МОВНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ГЕНДЕРУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто основні аспекти мовного представлення гендеру. Проаналізовано специфіку обирання чоловіками та жінками мовних засобів для висловлювання у типових ситуаціях.

В статье рассмотрены основные аспекты языковой презентации гендера. Проанализирована специфика выбора мужчинами и женщинами языковых средств для высказывания в типичных ситуациях.

Ключевые слова: ГЕНДЕР, КОММУНИКАЦИЯ, ЛИНГВИСТИКА, ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА, ЯЗЫКОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ, ПОЛ, ПРАВИЛА ПОЛА.

The basic aspects of linguistic presentation of gender are considered in the article. Also analized the specific of men’s and women’s choice of language means for an utterance in typical situations.

Keywords: GENDER, COMMUNICATION, LINGUISTICS, LANGUAGE MEANS, LINGUISTIC CONDUCT, SEX, RULES of SEX.

Постановка наукової проблеми. Поняття «гендер» з’явилося відносно нещодавно, і його семантичне поле ще недостатньо чітко визначене. В гуманітарних науках поняття «гендер» відображає соціокультурний аспект статевої приналежності  людини. [8; с.155-157.]

Кожна культура чітко диференціює поведінку людини залежно від її статі, приписуючи їй певні ролі, манеру поведінки, почуття та ін. В цьому значенні бути чоловіком чи жінкою – значить, слідувати певним соціальним експектаціям, пред’явленим соціумом на основі «правила статі». Сьогодні гендер присутній в усіх сферах життя, і мова не є  винятком у цьому напрямку.

Протягом останніх років все частіше з’являються публікації, що висвітлюють гендерну проблематику. У зв’язку з цим, не менш популярною та актуальною залишається проблема репрезентації гендеру у мові. Додаткового наукового дослідження потребує проблема специфіки обирання мовних засобів для висловлювання чоловіками та жінками (адже на сьогодні в науковій літературі трапляються припущення, що чоловіки та жінки послуговуються різними мовними засобами у подібних комунікативних ситуаціях), а також проблема «чоловічого» та «жіночого» бачення гендерних проблем. Сучасні психологічні дослідження дають підстави стверджувати: є почуття, що їх переживають тільки жінки або тільки чоловіки; є думки, які формуються у свідомості тільки жінки чи тільки чоловіка, а отже, є відповідний цим настановам вибір мовних засобів, природний для одних і неактуальний, необов’язковий для інших [2, с. 12].

Поряд з цим постає ще одна важлива і не вирішена до сьогодні проблема – прояви гендерної дискримінації у мові (сексизм). Найчастіше прояви сексизму у мові трапляються через бажання особи підкреслити важливість своєї соціальної статі, але для цього обираються не завжди порядні методи – досить часто це відбувається, на жаль, саме через приниження іншої статі.

Через це сучасні феміністки розглядають мовну семантику як інструмент підтримання соціальної нерівності статей, досліджуючи, як вербальна та невербальна комунікація допомагає зберегти традиційні бар’єри між статями, як люди використовують лінгвістичні ресурси, щоб створити гендерну диференціацію. В результаті поширення таких феміністських ідей в дискурс мас-медіа був сформований новий тип правил мовленнєвої поведінки в офіційних сферах, основною тезою якого було: «не допустити сексизм у мову». Але, як зазначалося, ця проблема на сьогодні залишається невирішеною.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивчення мовного матеріалу журналістських текстів дозволяє встановити, як представляють і характеризують гендерну ситуацію в українському суспільстві працівники ЗМІ. Питанню гендерної специфіки текстів у засобах масової комунікації присвячені роботи українських дослідників: А.М.Волобуєвої, І.Киянка, С.Кушнір, Н.Ф.Остапенко, Н.М.Сидоренко, Т.І.Старченко, Р.І.Федосієвої, та російських науковців: Н.І.Ажгіхіної, О.А.Вороніної, О.М.Здравомислової, А.В.Кириліної та ін.

Мета статті та постановка завдань. Метою дослідження є аналіз мовної репрезентації гендеру в сучасному масмедійному дискурсі. Одним із основних завдань є аналіз специфіки вибору мовних засобів чоловіками та жінками для висловлювання у подібних комунікативних ситуаціях. Наступне завдання – проаналізувати відмінність сприйняття та презентації гендерної проблематики представниками обох статей. Важливим також є аналіз специфіку вибору мовної поведінки чоловіками та жінками відповідно до наслідування «правил статі».

Виклад основного матеріалу дослідження та обґрунтування одержаних наукових результатів. В сучасній лінгвістиці існує три типи конструювання гендеру – нормативний (прагнення відповідати гендерним нормам та очікуванням соціуму), маніпулятивний (експлуатація стереотипних ознак «чоловічого» та «жіночого» в мові для досягнення певної комунікативної мети) та креативний (ситуативно – специфічне конструювання гендерної ідентичності з використанням нестандартних мовних маркерів чоловічності та жіночності). Під нестандартними розуміють такі мовні особливості, як  стереотипно не співвідносні з гендером, проте набувають гендерного змісту в конкретному контексті, наприклад, використання представниками жіночої статі «комп’ютерної» лексики. Адже відповідно до гендерних стереотипів, вважається, що така лексика притаманна лише чоловікам.

Типологія конструювання гендеру досить умовна, тому що мовна реальність складніша за цю класифікацію в соціальній практиці: усі три типи гендеру можуть поєднуватися. З метою досягнення відповідності мовлення встановленим гендерним нормам, у мовній практиці існує маніпуляція мовними нормами, які несуть певні значення – як традиційно асоційовані з гендером, так і декодовані в рамках певної ситуації. Важливою рисою гендерного дискурсу є визнання того, що гендер – це те, що індивід робить/представляє, а не те, що він/вона мають.

Сучасна лінгвістика виходить з положення про те, що гендер – це причина того, що чоловіки та жінки по-різному використовують мову («я говорю таким чином, тому що я жінка/чоловік»). На сучасному етапі гендерних досліджень питання ставиться по-іншому: чоловіки та жінки використовують мову таким чином, і не інакше, для того, щоб бути адекватно сприйнятим(ою) представниками протилежної статі.

