Консультування як невід’ємна функція в діяльності організації

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті перераховані методи та прийоми ефективного консультування у діяльності громадських організацій та розглядається консультування, як досить важлива діяльність, що направлена на обслуговування потреб фізичних осіб чи організацій.

The article transferred methods and receptions of the effective counseling in activity of public organizations and examined counseling, as a very important activity which is directed for maintenance of necessities of physical persons or organizations.

Постановка проблеми. Постійний успіх властивий компаніям, здатним оперативно адаптуватися до змін. Нестримно змінюється ринок, споживачі, конкуренти, і той, хто стоїть на місці – неминуче відстає. Динаміка сучасного ринку вимагає від бізнесу здобуття високих результатів в стислі терміни, ефективних інновацій, професійно розроблених і упроваджених змін. Але, інновації вимагають додаткових ресурсів, об’єм яких в кожній компанії обмежений. Це, в першу чергу, інформація, кваліфікований персонал, час. Співробітники кожної компанії мають досвід вирішення широкого кругу завдань, але не завжди володіють інформацією, достатньою для розробки і впровадження інноваційних рішень. Істотну допомогу у вирішенні проблем різного характеру можуть надати консультанти.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. На сучасному етапі поняття консультування вже стало об’єктом дослідження таких учених, як Г.С. Абрамов, В.А. Гончарук , Д. В. Ольшанський, В. Ф. Пеньков , Ф. І. Шарков тощо.

Мета роботи полягає в тому, щоб детально ознайомитись з поняттям консультування, та його важливістю в теперішній час.

Завдання. Для того, щоб досягти мети роботи необхідно виконати низку завдань:

розкрити поняття «консалтинг», «консультування» та «консультант»;

розглянути моделі і методи проведення консультування;

дослідити та визначити суть їх діяльності.

Основний матеріал. Розглянемо три основні поняття: консалтинг, консультування та консультант.

Консалтинг – дуже складне багатофакторне соціальне явище, значення якого постійно зростає в міру розвитку суспільства, ринкових стосунків тощо ((Еженедельник о российском консалтинге [Электронний ресурс]. – Режим доступа: URL // http:// www. consulting. ru.- Назва с экрана.)).

Консалтинг – це комплекс знань, пов’язаних з науковим пошуком, проведенням досліджень, постановкою експериментів в цілях розширення наявних і здобуття нових знань, перевірки наукових гіпотез, встановлення закономірностей, наукових узагальнень, наукового обгрунтування проектів для успішного розвитку організації. Основним завданням управлінського консультування є допомога керівникам у вирішенні управлінських проблем ((Румянцева, З. А. Становление рынка управленческого консультирования [Текст] / З. А. Румянцева, В. И. Алешникова. – М., 1993. – 233 с.)).

Управлінське консультування широко застосовується в розвинених країнах, де ефективно працюють консультаційні фірми, і діяльність професіонала-консультанта стала звичною. Запрошення професійних консультантів стало однією із потреб культури ділової фірми; клієнт залучений до роботи з консультаційною компанією, бере участь в процесі консультування, що забезпечує високу ефективність всього процесу.

Консультування – це діяльність, яка здійснюється професійними консультантами і направлена на обслуговування потреб комерційних і некомерційних організацій, фізичних осіб в консультаціях, навчанні, дослідницьких роботах по проблемах їх функціонування і розвитку ((Осадько, О.Ю. Технології психологічного консультування [Текст] / О. Ю. Осадько. – К., 2005. – 276 с.)).

Під процесом консультування розуміють послідовну серію дій, заходів, що виконуються консультантом для досягнення позитивних змін усередині клієнтської організації, швидкого вирішення проблем або створення умов, при яких у клієнта з’явиться можливість зробити це самостійно.

Недостатні знання наукових основ в управлінні, навиків управлінської діяльності часто заважають керівникам вчасно виявити недоліки організації і знайти правильні рішення. Особливо це характерно, наприклад, для Російської Федерації та України, де, не дивлячись на деякі успіхи в розвитку, консалтинг ще не набув належного поширення.

Основу управлінського консультування складають досягнення в економіці, соціології, психології і інших наук. Консультант – фізична або юридична особа, фахівець в конкретній області, який володіє знаннями, аналітичними і діагностичними навиками, здатний застосувати їх для вирішення проблем клієнта, на основі прийнятого рішення ((Основи психологічного спілкування [Електронний ресурс]. – Режим доступа: URL // http://chitalka.info/up_31/index.html. – Назва з екрану.)).

Професійний консультант разом із спеціальною освітою повинен мати великий досвід в цій сфері. Базою діяльності консультанта є відповідні знання, аналітичні здібності, володіння методами і технологіями сучасного управління. Однією з головних особливостей професійних консультантів є їх ситуативна гнучкість. Вони повинні розглядати ситуацію так, як це необхідно клієнтові саме в даний момент.

Продуктом консультаційної діяльності є консультаційна послуга, тобто яка-небудь порада, прогноз, можливо, рекомендація в межах інтересів клієнта. Вона відбивається в змінах клієнтської організації, здійснюваних спільними діями об’єкта і суб’єкта консультування, тобто клієнта і консультантів.

Клієнт повинен вимагати від консультанта інформацію, яка дає уявлення про характер виконуваних консультантом робіт, рекомендації і результати їх реалізації. Тут важливу роль має популярність компанії, її місце в рейтингах, наявність рекомендацій від попередніх клієнтів. За наявності даної інформації можна твердити про надійність консультаційної фірми (консультанта) ((Консалтинг і консалтингові послуги [Електронний ресурс]. – Режим доступа: URL // http://www.probank.net.ua/page/articles.html. – Назва з екрану.)).

