Когнітивні моделі дослідження ефективності реклами

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті з’ясовано суть поняття «ефективність реклами» та подано загальну характеристику моделей вивчення ефективності рекламної комунікації. Головна увага зосереджена на розгляді когнітивних моделей дослідження ефективності реклами та аналізі різних підходів до їх вивчення. В статті висвітлено суть теорії когнітивного дисонансу та особливості її реалізації в процесі рекламної комунікації.

The notion of advertisement effectiveness is explained in the article as well as the general description of models of advertisement effectiveness research is given. The cognitive models of advertisement effectiveness research and different approaches to them are the main focus of the article. The cognitive dissonance theory and its realization in the process of advertising communication are also reviewed in this article.


Постановка наукової проблеми. Питання когнітивних моделей дослідження ефективності реклами є центральним у сфері маркетингових досліджень та суміжних з нею галузей знань і дисциплін. Зростання ролі реклами в сучасному суспільстві обумовлює необхідність детальнішого вивчення даного аспекту рекламної діяльності. Саме досконале знання когнітивних моделей, за якими відбувається оцінка ефективності рекламного повідомлення споживачем, забезпечує успішність рекламної діяльності та її конкурентоспроможність.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема вивчення реклами та методів дослідження її ефективності розробляється значною кількістю вітчизняних та іноземних дослідників. Ф. Джефкінс, Ф.Г. Панкратов, Ю.К. Баженов подають загальне уявлення про ефективність реклами та методи її вивчення. Різноманітні підходи до розуміння когнітивних моделей досліджуються у працях А. Кутлалієва та А. Попова, Г. Картера, А.Н. Лебедєва-Любімова, Р.І. Мокшанцева та ін. Значна увага в рамках вивчення когнітивних моделей зосереджується на теорії когнітивного дисонансу, яка розроблялася Л. Фестінгером.

Мета і завдання дослідження. Метою статті є вивчення поглядів щодо когнітивних моделей та дослідження особливостей їх втілення в процесі рекламної комунікації. Перед дослідженням поставлені такі завдання:

з’ясувати суть поняття «ефективність реклами»;

розглянути моделі вивчення ефективності реклами;

виокремити поняття «когнітивні моделі дослідження ефективності реклами» із загального масиву методів та моделей, за допомогою яких вивчається рівень ефективності рекламної комунікації;

дослідити підходи до розуміння когнітивних моделей вивчення ефективності реклами.

Викладення основного матеріалу. Особлива увага під час вивчення рекламної комунікації та її впливу на аудиторію приділяється проблемі ефективності рекламного повідомлення. Ефективність реклами є широким, багатогранним поняттям, в основі якого лежить рівень просування товарів та торгової марки, розмір отриманого додаткового прибутку та інші цілі реклами (( Картер, Г. Эффективная реклама: путеводитель для малого бизнеса: практ. пособие / Г. Картер. – М.: Прогресс, 1991. – 218 с. )).

З питання дослідження ефективності впливу реклами на цільову аудиторію створено велику кількість теорій та моделей. Всі вони зводяться до чотирьох класів: ієрархічні, гетерархічні, інтегровані та когнітивні (( Кутлалиев, А. Эффективность рекламы: учеб. пособие / А. Кутлалиев, А.Попов. – 2-е изд. – М.: Эксмо, 2006. – 416 с. – (Серия «Профессиональные издания для бизнеса») )).

Першими моделями аналізу ефективності рекламного впливу стали ієрархічні моделі, або моделі ієрархії стимулюючих ефектів. Вони передбачають, що між контактом з рекламою і придбанням товару проходить від чотирьох до десяти етапів, які утворюють так звану «ієрархію ефектів».

Внаслідок розвитку маркетингу та глибшого вивчення поведінки споживачів було з’ясовано, що не всі споживачі слідують ієрархічному порядку прийняття рішень, багато з них фактично пропускають ті чи інші етапи. Тому, в середині 70-х років, з працями М.А. Кінга, з’явилися так звані гетерархічні моделі дослідження ефективності реклами, або моделі, вільні від ієрархії.

Інтегровані моделі ще інколи називають «комплексними ієрархічними моделями». Головна їх відмінність від ієрархічних та принципово гетерархічних моделей полягає в тому, що різні ефекти тут або інтегровані в різній послідовності, або взагалі поставлені в залежність від конкретних обставин.

Немає однозначного підходу до розуміння когнітивних моделей дослідження ефективності реклами. На даний час сформувалося дві протилежні точки зору у вивченні цієї проблеми, які й будуть розглянуті у цій статті.

Перший підхід до розуміння когнітивних підтримують такі дослідники реклами, як А.Кутлалієв, А.Попов, Р.Харріс та ін. Згідно з цим підходом, обробка інформації носить конструктивний характер: тобто люди не просто кодують і потім відтворюють інформацію, яку вони прочитали або почули в ЗМІ. Швидше за все, вони засвоюють інформацію, інтерпретуючи її відповідно до вже наявних у них знань та уявлень, а також відповідно до контексту, в якому отримано повідомлення.