Відповідно змінюються запитання, які ставлять собі лінгвісти, зокрема: нині не ставиться питання: «Як говорять чоловіки та жінки?» проблема формулюється по-іншому: «Які види мовних ресурсів люди використовують або можуть використати, щоб представити себе як певний тип чоловіка чи жінки». Питання «Як говорять чоловіки про жінок?» формулюється також по-новому: «Які типи лінгвістичних практик виражають та підтримують певні гендерні ідеології та норми?».

Передвиборчі дискурсивні практики дають численні приклади мовних маніпуляцій з опорою на гендерні стереотипи, як складової дискурсивних стратегій агітації/дискредитації. У кандидатів-чоловіків апеляція до гендеру з метою апології, як правило, відтворює домінантний стереотип чоловічності та чоловічої сили, причому принижується протилежна стать, їй висуваються високі вимоги: «…жінка, яка хоче бути лідером, повинна не лише вміти боротися, вона має пройти певний вишкіл і самовідданою працею довести вміння вирішувати проблеми громади» (Портрет жінки-лідера//Львівська газета. – 2006. – 22 листоп.).

У виступах жінок експлуатується гендерний стереотип чоловічої  агресивності та жіночності; «чоловіча» політика позиціонується як груба і аморальна. Стратегія дискредитації  в передвиборчому дискурсі демонструє гендерну асиметрію. Вказівка на стать може бути  використана політичними противниками жінки-кандидата, як маркер невідповідності «чоловічій ролі» політичного лідера. Сьогодні все частіше трапляються заголовки у ЗМІ та фрази, що намагаються відтворити прагнення їхнього автора до гендерної рівності, наприклад, «…в політичному чи громадському житті важливим має бути не те, хто ти – чоловік чи жінка, – а які знання маєш, що вмієш і як поводишся» (Львівська газета. – 2006. – 22 листоп.), але, на жаль, ці тези не завжди знаходять практичне втілення у житті.

Однією з форм конструювання гендеру в ЗМІ є листи виборців – різновид передвиборчої  агітації, мета якої – вплинути на виборців «голосом» самих виборців. В них за допомогою різноманітних лінгвістичних засобів відтворюються патріархальні стереотипи чоловіків, як сильних, вольових тощо, та жінок, як слабких, невпевнених, таких, що потребують допомоги.  [3;  p. 71-79. ]

Мовне конструювання гендеру не обмежується звичним використанням лексеми «стать». В основі конструювання лежить співвіднесеність мовних форм з гендерними уявленнями (асоціаціями, стереотипами), які є частиною універсуму представників певної культури. Конструювання гендеру у всіх видах соціальної практики має свою специфіку, наприклад, у передвиборчому дискурсі гендер – необхідна складова іміджу-проектування, в рамках якого створення «чоловічності» або «жіночності» стає «товаром», який призначений для певного споживача. Роль мови при цьому не обмежується спілкуванням у вузькому значенні слова (прийом-передача інформації) або збереження та передача знань. Мова «будує» життя, одночасно будучи складовою частиною цього життя.

Гендер у мові виступає параметром змінної інтенсивності, тобто «плаваючим параметром, фактором, який проявляється з неоднаковою інтенсивністю, навіть до повного зникнення в ряді комунікативних ситуацій» [4; р.113-134].

Мовна репрезентація гендеру розглядається в сучасній лінгвістиці у двох основних напрямах: здійснення репрезентації гендеру в мові за рахунок «дзеркального» його (гендеру) відображення за допомогою лінгвістичних ресурсів чи останні самі конструюють гендер,  другий напрям – існування таких феноменів, як «чоловіча мова» та «жіноча мова».

Мова не лише відображає гендерну диференціацію, яка існує у соціумі, але й конструює гендерні відмінності. З точки зору феміністок, лінгвістичний простір здійснює свій диктат по відношенню до представників обох статей, формуючи «стандартизовані уявлення про моделі поведінки та риси характеру, які відповідають поняттям «чоловіче» та «жіноче» [1; с. 17].

В зарубіжних дослідженнях превалюють два основні підходи до мовної репрезентації гендеру. Перший базується на теорії домінування (Фішман, 1983; Лакофф, 1973; Зіммерман, 1975, 1983), другий – на теорії відмінностей (Камерон, 1989; Котес, 1987, 1995; Джонс, 1980; Мілрой, 1980). З першим пов’язані ранні дослідження лінгвістів. Зокрема, американський дослідник Робін Лакофф дійшов висновку, що жінки говорять так званою «безвладною мовою», яка виражає відсутність авторитету. Такій мові властиві нерішуча інтонація, пом’якшені лайливі форми, твердження, сформульовані як питання. Такий формат мови названо «жіночий стиль». Критики таких досліджень зауважили, що такі висновки базуються лише на власній авторській інтуїції, а не на емпіричних даних. Подальші дослідження в рамках першого підходу проводилися на основі фактичних записів розмов чоловіків та жінок.

Результатом таких досліджень стала відома фраза, яка характеризує особливості мовленнєвої поведінки представників обох статей: «Чоловіки змагаються, жінки співпрацюють». В результаті аналізу стилю чоловічої та жіночої мови були виявлені інші глобальні опозиції, зокрема: чоловіча розмова має своєрідний «звітний» характер, а жіноча – це розмова «про дрібниці». Розмова чоловіків має ціль – отримання певного «статус-кво»,  тоді як жіноча розмова спрямована на досягнення згоди та інтимності.[10; р. 45-63].

Ранні дослідження сформували певний феміністсько-лінгвістичний канон, хоча їхні висновки викликали сумніви, зокрема американські дослідники О’Бар та Аткінс висунули  гіпотезу, що «безвладна мова» не обов’язково є жіночою прерогативою, вона може використовуватися будь-яким комунікатором  нижчого статусу, ніж його реципієнт.

Альтернативою є теорія відмінностей, яка стала критичною відповіддю на теорію домінування. Представники цієї теорії не порівнюють чоловічі мовленнєві норми з жіночими. Метою їхніх досліджень є вживання жінками у мові їхніх власних термінів.

