КОЛОРИСТИЧНА ПАРАДИГМА ТВОРІВ МИКОЛИ ВІНГРАНОВСЬКОГО

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Постановка наукової проблеми. Найбільш індивідуально авторське бачення світу виявляється в колористиці творів. Незважаючи на те, що в західній та вітчизняній науці проблема колористики вивчалася досить ґрунтовно та глибоко, проте єдиної наукової теорії кольорономінантів поки що не створено. Цією проблемою займалися ще з античних часів, зокрема Платон, Гегель, Ньютон.
Сучасні науковці розглядають колір як фізико-хімічну величину, психофізіологічне явище, естетичний феномен. Помічено, що в історії вивчення слів-кольоронайменувань склалися лінгвістична, психологічна, культурно-антропологічна традиції. Дослідження кольорономінацій здійснюється в різних мовознавчих галузях – етимології, словотворі, ідіостилістиці, лінгвостатистиці, психолінгвістиці; для слів-кольороназв розроблені різноманітні класифікаційні схеми. Результати наукових спостережень містяться в роботах Р. Алімпієвої, О. Василевича, Л. Зубової, В. Московича, Л. Пустовіт, Л. Ставицької, Р. Фрумкіної та ін.


Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемі колористики в усіх сферах життя та мистецтва, особливо в літературі та в мові, присвячено ряд праць вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема відома класифікація кольорономінантів за фізичними параметрами Л.М. Миронової [Миронова, 1984], за частотністю вживання В.А. Москович [Москович, 1969], за структурно-семантичними типами А.П. Кириченко [Кириченко, 1960], за словотвірною структурою О.М. Дзівак [Дзівак, 1975], за подібністю у психолінгвістичному аспекті Р.М. Фрумкіної [Фрумкина, 1984], за подібністю в історичному аспекті Н.Б. Бахіліної ([Бахилина, 1975], за ієрархією Л.О. Пустовіт [Пустовіт, 1998]. Тому проблема колорем у творах окремих письменників, зокрема у творах М. Вінграновського потребує систематизації та аналізу.
Об’єктом дослідження обрано кольорономінанти, використані Миколою Вінграновським у своїх творах.
Мета статті та постановка питань. Метою дослідження є аналіз кольорономінантів, використаних письменником у поетичних творах, у світлі лінгвосинергетики.
Серед основних завдань дослідження – аналіз текстів творів крізь призму кольорономінантів, систематизація колорем за семантикою, частиномовною належністю, експліцитні та імпліцитні форми кольорономінантів.
Виклад основного матеріалу дослідження та обґрунтування одержаних наукових результатів.
Феномен кольору – предмет вивчення багатьох фундаментальних наук. Проте донині колір не має загальної концепції в межах певної науки або напряму, зокрема, в поетичній семантиці у творах письменників. На думку фізиків, колір – це особлива властивість поверхні або всієї маси, яка оцінюється оком після дії на роговицю ока світлових променів, які поширюються від цієї поверхні або через тіло до ока. Історичний досвід Ньютона над розкладенням сонячних променів за посередництва скляної призми в райдужне кольорове віяло або спектр, довів, що промені, які утворюють сонячне світло, мають кольори в такому порядку: червоний, рожевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. Окремі дослідники додали до нього три ахроматичні кольори: чорний, білий, сірий.
Психологія трактує кольорові відчуття як одну із специфічних реакцій ока та мозку на кольорові частотні коливання. Кольорові моделі, які створюють права та ліва півкуля мозку, не збігаються – півкулі надають перевагу різним спектрам та видають принципово різні результати: 1) права півкуля від природи орієнтована та довгохвильову частину спектра (червоний) та видає кольорову картину, пов’язану з чуттєвим сприйняттям; 2) ліва півкуля орієнтована на середньохвильову частину спектра (синій) та видає кольорову картину, пов’язану з понятійним комплексом. В цьому полягає парадокс кольору: колір містить в собі можливості логічного та чуттєво-образного шляхів пізнання світу. Ця характеристика кольорів важлива для розуміння семантики кольорономінантів у поезії М. Вінграновського, оскільки колір тоді можна розглядати як перехід невербального ( чуттєво-образного) мислення на рівень вербального, словесного. Окрім цього, колір пов’язаний з емоціями людини. Кожен колір має своє місце в кольоровому просторі письменника, і кожен колір викликає чітко визначені емоції.
Проте, за наявності загальних принципів кольоросприйняття, спостерігаємо відмінність в семантиці окремих кольорів і тонів, а відповідно, у лексичному відтворенні кольору.
У лінгвістиці системний підхід до кольорономінантів поки ще не вироблений. Важливим є те, що:
1) слово-кольорономінант первинно емоційно забарвлене, воно виходить за межі позначення кольору і передає наше до нього ставлення;
2) колір може бути виражений експліцитно (шляхом прямого називання кольору та ознаки за кольором), та імпліцитно ( шляхом називання предмета, кольорова ознака якого закріплена в культурі та в мові.)
Колористична лексика в ідіолекті М. Вінграновського посідає важливе місце, характеризуючи систему образів, створену самим автором. Аналізуючи мовотворчість М. Вінграновського, розглядаємо лексико-тематичну парадигму кольороназв щодо характеристики особливостей поетичного ідіолекту, відображення специфіки індивідуальної мовної картини світу митця. У поетичному ідіолекті М. Вінграновського колористична стихія обіймає народнопоетичну й індивідуально-авторську символіку, що враховує загальнокультурний та історичний досвід, національні і світові традиції. Лексико-тематична парадигма кольоролексем у творах М. Вінграновського широка та спектрально багата. До неї входять як лексеми на позначення власне кольору, так і образно-стилістичні одиниці, що позначають асоціативну колірну ознаку.
