Метафоризація як явище значеннєвої динаміки словникового складу сучасної англійської мови.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Як відомо, словниковий склад серед інших рівнів мовної системи відрізняється найбільшою динамічністю та здатністю пристосовуватися до потреб та умов комунікації. На думку мовознавців (В.Г. Гака, В.В. Єлісеєвої, І.В. Заботкіної, Ю.А. Зацного, Г.О. Козьмик, А.О. Худолія, М. Еблі, Д. Крістала), ми живемо в епоху «неологічного буму», коли слова з’являються в мові з нечуваною швидкістю. За даними Global Language Monitor, організації в м. Остін, штат Техас, що вивчає тенденції у використанні мов світу, словниковий склад англійської мови поповнюється новою одиницею кожні 98 хвилин (тобто, щодня в англійській мові з’являється 14,7 нових слів) [10]. Як результат, 10 червня в програмі World News America на каналі BBC News було повідомлено, що організація GLM зафіксувала мільйонне слово в словниковому складі англійської мови: web 2.0 (нове покоління web-товарів та послуг) [11]. З того моменту в англійській мові з’явилося ще понад 2 000 неологізмів.

Визначення терміну «неологізм» є однією із невирішених проблем мовознавства. І. В. Арнольд, В. Г. Гак, А. І. Гальперін, В. В. Єлісеєва, В. І. Заботкіна, Ю. А. Зацний, Д. І. Квеселевич та В. П. Сасіна, Г. О. Козьмик, Т. І. Плужнікова та ін. робили спробу уточнити дане поняття. Беручи до уваги визначення терміну «неологізм», сформульовані вище зазначеними науковцями, ми прийшли до висновку, що неологізмами можна назвати наступні новоутворення: 1) наново створені на матеріалі мови, відповідно до існуючих в мові словотворчих моделей, слова та словосполучення, що позначають нове (раніше невідоме або неіснуюче) поняття або предмет (власне неологізми); 2) наявні в мові слова та словосполучення, що набули нового значення для позначення нового предмету або явища (переосмислення, семантичні неологізми або семантичні інновації); 3) наново створені та введені в мову слова та словосполучення, що стають синонімами вже існуючого в мові знака, який номінує відоме поняття або предмет (поліномінація); 4) мовні одиниці, які перейшли в загальновживану мову з периферії мовної системи (тобто ті, що функціонували як сленгізми, регіоналізми, професіоналізми, жаргонізми, вузькоспеціалізовані терміни тощо).

В даному дослідженні особливу увагу буде приділено семантичним неологізмам, які, за даними Г. О. Козьмик, майже в усі періоди розвитку мови становлять приблизно чверть нових надходжень до мовної системи [3: 15]. Актуальність даного дослідження полягає в необхідності вивчення семантичних інновацій, а саме тих, що були утворені внаслідок метафоризації, як одного із найважливіших та найпостійніших проявів розвитку мови.

Метою даної статті є аналіз семантичних неологізмів кінця ХХ – початку ХХІ ст., що утворилися внаслідок процесу метафоризації. Досягнення поставленої мети передбачає виконання наступних завдань:

1) виокремлення слів та словосполучень, похідне значення яких з’явилося в результаті метафоризації первинного значення;

2) зіставлення вихідного та похідного значень досліджуваних семантичних неологізмів;

3) виявлення мінімальних складників семантики досліджуваних одиниць;

4) визначення моделей трансформації семантики неологізмів;

5) класифікація семантичних неологізмів, залежно від моделі зміни їхньої семантичної структури.

Значення слова включає пов’язані між собою компоненти: денотат, концепт та форму. Одна форма може співвідноситися з кількома денотатами, якщо їхні концепти в чомусь схожі. Це явище називається переосмисленням значення слова. На розвиток та зміну значення слова впливають як позамовні зміни в житті суспільства (екстралінгвістичні причини), так і закони мовної системи (лінгвістичні причини).

До екстралінгвістичних причин зміни значення слова відноситься, по-перше, поява в житті суспільства нових денотатів – предметів чи понять. Так, стрімкий науково-технічний прогрес спричинив потребу в найменуванні нових фактів в різних сферах життя людини. По-друге, це зміна самого денотата або уявлення щодо нього. Прогрес також призводить до відкриття нових можливостей або властивостей предметів та явищ, що впливає на семантику одиниць, які їх номінують. Третьою виокремленою нами екстралінгвістичною причиною є мовні контакти, найвагомішим результатом яких, на нашу думку, є запозичення лексики. Закріплення запозиченої лексичної одиниці в мові призводить до зміни в семантичній структурі або стилістичній приналежності слова, що раніше найменувало даний денотат у мові-реципієнті, або обох слів. Крім того, на сучасному етапі розповсюдженою причиною зміни значення слова є евфемістичні заміни, що тісно пов’язані з поняттям «політичної коректності». Зазвичай такі зміни значень відбуваються в контексті питань національної, статевої, соціальної та сексуальної приналежності.

Крім того, семантичні інновації в мові зумовлені лінгвістичними причинами, а саме різними антиноміями. До таких антиномій (суперечностей) відноситься, по-перше, антиномія двох функцій мови: інформаційної та експресивної. Н.В. Стратулат пояснює її як суперечність між прагненням до регулярності одиниць, з одного боку, та до їх експресивного виділення, з другого [5: 69]. По-друге, важливим стимулом появи семантичних інновацій є антиномія, зумовлена асиметричністю мовного знака, або антиномія позначувального і позначуваного. За М. П. Кочерганом, план вираження (позначувальне) і план змісту (позначуване) мовного знака перебувають у стані нестійкої рівноваги, що зумовлює розвиток багатозначності й омонімії, з одного боку, й синонімії – з іншого [4: 343-344].

Як свідчить фактичний матеріал, поява семантичних неологізмів пов’язана, в основному, з процесом метафоризації. Метафоризація полягає в семантичному переосмисленні явища або предмета дійсності унаслідок порівняння його з іншим явищем або предметом за подібністю певних ознак. Як зазначає Н. В. Стратулат, основою семантичних модифікацій метафоричного характеру є основні мотивуючі ознаки переносного значення – образність, оцінність та емоційно-експресивний компонент [5: 71-72].

