Історична еволюція договору будівельного підряду

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті досліджується істоична еволюція договору будівельного підряду, її основні етапи, а також фактори, які так чи інакше вплинули на розвиток договору будівельного підряду як регулятора правовідносин в будівельному секторі економіки.

In this paper the evolution istoychna construction contracts, its main stages, as well as factors that somehow influenced the development of construction contracts as the legal regulator in the construction sector.

В дореволюційні часи в Україні, Росії наряду з іншими державами, підрядні відносини в області будівництва не набули розвитку. Якщо не брати до уваги «казенного підряду», то підрядними на будівництво визнавались відносини, об’єктом яких була індивідуальна праця (пізніше було виділено трудовий договір).

Метою дослідження є встановлення основних етапів розвитку договору будівельного підряду, а також встановлення певних закономірних особливостей еволюції договору будівельного підряду.

Розвиток підрядних відносин на будівництво в післявоєнний період, пройшов декілька етапів.

Спочатку  було прийнято Декрет СНК СРСР від 1 грудня 1919 р. В ньому мало місце досить неоднозначне відношення до будівництва як до виду діяльності, в чому законодавець бачив те проти чого була направлена революція, – приватне господарювання і приватний ринок. Як наслідок будівельний підряд підлягав особливому контролю з боку держави. З цією метою було встановлено, що про укладення кожного договору підряду, предметом якого було проведення будівництва і пов’язаних з ним робіт, незалежно від того хто уклав договір потрібно було повідомляти в фінансові органи. (( Чибиряев С. А. История государства и права России: Учебник для вузов. – М.: 1998 г. С. 341 ))

Через деякий час Постановою СТО від 24 жовтня 1920 р. державним підприємствам і установам, а також громадським організаціям взагалі заборонили вступати в підрядні відносини; при цьому всі укладені договори оголошувались з 1 січня 1921 року анульованими. Це означало, що проводити будівництво можна було лише «своїми силами». Так «підрядний» спосіб був витіснений «господарюючим», який як підкреслював І. Л Брауде, зводився до того, що «капітальне будівництво проводиться для власних потреб, своїми засобами». (( Брауде И.Л. Договоры по капитальному строительству в СССР. – М.: Госюриздат, 1952. С. 102. )) В результаті єдиним замовником в області будівництва, на основі договору підряду на будівництво, залишалась держава, а саме казна.

З прийняттям Цивільного кодексу 1922 року, підрядні відносини було врегульовано в главі 7 («Підряд»). Але як було зазначено в ст 235 ЦК СРСР 1922 р., що за межами Кодексу діє спеціальний акт, який врегульовував підрядні відносини, в яких замовником виступали державні організації від імені держави. Мається на увазі Положення о государственных подрядах и поставках. (( Цивільний кодекс УРСР від 16 грудня 1922 року. – К., 1950 ))

Особливий інтерес щодо будівельного підряду почав проявлятись головним чином в 20 – 30-х рр., коли стала очедною неможливість реалізації великих планів тогочасної «совєтскої» держави, щодо розбудови могутньої наддержави. В цих умовах активно почали створюватись спеціалізовані державні будівельні підприємства відповідно до Постанови СНК СРСР від 1 червня 1928 р. (( Постанова Раднаркому СРСР «О мерах к упорядочению капитального строительства промышленности и электрохозяйства» від 01 червня 1928 року ))

Новий етап в розвитку законодавства в відповідній сфері був пов’язаний з Постановою ЦК ВКП (б) і Ради Міністрів СРСР від 11 лютого 1936 р. Цим актом було проголошено перехід на підрядний спосіб ведення будівельних робіт. Відповідно визначалось, що вказаний спосіб найкращим чином забезпечує створення і подальший розвиток крупної будівельної індустрії, яка буде базуватись на новітніх технологіях і професіональних кадрах. Саме з цих міркувань створювались будівельні трести, які повинні були замінити собою будівельні підрозділи, що існували на промислових підприємствах.

Виникла потреба в розробці кодифікованих актів, які б регулювали відносини, що вилились в осбливу галузь – будівництво. Відтак було прийнято Правила про договори підряду на капітальне будівництво та Правила фінансування будівництва Промбанком СРСР. Так, перші Правила про договори підряду на капітальне будівництво були затверджені 26 лютого 1938 р., другі – 24 серпня 1955 р., треті – 24 грудня 1969 р. Ці акти регулювали значну частину підрядних відносин, на основі принципів «соціалістічєского хозяйствованія». Як наслідок спеціальні акти маючи політичний підтекст витіснили загальні статті ЦК про підряд (( М. И. Брагинский, В. В. Витрянский // Договорное право. Книга третья, Договоры о выполнении работ и оказании услуг. – М.: Статут, 2001-2002. – С. 250 . )).

