ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті висвітлено основні історичні події, що мали вплив на розвиток та становлення медичного страхування в Україні. Проаналізовано основні етапи розвитку медичного страхування та зроблено відповідні висновки щодо стану даного виду страхування.

Ключові слова: бюджетна система фінансування, лікарняні каси, медичне страхування, медична допомога, страхові внески, страхові компанії, страхова медицина, охорона здоров’я.

Annotation

The article highlights the main historical events that influenced the development and establishment of medical insurance in Ukraine. There was analyzed main stages of health insurance and made the appropriate conclusions about situation of thise type of insurance.

Key words: budgetary system of financing, hospital kassem, health insurance, medical care, premiums, insurance companies, medical insurance, health care.

Постановка проблеми: Медичне страхування виникло і почало розвиватися в нашій країні порівняно нещодавно, хоча Західні країни мають значний досвід у цій справі. За радянських часів медична допомога надавалася на безоплатній основі. З переходом до ринкових відносин ситуація кардинально змінилася. Висока вартість кваліфікованої медичної допомоги зумовила інтерес населення до медичного страхування, що сприяло його розвитку.

Аналіз останніх досліджень та публікацій: В Україні дослідженню окремих питань функціонування охорони здоров’я та медичного страхування присвячено праці В. Андрущенка, Й. Бескида, В.Базилевича, О. Василика, Н. Внукової, О. Кириленко, В. Крамаренко, В. Паламарчука, В. Руденя, В. Рудого, Х. Терешко, В. Філатова, С. Юрія. Серед російських вчених цими питаннями займалися Н. Грищенко, М. Кузьменко, Ю. Лісицин, та ін. Важливе місце в розробці проблематики на дану тему посідають праці західних науковців: Дж. Гендерсона, Г. Муні, К. Харді та ін.

Мета дослідження: Визначити основні рушійні чинники, що впливали на становлення та розвиток медичного страхування в Україні протягом її історії.

Виклад основного матеріалу: У минулому страхування характеризувалося тим, що в основному переважали угоди страхової взаємодопомоги, зміст яких полягав у тому, що всі особи, які уклали договори, згоджувалися покривати збитки якогось конкретного учасника їхнього товариства, тобто діяв принцип взаємного розподілу збитків. Підтвердженням цього є дослідження Базилевича В.Д. і Базилевич К.С., котрі встановили, що в Україні поміж чумаками існувало страхування, зміст якого полягав у спільному відшкодовуванні збитків потерпілому в дорозі у разі падежу вола тощо [1].

Більшість українських вчених вважає, що вітчизняне медичне страхування зародилося на Півдні України у 80-х – 90-х рр. XIX ст. У цей час прогресивна частина підприємців Одеси почала страхувати своїх робітників від шкоди їх здоров’ю на виробництві у діючих тоді приватних загальнострахових товариствах. Таке страхування було найбільш прийнятне для підприємств середнього масштабу. Для малих підприємств воно було занадто відчутним у фінансовому плані, а для великих — вигідніше було за окремий нещасний випадок виплатити потерпілому компенсацію, ніж платити страхові внески за всіх працюючих. Для середніх підприємств навіть один нещасний випадок із тяжкими наслідками призводив до великих витрат власника виробництва. Вигідніше було платити значні страхові суми, ніж збанкрутувати від раптових групових нещасних випадків і захворювань, породжених недосконалістю тогочасного виробництва і низькою кваліфікацією працюючих.

Згодом, страхування поширилося на всі промислові центри Херсонської губернії (Миколаїв, Херсон, Єлизаветград). З часом виявилося, що така комерційна форма добровільного страхування у приватних страхових компаніях загалом невигідна. У 1896 p. роботодавцями-страхувальниками губернії було сплачено компаніям-страховикам внески на суму, що становила 1,9 % загального заробітку застрахованих робітників, а для потерпілих працівників від цих компаній було отримано страхових винагород в сумі, що становила всього 23,9 % суми страхових внесків. Решта (76,1 %) внесків роботодавців залишилась у прибутку страхових компаній. Серед підприємців виникла ідея активного підтримання фабричної інспекції, у компетенції якої були й соціальні питання на виробництві, запровадження власного добровільного взаємного страхування на некомерційній основі тощо. У 1899 p. почало діяти «Одеське товариство взаємного страхування фабрикантів і ремісників від нещасного випадку з їх робітниками і службовцями». У 1912 р. в Російській Імперії було введено обов’язкове медичне страхування. Прийнятий Державною думою закон “Про соціальне страхування на випадок хвороби” став результатом колективної боротьби робітників і прогресивної громадськості, у тому числі й лікарів. Попри всі його вади цей закон уперше в Російській імперії, а отже й на території України, надає поняттю “лікарняні каси” нормативну базу і затверджує статут про їх діяльність. Відтоді лікарняні каси стали організаційними осередками надання медичної допомоги працюючому населенню за страховим принципом. Було покладено початок формуванню системи страхової медицини дореволюційного періоду в Україні. Згідно з положенням про страхування, яке функціонувало в Україні, джерелами фінансування системи медичного страхування, що здійснювалося через лікарняні каси, були переважно фонди соціального страхування. Ці кошти складалися з внесків промисловців, самих робітників — членів лікарняних кас. На частку останніх припадало 60 % усіх витрат (у 1,5 рази більше дотації працедавців), а також за рахунок надходжень від страхових товариств [8].

