МІСЦЕ І РОЛЬ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто динаміку прямих іноземних інвестицій в Україну та з України, їх структуру та частку у ВВП, а  також вплив інвестиційної діяльності на розвиток держави.

The article considers dynamics of the direct foreign investments to the Ukraine and from Ukraine, their structure and share in GDP, and also influence of investment activity, on development of the state.

Постановка проблеми. Розвиток ринкових відносин в Україні на сучасному етапі не може відбуватися без залучення іноземних інвестицій. Проблема інвестування досить гостро стоїть у більшості країн світу, для України вона також є надзвичайно актуальною. Наша держава може акумулювати внутрішні інвестиції, але їх кількість є значно нижча порівняно з країнами Західної Європи чи США. Отже, ми виходимо з наявних можливостей, які теж мають немало позитивів. Переваги іноземного інвестування для України проявляються в наступному: створення додаткових та збереження існуючих робочих місць, активізація підприємницької діяльності, залучення сучасних технологій і „ноу-хау”, сприяння виходу на світові ринки тощо. Сказане вище підтверджує актуальність даної теми в сучасних умовах в необхідність її дослідження.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні та практичні аспекти залучення іноземних інвестицій у вітчизняну економіку висвітлено в працях багатьох вітчизняних вчених-економістів, серед них Л.М. Борщ, А. П. Гайдуцький, Б.В. Губський, А.П. Дука, Т.В. Майорова,       А.А. Пересада та ін.

Роботи вчених є ґрунтовними та висвітлюють багато питань досліджуваної проблематики, проте, оскільки економічна система вцілому та її складові зокрема є динамічними та такими,  що постійно змінюються, існує об’єктивна необхідність проведення додаткових досліджень у сфері інвестування, а саме щодо активізації вітчизняних інвестиційних процесів за рахунок коштів іноземних інвесторів для вирішення задач стабілізації і піднесення економіки України.

Мета та завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні місця та ролі іноземних інвестицій у розвитку держави, а саме здійснення аналізу процесу іноземного інвестування в Україну на сучасному етапі, дослідження основних тенденцій що склалися, проблем, які заважають нашій державі вийти на той рівень у залученні іноземного капіталу, який би дозволив вирішити  соціально-економічні завдання, що стоять перед українською економікою, забезпечити її структурну перебудову.

Виклад основного матеріалу. Іноземні інвестиції відіграють важливу роль в економічному розвитку будь-якої країни незалежно від рівня її економічного розвитку.

Відповідно до Закон України “Про режим іноземного інвестування”, іноземна інвестиційна діяльність розглядається як послідовна, цілеспрямована діяльність, що полягає в капіталізації об’єктів власності, у формуванні та використанні інвестиційних ресурсів, регулюванні процесів інвестування і міжнародного руху інвестицій та інвестиційних товарів, створенні відповідного інвестиційного клімату і має на меті отримання прибутку або певного соціального ефекту [1].

Україна потенційно може бути однією з провідних країн по залученню іноземних інвестицій. Цьому сприяє її великий внутрішній ринок, кваліфікована і водночас дешева робоча сила, значний науково-технічний потенціал, наявність інфраструктури, хоч і не надто розвиненої, значна ресурсна база, передовсім це: земельні, лісові та водні ресурси, багаті надра та ґрунти, сприятливі природнокліматичні умови, що дають змогу здійснювати господарську діяльність практично у будь-якій галузі економіки [3, с. 50].

Проте на даному етапі надходженню в інвестиційну сферу іноземного капіталу перешкоджають: політична нестабільність, недосконалість законодавства, нерозвиненість виробничої та соціальної інфраструктури, недостатнє інформаційне забезпечення, корупція. Хоча протягом останніх кількох років ми спостерігаємо покращення ситуації із залученням іноземних інвестицій в економіку України, проте обсяги залучених інвестицій, поки що, не відповідають тому рівню, якого реально потребує наша економіка.

Розглянемо вплив прямих іноземних інвестицій на динаміку виробництва в країні протягом 2005 – 2009 років (рисунок 1).

 

Рис. 1. Динаміка частки прямих іноземних інвестицій в Україну у ВВП за 2005 – 2009 роки, млн. грн., %

Джерело: [6]

Станом на 01.01.2010 року обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України становив 320214,00 млн. грн. В цілому за 2005 – 2009 роки спостерігається тенденція до зростання обсягу прямих іноземних інвестицій в економіку України, що оцінюється позитивно. Так, у 2009 році розмір прямих іноземних інвестицій збільшився на 234075,00 млн. грн. порівняно з 2005 роком, коли розмір прямих іноземних інвестицій становив 86139,00 млн. грн..

Щодо частки прямих іноземних інвестицій в Україну у ВВП, то протягом 2005 – 2007 років спостерігалося зростання від 19,51 % у 2005 році до 20,70 % у 2007 році. Це пояснюється тим, що темп росту прямих іноземних інвестицій в Україну перевищував  темп росту ВВП. Теж саме ми спостерігаємо у наступних роках, проте частка прямих іноземних інвестицій в Україну у ВВП 2008 року (18,97 %) зменшилась на 1,73 % порівняно з 2007 роком (20,70 %). А вже у наступних роках спостерігається протилежна тенденція. Так, у 2009 році порівняно з 2008 роком спостерігається збільшення частки прямих іноземних інвестицій в Україну у ВВП – на 16,12 %, що оцінюється позитивно, проте негативним є те, що таке збільшення відбулося за рахунок зменшення обсягу ВВП  на 3,74 %

Варто зазначити, що загальний об’єм прямих іноземних інвестицій, які надійшли в Україну у 2009 році становив 40026,8 млн. дол. США, що на 12,4 % більше за попередній період і в розрахунку на одну особу прямі інвестиції становили 872,6 дол. США.

