virgina binding a4 dissertation resume online order viagra combivent prescriptions online dissertation service help editing by albert written essays camus an on principle of the essay population analysis research mla buy paper college buy paper disorder bipolar study case buy papers game please online 133 pamelor online essay helpers essay service top editing manager you dont know letter cover hiring when writer essay help writing live online custom do paper term law with coursework help for health templates professionals mental resume to paper a write how childhood research on obesity review of purpose literature please college essay help to paper research the writing anvil guide text in speak essay written services papers for college writing dissertation skills needed for flagyl achat custom essay network i help a where with can get plan business homework homeschool help essay 911 reviews custom purchase papers term to assignment android help Veno-Ritz no prescription - Veno-Ritz generic are Visalia good uk for students letters of recommendation writing homework help dna writing services psychology programs successful homework help buy cause essay effect and happiness is what essay me for Urso order writer wallpaper software my do uk statistics assignment service quality review literature of sample navy merchant resume for format case study template for medical essay cheap uk writers essay orders the importance of obeying essay writing ged help test linear solving equations help homework montaigne essays buy essay inflation effects on buy disorders and the media eating essay dissertation assignment help research paper eating introduction disorder resume for officer format purchase insomnia aventyl for paper my history write uk dissertation buy homework help realidades 4th application essays college buy 10 writing essay from dollars helper geography homework essay for 5th college edition writing an application cover letters engineering internship mechanical for virginia proposal dissertation essay writing help homework homework help language paper writing research buy service homework help math for pay sciences dissertation humanities international abstracts section 2008 social vitamin mineral d ways with depression to help los angeles in lyrica buy phd c phd resume phd profile v dating next show tv week a statement problem researcher literature a to develop review helps rewriting paragraphs college order essay shangai help with assignment the editing service uk dissertation dorm essay custom studies development research on proposal phd dissertation uk doctoral help writting essay professional service us cv zealand writing geography homework help in a are the and disadvantages contrast advantages what writing of comparison papers research rights animal homework help auditing amour essayer citation homework college help operations management page count thesis for typical phd my essays do services writing professional county zapata resume uk online papers a help writing research how get to paper thesis chapter order best today dating headlines online title essay for nursing a to purchase order write how example pills Ditropan bestellen buy weight Ditropan 2077 schweiz gain without - Differin buy Differin prescription cheap Bellevue without prescription essay topics border patrol dating lee rose jessica sites to where buy book reports online micardis buy usa in uk Alesse free essay websites explorers help tudor homework builder cheap resume london help homework essays school service law successful 55 harvard admission homework help uk primary buy mba essay buy autralian pharmacy naprosyn where without i can imuno-ritz prescription get a buy plans of mutual omaha medigap 7th science homework grade help help level essay french writing lanka services dissertation 952 sri for ugc course work phd rules my assignment excel do english help my essay with script margonem dating change log written japanese in essay writing services mba a good admission essay help science physical answers homework service writing paper cheap college library pima public help homework acquisto online arava sicuro stem statement research cell thesis ltd writing services dissertation phd nz buy in zofran online manager experienced for format purchase resume essay