МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. Стаття присвячена розкриттю сутності поняття міжнародної інформаційної безпеки та процесів, пов’язаних із забезпеченням інформаційної безпеки, та основних загроз у сучасних міжнародних інформаційних відносинах. Подається опис та характеристика основних моделей міжнародної інформаційної безпеки. Також увага акцентується на глобальній проблемі сучасності, яку породжує феномен інформації.

Article is devoted to uncovering the essence of the concept of international information security and processes related to information security, and major threats in contemporary international information relations. Served description of the main models and international information security. Also accented attention on global problems of modernity, raised by the phenomenon of information.

Постановка проблеми. У відкритому глобальному світі ХХ-ХХІ ст. нові закономірності перебігу цивілізаційних процесів, вплив інформаційної революції та інших високих технологій на прискорену інтеграцію міжнародного співтовариства обумовлюють появу і необхідність вирішення нових проблем життєдіяльності людства, узгодження нових міжнародних принципів взаємодії та правил поведінки акторів міжнародних відносин.

Серед глобальних проблем сучасності, на які звернули увагу ООН, інші авторитетні міжнародні організації (ОБСЄ, НАТО, ЄС), політичні лідери, науковці, широка громадськість, є проблема об’єктивного ускладнення структури міжнародних відносин, проникаючі контакти цивілізацій і, адекватно, проблема глобальної міжнародної безпеки, тобто підтримання сталого миру, попередження конфліктів, уникнення нової гонки озброєнь із використанням новітніх науково-технологічних досягнень.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Оскільки проблема інформаційної безпеки набула глобального значення, то вона відображена у працях як вітчизняних, так і закордонних дослідників. Серед вітчизняних варто виділити вченого О. Юдіна, який займається дослідженнями інформаційної безпеки. Серед американських дослідників проблематикою інформаційної безпеки та світових інформаційних комунікацій цікавляться такі вчені, як Дж. Най та В. Оуенс, Е. Тоффлер, які значну увагу звернули на проблеми інформаційного забезпечення державної політики Сполучених Штатів Америки та сучасних інформаційних процесів. Також детальні напрацювання у сфері дослідження інформаційної безпеки належать російським вченим С. Гриняєву та А. Левакову, які особливо активно досліджують інформаційні ресурси та інформаційні можливості США.

Мета і завдання дослідження. Метою цього дослідження є розкрити сутність основних аспектів проблеми міжнародної інформаційної безпеки.

Мета дослідження досягається через виконання таких завдань:

–                      дослідити сутність понять «міжнародна інформаційна безпека», «міжнародна інформаційна політика», «інформаційна війна», «психологічні операції», «кібертероризм» та ін.;

–                      визначити основні моделі міжнародної інформаційної безпеки та їхні характеристики;

–                      розкрити сутність інформації як глобальної проблеми сучасності.

Викладення основного матеріалу. Сьогодні інформація набуває матеріальної форми і володіння нею стає дуже важливим. До реалізації будь-які, цілком «матеріальні», рішення зараз випробовуються в інформаційній сфері. І результати стають вирішальними. Недарма Елвін Тоффлер у книзі «Третя хвиля» [12] задається питанням, чому у так званий вік інформації ми вступаємо саме сьогодні, а не сто років назад, і чому цей «інформаційний вибух» не міг «запізнитися» ще на століття?

Аналізуючи зміст та роль інформації у сучасному світі, американський дослідник Маршалл Маклюен [10] виводить цікаву тезу: «Істинно тотальна війна – це війна за допомогою інформації». Саме він першим проголосив, що в наш час економічні зв’язки і відносини усе більше набирають форму обміну знаннями, а не обміну товарами. А засоби масової комунікації самі є новими «природними ресурсами», що збільшують багатства суспільства. Тобто боротьба за капітал, простори збуту та ін. відходять на другий план, а головним зараз стає доступ до інформаційних ресурсів, знань, що призводить до того, що війни ведуться вже більше в інформаційному просторі та за допомогою інформаційних видів озброєнь. Глобалізація інформаційних ресурсів стає визначальним фактором існування та виживання сучасної цивілізації.

Проблеми глобальної безпеки посідають особливе місце в структурі міжнародної інформаційної політики, визначають суперечності сучасного етапу міжнародного розвитку, які досягли такого рівня і гостроти, що можуть поставити під загрозу забезпечення світового порядку, реалізацію стратегій становлення глобального інформаційного (інтелектуального) суспільства, навіть саме існування цивілізації. Глобальна безпека як чинник міжнародних відносин, вплив якого має універсальний характер і врахування якого в діяльності міжнародного співтовариства та в зовнішній політиці окремих держав призводить до радикальних змін у поведінці акторів міжнародних відносин, до трансформації самої сутності проблеми безпеки після закінчення «холодної війни» і розпаду біполярної міжнародної системи, потребує концептуального перегляду принципів функціонування міжнародних та національних інститутів, що відповідають за безпеку, а також врахування в нових доктринах інформаційної складової міжнародної безпеки [10, с.9].

Міжнародну безпеку слід розглядати як політику, що сприяє створенню ефективних гарантій миру як для окремої країни, так і для всього світового співтовариства. З-поміж вартих уваги теоретичних поглядів на міжнародну безпеку варто згадати французького теоретика Реймона Арона, який вважав, що безпека у світі незалежних держав може ґрунтуватися або на слабкості суперників (їх повному або частковому роззброєнні), або на власній силі [2].

Зважаючи на глобальність проблеми інформаційної безпеки, розвинуті країни розпочали реалізацію довгострокових державних програм, спрямованих на забезпечення захисту критично важливих інформаційних структур, а з 1996 р. проблему міжнародної інформаційної безпеки було винесено на політичний та міжнародно-правовий рівень:

а) концепцію міжнародної інформаційної безпеки було обговорено на міжнародній конференції з проблем становлення інформаційного суспільства та глобальної цивілізації (ПАР, 1996 р.);

б) у спільному комюніке зустрічі на найвищому рівні США – Російська Федерація було підкреслено загрозу створення інформаційної зброї і визнано наявність воєнної складової глобального процесу інформатизації;

в) на 53-ій сесії ГА ООН було консенсусом прийнято Резолюцію 53/70 від 4 грудня 1998 р., де зазначалося, що міжнародна спільнота визнає проблему інформаційної безпеки як багатоаспектний стратегічний напрям взаємодії держав у світі, пропонувалося державам-членам ООН розглянути конкретну типологію інформаційних загроз, визначити критерії проблеми, включаючи розробку міжнародних принципів безпеки глобальних інформаційних систем, внести пропозиції до комплексної доповіді Генерального секретаря ООН для створення міжнародного механізму протидії використанню інформаційних озброєнь та розпалюванню інформаційних війн [10, с.13-14].

