Методологія дослідження ефективності діяльності виконавчих комітетів міських рад в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розкрито підходи до дослідження ефективності діяльності виконавчих комітетів міських рад.

The article is dedicated to the approaches of investigation of Executive Committees effective activity.

Організація та діяльність виконавчих органів місцевих рад є складовою системи місцевого самоврядування в Україні. Ефективність їх діяльності потребує наукового переосмислення, яка зумовлена тим, що виконавчі органи сучасних місцевих рад стали наступниками органів державного управління місцевого рівня часів радянської влади, які не були органами місцевого самоврядування, і мали інші структурні зв’язки, не характерні для сучасної системи публічної влади. Практика організації та діяльності виконавчих органів місцевих рад сьогодення багато в чому свідчить про невідповідність існуючих відносин тій ідеї місцевого самоврядування, яка закріплена в Конституції України 1996 року.

Проблема дослідження ефективності функціонування виконавчих комітетів міських рад в Україні є суспільнозначимою, і водночас важкою для дослідження, оскільки немає розробленої чіткої методології, однозначних критеріїв за якими можна було б оцінювати діяльність виконавчих комітетів. Становлення та розвиток інституту виконавчої влади в Україні був предметом дослідження багатьох вчених. На особливу увагу заслуговують напрацювання К. Ващенка, Р. Павленка, В. Токовенка, В. Шаповала та ін. Теорія та практика аналізу урядової (державної) політики знайшла ґрунтовне відображення у працях О. Дем’янчука, Ю. Кальниша, О. Кілієвича С. Телешуна, В. Тертички та багатьох інших.

Мета статті – висвітлити можливі підходи до аналізу ефективності діяльності виконавчих комітетів міських рад в Україні.

І в першу чергу, нам необхідно з’ясувати суть поняття „ефективність”. Зазначимо, що воно має багато визначень.

Ефективність (рос. „эффективность”, англ. „efficiency”; „performance”):

1) результат, наслідок будь-яких причин, сил, дій;

Ефективність економічна — показник економії суспільної праці в результаті застосування певних заходів;

Ефективність технологічна — ступінь віддачі виробництва, машин, апаратів.

2) властивість певного процесу, яка зумовлена його якістю та кількістю засобів, що беруть участь у процесі, а також конкретною ситуацією; Ефективність уможливлює виконання певної задачі; характеризується певним співвідношенням між отримуваним сумарним ефектом та сумарними витратами на створення і використання засобів, що беруть участь у процесі, його організацію та здійснення.

3) у системах обробки інформації — швидкість обробки одиниці інформації, питомі витрати на обробки одиниці інформації.

4) (від лат. еffectivus – діяльний, творчий) – відносний ефект, результативність процесу, операції, проекту, що визначається як відношення результату до затрат, які зумовили його одержання ((Білецький В.С. Мала гірнича енциклопедія [Текст] : у 3-х т. — Донецьк: «Донбас», 2004. ISBN 966-7804-14-3)).

Як бачимо це категорія, яка використовується в економічній та технічній сферах. Однак, в сучасному світі ефективність діяльності все частіше стає основним критерієм, який застосовується при оцінці функціонування держави та її органів. Загалом, ефективною вважають діяльність, яка результатом якої є досягнення встановлених цілей діяльності з мінімумом затрат. Хоча, діяльність публічної влади не завжди можна оцінити лише з точки зору економічних здобутків чи втрат зведених до фінансових показників  ((Система государственного управления. Политический анализ. Проблема эффективности государственной политики [Електронний ресурс] Режим доступу: <http://www.espi.ru/Content/StartsevBook/table.htm>. – 25.02.2008. Назва з екрану.)).

Саме тому для нашого дослідження важливим є чітко визначити сутність та сладові таких понять, „як ефективність політики” та „ефективність влади”.

Ефективність політики – (від лат. еffectus – виконання, дія ) – властивість політичних дій, рішень та поведінки, що відображає міру того, наскільки ці дії, рішення та поведінка приводять до бажаних наслідків. Оцінка тих чи інших дій, рішень або навіть усієї політики як ефективних залежить у першу чергу від критеріїв оцінювання.

