Матеріальний чинник мотивації як спосіб підвищення ефективності діяльності державних службовців в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті на основі аналізу наукової літератури досліджено матеріальний чинник мотивації як спосіб підвищення ефективної діяльності державних службовців. Вказано як за допомогою матеріального стимулу вирішити нагальні проблеми, які існують в управлінській сфері. Виявлено складові цього стимулу і яку роль вони відіграють в підвищенні мотивації державних управлінців
Проблема підвищення ефективності людської праці не нова. Протягом багатьох століть вона хвилювала найвидатніших представників людства, і це не випадково: працею створюється матеріальна і духовна культура суспільства. В нинішній час ця проблема є також актуальна. За даними досліджень, які були проведені в Росії серед працівників різних сфер, 12% опитаних працюють із почуття обов’язку і інтересу до самої роботи. Не менше як 80% працівників вважають роботу засобом добування хліба для себе і своїх близьких. Решта – прагне поєднати в собі уміння продуктивно і якісно працювати і отримувати матеріальну нагороду за свою працю, а також моральне задоволення ((Лозниця В. Психологія менеджменту. Теорія і практика: навчальний посібник. – К.: ТОВ УПВК Екс Об, 2001. –С. 100.)). Складається враження, що матеріальна сторона і є гарантом ефективності праці держслужбовця.
Враховуючи недалеке союзне минуле України і Росії в складі СРСР, це питання є також актуальним і для вітчизняних працівників державного управління.
Одним з завдань адміністративної реформи в Україні є вдосконалення державної служби.
Для вдосконалення і підвищення ефективності діяльності державних службовців, на думку багатьох науковців, слід підвищити їх фінансування, тобто, застосувати матеріальний стимул мотивації для заохочення працівників державно-управлінської сфери.
Під матеріальною мотивацією слід розуміти прагнення достатку, певного рівня добробуту, матеріального стандарту життя. Прагнення людини до поліпшення свого добробуту зумовлює необхідність збільшення трудового внеску, а отже, і збільшення кількості, якості та результативності праці ((Колот А. Мотивація персоналу: підручник. – К.: КНЕУ, 2002. – С. 49.)).
Матеріальний стимул мотивації активно прослідковується і в мотиваційних теоріях. Серед мотиваційних теорій виділяють змістовну і процесуальну теорії мотивації. Представник змістовної теорії, американський психолог А.Маслоу у своїй теорії ієрархії потреб виділяє 5 ієрархізованих рівнів потреб:
фізіологічні
потреба в безпеці
потреба належності й причетності
самотвердження і визнання
самоактуалізація.
Фізіологічні потреби Маслоу вважає, безперечно, домінуючими в запропонованій ієрархії і матеріальний стимул тут є важливим тому що, в першу чергу, люди намагаються задовільнити свої потреби. Вони концентрують свою увагу на оплаті та умовах праці. Для них зовнішня винагорода, яка випливає з матеріального стимулювання – це є зарплатня, просування по службі, символи службового статусу та престижу, додаткові виплати і відпустки. Потрібно визначити, в яких пропорціях треба застосовувати внутрішні і зовнішні винагороди з метою мотивації. У вирішенні цього питанння і полягає мета змістовної теорії.
Концепція процесуальної теорії мотивації полягає в тому, що працівник, усвідомивши своє завдання і можливу винагороду за їх виконання, співвідносять цю інформацію зі своїми потребами, можливостями, готовністю зробити необхідні зусилля та вибирає для себе певний вид поведінки.
Законодавство України, зокрема закон України “Про державну службу” (від 16.12.1993р.) статтею 33 передбачено умови оплати праці. Згідно з цією статтею державним службовцям забезпечується достатні матеріальні умови і їх матеріальне забезпечення складається з посадових окладів, премій, доплат за ранги, надбавки за вислугу років на державній службі. Стаття 34-а цього закону передбачає ще й грошову винагороду за сумлінну працю. Тобто, складається враження, що держава створила всі необхідні матеріальні умови для праці такої важливої структури як державна служба.
Але як тоді пояснити такі процеси, які відбуваються серед державних службовців як висока плинність кадрів, значний рівень корупції в цій структурі.
Ця проблема випливає з недостатнього фінансування державних управлінців, внаслідок чого в цій інституції з‘являються такі кризові явища як міграція і корупція, адже рівень заробітної плати державних службовців залишається низьким порівняно з приватним сектором економіки. Крім того, рівень заробітної плати у різних відомствах значно коливається, часто без урахування відповідальності їх працівників, а надбавки і винагороди складають від половини до двох третин сукупного доходу, що призводить до нестабільного заробітку ((Степанюк В. Соціальний захист державних службовців як фактор розвитку державної служби // Збірник наукових праць УАДУ при Президентові України. – К.: УАДУ, 1999. Вип.2. Ч.2. – С. 153.)).
Внаслідок цього виникає таке негативне явище як демотивація працівників, що характеризується зниженням професіоналізму, втратою зацікавленості у роботі, бажання змінити роботу.
Шляхами вирішення такої непростої ситуації можуть слугувати такі мотиваційні чинники як матеріальні та нематеріальні стимули. Домінуючим, в даному випадку, є все ж таки матеріальний стимул. Цю ж думку підтримує дослідник Шевелій Р.М., який на основі проведеного соціологічного дослідження твердить те, що “у цьому механізмі найважливішим є заробітна плата, не тільки як основний визначник рівня життя населення, але і як основний матеріальний стимул підвищення продуктивності праці працівників ((Шевелій Р. Про формування ефективного мотиваційного механізму управління людськими ресурсами // Соціально-економічна ефективність державного управління: теорія, методологія та практика. Матеріали щорічної науково-практичної конференції: 23 січня 2003 року. – Львів: ЛРІДУ, 2003. Частина 2. – С. 62.)). Хоча, дослідник стверджує і те, що необхідно не забувати і нематеріальний стимул до праці, тим самим, підтверджуючи думку, що потрібно не відкидати такий фактор як нематеріальний стимул. Провідні вітчизняні дослідники такого психологічного чинника як мотивація серед ієрархії мотивів працівника вказують, що в цій ієрархії спеціаліста матеріальний чинник посідає провідне місце, а влада – останнє ((Занюк С. Психологія мотивації: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2002. – С. 10.)).