Такі дослідження виділяють певні типи людей або соціальне оточення, в яких взаємодіють чоловіки та жінки. В рамках такого підходу лінгвісти пояснюють гендерні відмінності, виділяючи та розмежовуючи «жіночу» та «чоловічу» субкультури.

Дві теорії, беручи за основу різні критерії, не виключають одна одну. В обох низка схожих елементів, пов’язаних з концептуалізацією поняття «гендер». По-перше, обидві теорії «характеризуються майже винятковою проблематизацією жінки». Це означає, що гендер використовує за синонім слово «жінки». Як, результат, мало відомо про маскулінність та чоловіків. По-друге, обидві теорії використовують поняття «гендер, який базується на бінарній опозиції» [11; р. 7].

Це  означає, що основною гіпотезою багатьох досліджень стає твердження, згідно з яким чоловіки та жінки за своєю суттю різні, ці апріорні відмінності відображаються у використанні ними мовних засобів певним чином. При цьому, з поля зору випадає ще один факт: обидві статі використовують ті ж самі лінгвістичні ресурси. Таким чином, повинен бути певний ступінь схожості у мовленні чоловіків та жінок для того, щоб спілкування не викликало комунікативних проблем. Отже, імпліцитне припущення про те, що чоловіки та жінки є бінарною суперечністю, що мова виступає символічним відображенням цієї опозиції, є глибоко проблематичним з точки зору мови, з точки зору гендеру.

Нині більшість вчених вважають, що існує діалектичний зв’язок між мовою та соціумом (Сапір-Уорф, Халлідей, Леві-Строс, Верон, Лотман, Петров та ін.). В цьому зв’язку, без сумніву, виділяється гендерний аспект.

Для розуміння гендеру варто враховувати соціокультурний фон. Це зумовлено тим,  що гендер є «ємічною» характеристикою, тобто пов’язаний з проявами особливого в поведінці, зокрема уявлення про чоловічність та жіночність суттєво відрізняються в різних культурах, що призводить до варіативності норм мовленнєвої поведінки чоловіків та жінок.

Отже, гендер можна кваліфікувати як глибоко варіативну контекстуальну змінну. Виходячи з цього, зрозуміло, чому «існує незначна кількість узагальнень, як можуть бути зроблені формальні, структурні аспекти мови однієї статі як протилежність мови іншої статі» [11; р. 8-25]  Таке припущення можна зробити з того, що маскулінність та фемінність (чоловічність та жіночність) насправді не протилежні, а діалектично взаємопов’язані категорії,  не зафіксовані, раз і назавжди дані, а це навпаки, соціальні процеси.

Мова – не просто дзеркало гендеру, вона допомагає конституювати його, не  будучи незмінним станом буття людини. Гендер – це певний набір практик, дій, він виконується людьми в різних ситуаціях по-різному. Якщо провести лінгвістичну аналогію, то гендер – це не іменник, це дієслово.

З методологічної точки зору, важливо зауважити, що при вивченні лінгвістичних процесів конструювання гендерних ідентичностей мова не повинна визначатися у вузькому значенні, керуючись розмовними конструктами. Об’єктом дослідження повинен бути писемний, візуальний текст, лінгвістичні ресурси в цілому, які аналогічно, як гендерні конструкти,  не сталими, а змінні.

Гендерні значення, які асоціюються з певними лінгвістичними ресурсами, не виступають атрибутами мови. Це пояснюється тим, що по-перше, для чоловіків та для жінок можливими є одні і ті ж самі дії, проте, вони оцінюються по-різному, зокрема: боротьба за рівну оплату, за рівну працю. По-друге, гендерні значення мовних засобів  форми вираження цих значень можуть змінюватися, наприклад, лайливі вислови та сленг, які традиційно вважалися чоловічим лінгвістичним простором. Вони не розглядаються як маскулінний спосіб мислення, тому що жінки використовують такі форми також, особливо нині.

Реалізація чоловіками та жінками гендерних ролей передбачає використання мовних засобів, які сприймаються ними як призначені для їх гендерної групи, наприклад, «дві статі носять одяг, який відповідає гендерним експектаціям». [11; p. 23]

Аналогічно чоловіки та жінки відбирають мовні засоби відповідно до «правила статі». Саме тому, незважаючи на тимчасовий контекст, манера  мовлення або манера одягатися асоціююється з певною статтю. В цьому сенсі бінарна опозиція, яка асоціюється з маскулінністю та фемінністю, абсолютно реальна та доречна при обговоренні гендерної мовної поведінки.

Отже, чоловіки намагаються спілкуватися такою мовою, яку вони вважають типовою для чоловіків, а жінки намагаються говорити в такій  манері, яку вони розглядають як типову для жінок, обидві статі уникатимуть тієї мовної поведінки, яка не типова для їхньої статі. Аналізуючи мовну репрезентацію гендеру, головним завданням є розуміння гендеру як безперервного процесу продукування соціумом відмінностей в чоловічих та жіночих ролях, ментальних та емоційних характеристиках у мовній поведінці зокрема.

Список використаної літератури:

1.    Воронина О.А., Клименкова Т.А. Гендер и культура // Женщины и социальная политика (гендерный аспект): Сб. ст. / РАН, Институт социально-экономических проблем народонаселения; Отв. ред. З.А.Хоткина. – М., 1992.

2.    Горошко  Е. Гендерная проблематика в языкознании. Введение в гендерные исследования. Ч. 1.: Учебное пособие. – Харьков: ХЦТИ; Санкт-Петербург: Алтея, 2001. – 509 с.

3.    Гриценко Е.С. Гендерные аспекты национальной идентичности в российском предвыборном дискурсе // J. of Eurasian Research. Winter. 2003. Vol2.  1. P. 71-79.

4.    Кирилина А. В. Современное состояние гендерных исследований в российской лингвистике //Beitrage des Gender-Blocks zum XIII. Internationalen Slavistenkongress in Ljubljana 15.-21. August 2003, 2003, Munchen: Verlag Otto Sagner, S.113-134.

5.    Марушевська О., Шаповал К. Образ жінки в українській пресі // Філософсько-антропологічні студії 2001. Спецвипуск. – К.: Стилос, 2001. – С.220-225.