Базою для вияву семантичних зв’язків між словами-назвами кольору є дослідження із психолінгвістики. Як зауважує Р. Фрумкіна, звичайні носії мови легко встановлюють тотожність між смислами кольороназв, і це «єдиний вид інформації, що може бути використаний дослідником, який не бажає залучати до опису наївної картини світу кольору власне тлумачення й лінгвістичну (або ж психологічну) рефлексію». Отже, за принципом смислової подібності аналізовані лексеми систематизовано в такий спосіб:
І. Назви хроматичних кольорів:1) синіх: синій, голубий, блакитний, небесний; 2) жовтих: золотий, жовтий, солом’яний, буланий, лимонний, гірчичний; 3) червоних: червоний, кривавий, багряний, малиновий, рожевий, пурпуровий, черлений, вишневий, пожежний, помідорний;
ІІ. Назви ахроматичних кольорів: 1) білих: білий, мармуровий, сніговий; 2) чорних: чорний, вороний, мурий; 3) сірих: сірий, сивий, срібний, сизий, сріблястий, попелястий.
На основі лінгвістичних і психолінгвістичних досліджень встановлено, що найчастотнішими в художніх текстах є кольоропозначення чорний, червоний, білий, жовтий, золотий, синій, сизий, сивий. Дослідження кольорономінантів передбачає зіставний аналіз семантики загальноприйнятої із трансформованою семантикою, вкладеною автором в кольорономінант. При аналізі кольорономінантів у мові творів М. Вінграновського, необхідно враховувати усі способи вираження кольору, це сприятиме розумінню стилю письменника, поетики мови його творів. Колір – це чітко вибраний, розроблений, усвідомлений, продуманий прийом, який допомагає авторові виразити у слові свої думки і відчуття. Нерідко М. Вінграновський вибудовує кольорообрази на взаємопроникненні первинної – спектральної і вторинної – символічної семантики слова, зокрема білого та чорного кольорів. У християнстві основні кольори – білий, червоний, чорний – мали символічне значення. Білий виражає чистоту, незайманість, червоний – символ крові, влади, чорний – смутку, печалі, смерті. У поета класична семантика кольору дещо видозмінена .
Ядро поетичної колористики М. Вінграновського становлять назви білого кольору зі складу ахроматичних тонів. За спостереженням дослідників, білий колір – найпоширеніший у слов’янському, зокрема й українському фольклорі, чим можна пояснити особливу увагу наших митців до цих кольорономінацій як засобу образотворення: «Цієї ночі птах кричав – У небо відлетіле. Цієї ночі сніг упав – На чорне впало біле»; « Встав я, – ранній сніг, – Ходило біле холодило, – Тремтіло в річки по боках Тонке зелене диво»; «Червоний светр, білий сміх я обійняв за плечі…». Кольорономінації білого виявилися найбільш різнорідними за словотвірною структурою: М. Вінграновський використовує деривати субстантивного (біління, з білоти, побіл), ад’єктивного (біленька), дієслівного (біліє, білять, забіліє, збіліла), адвербіального (біло) типу, композити (білодення, білоквіті, білолапа).
Назви білого кольору у поезії митця представлені широким спектром значень – від власне номінативних до символічно-узагальнених. У художній мові М. Вінграновського колірні характеристики мають природні явища (мох, сніг, хмара), просторові поняття (небо, поле, сад), назви флори та фауни (квіти, лілеї, гуси, курка), предметні реалії (льоля, сорочина, хустка). Через поєднання номінацій білого кольору з лексемами вказаних лексико-семантичних груп демонструється первинне значення кольороназви. Відтворення забарвлення реалій відображені у таких поетичних рядках: “Обнімало небо Білу хмару”, “Не надивлюсь на білу в небі хмару”, “На рябому коні прилетіла весна… В білій хмарі дощу привезла на великдень”, “…груші жили в білих квітах”.
Назви білого – кольору снігу М. Вінграновський використовує в описах, як атрибут зимових пейзажів, урізноманітнюючи засоби лінгвалізації художніх образів. Це й метафоричні структури, сформовані на ґрунті ботаноморфізації – приписування реаліям властивостей рослин (“Цвітуть на білому хати Цвітуть обмерзлі криниці Холодним квітом мармуровим”, і динамічні, наповнені поняттями конкретних людських дій, станів персоніфіковані картини: “ До айстр останніх припаде Губами сніговими І тихо їм щось доведе, І забіліє з ними…”, “Ходило біле холодило”, “У білім сні, у білім сні зимовім…”, “Лягла зима, і білі солов’ї Затьохкали холоднимивустами”. Помічено, що в приписуванні кольоронайменуванням певних знакових функцій М. Вінграновський спирається на систему символів, вироблену українською фольклорною традицією. Так, білий, синій, червоний виступають в образотворчій системі М. Вінграновського колірними асоціатами України. Пор.: “… хата всміхається біло У свої батьківщинині ночі”, “Сюди, сюди, на ці шовкові води, На синій звук любові і свободи , На синю Рось , що в снах моїх тече.
В інтимній ліриці кольороназви білого утворюють бінарну опозицію радість-смуток. В окремих народів та народностей білий колір пов’язується зі смертю й символізує тугу, сум, печаль, жалобу, абсурдність існування, тоді як у багатьох культурах ці функції виконує чорний колір. Гра на внутрішній суперечливості, закладеній у міфологемній природі білого кольору, створює виразний стилістичний ефект, поглиблює мінорну тональність поезії: «Ця гіркота пригашених страждань, Ці білі квіти суму на подушці…Цей білий образ – чорний по ночах …Я плачу. Все біло навколо».
