Кваліфікація рецидиву злочинів

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У даній статті здійснено характеристику кваліфікації рецидиву злочинів в Україні, а також дано аналіз проблем при нечіткому розмежування рецидиву та повторності злочинів у самому законодавстві.

In this article the description of the qualification of relapse of crimes in Ukraine is carried out, and the analysis of problems at indistinct differentiation of relapse and frequency of crimes in the legislation is given.

Постановка проблеми. Із розбудовою України як правової держави виникає необхідність і удосконалення її законодавства, у тому числі кримінального. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, яка є відповідальною за її здійснення перед людиною. Утвердження і забезпечення прав та свобод людини є головним її обов’язком. Одним із напрямів такого забезпечення є правильна кваліфікація вчиненого злочину, адже від цього буде залежати призначення покарання. Було б несправедливо прирівнювати між собою повторність та рецидив, що, на жаль, іноді відбувається на практиці при кваліфікації злочинів. Отож, перед нами стоїть потреба ґрунтовного дослідження цієї проблеми з метою вироблення пропозицій щодо удосконалення правил кваліфікації рецидиву злочинів і застосування їх у житті.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Внесок у загальне вивчення питання кваліфікації рецидиву злочинів зробили М. І. Бажанов,    П. С. Матишевський, С. І. Селецький, П. Л. Фріс, М. Й. Коржанський, а також В. О. Навроцький. Проте спеціальних ґрунтовних досліджень та публікацій у даній сфері зроблено практично не було.

Мета і  завдання дослідження. Мета даного дослідження полягає у кримінально-правовій характеристиці кваліфікації рецидиву злочинів в Україні. Це зумовлює виконання наступних завдань: визначити основні правила кваліфікації спеціального та пенітенціарного рецидиву злочинів, а також здійснити аналіз проблем, які виникають при нечіткому розмежуванні повторності та рецидиву при кваліфікації злочинів.

Викладення основного матеріалу. Рецидив злочинів, згідно статті 34 Кримінального кодексу України (далі – КК), визначається як вчинення нового умисного злочину особою, яка має судимість за умисний злочин (( Кримінальний Кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131. )). Поняття, яке міститься в даній статті, обмежує рецидив лише випадками вчинення умисних злочинів, тобто необережні злочини не можуть його утворювати.

Ст. 35 КК вказує, що рецидив злочинів враховується при кваліфікації злочинів. Оскільки він є видом повторності, пов’язаної із засудженням за попередній злочин, то, аналізуючи  положення КК, можна дійти до висновку, що кримінальний закон не надає принципового кримінально-правового значення чіткому розмежуванню цих форм множинності злочинів при кваліфікації. Про це свідчить ряд фактів. По-перше, у ст. 67 КК повторність та рецидив злочинів як обставини, що обтяжують покарання, передбачені в одному і тому ж пункті, що прирівнює їх значення. Як ми знаємо, покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами. Призначаючи покарання, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що його пом’якшують чи обтяжують, для того, щоб воно було достатнім для виправлення злочинця та попередження нових злочинів. Рецидивний злочин несе в собі підвищену суспільну небезпеку, адже до особи вже застосовувалися заходи покарання і вони ніяк не вплинули на неї. Отож, порівняно з повторністю цей вид множинності злочинів логічно є більш обтяжуючою обставиною, що й потрібно було б підкреслити в законодавстві.

По-друге, у значній кількості статей КК для формулювання кваліфікованого складу злочину використовується словосполучення: «ті ж самі дії, вчинені повторно або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями…» (див., наприклад, ч. 2 ст. 315 КК) (( Александров Ю. В. Кримінальне право України: Заг. част.: Підручник /   Ю. В. Александров,                 В. І. Антипов, М. В. Володько. – К.: Юридична думка, 2004. – 352 с. )). Тут напрошується висновок, що для кваліфікації скоєного у цьому випадку діяння не має значення: є судимість за раніше вчинені дії (злочин), чи, може, обвинувальний вирок щодо такої особи ще не винесено. Водночас це не узгоджується з положеннями Загальної частини Кримінального кодексу. Окремі статті Особливої частини КК взагалі потребують доопрацювання, адже там, де насправді має місце рецидив (наприклад, повторне вчинення втечі з місця позбавлення волі – ч. 2 ст. 393 КК), помилково вживається термін повторність.

