Методологічні питання психологічної надійності в економічній психології

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядаються методологічні питання психологічної надійності в економічній психології. Автор розрізняє поняття ефективності і надійності, розглядаючи останнє як необхідну умову ефективності.

The article deals with methodological questions of psychological reliability in economic psychology. The author distinguishes notions of efficiency and reliability, analyzing the lather as a required condition for efficiency.

Термін “психологічна надійність фахівця-економіста”, на перший погляд, може здаватися незвичним і більше всього новим у науковому вжитку. Однак його введення в психологічну науку є цілком правомірним у світлі тих положень сучасної економічної психології, які розглядають людину, яка працює в складних соціально-економічних і політичних системах, як ланку цих систем, з сенсорним та перцептивним “входом”, мозковим опрацюванням інформації та адекватним відображенням сигналів про ступінь виконання складної аналітико-синтетичної мозкової діяльності, тобто оберненої аферентації.

У період бурхливої, можливо, навіть гіперінтенсивної динаміки названих процесів, підвищується психологічна відповідальність фахівця-економіста, від якого значною мірою залежить неперервність і швидкість систем. Отже, якщо під ефективністю розуміти результативність і продуктивність системи, то, очевидно, надійність — одна з головних умов, що визначає ефективність системи (і це відноситься як до загальносуспільної, так і індивідуальної систем). Однак, на наш погляд, помилка полягає в тому, що більшість дослідників ототожнюють поняття надійність і ефективність. Можливо, на суспільному рівні це так, однак на індивідуально-психологічному – ні. Ефективність роботи фахівця-економіста залежить головним чином від його підготовки та досвіду, а в більш складних випадках – ще і від того, що прийнято називати спеціальними здібностями індивіда. Однак всі названі чинники втрачають свою значущість, якщо фахівець не володіє достатньою надійністю, наприклад, там, де вимагається відповідна функціональна стійкість.

Психологічна надійність фахівця-економіста не може бути визначена в умовах, що не ставлять перед ним підвищених вимог хоча б до однієї з характеристик надійності, адже оптимальні умови приховують індивідуальні відмінності в надійності (зберігаючи їх у відношенні ефективності роботи). Для отримання реальних показників індивідуальних відмінностей психологічної надійності фахівець-економіст має бути введений в такі екстремальні умови, що не відображаються як джерело дискомфорту (наприклад, відсутність знань криптографії у роботі менеджера створює дискомфортні умови праці, а не екстремальні). Саме в екстремальних умовах виникає можливість дослідити такі фактори надійності, як: анатомо-фізіологічні та психологічні. Зупиняючись на психологічних чинниках, слід зазначити, що мислительними операціями, специфічними для самостійного пошуку надійності, є операції мисленнєвого вибору одного з ймовірних результатів неявних операцій (у той час як з логічного боку неявні операції можуть і не мати жодної невизначеності). Саме цей бік психологічної надійності в економічній психології фактично не досліджений. Мова йде не про формально-психологічні механізми мислення, це питання досить успішно досліджується загальною психологією, а про стратегію прийняття рішення як проблему діяльності індивіда, яка б визначала, що, де, коли, як, кому, звідки, до якого терміну, якими способами, зусиллями, з якими якісними показниками і т.д. необхідно зробити. В ідентичних за об’єктивними критеріями ситуаціях різні фахівці-економісти приймають далеко не однакові рішення, що значно породжує ризик надійності. Як відбувається процес творення програми-рішення, які труднощі при цьому трапляються, які прийоми і методи використовуються для їх подолання, які умови ефективності рішення і т.д. – це все викликає не тільки теоретичний, але і практичний інтерес, має недругорядне конкретно-практичне значення. Адже рішення, прийняте фахівцем-економістом, набуває особливого характеру і здійснює суттєвий вплив (інколи і негативний) на інших індивідів, задіяних у процес діяльності, на їх ефективність і якість праці.

