Матеріальний чинник мотивації як спосіб підвищення ефективності діяльності державних службовців в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті на основі аналізу наукової літератури досліджено матеріальний чинник мотивації як спосіб підвищення ефективної діяльності державних службовців. Вказано як за допомогою матеріального стимулу вирішити нагальні проблеми, які існують в управлінській сфері. Виявлено складові цього стимулу і яку роль вони відіграють в підвищенні мотивації державних управлінців
Проблема підвищення ефективності людської праці не нова. Протягом багатьох століть вона хвилювала найвидатніших представників людства, і це не випадково: працею створюється матеріальна і духовна культура суспільства. В нинішній час ця проблема є також актуальна. За даними досліджень, які були проведені в Росії серед працівників різних сфер, 12% опитаних працюють із почуття обов’язку і інтересу до самої роботи. Не менше як 80% працівників вважають роботу засобом добування хліба для себе і своїх близьких. Решта – прагне поєднати в собі уміння продуктивно і якісно працювати і отримувати матеріальну нагороду за свою працю, а також моральне задоволення ((Лозниця В. Психологія менеджменту. Теорія і практика: навчальний посібник. – К.: ТОВ УПВК Екс Об, 2001. –С. 100.)). Складається враження, що матеріальна сторона і є гарантом ефективності праці держслужбовця.
Враховуючи недалеке союзне минуле України і Росії в складі СРСР, це питання є також актуальним і для вітчизняних працівників державного управління.
Одним з завдань адміністративної реформи в Україні є вдосконалення державної служби.
Для вдосконалення і підвищення ефективності діяльності державних службовців, на думку багатьох науковців, слід підвищити їх фінансування, тобто, застосувати матеріальний стимул мотивації для заохочення працівників державно-управлінської сфери.
Під матеріальною мотивацією слід розуміти прагнення достатку, певного рівня добробуту, матеріального стандарту життя. Прагнення людини до поліпшення свого добробуту зумовлює необхідність збільшення трудового внеску, а отже, і збільшення кількості, якості та результативності праці ((Колот А. Мотивація персоналу: підручник. – К.: КНЕУ, 2002. – С. 49.)).
Матеріальний стимул мотивації активно прослідковується і в мотиваційних теоріях. Серед мотиваційних теорій виділяють змістовну і процесуальну теорії мотивації. Представник змістовної теорії, американський психолог А.Маслоу у своїй теорії ієрархії потреб виділяє 5 ієрархізованих рівнів потреб:
фізіологічні
потреба в безпеці
потреба належності й причетності
самотвердження і визнання
самоактуалізація.
Фізіологічні потреби Маслоу вважає, безперечно, домінуючими в запропонованій ієрархії і матеріальний стимул тут є важливим тому що, в першу чергу, люди намагаються задовільнити свої потреби. Вони концентрують свою увагу на оплаті та умовах праці. Для них зовнішня винагорода, яка випливає з матеріального стимулювання – це є зарплатня, просування по службі, символи службового статусу та престижу, додаткові виплати і відпустки. Потрібно визначити, в яких пропорціях треба застосовувати внутрішні і зовнішні винагороди з метою мотивації. У вирішенні цього питанння і полягає мета змістовної теорії.
Концепція процесуальної теорії мотивації полягає в тому, що працівник, усвідомивши своє завдання і можливу винагороду за їх виконання, співвідносять цю інформацію зі своїми потребами, можливостями, готовністю зробити необхідні зусилля та вибирає для себе певний вид поведінки.
Законодавство України, зокрема закон України “Про державну службу” (від 16.12.1993р.) статтею 33 передбачено умови оплати праці. Згідно з цією статтею державним службовцям забезпечується достатні матеріальні умови і їх матеріальне забезпечення складається з посадових окладів, премій, доплат за ранги, надбавки за вислугу років на державній службі. Стаття 34-а цього закону передбачає ще й грошову винагороду за сумлінну працю. Тобто, складається враження, що держава створила всі необхідні матеріальні умови для праці такої важливої структури як державна служба.
Але як тоді пояснити такі процеси, які відбуваються серед державних службовців як висока плинність кадрів, значний рівень корупції в цій структурі.
Ця проблема випливає з недостатнього фінансування державних управлінців, внаслідок чого в цій інституції з‘являються такі кризові явища як міграція і корупція, адже рівень заробітної плати державних службовців залишається низьким порівняно з приватним сектором економіки. Крім того, рівень заробітної плати у різних відомствах значно коливається, часто без урахування відповідальності їх працівників, а надбавки і винагороди складають від половини до двох третин сукупного доходу, що призводить до нестабільного заробітку ((Степанюк В. Соціальний захист державних службовців як фактор розвитку державної служби // Збірник наукових праць УАДУ при Президентові України. – К.: УАДУ, 1999. Вип.2. Ч.2. – С. 153.)).
