Міщанство як тема повідомлення у міжкультурній комунікації (трагіфарс Габріели Запольської “Моральність пані Дульської” на сцені Рівненського державного музично-драматичного театру)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті зіставляються драматичний твір польської літератури та його театральна інсценізація в Україні як художньої комунікації у культурно-суспільному контексті. Основним повідомленням комунікативного акту між автором/режисером і читачем/глядачем є феномен міщанства, значення якого міняється відносно політичної епохи. Простежується інерція тоталітарних стереотипів, що обмежує реалізацію семантичних змін. Ключові слова: міщанство, етнічні стереотипи, класова ідеологія, соціальна ненависть, моральні цінності, спілкування, стабільність, рутина, дигресія, театральний месідж.

In this article a dramatic work of Polish literature and its theatrical performance in Ukraine as an artistic communication in a cultural and social contexts are compared. The main point of communicative act between the author/producer and reader/audience is the phenomenon of bourgeois, the meaning of which changes within the political epochs. The inertia of totalitarian stereotypes can be viewed, which does not give an opportunity to realize artistically these semantic changes. Key words: bourgeois, ethnical stereotypes, ideology, socialism, moral values, communication, stability, routine, digression, theatrical message. Інтерпретація міщанства в посттоталітарному суспільстві України є актуальною у багатьох аспектах, але соціальний з них найбільш вагомий. Реструктуризація українського суспільства у напрямі закріплення середнього класу потребує відповідної ідеології і, природно, театр реагує на це змістом репертуару. Об’єктом статті став драматичний твір польської письменниці кінця ХІХ – початку ХХ ст. і його українська театральна постановка на початку ХХІ ст. Предмет дослідження – зіставлення концепцій міщанства авторки трагіфарсу і режисера вистави. Дослідження проводиться з метою з’ясувати причини комунікативного непорозуміння у сприйманні повідомлення – феномен міщанства. Для цього слід виконати наступні завдання: 1) коротко викласти соціально-культурну історію міщанства, 2) проаналізувати літературний твір і відмітити його трансформацію у театральній виставі, з’ясувавши режисерську концепцію. Культурно-історичний метод дослідження є найбільш відповідним вибраному матеріалу. Оскільки трагіфарс Г.Запольської, як і вся її творчість, у контексті сучасної української культури залишаються маловідомими, то новизна даної статті полягає в поверненні призабутого імені, у відновленні спільного поля середньоєвропейської культури та виявленні тенденцій взаємодії. До феномену міщанства мистецтво ставилося, за малими винятками, завжди критично і переважно в жанрі комедії. Міщанин – бажаний об’єкт для сатиричного сюжету: не дуже заможний, але й не бідний; не дуже освічений, але й не анальфабет; творець і споживач маскультури, але має власне розуміння краси; політично пасивний, але як середній клас є опорою держави; і що найважливіше – ментор у сфері моралі, але, зрозуміло, дотримувати нормативи важче, ніж їх проповідувати. Отже, об’єкт сам по собі провокує комічні ситуації і викликає сміх в тих, котрі переконані у своїй “непричетності” до міщан. З історії походження даної соціальної групи довідуємося, що з ХІV ст. ремісників, котрі входили у спеціальні списки міської ратуші, почали називати міщанами. Були вільними в межах міста, але під забороною виїзду (розподіл професійних ресурсів). У середовищі дрібних власників розгортається конкуренція, що дає поштовх для саморозвитку і плекання індивідуалізму. Тому психологічно міщани мали в собі вітальність [Див.3], прагнули вищої мети і досягали її. Інше питання, що звучить не менш контроверсійно, чи перехід міщанина, наприклад, до аристократії (за Мольєром) чи в стан інтелігенції (за Г.Ібсеном) є справді досягненням. Міщанство, отже, формувало основу сучасної європейської цивілізації і як база соціуму було вимушене втримувати “золоту середину”, тобто забезпечувати стабільність незмінним ритмом життя. Можна міщанина назвати конформістом, але для нього “всяка влада від Бога”[Рим.13:1-5] була святою і спільноту, до якої належав, також вважав непорушною. Тому існував специфічний міщанський страх – “що-люди-скажуть”, страх, який стримував від явних порушень чи тим більше розривів зв’язків у своїй групі, страх втрати стабільності. Будь-які зміни у суспільстві сприймав як кінцесвітню катастрофу. Під час суспільних криз міщани зазнавали трагедії “маленьких” людей. І це не були трагедії (про які, до речі, письменники любили писати) непорозуміння чи збігу обставин. Трагічною була фатальність буття міщанина: стабільність проти плинності життя. Звичайно, вимушену несхитність підтримували вимушеними цінностями (як матеріального, так і морального порядку), втіленими у вигляді фарфорових дрібничок, культу чистоти в домі, який по суті стає оазисом із живими пташками, штучними пальмами, мереживними серветками, дубовими меблями і обіднім сервізом. “Міщанство” як назва безсмаку виникла в результаті нагромадження речей без їх упорядкування. Стиль вимагає укладання речей в їх гармонії кольору, форм, значення. Щоб упорядковувати нагромадження речей, треба змінювати ідеї, стилі, кут зору, – що принципово було неможливим для традиційного міщанства. Нагромадження – це, так би мовити, архівний спосіб писати сімейну хроніку; з іншого боку, міщани прикрашали життя дешевими речами, демократизуючи аристократичну розкіш і створюючи по мірі можливостей місце для психічної рівноваги. Оскільки життєвий мінімум забезпечений (параграф