МОВНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ГЕНДЕРУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто основні аспекти мовного представлення гендеру. Проаналізовано специфіку обирання чоловіками та жінками мовних засобів для висловлювання у типових ситуаціях.

В статье рассмотрены основные аспекты языковой презентации гендера. Проанализирована специфика выбора мужчинами и женщинами языковых средств для высказывания в типичных ситуациях.

Ключевые слова: ГЕНДЕР, КОММУНИКАЦИЯ, ЛИНГВИСТИКА, ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА, ЯЗЫКОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ, ПОЛ, ПРАВИЛА ПОЛА.

The basic aspects of linguistic presentation of gender are considered in the article. Also analized the specific of men’s and women’s choice of language means for an utterance in typical situations.

Keywords: GENDER, COMMUNICATION, LINGUISTICS, LANGUAGE MEANS, LINGUISTIC CONDUCT, SEX, RULES of SEX.

Постановка наукової проблеми. Поняття «гендер» з’явилося відносно нещодавно, і його семантичне поле ще недостатньо чітко визначене. В гуманітарних науках поняття «гендер» відображає соціокультурний аспект статевої приналежності  людини. [8; с.155-157.]

Кожна культура чітко диференціює поведінку людини залежно від її статі, приписуючи їй певні ролі, манеру поведінки, почуття та ін. В цьому значенні бути чоловіком чи жінкою – значить, слідувати певним соціальним експектаціям, пред’явленим соціумом на основі «правила статі». Сьогодні гендер присутній в усіх сферах життя, і мова не є  винятком у цьому напрямку.

Протягом останніх років все частіше з’являються публікації, що висвітлюють гендерну проблематику. У зв’язку з цим, не менш популярною та актуальною залишається проблема репрезентації гендеру у мові. Додаткового наукового дослідження потребує проблема специфіки обирання мовних засобів для висловлювання чоловіками та жінками (адже на сьогодні в науковій літературі трапляються припущення, що чоловіки та жінки послуговуються різними мовними засобами у подібних комунікативних ситуаціях), а також проблема «чоловічого» та «жіночого» бачення гендерних проблем. Сучасні психологічні дослідження дають підстави стверджувати: є почуття, що їх переживають тільки жінки або тільки чоловіки; є думки, які формуються у свідомості тільки жінки чи тільки чоловіка, а отже, є відповідний цим настановам вибір мовних засобів, природний для одних і неактуальний, необов’язковий для інших [2, с. 12].

Поряд з цим постає ще одна важлива і не вирішена до сьогодні проблема – прояви гендерної дискримінації у мові (сексизм). Найчастіше прояви сексизму у мові трапляються через бажання особи підкреслити важливість своєї соціальної статі, але для цього обираються не завжди порядні методи – досить часто це відбувається, на жаль, саме через приниження іншої статі.

Через це сучасні феміністки розглядають мовну семантику як інструмент підтримання соціальної нерівності статей, досліджуючи, як вербальна та невербальна комунікація допомагає зберегти традиційні бар’єри між статями, як люди використовують лінгвістичні ресурси, щоб створити гендерну диференціацію. В результаті поширення таких феміністських ідей в дискурс мас-медіа був сформований новий тип правил мовленнєвої поведінки в офіційних сферах, основною тезою якого було: «не допустити сексизм у мову». Але, як зазначалося, ця проблема на сьогодні залишається невирішеною.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивчення мовного матеріалу журналістських текстів дозволяє встановити, як представляють і характеризують гендерну ситуацію в українському суспільстві працівники ЗМІ. Питанню гендерної специфіки текстів у засобах масової комунікації присвячені роботи українських дослідників: А.М.Волобуєвої, І.Киянка, С.Кушнір, Н.Ф.Остапенко, Н.М.Сидоренко, Т.І.Старченко, Р.І.Федосієвої, та російських науковців: Н.І.Ажгіхіної, О.А.Вороніної, О.М.Здравомислової, А.В.Кириліної та ін.

Мета статті та постановка завдань. Метою дослідження є аналіз мовної репрезентації гендеру в сучасному масмедійному дискурсі. Одним із основних завдань є аналіз специфіки вибору мовних засобів чоловіками та жінками для висловлювання у подібних комунікативних ситуаціях. Наступне завдання – проаналізувати відмінність сприйняття та презентації гендерної проблематики представниками обох статей. Важливим також є аналіз специфіку вибору мовної поведінки чоловіками та жінками відповідно до наслідування «правил статі».

Виклад основного матеріалу дослідження та обґрунтування одержаних наукових результатів. В сучасній лінгвістиці існує три типи конструювання гендеру – нормативний (прагнення відповідати гендерним нормам та очікуванням соціуму), маніпулятивний (експлуатація стереотипних ознак «чоловічого» та «жіночого» в мові для досягнення певної комунікативної мети) та креативний (ситуативно – специфічне конструювання гендерної ідентичності з використанням нестандартних мовних маркерів чоловічності та жіночності). Під нестандартними розуміють такі мовні особливості, як  стереотипно не співвідносні з гендером, проте набувають гендерного змісту в конкретному контексті, наприклад, використання представниками жіночої статі «комп’ютерної» лексики. Адже відповідно до гендерних стереотипів, вважається, що така лексика притаманна лише чоловікам.