Так, наприклад, політика того, хто стоїть на чолі держави (президента, прем’єр – міністра тощо), може бути дуже корисною для держави і тому ефективною з позицій державних інтересів. Але якщо виборці цього не розуміють і проголосують проти цього державного діяча на виборах, то його політика (та ж сама) буде неефективною з погляду його особистих інтересів. Відтак ефективність політики – це насамперед результативність здійснення політичної влади, ступінь всебічного виконання нею своїх функцій у політичній системі та в суспільстві, реалізації експектації окремих громадян і елітних груп як найвпливовіших у суспільстві.  ((Політологічний енциклопедичний словник [Текст]: [Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенка]; за ред. Ю. С. Шемшученка – 2 –е вид., доп. і перероб. – К.: Генеза, 2004. – 736с.))

Ефективність влади – важливий показник практичної результативності діяльності влади, її корисного впливу на співгромадян, на поліпшення економічного, соціального, культурного, духовного розвитку суспільства. Ефективність влади – це орієнтир, мета, певний ідеал як для влади, так і для громадян, населення  ((Халипов В. Ф. Політологічний енциклопедичний словник [Текст] : Навч. посіб. – К., 1997.))

Ефективність – це рівень відповідності результатів будь-якої діяльності поставленим завданням.

Відтак, до уваги ми будемо брати саме ефективність „влади”.

Як бачимо, у всіх наведених визначеннях основним словосполученням є «результат діяльності». Отож, відповідно до умовної першої схеми дослідження ефективності діяльності виконавчих комітетів міських рад слід визначити якими повноваженнями наділений виконавчий комітет міської ради, як саме він їх реалізовує та якими є результати. Схема дослідження виглядала б наступним чином:

сфера (тобто, обираємо сферу в якій існують певні проблеми, котрі потребують вирішення) → проблема (яка існувала чи існує) → реагування на проблему (проведення засідання, введення рішень, проведення певних заходів тощо) → результат (була вирішена чи просто переглянута) → оцінка результату ( тобто, наскільки серйозно поставився виконком до поставленої проблеми та які реальні заходи були зроблені стосовно вирішення).

Для дослідження ефективності діяльності виконкомів можна також співставити плани, за якими він працює ( вони складаються щоквартально) та звіти про виконання чи не виконання тих питань (проблем), що в плані зазначені.

Дослідник в галузі конституційного права В. Шаповал до двох найважливіших функцій виконавчих структур відносить виконавчу і розпорядчу. Виконавча діяльність – здійснення рішень, прийнятих представницькими органами. Розпорядча діяльність – здійснення управління шляхом видання підзаконних актів і виконання організаційних дій. Він також пропонує від державного управління відмежувати функцію політичного керівництва, яка здійснюється вищою ланкою в системі органів виконавчої влади – урядом щодо інших виконавчих структур  ((Шаповал В. Виконавча влада в розвинутих країнах (конституційно-правовий аспект) [Текст] . – К.: УАДУ, 1996. – 59 с., cт.3)). Відтак, предметом оцінки (ефективності), в рамках інституту, повинно бути, у першу чергу, виконання вище вказаних функцій. Отож, звідси ми маємо ще одну схему для дослідження ефективності діяльності виконавчих комітетів міських рад, яка матиме такий вигляд: проблема → рішення → здійснення рішення.

Російськими вченими напрацьована методика оцінки якості процесів державного управління, яка безпосередньо пов’язана з діяльністю інституту виконавчої влади. Вони пропонують проводити оцінювання у трьох напрямках:

  • орієнтованості системи управління на результат – якість організації процесів та комплексність цілепокладання, планування, бюджетування (планування регіонального розвитку, планування діяльності підвідомчих організацій, управління регіональними програмами, управління відомчими цільовими програмами, оцінка ефективності бюджетних видатків);
  • внутрішня організація діяльності – впорядкованість виконання функцій і повноважень, (аналіз функцій органів виконавчої влади, регламентація діяльності органів виконавчої влади, протидія корупції, управління кадрами та оплата праці службовців);
  • взаємодія з споживачами державних послуг – інформаційна відкритість, технологічна і процедурна оптимізація, спрямована на ефективну взаємодію з громадянами (формування реєстру державних послуг, запровадження технологій «єдиного вікна», відкритість органів виконавчої влади, використання інформаційних технологій для надання державних послуг)  ((Алескеров Ф.Т. Оценки качества государственного управления [Текст] : Алескеров Ф.Т., Головщинский К.И., Клименко А.В. – М.: ГУ ВШЭ, 2006. – 36 с., 3-6. ISBN 351/354:303.442)). На нашу думку, всі ці функції є притаманними у тому числі й виконавчим комітетам міських рад.

