Когнітивні моделі дослідження ефективності реклами

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті з’ясовано суть поняття «ефективність реклами» та подано загальну характеристику моделей вивчення ефективності рекламної комунікації. Головна увага зосереджена на розгляді когнітивних моделей дослідження ефективності реклами та аналізі різних підходів до їх вивчення. В статті висвітлено суть теорії когнітивного дисонансу та особливості її реалізації в процесі рекламної комунікації.

The notion of advertisement effectiveness is explained in the article as well as the general description of models of advertisement effectiveness research is given. The cognitive models of advertisement effectiveness research and different approaches to them are the main focus of the article. The cognitive dissonance theory and its realization in the process of advertising communication are also reviewed in this article.


Постановка наукової проблеми. Питання когнітивних моделей дослідження ефективності реклами є центральним у сфері маркетингових досліджень та суміжних з нею галузей знань і дисциплін. Зростання ролі реклами в сучасному суспільстві обумовлює необхідність детальнішого вивчення даного аспекту рекламної діяльності. Саме досконале знання когнітивних моделей, за якими відбувається оцінка ефективності рекламного повідомлення споживачем, забезпечує успішність рекламної діяльності та її конкурентоспроможність.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема вивчення реклами та методів дослідження її ефективності розробляється значною кількістю вітчизняних та іноземних дослідників. Ф. Джефкінс, Ф.Г. Панкратов, Ю.К. Баженов подають загальне уявлення про ефективність реклами та методи її вивчення. Різноманітні підходи до розуміння когнітивних моделей досліджуються у працях А. Кутлалієва та А. Попова, Г. Картера, А.Н. Лебедєва-Любімова, Р.І. Мокшанцева та ін. Значна увага в рамках вивчення когнітивних моделей зосереджується на теорії когнітивного дисонансу, яка розроблялася Л. Фестінгером.

Мета і завдання дослідження. Метою статті є вивчення поглядів щодо когнітивних моделей та дослідження особливостей їх втілення в процесі рекламної комунікації. Перед дослідженням поставлені такі завдання:

з’ясувати суть поняття «ефективність реклами»;

розглянути моделі вивчення ефективності реклами;

виокремити поняття «когнітивні моделі дослідження ефективності реклами» із загального масиву методів та моделей, за допомогою яких вивчається рівень ефективності рекламної комунікації;

дослідити підходи до розуміння когнітивних моделей вивчення ефективності реклами.

Викладення основного матеріалу. Особлива увага під час вивчення рекламної комунікації та її впливу на аудиторію приділяється проблемі ефективності рекламного повідомлення. Ефективність реклами є широким, багатогранним поняттям, в основі якого лежить рівень просування товарів та торгової марки, розмір отриманого додаткового прибутку та інші цілі реклами (( Картер, Г. Эффективная реклама: путеводитель для малого бизнеса: практ. пособие / Г. Картер. – М.: Прогресс, 1991. – 218 с. )).

З питання дослідження ефективності впливу реклами на цільову аудиторію створено велику кількість теорій та моделей. Всі вони зводяться до чотирьох класів: ієрархічні, гетерархічні, інтегровані та когнітивні (( Кутлалиев, А. Эффективность рекламы: учеб. пособие / А. Кутлалиев, А.Попов. – 2-е изд. – М.: Эксмо, 2006. – 416 с. – (Серия «Профессиональные издания для бизнеса») )).

Першими моделями аналізу ефективності рекламного впливу стали ієрархічні моделі, або моделі ієрархії стимулюючих ефектів. Вони передбачають, що між контактом з рекламою і придбанням товару проходить від чотирьох до десяти етапів, які утворюють так звану «ієрархію ефектів».

Внаслідок розвитку маркетингу та глибшого вивчення поведінки споживачів було з’ясовано, що не всі споживачі слідують ієрархічному порядку прийняття рішень, багато з них фактично пропускають ті чи інші етапи. Тому, в середині 70-х років, з працями М.А. Кінга, з’явилися так звані гетерархічні моделі дослідження ефективності реклами, або моделі, вільні від ієрархії.

Інтегровані моделі ще інколи називають «комплексними ієрархічними моделями». Головна їх відмінність від ієрархічних та принципово гетерархічних моделей полягає в тому, що різні ефекти тут або інтегровані в різній послідовності, або взагалі поставлені в залежність від конкретних обставин.

Немає однозначного підходу до розуміння когнітивних моделей дослідження ефективності реклами. На даний час сформувалося дві протилежні точки зору у вивченні цієї проблеми, які й будуть розглянуті у цій статті.

Перший підхід до розуміння когнітивних підтримують такі дослідники реклами, як А.Кутлалієв, А.Попов, Р.Харріс та ін. Згідно з цим підходом, обробка інформації носить конструктивний характер: тобто люди не просто кодують і потім відтворюють інформацію, яку вони прочитали або почули в ЗМІ. Швидше за все, вони засвоюють інформацію, інтерпретуючи її відповідно до вже наявних у них знань та уявлень, а також відповідно до контексту, в якому отримано повідомлення.

Головним принципом такого підходу є твердження про те, що засвоєння рекламної інформації передбачає постійну взаємодію змісту реклами зі знаннями, якими людина вже володіє. Вона завжди активно осмислює те, що бачить та чує, і її думки стають важливою частиною конструктивного процесу пізнання (( Харрис, Р. Психология массовых коммуникаций: учеб. / Р. Харрис. – СПб: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. – 448 с. – (Серия «Секреты психологии») )).

На думку А.Кутлалієва та А.Попова, в основу когнітивних моделей покладено апріорне припущення про те, що споживчою поведінкою керують виключно раціональні рушійні сили. Саме пошук раціональної вигоди визначає споживчу модель прийняття рішень (( Кутлалиев, А. Эффективность рекламы: учеб. пособие / А. Кутлалиев, А.Попов. – 2-е изд. – М.: Эксмо, 2006. – 416 с. – (Серия «Профессиональные издания для бизнеса») )). При цьому всі емоційні атрибути (відчуття, сприйняття) відкидаються, а рекламі, відповідно, відводиться роль простого інформування і, можливо, раціонального переконання.