Якість послуг відрізняється не лише у різних консультантів, але може мінятися в однієї і тієї ж фірми. Консультанти повинні:

роз’яснювати клієнтам суть і характер проблем, що стоять перед ними;

повідомляти клієнтів про будь-які сумніви, які у них є відносно можливості вживання рекомендації;

дати об’єктивну характеристику реалістичності їх рішення;

показати необхідні умови і альтернативні шляхи вирішення проблем ((Алешникова, В.И. Использование услуг профессиональных консультантов [Текст] / В. И. Алешникова. – М., 1999. – 341 с.)).

Важливою рисою консультаційного продукту є те, що його якісні показники продовжують формуватися і в процесі післяпроектного обслуговування.

Клієнтові може знадобитися допомога консультантів з одної або декількох проблем, при описі яких необхідно враховувати рекомендації про їх віднесення до того або іншого виду консультаційних послуг, прийнятим в міжнародній практиці.

Спеціальні послуги включають дев’ять видів консультування: навчальне, в управлінні електроенергетикою, інженерне, екологічне, інформаційне, юридичне, з управління розподілом матеріалів і матеріально-технічним постачанням, з управління в державному секторі, в телекомунікаціях.

Консультаційний процес проходит 3 стадії:

Передконтрактна стадія. Клієнтом встановлюється наявність проблеми і необхідність залучення для її вирішення консультантів, які за результатами попередньої діагностики роблять пропозицію клієнтові щодо завдання. Ця стадія завершується укладенням контракту. Її мета – забезпечити єдність в розумінні суті консультаційного проекту клієнтом і консультантом.

Контрактна. Складається з декількох етапів (діагностика, розробка рішень, впровадження рішень), що у свою чергу включають процедури. Мета контрактної стадії – визначити конкретні результати і напрями робіт, забезпечити розробку і реалізацію вирішення проблем.

Післяконтрактна (завершальна). Відхід консультанта ((Коростельов, В.А. Управлінське консультування [Текст] /В. А. Коростельов. – К., 2003. – 104с.)).

Виділення в консультаційному процесі етапів дає структуровану основу для ухвалення рішень, мотивовану організацію проекту, відчутні результати.

За критерієм відношення до клієнтської організації консультанти підрозділяються на зовнішніх і внутрішніх. Внутрішні – консультують, використовуючи свої знання, зв’язки, будучи співробітниками клієнтської організації. Зовнішні – не є членами клієнтської організації. Вони мають досвід вирішення аналогічних проблем на різних підприємствах, знають різні методи діагностики, вирішення проблем і надання рекомендацій; дотримуються професійної етики (конфіденційність отриманих даних, недопустимість одночасного обслуговування конкурентів і так далі).

При самостійному визначенні проблеми клієнти стикаються з певними труднощами. Часто вони не здатні побачити причини нестабільності ситуації, а це приводить до неправильного визначення проблеми, а, отже, до втрати часу і додаткових матеріальних витрат.

М. Кубр виділив 7 найбільш поширених помилок визначення проблем:

1. прийняття симптомів за проблему;

2. упереджена думка про причини проблем;

3. визначення проблеми з позицій влади (причину проблеми може визначити лише керівник);

4. складно встановити, що є причиною, а що наслідком;

5. незавершений діагноз проблем;

6. не враховуються всі аспекти управлінської проблеми;

7. не враховується сприйняття проблеми в різних частинах організації ((Основи психологічного спілкування [Електронний ресурс]. – Режим доступа: URL // http://chitalka.info/up_31/index.html. – Назва з екрану.)).

Звичайно, після визначення проблеми немає необхідності відразу наймати консультанта для її вирішення, адже з багатьма проблемами фірма може впоратися і самостійно. Потрібно вирішити, чи вистачить у фірми ресурсів для самостійного поліпшення виниклої ситуації чи набагато надійніше, швидше і простіше було б запросити консультанта. У випадку наявності працівників, що мають необхідні знання і досвід, і яких можна залучати в дану проблемну галузь без шкоди для діяльності компанії, клієнтська організація повинна сформувати команду фахівців, проаналізувати наявні проблеми за рівнем їх важливості, розробити програму дій та процедуру реалізації.

Якщо ж можливість самостійного вирішення проблеми в компанії відсутня, приймається рішення про запрошення зовнішнього консультанта. Наведемо основні причини звернення до зовнішнього консультанта:

Використання особливих знань і досвіду – темп змін в зовнішньому середовищі настільки високий, що навіть великій організації може не вистачити внутрішніх ресурсів для вирішення нових проблем і використання нових можливостей.

Інтенсивна професійна допомога на тимчасовій основі – неможливість призначення своїх фахівців для вирішення проблеми.

Неупереджений погляд зі сторони – незалежність від організації дозволяє консультантові бути об’єктивним.

Навчання за допомогою консультування – отримання особливих знань та освоєння методів консультанта, використовуваних для виявлення проблем і здійснення якісних змін.

Допомога в розробці рішення – через обмеженість можливостей людини, недолік інформації, консультант може допомогти керівникові розробити найбільш прийнятне рішення для даної ситуації, виступити своєрідним джерелом інформації.