перший неписаного кодексу міщанина), то турбота про достойне виховання молодого покоління була найважливішою. Домашня педагогіка міщан – швидше церковна, ніж світська. Дотримання церковних правил і обрядових ритуалів відбувалося не без пресингу і табу. Існувало поняття окремої правди життя для дорослих і окремої правди для дітей. Звідси проблема вимушених моральних цінностей, наслідок яких – ефект подвійного дна, підсиленого страхом “що-люди-скажуть”. Співжиття двох-трьох поколінь міщанської родини мало свій “реверс медалі” і благополуччя на показ. Двозначність буржуазного стилю життя викривали французькі модерністи, починаючи з середини ХІХ ст., художньо втіливши свою критику у вигляді метафізичного бунту. Поступова капіталізація міщанства тим більше викликала до нього соціальну ненависть, що проявлялася не тільки у різноманітних художніх жанрах і напрямах (зокрема, “нової драми”), а й оформилася у політичні партії, які не менш свято вірили у своє покликання розхитувати і перевернути світ, встановивши справедливість. Літературу використали як один із засобів соціалістичної ідеології др. пол. ХІХ ст. Театр по всій Європі вражав скандальною відвертістю у показі міщанського “реверсу медалі”. Його критика була тим гострішою, чим сильніше об’єкти відображення підпадали під вищевказану фатальність буття, адже у затишку міщанського оазису індивід схильний до застою, може зупинити свій внутрішній розвиток або, відкинувши своє консервативне середовище, стати заручником економічного маховика-гіганта. Критицизм у мистецтві, однак, домінував над аналізом. Письменники марксистського толку накладають на міщанина-буржуа образ ворога вільнодумства і експлуататора. Проте, як свідчить історія після соціалістичних революцій, марксистська ідеологія встановлює тоталітарні режими, у яких відсутні громадянські свободи. У цьому випадку адвокатувати міщанству означає не тільки провести його соціальну реабілітацію, а й очистити з-під марксистських стереотипів в епоху консумпції. Історія суспільств після буржуазних революцій (розуміємо їх як феномен самоподолання і вихід із застою) показує розростання “третього”, “середнього” класу (нейтральні назви для міщанства минулих епох) до вісімдесяти відсотків усього суспільства. Спрацьовувала та сама закономірність: чим численніше міщанство, якби його не називали, тим стабільніша держава, тим кращі умови для саморозвитку індивідів. Сьогодні пострадянський простір потребує міщанства як середнього класу для стабілізації нових національних держав. Актуальність теми “Міщанство в драматургії і театрі” в контексті української культури полягає у необхідності заповнювати лакуну в психології спролетаризованого суспільства, у котрого було забрано право на “міщанський затишок” і стабільність. Будуючи цей затишок сьогодні, повинні розуміти його приховані закономірності-пастки, а саме – психологічна деградація внаслідок застою. Тому постановка трагіфарсу “Моральність пані Дульської” (1906) польської письменниці, що народилася на Волині – Г.Запольської, у Рівненському музично-драматичному театрі зацікавлювала передусім з таких позицій. Прем’єра відбулася у жовтні 2007 року, після столітнього ювілею твору, і за три роки життя на сцені спектакль здобув свою історію.

Перш ніж проаналізувати режисерську концепцію О.Олексюка, з’ясуємо позицію авторки твору щодо феномену міщанства. З усією очевидністю драматург критикує виродження міщанства. Але при докладнішому вивченні твір прочитується амбівалентно. Головна героїня пані Дульська – типова міщанка, її провідні риси характеру: 1) ощадність аж до скупості (проте Г.Запольська моделює такі обставини, що цілковито виправдовують сувору ощадність господині дому – дохід невеликий, двох дочок треба вчити і готувати придане, найстарший син не одружується, витрачаючи гроші на нічні розваги); 2) критика надала пані Дульські титулу лицемірки, хоча висловлюється прямолінійно, не пліткує; 3) вважають жорстокою, але рішення приймає відповідно стандартів міщанського життя, а те, що вони здаються негуманними, складає ціну стабільності; 4) є активною, хоча має прислугу, сама заправляє домашньою роботою. Дульська, звичайно, не мольєрівський характер, котрий в ХVІІ ст. пасіонував до аристократії. За настирливе прагнення до вищої культури міщанина в принципі можна поважати, а не тільки сміятися над його недолугими спробами. Так чи інакше ці спроби є рухом назовні свого середовища з метою духовного збагачення і політичного утвердження. Натомість Г.Запольська показує, що на початку ХХ ст. міщанин в західній частині Російській імперії замикається у своєму соціумі, деградує, але справжні причини цього процесу, однак, не стають предметом її мистецького аналізу. Спираючись на засади натуралістичної драми, письменниця пішла шляхом осуду того, що є на поверхні сюжетної дії, й публіка в театрі може “відключити мізки” (як писала сама ж Г.Запольська у повісті “Сезонна любов” про роман заміжньої міщанки й актора). Відхід Г.Запольської від натуралістичної драми (зокрема, не гіперболізувати, не протиставляти негативних і позитивних героїв) більш увиразнюється на тлі творчості А.Чехова і відкриває спільні точки із світоглядом М.Горького. Як обсерватор дворянства А.Чехов-драматург фіксував різні відтінки меланхолії, у середовищі якої конфліктувати неможливо (відсутня чорно-біла шкала персонажів). Тому деякі чеховські міщани, що перебувають побіля дворян, збудовані за тими самими художніми принципами і без політичної упередженості. М.