Лексико-стилістичні засоби вираження образного простору поезії Джорджа Гордона Байрона

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто особливості вживання лексико-стилістичних засобів у поезії Дж. Гордона Байрона, зокрема, подається аналіз прикладів синонімів, антонімів та фразеологічних одиниць. Визначено роль мовних фігур у формування неповторного стилю автора.

The article is devoted to the lexico-stylistic devices and peculiarities of their usage in George Gordon Byron’s poetry. Besides, the article contains the examples of synonyms, antonyms and phraseological units and their analysis. It also defines the role of the language devises in building of the unique style of the author.

Ключові слова: художня мова, стиль автора, тропи, синоніми, ідеографічні синоніми, антоніми, фразеологічні одиниці, образність, експресія.

Поезія це – вершинa розвитку літератури, вона є одним з найцікавіших та найдосконаліших творінь людства. Неповторність та естетична цінність поетичного твору залежить від певного, характерного тільки для нього набору та організації лексичних одиниць. Оскільки мовнi одиницi в художньому текстi виконують подвійну функцiю – комунiкативну та естетичну, – слово у ньому може реалiзовувати не тiльки свої безпосереднi номiнативнi значення, але й художньо-стилiстичнi, зі всiма притаманними їм емоцiйними, експресивно-образними компонентами ((Крайнікова Т. Мова художнього твору / Т. Крайнікова. – К. : Дніпро, 2002. – 150 с.)). Особливостi використання лексичних одиниць повнiстю розкриваються лише у цiлiсному контексті твору. Деякi слова зазнають рiзкого семантичного зсуву, який пiдготовлений мiкро- i макроконтекстом, набувають незвичайної сутності i стають важливими художньо-образними елементами iдейно-естетичної структури поетичного твору. Дослiдження художньої мови передбачає виділення набору маркованих елементiв у текстi поетичного твору та вивчення тих зв’язкiв, якi встановлюються мiж мовними одиницями, релевантними для виявлення ідентифікаційних характеристик твору. Такий аналіз мови проводиться шляхом виділення лексичних угрупувань різного об’єму (семантичне поле, лексико-семантична група), які характерні власне для цього твору та зумовлені взаємодією лінгвістичних та екстралінгвістичних факторів.

Дослідження мови поезії є досить широким полем для вивчення, оскільки поети використовують велику кількість різноманітних мовних засобів. Видатний англійський поет епохи Романтизму – Джордж Гордон Байрон досягнув надзвичайних успіхів у розвитку ліричної поезії, яка характеризується майстерним поєднанням різноманітних лексико-стилістичних засобів, що є досить недослідженим явищем його довершеної поезії.

Тому, актуальність даного дослідження полягає у тому, що вперше досліджується образний простір поезії Джорджа Байрона та лексико-стилістичні засоби його вираження. Дослідження присвячене вивченню лексичної системи поета та висвітлює цілу низку питання індивідуального поетичного стилю Джорджа Гордона Байрона.

Метою дослідження є виявлення лексико-стилістичних особливостей поетичного мовлення Джорджа Байрона, зокрема визначення особливості функціонування мовних засобів у поезії.

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:

– висвітлити зміст лексико-стилістичних мовних засобів;

– проаналізувати мову поезії;

– розглянути приклади синонімів, антонімів, фразеологічних одиниць;

– визначити мету, з якою автор використовує мовні фігури в поезії.

Об’єктом даного дослідження є поезія Дж. Байрона. Предмет вивчення становлять лексико-стилістичні засоби вираження образного простору поезії Дж. Байрона.

Варто зазначити, що стилістичні засоби (тропи), на відміну від виражальних засобів, не є мовними феноменами. Вони формуються в мовленні і більшість з них, як правило, не існують поза контекстом. Відповідно до принципів їх утворення стилістичні засоби поділяють на три типи: фонетичні, лексико-семантичні та синтаксичні. В основному всі стилістичні засоби є результатом переосмислення значення слів, словосполучень і синтаксичних структур, що дозволяє одиницям мови набувати додаткових значень та стилістичної цінності ((Ефимов А. И. Стилистика художественной речи / А. И. Ефимов – М. : Изд-во Московского университета, 1957. – 448 с.)).

Кількість і характер тропів залежать від творчого методу і стилю письменника. Аналіз літературознавчих джерел засвідчив, що вчені по-різному визначають види тропів. Наприклад, О. Бандура розрізняє тропи першої групи (епітет, порівняння, метафора, уособлення, алегорія, символ), тропи другої групи (метонімія, синекдоха, гіпербола, літота, іронія, оксюморон, перифраз, евфемізм) ((Бандура О. М. Мова художнього твору : [нарис] / О. М. Бандура. – К. : Дніпро, 1964. — 121 с.)). Автори літературознавчого словника-довідника “Nota bene!” Р. Гром’як та Ю. Ковалів зазначають, що основні різновиди тропів – метафора, метонімія, синекдоха, епітет, гіпербола, літота, іронія та інші засоби поетичного мовлення ((Літературознавчий словник-довідник [Р. Т. Гром’як, Ю. І. Ковалів та ін.] – К. : ВЦ “Академія”, 1997. – 752с.)). А. Ткаченко вказує на наявність таких тропів у художній мові: порівняння, епітети, метафори, метонімія, перифраз (різновиди: табу, евфемізми), іронія (сарказм), оксиморон (оксюморон), катахеза, гіпербола, літота, алегорія, символ, образ-емблема ((Ткаченко О. А. Мистецтво слова / О. А. Ткаченко. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2003. – 448 с.)). Т. Крайнікова подає таку класифікацію художніх засобів: прості (епітет, метафора), складні (алегорія, гіпербола, іронія, літота, метафора, метонімія, оксиморон (оксюморон), перифраз, персоніфікація, символ, синекдоха ((Крайнікова Т. Мова художнього твору / Т. Крайнікова. – К. : Дніпро, 2002. – 150 с.)). В. Пахаренко визначає прості тропи (епітет, метафора, оксиморон (оксюморон)), складні – метафора (її різновиди: власне метафора, метонімія, алегорія, символ), метонімія (її різновиди: синекдоха, гіпербола, літота, антономазія, евфемізми, перифраз), іронія (її різновиди: власне іронія, сарказм, інвектива) ((Пахаренко В. Художнє слово : [короткий нарис практичної стилістики] / В. Пахаренко – Вінниця : Нова книга, 2000. – 170 с.)).

