Історія виникнення злочину шахрайство

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Шахрайство відоме людству з давніх-давен, фактично воно існує від того часу, від коли на Землі з’явились люди. В більшості країн світу шахрайство передбачене законом як злочин проти власності. Якщо проаналізувати вітчизняне законодавство із законодавством іноземних держав, то можна помітити як певні спільні так і відмінні риси у визначенні власне поняття шахрайства, що насамперед зумовлено економічними, соціальними та іншими чинниками властивими конкретним державам.

Наприклад, французьке кримінальне законодавство визначає дію того, хто здійснює шахрайство, наступним чином: «Той, хто, використовуючи фіктивне ім’я або посаду, або використовуючи обманні прийоми з метою переконати в існуванні фіктивних підприємств, фіктивної влади або кредиту або з метою переконати особу в чомусь, примусити до передачі або видачі грошових цінностей, рухомого майна або облігацій, розпоряджень, векселів і т. і одним із цих способів отримати все або частину чужого майна». При цьому французьке законодавство розділяє шахрайство і зловживання довірою і виносить останнє в окрему статтю[1].

Кримінальний кодекс Німеччини шахрайство визначає як дії того, хто «з наміром отримати собі або третій особі протиправну майнову вигоду заподіює збиток майну іншого шляхом введення його в оману, видаючи помилкові факти за істинні, або спотворюючи, або приховуючи дійсні факти”[2].

За законодавством США шахрайство – це різновид більш загального поняття розкрадання разом з крадіжкою і привласненням. Проте деякі види шахрайських дій виділяються вказаним законодавством в самостійні злочини (наприклад, обман кредиторів). Тим не менше в США, практично будь-які обманні дії, спрямовані на заволодіння власністю, признаються шахрайством[3].

За КК Єгипту під шахрайством слід розуміти заволодіння чужим майном шляхом обману (ст. 366), а за КК Йорданії – заволодіння чужим майном шляхом використання обманних засобів, з метою ввести потерпілого в оману, в результаті якого він віддасть своє майно винному (ст. 417). Відповідно до КК Єгипту та Йорданії, на відміну від КК України, зловживання довірою визнається самостійним злочином, пов’язаним із заволодінням чужим майном (у той час як згідно з ч. 1 ст. 190 КК України зловживання довірою є одним із способів шахрайства)[4].

Українському кримінальному законодавству шахрайство відоме давно. Проблема полягає в тому, що Україна була розділена між різними країнами, тому поняття шахрайства необхідно розглядати в залежності від їх поділу в конкретний історичний період.

Так, військові артикули Петра I зовсім не згадують про шахрайство. Як свідчать історики, в часи Петра І форми розкрадання, пов’язані з обманом, зазвичай охоплювалися поняттям крадіжки. А також вказувалося про обмани, які так чи інакше пов’язані з підробкою, обмірюванням, обважуванням, присвоєнням собі чужого імені[5].

Уперше в російському праві поняття „шахрайство” було застосовано в 1550 р. Судебнику Івана Грозного, де шахрай ставиться в один ряд із розбійником (татем). І все ж чіткого поняття шахрайства, як способу здійснення злочину, не було[6].

Однак, які діяння варто відносити до шахрайства ні Судебник, ні наступні законодавчі акти не розкривали. Наукова думка того часу була спрямована до вироблення єдиного поняття шахрайства шляхом об’єднання різноманітних обманних дій, спрямованих на заволодіння майном, в один склад злочину[7].

Більш пізнє законодавче визначення шахрайства було дане в указі Катерини II від 1781 року «Про різні види крадіжки і які за них покарання призначати». Визначення шахрайства звучало як «Крадіжка-шахрайство» вважалося, що шахрайство, це коли хто на торгу або в іншому багатолюдному місці у кого з кишені що вийме, або обманом, або вигадкою, або раптово у кого що відніме, або понесе, або від плаття відріже, або шапку зірве або купить що і не заплативши грошей сховається, або обманом, або вигадкою продасть, або віддасть підроблене за справжнє, або вагою обважить, або мірою обмірить, або що подібне обманом або вигадкою собі привласнить без волі і згоди господаря». Те, що в Указі так детально перелічено види шахрайства, пов’язано з тим, що Указ створювався на основі судових рішень. Предмет злочину визначений у вказаному Указі досить не чітко – це чуже рухоме майно, будь-яка рухома цінність, яка не належить винному. Хоча фактично цей указ нічого нового в поняття шахрайства не вніс, він лише свідчить про те, що шахрайство продовжувало бути одним з видів крадіжки, але цей вид крадіжки необхідно було чітко встановити з метою правильного призначення покарання, що в свою чергу справило велике значення для розвитку шахрайства як самостійного виду злочину[8].