Головним принципом такого підходу є твердження про те, що засвоєння рекламної інформації передбачає постійну взаємодію змісту реклами зі знаннями, якими людина вже володіє. Вона завжди активно осмислює те, що бачить та чує, і її думки стають важливою частиною конструктивного процесу пізнання (( Харрис, Р. Психология массовых коммуникаций: учеб. / Р. Харрис. – СПб: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. – 448 с. – (Серия «Секреты психологии») )).

На думку А.Кутлалієва та А.Попова, в основу когнітивних моделей покладено апріорне припущення про те, що споживчою поведінкою керують виключно раціональні рушійні сили. Саме пошук раціональної вигоди визначає споживчу модель прийняття рішень (( Кутлалиев, А. Эффективность рекламы: учеб. пособие / А. Кутлалиев, А.Попов. – 2-е изд. – М.: Эксмо, 2006. – 416 с. – (Серия «Профессиональные издания для бизнеса») )). При цьому всі емоційні атрибути (відчуття, сприйняття) відкидаються, а рекламі, відповідно, відводиться роль простого інформування і, можливо, раціонального переконання.

Центральним питанням, яке вивчається представниками першого підходу до розуміння когнітивних моделей, є взаємовідношення між іміджем та ціною. Так, наприклад, теорія можливостей ринку стверджує, що імідж та відмінні переваги високоякісного товару знижують чутливість покупців до ціни. І це відкриває можливості до підвищення вартості продукції, тобто, маючи достатню впевненість, що товар Х більш надійний, технологічний, ніж товар Y, потенційний покупець набагато поблажливіше поставиться до того, що Х дорожчий.

З іншого боку, стверджується, що оскільки когнітивна ефективність реклами в тому і полягає, що дає можливому покупцеві якомога більше інформації про різноманітні пропозиції, то і конкуренція пропозицій підсилюється, а отже повинна знизитися ціна (( Смит, А. Исследование о природе и причинах богатства народов: учеб. пособие / А. Смит. – М.: Эксмо, 2007. – 960 с. – (Серия «Антология экономической мысли») )).

Обидві гіпотези логічно обґрунтовані, проте парадокс полягає в тому, що перевірка цих суперечливих концепцій дала абсолютно протилежні результати. Пропаганда високої якості, що виправдовувала підвищення ціни, підвищила цінову чутливість.

Другий підхід до розуміння когнітивних моделей дослідження ефективності реклами приділяє увагу вивченню лише когнітивних процесів, які не приймаються до уваги представниками першого підходу. Дослідження такої точки зору передбачає аналіз ряду процесів переробки рекламної інформації, таких як відчуття, сприйняття, увага, пам’ять, мислення та уява.

В основу даного підходу покладено уявлення про те, що когнітивні структури людини пов’язані між собою в межах одного спільного завдання – пояснення процесів засвоєння, переробки та трансформації знання, які, відповідно, і визначають сутність людського розуму (( Зазыкин, П.И. Психология в рекламе: учеб. / П.И. Зазыкин. – М.: ИНФРА-М, 1993. – 308 с. )).

Одним з важливих елементів когнітивної діяльності людини є відчуття. Під відчуттями розуміють відображення в корі головного мозку окремих властивостей предметів та явищ навколишнього світу при безпосередньому впливі їх на органи чуття (( Реклама. Внушение и манипуляция: учеб. пособие / ред.-сост. Д.Я. Райгородский. – Самара: Издат. Дом «Бахрах-М», 2001. – 752 с. )).

Психологічними дослідженнями було встановлено, що відчуття, які переживає людина від об’єктів, котрі на неї впливають, підкоряються психофізіологічному закону Фехнера. Цей закон говорить, що не завжди кращими для сприйняття виявляються дуже інтенсивні впливи (гучні звуки, яскраві кольори, багатослівні тексти). Інколи звернення до людини, виконане менш інтенсивними засобами, виявляється ефективнішим (( Мокшанцев, Р.И. Психология рекламы: учеб. пособие / Р.И. Мокшанцев. – М.; Новосибирск: ИНФРА-М, 2000. – 230 с. )).

Другим важливим елементом когнітивної діяльності людини є сприйняття. На відміну від відчуттів, сприйняття – це цілісне відображення в корі головного мозку предметів та явищ. Сприйняття здійснюється найчастіше свідомо. Ключове значення при цьому відводиться формуванню перцептивного образу, в ролі якого виступає імідж того чи іншого товару.

Імідж створює соціально-психологічну установку, яка визначає ступінь сприйняття людиною певного об’єкта (( Джефкінс, Ф. Реклама: практ. посіб. / допов. і ред. Д. Ядіна. – К.: Т-во «Знання», 2001. – 456 с. )). Імідж наділяє об’єкта додатковими характеристиками, намагаючись виділити його з-поміж інших, схожих предметів. Така властивість іміджу дає можливість рекламі використовувати його як інструмент впливу на когнітивну сферу людини.

Основне завдання реклами полягає в тому, щоб створити в свідомості споживачів такі образи товарів, які в умовах конкуренції спонукали б їх до купівлі рекламованого.

