Копінг стратегії у ситуації прийняття рішень в юнацькому віці

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Проблема копінг поведінки відносно недавно стала розроблятися в психології. Необхідність звертання до даної проблематики продиктована специфікою поведінки людини у важкій ситуації, у ситуації прийняття рішень, яка деколи пригнічує провідні форми прояву активності особистості. У широкому сенсі копінг включає всі види взаємодії суб’єкта з ситуацією, зокрема спроби оволодіти або пом’якшити, звикнути або відхилитися від вимог проблемної ситуації. Стаття присвячена визначенню копінг стратегій особистості юнацького віку.

Ключові слова:

Копінг поведінка, копінг стратегії, копінг ресурси, співволодіюча поведінка.

Вступ

Проблема копінг поведінки відносно недавно стала розроблятися в психології. Необхідність звертання до даної проблематики продиктована специфікою поведінки людини у важкій ситуації, у ситуації прийняття рішень, яка деколи пригнічує провідні форми прояву активності особистості. У широкому сенсі копінг включає всі види взаємодії суб’єкта з ситуацією, зокрема спроби оволодіти або пом’якшити, звикнути або відхилитися від вимог проблемної ситуації.

Актуальність теми дослідження

В цілому поняття копінг використовується в психології для опису характерних способів поведінки людей в різних складних життєвих ситуаціях і в ситуації прийняття рішень. Кінцевою метою даної поведінки і одночасно критерієм її ефективності можна вважати зниження стресогенного впливу ситуації , тобто подолання її і вихід на нормальний рівень функціонування. Копінг поведінка реалізується за допомогою копінг стратегій. На вибір таких стратегій роблять вплив різні чинники: вікові, гендерні характеристики. Найчастіше виділяють особистісні і ситуативні детермінанти копінг поведінки.

Актуальність дослідження проблеми копінг стратегій у ситуації прийняття рішень не викликає сумнівів. Адже кожного дня молода людина зустрічається з проблемою прийняття рішень. І знання своїх копінг стратегій і їх вміле використання значно полегшить прийняття найбільш оптимального рішення. Вивчення стратегій подолання, які застосовують люди, способів, за допомогою яких вони намагаються подолати негативні наслідки кризових ситуацій, є природною основою для розробки технологій психологічної підтримки населення.

Метою дослідження є особливості копінг стратегій особистості в юнацькому віці

У відповідність з метою і гіпотезою були визначені наступні завдання дослідження:

1. Проаналізувати теоретичні підходи до вивчення проблеми копінг стратегій і їх ролі в процесі розвитку особистості.

2. Визначити емпіричним шляхом домінуючі копінг стратегії особистості, юнацького віку.

3. Порівняти результати до і після тренінгу, виявити відмінності

Протягом юнацького віку (від 15—16 до 20 років) особистість досягає високого рівня інтелектуального розвитку, збагачує ментальний досвід, уперше масштабно роздивляється свій внутрішній світ, свою індивідуальність, формує цілісний Я-образ, самовизначається у життєвих і професійних планах, осмислено спрямовує свій погляд у майбутнє, що свідчить про перехід її до етапу дорослості.

Різноманітні ознаки юнацтва як особливої соціально-психологічної, демографічної групи, якій властиві специфічні цінності, мова і норми поведінки, стиль, дозвілля, рішучість в реалізації задумів, є свідченням властивої тільки йому соціальної, психологічної ситуації розвитку.

На цьому віковому етапі відбувається формування механізму цілетворення, основними проявами якого є наявність у людини певного задуму, плану життя, життєвої мети, проекту цілі, загального досвіду свого буття. Цей механізм пов’язаний із прагненням і здатністю старшокласника здійснювати самопроекцію на майбутнє. Йдеться про його прагнення і здатність ставити конкретні цілі, переносити себе в майбутнє, вибудовувати своє реальне життя з проекцією на майбутнє.

В зрілому юнацькому віці актуальною стає проблема незалежного життя. Для її розв’язання необхідні вміння організовувати свою діяльність, приймати відповідальні рішення і втілювати їх у життя. Вони передбачають наявність певних психологічних передумов, передусім цілісності Я, яке володіє необхідним досвідом екзистенційних переживань вибору між власним буттям і небуттям, між добром і злом.

Прийняття рішень про кар’єру вимагає від людини з’ясування для себе життєвої мети. Моральна мета (морально-духовного самоствердження та самореалізації, творення добра) мобілізує сили особистості на тривалий період. Конкретні цілі такою властивістю не наділені, тому після їх досягнення швидко настає спад активності.

Важливу роль у прийнятті рішень про кар’єру відіграє соціально-психологічний реалізм — здатність визначати відповідність свого Я соціальному простору, з яким пов’язане професійне зростання. Впливають на рішення про кар’єру і такі психологічні утворення, як концепція свого життя і Я-концепція. У зв’язку з цим важливо допомогти молодій людині виробити адекватне уявлення про своє життя і про себе, що є важливою передумовою успішного здійснення життєвих намірів.

Розв’язування життєвих завдань передбачає прогнозування, орієнтацію на майбутнє й усвідомлення, наскільки є можливим втілення конкретних планів. Для цього людині потрібно мати уявлення про діяльність, з якою вона збирається мати справу, осмислити і вибудувати проект свого майбутнього. За таких умов її теперішнє, справи найближчої і віддаленої перспектив сприйматимуться як конкретні кроки до нього.

Досвід, мотивація, обстановка – все це впливає на процес прийняття рішення.

Можна виділити п’ять етапів прийняття рішення:

1. Діагностика проблеми

Перша фаза в діагностуванні складної ситуації – усвідомлення і встановлення симптомів або наявних можливостей.

2.Формування обмежень і критеріїв ухвалення рішень.

3.Визначення альтернатив. Наступний етап – формулювання набору альтернативних вирішень проблеми.

4. Оцінка альтернатив. Наступний етап – оцінка можливих альтернатив. При їх виявленні необхідна певна попередня оцінка. Дослідження, проте, показали, що як кількість, так і якість альтернативних ідей росте, коли початкова генерація ідей(ідентифікація альтернатив) відокремлена від оцінки остаточної ідеї.

5. Вибір альтернативи. Якщо проблема була правильно визначена, а альтернативні рішення ретельно зважені і оцінені, зробити вибір, тобто ухвалити рішення порівняльно просто.