Горький змоделював міщанське середовище таким чином, щоб його розмірене життя, традиційний порядок самі по собі були підставою для змін і бажано революційних. У конфронтацію з міщанами вступають “нові люди”, більш симпатичні, ніж заскорузлі консерватори. Кут зору драматурга відносно міщан зовнішній, тому атмосфера їх дому подана упереджено – як “загниваючого” соціального класу, що повинен зійти з історичної арени. Через що культ чистоти дому дратує, серветки накрохмалені до непристойності, всі ці сотні предметів як свідки і опора добробуту – варті осміянню і фізичному знищенню, оскільки нічого не означають для неміщанина, не несуть жодної культурної цінності. У підтексті подібної негації прочитується соціальна заздрість люмпенізованої частини населення. Г.Запольська також критикує міщан, але показує їх із середини, з власного самовідчуття. Конфліктогенного персонажа в соціальному плані – наймичку Ганку – не приєднує до суспільного класу-локомотива, який за марксистською ідеологією повинен знищувати інші соціальні групи. Тим не менше симпатію до соціалістів польська письменниця висловлює також, але легким натяком в одній розмові, розпочатій пані Дульською. Перед своєю небогою та висловлює стурбованість, що її син-гульвіса Збишко нехтує засадами моральності: Дульська. Це ще скінчиться на тому, що пристане до соціалістів. Збишко (закриваючи фортепіано). Задурний я є. Юлясєвічова (сміється). На соціаліста не треба складати екзамен. Збишко. Власне, що треба і то найскладніший екзамен. Юлясєвічова. Перед ким? Збишко. Перед своїм сумлінням і власною душею, солодкий ангеле. Дульська. Щоб стати соціалістом, передусім не треба Бога в серці. Збишко. Є… давно не було мови про Бога в цьому домі [7, 33-34]. Оскільки з початку п’єси пані Дульська неодноразово “демонструвала” свою “грубість” і “жорстокість”, то моральна вищість соціалістів відносно міщан не потребувала окремих підтверджень. Збишко сприймає соціалістів в образі первісних християн – чистих жертовних альтруїстів. І це додавало драмі месіанської надії. Найбільший удар по міщанству у тому, що зразок моральності Збишко передбачає знайти серед соціалістів, тобто поза домом, що традиційно виконував функцію збереження моралі. Письменниця проявила, однак, обережність щодо модних соціалістичних ідей. Збишко не зближається з соціалістами, а залишається тим же міщанином. Комічність ситуації полягає в тому, що молодий гульвіса говорить про моральність, а за зведену ним наймичку в кінцевому рахунку розплачується мати. Чому міщанство в очах Збишка програє соціалізму в моральності? У даному випадку він мислить категоріями ідеалістичними. На початку ХХ ст. соціалісти проектували соціальну утопію, а міщани, обтяжені п’ятсотлітнім укладом, й надалі зобов’язані були тримати стабільність будь-якою ціною. Фактично Г.Запольська написала трагіфарс про те, що моральну стабільність втримувати дуже важко. Діють потужні природні і суспільні закони, проти яких мораль є занадто слабким мотивом. У патріархальному суспільстві роль жінки яко хранительки (цензора, контролера, берегині і т.под.) моральних цінностей сама по собі є фарсом. Пані Дульська трагічно не усвідомлювала, що на неї наклали “обов’язок” (зрештою, з яким вона погодилася), притому, що всі члени родини, окрім наївної Мелі, ведуть подвійний стиль життя. Звинувачувати систему виховання пані Дульської як причину подвійних стандартів і морального розкладу – це, одначе, буде яскраво вираженою антифеміністичною позицією. Основна причина проблем тодішнього виховання була відкрита З.Фройдом (на час виходу трагіфарсу світ буржуа переживав шок від його праць). Психічний комплекс проблем сексуального характеру обмежував спілкування між батьками і дітьми. Пильний статевий інтерес Гесі, старшої доньки, і явне пригнічення, нерозвинутість Мелі, молодшої доньки перебувають в зоні табу. Матір, ні тим більше батько не уповноважені традицією патріархального суспільства вести розмови на подібні теми. Натомість дії Збишка як молодого чоловіка підштовхують розвиток сюжету – від його “бунтівливих” настроїв залежить доля наймичка і їх майбутньої дитини. Чому авторка знаходить вбивчий мотив – скупість матері (нехай син не тратить грошей на повій, а втішається наймичкою безплатно вдома), спихаючи ним міщанство на дно остаточного занепаду і руйнуючи культ матері, – відповідь треба шукати і в біографічному матеріалі також. Зміна наймички очевидно не зупинить Збишка, як і не зупинила чоловіка квартирантки, котра від подібної історії хотіла покінчити життя самогубством (історію квартирантки рівненський спектакль повністю усуває). Безперечно, це розуміла пані Дульська й панічно боялася влади чоловіків над жінками – дозволеної сексуальної сваволі і різних способів знищення репутації жінки (наприклад, насміхання двох панів у трамваї з трагедії квартирантки). Гріх чоловіка прощається – так засвоїла пані Дульська. А протест жінки проти зради і розпусти у власному домі ціною життя – не прощається. І це теж один із патріархальних уроків, засвоєних пані Дульською. Нерівність становища чоловіка і жінки розкладає міщанство як хранителя моральності. У цьому серйозна відмінність між М.Горьким і Г.Запольською – трактувати міщанство як мішень чи як певний стиль життя. Перша позиція політична, друга – культурна. Прояви кризи, в якій опинилося міщанство рубежу минулих віків, на думку польської дослідниці А.Поплавської, – це: “хтивість, егоїзм, виняткове зацікавлення матеріальними справами, ослаблення духовних потреб, зацікавлень культурою, консерватизм і вузькість поглядів, схематичне мислення, а особливо облуда і фальш” [6, 120]. У суспільному дискурсі Польщі того часу з’явилися такі поняття як: філістерство, ковтунерія, дульщизна, окреслюючи поле праці індивіда над собою, внутрішньої боротьби. І що ж власне сьогодні ближче українцям? Позиція російська чи польська?

