МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. Стаття присвячена розкриттю сутності поняття міжнародної інформаційної безпеки та процесів, пов’язаних із забезпеченням інформаційної безпеки, та основних загроз у сучасних міжнародних інформаційних відносинах. Подається опис та характеристика основних моделей міжнародної інформаційної безпеки. Також увага акцентується на глобальній проблемі сучасності, яку породжує феномен інформації.

Article is devoted to uncovering the essence of the concept of international information security and processes related to information security, and major threats in contemporary international information relations. Served description of the main models and international information security. Also accented attention on global problems of modernity, raised by the phenomenon of information.

Постановка проблеми. У відкритому глобальному світі ХХ-ХХІ ст. нові закономірності перебігу цивілізаційних процесів, вплив інформаційної революції та інших високих технологій на прискорену інтеграцію міжнародного співтовариства обумовлюють появу і необхідність вирішення нових проблем життєдіяльності людства, узгодження нових міжнародних принципів взаємодії та правил поведінки акторів міжнародних відносин.

Серед глобальних проблем сучасності, на які звернули увагу ООН, інші авторитетні міжнародні організації (ОБСЄ, НАТО, ЄС), політичні лідери, науковці, широка громадськість, є проблема об’єктивного ускладнення структури міжнародних відносин, проникаючі контакти цивілізацій і, адекватно, проблема глобальної міжнародної безпеки, тобто підтримання сталого миру, попередження конфліктів, уникнення нової гонки озброєнь із використанням новітніх науково-технологічних досягнень.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Оскільки проблема інформаційної безпеки набула глобального значення, то вона відображена у працях як вітчизняних, так і закордонних дослідників. Серед вітчизняних варто виділити вченого О. Юдіна, який займається дослідженнями інформаційної безпеки. Серед американських дослідників проблематикою інформаційної безпеки та світових інформаційних комунікацій цікавляться такі вчені, як Дж. Най та В. Оуенс, Е. Тоффлер, які значну увагу звернули на проблеми інформаційного забезпечення державної політики Сполучених Штатів Америки та сучасних інформаційних процесів. Також детальні напрацювання у сфері дослідження інформаційної безпеки належать російським вченим С. Гриняєву та А. Левакову, які особливо активно досліджують інформаційні ресурси та інформаційні можливості США.

Мета і завдання дослідження. Метою цього дослідження є розкрити сутність основних аспектів проблеми міжнародної інформаційної безпеки.

Мета дослідження досягається через виконання таких завдань:

–                      дослідити сутність понять «міжнародна інформаційна безпека», «міжнародна інформаційна політика», «інформаційна війна», «психологічні операції», «кібертероризм» та ін.;

–                      визначити основні моделі міжнародної інформаційної безпеки та їхні характеристики;

–                      розкрити сутність інформації як глобальної проблеми сучасності.

Викладення основного матеріалу. Сьогодні інформація набуває матеріальної форми і володіння нею стає дуже важливим. До реалізації будь-які, цілком «матеріальні», рішення зараз випробовуються в інформаційній сфері. І результати стають вирішальними. Недарма Елвін Тоффлер у книзі «Третя хвиля» [12] задається питанням, чому у так званий вік інформації ми вступаємо саме сьогодні, а не сто років назад, і чому цей «інформаційний вибух» не міг «запізнитися» ще на століття?

Аналізуючи зміст та роль інформації у сучасному світі, американський дослідник Маршалл Маклюен [10] виводить цікаву тезу: «Істинно тотальна війна – це війна за допомогою інформації». Саме він першим проголосив, що в наш час економічні зв’язки і відносини усе більше набирають форму обміну знаннями, а не обміну товарами. А засоби масової комунікації самі є новими «природними ресурсами», що збільшують багатства суспільства. Тобто боротьба за капітал, простори збуту та ін. відходять на другий план, а головним зараз стає доступ до інформаційних ресурсів, знань, що призводить до того, що війни ведуться вже більше в інформаційному просторі та за допомогою інформаційних видів озброєнь. Глобалізація інформаційних ресурсів стає визначальним фактором існування та виживання сучасної цивілізації.

Проблеми глобальної безпеки посідають особливе місце в структурі міжнародної інформаційної політики, визначають суперечності сучасного етапу міжнародного розвитку, які досягли такого рівня і гостроти, що можуть поставити під загрозу забезпечення світового порядку, реалізацію стратегій становлення глобального інформаційного (інтелектуального) суспільства, навіть саме існування цивілізації. Глобальна безпека як чинник міжнародних відносин, вплив якого має універсальний характер і врахування якого в діяльності міжнародного співтовариства та в зовнішній політиці окремих держав призводить до радикальних змін у поведінці акторів міжнародних відносин, до трансформації самої сутності проблеми безпеки після закінчення «холодної війни» і розпаду біполярної міжнародної системи, потребує концептуального перегляду принципів функціонування міжнародних та національних інститутів, що відповідають за безпеку, а також врахування в нових доктринах інформаційної складової міжнародної безпеки [10, с.9].

Міжнародну безпеку слід розглядати як політику, що сприяє створенню ефективних гарантій миру як для окремої країни, так і для всього світового співтовариства. З-поміж вартих уваги теоретичних поглядів на міжнародну безпеку варто згадати французького теоретика Реймона Арона, який вважав, що безпека у світі незалежних держав може ґрунтуватися або на слабкості суперників (їх повному або частковому роззброєнні), або на власній силі [2].

Зважаючи на глобальність проблеми інформаційної безпеки, розвинуті країни розпочали реалізацію довгострокових державних програм, спрямованих на забезпечення захисту критично важливих інформаційних структур, а з 1996 р. проблему міжнародної інформаційної безпеки було винесено на політичний та міжнародно-правовий рівень:

а) концепцію міжнародної інформаційної безпеки було обговорено на міжнародній конференції з проблем становлення інформаційного суспільства та глобальної цивілізації (ПАР, 1996 р.);

б) у спільному комюніке зустрічі на найвищому рівні США – Російська Федерація було підкреслено загрозу створення інформаційної зброї і визнано наявність воєнної складової глобального процесу інформатизації;

в) на 53-ій сесії ГА ООН було консенсусом прийнято Резолюцію 53/70 від 4 грудня 1998 р., де зазначалося, що міжнародна спільнота визнає проблему інформаційної безпеки як багатоаспектний стратегічний напрям взаємодії держав у світі, пропонувалося державам-членам ООН розглянути конкретну типологію інформаційних загроз, визначити критерії проблеми, включаючи розробку міжнародних принципів безпеки глобальних інформаційних систем, внести пропозиції до комплексної доповіді Генерального секретаря ООН для створення міжнародного механізму протидії використанню інформаційних озброєнь та розпалюванню інформаційних війн [10, с.13-14].

Під час дискусій та розгляду прикладних аспектів міжнародної інформаційної безпеки було визначено специфіку, істотні характеристики та типологію інформаційних загроз, узгоджено термінологію та зміст основних понять в новій сфері міжнародного співробітництва.

Міжнародна інформаційна безпека визначається як взаємодія акторів міжнародних відносин з операцій підтримання сталого миру на основі захисту міжнародної інфосфери, глобальної інфраструктури та суспільної свідомості світової спільноти від реальних і потенційних інформаційних загроз.

Інфосфера – міжнародний інформаційний простір, що охоплює інформаційні потоки, інформаційні ресурси та всі сфери життєдіяльності цивілізації. Інфосферу також можна визначити як кіберпростір разом із засобами масової інформації [3].

Міжнародні інформаційні операції характеризуються як форма міждержавного протиборства, яка реалізується з використанням інформаційного впливу на системи управління різного призначення інших держав, а також на політичну владу і суспільство в цілому, на інфраструктуру і ЗМК для досягнення переваги і кінцевої мети інформаційної операції з одночасним захистом національної інфосфери від аналогічних дій.