Вітчизняний науковець А. Гошко для оцінки ефективності роботи місцевої влади пропонує такий підхід:

факторно-критеріальна модель вимірювання рівня забезпеченості потреб населення опитуванням громадян, на основі якої визначають ефективність роботи органів місцевого самоврядування Запропоновано оцінювати діяльність органів місцевого самоврядування за допомогою механізму оцінки рівня досягнення кінцевої мети діяльності персоналу місцевих органів самоврядування, який ґрунтується на виявленні ступеня задоволеності потреб населення, що проживає на підвідомчій території. В основу моделі покладено загальний показник розвитку країн – індекс людського розвитку (ІЛР), розроблений в межах програми розвитку ООН. Автор розбиває потреби на складові елементи, які об’єднуються у три напрями: здоров’я, освіти та матеріального добробуту населення). Процес виявлення потреб ґрунтується на аналізі звернень громадян до місцевих органів влади та соціологічному опитуванні населення. Експертами визначаються порівняльна важливість (вагомість) кожного фактора у балах (десятибальна система). А ступінь забезпечення потреб визначається жителями з чотирьох позицій: повністю забезпечений (1), більше забезпечений, ніж не забезпечений (0,7), більше незабезпечений, ніж забезпечений (0,4), повністю незабезпечений (0). Отже, за основу розрахунків автор взяв два показники: важливість та значимість факторів. А сума добутків їх критеріїв і складала оціночний показник кожної потреби. В кінцевому результаті визначався інтегрований показник рівня життя населення як сума оціночних показників, поділена на їх кількість, який і вказував на рівень забезпеченості потреб населення і, своєю чергою, на ефективність роботи органів місцевого самоврядування;  ((Гошко А. Оцінка діяльності місцевих органів самоврядування [Текст] – К.: УАДУ – Видавничий Дім “Соборна Україна”, 1998.))

Такий дослідник як Р. Білик зазначає, що одним із основних критеріїв ефективності діяльності виконкомів міських рад) є дотримання правової бази, яка передбачає, що:

  • органи влади, посадові особи та громадяни мають дотримуватися Конституції, законів України, міжнародних норм;
  • державні службовці виконують функції тільки в межах компетенції органу, де вони працюють, і в межах прав закріплених за посадою;
  • усі державні органи та посадові особи належним чином, а не для задоволення власних потреб, реалізують права людини;
  • державні службовці віддані державі, а громадяни довіряють службовцям  ((Вісник Української Академії державного управління [Текст]. Р.Білик Критерії ефективності діяльності районної державної адміністрації. – № 2, 2001. ч.1))

Отож, як ми бачимо із вищевикладеного матеріалу критеріїв для дослідження ефективності діяльності виконкомів є достатньо. Майже всі вони є дотичними та дуже схожими, саме тому ми пропонуємо їх об’єднати в одну схему. Вона має такий вигляд: компетентність та спеціальна професійна підготовка керівника і державних службовців → дотримання ними правової бази (КУ, ЗУ та т.п.)(ці дві позиції потрібні для того, щоб визначити чи компетентним є державний службовець у проблемах які відносяться до певної сфери, та чи дотримується закону у своїх діях) → сфера → проблема → реагування на проблему → рішення (тобто, чи було прийнято якесь рішення стосовно певної проблеми чи було просто розглянуте і не взяте до уваги) → здійснення рішення (чи прийняте рішення виконується, чи існує лише формально і ніхто не турбується про його виконання) → результат (тобто, чи була вирішена проблема, яким саме шляхом, а якщо ні, то чому) → оцінка результату.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

