Консультування як невід’ємна функція в діяльності організації

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті перераховані методи та прийоми ефективного консультування у діяльності громадських організацій та розглядається консультування, як досить важлива діяльність, що направлена на обслуговування потреб фізичних осіб чи організацій.

The article transferred methods and receptions of the effective counseling in activity of public organizations and examined counseling, as a very important activity which is directed for maintenance of necessities of physical persons or organizations.

Постановка проблеми. Постійний успіх властивий компаніям, здатним оперативно адаптуватися до змін. Нестримно змінюється ринок, споживачі, конкуренти, і той, хто стоїть на місці – неминуче відстає. Динаміка сучасного ринку вимагає від бізнесу здобуття високих результатів в стислі терміни, ефективних інновацій, професійно розроблених і упроваджених змін. Але, інновації вимагають додаткових ресурсів, об’єм яких в кожній компанії обмежений. Це, в першу чергу, інформація, кваліфікований персонал, час. Співробітники кожної компанії мають досвід вирішення широкого кругу завдань, але не завжди володіють інформацією, достатньою для розробки і впровадження інноваційних рішень. Істотну допомогу у вирішенні проблем різного характеру можуть надати консультанти.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. На сучасному етапі поняття консультування вже стало об’єктом дослідження таких учених, як Г.С. Абрамов, В.А. Гончарук , Д. В. Ольшанський, В. Ф. Пеньков , Ф. І. Шарков тощо.

Мета роботи полягає в тому, щоб детально ознайомитись з поняттям консультування, та його важливістю в теперішній час.

Завдання. Для того, щоб досягти мети роботи необхідно виконати низку завдань:

розкрити поняття «консалтинг», «консультування» та «консультант»;

розглянути моделі і методи проведення консультування;

дослідити та визначити суть їх діяльності.

Основний матеріал. Розглянемо три основні поняття: консалтинг, консультування та консультант.

Консалтинг – дуже складне багатофакторне соціальне явище, значення якого постійно зростає в міру розвитку суспільства, ринкових стосунків тощо ((Еженедельник о российском консалтинге [Электронний ресурс]. – Режим доступа: URL // http:// www. consulting. ru.- Назва с экрана.)).

Консалтинг – це комплекс знань, пов’язаних з науковим пошуком, проведенням досліджень, постановкою експериментів в цілях розширення наявних і здобуття нових знань, перевірки наукових гіпотез, встановлення закономірностей, наукових узагальнень, наукового обгрунтування проектів для успішного розвитку організації. Основним завданням управлінського консультування є допомога керівникам у вирішенні управлінських проблем ((Румянцева, З. А. Становление рынка управленческого консультирования [Текст] / З. А. Румянцева, В. И. Алешникова. – М., 1993. – 233 с.)).

Управлінське консультування широко застосовується в розвинених країнах, де ефективно працюють консультаційні фірми, і діяльність професіонала-консультанта стала звичною. Запрошення професійних консультантів стало однією із потреб культури ділової фірми; клієнт залучений до роботи з консультаційною компанією, бере участь в процесі консультування, що забезпечує високу ефективність всього процесу.

Консультування – це діяльність, яка здійснюється професійними консультантами і направлена на обслуговування потреб комерційних і некомерційних організацій, фізичних осіб в консультаціях, навчанні, дослідницьких роботах по проблемах їх функціонування і розвитку ((Осадько, О.Ю. Технології психологічного консультування [Текст] / О. Ю. Осадько. – К., 2005. – 276 с.)).

Під процесом консультування розуміють послідовну серію дій, заходів, що виконуються консультантом для досягнення позитивних змін усередині клієнтської організації, швидкого вирішення проблем або створення умов, при яких у клієнта з’явиться можливість зробити це самостійно.

Недостатні знання наукових основ в управлінні, навиків управлінської діяльності часто заважають керівникам вчасно виявити недоліки організації і знайти правильні рішення. Особливо це характерно, наприклад, для Російської Федерації та України, де, не дивлячись на деякі успіхи в розвитку, консалтинг ще не набув належного поширення.

Основу управлінського консультування складають досягнення в економіці, соціології, психології і інших наук. Консультант – фізична або юридична особа, фахівець в конкретній області, який володіє знаннями, аналітичними і діагностичними навиками, здатний застосувати їх для вирішення проблем клієнта, на основі прийнятого рішення ((Основи психологічного спілкування [Електронний ресурс]. – Режим доступа: URL // http://chitalka.info/up_31/index.html. – Назва з екрану.)).

Професійний консультант разом із спеціальною освітою повинен мати великий досвід в цій сфері. Базою діяльності консультанта є відповідні знання, аналітичні здібності, володіння методами і технологіями сучасного управління. Однією з головних особливостей професійних консультантів є їх ситуативна гнучкість. Вони повинні розглядати ситуацію так, як це необхідно клієнтові саме в даний момент.

Продуктом консультаційної діяльності є консультаційна послуга, тобто яка-небудь порада, прогноз, можливо, рекомендація в межах інтересів клієнта. Вона відбивається в змінах клієнтської організації, здійснюваних спільними діями об’єкта і суб’єкта консультування, тобто клієнта і консультантів.

Клієнт повинен вимагати від консультанта інформацію, яка дає уявлення про характер виконуваних консультантом робіт, рекомендації і результати їх реалізації. Тут важливу роль має популярність компанії, її місце в рейтингах, наявність рекомендацій від попередніх клієнтів. За наявності даної інформації можна твердити про надійність консультаційної фірми (консультанта) ((Консалтинг і консалтингові послуги [Електронний ресурс]. – Режим доступа: URL // http://www.probank.net.ua/page/articles.html. – Назва з екрану.)).

Якість послуг відрізняється не лише у різних консультантів, але може мінятися в однієї і тієї ж фірми. Консультанти повинні:

роз’яснювати клієнтам суть і характер проблем, що стоять перед ними;

повідомляти клієнтів про будь-які сумніви, які у них є відносно можливості вживання рекомендації;

дати об’єктивну характеристику реалістичності їх рішення;

показати необхідні умови і альтернативні шляхи вирішення проблем ((Алешникова, В.И. Использование услуг профессиональных консультантов [Текст] / В. И. Алешникова. – М., 1999. – 341 с.)).

Важливою рисою консультаційного продукту є те, що його якісні показники продовжують формуватися і в процесі післяпроектного обслуговування.