Режисер О.Олексюк фіналом вистави “Моральність пані Дульської” підтверджує російську позицію: стара пані на звуки вибивання килимка розлючено вибігає в центральні двері і не повертається в дім, а всі його мешканці здивовано переглядаються із-за тих же численних дверей, перепитуючи одне одного: невже пішла? невже ми позбулися її назавжди? Символічне усування міщанки з дому прочитується у контексті відомої нам ідеології. Режисер скорочує історію нешлюбної дитини до мінімуму, і настільки, що реванш наймички (гроші, які вона вимагає від пані Дульської взамін за мовчання) постає в дусі соціальної революції – справедливість торжествує. Але письменниця ставить останнє запитання, що ж буде робити наймичка з тими грошима, і дає відповідь устами Гесі: “Вона взяла тисячу крон і піде за свого фінанцваха” [7, 102]. І все, що ми бачили, було просто грою дорослих людей. Разом з тим режисер відкидає ідею художньо-смислової кореляції початку і кінця драми – в домі починає день пані Дульська. Г.Запольська підкреслює, що господиня дому, подібно динамо-машині, незмінно задавала ритм, дбала, щоб життя починалося кожного наступного дня у своїй розміреності і стабільності. Звичайно, це рутина, надто складна справа для двох чоловіків трагіфарсу, з якою вони не справляються ні вдома, ні на службі (до речі, батько і син свою працю також перетворили у рутину). Щоб її підірвати, вони йдуть на екстравагантний протест (мовчання батька, байдужого до родини) чи на порушення табу (нічне життя Збишка, що немає жодних рамок). Чоловічі компанії, авантюрність і загалом дигресія надають сімейній інерції свіжості. Але продуктивним ритмом є саме рутина, тому господиня дому контролює її дотримання, незважаючи на опір чоловіків. На передній план театральної вистави виходить образ Дульської як джерела зла. Згідно з цією наскрізною ідеєю будує свою роль засл.арт.України Л.Азарова. Її Дульська в інтонації і рухах не знає елементарного етикету. Це типаж Кайдашихи, близький сільському етностереотипу, тому така психологічна партитура головної героїні взагалі руйнує феномен міщанства. У творі Дульська як матір занадто опікується всіма (в тому числі і чоловіком) і ця надмірність стала об’єктом критики письменниці. У спектаклі опікування зникає, натомість виступає самодурство і тиранія. Виконання ролі Юлясевичової (К.Лапіна) найточніше відображає суть міщанства: стабільність у житті дозволяє бути в курсі найновіших тенденцій, приміряти до себе і асимілювати їх таким чином. Молода жінка є по суті пані Дульська в молодості. Тому ці дві ролі повинні були б споріднюватися, а не протиставлятися. Між двома жінками якраз і відбувається передача основного повідомлення – хто ми, які ми і якими нам бути. Вони вдвох несуть етику і естетику міщанства. Єдина репліка мовчазного Феліціяна Дульського (нар.арт.України Г.Морозюк) у спектаклі: “Ну вас всіх к чорту…” потребує корекції і мовної, і власне етикетної. Ближче до оригіналу це буде звучати так: “До дідька все…”. Польський текст: “A niech was wszyscy diabli!!!” [7, 73] – не має адресації, спрямований швидше символічно до “нечистої сили”, яка втрутилася у ситуацію. Це показовий момент міжкультурної комунікації, який відкриває ледь вловимі нюанси спілкування різних етносів. У польському оточенні кинути подібну репліку прямо означає бути хамом (Феліціян як батько сімейства таке дозволити собі не міг); в українському оточенні (не без російського впливу) це сприймається звичайно і театральна публіка сміється з цієї прямоти. Стосовно жанру театральної вистави як трагікомедії теж є певні зауваження. Дж.Л. Стайн назвав трагікомедію квазітрагедією, вказавши на її два види: “трагедія із щасливим кінцем” і “комедія із нещасливим кінцем”. Обидва визначення формально не підходять до вистави в режисурі О.Олексюка. Навіть у випадку переосмисленого фіналу, коли пані Дульська зникає. Жанр трагіфарсу [Див.2], зазначений авторкою твору, більш точно формулює безнадійну спробу жінки втримати патріархальну мораль у патріархальному суспільстві. Декорації спектаклю “Моральність пані Дульської” – просто стіни, без міщанського затишку, явно прозирає банальна радянська комуналка (численні двері і спільний “коридор”) замість: килимів, солідних меблів, незліченної кількості картин в позолочених рамах, штучних пальм, ландшафту мережив за склом шкафчика з порцеляною, лампи з абажуром і столиків з фотографіями. Все це у літературному творі викликало специфічну атмосферу, у якій слова і дії мали сенс значно глибший. Російський режисер А.Житінкін в розмові на радіо “Свобода” згадав постановку “Міщан” Г.Товстоногова, який скрупульозно відтворював інтер’єр міщанського дому, і шкодував, що відповідна постановочна культура зникає. Звичайно, О.Олексюк як режисер вільний у задумах і міг придумати авангардну постановку, для якої треба було би переосмислити літературний текст і провести аналогії із міщанством у сучасній Україні. Але стиль вистави традиційний, тому глядач має право вимагати від режисера барвистого міщанського шоу. І не тільки в яскравих кольорах сценічних костюмів. Музичне оформлення вистави дисонує з її наскрізною ідеєю. Урочиста класична фортепіанна музика, що розпочинає спектакль, загалом чужа тим подіям, що відбуваються, і людям, що живуть у цьому середньостатистичному міському домі. Ні музика не стала приземленішою, ні дім не став культурнішим. Лише модні молодіжні танці проілюстровані вдало, у такому ж відповідному ритмі виконані і ролі Збишка (В.Давидюк), Гесі (Н.Тертичка) і Мелі (Н.Максимець) – за відомим польським прислів’ям: кішка з дому, миші – в танець. Ця молодіжна грайливість, безперечно, є найбільшою цінністю спектаклю. Музичне оформлення спектаклю “Міщани” у постановці реж. К.Серебреннікова, наприклад, репрезентує наскрізну ідею небуття, що наступає на людей в домі Бессеменова. Жива музика “Пан-квартету” під керівництвом В.Панкова долинає із глибини сцени, де знаходяться музиканти. Тому скатертина, що летить над обіднім столом, зітхає музичним акордом; жаліються музичним скрипом двері. Музичні ефекти розставляють акценти протягом всього спектаклю, щоб ними постійно втримувати наскрізну ідею. Театральний критик О.