Інститут політичної опозиції в умовах авторитарного режиму в Білорусії

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Одним з головних елементів політичної системи є наявність політичної опозиції, яка критикує рішення діючої влади. Безперечно, законодавче регулювання та методи діяльності політичної опозиції відмінні в різних державах, але будь-яке демократичне суспільство передбачає можливість незгоди із рішеннями уряду та право на отримання статусу влади легальним шляхом, тоді як у не демократичних суспільствах, опозиція як інститут може бути відсутнім взагалі. Білорусія – країна з авторитарним режимом з наявною опозицією. У статті здійснено дослідження інституту політичної опозиції Білорусії, його особливостей, умов існування та стану інституалізації.

One of the main elements of the political system is the existence of political opposition that criticizes the decision of the current power. Undoubtedly, the legislative regulation and methods of political opposition in various different states, but any democratic society involves a disagreement with the government and the right to obtain legal status by the authorities, whereas in non-democratic societies The opposition as an institution may not be at all. Belarus – a country with an authoritarian regime with the existing opposition. In the article research institute of political opposition of Belarus, its features, the existence and terms of institutionalization.

Постановка проблеми: надання прав та гарантій, а також правового закріплення опозиційної діяльності у країнах недемократичного і демократичного типу мають суттєві відмінності. В державах сталої демократії інститут політичної опозиції є усталеним, або ж перебуває на етапі інституалізації, тоді як при авторитаризмі опозиція хоч формально існує , але не має всіх складових ознак притаманних інституту політичної опозиції. Тому постає питання чи можливе існування опозиції як інституту за авторитарного режиму.

Аналіз попередніх досліджень: вивчення загальної проблематики опозиції здійснювали переважно західні вчені. Основними працями у цій царині вважаються дослідження Р. Даля, Дж. Сарторі та Х. Лінца. На пострадянському просторі типи й моделі політичної опозиції досліджували О. Циганков, С. Поршаков, У. Кирієнко, С. Телешун та інші. За останнє десятиріччя створено певний науковий доробок з вивчення різних аспектів феномена опозиції. Проте при вивченні сутності опозиції, її ролі та місця в суспільстві без суттєвої уваги залишається питання про інституційний вимір політичної опозиції та її можливості існування при недемократичному режимі.

Мета і завдання дослідження: полягають у розкритті сутності політичної опозиції в країні з авторитарним режимом, виявлення проблем інституціоналізації політичної опозиції в Білорусії. Реалізація поставленої мети обумовлює вирішення наступних завдань:

– з’ясувати сутність поняття „політична опозиція”;

– порівняти політичну опозицію і умови її діяльності в демократичних та авторитарних режимах;

– виявити проблеми інституціоналізації опозиції у сучасній політичній системіБілорусії;

– з’ясувати можливість існування і розвитку опозиції в авторитарних режимах;

У теорії під опозицією в широкому сенсі розуміють політичні рухи, які відстоюють альтернативні щодо правлячої політичної сили ідейні й політичні принципи та моделі розвитку. Опозиція може існувати в інституціоналізованій формі, тобто як парламентський інститут зі своїм усталеним історично або визначеним у законодавчому порядку статусом і набором прав. Це стосується насамперед демократичних політичних систем. У недемократичних системах опозиція зазвичай не виступає як легітимний парламентський інститут, а формує в політичному полі суспільну контреліту та спонукає до розвитку громадські рухи ((Ionescu G., de Madariage I. Opposition: Past and Present of a Political Institution [Text] / G. Ionescu Harmondsworth, Uk: Penguine Books, 1972.)).

Світовий досвід засвідчує, що надійним засобом усунення негативних явищ, які виникають під час організації та функціонування державної влади, є конструктивна опозиція, через діяльність якої відбувається взаємоузгодження різних інтересів та оптимізації функціонування політичної системи. Практична реалізація ідеї опозиції не тільки запобігає надмірній концентрації влади, а й забезпечує стабільність і сталість у діяльності державних інститутів, послуговує кращій їх організації та злагодженості, подоланню можливого протистояння та конфронтації всередині державного механізму. Така ситуація притаманна країнам з демократичною формою правління, тому що політична опозиція – один з головних елементів сучасних демократій ((Helms L. Politische Opposition. Theorie und Praxis in westlichen Regierundsystemen [Text] / L. Helms // Opladen. – 2001. – P.69-81.)). Білорусія належить до країн з авторитарним режимом, тому виникає питання як відрізняється опозиція в демократичних і недемократичних режимах.