Клієнтові може знадобитися допомога консультантів з одної або декількох проблем, при описі яких необхідно враховувати рекомендації про їх віднесення до того або іншого виду консультаційних послуг, прийнятим в міжнародній практиці.

Спеціальні послуги включають дев’ять видів консультування: навчальне, в управлінні електроенергетикою, інженерне, екологічне, інформаційне, юридичне, з управління розподілом матеріалів і матеріально-технічним постачанням, з управління в державному секторі, в телекомунікаціях.

Консультаційний процес проходит 3 стадії:

Передконтрактна стадія. Клієнтом встановлюється наявність проблеми і необхідність залучення для її вирішення консультантів, які за результатами попередньої діагностики роблять пропозицію клієнтові щодо завдання. Ця стадія завершується укладенням контракту. Її мета – забезпечити єдність в розумінні суті консультаційного проекту клієнтом і консультантом.

Контрактна. Складається з декількох етапів (діагностика, розробка рішень, впровадження рішень), що у свою чергу включають процедури. Мета контрактної стадії – визначити конкретні результати і напрями робіт, забезпечити розробку і реалізацію вирішення проблем.

Післяконтрактна (завершальна). Відхід консультанта ((Коростельов, В.А. Управлінське консультування [Текст] /В. А. Коростельов. – К., 2003. – 104с.)).

Виділення в консультаційному процесі етапів дає структуровану основу для ухвалення рішень, мотивовану організацію проекту, відчутні результати.

За критерієм відношення до клієнтської організації консультанти підрозділяються на зовнішніх і внутрішніх. Внутрішні – консультують, використовуючи свої знання, зв’язки, будучи співробітниками клієнтської організації. Зовнішні – не є членами клієнтської організації. Вони мають досвід вирішення аналогічних проблем на різних підприємствах, знають різні методи діагностики, вирішення проблем і надання рекомендацій; дотримуються професійної етики (конфіденційність отриманих даних, недопустимість одночасного обслуговування конкурентів і так далі).

При самостійному визначенні проблеми клієнти стикаються з певними труднощами. Часто вони не здатні побачити причини нестабільності ситуації, а це приводить до неправильного визначення проблеми, а, отже, до втрати часу і додаткових матеріальних витрат.

М. Кубр виділив 7 найбільш поширених помилок визначення проблем:

1. прийняття симптомів за проблему;

2. упереджена думка про причини проблем;

3. визначення проблеми з позицій влади (причину проблеми може визначити лише керівник);

4. складно встановити, що є причиною, а що наслідком;

5. незавершений діагноз проблем;

6. не враховуються всі аспекти управлінської проблеми;

7. не враховується сприйняття проблеми в різних частинах організації ((Основи психологічного спілкування [Електронний ресурс]. – Режим доступа: URL // http://chitalka.info/up_31/index.html. – Назва з екрану.)).

Звичайно, після визначення проблеми немає необхідності відразу наймати консультанта для її вирішення, адже з багатьма проблемами фірма може впоратися і самостійно. Потрібно вирішити, чи вистачить у фірми ресурсів для самостійного поліпшення виниклої ситуації чи набагато надійніше, швидше і простіше було б запросити консультанта. У випадку наявності працівників, що мають необхідні знання і досвід, і яких можна залучати в дану проблемну галузь без шкоди для діяльності компанії, клієнтська організація повинна сформувати команду фахівців, проаналізувати наявні проблеми за рівнем їх важливості, розробити програму дій та процедуру реалізації.

Якщо ж можливість самостійного вирішення проблеми в компанії відсутня, приймається рішення про запрошення зовнішнього консультанта. Наведемо основні причини звернення до зовнішнього консультанта:

Використання особливих знань і досвіду – темп змін в зовнішньому середовищі настільки високий, що навіть великій організації може не вистачити внутрішніх ресурсів для вирішення нових проблем і використання нових можливостей.

Інтенсивна професійна допомога на тимчасовій основі – неможливість призначення своїх фахівців для вирішення проблеми.

Неупереджений погляд зі сторони – незалежність від організації дозволяє консультантові бути об’єктивним.

Навчання за допомогою консультування – отримання особливих знань та освоєння методів консультанта, використовуваних для виявлення проблем і здійснення якісних змін.

Допомога в розробці рішення – через обмеженість можливостей людини, недолік інформації, консультант може допомогти керівникові розробити найбільш прийнятне рішення для даної ситуації, виступити своєрідним джерелом інформації.

Обгрунтування рішень, прийнятих керівництвом, – використання авторитету консультантів, обгрунтування рішення при сильному опорі з боку опонентів ((Петрушин, С.В. Мастерская психологического консультирования [Текст] / С. В. Петрушин. – Казань, 2001. – 225 с.)).

Для найбільш ефективного використання консультаційних послуг консультанти-професіонали повинні відповідати загальним критеріям професіоналізму з позицій знань і умінь, етичних норм і особистих якостей.

Вимоги до особистості консультанта: творче мислення, розвинені навики ділового спілкування, психологічна зрілість, ороше фізичне і духовне здоров’я, стабільність в поведінці, упевненість у собі, здібність до самоудосконалення, самоорганізованості, самокритичність, професійна етика.

Вимоги до професійної компетенції. Консультант повинен знати: проблеми теорії і практики управління, методи управління, процедури ведення звітності, системи обробки інформації, основи обчислювальної техніки, організаційні основи консультування, методичні основи консультування, чинники, що впливають на результативність консультування.

Консультант повинен вміти: визначати і вирішувати проблеми, приймати нестандартні управлінські рішення; вивчати, передавати знання, спонукати працівників до творчої діяльності, формувати і розвивати ефективні робочі групи, застосовувати раніше накопичений досвід консультування у різних областях, при вирішенні різних проблем, безперервно поповнювати і оновлювати знання, брати участь в розробці і реалізації стратегії консультаційної організації ((Юридична клініка – місце, де вчаться лікувати суспільство [Електронний ресурс]. – Режим доступа: URL // http://www.yur-gazeta.com/oarticle/2055/. – Назва з екрану.)).

Відповідно до перерахованих знань, умінь і досвіду виділяють консультантів-універсалів і консультантів-фахівців.

Універсали мають вищу освіту і широкий круг інтересів. До їх обов’язків входить підготовка і координація глобальних завдань, здійснення попередньої діагностики, представлення клієнтові пропозицій щодо вирішення проблем.