Центральним питанням, яке вивчається представниками першого підходу до розуміння когнітивних моделей, є взаємовідношення між іміджем та ціною. Так, наприклад, теорія можливостей ринку стверджує, що імідж та відмінні переваги високоякісного товару знижують чутливість покупців до ціни. І це відкриває можливості до підвищення вартості продукції, тобто, маючи достатню впевненість, що товар Х більш надійний, технологічний, ніж товар Y, потенційний покупець набагато поблажливіше поставиться до того, що Х дорожчий.

З іншого боку, стверджується, що оскільки когнітивна ефективність реклами в тому і полягає, що дає можливому покупцеві якомога більше інформації про різноманітні пропозиції, то і конкуренція пропозицій підсилюється, а отже повинна знизитися ціна (( Смит, А. Исследование о природе и причинах богатства народов: учеб. пособие / А. Смит. – М.: Эксмо, 2007. – 960 с. – (Серия «Антология экономической мысли») )).

Обидві гіпотези логічно обґрунтовані, проте парадокс полягає в тому, що перевірка цих суперечливих концепцій дала абсолютно протилежні результати. Пропаганда високої якості, що виправдовувала підвищення ціни, підвищила цінову чутливість.

Другий підхід до розуміння когнітивних моделей дослідження ефективності реклами приділяє увагу вивченню лише когнітивних процесів, які не приймаються до уваги представниками першого підходу. Дослідження такої точки зору передбачає аналіз ряду процесів переробки рекламної інформації, таких як відчуття, сприйняття, увага, пам’ять, мислення та уява.

В основу даного підходу покладено уявлення про те, що когнітивні структури людини пов’язані між собою в межах одного спільного завдання – пояснення процесів засвоєння, переробки та трансформації знання, які, відповідно, і визначають сутність людського розуму (( Зазыкин, П.И. Психология в рекламе: учеб. / П.И. Зазыкин. – М.: ИНФРА-М, 1993. – 308 с. )).

Одним з важливих елементів когнітивної діяльності людини є відчуття. Під відчуттями розуміють відображення в корі головного мозку окремих властивостей предметів та явищ навколишнього світу при безпосередньому впливі їх на органи чуття (( Реклама. Внушение и манипуляция: учеб. пособие / ред.-сост. Д.Я. Райгородский. – Самара: Издат. Дом «Бахрах-М», 2001. – 752 с. )).

Психологічними дослідженнями було встановлено, що відчуття, які переживає людина від об’єктів, котрі на неї впливають, підкоряються психофізіологічному закону Фехнера. Цей закон говорить, що не завжди кращими для сприйняття виявляються дуже інтенсивні впливи (гучні звуки, яскраві кольори, багатослівні тексти). Інколи звернення до людини, виконане менш інтенсивними засобами, виявляється ефективнішим (( Мокшанцев, Р.И. Психология рекламы: учеб. пособие / Р.И. Мокшанцев. – М.; Новосибирск: ИНФРА-М, 2000. – 230 с. )).

Другим важливим елементом когнітивної діяльності людини є сприйняття. На відміну від відчуттів, сприйняття – це цілісне відображення в корі головного мозку предметів та явищ. Сприйняття здійснюється найчастіше свідомо. Ключове значення при цьому відводиться формуванню перцептивного образу, в ролі якого виступає імідж того чи іншого товару.

Імідж створює соціально-психологічну установку, яка визначає ступінь сприйняття людиною певного об’єкта (( Джефкінс, Ф. Реклама: практ. посіб. / допов. і ред. Д. Ядіна. – К.: Т-во «Знання», 2001. – 456 с. )). Імідж наділяє об’єкта додатковими характеристиками, намагаючись виділити його з-поміж інших, схожих предметів. Така властивість іміджу дає можливість рекламі використовувати його як інструмент впливу на когнітивну сферу людини.

Основне завдання реклами полягає в тому, щоб створити в свідомості споживачів такі образи товарів, які в умовах конкуренції спонукали б їх до купівлі рекламованого.

Людина сприймає рекламу відповідно до «закону стислості», який вважається базовим в психології сприйняття. Він наголошує, що всі зовнішні відчуття зводяться людиною до найголовніших та найзручніших форм: щоб зрозуміти щось, мозок людини розбиває складні зовнішні відчуття на велику кількість основних, простіших образів та форм. Такий прийом часто використовуються в рекламній діяльності, наприклад в логотипах, символічних емблемах, інформаційних піктограмах тощо.

Важливою властивістю сприйняття виступає його спрямованість, яка в психології отримала назву уваги. Згідно з вченням І.П.Павлова, увагою є концентрація збудження в певних ділянках кори головного мозку за одночасного гальмування інших ділянок кори (( Рекламная деятельность: учебник для студ. вузов / Ф.Г. Панкратов, Ю.К. Баженов, Т.К. Середина и др. – М.: Дашков и К, 2000. – 328 с. )). Зосередження психічної діяльності людини на одному об’єкті передбачає відключення уваги від інших об’єктів.

Лише деякі рекламні засоби самостійно можуть привернути увагу нейтрального суб’єкта. До таких відноситься, наприклад, вітрина магазину, яка знайомить покупців з асортиментом товарів, наявних в продажу.

Розрізняють мимовільну, довільну та післядовільну увагу. Мимовільна увага виникає під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів, причому незалежно від бажання людини і часто несподівано для неї. Наприклад, мимовільна увага до рекламованого засобу викликається лише його зовнішнім виглядом або властивостями, які виступають в ролі подразників. Помітний рекламний лозунг на газетній смузі, емоційна лексика радіоповідомлення, що супроводжується ритмічною музикою, гострий сюжет телефільму – всі ці подразники викликають мимовільну увагу людини. Однак людина вольовим зусиллям може оволодіти мимовільною увагою та перетворити її в довільну та післядовільну.

Дослідженнями встановлено, що людина запам’ятовує швидше те, з чим пов’язана її подальша діяльність, тобто з майбутнім, зі своїми завданнями, а також те, до чого людина має виражений інтерес. Гірше сприймається байдужий, беззмістовний матеріал. Тому найбільш ефективною виявляється та реклама, яка враховує інтереси та плани людей.

