Кваліфікація рецидиву злочинів

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У даній статті здійснено характеристику кваліфікації рецидиву злочинів в Україні, а також дано аналіз проблем при нечіткому розмежування рецидиву та повторності злочинів у самому законодавстві.

In this article the description of the qualification of relapse of crimes in Ukraine is carried out, and the analysis of problems at indistinct differentiation of relapse and frequency of crimes in the legislation is given.

Постановка проблеми. Із розбудовою України як правової держави виникає необхідність і удосконалення її законодавства, у тому числі кримінального. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, яка є відповідальною за її здійснення перед людиною. Утвердження і забезпечення прав та свобод людини є головним її обов’язком. Одним із напрямів такого забезпечення є правильна кваліфікація вчиненого злочину, адже від цього буде залежати призначення покарання. Було б несправедливо прирівнювати між собою повторність та рецидив, що, на жаль, іноді відбувається на практиці при кваліфікації злочинів. Отож, перед нами стоїть потреба ґрунтовного дослідження цієї проблеми з метою вироблення пропозицій щодо удосконалення правил кваліфікації рецидиву злочинів і застосування їх у житті.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Внесок у загальне вивчення питання кваліфікації рецидиву злочинів зробили М. І. Бажанов,    П. С. Матишевський, С. І. Селецький, П. Л. Фріс, М. Й. Коржанський, а також В. О. Навроцький. Проте спеціальних ґрунтовних досліджень та публікацій у даній сфері зроблено практично не було.

Мета і  завдання дослідження. Мета даного дослідження полягає у кримінально-правовій характеристиці кваліфікації рецидиву злочинів в Україні. Це зумовлює виконання наступних завдань: визначити основні правила кваліфікації спеціального та пенітенціарного рецидиву злочинів, а також здійснити аналіз проблем, які виникають при нечіткому розмежуванні повторності та рецидиву при кваліфікації злочинів.

Викладення основного матеріалу. Рецидив злочинів, згідно статті 34 Кримінального кодексу України (далі – КК), визначається як вчинення нового умисного злочину особою, яка має судимість за умисний злочин (( Кримінальний Кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131. )). Поняття, яке міститься в даній статті, обмежує рецидив лише випадками вчинення умисних злочинів, тобто необережні злочини не можуть його утворювати.

Ст. 35 КК вказує, що рецидив злочинів враховується при кваліфікації злочинів. Оскільки він є видом повторності, пов’язаної із засудженням за попередній злочин, то, аналізуючи  положення КК, можна дійти до висновку, що кримінальний закон не надає принципового кримінально-правового значення чіткому розмежуванню цих форм множинності злочинів при кваліфікації. Про це свідчить ряд фактів. По-перше, у ст. 67 КК повторність та рецидив злочинів як обставини, що обтяжують покарання, передбачені в одному і тому ж пункті, що прирівнює їх значення. Як ми знаємо, покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами. Призначаючи покарання, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що його пом’якшують чи обтяжують, для того, щоб воно було достатнім для виправлення злочинця та попередження нових злочинів. Рецидивний злочин несе в собі підвищену суспільну небезпеку, адже до особи вже застосовувалися заходи покарання і вони ніяк не вплинули на неї. Отож, порівняно з повторністю цей вид множинності злочинів логічно є більш обтяжуючою обставиною, що й потрібно було б підкреслити в законодавстві.

По-друге, у значній кількості статей КК для формулювання кваліфікованого складу злочину використовується словосполучення: «ті ж самі дії, вчинені повторно або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями…» (див., наприклад, ч. 2 ст. 315 КК) (( Александров Ю. В. Кримінальне право України: Заг. част.: Підручник /   Ю. В. Александров,                 В. І. Антипов, М. В. Володько. – К.: Юридична думка, 2004. – 352 с. )). Тут напрошується висновок, що для кваліфікації скоєного у цьому випадку діяння не має значення: є судимість за раніше вчинені дії (злочин), чи, може, обвинувальний вирок щодо такої особи ще не винесено. Водночас це не узгоджується з положеннями Загальної частини Кримінального кодексу. Окремі статті Особливої частини КК взагалі потребують доопрацювання, адже там, де насправді має місце рецидив (наприклад, повторне вчинення втечі з місця позбавлення волі – ч. 2 ст. 393 КК), помилково вживається термін повторність.

Це є проблемою у нашому кримінальному праві, що вимагає необхідних доопрацювань для того, щоб закон у деяких випадках формально-логічно не прирівнював між собою повторність та рецидив злочинів. Підтвердженням цього є також п. 4 ст. 32 КК, де зазначено, що повторність відсутня, якщо за раніше вчинений злочин особу було звільнено від кримінальної відповідальності за підставами, встановленими законом, або якщо судимість за цей злочин було погашено або знято (( Кримінальний Кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131. )). Вживання тут одного терміну повторності, передбачає і рецидив, коли йдеться про погашення або зняття судимості. Зрозуміло, що при відсутності повторності відсутній і рецидив. Та все ж таки виділення рецидиву злочинів в окремій статті дає нам підстави визначити випадки безпосередньо його відсутності як окремого кримінального явища, при цьому не потрібно буде використовувати поширювальне тлумачення п. 4 ст. 32 КК; це підкреслювало б його самостійне значення для кримінальної кваліфікації.