Під час дискусій та розгляду прикладних аспектів міжнародної інформаційної безпеки було визначено специфіку, істотні характеристики та типологію інформаційних загроз, узгоджено термінологію та зміст основних понять в новій сфері міжнародного співробітництва.

Міжнародна інформаційна безпека визначається як взаємодія акторів міжнародних відносин з операцій підтримання сталого миру на основі захисту міжнародної інфосфери, глобальної інфраструктури та суспільної свідомості світової спільноти від реальних і потенційних інформаційних загроз.

Інфосфера – міжнародний інформаційний простір, що охоплює інформаційні потоки, інформаційні ресурси та всі сфери життєдіяльності цивілізації. Інфосферу також можна визначити як кіберпростір разом із засобами масової інформації [3].

Міжнародні інформаційні операції характеризуються як форма міждержавного протиборства, яка реалізується з використанням інформаційного впливу на системи управління різного призначення інших держав, а також на політичну владу і суспільство в цілому, на інфраструктуру і ЗМК для досягнення переваги і кінцевої мети інформаційної операції з одночасним захистом національної інфосфери від аналогічних дій.

Інформаційна зброя – комплекс технічних та інших заходів, методів і технологій, спрямованих на встановлення контролю над інформаційними структурами потенційного противника, втручання у роботу його систем управління, інформаційних мереж та комунікацій з метою знищення або модифікації даних, дезінформації, поширення інформації спеціального призначення у системах формування громадської думки і прийняття рішень, а також як сукупність засобів впливу на свідомість і психологічний стан політичних і військових структур, спецслужб та населення для протидії можливим інформаційним впливам іншої сторони [10, с.14-15].

Поняття інформаційної безпеки залежно від його використання розглядається у декількох ракурсах. У найзагальнішому вигляді – інформаційна безпека – це стан захищеності інформаційного середовища суспільства, який забезпечує його формування, використання і розвиток в інтересах громадян, організацій, держави [13, с.38].

Визнання проблеми інформаційної безпеки на міжнародному рівні обумовлюється такими чинниками глобалізації комунікації, як: у більшості індустріально розвинутих країн проводяться дослідження і розробки нової інформаційної зброї, що дозволяє здійснювати безпосередній контроль над інформаційними ресурсами потенційного противника, а за необхідності прямо впливати на них. За даними аналітичних центрів США, розробки такої зброї ведуться в 120 країнах світу: для порівняння розробки в галузі ядерної зброї проводяться у 20 країнах; в деяких країнах завершено розробку засобів інформаційного протиборства (війни) з можливим противником як в умовах воєнних конфліктів різної інтенсивності, так і в мирний час на стратегічному, оперативному, тактичному рівнях та в польових умовах з метою захисту національної інфосфери від агресії і несанкціонованого втручання; в розвинутих країнах концепція інформаційної війни є складовою воєнної доктрини, що обумовлює спеціальну підготовку особового складу і окремих підрозділів для проведення інформаційних операцій; практика міжнародних, регіональних та етнічних конфліктів виявила унікальність застосування інформаційної зброї для впливу на міжнародне співтовариство та для боротьби за геополітичні інтереси [10, с.15].

Багато країн давно займаються політикою захисту інформаційних потоків та систем – не тільки як джерел державних секретів, але і як джерел економічного прибутку. Франція, наприклад, відзначилася у створенні власного сегменту Інтернету на французькій мові. Вона взяла під свій контроль прибутковий ринок комп’ютерної техніки, програмного забезпечення та інформаційних потоків на всьому франкомовному просторі. Відомий досвід Китаю, який досяг суттєвого економічного росту за рахунок переорієнтації інформаційних потоків та акумуляції капіталів в інформаційній сфері [11].

Слід підкреслити ,що стратегії глобального інформаційного протиборства лежать в основі аналітичних розробок дослідницьких інституцій різних країн, метою яких є саме забезпечення інформаційного лідерства у сфері міжнародної безпеки. За результатами досліджень аналітики виділяють такі моделі системи глобальної інформаційної безпеки:

–                      Модель А – створення абсолютної системи захисту країни-інформаційного лідера проти будь-якого виду наступальної інформаційної зброї, що обумовлює об’єктивні переваги в потенційній інформаційній війні, змушує інші країни шукати альянсу у військово-інформаційних діях з країною-інфолідером. При цьому може бути використано систему жорсткого контролю над інформаційним озброєнням противника на підставі потенційних міжнародних документів з інформаційної безпеки.

Погляд на такий розвиток подій покладено у відомому дослідженні Дж. Ная та У. Оуенса «America’s Information edge strategy and force planning», 1996 р. («Головна сила Америки – її інформаційні можливості») [1], в якому стверджується домінуюча роль США в інформаційній революції, тобто у використанні надважливих засобів комунікації та інформаційних технологій (супутникового спостереження, прямого мовлення, швидкісних комп’ютерів, унікальних можливостей в інтегруванні складних інформаційних систем), у політиці стримування і нейтралізації традиційних воєнних загроз та нових видів озброєнь.

У сучасному світі, де трансформовано поняття «ядерної парасольки» та стратегії неядерного стримування, наявність інформаційних переваг обумовлює інтелектуальний зв’язок між зовнішньою політикою США та їх військовим потенціалом, збереження світового лідерства за допомогою нових засобів впливу та закріплення домінуючої ролі в альянсах і тимчасових коаліціях. Інформаційне лідерство посилює ефект американської дипломатії як інструменту «м’якої сили», уможливлює використання інформаційних ресурсів для конструктивного діалогу із потенційними противниками – Китаєм, Індією, Росією та іншими інформаційно-розвинутими країнами з проблем міжнародної безпеки, і одночасно інфолідерство США забезпечує протидію нарощуванню інформаційних озброєнь в потенційно агресивних країнах (Ірак, Пакистан).

Концепція глобальної інформаційної безпеки з точки зору політичних інтересів США полягає у впровадженні доктрини «інформаційної парасольки», що замінить доктрину «ядерної парасольки», на основі взаємовигідного обміну інформацією різного характеру для міжнародної співпраці та підтримки миру.

Проведені в 1999 р. Пентагоном навчання з імітації несанкціонованого проникнення в інформаційні системи воєнного призначення показали, що 88% інформаційних атак увінчались успіхом, із яких 4% були виявлені. За даними американської розвідки сьогодні в 30 країнах світу ведуться програми по створенню засобів інформаційного протиборства (інформаційної зброї), які у майбутньому можуть бути використані проти США [8].

В умовах сучасної інформаційної революції переваги «м’якої сили» США можуть бути використані для остаточного становлення демократичної системи в інших країнах світу, для попередження регіональних конфліктів, для протидії новим загрозам глобального масштабу.

