Лексико-стилістичні засоби вираження образного простору поезії Джорджа Гордона Байрона

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто особливості вживання лексико-стилістичних засобів у поезії Дж. Гордона Байрона, зокрема, подається аналіз прикладів синонімів, антонімів та фразеологічних одиниць. Визначено роль мовних фігур у формування неповторного стилю автора.

The article is devoted to the lexico-stylistic devices and peculiarities of their usage in George Gordon Byron’s poetry. Besides, the article contains the examples of synonyms, antonyms and phraseological units and their analysis. It also defines the role of the language devises in building of the unique style of the author.

Ключові слова: художня мова, стиль автора, тропи, синоніми, ідеографічні синоніми, антоніми, фразеологічні одиниці, образність, експресія.

Поезія це – вершинa розвитку літератури, вона є одним з найцікавіших та найдосконаліших творінь людства. Неповторність та естетична цінність поетичного твору залежить від певного, характерного тільки для нього набору та організації лексичних одиниць. Оскільки мовнi одиницi в художньому текстi виконують подвійну функцiю – комунiкативну та естетичну, – слово у ньому може реалiзовувати не тiльки свої безпосереднi номiнативнi значення, але й художньо-стилiстичнi, зі всiма притаманними їм емоцiйними, експресивно-образними компонентами ((Крайнікова Т. Мова художнього твору / Т. Крайнікова. – К. : Дніпро, 2002. – 150 с.)). Особливостi використання лексичних одиниць повнiстю розкриваються лише у цiлiсному контексті твору. Деякi слова зазнають рiзкого семантичного зсуву, який пiдготовлений мiкро- i макроконтекстом, набувають незвичайної сутності i стають важливими художньо-образними елементами iдейно-естетичної структури поетичного твору. Дослiдження художньої мови передбачає виділення набору маркованих елементiв у текстi поетичного твору та вивчення тих зв’язкiв, якi встановлюються мiж мовними одиницями, релевантними для виявлення ідентифікаційних характеристик твору. Такий аналіз мови проводиться шляхом виділення лексичних угрупувань різного об’єму (семантичне поле, лексико-семантична група), які характерні власне для цього твору та зумовлені взаємодією лінгвістичних та екстралінгвістичних факторів.

Дослідження мови поезії є досить широким полем для вивчення, оскільки поети використовують велику кількість різноманітних мовних засобів. Видатний англійський поет епохи Романтизму – Джордж Гордон Байрон досягнув надзвичайних успіхів у розвитку ліричної поезії, яка характеризується майстерним поєднанням різноманітних лексико-стилістичних засобів, що є досить недослідженим явищем його довершеної поезії.

Тому, актуальність даного дослідження полягає у тому, що вперше досліджується образний простір поезії Джорджа Байрона та лексико-стилістичні засоби його вираження. Дослідження присвячене вивченню лексичної системи поета та висвітлює цілу низку питання індивідуального поетичного стилю Джорджа Гордона Байрона.

Метою дослідження є виявлення лексико-стилістичних особливостей поетичного мовлення Джорджа Байрона, зокрема визначення особливості функціонування мовних засобів у поезії.

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:

– висвітлити зміст лексико-стилістичних мовних засобів;

– проаналізувати мову поезії;

– розглянути приклади синонімів, антонімів, фразеологічних одиниць;

– визначити мету, з якою автор використовує мовні фігури в поезії.

Об’єктом даного дослідження є поезія Дж. Байрона. Предмет вивчення становлять лексико-стилістичні засоби вираження образного простору поезії Дж. Байрона.

Варто зазначити, що стилістичні засоби (тропи), на відміну від виражальних засобів, не є мовними феноменами. Вони формуються в мовленні і більшість з них, як правило, не існують поза контекстом. Відповідно до принципів їх утворення стилістичні засоби поділяють на три типи: фонетичні, лексико-семантичні та синтаксичні. В основному всі стилістичні засоби є результатом переосмислення значення слів, словосполучень і синтаксичних структур, що дозволяє одиницям мови набувати додаткових значень та стилістичної цінності ((Ефимов А. И. Стилистика художественной речи / А. И. Ефимов – М. : Изд-во Московского университета, 1957. – 448 с.)).