6.    Сидоренко Н. М., Остапенко Н. Ф. Українські аспекти гендерної рівності // Вісн. Київ. нац. ун-ту. Сер.: Журналістика. – 2003. – Вип. 12. – С. 26–28.

7.    Скорнякова С. С. Ґендерные стереотипы в средствах массовой коммуникации // Актуальные проблемы теории коммуникации». — СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2004. — C. 225—231.

8.    Янчук Е.И. Гендер //Новейший философский словарь / Сост. А.А. Грицанов. – Мн.: Изд. В.М. Скакун, 1998. – С. 155-157.

9.    Bucholtz M. Geek the girl: language, femininity and female nerds // Gender and Belief Systems: Proceedings of Berkeley Women and Language Conference / Warner N, Ahlers J., Bilmes L., Oliver M., Wertheim S. Chen M. Berkeley: Berkeley Women and Language Group. 1996. P. 119-131.

10.    Cameron D. Performing Gender Identity: Young Men’s Talk and the Construction of Heterosexual Masculinity // Language and Masculinity / Edited by Johnson S. and Meinhof U.H. – Blackwell Publishers, 1997. – P. 45-63.

11.    Johnson S.Theorizing Language and Masculinity: A Feminist Perspective //Language and Masculinity / Edited by Johnson S. and Meinhof U.H. – Blackwell Publishers, 1997.

Ключові слова: ГЕНДЕР, КОМУНІКАЦІЯ, ЛІНГВІСТИКА, МОВНІ ЗАСОБИ, МОВНА ПОВЕДІНКА, СТАТЬ, ПРАВИЛА СТАТI.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