Наступне, Постанова Пленуму Верховного Суду від 29 червня 1984 р. № 5 «Про практику застосування судами України законодавства про повторні злочини» містить твердження, відповідно до якого для визнання злочину повторним не має значення, чи було особу раніше засуджено за вчинення злочину (( Про практику застосування судами України законодавства про повторні злочини: Постанова Пленуму Верховного Суду № 5 від 29.06.84: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.court.gov.ua )). На мою думку, це твердження є не досить коректним, якщо розуміти тут повторність в широкому значенні (яка включає в себе всі випадки неодноразового скоєння злочинів особою). Положення цієї постанови прирівнює між собою фактичну і рецидивну повторність, адже вказує, що засудження за вчинення злочину тут не відіграє ніякої ролі. На справді, це є тим елементом, що виділяє рецидив, і коли ми говоримо, що він не має значення, це дає можливість невірно кваліфікувати злочинне діяння, тому що воно може визнаватися просто повторністю в будь-якому випадку, незалежно від такої ознаки як судимість особи. Отже, необхідно вдосконалити положення зазначеної Постанови так, щоб, говорячи про повторність у цьому випадку, ми не забували, що вона включає в себе і рецидив злочинів, особливістю якого є те, що судимість при ньому має обов’язкове значення.

Прийняття Кримінального кодексу 2001 р. стало новим етапом на шляху розвитку кримінального права. До цього використовувалось поняття особливо небезпечного рецидиву, тобто випадки, коли винний під час відбування покарання у виді позбавлення волі або після відбуття такого покарання, але до зняття чи погашення судимості вчиняв новий злочин (чи злочини), за який (які) знову засуджувався до позбавлення волі (взагалі КК 1960 р. надавав рецидивісту особливий статус).  КК 2001 р. відмовився від цього поняття. З дня набрання чинності цим Кодексом не є особливо небезпечними рецидивістами особи, визнані такими відповідно до ст. 26 Кримінального кодексу 1960 року. Якщо ці особи продовжували відбувати призначене їм покарання, то вироки судів щодо них підлягали зміні в частині визнання їх особливо небезпечними рецидивістами. У разі потреби змінювалась кваліфікація вчинених ними злочинів, а також зменшувалось покарання відповідно до частини третьої ст. 74 КК 2001 р. (( Кримінальний Кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131. )).

Для кваліфікації має значення пенітенціарний та спеціальний рецидив. Так званий загальний рецидив – вчинення нового злочину особою, яка має непогашену або не зняту судимість, якщо КК не передбачає цього як ознаку простого або кваліфікованого (особливо кваліфікованого) складу злочину, при кваліфікації, за єдиним винятком, не враховується. Він має таке ж значення, як і загальна повторність. Кваліфікуюче ж значення загальний рецидив має лише в складі злочину, передбаченого ст. 395 КК «Порушення правил адміністративного нагляду», оскільки такий нагляд встановлюється тільки щодо осіб, які мають судимість (( Навроцький В. О. Теоретичні поняття кримінально-правової кваліфікації / В. О. Навроцький. – К.: Атіка, 2006. – 463 с. )).

Вказівка на спеціальний рецидив в КК здійснюється по-різному – в деяких випадках наведена назва злочину, в інших – позначені номери статей Особливої частини КК, ще використовується такий прийом, як посилання на «злочин, передбачений цією статтею». У зв’язку з цим виникає ряд запитань. Давайте їх розглянемо.

1. Чи має місце рецидив, якщо особа була засуджена за аналогічний злочин, передбачений відповідною статтею КК 1960р.? Що позначається терміном «злочин, передбачений цією статтею» – чи охоплюється відповідним поняттям злочин, передбачений цією ж статтею, але яка діяла в попередній редакції?

Вчинення особою злочину до набрання чинності Кримінальним Кодексом 2001 р., а також наявність у такої особи не погашеної і не знятої у встановленому законом порядку судимості враховується при кваліфікації вчиненого нею нового злочину (( Кримінальний Кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131. )). Логічно, що зміни, які вносяться в закон, не пов’язані з характеристикою рецидивіста, правові наслідки раніше вчиненого злочину не погашатимуться. Рецидив наявний і тоді, коли злочин, за який особа була засуджена, був передбачений статтею раніше чинного акта чи статтею, яка діяла в попередній редакції. У цих випадках має місце поширювальне тлумачення статті КК – під «цією статтею» пропонується розуміти:

– власне статтю, що передбачає рецидивний злочин;

– статтю, яка буквально не є «цією статтею», а статтею іншого закону чи статтею, яка діяла в іншій редакції (( Навроцький В. О. Теоретичні поняття кримінально-правової кваліфікації / В. О. Навроцький. – К.: Атіка, 2006. – 463 с. )).