–                      Модель В – створення значної переваги держави-потенційного ініціатора інформаційної війни в наступальних видах озброєнь, у знешкодженні систем захисту держави-противника засобами інформаційного впливу, координація дій із союзними державами з використаннями визначених засобів інформаційної зброї для ідентифікації джерел і типів інформаційних загроз.

Практичне втілення моделі спостерігається в перебігу інформаційної операції «Союзницька сила» (1999 р.), яку США та країни-члени НАТО здійснили проти Союзної Республіки Югославії. Експерти підкреслюють формування безпрецедентної за масштабами системи управління інформаційними потоками для проведення військових операцій (спроможність надавати розвідувальну інформацію безпосередньо кожному з учасників бойових дій), масових пропагандистських кампаній з широким спектром інформаційних методик (від технологій PR для формування сприятливої світової громадської думки, вибіркового інформування із заданим ефектом сприйняття контенту до всебічної дискредитації політики противника, і навіть відвертої дезінформації світової громадськості), спрямованого інформаційно-психологічного впливу, потужного використання Internet та комп’ютерного протиборства для модифікації національного інформаційного простору і контролю за інфоінфраструктурою Югославії. Нові стратегії проведення інформаційних операцій, продемонстровані США та їх союзниками по НАТО, засвідчили могутність інформаційних озброєнь розвинутих країн і необхідність міжнародного вирішення проблеми інформаційної безпеки [5].

–                      Модель С – наявність кількох країн-інфолідерів та потенційного протиборства між ними, визначення фактору стримування експансії інформаційних загроз, забезпечення в перспективі домінування однієї з держав у сфері міжнародної інформаційної безпеки з можливостями значного впливу на глобальну інфосферу та переважного права вирішення проблем глобального світопорядку.

Дослідження ЦРУ 90-х років та на перспективу до 2020 року визначали як основні джерела загроз в кіберпросторі для США тільки дві країни – Росію і Китай. У новій військовій доктрині збройних сил США (Концепція Force ХХІ, 1996 р.), де було запропоновано дві складові театру воєнних дій – традиційний простір і кіберпростір, основними об’єктами впливу стали інформаційна інфраструктура і психологічна сфера (human network) противника [4].

На сучасному етапі експерти США відзначають, що стратегію різних видів інформаційних операцій, спрямованих проти країни, планують і здійснюють більше 20 країн світу, а конфронтуючі зі США держави включають інформаційну війну у свої воєнні доктрини. Тому стратегія «Force ХХІ» як фактор стримування експансії в міжнародному інформаційному просторі є інструментом інформаційної переваги США в глобальному протиборстві.

–                      Модель D – всі конфліктуючі сторони використовують транспарентність інформації для формування ситуативних альянсів, для досягнення переваг локальних рішень, які спроможні заблокувати технологічне лідерство, для використання можливостей інфоінфраструктури на окремих територіях з метою організації внутрішнього конфлікту між опозиційними силами (політичні, сепаратистські, міжнаціональні конфлікти) для проведення міжнародних антитерористичних інформаційних операцій.

У рамках міжнародної антитерористичної операції «Помста» (Афганістан, 2001 р.) мета спеціалізованих центрів США, відповідальних за проведення інформаційних операцій, полягала у плануванні психологічних кампаній, реагуванні на зміну ситуації, у підтримці інформаційних ресурсів та безпеки військових сил і цивільного населення. «США мали намір нейтралізувати і знищити всю терористичну мережу, яка загрожує Америці і решті цивілізованого світу, – заявив на прес-конференції для міжнародних мас-медіа тодішній держсекретар США К. Пауелл. – Мета операції «Помста» полягала не тільки у боротьбі проти тероризму, а й у переконанні певних режимів, які підтримують політику тероризму в тому, що така стратегія не відповідає їх власним інтересам. США задоволені реакцією світової спільноти та політичних лідерів більшості країн на пропозиції щодо глобальної боротьби з тероризмом».

Так, Північний Альянс вперше в історії застосував статтю 5 Статуту НАТО, яка спрямована на забезпечення загального захисту країн-членів перед викликами зовнішніх загроз; держави ЄС, країни-учасниці ГУАМ підтвердили підтримку дій США в акції «Помста» і консолідацію зусиль міжнародного співтовариства у протиборстві з міжнародним тероризмом у спільній заяві та меморандумі дій; політичний лідер Росії В. Путін запропонував розробити нову систему глобальної безпеки, враховуючи, що тероризм і його різновиди медіа- та кібертероризм стали глобальною загрозою для міжнародного миру у ХХІ ст.

Газета «USA Today» подає модель інформаційної війни проти режиму Талібан, яка включає проведення психологічної операції в інформаційному просторі Афганістану з одночасним блокуванням національних радіостанцій, поширенням пропагандистських матеріалів з уривками з Корану з метою протидії закликам до джихаду та формування у суспільній свідомості відчуття неодмінної перемоги антитерористичного альянсу в ході операції «Помста».

–                      Модель Е – протиборство світової спільноти та міжнародної організованої злочинності, здатної контролювати перебіг політичних, економічних, суспільних і, зрештою, цивілізаційних процесів. Можливість такої моделі передбачена в дослідженні Національної ради розвідки США «Mapping the global future» – 2020 у версії «Коло страху» («Cycle of fear»), яка є найбільш песимістичним сценарієм майбутнього світової спільноти.

Враховуючи високу здатність інформаційних озброєнь до інтеграції з іншими традиційними і технологічно новими видами військових засобів, потенційні наслідки безконтрольного застосування багатошарового страту можуть виявитися катастрофічними для існування людства. Тому тільки широке багатостороннє співробітництво може гарантувати світові вирішення нових складних проблем інформаційної доби і забезпечити реальну міжнародну інформаційну безпеку [10, с.17-22].

Особливість ХХІ століття – стрімкі переміни в усіх сферах життя, зміна декількох соціально-економічних систем, перед кожною із яких з часом з’являлися свої складнощі та обмеження. І той, хто керується застарілими поняттями, методами та теоріями, сам створює передумови для своєї поразки.

Одним із завдань інформаційно-психологічної війни є відірвати суспільну свідомість від реальності, змусити людей діяти неадекватно.

Заборонити розробку та використання інформаційної зброї неможливо. Обмежити зусилля багатьох країн з формування єдиного глобального інформаційного простору також нереально. Проте цілком можливо підписати розумні погодження, які б опиралися на міжнародне право та мінімізували загрозу застосування інформаційної зброї.

Концепція міжнародної інформаційної безпеки визначає критичні структури, які, в першу чергу, зазнають впливу в умовах інформаційного протиборства. Найбільш вразливими вважаються політична, суспільна, економічна, військова, науково-технологічна, духовна сфери життєдіяльності суспільства.