Людина сприймає рекламу відповідно до «закону стислості», який вважається базовим в психології сприйняття. Він наголошує, що всі зовнішні відчуття зводяться людиною до найголовніших та найзручніших форм: щоб зрозуміти щось, мозок людини розбиває складні зовнішні відчуття на велику кількість основних, простіших образів та форм. Такий прийом часто використовуються в рекламній діяльності, наприклад в логотипах, символічних емблемах, інформаційних піктограмах тощо.

Важливою властивістю сприйняття виступає його спрямованість, яка в психології отримала назву уваги. Згідно з вченням І.П.Павлова, увагою є концентрація збудження в певних ділянках кори головного мозку за одночасного гальмування інших ділянок кори (( Рекламная деятельность: учебник для студ. вузов / Ф.Г. Панкратов, Ю.К. Баженов, Т.К. Середина и др. – М.: Дашков и К, 2000. – 328 с. )). Зосередження психічної діяльності людини на одному об’єкті передбачає відключення уваги від інших об’єктів.

Лише деякі рекламні засоби самостійно можуть привернути увагу нейтрального суб’єкта. До таких відноситься, наприклад, вітрина магазину, яка знайомить покупців з асортиментом товарів, наявних в продажу.

Розрізняють мимовільну, довільну та післядовільну увагу. Мимовільна увага виникає під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів, причому незалежно від бажання людини і часто несподівано для неї. Наприклад, мимовільна увага до рекламованого засобу викликається лише його зовнішнім виглядом або властивостями, які виступають в ролі подразників. Помітний рекламний лозунг на газетній смузі, емоційна лексика радіоповідомлення, що супроводжується ритмічною музикою, гострий сюжет телефільму – всі ці подразники викликають мимовільну увагу людини. Однак людина вольовим зусиллям може оволодіти мимовільною увагою та перетворити її в довільну та післядовільну.

Дослідженнями встановлено, що людина запам’ятовує швидше те, з чим пов’язана її подальша діяльність, тобто з майбутнім, зі своїми завданнями, а також те, до чого людина має виражений інтерес. Гірше сприймається байдужий, беззмістовний матеріал. Тому найбільш ефективною виявляється та реклама, яка враховує інтереси та плани людей.

У вітчизняній рекламній практиці відомі в основному два способи досягнути запам’ятовування. По-перше, щоб реклама привела до бажаного ефекту, вона повинна бути сприйнятою неодноразово. По-друге, набагато краще запам’ятовуються ті відомості, які знаходяться або спочатку тексту, або в кінці, – «ефект краю». Такий прийом досить часто застосовується в рекламі.

Наступним важливим психічним процесом є мислення. Мислення – це узагальнене відображення в свідомості людини предметів та явищ в їх закономірних зв’язках та відношеннях (( Лебедев-Любимов, А.Н. Психология рекламы: учеб пособие. / А.Н. Лебедев-Любимов. – 2-е изд. – СПб: Питер, 2006. – 384 с.: ил. – (Серия «Мастера психологии») )).

Аналізуючи мислення як важливий когнітивний процес, який необхідно вивчати в зв’язку з вирішенням питання про ефективність реклами, потрібно згадати важливе зауваження Л.С.Виготського про те, що, відриваючи мислення від життя та потреб, ми зачиняємо собі шлях до пояснення властивостей і призначення мислення визначати спосіб життя та поведінки, змінювати наші дії (( Герасимчук, В.И. Управление маркетингом: учеб. / В.И. Герасимчук. – К.: ИСИО, 1993. – 280 с. )).

Ще одним важливим психічним процесом є уява. Завдяки уяві особистість володіє здатністю створювати образи таких предметів, яких в природі ніколи не існувало або не може бути за законами природи в принципі. Однак якими б фантастичними не були ці образи, що виникають в результаті уяви, матеріалом для них завжди виступає попередній досвід. Ця здатність людини широко використовується в рекламній діяльності.

В рекламі та саморекламі занадто розвинута уява може бути і помічником, і ворогом рекламіста. Тому об’єктивну оцінку його діяльності виносять споживачі або психологи лише тоді, коли вони за допомогою спеціальних методик завчасно оцінюють рекламу з точки зору тих людей, на кого вона спрямована.

Особливе місце серед когнітивних моделей дослідження ефективності реклами займає теорія когнітивного дисонансу, яка здійснила великий вплив на розвиток психологічних процесів мотивації загалом та когнітивного підходу зокрема. Вона була розроблена американським психологом Леоном Фестінгером в 1957 році на основі теорії поля К. Левіна та теорії рівноваги Ф. Хайдера.

Теорія когнітивного дисонансу (від англ. cognition – знання, dissonance – невідповідність) — соціально–психологічна теорія, в якій логічно суперечливим знанням про один і той же предмет приписується статус мотивації, покликаної усунути відчуття дискомфорту, що виникає при зіткненні з певною невідповідністю, за рахунок зміни існуючих знань або соціальних установок (( Когнитивная психология: учеб. пособие / под ред. В.Н. Дружинина, Д.В. Ушакова. – М.: ПЕРСЭ, 2002. – 480 с. )).

Перед тим, як аналізувати особливості втілення даної теорії в рекламній діяльності, звернемось до теоретичних основ когнітивного дисонансу.