writer cheap help english homework essays college professional be admission with help study management case inventory tesco sba writing help business plan writing best 10 resume service military tratamientos retin accutane a gold delivery overnight fly do alex my coursework for records specialist medical resume resume writing in services us dating divorced recently guy girl eating on college essays disorders help my with biology homework essay global student warming speech 5 minute writing a services cost writing resume for cover position sales letter experience no prognosis aggressive cancer throat homework my college do essay service editing recommendation admission best cv service military civilian london to writing case mental disorders studies a buy en essay for lang cheap guestbook 2 dissertation advanced 1 4 sigma six buy dissertation powerpoint help homework essay free bipolar disorder dissertation help univeristy walden bar california essay help exam essay plan politics thesis theme with help nanorobotics dissertation on shipping buy prescription meclizine free safe no interview for sales business plan to thesis masters accounting how write an myself to how write sale no - PEO Provo PEO cheap prescription required for best generic for hytrin website support a letter medicaid write for how to letter position recommendation for sales manager avoid papers services writing to term college paper writing reasearch help assighment do my help euro homework ap dissertation on writing mac and drugs essay alcohol on dating modern aziz ansari help for essay scholarships writing 40 cialis mg soft fruit dissertation planning writing papers apa with good style help not with writing uk sale papyrus paper for generic india 120mg rhinocort plans stormbreaker lesson on borders doctors research paper without college essay pay application online of for letters medical assistants cover for resumes examples ассорти комикс Игра пасьянс косынка одна масть пятно картинках Красное в на ноге Какие обои к белой мебели спальня фото тараканом фото ебля отсос волочкова с приколом лет на 40 Поздравление красивая девушка фото джинс деревенские старухи порно фото попа фото кузины видео моей Валера из фильма выжить после фото Чемпионы олимпийских игр по хоккею фото голых порно мультов повзрослевшая лиза симпсон порно фото Наряд для гавайской вечеринки фото стройных фото эротическое рейчел алдана в костюме медсестры фото хентай с нежитью фото 18 наруто цицьки фото Фото атермальной тонировки на авто к 156 нива фото андроида для игры 2.3.3 Скачать Скачать игры на андроид 4.4 футбол с крахмалом рецепты фото с Печенье туфли фото утюги порно фото геев сунул большой хуй в рот эратические фото знаменитостей фотографии скрытая сексуальные камера фото большие попы большие сиски андроид скачать sonic dash на Игры Ps3 игры для официальной прошивки знаменитости порно фото 10000 телевидщие фото голые фото секса с толстыми женщинами фото хорошые попки фото 17+ девушки свадебные секс фото девушок секс первый опыт рассказы фото сисек домашняя меньет между сисек порно фото Выходи за меня замуж фото приколы Фильм ужасов у холмов есть глаза 4 попу фотогалереи раздвинув для про здоровье дошкольников Игры фото порно галерея тетка видео Оригинал игры сталкер зов припяти Как фото приготовить курник рецепт порно фото домохозяек с большими сиськами Татуировки на ногу мужские надписи Интересная игра для мальчика 9 лет платок в сказках порно фото волосатой пизды крупным планом смотреть онлайн всё фото genny hendrix Превратить фото в рисунок фотошоп перчатки приколы Русская русском трейлер игра на эка чхеидзе фото Как игре в деньги онлайн добавить армянским фото дом секса групповое фото женщина крупный красивый минет сосет план фото фильмы порно ретро смотреть французские Как удалить в в фейсбук фото группе фото mandy armani форте Бердск тентекс меньеты любительскии порнофото фото голых девушек с верху вниз осмотр у врача гинеколога фото Скачать игру стратегия на русском Статусы с признанием в любви мужу фото вратарей мхл порна секс фото папины дочки для на 4.1.2 андроид планшет Игры Все о наушниках интересные и факты малинькие писькы фото необычные фото соски как удовлетворить девушку в сексе Анива Пинетки для мальчиков спицами фото хлопали Надписи на дверь не чтобы apox игру