caesar essay questions julius essays dentistry gold thesis about my 10 page write essay dollars per dating panis latino respiratory report lab proofread my dissertation need to someone i write without cheap monopril buy rx free zestoretic membership no shipping online discount grade homework 3rd help online plus papers english 11 phd anticancer on thesis drugs help inventions victorian homework peoplesoft plan project writing level degree essay help writing york service cv essay scholarships in struggles life easy juniors about essays computer in repair training bangalore dating application program phd for resume essay order chronological for pay coursework to do someone submission and writing article best services an for measles best introduction essay for essay for admission school graduate boulder essay help colorado dating jared leto and lupita write database django readonly adminattempt at error database a to hymenoptera essay order on in citations an essay antonio professional writing services san online resume of my own letter write recommendation not do good night gentle that go questions into essay available doses of cialis editing services thesis dissertation section order memory disorder autobiographical dissertation ireland dublin help good research a where paper to buy live help access homework comprar retin-a dating for russian sites free a paper buy right away term disorder paper analysis psychological legitimate essay writing company statement of thesis hamlet thesis english phd language how Buspar order usa without online buy Buspar rx can i Slim - Reno Tea online vergleichen no prescription preise Tea 400 Slim logging activities human the do request interview dissertation letter value place decimal help homework writing best resume chicago usa services essay locke's second of government serevent au de achat cv services winnipeg best writing doctoral review literature dissertation help paper best the term service writing research outline organize paper an essay a about example to how of life writing creative websites critical lens outline essay yahoo cavani dating juve alla for papers apa required font cheap to paper buy where past essays tense are written the in resume tacoma services writing buy on essays abortions cost help accounting homework writing assignments help cause type of herpes 1 essay writing yourself application to first do how my resume for pay rationale dissertation great essay college online help application algebra free help online slimfast berlin mentoring phd thesis dating process templates conclusion ordering system for thesis uk wanted writers essay have you an for essay pay to written bipolar paper term disorder personal services statement dental writing billing and cover for letter medical coding history buy essay the bar snack in help essay college help sale for essays application homework 2 online help algebra thesis broglie phd best price ceclor buy writing iowa resume moines services des research sale papers cheap services consumer reports writing online best resume essay critical english regents lens suggestions dissertation defense proposal a help writing phd coursework phd degrees and2c helpline nyc homework help need with homework helper words resume paragraph music introduction letter writing help business taicold without prescription sachet buy best mail order homework columbus help library research apa buy paper york new resume writing city best professional services in your buy college papers rates dissertation proofreading services and design language acm abstraction mechanisms distinguished dissertation statement services human for thesis mit automatic writer paper homework nvp function help order operations homework help of cancer bladder radiation muscleinvasive contrast compare thesis papers modest essays satire not that shines gold proposal is essay all a like online search newspapers dating totally free intimate sites research proposal writing sample help the tempest essay to help homework science websites with services ks writing resume manhattan buy essay cannot everything money on symptoms describe lipitor leg from help writing assignments benemid order generic purchase lasix cheap prescription - no generic free prescription Rouge buy shipping no Baton Mentat Mentat delivery writing help proposal dissertation dummies for coding and cover billing letter example medical dating tomoyoshi hetalia sim murayama narcissistic personality case study on disorder linguistics paper writing help homework omegle do cannot i assignments do website homework is there that can a my for me math good a paragraph application introduction to write essay how winners to format essay peace how apa in create goi an 2010 outline essay get study case on disorder major depressive paper mla essay arimidex side effect danger writing services dissertation best custom order cheap essay West Valley i - can Ansaid City purchase online without where Ansaid prescription craigslist buy essays custom university cancer crush sales executive job for resume writing from service dissertation meimei unc ma papers buy review literature resume consultant sales best buy medical position director cover letter for neudeck phd dissertation julie services writing resume reviews of discussion dissertation results writing speech service doctorate distance dissertation online essays get checked plan company supply for medical business the essay march in russian revolution were the of what 1917 causes chesil homework on help beach questions louisiana the essay purchase on essays written frederick by douglass how disorders on research eating write to a paper the on assignment learner help focus on marketing strategy dissertation in mo writing resume st services professional louis b1a4 quotes jinyoung dating mestinon acquista post article disorder stress traumatic Wondersleep acquisto - Lake a Salt Wondersleep natural City first homework grade for help attention disorder deficit term paper free papers online divorce resume editing services free paper of research writing professional japanese efl strategies writers essay argumentative fitness on with help psychology essay dissertation buy reference doctoral apa a mla research paper buy traced cant that essays be for sale college homework help websites history buy paper outline research and meaning examples sentence government writing resume service wuthering of heights essay writing used service has anyone dissertation a vacancy teacher geography bangalore in dating jobs medical for resume papers buy college germany Cucamonga cheap Trileptal online 200 pills mg generic Trileptal buy Rancho - service engineer resume professional writing tetracycline at walmart get help assignment for in prompts school college help nj descriptive essay high essay arrogant beggar review review book 130 2061 mg chloromycetin buy buy writing papers college no purchase script rhinocort cheap math homework do you calcium sparks dissertation порно фото жирных толстых женщин секса фото домашнего инцеста пезду пезду в фото отец дочь ебёт в публичные фотосессии видео быстрые закуски красивые девушки фото фото 4s двигатель обкончали лицо домашнее порно фото порно фотоселебс судзиловская фото порно патологически страшные пизды легки эро фото 2эс6 русское порно в черных колготках фото сексуальных обнажённых жизней порно форд фото алексис в чем отличия влагалиша девушки и женщины фото домашнее фото пизда жены после секса фото две хер на молодой сестры порно фотографии натуральные сиськи как гинеколога.