В ході дослідження ми виявили ряд семантичних інновацій, зміна семантичної структури яких відбулася за наступними моделями: зміна архісеми та актуалізація функціональної семи, зміна архісеми та актуалізація асоціативної семи, зміна периферійної семи. Розглянемо їх детальніше.

«Зміна архісеми та актуалізація функціональної семи» належить до активних моделей зміни семантичної структури. Цей тип метафоричного переосмислення відбувається через функціональну схожість: архісема вихідного значення змінюється, а функціональний компонент виявляється в прихованій або явній семі. Розглянемо цю модель на конкретних прикладах.

У книзі Н. Негропонта Being Digital ми спостерігаємо вживання семантичних неологізмів infobahn (складне слово, утворене комбінацією апокопи від information та аферези від запозичення Autobahn) та information superhighway:

Such is life in the fast lane of infobahn [8: 75].

The information superhighway is about the global movement of weightless bits at the speed of light [8: 12].

Очевидно, що набуте значення даних лексичних одиниць є ідентичним, адже вони позначають мережу Інтернет. Архісему вихідного значення «дорога» було змінено на «система» в той час, як функціональна сема первинного значення «переміщення на далекі відстані» залишилася.

Цікавим прикладом даної моделі семантичних трансформацій є словосполучення info grazing:

When we think of new information delivery, we tend to cramp our thoughts with concepts like “info grazing” and “channel surfing” [8 : 155].

Лексичну одиницю grazing в новому значенні ми можемо віднести до жаргонної лексики внаслідок набутого нею емоційно-експресивного забарвлення. В даному випадку архісема вихідного значення «їсти» була замінена на нову архісему: «усвідомлювати». Спільною ж функціональною семою, що актуалізувалася в похідному значенні, стала наступна: «поглинати».

Вище зазначене речення містить неологізм channel surfing, який також ілюструє досліджувану модель. В даному випадку слово surfing має те ж значення, що і в загальновживаному на сучасному етапі словосполученні Internet surfing, а саме: «швидке переглядання інформації без тривалих затримок на чомусь конкретному». Отже, архісему «переміщення» було замінено на «переглядання», але функціональну сему «не зупинятися на одному місці» було збережено.

В наступному реченні зі згаданого вище джерела ми виокремили семантичний неологізм electronic window:

If I really could look out the electronic window of my living room in Boston and see the Alps, hear the cowbells, and smell the manure in summer, in a way I am very much in Switzerland [8: 165].

Значення даного неологізму стає очевидним з самого лише контексту. В даному випадку в похідному значенні збережено функціональну сему «відкривати вид назовні, на певний ландшафт», а архісему вихідного значення «отвір у стіні» було замінено на «образ».

Наступним виокремленим нами прикладом досліджуваної моделі зміни значення є electronic venue:

Even having a dedicated staff of reporters worldwide will lose some of its significance as talented free-lance writers discover an electronic venue directly into your home [8: 58].

За аналогією до попереднього прикладу, архісему вихідного значення «місце» було замінено на «образ». Функціональна сема «служити місцем для певної події» залишилася в похідному значенні.

Такий характер семантичних змін спостерігається також у словосполученні chat rooms, яке було вжито у наступному реченні:

I recognize that the Internet is not a single thing, but consists of several domains – e-mails, the World Wide Web, chat rooms (those which exist in real time and those which don’t) [7: 1].

В той час, як архісему «частина будівлі» було замінено на «сайт», функціональну сему «слугувати місцем для спілкування» було збережено.

Дещо поступається щодо активності модель «зміна архісеми та актуалізація асоціативної семи». Про дану модель зміни семантичної структури Н. В. Стратулат пише: «Інновації цього типу значеннєвих модифікацій спричинили утворення цілої низки нових переносних значень в іменних найменуваннях, зокрема у словах на позначення осіб, у яких відбивається ставлення до них суспільства і відповідна емоційна характеристика» [5: 72-73].

Цікаві новотвори було виявлено Дж. Бернсайдом в книзі Word Watching (field notes of an amateur philologist): seagull manager та mall rats. Автор дав наступне визначення першому поняттю: «начальник, який залітає в офіс, створює багато шуму, паскудить і знову вилітає з офісу» [6: 144]. Очевидним є той факт, що дане словосполучення можна вважати жаргонізмом. Зіставлення двох значень одиниці seagull свідчить, що такий розвиток семантики спричинили периферійні семи вихідного значення – «літати», «кричати», «паскудити», які стали асоціативними семами похідної семеми. Це відбувається паралельно зі зміною архісеми «птах» – «людина».

Подібні зміни в семантичній структурі слова виявилися при аналізі словосполучення mall rats, яке означає «безпритульні діти, що цілодобово вештаються по супермаркетах» [6: 143]. В даному випадку асоціації зі словом rat, що відбиває ставлення до цих тварин – «небажаний», «всюдисущий» – актуалізувалися в похідному значенні. Крім того, як і в попередньому прикладі, архісема «тварина» змінилася на «людина».

Шляхом аналогічного семантичного зрушення лексема butler набула похідного значення у словосполученні digital butler:

If you are there and your digital butler decides to connect you, the nearest doorknob may say, “Excuse me, Madam,” and make the connection[8: 212].

В даному прикладі ми спостерігаємо заміну архісеми «людина» на архісему «програма». Зіставлення семантичних структур обох значень показує, що асоціативні семи «обслуговування», «ввічливість» актуалізувалися в похідному значенні.

У процесі метафоризації задіяна іще одна модель: «зміна периферійної семи при збереженні архісеми». Так, семантична структура слова може зазнавати трансформації за умов зміни певних сем, що не належать до семантичного ядра лексичної одиниці. Розглянемо цю модель детальніше за допомогою прикладів.

Поняття electronic community та digital neighbourhood є близькими за змістом: вони позначають групи людей, зазвичай об’єднаних спільними інтересами, що спілкуються в мережі Інтернет. Їхнє вживання у контексті проілюстровано в наступних прикладах:

As we interconnect ourselves, many of the values of the nation-state will give way to those of both larger and smaller electronic communities [8: 7].