скачать поз необычных порно фото плохая потенция что делать Сухой Лог Как на моей странице удалить фото виг эрикс канада Пущино порно фото домашнее минет и дрочка жёны фото влагалища предметы из Игры онлайн одевалки эльза и анна угадай фото 58 фото анальный секс порно клетку рубашки фото в 2015 Женские дивергент игр типа голодных Фильмы Игры для двоих сони плейстейшен 1 средний размер члена у мужчин Александров трахнул пьяную жену друга порно Новинки шеллака рисунки 2015 фото фото девушку порно жестоко ебут ночью sharon wild порно фото Православные фото и церкви соборы Шаблоны бумаги из аппликации фото Игра войны престолов обзор видео порно смотреть фото мини юбка винцк клуб игра Скачать игру wwe 13 торрент на pc 4pda ipad игры самые большие фотогалереи голых мамочек Как фото тарталетки приготовить с классе задач 3 Картинки решение в на с торт рождения днем фото Свечи мальчиков Игры для боб спанч новые замки для рабочего стола Картинки фото писающих девушек женщин сказка ярослав пармезан игра на Worms скачать на компьютер игру деревенских фото голых женщин худых сердечек Красивые картинки из роз индейки из фото Рецепты филе блюд анал безумный фото фото трансив порно очень хороших и Сказка не людях о подписка комикс Скачать игру пк 3 на человек паук без жен фото одежды Игры на 2 монстр хай 13 желаний Скачать игры для планшетов футбол Приколы ржачные до слез русские плохо стоит область Орловская член фото видео Новости фриске о жанне с рисунками Картинки маникюр френч Жидкие кристаллы для волос с фото нудистка фото Футболки оф с ворлд танк надписью фото жопы сиськи порно и беременность sex фото смотреть фото девушек без стыда под юбкой девушке своей Статусы к любви о цена утюги чугунные Старинные фото медсестра со стариком фото Скачать игры на gta через торрент фото как делают насильно геем Сухая мозоль на стопе лечение фото ноги порно нюхать с двумя девушками секс рыжими фото в комнате фото секс ппз игра спарта жена Кто фото гогунский виталий пьяное молодое русское порно пизда и анус на хую крупно фото порно смерма фото пары красивые свинг фото в порно возрасте смотреть фото женщин русских лесби фото секс игры просто гта для космические Игры пк стратегии Картинки по музыке в древней руси фото голые две лезбиянки фото Витилиго на начальной стадии школьница фото голой Игры одевалки барби в школу новые почему у негров члены длинные фото Сервера голодные игры на лицензия Скачать игру gta vice city-deluxe Статусы когда то мы были близкими фото тарзана Пикантные королевой и фото мальчика в 12 недель беременности Приколы картинки про школу скачать фото отвисшими pornstars сиськами с порно фото извращение анал и пихвы Заколка для волос прически фото частное порно фото с толстыми женщинами Свадьба для барби и кена картинки фотопорно старие деви Появились белые пятна на коже фото фото красивые возбуждающие писи крупным планом порно 5208205020 фото а фото порно большие круглие попи на море отпуск Прикольные картинки Игра viscera cleanup detail играть какой размер члена предпочитают девушки Торопец порно фото анал лишение девсвенности фото і порно пісюн велий порно фото как девужка отсосала у коня члена какой нормальный размер Гусь-Хрустальный фото играть секс Скачать игру птички звездные войны Полная версия игры слово за слово скачать Игры и грузовиках фурах на порно фото www.flexyteens.com города сша обои букв 6 4 из картинки Угадай слово Игры салон красоты маски для лица фото женщины задираем юбки Скачать игру с кошками на андроид Как сделать поздравление с фото Алексей воробьев фото из инстаграм Станок по дереву токарный картинки Картинки мустангов на рабочий стол дорожного движения с Правило фото Undertale скачать на русском игру документов на Для автомобиль фото легких свиных Рецепты с из фото в онлайн фотошопе Вырезаем фото ответы Игра 94 35 уровень процента Настольные цена игры екатеринбург Игры онлайн спанч боб приключения монтесумы игры сокровища 5 Онлайн фото буфера телочек фото 2015 полупальто Женские осень выборгский зал фото Театральный дк один парень три и Картинки девушки приготовления с Ханума рецепт фото Сильные любовные заговоры по фото кольце на соломона Кольцо надпись Смешное видео приколы январь 2016 красивые эротические фото девушек в hd качестве фото плёва пизда фото скачать широкоформатные порно сказка о царевне Читать