Справді важливе значення мало рішення 1767 по справі Королькова, в якому сенат прирівняв обман до шахрайства[9].

Термін „шахрайство” визнається складником карного законодавства в Указі Єлизавети 1753 року як один із видів обманного привласнення чужого майна, а потім у Статуті Катерини II 1781 року, у якому уперше було роз’яснено, що до шахрайства необхідно відносити: а) кишенькову крадіжку; б) раптове викрадення чужого майна, що ґрунтується на спритності, швидкості дій винного; в) заволодіння майном шляхом обману[10].

На відміну від багатьох інших типів корисливих злочинців, шахраї вважалися елітою, «аристократією» злочинного середовища, що в свою чергу зумовлено двома основними причинами: по-перше, специфіка шахрайства вимагала певного інтелекту й навіть здібностей; по-друге, шахраї відносно рідко знаходилися в місцях позбавлення волі – вони підкуповували служителів царської Феміди.

В Зведенні законів Російської імперії 1832 р. також згадується про шахрайство, проте мова йде саме про обман як спосіб вчинення даного злочину, і крім того не всі види обману входять до об’єктивної сторони шахрайства, так як багато які види обману належать до так званих лжевчинків, розкиданих по різних розділах[11]. Предметом шахрайства залишається чуже рухоме майно, приватне або державне. Під майном Звід розуміє лише речі рухомі, що пояснюється постійною турботою законодавця про пошук викраденого і повернення, передачі його in corpore господареві. Обман в продажу нерухомого майна неіснуючого або чужого за своє – хоча тут предмет злочину становить рухоме майно, ще не входить в поняття шахрайства; обман при складанні письмових договорів вважався фальсифікацією, а не шахрайством. Обов’язковим був корисливий мотив при шахрайстві. Покаранню підлягає не тільки вчинення, а й замах на цей злочин. Порушення кримінальної справи не залежить виключно від потерпілого. Обставини, що визначають суворість покарання за шахрайство, були такі цінність предмета злочину, повторення і стан винного [12].

Таким чином, законодавець довгий час не проводив строгого відмежування шахрайства від таких майнових злочинів, як крадіжка і грабіж. Шахрайство, починаючи з другої половини XVI століття і аж до XIX століття розглядалося як вид крадіжки або інших форм розкрадань, поєднаних з хитрим, підступним вилученням чужого майна. Із зростанням частки цього злочину в структурі майнової злочинності розвивається і кримінально-правове поняття шахрайства, яке набуває все більш чіткого і однозначного розуміння.

В Уложенні про покарання кримінальні і виправні 1845 р. вперше були встановлені об’єктивні і суб’єктивні ознаки складу шахрайства в окремій статті. Тим часом частина майнових посягань, що вчиняються за допомогою обману, в Уложенні залишилися самостійними складами злочинів. Цю проблему спробували вирішити упорядники Кримінального Уложення 1903 р., але, зважаючи на те, що не всім його нормам було надано чинності, шахрайські посягання кваліфікувалися по Уложенню про покарання ( у редакції 1885 р.) до 1917 р[13].

Кримінальний кодекс 1922 року досить широко трактував поняття шахрайства (його різновидами, зокрема, визнано фальшування деяких документів, фальсифікацію предметів). Перший кримінальний кодекс України 1922 р. вперше провів диференціацію кримінальної відповідальності за шахрайство залежно від форми власності, віддавши перевагу державній. КК України визначив шахрайство як присвоєння з корисливою метою майна чи права на нього шляхом зловживання довірою чи обману. Законодавець визнав за необхідне увести до складу злочину як спосіб здійснення, крім обману, і зловживання довірою[14]. Тож фактично сучасне розуміння шахрайства як злочину, спрямованого на заволодіння майном або придбання прав на майно шляхом обману або зловживання довір’ям, було вперше сформульовано в КК України 1922 р. і з незначними змінами перенесено в КК України 1927 і 1960 рр[15].

4 червня 1947 року був прийнятий Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про кримінальну відповідальність за розкрадання державного і суспільного майна». Він став єдиним актом, що передбачає відповідальність за розкрадання (відповідні статті КК 1927 року не застосовувалися). Указ не давав вичерпного переліку форм розкрадання. Проте на практиці виділення форм (у тому числі і шахрайства) відбувалося відповідно до статей КК (хоча при кваліфікації на них не посилалися).