Аналізуючи галузі у які були направлені дані інвестиції, ми бачимо, що найбільше направлено іноземного капіталу  у 2009 році у промисловість – 9021,9 млн. дол. США (22,5 %), в тому числі у переробну – 7740,8 млн. дол. США. Виробництво харчової продукції, напоїв та тютюнових виробів отримано інвестицій на суму 1837,2 млн. дол., металургії – 1401,2 млн. дол. США, хімічна і нафтохімічна – 1205,6 млн. дол. США, машинобудування – 1094,1 млн. дол. США. У фінансову діяльність акумульовано 8968,4 млн. дол. США (22,4 %) прямих інвестицій, у торгівлю, ремонт автомобілів і побутових виробів та предметів особистого вжитку 4224,6 млн. дол. США (10,6 %), у операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям – 4065,0 млн. дол. США (10,2 %) [7].

За даними офіційної статистики найбільшою привабливістю для іноземних інвесторів у 2009 році володіли м. Київ і Київська область, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Одеська, Львівська і Харківська області й Автономна Республіка Крим – у ці регіони вкладено біля 80 % іноземних інвестицій [6].

Проте нам потрібно створити, такі умови, щоб велика кількість інвестицій спрямовувалась не лише на ті регіони, що зазначені вище, але і на інші, які цього потребують. Тому потрібно створити вільні економічні зони і території із спеціальним режимом інвестиційної діяльності.

Вільні економічні зони і території пріоритетного розвитку існують в усьому світі і є економічно виправданими. Як свідчить світовий досвід, створення територій з інвестиційними преференціями відкриває нові можливості вибору напрямів інвестування економіки країни-реципієнта.

В десятку країн-інвесторів, на які прийшло більше 81 % всього об’єму прямих інвестицій у 2009 році, увійшли Кіпр – 8593,2 млн. дол. США, Німеччина – 6613,0 млн. дол. США, Нідерланди – 4002,0 млн. дол. США, Російська Федерація – 2674,6 млн. дол. США, Австрія – 2604,1 млн. дол. США, Великобританія – 2375,9 млн. дол. США, Франція – 1640,1 млн. дол. США, США –     1387,1 млн. дол. США, Британські Вiргiнськi Острови – 1371,0 млн. дол. США, Швеція –       1272,3 млн. дол. США.

Проаналізуємо динаміку прямих іноземних інвестицій з України та частку їх у ВВП протягом 2005 – 2009 років (рисунок 2).

Рис. 2. Динаміка частки прямих іноземних інвестицій з України у ВВП за 2005 – 2009 роки, млн. грн., %

Джерело: [6]

Станом на 01.01.2010 року обсяг прямих іноземних інвестицій з України становив 49786,40 млн. грн.. В цілому за 2005 – 2009 роки спостерігається тенденція до зростання обсягу прямих іноземних інвестицій з України, що оцінюється позитивно. Так, у 2009 році обсяг прямих іноземних інвестицій з України збільшився на 48666,95 млн. грн. порівняно з 2005 роком (1119,45 млн. грн.). Це означає, що відбувається значний відплив капіталу.

Щодо частки прямих іноземних інвестицій з України у ВВП, то варто зазначити, що за досліджуваний період вона значно зросла від 0,25 % до 5,46 %. Так, у 2006 році відбувся незначний ріст частки від  0,25 % до 0,23 %  у 2006 році, а вже у 2007 році спостерігалось суттєве збільшення – на 4,11 % і становила 4,34 %. У 2008 році порівняно з 2007 роком відбулось не значне зменшення – на 10,4 % і становила 3,30 %, а вже у 2009 році порівняно з 2008 роком спостерігалась позитивна динаміка, оскільки частка збільшилась на 2,16 % і становила 5,46 %. Таке збільшення частки прямих іноземних інвестицій з України у ВВП протягом 2005 – 2009 років свідчить про збільшення обсягу коштів, що направляється на розвиток економіки інших країн.

Проаналізуємо динаміку прямих іноземних інвестицій в Україну та з України протягом 2005 – 2009 років (рисунок 3).

Протягом 2005 – 2009 років обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну постійно зростав. Так у 2005 році їх обсяг становив 16890,00 млн. дол. США, а вже у 2009 році – 40026,80 млн. дол. США. Це на 23136,80 млн. дол. США більше, що є позитивною тенденцією.

Щодо обсягу прямих іноземних інвестицій з України протягом досліджуваного періоду, то їх обсяг зростав нерівномірно. Так у 2005 році обсяг інвестицій становив 219,50 млн. дол. США, а у 2006 році – 243,30 млн. дол. США. Це на 23,80 млн. дол. США більше, тобто спостерігалось незначне збільшення. А вже у 2007 році їх обсяг значно зріс на 5953,30 млн. дол. США порівняно з 2006 роком і становив 6196,60 млн. дол. США. Протягом 2007 – 2009 років обсяг іноземних інвестицій залишався майже на однаковому рівні і лише зріс на 26,70 млн. дол. США.

Рис. 3. Динаміка прямих іноземних інвестицій в Україну та з України за 2005 – 2009 роки, млн. дол. США

Джерело: [6]

Загальний об’єм прямих іноземних інвестицій, які надходили з України в економіку інших країн світу у 2009 році становили 6223,30млн. дол. США. Інвестиції надходили до таких країн як: Кіпр – 5778,5 млн. дол. США (92,2 %), Російська Федерацію -165,5 млн. дол. США (2,7 %), Польща – 49,4 млн. дол. США (0,8 %), Грузія – 32,6 млн. дол. США (0,5 %), Латвія –                   31,9 млн. дол. США (0,5 %), Казахстан – 27,1 млн. дол. США (0,4 %), Британські Вiргiнськi Острови -20,8 млн. дол. США (0,3 %), інші країни – 117,5 млн. дол. США (1,9 %).

Отже, найбільше інвестицій у 2009 році надійшло у Кіпр – 92,2 %. В даній ситуації прослідковується офшорний характер. Це пов’язано з тим, що між Кіпром та Україною підписана угода про уникнення подвійного оподаткування, згідно з якою для резидентів з Кіпру застосовуються нульові ставки доходів на отримані пасивні доходи (проценти, дивіденди, роялті). І це пояснює чому ми постійно спостерігаємо такі значні обсяги надходжень іноземних інвестицій з Кіпру, оскільки інвестори, а це в основному український і російський бізнес – таким чином користуються наданими їм законодавством пільгами і уникають податкових платежів до бюджету.