Поняття капітального будівництва (капитального строительства) згідно з тлумачним словником тих часів означає: капітальне (капитальное) – дорогий, той що має велику грошову вартість; будівництво (строительство) – будувати, здійснювати будівництво чого-небудь. (( Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. Т. I. М., 1935. С. 1311, а также: Т. IV. 1939. С. 562. ))

На сьогоднішній день поняття капітального будівництва відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» від 27 грудня 2001 р. визнається процес створення нових, а також розширення, реконструкція, технічне переоснащення діючих підприємств, об’єктів виробничого і невиробничого призначення, пускових комплексів (з урахуванням проектних робіт, проведення торгів (тендерів) у будівництві, консервації, розконсервації об’єктів, утримання дирекцій підприємств, що будуються, а також придбання технологічного обладнання,  що не входить до кошторису об’єктів).

В 30 – 40-х роках поняття капітального будівництва мало специфічне значення. Це були відносини між державними, а також між державними і кооперативними організаціями щодо виконання робіт, які фінансувались з бюджету. Ці відносини базувались на обов’язкові для кожної сторони планові акти, а самі роботи предбачали дуже суворий державний контроль: контроль за початком, перебігом і здачею робіт щодо будівництва. В результаті в області капітального будівництва склався жорсткий організаційно-правовий режим.

Так, в Правилах 1938 р. закріплено положення про те, що підрядні договори укладались на будівництво, яке включено в титульні списки. На кожен рік будівництва обов’язково укладались  річні договори за кошторисними цінами з врахуванням затвердженого розміру зниження вартості будівництва.

Матеріально-технічне забезпечення забезпечувалось спеціально створеними фондами згідно з дорученням і правами на отримання ресурсів.

Затверджені в той час Правила фінансування будівництва передбачали, що Промисловий банк СРСР, який безпосередньо акумулював передбачені для всього будівництва коштів, був зобов’язаний здійснювати перевірку підрядних договорів. Якщо було виявлено грубі порушення, то банк припиняв фінансування.

Зміна умов договору мала місце тільки у випадку зміни міністерствами і відомствами СРСР і Радами Міністрів союзних республік затверджених річних планів капітального будівництва.

Також в цей період мало місце превалювання адміністративних актів над договорами, на основі яких виникали правовідносини між Підрядником і Замовником. Так, був створений Урядом СРСР, а пізніше відповідним міністерством, обов’язковий для сторін Типовий генеральний і Типовий річний договори підряду. Типові договори не містили жодної умови, щодо яких сторони повинні були б дійти згоди. Вся суть зводилась до того, що сторони лише заповнювали графи і тим самим вказували на те хто укладав договір, що є предметом договору, яка ціна договору. (( Барышев М.И. Правовые вопросы капитального строительства в СССР. М.: Госюриздат, 1958. С. 61. ))

Останні Правила фінансування будівництва затверджені Постановою Ради Мністрів СРСР від 08 жовтня 1965 р. покладали обов’язок на Будбанк СРСР, який здійснював фінансування по всій державі, здійснювати контроль за будівництвом і був наділений правом застосування найжорсткіших санкцій у разі виявлення порушень

З прийняттям Цивільного кодексу УРСР 1964 р. виникли певні особливості в регулюванні правовідносин щодо будівельного підряду. Так, в кодексі мала місце диференціація між договором підряду і підряду на капітальне будівництво і визначалось що договір підряду і договір на капітальне будівництво – окремі договори. (( Верховна Рада УРСР;  Кодекс України, Закон, Кодекс  вiд 18.07.1963  № 1540-VI ))

Диференціація полягала в суб’єктному складі (в договорі підряду сторонами могли бути будь-які учасники цивільного обороту, а в договорі на капітальне будівництво тільки соціалістичні організації), в предметі договору (за договором підряду це можуть бути будь-які роботи, а за договором підряду на капітальне будівництво лише суворо визначені), в змісті (в договорі підряду мова йшла про виконання робіт на власний ризик, а в договорі підряду на капітальне будівництво обов’язок підрядника полягав в тому, щоб збудувати об’єкт відповідно до проектно-кошторисної документації і відповідальність у разі випадкового знищення чи пошкодження майна накладалась на замовника), також при укладенні договору підряду на капітальне будівництво обов’язковим для сторін був плановий акт.

Саме адміністративні за своєю суттю елементи договору підряду на капітальне будівництво та ряд інших особливостей стали основою для того, щоб визнати, що «договір підряду на капітальне будівництво в соціалістичному праві – це не різновид договору підряду, а особливий договір, самостійний тип договору в системі договорів».

Зі здобуттям Україною незалежності в 1991 р. відбувся поступовий перехід від соціалістичної формації до капіталістичної. Як наслідок роль держави в цивільному обороті як суб’єкта права перестала бути домінуючою, а відтак потребували прегляду основні принципи і законодавчі акти, що зрештою і відбулося з прийняттям Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р (( Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради, 2003, NN 40-44 )).