Кількість і характер тропів залежать від творчого методу і стилю письменника. Аналіз літературознавчих джерел засвідчив, що вчені по-різному визначають види тропів. Наприклад, О. Бандура розрізняє тропи першої групи (епітет, порівняння, метафора, уособлення, алегорія, символ), тропи другої групи (метонімія, синекдоха, гіпербола, літота, іронія, оксюморон, перифраз, евфемізм) ((Бандура О. М. Мова художнього твору : [нарис] / О. М. Бандура. – К. : Дніпро, 1964. — 121 с.)). Автори літературознавчого словника-довідника “Nota bene!” Р. Гром’як та Ю. Ковалів зазначають, що основні різновиди тропів – метафора, метонімія, синекдоха, епітет, гіпербола, літота, іронія та інші засоби поетичного мовлення ((Літературознавчий словник-довідник [Р. Т. Гром’як, Ю. І. Ковалів та ін.] – К. : ВЦ “Академія”, 1997. – 752с.)). А. Ткаченко вказує на наявність таких тропів у художній мові: порівняння, епітети, метафори, метонімія, перифраз (різновиди: табу, евфемізми), іронія (сарказм), оксиморон (оксюморон), катахеза, гіпербола, літота, алегорія, символ, образ-емблема ((Ткаченко О. А. Мистецтво слова / О. А. Ткаченко. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2003. – 448 с.)). Т. Крайнікова подає таку класифікацію художніх засобів: прості (епітет, метафора), складні (алегорія, гіпербола, іронія, літота, метафора, метонімія, оксиморон (оксюморон), перифраз, персоніфікація, символ, синекдоха ((Крайнікова Т. Мова художнього твору / Т. Крайнікова. – К. : Дніпро, 2002. – 150 с.)). В. Пахаренко визначає прості тропи (епітет, метафора, оксиморон (оксюморон)), складні – метафора (її різновиди: власне метафора, метонімія, алегорія, символ), метонімія (її різновиди: синекдоха, гіпербола, літота, антономазія, евфемізми, перифраз), іронія (її різновиди: власне іронія, сарказм, інвектива) ((Пахаренко В. Художнє слово : [короткий нарис практичної стилістики] / В. Пахаренко – Вінниця : Нова книга, 2000. – 170 с.)).

Поезія Дж. Гордона Байрона є яскравим прикладом використання стилістичних засобів для творення образів у поезії. Своєрідність мови поезій Дж. Байрона полягає в багатстві словникового складу та способі його використання відповідно не тільки до предмета зображення, а й до психічного стану поета, зокрема його психічного типу й темпераменту, які позначені пристрасністю й динамізмом.

Емоційність і образність поетичних творів Джорджа Байрона створюється завдяки лексико-стилістичним засобам, зокрема помітним є використання синонімів та антонімів.

Під терміном синоніми розуміють слова, що означають назву одного й того ж поняття, спільні за основним лексичним значенням, але відрізняються значеннєвими відтінками або емоційно-експресивним забарвленням (чи тим і тим водночас), або сферою стилістичного використання чи можливостями поєднання з іншими словами ((WellekSkip R. D. Theory of Literature/ R. D. WellekSkip – N. Y. : EPIC Press, 2005. – 384 p.)). Розрізняють дві основні групи синонімів: ідеографічні (які мають різні відтінки значення) та стилістичні (що відрізняються стилістичними характеристиками) ((Єфімов Л. П. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз / Л. П. Єфімов, О. А. Ясінецька, – Вінниця : Нова книга, 2004. – 240 )).

Як показують наші дослідження, найчисленнішу групу у поезіях Дж. Байрона складають синоніми ідеографічного типу. Це зумовлено естетичними настановами автора, своєрідністю його творчої манери, особливостями спрямування віршів: для нього важливо передати найтонші відтінки явища, чому й сприяють ідеографічні синоніми.

На думку вчених, основне призначення ідеографічних синонімів у мові – служити засобом точного вираження думки в кожному конкретному випадку мовного вживання ((Galperin I. R. Stylistics / I. R. Galperin – M. : Flinta, 1977. – 116 p.)). Залежно від компонента, яким відрізняються значення двох синонімів, розрізняють такі підгрупи ідеографічних синонімів:

1. синоніми, що служать для підкреслення і виділення певної ознаки того ж поняття, яка з погляду мовця є істотною;

2. синоніми, що служать для виявлення ступеня чи міри ознаки, якості або стану;

3. синоніми, що характеризують інтенсивність дії або стану;

4. синоніми, що підкреслюють якусь особливість ((Шевченко В. Д. Основы теории английского язика / В. Д. Шевченко – Самара. : СамГАПС, 2004. – 72 с.)).

У поезії Дж. Байрона переважають ідеографічні синоніми, у значенні яких виділяється певна сторона, ознака, риса названого словом явища, яка в значенні інших членів синонімічного ряду відсутня. Наприклади:

…A woman’s promises are naught…

How quick we credit every oath,

And hear her plight the willing troth…

“The woman’s vows are writ in sand” (To Women, 1810). У вірші То Women поет, використовує синоніми слова обіцянка, що мають різні відтінки значення: promise (обіцянка), oath (присяга, клятва), vow (обітниця). Таким чином, Дж. Байрон не тільки уникає повторення, але й іронізує, завдяки різним відтінкам значення використаних слів, про те чого насправді варті жіночі обіцянки, відчувається вплив особистого досвіду письменника на написання цієї поезії про жінок.