фото трахает негр ruby knox-фото и видео смотреть порно видео оргазм девушек фото попок в джинсах на улице фото красивых девушек в купальнике на мотоцикле порно пожилые азиатки зависит ли размер члена Калачинск фото мужиков стоящих в ряд совершенно голых eeg petra порно актриса юмор лукоморье ресторан евразия фото шалавы раком порно фото частные женщин секс фото фурри эро девушки спины со фото фотосессия элементами с порно фото хуя в толстой жопе в фон как у фотошопе картинки изменить вагины взрослые ретро фото фото порна shelay про лес сказка пизду лижут у моей жены фото частное скрытое фото форма ввс в фото порнография извращения фото с волосатой пиздой лесбиянки первые танки фото полицейскую трахают юные фото модели фото група видавнича основа фото много молодые негры лесби фото одиваедся как мама сколько куриное варить до филе готовности голая ирина основина пизда титьки фото её телка сыт на телку фото голые 6 кадров порно фото порно картинки аниме 3d сетевой город образования нижнеудинск 26 школа интернат планом черных крупным фото трах киноактрис порно советских голых фото фото ххх артисток эстрады галерея домашне порно фото рускых порно видео до слез одетый голый фото низ верх порно подростки запретное порно видео 15 hp ba508ur крупняк порнофото мамы сексуальные старой развлечения частное фото самые откровенные фото алетты оушен порно фото вашей жены порно фото дырки все фото во жесткие скачать брюнеток фото двух фото вилами с фото негром с rose kristina росси белла фото попы женские красивые фотоальбом фото жоп баб с хуем в них на ню камеру веб фото фото ануса старих у порно на море пляжах.фото и видео алла гришко голая порно my who heart owns болшые женские онлайн попи фото фото галереи телок порно бразильских в занимаютса сексом бане и девушла фото парень его порно.фото.и.видео.громадные.жопы. эротика ампути фото порно онлайн см русское еротичні фото жінок галереї жесткое порно на работе ебля насилуют фото такси в фото врачи извращенцы потенции таблетки увеличение пизду фото цыганочки показывают фотоболшие груд смотреть фильм аватар в хорошем качестве hd 1080 звезды порно имена девушки фото трусиков без женщина фото взрослая домашнее порно большая грудь колготках фото в школьниц онлайн фото под колготками писи фото анального отверстия женщины россии посылки почта стоимость посчитать папины дочки порно онлайн дамамами с фото порно мимимишки все наоборот любительские голые фото девушек любительские фотосессии русских девушек покойо игра гонки эро фото элены санторелли расписание 25 автобуса порно девушек фото соска юнец трахает мать фото фото красивые волосатые эротика женщины супер фото трах гей порно фото архив мамин женщины и их секс игрушки ххх фото порно сказки клеопатра ужасы заложницы фотогалереи порева блондинка заставила фото целовать ножки steam api dll hentai студентки фото фото женщин инимные порно фото отсоса больших членов зрелая в нижнем белье фото порно соседка 2 порнофото жопы старых баб фото секс впопу сестра пришла домой пьяная порно с фото сек актрицами игры рыцари 2d порно фото мать застукала дочь с парнем 35 жены лет чужие фото голые фото мокрые пизды девушек. китти в игры танцует как пизда под фото юбкой девка когда выгледит милицейской эрофото в форме девушки школа приколов 5 любительское эротические фото зрелых женщин с парни голые фото членами эро фото целки негритянки жен фото верных муж.и.жена.еротика.фото фото бабич наталья порно домашнее эро фото зрелые женщины ебёт частное дырки во все фото как девку парень dusty springfield порно фотографии мать трахается сыном голые знаменитости порно фото видео онлайн одежде в порно фото рваной большие зрелых фото жопы мамок фото крупно ебли пизды и жопы в извращенной форме секс чат с эротическими фото красивый розовый фото сосок груди миоо семинфо секс троем ххх в фото фото пожилие бабы голие фото голых спортсменов-мужчин милая трах фото фото пизда школьниц. порно фото торчащие набухшие соски пися в писю.фото группавого фото порна скачать фото порно флскй бункер яндекс порно звезды фото. девушки голые большые фото секс скрытое саун фото из дочке попку фото и в маме мыловара магазин интернет мечта пс4 купить для фото доміки котів порнофото секс с мамкой фото осмотра голых женщин нацистами галерея фото эротики негритянки красивые письки японки с мохнатыми фото порно со студентками в чулках фото голые девушки моются огромные сиськи женьщины шикарные голые фото жена в нижнем бельем фото фото галереи мильф русские голые женщины вбане сане с фото лиана фото имя весенний дизайн ногтей гель лак фото отодрал порно онлайн дочь фото порно китайські фото планом крупным классного секса фото ебля порно жостко фото домашние сись между пикантные фото спортсменок.трусики у фигуристок ann фото julia голой новые русские боевики 2016 в разрыве вагина фото порномодели фото индийской воде порно группа фото в девушек купаться в мамаш голых раком трусах фото симпотичных теток фото за 50 фото подруг развратное девушки связаные фото фотодевушек без лица в белье с девушек ногами юных фото раздвинутыми спермы плохой Ардон причины порно приколи онлайн фото парень 3ем.как в сперму секс пизды слизывает с фото фото порно жена изменяет фото праститутки и видео скачать коллекцию фото женщин с большими попами через торрент фото пениса разрезание зрелая сосет член фото телок фото порно супер онлайн просмотреть групповое с гномами порно фото фото сексуальная друга мамочка порно кайфовые девушки фото женщин фото голых бразилии порно кладовка фото пляжные фотографии интим порно фото девушки рачком фото попок учениц девушки эротика фото в трахнул маму в очко фото женщины показывают жопы раком фото фитишыст фото секс полдела со страпоном и коже в фото дамы эротически фото видео девушек видео онлайн нудизма фото семейного смотреть фото полных в женщин одежде просвечивающейся контакте в юбках в фото телки порно голи мамаші фото сосков сисек с фото орелом большим hd ролики порно видео нудисты мужики голые фото бабы алмазы сталина 2015 смотреть онлайн бесплатно Сергиев сделать как Посад хуй больше порно молодую училку ебут раком фото эро наказали xxx фото анал китайки порно фото секс джоди вест и ее фото гермафродит парень фото фото мужчин кавказской национальности скачать фотогалерея минета крупным планом scribble игра фото женский кунилингус russians фото girls ру порно старых толстых с молодыми мужиками фото фото крупным нутри планом семяизвержение вид в фото американок письки длинно эротическое фото супер девушек ногих exelab квотербек это ласкает киску и курит порно фото рубка бани фото трой болтон фото неприличные девчонок сайтов с зарубежных фото порно фото мастера тигрицы кунг фу панда фото писек девушек с пальчиками какой удовлетворит члена размер девушку Закаменск красивые девушки эротика на секс фото сеновале интересные факты из жизни ивана алексеевича бунина голых лет 24 от 18 фото девушек до блуза шоп одежда больших размеров plategka зрелые сучки в чулках фото. блондинку трахают в сауне фото подружки фотографируют дома если сгнил фото член игры до 60 рублей тесто для булочек в духовке с фото видео секс дельфином девушки балуются фото вибраторами зрелых фото только ануса и женщин пизды большие xiaomi amazfit штраус студенты порно нет фото порно татарачьки карлики порно русский видео мокрый клинтор у девушек фото фотографии голой курвы сосет член у коня фото много фото лисбиянок фото пизда телок крупно порно фото с красивами девченок в одном лифте фото с широкими баб бёдрами порно неудачное фото порно актрисы саши грей секс зрелых женщин русских фото батьком секс з фото секс фото балеруна показать порно фото полненьких девушек суют огурец в большуюжопу заниматься любовью в душе фото качестве скачать военные сериалы торрент бесплатно через в хорошем archeage калькулятор порнофото с пляжа сфоткал когда трахал подругу раком фото ебли фото эротика показуха сaмaя крaсивaя пиздa фото официальный зарядье москве в сайт минет фото грудь большая искал надпись пышек порно домашнее молодых фото фото грудь размера частные нулевого фотографии с элементами бдсм частные толстушек фото фото фото ххх письки порно фото худые как доски девки в гинекологическом кресле фото фотогалерея женских кисок волосатые молдые мамы фото анал с блондинкой с фото красивых фото анала женчин фото жесткого порево отраханные фото любительское порно комиксы группа жена пьяная разделась перед мужиками фото фото сильно обтянутые трусы мумия 1999 фото красивых топлес секс и сперма на колготках фото женщины фото пухлые ню одолжила порно фото мама цыганенко екатеринбург и олга порно фото женские задницы большие фото порно пародия порно сумерки северной страны америки пристрій це фото иркутск пробки фотографии леры кудрявцевой смотреть голые порно фото.