У політичній сфері інформаційна безпека стосується всіх елементів політичної структури держави та суспільства: структур підготовки та прийняття політичних рішень, структур управління місцевої та регіональної влади, структур виборчих систем, інформаційно-телекомунікаційних урядових систем спеціального призначення.

Перебіг міжнародних інформаційних операцій «Спільні зусилля» (1996 р.), «Союзницька сила» (1998 р.) свідчать про інтенсивний психологічно-пропагандистський тиск на політичного лідера Югославії С. Мілошевича та політичні структури країни з метою дискредитації югославського керівництва та заміни, як наголошувалося у зверненнях до населення СФРЮ, «військового злочинця» і передачі його Міжнародному трибуналу.

Ідеологічна операція «Perestroika» (1980-1990 рр.) підтвердила стратегію глобальних інформаційних операцій США у забезпеченні лідируючих позицій в системі міжнародної безпеки та світової політики. За словами Б. Клінтона, США, вплинувши на ідеологічні основи СРСР, вивели із війни за світову гегемонію державу – основного конкурента Америки, а наступні інформаційно-психологічні операції та політичні рішення були спрямовані на встановлення західної моделі демократії у нових державах Центральної та Східної Європи.

США здійснили потужний інформаційний вплив на світову громадську думку, виступаючи з жорсткими політичними заявами щодо президентських виборів у Республіці Білорусь (2001 р.). У заяві Білого Дому підкреслено, що «Лукашенко як останній диктатор Європи не лише викрав вибори у білоруського народу, він викрав у народу можливість повернутися на шлях демократії і ринкової економіки», тому США будуть співпрацювати з європейськими союзниками та міжнародними організаціями для захисту демократій і верховенства права в Білорусі різними засобами.

В економічній сфері критичними є системи загальноекономічного аналізу та прогнозування економічного розвитку, структури прийняття рішень та координації управлінських дій в економічній сфері, зокрема, в умовах надзвичайного стану, системи управління в критично важливих для держави структурах (енергетика, комунікації, інформаційні мережі).

Досвід інформаційно-розвинутих країн свідчить, що економічні переваги ґрунтуються в сучасному світі на прогресивній інформаційній експансії, і саме ті країни, які найбільше просунулися у напрямку інформаційної цивілізації, будуть переважати у світовій господарській системі та в міжнародній конкуренції з технологічно відсталими країнами та регіонами.

Відомий у світі Інститут аналізу фінансових ринків Дж. Сороса розробив і здійснив інтервенції в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, Російській Федерації та Європі (1992, 1997, 1998 рр.), які супроводжувалися спеціальними інформаційно-психологічними операціями: виступи і заяви Сороса у «Financial Times» та інших мас-медіа про невизначеність валюти «євро», необхідність девальвації російського рубля, трансформацію ринку цінних паперів у Японії, про залежність німецької марки від девальвації фінансового ринку Росії. За оцінками європейських експертів, чистий прибуток Сороса в результаті інформаційної акції та інтервенції на ринках склав близько 300 млн. доларів.

Як елемент впливу на урядові структури Югославії було використано інформаційну загрозу превентивної економічної блокади. Держсекретар адміністрації Б. Клінтона з проблем зовнішньої політики М. Олбрайт з цього приводу заявила, що країни НАТО аналізують можливості обмеження поставок енергоносіїв в Югославію, а хакерам ЦРУ було поставлено завдання розкрити секретні рахунки С. Мілошевича в зарубіжних банках як для притягнення його до Міжнародного Суду за економічні злочини перед народом [10, с.22-24].

Корпоративні війни в інформаційній сфері позначені інтенсивним злиттям ТНК, домінуванням в інформаційному секторі світової економіки групи інформаційно-розвинутих країн, використанням стратегії інформаційного імперіалізму та значним обмеженням розвитку економічної системи країн незахідної цивілізації.

Суспільна сфера виступає найбільш вразливою для інформаційних впливів, оскільки включає системи формування громадської думки, структури ЗМК, інформаційно-організаційні структури політичних партій, громадських рухів, національно-культурних та релігійних інституцій, структури забезпечення основних прав і свобод, плюралізму і незалежності виявлення поглядів, вільного обміну ідеями та інформацією.

У рамках операції НАТО «Союзницька сила» було застосовано засоби впливу проти інфоінфраструктури Югославії, проурядових ЗМК, системи формування громадської думки: від бомбардування телерадіостанцій, жорсткого контролю національного інформаційного простору, заборони на мовлення в аналоговому форматі до заміни і виведення інформаційного простору за межі національної території за допомогою технологій Internet і створення нової інформаційної реальності для національного суспільства.

Сербський парламент у відповідь на загострення косовської кризи прийняв Закон про суспільну інформацію, за яким було заборонено трансляцію зарубіжних програм на території країни через національні канали комунікації. Зокрема, дискримінаційні штрафи, які потрібно було сплатити протягом доби, і заборона інформаційної і професійної діяльності торкнулися таких засобів масової комунікації, як «Danas», «Nasa Borba», «Dnevni Telegraf», «Europ/Janin» [10, с.24-25].

Глобального характеру набули інформаційні загрози в науково-технологічній сфері: від феномену транскордонного переміщення інтелектуальних ресурсів, тобто вивезення інформації унікального науково-технологічного характеру на біологічних носіях до міжнародних систем спостереження, аналізу та прогнозування тенденцій науково-технологічного розвитку з метою доступу до конфіденційних баз і банків даних.

Критичними для безпеки у сфері науки та технологій є структури накопичення науково-технічної інформації, інституції та структури фундаментальних і прикладних досліджень, об’єкти інтелектуальної власності, ноу-хау. Інформаційно-технологічний аспект безпеки зорієнтований на реалізацію системних заходів, спрямованих на максимальне вдосконалення науково-технологічної сфери, ефективний захист інтелектуальних ресурсів. Проблема інформаційної безпеки тісно пов’язана з діяльністю промислової розвідки, несанкціонованим втручанням у конфіденційні мережі та системи, кібервійнами спецпідрозділів окремих країн, конкуренцією на світових ринках.

Відомими стали інформаційні операції в галузі цифрового мобільного телебачення, «нейронних» комп’ютерів, новітнього програмного забезпечення, біотехнологій Японії, США, Ізраїлю, де системи аналізу науково-технологічної інформації є елементом державної політики та доктрини воєнної безпеки.

Аналіз системи наукових грантів, які поширювалися в Україні зарубіжними фондами, свідчить про особливу зацікавленість провідних країн світу до науково-технологічних розробок Інституту Патона, Інституту надтвердих матеріалів, Інституту біотехнологій тощо. З одного боку, це свідчить про наявність інтелектуального потенціалу України, з іншого, про міжнародну конкуренцію з боку західних країн у галузі високих технологій та наукових досягнень [10, с.25-26].

