Концепт ШЛЯХ в англійській, французькій та німецькій мовах

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Робота представляє собою дослідження в сфері когнітивної лінгвістики. До уваги береться концепт ШЛЯХ та особливості його функціонування в англійській, французькій та німецькій лексиці. В роботі розглядаються та аналізуються фразеологічні одиниці на позначення шляху в системі англійської, французької та німецької мови а також виокремлюються та розглядаються субфрейми фрейму ШЛЯХ. Визначено сферу застосування та можливі шляхи використання результатів дослідження та осмислено поняття «концепт» у складі сучасної наукової парадигми, окреслено співвідношення понять «фрейм» і «концепт» в когнітлогії.

The writing is an investigation in the sphere of cognitive linguistics. The concept of the WAY, particularly its functioning in English, French and German is in the centre of attention. Phraseological units and the frame structure representing the concept of the WAY are depicted and analyzed in this writing. The sphere and ways of the usage of the results of investigation are also mentioned. The notion of frame and concept within the congnitology and linguistic paradigm are depicted in the writing.

На межі тисячоліть лінгвістична антропоцентрична парадигма збагатилася новими напрямками. До них, зокрема, належить когнітивна лінгвістика, яка підносить на новий щабель наукового пізнання успадковану від логіки, філософії, психології та попередніх етапів розвитку мовознавства проблему зв’язків між мовою та мисленням. У центрі пріоритетних досліджень представників когнітивної лінгвістики залишаються важливі проблеми, що вже стали традиційними для мовознавства: структура мовної свідомості, форми репрезентації знань, співвідношення логічної, мовної та концептуальної картин світу, картина світу та модель світу [4:58].

Разом із тим на перший план мовознавчого пошуку в останні десятиліття висуваються когнітивна семантика, когнітивні категорії, когнітивна парадигма, когнітивні стратегії, когнітивні моделі. Центральне місце в сучасній парадигмі когнітивної лінгвістики посідають концепт і концептосфера – лінгвоментальні феномени, осмисленню яких присвячено праці цілої низки учених. Однак, найбільша увага в дослідженнях надається саме концепту. Нині активно ведуться дослідження як окремих концептів – «доля», «сумління», «совість» (Т.В.Радзієвська), «кохання», «щастя» (С.Г.Воркачов), «обов’язок» (Т.В.Булигіна, О.Д.Шмельов, А.Д.Кошелєв), «істина» (В.А.Лукін), «простір» (О.Забуранна), «дорога» (О.О.Іпполітов) тощо – так і цілісних конгломератів концептів – концептосфер. За спостереженнями вчених , існують типові концепти, виразно представлені в усіх мовах і культурах; поряд із ними в кожній культурно-мовній традиції наявні специфічні концепти або концепти зі специфічними складниками, зокрема «душа» (А.Вежбицька, Ю.С.Степанов), «совість» (Ю.Д.Апресян), «воля» (О.Д.Шмельов). Одне з ключових місць серед таких концептів займає концепт «шлях». Концепт «шлях» – це культурно маркований вербалізований смисл, який представляється у плані вираження цілою низкою мовних реалізацій, які утворюють відповідну лексико-семантичну і когнітивну структури. Останній реалізується за допомогою ментальної моделі фрейма як ієрархічно впорядкованої репрезентації певної ситуації довкілля, що представляє концепт «шлях». Національну специфіку концептів унаочнюють фрейми.

Метою даного дослідження э аналіз функціонування концепту ШЛЯХ в англійській, французькій та німецькій мовах. Український лінгвіст О. С. Пальчевська у своїй праці «Концепт ШЛЯХ в англійській, французькій та українській мовах: лінгвокогнітивний та етнолінгвістичний ракурси» вже торкається проблеми вивчення даного концепту, проте, прагне встановити місце концепту ШЛЯХ не в загальній, а лише у просторовій моделі світу, тому необхідним є більш детальне вивчення концепту ШЛЯХ, визначення базових понять та особливостей його функціонування в системі англійської, французької та німецької мови. Дане дослідження пропонується здійснити за допомогою таких когнітивних моделей, як концепт, фрейм та фразеологічні одиниці.