Інформаційна зброя – комплекс технічних та інших заходів, методів і технологій, спрямованих на встановлення контролю над інформаційними структурами потенційного противника, втручання у роботу його систем управління, інформаційних мереж та комунікацій з метою знищення або модифікації даних, дезінформації, поширення інформації спеціального призначення у системах формування громадської думки і прийняття рішень, а також як сукупність засобів впливу на свідомість і психологічний стан політичних і військових структур, спецслужб та населення для протидії можливим інформаційним впливам іншої сторони [10, с.14-15].

Поняття інформаційної безпеки залежно від його використання розглядається у декількох ракурсах. У найзагальнішому вигляді – інформаційна безпека – це стан захищеності інформаційного середовища суспільства, який забезпечує його формування, використання і розвиток в інтересах громадян, організацій, держави [13, с.38].

Визнання проблеми інформаційної безпеки на міжнародному рівні обумовлюється такими чинниками глобалізації комунікації, як: у більшості індустріально розвинутих країн проводяться дослідження і розробки нової інформаційної зброї, що дозволяє здійснювати безпосередній контроль над інформаційними ресурсами потенційного противника, а за необхідності прямо впливати на них. За даними аналітичних центрів США, розробки такої зброї ведуться в 120 країнах світу: для порівняння розробки в галузі ядерної зброї проводяться у 20 країнах; в деяких країнах завершено розробку засобів інформаційного протиборства (війни) з можливим противником як в умовах воєнних конфліктів різної інтенсивності, так і в мирний час на стратегічному, оперативному, тактичному рівнях та в польових умовах з метою захисту національної інфосфери від агресії і несанкціонованого втручання; в розвинутих країнах концепція інформаційної війни є складовою воєнної доктрини, що обумовлює спеціальну підготовку особового складу і окремих підрозділів для проведення інформаційних операцій; практика міжнародних, регіональних та етнічних конфліктів виявила унікальність застосування інформаційної зброї для впливу на міжнародне співтовариство та для боротьби за геополітичні інтереси [10, с.15].

Багато країн давно займаються політикою захисту інформаційних потоків та систем – не тільки як джерел державних секретів, але і як джерел економічного прибутку. Франція, наприклад, відзначилася у створенні власного сегменту Інтернету на французькій мові. Вона взяла під свій контроль прибутковий ринок комп’ютерної техніки, програмного забезпечення та інформаційних потоків на всьому франкомовному просторі. Відомий досвід Китаю, який досяг суттєвого економічного росту за рахунок переорієнтації інформаційних потоків та акумуляції капіталів в інформаційній сфері [11].

Слід підкреслити ,що стратегії глобального інформаційного протиборства лежать в основі аналітичних розробок дослідницьких інституцій різних країн, метою яких є саме забезпечення інформаційного лідерства у сфері міжнародної безпеки. За результатами досліджень аналітики виділяють такі моделі системи глобальної інформаційної безпеки:

–                      Модель А – створення абсолютної системи захисту країни-інформаційного лідера проти будь-якого виду наступальної інформаційної зброї, що обумовлює об’єктивні переваги в потенційній інформаційній війні, змушує інші країни шукати альянсу у військово-інформаційних діях з країною-інфолідером. При цьому може бути використано систему жорсткого контролю над інформаційним озброєнням противника на підставі потенційних міжнародних документів з інформаційної безпеки.

Погляд на такий розвиток подій покладено у відомому дослідженні Дж. Ная та У. Оуенса «America’s Information edge strategy and force planning», 1996 р. («Головна сила Америки – її інформаційні можливості») [1], в якому стверджується домінуюча роль США в інформаційній революції, тобто у використанні надважливих засобів комунікації та інформаційних технологій (супутникового спостереження, прямого мовлення, швидкісних комп’ютерів, унікальних можливостей в інтегруванні складних інформаційних систем), у політиці стримування і нейтралізації традиційних воєнних загроз та нових видів озброєнь.

У сучасному світі, де трансформовано поняття «ядерної парасольки» та стратегії неядерного стримування, наявність інформаційних переваг обумовлює інтелектуальний зв’язок між зовнішньою політикою США та їх військовим потенціалом, збереження світового лідерства за допомогою нових засобів впливу та закріплення домінуючої ролі в альянсах і тимчасових коаліціях. Інформаційне лідерство посилює ефект американської дипломатії як інструменту «м’якої сили», уможливлює використання інформаційних ресурсів для конструктивного діалогу із потенційними противниками – Китаєм, Індією, Росією та іншими інформаційно-розвинутими країнами з проблем міжнародної безпеки, і одночасно інфолідерство США забезпечує протидію нарощуванню інформаційних озброєнь в потенційно агресивних країнах (Ірак, Пакистан).

Концепція глобальної інформаційної безпеки з точки зору політичних інтересів США полягає у впровадженні доктрини «інформаційної парасольки», що замінить доктрину «ядерної парасольки», на основі взаємовигідного обміну інформацією різного характеру для міжнародної співпраці та підтримки миру.

Проведені в 1999 р. Пентагоном навчання з імітації несанкціонованого проникнення в інформаційні системи воєнного призначення показали, що 88% інформаційних атак увінчались успіхом, із яких 4% були виявлені. За даними американської розвідки сьогодні в 30 країнах світу ведуться програми по створенню засобів інформаційного протиборства (інформаційної зброї), які у майбутньому можуть бути використані проти США [8].

В умовах сучасної інформаційної революції переваги «м’якої сили» США можуть бути використані для остаточного становлення демократичної системи в інших країнах світу, для попередження регіональних конфліктів, для протидії новим загрозам глобального масштабу.

–                      Модель В – створення значної переваги держави-потенційного ініціатора інформаційної війни в наступальних видах озброєнь, у знешкодженні систем захисту держави-противника засобами інформаційного впливу, координація дій із союзними державами з використаннями визначених засобів інформаційної зброї для ідентифікації джерел і типів інформаційних загроз.

Практичне втілення моделі спостерігається в перебігу інформаційної операції «Союзницька сила» (1999 р.), яку США та країни-члени НАТО здійснили проти Союзної Республіки Югославії. Експерти підкреслюють формування безпрецедентної за масштабами системи управління інформаційними потоками для проведення військових операцій (спроможність надавати розвідувальну інформацію безпосередньо кожному з учасників бойових дій), масових пропагандистських кампаній з широким спектром інформаційних методик (від технологій PR для формування сприятливої світової громадської думки, вибіркового інформування із заданим ефектом сприйняття контенту до всебічної дискредитації політики противника, і навіть відвертої дезінформації світової громадськості), спрямованого інформаційно-психологічного впливу, потужного використання Internet та комп’ютерного протиборства для модифікації національного інформаційного простору і контролю за інфоінфраструктурою Югославії. Нові стратегії проведення інформаційних операцій, продемонстровані США та їх союзниками по НАТО, засвідчили могутність інформаційних озброєнь розвинутих країн і необхідність міжнародного вирішення проблеми інформаційної безпеки [5].

–                      Модель С – наявність кількох країн-інфолідерів та потенційного протиборства між ними, визначення фактору стримування експансії інформаційних загроз, забезпечення в перспективі домінування однієї з держав у сфері міжнародної інформаційної безпеки з можливостями значного впливу на глобальну інфосферу та переважного права вирішення проблем глобального світопорядку.

Дослідження ЦРУ 90-х років та на перспективу до 2020 року визначали як основні джерела загроз в кіберпросторі для США тільки дві країни – Росію і Китай. У новій військовій доктрині збройних сил США (Концепція Force ХХІ, 1996 р.), де було запропоновано дві складові театру воєнних дій – традиційний простір і кіберпростір, основними об’єктами впливу стали інформаційна інфраструктура і психологічна сфера (human network) противника [4].