У військовій сфері вразливими в умовах інформаційного протиборства вважаються інформаційні ресурси збройних сил, ВПК, системи управління військами, системи контролю і постійного спостереження, канали надходження інформації стратегічного, оперативного, розвідувального характеру. Наприклад, США використали свої інформаційні можливості за допомогою системи «Echelon» (код 1947 «UKUSA Agreement») для виявлення програми розробки ядерної зброї в Кореї і для укладення детальної угоди з її ліквідації; для оперативного з’ясування і попередження співробітництва Росії та Китаю з Іраном в ядерній та ракетній галузях: для забезпечення механізму контролю ООН з інспектування іранських ядерних об’єктів, а також для вивезення ядерного потенціалу і тактичної зброї з України, викриття контракту «Thomson CSF» – поставки французької зброї до Бразилії, операції з відмивання грошей за продаж зброї в треті країни.

Система «Echelon» і нова система спостереження і перехоплення комунікацій «Око світу» як засіб доступу до будь-яких видів інформації у глобальному вимірі (телекомунікаційні мережі і системи, супутниковий, мобільний та високочастотний зв’язок, Internet) орієнтовані на перехоплення інформації урядових, комерційних, приватних структур в будь-якому регіоні світу. За допомогою системи здійснюється доступ до всіх основних компонентів глобальної інфоінфраструктури.

Під час операції «Союзницька сила» у відповідь на бомбардування інфраструктури Югославії сербські хакери заблокували за допомогою атаки ping of death офіційний сервер НАТО, ряд інших військових та урядових сайтів країн-членів Альянсу повідомленнями з макровірусами, що підтвердило прогнози про перенесення військових операцій у кіберпростір, на рівень інформаційного протиборства. А керівництво СФРЮ розсекретило через мережу Internet інформацію про американський план «Корені», яким планувалася етнічна та воєнна дестабілізація на Балканах з метою закріплення тенденції необоротних змін на посттоталітарному просторі.

Духовна сфера стає критичною в умовах конфесійного протистояння, релігійного фанатизму, трансформації духовних ідеалів та морально-етичних цінностей. Проявом критичності духовної сфери (Ірландія, Алжир, Ізраїль, Афганістан, Китай, Іран) на міжнародному рівні стала проблема, пов’язана з рішенням керівництва ісламського радикального руху «Талібан» (Афганістан) про руйнування неісламських релігійних пам’яток, що віднесені до глобальної культурної спадщини і перебувають під охороною ЮНЕСКО.

До сучасних інформаційних загроз відносять також кібер-, медіа- та психотероризм як протиправні дії, спрямовані на руйнування життєво важливих інфраструктур, систем управління державою, морального стану суспільства та війська, порушення прав людини [10, с.27].

Висновки. Феномен міжнародної інформаційної безпеки обумовлюється стратегічною спрямованістю інформаційних озброєнь проти критично важливих структур життєдіяльності і функціонування міжнародного співтовариства, визнання інформаційної зброї як нового глобального виду зброї масового ураження, катастрофічного за наслідками свого застосування (деякі дослідники називають інформаційні озброєння «інформаційним апокаліпсисом»), необхідністю створення міжнародного механізму протидії і попередження глобальних інформаційних війн в рамках політичної компетенції ООН, регіональних міжнародних організацій з проблем безпеки та оборони, політичних рішень на національному рівні.

Таким чином, проблема міжнародної інформаційної безпеки є вагомою складовою загальних проблем національної, регіональної та глобальної політики у сфері міжнародних інформаційних відносин і проявом тенденцій нових глобальних викликів і глибинних процесів глобалізації комунікацій.

Список використаних джерел та літератури:

 1. Nye J.S. America’s Informational edgel Strategy and force planning [Electronic Resource] / J.S. Nye, W.Jr. Owens // http://ics.leeds.ac.uk/papers/vp01.cfm?outfit=pmt&requesttimeout=500&folder=49&paper=155.
 2. Арон Раймон. Мемуары: 50 лет размышлений о политике [Текст] = Memoires: 50 Ans de Reflexion Politique / Р. Арон; пер. с фр. Г.А. Абрамова, Л.Г. Ларионовой. – М.: Ладомир, 2002. – 873 с.
 3. Гриняев С. Эксперты корпорации «РЭНД» об информационной стратегии [Электронный ресурс] // http://attend.to/commi.
 4. Гриняев С.Н. Информационная война: история, день сегодняшний и перспектива [Электронный ресурс] // http://ww-4.narod.ru/warfare/grinyaev/page009.htm.
 5. Гриняев Сергей. Особенности информационной войны во время агрессии НАТО против Югославии (по материалам открытой печати) [Электронный ресурс] // http://ww-4.narod.ru/warfare/grinyaev/page008.htm.
 6. Гриняев Сергей. США развертывают систему информационной безопасности. В России же дальше разговоров дело пока не идет [Электронный ресурс] // http://ww-4.narod.ru/warfare/grinyaev/page014.htm.
 7. Доктрины и концепции национальной безопасности США, Франции и Японии [Электронный ресурс] // http://www.budgetrf.ru/index.htm.
 8. Леваков А. В США готовятся к защите информационных систем [Электронный ресурс] // http://ww-4.narod.ru/index.html.
 9. Леваков А. Информационная безопасность в США: проблемы и решения [Электронный ресурс] // http://freelance4.narod.ru/pdf/IS_USA.pdf.
 10. Міжнародна інформаційна безпека: Сучасні виклики та загрози [Текст]. – К.: Центр вільної преси, 2006. – 916 с.
 11. Пухова Калерия. Совбез занялся СМИ: Доктрина информационной безопасности может сработать против российских масс-медиа [Электронный ресурс] // http://www.ng.ru/printed/8786.
 12. Тоффлер Э. Третья волна [Текст]. – М.: АСТ, 2002. – 781 с.
 13. Юдін О.К. Інформаційна безпека держави: Навчальний посібник [Текст] / О.К. Юдін, В.М. Богуш. – Х.: Консум, 2005. – 576 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