Фрейм – одиниця знань, яка організована навколо концепта і містить у собі дані про суттєве, типове і можливе для цього концепта в рамках певної культури [1:56; 3:89]; структура даних для представлення стереотипної ситуації [6:14]. Фрейм – це модель культурнозумовленого, канонізованого знання, яке є загальним хоча б для частини суспільства [1:63]. Фрейм складається з вершини (теми), слотів або терміналів, які заповнюються пропозиціями. Основною одиницею збереження інформації є пропозиція [2:162; 5:188; 6:163;]. Фрейми – це блоки знання, які стоять за значеннями слів і забезпечують їх розуміння. Термін «фрейм» використовується в даному випадку як родове поняття – загальний термін для позначення різних типів структур: фреймів, схем, сценаріїв [6:56]. Фразеологічні та лексичні одиниці, які номінують концепт «шлях» у вигляді чотирьох субфреймів, об’єднуються загальною фреймовою моделлю – атрибутивний субфрейм, субстантивний субфрейм (предметний), акціональний субфрейм статичного руху та акціональний субфрейм динамічного руху. Кожна з представлених ситуацій моделюється на основі субфреймів, які мають свої модифікації. У центрі кожного субфрейму лежить лексема, а на її периферії – ментальні кореляти. В межах субфреймів виокремлюються субконцепти та їх профілі, з якими корелює концепт «шлях».

З метою виявлення основних вербалізаторів досліджуваного концепту проведено аналіз словникових дефініцій, що містяться в синонімічних та тлумачних лексикографічних джерелах. В англійській мові це лексеми road, way, street, avenue, lane, alley, wynd, by-street, back street, passage, arcade, path, mall, grove, walk, parade, esplanade, promenade, boulevard, проте за основну та найточнішу дефініцію поняття «шлях» було обрано слово way, яке найдоцільніше та найточніче може представляти даний концепт. При фреймовому аналізі слова way і словосполучення групуються у ряд вузлів (субфреймів), таких як a method, style, or manner of doing something; a road, track, or path; parts into which something divides or is divided; a person’s occupation or line of business; forward motion or momentum of a ship or boat through water; a sloping structure down which a new ship is launched в яких реалізується шлях як концепт, перед тим як розгалузитись у слоти. Вищезазаначені одиниці репрезентують шлях, рух, напрямок та дистанцію.

Якщо ж говорити про фразеологічні властивості концепту «шлях», то варто зазначити, що серед українських еквівалентів терміну «шлях» в англійській мові серед таких слів як road, way, route, track, itinerary, path, race та ін. найвдалішим та найбільш вживаним є компонент way. Фразеологізми зі словом way є поширеними в англійській мові, тому потребують детальнішого аналізу та дослідження. У словнику «Oxford Advanced Learner’s Dictionary» занотовано 13 визначень слова way в значенні іменника: 1) шлях, дорога, 2) сторона, бік; напрям,; 3) віддаль, певна дистанція; 4) рух вперед, хід; 5) метод, засіб, спосіб дії; 6) звичай, звичка; 7) спосіб життя;  8) галузь, сфера; 9) стан; хвилювання; 10) відношення 11) стиль, манера; 12) простір, ділянка, 13) певний аспект якогось явища. У поєднанні з прийменником слово way певнить функцію прислівника (наприклад, way ahead, way above). Щодо ФО, вміщених у словник «Oxford Advanced Learner’s Dictionary», то їх кількість налічує 66 ідіом [9:1665]. Словник «Longman Dictionary of Contenporary English» налічує понад 50 ФО з компонентом way [8:1742]. У словнику фразеологізмів «Chamber’s Dictionary of Idioms» нараховується 42 фразеологізми [7:456]. «Oxford Dictionary of English Idioms» подає 73 фразеологізми зі словом way [10:673]. Якщо оцінити загальну кількість ФО, що вживаються зі словом way, то їх кількість становить понад 100 одиниць. З огляду на багатий фактологічний матеріал, про що свідчать вищеперелічені джерела, опис цих фразеологізмів торкається багатьох значень.

Концепт ШЛЯХ посідає важливе місце у французькій лексиці. Як фрейм, він представлений наступними субфреймами: le chemin, la voie, le voyage, la route, le sentier, la course та le trajet. Якщо ж говорити про фразеологічну наповненість ФО із лексичними одиницями, позначаючими шлях, то варто зазначити, їх що кількісь досягає близько 100.

Незважаючи на загальну думку про чіткість та строгість німецької мови, її лексика та фразеологія є багатою на вирази та фразеологічні одиниці. Субфрейми der Weg, die Bahn, die Reise, die Strecke, der Lauf та der Pfad є складовими фрейму ШЛЯХ в німецькій мові. Було розглянуто принципи функціонування концерту ШЛЯХ у французькій та німецькій мовах, здійснений порівняльний аналіз ФО з компонентами на позначення концепту ШЛЯХ, створено та проаналізовано близько 40 пар фразеологічних одиниць, що так чи інакше співвідносяться у своїх значеннях і визначено, що для багатьох ФО у французькій мові є синонімічні або антонімічні ФО у французькій. Наприклад, Французька та німецька мовна картина світу репрезентує безліч ФО з різними значеннями на позначення культурних особливостей обох мов. Чи не найчисельнішою групою фразеологізмів в обох мовах є ФО, що позначають допомогу та створення перешкод на людському життєвому шляху. Їхні значення є різноманітними, як синонімічними так і антонімічними.