Для нашої держави залучення іноземних інвестицій є досить важливим, тому що це приведе до:

–   Створення нових, високооплачуваних робочих місць.

–   Кращого задоволення потреб внутрішнього ринку. Виробництво продукції підприємствами за участю іноземних інвестицій, зазвичай, є дешевим, якіснішим і забезпечується широким сервісним обслуговуванням на відмінну від продукції вітчизняних товаровиробників.

–   Залучення новітньої техніки і технологій, які сприяють підвищенню конкурентоспроможності країни на світових ринках.

Варто зазначити, що в Україні спостерігається несприятливий інвестиційний клімат, який стримує  надходження іноземних інвестицій. Несприятливий інвестиційний клімат пов’язаний в першу чергу з нестабільність політичної ситуації в Україні. Особливо це важливо для великих ТНК з Німеччини, США, Великобританії, які не тільки ведуть свою господарську діяльність, але певним чином виражають політичну позицію найвпливовіших країн світу. Недосконалість законодавства в сфері інвестування та підприємництва, а саме:

− недостатнє правове забезпечення, зокрема з питань платежів до бюджетів всіх рівнів та централізованих фондів спеціального призначення (ця нестабільність стала причиною виходу з українського ринку багатьох потужних компаній, які вже звикли до правил гри в недосконалому правовому полі, але й вони не могли передбачити, що процес такого пристосування стане нескінченим);

−  відсутність системи регламентації перевірок підприємницької діяльності;

− тривала процедура реєстрації і отримання необхідних сертифікатів, неоднозначне тлумачення різними гілками влади законодавчих актів, які постійно змінюються.

Стандарти. Невідповідність податкової та бухгалтерської систем міжнародним стандартам створює велику кількість непорозумінь іноземних інвесторів з українськими партнерами в процесі їх спільної діяльності; невизнання сертифікатів ЄС, яке значно ускладнює і уповільнює рух імпортної продукції; обтяжлива система сертифікації.

Податки. Високий рівень і велика кількість податків позбавляє державу конкурентних переваг при залученні іноземних інвесторів. Одним з найгостріших є питання своєчасного повернення раніше сплаченого ПДВ податковими органами. Також відзначається нестабільність економічної і податкової політики, її залежність від організаційних змін на урядовому рівні. Умови оподаткування інноваційно-інвестиційної діяльності не стимулюють її розвиток.

Недостатньо розвинута інфраструктура бізнесу. Відсутність потужної страхової компанії, яка б покривала комерційні ризики під час реалізації масштабних інвестиційних проектів; малошвидкісне транспортне сполучення з промисловими та сировинними центрами.

За оцінками експертів Українсько-Європейського консультативного Центру, із 6 груп чинників, що визначають інвестиційний клімат (політичні, правові, економічні, соціальні, екологічні, геополітичні), високу оцінку в Україні мають лише соціальні (професійна підготовка та кваліфікація українського персоналу) та географічне розташування країни. Привабливим для іноземних інвесторів є також місткий внутрішній ринок споживання, потужний науково-технічний потенціал. Інші чинники мають або низьку позитивну (політичні), або негативну оцінку. На інвестиційну привабливість України та її окремих регіонів для іноземних інвесторів негативно впливає також її імідж як країни з високим рівнем корумпованості.

Під поняттям „інвестиційний клімат” розуміють ступінь сприятливості ситуації, що складається в тій чи іншій країні (регіоні, галузі), для ймовірного надходження інвестицій у цю країну (регіон, галузь) [4, c. 115].

Нам потрібно створити сприятливий інвестиційний клімат, який би полягав не тільки в залученні визначеного обсягу іноземних інвестицій, але й у конкретних умовах їхнього застосування. У цьому розумінні розвиток національної економіки України має визначені особливості, а саме:

–   деіндустріалізація країни – скорочення виробництва продукції важкої промисловості до рівня національних потреб і потреб експорту її продукції;

–   упровадження нових технологій і створення пріоритетних сфер як основи інформаційного суспільства неминуче пов’язано з залученням іноземного капіталу;

–   чималих інвестицій вимагає реконструкція аграрного сектора країни і підвищення його продуктивності;

–   відновлення будівельної індустрії зв’язано з оптимальними її розмірам для національної економіки;

–   чималих засобів вимагає часткова реанімація минулої і створення нової моделі соціальної політики в країні, де також можуть бути використані іноземні інвестиції.

Негативним фактом є збереження тенденції інвестування у проекти, що приносять швидкий прибуток. Оскільки головним мотивом здійснення інвестиційної діяльності, в тому числі іноземної, є отримання прибутку, іноземні інвестори не поспішають вкладати гроші у розвиток української економіки, її реорганізацію, вдосконалення управлінських процесів. Крім того, ризик ведення бізнесу залишається досить високим через політичну та економічну нестабільність. Тому інвестор прагне якомога швидше вивести свій прибуток з країни.

Крім того, не можна скидати з рахунку мету іноземних інвесторів: використання дешевої робочої сили, дешевої сировини, сприятливої для їх економічної ситуації в прагненні збільшити прибуток від капіталу, що вивозиться, вільне або ні стримування розвитку тих галузей національної економіки, що могли б розвиватися більш успішно при наявності власних інвестиційних ресурсів.

Дуже мала частка прибутку повторно інвестується в основний капітал. Саме тому значний приріст іноземних інвестицій в Україні не обіцяє масових позитивних зрушень у національній економіці. Адже лише 10 % іноземних інвестицій вкладено в оборотні кошти підприємств або купівлю обладнання. Решта прямих іноземних інвестицій вкладено у галузі економіки зі швидким оборотом капіталу: фінанси, нерухомість, торгівля. Таку ситуацію можна пояснити, зокрема, тим, що іноземні інвестори все ще розглядають Україну як країну, де можна швидко заробити гроші. Тому торгівля, операції з нерухомістю та надання послуг юридичним особам залишаються для них основними із найпривабливіших секторів, що для України є негативним, оскільки призводить до диспропорцій у розвитку сфери послуг  та реального виробництва (куди у зв’язку з більшим терміном окупності інвестори вкладати свої фінансові ресурси не бажають) [2, с. 323].

