Копінг стратегії у ситуації прийняття рішень в юнацькому віці

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Проблема копінг поведінки відносно недавно стала розроблятися в психології. Необхідність звертання до даної проблематики продиктована специфікою поведінки людини у важкій ситуації, у ситуації прийняття рішень, яка деколи пригнічує провідні форми прояву активності особистості. У широкому сенсі копінг включає всі види взаємодії суб’єкта з ситуацією, зокрема спроби оволодіти або пом’якшити, звикнути або відхилитися від вимог проблемної ситуації. Стаття присвячена визначенню копінг стратегій особистості юнацького віку.

Ключові слова:

Копінг поведінка, копінг стратегії, копінг ресурси, співволодіюча поведінка.

Вступ

Проблема копінг поведінки відносно недавно стала розроблятися в психології. Необхідність звертання до даної проблематики продиктована специфікою поведінки людини у важкій ситуації, у ситуації прийняття рішень, яка деколи пригнічує провідні форми прояву активності особистості. У широкому сенсі копінг включає всі види взаємодії суб’єкта з ситуацією, зокрема спроби оволодіти або пом’якшити, звикнути або відхилитися від вимог проблемної ситуації.

Актуальність теми дослідження

В цілому поняття копінг використовується в психології для опису характерних способів поведінки людей в різних складних життєвих ситуаціях і в ситуації прийняття рішень. Кінцевою метою даної поведінки і одночасно критерієм її ефективності можна вважати зниження стресогенного впливу ситуації , тобто подолання її і вихід на нормальний рівень функціонування. Копінг поведінка реалізується за допомогою копінг стратегій. На вибір таких стратегій роблять вплив різні чинники: вікові, гендерні характеристики. Найчастіше виділяють особистісні і ситуативні детермінанти копінг поведінки.

Актуальність дослідження проблеми копінг стратегій у ситуації прийняття рішень не викликає сумнівів. Адже кожного дня молода людина зустрічається з проблемою прийняття рішень. І знання своїх копінг стратегій і їх вміле використання значно полегшить прийняття найбільш оптимального рішення. Вивчення стратегій подолання, які застосовують люди, способів, за допомогою яких вони намагаються подолати негативні наслідки кризових ситуацій, є природною основою для розробки технологій психологічної підтримки населення.

Метою дослідження є особливості копінг стратегій особистості в юнацькому віці

У відповідність з метою і гіпотезою були визначені наступні завдання дослідження:

1. Проаналізувати теоретичні підходи до вивчення проблеми копінг стратегій і їх ролі в процесі розвитку особистості.

2. Визначити емпіричним шляхом домінуючі копінг стратегії особистості, юнацького віку.

3. Порівняти результати до і після тренінгу, виявити відмінності

Протягом юнацького віку (від 15—16 до 20 років) особистість досягає високого рівня інтелектуального розвитку, збагачує ментальний досвід, уперше масштабно роздивляється свій внутрішній світ, свою індивідуальність, формує цілісний Я-образ, самовизначається у життєвих і професійних планах, осмислено спрямовує свій погляд у майбутнє, що свідчить про перехід її до етапу дорослості.

Різноманітні ознаки юнацтва як особливої соціально-психологічної, демографічної групи, якій властиві специфічні цінності, мова і норми поведінки, стиль, дозвілля, рішучість в реалізації задумів, є свідченням властивої тільки йому соціальної, психологічної ситуації розвитку.

На цьому віковому етапі відбувається формування механізму цілетворення, основними проявами якого є наявність у людини певного задуму, плану життя, життєвої мети, проекту цілі, загального досвіду свого буття. Цей механізм пов’язаний із прагненням і здатністю старшокласника здійснювати самопроекцію на майбутнє. Йдеться про його прагнення і здатність ставити конкретні цілі, переносити себе в майбутнє, вибудовувати своє реальне життя з проекцією на майбутнє.

В зрілому юнацькому віці актуальною стає проблема незалежного життя. Для її розв’язання необхідні вміння організовувати свою діяльність, приймати відповідальні рішення і втілювати їх у життя. Вони передбачають наявність певних психологічних передумов, передусім цілісності Я, яке володіє необхідним досвідом екзистенційних переживань вибору між власним буттям і небуттям, між добром і злом.

Прийняття рішень про кар’єру вимагає від людини з’ясування для себе життєвої мети. Моральна мета (морально-духовного самоствердження та самореалізації, творення добра) мобілізує сили особистості на тривалий період. Конкретні цілі такою властивістю не наділені, тому після їх досягнення швидко настає спад активності.

Важливу роль у прийнятті рішень про кар’єру відіграє соціально-психологічний реалізм — здатність визначати відповідність свого Я соціальному простору, з яким пов’язане професійне зростання. Впливають на рішення про кар’єру і такі психологічні утворення, як концепція свого життя і Я-концепція. У зв’язку з цим важливо допомогти молодій людині виробити адекватне уявлення про своє життя і про себе, що є важливою передумовою успішного здійснення життєвих намірів.

Розв’язування життєвих завдань передбачає прогнозування, орієнтацію на майбутнє й усвідомлення, наскільки є можливим втілення конкретних планів. Для цього людині потрібно мати уявлення про діяльність, з якою вона збирається мати справу, осмислити і вибудувати проект свого майбутнього. За таких умов її теперішнє, справи найближчої і віддаленої перспектив сприйматимуться як конкретні кроки до нього.

Досвід, мотивація, обстановка – все це впливає на процес прийняття рішення.

Можна виділити п’ять етапів прийняття рішення:

1. Діагностика проблеми

Перша фаза в діагностуванні складної ситуації – усвідомлення і встановлення симптомів або наявних можливостей.

2.Формування обмежень і критеріїв ухвалення рішень.

3.Визначення альтернатив. Наступний етап – формулювання набору альтернативних вирішень проблеми.

4. Оцінка альтернатив. Наступний етап – оцінка можливих альтернатив. При їх виявленні необхідна певна попередня оцінка. Дослідження, проте, показали, що як кількість, так і якість альтернативних ідей росте, коли початкова генерація ідей(ідентифікація альтернатив) відокремлена від оцінки остаточної ідеї.

5. Вибір альтернативи. Якщо проблема була правильно визначена, а альтернативні рішення ретельно зважені і оцінені, зробити вибір, тобто ухвалити рішення порівняльно просто.

На сьогоднішній день проблематика копінг стратегій активно досліджується в самих різних сферах і на прикладі самих різних типів діяльності. Серйозна увага приділяється вивченню зв’язку копинг-стратегий, які застосовує індивід, з його емоційним станом, успішністю в соціальній сфері і так далі При цьому копинг-стратегии оцінюються з погляду їх ефективності / неефективності, а за критерій ефективності береться пониження відчуття уразливості до стресів [37,28].

Так, наприклад, отримані дані, що копінгові реакції, що фокусують на проблемі (наприклад, спроба змінити щось в стресових взаєминах з іншою людиною або між іншими людьми в своєму соціальному оточенні) пов’язані з нижчими рівнями негативних емоцій в стресових ситуаціях, які сприймаються як контрольовані/ Крім того, застосування копінг стратегій, що проблемно-фокусують, негативно пов’язане з проблемами в поведінці і соціальними проблемами . При цьому показано, що діти, що менше проблемно-фокусують, що застосовують, копsнг-стратегsй, переживають більше проблем в адаптації . Навпаки, часте використання копинга, що емоційно-фокусує, пов’язане з серйознішими проблемами в поведінці, а також з великою кількістю симптомів тривожності і депресії [41,359].

