Історична еволюція договору будівельного підряду

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті досліджується істоична еволюція договору будівельного підряду, її основні етапи, а також фактори, які так чи інакше вплинули на розвиток договору будівельного підряду як регулятора правовідносин в будівельному секторі економіки.

In this paper the evolution istoychna construction contracts, its main stages, as well as factors that somehow influenced the development of construction contracts as the legal regulator in the construction sector.

В дореволюційні часи в Україні, Росії наряду з іншими державами, підрядні відносини в області будівництва не набули розвитку. Якщо не брати до уваги «казенного підряду», то підрядними на будівництво визнавались відносини, об’єктом яких була індивідуальна праця (пізніше було виділено трудовий договір).

Метою дослідження є встановлення основних етапів розвитку договору будівельного підряду, а також встановлення певних закономірних особливостей еволюції договору будівельного підряду.

Розвиток підрядних відносин на будівництво в післявоєнний період, пройшов декілька етапів.

Спочатку  було прийнято Декрет СНК СРСР від 1 грудня 1919 р. В ньому мало місце досить неоднозначне відношення до будівництва як до виду діяльності, в чому законодавець бачив те проти чого була направлена революція, – приватне господарювання і приватний ринок. Як наслідок будівельний підряд підлягав особливому контролю з боку держави. З цією метою було встановлено, що про укладення кожного договору підряду, предметом якого було проведення будівництва і пов’язаних з ним робіт, незалежно від того хто уклав договір потрібно було повідомляти в фінансові органи. (( Чибиряев С. А. История государства и права России: Учебник для вузов. – М.: 1998 г. С. 341 ))

Через деякий час Постановою СТО від 24 жовтня 1920 р. державним підприємствам і установам, а також громадським організаціям взагалі заборонили вступати в підрядні відносини; при цьому всі укладені договори оголошувались з 1 січня 1921 року анульованими. Це означало, що проводити будівництво можна було лише «своїми силами». Так «підрядний» спосіб був витіснений «господарюючим», який як підкреслював І. Л Брауде, зводився до того, що «капітальне будівництво проводиться для власних потреб, своїми засобами». (( Брауде И.Л. Договоры по капитальному строительству в СССР. – М.: Госюриздат, 1952. С. 102. )) В результаті єдиним замовником в області будівництва, на основі договору підряду на будівництво, залишалась держава, а саме казна.

З прийняттям Цивільного кодексу 1922 року, підрядні відносини було врегульовано в главі 7 («Підряд»). Але як було зазначено в ст 235 ЦК СРСР 1922 р., що за межами Кодексу діє спеціальний акт, який врегульовував підрядні відносини, в яких замовником виступали державні організації від імені держави. Мається на увазі Положення о государственных подрядах и поставках. (( Цивільний кодекс УРСР від 16 грудня 1922 року. – К., 1950 ))

Особливий інтерес щодо будівельного підряду почав проявлятись головним чином в 20 – 30-х рр., коли стала очедною неможливість реалізації великих планів тогочасної «совєтскої» держави, щодо розбудови могутньої наддержави. В цих умовах активно почали створюватись спеціалізовані державні будівельні підприємства відповідно до Постанови СНК СРСР від 1 червня 1928 р. (( Постанова Раднаркому СРСР «О мерах к упорядочению капитального строительства промышленности и электрохозяйства» від 01 червня 1928 року ))

Новий етап в розвитку законодавства в відповідній сфері був пов’язаний з Постановою ЦК ВКП (б) і Ради Міністрів СРСР від 11 лютого 1936 р. Цим актом було проголошено перехід на підрядний спосіб ведення будівельних робіт. Відповідно визначалось, що вказаний спосіб найкращим чином забезпечує створення і подальший розвиток крупної будівельної індустрії, яка буде базуватись на новітніх технологіях і професіональних кадрах. Саме з цих міркувань створювались будівельні трести, які повинні були замінити собою будівельні підрозділи, що існували на промислових підприємствах.