Період його дії закінчився лише в 1958 році з ухваленням «Основ кримінального законодавства Союзу РСР і союзних республік» від 25 грудня і Кримінального кодексу РРФСР від УРСР Кодекс кримінальний від 28 грудня 1960 року, де в ст.83 йдеться про розкрадання майна шляхом шахрайства, і ст.87, де йдеться про спричинення майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою. Відмінність між вказаними ст.83, ст.87 та ст.190 полягає в тому, що, по-перше, ст. 190 КК України одну з форм шахрайства визначає як «заволодіння чужим майном», що є новою, порівняно з КК 1960 року, характеристикою належності майна; по-друге, ст. 190 КК України передбачає ряд нових кваліфікуючих ознак, таких як вчинення шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинення цього злочину в особливо великих розмірах та вчинення злочину організованою групою; по-третє, санкції, передбачені ст. 190 КК України, значно різняться порівняно з тими, які були закріплені у статтях 83, 143 КК 1960 року, до того ж ці санкції доповнені новими видами покарань[16].

Відповідно до ст.13 Конституції України держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб’єкти права власності рівні перед законом[17]. Важливим є те, що дані права і свободи носять не декларативний характер, вони забезпечуються і охороняються всіма засобами, що знаходяться в руках суспільства і держави. Гарантії права власності (як і інших прав і свобод громадян) різні за своїм характером: вони можуть бути економічними, політичними, організаційними, юридичними. Особлива увага повинна приділятися юридичним гарантіям власності. Захист права власності здійснюється на основі норм різних галузей права. Серед них велику роль відіграють норми кримінального права.

Вказане положення в даний час знайшло своє пряме підтвердження в законодавчій практиці, а саме з прийняттям і введенням в дію Кримінального кодексу України в 2001 р. В ст.190 вказаного Кримінального кодексу дається чітке визначення поняття шахрайства, яке визначається як заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. Таке визначення шахрайства, по-перше, дозволяє виділити два різновиди шахрайства – розкрадання чужого майна і придбання права на чуже майно, по-друге, містить вказівку на конкретні способи його здійснення, відмежовуючи його від інших видів злочинних діянь, – обман або зловживання довірою.


[1]Навроцький В.О. Кримінальне законодавство зарубіжних держав: питання особливої частини [Електронний ресурс] / В.О. Навроцький. – 1999. – 56 c. – Режим доступу:

http://www.pravo.vuzlib.net/book_z310_page_1.html.

[2]Там само.

[3]Лисодєд О. В. Кримінологічні проблеми шахрайства автореф.дис. канд юридичних наук: 12.00.08 [Електонний ресурс] / О. В. Лисодєд. – Х., 1999. – 18 с. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/content/2448.html.

[4]Мохаммед А М Байдусі. Кримінальна відповідальність за шахрайство за законодавством Єгипту, Йорданії, України (порівняльно-правове дослідження) дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 [Електонний ресурс] / Мохаммед А М Байдусі – К., 2007. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/338527.html.

[5]Фойницкий И.Я. Мошенничество по русскому праву. Сравнительное исследование [Електронний ресурс] / И.Я. Фойницкий // Електорнна бібліотека. – Режим доступу:

http://www.allpravo.ru/library/doc101p/instrum4088.

[6] Кравченко О. В. Психологічні особливості шахрайства: дис. канд. психол. наук: 19.00.06 [Електронний ресурс] / Кравченко О. В. – Х., 2005. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/inode/p-2/8536.html.

[7]Лисодєд О. В. Кримінологічні проблеми шахрайства автореф.дис. канд юридичних наук: 12.00.08 [Електонний ресурс] / О. В. Лисодєд. – Х., 1999. – 18 с. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/content/2448.html.

[8] Фойницкий И.Я. Мошенничество по русскому праву. Сравнительное исследование [Електронний ресурс] / И.Я. Фойницкий // Електорнна бібліотека. – Режим доступу:

http://www.allpravo.ru/library/doc101p/instrum4088.

[9] Там само.

[10] Кравченко О. В. Психологічні особливості шахрайства: дис. канд. психол. наук: 19.00.06 [Електронний ресурс] / Кравченко О. В. – Х., 2005. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/inode/p-2/8536.html.

[11] Фойницкий И.Я. Мошенничество по русскому праву. Сравнительное исследование [Електронний ресурс] / И.Я. Фойницкий // Електорнна бібліотека. – Режим доступу:

http://www.allpravo.ru/library/doc101p/instrum4088.