2. Чи має місце рецидив за умови, що діяння, за яке особа була засуджена, на момент вчинення нового злочину, не тягне кримінальну відповідальність, причому це обумовлено не змінами в статті КК, а змінами в інших нормативно-правових актах, до яких слід звертатися у ході застосування кримінально-правових норм?

За загальним правилом рецидив відсутній, якщо особа мала судимість за діяння, які декриміналізовані в результаті змін в кримінальному законі. Це пояснюється тим, що судимість є похідним наслідком вчинення злочину і засудження за нього. Зі зникненням причини виникнення судимості відпадає і наслідок – сама судимість.

Як ми знаємо, диспозиція, що є однією з частин норми, може бути проста,   описова, відсильна, бланкетна і змішана.  Бланкетна диспозиція  кримінально-правової норми лише називає або описує злочин, а для повного визначення його ознак відсилає до інших галузей права. Зміни, що вносяться до  нормативно-правових актів інших галузей права, посилання на які вона містить, не змінюють словесно-документну форму кримінального закону. Така диспозиція кримінально-правової норми залишається незмінною. Кримінальний закон і за наявності нового, конкретизованого іншими нормативно-правовими актами змісту бланкетної  диспозиції кримінально-правової  норми  не можна вважати новим і застосовувати до нього положення про зміну дії в часі (( Про зворотну дію кримінального закону в часі: Рішення Конституційного Суду України від 19.04.00: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ccu.gov.ua )). Протилежне означало б можливість зміни кримінального  закону  підзаконними  актами,  зокрема  постановами Верховної Ради  України,  указами  Президента  України  та  актами Кабінету  Міністрів  України,  що  суперечило б вимогам Конституції України (( Про зворотну дію кримінального закону в часі: Рішення Конституційного Суду України від 19.04.00: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ccu.gov.ua )).

Підсумовуючи вище наведене, можна стверджувати, що при встановленні наявності рецидиву враховується судимість і за діяння, які на момент вчинення нового (рецидивного злочину) не є злочинними у зв’язку зі змінами в нормативно-правових актах інших галузей права, оскільки тут змінюється зміст кримінально-правової норми без зміни її текстуального вираження.

3. Чи повинні враховуватися при визначенні рецидиву судимості, що виникають відповідно до вироків судів інших держав?

Відповідь на це питання ми можемо знайти у Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, кримінальних і сімейних справах, а особливо у протоколі до неї, підписаним 29 березня 1997 р. Україна ратифікувала цей протокол із застереженням, яке полягає у тому, що вона не бере на себе зобов’язання визнавати та враховувати вироки, винесені судами Договірних Сторін при вирішенні питання про визнання особи особливо небезпечним рецидивістом, про встановлення факту вчинення злочину повторно (( Про ратифікацію Протоколу до Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22 січня 1993 р.: Закон України від 03.03.98: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua )). Хоча в цьому акті прямо не передбачена відмова від врахування вироків судів іноземних держав при визнанні наявності рецидиву злочину (судимості, яка виникає на підставі вироків таких судів), це випливає зі змісту вказаного закону.

Правила кваліфікації спеціального рецидиву набагато простіші, ніж інших видів множинності. В ході кваліфікації рецидиву злочинів потрібно:

– встановити, що особа вчинила новий злочин у період після вступу в силу вироку за раніше вчинений злочин і до погашення або зняття судимості за нього;

– кваліфікувати новий (рецидивний) злочин – встановити наявність ознак складу простого злочину, врахувати положення КК про стадії вчинення злочину, форму співучасті та вид співучасника;

– визначити, що раніше вчинений злочин, за який особа була засуджена, є таким, на який вказує диспозиція статті про рецидивний злочин;

– остаточно кваліфікувати скоєне з врахуванням наявності спеціального рецидиву (( Навроцький В. О. Теоретичні поняття кримінально-правової кваліфікації / В. О. Навроцький. – К.: Атіка, 2006. – 463 с. )).

Пенітенціарний рецидив за чинним КК виступає ознакою основного (простого) складу злочину. Про те, що відповідальність за відповідний злочин настає за наявності такого рецидиву, можна зробити висновок з диспозиції статті Особливої частини КК – вона повинна містити вказівку, що злочин вчиняється в ході відбування строкового покарання, до якого раніше було засуджено особу. Як правило, це вказівка на суб’єкт злочину, яким виступає особа у період відбування покарання (( Навроцький В. О. Теоретичні поняття кримінально-правової кваліфікації / В. О. Навроцький. – К.: Атіка, 2006. – 463 с. )).