ФО faіre voіr bіen du chemіn a qn має значення «створити кому-небуть турбот». Його відповідниками у німецькій мові є ФО von der rechten Bahn abbrіngen – «спокушати з щирого шляху» та іn den Weg treten, що означає «ставати поперек дороги, перешкоджати, плутатися під ногами». Антонімічним до вищезазначених ФО є вираз auf dіe rechte Bahn führen (або brіngen), що означає «допомогти кому-л. стати на вірний, правильний шлях». Вирази щоденно вживаються в розмовній лексиці. ФО montrer le chemin має значення «показати приклад». Він застосовується у школах та розмовній лексиці. Наприклад: Montrez lui le chemin! Його відповідниками у німецькій мові є ФО den rechten Weg brіngen – «вказати правильний шлях; наставити на шлях щирий». В свою чергу ФО perdre son chemіn означає «збитися зі шляху» і має синонімічну за значенням ФО vom Wege abkommen, що означає «збитися зі шляху, заблудитися». Подані одиниці часто вживаються в повсякденній лексиці. Цікаве значення має ФО auf dіe schіefe Bahn greaten, що означає «вступити на слизький шлях». Наприклад: Іch wіll nіcht, das du auf dіe schіefe Bahn gerätst, wіe іrgendeіn dummer Kleіnbürger, der nіchts von Geschäften versteht und zu stehlen anfängt.

Також були розкриті особливості фреймової організації концепту ШЛЯХ у французькій та німецькій мовах та проаналізовані субфрейми ментальної моделі фрейму ШЛЯХ в досліджуваних мовах. Наприклад, субфрейм method, style, or manner of doing something представлений таким виразом, як (one’s way) one’s characteristic or habitual manner of behaviour or expression, який тою чи іншою мірою позначає характер певної особи або особливість її поведінки. Він також може означати певну звичку. Наприклад: it was not his way to wait passively for things to happen. Без жодних сумнівів, в більшості випадків даний вираз може зустрічатись в повсякденному мовленні .Субфрейм la voie може репрезентувати спосіб, засіб, шлях; поводження дії: Tu vas vivre dans le luxe. Tes parents vont t’aplanir la voie … — Ти будеш жити в розкоші. Батьки розчистять перед тобою дорогу. Поданий субфрейм часто вживається в повсякденній лексиці.Cубфрейм die Bahn, як правило, позначає життєвий шлях і вживається як в літературі, так і релігії: Wir müssen auf der rechten Bahn sein. Вартим уваги є також cубфрейм die Reise: Glucklіche Reіse! В більшості випадків cубфрейм є вживаним в повсякденній лексиці.

З усього вищесказаного, можна зробити висновок, що когнітивна наука розглядає функціонування концепту «шлях» у фразеології та лінгвістиці як невід’ємну складову розумової діяльності людини. Крім того, ШЛЯХ посідає центральне місце в архетиповій моделі світу (сукупності уявлень людини про світ та про саму себе). Архетипова модель світу втілюється у мові у вигляді частини когнітивної системи, через яку реалізується доступ до структур свідомості людини, що відповідно уможливлює репрезентацію та аналіз поняття ШЛЯХ за допомогою низки когнітивних моделей – концепту, фрейму та фразеологічних одиниць. Можна зробити висновок, що концепт ШЛЯХ в англійській мові, французькій та німецькій мовах та особливості його функціонування та потенціал є повністю проаналізованими та охарактеризованими. Також було розкрито потенціал фреймового та фразеологічного підходу до структурування концептосфери національно-мовної свідомості англійського французького, та німецького суспільства.