Такі стратегії, як пошук соціальної підтримки, агресивний копінг, заперечення також, схоже, пов’язані з компетентністю і здібністю до адаптації. [61,26]. На користь ефективності стратегії «пошук соціальної підтримки» свідчать і дані, отримані в інших дослідженнях . Тут було показано, що школярі (чоловічої статі), отримуючі вищі бали за шкалою успішності, активніше використовували дану копінг стратегію.

Позитивної оцінки також заслуговує така стратегія, як активне вирішення проблем. Так, було показано, що підлітки, здібні до активного вирішення проблем, демонструють велику легкість в адаптації [12,118].

Експериментальні дослідження надають різні дані щодо того, як оцінювати таку стратегію, як уникаючий копінг (уникнення стресових думок або ситуацій на поведінковому і когнітивному рівні). З одного боку, він зв’язується з вищим рівнем депресії [21,23], тривоги , складнощами адаптації в школі . Навпаки, інші дослідники демонструють, що діти із стратегією уникнення демонструють менше проблем з поведінкою в школі [24,23] і, по відгуках вчителів, володіють більшою соціальною компетентністю. Можливо, що уникаючий копінг позитивно пов’язаний з соціальною успішністю у тому випадку, коли стресова ситуація є неконтрольованою і коли уникнення допомагає запобігти розростанню негативної ситуації. Крім того, дослідники припускають, що уникаючий копінг може бути корисний в ситуаціях нетривалого стресу, але у разі тривалих стресових ситуацій уникнення розцінюється як неадаптивна реакція.

У вітчизняній психології співволодіюча поведінка – копінг, розглядається як усвідомлена раціональна поведінка, направлена на усунення стресової ситуації. Воно залежить принаймні від двох чинників – особистості суб’єкта і реальній ситуації і може виявлятися на поведінковому, емоційному і пізнавальному рівнях функціонування особистості. Основні функції співволодіння – забезпечення і підтримка зовнішнього і внутрішнього благополуччя людини. Для цього необхідне усвідомлення ситуації і способів ефективного співволодіння з нею, а також уміння вчасно застосувати їх в поведінці. Копінг направлений на усунення ситуації психологічної загрози, тобто підтримка балансу між вимогами середовища і ресурсами, що задовольняють цим умовам. Умовою копінгу є стрес – стан людини, неспецифічна реакція на фізіологічному, психологічному і поведінковому рівнях, що виникає в відповідь на несприятливі дії.

Отже, співволодінням є індивідуальний спосіб взаємодії з ситуацією відповідно до її власної логіки, значущості у житті людини і його психологічними можливостями. Копінг є змінною, залежною від трьох чинників, – особистості суб’єкта, реальній ситуації і умов соціальної підтримки.

Психологічна значущість копінгу полягає в тому, щоб ефективніше адаптувати людину до вимог ситуації, дозволяючи йому оволодіти нею ослабити або пом’якшити ці вимоги, постаратися уникнути або звикнути до них і, таким чином, погасити стресову дію ситуації. Копінг-поведінка має дві функції: фокусування на проблемі, на руйнуванні стресового зв’язку особистості і середовища і фокусування на емоціях, направлених на управління емоційним дистрессом. Таким чином, головне завдання копінгу – забезпечення і підтримка благополуччя людини, фізичного і психічного здоров’я і задоволеності соціальними відносинами.

Дослідження проводилося на базі загальноосвітньої школи с.Межиріч. У ньому взяли участь учні 10-11х класів. Як випробовувані виступило 40 респондентів, серед них 19 юнаків і 21 дівчат.

Основним методом в нашому дослідженні виступив експеримент. Дослідження проводилося в 3 етапи: підготовчий, організаційний і завершальний.

На підготовчому етапі здійснювалося емпіричне дослідження з метою виявлення домінуючих копінг стратегій особистостей юнацького віку. Мета була реалізована у вигляді вирішення наступних завдань: по-перше, була проведена діагностика копінг стратегій по всій вибірці за допомогою методики  Дж.Амирхана «Індикатор копінг стратегій» , яка дозволяє визначити три базисні копінг стратегії (КС) особистості: вирішення проблем (ВП), пошук соціальної підтримки (ПСП), уникнення проблем (УП), – і оцінити ступінь адаптивної поведінки респондентів залежно від рівня копінг стратегій. Згідно підходу Дж.Амирхана, високий рівень стратегії ВП указує на високу готовність і, як правило, здатність ефективно вирішувати проблеми, що виникають у людини, що свідчить про високу адаптивність її поведінки в стресових ситуаціях. З трьох базисних копінг стратегій стратегія «вирішення проблем» є найбільш конструктивним, оскільки є ціленаправленим, пошук можливих когнітивно-поведінкових рішень, практичних кроків по подоланню труднощів. Стратегія «пошук соціальної підтримки» є менш конструктивною, оскільки припускає використання не стільки внутрішніх, скільки зовнішніх ресурсів, що може свідчити про соціальну залежність і незрілість суб’єкта того, що упоралося. Стратегія «уникнення проблем», або свідомий відхід, від виниклих життєвих труднощів допомагає зберегти відносну емоційну стабільність, але не вважається продуктивною.

В ході дослідження нами були отримані наступні результати: у 72% випробовуваних, провідною копінг – стратегією є стратегія, направлена на вирішення проблем, яка відображає здатність людини визначати проблему і знаходити альтернативні рішення, ефективно справлятися із стресовими ситуаціями, тим самим, сприяючи збереженню як психічного, так і фізичного здоров’я.Результати, отримані на першому етапі дослідження по методиці «Індикатор копінг стратегій», дозволяють прийти до висновку про те, що, у всіх респондентів переважають високий і середній рівні трьох продуктивних базисних стратегій. Це свідчить про достатньо високі адаптивні здібності особистості.

18 % опитаних, продемонстрували середній рівень вираженості даній стратегії, що свідчить про її використання залежно від складної ситуації.

56 % випробовуваних властиві копінг стратегії поведінки, направлені на пошук соціальної підтримки, які дозволяють за допомогою зовнішніх соціальних ресурсів успішно упоратися із стресовою ситуацією. Слід зазначити, що 30% випробовуваних мають середній рівень вираженості даної шкали.

У 72% домінує середній показник вираженості стратегії, направленої на уникнення проблем.

Таким чином, провідними стратегіями є стратегії, направлені на вирішення проблем і на пошук соціальної підтримки. Копінг стратегія, направлена на уникнення невдач – не характерна.

Результати, отримані на першому етапі дослідження по методиці «Індикатор копінг стратегій», дозволяють прийти до висновку про те, що, у всіх респондентів переважають високий і середній рівні трьох продуктивних базисних стратегій. Це свідчить про достатньо високі адаптивні здібності особистості.

Аналіз отриманих даних свідчить про те, що для опитаних провідними стратегіями є: самозмінення (42%), тобто ситуація подолання конфлікту і кризи оцінюється як джерело особового зростання, набуття цінного життєвого досвіду і зміни на кращий. Самосприйняття змінюється у бік уявлення про себе як про сильнішу, більш упевнену і зрілу людину.

38 % випробовуваних в стресовій ситуації застосовують раціональні дії, тобто дії, направлені на позитивний дозвіл проблеми і вибір доцільного шляху виходу з ситуації, що склалася.

34% випробовуваних застосовують пошук соціальної допомоги.