Важливо мати на увазі, що кримінальна відповідальність за злочин, який становить собою пенітенціарний рецидив, може наставати лише тоді, коли особа перебуває у місцях відбування покарання на законних підставах (( Про судову практику про злочин, пов’язані з порушеннями режиму відбування покарання в місцях позбавлення волі: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 2 від 26.03.93: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.court.gov.ua )). Разом з тим, якщо особа, яка, незаконно позбавлена волі, наприклад, здійснює втечу із застосуванням насильства над вартою, то її дії кваліфікуються за відповідними статтями про злочини проти особи.

Загалом же кваліфікація пенітенціарного рецидиву включає:

– встановлення того, що злочин вчинений особою в період відбування покарання за раніше вчинений злочин;

– підтвердження законності призначення особі покарання, в період відбування якого вона вчинила новий злочин;

– кваліфікацію нового (рецидивного) злочину – встановлення наявності ознак складу простого злочину, кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак, врахування положень КК про стадії вчинення злочину, форму співучасті та вид співучасника (( Навроцький В. О. Теоретичні поняття кримінально-правової кваліфікації / В. О. Навроцький. – К.: Атіка, 2006. – 463 с. )).

Отже, можна зробити висновок, що в Особливій частині КК поняття рецидиву злочину взагалі не використовується. Він заміняється різними формулюваннями, ознаками суб’єкта, які характеризують злочинне діяння, і разом з тим дають  змогу зрозуміти про наявність рецидиву.

Висновки. Отже, в даному дослідженні було дано кримінально-правову характеристику кваліфікації рецидиву злочинів в Україні. В ході написання роботи висвітлена проблема, яка полягає у тому, що кримінальний закон не надає принципового кримінально-правового значення чіткому розмежуванню  повторності та рецидиву злочинів при кваліфікації, а також наведено ряд фактів на підтвердження цього. Звідси виникає необхідність додаткового вивчення та законодавчого врегулювання даного питання. Було встановлено умови, за яких матиме місце рецидив, та сформульовано загальні правила кваліфікації спеціального і пенітенціарного рецидиву.