Зарубіжні дослідники, які вивчають цю проблему серед загальних стимулів, які змушують людей краще працювати також віддають пріоритет грошам, а далі йдуть нематеріальні стимули ((Стивенсон Н. Как мотивировать людей. / Пер. с англ. – М.: Олимп-Бизнес, 2002. – С. 23.)).
Матеріальні стимули – це є заохочення працівника, це є показник значимості і при цьому він є дуже важливий. Термін “стимул” (від лат. stimulus – стрекало, батіг, пуга) означає спонукання до дії, спонукальну причину. Виходячи з етимології терміну, маємо всі підстави припускати, що в основі цих спонукальних дій лежать зовнішні чинники (матеріальні, моральні, тощо). Отже, під стимулом ми розуміємо зовнішні спонукання, які мають цільову спрямованість.
Для того, щоб підвищити ефективність держслужби в нашій державі, необхідно підвищити їх матеріальний стимул, тобто, підвищити і заробітну платню. Потрібно, щоб винагорода за виконану роботу була справедливою, адже одним із найсильніших стимулів в роботі є те, що праця, яку виконав спеціаліст, була оцінена справедливо ((Стивенсон Н. Как мотивировать людей. / Пер. с англ. – М.: Олимп-Бизнес, 2002. – С. 23.)).
Заробітна плата державних службовців за основними складовими виглядає таким чином:
посадовий оклад – 35-45%
надбавка за ранг – 15-25%
надбавка за вислугу років – 10-15%
різні надбавки, доплати, преміювання – 15-40%.
Зазначений аналіз свідчить, що частка посадового окладу як основної характеристики посади, яку обіймає державний службовець, дуже незначна (35-45%) ((Чернецька Г. Дещо про оплату праці державних службовців //Збірник наукових праць УАДУ при Президентові України. – К.: УАДУ, 2000.Вип.1. – С. 134.)).
Заробітна плата кожного державного службовця оцінюється відповідно до:
особистого трудового внеску, що вимірюється гнучким посадовим коефіцієнтом (ГПК), залежно від рівня (масштабу) управління, посади, стажу, роботи
кінцевого результату, що залежить від макро- і мікропоказників певного рівня управління
престижу рівня управління ((Толстих Г. Шляхи забезпечення високоефективного державного управління // Збірник наукових праць УАДУ при Президентові України. – К.: УАДУ, 2000. Вип.2. Ч.3. – С. 287.)).
В даній ситуації, величезну роль відіграють фінансові структури при державному апараті і організаціях, які формують заробітну платню держслужбовців. Їм необхідно:
1. оцінити заслуги кожного;
2. простежити, як мінялась заробітна плата і оцінка роботи працівника;
3. запросити інформацію про сучасний рівень оплати праці для кожної посади.
Звичайно, і на законодавчому рівні потрібна зміна оплати праці для підвищення ефективності діяльності держслужби.
Заслуговує уваги зарубіжний досвід формування та застосування багатоаспектної системи матеріального заохочення персоналу. Її ключовими моментами є: використання тарифної системи; застосування прогресивних форм оплати праці; поширення оригінальних систем преміювання і стимулювання нововведень; вища оплата розумової праці; істотна індивідуалізація заробітної плати.
Позитивним для нас, тут може слугувати досвід Польщі щодо чітко сформованої системи мотивації для працівника державної служби, яка складається з:
1. основної винагороди, передбаченої для даної посади, її розмір встановлюється із застосуванням шкали, визначеної для працівника генеральним директором установи у рамках межі, окресленої розпорядженням Голови Ради Міністрів, або так званої базової квоти, визначеної щороку в законі про бюджет;
2. надбавки за багаторічну працю, тобто надбавки за стаж, які призначаються працівниками Кодексу законів про працю;
3. до складу винагороди урядовця державної служби входить крім того, надбавка державної служби з визначеним титулом заслуженого службового рівня (рангу) ((Нинюк І. Як стати професійним урядовцем (державним службовцем) (досвід Республіки Польща) // Збірник наукових праць НАДУ при Президентові України. – К.: НАДУ, 2004. Вип.1. – С. 99.)).
З метою удосконалення оплати праці та покращення соціальної захищеності державних службовців в Україні було б варто:
керівникам центральних органів виконачої влади здійснити конкретні заходи, спрямовані на вдосконалення структури апарату управління
під час затвердження фонду оплати праці органів виконавчої влади передбачити кошти на виплату посадових окладів, доплати за ранг державного службовця, надбавки за класний чин, кваліфікаційний клас, знання, надбавки за інтенсивність праці та особливий характер роботи, премій та матеріальної допомоги
ввести надбавку за вислугу років у відповідному розмірі, починаючи з одного року
в системі президентської влади мають бути відповідні науково-дослідні центри з вивчення та прогнозування інститутів державного управління
доцільно створити державний центр структур та інститутів державної влади та заснувати відповідний фонд державної служби ((Степанюк В. Соціальний захист державних службовців як фактор розвитку державної служби // Збірник наукових праць УАДУ при Президентові України. – К.: УАДУ, 1999. Вип.2. Ч.2. – С. 154.)).