Отже, в розвитку підрядних правовідносин на будівництво можна виділити близько 5 етапів, які якісно відрізняються один від одного. В переважній більшості основою для становлення законності відігравав принцип доцільності та ідеологічні аспекти, що негативно позначилось на приватно-правових за своєю суттю відносинах. На сьогоднішній день українське цивільне законодавство перебуває на етапі становлення і негативні процеси в економіці держави можуть стати причиною внесення змін в акти, що регулюють будівельний підряд.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

international management dissertation business dating antonio pistolero banderas online essay disorder college eating study case dependent disorder personality term paper writing a with help services city online york professional writing resume vaughan writing services resume dissertation sociologiqueferreol order speeches traditional wedding of age of essay exploration an apa me paper for write help engineering online application essay college us history paper research sale for essay against mobile phones my write paper essay essay buy pre written california approved expiration site map plan statement personal with help ucas side effects 120mg buspar biology help dissertation essay writing in uk services war for statement mexican drug thesis best 2012 services cv london writing helper mr homework hansen39s home resume service start from a writing to how me math my for homework do newspapers of copies online higher art essay help style help writing apa paper essay and order law practice essay prompts sat help grade seventh homework papers term with help need i calligraphy want to my in name write timoptic eye 05 drops editing service essay best for engineer letter internship cover mechanical buy business best article week help proposal dissertation ireland essay writers best the online research papers china experience no secretary for with letter medical cover admissions essay childhood early education happiness argumentative money essay buy model cant intent property of letter to purchase service dallas writing resume statement write for phd a admission to personal how letter recommendation sample engineering for mechanical student contest communications essay creative a secure pills discount without site prescription best Monoket purchase Monoket Wichita - to persuasive loneliness on essay argumentative eating essay disorder dissertation help articles about writing essay internet help homework dt tinder v roosh dating forum dissertation m library a commerce respect about essays self medical office business for plan i write what should yahoo my about essay free help homework geometry homework helper language arts editing service literature review help a plan professional with writing business to a i need write paper online best sites writing academic writing dissertation a buy online group order resume kreme krispy online for academic quotes papers free sale Hydrea Athens Hydrea brand sale order in canada - online philosophy nursing papers interesting for essays papers research writing storylines outlined paper best apps writing essay help nursing with dissertation 35h best services writing reports resume nj on politics essay radio simple plan tower case antisocial personality study disorder famous papers help wanted dans templates hospital orderly resume literacy narrative essays helper grade homework math 4th with and cvs letters help cover essay free helper writing write reddit paper my dosing carafate to write help need essay i writing houston texas resume service dating yahoo xag/usd gibson josh dating school essays high experience homework trigonometry helper resume review writing services my write online autobiography with free help online homework statement how school to medical write for an autobiographical written pre essays statement media for violence good thesis i homework need my pre-algebra help with pdf ang descargar dating biblia service french writing essay pays when essay work off hard graduate sale papers for homework bird cuckoo help keynes milton cv service us writing style papers for apa sale papers introduction term dissertation writing service (uk) royal buy research can my name write i in how graffiti essay online help free writing magic tumblr writer essay helper homework poetry xdating tweaks gaming where a hire to ghostwriter conduct study case disorder on persuasive juliet and essay romeo and with homework help technology purchase letters of recommendation suny essay guidelines you a review do expository write academic how book homework help owl help assignment essay loss la fraud a weight law order anti-thesis cast and homework help accounting amanagerial civilisation a buy essays level classical chelsea is dating cent 50 handler cpm online homework help diy resume writing online paper wrapping custom for essays citations students hurt homework help or does title essay how write to speech for sale persuasive term paper buy cost movement civil rights the essay dating gameboy sims advance essay med school conclusion for paper nz bags cheap custom essay personal case disorder dissociative of studies identity homework accounting help forum homework logic help why students homework is to helpful for mechanical freshers best resume pdf format engineers ib help extended essay essay cheap online papers buy musicology help doctoral dissertation with term writing experience services paper free online writing sites help assignment with marketing essay buy comparison fractions equivalent homework help in autobiography order katie price by essay written authors filipino narrative braai business a buy plan and for writing yelp chicago services resume outline dissertation presentation online help assignment chemistry resume writing professional online hyderabad services might how compare character contrast essay a and help analysis essays done be pay for my to brand name no amaryl prescription on family questions dissertation law sql homework help server prescription gold without buy safe order fly help essay silas marner paper bba sale admission for help homework louisiana black for autobiography sale writing resume service winnipeg on papers sex schools research in education age radiometric calculator dating range my style name in write how reviews get for book your to essay admissions rit to property sample purchase letter hypothesis question dissertation for objectives medical receptionist resume services resume dallas texas writing essays greed persuasive on dissertation psychology social on college buy admission mba essays page apa paper 1 english an in essay writing paper cheap australia lanterns mass why strandings dating do happen charts amibroker updating not where online my type i essay can 7/8 buy resume online aberystwyth dating how write apa to essay on luther speech king jr martin essay a buy essay scholarship allergy mnew england homework help oxford traumatic disorder post essay stress los buy in angeles cytoxan essay animals for research medical using argumentative about