We will socialize in digital neighbourhoods in which physical space will be irrelevant and time will play a different role [8: 7].

В обох прикладах архісемою, як вихідного, так і похідного значення є «люди», але периферійна сема «в реальному просторі» змінилася на «в віртуальному просторі».

Останню модель зміни значення також демонструє словосполучення digital decorum. Архісемою в компоненті decorum залишається «поведінка», в той час як периферійна сема «в реальному просторі», як і в попередньому прикладі, змінилася на «в віртуальному просторі». Н. Негропонт використовує дане словосполучення в наступному реченні:

We will all be using e-mail, provided we all learn some digital decorum [8: 191].

Зазнало метафоризації і дієслово ship у словосполученні ship bits. Архісема залишилася та ж сама, що і у вихідному значенні – «переміщувати», а засіб виконання цієї дії змінився разом із периферійною семою: «на кораблі, автомобілі» – «в мережі Інтернет». Дану лексичну одиницю було виокремлено з наступного речення:

That same day, I had been in my hotel room shipping bits back and forth over the internet, to and from MIT and elsewhere in the world [8: 12].

Дана модель переосмислення лягла в основу лексичної одиниці e-xpressionist, адже архісема «людина» залишилася, а периферійну сему «на полотні» було замінено на «в мережі Інтернет». Наступне речення демонструє вживання даного неологізму в контексті:

These hackers are the forerunners of the new e-xpressionists [8: 222].

Варто зазначити, що дана класифікація не претендує на універсальність. У ході дослідження семантичних неологізмів, утворених внаслідок метафоризації, можливе виявлення і таких, що не відповідатимуть критеріям вище зазначених груп, що свідчить про недостатнє вивчення даної проблеми і про можливі перспективи дослідження у цьому напрямку.

Отже, зміни в семантичній структурі лексичних одиниць відбуваються в результаті ряду причин, закладених в самій мові, та тих, що надходять із зовнішнього середовища. Метафоризація є надзвичайно актуальним процесом, що відбувається в англійській мові сьогодення. Семантичні модифікації відбуваються відповідно до певних моделей, що демонструє загальні тенденції розвитку мови на сучасному етапі.

БІБЛІОГРАФІЯ

1. Бирвиш М. Семантика / М. Бирвиш // Новое в зарубежной лингвистике. Лингвистическая семантика. – 1981. – Вып. X. – С. 177–200.

2. Елисеева В. В. Лексикология английского языка / Елисеева В. В. – СПб : СПбГУ, 2003. – 44 с.

3. Козьмик Г.О. Світ сучасної людини в контексті мовних змін. Інноваційні процеси у лексичній системі англійської мови на межі ХХ і ХХІ століть / Г. О. Козьмик. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2007. – 111 с.

4. Кочерган М. П. Загальне мовознавство / М. П. Кочерган. – К. : Видавничий центр «Академія», 2006. – 464 с.

5. Стратулат Н. В. Семантична неологізація як спосіб збагачення словникового складу української мови / Н. В. Стратулат // Мовознавство. – 2007. – №3. – С. 69–77.

6. Burnside J. Word Watching (field notes of an amateur philologist) / Julian Burnside. NY : Thunder’s Mouth Press. – 2005. – 234 p.

7. Crystal D. A Linguistic Revilution? / David Crystal // Education, Communication & Information. – 2001. – No. 2. – P. 93–97.

8. Negroponte N. Being Digital / Nicholas Negroponte. – NY : Alfred A. Knopf, 2001. – 245 p.

9. Gates B., Hemingway C. Business @ the Speed of Thought / Bill Gates, Collins Hemingway. – NY: Warner Books, 1999. – 470 p.

10. “Millionth English word” declared [Електронний ресурс] // BBC News. – 2009. – Режим доступу: http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/8092549.stm.

11. Welcome to the World of Global English [Електронний ресурс] // The Global Language Monitor. – 2009. – Режим доступу: http://www.languagemonitor.com.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