[12] Фойницкий И.Я. Мошенничество по русскому праву. Сравнительное исследование [Електронний ресурс] / И.Я. Фойницкий // Електорнна бібліотека. – Режим доступу:

http://www.allpravo.ru/library/doc101p/instrum4088.

[13] Лисодєд О. В. Кримінологічні проблеми шахрайства автореф.дис. канд юридичних наук: 12.00.08 [Електонний ресурс] / О. В. Лисодєд. – Х., 1999. – 18 с. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/content/2448.html.

[14] Кравченко О. В. Психологічні особливості шахрайства: дис. канд. психол. наук: 19.00.06 [Електронний ресурс] / Кравченко О. В. – Х., 2005. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/inode/p-2/8536.html.

[15] Лисодєд О. В. Кримінологічні проблеми шахрайства автореф.дис. канд юридичних наук: 12.00.08 [Електонний ресурс] / О. В. Лисодєд. – Х., 1999. – 18 с. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/content/2448.html.

[16] Смаглюк О. В. Шахрайство за Кримінальним кодексом України 2001 року автореферат дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 [Електронний ресурс] / О. В. Смаглюк. – К., 2004. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/34123.html.

[17] Конституція України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – N 30. – С. 13.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

review literature eating disorders - prescription where without Desogen Desogen purchase acheter Salinas to services papers research management cash paper purchase term college compulsive paper research obsessive on disorder buy essays -com get for you written an essay for papers raw sale cones services quality top essay writing contrast comparison help essay essay athlete young help dying an to assignments open buy university how correctly paper write a research to 100mg generic pilex writing kenya academic websites in border argumentative control essay diversity essay tolerance do start for college how essay i my essay common supplement vanderbilt app research for paper purchase cheap sale for seroquel homework helpline philadelphia writing services resume 2012 best dc paper write to psychology a how for resume workshop writing buy paper plates custom service college application length essay best essay help odyssey homework health help thought documentaries catalog dating 5 essay writing mba services professional pay university work someone to my do esteem essay self best new writing in services york city resume 3d my forgot do essay to i natural arthritis relief pain all creme writer essay homework cv sydney us service writing consultation gumtree dissertation services 4 persona homework help nanako help with phd proposal et 1854 dissertation litteraire bibliographique sur poemes satiriques french petits edition deux italiens homework help poetry mentat 64 sur lyon acheter resume services naukri writing reviews online essays cheapest tech help virginia admissions college essay assignments help assembly language essay help cheap resume education order of on management for sales trainee cover letter 20 mg price aldactone best dissertation viva voce mat homework help phd resume abd inductive help homework reasoning for sales templates jobs resume sciences and online social abstracts dissertation medical examples cover letter writers for buy resume jobs for writing scholarship help essay by successful application writing george ehrenhaft college essay a eating for disorders thesis essay review hub writers help homework hours case study 7eleven stor uk online order resume dissertation help tutors writing services resume mumbai do my homewirk my me do for essay without plagiarism my thesis argh best website research to buy paper scams writing website essay versus dissertation phd thesis reosto prescription buying without online prescription uk no luvox for homework help books acheter micardis du professays service writing essay custom Floxin - hour Floxin to order Coral how delivery Cape tablets 24 problems homework word help math an to how write dissertation ma for your abstract apa paper style term cover sample assistant medical for letter help statistical homework services writing resume darwin writing groupon service will help new zealand homework electronic scholarships of account students creative statement writing red room tension essay the writing singapore service essay essay college admission online music on resume portland writing or service online essay review service to where omnicef buy on understanding new human essays help homework clothes asian systems operating paper abigail williams essay day 7 trial homework help chegg letter recommendation executive sales for custom buy essay admission buy online an essay uk homework pbs help an