На сьогоднішній день проблематика копінг стратегій активно досліджується в самих різних сферах і на прикладі самих різних типів діяльності. Серйозна увага приділяється вивченню зв’язку копинг-стратегий, які застосовує індивід, з його емоційним станом, успішністю в соціальній сфері і так далі При цьому копинг-стратегии оцінюються з погляду їх ефективності / неефективності, а за критерій ефективності береться пониження відчуття уразливості до стресів [37,28].

Так, наприклад, отримані дані, що копінгові реакції, що фокусують на проблемі (наприклад, спроба змінити щось в стресових взаєминах з іншою людиною або між іншими людьми в своєму соціальному оточенні) пов’язані з нижчими рівнями негативних емоцій в стресових ситуаціях, які сприймаються як контрольовані/ Крім того, застосування копінг стратегій, що проблемно-фокусують, негативно пов’язане з проблемами в поведінці і соціальними проблемами . При цьому показано, що діти, що менше проблемно-фокусують, що застосовують, копsнг-стратегsй, переживають більше проблем в адаптації . Навпаки, часте використання копинга, що емоційно-фокусує, пов’язане з серйознішими проблемами в поведінці, а також з великою кількістю симптомів тривожності і депресії [41,359].

Такі стратегії, як пошук соціальної підтримки, агресивний копінг, заперечення також, схоже, пов’язані з компетентністю і здібністю до адаптації. [61,26]. На користь ефективності стратегії «пошук соціальної підтримки» свідчать і дані, отримані в інших дослідженнях . Тут було показано, що школярі (чоловічої статі), отримуючі вищі бали за шкалою успішності, активніше використовували дану копінг стратегію.

Позитивної оцінки також заслуговує така стратегія, як активне вирішення проблем. Так, було показано, що підлітки, здібні до активного вирішення проблем, демонструють велику легкість в адаптації [12,118].

Експериментальні дослідження надають різні дані щодо того, як оцінювати таку стратегію, як уникаючий копінг (уникнення стресових думок або ситуацій на поведінковому і когнітивному рівні). З одного боку, він зв’язується з вищим рівнем депресії [21,23], тривоги , складнощами адаптації в школі . Навпаки, інші дослідники демонструють, що діти із стратегією уникнення демонструють менше проблем з поведінкою в школі [24,23] і, по відгуках вчителів, володіють більшою соціальною компетентністю. Можливо, що уникаючий копінг позитивно пов’язаний з соціальною успішністю у тому випадку, коли стресова ситуація є неконтрольованою і коли уникнення допомагає запобігти розростанню негативної ситуації. Крім того, дослідники припускають, що уникаючий копінг може бути корисний в ситуаціях нетривалого стресу, але у разі тривалих стресових ситуацій уникнення розцінюється як неадаптивна реакція.

У вітчизняній психології співволодіюча поведінка – копінг, розглядається як усвідомлена раціональна поведінка, направлена на усунення стресової ситуації. Воно залежить принаймні від двох чинників – особистості суб’єкта і реальній ситуації і може виявлятися на поведінковому, емоційному і пізнавальному рівнях функціонування особистості. Основні функції співволодіння – забезпечення і підтримка зовнішнього і внутрішнього благополуччя людини. Для цього необхідне усвідомлення ситуації і способів ефективного співволодіння з нею, а також уміння вчасно застосувати їх в поведінці. Копінг направлений на усунення ситуації психологічної загрози, тобто підтримка балансу між вимогами середовища і ресурсами, що задовольняють цим умовам. Умовою копінгу є стрес – стан людини, неспецифічна реакція на фізіологічному, психологічному і поведінковому рівнях, що виникає в відповідь на несприятливі дії.

Отже, співволодінням є індивідуальний спосіб взаємодії з ситуацією відповідно до її власної логіки, значущості у житті людини і його психологічними можливостями. Копінг є змінною, залежною від трьох чинників, – особистості суб’єкта, реальній ситуації і умов соціальної підтримки.

Психологічна значущість копінгу полягає в тому, щоб ефективніше адаптувати людину до вимог ситуації, дозволяючи йому оволодіти нею ослабити або пом’якшити ці вимоги, постаратися уникнути або звикнути до них і, таким чином, погасити стресову дію ситуації. Копінг-поведінка має дві функції: фокусування на проблемі, на руйнуванні стресового зв’язку особистості і середовища і фокусування на емоціях, направлених на управління емоційним дистрессом. Таким чином, головне завдання копінгу – забезпечення і підтримка благополуччя людини, фізичного і психічного здоров’я і задоволеності соціальними відносинами.

Дослідження проводилося на базі загальноосвітньої школи с.Межиріч. У ньому взяли участь учні 10-11х класів. Як випробовувані виступило 40 респондентів, серед них 19 юнаків і 21 дівчат.

Основним методом в нашому дослідженні виступив експеримент. Дослідження проводилося в 3 етапи: підготовчий, організаційний і завершальний.

На підготовчому етапі здійснювалося емпіричне дослідження з метою виявлення домінуючих копінг стратегій особистостей юнацького віку. Мета була реалізована у вигляді вирішення наступних завдань: по-перше, була проведена діагностика копінг стратегій по всій вибірці за допомогою методики  Дж.Амирхана «Індикатор копінг стратегій» , яка дозволяє визначити три базисні копінг стратегії (КС) особистості: вирішення проблем (ВП), пошук соціальної підтримки (ПСП), уникнення проблем (УП), – і оцінити ступінь адаптивної поведінки респондентів залежно від рівня копінг стратегій. Згідно підходу Дж.Амирхана, високий рівень стратегії ВП указує на високу готовність і, як правило, здатність ефективно вирішувати проблеми, що виникають у людини, що свідчить про високу адаптивність її поведінки в стресових ситуаціях. З трьох базисних копінг стратегій стратегія «вирішення проблем» є найбільш конструктивним, оскільки є ціленаправленим, пошук можливих когнітивно-поведінкових рішень, практичних кроків по подоланню труднощів. Стратегія «пошук соціальної підтримки» є менш конструктивною, оскільки припускає використання не стільки внутрішніх, скільки зовнішніх ресурсів, що може свідчити про соціальну залежність і незрілість суб’єкта того, що упоралося. Стратегія «уникнення проблем», або свідомий відхід, від виниклих життєвих труднощів допомагає зберегти відносну емоційну стабільність, але не вважається продуктивною.