Пошук допомоги використовують 34 % респондентів, тобто вони потребують соціальної підтримки, коли їх наздоганяє ситуація загрози або стресу. Для них дуже важливо, щоб поряд були близькі люди.

Контроль емоцій виявлений у 30 % опитаних. Вони повністю контролюють свій емоційний стан, зовні виглядають стримано і не показують своїх емоцій.

Заперечення як провідна стратегія поведінки виявлена у 28% випробовуваних. Для даної групи випробовуваних характерний відхід від реальної ситуації, заперечення складних, важких наслідків проблеми, що переживається.

Вираз відчуттів (24%) тобто для даних випробовуваних характерний зовнішній прояв свого емоційного стану, вразливість, низький рівень самовладання.

Аналіз результатів, отриманих по методиці «Копінг поведінка в стресових ситуаціях» дозволив розподілити випробовуваних на три групи, залежно від переважаючої копінг стратегії. Так, 58% складають випробовувані, для яких властиві копінг-стратегії, направлені на вирішення завдання, тобто поведінка даних випробовуваних направлена на пошук альтернативних шляхів вирішення проблемної ситуації.

32% опитаних в стресових ситуаціях використовують копінг-стратегії, орієнтовані на емоції, тобто поведінка, контролюється суто емоційним станом, людиною правлять емоції.

Крім того, у 10% респондентів виражений копінг, орієнтований на уникнення, тобто для даних випробовуваних характерний відхід від реальної ситуації, заперечення складних, важких наслідків проблеми, що переживається.

Дані, отримані в результаті застосування методики Е.Хайма, вказують на те, що в цілому тенденції змін виборів КС ідентичні в експериментальній і контрольній групах. На тлі дорослішання наголошується загальна позитивна динаміка – збільшення кількості адаптивних і зниження неадаптивних варіантів КС: поведінкових, когнітивних і емоційних. Встановлений емпіричний факт, що свідчить про зростаючу здатність протистояти стресам і труднощам на всіх рівнях: поведінковому, когнітивному і емоційному, очевидно, пов’язаний з високою затребуваністю пристосовуючих механізмів особистості.

Узагальнивши результати експериментального дослідження копінг стратегій нами встановлено, що відмітною особливістю їх поведінки в стресовій ситуації є уміння вирішувати будь-які конфліктні ситуації, які випробовувані оцінюють як джерело особового зростання, набуття життєвого досвіду і зміна на кращий; для них характерна емоційна стабільність і передбаченість в поведінці, відносна стійкість до дії стресогенних чинників. Випробовувані здатні визначати проблему і знаходити альтернативні рішення, ефективно справлятися із стресовими ситуаціями, тим самим, сприяючи збереженню як психічного, так і фізичного здоров’я.

На організаційному етапі нашого дослідження безпосередньо проводилася експериментальна робота: була розроблена і реалізована програма дослідження. Експеримент проводився за планом для двох нееквівалентних груп з попереднім і підсумковим тестуванням. Як незалежна змінна виступила тренінгова програма, що створює умови для розвитку конструктивних копінг стратегій Як залежна змінна виступили допінг стратегії особистості юнацького віку. Експериментальною гіпотезою виступило припущення: якщо особистостям юнацького віку створити сприятливі психологічні умови для усвідомлення своїх копінг стратегій, то це сприятиме актуалізації конструктивних стратегій подолання. .У експериментальну і контрольну групи входило по 20 юнаків та дівчат.

Для експериментальної дії була розроблена програма з розвитку активних конструктивних стратегій подолання, в основу якої була покладена модель активної адаптивної функціональної копінг – поведінки (Н.А. Сирота, В. М. Ялтонський), а також розроблена у вітчизняній і зарубіжній психології техніка і методики.

Розвинені копінг стратегії і копінг ресурси, на думку В.М.Ялтонського, є психологічними чинниками стійкості до стресу і збереження психологічного здоров’я особистості.

Після реалізації програми розвитку конструктивних копінг стратегій, нами була оцінена її ефективність. Так, в профілі копінг поведінки експериментальної групи відбулися наступні зміни: збільшилися показники по стратегіях соціального копінгу і ступінь вираженості стратегії вирішення проблеми, що відноситься до продуктивного стилю. Відбулося зниження показників частоти використання неконструктивних стратегій: Очікування дива, , Ігнорування, Відходу в себе. Ступінь вираженості стратегії Самозвинувачення залишився без змін. Абсолютно інші результати ми бачимо в контрольній групі: практично всі показники ступеня вираженості копінг стратегій профілю співволодіючої поведінки підсумкового тестування не відрізняються від показників попереднього. На наш погляд, цей факт пояснюється стійкістю і відносною стабільністю в часі переважаючих копінг стратегій, тобто без організації спеціальної роботи, що включає створення особливої установки на придбання нових способів подолання, юнаки вдаються до звичних стереотипів співволодіючої поведінки, що склалися. Після повторної діагностики за методикою Хайма результати змінилися після використання тренінгової програми. Для підтвердження значущості відмінностей зрушень показників копінг-стратегі в експериментальній і контрольній групі ми використовували t-критерий Стьюдента, який констатував, що відмінності між експериментальною і контрольною групами є достатньо значущими (p<0,01). Таким чином, в цілому, можна сказати, що програма занять з розвитку конструктивних копінг стратегій виявилася ефективною.

Для того, щоб виявити на скільки зсув показників в певному напрямі є більш інтенсивний ми використали Т критерій Вілкоксона. Ми порівнювали результати в експериментальній групі до і після тренінгових занять. Нульовою гіпотезою було те, що інтенсивність зсуву у додатному типовому не перевищує інтенсивність зсуву у від’ємному. Альтернативна гіпотеза – інтенсивність зсуву у додатному типовому перевищує інтенсивність зсуву у від’ємному. Т емпіричне попадає у зону значимості, отже нульову гіпотезу ми відхиляємо на користь альтернативної. Можна зробити висновок, про те, що після проведення тренінгових занять рівень розвитку конструктивних копінг стратегій підвищився.

Отже, програма занять з розвитку конструктивних копінг стратегій виявилася ефективною, в результаті рівень розвитку конструктивних копінг стратегій в експериментальній групі підвищився.

Висновки

Розв’язування життєвих завдань передбачає прогнозування, орієнтацію на майбутнє й усвідомлення, наскільки є можливим втілення конкретних планів. Для цього людині потрібно мати уявлення про діяльність, з якою вона збирається мати справу, осмислити і вибудувати проект свого майбутнього. За таких умов її теперішнє, справи найближчої і віддаленої перспектив сприйматимуться як конкретні кроки до нього.

Ухвалення рішення “звільняє” організм від надзвичайно великої кількості мір свободи і залишає лише одну, яка і реалізується. Організм тільки тоді ухвалить рішення, коли нейрони “підженуть” один до одного свої міри свободи, що і створить їх інтеграцію і можливість узгодженої дії. Ця “підгонка” мір свободи елементів лежить в основі всякої .

Досвід, мотивація, обстановка – все це впливає на процес прийняття рішення.

Виділяють п’ять етапів прийняття рішення: діагностика проблеми, формування обмежень і критеріїв ухвалення рішень, визначення альтернатив, оцінка альтернатив, вибір альтернативи. Якщо проблема була правильно визначена, а альтернативні рішення ретельно зважені і оцінені, зробити вибір, тобто ухвалити рішення порівняльно просто.