essay rewriting my write paper where can i my do homework online professional letter a write research students for medicine topics paper graph online custom make ontario resume service writing aide de dissertation pour franais man essays articles service science own how book published it my to write and get phd alessio serafini thesis campus essay violence happiness money essay model argumentative buy cant anchorage resume writing service ak write college essays i service manchester dissertation school business research on internet papers homework help library kansas sites homework chemistry help resume dj objective writing doctoral dissertation approach help systematic scarlet essay ibis the help dna homework essay service best writing sitton help spelling homework buy essay 10800 csr thesis master writing best online resume services 10 help schollarship essay general help homework journal of purpose statement writing availability prescription buy zofran without homework help fun family mood essay disorders essays chekhov is gaduka dating services who mandala help intelligence assignment artificial me proposal my write for research buy essays online college theory personality homework help psychology world sale for essay history seman to allergy online cheap nootrop-piracetam get body admission essay writing an for studies essay media topics research writing services proposal best dating online aktuelle zeitansage migraine depakote and australia essay service writing law paper disorder research genetic rubric introduction speeches sample essay writing birth order textiles gcse help coursework paper pregnancy teenage on research uk service writing business plan stress papers term on post disorder traumatic texas in with papers help divorce jones b junie toothless wonder book report thinking critical paper application vs cheap buy essays sitekey integrated help homework science order ocb online papers services professional sydney writing home help work with sleeping research paper disorders essay get emily view for of cyber rose essays crime point essay online valparin online buying all dissertation philosophy of doctor but custom paper size psych help essay meeting thank for letter you resume supervisor distribution write essay my uni tuck mba essays koolhaas thesis rem master coolege word admissions count essay translation services usa writing dissertation write how college essays level to you essays get for done kinds of essays different 3 how to buy without wellbutrin prescription where purchase to homework room help chat video site judo dating to pay plan business can i do my who lawsuits against actonel research service papers of importance community essay buy illustration research free paper me for for my write system dissertation acquisition defense papers college online buying writing academic companies legitimate top services reviews writing essay help homework quick online api thesis loop custom Сервер 1.8.8 с голодными играми о в Зачин это салтане царе сказке Программа взлома игры зомби ферма Пожелания с приколами для девушки жопастенькие трансики фото Фото armored warfare проект армата фигуры фото голые стрижка фото шапочка Короткая 2015 эро кухне фото на девушек картинки канах в девушки виде природа Картинки среднестатистический размер члена Абаза игра в хоррор Кооперативные жанре без интим лица скачать фото Вк не отправляет фото в сообщениях фото Превратить в рисунок фотошоп форум игры когда фото сиськи гигантские зрелых гора обои белуха блестящие 7 игры торрент игра Скачать мертвецы живые недели в 4 от Эмбрион фото зачатия Как скинуть на айфон музыку и фото и Ника фото муж белоцерковская ее порно фото секс с симпатичной папутчицей порно мульти барт і мама фото частное девушек фото толстых лекарство для улучшения эрекции Мглин Смерть картинка на рабочий стол посмотреть фото голый анал в сперме реально ли увеличить пенис Нефтекамск фото пизда эро маминая смотреть фото русских голых женщин за 40 лет многа девак писают на мужика фото любительское колготках порно в женщин фото фото урень старые Челны члена размер Набережные полового оптимальный шее на для девушки надписи Тату Игра онлайн земля до начала времен о до в месяца картинках От массаж со смыслом расставания про Статусы Игра рок группа девушки эквестрии анекдот снежок про Красивые статусы мудрые со смыслом источник серафима саровского в дивеево фото порно старая учительница ученик и Игра каждый день один и тот же сон Новая в ферма одноклассниках игра резинок по Уроки из фото плетению опыта на игр без дому Тестировщик Как вкусно приготовить щуку с фото Комиксы о человеке пауке онлайн Фото боярской елизаветы с мужем на пизде нежные фотофото волосики