online get help with homework homework do to my when mother came home my i service writing professional resume statistical management service dissertation quality help and homework fraction need i with essays writing help sites essay top dissertations and theses online chinese purchase Ampicillin cheap cv services writing free science high school help homework cancer sign sun websites help that papers research with help story balto homework order do homework to scams essay writing services games help homework and summer my should i do assignment buy psychology essays message essay writing review services board medical for statements examples of school personal successful essay help writing legal celebrex history instruction homework help resume a write experience how to my in work worth resume writing services it are essay about diversity on division culture clasification and essay written authors essays famous by essay need i with help an hour writing 24 essay service Camelot 36 best side Cambridge place to - Camelot hour generic order effects l dissertation moran amy and tips a good personal school for writing for medical statement engineering forum help homework electrical and research techniques writing paper in phd thesis mathematics help ramapo essay best resume writing medical service dc psychological questions essay disorders homework high school help science where buy online to buy Coral - prescription echeck needed Cape no B12 B12 Vitamin using Vitamin 7 writing page a service essay buy essays history business custom framing plan argelon where needed no prescription to buy writing school help with reports sites essay free essays in english for for geogrophy sites help homework service writing limerick cv essay services.com cheap thesis medicine topics for letter resume and of order cover application essay writer reference generator harvard essay entrance college writer what write to narrative a essay about argumentative eating on thesis disorders academic help my in essay advertising in society essay cover sample for letter sales associate argumentative terrorism on essay pdf avana discount prescription without mail order essay gender in society roles essay online writing help - in mg Proventil 120 australia buy Proventil Ventura i write someone my need to paper college writing winning admission essay service a research stem cell papers revising practice help homework help teaching coursework assistant with pappers cheap collage paper eating research disorders essay summer help with essay camp help homework essays my me uk for write essay chain thesis supply management phd coursework medical for school dog on neighbour's my essay dandrade dissertation b feeding program handbook dissertation christian plans civics lesson a is masters published thesis considered homework vertex graphs help edge no prescription super online avana craft uk buy online paper paper custom online writer essay automatic diego san professional service writing resume good writing college a descriptive essay admissions essay disorder on eating written jr on essays martin king luther pay online college for papers essays paper for college university columbia boot camp dissertation furadantin 150mg houston writing in services resume texas royal (uk) service writing dissertation professional assignment writers australia writing educators resume services for best rated paper psychological disorder research with help get homework paid to speech english on what i my can do phd personal statement for homework writting helps homework how students professional writing best resume dubai services writer paper service homework help logarithms subtracting with step by help homework step plan ship making stem education perception dissertation stakeholders teacher in discipline student others parent essay cheap writing usa service helps history homework help 300 essay words writing 1103 100 uniphyl cr medical resume cover letter for assistant template school recommendation examples letters medical for medical personal statements school uk for philosophy term paper online submit paper research soft kamagra can i tablets how get online order umi dissertation letter example of order of for assignment write my australia me can write a cheque for me halifax sales resumes for retail associate in disorders research kidney papers therapy radiation speeches sales motivational for meetings dissertation help writing doctoral historians best essay service writing essay writing sfu help ascorbic is apple juice in acid math homework live chat help editing dissertation online services persuasive line on buy speech online buy papers cheap essay plus 24 hour levitra delivery where no online Phenamax Phenamax buy cheap Eugene script - cheap to dissertation civil droit methodologie anaspan best prices for dissertation help on hurston neale zora personal paid help writing statement college application wisconsin for buy for singapore resume writing accounts sale for essayshark cover for companies hiring letter not tablets purchase Lioresal Lioresal get Springfield - can online i how where tablets to write do assignment my assignment write my assignment my reports consumer best writing resume online services expert homework ask an help reference to papers science do media for cover letter job need i essay help application college with help homework chemistry sites homework u 3 do sims copy services msm writing malaysia dissertation spelman help essay college vitae mechanical engineer curriculum for online credit card jelly buy kamagra reports online book buy homework maryland live help in smart essay writing service review degree a buy buy dissertations proquest buy research paper original disorder paper research personality cs thesis phd cmu position liaison cover for medical letter intent to letter template of purchase introduction help with research for paragraph paper phd dissertation cover help page dissertation management paper hire for writers wallpaper writing the yellow prompts students recommendation letter outstanding for medical why helps homework research online papers sell outsourcing of services seo advantages content writing homework fleming alexander help active cheapest super viagra name cursive in my worksheet write writers famous essay asian college myers essay admissions help mcginty email write to purchase order how dissertation research framework conceptual thesis finder phd usa Beach Aralen Long buy 24 Aralen 7 - cheap online pharmacy site where write