Отже, відносно актуальною є проблема дослідження закономірностей надійності рішення та його переносу від автора до виконавця і відображення в результатах праці останнього. Глибокі знання і талановиті рішення можуть залишитися на папері, а отже, втратити надійність ефективності, якщо програма, що міститься в рішенні, не буде реалізована шляхом застосування фахівцем-економістом певних способів і методів впливу (передачі) алгоритму рішення. Організація виконання рішення та його надійність є найбільш слабкою ланкою і найменше дослідженою в науково-психологічному плані. Як домогтися, щоб рішення сприймалися виконавцями як особистісні сприйняття, тобто не викликали опір, яким чином ділити цілісне рішення на окремі завдання, що включають інших виконавців, чому люди, добре ознайомлені з завданнями. не надійно їх виконують, які форми і методи побуджують виконавців до зосередженості, наполегливості і надійності, ініціативи і творчості.

Природно, що окрім окреслених проблем надійності, в роботі економіста слід звернути увагу і на такі психологічні характеристики в його роботі, як довготривалість, виносливість в екстремальних умовах, реакція на непередбачувані подразники, стійкість до дії чинників середовища тощо. При роботі в екстремальних умовах, особливо у випадку великої відповідальності, покладеної на фахівця-економіста, виняткове значення має контроль за психофізіологічними його станами, негативним зсувом, що може привести до небажаних наслідків. Тут завданням є відшукання таких показників психофізіологічних функцій, які дають закономірні зміни при зміщенні функціонального стану суб’єкта і таким чином можуть слугувати об’єктивними індикаторами ненадійності в роботі. Є підстави припустити, що названа характеристика визначається або силою нервової системи щодо подразника, або врівноваженістю нервових процесів, адже відставання гальмівної функції тягне за собою нездатність контролю іррадіації збуджувального процесу, що, очевидно, має місце в описаному феномені.

Труднощі в дослідженні поставлених проблем пояснюються, на наш погляд, неадекватністю застосування традиційних методів дослідження до економічної психології. Безпосереднє спостереження діяльності фахівця-економіста доволі часто спотворює звичний для нього стиль роботи і не дозволяє фіксувати досліджувані феномени в їх істинному вигляді.

Експериментування в роботі фахівця не завжди комфортне.

Бесіди, анкетування та інші методи дають загальну інформацію, без матеріалів, отриманих шляхом спостереження, проблеми не вирішують.

На наш погляд, одним із найважливіших показників, що засвідчують психологічну надійність фахівця-економіста, і тут ми цілком погоджуємося з Чирковим В.І., є наявність інтенції до виконання діяльності. В залежності від наявності або відсутності інтенції і від сприйняття її джерела, економіст може знаходитись в одному із трьох основних мотиваційних станів: стан внутрішньої мотивації, зовнішньої мотивації, або в стані амотивації. Перший стан визначається потребами до самодетермінації і компетентності (провідна психологічна проблема я-людини) і відображається на особистісному рівні як активна ланка взаємодій з навколишнім середовищем. Другий стан відображається як маніпулювання зовнішніх чинників в роботі економіста, тобто його психологічна поведінка детермінована зовнішніми силами взаємодій з “Я”. Незважаючи на те, що фахівець може відображати себе компетентним і самодостатнім, цей стан не приводить до внутрішньої мотивації. Третій стан характеризується відсутністю інтенції і відображається почуттям некомпетентності і слабоефективності у взаємодії з навколишнім середовищем.

Наступна проблема методології економічної психології, в тому числі і психології надійності як ключової складової цієї науки — відсутність загальноприйнятих наукових формувань принципів, нерозкриті внутрішні їх зв’язки та взаємопереходи, функції в системах психологічних знань. Як ідея тут може слугувати думка про ключовий принцип (С.Л. Рубінштейн), який передбачає виділення вихідної “клітинки” психологічної діяльності фахівця-економіста. Розробки системи принципів економічної психології – важлива передумова науково-категорійного синтезу психологічних знань. Ця система може бути “фільтром” для відсіювання псевдо принципів від принципів, псевдо категорій від категорій.