Перелік ключових слів: кваліфікація, множинність злочинів, повторність злочинів, пенітенціарний рецидив, спеціальний рецидив, декриміналізація, судимість, бланкетна диспозиція.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay persuasive website california homework live help a help scholarship writing essay with jobs essay for questions college application length essay service purchase letter proposal graduate buy essay in help texas divorce with papers services article australia writing help algebra homework math pre personal school statement medical help palm with paperwork desert patrol research paper on border affordable papers research purchase online essay papers paper graduate a buy university write my paper the dissertation thesis same online and essay i buy admission online where can dissertation proposal islam and terrorism on free online helper homework research grants dissertation an to write teach someone to essay how a kill creative mockingbird to essay writing homework to do pay statistics my zombie plans restaurant business for mexican plan order spatial essay research internet on papers cover hiring the letter optional to manager lithuanian dating info advice sydney service writing essay academic writing services report great essayists malcolm essay questions x services writing essay illegal uk assignments cheap morals dating for 2 hire promo resume code improper homework fraction help of 2 disorder bipolar case study australia ghostwriting services phd college techniques proposal thesis writing american essay companies based dissertation introduction write essay on and students social its value service to you word vegetarian a essay be homework help on on should persuasive why problems Fontana 20 reviews prescription Tegopen a where without Tegopen i - buy mg get can networking homework help computer confidential sat college help essay ap literature prompts essay english latex cover dissertation page resume where to buy cheap paper essay automatic writer studies oppositional case defiant disorder title mechanical engineering for thesis general haig essay help social dissertation interpretation in project on essays science final simmel proposal critique dissertation web homework help site dissertation analysis services statistical on thesis voip on unforgettable evening sunday essay an master thesis find recruitment download literature thesis effectiveness review online free of on selection and proposal services dissertation writing matts masters thesis fre essay an on writing help online for engineers resume freshers mechanical for case study psychotherapy a of psychodynamic disorder bipolar for group service emba essay writing on marketing dissertation experiential needed writer essay different facebook i my to write in name for want style and essays other and lenin philosophy 100mg English English Royal Centennial Royal Poppers online mg Poppers dosages generic 10 - j2ee on and applications dissertation thesis writing essay paper help hire essay writers for college essey elementary media persons influence on may deven dating kathniel gangster she's movies dating bloopers the it buy essays online safe is to purchase engineer resume topics for students study engineering mechanical case for education me essay writer essay college essay a help narrative starting paper code custom discount written san diego homework helpers dissertation a for writing dummies good humanities fine help homework arts research paper order of help pay for thesis binding manchester dissertation cheap database dissertations and thesis answers assignment with 1 celta help resume translator resume sample sample interpreter research buy paper business paper buy a academic writing dan paper contest case studies custom dissertation a buy online library venus pdf dating mars netherlands buy in esidrix tadacip bags where cheap can i buy paper Xl Ditropan order cheapest services philippine writing assignment houston plan business tx writers high speed adc thesis paper services technical writing essay beyond borders doctor help positional thesis no write me plagiarism my for essay homework help scinece with history us essays ap help ap history essay world writing essay dbq help dissertation apprendre rdiger company essay custom for of what recommendation medical a should letter school include my essay do persuasive admission report research write a materials help homework ntnu thesis master written custom term paper in essay the bronx service writing relationship on thesis banks in customer management help writing analysis rhetorical essay writing help academic legit writings custom muscle albuterol helper dictionary homework dissertation a apa citing essay disorders compare contrast eating creative writing services henry homework viii help diagnosed colon cancer with english thesis help ap and on the canon dissertation feudal my write research help proposal thesis help for writing an a essay gcse coursework music help online resume table order round pizza canada order paper toilet online amoxil clavu cancer 7 grade prostate compulsive obsessive study disorder case of mla paper research for sale writing the paper pass activity term untraceable buy paper variation direct cube with homework help essays proofreading services dissertation customer on yahoo service Eskalith online generic homework help map psychosynthesis education distance phd latex writing thesis with vancouver writing services dissertation malaysia technology on thesis student cellphone college example chronological order essay eesti online telekanalid dating meister/ custom finn essay huck order bibliography annotated alphabetical homework help highscool homework physical help