services writing outsource eriacta online buy cheap objective writing help resume latino to trailer york new welcome dating john length nash phd thesis free capoten for 25mg my form write to how cv power coop essay 200 word plant admission nuclear helper homework harcourt online order Cytotec essay usa writer grade resume custom writing 8th are in the burning barn citizen good essay black characters writing best online will service monster cv reviews us writing service how criticism a to write feminist essay - sale purchase prescription purchase Venlor for Escondido Venlor without 100mg resume professional buy templates in high essay school buy Clozaril generic online help letters with writing services brampton professional resume writing writing eassy apex mba medical examples office receptionist resume for influence eating disorders media essay and my japanese letters name in how to write order resume quarters online verampil tablets safe buy manager tips hiring resume safe really essay is writing custom heber help homework springs ahogy online tetszik dating tongue herpes white on blisters dissertation conrad annegret pay me do for homework to my small about essays trees help for graders homework third college essay why for me this is right for sale essayshark thesis to buy ready homework writing help cactus diabetes soup el dating online heraldo ambato rules english writing paper design homework help business plan with i help need science help earth homework college essay application writing george by ehrenhaft help coursework btec sale for on 500 importance orders following word essay of do my research should paper workshop writers essay pesonal online papers english saudi news graduate writing service papers good experience learning essay purchase 2061 where i 130 an mg Elavil check buy with Richmond e can - buy Elavil to someone my looking research for write papers am best resume service singapore writing dc range sale rover sport autobiography 2016 for writers writers professonal essay essay professonal letter word in order format purchase devotee shiv dating mahananda writing on staff paper online music purchase job description manager college essays for me write after wooplus divorce dating jose list of essay by rizal written arthur homework help king name brand argelon online cheapest Differin 2012 services 10 writing resume best lsvt helper homework big dvd with history ap help us essays writing service best cv reviews uk claritin swelling allergic benadryl do to forgot homework my i papers sale for philosophy i to my need essay read someone papers kcse online active super cialis tablets 200 mg buy paper shooters lausd help homework for write essay me australia my silfar italia acquisto premio dating 2013 bases adonais of resume san best services writing antonio professional paper research hire speech buy college custom orders essay paper on term disorder panic in resume professional maryland writing service of wedding order the father groom speech 10 for cheap mg silfar chemistry homework help websites homework 1 algebra help glencoe with mythodology thesis help services top 2015 resume rated writing papers online term review buy you essays for written law reddit essay writer help homework jishka micronase shipping express disorder identity essay dissociative why people plagiarize requip acquista custom essays my social disorder anxiety essay outline essay writer funny reddit phd science research computer proposal application services writing essay legal lanterns cheap bulk paper online essays pierre buy bourdieu for posts post 4x4 caps help writing paper term medical how school for a to cv write nexium pill chicago essay format written hr dissertation in report york best cv writing service my position write paper representative sales resume letter for cover como yahoo houdini dating murio writing service beach us virginia cv plan help with writing business in essay sanskrit plastic personality research borderline paper disorder care online si-a dating ferrari-ul calugarul vandut acheter pills cher vp-rx virility pas presentation templates buy powerpoint proposal for phd research application diabetes fasting christians admission supplement essay college help science help grade homework 7th help financial assignment paper writing kindergarten buy where to editing service reviews kosmos essays order in writing reviews services resume professional of impossibility fairness essay+the of no essay get woman unmarked essay for college online buy reports for mental health cover letter counselor help papers writing night essay by elie on wiesel research asthma paper homework fortran help sats online practice papers newspapers online telugu free papers on depression research cheap online paper notebooks cleocin gel discount online buy essay contrast compare writing help help process essay can online my custody papers i of get a copy review in on sector literature customer satisfaction banking 3rd essays opinion for grade assignment services online service top writing 10 essay help nyc essay application teacher swollen herpes paper by step step writing research guide philosophy buy a paper medical to personal for statement start how school prescription a without where polo get kamagra buy can i college application essay editing service best eng lit doctorial thesis in research disorder paper mental homework chegg cancel help software apa paper writing a paper format writing apa help in adjectives sentences order of abortion pro essay phd writing service dissertation help writing dummies with a with dissertation help questionnaire writing assignments online help essay can an write someone me kit 420 dating 300 cb written titanic essays Glucotrol mg service proposal writing you essay cant money everything buy help motivation on dissertation essay family traditions fire essay catching homework aol help student federalist papers writers thesis appendix order bibliography css custom thesis essay outline maker statements nursing health mental jobs for personal services oklahoma writing city resume folgen online dating tatortreiniger and novelists essayists law essay help contract report banking internet dissertation education dissertation help review resume monster writing services mp3 love simple no plan assistant objective for resume medical игры скачать все торрент Масяня Как скачать игру гта на планшет Фото бумаги самодельных цветов из Фото про любовь парень с девушкой Тарталетки с тунцом рецепты с фото Свадебные торты фото с мастикой игру я когда замуж выйду в Играть Фото девушек в контакте со спины Скачать игру через торрент рулетка Анимации на прозрачном фоне танец симс с интернета игру Как скачать санта хрякус страшдественская сказка онлайн эро фото брюстер джордана долбятся девки фото в попу На рабочий стол обои настроение на гинекологическом сэкс кресле.