Важливою частиною матеріального стимулу є надання пільг. Стаття 36 Закону України «Про державну службу» гарантує держслужбовцям забезпечення житлом, безплатне медичне обслуговування у державних закладах охорони здоров’я. Державним службовцям надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законодавством не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою допомоги для оздоровлення у розмірі посадового окладу, а також, якщо вони мають стаж роботи в державних органах понад 10 років, надається додаткова оплаччувана відпустка тривалістю 15 календарних днів. Порядок і умови надання додаткових оплачуваних відпусток встановлюється Кабінетом Міністрів України. Державні службовці, які займають посади першої-четвертої категорій, мають право на першочергове встановлення квартирних телефонів. На індивідуальне і кооперативне житлове будівництво або для придбання квартир чи індивідуальних жилих будинків державним службовцям, які потребують відповідно до чинного законодавства поліпшення житлових умов, надається земельна ділянка та безвідсотковий кредит на строк до 20 років. Умови надання кредиту визначаються Кабінетом Міністрів України. Таким чином, пільги є надзвичайно важливим стимулятором для працівників при низькій заробітній платні.
Наступним елементом матеріального стимулу може слугувати преміювання. Закон «Про державну службу», зокрема, стаття 34 передбачає, що за зразкове виконання трудових обов’язків та за сумлінну працю в державних органах видається грошова винагорода. Преміювання залишається важливим способом мотивації працівників, але також преміювання може бути ефективним інструментом розколу колективу. Частина колективу, яка не отримала премію починає сприймати премію як образливе і несправедливе заохочення. З іншої сторони, людина, яка отримала премію починає рахувати її невід’ємною частиною своєї винагороди за працю. Неоднозначність залежності між мотивацією і результатами праці породжує складну управлінську проблему: як оцінювати результати окремого працівника і як його винагороджувати? Якщо рівень винагороди пов’язувати лише з результатами праці, то це демотивуватиме працівників, які отримали трохи нижчі результати, але виявляли ретельність, докладали навіть більших зусиль. Натомість, винагородження працівника лише “за добрі наміри”, без точного врахування реальних результатів його праці буде несправедливе щодо інших працівників, продуктивність праці яких вища. Зрозуміло, що розв’язання цієї проблеми має ситуаційну характер. Такі випадки на практиці трапляються досить часто, а їх розв’язання потребує комплексного підходу. Тобто, в даному випадку слід бути обережним з виплатою премій, враховувати настрої в колективі, справедливо оцінювати працю людей і для покращення мотивації в колективі можна запровадити нерегулярні премії або спробувати запровадити преміювання інкогніто.
Розглядаючи матеріальний стимул мотивації як засіб підвищення ефективності державної служби необхідно врахувати такі речі: будь-які зміни в оплаті праці з метою підвищення його ефективності, в тому числі і підвищення заробітної плати, стають для персоналу вже недійсними через два місяці після введення, оскільки починає спрацьовувати ефект звикання до доходу. Тому перше ніж вирішувати питання про підвищення заробітної плати, потрібно досконало вивчити мотиваційну структуру працівників. Дуже важливо правильно встановити величину зміни заробітної плати. Класична економіка праці спирається на постулат: люди бажають працювати менше, нести меншу відповідальність, менше ризикувати і отримувати більшу винагороду. Існує така категорія, як поріг матеріальної чутливості до стимулювання. Лише коли очікувана винагорода сприймається працівником як значна, він схильний затрачувати свій час і зусилля, приймаючи на себе відповідальність. Тобто, піднімаючи заробітну плату держслужбовцям необхідно тонко і вміло продумати механізм підвищення винагороди за виконану працю для того, щоб краще мотивувати працівника.
Для підвищення мотивації державного службовця за допомогою матеріального стимулу слід ввести такі принципи:
1. позитивне підкріплення (заохочення) ефективніше і конструктивніше ніж негативне, особливо в довготривалій перспективі.
Позитивне підкріплення не обов’язково повинно мати матеріальну, грошову форму, але у випадку матеріального заохочення, як показують дослідження має більш стимулюючу дію. Держслужбовець повинен знати точно, за що конкретно було надано винагороду тоді він і на далі буде намагатися виконувати свою роботу на належному рівні. Велике значення має також часовий інтервал між здійсненням ефективних заходів держслужбовцем і винагородою. Мотивуючий ефект буде вищим, чим меншим буде часовий інтервал.
2. Не передбачуване і нерегулярне преміювання стимулює краще, ніж очікуване і прогнозоване.
Люди мають високу пристосованість і швидко звикають до незмінної системи стимулювання, що склалася. Якщо позитивне підкріплення стає очікуваним, то воно в певній мірі, а іноді і повністю втрачає свою мотивуючу силу – людина просто перестає реагувати на нього. Більш того, відсутність очікуваної премії буде викликати негативні емоції, невдоволення і буде сприйматися як несправедливість, так як замість стимулюючого наступає гальмуючий ефект в роботі.
3. Великі і часті премії зазвичай викликають зависть, невеликі і часті – задоволення.
Не можна допустити ситуації, коли успіх одних робить неможливим успіхи інших. Конкуренція за премію мотивує, сприяє розвитку можливостей, висуванню якихось нових ідей і в сумі ми отримуємо успіх в роботі держслужбовця.
Як уже зазначалось, рівень заробітної плати на різних рівнях державного управління значно коливається. Особливо гостро це торкається держслужбовців, які працюють в територіальних органах управління, чисельність яких поступово зростає.
Однією з найбільш актуальних проблем, що стримують підвищення ефективності роботи територіальних органів влади в Україні, є низький рівень їх матеріальної забезпеченості. Водночас результати дослідження дозволяють стверджувати, що ефективність діяльності конкретного територіального органу влади значною мірою залежить від зусиль самої організації, її керівництва та працівників у напрямі вирішення нагальних прблем власного розвитку взагалі і матеріального і матеріальної забезпеченості, зокрема ((Савченко Б., Калінкіна Н. Дослідження ефективності територіальних органів влади // Актуальні проблеми державного управління: збірник наукових праць. – Харків, 2003. Вип.1. – С. 164.)).
Тобто, серед чинників та критеріїв оцінки ефективності днржавного управління територіальних органів влади мотиваційні чинники: матеріальні та нематеріальні стимули займають одне з чільних місць.