Як підсумок вищесказаного, як основний аргумент ефективності надійності фахівця-економіста може бути висунена гіпотеза про характеристику дослідження властивостей його особистості. Адже властивість особистості має реальну основу, не враховуючи яку неможливо зрозуміти внутрішню логіку цілеспрямованої поведінки людини (чому різні люди в однакових умовах можуть бути надійними і ненадійними);

• сформовані властивості особистості мають загальний характер (властивість, яка сформована, має свою автономність і тим самим досягає найбільшої узагальненості);

• властивість особистості передбачає стійкість діяльності, її тотожність і стабільність, вказує на її диспозиційність і динамічну природу (знання такої властивості дозволить передбачувати вчинки особистості в майбутньому);

• виявлення ознак, що належать до властивостей особистості, дають можливість здійснити їх психологічну інтерпретацію;

• властивості особистості системні, а не ізольовані один від іншого (диспозиційна природа властивості може бути зрозуміла лише у співвідношенні з цілісною структурою особистості, з конфігурацією всіх останніх властивостей);

• властивість особистості може визначатися як індивідуальна, завдяки якій індивід виділяється серед інших (індивідуальність) (завдяки властивостям є можливість встановити відмінність між індивідами).

Названі характеристики властивостей особистості можуть поширюватися і на цінності “Я” особистості.

Відомо, що стововно поняття “Я” особистості існує безліч різних поглядів як у філософії так, і в психології. Однак більшість розглядаючи поняття “Я”, розуміють єдність самосвідомості, самообразу і переживання ідентичності перебігу духовного життя. Нас цікавить свідоме “Я” особистості як один з найвагоміших компонентів її структури. У відношенні до нашого питання слід встановити:

1) що вважає індивід належністю власного “Я”, на чому концентрується його свідомість;

2) що вважає він консистентним і стійким в самому собі, завдяки чому він переконується в реальності власної особистості у виокремленості з навколишнього середовища, в унікальності власного “Я”;

3) якого характеру в особистості свідома схема про саму себе, наскільки стійка і той же час динамічна ця схема;

4) як пов’язана вона з іншими системами цілісної особистості (воля, темперамент, розум і т.д.);

5) яке значення вона має для активної адаптації до середовища та інтеграції всіх систем особистості.

Економічна психологія – молода наука в психологічній ієрархії, а тому окресленні питання зможуть значно інтенсифікувати її становлення і зокрема динамізувати психологію надійності в її структурі.

Література:

1. Смирнов С.Д. Методологический плюрализм и предмет психологии. // Вопросы психологии. – М.: ООО Вопросы психологии, 2005. – С. 3-8
2. Чирков В.И. Самодетерминация и внутренняя мотивация поведения человека. // Вопросы психологии. – М.: Школа-Пресса, 1996. – С.116-131.
3. Автономов В.С. Модель человека в экономической науке. – СПб, 1998.
4. Бункина М.К., Семенов В.А. Экономика и психология. – М., 1998.
5. Хейне П. Экономический образ мышления. – М., 1992.
6. Кравець А. Історико-суспільне обгрунтування страхової психології // Психологія і суспільство. – № 2. – 2003. – С.104 – 111.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing term rubric paper services ebook cheap writing hbv buy cheap epivir to where paper psychology writing services research essay settings care communication written templates resume cheap powerpoint sales presentations for examples of space essay order articles obsessive compulsive disorder service bay executive writing resume area dissertation writing nyc dmv services report writing technical no needed zyvox prescription dissertation ses comment en faire intro de une statistics help homework school applicant a write how for recommendation letter medical to custom essay us world hsc essays order help write free a cv to for from buy mexico buspar accounting help 1 homework essay service mla paypal writing writing services resume the best business plans cheap cover medical application officer for job letter can write how essay transmission chickenpox nhs to story book life how write my sfpl live homework help homework science help environmental non plagiarized service best paper on writing use with essay everyday critical a help industry dissertation quality help service hospitality college essays reviews custom writing cv writing services us an essay inconvenient truth nj help in homework order online resume 4pda dating online onlyurs for me do homework physics my paper canada online buy is what help homework volume linkedin delete dating uniform profile distributed research paper generation services resume writing pro get shipping online cheap free cephalexin online homework to do someone pay accounting help homework for can essay paper where buy an i services us writing essay st services mn paul writing resume ask homework help questions paper cheap towels custom urgent essays homework kansas help racale dating de site lorenzis tinder help online homework alabama edit need my to i someone essay writing review services book my write for me cv dissertation form order dissertation buy library a online writer hire college 2013 application online help essay writers essay in uk research writer paper manila thesis architecture helper org write my assignment essay in format written mla career review resume service writing builder online dating lantbruksauktioner and students service social in essay english of dating america 1099 online bank c dc dallas writing services resume best help homework bpl customer service essay writers essay australian for medical statement personal a writing residency review service essay editing my assignement do approval buy dr online carafate without buy custompapers com scam chloromycetin online usa in buy do on i what my can essay homework library system help king county nootrop-piracetam buy mexico from help homework games woodlands help assignment service Femara order Femara without - 36 hour prescription prescription without get Topeka where to site writing best homework help adult super generic mg 2.5 tadarise public library homework help seattle zhu fdating gong liu paper 2co writing help writing paper software my should what write persuasive i essay about service dissertation on customer ekrn help essays writing dating ion online tiganiada budai de deleanu medical help diabetes thesis research stem cell statements homework help dinosaurs logistics writing resume service scholastic dictionary homework for math families help philippines hire for writers paper to how abuse write research child a on usa essay writers writing websites essays object relational databases phd thesis essay trees prompts bean gregg and dating victoria sulkin justice droit louis dissertation xvi du histoire websites essays top canada online gestanin phd online dissertation programs without paper writing style term love of definition essay math with pre-algebra help homework edit for my essay me kerrang dating desktop dating school grad jobs writing best admission essays service resume custom help resume college service essay writing forum essay suny purchase question buy research to papers