В ході дослідження нами були отримані наступні результати: у 72% випробовуваних, провідною копінг – стратегією є стратегія, направлена на вирішення проблем, яка відображає здатність людини визначати проблему і знаходити альтернативні рішення, ефективно справлятися із стресовими ситуаціями, тим самим, сприяючи збереженню як психічного, так і фізичного здоров’я.Результати, отримані на першому етапі дослідження по методиці «Індикатор копінг стратегій», дозволяють прийти до висновку про те, що, у всіх респондентів переважають високий і середній рівні трьох продуктивних базисних стратегій. Це свідчить про достатньо високі адаптивні здібності особистості.

18 % опитаних, продемонстрували середній рівень вираженості даній стратегії, що свідчить про її використання залежно від складної ситуації.

56 % випробовуваних властиві копінг стратегії поведінки, направлені на пошук соціальної підтримки, які дозволяють за допомогою зовнішніх соціальних ресурсів успішно упоратися із стресовою ситуацією. Слід зазначити, що 30% випробовуваних мають середній рівень вираженості даної шкали.

У 72% домінує середній показник вираженості стратегії, направленої на уникнення проблем.

Таким чином, провідними стратегіями є стратегії, направлені на вирішення проблем і на пошук соціальної підтримки. Копінг стратегія, направлена на уникнення невдач – не характерна.

Результати, отримані на першому етапі дослідження по методиці «Індикатор копінг стратегій», дозволяють прийти до висновку про те, що, у всіх респондентів переважають високий і середній рівні трьох продуктивних базисних стратегій. Це свідчить про достатньо високі адаптивні здібності особистості.

Аналіз отриманих даних свідчить про те, що для опитаних провідними стратегіями є: самозмінення (42%), тобто ситуація подолання конфлікту і кризи оцінюється як джерело особового зростання, набуття цінного життєвого досвіду і зміни на кращий. Самосприйняття змінюється у бік уявлення про себе як про сильнішу, більш упевнену і зрілу людину.

38 % випробовуваних в стресовій ситуації застосовують раціональні дії, тобто дії, направлені на позитивний дозвіл проблеми і вибір доцільного шляху виходу з ситуації, що склалася.

34% випробовуваних застосовують пошук соціальної допомоги.

Пошук допомоги використовують 34 % респондентів, тобто вони потребують соціальної підтримки, коли їх наздоганяє ситуація загрози або стресу. Для них дуже важливо, щоб поряд були близькі люди.

Контроль емоцій виявлений у 30 % опитаних. Вони повністю контролюють свій емоційний стан, зовні виглядають стримано і не показують своїх емоцій.

Заперечення як провідна стратегія поведінки виявлена у 28% випробовуваних. Для даної групи випробовуваних характерний відхід від реальної ситуації, заперечення складних, важких наслідків проблеми, що переживається.

Вираз відчуттів (24%) тобто для даних випробовуваних характерний зовнішній прояв свого емоційного стану, вразливість, низький рівень самовладання.

Аналіз результатів, отриманих по методиці «Копінг поведінка в стресових ситуаціях» дозволив розподілити випробовуваних на три групи, залежно від переважаючої копінг стратегії. Так, 58% складають випробовувані, для яких властиві копінг-стратегії, направлені на вирішення завдання, тобто поведінка даних випробовуваних направлена на пошук альтернативних шляхів вирішення проблемної ситуації.

32% опитаних в стресових ситуаціях використовують копінг-стратегії, орієнтовані на емоції, тобто поведінка, контролюється суто емоційним станом, людиною правлять емоції.

Крім того, у 10% респондентів виражений копінг, орієнтований на уникнення, тобто для даних випробовуваних характерний відхід від реальної ситуації, заперечення складних, важких наслідків проблеми, що переживається.

Дані, отримані в результаті застосування методики Е.Хайма, вказують на те, що в цілому тенденції змін виборів КС ідентичні в експериментальній і контрольній групах. На тлі дорослішання наголошується загальна позитивна динаміка – збільшення кількості адаптивних і зниження неадаптивних варіантів КС: поведінкових, когнітивних і емоційних. Встановлений емпіричний факт, що свідчить про зростаючу здатність протистояти стресам і труднощам на всіх рівнях: поведінковому, когнітивному і емоційному, очевидно, пов’язаний з високою затребуваністю пристосовуючих механізмів особистості.

Узагальнивши результати експериментального дослідження копінг стратегій нами встановлено, що відмітною особливістю їх поведінки в стресовій ситуації є уміння вирішувати будь-які конфліктні ситуації, які випробовувані оцінюють як джерело особового зростання, набуття життєвого досвіду і зміна на кращий; для них характерна емоційна стабільність і передбаченість в поведінці, відносна стійкість до дії стресогенних чинників. Випробовувані здатні визначати проблему і знаходити альтернативні рішення, ефективно справлятися із стресовими ситуаціями, тим самим, сприяючи збереженню як психічного, так і фізичного здоров’я.

На організаційному етапі нашого дослідження безпосередньо проводилася експериментальна робота: була розроблена і реалізована програма дослідження. Експеримент проводився за планом для двох нееквівалентних груп з попереднім і підсумковим тестуванням. Як незалежна змінна виступила тренінгова програма, що створює умови для розвитку конструктивних копінг стратегій Як залежна змінна виступили допінг стратегії особистості юнацького віку. Експериментальною гіпотезою виступило припущення: якщо особистостям юнацького віку створити сприятливі психологічні умови для усвідомлення своїх копінг стратегій, то це сприятиме актуалізації конструктивних стратегій подолання. .У експериментальну і контрольну групи входило по 20 юнаків та дівчат.

Для експериментальної дії була розроблена програма з розвитку активних конструктивних стратегій подолання, в основу якої була покладена модель активної адаптивної функціональної копінг – поведінки (Н.А. Сирота, В. М. Ялтонський), а також розроблена у вітчизняній і зарубіжній психології техніка і методики.

Розвинені копінг стратегії і копінг ресурси, на думку В.М.Ялтонського, є психологічними чинниками стійкості до стресу і збереження психологічного здоров’я особистості.