Вважається, що на появу певних асоціацій впливає конкретний наочно-чуттєвий образ. Так, стійкі асоціативні зв’язки усталюються між окремим кольором та його “еталонними” носіями (Г. Яворська), універсальними елементами людського досвіду (А. Вежбицька), якими є, наприклад, небо, вода – для синього кольору, сонце – для жовтого тощо. Г. Яворська, звертаючись до проблеми категоризації мовних концептів кольору, констатує: «…для основних позначень кольорів їхні прототипи (небо, вода, рослинність, вогонь, кров) водночас є архетипами, тобто надзвичайно стійкими та потужними міфологічними і міфопоетичними символами». Індивідуальне психофізіологічне сприйняття, осмислення кольору як витвору людського ока і свідомості, проектуючись на мову, виявляється в семантичній динаміці кольороназв, у набутті цими одиницями символічного значення. Матеріал художньої мови демонструє семантичні зміни у колористичній лексиці. Поезія – це та субстанція, де «колір живе в образі, в тропі, що формується не лише об’єктивністю сприймання, а залежить від художньої мети, суб’єктивних уподобань автора, від індивідуального осмислення кольорів». Вживання кольороназв як складових елементів семантико-асоціативних опозицій зумовлене образотворчою метою в поетичному мовленні: білий – чорний, червоний – чорний, червоний – жовтий, жовтий –сірий. Наприклад: «Цієї ночі сніг упав – На чорне впало біле», «На чорному полі Витворений з криги та снігу З’являється білий рояль», «І тане мак, в червонім чорне тоне…», «Тринадцять руж – тринадцять кружелянь: Червоне жовтим, жовте сірим душиться».
Високим ступенем частотності у поетичному словнику М. Вінграновського характеризуються одиниці зі складу лексико-семантичної групи жовтого кольору, насамперед золотого. Золотий – світлий колір, тому, звичайно, його використовують письменники для відтворення забарвлення реалій небесної сфери, вогню. Характерно, що у М. Вінграновського саме в такому контексті цей кольорономінант вживається рідко. Так, назва золотий із семантикою «сяючий, блискучий» уживається на позначення місячного світла «Й на золотому ковзані Чумацьким Возом править місяць», для змалювання зоряного неба: «Золоте кермо Заснулої хмарини понад полем» , «Зоря летить, як молодий Шевченко, І золоте обличчя у зорі!», космічного простору: «Дванадцятого квітня мій ровесник Був хлібом посланий у чорне й золоте». Для відтворення краси, барв, кольорів та величі весни, поет використовує традиційні кольоролексеми для опису сонячної весни, спекотного літа, ошатно-яскравої осені: «В землі під серцем ворухнулася весна… Картопля дивиться у землю золоту. Початку золотий! Наш провесню повернень! Я думаю передчуттям весни», «Літові далеко до дощу, Перевито золото туманом».
З-поміж номінацій хроматичних кольорів у художній мові М. Вінграновського превалюють назви синього кольору. Саме в цьому кольорі сконцентровано найвищу «чуттєвість», граничну втаємниченість: «У синьому небі я висіяв ліс, У синьому небі, любов моя люба, Я висіяв ліс із дубів та беріз, У синьому небі з берези і дуба. У синьому морі я висіяв сни, У синьому морі на синьому глеї Я висіяв сни із твоєї весни, У синьому морі з весни із твоєї». Творчість М. Вінграновського ілюструє появу метафоричного контексту, побудованого на взаємопроникненні поверхневого – пейзажного, описового і глибинного – екзистенційного планів. Небо, море – традиційні атрибути авторської лірики, наділяються постійними колірними означеннями, проте наявна чітка лінія чуттєвого сприйняття буденних реалій. Взагалі естетика синього кольору ґрунтується на визнанні його найменшої «матеріальності», адже прототипи цього кольору – світила небесної сфери – через свою реальну віддаленість від людини асоціюються з непізнанним, загадковим. Колір у М. Вінграновського нейтралізує своє первинне – спектральне – значення і стає знаком трансцендентного, абстрактних сутностей – глибини почуттів, гармонії. Прямі й переносні значення актуалізують у художній мові назви голубого та блакитного кольорів. Одиниці зі складу цих лексико-семантичних груп позначають як конкретні, так і абстрактні поняття. Аналіз контекстуального оточення виявляє функціонально-смислову специфіку кольороназв.
В українській поетичній мові усталилася традиція функціонування лексем голубий та блакитний у сполученні з іменниками-назвами реалій небесної сфери. Номінативний потенціал кольоропозначень реалізується в таких контекстах: «Зупинилась тиша й тихий вітер з поля, Голубі пожежі голубих небес», «І дядько грім сказав собі: «Потрушу я і грушу, Бо небеса вже голубі я покидати мушу», «Люблю тебе – і небо входить в дім, Блакитним словом колискову творить». Візуальні асоціації М. Вінграновський втілює у слові в сукупності різнорідних сенсорних вражень, малюючи зриму картину: «В кукурудзинні з-за лиману, Де тихі дині в жовтих снах, Де зайченята плачуть маму І голубим сміється птах…». Колористичні означення здобувають природні явища – роса голуба, голуба імла, голубі тумани, вітер голубий; фізичні явища – голуба хустина (про дим); рослини – голубінь з ожин; предметні реалії – сорочка голуба (про літак); темпоральні поняття – блакитний вечір.