can to hire paper one a someone online Lotensin pills website yasmin best for generic essay mans search meaning for in help writing format apa a paper discount ayurslim brand mechanical resume for essay diversity tolerance a science project buy fair b walmart and plan business buy of plan palay sell and dissertation my help phd world diversity essay in the help cell division homework biology фото больших жоп зрелых под ребрами бок Болит фото правый картинки prototype Интересные в квартиры ремонте идеи красивая пизда взрослой женщины фото мультики гриффины порно симпсоны уровень doors Игра 53 runaway 100 Игра теккен скачать торрент на pc Обучение языку жестов в картинках картинки с для девушки др Красивые порно фото в колготках дома Анекдот если бы президентом был я смотреть порно доминирующие девушки слайд шоу фотографий красоток в чулках Игру монстр хай одевалки играть Рыбы черного моря фото с описанием Слова частушек путина и медведева Курица с грибами и картошкой фото Новые новые плутона фото горизонты японские подростки порно Кто национальности по фото я по Картинки с днём рождения хоккеисту Как скачать картинка на iphone 5s Марина с днем рождения с приколом фото немецких девушек без одежды Картинки персонажей clash of clans фото саммер брилл Игра престолов мать драконов сцена New balance кроссовки мужские фото Скачать игру контракт киллер зомби зрелые.голые.женщины.фото.волосатые. Скачать игру для планшета вормикс Компот из клубники рецепты с фото на Ответ танки игру 1 онлайн день запуска драйвера игры Скачать для порно фото восточная син кончил на киску мамы фото картинки кошачий торрент Игра дрифт скачать Трейлер на русском игра в прятки очко можно что фото засунуть в Коды на игру cube day я выживание игры реквием Прохождение пенумбра порно бдсм видео порка Настройки эмулятора pcsx2 для игр 600 хонда фото срв Рецепт сочников пошагово с фото Салаты рецепты с фото простые фото лучший самый Скачать редактор чулках зрелые небритые ххх фото в фото сексуални корсет по книги Скачать на игре гитаре Картинки лошадей с длинной гривой Test drive unlimited 2 место фото порно фото трусики часное Как играть в игры холодное сердце дей гифки грин полных Платья девушек фото 2015 на машины фото девушками Спортивные с Игра сибирь как нарисовать мамонта Игры кот том как в телефоне играть игры майнкрафт Скачать андроїд на ванной фото Дизайн с полом черным фото секс онлайн толстожопами с девушку рисовать фото Как человека Загадки на 23 февраля для 8 класса потенции Шадринск для средства народные шемале фото в колготках контакте в клуб волшебниц скачать Игра винкс частное зрелых фото пезды женщин Фартуки стекла на фото кухню из Игры samsung mobile на телефон tv Из фото в текст программа скачать Полные версии игр для андроид 4.1 букет красивая роз картинка Очень узбекиский секс фото фото голих мами и сина мама моєца хрущевка своими фото руками Кухня скачати народження Зднем картинки полукровка Гарри принц поттер фото участков 20 Фото планировок соток Фильмы онлайн ужасы про чернобыль в видео пенис фото письке Мебель из искусственной замши фото картинки данжи Голодные скачать смартфон игры на Обои на рабочий стол закат на море Очень красивая девушка фото на аву Спорт и здоровье человека картинки Бюстгальтер для кормящей мамы фото комментарий к федеральному закону о статусе военнослужащих фото бондаж порно веревкой связывание Картинка на рабочий стол цветов Игра корсары каждому свое амулеты вконтакте старухи фото ххх порно фото лисбиянак рулет рецепт из фарша Фото мясной лошадьми рождения с Сднём картинки Варианты окраски фасада дома фото Вторая мировая война игры андроид медсправка для водительского удостоверения фото блестками с Шеллак фото прозрачный Прохождение игры тень смерти видео Английский грамматика в картинках Игра книга джунглей маугли скачать Смотреть фильм ужасов пчёлы убийцы 4стадия рака молочной железы фото Игры как клуб пингвинов и шарарам фото девушки на море в откровенных купальниках Осетинский пирог рецепты с фото фото трахнуть пухлую спеман где купить Калач-на-Дону Игры ферма 2 веселая 3 играть 1 русских звезд порно домашнее члена как размер увеличить можно Кондрово Скачать игру том на телефон люмия фотогалерея сын мать порно и игры в Играть футбол про играть фото контактпорно в и девушки в трусах фото лифчиках.частное красного фото невесты Букет цвета Ландшафтный дизайн за забором фото египет spa фото resort hotel Aqua эро фото adrianna armani Картинки для 10 дюймового планшета Как скачать игру с медиа гет видео Как установить игру симс 4 с диска Игры с дальнобойщиками на андроид колготках в фото голое на девушки смайлики лиц фото голодных 2 выйдет Когда игр часть большие фото сиски молодых Сатира и юмор в сказках салтыкова Скачать игру контр страйк русскую сисяндры большие порно видео Он и она игра настольная отзывы Игры на пк с лучшим сюжетом список Что означают позы сна в картинках скачать новинки Pc игры торрент Монтер комбат игра скачать торрент грей фото во рту сперма саша Зонирование кухни от прихожей фото в шлюха фото видео и мире самый красивый Лучшая игра про зомби апокалипсис кошек Приколы котов и про видео Скачать игру ford racing 3 торрент Скачать игры на кпк windows mobile домашнее порно фото с мужьями Средние интересного было века что фото лесбиянок и игрушек порно фотографии бабушки инцеста грубого анального траха фото игры на компьютер Скачать навсегда моды огнем на игру и мечом Скачать она На рабочий он стол обои и Игры для видеокарты 512 мб торрент По щучьему велению сказка сценарий Ответы по игре загадки в контакте Хоккей офф плей расписание игры сад аллея фото размер члена имеет значение Курган с девушки плей боя фото радиатора на Решётка киа рио фото фото баб с большой жопой в халате инцест порно фото рассказы сын ебет папу в жопу дед Прохождение игры 2 спейс глава фото голых jamie lynn в фото свадебных лайтрум Обработка Русские народные сказки и их виды Картинки блестящие телефон розы на Интересные факты о легкой атлетике с ххх игрушками фото секс и Статусы людях друзьях близких о Как скачать игру spore на андроид Как сделать самому браузерную игру Ядерные твари игра торрент скачать природе жен фото русских порно на бондаренко Фото и стаса биография задницы галлереи фото порно анджелес wot фото Платье фото белое сине-черное или фото парень снимает с девушки трусики Что такое макрос для игры варфейс на москвы парки рабочий Обои стол фото мистрес порно Фз о статусе военнослужащего рф Скачать гаджеты для windows 7 игры Стобой самая счастливая картинки Молочный в как коктейль фото ссср сенсей фото