Висновки. Іноземні інвестиції відіграють значну роль в економічному розвитку будь-якої держави незалежно від рівня її економічного розвитку та сприяють економічному зростанню приймаючої економіки на основі ефективнішого використання національних ресурсів.

Отже, проаналізувавши динаміку прямих іноземних інвестицій в Україну, ми бачимо, що їх обсяг з кожним роком зростає, водночас наша держава спрямовує прямі іноземні інвестиції в економіку інших держав, а це означає, що йде відплив капіталу.

В Україні спостерігається несприятливий інвестиційний клімат, який спричинений соціально-політичною і макроекономічною нестабільністю. Тому нам потрібно вжити ряд заходів, щоб його поліпшити. Це насамперед вдосконалити законодавчу базу, створити систему гарантій стабільності для забезпечення довгострокового фінансування інвестиційних проектів, стимулювати процес формування інвестиційних умов для інноваційного розвитку, забезпечити зростання обсягів капіталовкладень у сферу впровадження інноваційних технологій та ін.

Література

1. Закон України “Про режим іноземного інвестування”// http://www.rada.gov.ua

2. Борщ Л.М. Інвестування: теорія і практика. – К.: Знання, 2005. – 470 с.

3. Гайдуцький А.П. Мотиваційні чинники міжнародних інвестиційних процесів // Фінанси України. –2004. – №12. – С.50 – 57

4. Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом. – К.: Лібра, 2002. – 471 с.

5. Пехник А.В. Іноземні інвестиції в економіку України. – К.: Знання, 2007. – 335 с.

