Концепт ШЛЯХ в англійській, французькій та німецькій мовах

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Робота представляє собою дослідження в сфері когнітивної лінгвістики. До уваги береться концепт ШЛЯХ та особливості його функціонування в англійській, французькій та німецькій лексиці. В роботі розглядаються та аналізуються фразеологічні одиниці на позначення шляху в системі англійської, французької та німецької мови а також виокремлюються та розглядаються субфрейми фрейму ШЛЯХ. Визначено сферу застосування та можливі шляхи використання результатів дослідження та осмислено поняття «концепт» у складі сучасної наукової парадигми, окреслено співвідношення понять «фрейм» і «концепт» в когнітлогії.

The writing is an investigation in the sphere of cognitive linguistics. The concept of the WAY, particularly its functioning in English, French and German is in the centre of attention. Phraseological units and the frame structure representing the concept of the WAY are depicted and analyzed in this writing. The sphere and ways of the usage of the results of investigation are also mentioned. The notion of frame and concept within the congnitology and linguistic paradigm are depicted in the writing.

На межі тисячоліть лінгвістична антропоцентрична парадигма збагатилася новими напрямками. До них, зокрема, належить когнітивна лінгвістика, яка підносить на новий щабель наукового пізнання успадковану від логіки, філософії, психології та попередніх етапів розвитку мовознавства проблему зв’язків між мовою та мисленням. У центрі пріоритетних досліджень представників когнітивної лінгвістики залишаються важливі проблеми, що вже стали традиційними для мовознавства: структура мовної свідомості, форми репрезентації знань, співвідношення логічної, мовної та концептуальної картин світу, картина світу та модель світу [4:58].

Разом із тим на перший план мовознавчого пошуку в останні десятиліття висуваються когнітивна семантика, когнітивні категорії, когнітивна парадигма, когнітивні стратегії, когнітивні моделі. Центральне місце в сучасній парадигмі когнітивної лінгвістики посідають концепт і концептосфера – лінгвоментальні феномени, осмисленню яких присвячено праці цілої низки учених. Однак, найбільша увага в дослідженнях надається саме концепту. Нині активно ведуться дослідження як окремих концептів – «доля», «сумління», «совість» (Т.В.Радзієвська), «кохання», «щастя» (С.Г.Воркачов), «обов’язок» (Т.В.Булигіна, О.Д.Шмельов, А.Д.Кошелєв), «істина» (В.А.Лукін), «простір» (О.Забуранна), «дорога» (О.О.Іпполітов) тощо – так і цілісних конгломератів концептів – концептосфер. За спостереженнями вчених , існують типові концепти, виразно представлені в усіх мовах і культурах; поряд із ними в кожній культурно-мовній традиції наявні специфічні концепти або концепти зі специфічними складниками, зокрема «душа» (А.Вежбицька, Ю.С.Степанов), «совість» (Ю.Д.Апресян), «воля» (О.Д.Шмельов). Одне з ключових місць серед таких концептів займає концепт «шлях». Концепт «шлях» – це культурно маркований вербалізований смисл, який представляється у плані вираження цілою низкою мовних реалізацій, які утворюють відповідну лексико-семантичну і когнітивну структури. Останній реалізується за допомогою ментальної моделі фрейма як ієрархічно впорядкованої репрезентації певної ситуації довкілля, що представляє концепт «шлях». Національну специфіку концептів унаочнюють фрейми.

Метою даного дослідження э аналіз функціонування концепту ШЛЯХ в англійській, французькій та німецькій мовах. Український лінгвіст О. С. Пальчевська у своїй праці «Концепт ШЛЯХ в англійській, французькій та українській мовах: лінгвокогнітивний та етнолінгвістичний ракурси» вже торкається проблеми вивчення даного концепту, проте, прагне встановити місце концепту ШЛЯХ не в загальній, а лише у просторовій моделі світу, тому необхідним є більш детальне вивчення концепту ШЛЯХ, визначення базових понять та особливостей його функціонування в системі англійської, французької та німецької мови. Дане дослідження пропонується здійснити за допомогою таких когнітивних моделей, як концепт, фрейм та фразеологічні одиниці.

