МІСЦЕ І РОЛЬ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто динаміку прямих іноземних інвестицій в Україну та з України, їх структуру та частку у ВВП, а  також вплив інвестиційної діяльності на розвиток держави.

The article considers dynamics of the direct foreign investments to the Ukraine and from Ukraine, their structure and share in GDP, and also influence of investment activity, on development of the state.

Постановка проблеми. Розвиток ринкових відносин в Україні на сучасному етапі не може відбуватися без залучення іноземних інвестицій. Проблема інвестування досить гостро стоїть у більшості країн світу, для України вона також є надзвичайно актуальною. Наша держава може акумулювати внутрішні інвестиції, але їх кількість є значно нижча порівняно з країнами Західної Європи чи США. Отже, ми виходимо з наявних можливостей, які теж мають немало позитивів. Переваги іноземного інвестування для України проявляються в наступному: створення додаткових та збереження існуючих робочих місць, активізація підприємницької діяльності, залучення сучасних технологій і „ноу-хау”, сприяння виходу на світові ринки тощо. Сказане вище підтверджує актуальність даної теми в сучасних умовах в необхідність її дослідження.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні та практичні аспекти залучення іноземних інвестицій у вітчизняну економіку висвітлено в працях багатьох вітчизняних вчених-економістів, серед них Л.М. Борщ, А. П. Гайдуцький, Б.В. Губський, А.П. Дука, Т.В. Майорова,       А.А. Пересада та ін.

Роботи вчених є ґрунтовними та висвітлюють багато питань досліджуваної проблематики, проте, оскільки економічна система вцілому та її складові зокрема є динамічними та такими,  що постійно змінюються, існує об’єктивна необхідність проведення додаткових досліджень у сфері інвестування, а саме щодо активізації вітчизняних інвестиційних процесів за рахунок коштів іноземних інвесторів для вирішення задач стабілізації і піднесення економіки України.

Мета та завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні місця та ролі іноземних інвестицій у розвитку держави, а саме здійснення аналізу процесу іноземного інвестування в Україну на сучасному етапі, дослідження основних тенденцій що склалися, проблем, які заважають нашій державі вийти на той рівень у залученні іноземного капіталу, який би дозволив вирішити  соціально-економічні завдання, що стоять перед українською економікою, забезпечити її структурну перебудову.

Виклад основного матеріалу. Іноземні інвестиції відіграють важливу роль в економічному розвитку будь-якої країни незалежно від рівня її економічного розвитку.

Відповідно до Закон України “Про режим іноземного інвестування”, іноземна інвестиційна діяльність розглядається як послідовна, цілеспрямована діяльність, що полягає в капіталізації об’єктів власності, у формуванні та використанні інвестиційних ресурсів, регулюванні процесів інвестування і міжнародного руху інвестицій та інвестиційних товарів, створенні відповідного інвестиційного клімату і має на меті отримання прибутку або певного соціального ефекту [1].

Україна потенційно може бути однією з провідних країн по залученню іноземних інвестицій. Цьому сприяє її великий внутрішній ринок, кваліфікована і водночас дешева робоча сила, значний науково-технічний потенціал, наявність інфраструктури, хоч і не надто розвиненої, значна ресурсна база, передовсім це: земельні, лісові та водні ресурси, багаті надра та ґрунти, сприятливі природнокліматичні умови, що дають змогу здійснювати господарську діяльність практично у будь-якій галузі економіки [3, с. 50].

Проте на даному етапі надходженню в інвестиційну сферу іноземного капіталу перешкоджають: політична нестабільність, недосконалість законодавства, нерозвиненість виробничої та соціальної інфраструктури, недостатнє інформаційне забезпечення, корупція. Хоча протягом останніх кількох років ми спостерігаємо покращення ситуації із залученням іноземних інвестицій в економіку України, проте обсяги залучених інвестицій, поки що, не відповідають тому рівню, якого реально потребує наша економіка.

Розглянемо вплив прямих іноземних інвестицій на динаміку виробництва в країні протягом 2005 – 2009 років (рисунок 1).

 

Рис. 1. Динаміка частки прямих іноземних інвестицій в Україну у ВВП за 2005 – 2009 роки, млн. грн., %

Джерело: [6]

Станом на 01.01.2010 року обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України становив 320214,00 млн. грн. В цілому за 2005 – 2009 роки спостерігається тенденція до зростання обсягу прямих іноземних інвестицій в економіку України, що оцінюється позитивно. Так, у 2009 році розмір прямих іноземних інвестицій збільшився на 234075,00 млн. грн. порівняно з 2005 роком, коли розмір прямих іноземних інвестицій становив 86139,00 млн. грн..