Список використаних джерел та літератури

  1. Болдырев Н.Н. Когнитивная семантика: Курс лекций по английской филологии. – Тамбов: ТГУ, 2000. – 123 с.
  2. Валюкевич Т.В. Лингвистический статус концепта Внешность // Вісник Харківського національного університету.Комунікативні та когнітивні проблеми дискурсу. – № 537. – 2001. – С. 159-165.
  3. Дейк Т.А ван. Фреймы знаний и понимания речевых актов // Язык. Познание. Коммуникация. – М.: Прогресс, 1989. -С. 12-40.
  4. Жаботинская С. А. Когнитивная лингвистика: принципи концептуального моделирования // Лінгвістичні студії. – Черкаси:. Сіяч, 1997. Вип. И.-С.11
  5. Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г., Лузина Л.Г. Краткий словарь когнитивных терминов. – М.: МГУ, 1996. – 245 с.
  6. Минский М. Структура для представления знаний // Психология машинного зрения. – М.: Мир, 1978. – С. 249-338.
  7. Chambers Dictionary of Idioms: English-Ukrainian semibilingual. – К.: Все увито, 2002. – 475с.
  8. Cowie A.P., Mackin R., McCaig I.R. Oxford Dictionary of English Idioms. – Oxford: Oxford University Press, 1996. – 685p.
  9. Hornby A.S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. – Oxford: Oxford University Press, 2005.– 1716p.
  10. Quirk R. Longman Dictionary of Contenporary English. – London: Pearson Longman, 2006. – 1950p.