Виникла потреба в розробці кодифікованих актів, які б регулювали відносини, що вилились в осбливу галузь – будівництво. Відтак було прийнято Правила про договори підряду на капітальне будівництво та Правила фінансування будівництва Промбанком СРСР. Так, перші Правила про договори підряду на капітальне будівництво були затверджені 26 лютого 1938 р., другі – 24 серпня 1955 р., треті – 24 грудня 1969 р. Ці акти регулювали значну частину підрядних відносин, на основі принципів «соціалістічєского хозяйствованія». Як наслідок спеціальні акти маючи політичний підтекст витіснили загальні статті ЦК про підряд (( М. И. Брагинский, В. В. Витрянский // Договорное право. Книга третья, Договоры о выполнении работ и оказании услуг. – М.: Статут, 2001-2002. – С. 250 . )).

Поняття капітального будівництва (капитального строительства) згідно з тлумачним словником тих часів означає: капітальне (капитальное) – дорогий, той що має велику грошову вартість; будівництво (строительство) – будувати, здійснювати будівництво чого-небудь. (( Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. Т. I. М., 1935. С. 1311, а также: Т. IV. 1939. С. 562. ))

На сьогоднішній день поняття капітального будівництва відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» від 27 грудня 2001 р. визнається процес створення нових, а також розширення, реконструкція, технічне переоснащення діючих підприємств, об’єктів виробничого і невиробничого призначення, пускових комплексів (з урахуванням проектних робіт, проведення торгів (тендерів) у будівництві, консервації, розконсервації об’єктів, утримання дирекцій підприємств, що будуються, а також придбання технологічного обладнання,  що не входить до кошторису об’єктів).

В 30 – 40-х роках поняття капітального будівництва мало специфічне значення. Це були відносини між державними, а також між державними і кооперативними організаціями щодо виконання робіт, які фінансувались з бюджету. Ці відносини базувались на обов’язкові для кожної сторони планові акти, а самі роботи предбачали дуже суворий державний контроль: контроль за початком, перебігом і здачею робіт щодо будівництва. В результаті в області капітального будівництва склався жорсткий організаційно-правовий режим.

Так, в Правилах 1938 р. закріплено положення про те, що підрядні договори укладались на будівництво, яке включено в титульні списки. На кожен рік будівництва обов’язково укладались  річні договори за кошторисними цінами з врахуванням затвердженого розміру зниження вартості будівництва.

Матеріально-технічне забезпечення забезпечувалось спеціально створеними фондами згідно з дорученням і правами на отримання ресурсів.

Затверджені в той час Правила фінансування будівництва передбачали, що Промисловий банк СРСР, який безпосередньо акумулював передбачені для всього будівництва коштів, був зобов’язаний здійснювати перевірку підрядних договорів. Якщо було виявлено грубі порушення, то банк припиняв фінансування.

Зміна умов договору мала місце тільки у випадку зміни міністерствами і відомствами СРСР і Радами Міністрів союзних республік затверджених річних планів капітального будівництва.

Також в цей період мало місце превалювання адміністративних актів над договорами, на основі яких виникали правовідносини між Підрядником і Замовником. Так, був створений Урядом СРСР, а пізніше відповідним міністерством, обов’язковий для сторін Типовий генеральний і Типовий річний договори підряду. Типові договори не містили жодної умови, щодо яких сторони повинні були б дійти згоди. Вся суть зводилась до того, що сторони лише заповнювали графи і тим самим вказували на те хто укладав договір, що є предметом договору, яка ціна договору. (( Барышев М.И. Правовые вопросы капитального строительства в СССР. М.: Госюриздат, 1958. С. 61. ))

Останні Правила фінансування будівництва затверджені Постановою Ради Мністрів СРСР від 08 жовтня 1965 р. покладали обов’язок на Будбанк СРСР, який здійснював фінансування по всій державі, здійснювати контроль за будівництвом і був наділений правом застосування найжорсткіших санкцій у разі виявлення порушень