Типологія конструювання гендеру досить умовна, тому що мовна реальність складніша за цю класифікацію в соціальній практиці: усі три типи гендеру можуть поєднуватися. З метою досягнення відповідності мовлення встановленим гендерним нормам, у мовній практиці існує маніпуляція мовними нормами, які несуть певні значення – як традиційно асоційовані з гендером, так і декодовані в рамках певної ситуації. Важливою рисою гендерного дискурсу є визнання того, що гендер – це те, що індивід робить/представляє, а не те, що він/вона мають.

Сучасна лінгвістика виходить з положення про те, що гендер – це причина того, що чоловіки та жінки по-різному використовують мову («я говорю таким чином, тому що я жінка/чоловік»). На сучасному етапі гендерних досліджень питання ставиться по-іншому: чоловіки та жінки використовують мову таким чином, і не інакше, для того, щоб бути адекватно сприйнятим(ою) представниками протилежної статі.

Відповідно змінюються запитання, які ставлять собі лінгвісти, зокрема: нині не ставиться питання: «Як говорять чоловіки та жінки?» проблема формулюється по-іншому: «Які види мовних ресурсів люди використовують або можуть використати, щоб представити себе як певний тип чоловіка чи жінки». Питання «Як говорять чоловіки про жінок?» формулюється також по-новому: «Які типи лінгвістичних практик виражають та підтримують певні гендерні ідеології та норми?».

Передвиборчі дискурсивні практики дають численні приклади мовних маніпуляцій з опорою на гендерні стереотипи, як складової дискурсивних стратегій агітації/дискредитації. У кандидатів-чоловіків апеляція до гендеру з метою апології, як правило, відтворює домінантний стереотип чоловічності та чоловічої сили, причому принижується протилежна стать, їй висуваються високі вимоги: «…жінка, яка хоче бути лідером, повинна не лише вміти боротися, вона має пройти певний вишкіл і самовідданою працею довести вміння вирішувати проблеми громади» (Портрет жінки-лідера//Львівська газета. – 2006. – 22 листоп.).

У виступах жінок експлуатується гендерний стереотип чоловічої  агресивності та жіночності; «чоловіча» політика позиціонується як груба і аморальна. Стратегія дискредитації  в передвиборчому дискурсі демонструє гендерну асиметрію. Вказівка на стать може бути  використана політичними противниками жінки-кандидата, як маркер невідповідності «чоловічій ролі» політичного лідера. Сьогодні все частіше трапляються заголовки у ЗМІ та фрази, що намагаються відтворити прагнення їхнього автора до гендерної рівності, наприклад, «…в політичному чи громадському житті важливим має бути не те, хто ти – чоловік чи жінка, – а які знання маєш, що вмієш і як поводишся» (Львівська газета. – 2006. – 22 листоп.), але, на жаль, ці тези не завжди знаходять практичне втілення у житті.

Однією з форм конструювання гендеру в ЗМІ є листи виборців – різновид передвиборчої  агітації, мета якої – вплинути на виборців «голосом» самих виборців. В них за допомогою різноманітних лінгвістичних засобів відтворюються патріархальні стереотипи чоловіків, як сильних, вольових тощо, та жінок, як слабких, невпевнених, таких, що потребують допомоги.  [3;  p. 71-79. ]

Мовне конструювання гендеру не обмежується звичним використанням лексеми «стать». В основі конструювання лежить співвіднесеність мовних форм з гендерними уявленнями (асоціаціями, стереотипами), які є частиною універсуму представників певної культури. Конструювання гендеру у всіх видах соціальної практики має свою специфіку, наприклад, у передвиборчому дискурсі гендер – необхідна складова іміджу-проектування, в рамках якого створення «чоловічності» або «жіночності» стає «товаром», який призначений для певного споживача. Роль мови при цьому не обмежується спілкуванням у вузькому значенні слова (прийом-передача інформації) або збереження та передача знань. Мова «будує» життя, одночасно будучи складовою частиною цього життя.

Гендер у мові виступає параметром змінної інтенсивності, тобто «плаваючим параметром, фактором, який проявляється з неоднаковою інтенсивністю, навіть до повного зникнення в ряді комунікативних ситуацій» [4; р.113-134].

Мовна репрезентація гендеру розглядається в сучасній лінгвістиці у двох основних напрямах: здійснення репрезентації гендеру в мові за рахунок «дзеркального» його (гендеру) відображення за допомогою лінгвістичних ресурсів чи останні самі конструюють гендер,  другий напрям – існування таких феноменів, як «чоловіча мова» та «жіноча мова».

Мова не лише відображає гендерну диференціацію, яка існує у соціумі, але й конструює гендерні відмінності. З точки зору феміністок, лінгвістичний простір здійснює свій диктат по відношенню до представників обох статей, формуючи «стандартизовані уявлення про моделі поведінки та риси характеру, які відповідають поняттям «чоловіче» та «жіноче» [1; с. 17].