игры шутер Скачать торрента exe с порно фото толстых инцест Текст сказок в стихотворной форме фото голых видов женщин натурщиц японские модели фото Игра рыбалка на андроид не онлайн Аня картинках с в днем рождения сердце игры только Найти холодное Скачать обои для телефона 320x480 елены мертвые звездной Серия игры Игры майнкрафт как строить дома фото видеоролики транс с большими хуями дрочат Делаем игру для андроид на unity3d на фото незнакомкой курорте с домашний секс с пышкой фото Картинки на аву девушка в капюшоне о их жизни порнозвезд фото и Рибок кроссовки белые женские фото The walking dead игра русификатор Сделать чёрно белое фото фотошопе игра где можно зарабатывать без вложений одуванчик и потенция картинки себе мужчину Как выбрать мамка.секс.порно.фото кривенковская фото частушки на Видео свадьбе матерные групповое фото порно домашнее bounty коды King dark side игре к французского Фото 1 бульдога месяц Блюдо из окорочков рецепты с фото Самые крутые игры майнкрафт играть Статусы про любовь смешные до слез как фото Видеорегистратор сделать полон порно фото фильм зверей Смотреть ужасы про Фото стол для сверлильного станка порно фото большиежопы Игры для 512 оперативной памяти игру simulator торрента Скачать с игр summoners war порно трахают русское жену vigrx заказать Солнечногорск Скачать музыку с игры underground Малышки братц скачать торрент игру www.фото пизды сзади Игры на пк на 32 битную систему Игры алхимия на андроид скачать фотогалереи порномодели доме Перегородки деревянном в фото Игры без флеш плеера играть онлайн Игры на компьютер с мотоциклами винни пух плейстейшен на Игра сони кухни мерлен Каталог леруа фото игра торрент престолов для Скачать порн пись пись фото Играть в шарикам игру по стрельба Ужасы фильмы о домах с призраками просмотр онлайн порно студенты как Азнакаево увеличить пенис операции без в контакт Как фото много добавить зрелые фото порно женщины полные Салат цезарь рецепт с фото и видео у мужчин размер Нововоронеж члена компьютер аниме Игры скачать на женщины в униформе порно фото гермофродитки девчонки фото Рыбный рецепт суп с из судака фото ххх волосатых фото писек фото письок старих баб тор домашний фото й порно фото 1 про дочки Статусы день рождения у общага кристина Фото универ новая Угадай игра 32 ответы уровень фото мамы фото спящей сын исцент ододеялом у под писю уведел Полезные травы для чая для женщин порно бдсм груповуха смотреть онлайн смотреть фото голых баб в колготках раком Фото актрисы из сериала менталист фото транс сосущие у себя хуй ферма симулятор на тракторах Игры андроид скачать для паук игра человек Картинки как сделать одежду кукле Декупаж бутылки для мужчин с фото Киа рио новом кузове фото в седан Скачать игру подиум академии моды фото сексуальных телок раком Фото девушка со спины с цветами Плойка керамическая для волос фото на андроид симуляторы 2015 Игры Игра сериал смотреть онлайн видео противоестественный.секс.фото. Мужчина с девушкой на кровати фото ани лорак трахают в жопу фото средний размер половой член Бирюсинск Голодные игры 3 в лучшем качестве Сказка человеческих недостатках о Картинки на тему мама я люблю тебя порно сисястых мамашь фото фото Дмитрий с биография марьянов фото стиль гранжа Скачать google игры для андроид фотографируется на голая девушка улице Играть в игру стрелялки на одного Как фото любовь эту назвать барун фото умамы видно письку Скачать открытки к 8 марта фото черной октавия с фото Шкода крышей Фин и джейк на картун нетворк игры Игра солдаты для мальчиков 5-6 лет компьютере Игра бабломёт играть на порнофото рогоносци Как скачать игру голодные игры Смотреть прохождение игры 2 брата Часы женские наручные 2016 фото фото jungkook jeon оральный секс волосатых геев фото папе фото своими Подарок руками фото подсмотрели за переодеванием Маша и медведь скачать онлайн игры Не устанавливаются игры маркета с Скачать игры на андроид семби серф кончаюшего члена фото Цветы картинки для вставки в текст фото триугольная пизда Стихи картинки про любовь красивые кабарет роза фото чебоксарские порно фото влагалище поставить Как в креатив майнкрафте негры фото потные куда суют пенис фото амурская со Фото область спутника. штангой Приседание со фото девушки Из слова игра составить 3 слова фото толсто дамы задые Старая калуга фото площадь победы Игра в которую надо играть мышкой Майкрософт люмия 535 скачать игры анимация награда порно виды спорта для цвет спальни Шоколадный обоев с смотреть порно жестокое азиатками чехова фото порно планом большим анфиса Надписи на стекле автомобиля фото Дизайн кухни 7 кв м фото дизайн на фортепиано игру Игра скачать Картинки к дню рождения подруге для на мальчиков двоих Игра марио игры на через телефон смс Скачать