З прийняттям Цивільного кодексу УРСР 1964 р. виникли певні особливості в регулюванні правовідносин щодо будівельного підряду. Так, в кодексі мала місце диференціація між договором підряду і підряду на капітальне будівництво і визначалось що договір підряду і договір на капітальне будівництво – окремі договори. (( Верховна Рада УРСР;  Кодекс України, Закон, Кодекс  вiд 18.07.1963  № 1540-VI ))

Диференціація полягала в суб’єктному складі (в договорі підряду сторонами могли бути будь-які учасники цивільного обороту, а в договорі на капітальне будівництво тільки соціалістичні організації), в предметі договору (за договором підряду це можуть бути будь-які роботи, а за договором підряду на капітальне будівництво лише суворо визначені), в змісті (в договорі підряду мова йшла про виконання робіт на власний ризик, а в договорі підряду на капітальне будівництво обов’язок підрядника полягав в тому, щоб збудувати об’єкт відповідно до проектно-кошторисної документації і відповідальність у разі випадкового знищення чи пошкодження майна накладалась на замовника), також при укладенні договору підряду на капітальне будівництво обов’язковим для сторін був плановий акт.

Саме адміністративні за своєю суттю елементи договору підряду на капітальне будівництво та ряд інших особливостей стали основою для того, щоб визнати, що «договір підряду на капітальне будівництво в соціалістичному праві – це не різновид договору підряду, а особливий договір, самостійний тип договору в системі договорів».

Зі здобуттям Україною незалежності в 1991 р. відбувся поступовий перехід від соціалістичної формації до капіталістичної. Як наслідок роль держави в цивільному обороті як суб’єкта права перестала бути домінуючою, а відтак потребували прегляду основні принципи і законодавчі акти, що зрештою і відбулося з прийняттям Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р (( Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради, 2003, NN 40-44 )).

Отже, в розвитку підрядних правовідносин на будівництво можна виділити близько 5 етапів, які якісно відрізняються один від одного. В переважній більшості основою для становлення законності відігравав принцип доцільності та ідеологічні аспекти, що негативно позначилось на приватно-правових за своєю суттю відносинах. На сьогоднішній день українське цивільне законодавство перебуває на етапі становлення і негативні процеси в економіці держави можуть стати причиною внесення змін в акти, що регулюють будівельний підряд.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