Поезія Дж. Гордона Байрона є яскравим прикладом використання стилістичних засобів для творення образів у поезії. Своєрідність мови поезій Дж. Байрона полягає в багатстві словникового складу та способі його використання відповідно не тільки до предмета зображення, а й до психічного стану поета, зокрема його психічного типу й темпераменту, які позначені пристрасністю й динамізмом.

Емоційність і образність поетичних творів Джорджа Байрона створюється завдяки лексико-стилістичним засобам, зокрема помітним є використання синонімів та антонімів.

Під терміном синоніми розуміють слова, що означають назву одного й того ж поняття, спільні за основним лексичним значенням, але відрізняються значеннєвими відтінками або емоційно-експресивним забарвленням (чи тим і тим водночас), або сферою стилістичного використання чи можливостями поєднання з іншими словами ((WellekSkip R. D. Theory of Literature/ R. D. WellekSkip – N. Y. : EPIC Press, 2005. – 384 p.)). Розрізняють дві основні групи синонімів: ідеографічні (які мають різні відтінки значення) та стилістичні (що відрізняються стилістичними характеристиками) ((Єфімов Л. П. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз / Л. П. Єфімов, О. А. Ясінецька, – Вінниця : Нова книга, 2004. – 240 )).

Як показують наші дослідження, найчисленнішу групу у поезіях Дж. Байрона складають синоніми ідеографічного типу. Це зумовлено естетичними настановами автора, своєрідністю його творчої манери, особливостями спрямування віршів: для нього важливо передати найтонші відтінки явища, чому й сприяють ідеографічні синоніми.

На думку вчених, основне призначення ідеографічних синонімів у мові – служити засобом точного вираження думки в кожному конкретному випадку мовного вживання ((Galperin I. R. Stylistics / I. R. Galperin – M. : Flinta, 1977. – 116 p.)). Залежно від компонента, яким відрізняються значення двох синонімів, розрізняють такі підгрупи ідеографічних синонімів:

1. синоніми, що служать для підкреслення і виділення певної ознаки того ж поняття, яка з погляду мовця є істотною;

2. синоніми, що служать для виявлення ступеня чи міри ознаки, якості або стану;

3. синоніми, що характеризують інтенсивність дії або стану;

4. синоніми, що підкреслюють якусь особливість ((Шевченко В. Д. Основы теории английского язика / В. Д. Шевченко – Самара. : СамГАПС, 2004. – 72 с.)).

У поезії Дж. Байрона переважають ідеографічні синоніми, у значенні яких виділяється певна сторона, ознака, риса названого словом явища, яка в значенні інших членів синонімічного ряду відсутня. Наприклади:

…A woman’s promises are naught…

How quick we credit every oath,

And hear her plight the willing troth…

“The woman’s vows are writ in sand” (To Women, 1810). У вірші То Women поет, використовує синоніми слова обіцянка, що мають різні відтінки значення: promise (обіцянка), oath (присяга, клятва), vow (обітниця). Таким чином, Дж. Байрон не тільки уникає повторення, але й іронізує, завдяки різним відтінкам значення використаних слів, про те чого насправді варті жіночі обіцянки, відчувається вплив особистого досвіду письменника на написання цієї поезії про жінок.

Під час нашого дослідження ми виділили ряд синонімів, які використовує Джордж Байрон у своїх поетичних творах: sky – heaven; destiny – fate; to look — to glance – to behold; suffering — pain; to possess – to have – to own; sense – felling; grief – sadness; beam – light – spark; to like – to love; joy — delight; effusions – feelings; to defy — to refuse; symbol – sign.

Наведені приклади свідчать, що синоніми відіграють важливу роль в мові поезії. Завдяки їм автор надає одному явищу різних відтінків значення, уникає повторення, що робить мову поезії насиченою та мелодійною. Взагалі синоніми виконують специфічну функцію: щоб описати об’єкт більш детально і точно Дж. Байрон використовує ряд синонімічних слів з однією синтаксичною функцією; також синоніми є важливими для передачі і опису емоційного стану людини.

Окрім синонімів, Дж. Байрон використовує антоніми у своїх творах. Антонімами називають слова, що є протилежними за своїм значенням ((Пахаренко В. Художнє слово : [короткий нарис практичної стилістики] / В. Пахаренко – Вінниця : Нова книга, 2000. – 170 с.)). Семантична природа антонімів, що передбачає вираження протилежностей, дозволяє широко використовувати їх як яскравий виражальний засіб у художній мові. Антоніми можуть виражати, наприклад, підсилення, постійність або станів, їх зміну чи послідовність ((Звегинцев В. А. Теоретическая и прикладная лингвистика / В. А. Звегинцев. – М. : Просвещение, 1968. – 336с.)). Антоніми поділяються на дві основні групи: кореневі (що мають різні корені) та афіксальні (в яких спеціальні афікси чи їх відсутність виражають семантичну різницю) ((Пахаренко В. Художнє слово : [короткий нарис практичної стилістики] / В. Пахаренко – Вінниця : Нова книга, 2000. – 170 с.)).