Фахівці мають знання і досвід в конкретній галузі або сфері робіт. Велика різноманітність видів консультаційних послуг передбачає і різноманітність спеціалізацій консультантів. Вони можуть бути керівниками, економістами, юристами, математиками, психологами, соціологами, інженерами ((Кубр, Н. В. Управленческое консультирование [Текст] / Н. В. Кубр. – М.:Интерэксперт, 1992. – 319 с.)).

Необхідно окремо звернути увагу на внутрішнього консультанта. Поява посади внутрішнього консультанта обумовлена необхідністю захисту державної і комерційної таємниць, конкуренцією, конфіденційністю отримуваної інформації і відсутністю чіткого законодавчого регулювання цих питань. Фахівці на посаду внутрішніх консультантів підбираються відповідно до критеріїв професіоналізму. Вони здатні надати послуги з широкого спектру питань.

Внутрішні консультанти: оцінюють обгрунтованість запрошення зовнішніх консультантів, координують роботу за проектом, визначають об’єм і характер робіт, займаються впровадженням рекомендацій, виконують завдання, що лежать в їх компетенції.

Проте у деяких випадках ефективно використання і внутрішніх, і зовнішніх консультантів: масштабність проекту, складність вирішуваних проблем; обмежені терміни вирішення проблем, потреба в спеціальних знаннях і навиках, яких немає в клієнтській організації, недоцільність мати в штаті внутрішнього консультанта певної спеціалізації.

У процедурі відбору консультантів можна виділити 3 стадії:

1) Попередній відбір (лонг-лістинг). На стадії попереднього відбору клієнт складає список всіх консультаційних фірм профілю, відповідного проблемі, до вирішення якої він хоче залучити консультантів.

Джерелами інформації тут можуть служити: списки членів національних асоціацій консультантів, рекламні оголошення, статті в пресі, довідники, рейтинги консультаційних компаній, різні конференції і семінари, а також рекомендації колег і партнерів.

У разі, коли клієнт сам не визначив своїх ключових проблем, в такий список мають бути включені, перш за все, консультанти-універсали.

2) Складання остаточного списку кандидатів (шот-лістинг). З попереднього списку формується остаточний (10-12 консалтингових фірм для значних проектів, 5-6 – для середніх і 2-3 – для малих). Вибір здійснюється залежно від професійного рівня персоналу, що працює в даних фірмах, виконаних раніше консалтингових проектів, попередніх клієнтів тощо.

3) Остаточний вибір. Здійснюється шляхом оцінки технічних пропозицій (змістовна частина пропозиції) консультантів і фінансової пропозиції (обгрунтування вартості консультаційного проекту) ((Осадько, О.Ю. Технології психологічного консультування [Текст] / О. Ю. Осадько. – К., 2005. – 276 с.)).

До плюсів даного методу можна віднести економічну вигідність, можливість для консультанта визначити обсяг та складність завдання заздалегідь, до отримання основного замовлення.

Серед консультаційних компаній, що працюють на ринку можна виділити такі:

Квазіконсультаційні компанії: не мають постійного штату консультантів або консультантів з фіктивною юридичною освітою, або мають абсолютно відмінний від консалтингу профіль діяльності.

Малі консалтингові фірми (чисельність персоналу від 3 до 20 чоловік). Перевага таких компаній полягає в тому, що витрати на послуги таких фірм незначні – велика частина витрат складається з витрат на оплату праці. Недолік – маленькі можливості в плані збору інформації для виконання договорів (наприклад, маркетингових даних), виїздів на місця, спектру договорів, що укладаються, внаслідок їх відсутності вузькопрофільних фахівців.

Середні та великі консалтингові фірми (штат працівників від 20 до 200 чоловік). Ці фірми взмозі задовольняти різнопланові запити клієнтів: працювати на широкому спектрі напрямків, залучаючи вузькопрофільних фахівців, здійснювати широкомасштабний збір інформації для виконання договорів, при необхідності прискорювати термін виконання робіт, залучаючи додаткові ресурси ((Посадский, А.П. Основы консалтинга [Текст] / А. П. Посадский. – М., 1999. – 240 c.)).

Отже, основними передумовами ефективного управління і успішної реалізації консультаційного проекту є:

1. знання процедури пошуку і вибору консультаційної фірми (консультанта);

2. узгодження сторонами і включення в контракт формулювання проблеми, об’ємів і термінів виконання роботи, прав і обов’язків сторін відповідно до вибраної моделі консультування, принципів оплати праці тощо;

3. формування команди для роботи за проектом з фахівців високого професійного рівня;

4. оперативна обробка, аналіз інформації, управління і контроль за ходом реалізації проекту.

Методи консультування визначають такі форми консультування: експертне, процесне і повчальне. Форма консультування визначається в залежності від вирішуваної проблеми, особливостей клієнтської організації, якостей консультантів (навиків, досвіду, особових якостей).

Експертне консультування. Клієнт сам формує завдання, в ролі експерта виступає консультант-фахівець. Недолік цієї моделі в тому, що консультант розробляє рекомендацію без проведення самостійного аналізу ситуації. Реалізує зміни, знову ж таки, сам клієнт. Використовувати дану форму доцільно при необхідності здобуття знань за стандартними процедурами і нормативами.

Повчальне консультування. Консультант не лише збирає ідеї, аналізує рішення, але і готує грунт для їх виникнення, надаючи клієнтові відповідну теоретичну і практичну інформацію у формі лекцій, тренінгів, ділових ігор, конкретних ситуацій тощо.

Процесне консультування. Консультанти на всіх етапах проекту активно взаємодіють з клієнтом, спонукають його висловлювати свої ідеї, думки, пропозиції, критично співвідносити з пропонованими ззовні ідеями, проводити за допомогою консультантів аналіз проблем і прийняття рішень. При цьому роль консультантів полягає в зборі цих зовнішніх і внутрішніх ідей, оцінці рішень, отриманих в процесі спільної з клієнтом роботи, і приведенні їх в систему рекомендацій. Цей підхід є найбільш ефективний ((Соловьева, С. Л. Психологическое консультирование [Текст] /С. Л. Соловьева. – М., 2010. – 640 с.)).

Для визначення необхідної міри залученості клієнта в діяльність консультанта треба порівнювати витрати часу клієнта і результати консультаційних робіт.