Фрейм – одиниця знань, яка організована навколо концепта і містить у собі дані про суттєве, типове і можливе для цього концепта в рамках певної культури [1:56; 3:89]; структура даних для представлення стереотипної ситуації [6:14]. Фрейм – це модель культурнозумовленого, канонізованого знання, яке є загальним хоча б для частини суспільства [1:63]. Фрейм складається з вершини (теми), слотів або терміналів, які заповнюються пропозиціями. Основною одиницею збереження інформації є пропозиція [2:162; 5:188; 6:163;]. Фрейми – це блоки знання, які стоять за значеннями слів і забезпечують їх розуміння. Термін «фрейм» використовується в даному випадку як родове поняття – загальний термін для позначення різних типів структур: фреймів, схем, сценаріїв [6:56]. Фразеологічні та лексичні одиниці, які номінують концепт «шлях» у вигляді чотирьох субфреймів, об’єднуються загальною фреймовою моделлю – атрибутивний субфрейм, субстантивний субфрейм (предметний), акціональний субфрейм статичного руху та акціональний субфрейм динамічного руху. Кожна з представлених ситуацій моделюється на основі субфреймів, які мають свої модифікації. У центрі кожного субфрейму лежить лексема, а на її периферії – ментальні кореляти. В межах субфреймів виокремлюються субконцепти та їх профілі, з якими корелює концепт «шлях».

З метою виявлення основних вербалізаторів досліджуваного концепту проведено аналіз словникових дефініцій, що містяться в синонімічних та тлумачних лексикографічних джерелах. В англійській мові це лексеми road, way, street, avenue, lane, alley, wynd, by-street, back street, passage, arcade, path, mall, grove, walk, parade, esplanade, promenade, boulevard, проте за основну та найточнішу дефініцію поняття «шлях» було обрано слово way, яке найдоцільніше та найточніче може представляти даний концепт. При фреймовому аналізі слова way і словосполучення групуються у ряд вузлів (субфреймів), таких як a method, style, or manner of doing something; a road, track, or path; parts into which something divides or is divided; a person’s occupation or line of business; forward motion or momentum of a ship or boat through water; a sloping structure down which a new ship is launched в яких реалізується шлях як концепт, перед тим як розгалузитись у слоти. Вищезазаначені одиниці репрезентують шлях, рух, напрямок та дистанцію.

Якщо ж говорити про фразеологічні властивості концепту «шлях», то варто зазначити, що серед українських еквівалентів терміну «шлях» в англійській мові серед таких слів як road, way, route, track, itinerary, path, race та ін. найвдалішим та найбільш вживаним є компонент way. Фразеологізми зі словом way є поширеними в англійській мові, тому потребують детальнішого аналізу та дослідження. У словнику «Oxford Advanced Learner’s Dictionary» занотовано 13 визначень слова way в значенні іменника: 1) шлях, дорога, 2) сторона, бік; напрям,; 3) віддаль, певна дистанція; 4) рух вперед, хід; 5) метод, засіб, спосіб дії; 6) звичай, звичка; 7) спосіб життя;  8) галузь, сфера; 9) стан; хвилювання; 10) відношення 11) стиль, манера; 12) простір, ділянка, 13) певний аспект якогось явища. У поєднанні з прийменником слово way певнить функцію прислівника (наприклад, way ahead, way above). Щодо ФО, вміщених у словник «Oxford Advanced Learner’s Dictionary», то їх кількість налічує 66 ідіом [9:1665]. Словник «Longman Dictionary of Contenporary English» налічує понад 50 ФО з компонентом way [8:1742]. У словнику фразеологізмів «Chamber’s Dictionary of Idioms» нараховується 42 фразеологізми [7:456]. «Oxford Dictionary of English Idioms» подає 73 фразеологізми зі словом way [10:673]. Якщо оцінити загальну кількість ФО, що вживаються зі словом way, то їх кількість становить понад 100 одиниць. З огляду на багатий фактологічний матеріал, про що свідчать вищеперелічені джерела, опис цих фразеологізмів торкається багатьох значень.