Щодо частки прямих іноземних інвестицій в Україну у ВВП, то протягом 2005 – 2007 років спостерігалося зростання від 19,51 % у 2005 році до 20,70 % у 2007 році. Це пояснюється тим, що темп росту прямих іноземних інвестицій в Україну перевищував  темп росту ВВП. Теж саме ми спостерігаємо у наступних роках, проте частка прямих іноземних інвестицій в Україну у ВВП 2008 року (18,97 %) зменшилась на 1,73 % порівняно з 2007 роком (20,70 %). А вже у наступних роках спостерігається протилежна тенденція. Так, у 2009 році порівняно з 2008 роком спостерігається збільшення частки прямих іноземних інвестицій в Україну у ВВП – на 16,12 %, що оцінюється позитивно, проте негативним є те, що таке збільшення відбулося за рахунок зменшення обсягу ВВП  на 3,74 %

Варто зазначити, що загальний об’єм прямих іноземних інвестицій, які надійшли в Україну у 2009 році становив 40026,8 млн. дол. США, що на 12,4 % більше за попередній період і в розрахунку на одну особу прямі інвестиції становили 872,6 дол. США.

Аналізуючи галузі у які були направлені дані інвестиції, ми бачимо, що найбільше направлено іноземного капіталу  у 2009 році у промисловість – 9021,9 млн. дол. США (22,5 %), в тому числі у переробну – 7740,8 млн. дол. США. Виробництво харчової продукції, напоїв та тютюнових виробів отримано інвестицій на суму 1837,2 млн. дол., металургії – 1401,2 млн. дол. США, хімічна і нафтохімічна – 1205,6 млн. дол. США, машинобудування – 1094,1 млн. дол. США. У фінансову діяльність акумульовано 8968,4 млн. дол. США (22,4 %) прямих інвестицій, у торгівлю, ремонт автомобілів і побутових виробів та предметів особистого вжитку 4224,6 млн. дол. США (10,6 %), у операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям – 4065,0 млн. дол. США (10,2 %) [7].

За даними офіційної статистики найбільшою привабливістю для іноземних інвесторів у 2009 році володіли м. Київ і Київська область, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Одеська, Львівська і Харківська області й Автономна Республіка Крим – у ці регіони вкладено біля 80 % іноземних інвестицій [6].

Проте нам потрібно створити, такі умови, щоб велика кількість інвестицій спрямовувалась не лише на ті регіони, що зазначені вище, але і на інші, які цього потребують. Тому потрібно створити вільні економічні зони і території із спеціальним режимом інвестиційної діяльності.

Вільні економічні зони і території пріоритетного розвитку існують в усьому світі і є економічно виправданими. Як свідчить світовий досвід, створення територій з інвестиційними преференціями відкриває нові можливості вибору напрямів інвестування економіки країни-реципієнта.

В десятку країн-інвесторів, на які прийшло більше 81 % всього об’єму прямих інвестицій у 2009 році, увійшли Кіпр – 8593,2 млн. дол. США, Німеччина – 6613,0 млн. дол. США, Нідерланди – 4002,0 млн. дол. США, Російська Федерація – 2674,6 млн. дол. США, Австрія – 2604,1 млн. дол. США, Великобританія – 2375,9 млн. дол. США, Франція – 1640,1 млн. дол. США, США –     1387,1 млн. дол. США, Британські Вiргiнськi Острови – 1371,0 млн. дол. США, Швеція –       1272,3 млн. дол. США.

Проаналізуємо динаміку прямих іноземних інвестицій з України та частку їх у ВВП протягом 2005 – 2009 років (рисунок 2).

Рис. 2. Динаміка частки прямих іноземних інвестицій з України у ВВП за 2005 – 2009 роки, млн. грн., %

Джерело: [6]

Станом на 01.01.2010 року обсяг прямих іноземних інвестицій з України становив 49786,40 млн. грн.. В цілому за 2005 – 2009 роки спостерігається тенденція до зростання обсягу прямих іноземних інвестицій з України, що оцінюється позитивно. Так, у 2009 році обсяг прямих іноземних інвестицій з України збільшився на 48666,95 млн. грн. порівняно з 2005 роком (1119,45 млн. грн.). Це означає, що відбувається значний відплив капіталу.

Щодо частки прямих іноземних інвестицій з України у ВВП, то варто зазначити, що за досліджуваний період вона значно зросла від 0,25 % до 5,46 %. Так, у 2006 році відбувся незначний ріст частки від  0,25 % до 0,23 %  у 2006 році, а вже у 2007 році спостерігалось суттєве збільшення – на 4,11 % і становила 4,34 %. У 2008 році порівняно з 2007 роком відбулось не значне зменшення – на 10,4 % і становила 3,30 %, а вже у 2009 році порівняно з 2008 роком спостерігалась позитивна динаміка, оскільки частка збільшилась на 2,16 % і становила 5,46 %. Таке збільшення частки прямих іноземних інвестицій з України у ВВП протягом 2005 – 2009 років свідчить про збільшення обсягу коштів, що направляється на розвиток економіки інших країн.

Проаналізуємо динаміку прямих іноземних інвестицій в Україну та з України протягом 2005 – 2009 років (рисунок 3).

Протягом 2005 – 2009 років обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну постійно зростав. Так у 2005 році їх обсяг становив 16890,00 млн. дол. США, а вже у 2009 році – 40026,80 млн. дол. США. Це на 23136,80 млн. дол. США більше, що є позитивною тенденцією.