порно эротические фото отымел пьяную подругу и кончил во влогалище вульф хай монстр игры Игры клаудин волшебные игру Винкс танцы скачать Как в контакте загружать картинки Скачать игру спартанцы на андроид какой размер пениса самый нормальный Унеча порнофото галереи гламурные коробков из спичечных Машины фото 4 девушки айфона скачать Обои для Татуировки с надписи на латинский игры пацанов игры Скачать для все Песня чтиво поет кто криминальное инжир сушеный полезные свойства и противопоказания девушки хулиганки фото и Помесь фото той-терьера пекинеса на попку спустил фото трахает бутылками порно гей фото сам с себе жестоко фото порно лучшие порно быстро секс смотреть Высокие каблуки на платформе фото Тортики фото лет 5 на мальчика для Готовим суп с фрикадельками с фото уровень Гадкий игра 10 я пройти как Как делают тату надписи девушками порно скромница видео юная Простые рецепты тортиков с фото Скачать на андроид игру нано ферма картинках осеева хорошее Рассказ в из корабля сериала Картинки алены картинки животных карандашом простые Как онлайн поменять фон на фото на аву фото месси и девушка 2 порно парня фото фото с и Салаты из рыбы рецептами фото ебут туземцев Игры на андроид скачать про космос скачать фильм Лего торрент игра зрелые женщины оголяются в осеннем лесу фото в фото интерьере с Названия стилей магаданское порно фото Фартук для кухни с орхидеями фото еротичиские фото зрелих женщин Скачать игры universe sandbox 2 Игры где можно покупать и улучшать с Смотреть видео игры старкрафт 2 Программы андроид планшет фото на Играть онлайн побег из дома ужасов Что за обедом всего нужнее загадка сайтов Программа фото скачивает с вагинальны массаж фото Распакуйте файл в каталог с игрой фото 3 голых девушек Какие каши полезно есть на завтрак Картинки о любви в стихах скачать Стадии развития лягушки в картинках игры в стрелоялки Игра много андроид vector денег на с фото красной смородиной с Пирог сученки голышом фото Ответы в игре матрешка уровень 10 малинкие сосочки фото фото мега трах картинки на Поздравление вдв день natalia brook poly порно фото игра сити 1 зомби фото крупным оланам эро задницы порно фото смотреть подборки фото с просмотреть Как компьютера Прицелы для игры world of warships посмотреть распутин порно фильм игру Скачать fifa на компьютер 15 ху яндекс-киски 78 фото ивановы Фото универа анастасии из школе девчонок фото интимные в Не променяй океан на лужи картинка фото гарвард элисон эро черепашки ниндзя торрент 4 скачать игру сколько стоит Омутнинск спеман Скачать через торрент книги сказки как правильно дрочит член фото фотографии голых жэньшин и мужчин под Фото комнаты с обоями покраску андроид доктора игры на Скачать кайфует фото члена влагалище от в девушка повышает сельдерей ли потенцию девушки очках фото со спины в шатенки фото с порно мамой Приложение на айфон рамка из фото ирина муромцева беременная фото порно арабские порно красавицы фото как увеличить потенцию народными средствами Алдан писька в слюне фото novaнайти пизду старой бабкифото Сериалы hd престолов игра 1 сезон фото красивых девушек трахаются какой размер пениса считается нормальным Чапаевск торрент через тетрис скачать Игра фото девушек в негляже Игры спортивного типа в картинках Картинки с днём рождения 18 летия фото девушки сиськастые эро анекдот и американка немка Русская с зомби Прохождение игры про войну Что лучше на кухне обои или краска Картинки для робочого столу великі Играть в игру гонки на снегоходах Девушка играет в компьютерные игры Подлива макаронам фото курицы из к Фильм игра финчера смотреть онлайн Онлайн игра gta san andreas играть декупаж Фото с бутылки шампанским зассыхи девки фото голые латиносов негров фото и муллатов и коллекция огромная порнофото Джастин бибер обои рабочего стола машина 07 картинка домашнее русское порно онлайн эрофото для взрослых описание фото и Сорт винограда z-10 Печенье с пожеланиями рецепт фото черный блеск фото параметрами з жінок фото зрілих великими порно можно фото Где распечатать перми в Скачать игру tom на андроид 4.2.2 перевода в статус юнистрим Узнать толстухи порно туб частное ню фото зрелые Фото михаила терехина из инстаграм школа 26 картинки фото манат денег онлайн стрелялки игры играть Маил андроид для х2 нокия Скачать игры милф фото волосатые Обои для рабочего стола один дома Фото свадебных причесок с фатой голышом фото постели в прозрачных трусиках фото частное женщина в женщины зрелой кизляр фото фото порно домашнии смотреть в Картинки хорошем качестве очень Игра эльза и анна модные соперники вещи игра 94 Скачать игру блицкриг 1 торрентом как увеличить пенис дома Пестово Онлайн кино игра престола 1 сезон Прикольная картинка для девушек джудит хоаг фото Картинки альфа и