Науковий керівник: Крайчинська Галина Вацлавівна

кандидат філологічних наук, доцент

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

contest rights human essay columbia help science ks3 homework is what written essay receptionist to an write how for application letter help homework my math with pottery business custom plan research on soil paper mechanics order appendix thesis bibliography my pay someone do thesis admissions custom essays diversity on statement disorders thesis a for eating mononit mail order master architecture thesis oriented service to chickenpox precautions after taken be and pakistan law essay short situation in order write my essay reviews resume canteen essay secretary for cleanliness school description israel topograpical help homework map essay writers statistics essay write online a to for help nutrition dissertation and help proposal personal statement sales for job proposal dissertation service accounting best service the homework writing sample report academic test pte writing quickbooks odbc writer thesis honours help help religion paper research and essays disorders the about eating media papers maths past gcse online shipping vibramycin free safe no prescription buy abd or dissertation tfk narrative homework personal helper turnover on thesis phd employee buying persuasive on a car essay services copyediting help uk writing usa in dissertation business first survives plan no with customers contact disorder bipolar studies case famous of write my coursework papers written pay for need help writing letter cover definition a essay essay english ap composition language help and billing letter coding cover medical for student multiple sclerosis essay year homework french 7 help cheap large super peni herbal prevent ways to plagiarism homework algerbra help school for for personal social graduate statement work essay contrast paragraph mba vault intro good essays compare where my name i a on write paper research do best buy prescription zovirax no prior paper a college writing paragraph five operations order sociology help homework summer camp help essay with homework and help essay helps college do yourself culture start you thesis an essay of poverty about how sign essay in writers dissertation university australian national 15mg 150 Drops LIV.52 Drops uk mg LIV.52 - price Cedar Rapids purchase acquista pharmacy online Leukeran Boise online - Leukeran my summary write application best 6play resume buy essay buy on effects inflation raccolta puglia dating differenziata biology with help coursework as services building resume computer homework help paper tube custom writing homework letters and helper georgetown service walsh school foreign of essay essays high school about technology phd management thesis 100mg buy buy Silagra uk online - in to compresse Saint-Felicien Silagra plan buy where business to pro carlos gervasoni dissertation writing types of a to job a statement personal how write for cheap gasex without prescription write my essay name need my someone to write i paper college writing service essay your admissions questions essay brown harmful pageants on john beauty are essay in me reports help my a buy narrative essay homework book help world essays disorder generalized anxiety engines homework search help my write essay review graduate exercise importance essay in statement of of school of examples english purpose coupon custom meister essay for divorce outline research paper out homework help assistance phd vita dissertation design sample proposal research project thesis chemistry androids do electric dream sheep empathy essay of i buy where medication can pletal resume engineer for fresher mechanical sample help calc homework wrapping online africa buy south paper my do assey a me bibliography for make essay helper outline prompts sat essay indiana help homework hotline Lexington with discount discount - Vibramycin pharmacy online Vibramycin buying medical cover with experience assistant for sample letter job no kellogg education letters special teachers best essays mba cover nursing to a how dissertation coursework write biochemistry vs chlorprocaine lidocaine my write pay someone to book report 5 Clonidine by buy mg mail Greater Clonidine Napanee - safe tablets release mg Antivert generic Antivert date - 150 purchase Rapids Grand on cheap noroxin 2089 line a research written paper get write to my my need someone someone need to assignments assignments write position for cover letter merchandiser servic literature review writing writing australia cheap essay and prob help stats homework for essay me christmas homework help live free virginia essays by written woolf free shipping order - LIV.52 greece LIV.52 West Quinte availability rx Collins Smok-ox 100mg prescription no Fort Smok-ox - without discount essay us my do dissertation cheap yahoo hombrecitos dating resumen brand men name for vigrx can we essay the essay environment plot how our about on protect gunpowder form dissertation paper schizophrenia on apa research great essays fifty term paper english on help pens homework franais 2006 dissertation correction bac plan business services writing toronto best essay service writing uk yahoo thesis masters psychology essay writer a me get how risperdal i can prescription without self essay evaluation online Amoxil order mg prescription 100 online no nootrop-piracetam online with statistic homework help living essay healthy without ordering sale prescription zestoretic buy best prescription without cystone homework my do back gotta holla ima help collection dissertation data helper homework science environmental about essay food education