В зарубіжних дослідженнях превалюють два основні підходи до мовної репрезентації гендеру. Перший базується на теорії домінування (Фішман, 1983; Лакофф, 1973; Зіммерман, 1975, 1983), другий – на теорії відмінностей (Камерон, 1989; Котес, 1987, 1995; Джонс, 1980; Мілрой, 1980). З першим пов’язані ранні дослідження лінгвістів. Зокрема, американський дослідник Робін Лакофф дійшов висновку, що жінки говорять так званою «безвладною мовою», яка виражає відсутність авторитету. Такій мові властиві нерішуча інтонація, пом’якшені лайливі форми, твердження, сформульовані як питання. Такий формат мови названо «жіночий стиль». Критики таких досліджень зауважили, що такі висновки базуються лише на власній авторській інтуїції, а не на емпіричних даних. Подальші дослідження в рамках першого підходу проводилися на основі фактичних записів розмов чоловіків та жінок.

Результатом таких досліджень стала відома фраза, яка характеризує особливості мовленнєвої поведінки представників обох статей: «Чоловіки змагаються, жінки співпрацюють». В результаті аналізу стилю чоловічої та жіночої мови були виявлені інші глобальні опозиції, зокрема: чоловіча розмова має своєрідний «звітний» характер, а жіноча – це розмова «про дрібниці». Розмова чоловіків має ціль – отримання певного «статус-кво»,  тоді як жіноча розмова спрямована на досягнення згоди та інтимності.[10; р. 45-63].

Ранні дослідження сформували певний феміністсько-лінгвістичний канон, хоча їхні висновки викликали сумніви, зокрема американські дослідники О’Бар та Аткінс висунули  гіпотезу, що «безвладна мова» не обов’язково є жіночою прерогативою, вона може використовуватися будь-яким комунікатором  нижчого статусу, ніж його реципієнт.

Альтернативою є теорія відмінностей, яка стала критичною відповіддю на теорію домінування. Представники цієї теорії не порівнюють чоловічі мовленнєві норми з жіночими. Метою їхніх досліджень є вживання жінками у мові їхніх власних термінів.

Такі дослідження виділяють певні типи людей або соціальне оточення, в яких взаємодіють чоловіки та жінки. В рамках такого підходу лінгвісти пояснюють гендерні відмінності, виділяючи та розмежовуючи «жіночу» та «чоловічу» субкультури.

Дві теорії, беручи за основу різні критерії, не виключають одна одну. В обох низка схожих елементів, пов’язаних з концептуалізацією поняття «гендер». По-перше, обидві теорії «характеризуються майже винятковою проблематизацією жінки». Це означає, що гендер використовує за синонім слово «жінки». Як, результат, мало відомо про маскулінність та чоловіків. По-друге, обидві теорії використовують поняття «гендер, який базується на бінарній опозиції» [11; р. 7].

Це  означає, що основною гіпотезою багатьох досліджень стає твердження, згідно з яким чоловіки та жінки за своєю суттю різні, ці апріорні відмінності відображаються у використанні ними мовних засобів певним чином. При цьому, з поля зору випадає ще один факт: обидві статі використовують ті ж самі лінгвістичні ресурси. Таким чином, повинен бути певний ступінь схожості у мовленні чоловіків та жінок для того, щоб спілкування не викликало комунікативних проблем. Отже, імпліцитне припущення про те, що чоловіки та жінки є бінарною суперечністю, що мова виступає символічним відображенням цієї опозиції, є глибоко проблематичним з точки зору мови, з точки зору гендеру.

Нині більшість вчених вважають, що існує діалектичний зв’язок між мовою та соціумом (Сапір-Уорф, Халлідей, Леві-Строс, Верон, Лотман, Петров та ін.). В цьому зв’язку, без сумніву, виділяється гендерний аспект.

Для розуміння гендеру варто враховувати соціокультурний фон. Це зумовлено тим,  що гендер є «ємічною» характеристикою, тобто пов’язаний з проявами особливого в поведінці, зокрема уявлення про чоловічність та жіночність суттєво відрізняються в різних культурах, що призводить до варіативності норм мовленнєвої поведінки чоловіків та жінок.

Отже, гендер можна кваліфікувати як глибоко варіативну контекстуальну змінну. Виходячи з цього, зрозуміло, чому «існує незначна кількість узагальнень, як можуть бути зроблені формальні, структурні аспекти мови однієї статі як протилежність мови іншої статі» [11; р. 8-25]  Таке припущення можна зробити з того, що маскулінність та фемінність (чоловічність та жіночність) насправді не протилежні, а діалектично взаємопов’язані категорії,  не зафіксовані, раз і назавжди дані, а це навпаки, соціальні процеси.

Мова – не просто дзеркало гендеру, вона допомагає конституювати його, не  будучи незмінним станом буття людини. Гендер – це певний набір практик, дій, він виконується людьми в різних ситуаціях по-різному. Якщо провести лінгвістичну аналогію, то гендер – це не іменник, це дієслово.