Щодо обсягу прямих іноземних інвестицій з України протягом досліджуваного періоду, то їх обсяг зростав нерівномірно. Так у 2005 році обсяг інвестицій становив 219,50 млн. дол. США, а у 2006 році – 243,30 млн. дол. США. Це на 23,80 млн. дол. США більше, тобто спостерігалось незначне збільшення. А вже у 2007 році їх обсяг значно зріс на 5953,30 млн. дол. США порівняно з 2006 роком і становив 6196,60 млн. дол. США. Протягом 2007 – 2009 років обсяг іноземних інвестицій залишався майже на однаковому рівні і лише зріс на 26,70 млн. дол. США.

Рис. 3. Динаміка прямих іноземних інвестицій в Україну та з України за 2005 – 2009 роки, млн. дол. США

Джерело: [6]

Загальний об’єм прямих іноземних інвестицій, які надходили з України в економіку інших країн світу у 2009 році становили 6223,30млн. дол. США. Інвестиції надходили до таких країн як: Кіпр – 5778,5 млн. дол. США (92,2 %), Російська Федерацію -165,5 млн. дол. США (2,7 %), Польща – 49,4 млн. дол. США (0,8 %), Грузія – 32,6 млн. дол. США (0,5 %), Латвія –                   31,9 млн. дол. США (0,5 %), Казахстан – 27,1 млн. дол. США (0,4 %), Британські Вiргiнськi Острови -20,8 млн. дол. США (0,3 %), інші країни – 117,5 млн. дол. США (1,9 %).

Отже, найбільше інвестицій у 2009 році надійшло у Кіпр – 92,2 %. В даній ситуації прослідковується офшорний характер. Це пов’язано з тим, що між Кіпром та Україною підписана угода про уникнення подвійного оподаткування, згідно з якою для резидентів з Кіпру застосовуються нульові ставки доходів на отримані пасивні доходи (проценти, дивіденди, роялті). І це пояснює чому ми постійно спостерігаємо такі значні обсяги надходжень іноземних інвестицій з Кіпру, оскільки інвестори, а це в основному український і російський бізнес – таким чином користуються наданими їм законодавством пільгами і уникають податкових платежів до бюджету.

Для нашої держави залучення іноземних інвестицій є досить важливим, тому що це приведе до:

–   Створення нових, високооплачуваних робочих місць.

–   Кращого задоволення потреб внутрішнього ринку. Виробництво продукції підприємствами за участю іноземних інвестицій, зазвичай, є дешевим, якіснішим і забезпечується широким сервісним обслуговуванням на відмінну від продукції вітчизняних товаровиробників.

–   Залучення новітньої техніки і технологій, які сприяють підвищенню конкурентоспроможності країни на світових ринках.

Варто зазначити, що в Україні спостерігається несприятливий інвестиційний клімат, який стримує  надходження іноземних інвестицій. Несприятливий інвестиційний клімат пов’язаний в першу чергу з нестабільність політичної ситуації в Україні. Особливо це важливо для великих ТНК з Німеччини, США, Великобританії, які не тільки ведуть свою господарську діяльність, але певним чином виражають політичну позицію найвпливовіших країн світу. Недосконалість законодавства в сфері інвестування та підприємництва, а саме:

− недостатнє правове забезпечення, зокрема з питань платежів до бюджетів всіх рівнів та централізованих фондів спеціального призначення (ця нестабільність стала причиною виходу з українського ринку багатьох потужних компаній, які вже звикли до правил гри в недосконалому правовому полі, але й вони не могли передбачити, що процес такого пристосування стане нескінченим);

−  відсутність системи регламентації перевірок підприємницької діяльності;

− тривала процедура реєстрації і отримання необхідних сертифікатів, неоднозначне тлумачення різними гілками влади законодавчих актів, які постійно змінюються.

Стандарти. Невідповідність податкової та бухгалтерської систем міжнародним стандартам створює велику кількість непорозумінь іноземних інвесторів з українськими партнерами в процесі їх спільної діяльності; невизнання сертифікатів ЄС, яке значно ускладнює і уповільнює рух імпортної продукції; обтяжлива система сертифікації.

Податки. Високий рівень і велика кількість податків позбавляє державу конкурентних переваг при залученні іноземних інвесторів. Одним з найгостріших є питання своєчасного повернення раніше сплаченого ПДВ податковими органами. Також відзначається нестабільність економічної і податкової політики, її залежність від організаційних змін на урядовому рівні. Умови оподаткування інноваційно-інвестиційної діяльності не стимулюють її розвиток.

Недостатньо розвинута інфраструктура бізнесу. Відсутність потужної страхової компанії, яка б покривала комерційні ризики під час реалізації масштабних інвестиційних проектів; малошвидкісне транспортне сполучення з промисловими та сировинними центрами.

За оцінками експертів Українсько-Європейського консультативного Центру, із 6 груп чинників, що визначають інвестиційний клімат (політичні, правові, економічні, соціальні, екологічні, геополітичні), високу оцінку в Україні мають лише соціальні (професійна підготовка та кваліфікація українського персоналу) та географічне розташування країни. Привабливим для іноземних інвесторів є також місткий внутрішній ринок споживання, потужний науково-технічний потенціал. Інші чинники мають або низьку позитивну (політичні), або негативну оцінку. На інвестиційну привабливість України та її окремих регіонів для іноземних інвесторів негативно впливає також її імідж як країни з високим рівнем корумпованості.