На сучасному етапі експерти США відзначають, що стратегію різних видів інформаційних операцій, спрямованих проти країни, планують і здійснюють більше 20 країн світу, а конфронтуючі зі США держави включають інформаційну війну у свої воєнні доктрини. Тому стратегія «Force ХХІ» як фактор стримування експансії в міжнародному інформаційному просторі є інструментом інформаційної переваги США в глобальному протиборстві.

–                      Модель D – всі конфліктуючі сторони використовують транспарентність інформації для формування ситуативних альянсів, для досягнення переваг локальних рішень, які спроможні заблокувати технологічне лідерство, для використання можливостей інфоінфраструктури на окремих територіях з метою організації внутрішнього конфлікту між опозиційними силами (політичні, сепаратистські, міжнаціональні конфлікти) для проведення міжнародних антитерористичних інформаційних операцій.

У рамках міжнародної антитерористичної операції «Помста» (Афганістан, 2001 р.) мета спеціалізованих центрів США, відповідальних за проведення інформаційних операцій, полягала у плануванні психологічних кампаній, реагуванні на зміну ситуації, у підтримці інформаційних ресурсів та безпеки військових сил і цивільного населення. «США мали намір нейтралізувати і знищити всю терористичну мережу, яка загрожує Америці і решті цивілізованого світу, – заявив на прес-конференції для міжнародних мас-медіа тодішній держсекретар США К. Пауелл. – Мета операції «Помста» полягала не тільки у боротьбі проти тероризму, а й у переконанні певних режимів, які підтримують політику тероризму в тому, що така стратегія не відповідає їх власним інтересам. США задоволені реакцією світової спільноти та політичних лідерів більшості країн на пропозиції щодо глобальної боротьби з тероризмом».

Так, Північний Альянс вперше в історії застосував статтю 5 Статуту НАТО, яка спрямована на забезпечення загального захисту країн-членів перед викликами зовнішніх загроз; держави ЄС, країни-учасниці ГУАМ підтвердили підтримку дій США в акції «Помста» і консолідацію зусиль міжнародного співтовариства у протиборстві з міжнародним тероризмом у спільній заяві та меморандумі дій; політичний лідер Росії В. Путін запропонував розробити нову систему глобальної безпеки, враховуючи, що тероризм і його різновиди медіа- та кібертероризм стали глобальною загрозою для міжнародного миру у ХХІ ст.

Газета «USA Today» подає модель інформаційної війни проти режиму Талібан, яка включає проведення психологічної операції в інформаційному просторі Афганістану з одночасним блокуванням національних радіостанцій, поширенням пропагандистських матеріалів з уривками з Корану з метою протидії закликам до джихаду та формування у суспільній свідомості відчуття неодмінної перемоги антитерористичного альянсу в ході операції «Помста».

–                      Модель Е – протиборство світової спільноти та міжнародної організованої злочинності, здатної контролювати перебіг політичних, економічних, суспільних і, зрештою, цивілізаційних процесів. Можливість такої моделі передбачена в дослідженні Національної ради розвідки США «Mapping the global future» – 2020 у версії «Коло страху» («Cycle of fear»), яка є найбільш песимістичним сценарієм майбутнього світової спільноти.

Враховуючи високу здатність інформаційних озброєнь до інтеграції з іншими традиційними і технологічно новими видами військових засобів, потенційні наслідки безконтрольного застосування багатошарового страту можуть виявитися катастрофічними для існування людства. Тому тільки широке багатостороннє співробітництво може гарантувати світові вирішення нових складних проблем інформаційної доби і забезпечити реальну міжнародну інформаційну безпеку [10, с.17-22].

Особливість ХХІ століття – стрімкі переміни в усіх сферах життя, зміна декількох соціально-економічних систем, перед кожною із яких з часом з’являлися свої складнощі та обмеження. І той, хто керується застарілими поняттями, методами та теоріями, сам створює передумови для своєї поразки.

Одним із завдань інформаційно-психологічної війни є відірвати суспільну свідомість від реальності, змусити людей діяти неадекватно.

Заборонити розробку та використання інформаційної зброї неможливо. Обмежити зусилля багатьох країн з формування єдиного глобального інформаційного простору також нереально. Проте цілком можливо підписати розумні погодження, які б опиралися на міжнародне право та мінімізували загрозу застосування інформаційної зброї.

Концепція міжнародної інформаційної безпеки визначає критичні структури, які, в першу чергу, зазнають впливу в умовах інформаційного протиборства. Найбільш вразливими вважаються політична, суспільна, економічна, військова, науково-технологічна, духовна сфери життєдіяльності суспільства.

У політичній сфері інформаційна безпека стосується всіх елементів політичної структури держави та суспільства: структур підготовки та прийняття політичних рішень, структур управління місцевої та регіональної влади, структур виборчих систем, інформаційно-телекомунікаційних урядових систем спеціального призначення.

Перебіг міжнародних інформаційних операцій «Спільні зусилля» (1996 р.), «Союзницька сила» (1998 р.) свідчать про інтенсивний психологічно-пропагандистський тиск на політичного лідера Югославії С. Мілошевича та політичні структури країни з метою дискредитації югославського керівництва та заміни, як наголошувалося у зверненнях до населення СФРЮ, «військового злочинця» і передачі його Міжнародному трибуналу.

Ідеологічна операція «Perestroika» (1980-1990 рр.) підтвердила стратегію глобальних інформаційних операцій США у забезпеченні лідируючих позицій в системі міжнародної безпеки та світової політики. За словами Б. Клінтона, США, вплинувши на ідеологічні основи СРСР, вивели із війни за світову гегемонію державу – основного конкурента Америки, а наступні інформаційно-психологічні операції та політичні рішення були спрямовані на встановлення західної моделі демократії у нових державах Центральної та Східної Європи.

США здійснили потужний інформаційний вплив на світову громадську думку, виступаючи з жорсткими політичними заявами щодо президентських виборів у Республіці Білорусь (2001 р.). У заяві Білого Дому підкреслено, що «Лукашенко як останній диктатор Європи не лише викрав вибори у білоруського народу, він викрав у народу можливість повернутися на шлях демократії і ринкової економіки», тому США будуть співпрацювати з європейськими союзниками та міжнародними організаціями для захисту демократій і верховенства права в Білорусі різними засобами.

В економічній сфері критичними є системи загальноекономічного аналізу та прогнозування економічного розвитку, структури прийняття рішень та координації управлінських дій в економічній сфері, зокрема, в умовах надзвичайного стану, системи управління в критично важливих для держави структурах (енергетика, комунікації, інформаційні мережі).

Досвід інформаційно-розвинутих країн свідчить, що економічні переваги ґрунтуються в сучасному світі на прогресивній інформаційній експансії, і саме ті країни, які найбільше просунулися у напрямку інформаційної цивілізації, будуть переважати у світовій господарській системі та в міжнародній конкуренції з технологічно відсталими країнами та регіонами.

Відомий у світі Інститут аналізу фінансових ринків Дж. Сороса розробив і здійснив інтервенції в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, Російській Федерації та Європі (1992, 1997, 1998 рр.), які супроводжувалися спеціальними інформаційно-психологічними операціями: виступи і заяви Сороса у «Financial Times» та інших мас-медіа про невизначеність валюти «євро», необхідність девальвації російського рубля, трансформацію ринку цінних паперів у Японії, про залежність німецької марки від девальвації фінансового ринку Росії. За оцінками європейських експертів, чистий прибуток Сороса в результаті інформаційної акції та інтервенції на ринках склав близько 300 млн. доларів.