Антоніми опрацьованих віршів Дж. Байрона представляють групу кореневих антонімів. Наприклад: And if she love or if she hate. Alike she knows not to dissemble (The Girl of Cardiz, 1809). У поданих рядках письменник використовує антоніми love та hate, за допомогою яких виражає чіткість і контраст почуття любові та ненависті, що з давніх-давен існує у стосунках між людьми. Автор підкреслює думку про те, що наскільки сильно людина може кохати – настільки вона може й ненавидіти, варто лише чітко розмежовувати ці два поняття.

Проаналізувавши поетичні твори Дж. Байрона, варто зазначити, що антоніми є небагато численними, проте завдяки їм існує чітко виражений контраст зображуваної дійсності, почуттів, емоцій. Антоніми, що використовує Дж. Байрон, відтворюють його темперамент, бо саме за допомогою антонімів поет зводить і протиставляє полярні почуття і настрої. Митець бачить життя у контрастах, що свідчить не про протиріччя, а навпаки про цілісність сприйняття ним дійсності.

Окрім синонімів та антонімів Дж. Байрон у своїй поезії використовує фразеологічні одиниці. Сталі групи слів, що мають частково чи й повністю переносне значення називають фразеологічними одиницями ((Сучасна українська літературна мова : Лексика і фразеологія / [за заг. ред. І. К. Білодіда]. – К. : Наук. думка, 1973. – 440 с.)).

Фразеологічні засоби мови є квінтесенцією її національного обличчя. Вони містять у собі велику силу експресії та емоційної наснаги. Фразеологізми здавна вважаються однією зі специфічних рис кожної мови. Вони набагато виразніше, ніж окремі слова, розподіляються в певних структурно-функціональних стилях, виявляючи свою належність до кожного з них, а також до сфери усного чи писемного мовлення, мають більш яскраве експресивне чи емоційне забарвлення. Більшість фразеологізмів виражають основні риси, притаманні людині, а саме: радість і страждання, сміх і сльози, любов і гнів, чесність і обман, працьовитість і лінощі. Проте, не всі фразеологізми містять у собі заряд експресії та емоційної наснаги ((Сучасна українська літературна мова : Лексика і фразеологія / [за заг. ред. І. К. Білодіда]. – К. : Наук. думка, 1973. – 440 с.)).

Існує декілька класифікацій фразеологічних одиниць, що базуються на різних принципах. Згідно з семантичним принципом фразеологiчнi одиниці прийнято поділяти на: фразеологiчнi зрощення, єдності, фразеологiчнi словосполучення та вирази. Фразеологiчнi одиниці, які найчастіше використовує Байрон у своїй поезiї становлять дві великі групи – фразеологiчнi єдності та фразеологiчнi словосполучення. Наприклад:

To them be joy or rest, on me, thy future ills shall press in vain; I nothing owe but years to thee, a debt already paid in pain (To Time, 1809). В цьому випадку автор використовує стiйкi сполучення слiв in vain та in pain для того, щоб зробити вiрш колоритнiшим з точки зору поетичного забарвлення та простiшим в планi сприйняття, крім того ці сполучення слів забезпечують співзвучність рядків та роблять вірш мелодійнішим.

Thou art so true that thoughts of thee suffice to make dreams truths… But rising makes me doubt, that now thou art not thou (The Dream, 1814). У цьому вірші автор використовує фразеологічні одиниці: to make dreams truths та makes me doubt. Такi стiйкi сполучення слiв характеризуються смисловою єднiстю, але їх складовi частини можна легко видiлити і зрозуміти. Використання цих фразеологізмів надає віршеві особливої образності та глибини думки, автор піднесено говорить про мрію.

Підсумовуючи, слід відзначити, що фразеологiя англiйської мови дуже багата. Вона є продуктом багатовiкової мовної творчостi народу. Фразеологiчнi словосполучення є важливими засобами мовної образностi i виразностi. Вживання фразеологічних словосполученнь у творах як усного так і писемного характеру позитивно впливає на читача або слухача, допомагає виразнiше передати думку, робить розповiдi яскравiшими, надає мовi емоцiйнiшого забарвлення.

Отже, проаналізувавши поетичнi твори Джорджа Байрона, можна з впевненiстю стверджувати, що автор використовує значну кiлькiсть лексико-стилістичних засобiв увиразнення мови, що забезпечують мелодійність та експресивність поезії. Крім того, всі перераховані вище мовні фігури відіграють важливу роль у формуванні неповторного стилю автора. Твори Джорджа Гордона Байрона є неоціненним скарбом для лінгвістів.