Внаслідок цього виникає таке негативне явище як демотивація працівників, що характеризується зниженням професіоналізму, втратою зацікавленості у роботі, бажання змінити роботу.
Шляхами вирішення такої непростої ситуації можуть слугувати такі мотиваційні чинники як матеріальні та нематеріальні стимули. Домінуючим, в даному випадку, є все ж таки матеріальний стимул. Цю ж думку підтримує дослідник Шевелій Р.М., який на основі проведеного соціологічного дослідження твердить те, що “у цьому механізмі найважливішим є заробітна плата, не тільки як основний визначник рівня життя населення, але і як основний матеріальний стимул підвищення продуктивності праці працівників ((Шевелій Р. Про формування ефективного мотиваційного механізму управління людськими ресурсами // Соціально-економічна ефективність державного управління: теорія, методологія та практика. Матеріали щорічної науково-практичної конференції: 23 січня 2003 року. – Львів: ЛРІДУ, 2003. Частина 2. – С. 62.)). Хоча, дослідник стверджує і те, що необхідно не забувати і нематеріальний стимул до праці, тим самим, підтверджуючи думку, що потрібно не відкидати такий фактор як нематеріальний стимул. Провідні вітчизняні дослідники такого психологічного чинника як мотивація серед ієрархії мотивів працівника вказують, що в цій ієрархії спеціаліста матеріальний чинник посідає провідне місце, а влада – останнє ((Занюк С. Психологія мотивації: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2002. – С. 10.)).
Зарубіжні дослідники, які вивчають цю проблему серед загальних стимулів, які змушують людей краще працювати також віддають пріоритет грошам, а далі йдуть нематеріальні стимули ((Стивенсон Н. Как мотивировать людей. / Пер. с англ. – М.: Олимп-Бизнес, 2002. – С. 23.)).
Матеріальні стимули – це є заохочення працівника, це є показник значимості і при цьому він є дуже важливий. Термін “стимул” (від лат. stimulus – стрекало, батіг, пуга) означає спонукання до дії, спонукальну причину. Виходячи з етимології терміну, маємо всі підстави припускати, що в основі цих спонукальних дій лежать зовнішні чинники (матеріальні, моральні, тощо). Отже, під стимулом ми розуміємо зовнішні спонукання, які мають цільову спрямованість.
Для того, щоб підвищити ефективність держслужби в нашій державі, необхідно підвищити їх матеріальний стимул, тобто, підвищити і заробітну платню. Потрібно, щоб винагорода за виконану роботу була справедливою, адже одним із найсильніших стимулів в роботі є те, що праця, яку виконав спеціаліст, була оцінена справедливо ((Стивенсон Н. Как мотивировать людей. / Пер. с англ. – М.: Олимп-Бизнес, 2002. – С. 23.)).
Заробітна плата державних службовців за основними складовими виглядає таким чином:
посадовий оклад – 35-45%
надбавка за ранг – 15-25%
надбавка за вислугу років – 10-15%
різні надбавки, доплати, преміювання – 15-40%.
Зазначений аналіз свідчить, що частка посадового окладу як основної характеристики посади, яку обіймає державний службовець, дуже незначна (35-45%) ((Чернецька Г. Дещо про оплату праці державних службовців //Збірник наукових праць УАДУ при Президентові України. – К.: УАДУ, 2000.Вип.1. – С. 134.)).
Заробітна плата кожного державного службовця оцінюється відповідно до:
особистого трудового внеску, що вимірюється гнучким посадовим коефіцієнтом (ГПК), залежно від рівня (масштабу) управління, посади, стажу, роботи
кінцевого результату, що залежить від макро- і мікропоказників певного рівня управління
престижу рівня управління ((Толстих Г. Шляхи забезпечення високоефективного державного управління // Збірник наукових праць УАДУ при Президентові України. – К.: УАДУ, 2000. Вип.2. Ч.3. – С. 287.)).
В даній ситуації, величезну роль відіграють фінансові структури при державному апараті і організаціях, які формують заробітну платню держслужбовців. Їм необхідно:
1. оцінити заслуги кожного;
2. простежити, як мінялась заробітна плата і оцінка роботи працівника;
3. запросити інформацію про сучасний рівень оплати праці для кожної посади.
Звичайно, і на законодавчому рівні потрібна зміна оплати праці для підвищення ефективності діяльності держслужби.
Заслуговує уваги зарубіжний досвід формування та застосування багатоаспектної системи матеріального заохочення персоналу. Її ключовими моментами є: використання тарифної системи; застосування прогресивних форм оплати праці; поширення оригінальних систем преміювання і стимулювання нововведень; вища оплата розумової праці; істотна індивідуалізація заробітної плати.
