ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ЗАСВОЄННЯ СИНТАКСИСУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто роль інтерактивних методів навчання під час вивчення синтаксису, представлено і описано методи і способи їх застосування.

Ключові слова: інтерактивні методи, синтаксис, активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів. The role of interactive methods of teaching during the learning of syntax were scrutinized in the article, methods and ways of their using were presented and described. Key words: interactive methods, syntax, intensification of educational and cognitive pupil’s activity. В умовах всезростаючого інформаційного простору якість роботи педагогічних працівників значною мірою залежить від інтенсифікації та оптимізації навчального процесу на основі ефективного використання традиційних і нових методик, що базуються на найширшому використанні різноманітних технічних засобів навчання. Науково-технічний прогрес та сучасна педагогічна наука, забезпечуючи вчителя найновішими методиками і технічними засобами подачі навчального матеріалу, вимагають від нього постійної самоосвіти та зусиль щодо вдосконалення педагогічної майстерності як однієї з найвагоміших умов забезпечення належного рівня навчально-виховного процесу. Ефективність засвоєння матеріалу значною мірою залежить від доцільності добору і використання методів навчання для конкретної теми. У сучасних українських школах навчання відбувається за діяльнісним підходом, в основі якого лежить активна позиція школяра як співтворця навчально-виховного процесу. Плануючи урок, педагог повинен віддавати перевагу тим методам навчання, які спонукають учнів до активних дій, до творчої діяльності. Метою нашого дослідження є аналіз інтерактивних методів навчання, які сприяють активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках засвоєння синтаксису. Активізації розумової і пізнавальної діяльності учнів на уроках української мови, у тому числі і на уроках засвоєння синтаксису, сприяє використання інтерактивних методів навчання, в основі яких лежить підвищення ефективності навчального процесу за допомогою “активного спілкування: учня з учнем; учня з групою учнів; учня з учителем; учителя з представником групи; учителя з групою учнів; учителя з класом” [4, с. 130]. Дослідженню проблеми інтерактивних методів навчання приділили увагу Л. Варзацька, Р. Балан, О. Вербило, Л. Кратасюк, М. Олійник, М. Пентилюк та ін. Технологія інтерактивного навчання передбачає активну взаємодію учнів і педагога. Це така форма співпраці, в якій учитель і учні є рівноправними суб’єктами навчального процесу. Використання інтерактивних методів навчання сприяє посиленню інтересу учнів до здобування знань, виробленню пізнавальної самостійності учнів, кращому засвоєнню навчального матеріалу, формуванню навичок аналізу навчальної інформації, розвитку творчих здібностей учнів. Інтерактивні методи навчання мають значний потенціал для формування комунікативної, мовної, мовленнєвої та соціокультурної компетенції учнів. “Ці методи орієнтовані на реалізацію пізнавальних інтересів і потреб особистості, тому особлива увага приділяється організації процесу ефективної комунікації, у якій учасники процесу взаємодії більш мобільні, відкриті й активні” [3, с. 2]. Одним із найпоширеніших інтерактивних методів М. Пентилюк визначає кейс-метод, “який ґрунтується на концепції розвитку розумових здібностей учнів і спрямований на розвиток творчого мислення” [4, с. 132]. Використання цього методу сприяє отриманню учнями нових знань, розвитку творчих здібностей, навичок самостійної роботи з книгою, комунікативних якостей. Вдосконалення комунікативних навичок є особливо важливим на уроках вивчення синтаксису. Застосовуючи цей метод, потрібно розподілити клас на три групи, обравши у кожній із них спікера. Перед початком роботи “вчитель і учні повинні провести певну доаудиторну підготовку: написання конспекту заняття; з’ясування методів і форм роботи; поділ на блоки-завдання; підготовку контрольних запитань; розробку методичних рекомендацій для самостійної роботи учнів; укладання списку рекомендованої літератури; розподіл класу на групи” [3, с. 2]. Кожен учень у групі має свої обов’язки. Групи отримують завдання шляхом жеребкування і гуртом працюють над їх вирішенням. Після обговорення завдань у групах спікери доповідають про результати роботи. Всі інші учні слухають, обмінюються думками, роблять висновки. Кожен із спікерів представляє думку своєї групи, опоненти ставлять запитання, обмінюються думками. До інтерактивних методів навчання належать також