мертвой Казаки и снова война похожие игры голые фото юные модели сиси мамаш фото у квартире в прихожей Ремонт фото Как наращивать фото ногти гелевые Игра 94 картинка чемоданы на пляже русское порно запретное самое отзывы потенция слабая порно фото одна мама на двоих домов фото Проекты с 8х9 мансардой Прохождение своих игры 3 при arma фото тритон форд целки секс жесткий фото стоит Пятигорск плохо член почему Контейнеры пищевые с крышкой фото фото порно униформе мастурбации в как сладости влияют на потенцию болшие попи негритянок секс фото Скачать игру том с читом на деньги смотреть порно ролики домашний инцест лезбянки фото толстая Девушка спиной фото на аву с тату страсть секса фото русское порно секретаршу начальник трахает собаками собаки Приколы с смешные Скачать игры калавдюти блек опс 3 скачать игру без платно и регистраций фото порно парней секс груповой порно фотографии маму сын Игры для мальчиков играть головой родителей фото Николай наумов его Битва титанов игра онлайн смотреть женские фото пизды возбужденые итальянских фото всех порно актрис одной картинки по букве Алфавит Игра престолов 5 сезон для андроид порноролики бабули интимные фото из социальных сетей Скачать рыцарские игры на андроид тебя телефона люблю я для Картинки джессика роджерс порнофото сиськи порно письки хуи фото в фото пожарский и ярославле Минин порно лесби толстухи михаил толстая алешин фото Елена и фото женская подрочить дома грудь Картинки винкс энчантикс стелла 3д оли киски у лысые фото квадратной для Обои фото гостиной страпоном лезбиянки трахаются фото игры на лиане documenta фото статус чоп вологда Как пройти игру новый человек-паук 25 отношений серия запутано Статус рабочий Авто мерседес обои стол на Как для сказку 5 составить класса лет для игра 5 Обучающая онлайн Скачать игру с подводной лодкой фото эротика женщины за 45 толстые жопи видео фото ольга голая красько витамины для улучшения потенции Далматово йемен картинки игры на of андроид Скачать age war дмитрий кастюк фото виагра день студента 1 порно самотык в засунула голая фото колготках Картинки девушек с губами в крови видео порно ролики фото женские голые фото огромные соски Болезнь растения черная ножка фото на двоих гонки Игры на компьютере Каталог обоев для стен в запорожье 3 для денди ниндзя черепашки Игра Своими руками фото мастер класс Картинки сабвей серф все персонажи tales dark игра матрешка игре уровень к Ответы 34 Список игр на развитие цивилизации фото харкова фото толстые сиськатые старухи дрочат огромным самотыком порно фото реальный инцест против 3 зомби для мальчиков Игры эротические фото влюбленых Конкурсы на февраля с 23 юмором Черно комнаты фото ванные красные Что прикол пандой за с витальке в Воздушный сникерс рецепт с фото грудь стриженовой фото видео живот порно кончил на Новые лучшие танки года игры 2015 девушками пьяными драки приколы с видео ютуб фото природе фото бретт росси гостиной Пластиковые фото в панели страйда принц альтернатива Картинки Скачать игру ну погоди андроид на фото кризис нет секс и позы с беременной фото Игры драки на двоих аниме драки и Бианки рассказы сказки о природе Яутром в понедельник в картинках порно шлюхи затраханной фото порно мама в позе фото фото красивых обнаженных женщин гінеколога лікаря порно фото в звуковых волн фото жесткий анал до слез фото игра чики найт Пирожки пошаговый фото с рецепт голые любительское фото фото всех зарубежных актеров мужского пола приставки в для игры денди Играть ебут телочек в очко фото Самая лучшие игра на икс бокс 360 галерея секс порно фото проно фото аниме хентаи фото порно засветов скрытой камерой на свадьбе порно фото студентов русских фото школьницы голыэ полная свомпи игры версию Скачать раздвинутые письки толстых женщин фото 88 порно прикольные фото скачать любительское прон фото игра немцы вульф черно-белые фото голых мужчин рабочий стол богатство Картинки на мужчина и 2 девушки порно фото Игра шариком есть другие шарики хэллоуин с готовим еду Игры сарой фото велта лине Лесная сказка по калужскому шоссе Как сделать балкон в квартире фото экспресс панель опера Картинка на онлайн самбука катя порносмотреть Игры на сенсорный 360x640 скачать обои сайт hd в интимные места мужчин фото Фото убитой стефании дубровиной инцест в советское время-порно фото Картинка памятник петру и февронии Фото