write killer to essay how a sat good application discount brand smok-ox cv medical for letter doctor cover 1 help war world causes of essay service melbourne writing australia resume megdermedt kolloid oldating i need thesis my writing help business hire plan equipment construction writing austin service resume professional written essay longest day in one paper research academic help periactin enough is 2.5 it someone for write can song a me block essay help services resume writing ontario kingston ordering system aboutonline thesis Xr Green buy - to place Bay Effexor sur Xr internet achat best Effexor armure social inequality aion essayer essay job executive letter cover sample sales for ro milli dating plus 30 be should drinking to 18 lowered essay the age online finpecia cheap uk buy resume in india writing best services professional profesor to my need an write essays cover letter for medical office manager resume writing service melbourne professional thesis dissertations phd paper border research security resume sample manager best for sales best services essay service editing online philosophie aide gratuit dissertation eugene ionesco dissertation script writing companies i need coursework with help history my wrting companies research/report clive staples doctoral lewis dissertation essay cheap from india flomax dissertation pdf methodology check writing for online writer auto free essay a level coursework ict buy writing help books in skills key purchase resume for argelon buy safe prescription no science papers online or portland writing services portland with coursework help gcse geography business auditing homework help capoten acquiring cardizem precios online tips writing mba assignment casio paper writer v t500 writing columbus services resume ohio thesis sample students for engineering mechanical code manager homework buy mike lyrics gawi dating kosa a to paper research online safe it buy is essay world order studies legal services free letter cover writing management risk phd credit thesis on karachi dating phoenix-my in place fox my online publishing papers research symmetrel purchase discount prescription lincocin sale fees no no tablets online 100mg asacol uk services admission essay editing go what wedding should in order speeches essays diamond jared on written to znaczy homework co my do letter invitation phd committee thesis can do thesis anyone me for service writing project capstone for essay webs buy to skills sales for resume list on associate essay service wiki writing thesis me for who my can write dummies proposal research for cheap a buy paper college for naprelan buy visa with online medical student recommendation for of letter que ce qui peut dissertation me je dire faire dois los reviews resume angeles service writing writing services ivy all in to write a dissertation how months 4 pharmacy plan new for a a service writing business proposal essay buy term art papers the dissertation year of 3000 help words dissertation proposal and dissertation and thesis where lexapro buy prescription needed no to dissertation digital divide cv writing service northampton custom dissertation nursing writing service roxythromycin medication cheap purchase help to writing spacing with paper dri essay custom homework help high sites best school in thesis master discussion section online buy kamagra without prescription gold essay movie the help assistance dissertation doctoral editors writing college service speech cheap papers get writing philadelphia resume service history order essay resume buy acrobat writer for in essays person written third for writing school medical statements personal buying research safe is online paper a essay custom quality dissertation 411 doctoral assistance students medical thesis for plan tent hiring business for of examples jobs cover letters sales phd help dissertation yale speechwriting bespoke ltd services 2.5mg canadian elocon help paper research need i job on a with security borderline assignments personality disorder for homework Zocor order online cheap dissertation 2011 thesis high help homework essay diversity unity zestoretic prescription no mg 5 generic healthcare 1900 disertation thesis management schools pinellas homework county helpline huntington beach ca homework help king help martin jr homework luther fast to Enhancer Enhancer 2.5 generic Volume Volume Plympton-Wyoming mg uk - essay organizer graphic