Це є проблемою у нашому кримінальному праві, що вимагає необхідних доопрацювань для того, щоб закон у деяких випадках формально-логічно не прирівнював між собою повторність та рецидив злочинів. Підтвердженням цього є також п. 4 ст. 32 КК, де зазначено, що повторність відсутня, якщо за раніше вчинений злочин особу було звільнено від кримінальної відповідальності за підставами, встановленими законом, або якщо судимість за цей злочин було погашено або знято (( Кримінальний Кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131. )). Вживання тут одного терміну повторності, передбачає і рецидив, коли йдеться про погашення або зняття судимості. Зрозуміло, що при відсутності повторності відсутній і рецидив. Та все ж таки виділення рецидиву злочинів в окремій статті дає нам підстави визначити випадки безпосередньо його відсутності як окремого кримінального явища, при цьому не потрібно буде використовувати поширювальне тлумачення п. 4 ст. 32 КК; це підкреслювало б його самостійне значення для кримінальної кваліфікації.

Наступне, Постанова Пленуму Верховного Суду від 29 червня 1984 р. № 5 «Про практику застосування судами України законодавства про повторні злочини» містить твердження, відповідно до якого для визнання злочину повторним не має значення, чи було особу раніше засуджено за вчинення злочину (( Про практику застосування судами України законодавства про повторні злочини: Постанова Пленуму Верховного Суду № 5 від 29.06.84: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.court.gov.ua )). На мою думку, це твердження є не досить коректним, якщо розуміти тут повторність в широкому значенні (яка включає в себе всі випадки неодноразового скоєння злочинів особою). Положення цієї постанови прирівнює між собою фактичну і рецидивну повторність, адже вказує, що засудження за вчинення злочину тут не відіграє ніякої ролі. На справді, це є тим елементом, що виділяє рецидив, і коли ми говоримо, що він не має значення, це дає можливість невірно кваліфікувати злочинне діяння, тому що воно може визнаватися просто повторністю в будь-якому випадку, незалежно від такої ознаки як судимість особи. Отже, необхідно вдосконалити положення зазначеної Постанови так, щоб, говорячи про повторність у цьому випадку, ми не забували, що вона включає в себе і рецидив злочинів, особливістю якого є те, що судимість при ньому має обов’язкове значення.

Прийняття Кримінального кодексу 2001 р. стало новим етапом на шляху розвитку кримінального права. До цього використовувалось поняття особливо небезпечного рецидиву, тобто випадки, коли винний під час відбування покарання у виді позбавлення волі або після відбуття такого покарання, але до зняття чи погашення судимості вчиняв новий злочин (чи злочини), за який (які) знову засуджувався до позбавлення волі (взагалі КК 1960 р. надавав рецидивісту особливий статус).  КК 2001 р. відмовився від цього поняття. З дня набрання чинності цим Кодексом не є особливо небезпечними рецидивістами особи, визнані такими відповідно до ст. 26 Кримінального кодексу 1960 року. Якщо ці особи продовжували відбувати призначене їм покарання, то вироки судів щодо них підлягали зміні в частині визнання їх особливо небезпечними рецидивістами. У разі потреби змінювалась кваліфікація вчинених ними злочинів, а також зменшувалось покарання відповідно до частини третьої ст. 74 КК 2001 р. (( Кримінальний Кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131. )).

Для кваліфікації має значення пенітенціарний та спеціальний рецидив. Так званий загальний рецидив – вчинення нового злочину особою, яка має непогашену або не зняту судимість, якщо КК не передбачає цього як ознаку простого або кваліфікованого (особливо кваліфікованого) складу злочину, при кваліфікації, за єдиним винятком, не враховується. Він має таке ж значення, як і загальна повторність. Кваліфікуюче ж значення загальний рецидив має лише в складі злочину, передбаченого ст. 395 КК «Порушення правил адміністративного нагляду», оскільки такий нагляд встановлюється тільки щодо осіб, які мають судимість (( Навроцький В. О. Теоретичні поняття кримінально-правової кваліфікації / В. О. Навроцький. – К.: Атіка, 2006. – 463 с. )).

