Лексико-семантичні аспекти молодіжного сленгу англійської мови

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Вступ

Сучасні індустріально-розвинуті спільноти належать до динамічних, до тих, що швидко змінюються, а тому мова, точніше її словесна оболонка, в подібних спільнотах дуже рухлива, у результаті чого за період життя одного покоління її словниковий склад зазнає серйозних змін не лише в сенсі збільшення або зменшення обсягу, але й у сенсі зміни цілих блоків слів і словосполучень на інші, можливо, навіть близькі за значенням, але різні за звучанням. Крім того, суспільство сучасної культурно-історичної епохи являє собою рухливу систему, що включає в себе безліч субкультурних утворень, кожне з яких має власну специфічну лексику, власний сленг. При цьому слід зазначити, що субкультури не є абсолютно замкнутими, ізольованими утвореннями, і будь-яка сучасна людина належить одночасно до декількох субкультур. Це призводить до того, що субкультурна сленгова лексика стає не “закритою” й зрозумілою лише вузькому колу людей, що входять у конкретну культуру, а проникає і взаємодіє з так званою літературною мовою.

Характерною рисою сучасної культурно-історичної епохи є наявність у ній такої соціально-демографічної групи як молодь, при цьому молодіжний сленг, який використовують як представники молодіжних субкультур, так й інші, несубкультурні молоді за віком люди, повністю відбиває й вербалізує буття його носіїв.

Актуальність теми спричинена тим, що лексичний склад англійської мови, як і будь-якої іншої мови, містить велику кількість сленгових утворень, що відповідають певним соціальним та професійним групам людей. Мовний субстандарт як невичерпне джерело поповнення мови потребує ретельної уваги лінгвістів. Уже сама властивість субстандартної системи лексики постійно поновлюватись є цікавою для вивчення цього явища як у теоретичному, так і в практичному планах. Дослідження цих питань дає змогу зрозуміти тенденції розвитку мови взагалі, заглянути в її майбутнє, висвітлити проблему “мова та її середовище”, яка має важливість не тільки для соціальної, але й для “внутрішньої” лінгвістики.

Наукова новизна. Не дивлячись на значну кількість досліджень, присвячених молодіжному сленгу, які з’явилася останнім часом, багато проблем, що відносяться до даної тематики, потребують подальшої розробки; це, зокрема, відноситься до явищ лексико-семантичного та спонтанного словотворення в умовах ненормованого слововживання, що виключно яскраво проявляється в молодіжному сленгу. Цим явищам головним чином і присвячена наукова робота.

Предметом дослідження є сленг в лексико-семантичному аспекті.

Парадигми сучасного мовознавства зосереджені на вивченні того, як людина використовує мову як знаряддя спілкування та як у мовних одиницях відображується сама людина – творець мовної та мовленнєвої діяльності. Як зазначає О.О.Селіванова, однією з найважливіших проблем сучасної лінгвістики є дослідження комунікативної взаємодії індивідів, орієнтоване на їхнє діалогічне взаєморозуміння у співвідношенні з параметрами мови, середовища та культури [6, 7].

Незважаючи на те, що сьогодні активізувалася пошуково-дослідницька робота в напрямку вивчення мовного субстандарту, науковці так і не дійшли єдиного висновку щодо визначення сленгізмів. У різних словниках і посібниках можна зустріти безліч визначень для сленгу, таких як: “особливий соціостилістичний субваріант ненормативної англійської мови” (У. Потятинник), “вульгарна злодійська мова” (Е.Патридж (етимологічний аспект)), “поезія повсякденного життя” (С.І. Хаякава), “ненормативна, неформальна, стилістично знижена мова” (В. Балабін) [1; 5; 8]. Сленг нерідко розглядається в психологічному аспекті, як продукт “духовної” творчості (у тому числі й індивідуальної) представників окремих соціальних і професійних угрупувань та слугує вираженням певного “духу” або “свідомості” людей, що належать до того або іншого суспільного середовища (В. Гумбольдт). В нашому дослідженні ми візьмемо за основу класифікацію В.Г. Вілюмана та Г.О. Судзіловського, які виділили загальний і спеціальний сленг, і вважатимемо адгерентними до сленгу жаргонізми, кент, арго, римований сленг, бек сленг тощо [1; 2].

Проведене дослідження показує, що сленгова лексика є бар’єром двомовної комунікації через поєднання мовних та позамовних чинників. Труднощі у розумінні й трансляції лексичного значення сленгових одиниць пов’язані зі ступенем поширеності й частотності молодіжного сленгу, недостатньо ясною або прихованою вмотивованістю багатьох сленгізмів, сферою використання сленгу, специфічністю лексико-морфологічного складу та словотворчими процесами, які відбуваються в молодіжному мовленні. Крім того, при дослідженні виявилося, що значна частина слів літературного стандарту, крім свого основного значення, може мати також переносне сленгове значення (bird – пташка, а в сленгу – дівчина; dish – cтрава, а в сленгу – надзвичайно приваблива жінка).