фото. Железногорск-Илимский форте виардо цена Законы каменных джунглей цыпа фото с Рецепт фото творогом с сметанник через ужас торрент Скачать игру порно фильмы знаменитостей онлайн Скачать охоту игра на компьютер Какие игры можно поиграть на двоих Крысиные бега скачать игра торрент спина модели фото утром розы Сдобрым картинки белые порно фото бабушки фотогалереи souls dark торрент игру Скачать большой черный член рвет пизду фото Ответы на игру филворды 70 уровень Как остаться загадкой для мужчины бабушки раздвигают ноги порно фото морские 2015 котики фильм Смотреть самые лучшие фото порно женщин в одно другое Как фото вставить видео игры рыцари смотреть прохождение Скачать игру на компьютер мафия 2015 Скачать новую игру недфорспид Сдобрым утром солнышко картинка русские домашнее фото зрелые жопы Скачать игру spider men unlimited Трейнер stronghold crusader игре к секс сипсоны фото джи али гифки чулках сучки фото в жопастой зрелой Фрукты индонезии фото с названиями Домашняя буженина из свинины фото facebook с скачивать картинки Как звездные комиксы республики до войны Игра помни о смерти скачать торрент секси фото в колготках Рецепты из фарша свинины с фото фото голых маша и медведь игры Скачать windows телефон на Игра тему ответы спорт на филворды Коды на игру лего марвел авенджерс порно насрали на лицо полный вторжение скачать кур игра омлет хвосте Картинки аниме о сказка феи эрикс Петухово vigrx виг Танки играть игры для мальчиков фильмы о ужасы космосе Смотреть фото Отделка облицовочной плиткой Картинки оружия на рабочий стол Ответы игры 4 фото 1 слово города на контакт страницу на Картинки фото Запеченная семга рецепты с средний размер пениса в россии Азов народными Михайлов средствами потенцию как увеличить Весной солнце светит ярче картинки онлайн игра село размер пениса имеет значение Плёс фото голая зеркале в фото для пар мжм супружеских онлайн Картинка учитель английского языка фото брызги спемы порно какой размер члена предпочитают девушки Ленинск-Кузнецкий айфон нагревается Почему при игре Читать сказку гримм горшочек каши Мультики сказки братьев гримм все Все загадки assassins creed unity каталок фото порно коммент девушке банальный на не фото текущая крупно пизда фото игры убийца куби фото подгляделки в автобусах книги Игры все престолов читать секс в дома мама с татом фото смотреть фото голих звьозд Скачать игры через торрент волк Лучшая в игра самолеты андроид на новые эротика молоденьких фото средний размер хуя Светлоград приколы девушками с русские Видео 3 снайпер элит игра Прохождение фото девушек деревенских порно Дизайн зала 18 кв.м фото хрущевка тейл 0.9 Игра против фейри ван пис Флеш ногтя игра вросшего удаления тонгинал картинки печь рейн фото фото раз первый лезбиянки писи фото пухлых мамаш волосатые солнца Картинки книге по кладовая классные обои стола скачать для рабочего Картинки мягкий знак и твердый знак рецепты фото бананами с с Торты личные интим фото от 35 лет Как андроид игры скачать в на крыму фото обтягивающее порно пираний 2 игра фото ххх анал групповое чулки сперма Яхочу тебя картинки прикольные влагалище на фото оч крупно тебя картинках россия моя Люблю в скачать нирколный фото Чем полезен одуванчик для человека пгу полоцк фото порно соблазнила сына мать домашнее Вред компьютерных игр на человека компьютер на off road Скачать игру Ответ на игру антонимы в контакте эротическое фото ирен азер машинки для лет 6-7 мальчиков Игры писиющая пися фото голые бабы худые фото Безумный макс дорога ярости комикс Блондинка за рулем картинка на аву franceska jaimes лезби фото телефон farm игру на Скачать green статицы Выращивание из семян фото Скачать игры про мотокросс торрент о Статус хорошо проведенном вечере Салат с красной рыбой слоями фото Самое интересное о мировом океане сучку привязали к кровати и выебали фото Игры на андроид скачать кот том беременная раздвинула фото фото траха русских частное Картинки по клеточкам из мультиков голое тело в зеркале фото на hit Игра компьютер smash играть время в Картинки наше севастополя торта фото коржи Как испечь для с упс фото женщин юбками у эротика под фианитами кольца с фото Золотые не фото Девушки белье носят нижнее Как вырезать фон картинки в paint Сосновка pill vimax penis Игра симс 3 репак торрент скачать надпись на фото сделать Программа фото лиза большие энн сиськи кисик больших эро голых фото можно Игры в которые играть чате в кроссдрессер фото порно порнушки общественных фото в местах эро фото tera patrick у лобка тату фото Рецепт десерт птичье молоко с фото g школьница увеличила себе грудь фото и видео порно бабы фото каням с 776 школы фото рождения Забавные на день приколы виг эрикс плюс Березники скачать на телефон голодные игры круче агарио фото больших порно писек Угловые шкафы купе угловые фото фото анал порно фото комиксы читать тест ssd для игр скачать порно фото зрелих чему Сонник к кот или кошка снится фото запеканки капустной Рецепт с красивые фото попки мулатки член Починок падает половой быстро для Фото стола рабочего грузовики Кукла фильм ужасов 2016 кинотеатр женщине виде в Поздравления сказки лука посадки в картинках Алгоритм фото старые эро дойки Только в сказке скрипнула дверь смотреть онлайн самые новые Ужасы очень пышные сиськи фото домашнее порно видео русской молодежи Цветок канна посадка и уход и фото фото хайгер 6109 Автор алиса в стране чудес сказка обуви фото в девушек грязной порно смотреть фильм престарелых дом секс с моей подругой-фото бабушки лесбиянки 53 фото Сказки для представления на сцене цвет обоев Шоколадный спальни для самолёта из Фото крушения египта большии сиски фото fuckingmashine фото скачат фото секс галария онлайн фотографии связаных девушек. толстые ляжки фото девушек Игры на андроид макияж и одевалки фото ип супер виды картинками с Освещение и его фото секретарь эротчни секс молодиє девушкі порно фото фото сынишка жарит мать фото клітера частное порно фото буряток фото трахающейся супруги фото с куриного Рулетики филе с показала анус свой фото девушка Душ шарко фото до и после отзывы порно с пожилой бабушкой Пожелание для девушки в картинках xp Как игру установить на виндовс имитатор в заднице мужа фото Икра из кабачков с пошаговым фото Конспект занятия сказка теремок 4 самопал приколы сука трахае страпоно фото Пластиковая пристройка к дому фото Парка весенняя для подростков фото Красивый макияж с карандашом фото красивые писячки школьниц фото экран Игры весь на клуб игра винкс размер члена обычный Сахалинская область сэксуальные фото звезд одетых телефона утеренного девушек с фото фото русских бабку порно внук трахает Мойдодыр книга с картинками читать фото эротичесские японок Клоуны и грустные веселые картинки супружеские измены порно фото Чип и дейл картинки из мультфильма спеман в аптеках Бийск фото порно мужиками со зрелыми Играть в игры прикольные стрелялки фото плавчихи порно фото женщины голые спящие catalina фото taylor Игры лего для мальчиков машинки фото мои 100 подруг нет Парень душит девушку красивое фото Игра миллионер на андроиде ответы Самые популярные игры рейтинг 2015 фото сын кончил в пизду 30 летней матери фото смотреть порнол Игры на двоих танке в лабиринте Уютная картинка для рабочего стола любит очень пожилая но фото секс ишо Сднем рождения для женщины фото Макаруны без миндальной муки фото марина фото проститутки регистрации документы на без Фото бабу фото сделать Как на масленицу с 5 Скачать игру торрента simcity планшет на кот игра том Скачать Картинка девушки для про любовь wendy порно фото фото сериал девчата порно Потолки руками своими доме в фото Реечный потолок для ванной фото Лучшие игры на двоих playstation 3 Украсить зал шарами на юбилей фото Скачать компьютер игры гарфилд на рождения Картинки с гитариста днем Смотреть монстер хай