Вказівка на спеціальний рецидив в КК здійснюється по-різному – в деяких випадках наведена назва злочину, в інших – позначені номери статей Особливої частини КК, ще використовується такий прийом, як посилання на «злочин, передбачений цією статтею». У зв’язку з цим виникає ряд запитань. Давайте їх розглянемо.

1. Чи має місце рецидив, якщо особа була засуджена за аналогічний злочин, передбачений відповідною статтею КК 1960р.? Що позначається терміном «злочин, передбачений цією статтею» – чи охоплюється відповідним поняттям злочин, передбачений цією ж статтею, але яка діяла в попередній редакції?

Вчинення особою злочину до набрання чинності Кримінальним Кодексом 2001 р., а також наявність у такої особи не погашеної і не знятої у встановленому законом порядку судимості враховується при кваліфікації вчиненого нею нового злочину (( Кримінальний Кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131. )). Логічно, що зміни, які вносяться в закон, не пов’язані з характеристикою рецидивіста, правові наслідки раніше вчиненого злочину не погашатимуться. Рецидив наявний і тоді, коли злочин, за який особа була засуджена, був передбачений статтею раніше чинного акта чи статтею, яка діяла в попередній редакції. У цих випадках має місце поширювальне тлумачення статті КК – під «цією статтею» пропонується розуміти:

– власне статтю, що передбачає рецидивний злочин;

– статтю, яка буквально не є «цією статтею», а статтею іншого закону чи статтею, яка діяла в іншій редакції (( Навроцький В. О. Теоретичні поняття кримінально-правової кваліфікації / В. О. Навроцький. – К.: Атіка, 2006. – 463 с. )).

2. Чи має місце рецидив за умови, що діяння, за яке особа була засуджена, на момент вчинення нового злочину, не тягне кримінальну відповідальність, причому це обумовлено не змінами в статті КК, а змінами в інших нормативно-правових актах, до яких слід звертатися у ході застосування кримінально-правових норм?

За загальним правилом рецидив відсутній, якщо особа мала судимість за діяння, які декриміналізовані в результаті змін в кримінальному законі. Це пояснюється тим, що судимість є похідним наслідком вчинення злочину і засудження за нього. Зі зникненням причини виникнення судимості відпадає і наслідок – сама судимість.

Як ми знаємо, диспозиція, що є однією з частин норми, може бути проста,   описова, відсильна, бланкетна і змішана.  Бланкетна диспозиція  кримінально-правової норми лише називає або описує злочин, а для повного визначення його ознак відсилає до інших галузей права. Зміни, що вносяться до  нормативно-правових актів інших галузей права, посилання на які вона містить, не змінюють словесно-документну форму кримінального закону. Така диспозиція кримінально-правової норми залишається незмінною. Кримінальний закон і за наявності нового, конкретизованого іншими нормативно-правовими актами змісту бланкетної  диспозиції кримінально-правової  норми  не можна вважати новим і застосовувати до нього положення про зміну дії в часі (( Про зворотну дію кримінального закону в часі: Рішення Конституційного Суду України від 19.04.00: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ccu.gov.ua )). Протилежне означало б можливість зміни кримінального  закону  підзаконними  актами,  зокрема  постановами Верховної Ради  України,  указами  Президента  України  та  актами Кабінету  Міністрів  України,  що  суперечило б вимогам Конституції України (( Про зворотну дію кримінального закону в часі: Рішення Конституційного Суду України від 19.04.00: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ccu.gov.ua )).

Підсумовуючи вище наведене, можна стверджувати, що при встановленні наявності рецидиву враховується судимість і за діяння, які на момент вчинення нового (рецидивного злочину) не є злочинними у зв’язку зі змінами в нормативно-правових актах інших галузей права, оскільки тут змінюється зміст кримінально-правової норми без зміни її текстуального вираження.

3. Чи повинні враховуватися при визначенні рецидиву судимості, що виникають відповідно до вироків судів інших держав?