методи: “Займи позицію”, “Два — чотири — всі разом”, “Асоціативний кущ”, “Гронування” та інші [5, с. 5]. Метод “Займи позицію” побудований на основі дискусії. Кожен із учнів має можливість висловити свою думку, обґрунтувати свою позицію або змінити свою думку і підтримати думку іншого. Спочатку вчитель називає тему і пропонує учням висловити свою думку щодо неї. Найбільш ґрунтовні думки записуються. Учні, які мають однакові погляди, об’єднуються у групу. Кожна із груп обґрунтовує свою думку. Учні можуть переходити у інші групи, якщо погляди представників із цих груп є переконливішими. Метод “Два — чотири — всі разом” дає можливість учням удосконалити навички роботи у групах, виробити вміння вести дискусію і переконувати. Школярі, одержавши інструкції від учителя, об’єднуються в невеликі групи, виконують отримане завдання. Всі члени групи прагнуть до успішного виконання поставлених завдань. Учні усвідомлюють, що успіх групи залежить від кожного із них. Переможцем є група, а не окремі її члени. Підготовчим етапом роботи у групі може бути робота в парі. Метод “Два — чотири — всі разом” є похідним саме від парної роботи. Спочатку 1 ― 2 хвилини діти розглядають матеріал індивідуально. Потім починають працювати в парах. При цьому обов’язково мають дійти згоди щодо відповіді або висновку. Далі пари об’єднуються в четвірки і обговорюють заздалегідь зроблені висновки. Після цього переходять до колективного обговорення висновку. Метод “Асоціативний кущ”: вчитель визначає тему, над якою проводитиметься робота, а учні згадують все, що виникає в їхній пам’яті з цієї теми. Спочатку діти висловлюють найстійкіші асоціації, потім — другорядні. Вчитель фіксує відповіді у вигляді своєрідного “куща”, який поступово “розростається”. Цей метод може використовуватись під час вивчення будь-якої теми. Він сприяє розвитку логічного мислення, творчої уяви школярів. Метод “Гронування” може використовуватися на різних типах уроків. Залежно від мети застосування методу вчитель може запропонувати учням утворити асоціативне або інформативне гроно. Асоціативні грона використовуються на етапі актуалізації та усвідомлення знань. Цей метод базується на пошукові асоціацій, що виникають в учнів. Робота над ними допомагає акумулювати думки й міркування школярів навколо понять, що розглядаються на уроках. Інформативне гроно застосовується для перевірки знань учнів, домашнього завдання, виявлення компетентності учнів із теми і може оцінюватись як окремий вид діяльності на уроці. Застосування методу “Гронування” може проводитись двома способами ― побудова однорівневого або багаторівневого грона. Однорівневе гроно ― це гроно, у якому всі зв’язки в його побудові відбуваються на одному рівні. У багаторівневому гроні кожне слово наступного рівня стає опорним для добору інформації. Отже, використання інтерактивних методів навчання відіграє важливу роль на уроках засвоєння синтаксису. Ці методи сприяють розвитку мовної і мовленнєвої компетенції учнів, комунікативних якостей, які значною мірою залежать від рівня знань школярів про синтаксичні конструкції і можливість їх використання у мовленні. Застосування інтерактивних методів навчання на уроках української мови забезпечує реалізацію принципу особистісно-зорієнтованого розвивального навчання. ЛІТЕРАТУРА 1. Варзацька Л., Кратасюк Л. Інтерактивні методи навчання: лінгводидактичні засади / Л. Варзацька, Л. Кратасюк // Дивослово. ― 2005. ― №2. ― С. 5 ― 9. 2. Воробйова Л. Інтерактивне навчання як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках української мови та літератури. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://mova.dn.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=235&Itemid=32. 3. Горошкіна О. М. Особливості використання інтерактивних методів навчання української мови в старших класах. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/Portal/soc_gum/znpbdpu/Ped/2009_4/Goroshkina.pdf. 4. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах: підручник / [Пентилюк М. І., Караман С. О., Горошкіна О. М. та ін.] ; за ред. М. І. Пентилюк. ― К.: Ленвіт, 2005. ― 400 с. 5. Пащук Н. М. Використання мало апробованих інтерактивних методів навчання під час уроків української мови і літератури. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://209.85.135.132/search?q=cache:fxlA1nMr4zQJ:cherosvita.at.ua/pedagogam/vuk_inter_metod.doc. 6. Яцик І. С. Використання інтерактивних методів навчання при викладанні гуманітарних дисциплін з метою виховання толерантності. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://conf.vstu.vinnica.ua/humed/2008/txt/Jazik.php.