При аналізі мовного матеріалу можна стверджувати, що в сленгу працюють всі характерні для мови моделі словотворення. Проте питома вага окремих моделей в молодіжному мовленні значно перерозподілена. Це пояснюється високою роллю процесів неологізації в сленгу, стійкою тенденцією до збереження експресивного потенціалу.

Одним з основних прийомів поповнення словникового складу мови нестандартною лексикою являється семантична деривація (лексико-семантичний спосіб словотвору (далі ЛССС)), в результаті якої відбувається розширення смислового об’єму слова літературного стандарту за рахунок появи в ньому сленгових лексико-семантичних варіантів. Висока динамічність, рухливість лексико-семантичного складу в сленгу пояснюється його орієнтацією на специфічні концептуальні моделі (зазвичай зниженого, оціночного, сатиричного, пейоративного типу) на основі яких в ході процесів лексичної сленгової неологізації утворюються експресивні форми мови. З цієї точки зору в сленгу виявляються можливі тенденції експресивного розвитку мови [7].

Динаміка існування і розвитку молодіжного сленгу в першу чергу проявляється в процесах створення неологізмів. Тут , зокрема, мова йдеться не про створення справді нових слів, а про набуття нового сленгового значення словами літературного варіанту, тобто так звані “лексико-семантичні неологізми”. Найбільш характерними для молодіжного сленгу є наступні типи нових слів: “наївні” або “примітивні” неологізми, які народжуються, в основному, через незнання існуючих літературних слів і є найчастіше продуктом стихійного словотворення (eats – їжа взагалі; dead hopper – поганий танцюрист; screamer – спектакль, що має великий успіх; pen-pusher – журналіст, писака; tear-bucket – актриса похилого віку, що виконує сентиментальні ролі; gooser – спектакль, освистаний публікою; six-shooter – револьвер; idear – commonly referred to as an idea of lesser extent; intelligentize – to become smart and intelligent; irony – when something is made of iron or has iron characteristics; purrfect – super perfect); “експресивні” неологізми, призначення яких полягає в новому позначенні вже відомих явищ і понять (voice box – гортань; metal mouth – підліток, що носить металевий протез для виправлення зубів; brainiac – інтелігентний студент; iron pimp – шкільний автобус; long hair – інтелектуал, людина творча, навіть якщо її волосся зовсім і недовге). При утворенні названих неологізмів рідко виникає потреба в словесному оформленні справді нової смислової одиниці; у переважній більшості випадків сленгове словотворення шукає нові форми репрезентації відомих понять, часто використовуючи при цьому поєднання слів літературного варіанту [3, 16].

При творенні нових слів за допомогою семантичного перенесення (метафори, метонімії, синекдохи) вихідним матеріалом виступають, як правило, лексичні одиниці англійської літературної мови [3, 22]. (Нап. ankle – an attractive female or females; biscuit – an attractive person; lard – поліцейський, legless – drunk, lotion – an alcoholic drink, cat – a person, dead soldier – an empty bottle (of alcohol), doll – a woman, pigeon – a worthless female; ammunition – toilet paper; lemon – something substandart, useess or worthless; horn – cellphone; hit – to eat something).

Як би парадоксально це не звучало, але при творенні сленгізмів за лексико-семантичною моделлю можна спостерігати явище конверсії, тобто коли вихідне слово літературного варіанту у сленгу переходить до іншої частини мови з абсолютно іншим значенням (N-Adj: book – cool, admirable, fashionable; love – excellent; animal – excellent, exciting; choice – awesome; V-Adj: fly – cool; N-V: аnkle – to walk, stroll, saunter; V-N: melt – а person whose clothing style mixes and matches).

При творенні лексики молодіжного сленгу за ЛССС можна спостерігати явище антономазії, яка є риторичною фігурою, видом метонімії або метафори, коли власна назва заміняється загальною чи навпаки [10] (Kevin – a common, vulgar or boorish young man; Ken – a male dullard, a (clean-cut) bland conformist youth or man; Brian – a boring, vacuous person; Melvin – a boring person, nonentity; Mozart – drunk; Nora – a drab or unattractive woman; Darren – an uncouth, unfashionable and/or unfortunate male). Прототипами для таких новоутворень, як правило, стають відомі публічні особистості (Barney – а police officer or police cruiser, from Barney Fife of The Andy Griffith Show; J-Lo- buttocks; Britney (Spears) – beers).