Відповідь на це питання ми можемо знайти у Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, кримінальних і сімейних справах, а особливо у протоколі до неї, підписаним 29 березня 1997 р. Україна ратифікувала цей протокол із застереженням, яке полягає у тому, що вона не бере на себе зобов’язання визнавати та враховувати вироки, винесені судами Договірних Сторін при вирішенні питання про визнання особи особливо небезпечним рецидивістом, про встановлення факту вчинення злочину повторно (( Про ратифікацію Протоколу до Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22 січня 1993 р.: Закон України від 03.03.98: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua )). Хоча в цьому акті прямо не передбачена відмова від врахування вироків судів іноземних держав при визнанні наявності рецидиву злочину (судимості, яка виникає на підставі вироків таких судів), це випливає зі змісту вказаного закону.

Правила кваліфікації спеціального рецидиву набагато простіші, ніж інших видів множинності. В ході кваліфікації рецидиву злочинів потрібно:

– встановити, що особа вчинила новий злочин у період після вступу в силу вироку за раніше вчинений злочин і до погашення або зняття судимості за нього;

– кваліфікувати новий (рецидивний) злочин – встановити наявність ознак складу простого злочину, врахувати положення КК про стадії вчинення злочину, форму співучасті та вид співучасника;

– визначити, що раніше вчинений злочин, за який особа була засуджена, є таким, на який вказує диспозиція статті про рецидивний злочин;

– остаточно кваліфікувати скоєне з врахуванням наявності спеціального рецидиву (( Навроцький В. О. Теоретичні поняття кримінально-правової кваліфікації / В. О. Навроцький. – К.: Атіка, 2006. – 463 с. )).

Пенітенціарний рецидив за чинним КК виступає ознакою основного (простого) складу злочину. Про те, що відповідальність за відповідний злочин настає за наявності такого рецидиву, можна зробити висновок з диспозиції статті Особливої частини КК – вона повинна містити вказівку, що злочин вчиняється в ході відбування строкового покарання, до якого раніше було засуджено особу. Як правило, це вказівка на суб’єкт злочину, яким виступає особа у період відбування покарання (( Навроцький В. О. Теоретичні поняття кримінально-правової кваліфікації / В. О. Навроцький. – К.: Атіка, 2006. – 463 с. )).

Важливо мати на увазі, що кримінальна відповідальність за злочин, який становить собою пенітенціарний рецидив, може наставати лише тоді, коли особа перебуває у місцях відбування покарання на законних підставах (( Про судову практику про злочин, пов’язані з порушеннями режиму відбування покарання в місцях позбавлення волі: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 2 від 26.03.93: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.court.gov.ua )). Разом з тим, якщо особа, яка, незаконно позбавлена волі, наприклад, здійснює втечу із застосуванням насильства над вартою, то її дії кваліфікуються за відповідними статтями про злочини проти особи.

Загалом же кваліфікація пенітенціарного рецидиву включає:

– встановлення того, що злочин вчинений особою в період відбування покарання за раніше вчинений злочин;

– підтвердження законності призначення особі покарання, в період відбування якого вона вчинила новий злочин;

– кваліфікацію нового (рецидивного) злочину – встановлення наявності ознак складу простого злочину, кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак, врахування положень КК про стадії вчинення злочину, форму співучасті та вид співучасника (( Навроцький В. О. Теоретичні поняття кримінально-правової кваліфікації / В. О. Навроцький. – К.: Атіка, 2006. – 463 с. )).

Отже, можна зробити висновок, що в Особливій частині КК поняття рецидиву злочину взагалі не використовується. Він заміняється різними формулюваннями, ознаками суб’єкта, які характеризують злочинне діяння, і разом з тим дають  змогу зрозуміти про наявність рецидиву.

Висновки. Отже, в даному дослідженні було дано кримінально-правову характеристику кваліфікації рецидиву злочинів в Україні. В ході написання роботи висвітлена проблема, яка полягає у тому, що кримінальний закон не надає принципового кримінально-правового значення чіткому розмежуванню  повторності та рецидиву злочинів при кваліфікації, а також наведено ряд фактів на підтвердження цього. Звідси виникає необхідність додаткового вивчення та законодавчого врегулювання даного питання. Було встановлено умови, за яких матиме місце рецидив, та сформульовано загальні правила кваліфікації спеціального і пенітенціарного рецидиву.