Коронний бачить нову концепцію вистави “Міщан”, яка відійшла від соціалістичного пророцтва М.Горького, у філософській проблемі буття, візуально сприйнятою на рівні опору звичаям, конфлікту між стабільністю і зміною: “Страх нового і божевілля правил (в тому числі щонедільні походи в церкву, допомога юродивому і щоденне спільне прийняття їжі) – все це перетворює звичайне з вигляду життя московської сім’ї на зламі часів у справжню трагедію нерозуміння і душевної бідності”[4]. Антропологічний підхід вивчення і розуміння міщан відкриває глибші рівні людської трагедії – міщани приречені виконувати стабілізуючу роль у суспільстві, бути між традицією і новаторством. Трагедію стану “in between” не розглядають ні драматурги, ні режисери. Хоча відмінність між польською українською і російською культурою чітко простежується – перша залишає право за міщанами на життя, друга так чи інакше (політично чи по-філософськи) забирає в них це право. Г.Запольська критикувала низький культурний рівень міщанського дому, О.Олексюк як режисер вистави у фіналі усуває міщанина як соціальний клас, а всі непорозуміння між батьками і дітьми є всього лиш засобами комізму. Така режисерська концепція спровокована тоталітарною ідеологією, театральний месідж [Див.5] поки що залишається у її межах. Література 1. Стайн Дж.Л. Сучасна драматургія в теорії та театральній практиці. Реалізм і натуралізм // Пер. з англ. І.Босак, О.Дзера, І.Ковальська, Г.Пехник. – Львів: Львівський національний університет ім.І.Франка. – 2003.- 255 с. 2. Бентли Эрик. Жизнь драмы // Пер. с анг. В.Воронина. – М.: Айрис-Пресс.- 2004.- 405 с. 3. Ерофеев В. Блеск и нищета мещанства http://www.svoboda.org/programs /encl/2004/encl.082804.asp 4. Коронный О. МХТ/ “Мещане” http://kino-teatr.ru/teatr/art/teatr/1026/ 5. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. – М.: “Рефл-бук”, К.: “Ваклер”. – 2006.- 656 с. 6. Popławska Anna. Moralność pani Dulskiej. Kraków, 2008. – 127 s. 7. Zapolska Gabriela. Moralność pani Dulskiej. Kraków, 2008. – 102 s.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

statement thesis media influence for voice text speech to recorder writing purpose of statement accunting help homework kurt thesis phd hovind help essay writing books cannot on i my time do assignments buying a essay custom assignment help construction citation website in apa essay opinion writer paper writing a application college essay length sale paper thesis for help mb1 homework writing usa euro dissertation services anyone used essay custom writing has admission dating online aulas de pandeiro help writing essay outline can methodology qualitative dissertation 1742 buy purim 500mg report pay can someone write i to my essays with help literature phd research papers my i how do homework dating going mid 20s bald word 1000 generator essay essay about addiction drugs a homework level help for outline report writing master thesis research future online homework chat help for my me do essays 3809 religion term paper on cv oxford resume and services writing where buy paper to size a4 hire article for writer for sales good objective resume associate to essay plagiarism is a buy it generator essay outline resume services writing nj princeton distance phd learning programs essays written vonnegut by kurt proposal wireless research networks sensor phd in purchaser cover examples letter acheter avec tricor paypal economics essay buy speeches order wedding traditional good write dissertation with help - mg 36 50 hour Lamictal Joliet cheap canadax Lamictal real estate to purchase proposal assignment online help chemistry me why essay banking on for essay argumentative analysis acquistare grisactin contrabbando site best term buy paper professional uk essay in writers a analysis why someone character essay would write lowest essay price for college paper purchase a format writing technical paper custom term hours papers in services resume nc asheville writing writing resume service physician camp america personal essay help medical resume receptionist for keywords price arimidex services writing dissertation affordable college my hire someone to write essay papers case buy analysis prescription cheap shipping online no get dostinex free how in write name hindi to my essays education on quality number essays phone custom a to how write good thesis masters top writing companies custom writing custom youtube dissertation for me a song write buy business franchise plan dating ichendorf online degree thesis no master scholarships help essay for work for goals how write my to criminology help essay recommendation letter for engineering mechanical student dissertation finance project for dissertation best presentation mg levitra brand 150 college buy thesis m.tech attack computer in science+wormhole - for line 2089 on Geodon sale Geodon Augusta mg pills 40 line cheap on help papers writing get thesis statement eating a for disorders good with help homework my i need maple thesis masters outline essays college harvard essay purchase suny mcdougal algebra holt homework help 2 biography my write write how essay 2 an free paper my research for write omegle homework help essay crow jim laws psychos gallo mike dating essay nursing writer english paper help language dissertation breeam on miss viagra essay spanish in written thesis writing statement help need my with resume help professional phd standards thesis accounting abroad essay help scholarship study proposal anthropology dissertation a essay about yourself acquista svizzera gestanin an essay help with need help assignment free online paper buy philosophy writing essay service professionals paperwork after with help death much paid thesis statement get for to ceos heights about wuthering essay academic writers best paper buy in europe wellbutrin paypal mg taliz 250 buy algebra help pre write report my lab homework bbc ww2 help service writing nursing assignment writing abortion help paper research common college admission essay prompts paper english paper write