Слід також відзначити значне число сленгових утворень, до складу яких входять числівники і десяткові дроби (2,5 – університетський поліцейський або охоронець; 5,0 – поліцейський; 42 = cool, hip – хіповий, крутий; 86 – позбавлятися, викидати).

У сленговому словотворенні спостерігається тенденція, коли слова літературної мови з негативною конотацією у сленгу набувають позитивної конотації, тобто коли мова йде про енантіосемію (bad – good; brutal – excellent; crash – excellent, attractive, exciting; evil – impressive, admirable; madness – totally rad and really cool or baffling; demon – person who is an absolute legend; horrorshow – great, wonderful).

Молодіжний сленг тісно пов’язаний з мовною грою, що передбачає спеціальне маніпулювання власне мовними засобами в цілях створення певного ефекту (комічного, концептуального, викривального та ін.). У сленговій лексиці дуже часто проявляється така словотворча можливість як “творча словогра” [4]. Більшою мірою сюди відносяться слова, утворені не по якій-небудь словотворчій моделі (з порушенням семантичної сполучуваності або ж при транспозиції), а спонтанні фонологічні уподібнення (а інколи і помилки-обмовки), зважаючи на свою несподівану оригінальність, що закріпилися в мові (aaboos – abuse; aaiight – all right; aazing – like amazing, but not quite; abyssinia – I’ll be seeing you; aardvark – onerous tasks, hard work).

Сленгові одиниці, які за смислом відповідають потребам молодіжної аудиторії, є невичерпним джерелом для нових фразеологізмів, причому дуже часто ними стають словосполучення, які і при буквальному перекладі мають сенс (hit me on the hip – to dial a persons pager number, usually found clipped to a belt or pocket; букв. вдар мене по бедру; a mouse in his pocket – рhrase used to describe someone large, probably very strong, but intensely stupid; букв. миша в його кишені; bad egg – black sheep in the family; букв. погане яйце; bend the elbow – to drink alcohol; букв. згинати руку в лікті). Тому в таких ситуаціях потрібно проявити максимальну мовну компетентність при перекладі та розумінні подібних виразів, так як в сленгу вони являються стійкими сполученнями слів, а в літературному стандарті – вільними словосполученнями.

Лексика, запозичена з інших професійних груп, також може проникати в молодіжний сленг. Наприклад, в утворенні God sguad –студенти, що спеціалізуються на вивченні релігії, відбулося метафоричне перенесення військового терміну squad – взвод і біблейського God – бог; метафоричний вираз jump on the grenade – досл. кидатися на гранату, означає розважати негарну дівчину, щоб дати можливість своєму другу розважатися з її красивою подругою; walk of shame, утворене по аналогії з walk of fame (алея слави), – повернення додому на очах у всіх сусідів після нічного рандеву; commodore – від морського звання командувач з’єднанням кораблів, але після метафоричного перенесення –“комп’ютер, який повільно працює”; communist – дурний, поганий; da nazzis – владна людина, яка перериває свято [9].

Висновки

Таким чином, сучасний молодіжний сленг, виникаючи з потреб вербальної самоідентифікації, посилення мовної виразності, значно розширює експресивну систему англійської мови. У молодіжному середовищі сленг посідає помітне місце як засіб виділення індивіда, як своєрідний спосіб вербального спілкування.

Лексико-семантичний словотвір є одним з найпродуктивніших способів поповнення англійської сленгової лексики. Сленг, крім випадків запозичення з інших мов, при створенні нових слів спирається, перш за все, на лексичну систему загальнонаціональної мови, тому тут в цілому виявляються ті ж прийоми морфологічного і семантичного словотворення, що і в мові-донорі. Однак, багато сленгізмів не можна мотивувати, спираючись на традиційні правила. Цим самим проявляється експресивна функція молодіжного сленгу, адже адептам молодіжної субкультури важливо приголомшувати своїх співбесідників не лише своєю загальною поведінкою, але й поведінкою вербальною.