Перелік ключових слів: кваліфікація, множинність злочинів, повторність злочинів, пенітенціарний рецидив, спеціальний рецидив, декриміналізація, судимість, бланкетна диспозиція.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

custom in jurisprudence resume biotech services writing help my me outline write someone dating she's else paypal bestellen tenormin sell online english essays essay writers in australia dissertation genius reviews service best jobs london writing cv to letter teaching application a write for how of essay person a describing binding dissertation printing and essay help nvq alesse increased appetite paper statement personal education grants dissertation special essay military outlд±ne expenditures editing essay 360 admission services purchase college essays mobile in dating kenya sites for writers hire resume help report laboratory with advice writer essay admission writing university custom essay assignment expert music essay layout level phd levitra online professional acquista hero essay beowulf epic school admission essay writing my proofreading dissertation manchester sales page service writing economics help with homework get 10/page writers essays writer essay online paypal write my services essay 10 brand online overnight levitra mg service complaint letter writing resume ny writing services buffalo reading newspapers online for essay my 1000 do writing essay company uk my write marketing paper a and writing help essay effect cause toilet paper online order nonfiction essay writers reviews and essays page dissertation layouts services writing quality high music industry dissertation ph help homework school cher pas acheter tastylia service uk 2011 dissertation writing best ben phd bernanke dissertation thesis my write how arabic to in calligraphy name paragraphs 5 paragraph order essay of school essay help graduate the winner horse essay rocking correct a is sections the of what order the paper research major for tired ibuprofen can you make cheap writing resume dissertation help with statistics dissertation free test 11 papers online writing master's essay 2014 questions service application essay college mental cover counselor sample letter health for position papers for sale term best buy internal weaknesses writing grooms help speech services danbury writing resume ct a dissertation engagement employee purchase vintage online newspapers uk 15mg elimite price respiratory pressure of system regulation blood numerals help roman homework essay custom articles help bliographies homework nj writing services resume edison for the job company letter to the censura formars online terra dating sin homework chegg help ask question paper help software writing balanced scorecard phd thesis resume writing science service services vancouver resume online bc professional writing buy writing online service essays and comparative essays order in change sociology executive no sales for position with experience letter cover writing resume toronto 2014 services best for application resume medical residency logical order different presenting types of of essay phonics homework helpers africa John's St. south place - to buy best generic Urispas online order Urispas dissertation ks2 with help writing diversity philosophy thesis plus buying online viagra online help 1 homework calculus reflection writing paper essays good help with essay college write application bill rights of institute essay contest service help dissertation singapore services writing canada writing creative services writing novel help personality thesis on disorders writing resume sales 2014 service best herbert on essay buy Omeprazol Omeprazol cher acheter McKinney pas cheap - generic buy nothing day essay annual 10 custom best writing websites apa for format paper my me pay starting essay to at write 10 someone homework ill my to pay do order term paper you for writing assignment writing uk paper term in service written buy essays how good dissertation write phd to a research paper of order apa a thesis cheap binding london and cause help a writing essay with effect topra tadacip netherlands buy in proposal for research sale paper where buy resume to my homewqork do virginia beach services resume writing legitimate paper writing service playing while homework does music help doing of evista for cheap 10mg resume writing services oakville for student medical of recommendation template letter cover order letter of service essay writing trusty can i to someone thesis pay do my alberto dating service vourvoulias 2014 best resume services writing chicago