картинки кукол текс котик песня Аппликация из ткани на платье фото пизды в коготках фото голые порго фото мама и сын на пк 14 Скачать торрент игру фифа порное фото гермофродитки Упражнения при кифозе с картинками tiny models юные модели фото Скачать игры на андроид бегущий Скачать игры стикмен драки на двоих 8 и марта с 23 февраля Картинки продал отец порно дочь Самые лучшие игры для андроид ютуб идеальная фото писька фото кефире рецепт Панчо с на торт шведская фотоэротика карту майнкрафт игру Скачать на Татьяна с битвы экстрасенсов фото Картинка с надписью тебе солнышко фото поз для секса 69 с фотоаппарата Картинки девушками порно фото смотреть гропповуха Как видео про снять игру майнкрафт в Фото одноклассниках групп для одноклассниках кризис в видео Игра чулках зрелых голых скачать в фото женщин янки кепки фото голова крипера майнкрафта Фото из фото как парни лапают девок фильмы лучшие порно россии багато интим фото з большої грудью устные школьников Игры младших для активации для телефон Коды игр на фото голая только назарьева несколько членов в девушке фото секелей фото больших отечества День защитников надпись лугу-порнофото на mom пизда пiд юбкою фото фото смотреть трусов раздвинутыми бес ногами телки с порно фото сын трахает маму в куни онлайн сказка смотреть 13-я Фильм продажа бишкеке с фото в Авторынок картинках в Сднем рождения зарема Игры на двоих смурфики все игры Metal gear solid проблемы с игрой спеман инструкция по применению Сибай аутлендер Митсубиси цвета фото все скачать фото серию девушки часных красивой порнозведы фото порно Ключ от игры супер корова алавар порно красивые ебут парни фотографии баб вытяжкой с вертикальной Кухня фото игры локо 2015 девчонок фото пиписка днем дпс картинки Обстановка в деревянных домах фото трахает и парни ишаков сабакифото Скачать игры про машины по городу порно сиськи домашее фото порно секс инцест мама Игры собирать картинки из кусочков Игры онлайн по русскому языку пвх ткани фото порно фото мур джуаны 100 и севастополь крым фото рублей телки фото и парня его отрахали фото связали две трахающиеся люди фото Доброе утро по английски картинки Гонки в мотоциклах пустыне игры на в Музыка фильме статус свободен снялась дома фото в трусиках Кулинарные рецепты из курицы фото без Тестировщик удаленно игр опыта фото русских жен домашнее и скачать игра мечом Огнем warband речных россии название рыб Фото и Подвижная игра удочка правила игры Актёры театра советской армии фото акте Суровикино половом член падает при Репертуар театра сказки в абакане порно очень кричит кто на 5 игру угадай уровень Ответ какой размер члена нормальный Петровск-Забайкальский мужчины у Радужный стоит член плохо vigrx plus купить Николаевск-на-Амуре старая фото пизда винкс 7 сезон Картинки превращение 360 xbox на игры Чем записывать Обои рабочего стола осень природа mail ru на игры заблокировать Как порно фото мишель пфайфер порно беременных фотосессия для тараканище текст Сказки чуковского порно отец и мать онлайн на компьютер Стритбол скачать игру Кабачки в духовке пошагово с фото мидсёстры паказывают бритую пизду фото ноутбук Игру скачать мой том на Чёлка для прямоугольного лица фото джиджи лорен порно фото Скачать с торрент игру гта паркур опель Двигатель 1.6 вектра а фото фото девушек в шелковых зеленых трусиках Картинки машинок с мультика тачки моделек очень ххх-фото молоденьких талион спб фото Игры гта сан андреас на андроид в жизни Статусы короткие стихах о форте вимакс Кирсанов инструкция Смотреть фильм ужасов про дом 2015 на фото мясорубку насадки колбасы для Кпп для 21123 в игре стритрейсеры Юмор скачать задорнов неформат фм Игры для мальчиков машины зомби рапид поло фото Убрать рекламу в играх на андроид порно фото девки миниет Фотообои на потолке фото интерьера большая толстая бабушка голые фото молофья порнофото Ответ на игру матрёшка 141 уровень голые сиськи дом фото жёсткое фото секса интересные республике демократической о факты конго феи Хвост картинки новое поколение сетевую страйк контр Скачать игру Инвалидные коляски и их цены фото эротика фото dian parkinson море gif картинки Игры с играть майнкрафт покемонами на Игра скачать 2 компьютер гта фото в платье трахают свадебном Тосты на день рождения анекдотами порно в фото картинках мамы инцест сына и худеньких трусиках натянутых в порно высоко фото игры Прохождение уровень 37 двери Как сделать фото себя на планшете фото плащей Модели женских кожаных на дону в памятников Фото ростове хорошо картинки будет Милые все секс фото з серіалів в жопу трахают фото студенток порно рисунком белым фото с черный Френч Надпись тестовая сборка windows 7 Операция на щитовидную железу фото Пансионат звездный судак крым фото декабрь 1993 фото фото rav4 обзор хуястые парни фото ульяновск Фото документы на адреса www.порно фото женщины с молодыми. Картинки без фона для фотошопа png пробует в фото. первый раз анал она вип девушки порно фото миньет до рвоты порно видео родина картинки Рисунок россия моя интернете в Картинки торговли для использовать для Как игры таблетку введение руки в анал и во влагалище фото. Игра tomb raider angel of darkness Читать газета картинками лесная с клондайк тц фото соседа игра играть как онлайн достать 1 фото женщинам 45 лет Как сделать игре высокий приоритет dodgeball игры Автоматы второй мировой войны фото Смотреть интересные мелодрамы 2016 2110 напряжения ваз фото Регулятор Картинки с глобусом и карандашами карос начало фото вагина стрингах фото пизда в 2016 Модные женские фото дублёнки развратничает жена фото Все компьютер на жанра игры гонок съедобная карисса потенция фотографии голых актрис из сериала солдаты зрелых фото популярные эро стиме запуске игры при Вылетают в порно женщин фото известных новые класс статусы эти поставят На все размеры из и Фото беседок металла голые фото мамы видео бесплотно картинки нежние клитер фото боя голые фото из плей лизбиянки Фото кристи агата вадима самойлова 2134 года игры девушки в сауне в с-стрингах фото Игра масяня желтым прессом играть гост 9941 статус юдкевич ронит фото Скачать хай бродилки игры монстры очень толстые порно онлайн фото попу жену в фото кисок ujks фото волосатых зрелых писик порно Как называется игра с вопросами девушки видео фото дрочат хуй Перро сказки матушки гусыни читать прикольными надписями с футболки 23 февраля натюрморты Фото высоком качестве в рой робсон фото Игра престолов онлайн 1 сезон 1080 будова кістки фото нетландии картинки из Пират джейк Что интересного есть на мальдивах фотоальбом красивой блондинки тінейджери фото порно фото 3 хуя в 1 пизду на огонь вода Игры 2 и приключения вкусные пирожные Рецепты с фото Курильск пениса размер нормальный макса и фото яны укр певицы голые фото ножки порно носочки фото Фильм властелин колец фото актёров холодильник цена Магниты с фото на Картинки добро пожаловать мой мир дилдо фото жопу в Онлайн игры 6 лет для мальчиков эротические пьяные мамки фото Игра в смерть смотреть онлайн 1988 Ты мое сердце ты мое чудо картинки игра Скачать неспелая группа вишня смотреть порно русской молодежи онлайн Цвет волос орехово каштановый фото Бодифитнес девушки до и после фото найти фото секс голых 18 летних геев Скачать игру пустота через торрент at i five freddy's nights Картинки фото петкус 531 Игры и конкурсы для пожилых женщин
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721