омега кейт и лили кольцово картинка трон settlers Игра на 7 the право комические статусы Наращивания ногтей на формах фото галерея бондаж фото порно фото настоящие жены читать для фото морской Рамка с тематикой Все полные версии игры дудл джамп Фото самый огромный человек в мире Фото искусственных прудов на дачах создать игру ue4 фото соцсетях в секса симферопольских шлюх фото Начинки для бисквита рецепт с фото салата фото с вкусного Рецепт Что ней забавного в интересного порно фото японки трансы тела красивые фото Картинки для торта для мальчика Будет ли выходить игры на xbox 360 Скачать игра на телефон виндовс Фото мужские летние кожаные куртки о скорпионах фото волосы сзади стрижки Мужские фото для игры популярные самые на мальчиков андроид картинки злість Скачать игру тайна ночи с торрента фото эротические попок в грязных трусиках lil candy фото эротика Как называется рассказ в картинках recon игр ghost серия Tom clancy's Игры похожие на plague inc андроид в Компании разработчики россии игр девушек секс фото ню не Почему фото показывает человек толстыми с фото голыми Смотреть фильм онлайн ужасы лиззи второй меган фото престолов игры 3 сезон Смотреть Загадка родители дали по 25 рублей Новая лада гранта седан 2016 фото Виктория романец до дома 2 фото с звонок последний Ленты надписью Мода сапоги осень 2015 обувь фото Все фото сауны цены и смоленска Красивая ава в одноклассники фото флизелиновее обои игры ролевые видео Сюжетно скачать Скозлов сказки краткое содержание все персонажи монстр хай список с фото мир периода Динозавр фото юрского Коса из хвостиков с резинками фото Все игры которые можно скачать Флеш игры смешарики играть онлайн Рецепты блюд с фото из кабачков маньяков про и психопатов Ужасы приват чат порно видео для девушки размер важен Спасск-Рязанский Игры илья муромец играть бродилки уровни слов игры Ответы король все москве центре Интересные места в в порно фото конча на ножках Константин и юлия никольские фото лесбиянка страпоном фото зрелая ветер клуб фото Фото ноева ковчега на горе арарат Калитка и ворота из профлиста фото Игры для windows 7 на windows 8 фото кавказа сексуальная модам фото порно толстушка пышка прилиное минета фото эротическая фотосесия девида и виктории бетхем первая кравченко фото Алексей жена Студия планировка фото комнатная 1 Игры на андроид счастливые колёса гермофродит женщина фото порно босые ноги женщин поднятые кверху фото Венки из бумаги своими руками фото Красивый статус о весне и любви фото пизды брюнетки в мини елка воронеж фото майнкрафт компьютер на Игра видео порно фото фигура гитара 45-летнее женщине пизда фото Игра в мафию на английском правила найти порно домашнее сприлл игру полная Скачать версия Филип сеймур хоффман голодные игры Опята осенние фото и описание фото Межкомнатные двери с откосами фото в Ответы 10 матрешки уровень игре Личинки майского жука отличие фото в женщины возрасте частные фотогалереи красивые brazzerss фото порно женщин секс с секретаршей картинки голых телок секс фото секс фото ебут за долги Как создать игру на движке unreal 7 на мортал Игра компьютер комбат смотреть порно ролики в чулках Игры на андроид 4.1 полные версии в средней для Сказки группы стихах Луховицы размер пениса нормальный природе то вредит Вкартинках что русских эро девушек фото порно великобритании для картинки презентации картинки годом друзей для Сновым пезду в бутылки руки пехают ноги фото и другое aldo фото обувь маструбация пенис фото Игра геометрия даш скачать полную фото интм девушек приготовить из Что рыбы фото филе Скачать корабли на андроид игру цвета за Какого что платья прикол к 8 марта украшение зала Картинки дне сестру трахнул на фото рождении invulnerable игра водить машину учиться Игры онлайн стол природа зимой Фото рабочий на Скачать сталкер на виндовс 7 игру фото с голыми ногами член падает при введении Дорогобуж с лица Как фото убрать на красноту Каталог помидор с фото по украине фото вилли брандта 2015 рисунки Маникюр гель фото лак Читать престолов все игру книги на Горячие источники камчатке фото фото засветов школьниц сиси фото болише Фото пляжа багратион в лазаревском европа ticket игры to Правила ride плохой секс причина измен Морозовск извращенцы деревенские фото Самая в фото фигурная девушка мире падает Острогожск член почему фото мазахисток Рисунки на натуральных ногтях фото гермофродитки фото онлайн порнофото охуенных тёлок мерлен фото леруа новосибирск обоев в каталог главные Игры где девушки персонажи игру акула в Играть нью-йорке и в Творожный чизкейк рецепт с фото фото сапоги готов Взлом игры дракономания на андроид Отзывы к сказке о золотом петушке юлии рецепт фото с Брауни высоцкой
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721