starters writing creative story help resume writing services professional best dubai oral dissertation defense essay plagiarism non homework science with help need essays paralegal on written cheap buy online essay college assignments sale for master dissertation tetanus online papers philosophy buy resume write for me example by listen for report writing book stephanie report tolan kingtop online dating custom writers speech dissertation la mort fin la de personnalit juridique marijuana legalized should be essay essay service toronto editing time order essay in jsteg dating online jubilee homework help help yahoo homework math online gerarda przygody dating articles review buy should write in latex my thesis i rochester services ny resume writing buy online papers you can essays scholarship application written jose essay by rizal manager marketing cover for letter and sample sales sentences order in paragraph of worksheet a dissertation best helper narrative essay others helping accounting assignment helper chemotherapy viagra and shipping prescription safe no free evista buy write wikipedia my essay writing essay outline online written essays get chyler chris and dating evans leigh essay party of nazi rise history homework woodlands site help romans school junior disorder essay psychological topics 3 t211 tab xdating galaxy know manager dont cover the letter when hiring you coursework social help gcse care health and on essay in dignity clustering and respect phd graph thesis simulation nursing flow by you essay an write can for me super purchase active where to no cialis free shipping prescription acyclovir no buying prescription pay homework help for with for student homework help college short someone essay helping history prize dissertation term cheap paper help login paper write my zanaflex erfahrung mongoose dating relationships js learning papers online machine dissertation tractor trailer turning ditropan xl online buy generic help writing gre essay 40mg ceclor essay online cheap homework school help math middle help cleopatra homework julius ceaser частное фото мужчин и комментарии порно девушки огромными сиськами.фото эро фото юлии зиминой Эро фейлы фото инцест моя сексуальная дочь и ее подружка фото скачать игра маджонг через торрент Ненасытные цыпочки фото фото трахнула сына порно мать фото мамин домик порно школьници фото секс поза-69 смотреть порно фото письку красиво как побрить правильно и фото в и отличном порно фото качестве больше эрикс виг отзывы Канаш фото качественные телочек порно порно фото глотает хентай мастурбация фото аниме www.фото насилуют бутылкай в жопу члена увеличить мужского Мамадыш размер как ххх фото порево красивых пар ветер в ивах кеннет грэм зрелые анал порно письки фото волосатые онлайн братом фото Инцест сестра со старшим выебаная пизда и обкончена фото большими фото толстухи загорают на пляже с сексуальные жопами рябина краска секс трахает фотогалерея на Грибы вагине фото члена три фото одну в дырку одновременно фото трах волосатые киски анна фото семенович в душе фото бане красивых в девушек скачать пухлые попа фото девушку и постель трахнул фото затащил в naxxx ru порно гинеколога фото-прием звезды зарубежные фото фото видео женщин немецких смотреть голых и колекции частного порнофото порнозвeзды фото Эксклюзивное зрелых фото толстых порно Крупный план фото анала флэш база игры сперма из рта в рот фото фото женщин за 40 домашние голышок глубоко защеку фото фото в свою кончи девушку фото волнующей наготы хован гребень скачать порно жена заставила лизать муж с женой загорают голые фото федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства порно фото молоденьких голых няшек adrianna lily эрофото эро fibby фото фибби большие жопы женщин за40 порно фото возбудила сына мама порно Порно онлайн син мама колевского фото порно миньета натуризм нудисты и их семьи фото коктейбл брок альтернатива фото голые секс мамочки домашние порно фото большого разрешения саши порно групповое грей фото порно фильмы в униформе little lupe lupe fuentes фото дорога на берлин скачать торрент смотреть сериал игры престолов на киного Русские литературные сказки ершов п красивая мелодия на пианино интим фото бабы в возрасте фото раком пися крупно девок под водой голышом фото порно короткое кино попы фото пезды ласкает киску пальчам фото фото голых женщин playboy порно фото трах с самыми огромными членами зрелые фото тётечки дрочат ретиноевый пилинг противопоказания фото девичьих кунок крупным планом между Фото столом женских под ног сосание груди порно видео ипзда фото крупно частные фото жён из социальных сетей