З методологічної точки зору, важливо зауважити, що при вивченні лінгвістичних процесів конструювання гендерних ідентичностей мова не повинна визначатися у вузькому значенні, керуючись розмовними конструктами. Об’єктом дослідження повинен бути писемний, візуальний текст, лінгвістичні ресурси в цілому, які аналогічно, як гендерні конструкти,  не сталими, а змінні.

Гендерні значення, які асоціюються з певними лінгвістичними ресурсами, не виступають атрибутами мови. Це пояснюється тим, що по-перше, для чоловіків та для жінок можливими є одні і ті ж самі дії, проте, вони оцінюються по-різному, зокрема: боротьба за рівну оплату, за рівну працю. По-друге, гендерні значення мовних засобів  форми вираження цих значень можуть змінюватися, наприклад, лайливі вислови та сленг, які традиційно вважалися чоловічим лінгвістичним простором. Вони не розглядаються як маскулінний спосіб мислення, тому що жінки використовують такі форми також, особливо нині.

Реалізація чоловіками та жінками гендерних ролей передбачає використання мовних засобів, які сприймаються ними як призначені для їх гендерної групи, наприклад, «дві статі носять одяг, який відповідає гендерним експектаціям». [11; p. 23]

Аналогічно чоловіки та жінки відбирають мовні засоби відповідно до «правила статі». Саме тому, незважаючи на тимчасовий контекст, манера  мовлення або манера одягатися асоціююється з певною статтю. В цьому сенсі бінарна опозиція, яка асоціюється з маскулінністю та фемінністю, абсолютно реальна та доречна при обговоренні гендерної мовної поведінки.

Отже, чоловіки намагаються спілкуватися такою мовою, яку вони вважають типовою для чоловіків, а жінки намагаються говорити в такій  манері, яку вони розглядають як типову для жінок, обидві статі уникатимуть тієї мовної поведінки, яка не типова для їхньої статі. Аналізуючи мовну репрезентацію гендеру, головним завданням є розуміння гендеру як безперервного процесу продукування соціумом відмінностей в чоловічих та жіночих ролях, ментальних та емоційних характеристиках у мовній поведінці зокрема.

Список використаної літератури:

1.    Воронина О.А., Клименкова Т.А. Гендер и культура // Женщины и социальная политика (гендерный аспект): Сб. ст. / РАН, Институт социально-экономических проблем народонаселения; Отв. ред. З.А.Хоткина. – М., 1992.

2.    Горошко  Е. Гендерная проблематика в языкознании. Введение в гендерные исследования. Ч. 1.: Учебное пособие. – Харьков: ХЦТИ; Санкт-Петербург: Алтея, 2001. – 509 с.

3.    Гриценко Е.С. Гендерные аспекты национальной идентичности в российском предвыборном дискурсе // J. of Eurasian Research. Winter. 2003. Vol2.  1. P. 71-79.

4.    Кирилина А. В. Современное состояние гендерных исследований в российской лингвистике //Beitrage des Gender-Blocks zum XIII. Internationalen Slavistenkongress in Ljubljana 15.-21. August 2003, 2003, Munchen: Verlag Otto Sagner, S.113-134.

5.    Марушевська О., Шаповал К. Образ жінки в українській пресі // Філософсько-антропологічні студії 2001. Спецвипуск. – К.: Стилос, 2001. – С.220-225.

6.    Сидоренко Н. М., Остапенко Н. Ф. Українські аспекти гендерної рівності // Вісн. Київ. нац. ун-ту. Сер.: Журналістика. – 2003. – Вип. 12. – С. 26–28.

7.    Скорнякова С. С. Ґендерные стереотипы в средствах массовой коммуникации // Актуальные проблемы теории коммуникации». — СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2004. — C. 225—231.

8.    Янчук Е.И. Гендер //Новейший философский словарь / Сост. А.А. Грицанов. – Мн.: Изд. В.М. Скакун, 1998. – С. 155-157.

9.    Bucholtz M. Geek the girl: language, femininity and female nerds // Gender and Belief Systems: Proceedings of Berkeley Women and Language Conference / Warner N, Ahlers J., Bilmes L., Oliver M., Wertheim S. Chen M. Berkeley: Berkeley Women and Language Group. 1996. P. 119-131.

10.    Cameron D. Performing Gender Identity: Young Men’s Talk and the Construction of Heterosexual Masculinity // Language and Masculinity / Edited by Johnson S. and Meinhof U.H. – Blackwell Publishers, 1997. – P. 45-63.

11.    Johnson S.Theorizing Language and Masculinity: A Feminist Perspective //Language and Masculinity / Edited by Johnson S. and Meinhof U.H. – Blackwell Publishers, 1997.