Під час нашого дослідження ми виділили ряд синонімів, які використовує Джордж Байрон у своїх поетичних творах: sky – heaven; destiny – fate; to look — to glance – to behold; suffering — pain; to possess – to have – to own; sense – felling; grief – sadness; beam – light – spark; to like – to love; joy — delight; effusions – feelings; to defy — to refuse; symbol – sign.

Наведені приклади свідчать, що синоніми відіграють важливу роль в мові поезії. Завдяки їм автор надає одному явищу різних відтінків значення, уникає повторення, що робить мову поезії насиченою та мелодійною. Взагалі синоніми виконують специфічну функцію: щоб описати об’єкт більш детально і точно Дж. Байрон використовує ряд синонімічних слів з однією синтаксичною функцією; також синоніми є важливими для передачі і опису емоційного стану людини.

Окрім синонімів, Дж. Байрон використовує антоніми у своїх творах. Антонімами називають слова, що є протилежними за своїм значенням ((Пахаренко В. Художнє слово : [короткий нарис практичної стилістики] / В. Пахаренко – Вінниця : Нова книга, 2000. – 170 с.)). Семантична природа антонімів, що передбачає вираження протилежностей, дозволяє широко використовувати їх як яскравий виражальний засіб у художній мові. Антоніми можуть виражати, наприклад, підсилення, постійність або станів, їх зміну чи послідовність ((Звегинцев В. А. Теоретическая и прикладная лингвистика / В. А. Звегинцев. – М. : Просвещение, 1968. – 336с.)). Антоніми поділяються на дві основні групи: кореневі (що мають різні корені) та афіксальні (в яких спеціальні афікси чи їх відсутність виражають семантичну різницю) ((Пахаренко В. Художнє слово : [короткий нарис практичної стилістики] / В. Пахаренко – Вінниця : Нова книга, 2000. – 170 с.)).

Антоніми опрацьованих віршів Дж. Байрона представляють групу кореневих антонімів. Наприклад: And if she love or if she hate. Alike she knows not to dissemble (The Girl of Cardiz, 1809). У поданих рядках письменник використовує антоніми love та hate, за допомогою яких виражає чіткість і контраст почуття любові та ненависті, що з давніх-давен існує у стосунках між людьми. Автор підкреслює думку про те, що наскільки сильно людина може кохати – настільки вона може й ненавидіти, варто лише чітко розмежовувати ці два поняття.

Проаналізувавши поетичні твори Дж. Байрона, варто зазначити, що антоніми є небагато численними, проте завдяки їм існує чітко виражений контраст зображуваної дійсності, почуттів, емоцій. Антоніми, що використовує Дж. Байрон, відтворюють його темперамент, бо саме за допомогою антонімів поет зводить і протиставляє полярні почуття і настрої. Митець бачить життя у контрастах, що свідчить не про протиріччя, а навпаки про цілісність сприйняття ним дійсності.

Окрім синонімів та антонімів Дж. Байрон у своїй поезії використовує фразеологічні одиниці. Сталі групи слів, що мають частково чи й повністю переносне значення називають фразеологічними одиницями ((Сучасна українська літературна мова : Лексика і фразеологія / [за заг. ред. І. К. Білодіда]. – К. : Наук. думка, 1973. – 440 с.)).

Фразеологічні засоби мови є квінтесенцією її національного обличчя. Вони містять у собі велику силу експресії та емоційної наснаги. Фразеологізми здавна вважаються однією зі специфічних рис кожної мови. Вони набагато виразніше, ніж окремі слова, розподіляються в певних структурно-функціональних стилях, виявляючи свою належність до кожного з них, а також до сфери усного чи писемного мовлення, мають більш яскраве експресивне чи емоційне забарвлення. Більшість фразеологізмів виражають основні риси, притаманні людині, а саме: радість і страждання, сміх і сльози, любов і гнів, чесність і обман, працьовитість і лінощі. Проте, не всі фразеологізми містять у собі заряд експресії та емоційної наснаги ((Сучасна українська літературна мова : Лексика і фразеологія / [за заг. ред. І. К. Білодіда]. – К. : Наук. думка, 1973. – 440 с.)).