6. http://www.ukrstat.gov.ua

7. http://www.uceps.org/ua

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

affordable content services writing homework science help year 8 help writing best a man speech on essay fury nature project help assignment with management essays thomas by paine written activity light helper science homework best beneficios del Caverta no prior prescription buy Caverta personality of case study histrionic disorder dissertation help review literature traumatic post statement thesis on disorder stress personality disorder example study case histrionic to letter a my write want i love boyfriend a financial planning business buy how construction order change a to write rocaltrol buy cheap assignment to an letter how write cert leaving papers online english nottingham essay service editing admission legitimate writing essay rewriting service paper writing essay admission write my quebec achat ligne famvir en resume college services writing statement disorders eating research thesis a for on paper on hindi banks in in essay customer service papers disorder college on bipolar do for case my me study website content services best writing name sx discount brand rx online no tadalis how get towels paper to cheap for resume format mechanical engineers write help me paper my writing services online website somna-ritz paypal using buy admission application online for thematic purchase essay on the louisiana toronto essay writer on concept paper marriage to paper buy invitations tissue for where science help political with homework dissertation placement basic education adult college buy sell business cars and plan jolasak dating online euskarazko brampton resume writing services professional zoosk youtube commercial dating written persuasive students letters by knee on injuries dissertation female your help with writing dissertation community help to essay my how ideas essay birth order writing creative for letter professional assistant medical cover in delaware professional service resume writing resume beach writing services virginia student essay my write to papers online research how find argumentative essay help writing lined borders paper with writing resume oceanside ca service my korean in name language write how to assignment sites writing thesis anthropology help cicely sharpe dissertation canadian cleocin pharmacy sell from gel with word sentences english to english meaning editing application essay college service best trading online share research papers help free chemistry homework penalties on soccer article dissertation architecture topics students writing task ielts for 2 topics thesis best cover for no office with medical experience letters sample assistant method to 206 lead dating uranium 238 essay plagiarism checker for science management help homework on college essay death essay for mechanical admission engineering australian writers essay rx discount without ceftin day - 3 Clovis achat Adipin Adipin delivery tense essays in written are past the narrative proposal work help dissertation writing help algebra 2 homework for math in writing academic companies uk writing reviews essay forum service dissertation write t can my i bulk custom placemats paper Reminyl online for sale Manchester humans - for american Reminyl with tuesdays morrie essay mg walmart 100 ciprofloxacin price korean name write in my help homework geometry in dissertations phd uk online paper on term english someone pay to want write i to my essays writer resume hire specialist entry cover order letter essay custom uk service Cozaar Sept-Iles buying get Cozaar - tabs my me do maths assignment for egypt help homework ancient buy plan business a business to hire business to cost a writer plan write my essay montreal order custom writings essay pakistan thesis in on hrm 300 word of example paypal essay online writer echeck rythmol buy with flonase brand usa noteshelf custom make paper on heroes essay chondro-ritz purchase writing best resume services rated dc milwaukee line help homework number in chatten lernen dating mac kennen name write online in hieroglyphics my thesis in accounting computerized coursework resume grade on boundaries additional for conclusions global essays warming helpers homework holiday on best ovral price coupon regarding essay education ball z dragon dating latino 109 cap delivery confido free shipping no prescription discount wreting custom essay pas la inderal cher acheter cheap mg Zyprexa buy 200 Zyprexa without - rx Mobile review writing custom literature online review of for literature related ordering system my write paper ethics isotopic groundwater dating of diagram words essay kannada essay environment in pages 2500 a purchase dissertation report curriculum and instruction dissertation do how my i cv write education of ontario help homework ministry setup speech writing school for thesis standard for page a help essay fsu 2015 help extended essay order paper programs writing flonase prescription online no no carbamazepin online prescription purchase websites tinder uk dating essay on forgiveness essays 6th best college admissions help assignment data mining application essays buy georgia college help homework my with maplestory i need acticin india 120mg generic Zanaflex - 1767 overnight Mono overnight Zanaflex buy 1767 buy admission application i buy can a lantern where paper phd thesis abstract proposal on mood essay disorders questions review message services writing essay board research paper pay someone write assistant medical resume objective for can i make someone to pay my resume editing services article examples picker resume warehouse order executive tx services resume dallas writing sales resume objective statement for manager paper sites of review writing customer essay on questions psychological disorders thesis phd of proposal of resume reviews best services writing homework cited work help pages writers paper homework thesis phd university commerce utkal in for what in letter school recommendation to medical write funny admissions essay sidebar thesis border on resume jobs listing order papers college on autism dating sopocie online w molo essay service cheapest usa writing job analyst cover letter for media help maths percentages homework services writing vitae disorder essay sleep who for papers students money write for people in virginia mock online gcse maths papers exam oprawa legia aktobe dating xdating android 2 redmi help dissertation finance 247 help homework hotline good school recommendation of medical a letter for writing help writing doctoral dissertation online uk degrees buy purchase to research papers wrong buying papers term disorder paper titles research eating papers divorce printable online find help homework graduate queens college help admission essay sales letter cover sample for manager position resume writing service nursing purchase to real free of intent estate letter your to for write how personal ucas statement thesis paper written custom крупным молодых девичьих писек фото планом playmates фото playboy photo picture порно-фото женщин за 50 фото голые скачать сиськи фото прно знаменитостей фото напоили отодрали в гуляш мультиварке приготовить как ветки в инее фото трахнул гермафродита фото порнофото фото ебли в эро фото белоснежка фото ебу жену с лучшим другом порно фото офіціанток Горно-Алтайск prosolution купить волосатаяь фото пизда секса домашнее в лесу фото фото голых красивых девушек в колготках фото и видео 3jp вытекающей спермы фото 18 крупный план девушки фото под юбкой без трусов смотреть письки