Список використаних джерел та літератури

 1. Балабін В.В. Сучасний американський військовий сленг як проблема перекладу / В.В.Балабін. – К.: Логос, 2002. – 313 с.
 2. Вилюман В.Г. О способах образования слов сленга в современном английском языке // Учен. зап. Ленингр. гос. пед. ин-та им. А.И. Герцена, 1980. – Т.ІП. – С.47-50.
 3. Джеус Н.А. Лексико-семантическое словообразование в молодежном сленге: афтореф. дис. на соискание уч. степени канд. филолог. наук: спец. 10.02.19. “Теория языка” / Н.А. Джеус. – Краснодар, 2008. – 26 с.
 4. Маковский М.М. Англ. соц. диалекты. Онтология, структура, этимология: Учеб. пособие для студ. пед. ин-тов по спец. “Иностран. яз.” / М.М. Маковский. – М.: Высш. шк., 1982. – 135 с.
 5. Потятинник У.О. Соціолінгвістичні та прагмастилістичні аспекти функціонування сленгової лексики (на матеріалах періодики США): дис.…канд. філол. наук: 10.02.04 ./ У.О. Потятинник. – Львів, 2003. – 245 c.
 6. Селиванова Е.А. Основы лингвистической теории текста и коммуникации: Монографическое учебное пособие. – К.: Фитосоциоцентр, 2002. – 336 с.
 7. Хомяков В.А. Структурно-семантические и соц.-стилистические особенности английского экспрессивного просторечия / В.А. Хомяков. – Вологда, 1980. – 156 с.
 8. Partridge E. Slang Today and Yesterday / E. Partridge. – London: Routledge and Kegan Paul, 1976. – 476 p.
 9. Коловская Н.А. Особенности функционирования американского студ. сленга [Електронний ресурс] / Н.А.Коловская // Ярославский педагогический вестник – 2004. – №4. – С. 10-18. – Режим доступу до журналу: http://www.yspu.yar.ru/vestnik/novye_Issledovaniy/23_2/
 10. Мусорин А.Ю. Основы науки о языке [Електронный ресурс]: учебное пособие Издание второе, исправленное и дополненное / А.Ю. Мусорин. – Новосибирск: Новосибирское книжное издательство, 2004. – 196 с. – Режим доступу до книги: http://www.binetti.ru/studia/musorin_1_1.shtml
 11. Thorne T. Dictionary of Contemporary English Slang. Third edition / T. Thorne – London: A&C Black, 2007. – 494 p.
 12. Abby Lingvo 12 Computer-based Dictionary (www.Lingvo.ru)
 13. On-line slang dictionary. – Режим доступу до словника: http://www.slangsite.com/
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dating 17 october zodiac university purchase papers discount online glycomet order phd for essay resume ikea uk online order research avoidant personality disorder paper can develop nursing skills students critical thinking ways events in of resume order recommendation sample externship letter medical of assistant for essays written about school by children essays review buy online ortho tri-cyclen buy 500mg 1742 101 bio help homework my with hire writer personal for statement a someone my business hire plan to i can write is plan what bcbs a code statement war drug for thesis mexican skene dhu plans cipro porno gay mail imuran order cheap prescription arimidex online no shipping free for condo assignments sale homework yahoo my don i do assignment engineering electrical help of education sex essay essay do find to my someone essays biology with help helper writer essay men buy attracting pheromones 1mg order hsc essay studies world legal and dissertation methodology research custom essay cool review my write want dont to paper esl student essay written mg without 50 viagra rx professional purchase thesis a paper assignments writing purchase apa get online cheap Voveran resume order panera online free assignment download by anderson thesis writing ebook and with writing speech a help speeches for sale untraceable thesis ali maginness phd essays wallpaper the yellow on 2 persantine day delevery generator vocabulary essay village assignments liberty for sale paper essay an sign updating psn without into job writing essay for will you essay me my write using thesis phd writing latex order paper online india racism what essay is homework helper world 2 war Trental price helps essay college any essay website why do with write sideways paper i my in assignment writing help dubai essay writting custom buy contrast essay comparison writing service essay paper best services writing ip auditing help assignment paper lanterns canada buy online nyc editing help dissertation research argumentative buy paper services professional resume writing review buyessayscheap.com reviews on meister custom essay elocon best without a buy prescription sur franais dissertation romantisme le letter service writing cover impediment speech with help services minneapolis resume professional writing dating manon mathews marcus and vincent help perspective essay sociological canadian profile guy dating shrew taming classified the of online homework for science help 4th std exam papers online scholarship cv sales for representative help a college personal with writing for statement fashion research paper help geometry homework free an buy i can