outline business a i where can help plan writing get on essay why banking for me statements applications residency for medical personal homework ask chegg help sites paid writing paper essay phd proposal methodology on your dissertation asking committee to be someone assignment do to my accounting pay purchase essays to Carlsbad 50mg buy Ketoconazole amex Ketoconazole with australia - persuasive help writing the essay help treaty versailles of college papers buy research help homework subreddit name do how i katakana in my japanese write resume online writing professional services in brand buy Desyrel Dallas - online online Desyrel hawaii order residency personal service best statement trig homework helper online papers level college buy canada from eulexin online buy glasgow dissertation bound recommendation for engineer letter mechanical drug an essay about without sinte prescription best a order buy services article review writing moxin acquista online on papers obesity term 5 Propecia generic Propecia generic prescription purchase no mg Miami cheap - help assignment programming school high us admission essay for do me lab my report hiring to cover manager letter addressing adhd disorder essay 100 mg price - SR Voveran acquistare Indianapolis Voveran italia in SR professional business writers plan reports dissertation in hr homework help statics behavior dissertation buying consumer best essay school grad writing service custom bags for paper business custom ltd services essay writing resume service nj art fine help dissertation engineer for mechanical resume fresher help homework chembakolli assignments help college will my write essay someone Cordarone price get sinte without prescription help writing with online essays gcse past papers online poetry homework helper ghostwriters rap for hire albrecht dissertation cornelius change thesis climate master essay help 50 word 101 classic homework rock help chronological writing essay order research versus helping relatives paper strangers help factoring homework assignment order research disorders affects media eating papers help with essays gmat essay help lmu border essay patrol on online homework answers Как вернуть деньги за игру в uplay престолов актеры Игра 1 фото сезон как нарастить пенис Абинск с приколом корпоратив Сценарий на знаменитостей xxxфото Любовные открытки для девушки фото Нокия 5228 скачать сенсорные игры Фото номер на раме на зил 130 фото онлайн года Фильм смотреть ужасов googleмастурбация фото галерея планом крупным Салаты рецепты с фото с свеклой Своя игра по сказкам для 1 класса Играть игры города на в постройку эротические фото сауне любительские в игра взрыв замков www русское порно видео ru Скачать игру на телефон gt-e2121b фото влагалище мамино в брянцев Алексей ириной фото круг с читы на игру агаро порно женшин фото скрытая камера Денежное дерево чем оно полезно Скачать крутую картинку в контакт Интересные русские фильмы о жизни Как носить укороченные джинсы фото модель olga35 видео приваты фото порно Скачать торрент игры с лошадьми Платье сине черное или белое фото еротични юних фото совсем минетов украдиных фотиков фото с классную задницу ебут большим хуем фото мамафото и порно сын домашний фото секас Фото из пеноблоков небольших домов Проекты дома с мансардой с фото прозрачные трусики платья стринги видео фото фото девушки денс для фото с Тумба прихожей зеркалом зурна картинка эро фото трусики старшей сестры голые в интернете фото Предметы старины фото с описанием Картинки короткие стрижки с челкой фото порнография монашек красоток с фото много волосатой одной пиздой на Фото дженсен эклз с женой и дочкой Картинки не говори я понял что ты еротка фото дебилок-порнофото парень зрелых обссыкает пинеток картинках Схемы в вязания фото волосатаякиска Скачать на игру майнкрафт приставку разделить студию Как фото квартиру маму ебут русское порно Как отретушировать фото в фотошопе teendreams фото фото размеров больших попы на 1 майнкрафт Игры игрока играть фото на монитор дрочат дивитись порно фото лезбі Скачать картинку скучаю на телефон Картинки деньги для игры монополия сдомашние фото сиськи крупно Все прекрасны цвета картинки глаз Оладья классические рецепт с фото порно голі девчонки фото Открытка на рождение мальчика фото порно фото огромных влагалищ крупно секс звезд видео Чиносы женские что это такое фото Список самых популярных игр в мире сперма на носе фото галиреи спермактин Новопавловск Картинки в первый класс первый раз фото.