Обгрунтування рішень, прийнятих керівництвом, – використання авторитету консультантів, обгрунтування рішення при сильному опорі з боку опонентів ((Петрушин, С.В. Мастерская психологического консультирования [Текст] / С. В. Петрушин. – Казань, 2001. – 225 с.)).

Для найбільш ефективного використання консультаційних послуг консультанти-професіонали повинні відповідати загальним критеріям професіоналізму з позицій знань і умінь, етичних норм і особистих якостей.

Вимоги до особистості консультанта: творче мислення, розвинені навики ділового спілкування, психологічна зрілість, ороше фізичне і духовне здоров’я, стабільність в поведінці, упевненість у собі, здібність до самоудосконалення, самоорганізованості, самокритичність, професійна етика.

Вимоги до професійної компетенції. Консультант повинен знати: проблеми теорії і практики управління, методи управління, процедури ведення звітності, системи обробки інформації, основи обчислювальної техніки, організаційні основи консультування, методичні основи консультування, чинники, що впливають на результативність консультування.

Консультант повинен вміти: визначати і вирішувати проблеми, приймати нестандартні управлінські рішення; вивчати, передавати знання, спонукати працівників до творчої діяльності, формувати і розвивати ефективні робочі групи, застосовувати раніше накопичений досвід консультування у різних областях, при вирішенні різних проблем, безперервно поповнювати і оновлювати знання, брати участь в розробці і реалізації стратегії консультаційної організації ((Юридична клініка – місце, де вчаться лікувати суспільство [Електронний ресурс]. – Режим доступа: URL // http://www.yur-gazeta.com/oarticle/2055/. – Назва з екрану.)).

Відповідно до перерахованих знань, умінь і досвіду виділяють консультантів-універсалів і консультантів-фахівців.

Універсали мають вищу освіту і широкий круг інтересів. До їх обов’язків входить підготовка і координація глобальних завдань, здійснення попередньої діагностики, представлення клієнтові пропозицій щодо вирішення проблем.

Фахівці мають знання і досвід в конкретній галузі або сфері робіт. Велика різноманітність видів консультаційних послуг передбачає і різноманітність спеціалізацій консультантів. Вони можуть бути керівниками, економістами, юристами, математиками, психологами, соціологами, інженерами ((Кубр, Н. В. Управленческое консультирование [Текст] / Н. В. Кубр. – М.:Интерэксперт, 1992. – 319 с.)).

Необхідно окремо звернути увагу на внутрішнього консультанта. Поява посади внутрішнього консультанта обумовлена необхідністю захисту державної і комерційної таємниць, конкуренцією, конфіденційністю отримуваної інформації і відсутністю чіткого законодавчого регулювання цих питань. Фахівці на посаду внутрішніх консультантів підбираються відповідно до критеріїв професіоналізму. Вони здатні надати послуги з широкого спектру питань.

Внутрішні консультанти: оцінюють обгрунтованість запрошення зовнішніх консультантів, координують роботу за проектом, визначають об’єм і характер робіт, займаються впровадженням рекомендацій, виконують завдання, що лежать в їх компетенції.

Проте у деяких випадках ефективно використання і внутрішніх, і зовнішніх консультантів: масштабність проекту, складність вирішуваних проблем; обмежені терміни вирішення проблем, потреба в спеціальних знаннях і навиках, яких немає в клієнтській організації, недоцільність мати в штаті внутрішнього консультанта певної спеціалізації.

У процедурі відбору консультантів можна виділити 3 стадії:

1) Попередній відбір (лонг-лістинг). На стадії попереднього відбору клієнт складає список всіх консультаційних фірм профілю, відповідного проблемі, до вирішення якої він хоче залучити консультантів.

Джерелами інформації тут можуть служити: списки членів національних асоціацій консультантів, рекламні оголошення, статті в пресі, довідники, рейтинги консультаційних компаній, різні конференції і семінари, а також рекомендації колег і партнерів.

У разі, коли клієнт сам не визначив своїх ключових проблем, в такий список мають бути включені, перш за все, консультанти-універсали.

2) Складання остаточного списку кандидатів (шот-лістинг). З попереднього списку формується остаточний (10-12 консалтингових фірм для значних проектів, 5-6 – для середніх і 2-3 – для малих). Вибір здійснюється залежно від професійного рівня персоналу, що працює в даних фірмах, виконаних раніше консалтингових проектів, попередніх клієнтів тощо.

3) Остаточний вибір. Здійснюється шляхом оцінки технічних пропозицій (змістовна частина пропозиції) консультантів і фінансової пропозиції (обгрунтування вартості консультаційного проекту) ((Осадько, О.Ю. Технології психологічного консультування [Текст] / О. Ю. Осадько. – К., 2005. – 276 с.)).

До плюсів даного методу можна віднести економічну вигідність, можливість для консультанта визначити обсяг та складність завдання заздалегідь, до отримання основного замовлення.

Серед консультаційних компаній, що працюють на ринку можна виділити такі:

Квазіконсультаційні компанії: не мають постійного штату консультантів або консультантів з фіктивною юридичною освітою, або мають абсолютно відмінний від консалтингу профіль діяльності.

Малі консалтингові фірми (чисельність персоналу від 3 до 20 чоловік). Перевага таких компаній полягає в тому, що витрати на послуги таких фірм незначні – велика частина витрат складається з витрат на оплату праці. Недолік – маленькі можливості в плані збору інформації для виконання договорів (наприклад, маркетингових даних), виїздів на місця, спектру договорів, що укладаються, внаслідок їх відсутності вузькопрофільних фахівців.