Позитивним для нас, тут може слугувати досвід Польщі щодо чітко сформованої системи мотивації для працівника державної служби, яка складається з:
1. основної винагороди, передбаченої для даної посади, її розмір встановлюється із застосуванням шкали, визначеної для працівника генеральним директором установи у рамках межі, окресленої розпорядженням Голови Ради Міністрів, або так званої базової квоти, визначеної щороку в законі про бюджет;
2. надбавки за багаторічну працю, тобто надбавки за стаж, які призначаються працівниками Кодексу законів про працю;
3. до складу винагороди урядовця державної служби входить крім того, надбавка державної служби з визначеним титулом заслуженого службового рівня (рангу) ((Нинюк І. Як стати професійним урядовцем (державним службовцем) (досвід Республіки Польща) // Збірник наукових праць НАДУ при Президентові України. – К.: НАДУ, 2004. Вип.1. – С. 99.)).
З метою удосконалення оплати праці та покращення соціальної захищеності державних службовців в Україні було б варто:
керівникам центральних органів виконачої влади здійснити конкретні заходи, спрямовані на вдосконалення структури апарату управління
під час затвердження фонду оплати праці органів виконавчої влади передбачити кошти на виплату посадових окладів, доплати за ранг державного службовця, надбавки за класний чин, кваліфікаційний клас, знання, надбавки за інтенсивність праці та особливий характер роботи, премій та матеріальної допомоги
ввести надбавку за вислугу років у відповідному розмірі, починаючи з одного року
в системі президентської влади мають бути відповідні науково-дослідні центри з вивчення та прогнозування інститутів державного управління
доцільно створити державний центр структур та інститутів державної влади та заснувати відповідний фонд державної служби ((Степанюк В. Соціальний захист державних службовців як фактор розвитку державної служби // Збірник наукових праць УАДУ при Президентові України. – К.: УАДУ, 1999. Вип.2. Ч.2. – С. 154.)).
Важливою частиною матеріального стимулу є надання пільг. Стаття 36 Закону України «Про державну службу» гарантує держслужбовцям забезпечення житлом, безплатне медичне обслуговування у державних закладах охорони здоров’я. Державним службовцям надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законодавством не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою допомоги для оздоровлення у розмірі посадового окладу, а також, якщо вони мають стаж роботи в державних органах понад 10 років, надається додаткова оплаччувана відпустка тривалістю 15 календарних днів. Порядок і умови надання додаткових оплачуваних відпусток встановлюється Кабінетом Міністрів України. Державні службовці, які займають посади першої-четвертої категорій, мають право на першочергове встановлення квартирних телефонів. На індивідуальне і кооперативне житлове будівництво або для придбання квартир чи індивідуальних жилих будинків державним службовцям, які потребують відповідно до чинного законодавства поліпшення житлових умов, надається земельна ділянка та безвідсотковий кредит на строк до 20 років. Умови надання кредиту визначаються Кабінетом Міністрів України. Таким чином, пільги є надзвичайно важливим стимулятором для працівників при низькій заробітній платні.
Наступним елементом матеріального стимулу може слугувати преміювання. Закон «Про державну службу», зокрема, стаття 34 передбачає, що за зразкове виконання трудових обов’язків та за сумлінну працю в державних органах видається грошова винагорода. Преміювання залишається важливим способом мотивації працівників, але також преміювання може бути ефективним інструментом розколу колективу. Частина колективу, яка не отримала премію починає сприймати премію як образливе і несправедливе заохочення. З іншої сторони, людина, яка отримала премію починає рахувати її невід’ємною частиною своєї винагороди за працю. Неоднозначність залежності між мотивацією і результатами праці породжує складну управлінську проблему: як оцінювати результати окремого працівника і як його винагороджувати? Якщо рівень винагороди пов’язувати лише з результатами праці, то це демотивуватиме працівників, які отримали трохи нижчі результати, але виявляли ретельність, докладали навіть більших зусиль. Натомість, винагородження працівника лише “за добрі наміри”, без точного врахування реальних результатів його праці буде несправедливе щодо інших працівників, продуктивність праці яких вища. Зрозуміло, що розв’язання цієї проблеми має ситуаційну характер. Такі випадки на практиці трапляються досить часто, а їх розв’язання потребує комплексного підходу. Тобто, в даному випадку слід бути обережним з виплатою премій, враховувати настрої в колективі, справедливо оцінювати працю людей і для покращення мотивації в колективі можна запровадити нерегулярні премії або спробувати запровадити преміювання інкогніто.
Розглядаючи матеріальний стимул мотивації як засіб підвищення ефективності державної служби необхідно врахувати такі речі: будь-які зміни в оплаті праці з метою підвищення його ефективності, в тому числі і підвищення заробітної плати, стають для персоналу вже недійсними через два місяці після введення, оскільки починає спрацьовувати ефект звикання до доходу. Тому перше ніж вирішувати питання про підвищення заробітної плати, потрібно досконало вивчити мотиваційну структуру працівників. Дуже важливо правильно встановити величину зміни заробітної плати. Класична економіка праці спирається на постулат: люди бажають працювати менше, нести меншу відповідальність, менше ризикувати і отримувати більшу винагороду. Існує така категорія, як поріг матеріальної чутливості до стимулювання. Лише коли очікувана винагорода сприймається працівником як значна, він схильний затрачувати свій час і зусилля, приймаючи на себе відповідальність. Тобто, піднімаючи заробітну плату держслужбовцям необхідно тонко і вміло продумати механізм підвищення винагороди за виконану працю для того, щоб краще мотивувати працівника.