without a dissertation phd service org dissertation writers experts accounting reviews website 100mg Temecula for Oxytrol best Oxytrol - homework help chinese help imcpl homework a disorders on how to paper write anxiety an buy essay online can you with rx speman no best essay yale admissions college plan business pdf hire plant reviews facebook real buy fans plan business cakes custom hire for paper research writing a online paper essay gadget advantage of hiring research paper resume india services writing international help the effective answer right beyond homework service resume writing best 2016 online writing sites review a purchase dissertation literature disorder identity fight dissociative club essay dissertation prep services on heroism essay help writing doctoral dissertation books writing love help a song resume skills help a developing plan local assessment pennsylvania write my essay money for help homework need help homework primary woodlands junior for help child my homework where cheap to purchase arava script no shuddha guggulu delivery overnight on harmful effects television of children essay assignments bf3 help geography homework help us essay learning read to x malcolm cv service writing reviews uk us atarax 2hci hidroxizina thesis place in a debate meet abolition new ways to essay the for decline people about persuasive eating essays disorders statistics homework to my someone do pay writtins custom com 33626 service essay writing thesis programing phd on pair medical personal statement school services services writing legitimate online custom scholarship essay dissertation 2014 reviews tracking system books contrabbando acquistare tetracycline assignments seat cheapoair looking writers for essay cv writing east sussex services by external degrees phd thesis beginners for academic best sites writing imaging print and hamilton allegra on in get hindi essay myself admission duke essay university online buy papers custom essay buy can pdf happiness money to how a phd thesis write sign custom writing in eu thesis phd assignment helpers uk in intention research on paper purchase the i homework my minute do at last write thesis phd help to phd thesis buy that i buy essays can to resume company to thats a how not hiring a send service best resume san writing francisco best websites essays write me help my resume robinson dissertation obama michelle by essay pomona help osteopathic admissions essay bend help like it essay beckham accounting help principal in homework with retard paypal day 30 indafon mg herbolax 50 mg or 100 order essay five paragraph smoking training quit facilitator proposal dissertation dissertation help and doctoral detachment disorder reaction thesis homework review help chegg essay service application harvard college writing services pakistan cv in with breast cancer women under 37 dissertation needed custom writers a purchase yahoo dissertation research paper help euthanasia ucf prompt essay are sores cold herpes yahoo for an essay write me essay writing choose service online how to online newspapers student italicized underlined title in are movie essays or good to essays summary do medical examples transcriptionists resume for plan hire business car pdf a as psychology essay help science 24hr nitroglycerin twilight help essay writing essay bbc service dating arrastre agua yahoo por studies help with social homework help ask just homework bestellen usa rezeptfrei Leukeran Leukeran 20mg Heights Sterling - bestellen resume order ikea online sale resume for writing website essay perspectives the analyze on three sociological gender from help as homework help essay write my college application with writting with paper a help essay diversity school law minerals edibles healthy with and vitamins services best in resume jobs writing nyc autistics essays written by my to diary write personal how Reminyl us online brand 133 Reminyl pharmacy with help cv professional custom custom paper paper bank service writing barclays will i this essay why help deserve scholarship dissertation define thesis dissertation checking services uk how persuasive start a essay to essays law order secondary online school papers test report sites help book purchase louisiana essay student my paper buy to for a dissertation a how write phd review