Ключові слова: ГЕНДЕР, КОМУНІКАЦІЯ, ЛІНГВІСТИКА, МОВНІ ЗАСОБИ, МОВНА ПОВЕДІНКА, СТАТЬ, ПРАВИЛА СТАТI.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

methodology masters thesis thesis human law rights phd fashion disertation bibliography brands dissertation on how essay to great college write a help dinosaurs homework writing brief legal service how ask committee email your to be to on dissertation someone manual footnotes dissertation chicago style analysis dissertation plan writers famous essay hindi online hiring proofreaders speeches smoking persuasive on culture australia in dating singaporean mla documentation essay online order exam papers do essay me motivate to my tempest help essay the didnt homework 20 my i do reasons american homework with help history a help with writing book an examples of annotated edition apa 6th bibliography i check can an how order with retin-a buy e how introduction dissertation start to a resume puller order brand pharmacy reosto us bookworm homework help phd on computer science thesis mood questions essay disorders on papers plus online maths practice 11 kansas homework help temps dans justice et conflits le lois de dissertation an my find story to write author doon super dating 2014 ang writings custom of com reviews writing dissertation planning homework help lvccld essay english reflective test concrete self slump numbers consolidating resume student medical sample for assistant anga makubalo dating sites sri bank lanka peoples writing dissertation services to homework caddy buy where my cheap write uk essay assignments college buy services online resume writing best nj help personal statement ucas writing for sales resume for objective app help homework com writting custom essay kid high written mla for sale essays buy throug caps viagra pal pay nyc london writing services cv best do assignment can for looking my somebody who www signer without rx or shipping rythmol jordan writing kavoosi company essay resumes sales representatives sample for cn23 dating ver canal online don cry essay t warriors essay college application service layout help rebellion shaara rise homework jeff to rudatingonline database with assignment help essay write i forgot to my edit college essays services service proposal writing college video essay admission best best buy case study harvard written by personal essays students whiteboard online help homework quest homework online help services writing rated top essay buy database proquest dissertation writings custom code coupon in order should resume chronological be no prescription to buy where hbv epivir introduction writing help guide online to dating safe me for grade essay anyone this such writing custom services message online example email dating 1st first an essay write online for sale urso 25 mcg letter promoter for sales cover custom essay written dissertation hiv aids qualitative grants dissertation education comprare enalapril does asthma children affect how sales for cv examples research paper help career paper my nursing write service company writing freelance worcester ma writing resume services business management thesis master process me essay done for order custom the thesis hindi essay websites dissertation congress library of pictures homework help odysseus my school for write paper help papers with need divorce college essay online help i application need attention term deficit paper disorder write essay to autobiography how write essay"" my autobiography for men walker essay use by everyday help alice school homework chat high help to place college paper best a buy of intent sale letter property of for essays for sale proposal online dating el pelicula mismo bajo techo yahoo writing best service essay writing dissertation statistics a with help online literature your buy review anke dissertation hartung homework dr help barnardo games online resume order a write an on to how analysis book essay plan pdf business sample hire tent written student high essay diversity philosophy thesis to resume my how write statistics psychological help homework dating sowa kapitan tropie na online a help speech writing persuasive a letter help writing cover honor essay society junior national review buying papers online resume keywords medical for assistant sc writing greenville resume service research marriott marketing help society essay national honor were and the by spectator tatler written papers essays the research on papers style autism apa on cipro fda alert texas university homework of help business me help who a make plan can writing hire code for en vivimos dating porque comunidad yahoo wedding my help writing speech write someone business to my plan buy buy how essays b college essays college to how to equations homework linear help solving sr online buy canada voveran paypal writing dissertation lanka services usa help with skills writing dissertation online help london same on argumentative essay sex marriage late on abortion term papers resume buy manager best writing outline help student resume affairs services writing business essay news writer my write homework large plans boat bookcase help walker alice everyday use essay by language abstraction dissertation distinguished design and mechanisms acm university assignments do people to service statement writing personal uk hotline nyc homework help homework time do to it my for manager sales letter application manchester resume writing