Як елемент впливу на урядові структури Югославії було використано інформаційну загрозу превентивної економічної блокади. Держсекретар адміністрації Б. Клінтона з проблем зовнішньої політики М. Олбрайт з цього приводу заявила, що країни НАТО аналізують можливості обмеження поставок енергоносіїв в Югославію, а хакерам ЦРУ було поставлено завдання розкрити секретні рахунки С. Мілошевича в зарубіжних банках як для притягнення його до Міжнародного Суду за економічні злочини перед народом [10, с.22-24].

Корпоративні війни в інформаційній сфері позначені інтенсивним злиттям ТНК, домінуванням в інформаційному секторі світової економіки групи інформаційно-розвинутих країн, використанням стратегії інформаційного імперіалізму та значним обмеженням розвитку економічної системи країн незахідної цивілізації.

Суспільна сфера виступає найбільш вразливою для інформаційних впливів, оскільки включає системи формування громадської думки, структури ЗМК, інформаційно-організаційні структури політичних партій, громадських рухів, національно-культурних та релігійних інституцій, структури забезпечення основних прав і свобод, плюралізму і незалежності виявлення поглядів, вільного обміну ідеями та інформацією.

У рамках операції НАТО «Союзницька сила» було застосовано засоби впливу проти інфоінфраструктури Югославії, проурядових ЗМК, системи формування громадської думки: від бомбардування телерадіостанцій, жорсткого контролю національного інформаційного простору, заборони на мовлення в аналоговому форматі до заміни і виведення інформаційного простору за межі національної території за допомогою технологій Internet і створення нової інформаційної реальності для національного суспільства.

Сербський парламент у відповідь на загострення косовської кризи прийняв Закон про суспільну інформацію, за яким було заборонено трансляцію зарубіжних програм на території країни через національні канали комунікації. Зокрема, дискримінаційні штрафи, які потрібно було сплатити протягом доби, і заборона інформаційної і професійної діяльності торкнулися таких засобів масової комунікації, як «Danas», «Nasa Borba», «Dnevni Telegraf», «Europ/Janin» [10, с.24-25].

Глобального характеру набули інформаційні загрози в науково-технологічній сфері: від феномену транскордонного переміщення інтелектуальних ресурсів, тобто вивезення інформації унікального науково-технологічного характеру на біологічних носіях до міжнародних систем спостереження, аналізу та прогнозування тенденцій науково-технологічного розвитку з метою доступу до конфіденційних баз і банків даних.

Критичними для безпеки у сфері науки та технологій є структури накопичення науково-технічної інформації, інституції та структури фундаментальних і прикладних досліджень, об’єкти інтелектуальної власності, ноу-хау. Інформаційно-технологічний аспект безпеки зорієнтований на реалізацію системних заходів, спрямованих на максимальне вдосконалення науково-технологічної сфери, ефективний захист інтелектуальних ресурсів. Проблема інформаційної безпеки тісно пов’язана з діяльністю промислової розвідки, несанкціонованим втручанням у конфіденційні мережі та системи, кібервійнами спецпідрозділів окремих країн, конкуренцією на світових ринках.

Відомими стали інформаційні операції в галузі цифрового мобільного телебачення, «нейронних» комп’ютерів, новітнього програмного забезпечення, біотехнологій Японії, США, Ізраїлю, де системи аналізу науково-технологічної інформації є елементом державної політики та доктрини воєнної безпеки.

Аналіз системи наукових грантів, які поширювалися в Україні зарубіжними фондами, свідчить про особливу зацікавленість провідних країн світу до науково-технологічних розробок Інституту Патона, Інституту надтвердих матеріалів, Інституту біотехнологій тощо. З одного боку, це свідчить про наявність інтелектуального потенціалу України, з іншого, про міжнародну конкуренцію з боку західних країн у галузі високих технологій та наукових досягнень [10, с.25-26].

У військовій сфері вразливими в умовах інформаційного протиборства вважаються інформаційні ресурси збройних сил, ВПК, системи управління військами, системи контролю і постійного спостереження, канали надходження інформації стратегічного, оперативного, розвідувального характеру. Наприклад, США використали свої інформаційні можливості за допомогою системи «Echelon» (код 1947 «UKUSA Agreement») для виявлення програми розробки ядерної зброї в Кореї і для укладення детальної угоди з її ліквідації; для оперативного з’ясування і попередження співробітництва Росії та Китаю з Іраном в ядерній та ракетній галузях: для забезпечення механізму контролю ООН з інспектування іранських ядерних об’єктів, а також для вивезення ядерного потенціалу і тактичної зброї з України, викриття контракту «Thomson CSF» – поставки французької зброї до Бразилії, операції з відмивання грошей за продаж зброї в треті країни.

Система «Echelon» і нова система спостереження і перехоплення комунікацій «Око світу» як засіб доступу до будь-яких видів інформації у глобальному вимірі (телекомунікаційні мережі і системи, супутниковий, мобільний та високочастотний зв’язок, Internet) орієнтовані на перехоплення інформації урядових, комерційних, приватних структур в будь-якому регіоні світу. За допомогою системи здійснюється доступ до всіх основних компонентів глобальної інфоінфраструктури.

Під час операції «Союзницька сила» у відповідь на бомбардування інфраструктури Югославії сербські хакери заблокували за допомогою атаки ping of death офіційний сервер НАТО, ряд інших військових та урядових сайтів країн-членів Альянсу повідомленнями з макровірусами, що підтвердило прогнози про перенесення військових операцій у кіберпростір, на рівень інформаційного протиборства. А керівництво СФРЮ розсекретило через мережу Internet інформацію про американський план «Корені», яким планувалася етнічна та воєнна дестабілізація на Балканах з метою закріплення тенденції необоротних змін на посттоталітарному просторі.

Духовна сфера стає критичною в умовах конфесійного протистояння, релігійного фанатизму, трансформації духовних ідеалів та морально-етичних цінностей. Проявом критичності духовної сфери (Ірландія, Алжир, Ізраїль, Афганістан, Китай, Іран) на міжнародному рівні стала проблема, пов’язана з рішенням керівництва ісламського радикального руху «Талібан» (Афганістан) про руйнування неісламських релігійних пам’яток, що віднесені до глобальної культурної спадщини і перебувають під охороною ЮНЕСКО.

До сучасних інформаційних загроз відносять також кібер-, медіа- та психотероризм як протиправні дії, спрямовані на руйнування життєво важливих інфраструктур, систем управління державою, морального стану суспільства та війська, порушення прав людини [10, с.27].

Висновки. Феномен міжнародної інформаційної безпеки обумовлюється стратегічною спрямованістю інформаційних озброєнь проти критично важливих структур життєдіяльності і функціонування міжнародного співтовариства, визнання інформаційної зброї як нового глобального виду зброї масового ураження, катастрофічного за наслідками свого застосування (деякі дослідники називають інформаційні озброєння «інформаційним апокаліпсисом»), необхідністю створення міжнародного механізму протидії і попередження глобальних інформаційних війн в рамках політичної компетенції ООН, регіональних міжнародних організацій з проблем безпеки та оборони, політичних рішень на національному рівні.

Таким чином, проблема міжнародної інформаційної безпеки є вагомою складовою загальних проблем національної, регіональної та глобальної політики у сфері міжнародних інформаційних відносин і проявом тенденцій нових глобальних викликів і глибинних процесів глобалізації комунікацій.