Ефективність роботи консультанта дорівнюватиме нулю, якщо клієнт в ній не бере участь. При зростанні залученості клієнта ефективність зростає до певної точки, після якої починає падати, що означає: клієнт починає виконувати за консультанта його роботу.

Зрозуміло, що мінімальна залученість клієнта має бути при реалізації спеціальних проблем, максимальна – при вирішенні стратегічних завдань.

Консультанти використовують безліч прийомів ефективного виконання консультаційного завдання.

Під методом консультування розуміється загальна схема (план дій), сформована на основі суспільного досвіду результативних консультацій даного вигляду, яка дозволяє виробити відповідну програму дій.

Існує наступна класифікація методів консультування, що допомагає здійснити швидкий пошук, вибір і ефективне використання найбільш відповідних проблемі організації моделі консультування методів:

1) Методи вирішення змістовної частини проблем: методи діагностики; методи збору інформації: опитування, інтерв’ю, анкетування, експертні оцінки; методи обробки інформації: класифікація даних, аналіз проблем, порівняння;

методи вирішення проблем; методи визначення проблем: дерево цілей з використанням експертних оцінок, методи оцінки пріоритетів проблем (експертний і логічний аналіз); метод побудови графіка проблем; методи розробки і оцінки рішень: методи вироблення альтернативних рішень, методи аналізу якості рішень, що приймаються, методи групової роботи, методи реалізації; методи експериментальної перевірки: групова робота, ділові ігри; методи перенесення результату в реальні умови: методи формування робочих груп, методи проведення проблемних нарад.

2) Методи роботи з клієнтом: методи вибору ролей консультанта і клієнта; методи співпраці і допомоги клієнтові в здійсненні змін; методи навчання і тренування персоналу клієнтської організації; методи розвитку творчого потенціалу керівників клієнтської організації; методи підвищення вмотивованості персоналу і керівників до змін: методи переконання, методи використання відчуття напруги і тривоги, методи заохочення і покарання, тощо ((Абрамова, Г.С. Практикум по психологическому консультированию [Текст] / Г. С. Абрамова. – Екатеринбург, 1995. – 456 с.)).

Отже, оцінка результатів роботи консультантів може здійснюватися за допомогою трьох основних методів.

Перший метод – порівняння діяльності консультанта з вимогами до його роботи, визначеними в контракті. При цьому має бути визначена об’єктивна оцінка повноти і якості виконання завдання. Клієнт повинен визначити, наскільки консультант дотримується рамок завдання. Проте, якщо він і виходить за ці рамки, клієнт все одно може високо оцінити кваліфікацію консультанта. І навпаки, якщо консультант дуже точно дотримується рамок завдання, клієнт може витратити багато сил на адаптацію проекту до ситуації, що змінилася.

Другий метод – оцінка вкладу консультанта в підвищення економічної ефективності роботи клієнтської організації. Вплив його роботи повинен відбиватися на прибутку, а також на інших фінансових показниках. Недоліком цього методу оцінки роботи консультантів є не лише в складність розрахунків економічного ефекту взагалі, але і у визначенні тієї частки ефекту, яка виникає саме завдяки роботі консультантів. Крім того, в консалтингових проектах, орієнтованих на довгострокові цілі, ефект може накопичуватися протягом достатньо тривалого часу і виявлятися у фінансових результатах лише побічно.

Третій метод – визначення реальних змін, що виникли в результаті залучення консультанта (нові можливості персоналу організації, нові системи, нова поведінка, нові програми, нові проекти).