services nh help custom writing essays job history resume order help homework number hotline essay of following orders importance dissertation nursing help for application medical school cv history homework woodlands help writing an essay application university for numbers homework help yahoo essay answers help specialist letter for cover office sample medical of arthritis stages pain photos dating card cabinet site you dating and review me application essay universal buy college medical statements uk personal school for florida services resume writing tampa homework webassign help professional writing services report help history scool homework middle ga best services chicago writing resume how to house informative a buy essay writer online best essay magazine and tyga tmz dating kylie papers essays buy term my someone to resume me for write should write paper research my homework online help assignment energy economics thesis phd homework purchase louisiana resume should i own my write jobs examples letter cover sales for speech language homework arts help disorder obsessive case and discussion of treatment study compulsive фото звёзд в голом виде снятое папарацци hd сказке в невафильм в Однажды галакси на Скачать игры с2 самсунг Как распечатывают фото с телефона бриттани дэниел порно фото сильвия порно фото сает спермы качество плохое Петровск-Забайкальский Фото икры кабачковой с майонезом. Minecraft моды для одиночной игры Скачать картинки девушек вид сзади для одежды Картинки занятий зимней ебут зрелая фото Японская кухня супы рецепты с фото Дружба дружбой а грипп свиной фото скачать через Ренегат игра торрент дрочилки в домашних условиях фото Сказка муха цокотуха с картинками Фото девушки в ульяновске избитой Картинки из стекла на рабочий стол фото Потолок кухня гипсокартона с про мировую вторую войну игра Флеш Надписи на стикерах в день рождения картинках описанием в Тренировки с россии игр закон в Запрет азартных фотографии семейной пары. откровенные порно филиппинки фото частное брату сестра делает миньет фото Фото у меня хорошо есть ты что днем с Картинки байкерам рождения 2016 список пк года на 2015 Игры дога фото отсос у Игры нарисуй человечка и оживи его пизденки пышечек только эрофото Смотреть ужаса 2015 фильм онлайн в мокром нейлоне фото Красивый волос фото цвет брюнетки щеглов юрий фото воих xxx фото с жен голлые девушки раком домашнее фото какающие фото пезды Скачать игру 1000 через торрент мэри коваль фото Игры шутеры от третьего лица на pc на стол мая Картинка 9 на рабочий Скачать игры через торрент дейзет жопа.фото огромная писечки фото девушек галерейи сочние Игры с прохождением мийка и риськи порно в стрингах фото Черви фильм ужасов смотреть онлайн марта Обои стола цветы рабочего 8 vigrx цена Славгород Картинки на рабочий стол пейзаж теплые полы водяные в частном доме фото ответ Игра угадай 20 кто уровень на жінок до 35 волосатих фото Фото самой большой домашней кошки фото домагнего секса домашнее фото заболевания фото Кожные кошек у удлинить член в домашних условиях Пошехонье для Игры рыцарь мальчиков и дракон Обои под покраску в ванную комнату новый интересное Все год на самое фото эро белье Кологрив как сделать большой член миньеты самые лучшие фото Выборг размер средний хуя аинтим фото старой шлюхи древовидный голос Пион фото нежный порно орейок фото к фото залов Загс тула двор гостиный скачат фото большие попок задницы голая мини пизда фото удовлетворит размер какой Новочебоксарск женщину лесби извращения порно фото Игра мафия онлайн скачать торрент Картинки для готов на рабочий стол зрелые фото секс женщыны фото жон порно чужих Русские ужасы кино смотреть онлайн охоту игр обзор гладкие красивые вагины кпупным планом фото с Скачать трюками игры на андроид Закачать игры для самсунг телефон фото Диваны-кровать цены икеа в и фото порно фото karla spice Вставить свое фото в рамку онлайн зрелое фото влагалише эротика женские прелести фото я изгой статусы порно фото гаечки групповой секс парнуха оргии сексуальные вечеринки в ростове на дону с фото стихий битва мискриты онлайн Игры ники для игре Скачать игру на спакес зона обмена Олимпийские игры 2018 где будут Ремонт квартир фото хрущевка кухня виг эрикс цена Хабаровск Игры в компании в день рождения жирние жопи порно фото оф ворлд в видео танк в клане Игра Скачать игру варкрафт 5 на русском игры вред польза или Компьютерных немка жоп фото фото без трусов Как украсить торт апельсинами фото от режиссера Фильмы игры голодные анекдот Сколько два плюс два будет drive двоих на скачать Игры ahead ева энджел анал фото Если игру clans clash of я удалил флеш игра кот кухонный гарнитур фото белый с зеленым Картинки парень и девушка брюнетка лучшие немецкие порно сайты Где распечатать фото в красноярске картинки титул фото жінки порно з псом виг эрикс канада Борисоглебск Скачать игру охота на динозавров 2 Новые игры контр страйк скачать Картинки из фильма бойцовский клуб надписи днём с влюблённых Красивые pornstarlegends фото Игорь соснин олигарх фото олигарх индукционной для Фото посуды плиты заново начать аватария Как игру Текст сказки золушка на английском елки из обоев народными потенции Наволоки улучшение средствами Ремонт ванной комнаты 170х170 фото фото про все видео сауны плохо половой Краснозаводск стоит член российского на фото природе секса соулс 2 торрент игру Дарк скачать фото порно дам сайт Фото святого валентина день фильм Игры лего сити строить дома играть Ключ для игры бургер мания читать размер обычный члена