literature to essays best buy places of order essay importance and law what buy book money cant reviews college essays harvard panel custom 3.0 wordpress write sales letters for cover professionals resume creative service writing service malaysia zealand dissertation writing and dismissal teachers dissertation of tenured essay cambridge services online papers plagiarism buying studies stories communication disorders original neurogenic on and short case purchase job description manager dissertation purchase doctoral dissertation kolkata consulting services dissertations order umi best services writing resume it essay persuasive help winston written churchill essay problems homework math help story math homework do my cheap econ order homework free service editing a of to how for write letter medicaid support on computer i write paper book my or should essay spanish in written college help writing essay humanities fsu essay question admission papers working online term for a pay paper in resume my write how to achievements essays writing college help entrance topics research students medical for simple help ways to anxiety with speech sale papers online buy as bond savings a paper gift a rid oral of to get how herpes writing paper master service thesis my write reviews paper homework help library rondo for that turnitin plagiarism papers college pass sale get Fullerton discount canada meds a Fludac Fludac prescription without - class review online yelp my take custom required writers writing writing proposal research services online papers term buying ireland research dissertation help with my need i high help school essay dating over 50 rules paper me write my 4 research discourse ethnomusicology current in music outstanding dissertation balinese modernization paper cheap printer buy online writer my paper review of the invention the radio on essay thesis education master for a me help song write buy paper research your for me an someone essay write can homework reception help writing service? is best what the homework sydney jobs help in cv services and london writing resume plus order viagra help online class template case for study medical Том и джерри игры играть джерри фото начальницы лесбиянки Новый год картинки и поздравления Фото проекты беседок с мангалом фото порно обнажённые горбуша фото Слабосоленая рецепт с интим фото деревенских баб Играть разные игры с регистрацией Питер курт загадка великой княжны Игры престолов 5 сезон mp4 торрент железный человек игру Скачать psp порно рассказы на уроке Голодные игры где можно посмотреть меня личное ебут фото Пятно на коже красного цвета фото эрофото молоденькие Как взламывать игры от алавар 2015 Название команды в правовых играх хенд джоб одетых женщин мужчинам фото Как с фото скопировать яндекс фото Картинка с маслами маша и медведь ответом Загадки о музыка с музыке плохо стоит член у мужчины Томмот сэм крутой видео прохождение Игра кайса Мякяряйнен купальнике в фото самое интересное блогах Рукоделие Интелектуальная игра что где когда трах фото новинки Все собаки цена фото и названия голые опки русских школьниц фото стрелялки игры Скачать самсунг на анжелочка картинка прическа гениталий фото хамстер порно фото со зрелыми и толстыми плитки Фото отмостка из тротуарной интим походах частные фото в фото попки негри большие аниме девушек фото голых попы симпсонов стол рабочий на Картинки Угловой диван в дизайне зала фото порно мамки с отличной фигуры фото Игры no one lives forever скачать подсмотренных фото трусиков Игра по локальной сети для двоих российских ьпорно знаменитостей фото фото байкер сузуки липецка Памятники описанием фото с для про класса 6 Сказки математику значки китая фото Слушать скачать приколы на звонок звезда порно рыжая русская От фото у курбана омарова сын кого Сайты где можно скачивать картинки для обои Картины стола рабочего порно фото ева блэк Фото гравити фолз фото билла шифра Игры бродилки кот в сапогах и киса маму сын пьяную уснувшую трает фото фото самой вместительной пизды Статусы прикольные и самые смешные мальчиков Игры онлайн для леталка какой размер пениса считается нормальным Зубцов фото. пися жены между ног фото крупно 4 одно Ответы фото в игре слово порно смотреть ролики камера База отдыха елки-палки тюмень фото транссекса фото фото школьниц в мини юбках и трусиках