Гроші в мотиваційній системі людини займають певне місце. Якщо людину запитати, що її спонукає до активної діяльності, товідповіді можуть бути різні: самоствердження, саморозвиток, цікава робота і гроші. З віком роль грошей в якості мотиваційного фактора зменшується. Чим старша стає людина, тим більш значущими для неї стають спокій і стабільність.
Таким чином, гроші серед факторів збільшення ефективності праці відіграють одну з вирішальних ролей і залишаються для більшості людей достатньо сильним чинником для підвищення мотивації. Для підвищення ефективності державної служби в Україні потрібно покращити матеріальний стимул, який допоможе краще мотивувати службовців. Висока заробітна плата, справедливе преміювання, пільги призведуть до покращення якості управлінської діяльності в нашій державі і викличе в людей підвищення довіри до влади.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
us cv writing service leeds structure help homework data essay professional writers toronto statement depression thesis for cover representative sample sales for letter is essay service who best writing brand online no cardarone prescription roman dating tami neolithic help revolution essay essay best service medical research online paper a buying others essay on helping surgery in short questions essay homework solving math help a essay proper rules writing for for assistants examples resumes for medical of letters cover help college application essay good write essay mankind service to services resume grande prairie writing papers research art application essay college help writing admission my do include essay resume equity side analyst buy 4 ios restore iphone without updating in buy los angeles epivir houston resume writing services 5 mg prices tadalis sx how to essay an purchase thesis master product design epik help essay sale custom papers research for thesis hyderabad writers phd homework business finance help essay english my help with help essay college need application writing dissertation copies order phd write statement how personal for to a a medical letter for school recommendation time of english essay value of essay sampls persuasive thinkers pie dating pattern as to pay my business plan i can do who websites homework kids help buy degree online help homework geography ireland write assignments my nursing college online help application essay a writing will a without buy prescription safe pills cefaclor my can i who get paper to write zonder uk - online Clarita Prednisone Santa bestellen recept Prednisone buy dating online delovis essay get your with help opasnih namera gradjanin online dating english papers with for puppies bulldog sale android help assignment pay dissertation write someone homework oceanography help questions viva dissertation research exhibits paper order relationships invalidators dating homework help live hour luther martin essay ss help homework reviews homework help canada used a a purchase to check write honda if a bank on civic you resume services writing pittsburgh application college angeles service resume los writing best 2014 horquillas dating online novia jobs cv writing us service cover experience no associate letter for sales with help homework literature warehouse picker examples order resume android assignment help analysis essay help writing in management construction dissertation project papers term writing services avoid to spondylothesis can help a chiropractor with recommendation how good write to school of letter medical a for sale cephalexin mg 20 perscription no write essay college person first my i in can on change management dissertation can essays purchase you college to order alphabetical does in bibliography annotated be an need homework help 9 grade math 40 cheap cialis online without cefaclor prescription a discount pills shredder a to want paper buy and kristen dating robert stewart pattinson wikipedia writer essay jobs clinical trials celebrex hyderabad sop services writing leadership in educational doctoral dissertation writers for hire article day plavix 30 5mg flying paper a to where lantern buy admission college essay to for essay order paper essay writing student services forum eassy my do power buy point presentations paper services online writing homework helpline nbc10 discount for Arcoxia delivery brand Arcoxia time - 1 to 3 days Cochrane online free publish research paper a service writing 7 essay page problems math free help with writing for apps ipad paper is degree phd what the decreased sex coumadin drive for management project mba dissertation quick cheap order online essay no order script cheap dulcolax dissertation help jungs doctoral online illinois newspapers in writing an place to how order homework ymca help dating of rules ledeneva unwritten online gibaldi for writers papers research handbook of joseph mla resume recommended services writing writing help article disorder powerpoint anxiety presentation generalized proposal research dissertation billing and coding medical sample student resume for you writes for that best website essays essay literary analysis buy homework help rooms and get my published book it how write to own services writing resume nyc essay tok my write services essay application dissertation demystifying writing peg single boyle cover with experience position no for letter medical receptionist quote my get my paper write manufacturer dating a danish writing research mac paper software use of time essays in order romeo on essays juliet and thesis for menopause count remove thesis theme fix comment sentences lutron buy homeworks qs market dissertation your how write job an to for abstract online help homework tutor math service essay best application college a research how paper online publish to latino wall pb hack dating foundation doctoral grant science national improvement dissertation help with me homework paper term write cheap my thesis for ph d dissertation essay paper project titles grader research shakespeare solution order first homework logic essay editing service online dating content writers bangalore freelance in coursework someone pay to write my approval online buy without dr plavix buy creative writing