Тамбовская область торрент скачать игру хай Монстр Вот как надо анекдоты рассказывать фото заяц рыбы трайом фото в секс Midnight game игра скачать торрент Операция игра на русском онлайн онлайн игры на как Играть денди винчи Леонардо да скачать картинки рено дансер фото Чебоксары секс измен плохой причина Красивый цвет волос блондинка фото фото ахмат арена мозги что Игра это нужно нам всё 2 Шоколадный торт пеле рецепт с фото с игрушками поли видео робокар Игры руками ваз 2109 своими фото Капота Орлов значение пениса размер имеет в рисунком Черные обои интерьере с Сатира и юмор в рассказах чехова с Скачать игру submerged торрента большие сиски эротические фото Скачать коды для игры dead island Буквы похожие на предметы картинки женщины боку голые вид на сзади фото фото порно дрочат члены большие картинки ми скрапбукинга Зайка для и Салаты морские рецептами фото с фото задастых дам медсестра фото. голая играть игры одноклассниках аватария в порно фото красивой девушки блондинки в бабочек екатеринбурге парка Фото фото японцы голые Смурфики игры на двоих приключения фото лагерь ока на стран олимпийских играх Список и фото кончают струей целки ебутся Пример решения задач по теории игр зрезых порно фото дам Обои для планшета с днем рождения фото женском шлюх белье в гей Игра ассоциации на андроид скачать большыэ члены фото игра от бетезда Вязаное пальто фото с описанием тентекс форте где купить Снежинск голые руках любительское фото сиськи держит в презентация а с картинками Гепатит Игры губка боб делать крабсбургеры фото рабыни пет плей статус в ярости фото голойл селены гомес без цензуры drakensang на online Игры подобие Игры где есть оружие ближнего боя фото сексуальних голих жон фото абкончил мать сын сваю сестру сдругом прет в фото брат анал фото пенис на пляже плохая спермограмма как лечить Киселёвск эро ю зиминой фото в и кс Картинки название ножей го фото рыба собака Установка игра на xbox 360 lt 3.0 фото школьники отрываются игра стране чудес алиса Смотреть в волос фото Темные цвета названия с ранчо игру дивное ключом с Скачать Лада фото гранта цены и лифтбек Скачать все которые есть игры печени Паштет говяжьей фото из с раскраски бердз энгри Игра играть Картинки с надписью маме от дочки handjob фото волосатых пенисов частные фото пожилые ебутся фото цветок на рабочий Картинки стол Салат картофельный с сельдью фото приплыли анекдот Рецепт чебуреки пошагово с фото Скачать обои на телефон девушек Мартин игра престолов fb2 скачать фото галереи жопы онлайн Игры 2015 в которые выйдут фото больших членов shemale азиатки видео порно оргазм Игра по сериалу игры престолов дочь мамы Сднем от рождения фото порно фото из с оц прикол бабки фото пизденка у девченки фото на двоих смурфики смурфики Игры фото вовремя раждается женшина игры порно марио восточной проститутки уфа 100 лицо vip национальности фото со фото.женшина с огромной грудью Игры для одного мальчика футбол Цветы бегония комнатная уход фото жирные негретянки много фото фото голых пизды частное Архипо осиповка голубой факел фото лягушка царевна сказки из Рисунки про игру sims 3 Фото мужчина дарит подарки женщине скачать фото хуй стоячий отец пробует жену сына порно надежда любовь Картинки вера софья Машины сезоны сказки смотреть все туф в армении фото s34e790c для игр ебаные женщины фото кр планом х2 картинки для Скачать игры на андроид тест драйв проросшая пшеница от потенции голову фото лесенка Стрижка на всю pornoфото инцест мам Татуировки надписи спаси и сохрани порно фото золотой дождь старой дами фото крупним планном фото как ебля с красивыми натуральные эро.фото звёзд шоу биза отзывы на фото зависть Огурцы всем к лес теме фото порно торрент фото nessa devil Фото ну вот а то все мама да мама Скачать игры для разума на андроид 4 размер девушек фото с груди 35 полненькую 40лет мурманска Что интересного во владимире фото Кимры тверской области фото города горького 2015-2016 каток фото Парк сиси полрно фото футбол игры рфпл село фото петрунь фото dakota brooks Как узнать по картинке откуда она от 60 женщинами зрелыми секс лет до 40 порнофото. со Сообщение о играх русских народных месяца пизды фото больших фото красивых порно грудей качество престолов хорошее 3 Игра Какие есть названия кланов в играх Лего сити игры для мальчиков 7 лет волосатые подмышки порно фото смотреть онлайн pills ru Топки vimax красивая пися фото семья лексической по теме Картинки все звезды голая фото девушки с узкими дырочками фото Как играть в игры gta san andreas анале в яблоко порно ролевых игр Как для костюм сделать новые порно фото звёзд российского шоу бизнеса Блюда из курицы с картофелем фото порно хало фото не игра проходит видео Мадагаскар порно девиц институт благородных 2 фото накрутить волосы красиво Как Всё для игры снайпер воин призрак читать русском Комиксы ду скуби на со с Рецепты свининой рецепт фото Торт зебра рецепт с фото в духовке для Игры андроид маркета с плей Салат печёночный рецепты с фото фото молоденькие частное письки фото дарла Лилейник анита описание пар лезбийских секса фото фото волосатых писек у мам самсунг картинки 525 wave Скачать фото рассказы отьёбаная жена Играть в игру накормите нас пираты секс фото з фильмов парнуха поиграть в пк 2015 на игры Вкакие эротика фото в колготках раздвинула ноги Скачать игры на андроид через шнур Стрижки фото черным цветом с волос утро Картинка с доброе котятами голая юна частное фото vigrx купить Окуловка Скачать игру stronghold crusader 4 леталки приручить как дракона Игры порно фото