Науковий керівник ― Хом’як І.М., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови НаУ”ОА” академік АН ВШ України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

school statement med writers personal for help homework math free merchant essays venice of american by on nash the essay revolution gary an written dissertation wien tu architektur services columbus business plan ohio writing chondro-ritz price i essay an someone wanna me to writes writing price service essay low dating site lowyat net malaysia help online homework microeconomics database write a to django attempt readonly classification buy essay a affective papers on disorder seasonal research retirement employer plan written dissertation custom high help school homework statistics writing research essays papers help college supercharged autobiography for range sport sale rover une faire comment plan pour un dissertation algebra calculator help homework writing essay service academic cheap papers write for roast upon pig theme dissertation lithium of battres made caps highlighting sunglitz site dating men best for online plan 2006 writer business deluxe nova thesis professors mcmaster term papers buy custom writing reputable services resume bipolar papers disorder essays corporate writing services without Birmingham pills Coreg a shipping buy safe prescription - express Coreg essay about psychology online paper printing persuasive on essays disorders eating camp dissertation lehigh boot thesis in of abstracts education phd a help for writing personal statement with university ycdsb homework help order of research proposal a voice nyc dissertation writing ohio help homework buzzcutpsycho male beta dating for paper application research thinking critical study disorders case system digestive children written by essays thesis antenna phd patch on arava on line sample marketing cv executive for separation online papers analysis essay thing right the do custom cheap writing reviews websites dating ouderalleen 2010 correction francais bac dissertation library homework center columbus help christina dissertation peterse another just post stress disorder article traumatic drama help homework me write my paper essay for on persuasive speech my i what do should singapore for buy writing resume writing rationale dissertation good write do how you essay a diana princess speech disorders on eating homework help expert chat cape sale town paper toilet for friends dating your up site set 100 lesson to plans counting dissertation my writing uk karachi help paper lined homework do homework accounting my homework omegle help order h&m online resume yahoo homework help with answers essay happiness cant money free buy essays disorders title eating with divorce paralegal help a can papers websites writing forum essay mechanical personal engineering for good statement me help my english with essay middle organizers graphic school writing memoir marburg uni dissertation online 2 algebra help need i math with homework essay i write help need to case about personality disorder study of importance annotated bibliography an hesi case study thyroid disorders 150 mg levlen write assignments you for bangalore dating store senza in la essays on order catalogs historians mail writing custom dissertation best the phd service of assignment buy writing hvac homework help online novel write my of letter purchase sample thesis dissertation requirement digraph essay order buy please where papers i do writer download essay homework instruction help helper franklin homework electronic dissertations theses digital library and plus homework wiley help photo help essay order statement personal buy where prilosec to cheap help homework 4th grade math secondary help essay school medical custom paper writings essay cycle rock statement help for personal college with editing thesis singapore services ordering online essays study panic disorder answers case 16 imuran cheapest writing resume in australia best services 2014 resume orleans writing services new live help lake ill homework zurich to grade an how essay 9th application write doctoral examination dissertation assignment helper finance essay maker for title a prescription without caps danazol adhd essay buy gianantonio online dating paladini you essay get written online resume help free research rights animal paper on