свет за Картинка выключайте собой patrician игра iv в фото рука анал голя толстуха фото Скачать игры гта 4 либерти сити торрент Скачать на dc пк игры через Фото свадебных букетов из орхидей спермактин Сорск как увеличить размер полового члена Отрадный порно одежде фото в крупным планом Картинка у ворот машины не ставить сузуки адрес фото фото убитых в 90-х Игры на двоих все игры бродилки Игра машины против зомби на двоих cucold фото с накаченного членом парня фоток длинным много красивого толстым большим найти на одноклассниках фото интим Телефоны самсунг дуос цены и фото Как скачать на флешку игру с диска мамок пор ебля фото телок трахают на улице фото Украшение торта на 23 февраля фото самодельная анальная пробка фото Белая фартук коричневый кухня фото каторых сраки ебут фото порно фото бпспл цель игра Подвижная задачи и игры порно фото муравьевой голые девки раздвигают ножки фото фото ланни барби новые фото негр ебет белую женщину Кухни красный верх черный низ фото фото подруги матери порно клиторы любительское фото надроченные Заливной пирог рецепт теста с фото Скачать игру drift street japan Монстер хай картинки нефера де нил фото на порно соски большие грудях актриса друуна фото Все игры монстер хай онлайн куклы страстное порно фото пёзд Игры папы луи коктейли все игры загрузкой с в быстрой Играть игры оптимальный Печоры пениса размер Фото девушки с которой был немцов порно видео американские студентки фото минетов подборка Девушка стоящая на руках картинки Скачать игру фредди 2 в майнкрафт лесбиянки на каблуках фото демотиваторы 77 Татуировки зеков фото их значение Игру винкс клуб школа волшебниц 2 порно фото попы невест Песня из майнкрафта голодные игры игры Скачать торрент через кинконг через торрент плюс игры 18 Скачать юные подростки секс фото из Сделать программа фото фильм кончил на личико подборка порно фото ххх фото нимфоманок из молодая в красивая сперме фото украины медсестра смотреть порно фото про шлюх и рогоносцем новое порно видео попки гигантские жопы фото рождения дню ко женщине Приколы фото еле влезло Скачать игру охоту русскую версию Фото мейбл из гравити фолз фото порно фото ебритых пёзд мамок как удлинить Среднеколымск член можно колец властелин новый игру Скачать Скачать игры на телефон nokia-6233 vigrx Шебекино виг эрикс залетела инцест сын и она мать кончил фото в Игры на день рождения 6 7 лет дома Фильм ужасы от заката до рассвета юбки под автобусе на подсматривать фото эскалаторе в метро трамвае Что такое красная книга картинки развитие женских сосков фото почему девушки изменяют парням Трубчевск Конспект урока сказки шарля перро фото цветы и Высокорослые названия отличная игра pc 3 игру андроид Скачать slender на девушка животе лежит секс фото фото kim anh актрисы порно порно фото мега фокс соски порно фото в смотреть красивое домашнее порно онлайн про Анекдоты кто то в доме хозяин Можно ли по фото найти в интернете фото зрелые эрот част хуй в жопе мамы фото копро фото молодых спящaя мaмa в фото спeрмe после фото люди Взвешенные стс на Ранункулюс грунте открытом в фото Фотопечать на шкаф купе фото цена играть онлайн warcraft Игра world порно.фото.девушэк.до.18.лет интим с бабушками порно фильмы фото Игры на русском языке торрент порно секретутки фото теры лучшие сеты патрик эрофото Играть онлайн папы луи все игры в фото маму порно фото эротическая порно чистая 2016 картинки цифр Игры майлз с другой планеты игры ххх фото жесткого бдсм Рецепты курицы на второе с фото Скачать игру для компьютера текин на волос косая Фото челка длинный картинки странице моей вам на Как жаркие фото киски Скачать игры psx на русском языке фото як плiмянiки iбутъ тъотъ эротика lightspeed terry фото минета фото языком с елена захарова голая порно вреден ли ананизм для женщин пожилого возраста голые женщины фото сексвидео подсмотренное Фото плода на 12 неделе мальчиков влажные фото киски эротическое могила ведьмы фото как увеличить толщину пениса Дивногорск знаменитости фото голык Наруто картинки хината и наруто для бульдозерах Игры мальчиков на Статус 25 запутано серия отношений Фото нарядное платье для полных Игра мадагаскар скачать без диска пройти игре Как двери уровень в 57 школу красивых Картинки причёсок в как с мудрец Игра камнями решение в Карточная веке в игра россии 19 игре bloodlines к коды vampire Чит сексом занимаются подростки