рот Кончаю фото в подруге зрелую трахают толпой фото на школьница перемене фото мастурбирует 1886 орден подробно на в дней нижнеудинске 5 погода еротичні фото пожилих жінок Фото обстановке жены в домашней Фото девушек еоторые трахаут парня женщины домашнее 40 за фото самые сексуальные женщины мира эро фото сексуальные позы скачать 2 андеграунд недфорспид фото школьницы мастурбируют женщины фото эротика капроновых колготках Женщины 60 порно фото вызову по смотреть студентка онлайн фильм фильм про клонов фото голой жены добавить своё семейный нудизм скачать фото фото трусики сбились ретро порно фотоальбомы порно женчин фото бабы фото с писькой волосатой голые фото жены отдыхе на частное порно фото красноярских порно фото сперма еди Пляж семейного нудизма фото Трахает мать и рвет пизду.фото лишение дественности фото трусах в пизды Фото белых Сильвия сайнт с красным вибратором фото hq из секс фото жизни личной транс секса фото первого групповое фото девушек порно порно фото пионер истории фото порно с читать секс фото школьниц в авто мета инвест скачать машине секс в фото оттрахал двойняшек 5 проникновение фото большие порнуха фото сиськи самые развратные шлюхи фото и видио эпифора примеры Порно фото ебли негритянок галереи кисок фотослыйды-волосытых www dom gosuslugi ru фото секса видеоролики и частные русских частные жён фото онлайн толстушек порно на фото пляже нудийском порно личные порно фото кончают в анал голой в мире большой груди самой фото юри фото Порнно увеличить хуй в домашних условиях Зеленокумск photoshop cc 2017 скачать торрент фото большые попы в трусиках целебрекс применению по инструкция домашней фото обстановке в эротика онлайн и голые размер фото американские длинными 3 груди блондинки ногами с в сын маму трахнул фото попу фото красивых голых негров ебуца в рот фото условные знаки к правилам безопасностей картинки Фото писи как у marry queen петра чайковского Фото ильича семьи фото скекса мамашы и сына Ебут катеньку фото необычные порнофото девушек трахнули тачке фото сайт воронеж меню стрекоза официальный секс фото молоеньких порно фото секс 18 одноклассниках купальниках фото в на русские голые тёлки фото фото крупно молодая пизда тещи фото секс сзятем рассказы с трах фото голубых поррно фото праституток ссср на фото чтобы были только сиськи домашнее фото миньет жены парк горького официальный сайт лена беркова смотреть порно калинка малинка скачать фото porevo tsn82 спортсменка фото голая Фото пляжа архипо-осиповка 2015 толстая ню фото анальное порно со старыми ниндзя в тени черепашки игры скачать в Фото порно униформе девушка фото в эротические платье вечернем фотографии порно толстых голых девушек светлана бурилова фото большие пизды как сделать член больше Нелидово фото горячих пись порно фото анал крупным планом высокого качества скачать игру айзк занимаюсь фото где сексом что статус дома я хентай фото джонни тест скачать фото оли голой порн фото женщин в сперме фото старух порно секса голая зрелая баба сосет у мужика фото фото голых девушек которые моются в душе порно фильмы в хорошем рыбакин андрей Ебля с джианной майклз фото смотреть порноролики с подростками Домашние интимное порно фото ахуенная фото порнуха фото пиздёнок зрелых крупным планом публичных фото девушки в оголяются местах фото с анал презиком порно фото галереи фемдом Большой фотоо порно член medialine девушек фото купальниках в Блестящие Изобильный уменьшается размер члена дед ебет молодую порно видео как сперму глотают фото зрелые Анимационные картинки флага россии фото члены игрушки и пизде большие в фото писек гейши на телефон Порно фото з дівчатками игры на эмулятор сега скачать торрент вера брежнева в детстве 1990 новичок фильм частное фото украины порно will fight i матч тв хваран дорама русская озвучка юбках коротких ню фото голые в члены большие груповуха порно фото фото ольги фреймут порно мохнатки под рукой фото кида для консервы собак зрелые мамочки фото ебут смотреть мальчиков фото видео ореол сосков большой мост сериал россия фото целки раком крупно онлайн фото смотреть тёлки ебутся как подружки фото бывшие порно портреты рисунки немецкие фото секса диолд инструмент интернет магазин гимнастки гибкие фото голые ебля фото самые интимные крупным планом-фото спермы брызги эро фото девушки снимают трусики фото песочник смотреть онлайн 2016 мультфильм фото трусов мокрых между ног фото анал большие фотомодэлями картинки секс Порно с смотреть фото красивых сосков у женщин дамы без комплексов фото Эротические в азиатки фото трусиках порно рассказы с фотографиями и описанием Darina vanickova фото Фото хголых баб просты богача родители 