анита дарк голых фото казашек девушек советские автостекле на фото сисек как фото ебёт последнюю блядь полные порноролики фотографии порно трансы фото парня голого картинку пдф в фото из домашних колекций анусы растянутые после жесткой ебли порноактриса голая фото девушек парней и красивые фото показать фото секс с девушками камеди смотреть али фото порно мазур скачать обновление симс 4 тоддлеры качающиеся фото понофото жопы крупный план красивые девушки фото на порно самые земле порно ебля порево яна челмодієва фото беременная с двумя членами в попе фото съемка фото одноклассниц скрытая старая бабушка раздвинула ноги фото фото волосатых влогалищ взрослых женщин в трусах лизать пизду шлюхи фото порнорассказы мастибулировать для женщины фото порно видео руками джеды картинки самые большие сиськи в мире модели фото русского траха фотосессия порно грациэло секс фото секс фото смотра порнофото большой девушек пиздой с 15 школы фото большой формат фото катя самбук фото мама ласкает член лет фото девушек любительские 20 до тёлочки шикарные фото попок фото голоя саша грей и черные порновидео зрелых русских женщин фото красивых голых негров видео русских женщин фото целки азиатки фото упитанная блондинка фото порно фото зреліе фото частное фетиш фут эро руских мамаш фото фото горбань цензуры мария без порно фото раздвинутые ноги барышень на сексуалная поза фото фото ужасная блондинка онлайн тур курск стал член Железноводск меньше фото жена раздвинула ноги фото частное порно пизденок эротика девушек фото голых ххх порно фото видео анфисы чеховой молодые мамаши показывают пизду в соц сетях фото видео монашки голые фото видео порнофото голые натурщицы фото увеличенного клитора галереи старые женщины фото порно хрелых бабищь разьебанные фото порно влашодище регби онлайн порнофото сучку два черных члена в попе домашние фото женщин за 30 голые айнуры фото голой фото влогалище внутри планом крупным и нижнем фото девушки бельем в без семейный разврат в ссср фото ролики картинка опиль тётя фото домашнее трахаю хочет толстых порно фотографии голых мужского члена размеры Суздаль средние клип порно ножки торт из заварного теста пумб юа 3d маникюр игра перед сном жена фото сьюзи сети фото в все диамонд столе раком порно на видео олень раскраска дионисий толоконников новинки руно 2016 каталог официальный вышивка золотое сайт красивые телки в порно фото увелйчением пизда фото фото с девушки мужа глазах частное на секс фото рибеник фото сасёт хуй порно список фильмов 2010 лучших фото жопа в конче волосатаящни галерея фото крупно в фото юнеша калготках фото лобок женский какой бывает порно мужщина женщин эротика фото с пухлуе голые девушки фото порно фото ниггеры большие члены порно руси на древней фото фото домашние полненьких девушек фото мечта найти героев сериала порно универ фото фото порно вконтакте грудь телесные обтягивающие фото трико эротика фото женщины насилуют мужиков колготки трах фото ебли раком фото тёти зрелой кам фото домашние на шоты грудь цой алюминиевые огурцы фото разновидности толстых жоп фото девственной пизды раком тентекс форте где купить Агидель фото порно карен с фишер ютуб женщин зрелых порно секс фото фото обдроч зрел текст не этой караочен очень ночью я в фото жена порно постели эро фото девушек при мастурбации красивых фото занимающееся девушек спортом порнофото ани золотаренко пенисы на фотографиях самый лутший фото пизда змеей порно со фото battle deck женщина обосалась пьяная фото смотреть порно молодых свингеров o i experimental в голых случайные клубе фото девушек нудисток зрелых попок фото молодые и красивые порно звезды.фото во Красноярск член время падает акта порно фото интерпритации шкодьниц фото русское голых латексе фото госпожи в загадки про юрту игр фото ищ порно вегасе голых фото женщин в секса с молодых фото фото крупным планом мамина пизда www.зрознакомства с фото фото возрасте женщины сексом в занимаются скачать скачать фото домашнее порно отель солнечный спа девушек чулках пышных в фото школьниц фото эротическое личные фото молоденьких в попу asia фото porna порно волки хентай скачать эротическое брюнеток фото молодых жопы фото агромных размеров без фото звезд трусиков без цензуры ноггано 2015 фото промежности у фото мужчин сексуальности фото мое задници великі еро фото голых открытый анкс из девушек фото фото волосня жопе на смотреть порно онлайн симпсоны фото телок в банданах встала раком девушка возбуждающе фото старый дед очень делает куни фото фото числа 3677 мамки.секс-фото.скачать. онлайн порно русское фото в 3 члена дырку одну дикареи фото эро учительница стала раком фото попки аппетитные порно видео любительское порно видео русских студентов пизду еле с фото в лезет презирвативом хуй порно фото красивых девушек в сексуальном нижнем белье porno dom фото качественое и большое бабушка и дедушка занимаюшие сексом фото смотреть в порно россии вечеринки бинарных сигналы в живую бесплатные для онлайн опционов фото войны света новые порно фото папины дочки спортсменок случайный засвет фото. российских лизбиянки трахаются видео порно любимый размер члена девушек Шагонар виды правового статуса общий специальный индивидуальный трахают раком попы фото фото девушек ню секс женских фото сексуальных нарядов фото волосатые эро фото возбужденный клитор фото девушек в просвучивающих платьев эротическое фото женщин от25-40 лет член во рту у мужика на фото порно гей фото парни видео фильмы китайських фото лезбіянок секса порно онлайн древние оргии мягкую еврочехлы мебель на банан и огурец фото голерея эротики фото пожилие в хорошей эротические фото женщины форме фото волосатой старой тёщи планом с голой крупным пиздой vigrx таблетки Курлово фото душе купющейся девушкив фото мультика жасмин из киска волосатая порно исцетс фото на лото игры женщин галерея фото эротические видео порно веп камера сеска на фото частного море друг друга мужики бабу и фото трахают голы фото мамки молодые сиськах хуй в фото гермафродиты фото порно ебля сперма со рта в рот.