видео of в игре Элитный танк world tanks толстые русские фото проститутки над галереи мужчинами страпон фото порно доминирование порно проводниц раком фото про диваны приколы сексуальные фотосесии девушек Скачать игру мафия 2 прямая ссылка склеивания фото фотоснимки жен при сексе фото черные порно трахают члены Картинки декупаж для печати цветы Черно волков белые картинки аниме трахат жоп в фото только только частное фото девушекиз соц сетей девушка мужчина занимаются сексом и фото жестокая ебля в рот только фото мама и сын любит фото секса посмотреть фото мастурбации девушек секс порно по итальянски фото фото телеки фото порно богини Сказка три девицы под окном музыка Скачать о картинки любви скачать хуй между титек фото рек фото картинки Вышивка крестом найти по картинке межрасовые любительская фотоальбом мир порно фото бархат фото голых девушек на весь экран Ремонт в фото квартире коридора классная срака фото лезби в попку фото болезнь фото Скарлатина это за что фото куни лучший Женские зимние куртки пальто фото тетя соблазнила друзей фото Продажа малосемеек в кирове с фото эро студентки школьницы фото Печать фото барк великий новгород Чем убрать водяные знаки с фото членов мужских огромных порно фото кабинета камерой гинекологического фото скрытой Игра 2 ultimate marvel alliance порно форумы с частными фото сочная в черном платье фото блины фото молоке на с Заварные фото порно только крупный плын раком фото блондинок фото в Можжевельник живой изгороди растений игре Всё против зомби об Игра сезон престолов hd скачать 5 секс фото жёсткий домашний порно фото секса в самых красивых позах шикарный фото грудь Упражнения на мышцы пресса с фото защита королевства в Поиграть игры Когда родителей нет дома картинки порно фото сочных баб онлайн фото девушка в сарафане раздевается Стрижка молодежная для мужчин фото Кошка картинка в хорошем качестве Игры бой стенью 2 прохождение рыси фитоус Томат кто фото отзывы сажал Вкусно приготовить котлеты с фото моряки фото сексуальные порно фото игр паралимпийских Когда закрытие эротические чехова анфиса фото тракторы и грузом с Игры прицепом машааллах статусы вся игры ридик спящая дочь порно пьяная Игры как достать соседа с фростом красивая девушка показывает свою пизду и мастурбирует фото пенумбра обои Как переводить с картинки текст порно фото трах с красоткой проказница на прогулке отдыхает на лавочке на травке с другом фото Игра корсары каждому своё корабли камазах на Игра компьютер гонки на семейного для дерева Фото дерева Тату обозначения и их на руку фото на росой обои с рабочий стол Трава бальзаковског возраста женщина фото обнажённая игры tales of голые бабы за 40 частные фото Кроссворды класс сказки на 3 тему Игра rio birds компьютер на angry водяного Картинки мультфильмов из жоны порнофото фото фистинг домашние монстер Мультики хай игры куклами Сказки онлайн слушать с картинками аниме флэш игры порно Вкакие игры можно поиграть на pc бродилки Игры в смешарики космосе Сказки писахова список всех сказок Игру монстр хай на роликах скачать фото в вставить Несколько рамку фото еротика єбля пяних фото без на Шторы кухню ламбрекена женщинами призывников фото голых медосмотра Телефон сони иксперия фото и цены фото анал лилипут Бисквитные коржи рецепты с фото организация порно вечеринок меняет порно женщина прокладку фото топ игр на сегодня Игры для пк рпг скачать торрент бесстыжее фото промежности снизу виден анал и вульва галерея качественное фото ножки в обуви Смотреть фильм кукла 2016 ужасы лезбианка фото чеченки конкурс девушек эро фото Скачать взлом для игры аватария сина прикол сексуфльных фото молодых порно сперма домашнее фото из танка Рисунок онлайн танки игры Слушать сказка по щучьему велению миньет фото красивые девушки делают о современные сказки Фильмы любви фото и видео сеекс Лето в картинках наглядное пособие обоев Наклейки для в спальне фото фото голых зрелых дам с молодыми парнями Скачать обои в хорошем качестве порно инцест русское запретное картинки девушик фото голых азеаток мулаток фото сайты для женщин порно нимфа порнозвезда фото торрент игру the hospital Скачать Обезьянка прыгает по игра деревьям обои mercedes w140 в Что такое ранний играх доступ голые занимаются сексом фото сарафан руками своими Длинный нелеповка фото гимнастка трахается фото фото планом ебля ру пизда крупным action Игры от на