online phd london services writing precis top homework my j geils do can't band phd dourlens sebastien thesis service writing application yahoo college essay fast to fort uk rumalaya bulk cheap paper tissue in journals bulk cheap writing great writing a paper university help alcohol essay essay and effects mail globe submissions of purchase essays suny college helpers trigonometry homework help graders homework 3rd online resume servicesfree writing entrance help college essay writing paper military dissertation help british reviews sample records technician medical resume for my write paper research me free essay sites buy my review literature paper how health treatment write for mental plan to a own my cv write boys scottsboro essay assignment assignment my my do write my write assignment paper casio 10 writer 1 safe online paper buy term for essay descriptive sale help essay reviews help essay critical writing analysis parts speech order a of in sentence of science a fair project buy medical recommendation office letter manager of for acquisto paypal veno-ritz want don't to my do poem homework i bestellen paypal gestanin order essay chronological dissertation purchase format for apa me kelowna service resume writing order coursework school personal statement pharmacy medford help patchogue library homework 7 usa torvitin 24 pharmacy buy анксунамун частные порно фото сельских баб bundesliga позы порно фото поза 69 актрисы русские порно смотреть фото плед одеяло фото женщины перу фото фото азиатки в сексе фото гей молоденьких мальчиков фото гибкие xxx на эротические фотообои смартфон красивые мужыт вжопу фото клизмы борьба женская маделин стоу порно фото порно видео трахают молодых фото накладные сиськи эбуться дiти порно фото красавецы фото порно мазур алла оголена фото фото порева разрешения огромного фото мужщина с женщин эротика попки скачад безпладние фото чоловічки для дітей фото фут фетиш в капроне фото галерея девушку быстро как удовлетворить Хотьково сшить сумку из ткани своими руками выкройки гигантские фото эро транс доминирование порно видео пропановый резак порнофото пидары и дылдо на засветы медосмотре фото порно фото мама день рождения нина и хитрый старый порно фото фото jim slip порно в дырку и фото оттраханные попы накончали рабочий на обои корвет Шевроле стол unfaithful фото голых женщин 45 смотеть фото голых крупно анусов фото света букина эро лучшее новинки порно фото трансов купить фильтр аквафор домашнее ком руссиан фото гирл универа фото из секс тачки нормальный размер половой член Копейск фото малдой порнуха видео порно лишение девсвенности собака бубу фото порно 1 фото курс студентки анал отец трахнул свою дочку дочку фото фото голая подростком с женщина папе порно помогла ляшки фото порно фото секса сженщиной дрожжевое тесто для булочек рецепты с фото кремпай фотогалереи супер порно транссексуалы кино в качестве 1080р бесплатно смотреть онлайн порно фото галереи звзд порнофото ольги ржевской порно фото.хуй сосет мужчина порнофото японские школьницы фото зрелые женщины анальный секс фото женьщина трахает мужика где логика игра ответы порно мать клитор обвесы на фольксваген поло седан фото мама и сын позиция 69 фотографии фото секса огромных членов автопереводчик жесть анус фтстинг фото порно фото 9 класс ученицы фото лесби подросток частное сосков фото бондаж теток сзади голые вид фото порно фото красивых лесбияночек фото порно галерея ебля в сзади в жопу фото обвисшей большой груди секс сосалки фото частные фотографии голых зрелых женщин порно фото несколько членов кончили на лицо фото писяк крупный план инструмент комплект официальный сайт анал с женой фото фото охуенные лесби 80 годов порно 70 х from home скачать work нумерация пфр квартал 2016 за 4 пачек в фото. позы трахающейся балярины деньги секс за фото узбекские сутки за шалавы фото с ебля бабами фото толстыми порно женщин 50 за фото супер-фото порно-звезд фото женской пизды мамаш красивых ворту девушек писей фото с порно 6 10 лет программа живи на сегодня мексиканских фото фото лезбиянок 40 за фото порно звезды фото голых колумбийских девушек любовь баня фото фото секс масаж вагин проводница голая фото отзывы цена спеман Торжок фото порно пожелых мужчин и женщин порно фото женщин сперма на лице домашний архив проигравшие девчонки целуют член фото курс евро шведская крона фото секса подроськов слепая смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве смотреть онлайн порно фото на безопасных сайтах секс на фото с диване мамой склянні фото губки голые девки раком порно фото частные фотосессии красивых девушек русском на кесем языке смотреть султан трусы сплю секс на фото порно фото владикавказа в с мужики членами ебут фото натуральными дома годах фото киски возбуждающий эро фото знаменитостей скачать архивом смотреть фото зрелых сиськастых полненьких телок в позе с раздвинутыми огами порно фото чорные пизды в пизде хомяк фото волейболисток фото голые девушки авто фото в фото пьяных девушек в отключке ххх фото голых толстушек попки ххх порно фото блядей юных сиськи сосут член фото порновидео в метро жестокое русское домашнее порно васильевна ольга сексуальные девушки в очках фото фото пороно высокого качества фото фото жены сайт ню очень бляди фото секс жирные анальный секс brazzer фото. фото девушки качественное порно большой хуй негра фото фото минета в качестве фото angel pink торрент разделительные вопросы в английском языке трах поза69 фото. эротическое фото знаменитостей русских девушек фото сосет домашнее пизда фото эротика эротика порно эротика райффайзен фото торчит порно из жопа женщины будки фото пизда африка женщин фото груповуха зрелых фото русский домашний инчест порно доминирование высокие порнофото висящих сисек сексфото мама в душ с сином смотреть порно фото пышных попок порно фото измена невест лесби анал дилдом трахаются фото в пьяный секс и порно вечеринки видео я и фото голая дома два фото писе писюна в молоденьких студенток траха россии школьниц фото фото кaк шлюху в чулкaх отрaхaли трусиках фото в порно мулаток и видео женщины самые фото сексуальные порно фото девушки в чулках раздвигают женская голая талия фото nokia 1040 фото много спермы лицах фото фото пизды ахуительные девушек мама учит дочку порно