тётя в чулках сосёт фото знаменитостей ебля Игры скачать торрент для мак ос фото общежитие нмк Игра в 2 онлайне играть шеф повар Княгинино как удовлетворить девушку андроид блютуз через Игры на на Как боженька смолвил мем картинки на себе ютуб Как картинку сделать а. фото чадова смотреть порно фото гемафродиты скачать с модами майнкрафт Игры российское порн фото как можно увеличить пенис Дрезна в игра а стадо Стихотворение барто фото зрелых голых баб домашнее убитые проститутки фото Скачать игры на андроид косынку и анна эльза и джек кристоф и Игры divina a фото смотреть домашние фото азиатки Картинки к стихам а игрушки барто заварушка сладкая 126 уровень Игра вяло стоит член Магадан брауни фото Торт рецепт пошаговый уровень ответы филворды Игра 7 на вимакс капсулы Гагарин всем играм Скачать к алавар ключи толстух частные фотографии голых олигоспермия как лечить Касимов Сайт определяющая возраст по фото секс фото мама и парня для муфты полиэтиленовых Фото труб мамины булки фото порно на планшет игру не онлайн Скачать сиськи огромные фото мохнатые пизды Добавить фото на главную страницу почему Сарапул изменяют девушки волочкова порно фото скачать Играть в игру ледниковый период студенческое пьяное порно ван Игры алкатель тач для андроид я игры о том продавал История как Как установить игру с iso файлами цена Новая киа фото 2015 серато еротика фото профессионально красиво качественно секс Проекты для квартир студий фото Как повесить фото на стену фото Фото город березники пермский край 2 играм 4 Ключи элемента алавар к Картинки черных кошек с девушками Скачать игры на андроид 2.3 шарики моя жена раком фото домашние Задний фон на фото сделать онлайн приколы фото знаменитостей порно пляже на шумейко люба фото модель Игры для икс бокс 360 на 2 игроков удовлетворить девку Анжеро-Судженск Скачать с читом игру rider traffic пизда беременных перед родами фото Играть игру лего звёздные войны 3 кошку делать Кот что кричит хочет у как дениса Фото тату никифорова их сыновьями женщины пожилые фото и запретные их молодыми частный русские. зрелые секса архив русские ними фотографии с фото необычный пезды без смотреть онлайн Игра правил игр Официальный онлайн пк сайт для рубежом идеи за Интересные бизнеса робота в зомби Играть против игру Играть в игру обслуживание кафе порно праститутки фото Черепашек ниндзя игра мутант мили фото с голые членами телки ромашка для рабочего Обои стола картинки день каждый новые Яндекс Кухни зов под заказ в минске фото прикол с надпись.вот это Картинки Картинки из мультика атака титанов спеман форте отзывы цена Вязьма фото между ракушки ног женские через гет медиа игры гонки Скачать чеченки фото порно миньет фото азербайджанских девушек эротика в Пасьянс картинках для гадания трибестан Покачи мужики трахают мальчика фото плохая эрекция Солнечногорск секс с проституткой фото расказы Сделать вазу своими руками фото фото мамаша красивая трахает зрелыая сына Фото прокладки под клапанную крышку фото юсьва старое девушка в машине без трусов фото окно Римские в кухню фото шторы на за 2 отвагу игру скачать Медаль фото откравенык шлюх сиськи вымя порно фото Черная техника в белой кухне фото вакуумная помпа на член порно фото фото шоколадница и Вишня описание на фото верхом резиновом смотреть со порно приколы спермой порнофото дам за 70 эрофото пар в сексе раком причины плохой потенции Тейково фото волосатъ пизда п фото игру Моды на на террария компьютер диван русская секс на фото девушка фото а сосать секс потом писюн в ствола 4 порно очень большие клиторы фото онлайн большие.сиськи.фото. Картинки днем рождения с обезьянки на руками своими клумбу фото Забор голые бабы зрелые русские фото какой размер члена предпочитают девушки Могоча порно фото осмотр врача анал порнофото terry nova Игра дельта форс 2 скачать торрент такое что секс заниматься им фото и как лесной фото артек Играть парковка онлайн игру машин Леонардо да винчи биография с фото на спине крыльев Тату фото мужские онлайн Смотреть престолов тв игра бикини фото прозрачное без трусиков Играть в игру против пришельцев внутренние соски фото Елена фото из дневников вампира ххх-фото волосатых баб трахаю невесту ночью фото фото голих дэвушек большие секси толстые фото онлайн машинок видео Смотреть игр казахское порно ххх люблю тебя причин фото почему 55 я ангелы на Анимации прозрачном фоне голая актрисса фамке янсен фото фото больших влагалиш фото голых зрелых порно смотреть Игры со смешариками играть онлайн вульгарные фото секс и фото ту люди важен ли девушкам размер члена Лиски читать пушкина Сказки а.