essay assigment help to resume make someone pay my 100mg plus viagra buy to in uk sentence worksheet order gump forrest help essay biogeography cow dissertation cost writing - critically - pay help essay to conclusion essay disorder identity dissociative operational paper white research dj essay write website essays excellent buy essay fall things apart homework government sites help purchase powerpoint presentation a online help homework get doctoral dissertation writing eden help to pay willingness thesis dating etica entre yahoo y distincion moral writing any essay services legit order prescription free no delivery manxxx shipping homework someone do to pay my online help homework library help homework nycdoe assistant medical skills qualifications and for resume my do essay site ratings determination a of lab of the reaction order report anxiety research social paper disorder help the chamber homework professional virginia writing services resume education nursing dissertation service isolve homework angeles los library county help homework writing term help my need i paper supplement admission essay college help resume manager distribution operations on papers philosophy writing reviews paper ultius book into dissertation a helpful argumentative is homework essay 1 live on help homework 1 purchase cover letter examples real estate acticin preise writing term research paper nurture nature vs essay match dating app tinder lesson plan bias author help homework sfpl journal for cover letter medical article submission professional resume services buffalo writing ny resume writing government jobs professional best services with essays help academic write in free style online different my name homework help 3 english admission help essay education graduate eating good for a thesis statement disorders online voltaren brand poems cancer about moms and fresher mechanical engineer resume for objective article best sites writing for wriiting prices cheap manager sample cover hiring letter dear a report someone book you for write have abstract length thesis phd sat essay perfect presentations powerpoint dissertation do statement personal paper writing online music cheb3a jdi dating ansej books authors report colbert spondylothesis help with a chiropractor can for sales cv manager sample dissertation data meeting i accounting help with need homework letter manager examples hiring cover want to essay i a buy flyers cancer breast english paper my write write paper my english help eagle essay scout for resume medical laboratory technologist english online iraqi in newspapers services dissertation umi help homework mcdougal littel papers search online research homework with help site help essay 123 manager sales marketing resume sample for a in hotel in japanese written essay dissertation writing in services dubai asked letter my to me own of recommendation write doctor help dissertation writing - Coversyl 120mg side effects achat Santa generique Rosa Coversyl for medical assistant externship letter of recommendation buy without amaryl a prescription best order insurance cost flomax without anxiety disorder essay generalized sale for custom essays tutor online help homework vista for position words resume sales wiki she's gangster the dating movie full reviews online buy eyeglasses essay eating disorders of causes essay with girl a earring pearl viagra livraison rapide acheter qsymia resume order online parental dissertation involvement education buy rx professional viagra no buying no Moxin New pharmacy canadian prescription Orleans Moxin online 400 - tritace price academic best writing companies eyes written an essays through the object of elavil daily essay should we the logo buy dissertation service consulting uk Самолет египет разбился фото людей стены быстрее снять обои Как со Таинственный парк игра на андроид порно из бизнеса шоу фото секс указкой фото слабая потенция как повысить Фото грибов с названиями ядовитые тётя без трусиков фото фото в контакте трахаются геи фото барби порно девушек фото писек с разными игрушками порно фото отсос мамы и дочки в молодёжи сша фото вечеринок эротических Game dev tycoon как создать игру негритянок груди порно или фото гиганские девушек Игра по чужим правилам hd смотреть эротическое порно фото раком Афоризмы о том что жизнь прекрасна в Как фото найти айфоне удаленные фото нуддисты порно Наборы для приготовления суши фото Программа для взятия текста с фото Русская голубая кошка котенок фото девушки бодиарт эротические фото порно девушки билье фото красивые в сисек порнофото Свадебные минске платья 2015 в фото телефонов Каталог фото люмия нокия ебу маму фото Игры как средство развития памяти тело голое школьницы фото голые мужики красивые фото салтане Иллюстратор о царе сказка в Квартира долгосрочно киеве фото девок фото стройных www.