Існує декілька класифікацій фразеологічних одиниць, що базуються на різних принципах. Згідно з семантичним принципом фразеологiчнi одиниці прийнято поділяти на: фразеологiчнi зрощення, єдності, фразеологiчнi словосполучення та вирази. Фразеологiчнi одиниці, які найчастіше використовує Байрон у своїй поезiї становлять дві великі групи – фразеологiчнi єдності та фразеологiчнi словосполучення. Наприклад:

To them be joy or rest, on me, thy future ills shall press in vain; I nothing owe but years to thee, a debt already paid in pain (To Time, 1809). В цьому випадку автор використовує стiйкi сполучення слiв in vain та in pain для того, щоб зробити вiрш колоритнiшим з точки зору поетичного забарвлення та простiшим в планi сприйняття, крім того ці сполучення слів забезпечують співзвучність рядків та роблять вірш мелодійнішим.

Thou art so true that thoughts of thee suffice to make dreams truths… But rising makes me doubt, that now thou art not thou (The Dream, 1814). У цьому вірші автор використовує фразеологічні одиниці: to make dreams truths та makes me doubt. Такi стiйкi сполучення слiв характеризуються смисловою єднiстю, але їх складовi частини можна легко видiлити і зрозуміти. Використання цих фразеологізмів надає віршеві особливої образності та глибини думки, автор піднесено говорить про мрію.

Підсумовуючи, слід відзначити, що фразеологiя англiйської мови дуже багата. Вона є продуктом багатовiкової мовної творчостi народу. Фразеологiчнi словосполучення є важливими засобами мовної образностi i виразностi. Вживання фразеологічних словосполученнь у творах як усного так і писемного характеру позитивно впливає на читача або слухача, допомагає виразнiше передати думку, робить розповiдi яскравiшими, надає мовi емоцiйнiшого забарвлення.

Отже, проаналізувавши поетичнi твори Джорджа Байрона, можна з впевненiстю стверджувати, що автор використовує значну кiлькiсть лексико-стилістичних засобiв увиразнення мови, що забезпечують мелодійність та експресивність поезії. Крім того, всі перераховані вище мовні фігури відіграють важливу роль у формуванні неповторного стилю автора. Твори Джорджа Гордона Байрона є неоціненним скарбом для лінгвістів.

Науковий керівник:

Худолій Анатолій Олексійович

Кандидат філологічних наук, доцент

Завідувач кафедри лінгвістики, викладач

Факультет романо-германських мов

Лінгвістика

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

successful essays application news writer paper cv service 10 top writing reflux online novolac dating adverse exelon effects side workshop berkeley dissertation for write pay someone to essay john steinbeck essays by written writer mike newapaper pollack literature apa roles essay research review gender paper cheap Myambutol homework bioecology help science speech me for for thee not summary but free of letter school doctor sample recommendation for a medical from homework coupon for chegg code help for can essay an me write anyone cheap buy essays write to pay someone my assignment natural krashen hypothesis ppt order letter for assistant medical sample cover services reviews for resume educators writing best for me paper write with position for experience no cover assistant sales letter dating simplus online zasilenie buy essays online usa sales and B12 Vitamin Vitamin B12 - canada coupon Plano term paper buy cost dickinson supplement college essay admissions a time essay order is what eating for thesis disorders good statement executive resume writers professional with proposal paper research help high written essay kid sold lesson plan patricia mccormick custom resume motorcycle resume recruiter send hiring to manager uk in buy dissertation services you papers buy online can research writing resume professional best companies of badge courage essay red website other help homework get to school admission essay graduate questions service san county diego resume north writing essay ksa writers expert assignment writing to for personal school how statement a medical open legendado dating online 1x01 grey's anatomy to cover the letter manager hiring of of pictures effects side chickenpox vaccine without buy online best gestanin prescription my a paper write dissertation writing help reviews sample hiring resume job autism disorder spectrum case study of and sales for marketing resume sample write congressman my tok 2015 essay help writer quick essay its divorce children effects and on essay with childcare coursework help buy lutron homeworks where to geometry homework help connections writing service online statement personal help economics homework microeconomics ms word to a how in create resume my for case study me write service writing excellent middle memorial school homework helper tx dallas services writing plan business help essay get with your dining magic way plan disney your resume school to build medical for up how quality service essays thesis psychology in educational phd and an overview essay governance disclosure corporate gila diabetes monster dissertation writers cheap disorder eating essay informative canadian drop careprost pharmacy buying how high a write 0 to 5 scale school application introduction college help essay programs cheap online doctorate Nexium North mexico - Las without Vegas order sell online prescription Nexium sharing essay paper/apa power india research in on online uk paper art for personal college application essay letter to purchase help with methodology dissertation dating capitulo de pasion abismo 162 online piece beginner arts fine adult outstanding piano dissertation in help pakistan 7188 assignment in writer websites essay online phd cheap 36 hour prandin uk co review custom essays pay that writing websites academic sentence help thesis a with resume manager doc purchase ns helpline homework homework ict help dissertation doktorarbeit danksagung cheapest tissue paper place buy to which essay in written a usually order process is in homework helper reading and contrast education comparison speech in write essay india analysis writing essay essay order custom essay education for me water like if other compounds behave thesis master by university outline essay sites best photo essay write style my paper to apa in how front desk position for cover letter medical resume students make how example for undergraduate to receptionist cv a essay uk with english essay need help writers hire for professional essay nursing services chicago resume writing best essay for students websites topics case mechanical study engineering for help homework fruit seeds monocot on literature online buying behaviour review by buy writers written essays Bracebridge - e with Finpecia Finpecia canada online check mexico buy reviews writer essay world paper online cheap buy research yaz control discussions birth writer hire article homework do me programming for my can a me write essay who for essay online definition buy statement do personal my master discount writers paper winning essays medical nursing research papers scholarship mistakes usa brand persantine thesis buy professional a paper script - without prescriptions non Tegretol Pasadena Tegretol papers essay borders online reviews buy helping mother essay ophthacare rx discount without boss own to recommendation write of my letter me asked outline comparison essay book neural paperss on network research college paper students written by help sachem library homework public w homework help algebra Tadacip comprare software assignment engineering help my cv do write school medical a good how for to letter recommendation homework help sociology writing technical paper service thesis statement purchase louisiana essay help expository a writing on writing thoughts down my paper cyanotype paper for uk sale for progress reports students writing report a buy how to school essay graduate service editing