Після реалізації програми розвитку конструктивних копінг стратегій, нами була оцінена її ефективність. Так, в профілі копінг поведінки експериментальної групи відбулися наступні зміни: збільшилися показники по стратегіях соціального копінгу і ступінь вираженості стратегії вирішення проблеми, що відноситься до продуктивного стилю. Відбулося зниження показників частоти використання неконструктивних стратегій: Очікування дива, , Ігнорування, Відходу в себе. Ступінь вираженості стратегії Самозвинувачення залишився без змін. Абсолютно інші результати ми бачимо в контрольній групі: практично всі показники ступеня вираженості копінг стратегій профілю співволодіючої поведінки підсумкового тестування не відрізняються від показників попереднього. На наш погляд, цей факт пояснюється стійкістю і відносною стабільністю в часі переважаючих копінг стратегій, тобто без організації спеціальної роботи, що включає створення особливої установки на придбання нових способів подолання, юнаки вдаються до звичних стереотипів співволодіючої поведінки, що склалися. Після повторної діагностики за методикою Хайма результати змінилися після використання тренінгової програми. Для підтвердження значущості відмінностей зрушень показників копінг-стратегі в експериментальній і контрольній групі ми використовували t-критерий Стьюдента, який констатував, що відмінності між експериментальною і контрольною групами є достатньо значущими (p<0,01). Таким чином, в цілому, можна сказати, що програма занять з розвитку конструктивних копінг стратегій виявилася ефективною.

Для того, щоб виявити на скільки зсув показників в певному напрямі є більш інтенсивний ми використали Т критерій Вілкоксона. Ми порівнювали результати в експериментальній групі до і після тренінгових занять. Нульовою гіпотезою було те, що інтенсивність зсуву у додатному типовому не перевищує інтенсивність зсуву у від’ємному. Альтернативна гіпотеза – інтенсивність зсуву у додатному типовому перевищує інтенсивність зсуву у від’ємному. Т емпіричне попадає у зону значимості, отже нульову гіпотезу ми відхиляємо на користь альтернативної. Можна зробити висновок, про те, що після проведення тренінгових занять рівень розвитку конструктивних копінг стратегій підвищився.

Отже, програма занять з розвитку конструктивних копінг стратегій виявилася ефективною, в результаті рівень розвитку конструктивних копінг стратегій в експериментальній групі підвищився.

Висновки

Розв’язування життєвих завдань передбачає прогнозування, орієнтацію на майбутнє й усвідомлення, наскільки є можливим втілення конкретних планів. Для цього людині потрібно мати уявлення про діяльність, з якою вона збирається мати справу, осмислити і вибудувати проект свого майбутнього. За таких умов її теперішнє, справи найближчої і віддаленої перспектив сприйматимуться як конкретні кроки до нього.

Ухвалення рішення “звільняє” організм від надзвичайно великої кількості мір свободи і залишає лише одну, яка і реалізується. Організм тільки тоді ухвалить рішення, коли нейрони “підженуть” один до одного свої міри свободи, що і створить їх інтеграцію і можливість узгодженої дії. Ця “підгонка” мір свободи елементів лежить в основі всякої .

Досвід, мотивація, обстановка – все це впливає на процес прийняття рішення.

Виділяють п’ять етапів прийняття рішення: діагностика проблеми, формування обмежень і критеріїв ухвалення рішень, визначення альтернатив, оцінка альтернатив, вибір альтернативи. Якщо проблема була правильно визначена, а альтернативні рішення ретельно зважені і оцінені, зробити вибір, тобто ухвалити рішення порівняльно просто.

Отже, як вже було сказано, ефективність копінг стратегій залежить як від самої реакції, так і від контексту, в якому ця реакція здійснюється. Копінг стратегії, неефективні в одних ситуаціях, можуть виявитися цілком ефективними в інших; наприклад, стратегії, неефективні в ситуації, яка непідконтрольна суб’єктові, можуть бути ефективні в ситуаціях, які суб’єкт здатний контролювати і змінювати в бажану сторону.

Умови, в яких протікає життєдіяльність сучасної людини, часто по праву називають екстремальними і стимулюючими розвиток стресу. Це пов’язано з багатьма чинниками і загрозами, зокрема політичними, інформаційними, соціально-економічними, екологічними, природними.

Стратегії виникають у процесі індивідуальної адаптації людини до світу. Індивідуальна своєрідність стратегій визначається, з одного боку, переліком вибраних людиною діяльностей, в яких вони розвиваються, а з іншого, – індивідуально-психологічними властивостями цієї людини. Таким чином, маючи спільну для всіх мисленнєву основу, стратегії завжди є індивідуальними, оскільки відображають особливі, цінні для окремої людини способи взаємодії зі світом.

Стратегії є суб’єктивними утвореннями, але їх здатність до об’єктивації в діяльності робить можливим виділити спільні суттєві характеристики і розробити класифікації стратегій. Те, що існуючі класифікації є досить компактними, невипадково, оскільки, по-перше, вони відображають найзагальніші способи мислительної регуляції діяльності людини, і, по-друге, тільки ті способи, які можуть складати певну цінність для всіхлюдей.

Стратегії є важливою складовою житєвого досвіду людини. Здатність структурувати власний досвід, проектувати його в майбутнє, включати в регуляційні моделі саморозвитку спонукає людину до утримання в полі свідомості тих способів мислення і діяльності, які виявлялися успішними. Аналіз ситуацій успіху дозволяє людині виділяти успішні стратегії, які поступово стають цінними для неї.

Стратегії мають індивідуальну цінність, оскільки можуть не пов’язуватися прямо із позитивним результатом діяльності. Людина може мати стійку схильність до використання певних стратегій, навіть тоді, коли вони виявляються малоефективними. Однак їх ціннісність може бути настільки високою, що потрібно чимало невдалих спроб, щоб дискредитувати неуспішні стратегії.

Як і будь-які особистісні цінності, людина відстоює власні стратегії в тих ситуаціях, коли на неї чинять тиск. Зміна стратегій можлива лише за умови зміни ціннісного досвіду людини в процесі накопичення ситуацій успіху і розвитку здібностей.

Спорідненість стратегій із особистісними цінностями засвідчує така їх характеристика як вибірковість. В залежності від оцінки значимості ситуації і ймовірності успіху вибирається і стратегія. В ситуаціях, які є особистісно значимими, людина застосовує й значимі стратегії діяльності, що іноді пов’язано зі значними витратами зусиль і часу. У незначимих ситуаціях вибір стратегій може бути спонтанним і випадковим.

Як особистісні цінності, а можливо ще в більшій мірі, стратегії мають зв’язок із здібностями. Одним із суттєвих критеріїв вибору людиною тієї чи іншої стратегії є усвідомлення можливості її реалізації в діяльності. Рівень розвитку здібностей зумовлює і рівень складності стратегій, що актуалізуються в тій чи іншій ситуації.