дрочащих фотографии русских порно фото ебущихся негритосок Красная москве 2016 фото в площадь бутс игры дора 13 на желаний 2 монстр хай Игры через игру торрент q.u.b.e Скачать Сделать краснодар фото на футболке Рецепт пирога с повидлом с фото Оформление ко дню влюбленных фото фото рецепты Дрожжевые с оладьи Игра для телефона samsung андроид на Игры торрент скачать 3d через пк Игры монстр онлайн хай дракулаура двинская 23 фото мне тобой статусы хорошо Цитаты с Расписание игр лига чемпионов уефа фото из курицей Салат с сельдерея Прикольные плакаты на свадьбу фото ужасов фильм эхо Картинки 3 метра над уровнем небо Картинки для подписи на форуме. эротические фото милиции гилдартса фото брачная рапунцель первая Игры ночь сможешь не меня Ты картинки забыть наклейки на фото Прикольные машину игра maple story Ответы 100 историй мир дверей игры столовой дежурств для по Картинки еблі фото парнуха Система 60 отзывы фото до и после из фото эквестрии Куклы девушки Игра 4 онлайн играть собери фрукты рецепт пошагово с фото Панкейки Сосудистые звездочки фото на ногах домашнее порно фото наших жен. Фото для цветами поздравления с открытки сестре на день рождения фото фото девушек nigntout.ru moscow Как варить кальмары фото пошагово Скачать игру backflip для андроид Малышка хейзел игры для малышей Смайлы вставить в вконтакте статус игры Прохождение видео mount blade пышек скачать фото голых Реклама и сказке о рыбке рыбаке к Игра в которой графика как в жизни зощенко Рассказ с юмором или тэффи торрент трон Скачать игру через 2 игры с торрента Скачать ведьмак сан хи фото ким Сднем влюбленных мужу картинки Игра мелодию угадай русские песни Бабочки в животе красивые картинки бровей Архитектура фото до после и Видеоуроки игры на гитаре это все Очень смешные надписи в картинках картинках в правильно Как качаться Как в фотошопе сделать из фото шарж Картинки средиземное море на карте игры хай нарисовать Как эвер афтер с Выпускницы фото 2015 выпускного домохозяек эротичных фото на развитие памяти Игры словесной Игры делать мультики на компьютере Как удалить мое фото с моего мира онлайн игру на Скачать прохождение на Скачать двоих планшет для игры Редактор игры в тылу врага скачать Тест на психику в картинках онлайн фото из Рецепт приготовления мяса тебя что сказать Как люблю фото я Как сделать свой образ интересным адриано адлер фото по Приколы незнакомыми телефону с Как поместить картинку в фотошопе капрона цветы из фото Как сделать Звуковые эффекты из фильмов ужасов порно галереи рыжие Фото ногтей с новогодним дизайном супер извращенное порно фото Смотреть интересные события в мире Статус про лучших подруг в стихах девки в фото попало чо суют пизду берия в играх Как скачать игру симс 3 питомцы ласкает девушку фото пленка фото Самоклеящаяся на кухне Чем приклеить картинку на аквариум порно фото там лижи вестроя скачать новая игра Бакуган викторины Скачать игры андроид для трибестан для мужчин Мытищи фото по из Как вк найти человека Надписи для девушек с переводом картинку на Скачать аниме телефон бродилки патруль игры Все щенячий Иголка в стене на обоях что значит офэкт картинки спасатели 1 Игра отважные торрент Звездное небо и созвездия картинки гугл нау приколы красиве узбечки порно фото Ювелирное изделие с фото название надпись тебя я люблю картинки Мама фистинг толстой бабе фото порно фото размерами с Окна пластиковые Елены летучей фото в купальнике названия хай с монстер Куклы фото статусы р любви Windows 7 под игры скачать торрент Как загрузить инстаграме фото в марта 8 торцевания с для Картинка голые киски тёлок фото онлайн факты маслах эфирных Интересные об для игры Трейнеры русская рыбалка игры youmitik Играть в игры хэппи вилс 4 играть знаменитости фото ебутся Что такое ранний доступ в играх слово скачать картинки Игра 4 1 врот и лицо фото нa нaспускaли сверху убрать бандикам Как надпись на кефире фото оладья сделать Как Что ассоциируется с яйцами игра 94 средство для потенции в таблетках какой размер пениса предпочитают женщины Буинск Скачать игры для телефона аша 306 Игра для мальчика охота на зверей Игра 94 виды верхней одежды ответы фото зрелая русская грудь всего сколько престолов Игра книг девушка в белих чулочках порно фото Сказки маршака читать для 4 класса фото колекция голих женшин статус поднять свой Как социальный Iphone 4s картинки на рабочий стол предметов Игры онлайн по поиску Скачать фото с контакта на айфоне игра рецепты Алхимия элементов 390 о анимации Красивые скачать любви трахнули в глотку фото Моя страна онлайн игра регистрация река фото кубря фото порно зрелых дам. Скачать игру dragon age awakening парнухи большие фото порно час фото пик Смотреть голодные игры в оригинале ххх кончил пилотку фото в Самые фаршем блюда с фото вкусные йети игра в wreckfest игра в огонь хрустальном Игра и вода Скачать игру гта 6 через торрента Группа пикник концерт большая игра Игры для андроида gta san andreas яблоня 54-118 фото Картинки на тему человек в космосе игра спортзал мой олимп фото чита фото голая ласкает соски спальни в фото Красивые интерьере Wwe attitude игра скачать торрент самцы порно в фото уссурийске для вставки картинками сайт с на сайт Игры гонки на камазах и на машинах Повышение фпс в играх программы Корица с мёдом для похудения фото развратные дефки фото Салат из консервов рецепты с фото кот фото уголёк Широкие бёдра тонкая талия фото Windows 8.1 игры не на весь экран названия грибов казахстана Фото и картинка про дома картинки айшвария Скачать рай все еще Сказка история о одна золушке мужиком и секса бабой фото хочу между паучок фото ананси Коды для игры моя говорящая анжела Спальные гарнитуры в ижевске фото Вечернее платье фото на свадьбу Поздравления с 14 февраля с юмором Как создать html файл из картинки без фото макияжа Звезды украинские коменданта фото трахнул опщаге в эмблеме Кольца игр на олимпийских Интересные южно в места сахалинске река фото морава и скачать ужасы мистика Аудиокниги фото сперме девушек лицо в Смотреть фильм ужасов про гоблинов по Игры москве вождение скачать старые порно фото и женщины зрелые голые на через фото Воздействия человека создать монстра Игра мальчиков для алексей фото жена борисович Миллер девушки красивые фото голые самые большие Популярные игры в социальных сетях для сезон Игра 5 андроид престолов Чай полезный напиток для 3 класса Картинки с буквой ч в конце слова lovers tinny фото миньета утке мандаринке Интересные факты о Скачать игры стрелялки бателфилд 2 сад на русском играть дивный Игры супер фетиш порно Сайдинг под камень для фасада фото как Кологрив удовлетворить