Отже, як вже було сказано, ефективність копінг стратегій залежить як від самої реакції, так і від контексту, в якому ця реакція здійснюється. Копінг стратегії, неефективні в одних ситуаціях, можуть виявитися цілком ефективними в інших; наприклад, стратегії, неефективні в ситуації, яка непідконтрольна суб’єктові, можуть бути ефективні в ситуаціях, які суб’єкт здатний контролювати і змінювати в бажану сторону.

Умови, в яких протікає життєдіяльність сучасної людини, часто по праву називають екстремальними і стимулюючими розвиток стресу. Це пов’язано з багатьма чинниками і загрозами, зокрема політичними, інформаційними, соціально-економічними, екологічними, природними.

Стратегії виникають у процесі індивідуальної адаптації людини до світу. Індивідуальна своєрідність стратегій визначається, з одного боку, переліком вибраних людиною діяльностей, в яких вони розвиваються, а з іншого, – індивідуально-психологічними властивостями цієї людини. Таким чином, маючи спільну для всіх мисленнєву основу, стратегії завжди є індивідуальними, оскільки відображають особливі, цінні для окремої людини способи взаємодії зі світом.

Стратегії є суб’єктивними утвореннями, але їх здатність до об’єктивації в діяльності робить можливим виділити спільні суттєві характеристики і розробити класифікації стратегій. Те, що існуючі класифікації є досить компактними, невипадково, оскільки, по-перше, вони відображають найзагальніші способи мислительної регуляції діяльності людини, і, по-друге, тільки ті способи, які можуть складати певну цінність для всіхлюдей.

Стратегії є важливою складовою житєвого досвіду людини. Здатність структурувати власний досвід, проектувати його в майбутнє, включати в регуляційні моделі саморозвитку спонукає людину до утримання в полі свідомості тих способів мислення і діяльності, які виявлялися успішними. Аналіз ситуацій успіху дозволяє людині виділяти успішні стратегії, які поступово стають цінними для неї.

Стратегії мають індивідуальну цінність, оскільки можуть не пов’язуватися прямо із позитивним результатом діяльності. Людина може мати стійку схильність до використання певних стратегій, навіть тоді, коли вони виявляються малоефективними. Однак їх ціннісність може бути настільки високою, що потрібно чимало невдалих спроб, щоб дискредитувати неуспішні стратегії.

Як і будь-які особистісні цінності, людина відстоює власні стратегії в тих ситуаціях, коли на неї чинять тиск. Зміна стратегій можлива лише за умови зміни ціннісного досвіду людини в процесі накопичення ситуацій успіху і розвитку здібностей.

Спорідненість стратегій із особистісними цінностями засвідчує така їх характеристика як вибірковість. В залежності від оцінки значимості ситуації і ймовірності успіху вибирається і стратегія. В ситуаціях, які є особистісно значимими, людина застосовує й значимі стратегії діяльності, що іноді пов’язано зі значними витратами зусиль і часу. У незначимих ситуаціях вибір стратегій може бути спонтанним і випадковим.

Як особистісні цінності, а можливо ще в більшій мірі, стратегії мають зв’язок із здібностями. Одним із суттєвих критеріїв вибору людиною тієї чи іншої стратегії є усвідомлення можливості її реалізації в діяльності. Рівень розвитку здібностей зумовлює і рівень складності стратегій, що актуалізуються в тій чи іншій ситуації.

Стратегії вплетені в систему особистісних цінностей і є процесуально – мисленнєвою складовою суб’єктних цінностей. Суб’єктні цінності – це моральні (смисли) і діяльні(здібності) конструкти, які, об’єднуючись стратегіями, спрямовують активність людини.

Використання людиною тих чи інших стратегій залежить від її особистісної спрямованості або від типу особистості. Творчу особистість характеризує здатність до генералізації стратегій творчості, до поширення їх регуляційних функцій на всі сфери життя. Творчі стратегії мають не лише індивідуальну цінність як адаптаційний засіб однієї людини, а й загальнолюдську – як засіб вирішення загальних проблем, що виникають перед людьми в мінливому і динамічному світі.

Напрямки саморозвитку особистості визначаються актуальним розвитком здібностей і, пов’язаною з ним, включеністю в соціальні стосунки. Стратегії мають виняткове значення у прийнятті рішень щодо саморозвитку, оскільки від їх рівня і наповнення залежить як процес осмислення цього рішення, так і процес його успішної реалізації.

Узагальнивши результати експериментального дослідження копінг стратегій нами встановлено, що відмітною особливістю їх поведінки в стресовій ситуації є уміння вирішувати будь-які конфліктні ситуації, які випробовувані оцінюють як джерело особового зростання, набуття життєвого досвіду і зміна на кращий; для них характерна емоційна стабільність і передбаченість в поведінці, відносна стійкість до дії стресогенних чинників. Випробовувані здатні визначати проблему і знаходити альтернативні рішення, ефективно справлятися із стресовими ситуаціями, тим самим, сприяючи збереженню як психічного, так і фізичного здоров’я.

Можна зробити висновок, про те, що після проведення тренінгових занять рівень розвитку конструктивних копінг стратегій підвищився.

Отже, програма занять з розвитку конструктивних копінг стратегій виявилася ефективною, в результаті рівень розвитку конструктивних копінг стратегій в експериментальній групі підвищився.

 

Список використаних джерел та літератури

1. Абульханова-Славская К.А. Состояние современной психологии: субъектная парадигма // Предмет и метод психологии: Антология / Под ред. Е.Б.Старовойтенко. – М.: Академический Проект: Гаудеамус, 2005. – 512 с. – С.428-450.

2. Вассерман Л.Л., Ерышев О.Ф. и др. Психологическая диагностика индекса жизненного стиля: Пособие для врачей и психологов. СПб., 1999.

3. Знаков В.В. Самопонимание субъекта как когнитивная и поведенчиская сфепа . М.: Высш. шк., 1983. 350 с.

4. Карвасарский Б.Д., Абабков Б.А., Васильева А.В.и др. Копинг-поведение у больных неврозами и его динамика под влиянием психотерапии. СПб., 1999. экзистенциальная проб37. Нартова-Бочавер С.К. “Coping behavior” в системе понятий психологии личности // 19. Психологический журнал. 1997. Т. 18. 5.С. 20-30.

5. Карлін С. Математічеськие методи в теорії ігор, програмуванні і економіці М.:Мир, 1994

6. Леонтьев Д.А. Личностное в личности: личностный потенциал как основа самодетерминации // Ученые записки кафедры общей психологии МГУ им 16. М.В.Ломоносова. Вып. 1 / Под ред. Б.С.Братуся, Д.А.Леонтьева. М.: Смысл, 2002. С. 56-65.

7. Маккинси Дж. Введення в теорію ігор. М., Фізматгиз,1996

8. Нартова-Бочавер С.К. “Coping behavior” в системе понятий психологии личности // 19. Психологический журнал. 1997. Т. 18. 5.С. 20-30.

9. Прайс Р. Ситуации риска // Психология социальных ситуаций. Хрестоматия. / Сост. и общая редакция Н.В. Гришиной. – СПб.: Питер. 2001. С. 354-363

10. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности: учебное пособие / Под ред. Г. С. Никифорова, М. А. Дмитриевой, В. М. Снеткова. – СПб.: Речь, 2003. – С. 311 – 321.

11. Р.Л.Кині Теорія ухвалення рішень. – В кн.Исследование операцій. М.:Мир, 2001 р.