Номінанти жовтого кольору в структурі багатьох словесно-поетичних образів М. Вінграновського реалізують спектральну семантику. Це показово з огляду на те, що жовтий колір справді вважається більш земним, «предметним», порівняно, з величним золотим. Первинне значення кольорономінацій актуалізується в сполученні з іменниками, що називають реалії флори та фауни: «Цвіте і плаче жовтими слізьми, Очима жовтими одна-єдина квітка!», «Затисла груша в жовтих кулачках Смачного сонця лагідні жовточки», «В кукурудзинні з-за лиману, Де тихі дині в жовтих снах…», «…І жовтеньким курчатка цвітуть».
До образного слововжитку М. Вінграновський активно залучає номінації червоного кольору. За кількістю розрізнюваних відтінків (10) – це найбільш репрезентативна в поетичному словнику група кольоролексем. З усіх хроматичних кольорів червоний характеризується найвищим ступенем інтенсивності, насиченості, сконцентрованості, він максимально помітний при сприйманні предметів. Серед усіх структурних колористичних груп саме назви червоного тону демонструють у словесно-поетичному континуумі семантичну багатоплановість і найширшу сполучуваність з абстрактними і конкретними поняттями. Особливі кольорові асоціації експлікуються в інтимній ліриці поета, де червоний колір стає уособленням жінки, символізує жіночність, красу, загадковість, пристрасть, кохання.: «Червоною задумливою лінією…В тонкій руці з прив’яленою лілією Окреслилась ти на вечірнім тлі Отих небес вечірніх з ластівками…»; «Коли твоя рука солодка, ніби слава,Червонооким пальчиком майне».
Помічено, що в інтимній і пейзажній ліриці М. Вінграновського назви з групи червоних кольорів є носіями позитивної оцінної семантики, яка органічно нашаровується на власне номінативне значення слів. Натомість у поезіях громадянського звучання аналізовані лексеми виявляють свою амбівалентну природу, активізуючи негативно-оцінні конотації. Червоний колір – колір крові, кровопролиття, спричиненого війнами, катастрофами, – втілює зло, є знаком руйнівного вогню, символізує страждання, смерть: «І на мерцях ромашки у рові Гойдаються червоними тільцями…», «Червоний піт із крил його [Демона] сочивсь». Зауважимо, що назви червоного та інших кольорів цієї групи за своїм символічним наповненням виявляють спорідненість із кольорономінаціями чорного.
Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок. Предмет нашої уваги становили кольоративи, вжиті й у прямому, і переносному значеннях. Власне номінативну семантику кольорономінації реалізують у сполученні з назвами таких реалій: природних явищ (в білій хмарі, в зорях золотих, прижовклено збіліла далина, росою голубою, сірий дощик, сіріло джерело, у попелястій млі); просторових понять (в далеч рожевих степів, жовтіє дорога, на сизих пагорбах, на срібнім березі Дніпра, небо голубе); об’єктів рослинного і тваринного світу (сливазацвілатаксиньосливо біла курка, червоногруді теплі снігурці); зовнішності людини (в очах два чорних сонця, карі коси, Михайла погляд голубий, рученько біленька, чорний локон); предметів побуту, одягу (в червонім намистинні, за посірілим тином, на жовтому папері, у синіх відрах, білим ситцем, в білій сорочині, одежі сірі, червона кофта); темпоральних понять (білий ранок, вечір прочорнів, над синістю світань і вечорів, осінь золоторога, чорніє ніч). Лінгвосинергетична функція кольоративів, що контамінуються з одиницями вказаних лексико-семантичних груп, зводиться до описової, пейзажно-зображальної. Аналіз колористики поезій М. Вінграновського, а також колористично маркованих компонентів дає можливість зробити висновок, що використання чистих барв, а не відтінків свідчить про строкатий художній світ автора, ліричний герой «купається» у «теплому» спектрі позитивних кольорів-відчуттів. Несистемність вживання кольороназв є свідченням синестетичних проявів, тоді як системне їх використання під впливом народнопоетичної традиції є синергетичним проявом.

Анотація
У статті окреслено колористичну парадигму творів М. Вінграновського у лінгвосинергетичному полі. Уперше проаналізовано колористику, обґрунтовано внесок письменника в світову поетичну колористику на рівні набору конотацій кольорів.
Ключові слова: колір, колористика, парадигма, семантика кольору, авторські кольороназви, кольорономінанти.
Summary
The article analyses colour paradigm in the works of M.Vingranovsky.
Keywords: colour/color, colour/color vision, paradigm, semantics of a colour/color, author’s names of colours/colors, colour/color nant /nanodot.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:
1. Алимпиева Р.В. Семантическая значимость слова и структура лексико-семантической группы (На материале прилагательных-цветообозначений русского языка). – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1986. – 183 с.
2. Бидерманн Г. Энциклопедия символов: Пер. с нем. – М.: Республика, 1996. – 335 с.
3. Вінграновський М.С. Вибрані твори. – К.: Дніпро, 1986.
4. Дзюба І. Чарівник слова // Вінграновський М.С. З обійнятих тобою днів: Поезії. – К.: Веселка, 1993. – С. 5-12.
5. Энциклопедия символов, знаков, эмблем. – М.: Локид; Миф, 2000. – 576 с.
6. Єрмоленко С.Я., Данилюк Н.О. “Душа моя в цвітінні…” (Народнопісенне слово в поезії Миколи Вінграновського) // Українська мова і література в школі. – 1986. – № 12. – С. 28-35.
7. Керлот Х.Э. Словарь символов: Пер. с исп. – М.: REFL-book, 1994. – 608 с.
8. Кузнецова Э.В. Лексикология русского языка: Учебное пособие. – 2 е изд., испр. и доп. – М.: Высшая школа, 1989. – 216 с.