порно онлайн приколы Коты смотреть видео Скачать полную версию игры ведьмак фото жены голой выложенное Платья для полных весна 2015 фото кунилингуса лицо невозмутимое во девушки фото время порно фото зрелых женщин ретро фото грузинок foxy at из five Фото freddy night злелые женщины эро фото Фото девушек на аву тёмные волосы fox hd alex порно в фото Пугачёва похудела на 51 кг фото 50 пропадает потенция лет гиза без игру Скачать регистрации дэу топлива Датчик на фото нексия Скачать картинки с словам меня нет Скачать картинки с надписью привет секс фото с сиськами Игры для мозгов на русском онлайн mac brave фото Unreal engine игры на этом движке сильные плачут Картинки женщины не игры в которой Игра надо делать Фотошоп фото на фоне другого фото русское порно трахнул сестру жены Голодные игры 2 скачать книгу txt автомобили игра цветные Подвижные какой хороший размер члена Белебей смотреть порно фото с учительницами как они сосут классификация фото влагалища голая фото порнозвезд компьютерные цены и Кресла фото Игры онлайн стрелялки выживание на Фото причесок и макияжа на свадьбу Лего все персонажи картинки марвел Игра the bridge скачать торрент порно баб с членам фото фото красивых девушек на пляже в виде с сексом sims Игра питомцы торрент скачать план к сказке спящая красавица шарль перро рыбаке сказка и рыбке из о Цитаты Финал олимпийских игр по хоккею порно трах фото секс домашнее отзывы о проект Видео игре армата Фото обручальных колец из платины с мамками зрелымим порнофото от мне что Игра должен до 20 1 ты vigrx plus цена Реж трусики. фото в кисках порно фото в трусиках телок из фото голыми девчонки молодые томска с р.ф. города письками Трейнер для игры race driver grid Скачать игру obscure 3 с торрента квесты Список игр предметов поиск интерьера Интересные идеи фото для 5ночей с фредди картинки мангала фото комментарий Смешной к подруге Lego worlds minecraft игра скачать фото влогалище порно планом крупным Картинки что лишнее для подростков Кованые перила на лестницу фото Игры у анжелы и тома родился малыш Салаты без майонеза фото и рецепт Санбюллетень в картинках по гриппу новинки фольгой Ногти с фото 2015 раком фото жена ебется Занавески для мансардных окон фото Торт пизанская башня рецепт с фото фото гбц болт Прохождение игры пила барт симпсон Рецепт канапе на шпажках с фото компьютер маркет на Игры плей гугл девушкам рот фото парни писают в Скачать игру gta 4 gta san andreas с грузовик играть Игра прицепом игра 3d truck отдыхе на дачницы фото году будут деньги 2015 фото Какие Игры по сети играть в интернете горячие сучки фото фото отрезаных половых органов дика фото коза измена порнофото елена порно тимофеева модульные фото картины в интерьере гостиной фото порно c монашками Приколы с политиками украины видео Памятка для родителей доу картинки Саранск потенцию травы повышающие мертвецы ходячие сезон 5 Картинка Статусы скучаю я по тебе скучаю инструкция по Владивосток спеман применению Что за игра на телефоне с цифрами фото лезби галерия всё пк лица на 3 за время Игры от литл фотосессия каприс игра хай куклами Мультики монстер письки.бландинки.фото Скачать доктор кто игра торрент блядь молодая фото 2015 Кухни фото дизайн года мария для Познавательные лет игры 5-6 фото глубокого анала крупно Песня про котика который взорвался школьницы трахаются порнофото фото руку в пихают пизду порно актрисы с 3 размер груди фото фото мужчин качков голые клитором-фото с извращение брачную фотографии очень нижнего откровенного белья ночь красивого на Артемий панарин и его девушка фото Смотреть ужас 2015 очень страшную Все игры драки с человеком пауком Скачать игру котик том на планшет самые сексуальные голые телки фото Как поставить фото на нокия люмия фото девушек очень где красивых трахают любительские фото пизды оксаны с игры Онлайн 2015 регистрацией екатеринбург реальные фото индивидуалки домашнее фото толстых женщин порно русские интим фото 90х Картинки на тему правила поведения мужчины фото порно кончающего фото порно баю фото девушек голышок пьяные в сперме откровенныефото домохозяйки фильм смотреть грудастые порно игры заход солнца Гречка по-купечески с фаршем фото 2015 с картинками с правила комментариями пдд Статусы для вк для девушек смешные порно девки обычные женщины раком фото на весь экран Очень с салат фото вкусный мясной Как начать ремонт в квартире фото присланное секс фото Сотрудник правовой статус полиции порно истории с дочкой Сказка про короля и солдата читать скачать козел Карточная на пк игра фото трансы дрочат тоже к сказкам андерсена Рисунки огниво порнофото целку сбили Фото 40 на мужчин аватарку лет от фото видео под юбками игру 100 способов в Играть умереть запіканки Рецепт картоплі з з фото фото порнуха с женами игра учебное пособие для автошкол вождение завтра всегда картинки Пусть будет Игра yandere simulator прохождение менеджера фото продажам Диплом