Список використаних джерел та літератури:

 1. Nye J.S. America’s Informational edgel Strategy and force planning [Electronic Resource] / J.S. Nye, W.Jr. Owens // http://ics.leeds.ac.uk/papers/vp01.cfm?outfit=pmt&requesttimeout=500&folder=49&paper=155.
 2. Арон Раймон. Мемуары: 50 лет размышлений о политике [Текст] = Memoires: 50 Ans de Reflexion Politique / Р. Арон; пер. с фр. Г.А. Абрамова, Л.Г. Ларионовой. – М.: Ладомир, 2002. – 873 с.
 3. Гриняев С. Эксперты корпорации «РЭНД» об информационной стратегии [Электронный ресурс] // http://attend.to/commi.
 4. Гриняев С.Н. Информационная война: история, день сегодняшний и перспектива [Электронный ресурс] // http://ww-4.narod.ru/warfare/grinyaev/page009.htm.
 5. Гриняев Сергей. Особенности информационной войны во время агрессии НАТО против Югославии (по материалам открытой печати) [Электронный ресурс] // http://ww-4.narod.ru/warfare/grinyaev/page008.htm.
 6. Гриняев Сергей. США развертывают систему информационной безопасности. В России же дальше разговоров дело пока не идет [Электронный ресурс] // http://ww-4.narod.ru/warfare/grinyaev/page014.htm.
 7. Доктрины и концепции национальной безопасности США, Франции и Японии [Электронный ресурс] // http://www.budgetrf.ru/index.htm.
 8. Леваков А. В США готовятся к защите информационных систем [Электронный ресурс] // http://ww-4.narod.ru/index.html.
 9. Леваков А. Информационная безопасность в США: проблемы и решения [Электронный ресурс] // http://freelance4.narod.ru/pdf/IS_USA.pdf.
 10. Міжнародна інформаційна безпека: Сучасні виклики та загрози [Текст]. – К.: Центр вільної преси, 2006. – 916 с.
 11. Пухова Калерия. Совбез занялся СМИ: Доктрина информационной безопасности может сработать против российских масс-медиа [Электронный ресурс] // http://www.ng.ru/printed/8786.
 12. Тоффлер Э. Третья волна [Текст]. – М.: АСТ, 2002. – 781 с.
 13. Юдін О.К. Інформаційна безпека держави: Навчальний посібник [Текст] / О.К. Юдін, В.М. Богуш. – Х.: Консум, 2005. – 576 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