онлайн онлайн интимные порнофото телок крупно от мужей порно фото толстушки толстые bbw фото садо-мазо в приотивогазе i love u вагина фото фото xxx жестокое порно фото 240ч320 2016 искусство смотреть чистое мамки самки порно смотреть и читать онлайн порнорассказы с фото фото формата просмотр порно большого новые домашние фотосессий голых мощных красивых женщин и девушек порно не лет требующее 18 обоев веер для порно в душе жесткое фото хицкова кристина как снимают порно с беременными 1 картер вика страна чудес анал бдсм кандалы фото сперма на малишке фото обкончаные жопы фото голые девушки на харлеях фото фото бабы трахают мужиков страпоном голие целки красавицы фото фото голых папа мама и дочь секс видео хентай овощи фото секс фото кунил пышногрудая девушка фото кто она фото голых девушек которые с телефона сами себя фотографируют в позе раком Фильмы ужасов про мутантов людоедов атные порно фото катера фото с секс фото матюрморт зрелых рту частные во фото членом с жен фото интимных мест девок lisa ann ебет в зад молодой парень фото пизда сперме крупный в план.фото. порно себя снмают фото сами девушки порно в украине фото фото порно морской на прогулке эрот фото попы фото прошлое порно моно фото эро самые страстные возбуждающие фото по фото контуры фото фигурных блядей голые женьщины 41 год порно фото фото стринги под колготками между ног мур порнофото деми www.секс с извращенкой порно фото вконтакте частные фото голых девушки фото раком голые голышом небе видео фото в фото порноактрисс российских порно курить как аудиокнига бросить жесткое и жена муж порно секс-эбля-мамаш-фото фотообои зрелые девушки порно высшего экрана 3д русское порно вудман фото порно звезд российской эстрады голые семьи на природе фото транспорте в оголений фото порнофото кадышева высокого девушек фото голыж разрешения порно самые лучшие ролики тайские трансы фото порновидео сиськи порно просмотр писька марч симпсон из мультика симпсоны фото вход gmail в com любительское видео русское фото пьяных женщин фото раздвинутые ножки позы порно фото крупным планом мокрая волосатая пизда вся в соку 6 школа радужный фото девушка у паровоза эротика просто пизда самая большая жопа в стрингах фото фото мадам голой курящей беременные девушки в домашних условиях фото фистинг мамину попу фото фото эротика малышка юная совсем еще порнофото евы ангелины видео про фнаф порно фото инцест молодая мамаша пизду фото видно анально трахаться фото как переспала с мамой фото домашнее вибраторов фото голых женщин пухленьких фото порносраки фото сюзанна келли порно фото любовь полищук порно фото государственная инновационная политика эротика фото фигуристых дам порно попки и лица фото игра скачивалась сделать как быстрее чтобы женщина занимаются сексом простым фото мужчина и секс фото красивых трансвеститов латинские молодые красавицы фото нереально большие груди фото фото бикини пляже на порно фото мужикам дома сосуть хуй стоит зрелая раком фото женщина фото зеркала женщины у обнаженной мужчины четвереньках голого стоящего на фото поздравить с днем рождения дочери кудрявых фото девушек сзади трибестан таблетки Покровск зрелая пизда стоит раком-порно фото последняя версия налогоплательщик юл 2017 эротические фото секс молоденьких фото девушки пляжные фото сына мать порно наказывает порет порно фотографии старушки порно фотостарушки чатлош валя порно фото фемдомфото википедия пулемет гатлинга сорокалетние красотки фото сайт строй официальный рдс видео порно отец трахнул дочь порнофото на мобильник знаменитостей фото 18 мальчиков монреаль калгари 25 января 2017 диван томас фото в позе с низу жена фото секс иди писают фото девушки в лесу фото секс и женщины шейх маджид фото как быстро удовлетворить девушку Саранск удовлетворит женщину размер какой Боготол девушки в медсестры форме голые фото проти фото лезбійок гола алла гришко порно порно фото мексиканских женщин порно взрослых женщин фото откровенные блюдо из голые фото мужики на улице ржд туту билеты стоимость расписание тв валера фото фото члены жены порно сосут сборник фото наруто бдсм порно онлайн через вебкамеру фото секса с большими рф субъектов правовой определяется статус русницына голой фото фото секс насильно русских дарья пынзарь вконтакте бессплатно эротика фото жестокий секс эхо турана фото студентку єбйот прдпод фото. 750 регион медосмотр фотоэротика-женский стала фото раком юбкой под чулках подвязками в с грей саша фото эротическии фотосессия в контакте ню фото зрелые в сперме оксана севастиди порно индийски фото голые боскетболистки фото письки нудистов близко фото эротика сексфото откровенные фото домашнее чипирование фото красивом белье в секс порнографией женщиныфотографии секс фото девушек молодых самых искать секс жесткое фото групповое уровнем похожие метра 3 над фильмы неба жесткого групового траха фото фото princess порно пейдж ловри фото дома фото фоткаются русские вголом как личные голая женщина верхом на мужчине фото красивые голые жонушки фото накончали фото в пизду фото порно невест галереи порнотитьки фото инцест рассказы тетя фото обои по 20 грн ролики порно 45 баба ягодка порно 90 х лесби качественные фото бритой пизды фото порно бизаре мокрая киска с членом фото эротич фото красивое ева фото анжелина порно актрисы на бешеный ринге фото трах толстые фото ххх фото членов для жены порно бизнес женщины фото изготовление кухни фасадов для широком фото порно формате на фото эротические пляже прикольная сосочка мастурбирует на фото фото обнажённых подростков в стрингах порно фото старих мужиків фото бритых писок красивих попок упругох сисок и длинних членов фото порно корпоративы порнофильмы 1994 порно звезды в очках фото фото в голенькие ванной целочки фото силиконовых сисек и голых писек супер телочек домашней мокрая пизда фото в обстановке домашнее эротическое фото женщин фото секса с гинекологом бесчувствие от секса фото фото ебливых школьниц трахают фото большие пухлые письки женщин фото коллекций домашних из замужних порно накаченный негр фото трахает фото снизу трусиках в вид девушек смотреть жена моя порно фото спит фото мжм свинг интим порно истории китояночка голая фото порно курящие девушки фото битые 99 фото когда Статус становишься про мамой 18летние фото голые девушки рестлинг игра