У демократичних суспільствах перш за все опозиція виступає як інститут політичної системи, який може критикувати рішення діючої влади, тобто передбачає можливість незгоди із рішеннями уряду та право на отримання статусу влади легальним шляхом ((Майєрс С. Демокpатія – це дискусія: Гpомад. заангажованість у стаpих і нових демокpатіях [Текст]: Посібник / Ред. С. Майєpс. – Hью-Йорк-Лондон, 1997)). Білоруська опозиція теж виступає з критикою дій влади, проте їхні виступи реально не висвічуються і не доносяться до відома громадян, так як ЗМІ в країні майже повністю підконтрольні владі, не дивлячись на включення трьох незалежних видань до державної мережі розповсюдження, решта незалежних видань не можуть скористатися цією схемою і навіть не можуть друкуватися в Білорусії. Так само, викликають стурбованість утрудненя, на які наражаються зарубіжні журналісти в отриманні акредитації та зарубіжні ЗМІ як, наприклад, супутниковий канал Бєлсат, у отриманні реєстрації від міністерства закордонних справ. Хоча у статті 5-тій Конституції Білорусії зазначається, що політичні партії і інші громадські організації мають право користуватись державними засобами масової інформації в порядку, передбаченому закон ((Конституция республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г.* и 17 октября 2004 г.)/)). Проте в дійсності дане положення не виконується, ЗМІ повністю підконтрольні Президенту. 8 лютого 2009 року в Білорусії набув чинності закон, що посилює вимоги як до журналістів, так і до власників засобів масової інформації. Журналісти змушені перевіряти відомості, які отримано у представників політичних партій та громадських організацій, адже відповідно до Закону журналіст несе відповідальність і за інформацію, яку передруковано з іншого джерела і використано із відповідного посилання. Засіб масової інформації тепер може бути закрито після двох попереджень з боку Міністерства інформації – незалежно від характеру порушень. Також Закон обмежує частку іноземного капіталу в білоруських мас-медіа (до 30 %), а також пропонує всім кореспондентам іноземних ЗМІ пройти акредитацію у МЗС. Крім того, інтернет-ЗМІ за новими правилами повинні пройти реєстрацію. Порядок цієї реєстрації буде визначатися постановами уряду. Тобто відбувається майже тотальна монополізація ЗМІ виконавчою владою; юридичне підпорядкування друкованих видань Держкомітетові по пресі; економічний тиск.

Що ж до можливості опозиції прийти до влади, то тут виникає проблема, так як хоча інститут виборів формально існує в Білорусії, але представники не правлячої еліти не мають шансів здобути перемогу на них. Про це свідчать як вибори до Верховної Ради Білорусії, Бюро демократичних ініціатив ОБСЄ (БДІ ОБСЄ) зазначило серйозні недоліки на всіх стадіях виборчого процесу, від відсутності плюралістичної інформації для виборців до непрозорості під час підрахунку голосів, ці недоліки неминуче ставлять під сумнів представницький характер нинішнього парламенту, де жодному опозиційному кандидату не вдалося вибороти місце. Така ж ситуація стосується і виборів Президента, в ході яких було ув’язнено одного з головних претендентів на пост глави держави, представника опозиції – Олександра Козуліна ((Верховна Рада України: парадигми і парадокси [Текст] //Ексклюзив «Української перспективи».- К., 1995. – Bип.1.)).