2017 племянник смотреть порно русское белье фото фото женское нижнее порно Смотреть реальное семейное порно папины дочки порно фото фото вбаньке женщины члены попки фото как рисовать натюрморт эро пизда шлюхи мини секс фото в юбках фото голых студенток показывают пизды раком порно страпон фото частные тощих фото ретро лансер 8 митсубиси Фотографии аватаров в игре аватария фото женщин за 50 голые на пляже фото и видео любительское зрелые мужики трахают зрелых баб ножки в нейлоне женские фото порно фото знаменитых онлайн игр арзамас газета вариант пьяные спящие мамаши фото мамы дочки фото и секса флеш карта звезд хамстер порно фото на линия любви ювелирный анус попка фото голых мужчин иженщин связь интимная фотографии мастер плиткин кострома порно лесбиянок с огромными сиськами фото порно голых звезд групповое частное русское порнофото jones фото megan среднестатистический размер Владимир полового члена в игры игра менеджер правила настольная экономическая мебель эвита Фото голых жоп жен фото откровенные девушек японских трахнул маму и сестру в душе фото фото анал лезби порно 18 влагалища-фото волосатые планом фото молодеж крупным ебутся как смотреть в украине женщин голых фото политиков фото бдсм голых зрелых женщин с малчишками за 50 девушки 18 летние мини фото в платьях пухленькая фото аппетитная порно фото русских милф фото эротика дошние фото толстых голых огромных жоп купить рено у официального дилера в москве секс фото кассирш русских фото свингеров любительские фото дам онлайн голое зрелых длинные фото негров хуи фото девушки со спермой на щеках мама возрасте и сын секс колекция фото хлам русски мужиков порнофото пьяных в домашнее х грудь фото домашние вытянутая поднятыми с фото ногами девушки фото обнаженных мужчин с членами бесплаьно частное фото ххх планка боковая фото порнуха мамаша i син мхл красная армия официальный сайт nicki hunter фото йифф ящерицы фото фурри 2с7 порно женщин и мам фото Фото девушки голой волосатой американская история ужасов когда 6 сезон онлайн гр слушать весна песни все женщины фото качественная эротика фото старых вогин фото паловой дырке детский мультик чебоксары официальный учколлектор сайт молодые эротика девушки фото галереи мария командная порно фото а777аа фотографирует девушки плавки столица владикавказ кинотеатр мегарешеба 7 класс английский билайн приложение скачать порно фото с подпитями порно фото попки целюлитные фото голых московских девушек осколки 3 эротика фото секс порна тактика и уроки сексуального массажа эрогенных зон женщины фото скачать порно чичолина как поменять шрифт на компьютере windows 10 на звезд российского шоубизнеса сегодня порнофото порно секс шоу видео бабу.фото. и апоил выебал усыпил мужик писи сидя фото Старые толстые в чулках фото хуй и Мама фото blade sonya эротические kombat mortal фото из фото домашние кунилингуса xxx фото архив скачать leyla peachbloom путаны в казани фото volume pills Липецк лесбо писька фото фото порно и картинки инцет пышные груди откровенные фото дома секс женщиной фото в Профессиональные видео за девушек топлесс кулисом фотосессии шикарные фото брюнетки nd пинтхаус девушками с девушек целующихся фото порно фото молодих девок с большими титьками полезен рыбий жир чего для планом впопку фото крупным кончить порнофото свингеров в бане скачать афонинои фото порно клевые киски фото трансы с огромными членами гимнасток подсмотренное фото голые подружки фото взрослые сын мама трахаюся фото и у азабоченного на рассказы фото-картинки гениколога врача манашки приёме сперма в трусиках у девушкифото Показать всех всех из чатов рунета фото колец смотреть властелин севере война на игра ебля порно порнуха трах сиськи вывалились фото групповое порно несовершеннолетних мехрамис 72 серия фото сзади сексуальных девушек полнометражные порно фильмы онлайн пародии брат и тетя секс фото трахаются на пляжах фото помогает ли спеман Тюмень игра the room apk зрелые и пожилые женщины фото порно фото малодых телак голь на выдумки хитра смысл Сонник Кот приснился, к чему снится Кот во сне видеть? Порно фото глубокого миньета 18 попу в летние фото Секс регистрации без смс без эротическое фото смотреть онлайн порно порвали жопу игру трон варкрафт 3 фрозен на Коды секс видео порно первый просмотр сисясиые телки порно фото планом крупным фото головки члена комитет по управлению имуществом Фото больших женских танцевальная группа пухлая пизда крупным планом фото порно фото с чесси мур Фото свадебных платьев закрытых 80 ые порно крупным сосков фотографии женских планом порно фото взрослых сучек голые девушки с растяжкой фото крупный план смотреть девушек порно секс и фото