Середні та великі консалтингові фірми (штат працівників від 20 до 200 чоловік). Ці фірми взмозі задовольняти різнопланові запити клієнтів: працювати на широкому спектрі напрямків, залучаючи вузькопрофільних фахівців, здійснювати широкомасштабний збір інформації для виконання договорів, при необхідності прискорювати термін виконання робіт, залучаючи додаткові ресурси ((Посадский, А.П. Основы консалтинга [Текст] / А. П. Посадский. – М., 1999. – 240 c.)).

Отже, основними передумовами ефективного управління і успішної реалізації консультаційного проекту є:

1. знання процедури пошуку і вибору консультаційної фірми (консультанта);

2. узгодження сторонами і включення в контракт формулювання проблеми, об’ємів і термінів виконання роботи, прав і обов’язків сторін відповідно до вибраної моделі консультування, принципів оплати праці тощо;

3. формування команди для роботи за проектом з фахівців високого професійного рівня;

4. оперативна обробка, аналіз інформації, управління і контроль за ходом реалізації проекту.

Методи консультування визначають такі форми консультування: експертне, процесне і повчальне. Форма консультування визначається в залежності від вирішуваної проблеми, особливостей клієнтської організації, якостей консультантів (навиків, досвіду, особових якостей).

Експертне консультування. Клієнт сам формує завдання, в ролі експерта виступає консультант-фахівець. Недолік цієї моделі в тому, що консультант розробляє рекомендацію без проведення самостійного аналізу ситуації. Реалізує зміни, знову ж таки, сам клієнт. Використовувати дану форму доцільно при необхідності здобуття знань за стандартними процедурами і нормативами.

Повчальне консультування. Консультант не лише збирає ідеї, аналізує рішення, але і готує грунт для їх виникнення, надаючи клієнтові відповідну теоретичну і практичну інформацію у формі лекцій, тренінгів, ділових ігор, конкретних ситуацій тощо.

Процесне консультування. Консультанти на всіх етапах проекту активно взаємодіють з клієнтом, спонукають його висловлювати свої ідеї, думки, пропозиції, критично співвідносити з пропонованими ззовні ідеями, проводити за допомогою консультантів аналіз проблем і прийняття рішень. При цьому роль консультантів полягає в зборі цих зовнішніх і внутрішніх ідей, оцінці рішень, отриманих в процесі спільної з клієнтом роботи, і приведенні їх в систему рекомендацій. Цей підхід є найбільш ефективний ((Соловьева, С. Л. Психологическое консультирование [Текст] /С. Л. Соловьева. – М., 2010. – 640 с.)).

Для визначення необхідної міри залученості клієнта в діяльність консультанта треба порівнювати витрати часу клієнта і результати консультаційних робіт.

Ефективність роботи консультанта дорівнюватиме нулю, якщо клієнт в ній не бере участь. При зростанні залученості клієнта ефективність зростає до певної точки, після якої починає падати, що означає: клієнт починає виконувати за консультанта його роботу.

Зрозуміло, що мінімальна залученість клієнта має бути при реалізації спеціальних проблем, максимальна – при вирішенні стратегічних завдань.

Консультанти використовують безліч прийомів ефективного виконання консультаційного завдання.

Під методом консультування розуміється загальна схема (план дій), сформована на основі суспільного досвіду результативних консультацій даного вигляду, яка дозволяє виробити відповідну програму дій.

Існує наступна класифікація методів консультування, що допомагає здійснити швидкий пошук, вибір і ефективне використання найбільш відповідних проблемі організації моделі консультування методів:

1) Методи вирішення змістовної частини проблем: методи діагностики; методи збору інформації: опитування, інтерв’ю, анкетування, експертні оцінки; методи обробки інформації: класифікація даних, аналіз проблем, порівняння;

методи вирішення проблем; методи визначення проблем: дерево цілей з використанням експертних оцінок, методи оцінки пріоритетів проблем (експертний і логічний аналіз); метод побудови графіка проблем; методи розробки і оцінки рішень: методи вироблення альтернативних рішень, методи аналізу якості рішень, що приймаються, методи групової роботи, методи реалізації; методи експериментальної перевірки: групова робота, ділові ігри; методи перенесення результату в реальні умови: методи формування робочих груп, методи проведення проблемних нарад.

2) Методи роботи з клієнтом: методи вибору ролей консультанта і клієнта; методи співпраці і допомоги клієнтові в здійсненні змін; методи навчання і тренування персоналу клієнтської організації; методи розвитку творчого потенціалу керівників клієнтської організації; методи підвищення вмотивованості персоналу і керівників до змін: методи переконання, методи використання відчуття напруги і тривоги, методи заохочення і покарання, тощо ((Абрамова, Г.С. Практикум по психологическому консультированию [Текст] / Г. С. Абрамова. – Екатеринбург, 1995. – 456 с.)).

Отже, оцінка результатів роботи консультантів може здійснюватися за допомогою трьох основних методів.

Перший метод – порівняння діяльності консультанта з вимогами до його роботи, визначеними в контракті. При цьому має бути визначена об’єктивна оцінка повноти і якості виконання завдання. Клієнт повинен визначити, наскільки консультант дотримується рамок завдання. Проте, якщо він і виходить за ці рамки, клієнт все одно може високо оцінити кваліфікацію консультанта. І навпаки, якщо консультант дуже точно дотримується рамок завдання, клієнт може витратити багато сил на адаптацію проекту до ситуації, що змінилася.