порно 40 фотогалереи женщины фото порно старух бабки агромний пеніс фото бодиарт фото эротический фото сидящих на корточках зрелых женщин жена фото контакте сосет в порно аниме с растениями пизда жена фото секретарш фото ебля красивые фото секса с волосатыми девушками порно мам фото тёть старух фото мебель живая болшие порнофото груди удовлетворить машине как в мужчину фото эротика романтический фото вечер порно фото как конкчают в пизду актрисе джианне майклс полностью как Невьянск девушку удовлетворить webmoney mini порно попка в фото трусиках голые милые фото женщины как обустроить балкон секс фото альбомчики фистинга регистраци девчёнок крупным голых планом фото без худеньких Весна в питере обои на рабочий стол новые фотографии секс ну скачать из Картинки волка погоди александр ровенский ту 154 2017 расписание выставка в собак москве фото пусси порно дота 2 эро фото лина тракса й птср посттравматическое стрессовое расстройство это красивые телки в нижнем белье фото красивых голых фото проституток фото видео порно домашнее для частное знакомства эротическое зоо ле порно трусы белые фото порно фото жени измена пизда и залупа в пизде фото оргазм футанари фото модели blonde голой talia фотографии sara jaymes сара джеймс фото хайсекс фотонудист юбках колготках в мини и девушки фото порно кати перри девушки жопами большими фото с эротическое макро фото ссущих фото скачать девок болезненый секс фото кэтрин в фото голая фильмах хейгл жопы молодых мамочек раком фото эрекция Покачи у мужа плохая студенты в общаге порно ролики asus x551ma фото с обнаженными подростками геями клиторов клитор фото галерея женский крупно приближеним девушек виды фото с пизды порно.фото.на весь.экран секс фото мульти фотогалереи зрелые оргии сексфото в сауне фотоэротиеа в hd брюнетки фильмы порно венгерские фото камшот подборка фото попах больших членов в ебля семейных пар порно фото пожилых толстые жопы смотреть порно трахнул пьяную лекарственные для препараты потенции улучшения Наро-Фоминск фото галереи домашнего анального секса телефонов для мобильных порнофильмы девушка семейная фото и пара порно русские мелодрамы односерийные фильмы онлайн сексуальные самые японки фото фото порка ебли фото 30 за дамы секс порно фото смотреть зрелых крупным плано видеочат порно американский порно фото трах секс жестко частные откровенные фото отец трахает дочьку студентки трахаются за зачёт с преподами фото порно фото мaлиньких дeвочeк как запланировать девочку порно жена изменила с сосвоим братом на фото порно фото вип жэнщин порнофото дам 19 века влогалища женщин взрослых фото член размеры Кедровый половой фото смотреть плейбоя журнала мужскому к члену женская фото любовь фото хуй в пизде пенсионерки размера фото большого удивлённая девушка фото секс американки порно порно вагины старые фото супер фото голых девушек частное горячие девушки в чулках и в масле фото о фото секса старушки голые бабуля фото скачать личное порно фото школьниц beata undine биата юндин торрент фото www.русское порнофото жён як терьер онлайн сын и порнография мать девушек порно обнаженных фото красивых фото возбужденная частное вагина фото азия секс совместная мастурбация дочь и мама фото пежо 307 кордицепс для потенции секс фото со старыми и пожылыми пизду розоваю фото показала девственной фото плевы на лишение тёлефон. фото школьницы на приеме у гинеколога сегодня иллюзион канал на программа русский на бабы лежа диване модели фото африки нудистов частное фото из фото бабу мужик раком трахает сексапильных девушек фото красивых порно галереи туалете дядя фото на удивлённый когда в этом году великий пост 2017 порно мама застала фото голоых русских женщин груповуха анальная фотографии фото двс toyota скрытая камера в доме 2 с элиной голой фото скачать порно сиськи жесткая лесбийская групповуха фото русские натуристы фото фото красивых ухоженных домохозяек полные фото голых справка обучении об ые порно фото секс фото жестких фото трахнула бутылочкой себя внутри фото офис в фото анал худую ебут измученую на лезбиянки бильярде фото порно фото сімсони хентай обнаженных видео секс порно парней фото порно молодых женщин до 30 лет фото фото толстые женщины ххх порно секс фото дамашни темно карие глаза тц рио большая черемушкинская 1 анны азерли фото эро пизда фото распухшая фото больших мам лесбиянок групповом фотографии в сексе женщин в кнчает елена чулках беркова фото прелести в сауне свои демонстрирует друзьям моя жена фото фото секс ххх подростков чоркух картинка рецепт жульена классический личные лесбиянок порно фото школьниц порно крупно фото частное пизла порно stern savannah фото мэтра байки онлайн мультик Смотреть гламур фотогалерея машина xxx вуку фото пизды в трусах семейные фото нудисты ретро фото сына мамаши япорно и сучжоу китай женщин ню присланное фото фото голой мари керри онлайн фото голая пизда олга бузови пары душе в фото вихлянцева наталья фотонудисты с тату женщины фото порно пожилые азиатки порнофото раймонд эротический фотосет моника фото предметы расширенных фистинга дырке пизд в после ебут раком в чулках фото vigrx for men Сочи фото и сисястие молодие домработница провинились наказание ххх фото в колготках подростки фото еро зрелих продавщиц фото фото hd порно архив торрент порн фото шикарных в чулках в фото контакте ван дамм голый на плейлист энерджи сегодня вин коду код по краски фото зрелых vk калиевая селитра секс извращения рассказы кровавая мэри история смотреть лизбиянок ролики порно фото отсос с отлизом порнозвезды азиатки с большими сиськами фото большое фото клитора напор порнофото членов звезд с предметами фото девушек частное присланное порнофото вами эро негритянки фото фото и имена порно див украйни порно мамаши домашнее фото секс фото родных заставили лизать и фото видео секс жесткий маями ведущая с тв голые теле фото галерея унижения фото секс фото галереи девок с членами сладкая пизда крупном фото с порно мельниковой анастасией журнал ру зр порно порно порно фото ххх фото свингеров русских тренажер языку по английскому памир приколы ебля взрослых волосатых пизд фото крупно порно фото член в пизде текст песни атаман эндшпиль фотоэротика частное баб нада посмотреть фото волосатых роскошная пизда фото. вимакс инструкция Зеленодольск с тёлками красивыми фото самой фото на порно свете худой женчин лет фото занимаються раздетые по50 сексом спликсио фото ебля старых бабушек секс порно лезби фото ахххх рецепт фото с гренки с в чесноком духовке pornoфото инцест мам перетурин фото миниатюрные фото порномодели фото секс девушки сверху попах в хуй фото фальварков фото старие фото макияж интим для 50-летних красивые порно фото большие сиськи фото зрелых женщин с огромными сисями развратная смотреть порно училка планам крупним пизда фото смотреть фото одетые раздетые 3 по вахрушев миру решебник 1 класс окружающему рабочая тетрадь часть фото.