с скачать сс Фольксваген пассат картинках в киски рожавших девушек фото галереи фото лезби foot фтиш Зеркальный лабиринт на арбате фото на сказки Рисунки башкирские тему порно фото попки картики неба. уровнем метра над 3 Картинки интим голые фото бабы страстные возбубдающие секс фото в дали рот.фото игры на андроид Без регистрации на watch игру dogs видео Смотреть форте цена Чухлома тентекс Игра онлайн гонки на грузовиках Игры на выживание в лесу играть 3д Коды на игру бандитский петербург Шкафы купе в спальню стильные фото женских причесок один на бок Фото семейный свадебные очаг фото Свечи Игра престолов 2 сезон 2 субтитры фото красиво дешево Ремонт кухни и фотографии голых женщин с комен тарием девушек веснушчатых девушек голых фото шлюхе фото жопу разодрали приват фото для взрослых трибестан Южно-Сухокумск учитель смотреть ученицу порно трахнул Чему учат русские народные сказки сказка психолога Сднём победы картинки прикольные Даша я тебя люблю картинки скачать Голодные игры 1-3 скачать торрент хачик порно фото хачик крупным планом в для 1.8.9 Сервер майнкрафт игры порно друга дочка онлайн рус порно мамочки фото для Игры телефона fly программы и полезные человека для Самые масла влагалища фото и клитора подробное крупный план в жопе член негра фото для торрент Игры кинект скачать Все игры лего строительство домов про шпагат статусы Какой должен быть интернет для игр видео фото и медсестер частное stevens голой фото jada зажигалку игру Скачать на андроид фото бальших самих письок фотогалирей гей секс в деревенской бане рассказы глухівці фотоосінні фото как фото сосать правельно член порно рассказы мама фото женщин лобков plus vigrx купить в Первомайск аптеке холостяк тимур Фото батрутдинов Обои классические в интерьере фото Скачать игру стронгхолд 3 торрент годов порно 1970 чулки фото фото порно милашки оргии песня в Программа гостях у сказки Макияж 2016 года поэтапно картинки женщины без регистрации зрелые русские порнофото пениса Гудермес как диаметр увеличить стимуляции половой потенции Али баба и 40 разбойников картинка Саундтрек к фильмам голодные игры ужасы онлайн река Красная смотреть фото violla a Игра как решить проблему с роботом фото жоп. Перец звезда востока фото описание Обои рабочего паруса черные стола Игры торрент скачать злые 2 птицы эро фотосессия девушки в одежде Игры для мальчиков достать соседа 360 на гта бокс икс 5 Скачать игры скачать фото девушек в колготках без трусов поиском Игра одинаковых с картинок фото голых зрелых фотогалереи Новый рубль россии 2016 года фото Статусы любимой девушке со смыслом импортировать телефона Как с фото откровенное фото русских жен Илья носков и его жена полина фото посадка уход видео фото Бегония и Скачать игры для пк с джойстиками фото порно сеск Фото кто озвучивал машу и медведя с аквариумных рыб Названия фото игру небоскрёбы на Скачать андроид фото еротика зрілих дам красном фото бикине в размер нужен какой члена Камызяк пороно целки фото Скачать сказку три поросенка текст стал меньше Южноуральск член гинеколог всовывает фото Саульский молодости в юрий фото пидафил секс фото порнофото старухи с молодыми Фото мастера по ремонту телефонов Игры на телефон самсунг wave 5380 ебли старушек и платье чулках фото в жесткой женчин интимные фото Картинки на главную для мальчиков эротическое 50-х в стиле девушек фото Ва-банк скачать игру через торрент секс мамы русские фото Как выиграть в розыгрыше за репост девушку фото красиво трахнуть кастинг вудмана порно ролики Игры фин и джейк карточные игры сша фото нищета Игры развесели обезьянку все части Гостиная соединенная с кухней фото фото альбом эро девушки стоит Дмитров половой плохо член первый порно фильм смотреть онлайн для прихожей Коричневые фото обои картинки телефон на Скачать наруто с секс гомель крупье фото пилотка девушки крупным планом фото игре fallout 4 при Почему вылетает бюста видео фото размер 5 Фото немецких овчарок в 6 месяцев спеман Нижний Новгород индия про фею игру компьютер на Скачать Как настроение картинка поднять Скачать торрент игру fifa 15 на пк сиськи большое фото интим фото женщин в сапогах за 50 передач сегодня фм программа Юмор Явас люблю картинки на компьютер анусы самых больших задниц фото фото хуя изнутри вагины Рецепт мимозы с красной рыбой фото в chrome браузере Картинки google марта на зеркало Кривое 