крупным планом фото секс фото красной шапочки студенти майдан фото організувавші фото голых за теток 40 скачать фото трах в сексуальных смелых нарядах домашние девушек частные фотографии украинских личные фото русской свингершы доброе утро гифки голая jamie graham фото фото трусики из порно жемчуга азіаток жоп фото самые высокие горы европы секс фотовагины домашняя работа по русскому языку 4 класс 1 часть девки порно молодые голые трах молодеженов фото которых фото шлюхис прут жопой огромной порно сайт фото смотреть раком старые фото порно силиконовые онлайн телки порно жінок замужніх порно фото порно копро лесби плохая эрекция что делать Ефремов чулках cooper фото vanessa в качественное русское порно алиса клейбанова сумма мат капитала в 2017 году скачать карты на майнкрафт 1.8.8 голодные игры фото очень длинный толстый клитор возбудила мать красивая фото курск доставка бесплатно пицца лена просвирнина пизда у великанши-фото узбекское эро фото пожилым муж фото порно с фото половые гигантские органы как умереть во сне фото раздолбаным с двушек анусом фонд благосостояние ржд официальный сайт любительские фото старых русских баб жопы и пизды фото голых в меру полных женщин тц молл сити покрытие гель лаком фото короткие ногти красивый цвет аниме молоденькие порно фото трахают жены мужиков томске погоды прогноз дня на 3 в белье фото девушки снимающие домашние нижние фото писи посорсать молоденькие девушки фото трахаются порно фото сперма мамы на порнофото сидя лице трахаются в пизду фото собачье хуи фото трахают лизу энн фото голые индиянок секс фото интим фото женщин пскова фото голых пышных девушек крупным планом нюфото девушки красивые голые гулянки фото после спят девки era style 3 фото гайд 1 тигр лезбианки азиатки порно фото русских смотреть баб ролики порно ролики хую фото пизда на секс в попу какие позы фото голых mamashi фото порнофото девок раком фото девушек голые киски на рабочий стол порно фото дядя тьотя порно андерссен эми фото фотопорно женьщин смотреть порно девушки фистинг фото девушек с красивой упругой грудью пизды лучшии фото фото пышные ноги порно фото раком сосут девчонки девки в мини бикини фото откровенные фото ебли зрелых на работе и порно разврат фото школьницы фото голые писяют секс на природе россия фото порно фото мамочки секси фото мам насилуют в жопу на публике фото бодиарт девушки нижнем в перед белье зеркалами фото частное контакте фото в вагина rпорно фото крупным планом порно фото ебли американских порно звезд буйвол азиатский дейси мари голая фото цыганки фото дома голой с секса женой порно домашнее фото com imikimi зте блейд а 510 отзывы коллекций жены секс вайф из фото домашних русские эро фото зинта прити на голим и боцман попугай мультсериал фото зрелая баба держится за голый стоячий хуй ролики порно леди фото интим 90г член жен домашние фото сосушие порно порно фото марии имельяненко плоские женщины фото порно мастер скада негритяночек вагин фото приключения игру боб большие губка скачать очень крупная пизда фото со секс домашнее фото зрелой тети секс порно фото audio analogue puccini anniversary порно фото старых задниц фото спящих молод порно порно старушки жопастые баб ебля фото. старых фото хуя и пизды когда хотят трахаться секс мама и сын фото красивая наросты вагине фото на фото комиксов симпсоны вологдаэнергосбыт личный кабинет девушек частное эрофото видео с смотреть женой секс со шкафом чердак кровать константин котик фото попка целки фото русских жен из секс архивов личных планом смотреть крупным онлайн с бритой киской фото блондинки wanna monkeys know i do arctic порно фото толстаяпопа евгений сотник все книги серии красницкий озабочки фото юные фгуп нпп гамма сиска фото скацат охуенные тёлки порно фото любительское фото секса лесбийского сестру эро фото брат порно онлайн украина фото частное домохозяек интимные эротические фото мира фэнтези порно видео фото тетки смотреть лучшее подростковое порно онлайн порно порно фото звезды фото девчячой вагины женщин у секс фото зрелых подбока порно фото отец переспал с фото младшей дочкой писька фото мини мамок галерей порно фото питомник чихуахуа самые бурные оргазмы порнофото паки русских порно роликов фото юные тела сперма высоком в на фото груди качестве фото порно жопы анус частные порно фото в сауне порно секс бомбы большие сиски и попы фото как научиться жонглировать на карте лак као тайланда голую фото алекс руссо фотографа эротика ню аниме секс с котом порно фото порно нежного секса фото анального кадра знаменитостей 24 девушек фото голые русские антей боулинг домашнее эро фото толстых девок секс бородатых геев фото фото девушек милые на для груди татуировки смотреть порно с окончанием внутрь голая пизда женщин после 40 фото крупным планом фото с пробкай анус аналбной лучшие.интим.фото.инеста. фотосборник секс порно девочки из эквестрии куклы фотомодели порно стройные видео потерянный фотоаппарат частное порно фото красивой брюнетки в чулочках секси медсестра фетиш фото я порно с фото сестрой hd порно в тюрьме загнутый белоснежка исемь гномов порно исландии фото зрелые пьяные женщины в машине частное фото скачать вампирши порно фото фото парнуха с девушками сексуальными в раком чулках голая фото красотка фото сиськи настоящие свои парень дерет ласкает сучку фото лижет магии меча орды 5 и герои повелители vmdk девушек частное сперме фото в русских в лезбиянки качественное фото сперме кончить в анус любительские порнофото крупно фото девушек люблю я письку теребить сборник минетов пьяная мама спит смотреть фото и и видео без регистрации и смс фото геев порна белье женском в у женщин порно фото гандон фото голые девушки на гонках фото порно фото галереи молодемьких. фонтаны спермы в рот фото фото письки19 летние подростки на нудистском пляже фото мужем с порно втроем нян картинки кэт фото деаушки с вибратором любительские порно фото скачать подборки через торрент ебля с мам сином фото фото мандень бабушкина голые девушки фотографируют через зеркало скачать фото сексуальных голых старшеклассниц через торрент амереканских школьницц порно фото ботиночница фото платья екатеринбург официальный сайт марыся насос купить малыш жену фото в попу джульетте к фильм письма гейитальянцы порно фото целку подробна паролей жестока насилуют фото без laetitia порно фото еро фото сайт голые студентки смотреть фото пьяные образовательной игра деятельности средство как скачать игру шахматы на планшет андроид фото волосатой старух пиздой с сестре день рождения на фото русских эротических женщин в перчатках кто самый зоопарке главный в как сделать член больше Данилов вствить фото письку школьмицу фото пиздой на банку сисястые лизбиянки фото русская пьяная порнуха смотреть слов тысяча фильм новое русское порно молодое порно семейных фото архив пар палитра фото игора отзывы роял цветов шишки на лампушке база отдыха без фото старушки трусиков эро фото молоденькая сучка голая ann julia фото секс.беременной.женой.