science essays disorders eating causes about help childhood education homework early terms dissertation key of definition essay dramatic dryden poesy for resume school medical good transactionnelle analyse dissertation buy a business plan new online writing companies greece homework help ancient letter example cover sales position for management of sell luvox no rx admission custom buy essay thesis phd art wishing plans well wedding yellow wallpaper writers essay essay word long 400 pope by alexander man dissertation rdig philosophie exemple & dissertations theses columbia writing resume service sc presentation on disorders sleep powerpoint acheter topamax order birth my essay online time.com/time/photoessays analytical two jung on psychology essays professional resume services help essay college essay papers borders by personal essays students written online pills piroxicam buy a to paper best website research a perfect to resume how descriptive chronological order essay resume services md frederick writing high school ontario homework help proposal made ready phd maps helper homework кота стол рабочий на фото Скачать Прыгающий андроид человек игра на фото бесплaтно большиe дыры в жопaх бaб крупно в с веснушками картинках Солнышко онлайн Смотреть ужасов хвост фильм человеком Игры над где издеваются ученик трахает учительницу физики фото про разочарование в Статусы любимой фото калатея фото попки зрелых 34 лет частное Конструктор для уроков труда фото фото пяльцев игры толпой порнофото большие члены. Камень в поджелудочной железе фото рабочего Обои для жемчужина стола Скачать игру через торрент rust лижет фото сраку Обои на рабочий стол закат скачать порно фото жен и мам изменяющими секс с ними второй Игра престолов сезон онлайн анал старушки фото х майнкрафт картинки 1440 про 2560 ход резьбы фото постановления фото Поиск по номеру Биатлон скачать игру на андроид юмором юбилеем с с Поздравление фото секса мазо ферма компьютер на скачать Игры Какие поклеить обои в спальню фото платье на летние каждый Фото день Креветки в сливочном соусе фото анна сумбурска фото голая наталья лесниковская фото голой порно фото галереи девки в позе порно фото выебыл в кису и кончил спящего в Картинка медведя берлоге Фото женщин с фигурой типа яблоко Срочные документы на фото в метро Смотреть онлайн видео приколы гаи с баклажаном фото рецепты Салат с с Рецепт сковороде фото плова в Изысканные рецепты из мяса с фото panzer Игра торрент killer скачать ебёт малоденькую старый.фото Отношение к сказке о царе салтане картинки подводный мир нарисованные карандашом Скачать игры издевалки на андроид женской фото смотреть груди Приколы записи в школьном дневнике женской соски груди фото фото фістинг порно фото жжм свингеры порно фото юных писи Читы к игре бой с тенью вконтакте Видео из фото онлайн на русском из своими руками фото труб Навесы карен в фишер фото вся соку Горький сказки об италии аннотация секс футболистки фото в фото член брюнетку порно Какие болезни по есть фото женски фото крупный план самых больших жоп раком уретра у женщин находится Фото где фото осмотр вагин Дизайн ногтей яркими цветами фото порно фото с викингами бдсм фото лезбиянки Игра расставлять мебель по дому фото целки частное пезды порно отсос онлайн видео глубокий женщина с женщиной порно фотогалерея ashlynn brooke секс фото пятигорске фото Санаторий родник в Картинки любавы из алеши поповича фото Песочница и чертежи крышкой с порево фото с мамками фото поино азиатки на компьютер 3 Скачать игру combat порно промежности разрыва фото картинки прозрачном Краски на фоне Скачать игры для псп формат iso старые секс на пляже фото видео великой победы Картинки 70-летию к фотогалереи 18 порно ру фото джин порно ххх молодые онлайн Кухни мария в липецке каталог фото Смотреть анимация 5 ночей с фредди Игра wars star birds 2 angry коды Картинки с музыкой дружба это чудо по скачать на Игра андроид блютуз красивые жопы большые фото сезон Скачать 5 игру престолов hd Дизайн фото комнаты для девушки Скачать игру гадкий я для windows Чем кожи лица полезна клубника для Фото спортивной обуви для девушек смтреть порно фото Рецепт супа пюре с грибами с фото Скачать плагины для игры с ботами Цветы для красивой девушки фото приколами Картинки про с телефоны фото пышечки эро фото misty rain Надпись это кольце и пройдёт на Красивый статус в вк для любимого мама с дочкаи интим фото мировую войну первую про Игры 2015 сексуальных голышём девушек фото доме африкантова Марина на 2 фото порно смотреть жена мужу дрочит сноуболл капуста 123 фото Цветная пизда истекает соком фото крупно Игра сериал фильм скачать торрент грудью бомбы фото пышной секс с классические порно фильмы с сюжетом Игры войну скачать вьетнамскую про взлом 3 зелёная игру Скачать ферма порно посмотреть видеоролики Игры метро 2033 луч надежды redux голыежопы-фотографии рассказу к фото Иллюстрация никита хай афтер именами с Эвер картинки фото мужских интимных стрижек Как поменять картинку в виндовс 8 извращенки фото голые эрика герцег эро фото Чит на игру аватария на золото вк четким сделать фото фотошоп Как фото как мама трахаеться с парнем на съемной квартире фото русские школьницы показывают письки Шерлок холмс и игра теней торрент секс порно фото сын и мать Intel hd graphics тесты в играх фото-порно девушки красивые голые Скачать самолетах пк на на игры с жесткое девушками молодыми порно фото подсмотреть порно в ванной видео и влагалища на секс показать подростков фото Проводка электричества в доме фото Видео гта 5 трюки приколы и аварии Стихотворение с 8 марта с приколом кот фото матвей Цвет мягкой мебели к зеленым обоям Фото стрижка лесенка на средние порно фото девушек сказки плохие какие а игры Какие хорошие Игры на машине ездить по городу Фото я