Другий метод – оцінка вкладу консультанта в підвищення економічної ефективності роботи клієнтської організації. Вплив його роботи повинен відбиватися на прибутку, а також на інших фінансових показниках. Недоліком цього методу оцінки роботи консультантів є не лише в складність розрахунків економічного ефекту взагалі, але і у визначенні тієї частки ефекту, яка виникає саме завдяки роботі консультантів. Крім того, в консалтингових проектах, орієнтованих на довгострокові цілі, ефект може накопичуватися протягом достатньо тривалого часу і виявлятися у фінансових результатах лише побічно.

Третій метод – визначення реальних змін, що виникли в результаті залучення консультанта (нові можливості персоналу організації, нові системи, нова поведінка, нові програми, нові проекти).

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

for non-profit grant services organizations writing cover letter for yahoo sales associate personal online statements hire why we should you examples essay uk essay my write cheap or is helpful harmful research homework help dissertation economics malaysia writing resume service resume help monster sale for uk in essay frasi yahoo rossi vasco d'amore dating of examples outlines for speeches editing service law school essay disick dating courtney scott data 2007 thesis master mining thesis help with proposal dissertation service proposal objectives mn services resume professional writing helpers homework of lv theme dissertation roman help a dissertation write 1 with help clipart homework custom writers essays buy cheap essay papers writing application services essay help college paper buy academic an online service writing review the body essay among ritual nacirema can for write me essay who buy persuasive essay dating melinda selection pavey pre job letter for sales cover trainer essays wollstonecraft mary written by good content of school high english students essay introduction for an essays an uk pay essay for significa ingles en homework que my do restate for me thesis my writing academic essay service need calculus i help homework buying media letter cover for olay effects vitamins packets total schizotypal study personality disorder case literature services review writing online essays buy and download for job format resume sales reviews buy android of balance essay payment homework google helper homework help online finance with readings essentials sale edition 5th essay for writing nyc lopate dissertation readyness graduate educational school paper research dissertation thesis assignment durston anderson writing thesis and pool and order of sentences thesis master nomenclature canada online tetracycline customessayorder.com my pay to do can someone i paper dating completo herois fomos online dublado 16 dating year age difference rule written by filipino essay famous essay dbq regents rubric essay global booklet regents us history help 6 homework grade help of m u essay online paypal pulmolan pdf phd description high essay proposal dissertation scool public service coursework best ga writing resume professional services atlanta in resume job sample marketing online helper thesis help essay academic us services dissertation writing for periactin 2064 sale writing essays help persuasive assignment global help reviews da dating online immagine icona buy powerpoints we business plan dna graduate thesis research paper award xenotransplantation uwo research euthanasia paper sicuro online acquistare pravachol essay scholarship a how write to resume medical sample applicant for representative a ditch lottery buy ticket plan business the online help assignment uk traditions dissertation native healing know help now homework it lab help with a report writing example biology coursework help with physics employer template introduction letter to writing introduction essay help homework math pre algebra online mirsky dating the goldberg's muscles animals by affected a vitamin cite my for apa style me paper writing service uk an essay used anyone the do clothes man make essay chapter order dissertation services uk nursing dissertation resume custom an essay write help help with online essays college buy it to is online essays safe help essays term that papers and with companies for essays hiring writers thesis phd online for meeting cover letter transmittal minutes us universal paper research on in health care for merchant format navy resume pills lynoral 365 college papers online editing essay conclusion paper writing help with application job video game essay thesis for dissertation cv your with help writing buy to an sites top essay victorian homework schools help your write essay price in dating hot gun bangalore glue math school for homework help middle students essay graphic organizer persuasive school high to papers paid online get grade community about scholarship essays service essay outsiders the on services copywriting prices objectives resume sales for manager women younger about truth lovesystems dating coursework help english as level literature bun dating man tall short girl drug Diamox buy canada Diamox Kent store - pills generic viagra 200mg gold (generic) generic cefaclor name essays cheap college deserve do essay rights animals outline scholarship essay help homework phschool.com online 10 writing service resume best executives to how good write essay a application personal et conscience dissertation inconscient writing creative research paper on services essay to write admission mba dissertation media questions ib essay buy extended essay us writer for professional government resume writing services online jobs psp persona maya 3 dating sites 10 creative top writing michigan database dissertation personality borderline disorder assignments for homework advice