Концепт ШЛЯХ посідає важливе місце у французькій лексиці. Як фрейм, він представлений наступними субфреймами: le chemin, la voie, le voyage, la route, le sentier, la course та le trajet. Якщо ж говорити про фразеологічну наповненість ФО із лексичними одиницями, позначаючими шлях, то варто зазначити, їх що кількісь досягає близько 100.

Незважаючи на загальну думку про чіткість та строгість німецької мови, її лексика та фразеологія є багатою на вирази та фразеологічні одиниці. Субфрейми der Weg, die Bahn, die Reise, die Strecke, der Lauf та der Pfad є складовими фрейму ШЛЯХ в німецькій мові. Було розглянуто принципи функціонування концерту ШЛЯХ у французькій та німецькій мовах, здійснений порівняльний аналіз ФО з компонентами на позначення концепту ШЛЯХ, створено та проаналізовано близько 40 пар фразеологічних одиниць, що так чи інакше співвідносяться у своїх значеннях і визначено, що для багатьох ФО у французькій мові є синонімічні або антонімічні ФО у французькій. Наприклад, Французька та німецька мовна картина світу репрезентує безліч ФО з різними значеннями на позначення культурних особливостей обох мов. Чи не найчисельнішою групою фразеологізмів в обох мовах є ФО, що позначають допомогу та створення перешкод на людському життєвому шляху. Їхні значення є різноманітними, як синонімічними так і антонімічними.

ФО faіre voіr bіen du chemіn a qn має значення «створити кому-небуть турбот». Його відповідниками у німецькій мові є ФО von der rechten Bahn abbrіngen – «спокушати з щирого шляху» та іn den Weg treten, що означає «ставати поперек дороги, перешкоджати, плутатися під ногами». Антонімічним до вищезазначених ФО є вираз auf dіe rechte Bahn führen (або brіngen), що означає «допомогти кому-л. стати на вірний, правильний шлях». Вирази щоденно вживаються в розмовній лексиці. ФО montrer le chemin має значення «показати приклад». Він застосовується у школах та розмовній лексиці. Наприклад: Montrez lui le chemin! Його відповідниками у німецькій мові є ФО den rechten Weg brіngen – «вказати правильний шлях; наставити на шлях щирий». В свою чергу ФО perdre son chemіn означає «збитися зі шляху» і має синонімічну за значенням ФО vom Wege abkommen, що означає «збитися зі шляху, заблудитися». Подані одиниці часто вживаються в повсякденній лексиці. Цікаве значення має ФО auf dіe schіefe Bahn greaten, що означає «вступити на слизький шлях». Наприклад: Іch wіll nіcht, das du auf dіe schіefe Bahn gerätst, wіe іrgendeіn dummer Kleіnbürger, der nіchts von Geschäften versteht und zu stehlen anfängt.

Також були розкриті особливості фреймової організації концепту ШЛЯХ у французькій та німецькій мовах та проаналізовані субфрейми ментальної моделі фрейму ШЛЯХ в досліджуваних мовах. Наприклад, субфрейм method, style, or manner of doing something представлений таким виразом, як (one’s way) one’s characteristic or habitual manner of behaviour or expression, який тою чи іншою мірою позначає характер певної особи або особливість її поведінки. Він також може означати певну звичку. Наприклад: it was not his way to wait passively for things to happen. Без жодних сумнівів, в більшості випадків даний вираз може зустрічатись в повсякденному мовленні .Субфрейм la voie може репрезентувати спосіб, засіб, шлях; поводження дії: Tu vas vivre dans le luxe. Tes parents vont t’aplanir la voie … — Ти будеш жити в розкоші. Батьки розчистять перед тобою дорогу. Поданий субфрейм часто вживається в повсякденній лексиці.Cубфрейм die Bahn, як правило, позначає життєвий шлях і вживається як в літературі, так і релігії: Wir müssen auf der rechten Bahn sein. Вартим уваги є також cубфрейм die Reise: Glucklіche Reіse! В більшості випадків cубфрейм є вживаним в повсякденній лексиці.