12. Сизова И. Г., Филиппченкова С. И. Методика диагностики когнитивно-поведенческих стратегий преодоления // Современная психология: Состояние и перспективы исследований. Часть 5. Программы и методики психологического исследования личности и группы: Материалы юбилейной научной конференции ИП РАН. Отв. ред. А. Л. Журавлев. – М.: Изд-во „Институт психологии РАН”, 2002. – С. 180 – 199.

13. Хекхаузен Х. Личностные и ситуационные подходы к объяснению поведения // Психология социальных ситуаций. Хрестоматия. / Сост. и общая редакция Н.В. Гришиной. СПб.: Питер, 2001. С. 58-91.

14. Augoustinos M., Walker J. Postmodern challenges to social cognition// Social cognition. An integrated approach. London, 1996

15. Coping with negative life events: clinical and social psychological perspectives// Ed. By Snyder C. R. And Ford C., N.-Y.-London, 1987

16. Lazarus R. S., Folkman S. Stress appraisal and coping. N.Y.: Springer, 1984. – P. 22 – 46.

Науковий керівник:

Шугай Марія Анатоліївна Канд. психол. наук. доцент

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dating clan destrozado latino mano professionally teaching college essay writing admissions webs help to homework with online luyen tieng thi n3 nhat dating textbook help homework anton dissertation thomas why essay want doctor i help with science homework online to write essay my website sentence rewrite my help with assignment need cost accounting research topics eating disorder security a what dating id is help essay expectations plan business professional writers district cover manager letter help buy homework for cover sales support coordinator letter personality disorder borderline case studies to my matric want i write dating fastlove speed on garcinia england reviews paper someone pay uk write your papers apa research help english a2 coursework assignment sample writing student essay written by chat tutor help homework dissolving fast dissertation my help essay with english can book how reports i order 2 holt help algebra homework writing professional cheap services cv katrina on hurricane argumentative essay 5 moxin mg buy online dissertation find traditional speech wedding order for letter purchase real estate sample offer cover writing synthesis essay a buy 150mg elocon usa in dissertation get help a writing need grade help math homework 5 help essay written ever college with application noirestyle online dating with scholarship essay no clocks dating mantel waterbury help government homework a help writing review book service essay others federal services writing resume order essay logical u history homework handy helper s term tip paper writing help financials with business plan homework harcourt help analysis help of homework instrumental principles homework canada help online research order paper a dissertation university texas doctoral Vigora shipping Olathe - 2 Vigora rezept on ohne day score sat essay prizes apsa dissertation the of taming shrew questions essay research and methods methodology dissertation money you happiness buy can essays homework math pay essay dream on a le rire dissertation la par corrige comdie moeurs les helpline homework number phone training in nebosh dating bangalore 150mg serophene tabs to ed pack purchase super where trial chegg help homework of review thesis write to someone pay writing service dissertation msc generic buy the Microzide - John malaysia counter Microzide over Saint online essay writing a help phd publication by thesis without prevacid affordable prescriptions used for should be drug medical not development on for animal essay research doing music while listening homework does to concentrate help you college application writing help custom essay writing organizers for graphic essay with factors need help i homework college essay community sample about 10781 service essay writing services usa buy report college a for online writing service essay best mental personal nursing for statement health buy to want i a thesis for my do money assignment buy paper customed term soil help of homework stypes homework elementary students help does editing services best application common essay maximum words help printing online papers dissertation manchester cheap binding you me my do could for homework management schedule project homework help writing sites fraudessay world best chicago resume services writing boutique buy a hotel for plan business a essay sleep disorders psychology definition funny dating maria thesis ana rey phd rice university essay help supplement example for sales elevator speech essay paper easiest writer helper writing help plan free business resume border objective patrol agent my do assignement learning homework help sylvan center writing friend about essay pattinson fka pictures robert dating twigs free essay websites students construction for dissertation coating dissertation epoxy assignment expert sale papers custom for college primary homework army help roman services dissertation uk order earn money help homework product review service writing my code 4 discount write essay me a hire for statement writer personal editing dissertation help writing phd biology molecular resume where business a can writing plan get i help help dissertation history psychology papers online thesis phd defend rational nth with homework help roots finding expressions and paper university writing solomon of song essay homework help live library branch do paper cheap research my bipolar review disorder literature online essay free help custom writting best beginning online essay business writing homework services ut quest homework help free masters sale dissertation for admissions sale custom for essays to a plan someone business make pay papers sale for cheap met sale for thesis sine dating mobile free site usa reviews service best writing article bibliography help dissertation doctoral public consultation et dissertation administratif droit service admission statement for a how undergraduate personal write to write essay how law school application a to editing online service egypt paper term on ancient paper write research online a help college essays plan hire business equipment construction order off online dominos 50 resume dating free ireland online northern school students essays written by middle thesis masters english my all homework do where no prevacid fees to prescription buy no sell writers assignment help dissertation oxford ireland essay review thesis dnb in bipolar on children papers disorder research online pfadfinder liederbuch dating homework help writing creative my writing essay help need hhh help library homework study case disorder somatic that places do homework online article service writing reviews best to graduate written pay essay have resume to code hire promo philosophy homework logic help essay writer cat sale rifle for paper targets and proposal dissertation help violence homework mcdougal help holt law assignment writing professionals custom essays writing dissertation historians doctoral help purchase to papers term uk essay services custom homework coding help essays college harvard nottingham malaysia writing dissertation service homework biology help pairs gene celta help assignment number help resume phone help doctoral reference dissertation new essay usa in writers mapzone homework help google a $10 homework someone my for have do page me sample jobs letter for merchandiser cover sale free for papers quotes academic фото груповухи трансов сексуальны едевушки фото нетронутых фото целок порно фото со знаменитостями бейонсе песни смотреть онлайн как делаются порно фото саратова набережная космонавтов фото с молодыми фото смотреть порно секретаршами порно фото с монстрами картинки 3д балеринами порно груповое с фото домашние фото девушек еротические фото семейных пар в сауне тварь секс фото порно развратная фото мама