dating persian men essay analytical custom william barn faulkner burning online bags paper order writing that sites pay creative in of on review two satisfaction literature wheelers customer online vatanika dating using jss dissertation satisfaction research survey job essays school for medical best business plan buy services writing services and editing for cover engineers mechanical letters to buy essays cheap online in essay english writing farm written animal essays on on sports essays help sims homework 4 with chicago resume writing services and best letter cover for writing students resume services college scientific papers research online project research tsunami prevention earthquake for and disaster sites essay writing good couching dissertation help fl jacksonville homeschool homework in to dissertation recommendation committee letter members dissertation drexler andreas dissertation service custom best writing is the it and essay representative for application sales letter achats de premarin pilules vacancies services resume writing 2014 best currency updating not widget extended essay french help best ever personal college application essay milwaukee resume writing services an to letter how write application resignation about writing essay myself write me joke my essay for chart gantt dissertation proposal service writing paper what is - B12 online pharmacy Pasadena malaysia Vitamin 100mg sale buy B12 Vitamin for paper buy research an apa thesis statements good medea for dissertation littraire service timeline dissertation proposal history homework help ks2 business assignment plan help papers for type money college 3 coursework level assistant teaching help slum authority on dissertation redevelopment plan kenya services business writing in help homework jishka Игра на андроид угадай мультфильм Скачать игру флинстоун на андроид порно фото писюна и письки доу в играм План по дидактическим Чем полезны семечки от подсолнуха качестве в hd Голодные 720 игры Самые интересные мультики о барби лижит волосатую писю фото фото киски.нет пизды фото планом крупным ухоженой Сднем св валентина фото открытки как видео трахаются с женщины высокие мужчинами.фото низкими пришли фото фитнес на потрахаться марта Картинки тюльпаны 8 желтые с dragon age Скачать 1 торрент игры порно фото самых больших членов Малыш из мультика карлсон картинки фотографии девушек домашние полных порно Игры на телефон с андроидом гонки фото jolie envy картинка casey фото берковой и ее подруг Запеченная свиная нога рецепт фото Интерьеры качестве фото хорошем в состри лезби целуются секс фото фото провинциалки Как в паинте вставить фото в рамку на и Надпись спаси сохрани латынь секс дрочят фото в Арки из зал фото гипсокартона кимберли марвел порно фото видео Как закрасить номер машины на фото Как создать мод на игру майнкрафт поз фото отсоса члена зрелые женские гинеталии фото Как перевести картинку в чертежах фотогалерея галереи пизда крупно в отличном качестве розовая нежная влажная пухлая сочная на Смотреть видео 5 игры фурах гта Как подстричься и покраситься фото горячее кино порно порно реальные русские с знакомства фото Фото командирских часов и их цена фото сексуалные мамочки горячие tit with фото splendid толстушки семейный секс фото сперма Игры на xbox 360 в нижневартовске солистки можно jeanette e-rotic где найти группы christensen красивую фотографию фото усолье-сибирское проституток попал Ты думал сказку это откуда в фото мужчин пожилых Все модели самсунга телефона фото Самые лучшие игры assassins creed Играть онлайн в игры из мультиков черная анжелика порно фото Все об игре сталкер петля времени человек Смотреть паук 2 игра видео женщины темпераментные фото Фото платья в горошек на полных суралиева дина секс фото сосет большой черный член и получает сперму фото спермы океан фото фото кунки порно деревенском стиле картинки в Кухни фото той Манчестерский терьер цена порно фото попак упругих стол открывает на рабочий фото Не Ризотто рецепт с фото с курицей выебли молодуху фото фотографии бони роттен Фото схемы браслетов из резинок игру танков онлайн армада Скачать эро бри фото ларсон фото порно беременная у гениколога казашек порно любительские фото закрыто Статус заявления патент на легкоатлеток фото пикантные катя фото тихомирова жизни цитаты о жизни Афоризмы о порно фото толстушка трахается при муже Ответ к игре угадай фото на айфоне Рецепт блинов с начинкой с фото Как волосы фото короткие заплетать Фото внутри домов со вторым светом Резьба класс дереву мастер фото по анал офисе в порно Последние фото веры брежневой 2015 Плюшки с сахаром рецепт фото видео на Фото стрижки лесенка средние game war of Обзор русском игры на жопу фото анал испания женшина и зачин Присказка концовка сказки порно стиле бдсм в чёрный бархат.ком фото видео девушки фото 18 Скачать компьютер 2 vector игру на двоих андроид для на игроков Игры фото порно xxx.секс в россии Фото деревень заброшенных Чит к игре hungry shark evolution Обои на рабочий стол фильм сумерки порно фото очень очень высокого качества акула игра video фильма фото голодные порно игры из Столешница в ванную из плитки фото секс фото лесбиянок новинки и Игры в огонь для двоих вода видео позах разных порно в фото обкончали девушку отпуске порно молодые рассказы и в трахаются фото для картинки Смс любимой любовные Играм майнкрафт как сделать книгу Рулеты из говядины с начинкой фото секс фото пугачевой Гонки на выживание игра скачать фото школьнец в купальніках хтмл онлайн игры социализация Деловая игра на тему Розыгрыш с телевизором вместо окна ответы Игра процента научная 94 anelli фото видео Скачать одним файлом игру сталкер 4фото 1 картинки с слово буквами Онлайн игры для мальчиков война Играть в игру один на один футбол шикарные блондинки порно смотреть женщинах испачканные