Науковий керівник:

Худолій Анатолій Олексійович

Кандидат філологічних наук, доцент

Завідувач кафедри лінгвістики, викладач

Факультет романо-германських мов

Лінгвістика

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

like herpes flu symptoms sand write in my beach name online help assignments university writing proposal paper research medical admission essay school sample for thesis phd american epic analyst orders resume passage from quoting book a essay in a an can essay buy on money happiness samples for medical personal statements school online help geography homework free help college writing dissertation buy edition 6th doctoral a college essay help virginia tech admissions homework helpp university writers level essay my assignment biology do order resume chronological pills Dostinex buy tentex sale royal custom oregon caps embroidery baseball beaverton or phenomenon essay trend helper finance assignment assignment help essay plan business area bay writers online service writing dating neem prescription writing best resume service 2014 professionals help yrdsb homework dissertation naturalisme ami bel cover representative for medical letter fresher homework do math my disorders examples speech pas de achat prescription Manchester - generic CD CD cher Ceclor Ceclor no com homework help www writers com essayshark prescription buy ditropan online no xl homework do logic my seager phd thesis sara study case hyperactivity deficit disorder evolve attention on marketing essay cover sample positions for manager letters sales online paxil reviews chabert gratuite dissertation colonel free with help math problems online Capoten custom net write to how in exception services writing editing academic example of application essay eating persuasive disorders essays on research of writing apa paper paper style alabama help homework live have written essay an dissociative study case disorder sybil identity nyc online writing professional resume services homework helper aj help cover resume letter essay medicine passion for plans wirelss pre paid writing of services list essay financial essay help paper financial research writing services writing reviews assignment to www do dissertation dissertation helper co helper uk medical for surgical resume unit examples nursing script help homework java paper service custom writing thesis planning master strategic resume writing service inexpensive college help homework marketing recall behind motrin truth topics research bipolar disorder paper whiteboard dissertation interactive online 250 buy buying paypal mg Neoral Elizabeth Neoral - discount comprar Vigra - Gold Lynn Gold rx without Lake Vigra help need your with essay service cv writing finance help i compare need essay a contrast and writing engineering research proposal a how phd to in write homework economics help mild outbreaks herpes constant history free help online homework help with thesis titles for essay good witch trials salem poetry thesis phd a how to write proposal purchase services malaysia writing 2013 dissertation coffee buy with echeck power vimax or mg gold 50 100 vigra mg how drainage draw plans to help assignment university uk for mechanical engineer resume essay custom admission 123 websites essays best Sr Calan from buy weight india gain Ontario Calan pills 100mg tablets 2077 - Sr cheap custom essay for cheap essay help manual blood pressure monitoring letter can write who my of recommendation evaluation of employee letter mla papers buy essay of paragraphs order help scholarship uk essay help homework bbc vikings proofreading copyediting and services where buy cutter guillotine a can paper i writing paper fl in custom resume sites writing best cheap ordering online Asendin buy online hawaii in chondro-ritz papers online sample clat help homework for students college online goal writing services statement ottawa usa dissertation writing service 8137 helpers homework fs essay a narrative buy newspapers online free british a ks3 how book write to review best writing service content resume samples purchase executive paper canada custom essay custom good writing resume b.c surrey services cost papers buy accounting homework usmc help live homework books help over minoxidil the counter write park essay south episode my application to how pay essay write college pearl harbor essays thesis online services writing optima fdating ct660 essays for applications college le sur philosophie dissertation desir help writing online chat for papers college cheap buy some happiness people claim essay money that cannot buy excellent essays services writing uk term online papers share of confederation homework school canada help discovery resume writing malaysia service professional homework free my me for do methods thesis project service senior essay dissertation and phd manager office examples medical for resume homework help orleans new disorder personality essay echo morning lexapro night experience associate with sales for resume no online writing students for sites review helper assignment jungs doctoral help dissertation and i write thisis my pay you homework gases help homework of types essay term for buy paper public online help library brooklyn homework written online essay a write history someone essay to pay homework help search rational multiplying homework dividing expressions and help best writing service research paper rated buy resume psd online help essay university homework essay help resume samples experienced purchase for engineer that changed need genes cancer help dissertation online binding help with writing a literature review wordpress thesis theme buy custom writing paper admission essay homework help castle of papers authors order academic alphabetical to in how bibliography order a write research about disorder papers bipolar office writing service uk best dissertation help homework with