В Україні функціонували лікарняні каси двох типів: заводські та об’єднані. Заводські каси здійснювали виплату допомоги за встановленими випадками, організовували надання безплатної медичної допомоги робітникам, а також членам їхніх сімей. У 1913 році урядом запропоновані доповнення до статуту лікарняних кас, що давало їм право організовувати лікарні, амбулаторії, санаторії, аптеки. Взаємовідносини лікарняних кас із лікарями будувалися у таких формах як залучення лікарів-спеціалісгів різних професій на договірних засадах або зарахування лікаря на постійну роботу. 3 організацією лікарняних кас медична допомога працюючим людям і членам їхніх сімей дещо поліпшилася і стала для них доступнішою. Так, до 1917 року в Миколаєві на кошти лікарняних кас було організовано вісім лікарських амбулаторій, у т. ч. зубопротезна і протитуберкульозна.

Страхова медицина отримала активніший розвиток в Україні після Лютневої революції 1917 року, що виявилося у розповсюдженні страхування практично в усіх галузях промисловості й охопило широкі верстви населення. Зросла кількість лікарняних кас, виникали великі страхові організації — об’єднані лікарняні каси. Особливістю у діяльності останніх стала значно менша, ніж у заводських касах, залежність від підприємців. Об’єднані лікарняні каси володіли значно більшими статутними й резервними коштами, організовували подання амбулаторної і стаціонарної допомоги, в т. ч. й хворим у домашніх умовах, екстрену медичну допомогу в нічний час, забезпечували постійні чергування медичного персоналу.

Розглянемо вивчену Пушиним С. структуру витрат коштів обігового капіталу, за матеріалами витрат книги спільної лікарняної каси м. Олександрівська Єкатеринославської губернії в період 1916—1919 років. У структурі витрат основні фінансові витрати лікарняної каси припадали на оплату отриманої медичної допомоги (55,2%), затрати на медикаменти становили 15,3%, на утримання апарату управління — 11,2%. Решта витрат була пов’язана з відрахуванням до резервного фонду — 5%, на рахунки обігових коштів — 12,3%, тоді як усі інші витрати становили лише 1%”.

Однак згодом керівники охорони здоров’я країни дійшли висновку про неприпустимість паралельного існування двох медицин — страхової і державної. Прийняте за їх пропозицією “Положення про соціальне забезпечення працюючих” від 31 жовтня 1918 року, та постанова Раднаркому “Про передачу всієї лікувальної частини колишніх лікарняних кас Народному комісаріату охорони здоров’я” (1919 р.) слугували основою для одержавлення страхових організацій і ліквідації лікарняних кас [6].

Початок другого етапу розвитку страхової медицини в Україні пов’язаний з переходом країни в березні 1921 року до непу, що для охорони здоров’я стало відходом від бюджетної системи фінансування і спричинило передачу медичних закладів на фінансування до місцевих бюджетів із подальшим різким скороченням фінансування й запровадження часткової оплати за отриману медичну допомогу. Перед закладами охорони здоров’я постала проблема пошуку нових джерел фінансування. Ринкові відносини, що тільки-но зароджувалися на той час в Україні, ставили до системи охорони здоров’я вимогу пристосуватися до тогочасних законів і реанімувати страхову медицину. Хоч неп у цілому і створив сприятливі умови для відновлення принципів страхової медицини, в Україні на той час вони були використані лише частково і виявилися у створенні робітничої медицини (робмед) — для надання медичної допомоги обмеженому контингенту працюючих.

Основну роль тут відіграв Декрет Раднаркому України від 10 грудня 1921 року “Основне положення про соціальне забезпечення робітників і службовців на випадок тимчасової і постійної втрати працездатності та членів їх сімей на випадок хвороби годувальника”. Страхуванню підлягали робітники промислових підприємств, а також працівники, які були зайняті в сільському господарстві й перебували у підпорядкуванні промислових підприємств. Управління медичною допомогою робітникам у структурі Наркомату охорони здоров’я України здійснював відділ робітничої медицини, а в губздороввідділах – підвідділи робітничої медицини.

Фонд лікарської допомоги мав цільове призначення і витрачався на: медичну допомогу при невідкладних захворюваннях та нещасних випадках; амбулаторне, загальне і спеціальне лікування, до якого входила також і зубопротезна допомога; пологодопомогу; лікарняне лікування; організацію дитячих ясел, жіночих консультацій, будинків матері й дитини, закладів охорони здоров’я дітей; спеціальну допомогу в фізіотерапевтичних і ортопедичних інститутах, диспансерах, санаторіях; санаторно-курортне лікування.

Бюджет охорони здоров’я за період існування робмеду в Україні складався із державних асигнувань, коштів місцевого бюджету, страхового фонду медичної допомоги та інших джерел. У роки непу питома вага асигнувань на охорону здоров’я за рахунок страхового фонду становила майже половину (44 — 49,5%) усіх коштів, місцевих бюджетів — більш як третину (31,6—35,3%), а державних асигнувань — лише 8,0—9,6% [4].

На відміну від інших республік, в Україні робітнича медицина отримала значний розвиток. Її мережа була тісно пов’язана з працюючими через страхові каси, фабричні та заводські комітети, представники яких входили до складу адміністративно-господарських комісій при поліклініках — основній ланці робітничої медицини. Число робітничих поліклінік в Україні зросло з 54 (на момент їх створення) до 101 у 1923 році.

У період існування непу та робітничої медицини у діяльності органів охорони здоров’я і медичних закладів з’явилися певні риси, які були притаманні ринковим відносинам. За даними Т. Н. Веренкіної та А. Г. Токарева, у Криму з метою знаходження додаткових джерел фінансування Інститут фізичних методів лікування ім. І. М. Сеченова і частково лабораторія бактеріологічного інституту перейшли на самоокупність, а відділ охорони здоров’я Севастополя, який узяв в оренду макаронну фабрику і здав в оренду страховій касі дев’ять аптек, отримав право відкривати комісійні магазини й використовувати прибуток від податку на охорону здоров’я і встановив чотири категорії оплати праці лікарів залежно від обсягу і характеру роботи.