У вітчизняній рекламній практиці відомі в основному два способи досягнути запам’ятовування. По-перше, щоб реклама привела до бажаного ефекту, вона повинна бути сприйнятою неодноразово. По-друге, набагато краще запам’ятовуються ті відомості, які знаходяться або спочатку тексту, або в кінці, – «ефект краю». Такий прийом досить часто застосовується в рекламі.

Наступним важливим психічним процесом є мислення. Мислення – це узагальнене відображення в свідомості людини предметів та явищ в їх закономірних зв’язках та відношеннях (( Лебедев-Любимов, А.Н. Психология рекламы: учеб пособие. / А.Н. Лебедев-Любимов. – 2-е изд. – СПб: Питер, 2006. – 384 с.: ил. – (Серия «Мастера психологии») )).

Аналізуючи мислення як важливий когнітивний процес, який необхідно вивчати в зв’язку з вирішенням питання про ефективність реклами, потрібно згадати важливе зауваження Л.С.Виготського про те, що, відриваючи мислення від життя та потреб, ми зачиняємо собі шлях до пояснення властивостей і призначення мислення визначати спосіб життя та поведінки, змінювати наші дії (( Герасимчук, В.И. Управление маркетингом: учеб. / В.И. Герасимчук. – К.: ИСИО, 1993. – 280 с. )).

Ще одним важливим психічним процесом є уява. Завдяки уяві особистість володіє здатністю створювати образи таких предметів, яких в природі ніколи не існувало або не може бути за законами природи в принципі. Однак якими б фантастичними не були ці образи, що виникають в результаті уяви, матеріалом для них завжди виступає попередній досвід. Ця здатність людини широко використовується в рекламній діяльності.

В рекламі та саморекламі занадто розвинута уява може бути і помічником, і ворогом рекламіста. Тому об’єктивну оцінку його діяльності виносять споживачі або психологи лише тоді, коли вони за допомогою спеціальних методик завчасно оцінюють рекламу з точки зору тих людей, на кого вона спрямована.

Особливе місце серед когнітивних моделей дослідження ефективності реклами займає теорія когнітивного дисонансу, яка здійснила великий вплив на розвиток психологічних процесів мотивації загалом та когнітивного підходу зокрема. Вона була розроблена американським психологом Леоном Фестінгером в 1957 році на основі теорії поля К. Левіна та теорії рівноваги Ф. Хайдера.

Теорія когнітивного дисонансу (від англ. cognition – знання, dissonance – невідповідність) — соціально–психологічна теорія, в якій логічно суперечливим знанням про один і той же предмет приписується статус мотивації, покликаної усунути відчуття дискомфорту, що виникає при зіткненні з певною невідповідністю, за рахунок зміни існуючих знань або соціальних установок (( Когнитивная психология: учеб. пособие / под ред. В.Н. Дружинина, Д.В. Ушакова. – М.: ПЕРСЭ, 2002. – 480 с. )).

Перед тим, як аналізувати особливості втілення даної теорії в рекламній діяльності, звернемось до теоретичних основ когнітивного дисонансу.

Під терміном «когнітивний дисонанс» розуміють будь-яку невідповідність між когніціями (тобто між знаннями, думками або переконаннями, що стосуються середовища, певної особи або будь-чиєї поведінки).

Основною тезою, яку висуває Л.Фестінгер є теза про те, що дійсність, яка впливає на людину, чинить тиск у напрямі приведення відповідних когнітивних елементів в узгодження з цією дійсністю (( Фестингер, Л. Введение в теорию диссонанса // Современная зарубежная социальная психология. – М.: Изд-во МГУ, 1984. – С. 97-110. )). Тобто коли хоча б два будь-яких фактори (знання, думки, судження) відносно чого-небудь вступають в суперечливість один з одним, то людина інстинктивно намагається уникнути цього дисонансу. Він, будучи психологічно дискомфортним, примушує особу досягнути консонансу (відповідності когніцій). Таким чином, когнітивний дисонанс виступає головною рушійною силою, яка керує діями людини.

Леон Фестінгер зазначає, що існує широкий діапазон ситуацій, в яких виникнення дисонансу майже неминуче. Можуть відбутися нові події або людині може стати відомою нова інформація, що створює, принаймні, тимчасовий дисонанс з існуючим знанням, думкою або когніцією щодо поведінки. Оскільки у людини немає повного та досконалого контролю за інформацією, що надходить до неї, і подіями, які можуть відбутися в оточуючому її середовищі, подібний дисонанс може легко виникнути. Проте навіть за відсутності нових, непередбачених подій або інформації існування дисонансу, поза сумнівом, є повсякденним явищем. Існує небагато ситуацій, які були б настільки однозначними, що не викликали б жодних суперечностей (( Фестингер, Л. Введение в теорию диссонанса // Современная зарубежная социальная психология. – М.: Изд-во МГУ, 1984. – С. 97-110. )).

Найбільш відомим ефектом, пов’язаним з виникненням та усуненням когнітивного дисонансу, є дисонанс після важкого рішення. Важким рішенням називається той випадок, коли альтернативні варіанти, з яких необхідно зробити вибір, близькі за привабливістю. У таких випадках, як правило, після ухвалення рішення та покупки товару людина переживає когнітивний дисонанс, який виникає в результаті наступних суперечностей: з одного боку, в обраному варіанті є негативні риси, а з іншого боку, в знехтуваному варіанті є щось позитивне. Прийняте частково погане, але воно прийняте. Знехтуване частково добре, але воно знехтуване.

Експериментальні дослідження наслідків прийняття важкого рішення показали, що після ухвалення такого рішення (з часом) підвищується суб’єктивна привабливість обраного варіанту і знижується суб’єктивна привабливість знехтуваного. Людина, таким чином, позбавляється від когнітивного дисонансу.