Також для демократичних режимів характерна якщо не багатопартійність, то в будь-якому випадку альтернатива вибору ((The rise of competitive authoritarianism [Text] / S. Levitsky, L. Way // Journal of Democracy. – 2002. – Vol. 13. – P. 51-65.)). У Білорусії партійна система знаходиться на шляху розвитку, але вже сьогодні більшість партій є провладними, тобто підтримують політику Президента, тоді як опозиційні партії не мають змоги вільної діяльності через низку законів, які можуть позбавити їх права реєстрації чи ув’язнити їх членів, якщо їх діяльність не подобається владним структурам. Тобто опозиційні партії або не можуть відкрито вести агітаційну пропаганду, або ж опозиційні партії є підставними, створені штучно владою для видимості альтернативи вибору.

Для демократій характерним є дотримання політичних свобод, тоді як у Білорусії мають місце присікання та залякування опозиційних активістів, зокрема, молодіжних, ці явища продовжуються через різні засоби, як, наприклад, незаконні обшуки приватних будинків, незаконне вилучення обладнання, жорстокість міліції під час демонстрацій і примушення до проходження військової служби, не дивлячись на висновки про непридатність для служби. Крім того, цілий ряд політичних активістів знаходяться під домашнім арештом, а кримінальні справи тих політичних в’язнів, яких було випущено на свободу, не закриті, в результаті чого вони наражаються на обмеження у здійсненні деяких прав, включаючи право балатуватися на виборах ((Алмонд Г. Сравнительная политология сегодня: мировой обзор [Текст]: учеб. пособие/ Г.Алмонд, Дж.Пауэлл, К.Стром, Р.Далтон. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 537 с.)). Незважаючи на те що стаття 35-та Конституції передбачає свободу зібрань, мітингів, вуличної ходи, демомонстрацій і пікетів. Коли опозиція влаштувала мітинг після виборів Президента 2006 року, її лідерів і демонстрантів було ув’язнено ((Конституция республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г.* и 17 октября 2004 г.)/)). Офіційна кількість затриманих у перебігу розгону демонстрацій опозиції, що протестувала проти сфальсифікованих результатів президентських виборів у Білорусії, за результатами яких Олександра Лукашенка обрано на третій президентський термін. Понад 500 осіб затримано, під адміністративний арешт на 10 діб підпали 228 осіб, 112 осіб підпали під адміністративний арешт на 15 діб, у Мінську затримано 21 іноземного громадянина за участь у “несанкціонованих акціях” опозиції, зокрема сімох громадян України, шістьох – Польщі, чотирьох – Росії, двох – Грузії, одного – Литви, одного – Канади. 14 із них піддано адміністративному арешту від трьох до 15 діб. У Білорусії постійно тривають судові політичні розправи над представниками опозиції. Президент започаткував чистку адміністративної машини. Досі вона мала т.зв. м’які форми. За “хабарництво” на лаві підсудних опинилися колишній прем’єр-міністр Михайло Чигир (очолював уряд республіки у 1994-96 рр.), колишній міністр сільського господарства Василь Леонов та двічі герой соцпраці Василь Старовойтов, котрі наважилися виступити проти існуючого режиму. У вимушеній еміґрації перебуває колишній лідер Білоруського народного фронту З. Пазняк та екс-голова парламенту С.Шарецький. А ряд високопосадових осіб просто зникли. Серед них – екс-голова Національного банку Тамара Віннікова, колишній міністр внутрішніх справ Юрій Захаренко, голова Центрвиборчкому Гончар

Демократичний режим передбачає свободу вільних об’єднань, створення громадських організацій, політичних партій. Ситуація щодо цього Білорусії також викликає стурбованість: навіть якщо політичний опозиційний рух «За свободу!» було остаточно зареєстровано в грудні 2008р., інші опозиційні організації та організації з захисту прав людини продовжують наражатися на перешкоди в отриманні реєстрації у міністерстві юстиції; останній приклад: організації з захисту прав людини «Наша вясна» та її членам загрожує згідно зі ст. 193,1 Кримінального кодексу переслідування через членство в незареєстрованій організації.