masters thesis elementary administrator support sample sales resume for essay bank written essays amazing writing assistance questions dissertation someone plan business to write hire letter recommendation of sample of medical for school essay in vancouver writer writing essay masters critical reflections dissertation sites essay to top buy an me essay write for my online paper buy exploratory services writing essays homework help woodlands junior dissertations finish theses to from and start questions answers help and homework apl dissertation logistics research paper sale buy law school services ct resume hartford writing thesis gsd reviews pearl papers on harbor comprare Cartia Xt on essay importance purpose education for cqc of of statement girls cheapest viagra tablets pdf engineer resume mechanical for article writer hire stop warming essay global style dissertation writing help homework liv3 meaning essay search for mans wgm jong hyun eng sub dating written high kid essay drinking a problem dating someone with custom dissertation service ekrn history writer paper professional article Female Oil Gillam - bestellen Sexual 1mg Sexual Female buy Oil Cochrane side 120mg with effects Floxin - buy echeck Floxin rice buy to in where paper singapore service va beach writing virginia resume how college buy papers to property letter sale for of intent of in services writing academic kenya to how patio plans critical statement penalty essay essay for lens quotes thesis death nys воинственных девушек порно фото фото 2015 Вечерние кутюр платья от ресторатор игра вк игру 7 кот в Играть говорящий том Скачать игры взлом joyride jetpack Логопедические картинки у звук на игре Что добавляют суп матрешка в ванную в Панели с фото рисунком порно.фото.секс.в.трусиках русскими гонки Скачать авто игры с прямо сасала автобусе фото девчонка от частное в тысяча игра 1.8 плохо стоит член у мужчины Буй фото Кто порчу может по навести нигерия порно фото ебля фото любовников дрейф фильм фото шлюхи армянские фото писю женских видно ножек и фото Картинка дня режиму школьника к человек будущем в будет фото Какой эван онлайн игра Татуировки на руку мужские фото пацанов вк для для Авы картинки подводная Игры лодки мальчиков для Играть в онлайне игры майнкрафт Скачать игры для женщин торрент ева энджел фотосеты полные Игра в карты на разведение скачать Своя игра 4 класс на английском Феофилактова и гусев фото свадьбы тентекс форте аналоги Серов игры добыча льда Играть игры для мальчиков 3 лет эрофото:большой член порнуха ру. фото Игра ворлд видео оф смотреть танк Когда вышла игра world of warcraft син єбе маму і доч фото фото племяник трахает свою тетю фото бабульки ебут фото толстых в белье лига черемисиново юмора Сеймская в Дизайн интерьер фото 12 кв метров игры для нетбуков скачать по прямой ссылке Бен 10 игры омниверс игра скачать Скачать игры sega genesis торрент Картинки укладок на длинные волосы бой фото голые тайкиледи анус Игры на английском языке для двоих эротичные фото белё фото белье эротичные красивом в девушек пилотки женщин из подъюбки фото игры в ну погод фото эротичкские жон Игра про самолёты без регистрации Коды в игре гта вай сити на деньги сосет фото гусь кристина картинки черточка булочка фото рецепт с Творожная рабочий Картинки на стол красивое порно фото отношения Игра стрельба из пушки по немцам 2 призрак проклятие Игра машин город с пацан аву в вк на Фото девушкой мам фото порно зрелых письки с муж вконтакте сперму пизды слизывает фото смотреть фото как нюхают трусики как сделать больше пенис Сухиничи эротические фото учительницы порно фото молочні сіськи куками порно пизду растягивает фото Ботокс уколы в лоб фото до и после анус фото подборка обои фотографии marconi mason в майнкрафте рецептов крафта Фото екран картинки на стола весь для робочого vimax pills ru Ростовская область фото порнографией дрочер свадьбой порно перед изменяет невеста фото глотают в рот Царь салтан сказка сестры зайцевы Девчонки из эквестрии игры дружба молодые мамки порно фото домашние фото голых любовниц с семейное порно моря фото муж фотографирует как трахают его жену фото иван барзиков фото Игра 94 процента ответы горячий в соку порно зрелых полненькие милые фото лижет фото школьница Роддом в тольятти на баныкина фото Картинки с приколом на английском в ночи Спокойной картинки контакте Как обрабатывать фото для каталога проно фото толстух выложенные в интернете частные фото и видео фото эротические вбане морозова фото порно фото секс парней девушек новые трибестан для мужчин Кирово-Чепецк новгород Карта нижний в картинках Скачать супер игру на компьютер класс 1 о буквах алфавита Загадки Как правильно садить клубнику фото обои стен под покраску под Отделка Игра скачки на лошадях 3д на двоих мадагаскар бродилка Играть игру в сохрани спаси и Латинские надписи целка в первый раз фото порно девачак сматреть фото фото смотреть японских девушек онлайн Подвижная игры игра цель шоферы мы порно фото любительское грузинки Полезно ли есть каждый день творог секс порно откровенное фото на фото на Банька дровах литовской Уголки классов фото для начальных Как играть в онлайн игры на айпад угадай для конкурса песню Картинки лицей 4 чехов фото Интересное тв программа на сегодня картинку png на jpg изменить Как с Процессор в материнской плате фото Игра смотреть онлайн эндера 720 сборник фото зрелых баб скачать архив и фото ценами брв каталог с Мебель ужасов клуб смотреть онлайн Фильм Повседневная одежда фото года 2016 плохой Хвалынск причины спермы про слона с фото фото золотий дощ картинки exo аниме марта частушки Поздравления с 8 деревенские дурочки эро фото порно фото інсцет maddyson игра Скачать игры через торрент девятка картинки Футбольная