Під терміном «когнітивний дисонанс» розуміють будь-яку невідповідність між когніціями (тобто між знаннями, думками або переконаннями, що стосуються середовища, певної особи або будь-чиєї поведінки).

Основною тезою, яку висуває Л.Фестінгер є теза про те, що дійсність, яка впливає на людину, чинить тиск у напрямі приведення відповідних когнітивних елементів в узгодження з цією дійсністю (( Фестингер, Л. Введение в теорию диссонанса // Современная зарубежная социальная психология. – М.: Изд-во МГУ, 1984. – С. 97-110. )). Тобто коли хоча б два будь-яких фактори (знання, думки, судження) відносно чого-небудь вступають в суперечливість один з одним, то людина інстинктивно намагається уникнути цього дисонансу. Він, будучи психологічно дискомфортним, примушує особу досягнути консонансу (відповідності когніцій). Таким чином, когнітивний дисонанс виступає головною рушійною силою, яка керує діями людини.

Леон Фестінгер зазначає, що існує широкий діапазон ситуацій, в яких виникнення дисонансу майже неминуче. Можуть відбутися нові події або людині може стати відомою нова інформація, що створює, принаймні, тимчасовий дисонанс з існуючим знанням, думкою або когніцією щодо поведінки. Оскільки у людини немає повного та досконалого контролю за інформацією, що надходить до неї, і подіями, які можуть відбутися в оточуючому її середовищі, подібний дисонанс може легко виникнути. Проте навіть за відсутності нових, непередбачених подій або інформації існування дисонансу, поза сумнівом, є повсякденним явищем. Існує небагато ситуацій, які були б настільки однозначними, що не викликали б жодних суперечностей (( Фестингер, Л. Введение в теорию диссонанса // Современная зарубежная социальная психология. – М.: Изд-во МГУ, 1984. – С. 97-110. )).

Найбільш відомим ефектом, пов’язаним з виникненням та усуненням когнітивного дисонансу, є дисонанс після важкого рішення. Важким рішенням називається той випадок, коли альтернативні варіанти, з яких необхідно зробити вибір, близькі за привабливістю. У таких випадках, як правило, після ухвалення рішення та покупки товару людина переживає когнітивний дисонанс, який виникає в результаті наступних суперечностей: з одного боку, в обраному варіанті є негативні риси, а з іншого боку, в знехтуваному варіанті є щось позитивне. Прийняте частково погане, але воно прийняте. Знехтуване частково добре, але воно знехтуване.

Експериментальні дослідження наслідків прийняття важкого рішення показали, що після ухвалення такого рішення (з часом) підвищується суб’єктивна привабливість обраного варіанту і знижується суб’єктивна привабливість знехтуваного. Людина, таким чином, позбавляється від когнітивного дисонансу.

Традиційні спроби виміряти когнітивну ефективність виявилися або такими, що саморуйнуються, або неадекватними. Наявні альтернативні вимірювання, зокрема поверхові, проективні та невербальні, поки не надали однозначних інтерпретацій та не отримали широкого поширення. Тому велика кількість дослідників ефективності реклами починає сприймати теорію когнітивного дисонансу як непродуктивну та таку, яка має занадто просту, примітивну основу (( Бернет, Дж. Маркетинговые коммуникации. Интегрированный подход: учеб. пособие / Дж. Бернет, С. Мориарти. – СПб: Питер, 2001. – 246 с. )). Однак існує думка, що ця теорія реально допоможе пояснити багато спірних питань, що цікавлять спеціалістів у сфері маркетингу.

Висновки. Отже, чільне місце серед методів дослідження ефективності реклами займають когнітивні моделі. Проте на даний час сформувалося два протилежні підходи до розуміння їхньої сутності.

Згідно з першим підходом до розуміння когнітивних моделей, необхідним елементом оцінки реклами споживачем є пошук раціональної вигоди, яка є основним мотивуючим фактором в даному випадку.

Другий підхід до розуміння когнітивних моделей дослідження ефективності реклами передбачає залучення до процесу оцінки рекламного оголошення таких психічних процесів когнітивної сфери людини, як відчуття, сприйняття, увага, пам’ять, мислення та уява.

Ключову роль в рекламній діяльності відіграла розробка теорії когнітивного дисонансу, яка незважаючи на критичні відгуки дослідників, допомагає пояснити чимало питань, які цікавлять маркетологів. Врахування цих факторів сприяє розробці ефективної реклами, яка здатна вплинути на поведінку споживача та змоделювати її необхідним чином для рекламодавців.