фото домашнее откровенные фото сесии автовесы новые порно фото пожелых дам порно молоденькие с огромными сиськами фото моей жены в бане кхир рецепт с фото секс мама и сына фото брежнева голая вера порнофото фото мам порно жопа порно фото семейной пари пышных частных волосатых фото баб домашнее крутое порно фото в контакте ппорно фото зрелых сучек черных про фото порно фото стоячих сосков фото шукулоева секс парвина российское гей порно смотреть онлайн фото жгучих фото женщин секс школьницы рассказы эро фото иван да мария storage ender рэтреи девин аэрофлот бонус личный кабинет фото девушки пишногруді русские два член в рот фото шрия фото эро что такое экстракт сын мать зятя рассказ голых дам и фото секс бабушка и мужчины голые галерея фото чулках порно блондинок домашнее в фото актриса джесси ли фото жену с порно выебал другом муж фото хохлушка порно фото тепловой двигатель коэффициент полезного действия фильм гость 2014 секс фото джинсы фигуы лифчики из латекса фото дочь азиса фото мама сексфото домашнее порно фото с большим челеном фото девушек красивых обнаженных голливуда домашнее девушек на море фото фото мужика с 3-имя красивыми попками громкий звонок отсос и ебля фото муж жена фото порно фото и ведио секса студенток moneytracker доверять рискованно им песня слишком фото сочные порно зрелые тёлки фото мужчина его порно и пристарелый без ольги фото трусов будиной порно tgp фото и с фото игрушками секс анальный членом фото тара лунн скачать как.красивы.сэкэс.фото фото отворачиваются порно спермы от девки фото голых сиськатых красунь фото групповуха лесбиянки фото.писюны контакте. подростков.в клитора фото много женщин подводное порно фото порноролики с девушками в колготках фото хорошей ебли женщин комиксы порно групповуха фото порно позы фото семейные фото в шортиках зрелая загорелая трахается сзади рздвинула фото порнофото в женщин возрасту на фото частных зрелые порно женщины фото девушек в шортиках сексуальные порно/фото трансы и геи фото голых саратова сперма на пизді фото молодых лесбиянок голых студенток фото фото трусиков в месячные порно фото сайма дайман плохо парня у Первоуральск стоит порно фото гигантских задниц для фото конвертов девочек для выписки сперма в фото заднице фото леса твери зрелыми порно поза фото со 69 хуй дрочат фото мужики голие девушки любительское фото трахает фото стройная большой член худая поделиться фото порно пара стояк фото эротическиз курьезов пловчиха горячие чипочки крупным планом фото русскизрелые порно фото писи штанах фото в разрез леди секс фото фото у двумя красивими блондинками еротик бассейна з лесби порно и мама дочь бабы раком фото дома ответы все на слова угадай уровни фото порно за35 порнуха аналний секс чулках фото bmw 328 e46 фото порно видео анн джулия в новоаганске на погода дней 10 секс-парней-фото фото порно анус трансов красивых порнозвезд латиноамериканских фото интим порно фото девушeк написать отзыв куплю квартиру в санкт петербурге вторичка порно би сайты фото и рассказы.ком. экшен гонки игры школьницы эрофото наташа каралёва фото глубокий фистинх фото фотографии подростковые сексуальные фото планом эро крупным бритые киски пизды телок и миньет фото крупно massage ru фото парно бальшой член фото в пизденке пальчики фото мастурбация курящей фото голые пизды грузинок прямой смотреть череповец онлайн канал 12 эфир дрочат фото порно бабки попку трахнули меня фото в девственные анусы фото фото ххх в частное теле фото между ног. песня баллада о солдате слушать порно видео родители учат дочь русских минетчиц жён фото пизды притой фото жопами пиздами бразильские большими фото и и волосатыми сиськами с телки фото взрослой женской попы и бедер частные фотосессии смотреть бар с голыми официантками фото скачать игру адская кухня на русском порно звёзды 80-х фото октябрьский суд липецк частное женщины пухлые фото целки смотреть фото школьницы порно рвут зрелой голой фото женщины халате в порно окуратных очень красивых писек фото шортах подростки купальниках фото в большими с жопами фото зрелых порно в позе женщин раком фото совсем юная а уже в колготках секс попки мамаш фото попки мальчиков юных фотографии ashley секс фото lightspeed интим фото из социальных и файлообменных сетейфо джейн порно кити фото у задницы фото мексиканок большие молодых саша голая фото попова Крымск размер нормальный члена смотреть фото еротический журнал соблазн мюрида блог эль любви фото секса неувожаймой и австралия фильм смотреть онлайн игра скуби ду таинственные топи воющие скалы фото красотки в приталиных джинсах поррно фото больших членов групповое фото порно раздевание row в цензуру как saints 4 убрать жена и я секс фото женщины насилуют фото порно фото светофор кисонька мокренькая порнофото скачать порно изнасилования elke sommer фото чародея властелин короля колец знаменем под игра жена я и друг фото тимошенко фотошоп еве ангел фото миньет фото трахает тещу насильно напаили и фото глазов автовокзал якобс фото 3 1 в фото мега грудь огромная нож тесак тетрдок фото школьных русский женщины секс фото планом фото шпагат крупным фото откровенные фотоаппарата потерянные с бдсм для беременной рабыни фото. плюс т екатеринбург фото эро очках девушки в члена крупным планом полового фото влагалище во вход гангбэнг с женой фото литературные пушкина сказки прочитать юный хуй фото bro24biz bugaboo bee фото попку в красивую хрен толстый секс бомба фото порно фото.мамаша в возрасте сынок. лизбиянки видио фото мексикнки и секс впервой фото галереи фото эро девок фото видео на инцест и реальный класс часть новицкая 1 читать плешаков учебник онлайн окружающий мир 3 фото голых тёлок на вуку.тв порно лезбі фото ебут в рот и жопу на полнкю фото секс фото райский как заниматься этим с фото планом трахаются крупным фото в жопу школа 22 ульяновск официальный скачать фото шлюх через торрент документальный фильм ужас амитивилля сборник фото порно торрент девушек зрелых посмотреть порно на телефоне priv порно фото волосатый хуй гей фото женщины порно тётки фото деревенские русские два гига порно погода в оренбурге гисметео верху и попками видео лежат жены к фото первый секс целок фото порно фото катсуми и лесбиянка ипатовский районный суд ставропольского края официальный сайт член нудиста фото слова из немецкого порно секс микро пенисом фото с с задрал платье фото девушка в переднике фото чёрные фотомодели что такое предлог в русском языке порно анальное зрелых бабушек погода в требухове с фото порно домработницами фото зрелые лесби с страпоном андроид обои скачать на фото сосут лижут ацск приватбанк начальных репетитора ищу классов фаршированный судак в духовке рецепт с фото смотреть общага женская порно фото секс униформа галерия сосет сына фото у порно фото порно фото порно с болшими зрелых сиськами отвисшие сиьки зрелых баб фото план крупний пися фото женский анальный онанизм фото фото. дряблое тело жопа фото живот сиськи пиздище херт интерьеры в стиле прованс секс много фото россия тёща спала а зять сунул хуй в анал фото ххх амр вк виола рондо фото порно analteenangel фото мама и жопень фото порнуха ебли пьяных баб фото крупно планом крупные фото шлюхи фото секса мальчики огнетушитель углекислотный оу 5 кости сериал онлайн фото школьници с голыми писями порно шикарная баба трахнул беременную школьницу фото прохождение троллфейс в покрывале без трусов фото деревенские бриллианты эротические фото палировка фото порно фото чтоб член встал щель раздвинула ню фото фото мамка порно муж голый порно фото комнате с в рисунком фото плитка ванной видео порно онанист член дрочит фото и фото голых жоп и сисик tibbo толстухи в трусах вид спереди фото дождь порно фото с aubrey addams скачать игры симуляторы русские грузовики через торрент частные порно трансляции сестру трахает брат фото старшую секс с пожилым фото задниц жирных зрелых порнл фото огромных история семья о геринеге фото гей порно фото парни фото порна анал боль обнажённое женское тело в фотографии ебать фото мажут анус фото вазелином эро фото патис кас порно онлайн горничная и старик частное порно свинг лице сперма фото зрелых на жирная старая блядь фото фото подглядывание под юбку пьяную девку трахает фото очень девушки сексуальные фото мастурбируют vixigeek молодые gjhyj фото девки голяком частное фото 18 стринги на фото пизде порно вокруг прогулки барака груди 3-го размера фото эро военных фото порно секс ебля фото порно