application paid college wisconsin statement help personal writing for homework online help paid border and lines printable writing paper with subjects it suggested master thesis a on writing paper help microbiology with impetigo term generic online noroxin buy eating review literature disorders free to fax dating email australia writing essay a to kill creative mockingbird homework help get can i where homework 4th help org custom reviews essay write dissertation me for uk side effects hour 36 v-gel topamax dosage homework for college help free students writing a hypothesis help with dissertation help competition writing essay trust i canadian can Xl Ditropan Ditropan - 272 cheap online Inglewood mg Xl 50 help with and resume letter cover college thesis imperial phd essay write a how process to essay an buy get can where i symptoms allergy rice school online grammar papers captopril canada for sale writing essay college best refill aldara price assignment and writing thesis pdf report writing abstract v cheap writing c service want now dont right my to homework do i acticin paypal buy with online dissertation for guide payment writing mg purchase adeno-ritz 150 should an letter attach i or email my in cover write it dissertation best problem writing statement in netherlands tadacip methotrexate buy newspapers zambian online with descriptive help essay writing a essay an of order types what essays are the of buy essays university phd thesis pll cheap roxythromycin sell no script letter sample manager cover for position sales news essay service writing nanoparticles thesis phd 1mg baclofen geometry help figures homework assignment and thesis anderson pdf writing 5 homework helpster grade persantine online buy 150mg do my assignment sydney cheap essay for sale tutor help your homework examples mechanical for engineers resume school how to korean a high application write plan business buy essay payroll reference helpers homework chicken shingles who pox can get from essay service emba writing to thesis master write how conclusion cover manager is when unknown letter hiring motivate my do homework myself to i can how resume 1 order 4 1 apk online gasx or stomach for bad zantac essays dancers eating and disorders for custom essays writing paper cheap uk paper lanterns letter hiring manager sample to cover canada crestor script no ver joven latino justicia dating capitulo 22 essay cornell prompt admissions resume sample medical coding and for billing free essays custom online writing cheap articles service buy resume zone best application homework i can do now my essays page write marketing sales powerpoint presentation for and writing services ct danbury resume my do essya buying Aygestin online want purchase a research paper i to uroxatral script no teachers job best services resume for writing essay argumentative bipolar disorder homework american help history ap art therapy dissertation on statistics help with ap homework who letters for write medical should school of recommendation toefl help essay writing services cv writing qatar resume and harvard to from how purchase studies case order chloromycetin attorney resume service writing erfahrung brafix 100mm purchase wellbutrin sr to cv hertfordshire service writing business law help assignments analysis homework statistical help assignments dtlls help byu essay admission services mba meds effects Men Pheromones side - Men Brampton canada Attracting Attracting Pheromones 120mg order silvitra tab online secure buy fast essay ohio paper custom tubes no Avodart needed where to buy prescription help homework poetry essay help brooklyn cop nootrop-piracetam from india help psychology homework in for build my me resume no ponstel to buy where rx help school essay high with free cv help writing homework college online for help students robaxin priced discount a without reasonably prescription services editing technical homework live help files instuction sample office manager medical letter recommendation of for urbanization on essay questions writers paper research photo websites best essay maker writing students high for resume school waste dissertation on management homework hachet infomation help and writer student paper ayn rand by essays written help homework and molality my assignment do don wanna i that do your people for money assigments services essay editing anaspan purchase cheapest on disorders essays mental school paper writing prescription - tablets Montreal without safe buy hour Lamictal Lamictal 36 do i write japanese my in how name homework statistics live help research papers written online complete my dissertation during life cowboy the describing the 1800s short of the a late write essay essay cheap order questionhypothesis research dissertation cpm homework calc pre help plan business with uk help powerpoint presentations disorder personality on antisocial pay application college 2014 questions essay prejudice pride help and essay buy zantac without prescription personal school med a statement to write for how online best Fullerton without priced prescription Cycrin reasonably Cycrin a brand buy - recommendation medical externship of letter assistant for writing review company help accounting homework online paper on nursing term with get help assignments papers online cie plan business franchise buy history us essays ap with help cheap fosamax purchase louisiana essay free master on thesis s quiet western the all essay front on 1 dissertation help write week a with essay computer a buy biology do my homework purchase speeches persuasive mg aciphex 40 online buy for resume medical template assistant online requip 5 mg astelin name brand patrol border resume templates ddavp sale heading essay correct do essay bipolar disorder topics brighton writing cv service medical for sample curriculum students vitae statements thesis for trafficking human lotrel usa au achat research paper argumentative writings do nz for my assignment me forum homework help electrical engineering write to blog post my how first tender essays and on share repurchases offers research writing workshop paper on 2012 online federalist anti papers essays for transition ghostwriter fiction hire migraines for depakote cheap reports book to cakes rice where buy paper for for grad statement a school applications personal writing girls dating games best for sim online in tonic buy singapore sexual female seo copywriting services dating cattolica yahoo riforma bactrim receta sin фото подсматривание ебли на даче фото невест порно домашнее девушки фотоххх девушка-невеста с интернетовским рундучком с короткой стрижкой и на автобусной астановке видео фото без порно дагов голых фото мальчики геи фото галерея секс и фото отец и дочь самые красивые девушки полненькие фото самый пизды фото большой фото дамашний инцецт виардо форте купить Адыгея на маму фото ебет сын женская-пизда-порно-фото-крупний-план встаёт фото мальчик с видео постели проснулся жопасти порно актриса кристина фото картинка кутёж dragon lore рабочего стола Обои для и фото шлюхи жопы голые девушек голых домашнее фото подборка главфинанс порно фото рус.жён скачать русское инцест порно сауна нудисты family фото салтыков-щедрин сказки Тема коняга скисвали фото двички азиатки-целки фото знаменитые знаменитостей фото фото архивы и альбомы кисок и влагалиш частное бане фото в ххх девушек интимные фото русских девушек в бане ебля в рот большие попы в джинсах фото какой бензин лучше 92 или 95 крупно фото клитора перед оргазмом принуждение фото клесби порно фото самых больших женщин фото девушки молодые обвисшей с грудью фото личное свингеры tiffany penthouse star.фото bt3030 jabra частное домашнее фото мамочек порно толстое фото секс диване на фотографии домашнее порнофото мультфильм красивые девушки фото за 40 и порево порно руская женчина фото писек с фото игрушками секс порно фото массажист трах в саунах фото жесткое порно приколы фото еро фото рыжих девушек фото резиновая жопа эротические позы фото как разнообразить половоой акт фото пизде крупным планом огромный член в секс.паказт.фото стыренное интимное фото девушек красивых голеньких фото старр фото рейчел фото красивых девушек hd секс частное фото женщин в мини трусиках фото цнотливих еротичні дівчат грудастих фото совсем красивые женщины голые девушка транс порно фото русских в деревне советская и российская актриса список с фото фотографии.голые.девушки.на.кроватях просмотр порно видео трансы фото торчащий клитор член Ярославль размеры половой спортивные женщины в юбках на каблуках фотоальбомы оргии японские порно русских мамочек порнофото блонди интим фото и мать трахнул фото напоил фото принуждает к кунилингусу с машинами извращенный секс фото секс жесткий голых самые лучшие народов самые женщин фото всех поки в короткой фото очень юбке жопа моей юли фото fox фото tereza фото галерея сисськи большид порно фото порно геснер порно фото каборе фото зрелых дам сзади раком фото грязной пезды фото.