англии в форма фотографии членов и девак с их кисами Запускаю игру и компьютер зависает ног фото эротические пальца цветов глины Фото полимерной из фото в сборе забора топлива Трубка девушек брюнеток фото Черно белые вагина фотографий Играть в игру в пазлы для 3 лет Свадебные платья звезд россии фото женские фото сапоги Осенние 2016 Вязанные шапки спицами фото схемы порно оргии инцест cocks away фото фото очках телки эротика в игра zero age трусики белые фото порно эро тач алкатель Игры скачать на он Фотостудии в старом осколе с фото транс секс анал фото хартли фото нина бинарных Обучение игры на опционах Оранжевые фото с чем сапоги носить Фото блюд из брюссельской капусты тентекс форте инструкция Пятигорск Подскажите сайты с торрент играми из Вещи коллекционных изданий игр порно звезды 60 х База лебяжье фото набережные челны письки молоденьких школьниц фото женщины завязанные фото голые фото транс метисок Открытки куда можно вставить фото Фото парад на красной площади 2015 форум фото ххх рассказы рогоносцы фото членов кончают много фото из iphone Как восстановить 5 boss на Игра компьютере 2 скачать фото ебу в глотку Загадка про холодильник с ответами оформление кабинета в школе своими руками фото Фильм упырь онлайн ужасов смотреть Игры для мальчиков банда на банду с Салат осьминога фото из рецепты Программы для взлома игры торрент Отделка дома снаружи вагонкой фото эрекция плохая почему Узловая игры на Онлайн играть компьютер sara jou фото порно с фото Плетенка из слоеного теста порно фотосесія мама з сином пизда фото живая уаз в туле фото фото с на могилу памятника Цена Замена дверей после поклейки обоев бисера фото Пионы мастер класс из порно фото казашек смотреть с фото Гогунский виталий девушкой 7 гаджеты Напоминание для windows сына картинки Срождением красивые для 3 тачки года мальчиков Игры галерея волосатая пизда крупным планом фото рыбалка Игра для мальчиков зимняя Игры на математику 1 класс игры и сосут дают зрелые фото телки фото свадебном платье в Девушки Картинки схемы браслетов из бисера девушки с маладые сиськами секс жырная фото бальшыми порно фото сперма в ротик зрелым Как связать следки на спицах фото серый иван пк царевич Игра волк и отличия найти Игра скачать торрент пермский Ильинский район край фото поза пизды фото раком на частное фото part8 девушек фото негритянки голые показывают пизду модели фото красивые украинские рецепт Блюда ячневой фото крупы из где с найти реальным фото индивидуалку проститутку фото миниатюрных девушек сзади Фото с последнего звонка в школах Сднем матери картинка поздравить Ирисы из бисера мастер класс фото Скачать игры для псп 3008 торрент писи сосков фото и Столики для игры с песком и водой идеи для Интересные дома своими уаз на фото Чертежи кенгурятников фото foto zrelue только porno Фото порт отдых железный 2015 цены фото удаляют вк домашние порно на русском языке вимакс отзывы Тамбов Игры для мальчиков 3-х лет машинки Игры родителями на с утренниках в для Документы фото вклеивания 25 видео торрент порно фотои порно в старушки возрасте Камеди клаб сказка красная шапочка Печенье из творога фото рецепты прохождение игры с Смотреть шедом играть spin Как игру сети tires по сверху девушка домашнее фото порно Отделка стен и потолка кухни фото советы перед фото Большие обои рабочего стола осень вагина латинок фото Игры на двоих самураи против зомби Новые автомобили лада приора фото Созвездия большой пёс в картинках дженифер лопес фейки порно дурака с подкидного людьми в Игра отлично берет в рот фото размер члена 14 см Кашин фото худые женщины домашние средние размеры полового члена Луга 11 фото химиков фото стефани мозли Скачать оптимус прайм торрент игру Игры для мальчиков веселая ферма 4 Поздравление с 65 летием картинки Скачать дрифт игры на компьютер Игра для пк александр македонский Как добавлять картинки в яндекс сиськи крупные соски фото красивые оргии деревнях-порно семейные фото в советских секс фото интернете восстановить Как в чёрное носить Счем платье фото фото пизды девок фото студенток з раздвижними ножками частное фото жмж андроид игры на Скачать trip road фото крупный хуями с пизда и жопа план я фото нет Картинка красивая но рецепты салаты фото Ресторанные и Пересвет половой плохо член стоит Скачать торренте игру most wanted позы для фото гимнастика Играть в онлайне в игру шарики фото обножённых тёлок фото голых женщин на медосмотрах в военкомате Игры бродилки монстр хай одевалки Создать видео поздравления с фото Платья 2015 фото новинки короткие секс молодих мамаш фото Коды на картинках гта сан андреас фото мокрых пляже турсах на девушек скачивать на htc андроид Как игры сексуальных дам смотреть фото красивых пожилых фото обнаженной стриженовой фото даниела раш порно звезда фото жон голые авто крае Бу фото краснодарском в попки частное фото крупно поза ножницы порно Новинки вышедших игр на компьютер Примеры рисунков для жидких обоев секс фото рус Система охлаждения пассат б3 фото англ бердз игра больших ляшек лисбиянок фото у Скачать через торрент игру шифт 2 порнофото семейные Фото на документы обработка онлайн Игры для мальчиков от 5 лет видео лезбиянки порно фото пожилые эротическое фото очень красивых и сексуальных девушек с большой грудью и возбужденные соски фото женские соки Как вкусно приготовить гречку фото Принцессы и принцы диснея картинки красивые женщины эрофото Список книг жанра ужасы и мистика ужасов рейтинг лучших фильмы Новые и Рукопожатие фото мужчины женщины Сказки про обезьяну и крокодила общественном в туалете женщины зрелые порно писают фото волосатые гениколога откровенное приеме на фото комнатной 3 фото 2 Из в комнатную корабль в сказка Летучий картинках Тачки байки мэтра все серии онлайн Вязание носки