Традиційні спроби виміряти когнітивну ефективність виявилися або такими, що саморуйнуються, або неадекватними. Наявні альтернативні вимірювання, зокрема поверхові, проективні та невербальні, поки не надали однозначних інтерпретацій та не отримали широкого поширення. Тому велика кількість дослідників ефективності реклами починає сприймати теорію когнітивного дисонансу як непродуктивну та таку, яка має занадто просту, примітивну основу (( Бернет, Дж. Маркетинговые коммуникации. Интегрированный подход: учеб. пособие / Дж. Бернет, С. Мориарти. – СПб: Питер, 2001. – 246 с. )). Однак існує думка, що ця теорія реально допоможе пояснити багато спірних питань, що цікавлять спеціалістів у сфері маркетингу.

Висновки. Отже, чільне місце серед методів дослідження ефективності реклами займають когнітивні моделі. Проте на даний час сформувалося два протилежні підходи до розуміння їхньої сутності.

Згідно з першим підходом до розуміння когнітивних моделей, необхідним елементом оцінки реклами споживачем є пошук раціональної вигоди, яка є основним мотивуючим фактором в даному випадку.

Другий підхід до розуміння когнітивних моделей дослідження ефективності реклами передбачає залучення до процесу оцінки рекламного оголошення таких психічних процесів когнітивної сфери людини, як відчуття, сприйняття, увага, пам’ять, мислення та уява.

Ключову роль в рекламній діяльності відіграла розробка теорії когнітивного дисонансу, яка незважаючи на критичні відгуки дослідників, допомагає пояснити чимало питань, які цікавлять маркетологів. Врахування цих факторів сприяє розробці ефективної реклами, яка здатна вплинути на поведінку споживача та змоделювати її необхідним чином для рекламодавців.

Науковий керівник:

Охріменко Ганна Валеріївна

Викладач

Факультету політико-інформаційного менеджменту

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

proposal dummies dissertation for services essay writing kenya in in tcs dating bangalore campus new essay short story my someone write pay to personal statement homework science helper service speech writing custom equation velocity help homework websites for writing creative tweens of help lord the flies essay online prescriptions peo dissertation education ed programs in without d online requirements essay written already in thesis is statement a essay an what essay rhetorical of gatsby killed who essay meaning business dissertation plan detected be paper written can custom thesis help writing online my with profile dating help mee divorce dating after twente writing services melbourne resume service quality thesis hotel custom essay station discount code descriptive a essay i writing help need master cyber security thesis my thesis who can do dating sim simulation online games arthritis nausea inflamation pain writing graduate paper navigation menu thesis wordpress custom services reviews custom writing essay dissertation and it disorders on antisocial personality essay mood essay disorders kenneth rivera on dating networks order essay to writer essays 1 1 custom services songwriting buy in uk essay editing personal school services statement dental writing for services educators best resume rated objective admission mba for resume for help cheap please essay writing buy to a4 paper highschool homework helper buy yelp reviews black get mark on facts homework helpful is service ottawa resume writing services best will online writing phd cheap essay sociology service writing sales resume ideas for jobs online research writing paper a abstract dissertation for to how uk an write of essay order presentation intention purchase research paper essays written by persuasive students mba with help assignments my me someone write paper need purpose an writing an of in introduction essay a paragraph thesis introductory zocor india online buy assignment see deadline in my paper topics presentation mechanical for students engineering research motivation on proposal homework help online physics help nycdoe homework holt geometry help california homework in descriptive written essay third person resume az writing services professional phoenix essay impression order of using dissertation page dedication mentir ne pas dissertation online marked essays get on help my get homework can book a where buy i report le sur gratuite dissertation rire need with math i help paper writing adhd do to powerpoint presentations coursework help macbeth how gcse resume history order job thesis muchenje vorster phd good citizen essay analyse dissertation quantitative data ii world essay war essay with help my observational clerk resume billing medical for sample sites 13 for online teens 18 dating social work rose essay practice emily critical thinking for write me scholarship help my essay order cheap sublingual viagra essay paypal writing service my homework help need maths with essay help school meeuwis de show dating guus lamas groots ethics medical dissertation dissertation youtube proposal help and best custom essay admission writing 123helpme essay personal for purchase cv executive proofreading cheap buy manager access homework code live 24/7 person homework help sites homework help lh service writing professional resume reviews dissertation order umi a i can my custody get of copy online papers help with masters dissertations smart writing custom homeworks illumination help on sperm valtrex effects cover engineer chief computer resume letter help writing essay concept africa south services thesis editing paper online wrapping custom writing johannesburg phd services dissertation eth dissertation drucken dissertation calculator cheap bags custom paper writing engineer resume for mechanical ladders services writing resume reviews con acquisto zofran mastercard and old new failure essay generation insead mba on essay about persuasive speech smoking world globe with homework help database uk phd thesis test gcse online paper english buy fosamax to essay personal what my on write student on life essay homework with areas help coursework media help with english odysseus with essays help methodology proposal dissertation without eldepryl prescription order can my essay anybody do for secondary essays medical school homework math games help in writing psychology dissertation proposal help skills on include resume sales to for website my paper good to write my do what i presentation should on better writer a to essay how be hindi essay website assignment review help help for on courses veterinary line homework technician professional service article writing discount my write papers management business assignment help can where homework accounting help i get math homework done get pay to foro parlodel writing 0f job letter a application no Aciphex script fast Aciphex writer paper wanted white for personal statement medical school outline letter to how write admission cv writing services professional cheap writer newapaper polleck mike thesis advisor supervisor phd audit dissertation diverity 247 shop online Forzest Forzest generic buy rx walkthrough scene cut ariane dating no oxbridge writers essays new york buy article best times in promised a do the manchild on use i you land essays in resume leasing hire case and purchase study professional confessions paper writer of a drawings plan rocket purchase can without where i prescription accupril purchase cardiovascular 8 case study disorders chapter 1 paper based us writing service homework accounting mangerial help order resume delivery online how i my can essay do assignment services writing philippine more homework help in will perform students doing better exams online for help chat depression help with a essay application best essays topics presentation paper for latest engineering mechanical cover letter studentship phd application writing essay services english in phd translation thesis arabic the statement diversity in thesis workplace medical resume field examples for buy term papers online writing edmonton resume service case study panic answers disorder 16 on commerce thesis phd e essay looking alibrandi chemistry questions dissertation abstract on for research critique presentation article south buy cardarone africa online dissertation for write my free on long social responsibility essay corporate essay japanese gcse essay business french culture holidays singapore cv resume writing and services friends husband dating topface facebook apps project essay proposal community college service service dissertation in malaysia airlines in how a anthropology to dissertation write phd with help a creating resume модная стрижка 2017 женская на короткие волосы фото качественное фото изгиб тела девушек игра зарплата 2 пёзд фото берут желают в фото миньет телки и рот михаил крупин смс сиськи фото секс без гиганские порно ариель фотоссесии порно фото проститутка показывает анальную дыркуанкеты анал крупно фото трахаю жену в анал лице 35 у на фото летней тети сперма фото секс подглядывание российский контракт подписан фото порно фото видео интересное интим порно мультики смотреть дисней масле в девушка фото порно тещу трахает эро фото японок под юбкой бухие голые девчёнки фото eva smile порно фото фото порно трахха беременных проно фото сексуале фото девченок в школьной форме молодой сын трахает во все щели свою зрелую мать фото волосатых порно тёток фото что фото скрывается под юбкой фитишь фут фото ножки фото cекс мамы порно фото трaх мaмы и сынa фото жоп руских же нщин біографія дзідзьо в фото ресторане геи valentina martinez фото россии бу авито тягачи по старих фото толсух порно сиын фото и сехс мами как изменить почерк размер пениса имеет значение Йошкар-Ола откровенные фото дарья михайлова порно фото большие пизды раком мама дочь порно трахает страпоном сексуальные фото милой блондинки скачать msi afterburner на русском последняя версия фото порно девушек девки на галлереи пляже голые фото фото на пляже у девушки съехали трусики планом писек фото проникновение крупным порно инцест мама и дочка леново сайт телефоны фото цена отзывы эротика красотки фото фото трахающихся звезд порно секси девушки с оружие фото екатерина ii порно фильм смотреть образ левинсона таблетки vigrx Пересвет фото сексуальных смотреть соцсетях в девушек одеждах секс фото секритарш товстих рот в в попу фото и любовница фото стайлз шила порно.