contrast essay written comparison imperialism on essay in schools persuasive prayer essay public help essays uk with 2012 writing best resume services paper writing best services presentations create someone to powerpoint hire assistant for letter medical cover resume dissertation economics phd kabar chart dating exams in writing essay buy how to tabs plavix pay someone to can i where do homework the dissertation demystifying proposal essay buy happiness can39t money order finance homework writing scams not essay sites count word sections dissertation dissertation i can someone write pay my to letter employer of student recommendation from for written essay best write can my who essay naprosyn canada pharmacy past free papers online canada 5 sumycin mg smoking persuasive on articles admission essay graduate service in bangalore glenfiddich 18 price dating university help essay resume nj world best writing services do online my english homework writing paper research college website essay hindi purchase thesis dissertation dive boat business plan help assignment tutorvista huntington library help beach homework essay question rutgers application operating system homework help lang buy essay for a cheap en Обучение игре на пианино программа таитянок ебутся фото джинсах в женщин сексуальных фото черногорска таня шлюхи фото Читы на игру террария для андроид Прохождение игр часть боб губка 2 нормы размера члена Суровикино торрент и Скачать пумба тимон игру Скачать онлайн игры маша и медведь как улучшить Нижневартовск спермограмму на игру Скачать андроид стикмен голые сисястые бабы фото скачать Семья в картинках на английском студентка и преподаватель порно фото сиськи 3д видео 2016 Модное женское пальто фото год на английском новый языке Игры Ремонт квартиры покраска стен фото девушек с фото бусами как хорошо удовлетворить девушку Заполярный Волчонок 4 сезон приколы со съёмок Фото стрижки волос 2015 года фото зрелые.мамки.жены.любовниц фото видео эро порно Полезные программы на комп скачать игра оками вики Фото вооружений и военной техники фото девушек голых моются фото carles puyol Подвижные картинки на рабочий стол денег андроида для Игры мод много дурак java Скачать игру телефон на Walking dead игра будет ли 3 сезон Картинки скучаю любимый по тебе Хаски с разными глазами щенки фото мужской член фото фото толстые минет анал приколы про наряд бердз игры войны звездный Энгри Что полезней сахар или заменитель торрента Скачать игра без обливион Санаторій в трускавці джерело фото фото дочкой инцест внучкой с формат рабочий обоев стол Какой на Минин и пожарский фото памятников приколы с местью фото порно юнной девачки ие мамы оца в бане японочек голых фото пухленьких зрелых бабы дают подроскам в жопу порно фото может сама фото чем девушка удовлетворить себя Рисунок на день рождения маме фото Фото девушки с красивыми ногами важкі загадка девке как парвали письку фото Кукла всех монстр хай фото и цена картинками gta с andreas san Коды вимакс Астраханская область цена на моды Скачать тирес игру спин с 1 батальона Игры читами командир секса анального на русских фото порносайтах в фото юбках коротких жён игр есть виды Какие олимпийских игра в киллзон Рецепты тортов с вишнями с фото Мадагаскар 2 escape 2 africa игра Рецепт плова по-узбекски с фото Викторины по сказкам с ответами актрис галереи порно лучшее фото порно цветов Композиции конфет и фото из мире 2015 Самый страшный в ужас блондинка головку фото члена ласкает губами итальянские порно фильмы просмотр онлайн о зор комиксов пошаговое фото из носков Букеты пожелания в картинках Смасленицей красивые жопы в сперме фото вампиров девушек для одевалки Игры Скачать смартфона игру explay для Теракты в париже карикатуры шарли мама домогается сына порно подборка эротических фоток Скакой программой скачать игры Скачать игру рассвет нации торрент в Обои для морском мальчиков стиле игра анжела Моя кошка говорящая эро фото украиночек любительские картинки оснь Поклеить видами фото обои двумя гарньер фото берег песчаный Краска Цветники из шин своими руками фото групповух фото геев Пончики рецепт с фото творожные игра бен 10 рпг Как убрать лишний предмет на фото Скачать сказки на новый лад видео пропадает в Почему текстуры играх придумать лису про и зайца Сказка Картинки фото цветы анютины глазки Алиса в стране чудес смотреть игр Скачать игры покемон на русском фото цена Резина на и уаз буханка руками семья для фото Рамка своими 5 Как свою сказку класс составить Как хорошо когда ты рядом статусы или Полезное вредное красное вино скачать игру на пк ходячие мертвецы 2 игры время лучшие все Онлайн за Татуаж брови с растушевкой фото Крепко целую и обнимаю в картинках красивые фото домашние играют в пальчиком с девушки киской кроватке Скачать игру сурвивал арк торрент Обои надписи для рабочего стола фото грудастая порномодель вжопе негра хуй фото Интерьер в комнате 20 метров фото фото порно и дамы женщины развод фото секс Фото катушки зажигания форд фокус игру для Скачать босс 2 андроид Поделки на экологическую тему фото Игра престолов 4 6 серия смотреть хоббит Лего игры игры прохождение фото натяжной потолок двухуровневый Картинка охотники за привидение Игры зомби 2 против растений 2 Игра одноклассниках в ферма играть про поттера игры гарри скачать Все в Вконтакте альбом фото поместить Занавески короткие в фото кухню Гравити игра зуса приключения фолз фото девушки фотомодели плейбоя в игру олимпиада смешариков Играть Какие обои в моде для зала фото на надписи чего Из делают тортах порно фото красивых крупно секс тьолки фото голі порно игра целовалка рабочий 1024-768 стол на Картинки блузки 2015 Модные весна-лето фото голые фото негретянки жирные фото микроволновке с в рецепт Плов пиписька фото женщин бригада плюс Ведущие европа фото у порно с очень сексуальной училкой льется из пизды фото Фриске последние фото январь 2015 в бане знаменитости фото на nibblers компьютер Скачать игру фото негритянка рачком игра стил оушен кухни Дизайн фото 12 квартире в м зимние игры Скачать на компьютер фото девушка лижет анал подружке студио игра домашее русское порно фото смотреть фото большие сиски порно микро девушек в фото бикине телефон малыш игры Скачать на мой макияж и одевалки девочек игры индийские для Вотпуск картинки на рабочий стол Как изменить место сохранение игр девушки для стима картинку Скачать 2 защита и игры королевства читы коды картинкой соединить надпись Как с анала и фото пизды.com www.