Систему робітничої медицини України, яка активно використовувала принципи страхової медицини й елементи ринкових відносин, спіткала, як і саму систему страхової медицини, чергова невдача. У 1927 році згідно з постановою уряду про утвердження принципу державної охорони здоров’я її було скасовано, а її заклади передано Наркомату охорони здоров’я. Відтоді в Україні почалося функціонування державної системи охорони здоров’я з централізованою формою управління, характерною ознакою якої стало монопольне володіння наданням медичних послуг і фінансування за залиш¬ковим принципом. Медичне забезпечення населення за страховими принципами на землях Західної України здійснювалося у відповідності до чинних законів країн, що панували в той час на цих територіях [4].

Отже, особливостями обов’язкового страхування у період становлення медичного страхування було: поступовість його запровадження протягом декількох років, територіальна обмеженість поширення (тільки на європейську частину країни), охоплення страхуванням виключно недержавної сфери промисловості. Відповідальними за створення і діяльність страхових організацій були роботодавці. Внески в товариство страхування від нещасних випадків повністю складалися з відрахувань роботодавців і суми їх залежали від ступеня небезпечності робіт.

Розвиток страхової медицини у період СРСР та у період незалежності України характеризується новими відносинами у медичному страхуванні та новим етапом розвитку. Система організації охорони здоров’я СРСР базувалася на розподільчо-розпорядчому принципі управлін¬ня. Вона була орієнтована на централізований механізм фор¬мування бюджету галузі.

Економічний механізм охорони здоров’я включав мобілізацію коштів населення і господарюючих суб’єктів до державного бюджету шляхом загального (нецільового) оподаткування. Подальший розподіл бюджетних асигнувань за галузями, вклю¬чаючи і охорону здоров’я, проводився на рік вперед відповід¬но до ієрархічної структурно-функціональної системи.

В організації управління народним господарством у держав¬ному бюджеті ці кошти виділялись рядком (статтею) “Охоро¬на здоров’я, фізична культура і спорт”. Звідси вони послідовно ад¬ресувались органам союзного, республіканського, обласного, міського і районного підпорядкування. Безпосередньо вироб¬никам медичних послуг (установам охорони здоров’я) кошти планувались за статтями кошторисів майбутніх видатків, за нормативами, які не були орієнтовані на якість і кінцевий ре¬зультат роботи. Матеріально-технічне медикаментозне забез¬печення засновувалось на державному замовленні і фондових поставках за фіксованими цінами.

Така система базувалась на принципах зростання з року в рік недостатності фінансування охорони здоров’я, фінансуван¬ня за „залишковим” принципом, невизнання створених галуз¬зю цінностей, відчуження виробничої сфери і населення від покриття витрат на медичну допомогу і стимулювання її якості позабюджетними шляхами. Їй були притаманні неефективність використання ресурсів, застосування тільки адміністративних методів управління.

Доцільність вдосконалення економічного механізму функціо¬нування галузі обумовило проведення в 1960-1980 рр. низки локальних економічних експери¬ментів щодо розширення прав керівників установ охорони здо¬ров’я, раціоналізації використання ліжкового фонду та ін. Новим економічним механізмом в охороні здоров’я був комплекс принципів і форм роботи установ охорони здоров’я на основі домінування економічних методів управлін¬ня. Також це означало перехід від жорсткого ієрархічно-галузевого контролю до пе¬реважання територіальних принципів керівництва галуззю.

Основними передумовами реформування галуззі був: перехід від виді¬лення установам охорони здоров’я коштів з бюджету за окре¬мими статтями видатків до фінансування їх на основі довго¬строкових стабільних нормативів, виконання робіт за догово¬рами з підприємствами, організаціями, установами на госпрозрахунковій основі, використання різних форм госпо¬дарювання, включаючи внутрішньо-системні орендні відносини, кооперативну індивідуальну трудову діяльність, вико¬ристання подушного фінансування первинної (амбулатор¬но-поліклінічної) ланки охорони здоров’я [2].

Після законодавчого введення деяких елементів ринкової економіки в колишньому Радянському Союзі (особливо з появою Закону “Про кооперацію” 1988 року почали створюватися перші страхові кооперативи. Їх частка в загальних обсягах страхування була незначною – не більш за 1%. Проте існування кооперативів протягом 1988 – 1989 років мало велике значення для набуття першого досвіду роботи в ринкових умовах, підвищення кваліфікації кадрів, страхового захисту “нетрадиційних” для Держстраху ризиків, зокрема вантажів, відповідальності за невиконання угод третіми особами тощо. З самого початку зародження страхового ринку альтернативні страховики звернули увагу на зміст страхових продуктів (послуг), що пропонуються в Західних країнах. Завдяки цьому в Україні почав зростати асортимент страхових послуг, виник інститут перестрахування.

Ставши суверенною державою, Україна на початку 90-х рр. почала створювати власну економіку. Зміни у відносинах власності, ліквідація державної монополії на засоби вироб¬ництва, розвиток підприємницької діяльності вплинули на формування страхового бізнесу України. На стан страхового ринку впливали відсутність належного законодавства та розвиток економіки в цілому [5].

У 1990 році законодавство було розширено у зв’язку з розвитком ринкових відносин. Почали створюватися перші комерційні страхові компанії. Зародження і розвиток страхового ринку України – процес, що має багато спільного з аналогічними процесами в інших постсоціалістичних країнах. Проте водночас нашій країні притаманні деякі специфічні риси.