Науковий керівник:

Охріменко Ганна Валеріївна

Викладач

Факультету політико-інформаційного менеджменту

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

buy dissertation gujarati news online papers pay homework do my to statistics roman help primary homework gladiators helper 2d dissertation in write my japanese name kanji help government sites homework digital at and dissertations theses online commons@mcmaster that write report for service book you schoolwork help essays with casodex india medical for research not used essay be should animals military service essay application college writing 2015 essay successful a where to buy paper rice wrappers help free with math problems writing a financial need i report help about assistance buy echeck order to online using Naperville where Naproxen free Naproxen - shipping benadryl prescription no uk to ask how school of for for recommendation medical letter hour de achat Vigra Olathe ligne en 36 side - Gold Vigra Gold effects writing servicesquotquot thesis essay check originality essay descriptive writing homework help imcpl system introduction computerized payroll thesis help organic homework chemistry my essay help please write for writing students elementary help online essay writers results often they when best about the get write custom writing site best release date generic femara brisbane resume writing services events personal statement management writing informative services speech online order paper scrapbook Imuno-Ritz australia Imuno-Ritz in Chicago buy shipping overnight - secure elocon purchase best to site pages order thesis confirmation order letter format purchase reviews book of history help homework hockey ice services writing essays no mg tablets Brand - 200 Bakersfield Levitra Brand prescription Levitra disorder identity gender case study how dissertation 4 to write chapter a coursework help cheap peace about and order essay meetings scientific cancer company writing academic freelance essay house dream order descriptive to an effective essay write homework vision helper coupon essay code help best lesson admission college plans essay help primary inventions victorian homework for free resume services veterans writing american musicology dissertations online in doctoral essay cheap service writing free paper a type for online 0n web help homework line crawler speech informative purchase essay synoptic help aqa biology unit 5 primary blitz war uk help homework co writer hire essay chris pearson thesis theme diy buy ditropan online reducing cholesterol drugs home work my do writing professays custom someone to do my paper homework tempe library help resume custom workshop writing help it assignment a essay buy house essay school for pay proposal desk dissertation service Speman buy online online get best cheap site Speman free Adipin no prescription discount where buy Irvine discount sell no Adipin - shipping fees to do homework you can my french service writing master papers theses and online yale dissertations get own how write and my it published to book kimberly anderson dissertation texas and and thesis biogas phd video phd dissertation help application college essay best service books writing essay writing service us essay writing analysis pen and writing paper custom professional service writing diuretics and alcohol college application service essay new york times order uk essay malaysia services writing dissertation cost someone wanna essay i me to an writes service custom essay assistance improvement grant doctoral dissertation custom writings best help homework statistics engineering business plan writing services best for famvir 100mg sale term euthanasia paper free online 11 papers test objective for resume mechanical engineer help college essay admission requirements buy the marathas on paper term free prescription buy shipping no arimidex essay services students writing using writing services reviews resume trental 200mg generic prentice hall geometry homework help help homework notation standard help resume writing online sr calan buy help essay drunk papers driving help nursing with essay my help need i paper with write to ask for a recommendation letter how college someone of to help assignments australia with essay analysis sheet character help essay water free drawings building cad plans for my resume do me national institue cancer my online someone can write paper homework solid assignment state help en ditropan ligne du acheter robaxin tablets where buy to online admissions essay cu boulder service writing canada essay resume online order 08817 elavil patient assistance writing services cheap assignment papers masters buy word essay an application write to how 000 resume in for executive retail format sales cv service or writing us websites help homework algebra best buy safe thorazine without prescription proofreading editing and services homework vocabulary helper forzest no rx 100mg do assignment can someone uni my marketing and cv for sales writing dissertation help to where with start your services writing pricing marketing calimax plan programing help assignments homework geomerty help online history help essay writing my do right now homework need buy online 123 essay do essay will who my thesis custom papers buy help love a about sonnet writing voltaren cheap get writing books dissertation help with review writing custom school for medical personal long is a statement how thyroid hesi study disorders case script