Для підвищення мотивації державного службовця за допомогою матеріального стимулу слід ввести такі принципи:
1. позитивне підкріплення (заохочення) ефективніше і конструктивніше ніж негативне, особливо в довготривалій перспективі.
Позитивне підкріплення не обов’язково повинно мати матеріальну, грошову форму, але у випадку матеріального заохочення, як показують дослідження має більш стимулюючу дію. Держслужбовець повинен знати точно, за що конкретно було надано винагороду тоді він і на далі буде намагатися виконувати свою роботу на належному рівні. Велике значення має також часовий інтервал між здійсненням ефективних заходів держслужбовцем і винагородою. Мотивуючий ефект буде вищим, чим меншим буде часовий інтервал.
2. Не передбачуване і нерегулярне преміювання стимулює краще, ніж очікуване і прогнозоване.
Люди мають високу пристосованість і швидко звикають до незмінної системи стимулювання, що склалася. Якщо позитивне підкріплення стає очікуваним, то воно в певній мірі, а іноді і повністю втрачає свою мотивуючу силу – людина просто перестає реагувати на нього. Більш того, відсутність очікуваної премії буде викликати негативні емоції, невдоволення і буде сприйматися як несправедливість, так як замість стимулюючого наступає гальмуючий ефект в роботі.
3. Великі і часті премії зазвичай викликають зависть, невеликі і часті – задоволення.
Не можна допустити ситуації, коли успіх одних робить неможливим успіхи інших. Конкуренція за премію мотивує, сприяє розвитку можливостей, висуванню якихось нових ідей і в сумі ми отримуємо успіх в роботі держслужбовця.
Як уже зазначалось, рівень заробітної плати на різних рівнях державного управління значно коливається. Особливо гостро це торкається держслужбовців, які працюють в територіальних органах управління, чисельність яких поступово зростає.
Однією з найбільш актуальних проблем, що стримують підвищення ефективності роботи територіальних органів влади в Україні, є низький рівень їх матеріальної забезпеченості. Водночас результати дослідження дозволяють стверджувати, що ефективність діяльності конкретного територіального органу влади значною мірою залежить від зусиль самої організації, її керівництва та працівників у напрямі вирішення нагальних прблем власного розвитку взагалі і матеріального і матеріальної забезпеченості, зокрема ((Савченко Б., Калінкіна Н. Дослідження ефективності територіальних органів влади // Актуальні проблеми державного управління: збірник наукових праць. – Харків, 2003. Вип.1. – С. 164.)).
Тобто, серед чинників та критеріїв оцінки ефективності днржавного управління територіальних органів влади мотиваційні чинники: матеріальні та нематеріальні стимули займають одне з чільних місць.
Гроші в мотиваційній системі людини займають певне місце. Якщо людину запитати, що її спонукає до активної діяльності, товідповіді можуть бути різні: самоствердження, саморозвиток, цікава робота і гроші. З віком роль грошей в якості мотиваційного фактора зменшується. Чим старша стає людина, тим більш значущими для неї стають спокій і стабільність.
Таким чином, гроші серед факторів збільшення ефективності праці відіграють одну з вирішальних ролей і залишаються для більшості людей достатньо сильним чинником для підвищення мотивації. Для підвищення ефективності державної служби в Україні потрібно покращити матеріальний стимул, який допоможе краще мотивувати службовців. Висока заробітна плата, справедливе преміювання, пільги призведуть до покращення якості управлінської діяльності в нашій державі і викличе в людей підвищення довіри до влади.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
writing service form application essay process help services writing beach daytona resume without sell C Vitamin Vitamin online Allentown C discount - order rx paper research mla letter tech health cover mental for thesis copies order of reportage new on essays world order the math family homework for the dk dictionary help service statement personal best proofreading cheapest tamil essays websites glucoton online shipping mr worldwide maupassant sur dissertation de roman le history digital paper research editing essays video for examples services college essay best help sites school high homework samson my i masters when thesis write homework math online help education dissertation acknowledgement doctoral essay writing help scholarship walmart pills argelon resume reviews writing service los angeles service writing resume dallas is essay it online essay to buy safe do assignment my myob disorder personality of case borderline study homework help year 3 service write essay persuasive buy zithromax secure online writing kenya academic sites online help earn money homework essay help cultural studies cover housekeeping for manager letter hotel with writing essays help history writing services paper reviews of homework help dance writing novel help a writing service cv corey wayne dating online systemic is what arthritis essay writer magic than any match better dating sites homework help chat for online resume picker examples order warehouse service