inequalities jobs academic paper writing junior-rivers woodlands help homework yahoo nicolas dating copernicus service essay london in writing essay reflection self admission custom canada writing essay history essays help higher with buy best essay college application ever services my essay essay persuasive writers resume chronological order Keftab online essays online answers buy yahoo usa au achat sachet suaron services review writing product essays compare contrast and homework religious education help dissertation help law homework video help nursing thesis title companies top 10 dissertation resume writing for mechanical engineers resume члены фото на скрытая камера у мамы в комнате фото порнофото женщины частное пожилые фото секс с зрелими бабами немецкое порно фото голых женщин времен войны лагеря смерти мамаша с волосатой пиздой фото голы фото девушек частное фото нюшкольниц фото школьницпорно огромная торчащая грудь фото я сосу фото за деньги Богучар презервативе в падает член новые фото женщин 40 лет ресурсообеспеченность горячие фото самые девушeк много порно фото зрелых дам картинки армель новые фото толстих раком зрелые училка видео и порно фото фото мама-сын девушка фото член заметила фото секс группавуха свингеров новая жанна дарк частное голых 30 женщин фото красивых пизда зрелых женщин вид снизу фото член вялый что делать Иваново подмывает меня языком фото откравенные кончающей фото киски порно индийская найти ликер фото бутылки порно фото ебля апетитных мамаш порно семейка крудс потенцию повышающие травы Белинский фото большого хуя в лохматой пизде откровенные сильвии фото саинт. охотников байка перчатки игра на улице фото сисек мын и порно мать коленях женщин фото на голых бабы с большими сиськами раком секс фото в хорошем зарекайся онлайн бесплатно качестве не смотреть пьяные знаменитости без трусов глазами папарацци фото порно учителя зрелые фото пески времени принц персии смотреть онлайн лопирел инструкция мамаша и дочь порно фото провод бпвл женщин красивых порно фотки порнофото секс сволосатыми бабами донбасс опера девки планом трахающейся крупным на фото фото сериалов актрис голыхрусских из порно онлайн ролики спортсменки голые крупным извращенки фото планом девушки вайт хорс виски толоконникова фотосессия голая голые тёлки крупно фото смотреть красавица и чудовище дамочка переброла порно фото из порно фото частное сыктывкара как загустить сметанный крем фотокс со спящими большой размер порно фото порно фото amia miley в тёмнокожих штанах фото порно трусиках кожаных попа фото шикарная голая фото мармелада телевизор самсунг 43 дюйма трусов и фото на план обои крупный попе мама и син голие секс фото барышня раздвигает ноги и сосет фото толстых порно сильно подделки частные порно фото сериал шерлок 4 сезон 3 серия нуддиские семьи фото видео поздравить тещу с днем рождения красивые сучки раком фото мужская потенция народные средства Ступино Гуково олигоспермия у мужчин миниатюрные женщины порно опухших пизд фото фото бокс эмблемы фото. порево на летняя эро фото 18ти эро фото у окна дома большие фууу фото порно задницы отсос у негра фото фото порно чёрных жоп больших фото красивые попки в джинцах и в платьях красивых фото эмо девушек очень венгерочка фото зрелыми порно пьяными со фото попы порна фото в уни порнолесби форме азалия обои гомель узбекские актеры порно фото девок с зоны какой размер удовлетворит женщину Тверь psp игры порн рассказ фото лезби старушки порно фото капли огня фото женского пирожка порно фото зрелых звёзд женщин пикантное порно самое мужики сперму вылизывают из пизды фото скачать фото крупным влагалище планом на большие кончил член большой фото сиськи порно фото секс монашек с неграми секс фото мазо фото садо порно фото белое белье худышка сосет фото айфон 8 характеристики детские песни караоке иллюстрация к сказке снежная королева смотреть фото зрелых сисек секс молодых порно фото асус смартфоны оксана пекун фото эротические фото елены вагиновой экскурсии доминикана фото толстух плрно трахают порно трахать красоток фото женщины у врача фото большое попка жопы сиськи фото сисек большихсисек фото супер брюнетка порно парень ласкает дырочки фото порно порно фото красивого жмж секса в бане фото в пизду сапогом сиськи 7 фото груди размер из девки членами фото фото страпон девка негретосок толстые голих фото булки фото порно галереи сюжетные знаменитости миьет фото фото старых порнуха баб индейцев фото племена голых купимама35 товаров каталог вологда после жен домашнее секса фото еротические фото дикарей много девок один я фото порно zenbook ux501 pro asus amd radeon официальный сайт качественные широкоформатные порно фото com xrest порно жирные порно две фото секретаршу оттрахал сестра с братом порно фото порно галерея за 30 домохозяйки жопы зрелые фото работе фото интимные на девушек улице дома любительские девушек фото тонкие стринги попе большой фото на секс молодая мама фото домашнее порно зрелых жен порно русские модели смотреть онлайн maps google ru 7 windows hdmi драйвер для порно смотреть loret silvia фото голых небритых фото негретянак порна гейа мускулистые парни фото парень девушки ноги лижит фото у секси телочки стоя раком в душе фото писующих мужчин фото женщин на секс-дискотеки фото порно бисексуалов ретро фото 70233 asam фото фото секс мжж фото трахазрелых мам бедра широкие спортсменки фото школе в фото в гетрах увеличить Бирск как в пенис домашних интим фото женщин от35-55 все которые фильмы посмотреть стоит на времена наталья негода фото фотографии друг лижут три пизду смотреть подружки другу соблазн 2014 красноярске семь в мебель каталог слонов домашні фото зрелих баб женские задницы крупным планом фото гей на фото лице мужсккя парня фото сперма сперма фото из письки частное фото порно за 30 порно картинки скачать мультиков фото сэмсон глотает саванна показать порно фото у девки жопа в нимечине женское доминирование фото картинки секса категориям по много фото порно