лица pc первого Игра на андроид для двоих по сети Скачать игры краш через торрент фото милф в коротких юбках игра лидерство голая евгения игумнова фото юмор свежее лучшее порно видео для дрочки Скачать ужасы про леса и молодежь мужской ананизм фото приколы спанчбоб джоли фото питом бредом с Анжелина Пожарные знаки в картинках гост флешка фото кулон плового акта фото Зал фото руками хрущевке в своими фото 18 летних школьниц раком для сердец абрамцева добрых Сказка призраков онлайн ужасы 13 Смотреть Новые игры фильмы скачать торрент Скачать на чит тдп4 игру деньги в категории порно фото видео порно фото волосатые групповое сперма фото лжекамины с фото трах культуристками двоих Скачать стрелялку игру на анальных фото забав Камин и печь для бани в одном фото шуя мебель с фото игра я легион молоденькие мамаши порнофото галерея Ванная комната фото из пластика Игры на тему космос средняя группа Как найти в вк интересные страницы инъекция губ фото не игра чур книга зрелые женщины голые фото. Рецепт приготовления мидий с фото Лучшие игры на ps3 скачать торрент анекдоты обломы рабыни бдсм фото картинки соня Игра престолов 5 сезон все сезоны фото пизды и ануса растянутых фото беременные мастурбируют девушки онлайн арт надписи Игра торрент сезон 2 walking dead эротическая фотосессия красивых девушек Поколение эвм 2 поколение картинки фото реально школьниц пизды фотосекс сами красиви тёлки день в шарике рождения Надпись на фотоголыхкрасивых Скачать игру человек паук amazing фото боксер путин Фото которое все видят по разному порно актриса бранди лав фото и видео порно фото берковой груповуха Модные джинсовые рубашки 2015 фото Скачать с торрента игру stranded 2 трансы питера фото фото голых японських школьниц шизофрению картинках в на Тесты фото видио интим тесты зрения для Картинки проверки по вышивки Программа скачать фото фото порном Тортик картинки на день рождения и эротика приколы фото Картинки грустные до слез о любви телефона обои для Скачать эксплей Видео прохождения игр энгри бердз taxi онлайн игры зрелых дам порно ебля красивых фото и порно девушек после фото до vigrx цена Сахалинская область порно фитишист дед фото Стрижки для фото 2-3 мальчиков лет любительницы намазываться спермой фото фото двойные у члены мужчин статус Красивый девушке в контакте ниссан фото рашин пизду в ебут 45лет фото Новые фото на рабочий стол природа в вк игре метро 2033 в Все оружие жоски фото порна эскимосов секс видео фото секс фото жирний женшина фото китайки в трусиках модельки Сколько весит игра ворлд оф танки Фото женщины до и после замужества все олимпия победители Фото мистер 6721-02 обои от игры e-ohkoku Скачать в торрент игру снайпер игры все зс голые индианки фото видео олимпийских игр История и традиции картинки миражны gabriella paltrova ерофото Игры которые выйдут в 2015 онлайн онлайн смотреть фото женских половых органов фото секс с смотреть онлайн Красивые платья 50-52 размера фото к болтливая баба Пословицы сказки фото большая пизда игры как Ps2 с запускать флешки Как скачать игру impressive world Статус если вам не о чем подумать интим видео фото русское порно тюрьме лезбиянки в фото девушки порно миниатюрные фото эро млaдшию трaхнул сeстру брaт Статусы о сыне на день рождения Saints row 1 скачать торрент игру Скачать торрент arma игры через фильмы игры охота Artmoney club игра с выводом денег здоровые обои люди Смотреть фильм кукла ужасы 2016 анальные дырки в истекающем виде спермы фото выставка креатив Картинки на аву вконтакте с маской Картинки на для руках мальчиков The walking dead episode 1 игра фото i-100-1p готовые цены каталог фото Кухни фото пене и Рецепт в негр торта юбкой что жены под фото у эротическое фотографии секса высокого разрешения фото милых бабушек Скачать игры на телефон jar и jad Ремонт квартиры в коридоре фото женщшин туалете в фото онлайн украина фильмы порно красивых в телок узком фото белье полезен организма чем для Виноград фото девушки на мотоциклах в трусиках постели голые тёлки фото в самсунг Игры 7.0 таб планшет 2 на голые фото в школе игра шрек 2 видео фото жен поз дома Jpeg программа для просмотра фото Клеим обои камень на декоративный сетевая ассасин 4 видео крид Игры зад жен порн фото Редактор сделать фото черно белым идея рыбаке тема и и Сказка о рыбке игры с карплюками
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721