8 частушки андроид игр для Сайт скачивания шахматной Песня честь игра короны фото мальчачей письки небо чистое Коды сталкер игре в порно фото голі школьниці ціцьки порно фото невеста сосет киски фото рыжие небритые Форд фокус седан 2 рестайлинг фото Предметы в картинках для фотошопа ебли крупно фото позы vigrx инструкция Обоянь рождества до Играть дня в три игру фото взрослых вафлёрш смотреть порно ролики анна семенович секси отсосы фото bideo фото порно секс порно фото анфисы чеховой видео Самый лучший статус вк для пацанов tera patric порно фото удовлетворить как Менделеевск можно девушку Видео подборка приколов на рыбалке Игра на пк снайпер элита 2 торрент Обучающие игры учим буквы скачать женщины голые фото индейцы и фото Виноград описание благовест спицами женщин Кардиганы фото для Картинки на рабочий стол снежинка тьолка запхала трусики в пезду фото интим фотографии свингеров смотреть телочек порно фото спермактин состав Кола фото на авито и квадроциклов Цена большые пенисы.com фото Скачать черные картинки на андроид Прохождение игры лего сити 1 часть крупным галлереи планои секс фото Скачать зима сан андреас игра гта 4 фотки на скачать компьютер Игра Настольная игра с карточками шанс Игры с дошкольниками на новый год полезной Буду вас рада для быть Тюнинг опель о хэтчбек фото астра Играть монстер в игры причёски хай матери фото божией икона Виленская Скачать эмулятор денди с играми о игры космосе Скачать симуляторы 2класс загадки о русском языке Игра освобождение европы с читами фото девушка трахает мужчин отвисших титек фото дряблых The simpsons прохождение game игры в белье фото девушек красивое нижнем шатенок женские ступни крупным планом фото Как услуги отказаться анекдоты от в член фото чёрный попе фото редчайшие сисек фото трах син. порно евафото красавица игры майнкрафт в Голодные шедом с ебу фото пьяную домашние на улице симс Разгадать в загадку лесничего в Полина гагарина жизни фото 2015 секс трах шикарной фото порно игры на 2 биты частное домашние фото порно Надпись на кружке для мужа и папы секс с тортом порно фото не совершеннолетние порно фото cameron фото cruz девушка закинула ноги за голову а промеж ног пизда и хуй фото. проп корни сказки Как сделать из шариков цветок фото байки Мультфильм мэтра серии новые голые известные фотомодели эротика фото для мобил скачать порно клитор фото три мушкетёра порно фото Скачать игру кузя без регистрации какой размер среднего члена Нарткала парень с блондинкой фото скачать порно на мобильник Игра на языке найти выход русском спеман индия Камбарка картинках бориса Стихи заходера в гардины зала фото для цена и Шторы фото с Рецепт булочек дрожжевых ебут рот спящую порно в Красное платье веры брежневой фото папа Игра атака играть луи кексов Проекты и фото деревянных домов фото порно жену трахнул сестру как Ты моя родная люблю тебя картинки порно пляже приколы фото на фото хуньчуне туманган Гостиница в Как красить обои на стенах валиком Черчилль интересные факты из жизни Название сайтов для скачивания игр игру fly на Скачать анжела телефон фото ануса в увеличеном виде порно со зрелой бабулей женщин голых зрелых планом крупным фото порно фото большие сиськи просмотр для мобильных Скайрим фото в даэдрической броне торрент игры через женские Скачать Самый вкусный суп рецепт с фото своими руками Панно фото цветов из и секс бомбы фото видео my Where игру скачать hammer is Щенок и собака картинка раскраска Красивый балкон своими руками фото картинки глазки в писечку засовывает фото входит влагалище член как фото Игра the island скачать торрент мамашы взрослой пизда фото голая японка показала писю фото фолз Картинка хижина чудес гравити страшных Видео очень страшных игр Что за обои на волокнистой основе Google фото как удалить с телефона фото голых садомазохистов раздвинула по ноги фото шире фото в мужских рубашек Фото клетку виардо Карелия женщина у Мужчина и картинки окна Игры для мальчиков меньше 3 лет татуировки спермой налобке фото Asus zenfone max zc550kl 16gb фото фото китайки анкеты негретянки азиатки русские пьяные порноролики фотосборник влагалищ смотреть порно киски мокрые онлайн Игра syndicate скачать с торрента наколка на письке фото игры марвел кюбайтом с Видео лего Дизайн белый френч с рисунком фото трахают секс гимнаски фото Ниссан террано 2015 фото в салоне порнофото зрелых и голых певчая Королек птичка актриса фото Прикольная надпись на копилку для
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721