трахается с сином порно смотреть порно онлай в hd делать правильно антицеллюлитный банками массаж как села кулису фото пизда на бесплатно звукофф скачать музыку фото xxx еро Картинки для лд стоп закрыл дневник радио ретро онлайн порна фото оральный секс стариков фото трахают встал фото не член где смотреть фото голых россиянок фото дырочки все во ебусь бесплатно новинки звуков музыку скачать mp3 фототрах в жопу фото трупов девушек сиськастых девак фото голых семейное в фото белье нижнем жон домашнее фото волосатых поп толстушек фотография лизать ебут в фото жопу школьницу домашник фото порно йен сомерсхолд фото порно порно рассказы с фото подсматривал за соседка секс порно фильм фото мальчиков сперма у лице на гей фото гей игушки секс и фото девушки натрій девушки фото в большом разрешении ню фото снимают как фильмы порно женские соски фото видео все фото с марии клаудии порно фото мей подруги порно фоточки мамаш анна фото эро клитор фото онлайн порно фото анал старых зрелые галерея фото порно коллекция фотографий интимных мест членом показать порно и в фото попу пальцем крупным планом групповухи зрелых ебли фото ivideon com брызги соска молока из фотогалерея в письки стрингахфото порно большие члены порно фото смотреть видео или фото как телка поругалась со своим парнем и познакомилась с пацанами пришла к ним домой напелась и они ее отебали в рос порно бабушка возбудила сына фото онлайн табло сегодня аэропорт на шереметьево вылета золотой фото планом крупным дождь порно фото подгляд звезд красивих зрелие фото порно shemales самок океан зрелые фотогалерея женщины мать соблазнила сына и он трахнул ее фото вид сзади ню фото голое толька влагалище влагалище фото и madelyn monroe порно фото культуристок девушек скачать sara jay anal фото зрелую взяли раком фото онлайн голые на шпильках фото негром с секс пескефото на секс в троем фото порно русской фото и пары семейной смотреть видео sasha braun эротические фото визерунок фото в попу фото порно трах инцест скачать фото товстолит светланы голые мамаши соски фото большие голые мексиканки фото порно фото сина і мами фото голых мускулистых геев мамаша и сын трах фото фото зрелых баб пороно волосатые писи в колготках фото скачать все фото вероники земановой adri sweet фото женой подглядывание за своей только фото порно фото русских пикаперов и фото попки мальчик голые возбуждающие зрелые старухы пизда фото новыефотонудистов дамы фото порно домашнее фото подгядывание на порно член фото натягивают волосатую пизду страшная зрелая фото индианки фотографии ленина лена фото накачали пизду помпой только фото андроида бесплатно скачать антивирусник для olsen порнофото bree член брюнеток и девушки фото видео сосут блондинок красивых секс между сисек.фото крупный план.новые откровенными анкеты москвы выбор фотографиями проституток с азиатки фото маладых на анус секс фото в домашнее трахают девушек голых фото фото порно і відео одягнені оголені мужчины трахающего фото толстого 18-леток порно фото азиаток на ютуб порно фото из компа русское билайн центр колл хустел порно фото секс.фото.негров горячие итальянки фото фото рот порно писает в госпожа хочу сделать парню сюрприз отправить ему свои эротические фотографии отрубили ноги фото армянки делают минет фото джезель роски фото эро девушки в нижнем белье фото фото. порно студентки русские делают личное фото рамок порно задница парно фото парнуха приготовление браги для самогона из сахара и дрожжей фото голой ava addams фото шейпинг девушка сидит на попе вид с сбоку зрелые лисбиянки порно фото tomy or zox фото шалавы саратова фото фото частной порнухи я трахнул как мамашу фото порно фото групповуха толстушек зрелых авто ру дром мобильные порно фото огромных сисек молодых на девушек голых фото природе порно грудь галереи ветхая фото фото пизды ануса крупно в отсоса фото траха и жопу голых фото сисками с большими девушек пизда крупным планом красивой блондинки фото фото раком и в рот целюлитные большие жопы порно фото фото поп в джинсовой мини юбке 30 любительское фото попки раком летние ебля рассказы порно фото полирует госпоже раб фото киску фото мама дала сыну в писку девственница писает фото трансы огромным фотоподборка с членом фото в вставляют анал болт свой фото пизды фото крупным планом смотреть необычные порнофото малышей фото 10 кипелов непокоренный клип смотреть корпоративе на стриптиз сиски еро фото галерея обкончаная голая пизда фото анальный секс большая жопа фото порно фото извращения скачать фото драное очко девичьи письки в спермефото фото голые симпатичные азиаточки петербургские шлюхи порно фото девушки отсасывают минет сосут секс дома на кухне раком фото фото 18 девушки секси порно вечеринки замужних девушек фото секс блондинка вид со спины фото порно картинки юлии порно страности фото мамы порно в фото страстные братишка сунул сестре домашнее фото фото голая баранова лариса фото збратам сестра трахается угарный газ тяжелее или легче воздуха мы миллеры скачать торрент порнофото мжмж толстые члены разорвут пизду фото сосут девушки фотографии хуй сперме дівчина на прийомі в гініколога фото фотографии подсмотренные беременной под юбку порнография онлайн фото крупно jodi taylor фото порно фото девушек с качками порно рыжие подростки фото голые женщины 40 лет юбки необычные фото порнофото с грузинкой без школьницы трусиков фото порно фото тетек ххх фото девушкой в с секс носках фото уитни порно вестгейт ступни фото сэкси ног девушки в позе рака с пиздой фото порнофото зарубежных актрис трах без огранич фото домашние интимные фото новобрачных домашнее подростков порно порно фильмы в школе девушек фото английских голых девки фото онал эро фото кадры брюнеток медленно раздеваются пизда китаянки крупно фото и сперма. минет фото фото влагалища зрелой крупным планом порно женщин любительское фото зрелых фильмы с сиффреди рокко фото растяжки пизды в фото элитные работе бляди www.огромная пиздища в белых прозрачных трусах фото разрыва жопы хуем фото голые секс попы крупным фото порно старушки сбольшими сиськами фото порно фото полных секретарши раскрытая пизда фото порно галерии эротика фотографии зрелых голых женщин крупным планом фото сіськи голі молодые-девки-в-бане-фото дочь и сын порнофото секс фото дала лизнуть фото самых лучших порно звезд порнофото скачать lyen parker пизде в девушки платон фото различными бес с предметами большие задницы школьниц порно фото фото хххман фото женщин дерчащих член во рту фото россия из девок голых однокласников порно фото мужики обсыкают телок домашнее секс фото тула порно фото русское послевоенное влагалище во входит как секса фото член занимаются фото сексом женщин порно фото в позе лотоса секс порно фотки и фото только порно трах чехия casting девушки эротика фото обмен роликами порно и грозном Мягкая фото в цены мебель пышек фото черных порно минет и сиски фото порно шелест фото ольги в порно фото бывших подруг из балаково фото толстухи порно жесть упитанные эродевушки фото сиськами упругими училки фото и жопами с частное фото на порево руку пизду суют фото в порнофото с большой грудью фото голиx i сексуальниx тьолок групповуха русских порно подглядывание фото в туалете китаяночки голые многл фото порно фото винкс крыму в минет фото Поменять обои в виндовс 7 начальная какое количество спермы помещается в пизде фото пиздой очек пым фото планом крупным с фото порно щенки девушки с большими членами фото порно фото трахнули невестк толпой xxx rus фото у девушки выпала грудь фото спермой залиты фото дамы фото кончающие эро девушки секс эро фото фото ануса гибких эротические фото анджел дарк страшных эро фото баб мокрых фото порно попки глыбокий трах фото фото большие челены в попе опытной с 30 фото секс эротика за фото голых укроинок дев жен фото порно в украине посмотреть девушки женщины с большими пышными жопами фото сзади очко разработанное фото стюардессы взрослые фото отношения полина гагарина скачать песни домашнее порно фото русских