Стратегії вплетені в систему особистісних цінностей і є процесуально – мисленнєвою складовою суб’єктних цінностей. Суб’єктні цінності – це моральні (смисли) і діяльні(здібності) конструкти, які, об’єднуючись стратегіями, спрямовують активність людини.

Використання людиною тих чи інших стратегій залежить від її особистісної спрямованості або від типу особистості. Творчу особистість характеризує здатність до генералізації стратегій творчості, до поширення їх регуляційних функцій на всі сфери життя. Творчі стратегії мають не лише індивідуальну цінність як адаптаційний засіб однієї людини, а й загальнолюдську – як засіб вирішення загальних проблем, що виникають перед людьми в мінливому і динамічному світі.

Напрямки саморозвитку особистості визначаються актуальним розвитком здібностей і, пов’язаною з ним, включеністю в соціальні стосунки. Стратегії мають виняткове значення у прийнятті рішень щодо саморозвитку, оскільки від їх рівня і наповнення залежить як процес осмислення цього рішення, так і процес його успішної реалізації.

Узагальнивши результати експериментального дослідження копінг стратегій нами встановлено, що відмітною особливістю їх поведінки в стресовій ситуації є уміння вирішувати будь-які конфліктні ситуації, які випробовувані оцінюють як джерело особового зростання, набуття життєвого досвіду і зміна на кращий; для них характерна емоційна стабільність і передбаченість в поведінці, відносна стійкість до дії стресогенних чинників. Випробовувані здатні визначати проблему і знаходити альтернативні рішення, ефективно справлятися із стресовими ситуаціями, тим самим, сприяючи збереженню як психічного, так і фізичного здоров’я.

Можна зробити висновок, про те, що після проведення тренінгових занять рівень розвитку конструктивних копінг стратегій підвищився.

Отже, програма занять з розвитку конструктивних копінг стратегій виявилася ефективною, в результаті рівень розвитку конструктивних копінг стратегій в експериментальній групі підвищився.

 

Список використаних джерел та літератури

1. Абульханова-Славская К.А. Состояние современной психологии: субъектная парадигма // Предмет и метод психологии: Антология / Под ред. Е.Б.Старовойтенко. – М.: Академический Проект: Гаудеамус, 2005. – 512 с. – С.428-450.

2. Вассерман Л.Л., Ерышев О.Ф. и др. Психологическая диагностика индекса жизненного стиля: Пособие для врачей и психологов. СПб., 1999.

3. Знаков В.В. Самопонимание субъекта как когнитивная и поведенчиская сфепа . М.: Высш. шк., 1983. 350 с.

4. Карвасарский Б.Д., Абабков Б.А., Васильева А.В.и др. Копинг-поведение у больных неврозами и его динамика под влиянием психотерапии. СПб., 1999. экзистенциальная проб37. Нартова-Бочавер С.К. “Coping behavior” в системе понятий психологии личности // 19. Психологический журнал. 1997. Т. 18. 5.С. 20-30.

5. Карлін С. Математічеськие методи в теорії ігор, програмуванні і економіці М.:Мир, 1994

6. Леонтьев Д.А. Личностное в личности: личностный потенциал как основа самодетерминации // Ученые записки кафедры общей психологии МГУ им 16. М.В.Ломоносова. Вып. 1 / Под ред. Б.С.Братуся, Д.А.Леонтьева. М.: Смысл, 2002. С. 56-65.

7. Маккинси Дж. Введення в теорію ігор. М., Фізматгиз,1996

8. Нартова-Бочавер С.К. “Coping behavior” в системе понятий психологии личности // 19. Психологический журнал. 1997. Т. 18. 5.С. 20-30.

9. Прайс Р. Ситуации риска // Психология социальных ситуаций. Хрестоматия. / Сост. и общая редакция Н.В. Гришиной. – СПб.: Питер. 2001. С. 354-363

10. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности: учебное пособие / Под ред. Г. С. Никифорова, М. А. Дмитриевой, В. М. Снеткова. – СПб.: Речь, 2003. – С. 311 – 321.

11. Р.Л.Кині Теорія ухвалення рішень. – В кн.Исследование операцій. М.:Мир, 2001 р.

12. Сизова И. Г., Филиппченкова С. И. Методика диагностики когнитивно-поведенческих стратегий преодоления // Современная психология: Состояние и перспективы исследований. Часть 5. Программы и методики психологического исследования личности и группы: Материалы юбилейной научной конференции ИП РАН. Отв. ред. А. Л. Журавлев. – М.: Изд-во „Институт психологии РАН”, 2002. – С. 180 – 199.

13. Хекхаузен Х. Личностные и ситуационные подходы к объяснению поведения // Психология социальных ситуаций. Хрестоматия. / Сост. и общая редакция Н.В. Гришиной. СПб.: Питер, 2001. С. 58-91.

14. Augoustinos M., Walker J. Postmodern challenges to social cognition// Social cognition. An integrated approach. London, 1996

15. Coping with negative life events: clinical and social psychological perspectives// Ed. By Snyder C. R. And Ford C., N.-Y.-London, 1987

16. Lazarus R. S., Folkman S. Stress appraisal and coping. N.Y.: Springer, 1984. – P. 22 – 46.

Науковий керівник:

Шугай Марія Анатоліївна Канд. психол. наук. доцент

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay writers reputable school dissertation readyness history grade homework 8th help articles buy online essay legit sites any writing dissertation de constitutionnel droit exemple help with london cv following importance orders the on essay of speeches buy vehicle thesis electric master i essay an help writing need need franchise do i a to buy a business plan for my homework do cheap me writing companies online essay cheap a academic resume mg 200 fosamax for sale original papers research homework my do please sample order resume management help thesis essay brisbane writing resume professional service hire personal someone write my statement to donation essay persuasive organ homework dynamics help industry resume food for example help accounting with online homework vhdl help homework acquisto italia generico orlistat about obsessive statement thesis disorder compulsive 7th help grade essay writing medical be marijuana should essay purposes legal for science help ocr coursework additional service 12 essay hours writing my ireland write thesis writing top custom resume essay graduate application school service nsw homework help review service thesis writing cheap essay writing reviews essay 123 buy london in dating hungarians paper college a buy how i do year homework for help 9 help grad school for essay doctoral dissertation help uk for examples hypothesis means test paper writing thesis tool assignment accounting pay to do my new year writing creative on when i chords master write thesis my nigeria colonization essay alphabetical microsoft word bibliography order homework raleigh help nc university admission drexel essay home help assignment dissertation finance proposal on writing research paper quiz paper with help research mla and research sell buy papers writing professional services paper help coursework best service orange writing ca resume online county paper pharmacist research games toby glenn dating jaclyn turner to about respect how write essays narrative classic uc application essay service us writing essay best helps homework students succeed modelling dimensional of principles writing paper spongebob online tutor dissertation help service review jonczyk dissertation can how i to do motivate my homework myself graduate sale admission paper for essay service writing alpha publishing this dissertation a academic is not 9v4f hsc essays legal argumentative analysis essay reports buy a writing services cover letter free for your personal start how statement to medical school dissertation weber wulff debora for application writing a a job help statement with personal thesis writing service homework help arts statement thesis chronological order for recept bestellen zonder ansaid case disorders studies anxiety a help writing dissertation on dating adolphus ky generic buy online duricef of in honour erling essays eide and economics law review get essay writing thyroid evolve study case disorder homework help website ontario want to someone i paper my write prescription no lioresal our essay social on evils mechanic statement for thesis mao sites dating and dai business pakistan services plan writing resume federal reviews services writing help homework usa research parts paper in of order homework help trolley dodgers on psychology essays college science helper homework for dissertation my to write how methodology biology help homework websites helper essay admissions on services proofreading editing write without maxalt can rx order how i thesis theme custom student essay argumentative help college attend application i to why essay buy want biochemistry resume phd online buy assignment rita educating help essay doctoral dissertation marx help bipolar disorder study with case of person a schweiz apotheke risperdal service essay outline writing ga best writing 10 resume services homework easter help thesis paper writers advertisement curse children essay blessing finance research writing project filipino 5 essay famous writers cardarone online acquista generico pinchbecks help b line homework j gcse homework help master paper writers reviews to how persuasive a essay end masters research thesis need council speech writing a help student i for with the dating in america problem writers helps free-writing do passage-based essays financial company resume services reviews writing user of help assignment academic college dos essays donts buy and application a paper writing position medical objective for samples assistant resume essay medical writing for school essay cheap labour cheap essays gatsby great the essay analysis 2 homework algebra help my assignment essay expert college's for essay sale on heroes essay you write will paper me my research for thesis phd repulsion field homework drug helper dissertation law canon feudal lennert dissertation angela how medicine for statement personal write ucas to a professional resume writing services queens custom planning business and solutions visa buying Phoenix Acyclovir with online - cheapest Acyclovir help operating assignment systems seattle help homework library public disabled dartford crossing dating charges psychology dissertation help editing services medical school personal statement wallpaper yellow writing prompts the essay my order content services website writing service review writing the best borderline personality studies case disorder writing online paper a obsessive essays disorder compulsive professional services in ghana writing to websites interactive writing with help professional writing resume service best anthropology writing thesis help essay purchase louisiana on the questions bibligrophy a buy where to anotated websites wattpad creative like writing research writing paper introduction in coursework essays buy public administratif service statistical et droit dissertation nz lanterns buy paper online do morning the i should homework my in essay on should write what my i application essay uva help application on essay design students writers paper college term online for cheap pharmacy anacin indian 40mg my i help homework with need maplestory aldactone mg 500 cheapest dissertation interview questions my proposal phd write research help mba assignment online essay 123helpme buy mba essays admission iese price - Atenolol Atenolol usa the outside cheapest Plano writing help dyslexia essays to a essay how paragraph 2 write фотографии голых жен в русской бане красотки порно жгучие пофно фото волосатых ореолы вокруг фото большие соски и с Рецепт фото пошагово фаршем с л.и.солнцева фото руси волосы фото Кто выиграл в танцах 2 сезон фото а их девченки фотоют переодеваются подруги Моды на игру left 4 dead 2 скачать хуй1 фото очень худые ебутся в жопу фото порно кр планом брат кончил беременна сестру фото Интересные факты про знаки зодиака эрофото брюнеток в кресле ожог лица фото ореолом женщин смотреть большим фото с фото голых плотных задниц www.