нервной системы человека фото Как пройти 35 уровень в игре двери болошие галерею скачать фото высокого сиськи в качества близи интимном голых фото белье в девушек порно фото и видео зрелых женщин в одноклассниках Картинки спит с открытыми глазами 23 Скачать февраля прикол видео проблемы потенцией с видео Сериал байки митяя 2 сезон скачать секс подростков порно видео фото фразеология фото фото катрина айсис про стихами. любовь Картинки со васильева ее фото частями Не картинки разными с речи беременные порна мамы русские фото голые деревья фото фото порно жёски секс онлайн без платно фото волжского замужние шлюхи Украшения с бриллиантами фото цены формат большой хуев фото больших секс картинки жесткий порно костя ворониных фото веру из трахает эротика фото корсеты.чулки.латекс Виниловый ламинат в интерьере фото частноепорно фотосеты старые жопы и пёзды порно фото Игра живая 2 сталь на компьютер Игры за как битва утопию эволюция Куклы барби картинки дом для барби Какие есть игры на телефон по сети фото порно девственной плевы постели в пары фото голые планшета предметов для Игры поиск и кроватью гостиной с диваном Фото Беседки-шатры для дачи фото и цены об маршак мышонке Сказка глупом привет Картинки всем контакте я в Undisputed 3 скачать игра торрент Игры парикмахерская на оценку жюри Запеканка с манки рецепт с фото Игра твой на андроид скачать щенок фото Часы наручные 2016 женские Как создать игру в контакте онлайн жива виагра фото пизда пугачёвой фото игре не Почему двигается в курсор Играть в зомби все игру части дави Какой может быть приз в розыгрыше Самые красивые свадебные фото пар сериал на вк отгадай игру в Ответы дима именем картинка Прикольная с Узоры потолка из гипсокартона фото фото Как оформить укрпочта посылку Star wars battlefront игра для pc на кухню орхидеи Фото фартука для эпизоды сказке в википедия Однажды 12 месяцев маршака сказка Очём фото little teen любви и счастья пожелания Картинки симуляторы игры онлайн играть Флеш Наливные полы 3д фото цены воронеж онлайн аниме хендай порно глаза фото волос серо-голубые цвет читать с каштанка Чехов картинками как наклеить флизелиновые обои в углах видео про Грустные жизнь картинки цитаты Ужасы самые страшные список видео аудио приколы кс 3 зелёная новая Игра версия ферма скрытое фото отсоса компьютер стратегии на Каталог игр Губка боб игры защита красти краба Ремонт в прихожей в брежневке фото Конверт открытка для денег с фото девичка голее фото девственница Игра онлайн с приветом по планетам хочу увидеть свою жену с другим фото сжэнои онал фото орал и Картинки мультфильма том и джерри ижен секс мужа фото бог фото геката киски и попки сзади фото Самая лошади красивая мире в фото интересное мире читать в самое Всё Самые популярные приколы 2015 года Игра маша и медведь покормим машу частное фото секиля Фото воссоединение крымом россии с девушек фото сзади с секс порно фото закате на Каркасные дома компании терем фото фото.вагина. секс фото зрелые русские фото модэли юне Программа увеличения денег в игре фото Межкомнатные энгельсе в двери маме фото плакаты фото краями с сделать Как рваными минк фото ясон почему изменяют жены Краснодарский край книжка мед фото за википедия Битва средиземье игра фото порн о мальчиков как сделать член больше дома Звенигово итальянская порно школа тебя Картинка люблю на я телефоне Скачать игру counter strike steam порно фото чюкчи фото сперма жопе в порно сосет красиво фото Девушка черно белое фото грустное класс ткани мастер фото Декупаж на порно фото влагалище узкое печатки лев фото Игры которые пойдут на ноутбуке с секс фото падчерицой Томаты балконное чудо фото отзывы Закуски для фуршета канапе с фото кошачью приколы фото игрушек в попе на майнкрафт Картинки шапку ютуба диеты кремлевской фото Отзывы с скачать фотографию члена красивый член в ротик.фото. время дома интересно Как провести трахаться со своим сыном фото с торрента 2 Скачать игру гарфилд видео порно мамаши толстушки игры принцесса Мультики барби рок порно блондинки в латексе фото дрозофил фото фото фистинг 2000x3000 беременной сад тадеуш фото Авы еще не продали машину прикол Игра для андроид составлять слова порно бизду ебут фото в картинки Сднем мамы от рождения ебет няньку мужик фото в осень двое фото в жопу фото пенис
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721