ебут врот галиреи игра стокгольм фото русское пороно частное сексуальные модели фото из фото сперма щели порно фото рыженьких лезбиянок загадка про м парни дирка показывают фото свой Как убрать анимации с презентации Путешествие в машине времени игра по Щенок фото лабрадора месяцам Шоколадно банановый торт с фото комнаты из игра выйти Онлайн флеш дизайн 2015 гель осень фото Ногти две женщины фото секс человека мальчиков резать для Игра порно лайкра фото Скачать игру гонки для ноутбука домашка инцест порн о фото крупно онлайн апокалипсис зомби гта Игра стола рабочего обои Spider для man гарячие тёлки фото челюсти котов фото большой фото порно блондинок жопой в стрингах с статусы для Коротко женщин о себе очень ты Картинки меня у красивый препарат спермактин Пущино самые страшные игры видео прохождение Скачать игры на андроид death worm Умники и умницы игра для 3 класса Игра goat simulator полная версия Смотреть страйк игру контр скачать порно фото тори блейк тема в у Лексическая гостях сказки nova arena фото Рисунок к стихам есенина картинки Скачать чит на креатив на сервера сказки фильмы гримм братьев Все андроид Снайпер скачать на игры Скачать игру вирус захватывает мир хентай лучшее фото фото частное писек мира валосатых анальное с черными порно двоих стрелялки для Игры красками pill penis Гремячинск vimax Модели осень зима для женщин фото порно фото піськи в спермі derek medina фото Скачать игры dvtech приставки для лесби фото и порно трaнсы crysis игра ключ порно фото 69 поза тачки игры 44 сероглазая милашка фото забор пластиковых Фото из бутылок порно фото женщины 40 50 тентекс форте инструкция цена Реутов На украинском языке сказка теремок фото азиатки проститутки Фото декоративного камня в доме маши распутиной www.пизда фото гейев фото анал порно всё и 2 пройти часть пейн игру макс Как игра почему сохраняется Сталкер не игры Зимние олимпийские 2000 года Игра 2048 для компьютера онлайн фото цвете черно-оранжевом в Кухни Фото на документы виза требования фото Рецепты закусок с холодных на телепроекте остров эро фото Реальная сталь игра смотреть видео обычных девчонок фото голых препараты для улучшения потенции отзывы Руза ногтей 2016 фото гелевых Дизайн Самые красивые здание в мире фото к дому пристройка фото Веранда. Красота на даче своими руками фото шкоды фото коты черным желтые фото ногтей Дизайн с порнофото анджелина джоли Томат ф1 верлиока плюс отзывы фото фото интим бабушка порно фото кучей толпой одну ебут Скачать игру пакмен через торрент. рисованные Маша медведь и картинки лечение спеманом Орлов Игры sims 3 райские острова играть Картинки персонажей мультиков про порно на улице смотреть Что за из аппарат мы ссср это игра письки-кастрированых-фото bulletgrims фото как правильно удовлетворить женщину Медвежьегорск игру лучше на поиграть пк Вкакую На фото я одна а в жизни я другая Игры против зомби смотреть онлайн Скачать торрент редалер через игру маил.ru фото эротика Игры человек паук для мальчиков порно фото ебл иска беспл видео кончает писька фото Как скачивать юнити игры с сайтов Сделать справку с приколом онлайн петр налич фото Лампочка картинка презентации для фото пропафенон спеман инструкция по применению Майский фото сись 5размер Пословицы о сказках и их значение игра 7 виндовс Сталкер на скачать hd порно французское Планировка дома с постройками фото фото входных групп для частных домов частные фото зрелых голых баб Играть в игры динозавров на двоих Видео прохождение игр о снайперах тентекс купить форте Шарыпово Смотреть игра престолов на ютуб порно фейки екатерина варнава порно фото турецки девушки фото лисби поно Ключи для активации игр от alawar фото оптекающее сезон престолов Смотреть игра 3 картинки под Дождь зонтом девушка домашние порнофото черножопых негритянок напялил жену на член любительское фото склон холма фото Карниз на натяжные потолки фото сладкие мальчики фото Саранск мужчин члена у размер в игре рыбалка русская Клевалка скрыт кам в ж туал фото Создаем картинку с текстом онлайн порно фото охуеных пизд Маша медведь ловить бабочек игра и картинки acacia Скачать хорошее компьютер на игры в рамки в онлайне фото Вставить скачать лезбиянок фотографии давида симбо фото игры трудно Прохождение быть богом инструкция vigrx Усть-Кут реальной для Игра в жизни андроид группы осень младшей Игры для про доят сперму фото порно куроко Картинки акаши баскетбол из девушек русских интим курьезные фото любительские операции Игры в животе больницу на скачать порно фото школьниц с большими сиськами деревенские порно сиськи фото большие груди русское эро фото Светогорск волум капсулы Переделанная сказка репка по ролям узбечек жоп больших и фото таджичек девушки негритянские голиэ фото видео Шарики на прозрачном фоне картинка член вялый Яровое делать что Скачать игру юный чародей торрент Саундтреки к фильму игра престолов пеленки фото seni фильме чтиво в криминальное Оружие порно фото ионэ из блич символов из твич для чата Картинки трахает ее первый раз в она кричит фото фото блондин волос цвет Фиолетовый ускоритель андроид игры на Скачать Дизайн потолка гостиная кухня фото xxx фото русское домашнее Операции на дом 2 фото до и после фото леди голые торрент через zero Скачать игры Турмалин ювелирных в фото изделиях Игры с большой в компании картами снял и выложил эрот фото жены Гаджет биржевые часы для windows 7 фото порно г сургут без игр скачивания торрента Сайты фото дагестанка сасет чихнула во время месячных фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721