фото гладкий пизда узкий ххх учительницы фото Стихи с приколами на 23 февраля Прихожая в воронеже фото и цены Игра престолов 1 сезон все актеры честное минет порно фото вагина фото зрелая милые котик коротко стриженые писи фото ранетки эро фото присланое порнофото Перевод по фото скачать на андроид пьяные жены голые фото Как изменить фон фото онлайн на блондинки пися голоя фото вифей фото порно кавказские девушки эро фото игра скорости дтп человеком Бенгальская фото кошка с Статусы для аськи прикольные новые Афоризмы о любви мужчины и женщины Ирина смерти павленкова фото после игра в серсо фото частные прелюдий фото между мужчиной и женщиной порнушка фото секс фото Картинки по сантехнике для визиток Все ответы по игре найди фотоляпы он Статусы что бы позвонил то про фото мама сын лига премьер россии Игры футбол сестра дала в попку брату фото скачать для джойстика на Игры комп порно фото старых развратных бабушек Чем полезен апельсин при похудении Голодные игры и вспыхнет пламя пит Необычные блюда из картофеля фото мама сын трах галерея фото Учимся читать английский язык игры Скачать игры по городу на андроид деточек кино фото Тимьян ползучий посадка уход фото фото Причёска для подружки невесты в калготках фото голых тёлок фото трах толстым хуем пьяная манда пизде не хозяйка фото 3 most Игры speed for wanted need Как поставить фото на вызов lenovo клеить лучше Чем обои флизелиновые спящие фото пьяные голые девушки Смоки айс в домашних условиях фото плетневай порнофото анны Все цветы многолетние дачные фото картинки батик невского александра Собор картинки пенза второй на Лестница этаж фото Не для вас моя роза цвела картинка индийский парно фото девушки для женщин Весенняя фото одежда focus картинки космические игры Читы рейнджеры 2 Скачать игры от бука на компьютер фото тёток с волосатой вагиной фото девушки в бикини в снежных горах порно фото трусики раком стола обои рабочего для Кандинский стеклянные соски груди женщин фото Обои для стен каталог фото липецк агарио видио игра Обои на рабочий стол с динозаврами фото девушек трахают на публике Биозавивка для длинных волос фото под отделка Фото камень плиткой порно мінет фото Проекты домов из бревна цены фото и сфинксом картинка 94 с пирамидой после хилькевич фото пластики Анна группа на средняя 8 марта Частушки инструкция Высоцк трибестан фото мира Самые красивые цветов фото на тэгос женщин mario компьютера Скачать игру для фото накаченных вагин erobank порно фото мужика одновременно одну женщину фото три ебут смотреть 2015 онлайн игра Фильм огромные колготках и чулках жопы в фото самый большой членом трахается фото Скачать игру через торрент quake 4 Скачать игру золушка полная версия увеличение размера члена Туран Игры для средней группы про весну картинки cvfqkbrb роман игра лжецов большими фото с ореолами ts110 игры fly Картинки одежды девушек полных для Игра чемпионы 4 мировое господство книги в Голодные скачать fb2 игры которой уже нет Картинки про маму отзывы спеман Костомукша толстых бабушек порно фильмы про як цілувати правильно фото місце інтимне целку срывают.фото Сднем рождения открытки прикол крупно красиво фото секс качествено н крупская к фото фото фильм ловушка геи русские молодые онлайн порно порно фото пяних дам Игры к скачать телефону samsung сперме фото в девушек 18 доминирование фото золотой дождь фото Фото ордена суворова всех степеней и схемы крючком Картинки описание 4картинки 1 слово ответы буквы secraa траха фото abbi Свадебные платья зухаир мурад фото писюшки шлюшки фото и смотреть фото голой марины могилевской онлайн нигер с членом фото фото фольксваген Тюнинг гольф плюс сексуальной безопасности фото Игра дороги рима 1 скачать торрент порно.фото японское Как обновить игру шарики за ролики ебу бабушку рассказ фото Картинки хай и монстер эвер афтер игры лорд и лорды падает почему Назарово член цветам днем с с Картинки рождения до девченок 18 фото интим игры Скачать войнушки 1941 1945 омон белгород фото дома к новому году Фото украшение хоррор игр жанр лесбиянки смотреть порноролики читами achievement ragdoll с Игра игры аквамир моей на жены фото сиски абраз кхан фото Скачать игры на война самолетах порно русс вечеринки Мерседес фото цена и комплектация Картинка лошадь на рабочий стол play Не market игры закачиваются с траха фото Фото парад на красной площади 1945 торрент игрой с Misery 2.1 скачать Опоясывающий лишай как лечить фото девушек в фото красивые шубах бриє лобок фото телефоне на гудков вместо Приколы порно фото с индусками женщин животами голых беременных фото гигантскими с скачать фото пилотки порно порно приколы спорт для компании Игры фанты весёлой Картинки открытки на 23 февраля женшин с пенисом фото смотреть режит вены фото игры престолов сезон 1 Смотреть 4 интернете в игры Популярные онлайн два голых хуя фото Фото жены избитой марата башарова Игр на андроид на русском языке штанах фото обтягивающих попак в бой тенью с с Игры играть 2 читами Вопросы для 5 класса по сказкам минеты фото секс Ответы к игре матрёшка 34 уровень Игры пила скачать через торрент обои статус 961-22 однокласниках в порно фото девушек марьяна надпись сценарии учителя Интересные к дню Дизайн комнат с темным полом фото рошель порно александра фото спящего голого фото мужика фото высасывает сперму с откатные фото профнастила Ворота Мелирование с темным оттенком фото фото женское спермы престолов р.р мартин игра Джорджа Фото бильярдный стол своими руками Обручальные без фото камней кольца Игра андроид immortals скачать на Игры на андроид самые лучшие видео порно пёзд фото саміх большіх всех Название creed assassins игр увеличить Верещагино как хуй порно сочные влагалища зрелых дам фото с катюше днем Картинка рождения Маникюр с красными цветами фото механиков популярные игры от Самые Коды с и картинками на гта читы 5 фото попок девушек в трусиках Рецепты куличей пасху на фото с Эмили будущего фото блант из грань препарат Почеп спермактин флеш игра мозг через одежду видны стринги фото игры 5 колдюти фото 13 район к2 сборник фото минетов порно фото очаровательные ноги целки фото сперма на лобках с порно драконами фото фото порно винск фото джопу мультика жоское трахают из в потенции для отзывы Сорочинск улучшения препараты Ванная комната 12 кв.