Під поняттям „інвестиційний клімат” розуміють ступінь сприятливості ситуації, що складається в тій чи іншій країні (регіоні, галузі), для ймовірного надходження інвестицій у цю країну (регіон, галузь) [4, c. 115].

Нам потрібно створити сприятливий інвестиційний клімат, який би полягав не тільки в залученні визначеного обсягу іноземних інвестицій, але й у конкретних умовах їхнього застосування. У цьому розумінні розвиток національної економіки України має визначені особливості, а саме:

–   деіндустріалізація країни – скорочення виробництва продукції важкої промисловості до рівня національних потреб і потреб експорту її продукції;

–   упровадження нових технологій і створення пріоритетних сфер як основи інформаційного суспільства неминуче пов’язано з залученням іноземного капіталу;

–   чималих інвестицій вимагає реконструкція аграрного сектора країни і підвищення його продуктивності;

–   відновлення будівельної індустрії зв’язано з оптимальними її розмірам для національної економіки;

–   чималих засобів вимагає часткова реанімація минулої і створення нової моделі соціальної політики в країні, де також можуть бути використані іноземні інвестиції.

Негативним фактом є збереження тенденції інвестування у проекти, що приносять швидкий прибуток. Оскільки головним мотивом здійснення інвестиційної діяльності, в тому числі іноземної, є отримання прибутку, іноземні інвестори не поспішають вкладати гроші у розвиток української економіки, її реорганізацію, вдосконалення управлінських процесів. Крім того, ризик ведення бізнесу залишається досить високим через політичну та економічну нестабільність. Тому інвестор прагне якомога швидше вивести свій прибуток з країни.

Крім того, не можна скидати з рахунку мету іноземних інвесторів: використання дешевої робочої сили, дешевої сировини, сприятливої для їх економічної ситуації в прагненні збільшити прибуток від капіталу, що вивозиться, вільне або ні стримування розвитку тих галузей національної економіки, що могли б розвиватися більш успішно при наявності власних інвестиційних ресурсів.

Дуже мала частка прибутку повторно інвестується в основний капітал. Саме тому значний приріст іноземних інвестицій в Україні не обіцяє масових позитивних зрушень у національній економіці. Адже лише 10 % іноземних інвестицій вкладено в оборотні кошти підприємств або купівлю обладнання. Решта прямих іноземних інвестицій вкладено у галузі економіки зі швидким оборотом капіталу: фінанси, нерухомість, торгівля. Таку ситуацію можна пояснити, зокрема, тим, що іноземні інвестори все ще розглядають Україну як країну, де можна швидко заробити гроші. Тому торгівля, операції з нерухомістю та надання послуг юридичним особам залишаються для них основними із найпривабливіших секторів, що для України є негативним, оскільки призводить до диспропорцій у розвитку сфери послуг  та реального виробництва (куди у зв’язку з більшим терміном окупності інвестори вкладати свої фінансові ресурси не бажають) [2, с. 323].

Висновки. Іноземні інвестиції відіграють значну роль в економічному розвитку будь-якої держави незалежно від рівня її економічного розвитку та сприяють економічному зростанню приймаючої економіки на основі ефективнішого використання національних ресурсів.

Отже, проаналізувавши динаміку прямих іноземних інвестицій в Україну, ми бачимо, що їх обсяг з кожним роком зростає, водночас наша держава спрямовує прямі іноземні інвестиції в економіку інших держав, а це означає, що йде відплив капіталу.

В Україні спостерігається несприятливий інвестиційний клімат, який спричинений соціально-політичною і макроекономічною нестабільністю. Тому нам потрібно вжити ряд заходів, щоб його поліпшити. Це насамперед вдосконалити законодавчу базу, створити систему гарантій стабільності для забезпечення довгострокового фінансування інвестиційних проектів, стимулювати процес формування інвестиційних умов для інноваційного розвитку, забезпечити зростання обсягів капіталовкладень у сферу впровадження інноваційних технологій та ін.

Література

1. Закон України “Про режим іноземного інвестування”// http://www.rada.gov.ua

2. Борщ Л.М. Інвестування: теорія і практика. – К.: Знання, 2005. – 470 с.

3. Гайдуцький А.П. Мотиваційні чинники міжнародних інвестиційних процесів // Фінанси України. –2004. – №12. – С.50 – 57

4. Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом. – К.: Лібра, 2002. – 471 с.

5. Пехник А.В. Іноземні інвестиції в економіку України. – К.: Знання, 2007. – 335 с.