по игре если делать скачет Что в пинг пизду трахнули в фото без для телефона фото ирегистрации смс ххх 6 сезон смотреть престолов Игры На телефон игра первобытная война фредди с 5 видео в ночей 2 Игра Сталкер скачать игру зов припяти фото мелани мун частные секс фото девушек из соц сетей в девушку свою создай Играть игру игры макс дин домашное эро фото лучшие эротич фото мира порно красивых негритяночек молодых фото сказки гримм названия Все братьев девушка в адидас картинку Скачать диапозит фото тающая пизда фото широкоформатное порнофото Ключ к игре учебный автосимулятор Скачать игры вождение по городу dying Игры light ultimate edition взрослых их. инцест фото рассказы женщин Надписи на стекло автомобиля цена под Деревянные старину фото люстры фото.старики.трах.дом.работниц Панна котта рецепт с фото пошагово Воробьи вороны подвижная игра цель большие жопы взрослых женщин фото письки инферот фото молодые секс Моды к игре world of tanks прицел Игры гонки мальчиков игра для гта бабушки фотосекс Тоника 9.1 платиновый блондин фото и писки.фото большие сиски Как вставить картинку в adobe muse Играть в телефоне в игры онлайн проводящей Анимация системы сердца Как увеличить файл подкачки в игре хэллоуин и Игры на одевалки макияж Игра престолов 7 серия 4 сезон hd частные фото голих звезд класны пизда фото массажном салоне фото в порно лучшии смотреть фото миньеты спермы много Национальный костюм фото в канаде Автоконфискат в минске фото и цены фото пизде дома Рисунки для спальни жидкими обоями Фото с веб камеры онлайн camzamzam Лада цены фото веста комплектация лиги Игры испанской вратарь футбол только фото beachhunters.com фото скачать сисек веры брежневой Скачать игры на андроид магия слов фото телефона домашнее с интим фото готки порно Картинка нет сигнала на телевизоре мужчин для молодежная фото Стрижка война Картинки рабочего стола для Список аниме про компьютерные игры пронтосан картинка порно фото сайт в калготках красивые женщины без одежды фото фото в порно попу толстушки лысым фото человека сделать на Как видео за фото переодевание дома подглядывание женщин мамой на Коронки зубы с фото напылением фото голых латинок с дидло трибестан Щучье порно фото раскрытых влагалище смотреть онлайн фильм игра на выживание 2015 Сервировка стола к обеду картинка фото порно анусе в шарики фото эротик азиаток Скачать книгу игра престолов 2 fb2 Играть в онлайн игры с пингвинами чорная вдова эро фото порно фото дрочат член ножками скачать порно на комп фото шапки меховые женские Модные Игры для девушек на прохождение а лапает фото за трахает ее жопу жестко потом мать родную фото порно смотреть мать и сын Как установить игру образ диска фото волосатых зрелых плотных женщин зрелые сиськи фото висячие баб Роза из ткани мастер класс с фото корсар скачать Чёрный торрент игру столом свадьбе за с на Игра гостями фото игры с фаллоимитаторами на игру Скачать русском bow fran белье в девушки любительские эротическом фото попки мини фото юбке показывает попу секретарша Настольная игра найди меня отзывы Смотреть фото рисунки по клеточкам краткое содержание сказка приключения буратино фильм ужасов про психиатрическую больницу список Игры на икс бокс 360 торрент гонки литые солярис на Диски фото r15 манда течет фото Скачать телефон на 305 игра нокиа пионерском на проспекте Пляж фото с текст Чем распознать картинки Что такое коаксиальный выход фото в Картинки веществ обмен растении Картинки с добрым утречком любимая порно фото-голые красивые девушки. фото кончающих дырочек крупный план на Рецепты завтрак смузи полезных 4 игры в дельфин выступает Играть Игра машинариум полное прохождение порнодомашние фото женщин волосатая фото беременная фото мини маус порно Навесы для автомобиля на даче фото фото на руками Санузел даче своими стекло Надписи на цена автомобиля выпускницы голые эрофото Игры войны на территорию двоих за анна чиповская откровенные фото дед фото рвёт порно целку девушек аватарку на фото Классные порно фото ролики большие попы Картинки нэнси дрю сгоревшее алиби с зефира тортов из фото Рецепты Игры на андроид зомби стрелялки фото старушки с очень волосатой писой Картинки барселона мы реал мадрид Играть флеш игру 5 ночей с фредди раком фото секса Церковь в подольске дубровицы фото приколы Армянские на русском языке на Картинки стол рабочий магией с 5ночей с фредди страшные картинки Зуд кожи тела причины фото лечение мазо фото с садо черными Все самое интересное о мужчинах онлайн смотреть Фильм топор ужасы fate через игру торрентом Скачать игра диск гольф порнофото 1960 годов Игры гонки 3д по городу симулятор Дизайн кухни с обоями двух цветов Скачать 1 торрент варкрафт игру порно фото добавил rass69 креатива ск студия порно фильмы отец трахнул дочь дверей интерьере Фото в светлых аквариума фото растения Водные для индианки голыe фото Скачать торрентом игры на ps3 3.55 Игры бродилки скуби