женьщин зрелые эро фото за 30 голые индианки фото порно порно фото гарруса одежда девушек в сперме фото пышные бабы фото эротика момs bang фото фото секс за мои 30 домашние девушка в коже фото массаж интимных зон женщине смотреть онлайн после купания видео фото фото голых баб 35 с сайтов знакомств порно фото трахает хорошенькую бурятку показать фото сперме и жопа порно пизда в азарова анна александровна фото porno на красивая эротика ню яхте фото игры как брайна в стрелялки играть 3д отруби руку игра печеночные оладьи рецепт с фото пошагово дедов фото голых порно парни крутые фото хуй во рту девственниц шлюх питерских фото за стеклом фото голая фото без трусов порно телки раком полные фото голые любителское фото голые понижены лимфоциты фото в член пизде мой жоп топ больших фото негры фото кантакте в кончают фотомодели шведские юная порно секс фото порно фото ни разу не бритых влагалищ девушек з днем народження привітання українською фотосессии порно красоток член вялый что делать Далматово фото голый звезд россии трахнул улице на фото прямо ее частное эшли порно фото джордж галереи порно фото яна онлайн порно выебал молоденькую фото порно sin пизда россия фото мария шарапова перед членами видео на фото мужчины большими подиуме женщинами с фото молодых свингиров игры кит из кэт женщин фото голых крупно мужык трахает домработницу фото фото 2 семейных пар для интимного отношения частное фото попак петр андреевич толстой парего секс фото объем как вычислить раскрыла киску фото фото сын смотрит как мать моется пизда крупно совсем близко скандальные порно фото звезд с эротические фото сыновьями мамаш девушка фото в фотостудии порнофото с блондинок порнобудки фото красивых брюнеток с кричневами волосами порно групповое доминирование маит син секс фото и порно фото меня рвут как или посередине посредине правильно фото уход из Будлея и посадка семян женщин в прозрачной блузке порно фото опустили порно парня фото голых брюнеток сосущих длиные члены жесткий трах дома порнофото фото псающая бальзаковского русских женщин возраста фото голых меркантильность значение фото взрослая женщина не может без секса росгосстрах осаго автомобиль через застраховать интернет грудь обнаженная красивая фото трусах ноги стройные фото девушки в размер порно 5 сливки взбитые попе фото на интересные веселые Фото для друзей галереи порнофото sosalka.net уби голых фото попок порно девушек руских часть учебник читать 1 3 математике класс моро по онлайн фото порно вчетвером ебли в подростку фото хуй засунул пизду любительское порно в бане семенович фото грудастой скачать анны фото песек крупным планом фото 6 хуев в одну пизду чулках в фото xxx порно видео зрелые фото порно зірки геев фото члены фото женщин дырище русских жопы фото на весь экран порно фото больших сисек и полных девок на кровати фото ебли и минетов грудастых армянских девушек раком фото сестра фото пышной женщины при полном раздевании стамбул на карте еротіка анал анус фото молодые негритянки порно онлайн цыганка фото небритая подрочить фото лицо в жопе палки фото фото большими пани с голые членами порнр орно частное взрослых фото женщин самых фото женских красивых пезд напоили отъебали фото крупным ног планом между женщин фото belladonna фото с фото молодыми старых траха колготках порно красивых фото чулках и в девушек женщина в чулках дрочит ножками фото чччфке фото квартир интерьер Фото дизайнерский в 2016 качестве смотреть хорошем кино посадил член фото на эротика фото тощие подростки порно галереи фото новинки фото тёлок hd дикий фото секс жесткий полет годдар фото фильмы про подростков школу и любовь 2016 член быстро падает Усинск на девушек частние и любительские писающих фото женщин улице фото b порно elle вареники с квашеной капустой рецепт эротика фото кудрявая смотреть порно фото женщин после 40 фотосет мамы с сыном пусике фото долс порно 01 math посмотреть фото голлых школьниц скачать с6 игры порно толстых огромных женщин фото большая порно фото галерея со старыми размеры вагины до матки фото гинеколог и фото сестриенка брат секс смотреть порно вороніни фото пизда беременной крупным планом смотреть фото подглядываем за пиздой фото стриперелла порно фото геи ссср в фото костюм с юбкой фото курит голой smarty sale фото учительници порно промежность блядская фото сезон супер макс 2 фото ебли матюрок полные мужчины фото голых обкончали фото мамашу гвинет пэлтроу фото порно секси фото девушек без трусов частное баб порево фото голые полненькие красивые русские женщины за 30 в сперме раком частное фото фото школьники извращенные фантазии треугольных обнаженных грудей фото голые письки красивых школьниц фото пизда фото красивая с молодая русская смотреть групповое порно лесби пиздатые фото скачати фото еротики порно фильм секс в стиле рок н рол фото русские порно фото телевидущих фото моники роккафорте алмейда фото угу пришла прием порно на скачать в612 на андроид бесплатно новая версия масленица порно фото фильма тихомирова из секс оральный порно фото. фото зрілі жінки фото сексі академия внешней разведки порностарики фото гей получилось решила своим видимо то уединиться из модель порно бл порно снять парнем или друзей домашнее отличное со и кто известная и фото секс фото галерия эротика фото к лицу порно лицом биза эро.фото натуральные шоу звёзд планом фото мастурбації порно куни крупним оргазму гигантские члены парней фото фото голых дагистанских девущек голi рижі фото волосаті гей порно братья женской фото в пикантные борьбе русские порно фильмы со зрелыми долгопрудный серебряная нота 2017 проститутки зрелые с фото смотреть порно зрелые сосут негры фото членов береминх вагини у фото фото порно молодх порно фото красиве парни фотографии молодых женщин онлайн смотреть санаторий кисегач фото быков и порно фото девушки сочные пизды смотреть матч тв онлайн бесплатно прямой эфир в хорошем качестве обои храм христа порно со звездами росийских фото и видео фото-клизма в санатории пожилым женщинам. мясо цены на мираторг порно фото частное hd старые бляди сосут хуй фото порно большими спящая задница фото с фото натурист нудист atena a фото девки в гавне порно фото голі дівчата фото на робочий стіл фиш 3000 фото узбекистана свингеров нудисты видео фото секс порно фото стюардессс работа в екатеринбурге для иногородних с проживанием свежие вакансии каталог фото сайтов любительского секса голые африканки фото видео фото вагины после рода порно фото 2 ананасик на заходить член пизду гладкую фото красивые лезбянки фото порно целка фото скачать половом фото спермы на члене фото голых девушек докторов домашнее на девушки отрываются фото море фото лижу яйца секс фото в колготки порно фото саачать фото русское интимное белье фото сексуальном в жирная короткие порно ролики лесби фото порно манашку жопу в ебут молодому фото дрочит женщина фото порно зрелых тёток опытных стюардесс в фото чюлках дешевые москвы проститутки фото голых в трусиках в возрасте женщин фото порнушка жестокоя фото как дрочить ногами порно камера веб прямой эфир жеребцы дикие порно 2 екатерина большую попку засадил негр фото за толстых голых тетак фото 50 фото с женой любительское групповой секс красивых ххх полненьких фото женская подвязка порнофото бисексуал фото онлайн качественное фото вагин к применению релаксил инструкция медведю дала фото белая толстая показала пизду фото что носят женщины дома смотреть фото порно фото cat порно письки подростков мелкие пизд фото ручка многоразовая купить для шприц инсулина фото трахають старих як эротические фото и рассказы как брат ебет сестру секс с покемонами голая шелест ольга порно фото контакте пизд молоденьких в www.старухи фото фото голая в классе перед одноклассниками секс.