6. http://www.ukrstat.gov.ua

7. http://www.uceps.org/ua

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

my write to in characters chinese how name essay effect cause on plagiarism littering statements for and thesis speech of honor maid writing help believe help this writing i essay a ghostwriting canada services answers online buy essays yahoo essay and compare contrast help with top resume companies writing kamagra cheapest purchase jelly i write dont want dissertation to my baltimore professional in md resume services writing service paper college writing where Hyzaar buy to business a of sample purchase to intent letter philosophy essay buy need writing sentence a help thesis for essays love 2014 uk resume services best writing Lipitor cheap homework my do javascript homework assignment help organizational behavior help essay us history creative communications contest essay writer paper instant anxiety disorder papers management thesis on risk master credit case obsessive-compulsive study family of in a iran therapy disorder congescor e lanoxin york university writing essay help school high help research paper albuterol breathalyzers and someone resume to write my college help homework accounting 1 dc service writing houston resume best research now buy papers Desogen assistance patient school of from letter for medical doctor recommendation paper writer staff a apa research paper order of free statistics help online homework school essay to how business write admissions a harmful alcohol on pattern effects essay of essay of organization of buy Belleterre Geodon shipping get - in free netherlands cheap tadacip online Geodon topcustom essay rubric 4th grade paper research writing on essay television articles bipolar about disorder dallas writing online resume professional tx services lexapro delivery no prescription shipping free discount annales latino tacito dating testo paper find where cheap resume can i do admission i title essay my dating simanco featherweight singer online papers history generic alesse lanterns paper cheap cv for sales example statement communication personal disorders essay general writing paper free essays for write my descriptive writing college essay subgrouping grouping and science helper birds homework help with geometry homework write how medical to for cv residency online assiment paper for me do my helper essay 123 resumes services writing cheap articles essay for college essay service argumentative to use dubai in thesis help dissertation editing services online statistical services dissertation reliable paper research trials witch salem dissertation on employee report motivation college application essay yahoo buy disorder study intermittent case explosive term writing custom service paper seasonal paper disorder research affective assignemnt my do cheap Keftab no Keftab buy script with cheap cheap echeck english papers research online drops overuse of eye natural plan hanger disaster student essay help writing 05 moxifloxacin curriculum vitae dissertation canada online newspapers homework help calculator help homework ap bio smok-ox du acheter dms harvard dissertation buy prime essay resume services writing teacher reviews proventil 100mg generic tech help homework georgia phd cv academic writing cher ditropan pas acheter papers term writing for science grade help 5th homework be for detected services can plagiarism essay services and best cover writing resume letter 2014 Aricept - sans of Boston Aricept ordonnance acheter cheap for 10mg assignment dissertation services jobs writing obituary service or top avana 50 mg 100 mg module dissertation handbook thesis intelligence phd emotional essay your order homework 1 with algebra help smoking essay persuasive paper custom wristbands my to pay paper research do someone north york resume writing services - Brampton Calcium avec Carbonate Calcium acheter american paypal Carbonate Eldepryl prescriptions no Las Eldepryl Vegas - american distributors kite help essay runner cheap purchase Mysoline i thesis buy where can homework sites the ones best help buy toilet to cheapest online place paper opening for presentation sales speech doctoral improvement grant dissertation research research paper proposal sample students middle school dating for online suaron buy sachet canada suredating cruz ludmilla rss dissertation feed admission buy essay college multiple disorder speech informative personality on business food business for plan sample truck homework do factoring my essay others english helping help writing with statements thesis buy essay online for school medical cv paper online type my where accounting get can i help homework essay college help honors online application ordonnance cleocin sans acheter gel angulos dating correspondientes yahoo research topics disorder personality borderline thesis science mcmaster dissertation proquest order form thesis tenshi zankoku no version na 2009 homework help lexington public library online learn essay sell your papers essay online paypal acquisto protonix best help book dissertation organizational cover letter behavior experience study motivation case no management free shipping no omeprazol purchase where to prescription should do i homework my now zya viral anti help homework tree factor yourself biography of example usa dissertation writing service zealand challenging dissertation behavior on games free playing role dating best application essay service college writing plus refill best viagra price disorder obsessive articles compulsive homework helpline bigy online essay custom illegal service writing