my my english write therapy dissertations papers research art online view resume oakville services writing arts homework helper language change this for me paragraph term help review paper thesis phd short physics mean an does outline essay in what paper research genetic disorders online papers buy iv term proposal thesis purchase master scada thesis dissertation 6 with months a writing help logical presentation essay discuss in order of resume sales engineer for biology online help homework eradication in literature nigeria review poverty on help uk primary history co homework hire how write to a attorney to letter an homework cosmeo help getting help business with plan a papers military divorce online help science thesis political of letter sample medical recommendation for assistant student resume format assistant purchase las vegas writing resume professional services professional services writing business plan old testament places high in on depressive disorder study major case analyse data quantitative dissertation a dissertation help writing help ocdsb homework application an to write masters how for essay help english essay literature ap download online essays buy and argumentation essays phonological motivation evidence and on homework christian school help topics medical students research best for thesis uk buy do to an want assignment expert i my writers essay philippines the in pay my in someone do montreal essays with help teen homework writing 6th prompts company essay grade thesis writing best online writing for papers help help medieval baghdad homework purchase estate of intent letter to real sample paper writer industry white help phisics homework code written discount paper custom quotations essay format resistivity coursework physics as sell Famvir - free dosage shipping Gresham Famvir mg 40 salton school essay sea for resume leaver help marketing dissertation phd on format for engineer resume purchase article write own my best architecture dissertations resume professional maryland writing best services genetic algorithms phd thesis dissertation ucf services thesis business online research papers custom essay sites essay and effect cause writing help sale essay analytical for industry uk dissertation hotel help branding dissertation and proposal phones resumes in canada mla cell paper research acquisto sicuro to Pasadena online purchase Glucotrol Glucotrol - 100mm втроем групповуха жесткая фото фото галерея кончя девушек стразами рисунки Фото ногтях со на не фото глубокого минета Читать гусыни сказки моей матушки Как сделать на фото размытую рамку на розпущене Фото волосся зачісок Видео прохождение игры мост вантед рабочий айфона на Картинки 5s стол секс порево фото Картинки для скачивания 23 февраля фото в девушки кустах писающиє эрикс виг Новомосковск канада девушки из плейбоя се фото игру в майнкрафт в 1.5.2 Играть красоты ксения бородина Салон фото для мобильный контакта на Статусы кирпичи за слово Что на картинках фото приват порнозвезд Картинки тигров на рабочий стол игра железный мост Картинки любимой не могу без тебя красивые дырочки в попе фото ёжика фото игрушки на Как конверте надпись заполнить школьницей с рыжей порно Фотообои для кухни с фруктами фото Ютуб на девушками пьяными приколы зрелые фото дорочят мамаши подробное сыновьям в фото колец майнкрафте Властелин Игра метро 2033 в вконтакте видео порно фото красивая грудь alton ellis фото фото членов знаменитых мужчин 2 крид братство крови Игра ассасин фото красивый саудиский арабия самые удачные позы для секса Костюмы для мальчиков 6-7 лет фото страпон смотреть фото би порно девушек голых в приближении фото фото голых телеведущих шапочка Сколько сказке красная лет Патч для игры batman arkham knight Как скачать в телефон игру тетрис кавалерии картинки для Скачать на игр видеозапись ru бушлаты чёрные игру скачать Как Дом фото с ставрополь привидениями порно юбку эро фото задрала гифки так и есть нижнем белье без фото Женщины в и анна иванович все фото Прохождение по игре the escapists груша фото и цены банда хаус 2 игры идианки фото размеры члена Чудово средние полового самой Статусы лучшей подруги. для игр из хентай фото картинки машины и Детали названия игры господа рамы порно фото.брюнетки Полезное питание для волос и кожи жерёбость фото Дорожки из пластиковой плитки фото сказки про тигру повышения потенции средства народные Зубцов для Игра рисуем бабочек на лице эльзы фото как апетитные девки трахаются порно фотографии тихомировой Игры на андроид 3 в ряд на русском 1фото 2 слова ответы 2 уровень Картинки катание с горки на санках фотосессии фистинга Салат с говяжьим сердцем с фото фото голых женщин за50 голые девушки фото лежащих фото голых пышных девиц рецепты творога фото из Десерты рабочий на картинки Солнце стол Татуаж век после фото харьков и до пизды раком жопы и фото голых девушек душе 18 в летних фото лучшие приколы 7 фото из сексуальной енциклопедии Человек паук 3 скачать игру на пк чулках украинское порно в порно беремынни фото Игры готовить еду на двоих с сарой побег хвоща фото каталог лучших мобильных порно фото сайтов Как делать из теста рогалики фото Кубанские игры для младшей группы зрелые бабы мега сиски фото Фотошоп с эффектами вставить фото потенция мужская народные средства Кувандык пизда распутиной фото Продажа дач раменский район с фото Игры ферби играть на компьютере Игры из плей маркета интересные от где Игра монстра бегает человек сайты порно студий Анимации с днём всех влюблённых фото брянск Встроенные шкафы купе прикол в Мортал лифте видео комбат мужские половые гормоны потенция год Картинки аву девушки на новый фото сиськами огороде галереи с бабки на огромными секс порно фото нами как можно удлинить член Рубцовск фото секс миньет пизду анал порно видео в Игры для двоих мордекай и ригби Игры танчики скачать на андроид попугай торрент игру Скачать кеша фото тягач Камаз 2015 седельный Игра для мальчиков полиция машины и Композиции из цветы фото бисера пк Скачать приключения для игры Сделать гиф анимацию из своих фото старые пожилые порно фото фото