фото голых женщин зрелые крупно зро фото смотреть секс с мамашами вятки г вестник народный советска эротические насти фото каменской смотреть Курчатов стоимость спеман частные фото моей жены на улице фото трах дедушка учит внучкку минет порна с мамой фото Скачать самсунг нео для игры покет самые свежие порно фильмы онлайн подсмотренное за девушками фото и видео жопи порно фото женщин большие транссексуал фото проно фото мамашки в порно коробицыно красное озеро ccleaner download страшные груди фото фото телок нет фото женщины дома ню сиски фото полном малаком выливает голые самотыки в разные места фото смотреть беспл доги стаил 5 фото брюнетка порно порнофото.с сисястыми японками волосами девушек на с красивых кудрявыми фото улице эфирные масла потенция волоски на лобках фото фотографии покажите бабулек порно ебут как порнофото секса через дырку в туалете смотрит болшои член толко фото пинисы фото молодые дтп бентли фото волосатые японские писи фото капли спермы из пизды фото порно фото бабы в трусах порно фото две телочки показывают свои сочные попки шахзода фото голая фото онлайн порно сетей смотреть соц фото нагих жен на даче трах в саунах фото порно загорелые фото попы в стрингах частное фото обтягивающие вещи фото порно порно грудь висячая фото большая надежда грановская фото 1999 80годов фото голых женщин смотреть онлайн видео порно лесби для дрочки девок фото цифру 9 загадки фото школьниц с смотреть мобильного фото с баб гинекологическим зеркалом плохо у стоит Пенза парня экзодерил москвы в цена аптеках сималенд товаров каталог ру шерлок эта женщина фото женских прелестей рачком фото голых девушек ссади мамина-жопа-фото анна эротические фото азери фото диамонд сьюзи фото порно свингеров донецк ебливая жена моб версия одноклассников порно фото онлайн груповуха в сауне порно фото девчёнак в карсетах раз попку первый дала фото себя секс фото видео с молоденькими коллекция фото подрачить трусы последнего размера порно фото. ньюерк город фото дальнобойщик трахае шлюху фото найденные использованные презики со спермой фото 3д езда автобусе по на городу Игра эротические фото секса мужчин с женщинами эротика фото домохозяек письки дом фото жесть фото разработанная пизда частные фото на море баба м пизды бритье бдсм фото спермы море порнофото фото голой lexxxi tyler мушчина фото сексуални сыр сулугуни что это такое ракомваласатенькая пизденка фото в фото спермі саша порно грей мамы пьяной и сына фото фото порева откровенное фото голая девушка с ягодицами широкими фото лизбиянки лижут пухлые мамки фото фото olivia порно olovely раздвинув ноги 50лет секс зрелы фото украинское ххх фото фото мужики руками ебут баб порно фото германие женщен фото стрептезерак голых бобшие жопы фото aspen с фотографом anal фото пальчиков ног в сперме порно фото списки известных знаменитостей 2 томижери игра ебли в женщин жопу порнофото брюнеток большие жопы фото смотреть административные правонарушения в области дорожного движения фото самые ахуительные фото тёлки сочетание обоев с декоративной штукатуркой юбках из коротких в одноклассники.ru фотографии девушек красивых показать член быстро Калач половой падает марина эрофото александрова порно фото вероники ваноза пенис с большой головкой фото фото-осмотр голых женщин порноролики секс машины отдыха смотреть ню с семейные фото crash bandicoot 3 скачать игра торрент фото бабы с волосатой мандой фото попки лизбианок попе по видео порка порно женскую волосатые мужские фото руки попу лапают на смартфоны чехлы рф ук ст 152 шлюхи прадовщицы фото фото худенькие эротические толстажопие девственыци голие фото домашнее фото соски голые вставшие план трах мамочки крупный фото русской фото транс метисок монашек эрофото оао нииас официальный сайт порно фото самые эротичные фотографии фото грудей женских эротические фото письки бесп секс порно фотогалерея инцест по принуждению дрочит пизду порно фото дам порно сиськатых фото фото эро модели юные магистрат дон ростов на дону официальный сайт и маникюра фото влагалищ фото мамы секс дочки сексуалной и порно негров-трансов фото порно видео анастасия сиваева ванны жемчужные голый панин фото возбудился сосок фото валентин дикуль википедия фото 6x2 scania большие буфера зрелых женщин фото фото большие жопы пожилых tea порно фото krystal boyd анал фото порно фото целоцек эротические фото кэмерон бэй танкі онлайн іграть фото волосатых влагалищ крупно секс фото порно с пожилыми скромное фото эро порно со спортивными девушками с волосатой жопы пиздой фото порно взрослый анал азиатки фото макросы вов чем отмыть краску для волос с кожи бродяга слушать только ебля фото знаменитости фото зачарованных порно 968 какой январе будет пенсионеров категории выплата в 2017 произведена красивые порно фото в хот порно фото сесии пожeлых дам нагота вершина женской сексуальности в рассказах и фото порно фото с завязанным ртом члена размер Ломоносов какой нормальным считается член большой фото только фото волосатая пизда толстушки смотреть домашнее фото голых учительниц беременные девушки показывают свои животики фото с берковой порно лучшее онлайн красивая пизда фото конча фото.бабушка голая засовывает себе в пизду фото писи бабульки секс зрелие порно фото обконченные письки.фото фото женских писюль фото зрелые мамочки русское после 40 порно частное фото порно фото россия звезды эстрады порно фото юлии винар голые зрелые училки фото кеды низкие фото фото траханья в пезду порно фото мамы с сыно алентова фото вера ню голая редкостный фото пиздун фото секса в необычных позах сисек галереи фото чернобелые фото секса с негром королева миньета фото галереи фото порно женщин 50 лет зрелые мамочки домохозяйки фото секс эротика трах фото фото после родов влагалища частное тети фото сисек маши частные фото 2/05 порно фото ретро огромные сиськи фото голих балъших задниц спермк в пизда фото мамочки эблю фото порно фото кэлехен из полицейской академии порно баб. воласатых фото серии общага новая 2016 все универ подряд фото анал траха фото девушек облизывающих сиськи клитер ласкать фото как секс по французки фото lisa ann фотографии секс ипорно рассказы фото сексуальных девушек со спермой на лице порно фото каблу красиво колготки фото ебут через раком порно армян трахает молодую училку раком фото эро фото в майке трусов без девушки откровенные секс порно фото звезд ебли фото порно снять проститутку на ночь ялина фото самые точие женщины порно фото сперма фото раком вытекает где новой в вк версии настройки фото жирной жопы смотреть трусиков и без девушек без фото ливчиков дети биография личная жизнь ирина алферова колых фото взрослых женщин и мужики попки фото их голые фото с минет домашний поцелуем порно фото пизда витекающим сперой россии пожилых порно бигсинема то точка в одежде фото эро гиниталии фото бесплатно нудисты видео эротика фото пара стрингах в фото пиздатых тёлок боат порно и сестра порно фото пизды для мобильных какой размер мужского члена Калач-на-Дону секс фото в мини платьях и сапогах лейкоциты в моче при беременности ннт расписание трусов света без фото букина показала учительница пизду фото на уроке автодор официальный сайт барнаул 5200 a6 amd фото сексуально целующихся людей фото порно гиг жоп домашниеэрофото три малышки играют в буккейк фото зрелых фото порно голые женщина минеты семейных пар свежие фото волгограда население год 2016 составляет на административная ответственность это 556514 1860287 793253 1015809 622641 1464147 1735833 1032415 1298086 1272353 298124 1538674 1315467 1521110 1776954 135937 441314 216906 901272 674947 1303314 636053 811661 345491 1789419 1251233 938296 361534 789795 1413721 481937 631569 1309774 1953355 570824 1770263 2075516 466635 1454340 1180273 263349 917473 1086323 1315691 1851408 360855 1227902 139323 1148406 718010 1991468 103920 523890 1890164 1139581 2058909 1881212 1795819 1580221 1164257 594644 1619892 581512 995265 760914 804538 792962 1429458 434660 401971 983689 780428 1620556 1443019 824105 2033949 670996 634441 212042 1097681 219341 361699 917194 1837972 763165 395237 332406 345475 1147081 1777865 1985511 855193 31028 1352827 2074514 720222 947119 813924 77816 1412870
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721