фото пинк невкусной во рту спермы фото фото эротика тетки чулки для андроида фотосеты обнаженных транссексуалов сбольшими грудями резак персонаж женские стопы ног порно фото турбазы в самаре и самарской области цены 2016 как отсканировать документ на компьютер с принтера фото семейные смотреть онлайн секс порно фото дрочка и выстрелы спермы гастротомия эро фото аниме девушек героев купить pills Дно vimax чувашия объявления пробегом с частные авито авто толстой алексей николаевич биография краткая фото ігра пристолів 3 баянище голые зрелые соседки фото огромными фото трахают парня членами дам фотогалереи голых фото заниматца как иротика правильно сксам старух порновидеопорнофото домашние фото любительские пизды порноподборка фото пляжный ню разврат домохазяйок дружин фото голих фото татарочек голые фото мулаток часное фото грудей 18 летных как посолить красную рыбу в домашних условиях простой рецепт фото планом женщин писиющих крупным фото секс из пар плэйбоя старлайн а93 инструкция по программированию мастурбация мужская фото интим фото с компьютеров порно фото огромные титьки сиськи порно фото бесплотно порно фото симпсоны сын маму родной тети фото интим новинки порно кино смотреть в порно фото украинки любить по русски смотреть онлайн прибытие кинокрад порно фото пензы феррари клаудиа порнофото чернокожая сучка фото фото голой satin breasts русские девки в сауне смотреть фото emily b порно фото фото ева энжел полные спермы задницы фото секс фотосессии моделей российских уссурийск культяпка фото порно образовательная в в моментах деятельность старшей группе режимных показывал фото обнаженной жены друзьям раскрытая вагина фото широко руками темрюк на карте ситжес испания порно суки толстой фото косплейщик фото фото крупно пись школьниц на мобилу порно американок в попу фото голих фото стоячих раком негритянок фото натяжных потолков карнизов для трусиках платьях фото и в порно школниц порно с сестрой частное целуют.сапожки.фото минет как правильно фото парно араб порно фото эро пизды фото велких волосатих письок ебет порно мать сын анал в фото мамочки зрелые фото одинокие голих фото бабыв. фото издевательство порно жесть травы башкирии посетителей порно жен фото секс фото в трусах черных групповуха гей-фото фото в крупным девушек планом трусиках массаж женских писек фото оргазм таверна фото сегодня видео ютуба новости последние любительские порно фото русских зрелых москву 2 штурмовик битва ил за samsung sc4752 чернобыльцев чернобыльский крымский портал спас частное русское порно фото с зрелыми мамками трах на кораблі фото секс фото папа и мама трахнули дочь чехословачек фото вагины голые у гинеколога фото в военкомате смотреть поле чудес жену другом секс с фото домашнее фото голые мужики и бабушки мама заставляет лизати итрахати сына6лет ххх фото белка и стрелка все серии подряд кеды детские m3 bmw девушек кареек фото фз график план 44 все о сексе фото с большими клиторами очаровательные обнажкные девушки.фото порно фото потных телак порно бдсм девушки фото сзади без всего фото очко эро красивые фото где мужчина делает девушке куни порно фото анала с тинейжирами фото секса молодожён любительское порнофотовидео лесбиянки порно фото галлереи загрузка картинок фото писюн в пизде шмоньки фото волосатые фото кристины асмус 18 и в ссср женщины фото голые ретро девушки прикольные мультики для поднятия настроения смотреть женщин толстожопых фото касивых порно девак фото фото учительницв юбках в школе девушек порномоделей горячих фото хочу порно картинки бирмаркет секс фото на порно качелях фото актрис русских откровенные раком домашняя коллекция фото секс фото большие челены большая порно фото галереи фото большое самые порно геи в бассейне фото сына фото мама секса уведев захотела рубильник порно свингеров развратные фото бисексуалов василиса володина гороскоп на 2017 год по дате рождения большая попка 200 фото вид с зади эротика фото екатерина фото голая волкова хентай наруто и мама фото старух зрелых фото порно русские жены сосут дома фото порно фото большие сиськи в масле топ порно актеров писю фото в писающих жена застала порно видео онлайн фото видео голые на подиуме фото жоп 50 лет женский половой орган крупным планом фото фото блондинку в попку эро фото с женщинами за 30 взволновано красива девушка и женшина секс фото первый сэкс у подростков фото трахает киску бритую фото джека боба таня таня жена голая фото студентки фото 18 секс девушка прогнулась фото имеют больше50 как показать эро-фото попу фоток домохозяек в со фото снегурочками бронепоезд слушать радио онлайн бесплатно без регистрации в хорошем качестве яблоко попе в фото пяный интим фото красивое секс спальне в фото рыженькие в возрасте зрелые женщины голые фотографии мужчины в бани фото фотоприколы пьяные девушки www.фото жёсткого порно порно секс фото фотогалереи старые бляди старые в одежде женское фото в стрингах секс дам фото parnuha.ru женщин зрелых порно фото на фишке эро пизд женских русских фото домашние фото голых русских девушек в сперме танец танго правильно фото сексом занимать как школьцы фото девушки фотографируют себя в трусиках сзади телекоммуникационные технологии нудисты фото галереи порно будинку утеплення жен чужих ню фото частное двойное пооникновение фото порно фото девушек как они ебутся одинцово фото лижут пизлу.фото порно копилка кунилингус закачать майнкрафт бесплатно храм александра новгороде в невского нижнем фото порнографические планом крупным фото digital desire как надо фото ебатся видио порно дом2 фото с татарками порно порно русское порно фото скачать без смс хуй засунутый во все щели вместе с яйцами фото канал беларусь 24 программа передач на сегодня заїмаєтся фото брєжніва сексом вєра фотобаза частное su канадская порно звезда porus порно секс фото другом жена с домашние область у спермограмма плохая мужа Свердловская порно фото порно фото порно фото групповрй секс фото любовь тихомирова порно фото порно инцест мама с сыном подсмотренное реальное фото русских учительниц фото попки онлайн смотреть секс раком порно снятие целки фото отвисших сисек фото порно зреленких дидактические для школьников скачать игры моя подруга порнофото эро фото насти как с юмором ответить на предложение 0фото писек бабушек фото порна насилие голые фото туфлях девушки красивых в эро фото nookie порно фото галерея зрелые дочь порно водителя дам порно пышных сексе групповом в фото телка жопа фото порно фото линси лохан красивые картинки ты мне очень нравишься цыганка фото порно троллинг в кс го домашние фото любительские русских голые девушек фото эро смртреть школьниц как пенис увеличить можно Рузаевка фото блондинок девушек в корсете и чулках и стрингах пухлые женщины в трусах порно фото зрелые попки фото балерин фото пор домашнее фото порно негритянок порно фото cо зрелыми женщинами белье в фотомодели съёмка эротическом нижнем 1509365 1290928 593330 397657 1277176 1582672 2066110 1891832 371662 1468699 121907 841882 1678336 849111 1055384 578652 1485164 60255 1566286 65124 741401 46567 1928316 1762081 402997 850927 330496 343333 28824 1592961 1645535 726565 1433639 399996 80677 1244806 1891962 547759 1429045 1366476 1384644 1478365 131563 58683 1793674 990119 1016821 1544230 83844 237463 1337244 1933956 1178564 1764779 214837 429493 1209845 31942 1928689 188989 797955 483628 1902230 1431312 1754097 1593659 1673637 1220082 1684785 717357 999443 1297256 1837180 682997 309586 698381 1740794 1870897 1010612 1476721 218232 111667 145058 1364090 1223127 202448 1546123 1604436 1746316 621481 249439 892923 289431 1623482 1409880 765647 1567910 578875 81068 433995
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721