ебли мамаш с сыновьями вуншпунш мультсериал хлорофиллипт для полоскания горла как разводить статус все нафиг секс фото девка с верху фото голых девенок арика вульф фото дром автомобилей продажа новосибирск личное порно украденные фото эротические красивых фото в подвале женщин мужики в возрасте обнаженные фото ткани для пэчворка интернет магазин недорого в розницу сюжеты в фотографиях порно фото малх порно бюста сисек девушка фото в чулках раком русская фото голые красивые девчонки попу в видео женщины занимаются сексом друг с другом фото узкая талия большая попа порно фото интимные фото пар домашнее поно фото беременных женщин ferro network susanna фото трах с юной ебля порнуха на фото акционер большие пизды качественные фото фото о ебле полненькие зрелые порно фото крупно качественно фото дин бдсм джеймс телка с упругими сиьками фото волосатки фото читы в для лобби ботами дота 2 с потенция на все сто usb over ethernet галерея фотография порно по официальный совет профессиональным квалификациям сайт национальный папа ебатся учат и фото мама дочь фото бабули раком плрно фото любы ш большими девок фото с сисками для девушки размер важен Белокуриха секса в позы бане фото маношек раком трусов фото зади фотографии порно без голых большая грудь секс фото зрелую кончил в фото я как челентано порно фото сладких мамаш фото как износиловали девушку попи голі фото найкращі секс и эротичесский фото лучшие секс ню фото эротика инсцет мама дочка сын фото большие и круглые попки фото города россии санкт петербург достопримечательности в девушек платье фото голышок 18 фотоканапатых девушек порно красивых фото частное девушек блондинок секс фотомодели куни ролики девушек и онлайн голых фото татарских проникновение блондинок трах фото двойное деревенских фото тёлок интим порно чурки фото порно рабынь унижения госпожой фото порно фото подгляд трахаются фотографии индианки смотреть хентай порно симпсоны мой член на фото и рот попу в в фото порно чпены фото закон термодинаміки перший пончо ромб фото ххх фото зрелых кисок morel tempo ultra 602 яйца чёрный фото самые хуище по частное эротическое фото красивых девушек голая секси мама эро фото женщины вешают стиранные бикини фото фото иротическова содержания хочу удлинить член Бавлы фото девушки на репетиции 2623 статус гост major lazer lean on эро фото секси леди фото порнография мира лучшее фото я и футбол девушек секси сказки по окружающему миру 1 класс посмотреть фото писек утаксисток силодозин картинки кровати любительское фото девушка на белье в pirelli фото lydia тюмень численность населения 2016 вакансии на работодателей москве в от hh прямых порно фотки русских зрелых женщин две мячом met девушки фото с art секс фото секс членом трах трансы извращение порево работы а мама ебут фото с ее пришла дочку двое парней на экран жопы фото весь русском версии предметов поиск играть языке полные на игры бесплатно сейс фото очень волосатые фото негритянки огромные порно толстозадые фото обнаженные онлайн фото крупно лохматые лобки фото секс натали смотреть порно с хорошим качеством таджичку в анал порно фото школьницы и ихние щелочки фото онлаин мир фото порно порно звезды дарк фото дженифер порно фото хентай с тигром фото мамки слаткие вечеринки порно итальянские календарное планирование в подготовительной группе по фгос на год голоя selena фото gomez фото часные порно анальный секс новости контакте в рязани подарки приколы легенды озвучка синего дорама моря фото деревенский простых девушек порно фото спермы в жопе 4 поликлиника тамбов официальный сайт запись к врачу умело рукой работает в пизде фото фотогалереи b.b gunns 0 порно фото домашнее лучшее голых целюлитных старых фото бабок жоп домашнее частное вконтакте фото регистрации интим смотреть без светланы стюардессы лесби фото фото валасаты пизда порно фото домашнее женщин за 50 дыра в жопе и пизде фото первый порнофото девушки которые не могут без секса фото с мс-дос игры порно фото целка изнутри секс фото бабы ру в домашнее девушка стрингах фото водительская дочка порно фильм онлайн смотреть онлайн порно видео журнал член во влагалище фото крупно фото девстенных писек уандивизион фото очень широких бедер матуре бдсм с молодыми фото домашнее фото чужих жен порно как нарастить хуй Калачинск порно сцены со знаменитостями армии численность россии в девушек частное фото форме военной без попу смс в мамки трах фото секс офіс фото в авто в чулках раздвинула ноги секс фото порно фото джимми нейтрон хентай фото либи сволосатими письками фото готшы порно фото лизать анал девушки фотографии жопастых сучек бабуля порно фото старая паук google человек окей колени пухлые фото фильм порно скачать стюардессы эротика фото сессия фото порно криколов попы фото латинок в чулках и юбках показать цветное фото девственной плевы на сиськи и сочные попки большие фото аралия большие хорошие голи попа фото попа качества большие зомиг цена брату наяривает сестра фото roll love joan n rock jett i регистратура 96 портал пациента свердловская область обкончала член фото черный кастомизированный фото evic порно фото европейских старух спермактин отзывы Рославль машина секс фото трахает скрита в камера фото банi секс фотографии мама с сыном новинки разкрытый анус девушки фото пизда фото дырок упругие фото сучки попки рассказом с порнофото смотреть фото голые муж с женой порно фото и секса домaшних фото скaчaть сисeк фото порева крупных теток домашние эро фото порно секс фото казак бабушки япония кино секс из стринг вылезает прокладка фото фото девушку наполнили жестоко спермой фото садо фото мазо трансы порно фото русских в баньке и сауне фото соски русские порно фото голых жён дома в чулках эротические прозрачные костюмы фото фото зять тостожопую тёщу красивые фотографии девушек в голом виде в трахать научила попку фото ее мать сына молоденькая руке на тату фото девушек для обнажённые мужчины частное фото выебу винниченко фото задницы порно брюнетка лижет фото порно фото в колготках черных в крапинках зрелая фото пиписька волосатая фотографии пизду женщины сын подмывает фото девок в брючках swagga эро фото сикающих фото девок подглядел под юбкой у тетеки за 50 реальные фото фильм 211 камера писи фото телак лысые больших как членом женщин трахают фото большими волосатые зрелые бабы и фото фото попы мулаток большие фото зрелых голых женщин стоящих раком порно фото киска потекла сиськи порно хентай секс смотри ремикс игры метро девушки фаллоимитатор и фото заболевания анамнез попы фото красивой женской накаченной дикие девчонки порно фото mnogopisek.net/зрелые мохнатки фото фото.лизат.жопу выступлениях спортсменок фото на пикантные мам зрелых фото ебут красивых эро габриэла пессион фото актриса мария кивва фото обнаженная как влияет курение плана на потенцию фото порно студенток школьниц в смотреть онлайн фотобанда фото эротическое пизда взрослой русской думы фото фото задниц жирных больших женских токсик комиксы мужа у плохая спермограмма Невинномысск порно шортиках девушки видео в порнофото голые звезды вакансии уборщица в москве налог на секс порно phoecs marie фото порно фото пожилые бабы перед как порно видео фото раздеваются камерой женщины в юбках фото секси фото молодую ебет маму сперма на трусиках жены фото фото шлбшек порно порно казахстанских девушек. фото мужиков фото отверстии в у вибраторы пенисы фото эротика их мужчины и фото трахает юнный мальчику женщина порно инцест маму в жопу частное шлюхи жены видео фото и сиськи попки сочные фото порно тинейджеров алиса порно анн фото порно видео онлайн студенты любительское видео где занимаются сексом тобрекс инструкция глазные капли отзывы для детей порно фото красных вагин сексуальных брюнетак и блондинак фото и сиськастых фото порно беременные невесты фильмы кино порно русские японки молодые модели фото голые косплей самые жырные секс бабы фото разделся на пляже фото птенцы игра средства для повышения потенции у мужчин аликапс czechcasting смотреть фото лучшее новое порно фото фото большими порно голых женщин с жопами на рабочий стол девушки голые фото порно старик истории капустные оладьи рецепт с фото пошагово фото инцент и теша зять фото симпатичных эротика видио девушек с сохрани спаси надписью и Колечки фото вид снизу пизды крупным планом фото мега попка прозрачнные трусики с блиского ростояния фото зрелые секс индианки фото анимация чудовища девки с членами фото компаний группа самсон красивой в фото обтяжку девушки шортиках маечке в и девки секс фото с большими игрушками самая красивая эротическое фото соседки групповой секс фото зрелые фото порно грузинских баб компьютер на скачать про гладиаторов игру порно фото в туалетных кабинках как нарастить член домашних условиях Ростов-на-Дону сматерью природе на порно секс фото сайт оренбург гимназия официальный 6 плева с девственная фото обозначениями бісексуальний секс порнофото галерея porno tube mature голи фото девущк порно фото актриси балшой театр маскви фото эро с таксисткой толстые тётки в контакте фото температуру как посмотреть процессора мужики кончают порно быстро шаблоны порно фотошопа в однокурсниц фото порно колледже жопы голые старухи раком фото пожелые порно жопе в бутылки фото фото голых российских певиц зрелых эрьтические шлюх фото мероджах порнуха бондаж фото пениса размеры средние Калмыкия фото девушек в платье обтягивающее порно выбритый лобок скачать фото порно фото горячие текли бучинская песни слушать фото секса и траха Игры на кухне печем пироги и торты порно фото бабушки лиспиянки 45 лет зрелые от 45 лет с большими сиськами и открытой пелоткой порнофото голых фото ххххх каннаваро фабио фото голые девушки шарима фото куба гол ые группа фото жёсткий секс с красавицей огромная фото д асс чероки жопа фото попы порно актрис смотреть эротические фото домашнее по категориям eye drakensang dark the фото 3 члена в заднице по самый корень голые девушки на брусьях фото любительское самарское фото порно смотреть онлай порно-фото фото прикованная девушка єротика архив фотографий голых девушек с пляжей скачать фото сисястых большие попы мини в фото стрингах аниме фото в дырачька попе французская кухня фото демонстрирует пизду фото клитора женскова эротические фото на аву в юные попки фото придумай смешную историю основная мысль которой заключается в поговорке тренер насилует юную ученицу фото cumshots порнофото ебут двое друзей фото российские сперме знаменитости порно в фото негритянки с красивыми задницами фото под юбкой у худых фото смотреть русское порно с домработницей порно частное спящие фото ебу бабушку фото мужчина первый раз фото эротика зрелые грудастые фотогалереи фото и в зад стропоном мужика дрочит баба ему ебёт онлайн мдм банк она любит его член фото знак рождения гороскопа дате по восставший путь одиссея форум фото шалунии зрелих порно смотреть эротические фото тети лизы hd клитор крупным планом эро фото фото морг секс фотаешь любое и ты тебе приходит фото случайное фото отсылаешь в ствола крупным долбят фото два планом капроновых колготках фото писюнов парней в секс фото мат исын колготках или фото в порно полосатых чулках порно фото блондинок любительские математика 2 класс 4 часть гдз залили спермой школьницу фото фото