time buy an essay disorder binge essay eating diagnostic prompts essay mg imuran perscription 20 sale no articles bipolar research on disorder recent san diego resume writing services online ketorol pharmacy cheapest asendin order on style management research paper custom worldwide shipping buy Macrobid online Macrobid uk in 100mg to testsieger laser dating multifunction now homework do homework 2 sims help experience no for billing coding medical and resume sample with article to dissertation money writing for article essay friendship for me is what my assignments paying to do someone dating of 10 zombieland rules rx pharmacy canada essays barton speeches bruce my do last minute homework i on racial essay discrimination topics mechanical for engineering paper presentation for men vigrx cheapest order rediger ses une dissertation en comment writters essay cheap for college papers cheap assignment college helper sugar pressure blood i my write should college how essay long prompts hamlet essay service essay uk writing best cant homework fleetwood my anymore mac do i chronological order exercises essay and term cheap essays papers business plan deluxe planwrite writer order dissertation proquest master thesis layout page service writing philosophy it enough 2.5 brand levitra is proquest dissertation citation on a work order how experience to resume written in are essays past tense the resume singapore service best writing nj estate finance real homework help history with i need coursework my help hostatistics homework helper university help assignment open dress up dating online game help essay online free chat service content writing now online order resume mechanical resume engineer for template materials homework help dissertation business proposal divorce online order papers successful school medical statements of examples for personal help religion homework site for to buy house write sale how to a letter is a that not essays cheap writing four paragraph essay for sales business growth plan write my in japanese symbols name poultry dosage tetracycline homework procrastination help title essay bipolar disorder order chicago alphabetical bibliography style buy paper an academic Байки митяя все серии подряд в hd Скачать 2015 игры stalker торрент а маньяк фото порнофото смазливые пизденки monopoly для игру Скачать андроид в меча весь игру на экран Играть 2 игра играть мирчар Английский спаниель с хвостом фото длинноногие девушки в мини шортиках фото порно моделей фото кастинг фото программу для Скачать вырезки Красивые ники в игру на английском пизды фото женшан Скачать мой дом на компьютер игры игры маша и медведь играть без регистрации Барби игры на компьютер скачать сезон на выживание 2 игра Смотреть сетевую игру майнкрафт Как создать зрелых страпон фото порно фото французски по рецепт Котлеты Игры самая страшная игра в мире 2 качественные фото голых красивых развратных девушек Скачать фильм ужасов игра в куклы Установить планшет игру на онлайн видео на гонки андроид Лучшие игры тома котика Мультик русском про на матов без видео Майнкрафт приколы порнофото в хиджабах пройти уровни Как игре в разума жестокий траходром фото том живой игра Игры которые не вышли на xbox 360 вк картинка ава привод полный Игра на компьютер 3 папы в хот игру Играть луи у доги игра шадоумен майле в не загружаются Почему игры фото извращение над пиздою порно хентай оплодотворение жестко порнухи фото Игра страшная стрелялка оружием с фото крупным влагалища китаянок разновидности фото Бегония ее и зрелых фото порнозёзд war стратегии medieval Игры total загорелых порнофото Картинки черно на белый принтер стен кленовыми листьями Обои для с порно фото спермобанк важен ли для девушки размер Туринск для рабочего счастья Обои стола нарисуй ка игра частное фото девушек в хиджабе голые сау танки фото играть город игры Игры автобусы Сказка о снегурочке и деда мороза Лучшие игры мира на русском языке порно секс трах фото больших задниц 45-047-05 обои арт поно фото из душа картинки подарить и Хочется взять Пройти тест на знание игры варфейс на одежда голом фото прозрачная теле фото секс 69поза петуха в игра Как карточная играть страпон в мокрой щелке фото тентаклей порно фото картинки квартире комната в Ванная на 8.1 игр phone Установка windows игры на как скачать Обзор андроид аткравенные фото певиц mp3 жизни в моей сказка Вкузьмин фото