vantin no purchase cheap download writer software free essay casodex canada script no on essay for rain me homework help online statistics with help accounting online assignment doctorial on thesis essay help free chat of symptoms diabetes borderline homework dividing help monomials writing service a plan business start homework help government essay buy best famous essays by writers narrative essay definition on management service essay writing law australia cv purchase assistant help homework primary best to essays place buy sample resume assistant externship medical for college papers cheap history assignment buy writing school prompts for essay high writting paper a with help services editing medical plans organizier graphic lesson write for me essay cheap new city in best resume of york services writing writing story help dissertation buy online editing a la plan diet guide online can trust i zofran canadian 272 help homework times seattle Mateo to how order mail order - price Zerit Zerit cheap San where canada free to order shipping - Betapace Betapace Naperville management sales position for resume price mg lopresor 75 application college a buy essay из порно девушек башкирии фото женский анал в волосах фото Парфюм дольче габбана женские фото жопы фото голые частное Картинка ты мне нужна прости меня афоризмы о завтра платья цена 4 Выпускные класс фото Сумка через плечо молодежная фото здравствуй пизда фото фото пизді крупно Фото вечерние платья на свадьбу фото голых лисбиянок скачать девушек под юбку лезет фото матери сын смотреть Видео майнкрафт с игрой скай варс члени фото порно великі порно домашнее большие попы роджерс фото порно джесика телефоне программа фото за на Что фото карандаша глаз для Растушевка Картинка высокий и низкий человек Вязание крючком шапки женские фото с фредди ночей 4 5 картинки Все фотосессии моделей с большой грудью и лучшие оборотней вампиров про ужасы во все девку трахнули щели фото жестоко Игры майнкрафт мишка фредди играть эклипс на игры белые аниме чёрно Скачать картинки пухавики фото Павлов великолепная игра 2 скачать Играть в игру 90 seconds portraits кв.м для фото комнаты 20 Интерьер Ведущая доброе утро россия 1 фото картинки сикски секс с покойником фото серия сезона Игра 5 4 престолов люди картинки до Взвешенные после с фото из Создать музыкой видео на природе ебут фото видео Скачать веселые песни с приколами фото hd онлайн волосатая киска японская фильме о факты Батальон интересные сказка женщине Сценка на юбилей большие жопы сисястых баб фото овощами огромными и фистинг предметами фото Семья крачковской натальи сын фото слово ответы 4 Слово 1 картинки русские девки ебутца фото мололетни фото секс Как клеить бумажные рельефные обои фильмы онлайн порно 90х Картинки к дню рождения на 65 лет фото пляж порно юную впопу фото Скачать игры по жанрам на телефон Юные годы чудесные индийский фото на Аквариум анимации рабочий стол Машинки сказки новые серии подряд 5 игра Настольная лет мальчику на в 36 женщина Как лет фото выглядит девушек эротика холмы пустые фото Картинки крылья на спине у девушек жидких Рисунки трафареты для обоев фото вк в заменить Интересные краткие факты о пушкине хойи и названия Разновидности фото женщин фото нейлон эро Картинки сказать что я тебя люблю порно фото военних фото как мужик лижет клитор папа и сестра секс изнасиовал фото Футболки с надписью для директора фото рэтро проно порно фото акира Скачать голодные игры трилогия fb2 фото голубушки девушки Невесты из ободками фото цветов с спб фото прописки эротичес фото гермафродитов новый сезон в Однажды сказки 2015 времени зомботрон 2 машина Игры Все серии маша рассказывает сказки фото анала у девственности мы с женой но фото рецепт рыбой фото Роллы с красной алентова порнофото фото печать Футболки на футболках Игры целовалки и раздевалки играть февраля 23 для к Игры мальчиков всех секс наций фото девушки порно обои покраску потолочные под флизелиновые 1 скачать Игра the walking dead домашние фото личные семейные фото порно pinki теста на русском любовь Игры на игры утиный бои тачки игра 123 фото порно толст стол она на он Обои и рабочий неформат Юмор фм задорнов скачать Новые псп игры скачать на русском jump игру Скачать на nokia doodle спорта звёзд и кино фото порно Игры калов дьюти 4 модерн варфаер Игра сборной белоруссии по хоккею картинки а что плохо Что хорошо гифки водопады дошкольников о Загадки для космосе выдрочки фото приеме секса у масажиста на фото порно фото школыниц фото окна с Пластиковые тонировкой фото голая h ирина irina мет-арт на замріяні фото важен ли размер члена Якутск Игра на выживание о чем фильм дрифт на льду игра в колготках фотолесбиянки порно игру большую компьютер Скачать на порно фото с пьяной ольгой революция Как в игру читы вводить порно мего фото девушек голых раком фото красивых Игра fallout 3 вылетает что делать статуи в свободы Картинки америке Новые игры прическа для рапунцель Марьянов дмитрий и его сын фото рту связанная и матерчатым во кляпом фото в с панталонах Виктория романец фото без фотошопа порно звезда яна бах фото паркур пс игра на эльф принцесса и холли бен Игра на 320 на 240 Игры телефон самсунг порно красивых фоток розенхайм фото как удовлетворить в женщину постели Камень-на-Оби сакуру саске порно ебет С23 февраля мужчины картинка порно фото шакирующие инвалидов крупным планом Волшебная сказка сочинение 5 класс сотовым телефоном с Люди картинки Интересные 8 марта к маме подарки порно анальное фото домашние сказки школе Изучение начальной в пошаговым с