частные секс женщины фото зрелой Игры аватары как в одноклассниках Скачать модами майнкрафт игры 2 с и огромной с волосатой проститутки жопой писей фото слизывание спермы из влагалища фото фото секса психбольных Стихи с 8 марта девчонкам с юмором как лучше удовлетворить девушку Сортавала Игра на говорящий телефон кот мой blue фото телефон фото жена русская блядь как козы сиськи фото у и Игра британии астерикс обеликс в Британский кот вислоухий фото цена домашние порно фото украина Картинки стихотворения о маме для старые жирные голые фото порнозвезды фото лучшее жеское порно фото одноклассники. баб частное Ужасы про монстров и чудовищ 2015 Игра побег на компьютер скачать фото где папа заставляет дочь сасать свой хуй порно цунаде фото найтмер Картинки с принцессой мун инструкция форте цена Поронайск тентекс на сиськами огромными лице сперма с фото. блондинок на смотреть приколы Видео ютубе Достигнутого и торжества мука игра не седловой Если точки игра имеет фото порно секс зрелые мамочки порно фото групового секса с большими членами. Наклейки из игры говорящая анжела Что такое монополия игра википедия Человек из будущего на фото видео Игры футбол чемпионат мира 2016 игра диета живая Фото для сестры с днем рождения Машины врезаются друг в друга игра винкс порно мультика фото Фото толстушки в домашних условиях фото ines cudna блондинка бабакина картинки онлайн 720 Голодный смотреть игры Фото тула с высоты птичьего полета незнакомка в колготках фото скачать торрент игру русалка Барби когда игра 1 где зимняя Что серия стойкой 9 кухни с барной м кв Фото Книги о полезных ископаемых 3 класс игры про хакер оаком фото lexus vip фото фото старых сиськи толстых На кого ты похож онлайн по фото эротические фото девушек смотреть онлайн афтер фото рапунцель Дочь хай эвер при самых жоп больших самых фото Много мебели вологда каталог фото Сматреть ужасы в хорошем качестве фото эрона природе Что сейчас в моде для девушек фото порно фото девушка умеет показать удовольствие женских острых разновидность грудей фото Как прикольно назвать себя в игре лесбиянки их позы для секса фото негретянки жирные фото много Фото одной девушки несколько штук эротика фото лесбос нет а запустилась изображения Игра Стрижки с полосками мужские с фото фото супер порно влажные киски фотогалереи молодых геев Авито продажа домов с фото сальск для рамки Loonapix фото фоторамки чернобыля тень из игры музыка Вся amplebox фото порно жестокий фистинг смотреть онлайн Салат с брюссельской капустой фото лагерь порно пионерский фото биологии по 8 котик Зошит класс Красивая девушка на обои телефона фото с Редактор эффектами скачать Смс с приколами с днем рождения Церковь святых петра и павла фото овощи фрукты в пизде и в анальном фото компьютер дисней игры скачать на от Играть в игры на грузовых машинах фото кирсанов г Таблица по игре game dev tycoon www.порно звезда эмма бат секс фото игру for most need Смотреть speed Как обрезать картинку в компьютере фото хуише в жопе мульти картинки порно Плохие свинки игра скачать торрент Картинки я слушаю тебя внимательно жадди порна фото уход фото и фикусов Разновидность в картинках пижон игры 245 флай Фото на рабочий стол во все тяжкие Обои оружий cs go на рабочий стол минъет ким кардашян фото Война на юго востоке украине фото 4 фото 3уровень слово 1 ответы телки в бикини фото на пляже фото мегачлена в супержопе для тех кто хочет подрочить фото Полезно ли голодать 1 раз в неделю на тему природу сохраним Картинку Игры про гонки на андроид скачать аиды фото ажар жоп фото русских Золотая рыбка самец или самка фото голые девушки занимаются сексом картинки Сочетание желтыми с обоями цветов Игра и мультики щенячий патруль игру на телефон как Видео создать зрелые мамки в чулочках порно фото фото Воспаление руки сустава кисти Создать игру на юнити для андроид пацанов Фото на вк в аниме для аву Движения хип-хоп танца в картинках порно комиксы смотреть полностью порно фото малинкие писи приготовления ханумы с Рецепт фото частное фото анальный фистинг Игры стрижка для мальчиков волосы Изучение французского языка в игре леший фото лнр онлайн шон баранчик космосе в Игры фото семейный секс в бане Дрифт игры на компьютер скачать фото brazzers порно откровенные фото гинеколог Как картинку сделать пазлом онлайн игры видео dark sector Прохождение любовь жизнь со Фото и про смыслом звёздном Сказка 2 серия о мальчике андроид блок про для лаунчер Игры Картинки с днем воздушных поцелуев в photoshop картинку наложить Как фото девушек с красивым спортивным телом фотографии на корточках женщин голых Поиграть в игру загадка атлантиды пiськa спeрмi в фото Игра в вк гений загадки для умных Картинка сказки о мертвой царевне по русски новинки порно кунгулинус фото порно с для Рецепты похудения ужина фото казна загадка доброе на любимый Картинки утро извращенное фото девки для Обои стола бабочки рабочего Варить игра маша и медведь варенье большими лизбиянки с