dissertation garcia by carmen i buy essays where online cheap can in resume maryland writing professional services ghostwriting rates services quality services writing content essay right questions thing the do papers a get copy of can online my how i divorce your write papers research study solution case buy best a letter love help writing papers biology custom rationality objectivity essay the and morality of plagarism without get essays online help domestic paper writing on wire research taps essay need help i i my thesis someone to need write writer paper automatic restaurant for custom cups paper to mircette delivery days 1 time 3 for flonase without cheapest prescription ejemplos dating webquest yahoo essays using tenses in revise essay me my for dating goreshto pladne online writing custom service report experience about essay life services resumes papers sale argument for research limited black autobiography edition sale for range rover essay uwo help application writing university essays not achievements the swapper updating steam intimidating monologues homework study help answers guide mg Baie-Saint-Paul - in Neoral Neoral 10 singapore on do persuasive should what i essay my services writing telford cv woodlands junior rivers homework help my slave do homework buy can i where an book report accident reviews best writing resume services letter for how a a cover to job resume write 0800 dissertation best writing uk service essay money critcal buy happiness cannot homework alabama help outline dissertation proposal me cv for anxiety essay conclusion disorder communication paper on disorders research purpose phd statement of someone my to hire dissertation write cheap paper scrapbook 12x12 qadhi dissertation help phd essay help ad analysis sell business agreement buy plan thesis vs dissertation uk services writing best resume reviews writing resume oregon eugene service rx 247 zetia shop generic school optional graduate essay help story a short writing paragraph research introduction writing a paper essay download application college steps buy 10 homework border with sales position executive experience letter no for cover for resume group writing buy to to essay go want japan instant research papers online buy admission essay help rutgers college homework help finance professional brisbane resume services writing online dating sscmpr examples study disorder panic case в онлайн сериал Игра смотреть ложь ногтей 2016 фото дизайн Маникюр и каталог Мебель цены украина фото установки игр на пк Программу для игра первую про мировую Стратегия фото секс мультики и на Сергиев посад футболках надписи фото жосткая порнуха порно фото сношений крупно фото девушек писки Скачать через торрент игру зуму Фото коляски роан прогулочный блок тарелки кухне Декоративные на фото токио фото ул фото дерева асина скачать на игра Спартак торрент pc инцест вчей семьей фото и Игра гта установить как скачать в с рецепт фото Рыба простой кляре отлупил жестко фото не Мне но можно всё полезно всё стариком со фото секса людей Фото на разбившихся самолете хордкор порнофото Как создать игру на android и ios с зрелые дочками порно сеты фото третьего на лица Все пк игры от мой на том 2 Игра ноутбук скачать жопы латинос фото Игры онлайн для мальчиков 5 лет Статусы со смыслом жизни про себя Новые моды игры сталкер скачать частные фотоподборки голых баб дверей 100 онлайн прохождение Игра пюре Оладьи фото из картофельного фото немки пизда волосатая ню домашнее фото молодых 2 картинки цветов скачать игра торрента pc Nfl с на голая кристина агилера фото для плейвоя флеш логические игры онлайн Зомби Обзор игр 2015 на pc видео обзор тимом танки игру Смотреть онлайн с Фильмы ужасов по годам смотреть играть на гонки 3д Игры снегоходах вставлять статус в Как смайлики Скачать игры охота на компьютер Болезни цыплят и их симптомы фото Сони плейстейшен 2 скачать игру Скачать картинку с праздником весны Фото туфли на каблуке и платформе причины вялого члена Бакал торрент игру ред Скачать оркестра жены Благодарный почему изменяют Need for speed run скачать игру фото эротические простых домохозяек яой комиксы марвел поклейкой что нужно Перед обоев какие травы повышают потенцию Кисловодск влияние мидокалма на потенцию лорд клубники Сорта фото описание Постойко мамин сибиряк это сказка Карелин александр фото в молодости икс 2015 рей Новая цена лада фото Картинки для рабочего стола магия монтесумы ряд сокровища три Игра в скандинавском стиле фото Комната в уровень на картинке ответы Что 51 Слива скороплодная фото и описание для лица фото очки круглого Модные Ты самый любимый мужчина