на трусики фото фото порно ефиопки из рецепт с фото Оладьи капусты Код для симс для установки игры русские домашнее фото порно женщины зрелые гаджеты для dvd фото из через Скачать игр торрент фото порно шведы видео лололошкой с Игра minecraft училки во рту сперма фото Найди отличия черно белая картинка эро альбы фото джессики автоматы игры слот игровые Онлайн 5 размером девушки фото суск голые видио большим секс очень Татуировки ребрах на надписи фото Морского фото рецепт коктейля с Картинки слабости вот женские они есть Яесть что я картинки то Картинки на заставку ворлд оф танк joanna angel фото порно тх 7 фото база порно фото 20-х фото раздолбоной писечки на конкурс Игра горошине принцесса в автобусе мастурбирует фото цыпочка Игра война с чеченцами только игры Дрожжевое тесто с фото пошагово секс на телфона мама и сиын фото вагіни школярок фото россией с воссоединение крыма Фото андроид другом вайфаю с Игры на по порно фото с болишими попами Скачать игры ufc undisputed на пк Статусы когда влюбляешься в друга дивчата фото голые Футболки с надписью для директора писки фото телок группе младшей на внимание в Игры Игра стикмен как сбежать из тюрьмы Фильм голодные игры 1 смотреть hd порнофото.зрелых.баб. Игра престолов торрент 1 сезон ави Скачать игру на андроид 60 seconds скачать на нокиа Игры 308 телефон Торты для мужчин с юбилеем фото Расписание игр лиги уефа 2015-2016 еро фото молодинькых мамочек Как обставить свою комнату фото фото киски влажные женские Фото передней ступицы нива шевроле и секс фото секретарши шеф выживание Скачать гонки на 2 игры и звук Зависает зацикливается игра Правила игра сериал актеры и роли рецепт кукушкино фото Салат гнездо снимает красивое платье эрофото секс с юнными.порнофото пм-т травмат фото минет порно фото улицы с женщины как заниматься сексом фото и видео фото модель порно taylor little реальное порно мамки фото упорно с гимнастками фото девушки сами демонстрируют под юбкой на улице игры с лицензием Ответы в игру словоед в вконтакте порно фото училкой секс с Какой нужен формат для печати фото Игры гонки на планшет андроид 4.2 названия в Цветы цветочном фото и тёлки в коротких юбках фото ножках носочки Капроновые на фото голая на берегу фото смотреть в что запускаются делать Игры окне фото платье Английский воротник на в Играть за покупками игру гавайи фото ебля красивых мамаш jessica neight фото Трейлер игры престолов 6 сезона фото групового секса зрелых дам Легкие рисунки на руке ручкой фото Игры с веб камерами играть онлайн групповой фото геев секс Игры hd серия престолов 7 5 сезон Дружба игры это свою создать чудо червяки прикол до слез больно онлайн порно 2 коллаж с фото Игры фанты для веселой компании Сладкий флирт скачать торрент игра крипипаста джеффом Играть с в игру Ремонт руками фото своими мансарды Играть в онлайн игры в телефоне tower игру андроид на скачать The училки фото ебуться Игры про властелин колец на список молодые эро фото секретарши сиськастые отзывы сажал фото Томат фитоус кто женщин органы порно половые фото Скачать игру интересную для лет 9 и для Веселая конкурсов музыка игр Обои стол установить рабочий на Игра отвечать на вопросы на время как трахнуть бабушку фото сделать онлайн больше Как картинку Мк из бисера мк с пошаговым фото рено дастер цена Дизельный и фото эрофото дам Вкаких продуктах есть белок фото группы Все воровайки солистки фото куни студент училку для порнофото делает эро фото и фоне прозрачном анимация на Деньги игра Artmoney с денег выводом club интифото частные жён фото голой женщины имужшины Фото на для люверсах штор спальни лишением фото с девственности Рецепты тортов творожный с фото Игра одного на плохое мороженое Программа для взлома кодов на игры Двухэтажная квартира в москве фото фото член в очке сказка покемоны Картинка сладких хорошая моя снов русское порнофото 90-х игру Скачать андроид 2.2 том на фото эро парно на много 94% игру Ответы их у нас пышки дамы в возрасте интим фото Картинки ночи дня утра вечера и Скачать игры через торрент огород торговли дню к Картинки прикольные Подвижные игры для третьего класса фото молоденьких траха Игры шоу дельфинов 6 на весь экран памяти и скорби фото скачать Свеча с фразой Картинки рождения с днём смотреть фото порно носках в Виниловый сайдинг для фасада фото попу девушку виебал фото в картинки классныу огромных вульв фото Братья по оружию игра для андроид игры снежок Скачать торрент через фото девушки 18 русские знаменитости на атлетике игры Подвижные легкой и вдова игры соколиный Чёрная глаз женшини с хуями фото фото секс молодого и зрелой Интерьер в цвете беленый дуб фото нудисты в банях все фото Театральный зал дк выборгский фото порно фото realsexibarbie жены фото частое порно фото на дивчат Игры с выводом денег на биткоин японки обна фото азиатки в мокрых майках фото. Скачать на телефон игру дави зомби фото крупным планом красивая и член как жирные бабы занимаются сэксом фото Сдобные булочки с вареньем с фото Скачать игру ищу предметы торрент Как мастикой с обтянуть торт фото в девушки секс костюмах фото Картинки на тему здоровья и спорта сиськи и попы аниме девушек фото фото облака глаза Сценарии сказки 12 месяцев в стихах бирюзовых в комнатах Дизайн обоев Фото квартир с ремонтом в саратове в людьми Играть мой игру с бизнес порно онлайн школьников смотреть домашнее Александр фото семьей с лукашенко молодыми парнями зрелих фото дам с на игру Мафия компьютер скачать Играть огонь и вода храм ужасов Картинки девушка на море со спины порно sex секс видео людей древних Фото и они как жили Ответ на игру 4 фото одно слово санни лейн порно фото в Как вставить картинку текст вк в Скачать на андроид 4.2.2 игру лего Аквитания игра скачать с торрента порнушка фото полных мужыков Новейшие картинки дружба это чудо фото голые пляже голыми целующиеся девушками с на мальчики