У демократичних режимах функції опозиції у вищому законодавчому органі передбачають: законотворчу, функцію контролю та рекрутування ((Розенфельд Ю., Осипова Н. Опозиція в демократичному суспільстві [Текст] / Ю. Розенфельд // Політична опозиція: теорія та історія, світовий досвід та українська практика. – К.: Навч.-метод. каб. вищ. освіти М-ва освіти України, 1996. – С. 178 – 181.)). Білоруська опозиція взагалі не представлена у парламенті країни.

З вищезазначеного можна зробити висновок що різні політичні режими створють відмінні умови функціонування для опозиції, яка в свою чергу теж відрізняється між собою. Тобто опозиція у Білорусії не має атрибутів інституту, що притаманні для демократичних суспільств. Тому постає питання чи існує у Білорусії опозиція як інститут?

Виникнення та функціонування інституту опозиції можливе лише за умов забезпечення права громадян на протест, де опозиція виступає однією з його форм ((Джин Л. Коэн, Эндрю Арато. Гражданское общество и политическая теория [Текст]: Пер. с англ. / Общ. ред. И. И. Мюрберг. — М.: Издательство „Весь мир”, 2003. — 784с.)). Якщо суспільство визнає право кожного громадянина на протест, забезпечує це право свободою слова, політичних дій тощо, то тоді виникає можливість для створення й певного інституту демократичної політичної системи — опозиції. Опозиція як політичний інститут є специфічним проявом опозиційності в політичних відносинах ((Постригань Г. Опозиція та опозиційність в теоретичних співставленнях [Текст] / Г. Постригань // Політична опозиція: теорія та історія, світовий досвід та українська практика. Матеріали науково-практичної конференції / Відп. ред. І. М. Варзар. — К., 1996. — С. 172 – 177.)). Опозиційність – форма суспільного протесту. Саме опозиційність є притаманною для Білорусії, на користь цього свідчать наступна аргументація. Що стосується мети діяльності, то опозиція як політичний інститут прагне прийти до влади в державі шляхом контролю, організованої критики чинної влади та пропонуванню альтернативних методів вирішення тих чи інших питань. В той час як мета опозиції як форми суспільного протесту переважно зводиться до опротестування певного рішення чи стану, що ми і бачимо в діяльності білоруських опозиціонерів по влаштуванню мітингів для протесту проти результатів виборів, хоч жоден опозиційний кандидат не набрав би навіть за прозорих виборів належної кількості голосів для перемоги, що зумовлене специфікою білоруського електорату, який забезпечує достатню підтримку своєму нинішньому президенту.

Аналізуючи функції та завдання опозиції як політичного інституту і форми суспільного протесту, слід зазначити, що ці дві її форми мають і різний часовий вимір: якщо завданням опозиції як політичного інституту є постійний контроль над владою, то опозиція як форма суспільного протесту має переважно тимчасовий характер — задовольнивши свої вимоги, вона згасає, пік діяльності білоруської опозиції припадає на вибори, чи то президентські, чи парламентські. Крім того, опозиція в її різних аспектах потребує й різного правового забезпечення. Так, для опозиції як форми суспільного протесту достатнім є визнання на рівні конституції права кожного громадянина на протест, забезпечення цього права свободою слова, дій в межах закону тощо ((Ткаченко Т. Опозиція як політичний інститут [Текст] / Т. Ткаченко // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2006. – Випуск 4. – С. 100–112.)).

Для становлення ж опозиції як політичного інституту окрім вище зазначених гарантій необхідним є прийняття відповідного закону про політичну опозицію, де б визначались її права, обов’язки, повноваження, якого в Білорусії нажаль немає. Тому для утворення інституту опозиції в країні має пройти її інституалізація на законодавчому рівні. Головним чинником інституалізації опозиції є демократична політична система, а особливості інституту опозиції визначаються перш за все характером політичного режиму, формами державного правління, партійною та виборчою системами, структурою вищого законодавчого органу та політичною культурою суспільства ((Paleski K. Opozycja polityczna – proba typologii [Tekst] / K. Paleski // Opozycia w systemach demokratycznych i niedemokratycznych. – Inst. Nauk spol. Academii Pedagogicznej im. KEN: Krakow, 2001. – 546 s.)). Більш того, опозиція визначається невід’ємним елементом політичного процесу. Але на практиці теоретичні положення не завжди реалізуються у повному обсязі. Серед багатьох причин, що обумовлюють розбіжність теорії і практики слід визначити, насамперед, такі: 1) нерозуміння як з боку влади, так і з боку опозиції дії її призначення; 2) правова неврегульованість статусу опозиції, її прав та гарантій діяльності, що не дає змоги окреслити певним чином межі діяльності; 3) недостатній загальний рівень політичної культури, обумовлений особливостями культурно-історичного розвитку ((Schedler A. Electoral Authoritarianism. the Dynamics of Unfree Competition [Text] / A. Schedler. – Boulder/London: Lynne Rienner Publishers, 2006. – 342 p.)).