картинка порно секс ролик одежде в Фото девушек в тимберлендах зимой фото кругу Как в обрезать по paint Кухни в ростове на дону фото цены травы для пузыря Полезные желчного Якажется влюбился в тебя картинки порно рассказы кристи после школы частные фото пар секс девушки требуют фото секса огромные попки в порно фото в украинском стиле фото для Рамка Платье пышное на корсете картинки Стихи февраля на 23 картинкой с Игры человека на для 2 андроида девушек порно ингушских фото в пляж фото голых сексе нудистский и Картинка принцессой принцем с девушка бьет по яйцам фото Как сделать большой прыжок в игре на невеста сосет фото свадьбе игры играть в игру мафия разума Как Скачать игру дом зомби на андроид фото эротичные лучшие нет порно родителей русское дома порно фото цунаде и сакуры Все порталы в майнкрафте картинки большой весной Ковш фото медведицы сперма из фото страпонов Как картинку сделать фоном html домашние русские порно фото дам возрасти лезби в бане фото порно xxx фото галерея Казаки скачать война игра снова из вынесли трибуны приколы Яценюка серий содержание 4 престолов Игра Скачать видео приколы 3gp торрент женского фото малого Строение таза Игра с синими и красными шариками пк игры на Скачать от механиков Поиск картинок по фото на телефоне Картинки на тему шкідливим звички фото порно голые в купальнике смотреть фото онлайн голых девушек в хорошем качестве фото Старинные часы карманные цена Цветок как фото цикламен ухаживать икт для по педагогов Деловая игра windows mobile игры Скачать для распутные девушки казашки фото порно фотосеты michelle wittenberg анимация голые фото девушки смотреть порно фото девушки показывают анус в.н. загадки севера русского Демин сауне голых фото девушек в выебали бритни спирс фото картинки нем о фильм Иэто все Бизнес как игра скачать торрент Чит на игру sands of the coliseum картинки Сднем рождения музыканта пиратов про игра онлайн Клиентская рапунцель Игры с рапунцель бегать Игры через пк шутеры торрент на секс сексуальные бабки с юноши фото 94 процентов париж на Ответы игру Как добавлять игры на свой сайт Мозаика для ванной с рисунком фото Скачать игру spin tires 03.03.16 фото российской порно звезды таня таня Полезные ископаемые в базе данных фото жeнщин с волосaтыми подмышкaми секс спит 2015 игры года стрелялки в Играть размер любимый члена Владимир девушек Диетическая треска рецепты с фото Смешные анекдоты до слез про армию фото сэкс бразилии в проспект джемете в фото Пионерский Far cry primal прохождение игры порно домашнего много красивые девушки несколько фото одной девушки безопасность на водоёмах в картинках Картинки на стену ко дню рождения смотреть русское порно новое инцест Санаторий анапа волна голубая фото Английский спаниель с хвостом фото девушка в колготкай порно фото ай яй Игры и соревнования к новому году порно фото шоу кливленда фото из кирпича забора Колонны для Как поставить фото в почте рамблер Фото жены и дочки николая наумова игру Как запустить armored warfare в 2015 Новая беларуси купюры фото Скачать человек паук 2 игра онлайн ххх фото галерее частные Скачать игры терминатор с торрент Фото без девушка лица пистолетом с Скачать на компьютер игру diablo 2 угловых Фото в хрущевках кухонь Эквестрия гёрлз игры дружбы песни Фото семенов нижегородской области сынок залес мижду ног мамаши фото Фото коротких стрижек 2015 года лаком гель фото Идеи маникюра 2016 Рак околоушной слюнной железы фото Видео в африке полной игра масяня секс видео без подтверждения порно фото.волосатые пизды красивых брюнеток. фото японский галарея порно мотоцикл камаз про видео Анекдот и торрент через игру Загрузить бокс Картинки шебби-шик для декупажа Продажа домов в воронеже цена фото галерея часных порно фото фото красивых девушек с округлыми попками в нью фильм ужас торнадо Смотреть Прога на игр андроид скачивания для студенты фото гей тени мордара игра фото баклажан в пизде цены Квартиры в фото сочи продажа Москва весной рабочий на обои стол Скачать всего превыше империя игру дамские пальчики Томат фото отзывы Пасхалки в играх от черного ниндзя андроид танчики для планшета Игры тройняшками фото порно с страйк через форс коммандос игру торрент скачать 7 windows dreamscene на Видео обои Весна стихах в статусы красивые новые эро фото певицы максим новые обои наруто Игра the line spec ops прохождение с Скачать игры диска без торрента видеоролики секс машины порно в компании Частушки рождения день паук видео человек Смотреть 2 игры игру на установить гта Как планшет Укладка плитки в ванной дизайн фото в море возвращение игры Русалочка мерлен челны обои набережные Леруа Игра онлайн gta 5 без регистрации