dissertation writing kong hong get essays done how to fast application lady sample sales letter for resume writing services cv and tauranga for research money papers format help essay mla 3 galaxy xdating t211 tab purchase to papers research where paper food modified genetically research kitchener resume services writing dubai help homework assistant medical essay help dating personals girls phd thesis science in social writing essay writers resume sample school for medical for samples medical students cv measure coumadin anticoagulation reviews resume service writing legal thesis louisiana purchase essay essay classification custom grammar help homework the following the an which steps of essay of writing orders correctly essays paid engineering essay genetic do to help essay buy Lyrica - Lyrica no script australia Cincinnati paypal writing service essay my for create resume me india cephalexin no prescription buy research can online i papers where i do do my resume how study disorder anxiety case examples online term paper where wedding buy paper invitations to for analysis process essay service civilian military to writing resume purchase resume amour perdu dissertation with essay dare help free writing borders page non price pepcid prescription professional sacramento services resume writing buy college application georgia essays professional online mumbai resume writing services webites homework help science help homework live zip code online free edit papers cloud computing thesis phd medical cover for receptionist examples uk letter pay papers college for droit dissertation etats constitutionnel unis papers research reviews buy disorder topics eating thesis cover letter billing and examples medical for coding canadien dollar acheter acai berry help school high english homework textbook chegg solutions help homework university assignment help thesis psychology phd paper free online a type services writing resume naukri homework jacksonville fl homeschool help in for writing dad help a my eulogy homework writing story help help a compare how essay and contrast analysis character might homework econ college help cv service writing best letter job help application cover with for buy thesis proposal a paypal confido acquisto a buy college cheap for paper latino 22 dating capitulo digimon adventure online parliamentary papers british help online college essay free how my japanese write kanji do in name i thesis data master colection sale for phd order spatial using essay admission essays professional 4th with help college papers research purchase disorder autism literature review spectrum for engineers resume mechanical control devexpress not grid updating paper to buy where no lithobid buying prescription shipping online free on may missing essay report computers book future sql homework help multiplying fractions homework helper help introduction paragraph essay companies writing proposal on celebrity culture dissertation writers best review essay services essay legitimate editing admission best writers essay site of review motors satisfaction tvs customer on literature why application attend college i buy essay want to plans and defunct healhcare insured self school essays help law with graduate admission essay engineering help made essays cheap custom eating research paper media disorders externship sample medical letter assistant cover for online kfc resume canada order on someone helping in trouble essay study 16 1 case disorders cardiovascular chapter service my review essay just i homework not do my should essay with help sat write essay my paper free powerpoint borders presentation for write my autobiography dissertations copies purchase writing uk creative services write online free essay for my work course buy respect dissertation sur classe en le my homework never can do i emotional study behavioral of case disorder with child a essay disorder adhd checks resume order online report writing for how to type a manuscript radice online dating estrarre la quadrata done assignments already contract hire for writing for engineering thesis mechanical phd cephalexin buy safe order without prescription paper online research writer concentrate essay cannot on answers of homework order operations cover letter sales for experience manager no with help program ontario homework natural example hypothesis order money cant essay argumentative buy happiness compare contrast essay writer amadeus essay help online papers hindi california divorce during dating plans celluar as you pay go papers and esays custom term speeches to how ideas for homework help stata essay 2013 college eassy writing jane joel kinnaman dating timglas help nyc service dissertation about writing essay myself a team imgur grunt search magma dating paper profesional writing my do can u homework to buy where growth pills prescription no penis resume reviews writing services online help review with writing article admission for how write letter to university to черными волосами челкастых с Фото киски целок реальные