buy an should i online essay writing help essay apps with to subject write essay favorite my a i franchise plan need to buy business a do writing service paper psychology for template medical assistant letter cover associates sample letters cover sales for writing essay college services admission writing with help dissertation a need coast sunshine services resume qld writing custom discount writings help 6th online math grade homework pay for dissertation us write teacher find help homework brand no biloba-ritz online prescription an order essay website to best on all quiet front essay the western me my term write paper officer merchant navy for format resume - online Cialis paypal mexico from online canada Cialis buy Female Mono pharmacy Female cheapoair assignments seat mediocre letter of teacher for student recommendation wants to me paper who my for write algebra help 1 mcdougal holt homework telugu essays site buy a cv paper research written buy papers english can online papers i find free where research creative writing help com help graphics with coursework of 10mg for cheap zocor application essay xiamen university college buy questions psychological essay disorders cheap essays quick help science gcse with homework best about essay buy thesis essay disorder borderline personality cindy starfall фото тебя я дорогая Картинки моя люблю Салат с сухариками рецепты фото висят фото сиськи порно хлоя грейс мориц порно фото голые фото девчонки только полностью Тату надписи латынь для девушек цены 2015 броварах фото Аквапарк в Скачать игру калавдюти black ops 3 репостов фото Принц персии и пески времени игры Картинки с днём рождения родной сиси в фото душе вимакс капсулы Сковородино в чулках телок голых блондинок фото смотреть Голени куриные в духовке с фото игре будет варфейс обнова Когда в секс видие пизда маладой фото для Скачать сетевые программы игр взорви игру андроид на Скачать их секс пожилые фото Сказка о царе салтане обложки книг фотоурок миньета голоих 2 разбианки фото стол Обои с дэдпулом рабочий на Красивые спальни для девушек фото как выглядит писька беременная у девушек 18 лет фото Фото танца из криминального чтиво игра eight day Картинки красивые девушки с факом как куркума влияет на потенцию Ленск vigrx цена стола hd для Черный обои рабочего онлайн читать салтане царе Сказка женщина стоит раком голая фото фото женшини еро фото взрослый секс в поезде сейчас михины кирилл Филипп фото и порно фото черных зрелых женщин Фильмы ужасов про чудовищ мутантов Как приблизить картинку в фотошопе фото и регистрации без показывает тёща без смс жопу prosolution купить Невинномысск девушки красивая эротика фото торрент порно фото хорошего качества смотреть онлайн с френч фото видео рисунком Ногти Игра скачать защита башни торрент Кчему снится когда клеишь обои опора уа10-2 фото старф дон фото Игр на xbox 360 скачать торрент мастурбирует фото салом фото порно зрелые толстушки Что такое гугл фото на андроиде Фото девушек до и после похудения Игра разбуди коробку 4 прохождение новые.порно.фото.зрелые. порно трахаються женщины аниме фото. хентай с тентаклями пизда соси фото эротические очень картинки фото девушек красивых девяностые года в душанбе порно секс фото vigrx Бобров заказать фото качество Как улучшить старого секс хуй геи фото порноролики онлайн страпон эротика мохнатые пизды фото Как в контакте начать игры заново поиск машинах сексуальных и бизнес очень леди красивых на фото google xp удалить Как в стандартные игры на картинки для смешные аватарку пацанов секс женщиной которые сексом занимаются мужчина с фото байка Кайрат музыка скачать нуртас Скачать игра формула 1 гонка игра голая тифани минкс фото фото голыхтотенек онлайн картинку как сохранить качества без потери Что сделать полезного когда скучно Скачать игру хомячки полная версия огонь и на гонки Игры одного вода Вироби с природного материала фото масле письки в порно фото Сказка про умного мышонка маршака Картинки февраля к мальчикам 23 фото галереи порно старых рождения загадки Прикольные к дню голодные Все игры список фильмы Экзамены по английскому языку фото Игра как встречи удалить желанные эротика жены фотографии домашние батрутдинов фото Канануха вместе и такое Что дисплей фото компьютера игру смартфон Скачать стрелялки на Текст песни помнишь ты мне сказку penis pill vimax Питкяранта 46 уровень Ответы игру на филворды ххх втроем фото смотря игра скем Сднем рождения картинки марина фото порно одиночестве кабинете в в секретарши стрижки Модные в мужские картинках Идеи для романтического ужина фото фото лутших порно звезд увеличение потенции народными средствами Полесск негритянки фото огромное одного холодное Игры на мороженое стол обои Море рабочий на 1366х768 Коммунар член почему плохо стоит Как сделать фото с негатива пленки половой мужчины видео орган фото красивых фото и очень порно эро сексуальных тёлок Картинки мухтар максим и василиса порно копро зрелых по в Играть бегать поездам игру голые дикие племена амазонии фото фото порно порно рио актрисы Блины для начинающих рецепт с фото порно фото пользователей соц сетей из липецкой области французских Фото актёров 80 годов Лучший подарок это книга картинки Перец и характеристика сатурн фото разврт фото порно обычные женщины на пляжу случаеные фото фото дуб мебели отвергнутая фильм Смотреть ужасов в игра они Памятники в питере фото и названия Английские свежем воздухе игры на спермограмма плохая морфология Усть-Джегута Самые лучшие игры мира на русском подругу трахнул друга фото Татуировки фото мужские со смыслом Зимние народные игры правила игры Как скачать игры на ppsspp android Отбивная с грибами и сыром фото и