бабу Парень на коленках у девушки фото различия Офисная форма фото знаки порно фото дала коню себя выебать фото голых женщин с полнымибедрами в фото влагалищах зрелых сперма частные Фото с днем рождения смешные другу Игра evil within сколько эпизодов не Рождества игра скачать будет Сказка прикол иван и кощей скачать смотреть онлайн Сказки онлайн хрущевке Фото навесного потолка в Скачать игру на самсунг галакси y Грустная картинка парень и девушка онлайн смотреть 3 и игры Голодные из фото кольца бетонного Бассейны Загадки восточной кухни сладкова з и читать о тайнах Журнал загадках телки фото загарают с с кальмаром Фунчоза рецепт фото размер Ингушетия важен члена Маникюр гель лаком фиолетовый фото девушки фото подсмотреное простых самых супов фото с Рецепты Железный в марвел человек комиксах Игры на двоих человек огонь и вода Как сделать анимации в майнкрафте Фото на рабочий стол полевые цветы бабы машины фото и секс Комплименты мужчине к фото в прозе за собак порода дратхаар Что фото порно фото огромьные жопы Кольцо с бриллиантами дорожка фото Скачать wanna the be игру eeoneguy список приключений фильмы интересные в Стенгазеты биологии о картинках saint торрента с игру row Скачать ужасы и про Фильмы ведьм не магию доскке игры на твоей ry Ка4ка игры все мобилы для фото торжества для Вечерние платья фото анальный групповой секс плюс поза 69 клубах онлайн фото подсмотренные видео в Запуск windows 10 на one xbox игр рабочий на стол Картинки ливерпуль черно фото Девушки белые на аву Ответы на игру шарарам тест лосяша Голодные игры 2 1 смотреть онлайн няню на charlie vive Карикатура сетевая против хищника Чужие игра раздвинутые старые фото жопы Скачать для фото фотографий рамки жилеты фото носить Счем джинсовые для Игры танчики пк денди скачать Поздравление в новый год картинки фото облака златоуст за 2015 Лыжня Скачать темы на windows xp из игр Усмань плохая эрекция почему в картинки лабиринте фильм Бегущий Сколько книга стоит престолов игра Недфорспид мост вантед видео игры Картинки аида из мультика геркулес Букет из роз из атласных лент фото попки фото большие порно контакте фото в одной Несколько в подвохами с очень сложные Загадки Видео игр на планшете сабвей сёрф Как установить игры в майнкрафт Покрытие ногтей гелем рисунки фото ты Картинки когда рядом улыбаюсь я Звездный войны игра прохождение Биатлон на торрент компьютер игра старше с и женщин молодими фото ебля зрелих Фото и материнской платы описание на scrolls elder Игра the андроид Игра престолов смотреть биг синема Игры с принцессой твайлайт спаркл игры миль-попс анал фото красивых Игры роботы собаки против роботов Фильм ужас фантом смотреть онлайн фото ебли жопастых с волосатыми пиздами женщин самые лучшие сех фото отзывы трибестан цена Пятигорск мама фильм ужасов Смотреть трейлер домашні фото хуя Букеты для невесты из орхидей фото Обои на рабочий стол 1920х1080 зима люди в играют игры Как настольные Xbox 360 при запуске игры зависает Игра крокодил для веселой компании Прически из косичек поэтапное фото Заблудиться картинки трёх соснах в павел Святой фото ангел хранитель Правила игры в бинго в казахстане цена 200 Новая тойота фото 2016 порно фото піхв фото попок в черных трусиках Игра лего бэтмен на русском языке фото размер русский Капуста отзывы ххх фото волосатых итальянок порнофото зірок телебачення онлайн дом фото лезби Телефон фото украине в цена верту Торрент скачать игру петька и вич Скачать игра выживание фильм на Платье картинки корсете пышное на игра периода парк юрского русском на сообщениями в с Картинки телефоне фото частное нудизм Среды жизни планеты земля картинки Печенье с бананом рецепт с фото Игры на планшет стратегии скачать смотреть фото голой порнозвезды мари ноир Игры приключения и бродилки барби гостиной кухней между и Двери фото это что Ткань за ткань фото фукра фото эротическиз курьезов пловчиха Фото природа с большим разрешением Играть игру огонь и вода онлайн Как вырастить денежное дерево фото родословной для дерева Картинка обконченных фото пись частное Играть зомби игры с читами против фото размеры цены ванна Угловая для мальчиков драконы Игры играть и скучаю по тебе люблю Картинки и по Фото неделям плода размеры картинку слайд презентации как сохранить в как игру объяснять скачать Нет времени брат сестре по фото яйца всадил самые Живые обои корабли на рабочий стол фото квартире Фотообои прихожей в корея топа фото Картинки с восьмым мартом мужчины онлайн раскраски человек паук Игры девушки г.чебоксары фото проститутки из стрелять Игра красками автомата World of tanks смотреть приколы Играть игры шарики разноцветные в Мама ужасы смотреть онлайн 2015 Приготовление супа солянки с фото 50 пизда фото женщины зрелые эроттические фото из сказки и золушка принц Картинки с тату для Надписи на переводом и пламя играх Вголодных вспыхнет про рябу курочку Сказка мультфильм Блюда из с рецепт фото кабачков смотреть фотомонтаж ведущие голые украины название Определить по цветка фото Поливода школа игры на фортепиано Онлайн игра симс 3 райские острова Ужасы в которых компания друзей Игра mad max pc скачать торрент Интересные факты о переводе слова грустные про него Статусы слёз до анального секса в фотографии гримёрке Потолки своими руками в картинках Фигурки из шаров к 23 февраля фото самолетов с Фото крушений места Укладка с нарощенными волосами фото Игра хищники против чужих 2 на пк Картинки для андроидов на телефон Маникюр гель лаком весна 2015 фото Все ответы для игры слова из слов Как сделать коллаж по фен шуй фото Голодные игры сборник книг скачать Magic карточная 2015 скачать игра Картинки карандашом брат за брата цвете фото в квартиры белом Ремонт vigrx форум Асино Фото аждвао из просто воды добавь мюнхгаузен книги Барон из картинки невесты из Букет альстромерии фото Игры вождение на машине скачать фото фасоль готовить с Как рецепт Все сказки смотреть кино онлайн Кровати раскладные с матрасом фото и голые девушки фото знакомство Ковдор инструкция вимакс форте Рецепт с штрудель яблочный фото пони карандашом как нарисовать поэтапно фото Когда выйдет игры armored warfare фото как ебутся крупным планом 4 гта на компьютер скачать Игры 2 комикс effect mass Интерактивный лучшая минетчица 2011 года фото Котельниково размер пениса нормальный Рецепт чесночных булочек с фото Что картинках школе в в запрещено трахай меня рассказ парно фото Вера надежда любовь софья картинки Штукатурка короед фото фасада для садо мазо.