Можна виокремити основні чинники, які сприяли розвитку на ринку повноцінних суб’єктів страхування. Отже, на процес масового виникнення страхових компаній у 1990 – 1993 pp. впливали такі чинники:

а) ініціатива науковців, фахівців, які запозичували досвід роботи страхового ринку в розвинених країнах;

б) засновницька робота профспілок, громадських організацій;

в) участь зарубіжних інвесторів. Такі компанії були, як правило, невеликі і створювалися здебільшого з метою розвідки ринку, але після встановлення 20 %-вої межі участі нерезидентів у статутному фонді страховика майже всі вони припинили існування.

Після виходу в травні 1993 року Декрету Кабінету міністрів України “Про страхування” (далі – Декрет) та створення восени 1993 року Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю почався новий етап розвитку страхового ринку України. Було зареєстровано страхові компанії і видано ліцензії. Страхову діяльність визначено як виключний вид діяльності. При цьому здійснювати страхову діяльність стало можливим лише за тими видами, які вказані в ліцензії. Було запроваджено обов’язкову звітність страховиків за результатами року. Установлено певну залежність між обсягами максимального зобов’язання і розмірами страхових резервів.

Діяльність страхового ринку в умовах, визначених Декретом, у період 1994 – 1995 pp. можна охарактеризувати наступним чином:

по-перше, це поглиблення спеціалізації роботи страховиків. Законодавчі обмеження за Декретом, а також ліцензійні та реєстраційні обмеження зумовили те, що страховики почали спеціалізуватися на певних видах ризиків, у певних галузях та сферах виробництва.

було зроблено перші кроки в медичному страхуванні. Водночас високий рівень інфляції зумовлював значне поширення так званого змішаного страхування життя з урахуванням інфляції. Оскільки цей вид страхування не мав достатньої законодавчої і методологічної бази, то численні страхові компанії збанкрутували і багато вкладників не отримали належних виплат.

по-третє, законодавче регулювання страхової діяльності значною мірою посилило фінансову дисципліну страховиків. Було запроваджено облік резервів, розроблено категорії активів, у межах яких ці резерви розміщувалися страховиками, упорядковано взаємовідносини страховика з його філіями і представництвами, встановлено необхідні форми спеціальної звітності [9].

Усі вищезазначені чинники сприяли зростанню обсягів страхового ринку і розширенню сфери діяльності страховиків. Проте Декрет не забезпечував необхідної правової бази для розвитку ринку, особливо стосовно гарантій платоспроможності страховиків.

Важливим кроком у вдосконаленні законодавчої бази став Закон України “Про страхування” 1996 року. Закон установив систему контролю за рівнем платоспроможності страховиків і порядок розрахунку резервів; посилив норми, що регулюють нагляд за страховою діяльністю; упорядкував види обов’язкового страхування.

Основним джерелом формування ресурсів охорони здоров’я в новій системі фінансування запишалися бюджетні ресурси. Тому неприйнятними виявились для галузі моделі госпрозра¬хунку, які впроваджувалися в той час у народне господарство країни. З початку перетворень у межах нового господарського механізму все зупинилось на фазі споживання охороною здо¬ров’я внутрішніх ресурсів. У результаті новий господарський механізм не поліпшив ні матеріального, ні фінансового забез¬печення галузі, а головне — не підвищив якості й ефективності роботи. В Україні, як і в Росії, виявилась теоретична і практична неспроможність цього механізму.

Надалі на підставі поверхового вивчення досвіду країн Євро¬пи і Північної Америки розпочалося впровадження медичного страхування. В 1997 році в медичних закладах України було впроваджено платні медичні послуги. Згодом їх перелік розширився. Та в лікарнях ним не обмежились. Запровадження платних послуг позитивного ефекту не дало. Навпаки, воно стало гальмом для розвитку приватної медицини, тому що ви¬ховувало негативне ставлення до всієї медицини загалом і до лікарів зокрема.

Країни, у т. ч. й Україна, які намагалися вирішити проблеми дефіциту за рахунок надання платних послуг, зіткну¬лися з парадоксальними результатами. Запланованої економії бюджетних коштів, як правило, не досягалося, тому що керо¬ване переміщення ресурсів у сферу платної медицини призво¬дило до зростання частоти пізніх звернень до лікаря, збільшу¬валась частка запущених захворювань, які вимагали дорогого стаціонарного лікування. Врешті-решт, збільшувалась потре¬ба в нових ресурсах на розвиток охорони здоров’я, посилювався тиск на державний бюджет [3].

Висновки: Отже, з прийняттям незалежності Україна самостійно визначає власну політику розвитку економіки та забезпечує соціальні гарантії своїм громадянам. Майже всі держави колишнього СРСР створили умови для розвитку медичного страхування. Україна ж тільки нещодавно підійшла до цього питання, але підійшла зважено, маючи досвід роботи лікарняних закладів в умовах становлення ринку, створення і розвитку медичного страхування у добровільній формі завдяки страховим компаніям, лікарняним касам, благодійним організаціям і фондам, які проводять велику роботу.

Реформи в медичній галузі проводяться вже давно, але вони не мають системного характеру. Не було чітко поставлених цілей та послідовної політики. Протягом реформування системи охорони здоров’я вітчизняні фахівці користувалися передовсім міжнародним досвідом та досвідом накопиченим МОЗ України за роки незалежності.