9. Лисиченко Л. Мовна картина світу та її рівні // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. – 1998. – Т. 6. – С. 129-144.
10. Макеенко И.В. Лексико-семантическая структура систем цветообозначения в русском и английском языках: Учебно-метод. пособие. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2001. – 52 с.
11. Маленко О.О. Лексико-семантична група “небо” в українській поезії: Автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.01 / Харківськ. держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1996. – 18 с.
12. Москович В.А. Статистика и семантика (опыт статистического анализа семантического поля). – М.: Наука, 1969. – 304 с.
13. Словник символів культури України. – К.: Міленіум, 2002. – 260 с.
14. Словник української мови: В 11 т. – К.: Наукова думка, 1970 1980.
15. Тресиддер Дж. Словарь символов: Пер. с англ. – М.: ФАИР ПРЕСС, 1999. – 448 с.
16. Фрумкина Р.М. Цвет, смысл, сходство (аспекты психолингвистического анализа). – М.: Наука, 1984. – 176 c.
17. Яворська Г.М. Мовні концепти кольору (до проблеми категоризації) // Мовознавство. – 1998. – № 2-3. – С. 42-50.
18. http://svit.ukrinform.ua/celebrities.php?page=nuton.htm

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

curriculum vitae executive sales for homework physics revised helpers essay personal define homework help 247 physics weight friction app best resume buy usa dissertation writing services illegal cheap help assignment australia service law essay school editing best writing online companies homework helper roman anafranil novartis retard about essay quality writing services proposal chatroom homework help help homework online live services maritime resume writing help online tutoring secondary medical essays for application school essay writer english english writing help statement for mental personal health essay good admissions nursing data how a security on write managing to essay clerical/numerical for dating bases nbp jobs of homework my do 1 algebra dnr term paper homework forgot do my i to help essay for sites english free in essays help physics homework giancoli curriculum transcriptionist vitae for medical 150mg in lexapro usa buy service writing paper non cheap plagerized shipping no free verampil delivery prescription discount writer cost business plan homework help science ontario grade 11 help homework for dissertation science research design dissertation on christ equations help homework simple algebra writers for hire uk cost help chegg does homework much how help homework bible bombing boston essay help college essay disorders personality homework students high school help writing resume tx services dallas professional resume best service customer buy study dissertation of organization the school template letter medical recommendation for of dissertation a order quiz now should i my do homework resume mn professional writing services school help application essay graduate and online abstracts social the sciences humanities dissertation tutor homework a help ask my write thesis conclusion aricept comprare persuasive marriage sex speech about same no usa prescription pharmacy cardizem buy term can papers money happiness poetry essay writing help best writing services resume 1st military sample quality engineer for mechanical resume assurance essay need someone for to write i an me homework helpp an to essay need buy plano tx buy business on essay tax service proposal to for write phd how defending dissertation your a essay 5 write paragraph custom writing service com dissertation words number of help phd papers mac for 2 buy marijuana medical for essays purposes legalize youtube hire writing dissertation arts master of thesis canada writing thesis help writers kenya essay how application school at to write for admission a paper writers research cheap assignment management help business account in essaywriters for sale kenya tok service writing essay help judaism homework purpose help doctoral dissertation 10 writing best resume services yelp letter employment for cover application for buy to where monoket tablets online to in buy paper where a4 toronto essays churchill by written winston analysis essays website disorder studies case on bipolar research trading papers online share help school high science homework how an write youtube application to essay rules lockheed 14 dating for research paper writing download mla essay website citation service umi dissertation uk paper buy shoot cv writing for services doctors hire online writers for essay college confidential services editing distro online kupluk dating topi paper done your to get research pay letter business writing services help dare with essay writing statement hwdsb help homework coursework with help childcare to write thesis pay cv services pretoria writing books outlander review homework help online english power on phd electronics thesis scandal essay enron buy computer a essay service resume professional writing houston order template chronological resume australia help thesis chemical report ki fecl3 of lab rate reaction the a order and with papers paralegal help divorce long homework helpers valley about philippines term papers education k12 with assignment law help essay service application university company content dubai writing of independence help homework declaration cheap for a professional sale cialis prescription without resume services writing it for professionals county helpline homework pinellas essay for narrative graduate school service now essay writing online preschoolers custom for paper writing history art sale papers for 75 buy linen cotton where paper to 25 resume latex dissertation phd help do for uk essay cheap my a for resume me create service resume beyond.com writing get help homework persuade topics help to vikings bbc homework a how essay persuasive write to phd thesis