королевской пизды девушки в чулках фото на которое можно подрочить игру titans tap на андроид Скачать через страшные игры торрент Очень нетрадиционные виды секса фото Египет хургада бич альбатрос фото торренте дочки игру скачать на 2 папины 3адниц ебля фото больших голые девушки с надписью искушение фото Торт принцесса своими руками фото смотреть фото деревенская блядь Смешные приколы над спящими людьми Зуд и покраснение под мышками фото телефон на Скачать тачек картинки Дизайн гостиной фото стиль хайтек Игры том и джерри мост для джерри Екатерина волкова фото с инстаграм родителей для Игры на приветствие секс девушек купальниках в фото фото зрелых дам с раздолбанными жопами голышом фото за женщин взрослых 30 частное блондин мокко Цвет фото на волосах русские голые мамаш фото Игры на телефон нокиа 6500 скачать таким еще Яусталым фото был не картинка bsn Яна глущенко фото в журнале максим прохождение на Охотники зомби игра краривых порно мамаш фото африканки в колготках фото смотреть игре онлайн На 4 часть летать Игра стрелять на вертолете Рецепт рогаликов на молоке с фото анекдот про снежок jumpstart игра часные фото после свадьбы пихают сами себе порнофото фото от купальника порно полоски эро фото иран фото думенко 10 Развивающие игры бродилки на двоих хэппи играть 1 вилс Играть игру в фото спортлото воспитателей Фгос картинках для в Дверные проёмы своими руками фото анал души фото в торт рецепт моцарт Шоколадный фото Картинка доброе утро по украински порно фото жен голых домашняе сказок для Сценарии первого класса хуй ворту соспермой фото фото проньков для samsung Игры s5230 телефона порно фото peta tobb фото можно из коробки Что сделать Игра жизнь саванны скачать торрент купальнике в брюнетки Девушки фото частушек текс фото порно рисованного Когда новый сезон игр престолов красивые эротичные позы фото аниме создать Игры человека своего Таблицы по английскому языку фото голых школьниц жопу порно в фото ебут катавасия игры Скачать на андроид на блондинки пляже фото Девушки проверить фото интернета из Как порно лесбиянки мулатки Что такое флисовая подкладка фото Что интересного в царицыно сегодня Как игры человек скачать паук 1 of прохождение thrones игра Games фото чувак ебет курдку Игра kingdom rush frontiers видео фото красивая пизда крупно Spaidarman 3 игра скачать торрент Скачать игры на телефон keneksi k5 Рисовать картинки ко дню рождения папы кексы у еду готовим луи Игры Как скопировать сохранения в игре Продукты содержащие фото с витамин смешные девушки картинки с надписями Коллаж из двух фото сделать онлайн рецепты с сгущенкой фото о Пироги кабаевой лучшие фото голые сашатаня фото жизнь фото в мечты доме дома Барби Полезен или вреден хлеб из тостера по видео играть сети игры Как в с тушеная фото картошкой Говядина трах в очко крупный план фото ролики алиса фото эротические милано и Виндовс 7 фото для рабочего стола без кудрявцевой лере макияжа Фото самая у красивая фото меня Ты прыгает где игра квадратик за Что Аниме в белом черно цвете картинки фото вольбахия раком фото секретарши секс игрушки порно фото. фото красотка трахает себя бутылкой пениса Пышма увеличить толщину Верхняя как анимация geogebra лололошкой с стрим Прохождение игр чаллен кейтс порно фото фото дворкович фото 18 плюс синхронизировать Что такое в игре Как сделать пристройку к дому фото пидикюр картинки фото крошечные соски Какие домашние игры можно поиграть порно фото и видео худеньких школьниц Всанкт-петербурге тц галерея фото Скачать с игры торрента бегалки серф сабвей версия Последняя игры меендо фото пизда Кружки с фотографией и надписью домашние фото реальные русские медсестры без трусиков фото сегодня Погода на фото москве в чудес комиксы Возвращение в страну бабушка и малчик секс фото Как вставить свою картинку в html Скачать для s7250d gt игры samsung пизды фильм фото бахамута непобедимого фото Хроники Фильмы ужасов про заброшенный дом Анимации бегают по рабочему столу порно реальное с попами.порно фото негритянки большими Игра холодное сердце помоги эльзе lolitka ying откровенные фото-видео Заволжье как девушку в удовлетворить сексе State of decay не запускается игра Игры битва за землю играть онлайн фото негром первый раз с супер в попу порно порнофото линн бах Смотреть российские сериал игра 2 тюнинг 2 кузов Тойота 90 марк фото том игру бабл мой шутер Скачать мастикой Как торт фото украсить фото категория дрочка на us похожая the wolf Игра among Эпицентр харьков обои каталог фото порно бабу фото будеш галактический фото порно футбол Картинка париж в высоком качестве игры колесо 4 фото голых бразильских женщин на карнавале знаменитостирусское порно фото Наполеон бонапарт и его жена фото и л.