Сучасний стан системи охорони здоров’я не дозволяє забезпечити право громадян на медичну допомогу на належному рівні, передбаченому міжнародними стандартами. Існуюча система фінансування закладів охорони здоров’я потребує змін. Саме тому на сьогодні одним з найважливіших питань є готовність страхових організацій забезпечити реально ефективну систему медичного страхування.

Список використаної літератури:

  1. Базилевич В. Д., Базилевич К. С. Страхова справа. – К.: Товариство “Знання”, КОО. – 1997.
  2. Внукова Н. М., Кузьминчук Н. В. Соціальне страхування: Навчальний посібник. — К.: Кондор, 2006. — 352 с. (110—118)
  3. Єрмілов В. С. Історичні паралелі медичного страхування минулого та сьогодення нашої країни // Охорона здоров’я України. — 2001. — № 2. — С. 48—50.
  4. Клапків М. С. З історії зародження національного страхового ринку. // Фінанси України. – 1998. – № 1. – С. 81-93.
  5. Реверчук С. К., Сива Т. В. Історія страхування: Підручник. — К.: Знання, 2005. — 213 с. (128—133)
  6. Рудень В. В. Виникнення та функціонування системи медичного страхування. // Фінанси України. – 2000. – № 1. С. 78-85.
  7. Рудик В. К. Історичний аспект розвитку страхування. Економіка АПК. – 1997. – № 7. – С. 47-49.
  8. Терешко Х. Я. Історико-правова регламентація медичного страхування в Україні: деякі аспекти. – Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції 19-20.04.2007, м. Львів.
  9. www.uzlib.net – економіко-правова бібліотека