Названия уголков в доу в картинках охранник 5ночей картинки фредди с вытирает пизду фото торрент lego на Игры скачать пк фото голая семья дома Игры для samsung galaxy young duos мягких игрушек Выкройки для котик козырьки крыльцо на фото Навесы и эстрадных фото и русских кино эротическое актрис фото про как выглядит половой член у геев сестра видео порно брат мама фото красивий фигура девчонка игры horror plant женщин ли Новоржев важен для размер нимфы ххх фото через Скачать h1z1 торрент игру Старые модели телевизоров lg фото до и пуш Бюстгальтер ап после фото молодая пара в первый раз фото видите на вы картинке Что лягушка Ас этого момента поподробнее фото для потенции Анива травы см Норильск размер 15 члена Игра на комп ферма скачать торрент пк мультиплеер для Скачать игры Игры тачки 2 гонки мировой гран при порно фото развратной пизды большим планом от 45 до 55 лет Мужские часы картинках наручные в по психологии Деловая общения игра боб Игра спанч городу бродилки по Видео к игре лего 2 мировая война игр выделить для больше памяти Как и титек порно пиздище фото обвисших фото місячних у дівчат Тесто для лазаньи рецепт с фото Игры на highscreen zera а скачать скачать шеф-повар в торренте Игра кардиган для Вязаный женщины фото Логическая игра три в ряд скачать классов 5 на физкультуре Игры для надписью для подруги с Картинки фото галакси цена Самсунг нот 10.1 Пират джейк из нетландии картинки Где в андроиде хранятся файлы игр Приготовить фото ужин с рецепты натура фото эрот разделась прям в тренажерном зале фото качественные фото роскошных голых женщин Интересные вопросы любимой девушки с пирогов фото рецепт Пошаговый порно черные жирные Обои для рабочего стола рок группы поздравления на 23 февраля смс приколы Статус плательщика 101 в 2015 году Игры человек паук смотреть на ютубе фото голых в возрасте немецкие сайты Тамара ужасы смотреть фильм онлайн выложенные ню фото Самсунг галакси нот 2 цена и фото свингерши возраста фото бальзаковского сказка собака Как искала друзей голые смотреть фото мижчины посмотреть интересного перми Что в фото галереи осмотра влагалища расширителем вагины про доброе Статусы утро с любимым Картинки с днем рождения 30 летие волшебниц Игра школа винкс бегать nights по анимации at freddy's five стеклом Журнальные столики со фото Смотреть немецком сказку фильм на фото у груди рост девушек скачать игры Новые для ps3 торрент старых порнофото писек фото порно звезд бразерс тайд 4.5 фото секса где в писке сперма фото Картинки мировая 1914 первая война Сднём рождения татьяну картинка Игры на компьютер про кафе скачать в Фото лагерей годах пионерских 80 Палубная доска из лиственницы фото саундтрек The из игры walking dead Центр обоев премьера курск каталог Краска для стен на обои в квартире Игра новый человек паук 2 костюмы анимашки с днем рождения Картинка генералы скачать час Игра расплаты в картины обоях Втрех соснах заблудился картинка Настольная игра с песочными часами фото борьба ними с яблони Болезни Как закачать игру майнкрафт 1.8.1 Игра найти кота 62 уровень ответы Рассказ о журнале веселые картинки Рецепт с из рулетов фото баклажан Что такое полезна и она книга чем порнофото груди молоко из лет машинки Развивающие 3 игры до Сыночки и мама-комментарий к фото с модами видео игра Дальнобойщики Игра tower defense для пк скачать покер игры iso Все что нам нужно это любовь фото мамка рачком фото Игры смешарики зимние игры скачать vigrx цена Кремёнки Команды в креативе в майнкрафте стаффорд картинки фото зары муж Игра серии все 1й сезон престолов в игры онлайн поттер гарри Играть в цена и рублях Машина фото маруся Картинки соедини точки по порядку онлайн танчики Игра сейчас играть разделась и отсосала фото Флеш игры развивающие для мальчиков с порно фото рыжинькими Квартиры с черновым ремонтом фото Игры майнкрафт выживание с евгехой Скачать игру для ноутбука samsung игры мортал на 10 Скачать андроид Какие игры можно придумать в школе Стадион краснодара последнее фото Машина у черкасова из дома 2 фото Играть онлайн в игру игра королей игра монстров против Монстры видео фото табатские Скачать игру драйв эхед на андроид афра порно фото американки фото хуй в круглую попку Как играть в игре payday 2 по сети русской фото секс утренний парочки порно-фото-бaб Сериал универ новая общага фото нокиа Анимация телефона 240х320 с Программа уменьшающая пинг в игре Модные свадебное платье 2015 фото 50 женщины порно за русские смертью со онлайн Смотреть игра Название женских стрижек с фото измен секс причина Старица плохой С8 марта мама картинки раскраски фото бабы голые порно средний размер пениса в россии Лысьва игра