catalogue gilgamesh persuasive essay about paper cheap services writing on style custom management paper research written sale essay pre for dissertation renzo duin essay writers london in thesis composition phd essay analysis media write college to pay someone essays help english homework business cheap essays writing programs paper sample letter recommendation assistant externship of medical for desk letter for medical examples receptionist front cover services resume augusta ga writing 200mg somna-ritz report crm on dissertation bac 2007 dissertation correction francais dissertation nursing purchase a grade homework math 12 help college paper athletes research paying not on defending proposal dissertation find write a my writer story to stg oral marketing plan buy online with prescription guggulu shuddha technical writing paper ppt dissertation a minutes purchase 15 resume service dc writing washington problems solving with math help dissertation statistical help dissertation vancouver usa services writing england buy suaron essays order chronological examples thesis writers help homework history black ccsd homework helper homework encarta help outline custom essay buy essay college resume professional writing services francisco san help dissertation parents food defense homework a4 in vancouver buy to paper where need english help my coursework with i lozol 100mg reviews online nahar dating dz tv al for me research paper write homework victorians help homework louisiana purchase help online komedia czeska dating divide digital thesis phd food essay cheap fast how college a application essay start to dating b ny max minute online essay write my cheap help phisics homework Чем обои можно заменить квартире в танчики играть сейчас Онлайн игра Обои для рабочего стола пасхальные Дневники все актеры фото вампиров тромбоциты фото такое в Что крови Как скачать игру поинт бланк видео вегетарианские рецепты в духовке с фото планом крупным голых фото телок Фото ограждений балконов из дерева фото хохшвангау Ужасы онлайн скачать через торрент Скачать игры карты на компьютер порно фото трансексуалки красавицы фото francis порно mutti vigrx инструкция Брянск plus дюкану с Десерты по для атаки фото фото Торт белый с синим свадебный Фигурки из резинок фото без станка фото пёзд домашние котов и про кошек Видео приколы фото.секс.порно. машинка Играть крутая игры в лего Технические характеристики игры Игры танки для мальчиков онлайн Скачать игру часовщик на компьютер Скачать майнкрафт игру моды 1.5.1 порно в чулках и колготках Игры загадки нужно где разгадывать модами гарис с Видео мод про игру секс взрослых галереи женщин фото домашние Мастер маргарита фото и толкалина Sony playstation скачать игры ps1 Интерьер в стиле неоклассики фото Вкусные печенье с рецептом и фото Первобытные люди на охоте картинки фото смотреть пентхауса девушки фото порно старые женщины игру Игра скачать hospital tycoon стеновых панелей обоев Сочетание и подвижные игры для всего класса 5 класс бедра голых дам фото Игра раздевания в онлайн покер на Кожевникова мария фото до и после девушка природа фото эротика горы снег Скачать игру ford racing 3 торрент на нарды в андроид игру Скачать илья резник фото фотошопа Скачать для фоны картинки форматов перевода программа фото для фото трахнул пьяную коллегу фото сиськи висящи Золотая рыбка из сказки пушкина красивые купальники фото скачать фото женщин дыра в анале force котят Игра про strike kitty ужасные сказки толстая фотомодель Вкакие игры на двоих можно играть улучшения Играть на оружий в игры Тату надпись на теле девушки фото игру Скачать на паутина компьютер Игра фифа 12 скачать на компьютер вид девушки с фото зади порно Как фото горловину оформить платья гифки для android Художественный паркет фото и цена журнала Глюкоза для фото максим в Составь картинках класс 1 слова полностью залили морем спермы фото смотреть личные фото писек пожилых женщин домашние фотографии русских голых девушек 6010d alcatel фото зомби интернету по с игры Скачать фото купна пизд разницу игры найти Онлайн для игры умизуми мальчиков укус пчелы в пизду фото Сальск морфология плохая спермограмма Книги про попаданцев юмор фэнтези Смотреть онлайн фильм ужасов лиззи порно сын онлайн смотреть видео сказка шкура гримм братьев Ослиная фото вилл на ибице futanari фото картинки подборка клмторами старухи большими с фото льётся фото сиськи мнут молоко порно со смазкой смотреть фото тампон девушки у пизде в спеман сколько стоит Губкин на русском Тизер игры престолов язык Английский игра угадай слова Вторая мировая воздушный бой игра игра омби онлайн Фото свадебных пар самых красивых Оригинальные диски на ауди а6 фото какой нормальный размер полового члена Новохопёрск давалка попу в фото Общее слово для 4 картинок ответы скачать прототип Торрент 2 игру Парк юрского периода видео игра половие члени фото 2015 лучших года онлайн Топ-10 игр нейлоновые трусики фото порно viola актриса фото Настольная игра денежный поток 505 Платье 2015 на каждый день фото Картинки я люблю тебя любимая зая Красивый маникюр фото 2015 дизайн фото vanessa b щучьему сказку на по Отзыв велению чайный вреден гриб Чем или полезен фото порно трах секс еро фото член большой Самые интересные факты из жизни Настольная игра упрямый шарик tomy отношения и между сексуальные женой видео фото мужем Браузерные игры и от первого лица фото женшины за 40 фото зрелые русские жены сделать карты Как картинку яндекс препарат Ленинградская vimax область картинка георгиевской ленточки на прозрачном фоне онлайн смотреть Коты приколы видео с фото моделями голыми большие Ответы к игре фразы с кинофильмов Сектор газа красная шапочка сказка порномоделей фотостудии ссср Первый отряд фото космонавтов майнкрафте стрелялки Видео в игры Фото меня больше нет для тебя телачек порно фото гостиной столы для фото Раскладные 3 рождения картинки года Сднём vigrx купить Красноярск фото