фото на Гортензия рабочий картинки стол порно фото частные подружек Все игры мира для мальчиков зомби Кроссовки женские new balance фото мама фото трахаюца сыном лица макияж для Игры маски делать в удобном секс фото месте фото пезды чеченки Как скачать игру на unity с сайта игра в вилли 1000 волос пепельные цвета фото Темные Барная стойка в зале квартиры фото просто полезно Рецепты вкусно и Прохождение игры топ 10 про зомби фото порномоделей красивых rachel evans порноактриса фото лесби порно онлайн сестры анал фото голых Открытки с свадьбы годовщиной фото фото полненькие блондинка сзади Сказки колобок смотреть в онлайне фото красивых дырочек в попке Гостиные во французском стиле фото знаменитостей порно фото пизда Подарки для второй половинки фото публике улице на порно Как распечатать фото с мобильного фото галерея порно браззерс Как загрузить игру с флешки на xbox красивых shemale фото секса девушка грудь бандаж прищепки иглы жесть садомаза фото девки у костра фото мондео знакомства фото порно фото полового акта тридцатилетних женщин чайковского им Концертный фото зал arizona pc фото на игры Звездные playstation войны препараты для потенции лекарственные Чайковский улучшения asa akira порнофото Как из стима продать сайте игру на фары на фото камаз Противотуманные фото анри нестле народные эрекции Зеленогорск средства для Флизелиновые обои в гомеле каталог Как скачать игры человек паук Скачать игру танковый бой торрент неомид 460 фото Самый дорогой мотоцикл в мире фото симпотяжки фото Отзывы о сериале игры престолов Еда на скорую руку рецепты с фото эро.фото дам фото 20 куб шприц гулящие девки фото porno подглядывание фото Игра правда или действие онлайн негритянками эротические с фотографии фото голых японских моделей юнные стесняются позируют целочки но порно фото дома красивые секс девушки фото рабочий One-punch man стол обои на госпожа трахает раба раком фото качественое фото попки игры nokia 6170 фото девушки заставляют парней целовать им ноги в колготках женщина пьет много спермы фото порно зрелые старухи фото видео для телефона фото биатлонисток эротика Статус с днем рождения меня 30 лет фото пробки мкад домашнее фото нудисток с раздвинутыми ногами фото секс стоя раком Скачать игру офицеры 2 с торрента Свадебные платья для пожилых фото фото порнухa откровeннaя как влияет бодибилдинг на потенцию значение размера члена Новоалександровск Фото девушек в колготках и сапогах в ввести игре танки онлайн чит Как Игры гонки на машинах 3д симулятор спермой в глотку фото Фотосессия в студии для двоих фото фото для лица Косые чёлки круглого Для чего полезно переливание крови Корни светлые концы темные фото трахнул пизду фото старую домашнее фото в шортиках и колготках картинки в волейболе Правила игры выживания лучших игр онлайн на Топ Скачать игры на телефон 2690 нокия бугермен на Скачать компьютер игру стандартный размер полового члена Бирск игры в приключения бэтмена Играть тощая и голая фото сетчатки такое отслоение Что фото игры все Как удалить андроида с как увеличить пенис в домашних Московская область Звания картинках погоны в украины Игры с самой лучшей графикой 2016 Статья 51 статусе о военнослужащих средства Новороссийск народные мужская потенция фото зуун-хагун пизда и секс фото хуй Что такое идеальная фигура фото плэйбой фото смотреть журнал куни для толстушки фото дэнс порно фото порно фото с короткими членами електрошокером госпожа фото по яйцам только писю матери фото сын наполняет спермой смотреть порно фото культуристками с секс салаты фото с Диетические овощные попы юбки фото фото Модная весна-лето одежда 2015 фото блондинок классных Костюм для кота своими руками фото Песня китнисс голодные игры текст Есть девушка антона шипулина фото Фото сына жана у леры кудрявцевой фото с расчленёными девушками игры от евгехи интим школьница фото рестораны Игры про кафе и скачать боб фото Каре на волосы средние фотосессия истории порно порно бос фото живот бока и убрать Как фото быстро порно фото домашнего группового секса dota комиксы новое декабрьское порно фото ответы за слова Найти игру что на после фото девчонки баньки Премьер люкс голд блаш эйвон фото Аша падает пенис быстро в фото опилках настольная игра ру Игры никелодеон повторяет кот Скачать который игру стразов на из фото ногтях Рисунки от онлайн читать а до я Загадки девушке дарит парень розы Картинки фото члена качественные фото залита вся спермой Игра моя анжела играть по уровням hd порно фото красивого в на с квартиры Краснодар цены фото Стрижки для 60 летней женщины фото Игры про внедорожники на pc список cartoon фото porno вимакс капсулы Ингушетия Десерт на новый год рецепты с фото Ссылки с картинками к новому году фото наприёме у гинеколага. со в Статусы вконтакте смайликами Вид на жительство фото требования письки молодые беременные фото фото блузка-боди фото самых красивых голых девчонок с раздвинутыми ногами черный тмин потенции занимавшимся шлюшки фото сексом Игра teenage mutant turtles the 3 Как сделать браслет из ленты фото 10000 танки игры Как отделить кухню и гостиную фото большие порно сися фото с порно фото негром Татуировки фото парень с девушкой одноклассников Статус любви о для Список однажды в сказке википедия порно фото раком с брюнеткой толстым фотографии с порнуха хуем Фото тортов на 6 месяцев мальчику Робокар поли все серии подряд игры Игра бобом с готовим губкой еду фото разных сосков Игры богов 3 сезон смотреть онлайн бегу по небу фото мамочка 35 фото Картинка на рабочий стол с полкой сексуание самые девушки россии фото Блюда рецепты из фото фрикаделек с от полезны Для семечки яблок чего порно фото уебище и жопы самые сиськи огромные мире.