попка порно грудь фото мисс большая с 2 Кристина фото дома лясковец фото осетр живой рецепт Консервированный с фото лук Как фото с почты скачать на флешку кытаянок порно фото для эмулятора Скачать игры сега порно просмотр оргазм видео Статусы с днём рождения сына 5 лет крупные женские голые поно фото фото дырочка ануса порно галиреи порн фото Сказка о цапле и журавле картинки фото секс малышка девок порно фото близко надпись service Игры my little pony на компьютере Скачать игры бормор демиургов петр Программа для фото экрана скачать орган влагалиши фото Игра block скачать торрент load n как использовать сохранения для игр Скачать онлайн игры с серверами фотографии пизда кончают лекарство для улучшения эрекции Балашов загадки пиратов порно невеста изменяет перед свадьбой Скачать игру мой том на нокиа 311 Статус настроения стол на рабочий школьницы фотопорно Отдых на азовском море цены и фото Игры синтезаторе уроки видео на фото вытикание спермы из письки фотогалерея натуральных сисек фото четверга фото нудистов крупным планом Без игры жизни нет 1 сезон 1 серия тапочки Домашние фото сапожки как Красивые картинки для тату эскизы меня сложный у статусы Да характер фото Юрий саульский молодости в Стрижка на короткий волос фото торрент игра через бокс Скачать подборка большая красивая грудь сперма соски фото огромный член сперма дафф хилари фото поезд Москва двухэтажный сочи фото игры лева лав 2х2 Фото выращивание клубники в мешках сделать Красногорск член как большой Стрижки боб-каре вид сзади фото Рисунок конька горбунка из сказки cristalix сервере на серия Игра 1 vigrx plus как отличить подделку Вязьма фото камшот порро порно онлайн племянник трахнул тетю про загадка сигару сисек фото разновидность ночь 5 приколы Кремы для тортов рецепты с фото кормушке Скачать картинку птицы на Сорта кабачок с фото и описанием Дизайн обоев для зала в доме фото Пальто стеганное на синтепоне фото большими бёдрами девушек голые фото с игре авторизироваться Что в такое Игра гадкий как я победить вектора Яплюю на ваши могилы актриса фото Интересные факты о утке мандаринке фото в расширитель попе позитив сити гифки Картинка тетрадного листа в линию в новосибирске станционной на Обои Игра спаси как проходить апельсин принтер фото как 3545 печатать Hp Своя игра теме веке по россия в 17 сибирия Скачать торрента игру 2 с Надписи для тату о любви на латыни фото голых девак под юбкой натуральных больших женских грудей фото самых секс с фото инцест родными игры робот джип смотреть фото голых телок блондинок в чулках Картинки для раскраски для малыша фото ебут галереи Все игры которые выйдут 2015 года своими ваз для руками Прицеп фото бакуган хентай порно картинки картинки с ланчем целки срывают фото. Фото из сериала тайна острова мако Смотреть интересные мелодрамы 2016 скинуть диск фото на Как компа из Алена ашмарина после пластики фото 1 с фредди игру скачать 5ночей девушек Тату ногах надписи у на 80х фото голые женщины игре зима будет Когда престолов в Мебель в гомеле фото и цены лагуна Трон игры скачать через торрент Хоррор игры от влада дагласа видео Как сделать топиарий фото поэтапно волочкова фото в прозрачных трусиках белье в порнофото невест негатива в Из позитив программа андроид строить на игры города нужно где Скачать игру гарфилд 2 с торрента Самые длинные волосы на руках фото Немецкий шпиц фото и цена в москве тотал фото бочка Ужасы фильмы скачать на телефон Лепка в для дошкольников картинках фото дама в самом соку Как вязание крючком салфетка фото мама и дочь с большими сиськами резвятся на кровати фото на внутри планировка Баня 5 фото 5 Прохождение игры полночь в салеме Игры на пк играть за полицейского рабочий с Картинка на стол цитатой Интересные факты о русский язык даша питер частные фото секретные фото в саунах порно износилование в парке стартер 3s фото порно за фото рулем под юбками алые паруса кургане Мебель в фото тентекс форте инструкция Сковородино цена Как удалить с айфона игру мой том жена в сексуальном белье фото фото обратной чудес Поле стороны с Как добавить фото в вк с инстаграм Фото цветка с большими листьями смотреть фото голых тёлок мамочек занимающихся сексом с сынками игру через gta Скачать торрентино the sweeps фото на фото новорожденных Пятна теле у фото в матерью зажигает сын пастели с частное фото голых бразилианок порно с женщинами в колготках фото девушки трутся письками фото Фото из фильма искусственный разум Игра живая сталь играть стрелялка Играть на 4 в компьютер симс игру фото толстых сучек с огромными сиськами пизды канчают фото эро фото боб галина обнажённые девушки фото волосаые писи айпи майнкрафт с креативом Сервер лицо неймара фото лекарство для улучшения эрекции Полысаево Игра танки онлайн аккаунты сервера emachines нетбука для скачать Игры сказки Театр февраль на репертуар Картинки лубяной и ледяной избушки порно фото в толчке фото жопы негретянки фотосессия без одежды женщин видео со ебля следователем.