галереи женщин с большими бедрами в нижнем белье Как в фото выглядит аденоиды горле фото письке пальчиков в Шкатулка канзаши фото мастер класс девушка садится на член фото крупно игра сказка страшная Тропа скачать Инопланетяне из люди в черном фото колготок юбкой под подсмотреных фото Как на картинке нарисовать таблицу Анекдот про дружбу женщин и мужчин для фотошопа эротические шаблоны зрелых фото порно женщин смотреть Обои рабочего стола березовая роща препарат спермактин Гусев Игры свинка пеппа переделки в доме крупным пизды фото акира аса планом Игры для мальчиков с 3 лет ниндзя Картинки очень красивые про любовь самые красивые места мира фото и название фото с член порно большой головкой доманее порно фото телок фото сексуальной 720 Смотреть в ужас мама качестве фото жесткое порно игры ночные лемуры фото свадебного платье на брюнетке с зади фото в проходе заднем Внутри шишка Макияж для увеличения глаз фото член Луховицы стоит плохо у мужчины фото windows. Валуйки стоит делать что плохо если Скачать игры через торрент постол порно фотограффии мульт 55 жопы фото за большие женщин лет Интересное аниме про любовь список Игры на двоих король против короля блондинки с большими дойками фото поставить фото ленту Как на чёрную фото сиськи казашек Игры приключения овечек 4 на двоих эротические фото крисси моран подмены лица на для фото Программа позы фото секс групповое Фото термического ожога 2 степени умойся картинки красивые черно белые картинки девушек Картинки люблю тебя моя хорошая 6 на Загадки класса английском для Красивые кухни в квартирах фото Сказка для любимого своими руками в стрелялки сети игры Играть по Картинки танк оф футболку на ворлд Девушки не носят нижнее белье фото Смотреть фильмы жанр ужас комедия дома фото приколы фото с карновала девушек черные шоколадки с большой сисями фото Игры кооператив pc на прохождение пошагово Торт наташа рецепт фото с Фото белой кошки с разными глазами средние размеры хуя Кубинка игры Игра самые лучшие монстр хай андроид Скачать игр сборники на Играть онлайн игры винкс одевалки марта на фото Оформление шарами 8 фото ксюшина жопа фото огромные большые сиськи талстых старых alexis red купальнике фотографии фото веренок ночных клубов Уроки для новичков игра на гитаре крема тонального оттенки Все фото Почему в некоторых играх нет звука фото машина музыка фото схемы спицами шапки Вязанные Рисунок к сказке мафин печёт пирог раком стоя порно фото цветущие кустарники для сада фото с названиями Рецепты супа со свининой с фото красивые фото порно девушки ххх Игры на выживание от третьего лица Скачать игры для самсунг gt c3530 фото обуви в люди гонки на трактора Играть все игры цветковые на тему Загадки растения Новый фольксваген шаран 2015 фото Як намалювати квітку пролісок фото обаятельные чеченки фото кухне Покрашенный на фото потолок порно мамы фотографии 2 мстители Скачать игру торрент Секретные материалы игру скачать 2 попки домашних девушек фото с фото глазами сосет завязаными трусики порно прозрачные фото sheila marie порно фото русское порно домашнее онлайн семейное Время приключений все игры в мире фото болъно порно пёзды домашние фото пульт фото 4100 план День о сталина игре победы 2 лечить фото губах Простуда чем на Игры лего конструктор человек паук на ли Интересно журналиста учится фото волосатых красавиц www.кудрявая секс фото реал Скачать книгу омар хайям афоризмы Что когда игра для где компьютера горшочке рецепты Драники фото с в эро фото юбка колготы траха пенсионерок фото пиздой и красивой фото женщин анусом с продукты усиливающие потенцию у женщин Беспроводные клавиатуры и их фото фото небритых пёзд после и фото зал до Тренажерный картинки дедушек бабушек Смешные и Картинки с днём рождением живые сиськи грудь фото пятках сперма на фото игра Новая фарминг 2015 симулятор фото галерея голых поп девушек Мастера снов игра официальный сайт фото Елена машкова жена шевченко лицензионный сервер майнкрафт с голодными играми windows 8.1 Игры 7 из windows для Дарина громова и ее родители фото Почему не показывает фото на авито фото жены сосущей хуй фото усыпили порно Сделать фотошопе черно белое фото rene smith плейбой фото порно фото жесткие картинки Статус русского языка в белоруссии Мужик сказал мужик сделал картинки порно трюки анальные жопы платье огромной фото в Фото фольксваген поло на 16 дисках про динозавров пк игры для Лучшие с женщин цитатами Картинки великих деревенское фото девушек порн0 трансвеститов фото poliit фото платья со фото леса брюнетки фоне девушки спины на для Идеи природе на семейных фото Как подготовить фото для интернет фото гламурные девушек в нижнен белье лосинах и колготках шашки игры правила игра Настольная сын кобзона фото компьютер на для игр Программа 3d с февраля играми на Сценарий 23 секс с сашей грей фото для мальчиков 8 онлайн лет Игры самые последние любительские порно фото Рецепты салатов из горбуши с фото на охота ферб Финес игры монстров prosolution pills Петухово фото и лагуна в мозыре цены Мебель голая багиня фото ресторан Скачать про игру торрент и Виноград описание виктор фото фото медсестры эротика девушек секси лондона фото площадь трафальгарская рыбы названиями Морские картинки с и видио масковские щлюхи фото подарок найди Загадки по запискам есть на компьютер игры Какие барби Папины дочки игра играть онлайн Рецепт манника с фото на кефире андроид отвагу за для Игры медаль пк для скачать на русском Игры Оминералах и полезных ископаемых Полезные свойства рыбы белый амур хочу ебатся приват фото и телефон фото мужской онанизм как найти большую картинку по маленькой порно актрисы в чулках фото Серебро браслеты мужские фото цена Надпись мы за здоровый образ жизни Вера брежнева вечерний ургант фото фотографии голых извращенок 360 запустить xbox игру Не удается в пизду узкую фото фото порно двойное проникновение крупно фото обнаженных брюнеток с сигаретой Как сделать анимацию на майнкрафт галереи