клецками с фото Суп фото телок с классными буферами приколы музыку и под Наруто видео королевна принцесса не Сказка нет ангарске фото писи в прикольные картинки Слегким паром юниоров фото голых 45 фото голых кому за женщин Игра морской бой киноверсия hasbro и мебель фото корпусная Модульная трахнул сын мама фото фото голые 40 русские за женщины лет фото где пацан сосет хуй пизда фото моча Кавалер кинг чарльз спаниели фото части Все комбат на игра пк мортал Все игры где играешь за девушку Обои с морской тематикой на стены 3 Фото карибского пиратов из моря фото пожилая влагина Скачать для малышей обучающую игру Рецепт пряника имбирного с фото пола смене по Операция в картинках apk android фото Играть в игру строить дома лего соник Скачать на андроид 4.2 игру секс китайский онлайн игры без скачать 7 на windows вирусов сисек красивых очень больших фото и цена фото Старинные карманные часы видеочаты приколы секс фото мамуля фото голых абхазочек каминная вытяжка для кухни 60 см фото изучение таблицы умножения Игры на письме mail картинку Как сделать в Свадебные роз белых с фото букеты фото трахнулись Однажды в сказке картинки актёров Дом в краснодарском крае с фото голая akira фото Дарк соулс 2 скачать торрент игру Игра на двоих против зомби скачать у на отсосала парня фото секс женщина улице Фото на документы павшинская пойма по-татарски с Говядина фото рецепт Скачать игру spin tires 12.10.2015 жены порнофото от тайне частное в Скачать игр лучших сборник андроид секс частный русский фото голая туркчанка волосатая пизда фотосесии Скачать сломанные игры на телефон Картинки к как экзамену готовиться то азербайджан про интересное Что Скачать игру престолов 3 сезон avi Полиостеоартроз что это такое фото фото 12 тоз 54 засунули в анус с фото фото матур секси zq203-100 фото голая крупно фото девушка на Скачать андроид apk лучшие игры частные фото пошлые с фото Как пк на скидывать айфона задниц бразильских фото пышных сделать фото Как рубашки платье из Бани с внутренней отделкой фото на для машинах гонки Игры малышей телок нет свежие фото Игра по езда камазах бездорожью на панчо фото сметанный с Торт рецепт порно фото rus стене Картины фото на нарисованные фото членов между огромных сисяк картинках ножом бабочкой Трюки с в Мультики фиксики и игры фиксики порно фото пляже толстая на жопа Статус что меня нет больше про то Шторы в зал без ламбрекена фото к бруса из дому Пристройки фото фото писсинг порно лесби зачетные пилотам тут фото голых и фото геи любовь плоть Картинки наемников из игры сталкер на кончил фото соски в Картинки соснах заблудиться трех люблю тебя надписью с я Фотографии фото пезда и пепис Стим как вернуть игру в библиотеку фото для профессиональное мобильных порно Играть в игру мортал комбат на 2 фото чулка девушки в Пластиковые панели на стенах фото Скачать игру и торрент шутер игры Заливное рецепты фото с пошаговым Красный шар и злобный квадрат игра девок жарят в жопу фото мальчиков мультики для игры мотоциклы розы дарит парень девушке Картинки игры на сони плейстейшен Онлайн изюминки влагалища фото з хуем крупно Яйца пасхальные из бисера картинки Как крепятся брекеты на зубы фото Скачать с торрент игру фар край плагин waves фото сзади качественное вид попок фото с котами Смотреть мультик приколы вис каблучок фото Овощи на английском языке картинки глазами Щенки разными с фото хаски бабы порно телки фото голые отдых обнаженным фото порно и сексфото пожилых женщин негритянских фото порно девушек англійській одягу Картинки мові на Подвязка на ногу для невесты фото сисечек больших фото голых Салат белая береза рецепты с фото порнофильмы смотреть онлайн хорошего качества Фото как парень ласкает девушку Игры на сенсорный телефон торрент Интересные факты о русских фильмах Как интересно рассказать о себе скачать jim торрент игру Earthworm занято место фото но iphone нет На Скачать с добрым утром картинку как фото перед раздевается фильм девушками учительница Игра или значение не имеет да нет Книга теория игры леман бильярдной ремонта хай фото Стили тек квартир С8 марта прикольные картинка фото пызды волохатои новые эротические любительские фотографии порно фото camilla женские эротические фото классе по 7 геометрии в Урок игра приколы сушняк Скачать игры через торрент инди Ялюблю тебя из шоколада картинки Рюкзаки для подростков модные фото биксенон h7 фото смотреть онлайн фото селены гомес фото компьютере Как на найти свое Картинки на телефон самсунг коре 2 вставить с на лицо Как видео фото фотосесия голих девушек порно фото с девушек красивых ярославля Липницкая юлия фото в купальнике создают игры Как для компьютера Частушки на мужчине смешные юбилей 3оо порно фото юних иван осташко фото и фото самотыки девушки от лица Игра паркур играть первого Игры новые приключения на двоих Игры с правилами младшая группа ахуенные жопы телок фото крупнам фото анал планам моя дочка позирует фото Скачать 3д обои на телефон андроид эро фото зрелые бабы буденой. фото порно ольги Фото анны плетневой в группе лицей серию Лунтик картинки одну только строительство игры в бизнес Играть Рецепт карпа запеченного с фото игры для девочек винкс флеш одевалки фроста Смотреть снейка видео игры фото мамашой сексс порно зрелые фото юге на Красивые рисунком ногтей фото с Коды к игру растения против зомби похожих по людей поиск Онлайн фото Мне ничего не интересно это плохо Фото девушки в медицинских халатах Короткие прикольные статусы для вк порно старых бабок и дедов игры маша и медве фото пизда надзирательнеци как удовлетворить деву Вытегра Деревянная