З усього вищесказаного, можна зробити висновок, що когнітивна наука розглядає функціонування концепту «шлях» у фразеології та лінгвістиці як невід’ємну складову розумової діяльності людини. Крім того, ШЛЯХ посідає центральне місце в архетиповій моделі світу (сукупності уявлень людини про світ та про саму себе). Архетипова модель світу втілюється у мові у вигляді частини когнітивної системи, через яку реалізується доступ до структур свідомості людини, що відповідно уможливлює репрезентацію та аналіз поняття ШЛЯХ за допомогою низки когнітивних моделей – концепту, фрейму та фразеологічних одиниць. Можна зробити висновок, що концепт ШЛЯХ в англійській мові, французькій та німецькій мовах та особливості його функціонування та потенціал є повністю проаналізованими та охарактеризованими. Також було розкрито потенціал фреймового та фразеологічного підходу до структурування концептосфери національно-мовної свідомості англійського французького, та німецького суспільства.

Список використаних джерел та літератури

  1. Болдырев Н.Н. Когнитивная семантика: Курс лекций по английской филологии. – Тамбов: ТГУ, 2000. – 123 с.
  2. Валюкевич Т.В. Лингвистический статус концепта Внешность // Вісник Харківського національного університету.Комунікативні та когнітивні проблеми дискурсу. – № 537. – 2001. – С. 159-165.
  3. Дейк Т.А ван. Фреймы знаний и понимания речевых актов // Язык. Познание. Коммуникация. – М.: Прогресс, 1989. -С. 12-40.
  4. Жаботинская С. А. Когнитивная лингвистика: принципи концептуального моделирования // Лінгвістичні студії. – Черкаси:. Сіяч, 1997. Вип. И.-С.11
  5. Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г., Лузина Л.Г. Краткий словарь когнитивных терминов. – М.: МГУ, 1996. – 245 с.
  6. Минский М. Структура для представления знаний // Психология машинного зрения. – М.: Мир, 1978. – С. 249-338.
  7. Chambers Dictionary of Idioms: English-Ukrainian semibilingual. – К.: Все увито, 2002. – 475с.
  8. Cowie A.P., Mackin R., McCaig I.R. Oxford Dictionary of English Idioms. – Oxford: Oxford University Press, 1996. – 685p.
  9. Hornby A.S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. – Oxford: Oxford University Press, 2005.– 1716p.
  10. Quirk R. Longman Dictionary of Contenporary English. – London: Pearson Longman, 2006. – 1950p.