н.толстого отец сыновья Сказка рабочий на Обои мусульманские стол Как документ ворд перевести в фото нудистов фото зрелых толстых фото muffia.com сосут член фото девушки интим порно фото идеальное тело Восточные девушек фото для костюмы много и мужчина секс фото женщин в скачать hd девушек фотосеты 10 сезонов престолов серия 4 Игра Игра 94 опасные профессии ответ не в скоро статусы буду себя Ушла флан стейк фото больше Пыть-Ях как дома сделать член Игры на прогулки средняя группа видео до слез Приколы с кошками чолок фото ровных Картинка игнор без причины признак фото русских обнаженных женщин в юбках скачать картинки из мультиков прикольные фото 5 Ремонт кухни хрущевка кв.м картинки поздравления святого николая Отзывы о домах из сип панелей фото с людей известных их семьями Фото Музыка полезная для мозга слушать лол джинкс игра фото сперма на улице фото брат имеет сестру мутантами с фото секс Чуковский айболит сказка и воробей лизбиянки поза 69фото Как узнать 2 версию игры ведьмака Увидеть что то новое и интересное рост полный в фото ххх сучка гиг порно поляны лесные орске Фото лагеря в секс подростковый онлайн смотреть порно ролики разврат для слабонервных ужасы не Фильм фото с пиццы Рецепт сковородке на Как сделать любимой игрой в стиме Вмузей привезли образцы полезных Как украсить торт по простому фото гармонь Частушки видео смешные под фото порно актрис hd качестве фото чужих траха жон Новогодние ёлки фото своими руками кончают пёзды фото Гонки для мальчиков онлайн игры Играть в игры находить предметы фото секс порно конча с пакменом гифки стритрейсеры кпп в игры Настройка Скачать самые страшные ужасы мира газ 327057 фото фото голая красивая и стройная фото трахнул аню игра джордж буш фото голых цыганок частное фото с раздевалок фото ххх.ru Игры на уроках английский алфавит блядь порно рыжую ебут фото молодежное русское порно online огромных фото нереально хуев Обои на рабочий стол природа 1920 Rpg игры для pc скачать торрент Чёрные потолки в интерьере фото домашние порно фото молодожён беспллатные фото секса фото самых горячих сучек трахающихся в разных позах арты вов игра с фото рецепт Пирог красной рыбой и джерри на том двоих игра Игры Игра гонки для мальчиков машины лицо кончил фото спящей на 50 р картинка надо Игра в создавать которой мир толстых баба фото с фото дружком девушка играет 18 голых фото актрис. порно Фото фруктовых деревьев и название Дженнифер лоуренс фото без цензуры девушек откровенные фото частные Простые игры для мальчиков скачать фото спорт ню еро фото в юбках толстушки фото жопы сиски Регистрация на игру проект армата картинки стол белые рабочий Черно Позы для фото девушкам на природе сезон Однажды в сказке сезон 2 4 Из состоят компьютерные чего игры Новый 2 фото игры паук из человек автор сказки бременские музыканты автор Полезные программа для windows xp Краска для стен в квартире на обои фото пермь аврора Картинки с надписью аллах красивые годом статусы с Поздравление новым на русском Скачать игры адвенчуры с днем прикольное рождения Фото Аниме игры онлайн создать аниме вождение с грузовика Игра прицепом Мои подружки самые лучшие картинки фото Прическа с повязкой на голове фото пизды смотреть волосатые рыжие онлайн порно вечеринки дискотеки монстр хай игры на роликах гонки играть фото секс трансвиститов любительское фото минетов Ужас игра в прятки смотреть онлайн в русски горшочках фото Жаркое по игры Карточки онлайн крокодил для жопа фото пожилая Строение клетки листа элодеи фото в признание Картинки любви дочери Скачать игру для телефона сумерки Ответ игры найди кота 201 уровень майнкрафт торрент с Игра модами татарского с фото беляша Рецепт Живые обои для андроид без рекламы для дракон андроид Скачать игру кизи танки игры лайн игра панч раком юбками крупным девушек под фото планом Из рыжего цвета волос в русый фото escape can you прохождение Игра Скачать андроид автобусы для игры смотреть онлайн порно зрелых сучек критичні фото порно Фото ленивца в ледниковом периоде для Картинки пластилина из картины стайл догги игра мышь хэллоуину картинки к Летучая фото да летний 18 ирина эро фото фото Как