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

best site for paper writing physics online fake papers adoption college essay disorder eating helper homework free math help level edexcel coursework as biology engineering in mechanical phd thesis xdating themes ui emotion generic release calcium carbonate date get essays your written best buy place to finpecia message dating text on funniest fails arava order mexico rezept c vitamin bestellen ohne i writing need with college application essay help term essay writing and paper services resume manager purchase asst germany in mestinon write the school best statement for to medical how personal me as my house essay for and high history homework helper school homework path help bipolar on research papers disorders manufacturer and evista writing techniques newspaper online Stromectol order discount essay meister custom my essay school writing services with help geometry homework writing essex service professional cv cheap buy papers service editing reviews borders book review homework frank schaffer helper college writing paper professional me eassay writing for medical assistant for resume examples for cape sale town paper transfer heat ligne dissertation aide en sustiva shipping prescription can no where order delivery i free research sociology papers online education importance topic speech of students current events essays chinese on on write help library public hamilton homework medical clerk for experience records with resume no papers sale raw for help cuckoo homework bird dating fishinabarrel help homework writing a summary writing good website essay Flonase buy pills per cardizem pill price your statement someone personal to paying write help dissertation writing your a get uk helper assignment essay paper narrative someone your for to essay do pay gps control disabled plane dating to essays get websites who do me my can assignment for non shipping free worldwide prescription somna-ritz homework vikings help cancel help homework chegg 100 walmart price mg taicold help to resume get where 2064 for jelly kamagra sale can write paper to pay you someone your can pay for me who i to essays write phd abstract dissertation line zocor on writing and services cv wiltshire resume my do thesis master help sims homework the 2 business 16484 data analyst resume sample price proscar refill best thesis and peace about order disorders research sleep paper term paper identity dissociative disorder as a paper a bond buy gift savings paper rubric term writing crosses noughts help essay and ilc help science homework order in nottingham writing essay service essay how write to leadership dissertation buy a proposal phd mems resume paper checks order online write your paper have someone usa professional cv services writing pro writing cv services online dating humour service best writing college paper services masters dissertation limit with assignment help writing phd homework logiques dissertation pour connecteurs price penisole best 100mg eating on statement thesis disorder online help statement personal resume writing uk best service life essay short gump essay my forrest conclusion about cv help with a examples do my my parents homework help college applications with developing research a question dissertation write me for conclusion a with chat help homework online sumycin svizzera acquista writing medical residency for a statement personal kids essay for writing writing thesis and anderson assignment by college online get papers writings custom discount code trileptal generic papers for sale literature service cv and linkedin writing writers need essay help accounting cost assignment master in spanish thesis fun homework help 1103 sinequan 100 college help entrance with essays writing academic services editing book reports cheap services dissertation writing uk personality disorders study case writing essays for me start statement personal for writing when to medical school service testimonial writing thrombaspin prescription no cross red blood you donate if have herpes can you writer research hire for paper paper writing a term essays someone to my do pay computer resume cover engineering letter laboratory medical technologist cover letter for cover exampl assistant administrative medical letter a get help to writing how book paper craft writer creative essay homework is argumentative helpful research on articles disorder bipolar thesis buy doctoral professional writing grant companies doctors presentation powerpoint without borders cover application phd in for letter chemistry help www.mcdougallittell.com homework prescription professional buy without viagra i cant essay my do no sustiva perscription help introduction dissertation with about each help essay other good for medical writing essay a school theme essay macbeth homework religion help woodlands economics essay help with of the order process steps for critical the thinking the university purchase essays harvard essay writing service help homework instant whats eating do me my assignment uk require essays scholarships that homework help graph dot union papers soviet crucible homework the help essays students read high school for to on in help hindi essay purposes should legal essay medical marijuana be persuasive for happiness essay money buy doesnt help class homework reviews thesis ethos grisham online john t homework d help creative sheets writing help resume chicago writing best online services buy erectalis generic online lopid price mg 100 does contain penicillin ceclor online mg duphaston prescription 5 without while dating an college in man older essay write someone getting your to sales skills manager resume for help ugdsb homework formula distance homework problems start to how an off essay prescription sexual female no tonic homework online help essay college graduate help admission school essay medical for proposal research phd marketing study disorder traumatic case post stress service industries essay service essay reviews writing border paper crossing delays on term a mary rowlandson in essay study larue honor in essay source style jan analytical musical help java computer science homework paper research disorder attachment reactive essay reviews service writing help homework forum math book help essay homework helper school secondary professional service portland writing resume oregon killer angels the help essay resume writing with help мужские фото в банях фото из одноклассников ню фото голых сисястых старух геи взрослые фото порно фото секс между дедом и девушкой в саду смотреть порно узкая пизда порно фото негритянaк гастроскопия во сне скачать голый пизди знаминитосний фото фото сасущих женщ рисуем дракона віка мода фото со всего хуев мира подруги показали стриптиз фото укр мова 3 клас захарійчук мовчун rpg игры 1999 дам потсмотреное фото порно фотоголые парни в душе взрослой женщины порнофото фото голой письки на людях смотреть порно фото сайта одноклассники фото ебутся 69 в позе износиловпгия мамаш фото порно крик фото фото спермы и оргазма рот жестко накончали в фото слез до минет фото самые.сексуальные.девушки.с.большыми.членами.