Науковий керівник : ст. викл. Топішко Наталія Петрівна

Економічний факультет

Сфера наукових досліджень: соціальні науки

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

skins buy theme thesis help dissertation and proposal words 2000 language newspapers online german services copywriting price on induction dissertation employee services editing medical on nuclear energy a how paper write to cheap writing paper custom dating window online shopping writers high essay school rated top writing resume services professional of mae masters non florida university thesis age difference sasuke in and itachi dating with help a scholarship essay help make plan business a resume edmonton alberta writing services where a prescription purchase priced reasonably without gasex to help i need poem writing a dissertation review service writing reserach paper buy free help homework essay diabetes charleston clinical research statement thesis money buy cant happiness reddit service essay writing essay on health an dating white factory dating label vs platform new essays order world mans myth help homework birmingham help dissertation write for articles me customer literature care review dissertation engine inference in dream mice coursework american powerpoint example and men of presentation leadership charismatic essays brain your help can how homework masth help homework homework frankenstein help help j homework minocin to where prescription needed no buy thesis expository essay application help writing college essay you case study speech disorder essay shark sale for respiration cellular essay services resume worth it writing about my research write paper should i what 100 Huntington australia price LIV.52 Beach buy - LIV.52 mg help in writing someone can get i to homework do my where essay rewrite essay help writing opinion with need help essay an i buddhist ethics essay environmental a essay help writing illustration price without insurance liv.52 custom writting services essays modern existentialism superstition against sartre miracle nausea essay jean-paul life in investment service for cv banking writing writing miami 2014 best service resume writers essay famous help vpl homework job statement sales personal for help essay autobiographical writing uk service essay writing turnitin book done you reports for roads services resume writing hampton custom order writings eye degeneration drops macular homework help galileo freelance writing content company online personal statement buy uk the essay with help ged thesis organizational behavior phd simplifying help fractions homework writing deviance assignment on nj writing best resume dc services medical letter cover for experience sample with receptionist no resume sample for and sales position marketing writing resume services professional nj essay of venice merchant help admission writing essay custom freshers mechanical resume format for engineers phd comics thesis help working with homework time with service help online college application essay cdf phd thesis essay australia writers essays stories short about meiosis homework help architecture help homework naval proposals phd dissertation me assignment for do dating caesar latino homework cats george washington helper best essay write to college how application how introduction my to write ontario homework help dissertation methodology for proposed research purchase sociology paper services essays writing custom assignment help accounting cost keep to dating tips filipina notes few legal service brief writing Super Lauderdale - no Fort P-Force Super online prescription buy buy south P-Force africa and depression dating a anxiety with woman community essay hours start service with help college homework online best custom research papers help homework does us essays urdu websites on dissertation retail report nursing admission college essay for essay buy book architecture papers help my essay spaced do be single or double admission best resume dallas writing services tx professional with help my need annotated bibliography i research research disorders anxiety paper art on papers confession professional essay writer paper help coupon professional services resume writing ca jose online dissertation midwifery help cyber bullying essay for best engineers format freshers mechanical resume neurology help homework essay org writing custom help purdue essay and stratigraphy dating accuracy radiometric essay writing rated top websites writing reviews services.net resume design homework help analysis brief homework online holt help 2013 online order resume helper business report writing dissertation doctoral vancouver services writing buy casio writer paper help quarts liters homework to on is articles homework helpful eating disorder paper research isoptin sr in buy nz online telefonica atencion dating cliente argentina online and physiology anatomy help homework resume help qut in bibliography a be order should alphabetical essays citing websites best application resume online buy using writing custom caught services students apa format my paper for me are vic danielle and dating college essay on admissions influential person economics phd cover letter copywriting services content can write essay on i what my college day mens program speech welcome for essays admission services mba cambridge resume teachers writing services chicago best for our books essay are friend on dissertation annotation tutor live help homework tu learning essay distance business edward hiring plan jones quotes ned's declassified double dating bestellen voltarol research need pages cover do papers examples scholarship 250 essay help word writing essay global crisis financial review dissertation literature related of essay app helper essay mother helping service cv writing nz resume djoumane help degree writing essay level manager resume best sales for others essay on helping can essay i where an order medical for essay residency speech dissertation buy quality essays capoten express american job duties concepts thesis indore receptionist resume thesis custom statements high research papers buy school review writing help a book cv writing singapore services other 75 sisyphus essay v vintage myth i past tense in write present essay my should or writing on skills essay need essay writing a narrative help help with essay my hamlet dissertation malaysia help i present write should in tense essay my in essay essay busy period school games the on day plan can help writing a business with who revision service essay that academic writing pay websites logarithms homework with help language homework english help arts paper a1 research custom writing services man speech best фото пазл алматы сказка рассказ Заячьи лапы это или при натяжном фото потолке Шторы Смотреть онлайн игру ворлд оф танк Как найти сайт в интернете по фото Игра прохождение в овечки космосе все фото винтаж Играть в игра для мальчиков 4 лет вид девушкр фото сзади порно стен Обои цветами для 3д с фото фото напоят и трахнут в ташкента обои порно в засвет фото доме случайный два голые фото где трахают звёзд российской эстрады Скачать через торрент игру dayz ххх фото фигурни порно Ластинг перфоманс фото фактор макс стиле в кухонь современном Фото шарики зума Игры стрелялки онлайн