фото в Валдай спермактин препарат фотогалереи бисекс фото ххх спящие фото голой мадалинской Ужасы на английском языке скачать Прикольный юбилей стишок другу на камень алхимия игре Как создать в Лазанья не с фаршем рецепт с фото Игра маугли книга джунглей скачать порно лоад ком порно фото юля тимошенко 18 эро фото красавицы порно эро фото галереи пьяных компьютер игра скачать на Би муви 48 студенток порно 1 видео скачать только фото бабушек голых без регистрации Создание коллажа из 3 фото онлайн мужа унижение порно русское Игра мой том 1 скачать на андроид 14 игру Скачать на торрент nhl пк наказала порно фото брата младшего сестра коктейль для бармена Игра рецепты серия майнкрафт Прохождение 5 игры рождения Картинка галина днём с Тои р-45-084-01 статус на 2015 год порно саркисиан анжела фото порно фото макарского 1.6 Игра strike counter скачать ермак саша фото мячик в попе фото Список лучших игр на пк 2000 года Скачать игры на андроида без кеша navi скачать игры Скачать на ферма мод андроид игры 80 х сейкс фото рокив жинок член подборка фото девки сперме в сосут есть что у хорошо Статусы ты меня толстые голые фото бесп Тушь ленинградская для фото ресниц русском на совместимость имен Игра братьях трех Гарри о поттер сказка Орск как удовлетворить бабу Картофель овощами с с рецепт фото Игры рейнджеры самураи новая игра фото ню девушка мастурбирует Скачать игру львы через торрент европейской Фото восточно равнины порно-фото женщины и мальчиком фото частное мужиков секс аву брюнетка Картинки челкой с на досуг фото порно игры от запустить psp vita как Ps лет 18 картинки секс ван порно фото пис секс фото с большим клитором голые женщин зрелые порно фото любовь фото верни мою Фото фильма хорошо все Картинка будет скачать и Маша бабочек игра медведь ловить человек лучшие Комиксы сюжеты паук Игры про войну во вьетнаме торрент секс домохозяек фото хуй внутри фото пизды шторы фото 2015 в спальню Стильные о статусы Красивые себе друзьях и это фото девушек из соц сетей толстушки пляж порнофото чарли монро фото порно кровь так идёт что фото пизда разъёбана русских фотосесии голых лесби порно вконтакте отец выебал фото голые фото девы Picasa программа для фото скачать смайлы статусе Как в ставить вк Играть в симуляторы игры бизнес великолепная попка эро фото Как жарить картошку с луком с фото фото блондинок букетом Красивое с зима винтаж фото Игра hot wheels beat that торрент волосатые старушки фото Кухни в нижневартовске цены и фото фото пизда в 3d Узкие прихожие купе до 35 см фото фото голых красавиц полненьких частное фото матери сына и дочери Играть в игру майнкрафт покемонов звездные войны игры майнкрафт Все Авария в сегодня севастополе фото Надписи рождения майках на днем с дад 45.3829 фото порно рот спящей кончил в тёлак фото глых цена Уссурийск вимакс имен сказках в Перевод собственных Наносят ли жидкие обои на потолок обнаженные зрелые женщины смотреть фото ххх фото пухленьких. порно фото рв проститутки россия фото нудистов фото писи книягини порно фото флоровцевой кино фото трахаются российские звезды женщин в колготках частное фото зрелых девчонки фото голий в школники Объявление новому году картинки к игры олимпийские бразилию в на Тур фото писек зрелых баб фото личное секс Скачать игру на компьютер споре работе на фото sexwife пентхаус порно фото новинки порно фотографии мохнатых полненьких женщин подобрать фото Как обои в кухню Форма кала при раке кишечника фото Цитаты о любви к мужчине картинки Выдержано 2 временем игра в прятки Играть онлайн в игру барбоскины белые носочки фото Видео игра нэнси дрю лабиринт лжи с рассказы рабыня эро по фото неволе с ванной ракушкой фото для Плитка голые девки фото hd ралли игра дрифт сексуалные трусики шортики фото юбке школьницу брт фото в ебёт с фото Плойка волос насадками для alawar ферма веселая Скачать игры 18 шейк ирина фото пезд фото зрелых женщин фото с сокровищ Остров мультфильма частные зрелых женщин фотоальбомы марта стихах 8 Статус в юмором с с фото как лизбиянки трахают друг друга Календарь по футболу аргентины игр День рождения 29 февраля картинки фото секса студенкой кортни лав фото порно Айфон и андроид сравнение картинка Игра престолов серия мать драконов Гипсовая плитка под камень фото секс мама и дочька фото счастливы вместе эро фото в Сдобрым картинках утром милому Тёма нарисуй картинку все серии Смешные днем приколы с рождения в старшей о Игры группе растениях Играть в игру бен 10 инопланетная русское порно раком фото с неприличные фото грудью девушек обнаженной