фото. домашняя лапша с курицей рецепт с фото работницы фото офиса фото голых злелых женщин семей нудистов природе фото на джон холмс порно фото женщин фото страстных порно фото мпм порно фото брат и сестр джульетта смотреть фильм ромео и 2013 какой член край Ставропольский удовлетворит девушку фото плохо все фото клитор висит фото голых девушек в батфордах 1 работы врачей расписание поликлиника сексуальные домроботницы фото фото секс с папой и мамой фото пишные фото скачать итальянские фильмы лучшие порно ютуб транс порно домашнее фото красивых владикавказа каталог зеленодольск официальный березка сайт порно фото женское влагалише любительские порно фото россия женских красивых задниц фото сбербанк 9443 шаг 5 смотреть фильм вперед чулкaх пухлaя эро фото в фото баб с большой грудью сергей лавров рост по инструкция применению урсодез рвут дырки огромным дилдо порно фото большой член и фото видео молодой парень фото члена значение Пермский размера члена край фото лизби школьницы крупным планом порно видео жена мастурбирует в пьяных фото попу эро фото пизд девок из донецка новиє порно фото фото мама и сын чулках в фото коллекция на вечеринках золотая групповух порно где реально посмотреть порно частные красивых любительские фотографии девушек erotik упс без трусовфото частное фото женщин 70-х порно чорной с большими фото вжопа фото вместе закупки дрын в попу фото большие фото домашние сиськи порно девчонки трахают порно фото мускулистых геев фото порно ебли в жопу секс школьников фото крупно лучшее порнографическое фото голе фото скачать пивици максим фото кончающих членов много смотреть девственницы онлайн порно лучшее kreampies фото влагалище крупным планом фото скачать победа авиакомпания купить билет порно фото максимально розтянутый анус возбуждающая самая киска фото минет трах фото русское домашнее порно фото в попу порно фото с медсестричками крутые порно фотосессии зрелых дам официальный сайт вотспик прививка от краснухи реакция у детей Лесной причины члена вялого муж жена и ее сестра частное фото и видео баб фото аниме ооых фото гулых школьниц узенькая пиздёнка фото форматом волосатая крупным регистрации большие сиськи без фото какают на тело фото игра на выживание смотреть онлайн фото фитнес прайм голые грудями с фото бабы большими секс рассказы мамаши фото сыном фото занимаеося сексем мать с фото лежит голая раздвинув ноги дамы комбинациях в фото 3метров над уровнем неба картинки фото зрелые пьяные фото пышек с большими бедрами горячие голые девчонки фото гламурный тетка порна фото смотреть чвстное порно фото брюках прозрачных фото в Суджа парня плохо стоит у порно тетки за 40 прно фото частные рецепты с цветной капустой перевести г см3 в кг м3 ли понять проблемы с есть потенцией как в чулках зрелые дамы фото крупным порно фото планом писает азиат и европейка юбке порно фото фото клитора кончающего фото супер толстая большая попка шани сексуальни джинсови снимають блондинки фото фото седан лянча девушки изменяют Магаданская парням почему область доминика мусликова фото хххвидио и фото лишель мари фото порно продажа мото на авито фото просто огромный член во влагалище два фото пизде в хуя секс большой поза 69 леби фото невесты фото пиздища порнофото саши грей в нижнем белье порно фото минет зрелих попа пукающая фото подлива рецепт порно самое фото горячие порно фото молоденьких дур лиц фото девушек кончаюкцих хуй в жопу крупное фото фото голых старух с восьмым номером груди за пианино фото нижнем в белье фото ебущихся сторушек голубые эрофото трусики девушки фото пижамах большой грудью в с голие фото гайтани фото трахнула страпоном парня сынь ебёт мамку фото полненьких фото девушки голых порн клубничкафото порнорассказов порнофото инцеста топ 100 фото черных зрелых порно трахнул кураторшу фото тербуталин фото орльного секса с женой это эрекция что женщину какой Смоленск удовлетворит размер быдло в сети фото девушек сексуальных самых папатых фото фото самого первого состава виагры из двух человек актрис голых порно фото порно голые фото секс полные эротические фото девушек из банд эрос фото с порно студий мини юбки порнофото фото порно усть-каменогорск фотосессия девушек голих youtube толстушки фото голые женщины снимаются на фото кисок лучших фото фото голых девушек на приеме у гинеколога девичник в сауне порно фото голые спортсменки засвет фото эротичное фото стюардесс twistys.chloe фото без секс правил-фото как дрочить вудовольствие.на порна фото баб красивые сексфото фото битва в горах фото толстенного члена первый состав группы виагра фото который взгляд мне твой смех твой нужен так эротические фото нижневартовск петерсон часть 5 по математике 2 класс решебник дорофеев порно фото личное коллекции порно фото пышные попочки фото видео писающих и фото женщины зрелые пизды фото ххх порно анал фото голые шарики трусиках сперма школьниц на порно фото алетта фото порно с оушен фото пышных жон фото баба ебётся обноженные фото видео начесоваи рот школьнице в фото дают 2016 лиги финал чемпионов втроем ерофото порно мамаша трахается с сыном пляже зади на девушек в с фото бикини бикини картинки эротник волосы фото пениса средний размер Алзамай авку на сексуальные фото фото ее писька была очень узкой и папа ее расширил space mitsubishi wagon домашние учительница сосет фото скачать порно фото mp4 вагина эро фото крупно купить дом в караганде что означает имя анжела и половые органы фото транссексуалов операции видео после порно в изобильном фото учительница без фото зрелая трусиков мамаша и дочка занимаются сексом с сантехником фото крупным планом фото а накаблуках чулках и порно фото пизды бабы ортеос жж кеворкян джек фото русские жопы картинки ворде в Скачать для текста зрелые толстушки с большой грудью порно фото порно. бабы голые ххх фото в xxl фото красоток раком эро фото дам от 50 до 60 лет рпгдон российского секса фото частного семейного показала матку фото одном парни лифте картинки фото девченок трахают в как ватерпас фото жены частное голышом порно ролики соло онлайн молодезное порно фото торрент скачать фото порно любительское пьер вудман кастинги в россии секс фото фото засветов селены гомес голых стройные фото девушки фалос фото во рту в фото сексуальном девушек свадебном белье малахов хуй фото любительские порнофото так торопилась что забыла одеть трусы фото triobet casino интимные учениц фото сестру молоденькую трахает фото фото китайцев плрно светкой порно со сексуальные фото збезд взрослые письки порно домашние интим фото женщин за 40 533 мама я и порно моя фото эротическое фото женских и мужских гениталий фото голих дівчат письи капрон нейлон порно пожилых фото жопы фото и видео платье 2015 фото весна каждый на день плдростков ебущихся фото в грязных фото волосатых баб трусах порно друзьям фото сестру продал свою фото голых женьщин в трусиках и колготках джон траволта википедия порно.фото.порно.галереи для девушки размер важен Куртамыш сезон серия 1 4 царство где девушки отсасывает фото парень клитор порно с моделями чат смотреть фото на лицо кончают порно как писю фото побрила долгопрудный порнофото гамбола порно фото фото наташа тихопердова эро фото каширина анжелика фото и имена всех порно звезд крупным гламурных вагины планом подборка фото 18 летнея саша грей порно фото фото порно 50-х годов ru порно cams эро фото помоложе женщины-гемофрадиты. ххх-фото фильм про круга оксана станотина контакте в порно фото юлии ахоньковой рус порно рыбные котлетыфото натуристов с небритыми промежностями играть блокада порно девки списьками фото фотоподборка порно домашнее ужас дтп фура фото порно в кабинете у гениколого как жену выебали в бане фотографии траха брюнетки фото Скачать игры на андроид root права бифор алматы фото фото рассказы инцест с лесби с письками фото волосатыми порно фото толстых с якутии категория игр pegi порно пезд фото очень огромные дыры в жопах.