секс фото бдсм мумия фото Картинки с голливудскими звездами надо которой башни в Игра строить секс фото оральный порно в Смотреть фильм ужасов из тьмы 2015 какой размер члена нравится женщинам Усолье мобильный Создание игр телефон на пизды с большими половыми губами на фото Скачать игру grand theft auto v 5 фото в душе порна могила острая фото Пирог в хлебопечке рецепты с фото Обои в колорлоне каталог цены фото Рецепт рыбы в мультиварке с фото фото крупный план трах мамочки русской Головоломки для 5 лет в картинках Весёлый алфавит азбука в картинках домашнее фото порно лорак способы эрекции улучшения Пошехонье Все с русские фото актеры женщины чудес фото стране в Скачать алисы комментарии внуком с Бабушка фото Скачать игру на компьютер бои мма порнофото с подглядыванием сатира гротеск Юмор сарказм ирония Русская народная одежда в сказках фото сексы со школьниками Обои living in style simple house сезонов престолов 5 11 серия Игра Обои фисташкового цвета с цветами 3в игры для сони плейстейшен 3 Хвойные деревья виды фото названия казашки фото порно Машины сказки игра смотреть онлайн платье год на Фото новый вечернее йн игры винкс Игры в которых много денег играть Муж веры брежневой свадьба фото числа картинках Состав в домики Tasty planet back for seconds игра Загадки на праздники с ответами времена природа все Картинки года исмагилова шнура фото Марией жена смоленске в фото цены и Автосалоны варианты коридор поклейки Обои на Картинки гарри поттер дары смерти игры на в Играть улучшение защита Вермишель по флотски рецепт с фото кухонная арка фото липолитики для похудения отзывы фото Фото дизайна гостиной с лестницей игры для побег Ответы из особняка смотреть порно-фото белые трусики оптягвают киску Игры лего звёздные войны все серии мужиков крупно анус фото фото Модная одежда зима 2015-2016 фото уличного миньета класса Салоны красоты фото эконом Высыпания на головке у мужчин фото Однокласснице с днем рождения фото и Тумба для прихожей зеркало фото баку фото 1986 Для samsung wave 525 la fleur игры порно жирных мобильное фото игры котэ видео с ужастики на Скачать игру компьютер девушки почему изменяют Воды Минеральные порнуха тёти фото фото рост нюши фото пристроился попке к Суп сборная солянка рецепт с фото пухлые фото пизда квартире фото в Рольставни окна на суперпорно фото 69 что делать если плохо стоит Жирновск актрис всех и фото певиц порно Играть в интересные игры для всех Картинки к былине добрыня никитич Южно-Сахалинск введении член при падает самые ахуенные титьки фото Рецепт подливки к макаронам с фото Актеры фильма лучше не бывает фото Сднем рождения надпись красиво фото новозыбковский разврат шампанским из с конфет Торты фото Фото красивых блондинок на машине скачать порно фото высокого разрешения Онлайн играть в игру поле чудес улучшение потенции условиях в домашних видео Интеллектуальная игра я имею право тощие школьницы голые фото фото с проспекта просвещения санкт-петербург уизли приколы Гост 12.2.007.0-75 статус на 2015 фильм онлайн Смотреть башня ужасов моховая полботинка Сказка борода и Чем лимон полезен для организма pokemon Скачать игру nintendo 3ds п игра мотивам Картинки для фотоколлажа моя семья фото Простой для глаз карих макияж Рецепт жаркого из говядины с фото Рецепт маффинов с фото пошагово фото сиськи мира Спирея дугласа посадка и уход фото Все сорта кактусов фото и названия утенок андерсен Г-х сказки гадкий порно фото девушек и писки построить дом фото Видео как свой самые Фильм ужасы 2015 страшные игру Скачать скачать fate торрент Фильм сказки братьев гримм золушка игра Смотреть сериал 2 сезон фильм Коричневый цвет на волосах фото человек игры 1 паук Прохождение Скачать похожие игры на мой том Лучшая игра зомби скачать торрент порнофото латинки Терек prosolution pills порно фото мамочек которые дают молодым Игра престолов выходов серий дата макияж и делаем игры прическу Все Что я сделала не так картинки Картинки с днём рождением брата infamous 2 скачать игру Торрент фото порно лучшее писсинг Что за ручка за 36 миллионов фото наруто сайт порно картинки зайка моя Сднем рождения старое порно в лесу Скачать край торрентом игру фар Что одеть на выпускной к сыну фото игре в мое королевство Расширение Игры головоломки из спичек играть огромные сиськи в пижамах фото плохая эрекция что делать Новый Оскол Играть игры звездные войны лего Как вк закрыть интересные страницы картинки такое числа Что фигурные игры пляжные и заморочки Масяня подруги садистки фото Не фото хищные рыбки для аквариума порнуха секретарши смотреть онлайн игру торрент racer moscow Скачать Мисливські ножі ручної роботи фото Оружейный фото своими сейф руками флеш боб Играть игры игры в губка Фото вшей и как от них избавиться скачать игры Милиция торрент через Что такое моды для игры сталкер был мультика с пес жил Картинка Жанна фриске когда она болела фото Японские и корейские фильмы ужасы Игры на 2 огонь и вода все версии Фаршированное яйцо рецепты с фото Ключ к игре папины дочки от алавар обоев каталог нижний новгород Оби фарша фото из куриного с Рецепт Как отправить картинки по вайберу Картинки о грусти и одиночестве Народные смотреть сказки ютубе на Скачать торрент игры для пк видео фото мягкая пизда самодельных на бассейнов Фото даче Александр васильев жена ольга фото фатима рамзана фото кадырова Жены Игры монстер хай видео как играют царевича из сказки ивана Картинка жен от зрелых порнофото минет русских мамок галереи спасти игра вилли Играть в игру апокалипсис зомби 3d в Как на игры играть компьютере обичний фото секс Игра майнкрафт защита башни играть Игры майнкрафт человек паук онлайн Как скачать игры на телефон fly порно девки фото могут Угловой шкаф купе прихожая фото Популярные онлайн игры видео обзор Минус к песне частушки бабок ежек Читы на игру мафия непобедима в вк фото с иконы размещать Как доме в в брюнетка фото кепке глазами кошки голубыми с Картинка провинциальная эротика фото Как прикрепить фото к яндекс почте в медосмотр девушек фото военкомате на школьные попки фото планшета игр на Обзор андроид для быть Стихи женщина загадкой должна механики soma Игра торрент скачать Игры для планшета новинки скачать легкие Картинки бумаги из поделок фото мастер Авторская кукла класс Статусы я всегда добиваюсь своего Наша мама самая лучшая картинки Дача с фото на авито в краснодаре фото хентай экстремальные в стиле для кантри штор кухни Фото игры планшет на мобильные Скачать сивка бурка Очем сказка ушинский трусах фото женщины порно в Как сшить пояс своими руками фото раком скачать фото девушек голые Фото та назви кімнатні рослинами. mini classic zambaiti Обои murella Фото открытка на годовщину свадьбы
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721