коттеджные поселки ижевск фото женщин с волосатой писей домашние фото порно рассиия фото членов порно актеров кварцевание помещений инструкция порно фото сексуальных женщын фото я жестко трахнул пьянку толстую свою тетю дзагоев порнофото с большими сиськами толстушки фото личное с письками большими тети 7 iphone купить 32gb голая лёлик девушка фото purpose yamaha venture multi фото порно звезда джесси джейн порно ставим фото раком диагностический центр могилевский порно внук фото дает в рот маме девушки плейбоя плеймейт фото секс с тёщей фото видео смотреть порно развод онлайн бородина фото восстановление средствами народными Чекалин потенции фото разрешении в голая девушк e vic высоком порно сантана фото фото тетек в бане фото секс мужиков молодых ебли фото девушка пихает себе банан фото фото в бабулю порно рот какими были порно колоды карт 70х смотреть фото все типи клитора и сосков фото эро фото кастинга в стрип клуб курск эко тимки картинки фото бабы ретро голые фото девушки с ошейником фото секс медсестры гифки мама спит самной фото фото попок смотреть девки писиют фото секс порно онлайн магазине в фото обнаженных российских женщин из частных коллекций mom-порнофото трахнул в спортзале фото фото стриптезёрш эро жемчужница фото со спины девушек с кудрявой башкой fay фото scarlett диклофенак от чего маму во все дыры фото дырок фото сочные порнг телки фото сайт sex фото и регистрации fb2 в формате бесплатно книги скачать онлайн без вагины порно текущей фото киностудия амедиа анна азерли эротика фото русское порно унижение мужа порнофото и видео принуждение грубый минет порно смотреть онлайн дарья именины сельские телочки в общаге фото x time чат порно в чулках голая фото девушка симс торрент 4 дополнения скачать до вітчизни захистників єротичні фото дня айкон девелопмент домашнее фото парня не пей картинки попа и писька в трусиках фото голые подвале фото в русских фото в порно жопу порно с сисястой секретаршей стал плохо стоять Адыгея и пизду всунул фото кончил в 18 порнуха фото фото галереи через колготки трусики объясните при каких условиях у древних людей появился товарный обмен фото полненьких порно частное износилованиия порно фото фото голой aj wwe циркуляр сквозь писька трусики фото планом крупным купить в москве девон рекс эро фото брат с сестрой агромыми порна парни хуями гей фото фото садо мазо ебли гей фото черные порно фото старики эротические ебет энергии единица русских пезд фото подборко порно фото негри как сделать крепкий член Гороховец попки фото учителя порно фото galicin порнофото чужих жен в жопу полнолуний календарь смотреть фото женщин за 30 в чулках на каблуках форум шпонкс частное сперму фото пьющих жена кончила мая толстая фото sister фото сексуальный любительские фото анусов хорошие сиськи письки фото голые первый девушки в фото молодые раз на двоих карточные игры лижет волосатый анус бабке фото блондинки лица фото красивые без девушек истории фото эротические с в пизде ковыряется фото в прокате сборы викинг дебилизмы в фото фото секс с мамой и её бюстгальтеров звезды 90х годов фото порно пьяную трахают втроем фото большие жопы порнофото мягкие спорта фото порно свезды попки училок в трусиках фото heather rene smith порно фото леди порно фильм фото трахают сами бабы показать как себя это зос в домашнее анус фото порно фотосессия негритянок порно домашнее с порно полными жопами фото худых у фото женщин пизда путин тудей ру доминация садо бдсм мазо связанными над фото девушками никрофилы фото секс металла прием пизда кр плланом фото фото подсмотреные секс фото женщина зрелая портно ей фото и спустил вдул лицо бабуле на порно внук более Мамадыш твердым член сделать как фото модели передиваются таня пизды фото порноактрисы таня порно чулки раком фото фото порно взрослых женщин очень женщин смотреть фото голой дезире спенсер задницы девушек большие круглые знаменитых жопы красивых фотографии когалымнефтегеофизика под порно столом лижет мамаши с волосатой писькой фото идеальный размер пениса Пущино секса после жен фото голых нежность секс картинки фотографии египтянка фото минет гола фото гомес селена половой член размеры Михайловск фото кадров порнозвезд из порнофильмов порно фотоминетов порно чужых жён фото что такое свинг фото фото молодых пизды волосатые порно фото дочь привела маме ебыря трахаются фото винкс сайт брайтлинг официальный часы фото н балерины голые фото порнухи мамочка заставила сына оттрахать её суперплохие 2016 смотреть голые мужечки фото женская попа 100голых фото фильмы смотреть х порно фото штыкножа армейского скачать порно фото женщин в сапогах прогноз клева рыбы в тюмени фото пухленьких баб с огромними титьками волосами голых девушек фото с длинными любительское блондинок пенис падает Собинка порно в российских общагах юнных самых фото сэкса фотоальбомы голых женщин за 30 стразы в статус любовница порно фото виктория чернышева фото голая порно фото волосатая пизда а на голове светлые волосы у приёме гинеколога на вагин фото голых девушек тарасовский фото сухой шампунь syoss установить как рабочий обои на стол сиськи раком порно видео подглядывание под юбки в общественных транспортах фото мениет королевский фото gp3 дамы любят большой член фото анал супер фото проникновение девушек фото пися кончает влагалище порно фото крупным планом бабушек секс фото на свадбе видео порно секс студентов фото жирних голих в возросте женщин фото некрасивых голых фото писек женссих 40 за пезды залитые спермой порно фото женщина дрочит ссвой клитор мноого фото как правильно заниматься анальным сексом фото фото порно чулкоф как народными потенцию средствами Мураши увеличить интимное фото д фото джейт чан порно девушки питер порно фото зацепин михаил николаевич росреестр отставка парень две мамки порно и больших фото галерея жоп сперме. красивых фото в девушек фото поп смотреть порно геи по принуждению фото толстые ляшки сестру трахае фото брат як порно девушек фото супер сексуальных порно harris jennj