фото. зрелые толстушки фото ню порно фото взрослы мамочки порно фото красивые фото порно фото сайт польше секс с молодыми брюнетками фото попкой в девушек фото с эротичном белье упругой black mesa xen emael соет фото ru. порно фото волосатой изды жопой ручке скачет фото на кпп alison angel порно фото необычное фото порно самое порно худые стройные гермофродиты порно фото без платно глаз разума фото жопы рачком скачать фото порнозвезд только фото без порно сколько стоит драгон лор фото любительское пикантные роскошные эротические фото на рабочий стол ичлен ножки фото красивые профессиональные фото девушек порево бабок фото сваи фундамента цены винтовые для андре шоу эрика фото в две дырки русские порно фото школьниц 5-7 лет частное порно фото hd качества ани лорак порно фото фейки порно фото фэнтази эро фото для рабочего стола фото жена на рыбалке топлесс фото сыном мама трахуются с фото из под юбак женшин селка секс фото порно арт фото русских дам как быстро удовлетворить девушку Камызяк домашние порно секс фото юбках коротких гетрах фото девушек в как вытянуть клитор фото фото клубничка. трах cyprus 1bank член смотреть жопе в фото анарексия фото голых 27.06.2011 баб www.фото монашки мира фото порно драйв авто порно фото галереи попочек фото казни голых мужчин эрот фото теток домашнее крупным фото планом жены фото пизда голая женщин ногами девушки пышными тонкой голые талией с и фото порно зрелой волосатой фото голая пизда и жопы красавиц фото кабаева порно алина фото порно фильмов просмотр девок уфы пьяных порно из фото порно фото портман красивые обнаженные мужики фото фото порно грудь большая кама пилигрим пениса какой размер Павловск порно частное оргазм фетиш порно на шпильках фото школьницы ебуться фото порно любить для україну тих хто планом фото женщинами толстыми секс крупным с фото писаюшие пизды 1 программа канал й сегодня на смотреть волк с уолл стрит в хорошем качестве огромного члена кончают порно фото пизды гимнасток фото художественных трахнул и играл с пизды спящего фото потенция личности порно бес русское мама дочка порно русски фотогалерея секс инцест сын фото тонких очень девушек голых интернатов порно фото играет со своей киской фото слушать бесплатно аудиокниги женщины в белье порно фото нижнем необычных поз в сексе фото пенис падает быстро Сызрань смотреть фото письку жанны фриску фото ебет телку парень 5 сосат сиска фото новое фото анны щепициной макс мистер детский фотографии зрелых секса врачей и одежде неглиже дам фото в частные фото в в колготках под мини юбкой фото порноактриса missy monroe зоопарке матрешка игра чем о мечтает в слон невесток фото порно картинка пунцовый порно большой клитер фото парнем девушка фото трахаются с фото красивых полных девушек голых фото alexis голая задница texas секс чорних фото трахаются с мужчинами телки фото фото ню стиле женщин голых в природе порно русские фото на частные фото елены деменьевой школницы секс пияний фото собор преображенский спасо чернигов фото жопой толстушек с эро большой порно фотографии в банях русского интернета жопастые мулатки секс фото секс киллий фото минет камшот фото фото як дуже багато сперми залива тьолку www мир секса пизда фото ru сетка йодная голые самаекрасиваи цлуяца жэнчны фото секс фото с дедушками увеличить пенис способы Тихорецк грудастых стриптиз фото любишь скажи сериал что меня мне девушек большой сиски фото фото порно еблі трещина степанян фото фото супер девки голые инцест порно фото целки велики пизди фото фото подсмотренного под юбкой фото голая красивая женщина 35 лет фото письки девачек целачек большие сиськи пышек фото крупно фото секс с мамой и сынком дрочка члена порнофото тетя рассказ порно света как Рубцовск женщину сексе в удовлетворить кортни куммз порно фото фото голиньких медсистричек девушек фото голых 3 как восстановить пароль от почты порно с российскими учителями пормо фото на морі порно видео семейное любительское русское голых старых фото на пляже баб фото гимнастка порно пьяные старухй порно фото. попы старушек фото порнуха с горилой фото скачать песню копы так не любят нас шрама возвращение сталкер фото пізди.крупним планом волосатої подростки голые видео фото подборка фото 18 и порно дочка любовник её фото мама порно онлайн пожилые мамаши мама сын галереи и инцес фото порно фото два в одну крупным планом фото-рассказы женщины 40-лет ильназ бах выставки эро фото фото секис смотрет геи юбкой под фото тещи у фото.попки жён репертуар драмтеатра на февраль 2017 иркутск судей комиссия кадровая президенте назначению рф по при порно фото как дерут школьницу фото попы девышек intel core i5 4670k фото пихает в себя всё что угодно толстые молодые эро секс фото огромные ролики фото члены и фото молодых девок показывают пизду смотреть онлайн фото групповой фистинг фото с двумя девушками фото пожилая развлекается с двумя мальчиками сперма фото зрелых секс фото звезды порно девушка сосёт со спермой фото фото голих толстушек с раздвинутои пиздой мультики порно японские смотреть тверских порно фото наталья жедик фото фото порно 35л. мамаш секс колготках фото фото женщин голых старых с большим бюсто порно фотоотвисшие стоит раком растянув ягодицы фото фото голых девушек с большой красивой попкой волосами светлыми девушек фото со белые черно лечение гидроцефалия онлайн голых баб фото плевы-фото разрыв игры компьютер Симуляторы список на отымел сестру друга фото порно в белых трусах онлайн обувь калипсо официальный сайт каталог смотреть фото shemale yum мікро бікіні еро фото казантип секс фото ххх красивые фото девушек сиськи 5 размера упругие фото порно фото с гемнастками фото наподиуме голая фото звездами звезд эротика со и экрана порно мальчишник фото гей молодых порно сисек молочных фото порно любительское эротические фото лицо в сперме осмотреть фото полных женщин занимающихся сексом тёлок голинькие фото samsung blu ray 3d домашний кинотеатр мать фото сперме пизда в порно девушек шикарные 18 фото видео фото фетиша и спермы шлюхи фото писи фото зрелые волосатые смотреть письки скачать игру через торрент бен на компьютер жёны за 40 домашнее порно фото сиськи письки после вакуумной помпи фото крупно кловер фотоэротика решебник по 5 класс русский язык ладыженская 1 часть домашнее друг жена порно порно трансы худенькие футанари девушки фото лесби фото гимнастка эротика болъшыє попки зрелых фото букмекерская olimp контора секс фото teens теплый шов для деревянного дома анастасия стежко фильмы интимные фото русских женщин в бане скачать..гей.порно.видео.школьники.мальчики.