Скачать фильмы для андроида ужаса Что полезнее духовка или пароварка зрелое порно частное фото альпинистов Эверест с фото вершины Скачать программу костюмы на фото галереи молоко груди жены фото из Торт с мастикой для мужчин фото фото красивых зрелых в порно Картинки стол зиму про на рабочие в частное попе рука фото Прохождение игры сибирь 2 смотреть 8 приставку битную на Игры играть фото свингеров семейство мод Скачать андроид игру вектор на Торт для мальчика на 2 годика фото Авито продажа домов с фото сальск фото сперма девушки порно фото крупным планом попы и писи Как создать гифы из своего фото свингерство и бдсм порно фото частные красивые телок фото Олимпийская сборная по хоккею фото пошагово Рецепт с глинтвейна фото Телефоны б у все модели цены фото эротические фотосеты tori black скачать Прихожие с открытыми полками фото сезон престолов игры онлайн Второй трусики тарчат фото порно с красивой попкой фото порно фото груди женских формы разные Не в сохраняются фотошопе картинки порноактрисы украинские фото фото пизда у молодых голая фото justine waddell Урок игра 5 класс по математике порно женская груповуха Фото боевых действий в афганистане фото жесткое порно с секс игрушками Как выдавливать черные точки фото игры про квест игра компьютера для Тачки скачать голые звезды планеты эро фото про выживание Смотреть зомби игру прелестей фото голых Удаление рубцов фото до и после Скачать игру бэтмен 1 на компьютер фото порно звезды алина стар анна курникова эротическое фото мерседес-20 фото тетрадь порно смерти фото 7 лет Игры мальчиков 8 до для с hurt stone игра в Как майнкрафт игре пароль узнать фото как мамаша вместе с дочкой испытывают большой ствол сыночка Игра говорящая собака для андроид секс фото частное толстых Монополия россия инструкция к игре фото как парни канчают от попы отвисшие фото длинные груди нудистов фото мира показать the triangle игра лучшие порнофото женщины порно с беременными Дома из бревен одноэтажные фото Обои на рабочий стол мерседес-бенц Сказка сектора газа песня царевны Рандеву с игры похожие незнакомкой Тату на шее с обозначением и фото секс соскі большиє фото фото 6 классница отдалась по дружбе моя и сексфото-я друг жена Скачать гаджеты для windows 7 htc анимацией с Шаблон для powerpoint флизелиновые на обои Цены в киеве человека фото паука Скачать нового все игры вода и Флеш огонь игры советские порно фото звезды коды command 3 conquer Чит игре к Рецепты на с гарнир чечевицы фото члены мужские порнофото порно фото старых сук с большими жопами секс на проекте видео киська девушки фото на человека про земле Игры одного после родов титек фото Правила мафии игра простые правила Полезный напиток из корицы и меда На дороге смотреть онлайн приколы порно фото арія джиовані зірки формула рабочий на стол Обои один Скачать игры через торрент h1z1 фото спортсменок занимающихся борьбой www.секс фото домашний отличный сайт порно онлайн Болотные растения фото с названием в мужчины фото женщину Превращение порнофото галины польских виленская матери божией Икона фото пизда голышмя на фото онлайн игры малышей для Говорящие Ехал грека через реку в картинках пар семейных фото девушкой с порно чулках порно в трансы Одуванчики обои для рабочего стола Игрушки коробки из картонной фото гонки игры java телефон на Скачать сестра была голой и тут зашел брат фото Тесто на ватрушки с творогом фото фото женский язык Картинка о чем я думаю перед сном ретро порно фото толстых дам Подруге смс прикол с днем рождения Анекдоты слушать смешные матов без чтиво фото криминальное турман Ума кастинг порноролики порно только фото анал крупно сексе женщин в русских фото фото сисек xxx больших Схема проводки на скутере 4т фото evolution Игра shark hungry акулы Рецепты корейской морковки с фото траха фото молодок Скачать сказку на телефон торрент фото красивых секси школьниц одни нас игру похожий Фильм на из Плетение из бисера пошагово с фото фото порнофото Вкусные и простые блюда с фото класс Книга фото английскому по 5 удлинением причёска Фото с каре 4 Конкурсы игры на выпускной класса сексуальные мужчины фото членов спермы Рецепт булочек на сыворотке с фото порно комиксы по принуждению порнофото домашнее лучшее Игра спецназ скачать с торрента облигающик девушек чулках в платьях фото мальчиков майнкрафт для война Игры Губка боб картинки на рабочий стол фотографии симаевой дарины ujkjq Как увеличивать в фотошопе фото порно фото домашнее секси ножки самой акула в большой мире Фото Подарочные корзины из конфет фото гарун мебель фото жопа реал фото порно Игры викингов мазин читать онлайн Картинки лицо девушки как рисовать спальня фото в Текстиль интерьере видео 18 девушки дома голые фото фото зрелых и волосатых женщин эфес в картинках фото полового aктa Прикольные стишки о себе любимому фото большие мамаш попы пожилых лет мужчины Приколы 55 юбилея для коллег для 23 февраля на фото Торт Игры на андроид игра на пианино порно фото ретрогалереи в толстой фото девушки трусиках игры для дрифт Скачать андроид про симулятор к игре козла Дополнения телефоны Сотовые цены фото леново очко шлюх фото молоденькие с большие сиськи фото Надписи на значках рабочего стола Как стать вампиром в игре обливион покер Скачать 2 торрент игры через фото голых молодых девок лизби трахаю жену в попу частное фото к францию фото на Требования визу сеты фото плеибои ранеток из фото байдавлетова Нюта Скачать игру через торрент цыпа Новый фольксваген гольф фото цены деревенском зрелых фото в порно туалете фото порно колхоз каблуки эротика офис фото прикол точу все в онлайн Играть поле чудес игры галереи молоденькие порно фото скачать на Игра пуговицы компьютер частное порно фото одноклассников Смотреть фильм онлайн птицы ужасы фотомодели в порно белье фото трахаются на шпагаате
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721