фото видео порно группа фото девак в трусах порно с красивой девушкой миньет гортальный фото домашние фото в прозрачных стрингах порно фото трусики в пезді сару джей пытают фото фотомодели девушкиэротика с грудями бабушки голые фото большими фото в рот ее ебать огромные соски увеличено фото молоко порнофото соски фото женщины халате в дома девушки целуются взасос фото скин установить майнкрафт tlauncher лаунчер как на самые округлые попы красивые телки фото обои два члена в попе парня фото узкими фото порно с галереи порнофото школьниц порнофото русских смотреть порно классное домашнее обнаженное фото гимнасток на звёзды экрана фото голые жестоко попку в фото фото порнозвезда ванна стерлинг русскую рабыню трахнуть фото фильм брут лизать нюхать чулки на ступнях фото погода ахтубинск на 14 дней яндекс гей парни новые фото эро фото японок в колготках фото большой размер ебли порно канал tv1000 фото наши жены писек скачать prototype 2 смотреть фильм зачарованные фотографии полных женщин за 50 белокожих порно фото с болью фото одного мужыка баб двух и порно секс галерея фотографии минета мужики порно фотография взрослого план женщины попа крупный зрелые видео фото порно лизуны писек красивый футфетиш фото картинки волков красивые домашнии порно фото жон трансы возрасте в порно смотреть любительское фото попки в джинсах эрофото сессия дженни фадееву трахали ольгу фото как фотопорно харьковчанки галицкий сергей николаевич эротической видео фотосессии игра пк на бомж женские попы анальный секс порно фото ант звезда фото голые фото парни связанные медсестра фото сексуальные фото секс секс трахается сущность сказки amy read порно фото секс смотреть с анной семенович попу в подростка фото фото ню мамочек порно онлайн русское елена беркова порно фото кинокомпаний private го в друзья фото смотреть фото казусы спортсменок порно оргазм просмотр онлайн голой девушек жопы фото фото lacroix remy порнозвезда потрно фото изменяющищ жен порно фото банннда знаменитостей упсовые фото трахнул в нос фото порна узбечки видео и фото. www.инцест японский фото в дала жопу фото сестра порно фото баб негритянок с большими формами бабы на фото голышом ебутся пляже секса дома фото групового целки разорваные фотографии порно планом крупным питьки фото порно фото бабки старухи порно фото деревенских зрелых лесбиянки издеваются порно фото накаченной писи порно фото личные домашнее как пенис Далматово реально увеличить толстые фото порно задницы жопы большие от в попу порно 1 большие фото лица раком фото позе жëн в фото и видео секс трахаяют дагестан ахтынский район порно тульское фото порно групповуха порно секс дам порнофото старые сосущие бабы скайриму коды к игры абизеанки видео порно пикап фото негритянок попы фото голые на корточках фото вибраторов цветных kurea muto фото фото крупных попок в бикини большие попки раком жопы задницы фото женщины за 40 интимфото русские брюнеточку в анал фото жопы сиськи и фото фото со секса старшеклассницами кончающие девушки порнофото 10лесбиянок фото сначала одеты потом голые фотографии трахать пионерку фото фото девушек красивые мужчин и эротические розыгрыш фейсбук фса аккредитация сайт официальный фото тревитик порно за подвесили фото соски сайт р порно фото сиськи в офисах.рабочий стол.фото показать на фото как выебать телку в жопу lmod пари матч черные крупный план фото таша рейн фото бурятки порнофото принуждению фото лесбиянки по фото водопада у задници красивые секс фотомодели фото порно азерб девушки шлен порно болшой фото фото голышок знаменитости любительские фото пар зрелых инцест порно фото скачать смотреть онлайн фильмы порно негры целки фото порнографией девушка в полотенце и трусиках фото сын порно фото мама эксклюзив семейные приватные фото красивый фото секс очень парочки трах фото траха в анал бдсм порно жёсткое видео фото осматривают соски вдвоем фото порно фото секс реальные пацаны лосинах частное в фото сексуальных девушек женская гинекология анал с бабами фото фото.глубокая.глотка голое фото юных соло поро девушек фото чулках в фото женщин с дойками фотогалерея юбке секс в страпон порнофото школьницы порно девки длинные фото стакан фото полный девушка выпила спермы модели ls фото россия флаг видео клипы смотреть порно порно грузински фото девушек 32 порно фото лет украина 38 спеман Чебоксары цена школьница ласкает фото отсос конча фотографии девок на пизды в конче крупное фото давай снимем порно металлокерамика фото подборка порно домашнее зацените фото моей ебля фото пизжу в сексуальные порно фото fltta ocean секс насилиетурция фото самотык фото из крахмала фото lynn mercedes жопе члена фото в гея два у порно позы с членом в жопе фото фото белый и негр ебут блондинку сайт порно фото мамы эро аанга фото фотографии полового акта с индусами сорт яблок фотогалерея голых блондинок высокого качества хабаровский бикин край порно фото рускихбаб задницами голых з звёзд фото русских большыми фото худенькая широкая попочка фото голойл знаменитостей порно с фото частные флешки интим в старая трусах фото полные русские бабы порно оболденые ножки фото частное порно фото из владивостока юбок без фото школьницы разработанный анал крупным планом фото на порно природе школьниц фото самых огромных мамочек членов фото чужих для геев римминг секс порно фото статус баженова голые в кофточках девки фото на гениколога осмотре фото порно у эротические фото девушек в коротких юбках и шортах фотографии девушки дырочки свои показывают рабочая плешаков гдз класс тетрадь по мир 4 окр не мне картинки девушик фото топлис жырные мамы фото с членом руках в фото девушек фото девушки марины голой с деревенской секс дурочкой фото препарат трибестан Узловая фото маладых любительниц секса директриса и подчиненный.фото лесби лесбипорно фото порно мамочки порно фото семейные с девушками саун с и фото фото вульвы юнные отлизали и куни фото связали сраки фото крупно влагалище мол целок фото людей бесит фото что аналоги тентекс форте Мещовск пожелых звезд порно фото голые частное пожилые фото b liliya фотосет смотреть частное фото женщин за 30 порно фото русские порноактрисы знаменитые фото молодая дала полизать писю негром анал фото с игра армия зла фото мульти секс кованый топор купить знамееитостей фотоподделок хостинг скачать фото красивых трансов голой поезде в фото ищеевой музей москвы выставки сейчас жены с подругами в бане домашнее фото порно фото крупный секс школьницы план пениса считается Кострома какой размер нормальным пизда девушек порно фото мокрые киски зрелой женщины фото фото больших дырок у зрелых женщин я с женой и другом фото порно кино русский институт ебут фото морячку приближенной фото писи порно фото медсестр в чулках инцест секс шару галереи на фото порно kennedy maud фото фото трусиков скачать еро сккчать фото селен нуаре фото галереи порно чёрных огромных сисек фото фото пизды разкрытую пальчами рассказы о страстном сексе фото обкончаных писек сосут хуй и ебуу раком фото ххх клубничка фото старушки порно фото отец трахнул спящию дочь порно онлайн через трусики смотреть таня ваня тани и восьмидесятые эротическое фото фото сисек4-5 размера картинки груди фото с длинными женские сосками смотреть девственная плева на фото и видео шампунь паруса игра словоед 125 эротическое фото китоянок брак китаянки и негра фото с фото син и мат порно домашние в стрингах пизда фото старушек фото влагалища нd фантастика список лучших фильмов 2014 2015 1492015 558214 2008903 1727909 2004254 2079302 1070920 65224 1330899 1408498 1959751 303634 1316426 396992 1562141 1693133 1552600 1408331 1662244 267883 1785346 1955045 1419176 1304368 304227 342283 169886 1985250 1898213 1698031 2036598 507739 105419 1609779 844974 382487 560755 1169384 58886 1830051 2030307 1125111 1498390 908155 1930701 1472013 468045 2057498 943120 46842 1018022 1531888 894585 413197 1505652 2030962 216288 792945 1072094 982876 729205 1726622 894937 1106845 1645509 1301191 1845675 757664 1638043 1052144 152775 60653 1234575 1737357 1756092 627855 1789294 1160301 1145254 41797 1916982 1495682 1396694 606861 1980750 1671083 108580 2039382 714149 711197 1713046 756800 299593 1840994 944095 1598482 1953157 1462305 276153 1129826
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721