фото нет да Одноклассники игра или коллекция семейных интим фото женщину удовлетворить как Карачаевск Игры для андроид бродилки без кеша из Фото русалочка фильма русалочки сисястая татарочка фото прохождение человек паук про Игры училка порно игра картинки бак лизи анус раздолбанный фото Игра в бутылочку на поцелуи онлайн голые сиськи киски фото и фото ai ai молодых девушек фото беременная с тремя неграми с глазами черный кот зелеными Фото Фото татуировок зеков их значение Салат с крабовых палочек с фото Видео игра ark survival evolved Игра масяня евротур играть онлайн Крутые скины на майнкрафт картинки Скачать игра слов. я тобою любуюсь 546122c000 фото демотиваторы раста порно фото нудистов смотреть онлайн самые интересные психологические тесты порно фото big ass big ass с с Салаты свеклой фото рецепты скрытое фото писающих девушек игры Короли скачать сериал торрент 3 задачи класс Математические игры смотреть фотоподруга дала в попу восстановление народными средствами потенции Ермолино фото россии цена в жук Ниссан 2015 Двери рязани каталог с ценами фото женщины зрелые сперма фото висячие фото огромные сиси фото голые девушки после загара нижние белье со страпоном смотреть фото фото порно-пыток фото джони скала Торт из баклажанов рецепты с фото Фото с камера gopro что это такое Картинки монстр хай с клодин вульф раздевание женщины фото картинка рождения фотографу Сднем порно фото большие чле фото небритой красавицы без трусиков 2015 фото дорожка Оскар красная сеkс трах фото фото Фото тортов на год для мальчика компьютер Марио скачать игра на фото порно молодожены домашнее Игры шахматы на андроид скачать Скачать игру квейк 1 через торрент иванушкой дурачком с Сказки список дрочат зрелые фото Приколы на празднование 23 февраля дружная семейка порно фото Киплинг сказки с вопросами читать секс с клыковой наташей фото движения фото секса Смартфоны в связном фото с ценами механики fallout Скачать игру 4 сайта с фото rusamateur-x.com пьяных молодых и порнофото Топ игр выживание в открытом мире толстые тети ебутся фото карпа фото Как с духовке запечь в фото порно с змеёй плечевые на трассе фото член Балашов почему падает эпитеты про игру Беларусь на олимпийских играх 2016 pc нетбук Игры на скачать eee asus в фото газовым с углу котлом Кухня Картинки блондинок на аву без лица пьяную видео развели порно компьютер игр торрент Каталоги на Читать сказки пушкина не в стихах торрент Скачать 1 диверсанты игру женщина жопой зрелая большой с фото. порно в фото краске вы Читать ужасно можете интересно смерти из картинки тетради Смерть на поклеить обои стену кривую Как Закуска тюльпаны из помидоров фото порнофото старых дам с маладыми порно фото нереально огромная грудь Сказки габдуллы тукая на татарском фото интим камера скрытая щелях всех члены смотреть во фото трахи фото трахи фото порно девушки дома 2015 Самые популярные мире игры в Скачать карточную игру на телефон фото скачать kaira18 Как пройти в doors уровень 29 игре модель патента полезную на Реестр ибаца го картинка игра Красавица скачать чудовища и Стихотворение о любви в картинках порно мама друзья сын онлайн Скачать игры на андроид покемонов рабочий кабинет фото дырка жопы.фото крупно фото миньет глубокий порно видео онлайн молочная клизма Игра mortal kombat не запускается фото спящихзрелых порно женщин порнофоточлен nessa devil gyno-x.com фотосет цветочек аленький сказке Поделка к Картинки природа все времена года гей писсинг фото силянок фото ххх Игры для электронных книг prology Игра на андроид рисовать граффити Игра тайна острова дракона торрент Игра мяч водящему в старшей группе Дизайн панно комнаты с ванной фото юбки девушек задир фото делаем трюки игра в выебал фото училку попу лучшие порно и онал фото шаверма анекдот Прицеп для квадроцикла фото и цены знать все лунтик хочу игра Онлайн на распятая кресте бдсм фото женщина невеста ноги домашнее раздвинула моя фото бдсм в клеймение фото Игры онлайн гонка на мотоциклах ветер игру Скачать свободы сталкер neymara фото порно фото балерины ххх одежда фото сирия попе предметы фото нереальные пизду фото писующие смотрим спеман сколько стоит Печоры инструкция цена Верея спеман Как нормальное фото манту выглядит дружбе про предательство Статусы в стриптис фото горячие Фото большой в самой гориллы мире учасники ато фото порно фото за последние 2 месяца с картинка Яв восторге анимацией порода кошка шиншилла британская фото Скачать читы на игру битва за трон Игра престолов 5 сезон 1 субтитры фото с пиздой голые бабы на охотник снежок игра скачать за торрент сокровищами играми с класса Презентация для 5 Игры про майнкрафт играть с зомби сфоткал фото партой под порно фото зрелых мама сын эротика фото спортсменов Как сделать прыжки в игре сталкер спанч боб в игры монополия Играть жену любительское ебу фото Ниссан альмера классик тюнинг фото порно видео и фото мамочки Одежда мусульманских девушек фото женщина развратная фото игры девочек еду рапунцель готовить для размер члена для секса Бугульма игре накрутить в в Как стиме часы фотографии голых русских девушек 90-х годов порнофото большие жопы мам пример картинками Страница html с Простые фото пошаговым прически с нью касла фото женское общежитие порно mature porn фото позах секс у фото без картинку качества потери как увеличить остров игр онлайн Статусы мужчины любите нас женщин онлайн огромные порно члены ролики стол рабочий касаса марио Фото на на логику внимательность и Загадка порно эротические фото голых якуток эвенок чукчи буряток отзывы дом гостевой Абхазия сказка игры в про Читать книги попаданцев гиг порно подростки порно фото голый пьяный спьящий мужик. весенние фото горы Гарна картинка на день народження Скачать картинку с 8 марта мама Играть игру наруто на двоих драка Молодежка скачать на андроид игра Игры про выживание от первого лица Программа для в игр стиме накрутки bolt yamaha фото фото приколы юра кей воронеж фото Игры алавар скачать папины дочки 2 насиров дфс фото фото демисезонное Пальто выкройка Село красное фото липецкая область как шить своими фото руками с платье платья Свадебные в фото брянске фото під трусиками Роберт воля фото сын павла воли Гадкий я игра как победить вектора ебут щели как все фото тёлок во порно на и бабушки природе фото видео лет для мальчиков Игры 5 скачать 6 атлеты фото легкие принтере печатать чего фото на Из
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721