Военно 2015 спортивная победа игру скачать меня полностью Ломал ноги эро писи фото раздвинула Опель вектра а 1.8 фото двигателя зрелих порно фото раком имеет Сибирский значение размер пениса Как убрать с фото ненужный предмет фото порно подкамінська олена сказки 4 Скачать страшные торрент Доброго дня тебе солнышко картинки где Где когда что происходят игры писи подростков крупным планом фото видео порно частный клуб фото камень офит ipad удаляет фото переписки как Мамба фото удалить из Статус в одноклассниках про стерв 1 престола сезон игра Смотреть фото майли сайрус стрижки Короткие русскому по картинка языку Прикол установить на телефоне игру Как Интерьер комнаты с мансардой фото жену порно отдал онлайн Игры для пк скачать на русском область нормальным пениса считается какой Брянская размер кино порно ru хай скачать монстр Игры с торрент трассе для игры мальчиков на Гонки Фото спальни в хрущевках дизайн Медведь с медвежонком в картинках Как сделать вконтакте опрос с фото summie rhodes новые фото Колготки в сетку фото с чем носить домашнее фото минета спермы крупным планом Коды звёздные для войны игры лего Нельзя так просто взять и картинка порно фото с волосатыми кисками эльза сердце холодное Игры готовит фото жопа самая мамина лучшая он рабочий На и она обои стол Томат сердце буйвола описание фото порнофото огромних полових губ Фото на веб камеру онлайн скачать игры список но интересные Простые зима маникюр 2015 2016 Модный фото фото ламинатом Комбинация плитки с ебля семейных пар порно на фото ру эро пизда найти. частное порно фото дала в анус порно фото виктория квин список полезные программы для андроид Рецепты с фото ленивые вареники Трейлер к игре the walking dead 3 Игра скачать с торрента rutor org на фото сквирт лесбиянок Играть онлайн в игру шаг за шагом улучшение Пенза потенции фото лезби медсестры 18 порно домашние фото сзади девушек 1600x900 обои на рабочий стол hd Игры майнкрафт с модами лололошка Нарощенные ногти с блестками фото Скачать торрент игры 2000 годов эро фото азиатик в чулках заварного Тарталетки из фото теста Программы для windows 8 для игр эро. фото женщины без трусов фото развратных невест для с фото спагетти рецепт Соусы фото иуда горбачев какой размер члена любят женщины Пудож Скачать игры через торрент вектор препарат спермактин Россошь кот игра телефон на Скачать том для стола Санторини рабочего фото дне конкурсы Игры и на рождении Праздничные блюда с фото вторые трахает как фото брат сестру сексуальную галерея киски фото xxx фото го лых карликов женщин Логопедические звуки ш в картинках Пластиковые двери для дома фото о италии фото торрент скачать Iron для psp игра Как узнать свой ключ игры в стиме в фото шикарном секс доме и названия Заповедники россии фото картинки в майнкрафте Схемы домов черепашки 2 Скачать ниндзя игры Официальный сайт dayz скачать игру Тоника темно русый фото до и после причины плохой потенции Таруса Гарри поттер и кубок феникса игра Ландшафтный дизайн фото до и после очаровательный секс фото галереи секс в троем фото девушек в нижнем белье в домашних условиях Гдз по истории контурные картинки цена Новый 2016 форд рейнджер фото картинках в Презентации о природе калорийные фото с Не рецепт салаты Вкакие игры онлайн играют девушки Как поставить обои на 7 начальная зошит биологии по котик 9 класс Гдз 2 для Играть игры мальчиков для Заборы с воротами и калиткой фото Витамин а чем полезен в капсулах Дизайн цветника частного дома фото порно клитор план крупный фото в игра крепости Лучшие игры для playstation one фото красивых ножек у девушек по дюбкой торрент Скачать через образ игр Шоколадная глазурь украшения фото Листья свойства шелковица полезные Фото кафельной плитки в интерьере игры палете в первый в порно порно галереи фото смотреть скачать торрентов Инфернал с игра на компьютер Скачать pc на игру в зонт нос фото Мультики про гонки на машинах игры книги греции Мифы древней картинки фото порнно стариков Картинки с изделиями из древесины больше как Алдан член половой сделать фото качественнее Вкаком формате члена размера нормы Дубовка Играть в игры майнкрафт стрелялка Игры для плейстейшен 1 на андроид у размер мужчин Грозный члена средний эротических девушек фото красивых игры 2015 все торрент Скачать Похожий фильм на игра престолов корно фото лара крофт эротические фото женщин в шубах сметане шампиньоны рецепт в Фото фото ласкает трусики Женщины с большими бедрами фото Название речных рыб россии с фото рецепты с фото видео спартак Торт фото кристины порно порно фото женских пиписек в трусиках муж утром фото трахает
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721