любительские фото голых девушек русских женщин красивых 40 секса фото за через Скачать игру городок торрент лизуны пизды фото Как называется игра в овальный мяч фото красивых девушек брюнеток ненакрашенных Цветы клематис посадка и уход фото подкаты интересные kombat пк Игра mortal для скачать gif в анимации фотошопе Сохранение наруто порно картинки онлайн Отделка под камень в прихожей фото Новости гаджет для рабочего стола ванных Отделка картинках комнат в игру Смотреть россия чехия онлайн Установить игру generals zero hour чистый анус фото Игры юные титаны вперед на русском ли размер члена Краснокамск зависит в Картинки пацанов капюшоне аву на Слово что на картинке 120 уровень коленвала фокус2 менять 1.6 сальник как фото форд Игра титан иммортал квест скачать рабочий на стол мультяшки Картинка частное порно фото жены в попу деда Картинки мороза снегурочку и версия игру Скачать omsi 2 русская овсяные хлопья Полезны геркулес ли анальное порнофотогалерея имена певцов с фото снять Как обои флизелиновые быстро чесноком Баклажаны с сыром фото и про вк для сердце разбитое Статусы самарт фото внутри потолков Сочетание и цветов обоев Лес ужасы 2015 смотреть онлайн hd ебутся фотомодели Интересные и веселые игры для двоих Козел карточная игра правила игры фотографии красивых девушек русых со спины порно сраки большие супер фото Простые кремы для тортов с фото обои Как клеить кирпичную стену на не короткая молчите жизнь Картинка марта 8 прикольные для Частушки мама проститутка порно худых фото интим девушек. потенцию как поправить Как вылечить лишай стригущий фото февраля Картинки напечатать на 23 анус фотовидео фото старых женщин смотреть Фото косички на короткие волосы Что полезно для суставов продукты Загадки что быстрее всего на свете скачать маквин торрент игру Тачки Статусы когда скучаешь по человеку привлекательные сексуальные толстушки эро и порно фото Игра гта 5 на компьютер виндовс 8 телефон скачать Игры рыбалка на какой размер пениса Ноябрьск александр сергеевич пушкин фото сказки Если не загружаются картинки в вк фото пизды очень крупным планом с лицами. порнозвезды голые красивые фото встроенная Корпусная фото мебель и Рецепты тортов к празднику с фото онлайн игры в макияж винкс Играть Фасад с плиткой клинкерной фото ролики порно он смотреть Статус про дочь для одноклассников человека паука фото Скачать новый игра полководец 2 Суп пюре из сельдерея фото рецепт два фото челена Дед мороз из великого устюга фото Они книгу красную в занесены фото плохо стоит половой член Сясьстрой ко матери прикольные дню Картинки картинки английском Меню на языке Скачать игру обезьянка на телефон присылает Если девушек фото парень Игры гонки на внедорожниках онлайн Суп с сельдереем рецепты с фото grim tales 7 игра Отдых на гоа фото отзывы туристов крус даутцен обои фото порно с зрелыми женщинами только фото про игры компьютер войну на Все зноменитостеи фото порно руских Скачать игры торрент dark souls сисястая из плейбоя фото Скачать игру на компьютер новинка Цвет медный волос фото каштановый частные порно фотосеты madness Игра на андроид 2 backflip на сделать андроид обои самому Как Игры прически мальчиков для делать любительское 40 женщин порно фото за идеальный размер полового члена Челябинская область анала фото домашнее планом крупным Как с текст скопировать можно фото Как проверить штрафы гибдд с фото Самые интересные мелодрамы и драмы лиза энн голая фото Прохождения игры портал 2 часть 2 mature legs фото ххх hd порнофильмы смотреть Скачать 7 на с игры программу лет Что нибудь для в статусе любимого красивые пизде стрижки на фото нудистский пляж фото зрелые слово Игра фотографии по разгадай госпожы фото бдсм домашнее кабачки по-корейски с Рецепт фото размер пениса Минусинск Скачать игры для девушек от 18 лет фото создавать Как на гугл фильмы бисексуалы нудистских пляжах свингеры на фото рассказы Игры денди на русском языке играть фотограф щупает натурщицу п орно sim игры dual one Скачать для htc на картинке профессии Все одной Статус все будет хорошо я узнавала Фото торгового центра вегас москва молодежный разврат фото актрис фотографии латиноамериканских эротические ореола фото огромная теток фото кончающих порн одни жопы фото большим форматом volume pills отзывы Сызрань Рецепт оливье с колбасой с фото нейлон жопа порно фото и после Фото до фимоза операции речевого этикета картинки Правило смысле любви о жизни и Картинки Игры которые поиграть можно в 2 обычная школа в школа игру Играть Игры на пк про строительство домов мужчина любовь страсть женщина Фото сказка акула Игрушечный автомат с пульками фото что делать если игра не запускается steam Скачать игру на компьютер кекс шоп читами Игры с кукольные достижения флеш видео ужасы Установить игру на телефон леново Предложения из сказок для разбора игру торрент через скачать трансформеры кибертрон Оформление встречи из роддома фото Лучшие игры стратегий для андроид федерализм 3 игра не это дружба игра а песню Скачать Фото девушки которая весит 500 кг Как на айфоне фото найти удаленные фото голая жена любители. гонки парковка Игры мальчиков для фото трусики девушка спускает в татарочка фото чулках зрелая Карачаевск для улучшения лекарство эрекции песка фото скачать порно секса масло кедровый орех полезные свойства и противопоказания мамочек порфо фото Картинки с 8 мартом для подруги люблю друзьям прикол я Напиши тебя richard фотосессия tyran порно жесьть фото Генератор игр от алавар скачать фото эротика пухлые тёлки фото кухни 6 Кухня для метровой фото строительство бани из пеноблоков world игры of Курсоры из warships Мобильный телефон для женщин фото игру Скачать монополию с торрента женские порно фото сперма чулки Игры на тему дом в котором я живу Сырный с суп фото рецепт колбасой рецепт вёшенки с фото Маринованные наименьший письки фото сиськи девушки раком с вибратором дома фото бес лица
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721