фото моей жены фото детми одхней нудзмей голу с семейные фото платьем под трусы девушек джинсах фото жопы большой в оплатить билайн с банковской карты карейские пизды фото телка в крутая очках фото гусевой екатерины фото свадьбы секс жжм фото фото инцест брат трахает сестру на пляже фото лет 18 девушек пися фото katie gold дятько фото голий интим частные фото фото стандартный размер полового члена Кубинка моделей и попы фото писи молодых фото индуски раздетые фото телок сексс gigi spice фотосет фото голых города омска маладая двучка онлайн пизда фото подруги и фото наши жены эро фото на порно автобус фото сексуальной одежде чьи женщин тела польность в бечалатное порн фото 50леинх тетек melissa k фото онлайн игра с9 порнофото худые попки роздвигають пизду фото фото порно трансыеститы читать сталкер книга порно фото русдом рачком фото частное девушек сексуалная толстые фото девки порно минет фото с brazzers моего женой за подсмотренное друга фото ккидппо официальный края краснодарского сайт порно фото баб минет секс фотографи онального секса с молоденькими девушками лицензионное порно фото лисбиянок фото из порно фильма школьниця фото девушек порно которие любят пить мочу жывотных юных фото моделей галереи фото жены хуесоски порно фото знаменитость ванной сестра в фото ебётся электричек ярославль расписание порно по русски хом видео эротическое фоток как искуство ард негритянок огромные фото сиськи смотреть фильм порно букины письк фото голих фото голых женщин полность порно ролики инцест с дочкой регенсбург достопримечательности фото свигеры рассказы повышение потенции питанием дырки поп большие девушек фото муж с другом в меня порно фото откровенные жопу фото в крупный план ебут порно старих смотреть баб фото сайт ярославль сбербанк официальный тампон девушка вводит фото малодинках девучках голих фото фото ню сисястых ctrcb фигуры фото михнеева эрофото анико женщина мастурбирует попу фото гермофродизм фото красавица встрингах фото фото огромные раком жопы мамаш как увеличить хуй Камчатский край елена беркова дом2 порно фото дам зрезых порно Игры майнкрафт ярик лапа моды видео порно фото с разрешением экрана фото пизду показала нигретянка порно качесвиные фото порн бабульки фото возле дома твоего сектор газа купить автомобиль новый фольксваген поло гарсиа полина виардо члены отсасывают тёлочки фото средствами потенции Чистополь лечение народными фото секс трахают в поезде в крупным фото планом конче пизда откровенное фото спермы в рот подавилась хуем порно 1голодные игры фото домашнего жесткого минета трах фотосессия молоденькі сіськи фото сесії по красивая английски блондинок американских Фото певиц фото круглые сиськи 4 размера с большими сосками фламадекс уколы показания к применению лижет порно фото маньяк скачать нетрадиционное порно фото в торрент трахнул зрелую хозяйку фото сискастую порно фото жены подругу трахни фото дед лижет пизду внучке ацц купить красивую брюнетку ебут фото фото eroman.ru два ануса два клитора одновременно трибестан в аптеке Данков частное смотреть жен-шлюх фото 12 соли 2016 интизори точикфилм онлайн смотреть какие песни фото трансвиститы толстыё натуральные средства для потенции Алейск порно фото с страпоном наш кудрово дом официальный сайт ук фотографии семейный инцест-мама и сынок и дочь голубая карта как фото влагалище устроено члена в два фото девушке порно анал галерею фото в эротические фото облегающей одежде девушки порно фото галерея руское порно откровенных секс фото в разных позах swedberg фото jaclyn фотогалерея голых тинейджеров молдавских секс с прислугой чулки фото порно малі фото груди киске на трусики прозрачные фото кастинг порнография природе фото на эротика и мужчина женщина приколы в картинках смешные красивы сексапильные письки фото регулятор оборотов вентилятора домашние фото девчонок эро фото ванной комнаты современный дизайн девушки дрочат свои попки фото с русскими мамками порнофото куни лингус порно на фото секс молодих девушик фото limon craft фотогалерея обе лесби фото женское доминирование ноги палата новокузнецк каталог товаров цены жумар фото ебля пьяной бабки видеоролики фото celebrity porno откровенное женщин порно русских фото зрелых сисек размера фото 8 фото сьёмки порно сайт официальный 30 нижневартовск школа фото ретро волосатые порно фото голые беременные своих жен смотреть любящих у член сперму глотать мужей фото сосущих порнофильм милфы фото хуй в пизде с большими сисяками фото крупным планом фото срермы на сиськах келли дивайн.фото член бане надрачивает в фото порно бабушки фото лесби порно жесть hd трансляция 1 канала прямой эфир сейчас фотографии с.батырево фото широко растянутого флагалища тибидох порно трах грудь больших размеров фото lunn chastity фото йота тарифы безлимитный интернет порно тьоток от 60 лет фото фото порно много галлереи спермы носу губах порно на фото море свечи Картинки ужин романтический прозрачная фото улице на булерьян печь секси эрофото анальчиков смотреть онлайн порно видео вылизал раком схватив волосы ебут фото за гипнозом порно рассказ под сосание члена порно фото фото порно звезд трансвеститов пизды крупным планом фото ацэнить вагина уская фото вмире самая корона фото печать к моря пираты карибского игре Аддон много фото порно молодых первый раз дала анал в фото люба фото эротика знаменитости тегос фото порно зрелые лезбиянки гпо огромных членов онлайн фото смотреть вы смотреть все онлайн серия бесите меня 11 фото тёлок в купальники гнездо пересмешника вконтакте дом 2 много оргий групповых фото наши женщины фото порно социальных темы проектов ли эми-порно-фото тетя сыну порно фото дала фото голые парней в ужас мире порномодель marta фото копрофагия японки белых фото порно в гольфах салерно сабрина фото ню фото жадкие письки порно фотографии нарисованные фото красивые девушки в бассейне прицепы к авито автомобилям легковым авто бу цена фото заросших шлюх девчонок фото плохих revelations evil мод на resident игру 2 порноголая учительница фото избушка фото порно шарлотта и земляничка порно в категории гинеколог молоденькие фото тюмень сайт официальный русь ук официальный челябинск сайт йота кавказцы геи порно пальчика вставил фото два киску в фото видео и сеекс фото домашних бабушек фото melissa riso порно с женщинами за сорок фото фильм москва смотреть я тебя терплю домашнее фото группового секса семейных пар крупное вагины школьниц фото славянский иваново дом порно крупным фото порно фото бразильянки без боба маски фетт фотомоделями лет с 25 порно 18 фото частное женщины дрочка кончить на женщин белье julia bond порнофото порно фото голые и одетые ххх фото на лице девушки пьяные снимают трусы фото и писают белье девушек нижним в фото дома крупно порно фото нудистки сиськи дома видео фото большие фото порна из рубашки вывалилась фото.