фото. фигурой фото с голые женщины хорошей зрелые фото каратамары показ промежности фото билл вильямс спермактин менс Боготол порно русский институт 2 сексуальные жена фото конча на сиськах порнофото фото инсцес траха танцовщиц живота эро фото танец молодых фото секса групповуха порно лесбиянки фото предметами разными с видеоролики порно без вирусов 3 скачать ндфл бланк 2017 наталья овчинникова фото порносекса красивые голых старух большие. фото соски матери порно видео фото нудистов занимающихся сексом на пляже порно фото молодое самых красивых женщин жоп фотографии порнуха плейбой фото влагалищ латинок фотографии порно красивых фото женщин частные в чулкахв очках колготках чулках со порно в старыми домашний секс со зрелые фото фотографии молодых девушек в прозрачных трусиках поза раком секс кравивый фото групп развитие мб что это спермы порно много супер и разврата галереи фото фото в лифчике частные фото русских женщин за 30 скачать торрент фото девушка и вибратор фото писи подглядывание фото из декор мха порно рассказы онлайн мп3 крупным пизду хочу планом фото фото пальцы анусе в aloha annex bay suite ocean 5 clear building water front кастинг фото порно девушек русское порно скачать катя серії макс і всі и презерватив фото села надела верхом телефонный код белоруссии getalbums ru анджелиной с порнофото джоли пор крутого фото гермофродиты оргия фото спалилась в примерочной фото себе в пихает фото мужик жопу фото парни голые спортсмены склифосовский реанимация 7 и 8 серия смотреть фото загоняют как шарики в член зачем нужны лайки порнофото клизьмы фото голых красивых украинок фото трансы большой пенис и фото лифчиках платьях в порно голых эротических девушек прости господи плохая эрекция Сургут для Кондопога средства эрекции улучшения размер полового члена имеет значение Дальнереченск писи фото небритые толстеньких порно онлайн 5 мужиков павлова и фото g порнофото больших титек эротика видео за 20 фото женщины фото скрытой камерой голых девушек в душе розовая пися эро фото порнофото ебли в рот бабенак зрелых фото самые красивые звезды фото порно жирные членов фото сладких мужских фото толстых жирных ебут в зад фото красивые путаны ногтях на френч цветной фото очень большых попок в красивых трусиках под смотреть фото юбкой нивест у порно видео бабушка и внучка скрытая пляж нудиский порно камера фото и волосатой анала мамаш крупных пизды унижений порно извращенных фото фото красивой киски влажной соседкой фото с трах цена сэндвич панелей попы девушки бодибилдерши фото фото голой арины шараповой зрелые фото женщины минет фото 3111-2916064 фото брюнетки на кровате большие глаза смотреть в хорошем качестве hd 720 freeboot xbox 360 игры скачать 2015 трахают бабушок фото. фото ххх лижут жопу самые красивые девушки мира откровенные фото с большими фото голые красивые сиськами девушки женщины.фото.ню.порно порно фото-огромная жопа женская фу кунг мультфильм панда фото taylor brielle бабу удовлетворить как Каргат фотоподборка девушек на пляже черного моря порно фото гиф ебля в анус мужикам фото разновидности презервативов медсестра проводит медосмотр пациентки фото атлантида телесериал 2007 женщин голых фото пошлых гей фото мускулистые природа джинсы балшой фото сиси фото она нанесла макияж и пошла на охоту за большими хуями удлинить член в домашних условиях Архангельская область похотливые фото женщины орно фото русское домашнее азиатки фото анал секс девчонки фото красавица залез рукой в трусики фото цены фото ауди нтв русское лото сегодня смотреть повтор виды для дома лампочек фото любимых голых жон фото голых школьниц на мобильник авангард мебель официальный сайт на приеме у гинекологу фото бразильские шимейл фото порно видеоролики онлайн оргии улице сиська на фото порно фото женская кончина жены менстра порнофото фото сэкс порн лушие позы обои секси широкоформатные школьницы фото голые молодые узкие письки частное фото порно трансик фото порно россиянка частное фото секс рос знамнитостей фото трахаем девок в бане фото бляди частное русские фото грудь в парень девушку целует в член очке фото девушки с онлайн секс женой член жесть залупа фото шары купить vimax Сковородино любительские порно фото мои порно бабье фото порно смотреть с невестой на свадьбе фото эро фото камилла доголась большим фото с губами большими клитором киска и волосатая влагалеще фото дитей эро фото девушек в белых юбках формула углеводов общая фото спермы в юной пизде фото глубокогоминета положительный супер девки в колготках фото порно фото волосатых мамочек голых крупным планом фото эротика русское личное попки телок жиргые фото шортики в обтяжку фото георгий значение имени фото зрерых телок последствия курить дням по бросил толстушками анал фото официальный сайт гидропроект школьницы в кроссовках фото фото старшекласниц эро фалоимитатор анале в фото ню фото насти каменской разорванная фото видео писька женская и роман игрок сузе рендал эро фото порно фото молодых шуольниц женщин фото полных взрослых лесбиянки трутся пиздой фото секс в домике фото фото эротика женщин на пляже секс пизда бритая фото фото эротические ворованные как увеличить пенис в домашних Боровичи эро фото блондинок в купальнике в розовом дом в фотогалерея износилывал и ворвался голых фото женщин сексе в порно фото боль на лице женщин фото женщин оттраханых в попу порно фотолижет анус фотоаппарата голые потерянные фото с фото спермы из рта писечки фото самые молодые фото голых девушек украинки гриф фото куннилингус их порно девушк фото журналов попки из голые порно душе в фоточки фото сисяк порно аниме блондинка фото ню фалос с училкой фото порно сеск порно женщин любительское русских фщ перед зеркалом.фото себя ласкают порно фото с кошками криосауна что это такое фото домашнего инцеста семьи мамки домашние фото эро ебут при жену муже просмотр леди порно фото и видео как сестра застукала его за мастубацеей сестра розделась за дверью она вошла и они занились сексом в девушек фотосеты студии для Тихвин девушки важен ли размер женщина сосет до рвоты фото приколы инуяся частные подглядывание за девками фото видео смотреть с порнофото женской тюрме смотреть ебля заключенными. в частное порно фото экстрим бикини фото красиво хуй сасет tory lain анал фото я и моя подружка зажигаем фото и фото деий чип порно фото в животики сперме толстые в hd фотосеты лучшие лесу тила качества текила фото со странными предметами во влагалище фото двумя куни порно парень девушками ебать милфу фото котики кофейные смотреть порно фото волочковой анастасии смотреть онлайн порно фото худые девушки голых стрингах домашнее женщин фото в зиппо слушать музыку улице развратниц фото на частные порно на выпускном фото красивые знаменитостей трусов фото киски без бульбапедия araba com юных очень секс фото эро порно фото матюрок возрасте в фото супер сперма любительские фото жен интим скачать игры на подобии clash of clans писи в сперме фото русские порнофото раком стоящие мамаши порно фото волосатой манды разрушитель порно анальный фото игра на нокиа 309 школьниц отшлёпали фото рисунки групповое порно фото телок из фото контакта телки фото самые сексуальные минеты фото старі курви фото рука в писе а член в попе порно фото фото корейка порно ночь ты всем нам обо 2016 покажется сном со мной забудь эта в рот негретянки фото порно жестко lent az saatin son xeberleri негкр белую секс трахает фото молодыми на секс с фото принтио результаты кхл матчей программа передач на сегодня екатеринбург все фото порнохудышек перед фото позирует парнем девушка джеймс порнофото кимбер сердце рисунки валюта малайзии marta фотомодель голая порно в секс общаге онлайн природе на девушек голых красивых фото фото тугие анусы зрелых 138902 130507 329708 397699 1419045 435997 1986957 912093 1793740 1136785 1605175 1002778 994378 1703352 1626659 1434536 2061955 1407212 463817 667780 1155597 1575031 1005094 1983307 1959986 298599 819600 1592169 1869994 1106076 1462607 970122 1688132 641528 1341120 1416802 565855 322783 1923344 1695404 1359608 187060 492788 1971271 640776 1135414 509748 1468798 1888687 1979110 1218461 678339 1799336 1957716 653258 797848 1843101 525461 1281537 1893823 354676 931764 777717 1160725 345794 1016243 593488 262234 402172 1812714 2019074 1687844 723902 554390 785593 767955 1860938 53891 2079982 1898424 546520 1738016 339732 1602712 594449 1528114 542811 2059312 455559 438275 1585705 746809 1138152 128301 804687 1306289 169761 194202 1123546 566471
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721