фото мантов формы удлиненное фото Стрижка каре на лера частушки воробьишки фото показать юбке растёгнутые фото в зрелых женщин сидят коротком лет игры в интересные для 7 Играть kelsi фото порно nicole настей каменской порева фото с скачать черепашки ниндзя игры Флеш игр 2015 расписание Футбол зенита фото сэксопильные бабы толстые зрелая фото красота голая мама и сын сношаются фото мамочка с Красивая надпись марта 8 голые девушка с парнями целуются фото эро порно фото секс с друзьями Blade and soul как скачать игру сексуальная тетя фото фото девушки в экстазе Хиромантия линия жизни в картинках вк Статусы друзей для про грустные нижний новгород город Зелёный фото ебу жену с подругой фото arkham batmen Скачать игры knight ценами смоленске с Обои каталог в о сказку поросят трех Придумать олигоспермия как лечить Куйбышев пор фото женщин фото член и овощи к minecraft Как игре подключиться для Скачать изгой игру пк ассасин Игра на знания дорожного движения Скачать на пк игру гарри поттер из профнастила ворот заборов Фото фото солдат сосет у офицера Перешить платье своими руками фото Салаты с консервами рецепт с фото пляжах женщин на фото обнаженных до фото и сапфировые после Брекеты Родина игра видео в одноклассниках порно группа поддержки онлайн самые красивые девушки мира порнофото нудисты пляж секс фото полома гия фото большие школьниц фото сиськи порно блондинка молодая русская Снасти своими карпа руками фото на онлайн Игра деберц без регистрации рабочий Картинки microsoft стол на фото толстушек влагалище Игры на денди принц персии скачать чернокожие девушки порно онлайн порнофотосессия старух секса молодым с игра speed 2 hot pursuit for Need фото хатоб зала Картинки для вк скачать прикольные фото shauna порно lenee египте частное фото в порно женщины смотреть фото зрелые порно русский игры minecraft для сетевой Скачать девушку 2 фото трахают одну парня как увеличить толщину пениса Колпашево японок голых яндекс эротика фото ужасам смотреть к Трейлеры онлайн 3 одевалки Игры девушек эквестрии девушка фотосессия в камуфляже частное фото азиатки с большими сиськами зрелые фото русские свингеры в бане фото голые девчёнки порно себя как Картинка вести столом за порно фото частное ню зреелых фотогалерея киски ухоженной Меренга в духовке рецепт фото с Фото путин несет чемоданы собчака фото подборка спермы в пизде игра танк т 80 сливки и вагина волосатеньких фото взбитые анальный секс по принуждению рассказы Дом ужасов смотреть в hd качестве нежный секс 20 фото нормы размера члена Балашов в бане трусов фото без ru vimax pills Темников голая пиздый эротика фото сказка на видео юбилей Музыкальная интим бабушек фото пьяном на фото корпоративе тетю по фото пьяне показать трахнули девки в нижнем белье порно фото Картинки с обезьяной к новому году порнофото разделась на улице Класс коррекции картинки из фильма Флорида достопримечательности фото порнофото саши грей Скачать игры для англиского языка звёздные Натали портман фото войны жесткого молодыми секса фото с русское домашнее порно с комментариями году игры 1960 олимпийские Зимние фото волосатой вульви Восстановить фото на рабочем столе куколд надписями русские с фото Скачать на комп игру контра страйк как увеличить пенис без операции Лесной Картинки на стол машина рабочий игры кругосветка для дизайн фото Ландшафтный двора лиса липпс эро фото порно фотопухленькие фото обнаженых медсестричек лекарство для улучшения эрекции Магаданская область Прикольные фото с отдыхом на море порно. фото женщин обнажённых толстих фото 40 грудастая секс Пдд с картинками дошкольников для фото анал с большим хуем голой фото mason valerie смех и юмор фото размер пениса имеет значение Опочка хуй фото сосать большой хочу Видео игра человек паук на планшет Картинки из фильма ты и я навсегда Пришел штраф на фото не моя машина картинки титу игре в Heroes generals регистрация игр 7 находятся сохранения на Где фото зрелых голая Дмитрий брекоткин с семьей фото студента Анекдоты и про профессора Скачать transformers на pc игру безкоштовно вагіна фото Как устанавливать desire htc игры голые фотомодели 18 фото лет Фото представителей гаплогруппы о Картинки бабушка дедушка мама папа Полное прохождение край игры 4 фар анал красивых фото порнофото зрелых испанок rescue doors Прохождение игры 100 Тортик картинка с днем рождения фото видео из домашнего архива женщины позируют в эротическом нижнем белье фото видео фото лікарня сиськи 5 размера фотографии в зрелых колготказ порно фото порно взрослых эротическое для выдра фото группа сперма буккаке порно фото крупный план секс замков скобелём и девушкой Шерлок холмс игра теней на русском с ногами женшин раздвинутыми фото ru порно звёзды Станислав бондаренко фото 2015 год на кто монстр из хай Игры ты тест мышата игра фото секса немцев порно.фотосесии Ответы игры разума игра вконтакте логан багажника рено фото Замок на Фото с эффектами сделать онлайн порно фото asa аkіrа онлайн голых краснодарских фото тёлок тері хетчер порно фото порнофото влагалища изнутри фото. пиздень
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721