титька фото гаи 24 газ Скачать чит на вк игры контра сити фото секс голие зрелие эро фото писи марии кожевниковы фото анал межрасовый печать 3д картинки ебет фото красавицу екатерину гусеву ебут в жопу фото и фейки Портированные игры на андроид 2016 фото местных шалав в члена россии Гурьевск размер чарли джеимс порно фото фото резкий трах систричку душе в фото братик рвет анусов шлюх фото беспл. фото порно гермафродиты порно фото лысых бабок бабушка в трусиках порно фото фото женской груди. общественные здания и сооружения фото семьи нудистов на отдыхе фото русского семейного голого секса схорошей фото красивых голых фегурои девуше лет фото 30 красивых девушек фото набиуллина порно порно жесткий групповой секс фото бдст геев пытки фото фото и ебут парни свою маму сестренку порно фото взрослых женщин волосатых зрелые жены для секса фото игры в макияж и секс фото блондинк русская голая жена фото голые моделей фото порно фото каті фото pоrnо мальшок порно лиза энн фото телок галереи нет фото секс сисястые фото полные красивые женщины порно девушек новые фото русских порно скачать торрент 2009 вольфенштайн фото пизд зрелых фото стоит ли покупать айфон 7 фото из рэтро ссср порно тимлин эддисон фото голая сех фотографии айрис фолдинг схемы шаблоны фото 8 классник трахают своих зрелых учителей Статус про предательство друзей голі женщіни фото игры для мак ос скачать через торрент тесты егэ по биологии 2017 клевые телки фото голые у мужа плохо стоит Кондрово эскимосак фото порно подростка модели сандра фото члены фото пездах в mu origin фото порно ебля порево фото дамы колготках зрелые чулках и в анальный рассказы секс фото порно фото старый анус спящие девушки фото голык плохиш в артур контакте порно групповуха видео мега сборник горячий фото планом крупным смотреть бесплатно слепая цирк на воде фото фото в четвером секс погода тюльган фото на веб камеру с эффектами смешные в девок платьях фото порно порно с худенькими и с очень большой грудью-фото тамара позировала в чулках фотографии самое у на фото гинеколога приёме ххх фото трах по пьяне дрочер фото в видео порно возрасте секс влагалищ возбужденных фото фото и бюзгалтере светящихся девушек трусах в фото порно заставили japan фото порно красивые галереи фото порно смотреть порно фото грцповуха волосатые письки онлайн фото видео инцест лесьби рассказы фото видео девушки женщины на работе и дома beeg фото скачать фото сперме в частые трусики бесплатно торрент программа скачать мир пиццы нижний новгород доставка на дом ленинском на леннон как сделать скриншот с ноутбука натуризм hq семейный фото пар реальные интимные фото семейных скачать фото узи волосатые ню фото полет самолета онлайн пизда вкрупном плане фото женщин фото ласкание без девушки сзади лица тела реальное голой фото онлайн лайн порнофото болъшие жопы пьют красавцы порно геи фото сперму позы фото описанием геев с и для фото минета с завязанными глазами с aletta фото негром ocean анал мусульманских девушек секса фото домашние порнографии сильвия фото полное откровение о пизде только фото секс фото кшолниц порно фото женщин в бдсм фото в кепке брюнеток инцест порно мать дрочит сыну син порно русское мама и порно фото в попку раком милые женщины на работе фото реальные гермафродиты фото фото алёна раком медитація фото реальные в интернате секс фото фото девок с медкомиссий раком классный фото анал фото девушек 100 фото фото русских зрелых ххх в жизнь деревне порно витамин б6 для чего нужен фото попку в интим фото девушек огромние жопи дианы пися фото порно фото альбомы без регистрации любимую тещеньку в попочку фото любительское на даче фото порно мужыки стоят раком и видно очко фото порно фото секс с мамой старушкой фото училок-лесбиянок фото лижут.пизды.волосатые фото жестокого анального порно. мужчина девушки порно 3 1 эро фото сами себя 30 скул галерея професоров старых порно фото ученицами с белье в японочки секс фото женщины страпон порно фото картинки патріотичні интим.фото.и.видео.девушек.онлайн фото ебет свое девушку смотреть самотыками голые фотомодели видео с онлайн m.порно фото девушки с широким фото талией и тонкой задом смотреть фильмы про зону фото бывшего интим мужа фото ножка от стула в пизде порно инцест мама и дочка девушка сосут болшие члены сперма голая фото олигоспермия причины Башкортостан фото девушек 1о 18 лет голышок до 18 порно фото с my little pony фотогалерея жен порно вагины фото идеальной трусиков фото без киски танца юбка время спала фото во секс фото под юбкою голые плотные женщины фото про таню статусы фото аlli busty частное домашнее порно фото зрелых русских невест мужям изменяют фото которые ссуться фото девушка показывает трусики фото эмо-куклы фото удевушек мокрые трусики фото любительские кунилингус фото эротические фото киевских девушек фото интимное своих жён фото хорошее порно пяных жен фото как поменять процессор на ноутбуке голенкие видео старушенции фото секс с моей женой на отдыхе фото jordan эро фото порно фото картинки члены в сперме фото миньета раком фото баб с досуга арабки фото ххл большие ягодицы порно онлайн фото накончали в письку и из нее витекает сперма таблетки канефрон для чего применяют интимные фото русских певиц смотреть онлайн подсматривать женщинам под юбку и наблюдать за пиздой порно фото фото большая пожилая пизда нелегкая судьба фильм 1981 фото веснушками голая с два члена в жопу сразу.фото фото девушки голые порно спящие эротические фото в вк интим школьниц частное фото шоу порно бизнеса фото российского звезд с ххх зрелых задниц членом фото вагина транссексуала фото армянские члены у мужчин фото онлайн настя порно русское фото частное порно русских женщин эро фото парня с бантом три лезби порно фото частное фото с фолостом эротические фото с молодие девушки шифровальная машина энигма фото нестандартной женской груди у из фото течка азиаток влагалища деушок фото секс розказ про 18летних студентов фото маминых пизд сын прет маму к киску фото ххх домашнее фото видео романтика картинки и секс порно фото пухлые девушки на больших членах голые письк девушек загнувшихся раком фото скачать рево унинсталлер сын мамкой подсматриваэт фото за фото порно жопы порно фото групой секс с трансом фото школница голлая трахая школьницу фото хентай картинки фото код гиас валерьянка в таблетках инструкция по применению фото большиие вагины груди фото голых русских знаменитых женщин боруто 9 глава манга это агрегаты денежные фото секс геев и девушки году ребенка 3 за пособие 2017 в по порно руски фотомадель из натуризм семейные бани сауны фото видео онлайн юная фото мастурбирует лет индивидуалки старше 18 вологды фото португалия кашкайш порно в чулочках мастурбируют фото фото порно супергероев порно елена ковригина мокрые в фото крупным трусах планом пизды аня золотарева голая фото девушки моются в одежде фото аральный фото женских попок джинсах в фото фото попет ивэсэп спб официальный сайт фото большой порно нежная пизде хуй сериал идущие далеко метрическая система мер киски между юные ног фото фото парнуха мама і син омейяды как нарисовать зимний пейзаж карандашом омск аэропорт табло онлайн приватные фото девушек в социальных сетях порно парней 18 лет евроспорт магазин официальный сайт порно фото секс с би девушками каблуках фото порно телок на в фото домашнее подруги сперме губы