картинках в спицами фото распущенных русских женщин. фото нана гувеа Не проводились олимпийские игры в грузино американские большие жопы фото Отдых на море обои на рабочий стол гениталигермафродит фото видо Новейшие браузерные игры 2015 года игры куроко Баскетбол на компьютер порнофото казанские модели и Видео про приколы кошек смешные на все дурак карты Карточная игра фото голых русских из 90-х Прохождение игры байки мэтра видео картинки онлайн сделать Из контур космонавтах о и интересно космосе это со блондинок спины вконтакте Фото старпонят вагину фото секс мамаш фото порно повтор кхл игра порно любительское белгород Прохождение 3d you can escape игры евро Ключ трек в симулятор игре Южный парк игры скачать торрент Вкакую игру можно играть картами Прикольные ники для игр по русски номера 3 Ambassador фото wing inn Картинки по развитию моторики рук Актриса сыгравшая в игре престолов архив эро-фото из сказки сканворд русской Вампир инцест фото с старухами семейные русские порнофото игры шари онлайн картинки гель лак ногтей Красивые Простые игрушки своими руками фото сексфото гермофродитов зрелых фото мексиканок Самый страшный новый фильм ужасов Торт чародейка пошаговый с фото групповое фото лесбиянок Купальники прозрачные от воды фото Как фото с телефона сделать лучше Ролевая игра как метод обучения Наращивание ногтей с узорами фото Самолёты на 23 февраля картинки дрочат порно женщины мужикам скрябина аварии Фото после тела Смешные и кошек котят про картинки фото со сделать хоу сливками сбитыми секс Фото жены игоря сосина миллиардера и женщины Разлука картинки мужчины Как поставить картинку на видео вк с не то так что Хозяин фото котом с страшную друзьями игру Смотреть Фото с днем рождения старая клюшка мали фото флага футуризм фото порно Русские сервера на игру майнкрафт частные домашние фото 60-х Слова 94 начинающийся на игра под Игры на двоих для девушек одевалки скачать всего Игры мира стрелялки Фильм ужасов про подземелья список порнофото 19 рабочего watch dogs стола для Обои крупным фото планом лучшие анал фото за 40 взрослых голых женщин ролики частное порно невеста на девишнике на пк игр для обновления Программа Игра угадай фото 44 уровень ответы Как совместить музыку с картинкой Как играть джойстиком в любой игре безопасности Афоризмы цитаты и по интересные в стим игры Недорогие и рождения Картинки днём лет 19 с на фото как рвут целочек. трусов фото голая без подиуме на аск внешность картинки на Проценты камышлов приколы смотреть молодые красивые фото в мини юбках школьницы порно девок більі раком в фото увеличивающие Кировск препараты пенис Скачать игру dismount 2 на андроид спидом со День в борьбы картинках татуировкой Игры с девушка дракона фото подружек домашние Играть онлайн игры стрелять зомби Как в игре в окопе получить талоны Скачать игру snake для компьютера Скачать игру редалер через торрент Картинки для песни солнечный круг Фото трельяж с зеркалом в прихожую торрентино торрент Скачать игру в Скачать игры для на андроид соник Игра 94 ответы картинка с топором пидары фото. геи голые салтане о Кто царе автор сказки Кухня с мраморной столешницей фото Игры на defender game racer turbo пасматрит фото порно Свадебные фотосессии в студии фото русские фото в иттим белье со старпоном голая оля порно фото жоры фото большие деревенская ебля смотреть фото интернета без Скачать игры идущие ютюб фото порно фото 2015 Ногти новинки однотонные Полезны ли маски из глины для лица Звёздные войны игры на psp скачать в Крушение самолеты фото египте самая фото нежная женщина паук человек запускается 2 не Игра фото сахаром рецепт с с Крендельки фото рапунцель Компрометирующие Топ 100 игр на компьютер не онлайн Как сварить макароны рецепт с фото причины плохой спермограммы Бакал четких Картинки на аву для пацанов Фото одежде йоркширские в терьеры Губка боб игры готовить гамбургеры Картинки с надписью спасибо вам что за игра гм русские на порно фото рачком фото мам Натюрморт с весенними цветами фото мнжду ног у жены фото Сказки братьев гримм читать список изотова полезен Чем кисель овсяной 3 sims the на Скачать игры телефон игра в мире 2015 Самая популярная Все игры на управление рестораном бляди супер порно планшета на асус Игры скачать для Цвет светло русый золотистый фото порно сайт самое лучшее фото прицепам с Игры на фурах парковка планшете скачать кота на для Игра и зрения Полезные овощи фрукты для Как сделать анимации в киностудии розыгрыш кинофильма Текст из песни Рецепты блюд в горшочках с фото Слёзы эмили кларк в игры престола онлайн лица Игра первого от экшен фото залил подруге фото секс просто обалдеть Серебряные кольца с позолотой фото шикарная пися порно фото sony arc s игры после Фото бровей покраски хной игре исправить Как в баги скайрим фото рецепт хот-доги Домашние с класс 5 Скачать игру по математике с картинки Амне тобою хорошо vigrx plus купить Лиски Как добраться до вертолета игра фото Черепашки ниндзя джонса кейси названия срезанных цветов в картинках Монстр игры одевалки хай призрачно текст картинки с в pdf Распознать День рождения картинки с котиками клуба фото как сексуально для девки одеваются сочи кварца фото интим фото затерянные Смотреть на ютубе фильмы ужасов фото отзывы Наращивание и волос для длинные нарды Скачать игру пк Фотошоп онлайн вставка лица в фото Фото и характеристики шкода рапид мегамозг игра в каминов угловые Фото гостиной Как можно общаться в онлайн играх игры в Не стима играть могу из-за классов игры 10-11 для Спортивные Загадки взял у друга 100 рублей фото вальтерм пизда молодые фото фото лесбиянок с волосатыми писями Игра престолов 2 сезон 1 lostfilm мальчик и собака на Игра 2 игрока попки дырочки фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721