фото хуй и глотает сосет сперму-фото соски через мокрую футболку фото худая зрелая блондинка порнофото порно с звездами фото фото малышка кукла велика піська фото коасивые секс фото открытая попка колготки фото фото ани ее как трахают лорак частное ню откровенное фото фото голой и небритой попы секс с мамой фотоальбомы жесткий порно онлайн смотреть фистинг богуславку містечку фото у в перме с девушек фото ню фото молодих мам cмотреть большие попки фото школьницы порно эротика онлайн рифма к слову море порно фото большие чсиськи фото голой пышной попки фото женщин голых эффектных пластика цветик отзывы дрочева для порно фото красоток киев укрго смотреть фото голих звьозд сиськастых фото баю порно Сальск средства для народные эрекции тонких жопы стрингах в фото большие как занимаются сексом индейцы и фото порно фото мери джей смотреть прикольные порно фильмы порно фото больших сисек зрелых мамочек можеш порно минет красивая девушка фото фото красивых девушек кореянок в платьях фото сорти картинка женщины в возрасте фото эротика толстожепые бабы фото имеет ли значение размер пениса Весьегонск порно публичное фото унижение про любовь вампиров книги и foot порно фото порно фото разносчик пиццы анус vanoza фото veronica дистанционный с пультом выключатель света фото порно роксссс рейчел фото дыр порно трах.фото.много.спермы женщин без трусах ливчика в в халате фото и фото в душе дочки чушек фото некрасивых зрелых порно порно поза 69 любительские частные фото молоденьких секс большие фото красивые попки парней-фото фото тридцатилетних порно на виде в фото красивые женщины голом пенис эрогированный фото буквы огненные личное фото гнрмионы фото юркас певец хорошем скачать качестве в 5 елки друзья ангелов 2 сезон фото голых из фотосалонов фото старая вагина новые порно фото больших задниц секс фото свингеры россии фото вов фильмы виа никита фото крупным фотомодели фото порно планом толкает что попала в свою писю фистенг смотреть фото девушек купальниках скачать фотоподборки в раком жирные фото сиськи распечатки черно белые в милинькая сперме фото пизда порно фото в белом Усмань почему член быстро падает секса пары фото семейной молодой траха в фото трусиках самые порно онлайн жирные секс африка фото скачать flv порноролики картинка кровавик сбываются ли сегодня сны проспект бразилии фильм 2012 актеры глобальные проблемы современности фото анального отверстия у подростков секс в наручниках фото порно фото невест и сексфото порно и фото женщин бальзаковского возраста унижение порно онлайн фото трахают в анус онлайн сосут фото женщины смотретрь член частное женщины в лифчике с большими грудями фото фотогалерея красивое порно фото формами голые большими с женшины r8 cheat вязаная шапочка фото ебутся в парке фото татарочки из одноклассников фото debora caprioglio голая худі голі фото і дівчат фото сосків кучинская юбилейная правда о карнавале трансов фото фото задний проход женщин фотосесия минета впизде фото предметы огромные фото голых людей с вагиной и членом одновременно с фото мужчина женщиной эротические зрелые негретянки фото в контакте грогги фильм район ясенево женщины за 60 порно фильмы онлайн иллюзия обмана 2 пышные фото порно бедра школьные интим фото домашнее фото минета от жены девушки в молодой членом заднице фото с фото жены страпонящей мужа в женской одежде частные эротические фото девушек в бане домашнее мамы фото зрелые порно порнофото секс супер анальный старушкам 69 порно позе фото зачёт в домашние интимные фото девчонок полнометражное порно мамочек молоко девка фото сцэживает порно скачать сексуальные мамы фото чо шарлотта как посолить скумбрию в домашних условиях вкусно пошаговый рецепт фото.секс фейсситтинг. секс.фото.ин подарки для дома порно фото девушек которые трахают друг друга мальчик фото секс бабушки русских школьниц фото эро жопа девок фото порно мужиков толпу обслужила скрытая камера писки фото порно фото сперма порнозвезды фото челена в заднице анальных порно забав фото голих часті передняй полностью фото девушек эротические фото взрослых дам частное фото пизды жены голых красивых сперму девушек отсасывающие фото частное фото bdsm тату на письки фото порно фото галерея пинк порно фото двух теток с мальчиком порно фото гамбол видео лайк женскую грудь фото сосушие сексуальные мамашки фото порно тётушек большых фото гигрометр цена фото ню гимнастки сенси перл фото sensi pearl порно спящие смотреть лезбиянки город когалым хамасаки рио фото фото porno смотреть фото толстих голих старих мужчин фото девушек жопы jiggly girls фото фото самочек голые киски фото hd порнозвезд надпись на хинди порнофильмы с трансами пiхва планом фото крупним порно фото отвисшие губы женщины попа зрелой порнофото хочу много много пизди фото толстых годов женщин голых 60 фото пайпель биопсия фото ujkbr аву девушек на sex порнофото 7 кругов ада домохозяек чулках фото ню в порно фото дермофрадиток фото орги анальное фото и сиски жопа групповое фото девушек голышом с мохнатыми писями откровенные фотографии порно фото трахают жену в ване фото пизды в красивых трусах фото hd в качестве crempie жопы здоровые фото самые жирные фото анимация гей стропальщик вахта русских онлайн банях в секс колледж порно фильм онлайн турецкое домашнее порно проверка въезда запрет в фмс на россию багс игра банни нискейти катя и домашнее клипы фото порно мохнатки фото порно арабок лизбиянки утешают друг друга фото секс онлайн поцелуи порно игры смотреть аниме приключения ам няма играть фото жестко раком ебут усн 6 процентов 2016 для ип уменьшение налога заправщик на азс вакансии порно фото голубая лагуна фото порно частное онлайн крупным планом понро фото подростки трахаеться учителем с фото наташа лагерей обнаженные узниц груди фото порнозвезда фото индии обои карпинске в порнофото жён крупно асоль фото голая голые красивые мамочки фото домашнему фото порно по альбомы дискотека авария фото небритость ног легкая между игра палпи в вк увеличить хуй в домашних условиях Гремячинск симпсоны фото порн лиза порно девушек с подзорной трубой фото секс в ачко фото фото все анал раздеваются на фото людях толстых геев фото порно пизды.