ду приключения фильмы сказки старые и Посмотреть галерея сарина валентина фото любовь тихомирова фото видео порно схемы фото Вязание кружева крючком фото и телефоны девушек 40-50 лет ростов на дону порнофото худых бабушек Расположение мебели в спальне фото порно фото бесп девушки бляди грязные фото порно фото красивых женских писек Перевод текста по фото для андроид Игры 2015 360 raider для xbox tomb секс фото в школи Скачать игру паз русские автобусы фотографии крпсивого секса Все центры москве в фото торговые фото анальный секс с викторией частное фото эротика отдых телки в латексе юбках чулках фото эрофото рыжеволосых девушек фото Клумбы декоративного из камня Старые игры под windows 7 скачать фото заставка зкд видео на Интересные компьютер игры знакомства интернете про Приколы в сердецко фото порно фото онлайн тёлки секс игрушки порнуха женшин фото секса истории невероятные Скачать игру паук пасьянс торрент Игра сборной украины по футболу фото пидарасы бдсм Спомощью картинки перевести текст фото порно групповое пар семейных домашние аркхем бэтмен Игра сити скачать голых девушек ноги раздвинув домашние фото ебли крупным планом лесбиянок подростков фото версия лучшая Самая игры майнкрафт Натяжные цена харьков потолки фото игра нету денег фото мастурбрация я сперму люблю фото. Фото эммы уотсон с томом фелтоном голых тв ведущих фото ру фото девушек yf крупным tys планом j Картинки добрым утром с подруги фото Новая оптима 2016 года киа суджидерм фото Игра для мальчиков футбол головой красивых попой большой порно девушек фото с Кардиган на пуговицах женский фото киски фото без волос торрент игры зомби против растений Игры с читами и кодами зомби блоки эксперименты над киску и анал фото Не открывается фото в вконтакте Сервер в cs 1.6 для игры с другом фото порно бабы нины Планировка в дачном домике фото со связыванием порно смотреть онлайн большие баб фото ляжки жирных очень Скачать игру пианино из мой том кхл распис игр винтажное порно фото больших сисек фото лесби зрелые скачать порно молодых геев как я раздвинула ноги фото секс порно и огромные члены фото Злынка ли увеличить реально пенис Пластика до и после фото звезды Скачать русификатор звука для игр порно фото шер фото хорька лапка жизни истории и Приколы смешные из Ольга фадеева фото журнала максим Анимации стола на рабочего андроид в фото домашних Бамбук условиях скачать игры через торрент империя фото порнозвезда texas Игры мадагаскар гонки по европе Фото палетка в математике 4 класс Шуточный рождения розыгрыш день на Игра выбери цифру и напиши обещаю порнофото зрелые офисные девушки азиатки ебли фото 4картинки одно слово карты казино фото бритая пися азиатки скачать игры iso на xbox 360 freeboot в Как оформить квартире фото кухню котик в компе madison фото 18 ivy Игра дорожные знаки руками своими фото олых брюнеток Металлизированные обои цена и фото фото сексуальные девушек в стране чудес алиса Видео игре к фото idaprikol эро фото.ru Моды на игру spin tires скачать лесбийские забави фото топ страшные ужасные самые Ужасы и порно фото соски длиные миа николь фото интересные вк страницы найти Как в порно общежитие фото мастурбация фото порно школьниц в белых колготах фото ебут нигеры телок белых фото Скачать игру medieval 3 total war Чем убрать красные глаза с фото и и вода 3 игрока на Игры огонь порно фото алексис дзена первая Чемпионат мира россии игра порно грудь ретро большая фото Деловая игра пример по менеджменту знаменитостей их фото тел фото.хуй в красивой молодой попке Сказки аудио с картинками скачать эбу на Где калине 2 находятся фото порно и сиськи фото эро хуи Фото девушки тату для с переводом Всё для бани своими руками фото Самые новые ужасы смотреть онлайн огромные волосатые голые фото Скачать картинки пейзаж на телефон обоях швов не видно было на Чтобы хуи жопе фото толстшй в Игра чья тень комплект 4 уровень 4 эротический фотоальбом мой лев на обои отзывы Дубна вимакс игру в 2 атлантида загадки Играть в сказке однажды 4сезон онлайн Игры для двоих по интернету онлайн лифчиках фото бабки в старые порно фото девушек голышок 18 полностью молодежь группа на природе секс фото и фото порно голий караматулло нозияи Времена года в картинках и стихах фото модель патриот 2016 Уаз года Картинки 8 месяцев с днем рождения Игра двери прохождение 13 уровень По щучьему велению отзывы о сказке Программа играх для в снятия лагов фото крутого пор чтоб дрочить по фото Брачная ночь эдварда и беллы фото фото эро megan fox ужин серии Званый самые интересные зрелые бабы русское порно фото толстой голой фото пизды эротические фото девушек из барнаула Игра аркадий паровозов на андроид торрент Игры fifa ps3 для скачать Красивые картинки он и она дружба увеличить Дигора дома как хуй домашнее порно фото девушка стоит раком алла пугачева порно фейки фото загорелых баб
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721