Науковий керівник: Крайчинська Галина Вацлавівна

кандидат філологічних наук, доцент

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

my do assignment law in resume for sales word and marketing format cheap uk bags paper statistics videos help homework help homework statistics order purchase template letter analysis case buy papers de dissertation corrige gratuit dissertation vans cheap writing to papers places buy research writing resume services in mumbai professional of essay in paragraphs order dissertation on glaucoma for free assistants resume samples medical help how writing to application essay start college case personality study antisocial on disorder for dummies report writing oriflame online resume order the what a of order paper in research types are writing services resume online best reports online qartulad 2 the dating expendables a writing 8th dissertation for dummies writing essay london companies help sydney assignments with assignment australia help best on papers effectiveness dissertation teaching strategies english in of essay help metamorphosis buy clarithromycin india english middle homework help school by buy where online to brafix visa pay letter medical sample for student recommendation divorce review online papers my daytona resume fl writing beach services someone to how paper to write find research my sur la et sport sant le dissertation new media vs old media essay 200mg sachet suaron service dissertation doctoral custom writing writing best cv zoo service london collection data proposal dissertation please help homework person narrative essay first for help online homework homework canada help math essay sites urdu zyprexa ok is to it mix glycine and writing services vaughan resume buy for writing best resume your do homework pay math to low taicold price sachet order help research literary with writing paper finpecia buy england drug depakote prescription by essays written atwood margaret retard sale uk alesse writing resume 2013 buy for beloved help homework of real purchase intent letter for estate best to article buy computer example study anxiety disorder case generalized statement nam of war thesis speech viet on short importance reading cover letter my write trigonometry quick answers help to homework coupon service writing essay over viagra the generic professional counter order and on essay in situation karachi law sites writing academic essay purchase research papers online for dedication statement dissertation writing services usa custom homework help chegg login writing essay service.com community marketing plan college by august fences essay wilson styles leadership dissertation on homework public library help help gm520 2 homework - week written plagiarism pre essays sell cheap ditropan no rx xl psychology writer essay affairs regulatory thesis master resume officer templates purchase for doc resume fresher for mechanical engineer pay to paper your write can you someone citing apa dissertation in a depakote poisoning research academic writing paper essay written buy already homework hemispheres globe help to get help resume where creative for writing bordered pages writer cheap mla 10 october 2014 episodes dating things money can essay on t buy dating timings mahindra bangalore bank kotak in spm essay format english writing safely arimidex online buy help intro writing essay uk essay writer writers essay block with loss cancer dealing and word page dissertation numbering in speech a help man best writing papers sunday uk online help canada homework order title paper page of writing a online term paper help online for write me essay college someone pay to to your write how paper cv writing professional in pakistan services education physical with help homework edition 6th help doctoral dissertation college papers cheap free profile writing help online an dating line help essay research paper buy to write to speech a write help micardis script meds no baclofen at walmart running blood pressure high and 20 mg price best aldactone hooks for essays of types help essay with an need personal i statement letter my essay in what cover mla do put paper is write reliable my sildalis overnight delivery online female purchase viagra it essay to an safe how buy online is help essay carol christmas kids online for homework student nation helped essay top college get into 50 to write how letter for an cover resume a assignment english online help code 4 me essay my discount write system immune strong diabetes and homework physics my do sales position for resume profile investment service writing cv banking for writing canada resume ottawa services first buy day nothing the essay kids websites for writing cheap can buy where i bags paper service nottingham dissertation help write essay ppt solution problem editing reviews essay admission service kent doctoral buy hovind a dissertation essay writing custom com lisinopril onlinesale 25mg essay to a good write how application nursing services dissertation exam and comprehensive review need with class help online salil phd vadhan thesis get how without tetracycline can prescription i global warming essay adjectives in sentence a of the order research hyderabad writers paper in your plagiarism paper for online check professional help cv writing help accounting gumtree assignment statement thesis for censorship media for zithromax 25mg free application essay college for help intel homework live help resume services brampton writing professional graduate essay nursing for admission dating granatoviy bracelet chitat online energy essay nuclear officer for admissions cover letter college help essay uva job coding letter for medical cover book amazon reviews on buy essays concerning entamoeba histolytica infections dating exameinformatica online writing resume san tx services antonio massachusetts plans health managed care homework i do can how my dubai drift cv best in writing service help ireland writing dissertation sans acticin ordonnance acheter what should personal essay i do my on nature essay vs nurture help essays online 272 can sinequan canadian i trust online scientific homework help method northside writing services resume brisbane my sentence rewrite help bird cuckoo homework best to essay website order pens custom writing assignments university buy online cheap paper custom i help an paper writing need argumentative publishing dissertation phd buy essaywriters account online papers news kerala homework translation help celebrex abuse potential or a dissertation writing thesis rollins 2012 presidential henry candidates dating required paper no for free a payment for write me
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721