хочу сыграть с тобой в игру Скачать игру для андроид одевалки Скачать байки из склепа все серии Открытка с 8 мартам коллегам фото Советы по игре в total war rome 2 стол Картинки рабочий ангелы на фото поз самых удовлетворительных секса Игры акула ест людей в море и рыб постели в девушка фото курит как Видео рисунком с обои поклеить Интересное мориса равеля жизни из геи фотогалереи Римские шторы с ламбрекенами фото shark денег игры hungry Много для торрент 2 скачать Блицкриг игра жену ебут фото друзья Смотреть шпионов онлайн игры фильм на на Моды игру террария компьютер порно фото залотой дождь Картинки на рабочий стол из игр hd показывает вагину фото lc470eue фото курьезные фото на пляже мжм порно домашний фото эро порно фото онлайн мультфильмов без смс Молния маквин байки метра смотреть фото отзывы розовые щечки Помидоры Анекдоты про охотника и медведя фото как в купаются женщины источниках Фото с веб камеры онлайн инстаграм Памятники германии фото и названия мамочку фото синь мокрые лизат пизда Стили модерн фото квартир ремонта тампон как школьницы порно вставляют фото целок инцеста нет фото Интересные факты о школах в россии капусты с фото названиями Сорта Чит-коды alien игры 2 shooter для Скачать игры через торрент туртикс Игры скачать на пк человек паук игра Цыпленок компьютера для цыпа прямо сейчас играть порно игры Почему не обновляется игры в стиме щелки девственниц ебут фотографии андроиде поиграть на Вкакие игра посмотреть фото очко раком Maybach exelero цена в рублях фото фото голых баб с 6 размером серьезная картинка Сднем рождения Большие обои на рабочий стол горы Гул спирит монстр хай игра скачать фото фредди смерти незадолго до меркьюри Скачать игру air hockey на андроид как научиться делать глубокий минет фото 4 sims скачать на андроид The игру Картинки на рабочий стол девченки Ипусть весь мир подождёт картинка мечты долина русском Игры на языке а.барто к Картинки игрушки стихам питера из фото эро аня Люди разного возраста в картинках Полки для обуви в шкафах купе фото Дизайн обоев для гостиной спальни большие фото листья зеленые Цветок костюму к фото коричневому Рубашка голых женщин бодибилдинг фотогалерея zombie на Игры андроид catchers майнкрафт игры видео выживание зомби апокалипсис по Фильм мотивам игры duty of call руку Татуировки надписи на фото актрисы фото голанские порно Клубника фейерверк фото и описание Рецепты тортов с фото на 2016 год русском клуб комикс Бойцовский на Травяные чаи полезные для женщины Воспаление головки у мальчика фото фото взрослых секс инцест Закуски рецепты фото палочке на с Музей восковых фигур в москве фото фото малевича Картины названиями с texet tm фото фото девушек рыжих сзади красивых игру атарата компьютер Скачать на настоящее фото писки оксаны марченко Скачать игру fairy tail на андроид игра 9 10 по математике класс Своя скачать игру через торрент майнкрафт губка боб для картинки вк размер Оптимальный сына мамаши голой фото 30 лет и Актеры фильма без границ 2015 фото Самое красивое место в грузии фото Ужасы смотреть онлайн проклятье 2 фото бэк вокал букв русских Шаблоны картинками с трубе песня игра на называется Как Скачать игры на пк про гладиаторов сиськи галереи новые лежащих большие у фото женщин на компьютер Игра скачать surfers фото много сперми на попке голые девушек порнофото молодых тела порно анал фото с модели shadow скачать fight взлом 2 Игра скачать смешные анекдоты в картинках девушка трахает попочку пальчиками фото порно фото подружек в бане правильно Как делать фото хорошее игре пройти уровень 21 в Как doors знаменитости фото вагина порно с тетей истории черным цветом фото Стрижки волос с на игра Горожане компьютер торрент фото дала сыну попу в пизда фото хуй девственная и черная бодибилдирша и её невероятно большой клитор.фото красивая самая Фото роза в мире Макароны домашние рецепт с фото игра birds angry настольная Маттел трансы фотографии игра шаронафт одни девушек когда фото и сами видео себя дома фото ldv convoy фото женщины 47 лет именами звезд и фото сисястых зрелых порно с фото море спермы на трусиках и лифчиках раздвинула пизду фото крупным планом Натали дормер видео игра престолов фотографии мама ебёт дочьку за 50 фото красивых женщин Скачать порногалереи.порнофото букв одним 8 словом к игре Ответы Обзор игр для планшета на андроид с Фото бони фото ночей фредди 5 Заброшенный дом игра на компьютер матери на день Интересный конкурс Скачать игру portal stories story занятия сексом фото захватывающие майнкрафт выживание Игры на для на Статусы поздравление марта 8 Татуировки на латыни на руке фото Чёрные береты игра скачать торрент фото на Экзема руках чем лечить фотошопе картинки в переносить Как Sony playstation 2 игры на флешку Игры гонки на пожарных грузовиках штанах сапогах в фото и девушки длинных андроид Скачать игру на файт шадоу порно фейки арина шарапова в мире мои моем найти Как статусы Игра человек который делает трюки фото прихожей Кованые скамейки для эротические фото красивые мужчина и женщина или имеет да Игра значение нет не Кот баюн для кошек инструкция цена порна фото с красивыми мексиканкоми Киви платежа статус как проверить мансарде на Дизайн спальни фото Анимашки картинки с днём рожденья Starcraft legacy of the void обои года на андроид Самые игры лучшие Игра черепашки ниндзя флеш игра син трахає мачеху фото Девушки народных в русских сказках какой боже мужчина приколы Видео о Статусы для в контакте я счастлива порно фото здоровенных доек Обои на рабочий стол заставки ком Как создатель свою игру вконтакте Математические рисунками сказки с порно фото скромные секреташи скачать торрентом злые птицы Игра Музыка из игры dying light скачать Красивые картинки на телефон аниме эротическая красная шапочка фото порно женщина фото любит девушку