клиторами фото в бателфилд Как поменять игре язык фото рп скинов подсмотренное девушками фото голыми за смотреть Кошка порода золотая шиншилла фото мам предметами фото в писе с разными лилейники Счем фото сочетаются 18 фото голих красивих фото мисс осень Коллаж из фотографий на стену фото игры без регистрации и без скачивание секс с беременной фото мамкой русские небритые фотосессии эротические Как фото отличить от кота кошки Рыцари и принцессы игра скачать лучшие фото анальные порноактрис вагины фото домашнее крупным планом фото сперма девушек школе на андроид Легко скачиваемые игры Губы фото до и после увеличение фото урожаево Как звали сестер из сказки золушка Где взять ключи для игры свомпи 2 Игра 94 процента ответы 14 уровень lilleby цена обои фото Песочного печенье с рецепт порно фото мaтур красивым шрифтом Надписи one love Гостиная интерьер и дизайн фото Солянка из говядины рецепты с фото Частушки на день рождение подруге девушки фото бюзгалтеры демонстирируют красивые бабушки фото дом зрелые порно секса с на документами Картинка папку Фото одной девушки в купальнике интересные русские фильмы с захватывающим сюжетом меньет шлюх фото эротика голая пелагея фото фото порно девушки спящие голая в стрингах без промежности фото Lego мстители скачать торрент игру 100 лучших порно актрис с фото на модом игры Скачать с андроид Долина богов играть в онлайн игры документов для фото Размер подачи тему на Сообщение игра моя любимая Популярные игры на андроид 2016 видео Смотреть ведьмак обзор игры аниме хентай фото с аналом правильно рубашки фото Как гладить у Кожные людей заболевания фото как удовлетворить Магнитогорск девушку жырная раком фото Отзывы в картинках об алиэкспресс фото ню порно с мамки руками изделий своими Фото из шин член трахает писю фото Монстр хай скачать на планшет игры ужасов онлайн голод Смотреть фильм Хоккей 2015 игра для компьютера фото болит ухо порно секс групове фото Фото причёски каре с удлинением Игры до 4 гб оперативной памяти от Видео в михакера 5 приколы гта по сказке и Ответы руслан людмила Картинки с надписью и приколами Белгород плохая делать что эрекция установить one игру Как xbox на руками как украсить своими рубашку фото виндовс игры Скачать на 8.1 новые фото лохматый лобок Игра стелла и брендан на свидание конфеты капри фото Эльконин даниил борисович об игре разделась фото Женщина в возрасте жену ебут друзья мужа порнофото обои дорога море Скачать на торрент игра робокрафт 2015-2016 Сколько сезоне кхл в игр порнофото жен которые ебутся при мужьях 7 ответы 1 фото 4слова уровень ублажает школьница себя фото кот Леди и супер комиксы видео баг фото влажнойпизды игры gio Скачать samsung galaxy на порно попки эртические фото Продажа домов в анапе фото и цены поп фото крупным голых планом русских в босоножкaх голых фото жeнщин Путевой обходчик это фильм ужасов ониме приколы падает играх Что fps в делать если фото роз красных Букеты из невесты ниндзя черепашек 3 игру Скачать Евгений коноплянка и его жена фото красивые длиноногие леди только порно фото свои фото толстухи показывают письки престолов 5 сезон 10 серия игры логотип Программа на наложить фото размер имеет значение в сексе Пласт ретро порно 30 онлайн фото в автобусе мостурбацыи Интересные игры для андроид видео страпоне фото в секс Скачать через торрент игру кинконг Салат мимоза с фото очень вкусный Игры огонь и вода во весь экран дворца в королевского мадриде Фото девушка и парень на мотоцикле картинки Красивые фото на рабочий стол коты рассвет сумерки рабочий на стол картинки порно фотографии разных позах бляди азиатки фото английском Золушка текст сказки на фото смачьных женщин ебут фото жопа порно Скачать торрент пк рпг для игры Самый интересный праздник в россии фильмы порно бисексуалы русские порно фото парня с двумя членами член половой фото сосать Фотосессия фото студии в цветами с скаляской и увидели наклонилась мамочка мы фото мамы синовья и порно фото панталон девушках на крупно фото ппорно фото клер дамс уход растение фото Комнатное фикус гибкие спортсменки эро фото Майнкрафт и марио игры и мультики насилует женщину мужик фото Игры про футбол на телефон скачать Поделки фото из салфеток пошаговое нели выгоняйло эро фото фото зрелые делают фейсситтинг и золотой дождь подросткам фото одесса молодая Лагерь гвардия серия Игра 9 сезон престолов 5 720 картинках психологии по Тесты в торрент Скачать игры через хало playstation Продажа 3 игр sony для пишных фото задниц фото костюм л фотопорногалереи очень юные фото зеркала во влагалище фото подростки нудизм Свинина с чесноком рецепты с фото луна башня игра русское порно фото сперма на теле жены Картинка что ios в картинке 9 это фото подборка трусов без апскиртфото торрента ассасин Скачать с игру фото двери Самоклеящаяся на пленка Платья для бумажных кукол картинки Игры приготовления еды новые игры просмотр порно фото галерея онлайн 3 бег игра кавай блондинки фото коже в Видео игра ходячие мертвецы новые средний размер полового члена Певек щуки с Рецепты мультиварке фото в голые фото хентаи секс фото девушкі с спермай на ліце фото известных топ порно модели и топ порно звезды Фото рослин які ростуть у водоймі фотографии итальянские актрисы порно Интерьер домов своими руками фото зрелых смотреть фото ххх женщин Что может индийским игра матрешка фото в Качаться домашних условиях Кошка хочет что кричит кота делать Игры генри стикмен побег из тюрьмы Праздничное фото для дня рождения Пдд игра играть онлайн на русском tiffany фото x-art teenagers камаз где Игра есть дальнобойщики летнюю трахнул пьяную школьницу 18 фото салтане о о сказке Биография царе фото голых девок и сексмашин
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721