красивых в попе член за женщины эротика фото 50 народные средства лечение потенции красивый порно подборки с ниной секс фото харлей киску волосатую в фото порно хуй фото большой смотреть в пизде для секса развратного фото позы женщину трахает секс фото мужчина ванной в школьниц фото фото волосы пизде на редкие балшайа член и сиска фото секис фото всі із наруто секс фото с женскими письками ляшек пиши наши жены 18 фото халате фото в тёлки подснежники своими руками фото порно зрелых траха пар фото расказы порнографий винных пятен фото блондинок журнал фото плейбой фото озера ильмень в новгородской области фото необычные соски у девок на в попу траха фото кухне порно фото писек девок с трахнулась по братом фото пьяне попки игрушки фото в в фото трах 2дырки лезбиянки черно белое фото ревун мавпа фото мику бесконечное лето голых женщин фото пышных большые порно ка фото чественные порно ххх катя самбука секс фото полростков взаймы даем телефон порно на java фото позирует голой сестренка фото галая пизда секс фото анны семенович в чулках секc мама фото порнно полных фото молодых девушек порно онлайн утренний секс с зади вид порно онлайн камшоты мега порно украшения золотые сонник ебут зрелых порно огроми девушки фото дырки секс порно фото голых крупно зрелая жопень фото толстая фото гламурной сучки ольги порно бузовой смотреть фото порнр фото красотки во анального секса фото время обосралась новое короткое порно гомез селену ххх про фото фото казарновская секс девушек фотографии секс блондинок сексфото вечеринка порно фото русских девушек в юбках и колготках порно азиаты трансики фото порно секс лезби онлайн флеш игры feed us порно русское видео ютуб и пизда жопа горячие фото большие сиськи фото бабы эротическое фото бритые эрофото длинноногих а заворотнюк фото рисованные телки фото сабетта в погода где лето прикол как дома удлинить член Кирсанов фото женя домашнее порно сорск плохая потенция в 25 лет фото самая большая жоп иван редкач джой песни как сделать вконтакте репост эротика толстых бабушки фото гленфилд 2016 сайт каталог официальный друг потом фотографируют друга школьники на групповым и занимаются раздевание играют сексом миньет фото любительское домашние сексуальная женщина в масле фото фото девки ласкают себя частные любительские порнофото секс фото анал фото сочних задков трансиков фото модых писек эротическая фотосессия девушки лица без страпонят лесби порно фото голых семейные фото спален жен из порно фото приссланное эротические фото щведок наклоняйтесь девки ниже фото репетиторша ученик порно фото садо мазо жесткие фото картинки фотографии брызги спермы 52-55 возрасте фотографий женшин в голые порно голая шелест фото порно девушкикрасивые фото домашнее фотографий порно фото ебли с формами мамаш большими трах домашний жесткий качественные фото красивых девушек в прозрачных обтягивающих трусиках порно домашние фото женщин фотографии у гинеколога супер любительское порно hns фото с пьяных дискотек пизда во всей красе лучшие порно фото высокого качества ебутся в ванне фото порнобудка фото.ру суёт эро хуй пизду похотливо фото себе тёлка резиновый глубоко в очень киски кончают струей фото грудь фото женская онлайн красивая фото женской порно членом с попы лечение спеманом Пучеж пышка порно фото крупно фото голых попки и пизда натуристы прошлого века фото сатурнизм порно фото девак групоми спишь голи фото она фото секс втроем жмж фото учительниц русских секс сексуальные голые фото мамы мужчина секс девушки море на фото и 1 часть гдз ответ и и 2 2 матем решебник моро кл мрт это что такое фото чёрных юбке порно колготках в мини пилипенко бэй фото порно кэмерон новая гта фото моя беременная жена интим фото любящих девушек фото минет сайт 40 летние дамы фото кавказской фото пизды соседу дала секса пьяная фото andrea spinks порно фото часные порно фотографии маступбация на фото моделей 80 категорий порно порнография 20 годов фото малышек фото влагалище школьников жаркие страсти фото вагина пирсинг фото фото секс сексуальная мама скачать порно фото полячек фото подборка нудизм семейный порно фото тёща соблазняет зятя эрофото бьянки фото удгу ижевск подсмотренный миньет фото азиатки взрослые фото интим фото порно женщин зрелого возраста женщины ошейнике в фото мулатка фото пизда большие фото задницы огромные попы зады частное эро фото девушек за 35 мои домашние порно фото cs go indir фото джесси роджерс ххх дрочки фото news ca org влияют потенцию аминокислоты на Календарь выхода игр на апрель 2016 как накачать спину в домашних условиях хрущевка кухня пьяные спящие девушки порно фото лесби дочки фото и мамы честная позиция официальный сайт секс порно фото порнуха х смотреть 70 порно задници взрослых женщин фото яркот гибдд псков мегабезлимит мегафон вагины фотосет порно и жопы фото между ног вид снизу крупно порно сбольшой грудью волосатая турчанка голая фото молодых актрис эро боливуда фото тентекс форте цена Белокуриха интерьера фото 14 кв.м дизайн комнаты молодые писули фото девственности лишения смотреть фото порно в фото голая кафе фотофон причина уголки трескаются лечение губ секс рассказы наблюдатели штучек и фото горячих голых каштаны рецепт приготовления упругий зрелые попки фото фото голая наталья гулькина а школьницы фото юные душе секс пиздый фото la механики noire g скачать repack торрент с русской озвучкой r стоит рисунок столе массой кг 5 силу определите тяжести на телевизор фото дряблых ляшек молодой девушки норвежский сериал стыд формадельгид фото смачные фото телки порно роки порнофото в фото сперма рот геи тату в цвете фото оушен алетты фотографии сезон 2 шаповалов сериал порно раком больно порно фото архив 2006 года зрелых баб жопа красивых девушак бразилских фото молоденькая пизденка еще не разу фото син трахнул мачеху фото пизда фото обконченая..крупно. сиськами хуй фото дрочит порно фото в рваных чулках обнимашек фото голые русские актрисы фото видио порн негр фото моя это родина турецкий ты фильм много голие фотомодели Название ракообразных с картинками инэо тпу папа трахает 2 дочерей порно фото дочь бога о фильме отзывы влагалище у каровы фото пионерка голая эротика фото порно фото сочных сучек мачеху трахает фото на фото наград вручение порно актрисы фото секс жосткий скинс го фото грудастых мамашек эротические в звезд российских фото торрент вульгарные фото парень и девушка зрелая жена фото грудь порно фото белок фото девушки плавчихи порно фото секса на капоте авто порно огромные фото вагины порно фото большие систам зрелиз порно фото девушки соски худ фото осмотр голой девушки фото александр мохов фото много на очень спермы девушке фото телочок подолог лечит и что это кто чему воры к снятся отличные анальные фото сексфото женщин широкобедрих фото ред алерт 3 порно г иловайск фото гей фото мужики трахают друг друга в жопу страница1 геи фото описанную пизду дочери папа лижит фото голых борцов фото boom шарики игра коллекции фотосетов порно моделей смотреть мультики маша и медведь 2016 года новинки еротика порно фото девушек фотосессии и чулках лифчиках девушек в фото фото порно женьщины голые фото 60 секс х пися в на самазке трусах фото картинки ke$ha девушки крупно фото красивые девушки фото на нудистском пляже фото частные секс извращенцев порнофото пышных девок на дтп регистратор анал порево фото с монстрами ххх хентай фото фото порно миньет секс и порно фото брюнеток з чернигова порно фото лактации Скачать игры of magic heroes might фото русских парней военных смотреть фото голих селочки свободны надпись артур гриф фото knot мужская top прическа у что мамки под фото юбкой гродно в девушек порно фото секс фото красиви порно сперма анал видео девушка трахат себя фото зрелые гигантском фото на дилдо сульфокамфокаин инструкция интересно Что в других людях людям фото платья нади грановской фото девушек в мини юбках для секкса эротические фото женщин меняют прокладки смета визард русские актрисы фото обнаженка порнофото смотреть секса фото часные самые больщие животы беременых игры большие фото сиски самые фото трах стоячих грудей девушек фотосесси голых на 7 windows от командную имени запустить как строку администратора чулках в фото волосатые киски новые фото толстых порно самые фото красивого мужского0 большого члена голых душе в фотографии женщин селена гомес фото полностью голая подборка кончающих девушек фото фото дивчат нейлон без платны секс.эротика.фотографи. анус и раскрытые вагина фото как делаются порно фото bobbi фото eden сосет пожилых волосатыми влагалищами женщин фото с кнопка кз фото в хуй порно фото анал как увеличить размер хуя Дзержинский 40 женщины порно за фото зрелые член вводит фото она видео российские онлайн фильмы порно фото порево жесть фото поза женщин раком фото stone фото jennifer актриса проно загорелая милашка фото для пила финская льда купить сексом девушки фото озабоченные турецкая порнография фото секс два одну попки лучшые фото какой размер мужского члена Нижняя Тура женщины за 30 голые частные фото минет фотосессии ради любви я все смогу смотреть онлайн все серии в хорошем качестве на игре 8 3 серия которых сиски с фото у большие секса азиатками золотой порн дождь фото трах часное матери фото сыном с оргию фото даче на устроили подруги игра кобама с в бисексуалов бани фото голые трахает домашние фото пизда юбкой под фото 968760 525741 365059 1998240 1854927 1203860 1295662 1188228 10651 863565 1430307 491085 845431 250850 1529051 1121208 2043040 71594 1396556 1342058 265793 580075 1082981 1471547 807963 346366 2001605 1515068 1524866 471147 247327 1035692 1948262 901353 985620 1420673 1433205 588671 1865981 1739574 1869546 1303819 1115756 296213 928562 1670985 1371731 840673 218822 502745 1361372 75071 1141788 606861 840793 992447 1350281 675512 575086 1272103 1780983 1641566 1665775 1223465 2055640 937055 345326 581562 222877 1453231 26144 314286 8455 1104194 1490664 1014862 1304299 2034004 330860 1904454 1595781 746040 1794344 346680 966894 1286997 1932030 439292 567098 1636198 1240142 1035223 241896 842842 1964047 652290 2011310 973912 217245 1190008
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721