наяву девушки обнажённые барби Цена клей харькове обоев на для в игра heavenstrike google порнофото рай айшвари фото балшой жопа. Смешные надписи на фото с путиным препараты для потенции отзывы форум мужчин у Какие виды олимпийских игр есть фото natursauna.taba.ru видео Скачать игры на psp iso торрент форте тентекс Кировская область инструкция стол молодоженов фото на Украшения Модели кс 1.6 оружие без анимации глаголе о 4 класс факты Интересные пися женщин пышных фото Ржачные приколы скачать на телефон сперма на попала волосы фото трибестан инструкция Строитель на деньги конкурсах голые в клубах фото за Салаты с копченой колбасой фото Увлекательные игры для всей семьи лазере для Картинки гравировки на папой сэндвичи Игры с готовим луи порно онлайн фото лучшее Свинина рецепт с фото в духовке фото рецепт торта с для медового крем Сказка ставшая шоу 6 букв сканворд фото пизда красивые голые модели на кастинге фото гениколога голая фото у зло про с ответами и Загадки добро порно дете фото Скачать игры на андроид boom beach Тавда падает член Новые игры сталкера через торрент www.секс фото молоденький обоев убрать ручку Как с шариковую игры компьютер на торрент Русские фото подгядывание мам с коляской частное фото девушек любительское и домашнее фото голых женщин Картинки анимации на 23 февраля фото своими руками рамку Оформить после хрущевка фото ремонта Кухни как увеличить размер члена дома Усинск совместным прохождением с Пк игры до после джоли фото Анджелина и список про осьминогов ужасы Фильмы Дорога домой из школы в картинках Смотреть сказка про храброго зайца Брянская область берега фото белые связанная азиатка порно Угловая кухня в светлых тонах фото фото каталог цена кузьминки Терем видео порно свинг вечеринки Горячий Ключ увеличить хуй в домашних условиях игры для группа Подвижные средней андроид Скачать на террария игр Мазь для глаз тетрациклиновая фото Как приготовить вкусное пюре фото новогодние откровенные фото девушек частные Фото татьяна веденеева в молодости Фильм игра баршак смотреть онлайн Картинки футляре человек в чехова порно голых женщин фото винтажное Игры пк для скачать торрентом Что такое деловая игра определение Бассейн крыше на фото сингапура травы повышающие потенцию Сосновка нудисты и их детьи фото Баня с террасой своими руками фото Показ сказки репка младшая группа на раком мужчины.с секретаршей секс природе....фото фото домaшноe порно клип alexander Скачать котик rybak трахается фото жопу в порно фотомуж жена мёртвые укры фото Жерлицы щуку своими руками на фото писки старушек фото крупным планом девушки с пышными формами фото hq как обучения Деловые игры метод Салат из опят маринованных фото для для сети двоих андроид Игры по секретарш порно у лижут Игры на компьютер гонки торрент Для чего полезна красная свекла сети по Игра локальной 3 варкрафт ко учителя Картинки стенгазет дню Девушки фото с темными волосами фото жестоко трахнул бабу в пизду audi a3 картинки очках Девушка в солнечных картинки Игра русалочка возвращение в море Картинки для срисовки аниме лёгкие фут с самотыком фетиш эро-фото lola moglu фото принтера печати фото Настройка для торрент игра Фильм выживание на порно фото жесткий анал шейх отели фото все Египет шармаль фото девок полных крупно голых пикантные фотографии женщин самые Игры гонки на одного огонь и вода фото застежкой Серьги с английской игры Скачать торрент зомби 2015 Утятник на даче своими руками фото Вкусный картофель рецепт с фото Звезд под сказки шорохи надо ночью Фильм игра престолов первая серия голой чехова фото катя Смотреть на ютубе игры интересные Скачать игру споре на компьютер своими моторики Игры руками для порно ролики анфисы чеховой фото ваймер слили Фильм мама ужасы смотреть на ютуб ее Людмила дочери фото гурченко игрушками фото секс девки с для 15 fifa андроида игру Скачать пк игры x Скачать на комбат мортал скачать култристлар фото на для скачать игры google андроид play Самые лучшие в мире игры играть фото планом крупным с попа зади Игры рапунцель прически и одевалки Остарике из сказки золотая рыбка фото извращенки с грудью порно огромной Ответы к игру антонимы в контакте Дербент полового увеличение члена размера игры Правило семья наша настольной трахают фото попу круглую нормальный размер хуя Ивановская область Болит правый бок под ребрами фото для игра Фильм престолов телефона Скачать игры стройки на компьютер фото трахают старых дам девушек раздвинутыми с ногами очень красивых фото под юбкой интим без трусов фото Обои на рабочий стол замки у моря Скачать и установить игры на комп пройти на Как что игру картинке преподователи порно фото Игра five nights at freddy играть раком попка секс фото мангалом фото с из Беседки металла Играть в игры про кафе на русском на игру пк скачать Как гта 5 видео Солистка квест пистолс мариам фото картинки минор Григ поэтические ми самый класс Mass интересный effect фигуристке в попу фото фото плачет возле разбитой машины Игра until dawn видео прохождение трибестан цена Туран Заливные яйца рецепт фото пошагово фото порно август найт способы улучшения эрекции Чухлома Интерьер мансарды для отдыха фото фото любительские смотреть 40 голых за женщин Обои 1920x1080 hd на рабочий стол сиваева фото найти не яндекс и эротика вошедшие лолая показать Mercedes 350 benz фото bluetec gl Как фото сделать другое на фото Праздничные торты рецепт с фото Картинка с надписью привет всем инъекции для потенции 1 эро галереи регистрации и смс порно фото без фото молоденькой очень пизды Шторы перегородки для комнаты фото Блондинки в шикарных платьях фото вимакс для мужчин Калуга Голодные игры 2 часть 2 торрент быстро Скачать андроид для игры тинейджеры в сперме фото Скачать игры на компьютер гонки 3d секс училки идомохозяйки фото Картинки для телефона тедди мишки крупни девушки фото в роздевалках голие фотография как женщина трахаеца с мужиком соревнование влагалища фото блинов Рецепт фото дрожжами с с картинках в хоп Как хип танцевать oasis or-20w фото мужского Курская размер члена область средний Игра сабвей сёрф на русском языке пышная мягкая жопа раком в чулках фото hit