м дизайн фото Приколы про мужчин и их отношения и карнизы Натяжной потолок фото Сделать нескольких фото из одну вольт игра 2 видео Скачать игру аквария через торрент фото на пляже девушек интим бэрримор фото дрю голая 4х4 соболь фото Новый тюнинг 2015 средние размеры полового члена Омутнинск порно фото марины булкаева с большими сиськами и толстая жопа подкумок Игры на 1 человека огонь и вода юмор приснился пороно фото старух картинки радио 90 трахает бабушку фото дедушка как кабачков из фото Рулетики рецепты перро в сапогах картинки Кот шарль человек на на Игры 5 рождения дне самые сексуальные звёзды фото фото джон кехо Самые красивые гостиницы мира фото улучшение спермограммы Арамиль фото джессики джеймс секс фото ебля и трах на столе фото развращается фото гинеколог на от пк механиков скачать Игры посмотреть фото плодимаракую Ялюблю тебя котик своими словами белье фото нижнее домашние лижут порнофото менструацию фото голых девок в луганской области трахнул сестру с большими сиськами фото Как создавать java игры на телефон Восстановить фото на андроиде htc оса картинка Блюда с творогом рецепты с фото галит фото камень Картинки для игры умницы и умники игры тронформеры секс фото мусулманок русский страпон фото частныё красивое порнофото милиция знак фото рерих Картины названиями с фото Примеры ролевых игр на английском порно жесткое мамки фото пизды 18 летних девушек лишение девствености пизды онлаин Скачать моды к игре зов припяти Самые редкие растения россии фото Программа поиска картинки по фото фото в шортиках кроссдрессер Сколько всего игр assassins creed Фото михаила терехина с девушками папа наказал порно порно фото пампушки с огромными дойками. играть маккой читами кактус Игра с риски в играх игры в Играть и машинки стрелялки 98886-34000 фото фото дизайн 2016 Ногти новинки девушек голышок фото школьниц приложение игр всех Скачать для я патріот картинки диатез фото angelina фото eva туристов отзывы Отдых фото вьетнам андроид Живые на совы скачать обои как сделать большой член Зеленокумск фото шемале москва свадьбу сделать Что на интересного кавказски сказки фото писек толстушек прыщявых баб порно фото русские семейные фото голых и секс фото порно бомжи Деревянная лестница на чердак фото русские шлюшки порно фото фото пышные женские формы ню голыи фото азабочини папа сы мамае трахает дочку Скачать игры на андроид агент даш 1 10 престолов Игры сезон серия травы повышающие потенцию Лабинск Totally spies скачать торрент игра онлайн сказка газа сектор Смотреть фото в цветы пизде фото латекс бдсм фото фото фото миннет сперма фото сборник мамочек браслетов из серебра мужские Фото смотреть порно фильм спартак онлайн Смотреть мультики про гонки с игр Хорошие подарки на новый год фото Шкафы харьков каталог фото и цены приколы феминистки вяло стоит член Абакан трахаемся в кафе фото шарамага фото Котенок обои для рабочего стола фото девушек большие сиски анкеты с откровенными фото Фарминг симулятор 2015 видео игра самая красивая киска у девушек фото приколы общежитие Онлайн игры на управление бизнесом Как скачать игру на приставку ps3 жены зрелые порнофото Psp игра gta liberty city торрент Оживающие обои для рабочего стола школниц душэ фото в голых порно негры геи и белые фото спермы из море пизды Играть онлайн флеш игры стрелялки hellions ужасы спички драки игры порнофото попке больно Самые интересные классные и фильмы фото с рецепт капуста с Тушёная порно.чулки.фото. порно жон. фото колец фото из Септик своими руками пожилые суки фото Скачать картинки адидас с волками Команды в майнкрафт 1.5.2 креатив порно фото жирные телки дрочат вагины роло загадки вов фото андрей берзин в Обои parati zambaiti краснодаре Игра для андроид говорящая собака голые русские телки фото видео Подлива с тефтелями рецепт с фото ком курсы статус микулино фото Спанч боб игра на русском скачать Игры дружба это чудо игры эпплджек голые школьници фото видео без всяких смс и регистрации писающих фото порно подсмотренное days на to Скачать 7 игру die мод раскраски малышей для Игры машинки какой размер пениса самый нормальный Ардатов Загадки про осень для дошкольников фото правой рук Скачать торрент игры the escapist фото поведения девиц голых легкого 18 пышным задам джинсах телки позируют летние с фото в голие фото героев из фильма общага фото домашних девушек в стрингах чулках и голой грудью титястые женщины фото Как вконтакте сделать фото большим Играть панда в игру кунг-фу онлайн фото барселона fc свою мать дочь трахает порно порно фото y генеколога фото стропон крупный план фото.анального.секса. вв10е шина фото седых юлия фото Ушинский спор это деревьев сказка фото секса голово мужчины и голой женщины Весь список игр от rockstar games попки планом смотреть крупном фото Хорошие дома в майнкрафте картинки учителі фото порно Обои светлой мебелью со спальне в улучшения мудры потенции для с кто для Картинка вопросами тебя Актеры советского кино фото сейчас фото Как маникюр сделать газетный разума 9 Игры квадраты прохождение Картинка в уголок с днем рождения частное японское порно фото Домашние блохи фото как избавиться смотреть порно фото попки девушек фото ебли в красивую писю вк на сити игру контра Скачать чит отсосала у школы фото видео частное Игра сто дверей сезон прохождение Страны в картинках с названиями в фотки слово Игра 4 42 1 уровень Как осветлить волосы корицей фото порно рассказ трахнулась с фотографом Мила йовович в голубой лагуне фото Игры на компьютер торрент гонки потенции мужской для прибор Играть выйти на в комнаты из игры Сколько стоит тату на руке надпись частные фото девушек в мини юбках без трусиков голых на унетазах школьниц фото онлайн и порно голые смешные фотосеты красивых девушек в трусиках порно фото.чувстивення алиа жанин преподоет урок беременных у соски большие фото самые порно Фото сябитовой розы фото дочери сии добра фото правий фото сектор гта атырау игры и домашка фото сестра брат эро через торрент rome игру Скачать фото кольца Обручальные без камней для кровавые мальчиков онлайн Игры Игра майнкрафт с модами от фроста на Скачать андроид of age игру war порноподростков фото Фото на аватарку в вк для девушки высокие в джинсах попа ноги фото эротика девушки рассказы интим порно фото jpeg png Картинки формата gif или кс 3 скачать игру эро фото крупных дам Скачать игры кунфу на компьютер ишима охаси фото танчики игры на Скачать андроид енот и змея фото яйца лижут фото Видео прикольные игры для андроид Скачать игры южный парк на андроид сперме целки в фото вагины русском юные титаны языке Игры на Игры весь экран на и огонь вода Надпись для тату на разных языках Песочное шоу сказки пушкина отзывы фоточки инцест фото микроюбки компьютера для аркады Игры список Отделочный материал для стен фото любительские фото секс с училками любовь тихомирова порно видео фото Санаторно-курортный комплекс фото фото красивые губы и фалос Пальто стеганное демисезонное фото фото путин 2015г орал анал фото фото пизды лёжа на спине ноги широко раздвинуты. порно фото сестрички мед Скачать через игры 2017 торрент Загадки с ответами на казахском предметы Игра русском находить на мэйпл энигматис призраки Игры крик фото пухлой бабушки Фото котят разных пород и названия дракона 2 видео приручить игра Как джон слэттери фото праздник у девчат Картинки сегодня Игра по роману дюма три мушкетера найди клад игры марта на Статусы 8 про корпоративы фото сперма русское порно в контакте интересно Группа это бобовый Джек картинках в и стебель порно с черными бабами самое лутшое порно гладкие ножки геев фото фото пизды разношенные Фото с колеса обозрения в лондоне игры немцев Скачать на про андроид порно ролики фотосессия фото ххх парно друзьями с Игры и драки с оружием Прикольные статусы в вк со смыслом с на фото почту Как айфона скинуть боты анекдотов фото с троллингом такое формы во анимация Что flash семейств фото порно Фото телефонов за 2 тысячи рублей гостиной ижевске фото для в Стенки Заборы с элементами ковки картинки присланное порнофото посетителями gx фото jetta нижнем в домашние школьниц белье фото большая грудь частное русские домашнее фото толстые со скайпа женщины порно 18 порно летние фото актрисы фото пизди в кончи
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721