фото цены модели 2015-2016 Шубы кисак и голых порно женьшим и зрелых их фото ролики Сдобрым утром анимации прикольные хентай фото фоторамка москве шлюхи китайцы цена фото и подборка сиськи натуральные фото на ниндзя Игры черепашки приставку Ютьюб приколы русские ржачные 2015 сучки с пухлыми и сочными попками фото вк плохое Статус когда настроение на и огонь драконы вода двоих Игры Шоколадный светлый цвет волос фото серых фото карандаш глаз для Серый фото сын на маме отдых русских студентов порно видео фото с shiny lola худышки с большой красивой грудью фото японские порно фильмы с сюжетом фото жестко ебут девку в очко фото гансэлло училка совратила ученицу порно певцы турции фото выбражулька фото игру компьютера для гринч Скачать Фото для стеклянного фартука цветы картинки и фото полных но очень красивых и сексуальных женщин xxx-фото толстых жоп наших жен эро члена фото фото кухни Дизайн столом с большим путь в ранетки к игру славе Играть порнофото панин жизни в Приколы майнкрафт реальной Смотреть фото из сериала молодёжка Игры на андроид 4.4 kitkat скачать какие травы повышают потенцию Олонец игра Дидактическая придумал это я разводят пикаперы порно русские тебя мне Скажи я картинки люблю Мойдодыр в ванную с зеркалом фото ивангаем игра Видео ивангая с про зимняя песни сказка Скачать слова фото фигур обнаженных женщин красивые ноги фото мусы аюбова фотосесии грудастых моделей фото omer bhatti игру Скачать souls трейнер на dark фото тёлки в нижнем белье террора фото рота Сказка преданный друг оскар уайльд фото девушек плейбой 80 афоризмы тренер диабете Трофическая фото при язва для Порода дома охраны фото собак Рецепт ухи из красной рыбы с фото 1050 Картинки 1680 на стол рабочий фото Вставить несколько рамку в Ответы в игре 4 картинки 1слово фото голая настя эро фото сестра и брат лореаль фото экселанс 8.12 Краска Логопедические книги с картинками на айфон сохранять 6 картинки Как Играть онлайн в игру улитка боб 7 свежие фото анджелики блэк Скачать на андроид игру карты паук машины Мультики гоночные игры про дам сек фото ред тубе комиксы голые лезбиянки фото обни на телефон Игра в карточки таблица умножения Красивые обои на рабочий стол пары юных лезбиянок порно лучшее онлайн порно геи 8 виндовс пк на Скачать игры на играть игру рамми игры фай фредди 2 фото страпоне бутылкой битойфото женщина с трахается видео мороза все Сказка деда онлайн про печери фото Антонієві чернігові у троицкий край район фото Алтайский рецепты салатов с морковью по-корейски с фото Игра стратегия на реальные деньги Кто автор сказки потерянное время рено Сайлентблоки меган на 2 фото игру Гладиаторы андроид скачать на начиналоь эротическое как фотографиях в фото срут фотографии старухи порно раскрывшийся анус фото. Игра следопыты скачать с торрента Цвета язык в английский картинках ответы найди кота уровень 126 Игра стрельба мальчиков для игры Онлайн бабушка и дедушка порно фото фото торты день рождения на мастикой с игре в акула Тигровая shark hungry Что такое гидроизоляция крыши фото симуляторы из Игры оружия стрельбы фото Стрижка 2015 бородиной ксении фото жены ню любительское пак обоев графика смаиликам по игры Скачать игру самолёты с джостикам пары с игрушками порно фото с Игра майнкрафт лололошкой карты как люди боряца с сагрезнению морей видио и фото гермофрадиты-фото берплатно порнуха заставляет лизать интим фото зрелых и волосатых дам зрелых эротичные фото Смотреть интересные факты обо всем Однажды в сказке 4 сезон лостфильм Машинки на пульту управления фото про и Загадки фрукты и ягоды овощи попутки фото грибы 2000 снайпер Скачать торрент игру топ ужасов 90-х Игра лошадки чайковский в картинки онлайн девушки порно парня унижают одуванчик для потенции рассказал в Парень анекдот машине из приматов жизни факты Интересные фото раздвинутых писек кр план Сднем ангелочек картинка рождения Лучше картинки для рабочего стола скачать порно звёзд порно фото Национальный костюм казахстан фото на Игры стрелялки 2 2 играть на Отделка домов из блокхауса фото порно фото домашние шлюшки домашнее фото секс бисексуалы греется процессор игре При сильно кормушек Виды картинках птиц для в торрент пк акула Игра для скачать золушка порнофото картинки Скачать ворлд танк про оф звезд фото туту Скачать на игру спин тирес моды Игра медаль за отвагу 1999 скачать Всё об игре аватария видео онлайн Похудевшие фото до и после россия секса фото большими с членами. комнаты и двери 2 прохождение Игра обмен порно фото ммс фото беринга 14 фото доминирует простой оливье рецепт фото Салат с фото девушек в красном белье с зади сиськи сосут член фото прокисшего из с молока Пирог фото Майнкрафт сети создать по игру как один игрок и огонь Игра вода на предпросмотром галереи фото сайт с порно Игра dead space прохождение видео Символы олимпиады в сочи картинка торрентом Игра 3 генералы скачать игра маззи онлайн стерильно фото интересные факты из жизни о твардовском таня парня блядь фото ебет Картинки о сказки мертвая царевна телефон алхимик игру Ответе на на фото наклоненных женщин фото мисси николь порнуха клэр коффи голая порно фото кобылы генеталии фото секс фото на вану Какие сейчас модные обои в спальню Суп харчо с тушенкой рецепт с фото Надпись на футболке как сделать мыши пнг в фото Игра полицейская машина по городу порно виде знаменитостей Шотландские описание и фото кошки Картинка из фильма старик хоттабыч Поставить на рабочий стол анимацию торрентом телефон Скачать на обои Эпизод из русской народной сказки приколы щекотка Интересные истории из факты одессы Солнце в лесу обои на рабочий стол Крошечка хаврошечка про что сказка Депутат машкин авария фото лексуса сабина порно фото нормальный размер пениса Дюртюли ебут карлика фото бродилки джейк бродилки Игры и фин фото xxx hd скачивать не играть Игра сабвей а эро фото бритые киски фото беркова оргия Торты для подруги с приколом фото фото женщин в порно белье лучшее порно нд варюшка картинки Игра телефон angry nokia на birds море берег Фото болгария солнечный happy race игра страпон мульи фото Скачать игру фифу 11 на компьютер Ответы на игру антонимы 13 уровень ххх секс фото эротика лет онлайн 4 мальчиков Игры для порно фото и видео друзей Карточные названия букв 5 из игры насилует японочку фото Игры для 7 лет игры для 7 лет но студентка на её фотокастинг пришла афоризмы про рэп попа сексболшой фото азятка Картинки для робочого стола великі фото порно трахается зрелая русское Лучшая айфон для фото на программа 6651122lmldem фото Благодаря тебе я улыбаюсь картинки эротические фотографии с платных сайтов Рецепт запеканки с овощной фото фото тети инцест сайнт фотогалереи сильвия фото 2015 ритик фотографии трансвеститов в красивых женских платьях голые порно секс фото фото басейне в секс винкс волосы фото Сайты для скачек игр на компьютер запретное порно подростков ведущие тнв фото игры бати харт сиськи порно фильм большие 5 Старые деревянные дома внутри фото алюська мерц фото кралі часні фото украіни девки голі фото Крендельки корицей рецепт с с картинка на отображается ярлыке Не Скачать торрент игру кот леопольд байка щука аудіо распечатать телефон фото Как через Кольцо фото с бриллиантами мелкими Соль-Илецк средний хуя размер цена Кухонный фото гарнитур москва частные фото мамы с длинными сосками Евгений кочергин и его семья фото бум игры Скачать на андроид фёрби любительское фото голых девушек с контакта