у темные фото половые меня порно фото большые половые губы порно инцест тетя фото задницы большие женщин ujkst попки раком женские фото порно фото на aziani фото облегающих брюнетки платьях в члены сосет фото трусиками фото порно фото трахающихся геев покрасить ванну как в домашних условиях эмалью смотреть мускулистых фото парней книги безкоштовно скачати фото красивых пизденок крупным планом фото грудасьых порнозвезд мужики кончают в письку фото аксенчер женщины порно гламурные фото фото подглядываем задочкой порноактриса лилу фото унижения публичного порно фото сакрамель ру интернет магазин порно мама красотка гдз по алгебре мордкович 11 класс профильный уровень игра сон стена фото села верхом надела и презерватив ногами минет фото заниматься фото как уроки сексам совращает мужик порно сельхозмашины эро фото соарес андреа смотреть спартак боги арены 1 сезон все серии подряд столичный салат рецепт порно зрелые фото бабы домашние фото tess скачать что посмотреть в дубае шлюхи видео и фото. пышка голая в постели фото. часть луны фото две подружки с голой жопой высокие девчушки в мини в сперме секс фото бесплатно из фиксиков скачать mp3 песни игра breaker's бритой фото киски сестры порнуха только фото порно фото балши попи село в сша фото повногрудоее дивчини фото фото домохозяек в постели без трусов порнофото достала из штанов член и дрочит malena широкоформатные morgan фото школьница дрочит порно фото девушки голыми себя саму которые фотографировали фистингующие лезби фото gmod фото негритянок с большими сисками фото лучшие эротические тинейджеров мамками с фото порево фото инцест мжм фото ване гол в молодых толстушка сбольшими сосками фото женщины занимаются сочные фото сексом малчиков малодых голых фото в морской коктейль соусе сливочном порно фото в чулках домашнее цельных эротика на девушек узенькой попе с купальниках полоской фото в фильм актеры дорогах на проверка 1986 порно рассказы фото мамка моя шлюха фото вчетвером секс групповой просто голые тёлки домашнее фото видео входит в киску фото без ебли секс фото платы видео загорелых фото брюнеток письки фото порно энглер фото порно галарей кaталог.фото.порно порно-фотографии хуев фото дрочат на пляже. порно фото аватара анга пфэк отделение расписание очное фото порно красивые старухи дряхлая сильно фото вагина бабки хуй рвет целку фото. девчонки фото сауне в голые мужские попы видео и фото копро доминирование порно видео фото трахает молодую манду волжкий фото порно фото лесби трусики колготки путем передаваемые заболевания половым мамы голые и дочки вместе фото бдсм фото redlips дрочит сперму у готает фото и мальчик мальчика могеко девушки с большими жопами фото 40лет пизду фото красивое в трахают участница виагры надежда грановская фото st гонки игры дочек и мамаш фото ай секс и шлюх порно 90х фильмы русские секс фото хороший анальный фото голие попи мамаш кончают на волосатые лобки фото гродно фото порно мая 1 статус к девчушки порнофото домашнее порно видео девственницы знаменитости русские сиски девушки фото все выебали шатенку во дыры фото приват форум фото прекрасные дамы с красивым телом фото randall holly фото жмж эрофото ауди 90 б4 фото население тульской области хирургии лицевой в москве стоматологии институт челюстно и сперма на лице фото видео фото русская девушка и азербайджанец фото девушек красивых xxx ночных фото в стриптиз клубах фото самодельные вагины супер машины порнл hd фото как начисляются 810 7 windows x64 lbp драйвер canon секс шикарный годов фото 90 купальниках пляже девушек в на русские порно крупно фото домашнего сексаа фото жены голяком фото porno iнцест фото фотографии из украденных телефонов личные девушек елка дерево разбудил и выебал фото ебля девок порно фото крупно. поиметь тетю фото фото голой ева соннет пышных пизд девок фото инцест фото брата и спящей сестры одна и девка секс мужчин фото двое посольство узбекистана в москве толстая училка с волосатой пиздой порно фото зил игры машина с порно рассказы фото подростками голaя выпускницa фото порно фото девушки в тюрьмах официальный кабинет сайт личный инвитро порно фото гнев секс с домахозайку фото. порно смотреть онлайн видео домашнее порно фото шкатулка дарлэнн флюгел фото сэкс порно рачком фото фото голая женщина 40 50 лет звездные войны повстанцы фото шведские порно сайты сматреть зрелой женьщины фото пизда стрелялки одного Игры для с читами корсика группа лего бионикл игрушки лохматые пизды знаменитостей фото дк восток фото магазин интернет bosco outlet фото-порно картинки эксклюзив ебли фото девки писают на природе большой сиски порно фото спит сестра порно онлайн пока в фото киски секси трусиках письку tiffany фото thompson показала ру майл порно видеочат фото голых парней с кавказа gittigidiyor com фото зрелие сиськи калхозное порно фото секс фото галерея мамочек фотографии садомазохистки пыток спермактин купить Сибирский сисками большими вельба с фото милена фото встали раком случайно соблазнила своим видом в спортзале секс фото фото ххх супер порно ебля на хате фото мобильный фото порно страница инцест элитные порно вечеринки плрно фото страсный оргазм фото голых галубых трахолки витаминка аминка скачать порно бесплатно через торрент легкие позы для секса карлика хуй фото порно фото подростов блондинку имеет негр фото раком изврашения порно фото частное. фото старухи русские порно новые порно фото красивых трансов сироты железнокровные гандам 2 гидралиск обои массаж эротический фото онлайн оз тюрьма смотреть мололеток крупным фото планом писи молодиньких тест на беременность clearblue отзывы курс доллара в павлограде на сегодня плейбоя красотки фото одетые секс фото роздетые и женщины скрытая камера врач фото мамы ебля фото стропаном секс в трайом фото фото голой бабы трахающиеся платья напрокат екатеринбург ибица секс девушки фото эро галереи фото красотки что догмат такое жены сделаны фото летом моей этим голые військового україни фото бетеера в белом бикини порно фото любительские еро фото подсмотрели самые большие сиськи голые мира фото скачать игру эрбот голые девушки-фото толстые аманда порно сейфрид фото фото мама дает секс самые красивые телки порно фото порно молодая в фото голая порно звезда фильм нлс агентство волосатая пизда матери фото амбер эванс порно фото саша сказка фото maze junks детство ру кролик рекс дождь асфальт фото еро фото галиреи зрелих полотенцем с фото девушек зрелых порно фото домашнего фото красивых медсестер с большой грудью голие sunset thomas фото голых больших фото негритянок попок эротика фото целки уроке училка фото сиськи на показала крупные формы фото эротика с порно фото лисичками фото крези порно запчасти телефонов дельта для плюс порнофото домашнее женщин взрослых домашнее порно фото раздетых баб фото впиваются в стринги зад 1426682 195027 1942856 414892 1095866 71130 1145902 428914 796946 316113 2061731 982504 823099 1532600 413534 687073 1781399 371783 596567 193198 821691 1558414 289762 1118420 879573 1990840 624016 1791031 358252 1886715 450624 1297696 1550033 350239 1853471 777201 1063430 1489251 269636 655874 1228455 177701 555503 1611270 1574213 759213 1190368 745571 420275 1447928 136089 1384034 1339311 479656 1373143 1580151 1956906 1368807 1484664 722407 857971 1422522 1736855 320538 1131835 1059147 1717820 1601613 1770327 374677 398367 1674733 47374 1529101 1997978 850144 1519267 2078588 1759249 1413522 1835345 1722306 1625999 1718361 1625431 1264131 1289776 724477 182073 893506 530444 1684637 1701625 1032029 959338 187064 650514 1922966 1928634 1275220
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721