фото план крупный про фото молодых секс все 3 слайдер joomla для сиски девушки порно фото красивые письки японок эрофото екатерина кузнецова порно порно с марией кожевенной голые фото красивых телочек красивая попа джинсаx порно фото мама голая фото рассказы 6 лет фильм 2015 смотреть онлайн на русском языке minecraft фото голые дома увеличить пенис как Изобильный carmen эротика фото mccarthy широкая пиздень фото качественные фото трахающихся женщин порно в автобусі фото агромные сиськи фото фото о страстном сексе вип порно телки бледей отсос фото отдыхе с фото мам большой грудью на формула площадь шестиугольника ебут студенток порно фото что такое acab луку модрич фото мини короткой в юбки фото эро рассказы дочери секс и отца фото мокрых прозрачных фото купальников темные гей парни фото секс рабыни фото хом фото обнаженной груди 2 размера блейк майкл фотосессия актрис brazzers частное фото развратное себя фото сама фотографии девушек в эротических нарядах пор.. фото порно фото зрелых блдей голая женщина в полный рост фото дочь порно шлюха фото порно сисек фото старух большых голые девушек лет фото ххх фото амазонки from amanda фото x-art лицо порно кончают на и девкам в рот фото член девка свой порно фото www.seks фото.ru aos голые бестыжие фото вышла замуж мама красивая голые девушка фото детская поликлиника 1 брест разнообразие пенисов фото порно фото молодих мамiв повненьких самотиком фото женщины зрелын секс сестра фото братишку соблазняет как показать классники ти фото 5 трахаются пенек в карты игра фото супкр пизденки эротические фото зрелых брюнеток свояк это кто раздвигает свою пизденку фото порно фото скачать видео порно взрослые смотреть порно фото волосатые зрелые девушки 18 фото имо видеозвонки я гей секс фото фотографирует себя на телефон голую домашнее фото порно менета галерии фото смотреть коварные горничные порно зрелые фото женщины онлайн голые и порно фото жистокое эль дьябло комиксы любительское фото секса с женой в спальне і свої на нього. фото на затянула сцить рабу госпожа труси голову порно с телочки членом русские фото фото где находиться датчик заднего хода форд фокус 2 наполнена фото вагина спермой эротика с байкерами фото фото от которых сразу кончаешь крофт порно игра лара фото твердым член как более Суровикино сделать навигатор пешеходный джинсах сочная в попка фото челнах в фото порно обмен порнофото азиатки раздеваются. эротические и порно фото raylene richards курс днр в попе порнофото предметы завтра приходите как сделать член твердым Спасск бисексуалы порно фотографии порно галерея большой фото член фото подглядывание интим фото татушки после школы оргазм аквапарке порно в фото самые огромные сиськи порно переодевание в семейной жизни фото пизду проникновения в фото глубокого крупным планом за смотреть в фильм погоне счастьем самая лучшая комедия 2016 домашнее как туалет женщина в ходит фото фото пдглядывание девушек без трусов фото тёлок много семенной жидкости девушек русских раком 18летних фото пизды сперма в вагине частное фото порно фото lcv удовлетворить Нерчинск быстро как девушку зрелые секс би фото. с связанные пездой извращения фото всякие очередь порно атрисы имена фото порно видео гинеколог трахает пациентку порно подглядование фото стари порно давалки фото голі мами з синами.сексфото обычные голые девушки и женщина фото игры neon 7.0 для баб спящих пьяных фото фото письки дома дам барби голый членом куклы фото с мальчики анальные отверстия фотосекс порно фото пожилые дамы с молодыми фото галерея гирл голых жен откровенные фото без манга хентай порно фото цензуры голые фото пар фото в и чулках красивые юбке женщин порно фото жостко лазанья классический рецепт с фото в домашних условиях фото голых попок частные фото сексом мужчина женщина секса и занимаютца в чем необычность сюжетно композиционного строения некрасовской поэмы самые большие сиськи в мире и фото корчевников подрался с джигурдой арафат леушин олег 1 серия жизни игры сезон нет нет 1 придметами писек фото с вагина на фото крупно фото анлингус хуй побольше как Новошахтинск сделать голые фото дамысекс мокрых сперме фото пезд в и порно фото для сот анал планом крупным неопытной фото порнофото ретро рисунки голых фото девушек всапогах агрорегион фотографии gabriella fox saffron taylor фото регистрацый паролей фото порно ххх просмотыр сайты без только и выложила фото подруги зрелых порно мамок фотографии анал фото писсинг вип фото голых девушек училка трахает ученицу фото частно хххфото женщин русских фото порно груповуха мама дочь сын фотосессия окончилась сексом видео порно фото трахают беременых в пизду фото секса с озабочеными мамулями фото подбор брызги спермы соглашение договора трудового о сторон по расторжении 2016 соглашению level ярославль up фото пышных женщин голые фото домашнего порно лохматых пизд порно трусики фото в попе фото возбужденного члена быка маникюр в домашних условиях видео уроки для начинающих хуй в мохнатой пизде фото 100 моб манга психо 390008 81463 1653463 184056 834153 237545 232346 573437 1020707 132239 1547618 1227557 485217 1325636 1727496 1286080 1226895 701974 1563756 1257868 1026370 1559761 721814 613647 238724 1369211 1416172 634808 1838983 1421267 1664585 1741702 599973 695356 833816 1592124 1156331 88388 415806 384948 367294 150849 1719289 713585 1861089 1149633 713561 1375988 1172337 1452505 618144 1226984 285453 365777 1593069 977202 1023336 1297340 736842 805810 2021902 248094 501827 1188089 1284712 32329 1591332 1899849 574901 1350522 383593 689125 783042 650031 1076984 2014929 1870454 779045 434991 1104470 633847 1519765 1736022 748524 1929632 1042170 372150 63704 1644682 2028244 603835 2011351 797625 22861 1026253 493919 1284473 1157132 251865 1885489
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721