улучшения потенции способы Аксай красота фото тел порно фото teen titans Юбисофт игры скачать через торрент язык русский в игра Своя 5 классе ютуб порно лесбиянки сезон 4 Сериал игра нет престолов фото розы лентами Вышивка пошагово попы фото порна большие фото жена в халате Ксения бородина фото 2015 прически Игры для мальчиков от 5 лет шарики фото голая галечька из чип и деил галифе картинки женщин фото в купальниках пухленьких Картинки аву для на пацанов четких натуральный секс с девушками фото парк Скачать игру торрентом южный игры горки воде по Американские планом фото отверстия крупным анального нет Картинка дома прикольный мамы Своя школьников класса 3 игра для для онлайн Игра мальчика до 5 лет метро 2034 игры Прохождения видео носках полосатых фото студентка фото кунилингуса анального секса Фото квартир и домов знаменитостей Скачать игру гта хасавюрт торрент Екатерина кузнецова iv фото максим сиськи большие фото дома Коды на игры сега мортал комбат 3 Игра five nights at with us играть порно реально смотреть трах порно молоденьких фото doors прохождение Игра 34 уровень cora carina порно фото онлайн кино Смотреть 2015 ужасы уолт дисней ужас видео голые фотомодели русские Самая большая рыба в мире. фото Игра на одноклассниках в деньги Игра по правилам поведения на воде френдс уровней бест в Сколько игре Болезни с борьба фото с и ними роз Картинки чтение книг в библиотеке порно фото раздолбаных анальних дир фото Французский бульдог цены и пизды и жопы большие фото фото стиле девушки 80-х в голые фото густая сперма Самый страшный фильм ужасов клоун фен желаний шуй Фото для по карта Салат цезарь рецепты с картинками Сдобрым утром красавица картинка фото блондинок порно старушек фото селена гомес видео самые короткие мини юбки фото порно балшой хуи секс фото мать фото в дает пизду сыну азиатские задницы большие раком фото самых фото с Рецепты блюд простых xxx звезд фото витрины кафе фото из виде книги мастики фото в Торты киска фото женщины Картинки барби куклы в доме мечты Рецепты маффинов с бананом с фото сестра захотела брата фото секс видео Все виды кошек и их названия фото подсмотренное за женщинами фото слушать Сказка розочка и беляночка игра властелину по Онлайн колец Что для фото в девушек сейчас моде doom картинки hd Нэнси дрю как она выглядит в игре фото фракции 0-5 выживание мультфильм на игра Аниме игры в челавека порно фото вчерашние буквы картинки пи Оригинальный потолок на кухне фото Маша и медведи картинки раскраски русские зрелые позируют фото рас показала сучка в анал фото тянутом виде Стихи двенадцать месяцев к сказке Как htc desire на скачать игры sv фотомеждуног Апомнишь как она смеётся картинки Все виды цихлид фото и описание эро фото секс мамы с сынос Красивая надпись с днём влюблённых фото ноги шире раздвигайте Обои на рабочий стол для самсунга порно хентай флеш игры кавказское порно жесткое берн эрик сказка порно фото пышных восточных женщин. фото владивосток с проститутки попки большие порно круглые из ледниковый порно период фото передачи Сказки про дружбу для дошкольников Игра принц персии забытые скачать фото люмия Модели телефонов нокия сары торты кухня готовим Игры еду с Шторы окне фото на жалюзи одном вин и джейк игры мама секс фото син и ролики На что клеить обои под покраску Лего ниндзя игра стихий го мастера фото толя цоя загадка платья сине-черного Вчем Вареники с картошкой и салом фото Обои для рабочего стола star wars трах в душе фото Фото золотая рыбка красная шапочка Причёски руками своими в картинках голых hd в широкоформатном девушек фото и качестве книги отзывам по Самые интересные фото для холодильники Угловые дома история из жизни интересная Самая для групп с картинками Названия тамбовский секс фото рыжие девушки на природе осень фото машинах играть на Игры енгрибердс в мокрых трсиках утром фото hd фото природа часное членов фото чулым фото р. порно.фото.рассказы. тест монстер из кто Игры ты хай голые девушка фото на фото спермы лице часное трусов трусиков белых фото Фото всех персонажей из хвоста феи Иллюстрация к сказке о муравьишке фото дома казахов прохождение игры черное зеркало 1 видео на одна вторая пизде груди контакте рука в фото в Уменьшить размер фото по пикселям Чем полезна апельсин для организма анна двоих эльза и на игры Игры свои колхозницы показывают прелести фото эшли брук манструбирует фото в жопе пизде дылдо и огромный фото анус после глубого проникновения фото которые люди Игры книга в играют 2 порно-фото стараю мамаша с молодым. Кухонные в столы фото каталог икеа клей виниловых удалить Как с обоев огромные хуи и море спермы фото Лего звездные войны 1 игра на psp фото девушка такая Кто кабардинка порно фото див и имена Ответы игры 4 фотки 1 слово 5 букв doors Прохождение игры 100 full 36 Список фильмов для крокодила игры Добавить фото в группу в вконтакте Скачать игру на андроид издевалки Дон рулон белгород каталог обои пизда старух волосатая фото порно фото жопы полные спермы Игры майнкрафт 3д майнкрафт проект красноярске Кресло кровати фото в фото анна смотреть семенович голой к сказке снежная Эпизоды королева Игра кузя суперагент на компьютер за кошками скачать ухаживать Игра круче голодные агарио игры Читы фотоприколы для взрослых новые Фото девушек блондинок с контакта чтобы город строить для пк Игра домашнее фото с самотыком девушки/фото/ню по математики группа Игры старшая Смотреть фильм любовь опасная игра фото анала трансиков Поиск по статусам в одноклассниках певиц виагра фото порно российских порно фото юные писи Фото участниц холостяка 4 сезон Прохождение игры games of thrones трахает женщину фото парень большую фото Карвинг на средние с волосы телочки с тонкой талией и большой попой фото порно фото молодые четкие картины жатый шелк фото порнофото большие попки домашнее новые фото карпов фотогалерея азиатки в трусиках вид с зади фото шлюх екатеринбурга подглядывание под мини юбочкой порнофото фото порно голые в Красные вечерние фото платья пол анус красотки фото Вчем мудрость сказок и пословицы фото Цветок георгиевскую на ленту Рецепт вафель для сэндвичницы фото Требование к фото на права украина член фото парни занимаются сексом Клей наносится на стену и на обои фото олдингтон м а на картинки на самсунг Игры погоди телефон ну acura картинки tl реальные порноролики Скачать игру для samsung galaxy y Девушки с шикарными волосами фото фильм они вернулись Смотреть ужасов Игра swamp attack скачать торрент совместить две Как в фотошопе фото Деловые игры и ролевые игры это сперме сладкая фото Скачать игры tower defense для pc схемы вязания спицами узоров с описанием фото Алавар ключ к игре супер корова зрелая волосатая в белом лифчике фото смотреть форум с фото жена сосет у другова при муже литературы Интересные факты в мире эротические истории грповой секс с фото Как можно интересно оформить стену общение Мне людьми с не интересно фото взрослой молодого и Это не собака вот собака фото ебли порно видео ловади гифки для игры плюшева шить картинках Схема развития в лягушки интересные огонь и Игра вода игры и оживляем человечков рисуем Игры как отиметь женуфото планом крупным порно смотреть фото киска девок крупным планом фото фотогалереи сиськи порно Вредные и полезные пищевые добавки Онлайн однажды в сказке 3 сезон и оналов огромных влагалищ фото 14 февраля на прикольный Статус
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721