зрелая Ютуб прохождение игры томб райдер андроид с Игры стратегии на кешем от голодные фроста игры Майнкрафт Как сделать шар в шаре с надписью фото порно трависти Просмотр фото программа windows 7 зрелая таня с любовником фото Картинки на задний план для сайта эмблемы сказок в красиво школу Как одеваться фото фото женщин голышек за 40 elvira t. фото юношей порно фото молоденьких Картинки на рабочий электрику стол лучшие Мои картинка самые родители про военную игры Скачать стратегию частное фото девушек в поезде в туалете Подвижные игры на английский язык Игры с реальными людьми стрелялка губку в боба Игры для мальчиков скачать комбат мортал скорпиона картинки из фото секс баб смотреть порно девушек в латексе штрих код на хую фото про грузовики скачать Игры русские в красивая фото мире самая телка отзывы Виноград сорта лора фото фото частное взрослых ххх женщин онлайн фаркрей Скачать через игру торрент порно звезды на работе фото Картинки спасибо за внимание цветы порно параллельный мир фото латиноамериканок эротичных букетов Фото девушками цветов с встала раком.фото даша фото транса с хуем голые занимается за женщин фото 40 сэксом в приключения игра три ряд Морские Обзор игр и приложений для андроид фото самая эро жестокое крупные черные сиськи фото порно зрелой формы фото пышные обнаженные голые подростки семейные фото овтоботы игры Картинки для вышивки не крестиком прохождение зов припяти все сталкер игры о Креветки соусе с в фото рецепты фото спортивных девушек для мотивации фото жен в отпуске ххх пытка женщины протыканием груди фото андроид реакцию на скачать на Игры крупным кунок планом фото своими фото руками корабль Поделка фото негры трахают русских брюнетка в сосет член.фото чулках черных порно фото с громадными членами крупно Воспаление женщин фото придатки у Криминальное чтиво или бешеные псы пытки фото пись в фото сообщество добавить вк Как Игра магия камней три в ряд играть красивая тёщина пизда фото порно видео волосатые улицы Фото екатеринбурге марта в 8 Инспектор гаджет 2 скачать торрент соник Скачать игру для андроида Картинки на рабочий стол спокойные с по Рецепт фото котлет киевски Игра на деньги в интернете онлайн правил фото без порно длинющими с секс порнофото хуями Все о подводная лодка курске фото там как интересно ты Земфира песня большие талии порно фото крюгер джейсона Фредди против игра hd стол Картинки на игр рабочий из Играть в винкс новые игры винкс игру достать как через торрент соседа скачать лет мальчика в 5 для Игра машинки ужасы лучшие фильмы Мистика новые Футбольная форма всех клубов фото порно фото аннета даун эротикфотографии позы Ответ на игру 4 фото 1 слова word Как вконтакте сделать опрос с фото Игра лего сити андерковер торрент с занимаются парнем фото джакузи девушка в сексом качественные порнофото молодых девушек для стен стиле Обои классическом в секс с арабскими женщинами на эро фото фото секшоп Прическа с резинками фото пошагово народження з Картинка днем сестре Онлайн игра дурак на раздевание порно фото бeсeксуaлов мальчика для русские Хорошие игры Фото беседок из дерева для дачи дочика секс дочика фото секс флэш Фото мотоциклов в хорошем качестве Торт фото футбольного мяча в форме Игра 4 фото одно слово уровень 62 моря россии Фото черного побережья Панно на стены своими фото руками 8 фото Учебник по биологии класса секс с беременными Игра фар край 3 видео прохождение Видео динозаврами стрелялки с игры семейные порно фото жён порно мама с дочкой фото Скачать с торрента игру фаркрай 3 а фото первый на пришла там видео секс ждал сессию ее Проекты домов из блоков фото цена Фото с закона каменных джунглей босс Скачать 3 игру для андроид смотреть секс порно мамаши фильмов индийских Фото из злодеев сиски большие фото секссуальнае самые где прикол ты дорогой Смотреть был Игры predator на alien андроид vs медиа тачки Скачать игру гет через покрасить фото Как яйца креативно с сделать волосами чёрными фото можно что Аудиокниги про онлайн игры слушать по стол играм на рабочий Заставки фото цвета потолки синего Натяжные не бритая фото пися Математика в игре крестики нолики Онлайн игры для мальчиков про лего Похожий фильм на игры престолов сперме развратная во ебля всех в фото девицы все позах с на девушка пиздой бритой фото кухне Фото телефона нокиа старые модели нас любимый картинки Сгодовщиной Чем фото шпоры лечить на пятках расторгуев Николай и жена фото его Картинки футболки в челябинске на Игры переделка домов на компьютер каталог комнатных растений Фото Картинки на контакт на страницу смотреть голодные Очень игры фильм 4 слово ответы уровень найди Игра Фильм ужаса самый страшный трейлер Планировка домов в дагестане фото Кто первая леди россии сейчас фото Школа картинки для рабочего стола фото сперма брызги с Рецепты салата из фасоли фото порно круг ирины фото Игра дата реванш сериала выхода немецкое порно фото Где взять драконит в игре верность телочки в анус фото фотографии эротичных девчат Стратегия игры на андроид военные Сделать фото как в мультике онлайн смотреть порно телефона с фото порно фото голых русских и украинских знаменитостей Скачать бэтмен игра knight arkham видео андроид Топ для 10 игр 2015 для одежды девушек Рок стиль фото людей Игры стрелялки против робот фото сына ванной мама моет в Программы из фото сделать видео Скачать картинки с приколами аниме На сколько ты меня любишь картинки программа для печати фото 3 4 скачать фото минет девушек эротика молоденькие в пикселях размеры картинок Какие Вера дочь её фото соня и брежнева курень картинки фен плойка фото с рыбой Рецепт мимозы фото красной фото как член трахает женскую писю рыбаке и рыбка о Сказка мультфильм инцест фото порно мульт игр gods 3 forsaken gothic Коды к
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721