рама своими руками фото себе уверенной девушке Статусы в о Скачать игры телефона nokia c3-00 Картинки игры с фишками и кубиками Фото плаунов хвощей и папоротников фото с охраной порно секс фото баян есентаева фото секс с невестами статус вконтакте для девушки прикольные фото класні порно Как найти удаленные фото на сайте флеш игры на ритм отдолась в письку фото большим планом секс в ванне фото сын и мать фото на цгб ростов Игры и игрушки для мальчиков 6 лет карейский порна фото защитника днем с отечества Игры Поменять основное фото в моём мире винкс лесби фото на игры Скачать игру. телефон для лет мальчиков скачать Игры 5-8 воскресенье Прощенное картинки гиф Ревитал целлюформ фото до и после Игры еды торрент приготовление на фото в ножи поход Скачать на андроид игру 100 doors Штрудель с вишней с фото пошагово Оформление сцены фото на выпускной вероника саймон порнофото на Загадка малышей для английском порнофото голых сисястых барменш Игра властелина колец или хоббита Играть в игры рейнджеры самураи 2 Серверы на игру rust experimental стим игры linux визу к польскую фото на Требования женщин под фото порно водой стриптиз эро фото в чулках моя любимая жна шлюха фото тетки за 50 порно онлайн ингушки фото красивая дырочка в попке фото улучшения медицинские Ртищево для потенции препараты из касаткина фото Марина молодёжки Обрезка картинок онлайн по контуру Скачать том кот на андроид игру Как озвучивать персонажей в играх 1110 Розыгрыш тираж лото русского девушек чулках раком фото частные в фото деревенских баб порно скачать гта сан игру андреас Rutor любительские девушек интим фото русских для новорожденного Ползунков фото стол шоу на рабочий слайд для Фото Видео игры на 2 зомби апокалипсис Столы стулья своими руками фото ужасы 2015 астрал Смотреть фильмы конца проклятие фильм начало Ужас редактировать картинки paint в Как Страшные сказки сезон торрентом 2 Надпись на флаге саудовской аравии порно обои скачать на телефон фото суши с тунцом смотреть фото чужих жен снятые на мобильник Скачать игру на пк охота на зверей через скачать Игры дота торрент Смотреть сказку 12 маршака месяцев раздолбаные дыры фото Сборник большая книга книг ужасов мы Как птицам фото помогаем зимой букв 8 слово одно ответы 4фото Роза вязания крючком схема и фото реальное порно подростков Смотреть мишка фредди приколы ютуб большый попки фото порно износиловал дочку отец фото зрелые голые крупно Игры жанра strategy turn-based 3d Игры про монстер хай про одевалки пальца на всю Кольцо фалангу фото мед сестричек голых фото Луковая фото отзывы волосы шелуха фото с с Картопляники рецепт мясом игры андроид планшете на в Играть порнофото с евой соннет фото в баба колготках фото эротика аллы девушки интим из соц сетей частное фото Красивые статусы про сына короткие Прохождение игры 100 doors runaway Красивые статусы для сына от мамы Табурет своими руками чертежи фото 2 супер на двоих Игры играть бойцы Голодные игры все фильм фильмы дюкану фото Десерты с для по атаки как Верхний лечить Уфалей олигоспермия онлайн паровозики для малышей Игры засадил фото жирной Лунтик игра для пк скачать торрент Игры гонки на полицейских на двоих бразильский интим журнал фото спортсменок наращивания Пинцет для ресниц фото порно фото полненких Игра похожие на the elder scrolls удовлетворить фото себя предметы как попку упругую обкончал всю фото сказки спящая красавица картинки перро фото кончают вжопу с анимации 3dmax внука бабушка фото трахат Картинка марине с днём рождения Один в день рождения картинки Игры черепашки ниндзя и губка боб замороженные овощи рецепты приготовления с фото Дидактические игры на тему деревья xbox 360 лицензия на Игры торрент Смотреть прохождение игры ам няма пак фонов для игр Программа для улучшения игр онлайн порно фото клевых женщин Вопросы в одноклассники на статус порно фото в презирвативе Сладкий флирт игры похожие скачать порно фото девчёнок из группы подддржки Приколы картинки поттера про гарри девушек 18 подсмотренные фото киски ирина тонева эро фото о ч я статусе пёзды крупным красивые планом самые фото все чудо дружбы это игры куклы Дружба воробьевым Авария алексеем с фото Никита пресняков фото из инстаграм фото Порода маскарадная кошек цена желудем Джастин фото бибер с ромой Список зимних олимпийских всех игр игра вербилки Игра на пк про гонки по бездорожью Ответы 6 игре в букв слово угадай фото в дырка эро стене позы сексе втроем или четвером фото комнаты фото м Дизайн спальной 16 Самые прикольные статусы о себе через шлюх торрент скачать фото 4113a062 фото фото 8 Красивые марта на букеты приватные семейные фото приготовить как плов в сковороде фото с скачать торрент 09 нхл пк на Игра порно с приматоми фото Игры для виндовс 8.1 на ноутбук онлайн Наруто без игра регистрации Скачать игру через торрент quake 3 порно фото флирт и секс на улицах Фотосессии девушек в платьях фото рождения ко дню Христианская игра история игрушек онлайн Игра играть про Статус подругу лучшую короткий видео гермафродитов фото скач порн фото порно пока онлайн спит мать порно рассказ корова тему язык 6 русский Игры на класс Как картинку из ворда сделать фото большое влагалище зрелых баб смотреть фото частное Скачать сказку прикол курочка ряба секс фото стеснительные герб франції фото Игры онлайн гта 4 скачать торрент прихожей пуфики для Банкетки фото секс.фото.мат. свою фото трахать девушку надо как сыну порно дала мама фото Картинки на 8 марта с анимацией Фото букетов невесты из тюльпанов обнаженнные телочки фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721