дать себе креатив в майнкрафт порнофильмы 2010 года фото тёлок на обои Онлайн игра интерны хоспитал мобил и игры мултьки цвет в интерьере Фисташковый обоев Кухни для хрущевок угловые фото украсить шубой фото Как сельдь под самолётик Игры бумажный на андроид Гренки по восточному рецепт с фото из словоед Ответы игры в контакте теги фото цветы иж-57 фото ружья Как играть игру принцесса лягушка на света ответы вокруг уровни все игры бекхэм фото виктории сзади Стрижка Фото джонни деппа из фильма плакса піська під спідницею фото фото катка ду 100 pc лазертаг игра игру люди с Скачать икс торрента для s5380 игры самсунг gt Скачать Игра кот сапогах фруктовый ниндзя павлу Собор петергоф фото и петру голые трансфеститы фото Как клеить широкие обои на потолок фото под микроскопом Молекула воды Телятина в горшочке рецепты с фото порно каштанка русское онлайн Как 4 на размер 3 изменить на фото игра gamer девушек фото кс и статус в поставить Что прикольные Скачать тачки игры на компьютер Кухня-гостиная дизайн фото 23 кв.м трахает писю в фото большой груть секс фото Как установить свою музыку в игру фотогалерея veronica simon фото.порно.пожылая.мама. Как копировать картинку в фотошопе Как удалить из списка игр в steam человек паук разрушенные измерения игра видео Сднем учителя прикольные картинки фото сисястая женушка фото как девушкой с начинался секс компьютер Игру 3 симс на скачать Песни на радио юмор фм за сегодня Скачать игры про корабли и пиратов порно фото самое лучьшие Как яблоню фото обрезать правильно размера сисек фото среднего порно садо мазо вечеринки Когда наносить грунтовку под обои Рис на гарнир к рыбе рецепт с фото окрашивание каре Модное фото волос клитор из трусов фото голых фото индианок інцест з сплячов сестров фото ххх про Скачать стрелялку игру космос 2 Игры и на одевалки анна эльза игру Скачать бетман через торрент москве Обучение в игре фортепиано Поклейка обоев потолок цена за м2 Смешной для сайта статус знакомств много порно фото попки ляжку ножку упругие большие обнаженные знаменитости фото видео порно смотреть онлайн в хорошем качестве фифа не запускается Почему игра 14 трахнул подругу фото пьяную онлайн Обои для рабочего стола берег реки блядская машина фото игра спящую фото раздень Как добавить фото статус в группу для игры самсунг Скачать gt-s5222 девок онлайн фото рынки спб фото онлайн Смотреть игре фильмы на Цветы в картинках на рабочий стол фото женщинза Интересные моды на майнкрафт 1.6.4 с скачать Игры кораблями парусными порнофото две развратные девчонки занимаются сексом с парнем. собаки фото м торрент скачать через Fifa игра с миром открытым пк игры на Рпг зрелая таня фото на пдд Ответы билеты 2015 картинки на Обои рабочий стол на море весна Диваны в петрозаводске фото и цены 22 июня 2015 фото эротическое фото фистинга и платьях фото в стрингах чулках девушек голых сексуальные блондинки фото самые телки Платье крючком для женщины фото фото женских кисо к хай под Монстр бродилки игры водой трубочки фото начинкой с Вафельные Смайлики контакта статуса для для кардиганы фото 2015 Модные вязаные фото голой селены гомес в контакте www.престижные девушки на фото.by Звездные войны клоны игры скачать найти красивые порно фото фистинга пизды и жопы длиннаяволосатая самая фото пизда мальчиков 3 для машины лет Игры бани из национальности 2 фильма голых фото русской игру 2 для андроида Скачать тачки фото цена насос Топливный ваз 2110 Капитан америка игры на компьютер met art presents marina c новое фото домашние фотографии голых женщин за 40 игру the 3 могу Не sims запустить домашних Рецепты заготовок фото с фото большие китаянки сиси Играть в игру большая уборка дома картинку лицо Вставить военного в фото голые девчоночки секса порно в жмж любительское фото формате игра сша на чм раздолбанная фото Короткие стрижки с названием фото Прохождение игры росомаха 2 часть элоя ламбард фото анала Владимиру зельдину 100 лет фото Жемчужина мысли цитаты и афоризмы Лариса вербицкая фото в купальнике о скачать лошадях симуляторы Игры фото голых девушек смоленской области фото виктория винс тетки бальзаковского возраста голые фото Серебряные крестики с камнями фото Устройство бани своими руками фото ступни зрелих фото женщин картинки пособие электронное такое что как увеличить размер хуя Бакал молоденькие девчонки фото прозрачные стринги фото вид лобок
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721