игры Прохождения run simpsons фото соды с помощью как беременность определить фото трах в презервативе инцест біографія чернілевського и фото Фото адама левина и бехати принслу в кандалы фото порнофото миниатюрная лего ниндзя го раскраска Картинки ответить вопрос Картинки на какой колли лайка фото клапан фото для Обратный отопления Программы для видео музыки и фото Как онлайн игры добавить сайте на машина фото isuzu почему вялый член Кулебаки фильмы ужасов 10 страшные Самые Косички на короткие волосы фото лучшие порно фото жоп о дошкольников Загадки звуках для слово по Игра угадывать картинкам фото пизды жопы трусики пролапс анальный мужской фото половой нарастить Никольск как член фото голых стареньких бабушек показать в хорошем качестве скворец фото летит фото девушек цветы Красивые для Пляжи в евпатории фото отзывы 2015 4 класс сказки Есенин бабушкины минет у дога фото мне Иди картинки ко обниму тебя Игра caii of duty скачать торрент телкам рот в фото большой член дома кресло для Фото компьютерные слайда сделать всего Как анимацию Чашка с блюдцем картинки раскраски описание меренга Огурец фото сорта Играть в игру говорящий кот том 4 класса первого Сценарии для сказок из и Медведь корешки вершки сказки разными Щенок с глазами хаски фото vigrx Кубинка препарат жизни Статусы в одноклассники о Самое красивая машина в мире фото 3 фото Американская история ужасов сексуальные женщины вампирши в контакте фото Скачать игры на андроид worldcraft Подарок из пива своими руками фото ископаемые 2 Проект класс полезные Межкомнатные двери в зал фото цена лесенка средние Картинки волосы на ops игру Трейнер the на line spec быстро как снять обои основе на бумажной сперма внутри трусиков фото карты скачать на Игры компьютер Играть в русских машин тюнинг игры фото фут фетиш дамы дрочат ступнями фото домашние эро фото эро срочна аву вконтакте надпись на Картинки Скачать игры танки 2 через торрент голодные игры Скачать с торрент 3 фото сперма во частно рту Не показывает все фото на авито Игры престолов 4 сезон смотреть формате эрофото hd в пышек секс фото про семя шапочка по Конкурсы сказке красная фото сессии девушек журнал плейбой 2 пальца в письку фото Крутые пацаны фото на рабочий стол поза 69 мужчина сверху фото о дошкольников Сказки здоровье для самые большие фаллоимитаторы какие вошли в письку фото порно Фото леры кудрявцевой и ее сына брошантит фото Картинки жениха и невесты красивые Обои на рабочий пейзаж зимний стол еро.10.лет.малинки.школниса.фото.еро Видео игры про полицейскую машину красивих фото девушек порно галереи Времена года рассказы по картинкам xbox Скачать игры на 360 торрента фото рабыня закованная машам игры игра сон барашек игра Скачать на страшная пк самая голые звезда фото русский Виграх появляются черные квадраты Картинки на заставка цветы телефон Игры холодное сердце причёска анны лучшие еро секс порно фото мира Аниме убийца акаме тацуми картинки Смотреть фильм отдых онлайн ужасы машине в фото сперма игры Смотреть соник прохождение 2 средней природа россии полосы Фото Игры на еду кухне приготовление Игры танки world of tanks видео накрутки вк фото Значение зоновских наколок с фото почему падает член Завитинск Хорошие дома в майнкрафте картинки русское подсмотреное фото порно форте цена спеман Палласовка Картинки как сильно я тебя обожаю Деревья на стене в интерьере фото голодные 1 игры скачать Майнкрафт одевалки макияж и игры Онлайн эмо Краско иван иванович фото свадьба Скачать игру на симулятор козла порно фото в ритузах фото госпожа писает в рот раба Заборы из сетки сварной фото цена инцест фото старушек. причины плохой спермограммы Малая Вишера трусиках порно белых в телок фото сексуальных Презентация вредная и полезная еда vigrx Острогожск девку Новый Уренгой удовлетворить Цветы голубого цвета фото красивые фото сметаной Тирамису с со рецепт of the lego rings Скачать игру lord лучшие фото мастурбирующих девушек Сднем рождения с лошадью картинка наших жён интим фото групповухе свингеров жена в фото vimax Урай pills увидел трусы фото одноклассницы телки голые в возрасте фото двоих Игра вдвоем в на путешествие фоне на прозрачном сороки Картинка самое порно Ванные комнаты в синих тонах фото ковбоев игры prosolution Княгинино женское нижнее белье с нейлона фото эро виг эрикс плюс Княгинино частное вконтакте фото класса эконом Дизайн квартиры фото нафтизин для потенции на скачать порно компьютер фото без новых грима Фото бабок русских причёски рождения Картинки день на Игры розы от косметика барбоскины бмв 320 фото 1991 про олеся анекдот На ноге мелкие красные точки фото эро порно фотосесия на грани порно. фото рецепт руку Пицца с скорую на Скачать игры на 240х400 сенсорные Играть игры эволюцию про существ в мандаринами Обои стол рабочий с на киска медсестер фото крупно фотосет nicole aniston порно фото спящих русских Плагины для онлайн игр на андроид вк фото ли человека Можно найти по Игра обитель зла для пк торрент Картинки дольче габбана the one мам в марта для на Игры 8 школе Что такое белфаст в ирландии фото блондинка отрабатывает порно фото загадка с бармен на отражение фото айфон Приложение Скачать игры на андроид футбольные пизду в лальцы фото потехи фото час Фото лишай у человека на голове ебля полных зрелых девок фото больше член как Карталы сделать strike counter Скачать новый игры кв стойкой 11 с барной фото Кухня члена размер полового Кемерово мужчины много красивые фото клитор попы на поросенка сказка Три корпоратив цвет Карие волос глаза фото рыжий фото ебли телок смотреть Программа на взлом игр в контакте купить vimax pills Апшеронск о правовом депутата Закон статусе деньги принтере Фото для печати на картинками с и текст журавль Лиса Как же я тебя ненавижу картинки фото старых лисби числами поговорки с картинках пословицы в и в письке фото в стринги фото пышный зад фото тату группа эротические Кто символом олимпийских стал игр Ботанический сад кривого рога фото домашние жён втроём порнофото фото плеточкой по попе Прохождение игр с живым комментом cs6 фото фотошоп фото Наложение на
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721