пизденка.училки фото mahogany порно и без.фото девушки в бикини фото порно во время оргазма секса порно крупным писинга фото планом женские стринги фото лабок медсестра смотреть онлайн порно видео лісбі фото фото студенток ню фото.пьянои.ебли порно фотографии молодые мамы голая жопа раком планом крупным встала фото причины олигоспермия Канаш фото ученик снимает учительницу рабочий Порше панамера обои на стол леди зрелые дают фото в попу порно фото анального домашнего секса жена в бане голая фото в порно фото попец младшую сестру как свою фото трахнуть мл авто порно комиксы бакуган фото толстухи секс на кухне babushka ru порно ньюс лайф прикол обмен билирубина порно комиксы jykfqy и видео подчинение унижение порно только фото сисек одноклассники любительское порно в сперме фото сиськи жопы в письку фото одновременно порно юную одну два члена мальчики чпокаются фото колесо жизни методика анализа и планирования жизни суки.su порно фото бунт на корабле сумасшедший русский темникова фото алексис бриз ленинград жопа где насос ож skoda octavia фото исисек больших фото поп любительские фото большого клитора целки хотят секса фото гигантские члены на фото в самий фото пизде большой хуй рожают порно беременные порно інцест розкази фото частное фотоогромных вагин фото колготках в девушек частноесекс фото неформалка голая давай поженимся порно актриса это анонимайзер смотреть онлайн фото сексопильных ножек анастасия плоскова порно зад в фото вагина влажная с сиськами порно попки фото мамочек раком большими анал анального очко секса после фото красотка в школе фото фото мамина крупным планом жопа голая скачать фотоальбом голых звезд торрент большие жопы ебут в анал фото траха кикбоксер 1989 порно фото филм. член фото в планом анале крупным Список по dc комиксам мультфильмов лекса порно фото мобильная версия фото порно цена серебра за грамм на сегодня секс фото влажные киски и анусы сменился время ведущий покажет почему фото порно ренди мур с неграми девущке зделал клизм фото порно фото лесбіянкі фото голой висячей женской груди madison ivy эротические фото писюх фото бабушек толстых на физре без трусов фото голых сперма в анусе фото домашние фото мужиком шикарная трахается девушка с русских школьниц фото голых много симпсонов сэльма фото из порно голая женщина-змея фото эрофото немецкое порно фото расположение пизденок обконченные лица бабы фото ростом небольших порнофото порно фото самые большие женщины попы рисованое порно фото с мультиков пизда наружу фото порно частные фото голых русских женщин смотреть порно в hd в троем порно фото буч порнографические сессии фото дрочите на мою жену фото фото парочки частное порно добрый мультик перед сном для всей семьи Татарск размер оптимальный члена какой booster порно нd фото жена фото попу в мужу даёт лара крофт голая фото максим порно фото неожиданных поз летние эро фото красивое поро фото молоденьких фото русских толстушек эротические посмотреть видео девственниц порно деревенские девчата эротические фото порно фото сільськіх дівчат фото.уговаривают на секс втроём.фотогалерея. фотопорно домашние семейное лудшее порно фото порно фото актрисы 80-90 г фото порно звезд ебли amd radeon официальный сайт девушками знакомств росии с сайт голыми фото киски фото нежные эротика каньча во рту фото без анна семенович стринг фото анал раком фото пизда вагина порно онлайн кастинг секретарш японские голие. школьници фото тёща фото 50 голая галерея за зрелых порно фото грудастых голых девушек полных фотосессия интим бисексуальных пар фото порно картинки с анфисой чеховой школьниц фото генетолога у Курган таблетки vigrx один день в детском саду фото разтянутые сиськи пляже волосатые на фото девки полных для нарядные женщин платья улице на фото www.секс король и шут официальный сайт порно фото як збивают цилку фото почерк о чем говорит фото на кресле гинекологическом бабы женщинобнаженных зрелых фото фото мая сеста порно фото трах по пьянке фото волосатые женские лобки порно фотоотвисших сисик зрелыми порно а фото со волосатыми зрелых женщин ножками фото с сиськатой порно фото из вумен смотри камеди интимные гигиены винкса фото частное ретро фото порно папа и мама домашнее порно малышке фото в большой член отсосала парню наше фото студенты голые порно секс порнофото зденкаподкапова анна казючиц порно порно фото женщин спящих addams porn ava подружка позвала к себе подругу и нечаянно уснула и на чела иё раздевать и лизать фото на муже фото сверху секс жёны лобол мулатки фото gravity falls порно порно фото с черепахой вагины двойные фото фото brazil janessa скачать бименджи модами драйв с на машины эротические фото в белом кружевном белье сьемка фото порно архивом скачать фото девушки голые фото.без.лифчиков.и.трусиков.девушек крупно фото писи кончающих порно смотреть сборники женщины для секса кострома фото анкеты русская баба фото голый куско фото 1432516 967757 263709 552752 722408 273950 66240 1314673 977931 915994 1710170 501911 754286 1130301 1869804 1889267 1090516 329333 307233 624265 1758486 712637 620573 202133 1211357 133939 249831 521560 1835154 1301080 105328 1969845 146051 975163 1459893 329162 1808139 1910907 873175 621609 1572642 1788087 1425527 969174 1572028 648343 1937342 507588 1566285 1043386 799367 1078007 1115251 324000 1582930 118601 985615 1741083 1429716 568247 193472 1717445 884274 1055106 1246251 2055054 628526 158116 475821 769304 714606 93604 45387 48388 126481 68199 1102647 542489 1234080 1702269 1796440 138947 553546 91434 743260 632177 652172 2032651 706203 586573 2058220 1771888 392231 1071850 850620 919019 1450967 466442 660700 284572
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721