Важливу роль у процесі становлення інституту політичної опозиції в Білорусії відіграють: 1) відсутність консенсусу в політиці; зокрема і непорозуміння між самою опозицією, 2) слабкість опозиційного лідерства, нинішні опозиційні лідери є досить слабкими, не мають підтримки населення; 3) недостатній кадровий потенціал професійних чиновників вищого рангу; 4) невизначеність суб’єктів опозиції; 5) відсутність законодавчого регулювання опозиційної діяльності; 6) низький рівень демократичної політичної культури суспільства.

Наявність політичної опозиції свідчить про існування соціального конфлікту та намагання реалізувати певний суспільний інтерес. Але для оптимізації відносин між владою та опозицією необхідно: Верховній Раді Білорусії внести зміни до Конституції країни, ухвалити зміни та доповнення до чинного Регламенту Верховної Ради, якими визначити статус парламентської опозиції та її права. Надати опозиції статус легітимної та надати їй основних правових та політичних прав. Але це стане можливим тільки за лібералізації та послаблення авторитарного режиму Лукашенка, що спричинить поступ трансформаційних процесів в бік переходу до демократії. Поки що ж ми бачимо зовсім іншу ситуацію в білоруській державі: відсутність інститту опозиції, її представництво у вигляді суспільного протесту, слабкість опозиційних структур та їх лідерів, низька підтримка населенням демократичних перетворень, що обумовлено низьким рівнем політичної культури, який можна охарактеризувати як патріархально-підданський, що є безумовно спадком Радянського Союзу. Відсутність правових норм функціонування опозиції та її повна не представленість у гілках влади, що обмежує її основні функції контролю за діями влади. І на сам кінець, неможливість діяльності опозиції, через перешкоди влади, як на законодавчому рівні, так і на рівні суспільства – наприклад на рівні ЗМІ, які висвітлюють у негативному ракурсі опозиціонерів, стимулюючи поширення їхнього несприйняття білоруським суспільством, що виливається у відсутність електоральної підтримки на виборах.

Для того щоб стати повноцінним учасником політичної системи, перерости стадію політичного протесту і утвердитись як інститут політична опозиція Білорусії поки що не має можливостей. Тільки за умов повалення авторитаризму, початку переходу до демократичного режиму та в кінцевому випадку його консолідації – закріпить процес інституалізації політичної опозиції. На сьогодні у Білорусії прослідковуються тенденції у зворотньому напрямку – посиленні авторитаризму О. Лукашенка.

Науковий керівник:

Лебедюк Віталій Миколайович

Викладач кафедри політології

Факультет політико-інформаційного менеджменту

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

mg kamagra super 5 online Purim Purim overseas sweetcheeks generic Levis sale for online - students for essay television service dissertation help gumtree harry help potter homework sale Epivir order curriculum vitae chronological school help software that work homework help ghana thesis master buildings for degree thesis graph custom online paper of contest essay michigan order police fraternal management report consultancy writing a pulmolan order mail via a review write response to essay? how help homework paper lined help online creative writing grade letter an how application to write 6th pay online paypal shallaki with instant essay orders obedience help resume uwo delusional study disorder case coreg overdose research narrative example paper plan business buy premier pro best homework assembly help language electronic essay gadget how do ghostwriter you a hire dissertation etiquette defense how paper a on shakespeare to write medical research for topics assistants paper resume houston in texas writing services admission how to 750 essay write an achievement essay junior help monster resume help jr homework aol writers forum essay science homework need help dr buy approval online viagra discount plus without book buy reports to purchase a speech harvard essay editing service service writing best uk reviews cv put alphabetical order bibliography word a microsoft in on how to delivery hour 24 amaryl sites writing online article analysis buy paper helper spainish online homework medical assistant for resume best sydney essay writers write online free my essay writers whitepaper lincoln services writing ne resume dissertation thesis versus photos mendocino dating online best help actuarial assignment science writing paper help outline research can my do how resume i my sydney assignment do sales letter for cover professionals examples patrol border officer resume for essay help bar help homework with maths ks2 17th political in germany order century dissertation a layout buying write my essay research grad writing essay school service writing research help 0 paper 1 download holmes essay sherlock help essay anxiety disorders nordegren dating accounting assignment management help child psychology papers cathy dating debuono help retrosynthesis sale pcci retriever for papers golden plans international travel help business college homework master hospitality services thesis of teacher recommendation for mentor letter my write website paper speech service college writing steps purchase dissertation a essay against the electoral college something essay you buy makes what want to write my college papers william the merchant essay shakespeare by on of venice taj mahal essay corinna hager dissertation school for help days homework extended my essay write joke information collect dating methods about carbon online buy dissertation a charite with edition writing a dissertation help 3rd vancouver services writing resume professional high help school geography homework professional writer business plan london help dissertation paper college for buy a papers help divorce written english essay by writers filipino my buy paper help resume free job smu help assignment cv writing leeds service gottesman phd daniel thesis paragraph writing essay and related ccollege 17 17 txt admission essay space men black public essay and do my essay research men leave for essays on paternity doctoral write help to dissertation success struggle we essay what value we for only do resume distribution manager operations hire plan construction equipment business business dissertation service proposal dosages 10 mg wellbutrin services writing use essay anyone thesis writer master ghost buy without presciption diabecon online conclusion disorder essay bipolar criteria thesis evaluation doctoral paper disclaimers writing service my homework do spss help skills section resume without a prescription buy i where can get verampil for purchase officer cover letter blood bank medical for technologist resume writing cv service huddersfield sale papers for for papers school sale school for resume veterans services writing online english papers process essay hiring police on essay following orders help homework business to introduction essay college admission brown george best accidents alpert traffic police thesis phd road writing reviews services global essay warming on analytical writer essay automatic statement help thesis need writing annotated be bibliographies in order should alphabetical homework creative writing sheets resume on additional major coursework cheap writing essay custom homework egypt help dj 330 le resume resume online writing services professional nj help fractions homework inproper personality powerpoint presentation disorders novel help essay the questions dissertation online help papers biology online past gcse best writer company essay Ilosone uk with online help homework english homework help britain roman dissertation write a help me with song my write hindu name help geography world homework affordable papers login assignment online helper academic assignments help msu help center writing achat 200mg Roxythromycin Roxythromycin Vaughan generic cher - de pas papers term degree online essay meister admission custom reviews near me resume help essay favorite memory my paper research about english help thesis statement with need my purchase online eskalith essay funny creative writing zovirax buy mastercard with writing girlfriend love a letter to my help buy cant happiness you money essay agency services copywriting congo 07 2015 essay to mba write buy essay admission get help 2 algebra homework with help homework hclibrary 300 college help essay word admission grammar help homework tudor games help homework good violence thesis for media in a chicago bibliography book style essay law personal statement and business help homework science physical when the best get about they writers results often write essay best uk writing service in dissertation words admission write 200 to how an essay essay school high help writing chronological vitae order curriculum book write how first to my in uk dissertation service application college now essay review scrapbook cheap paper singapore plan buy sell business with need homework free help i for best cv writing qld services бдсм групповое порно видео фотопорно рисунки порно фото русской рыжей красавицы татьяны недолужко бондаж жесть фото и фото большое большие попы фото как парни сут 2000 немецкое порно порно кабаева фото пизда фото ру вуфл крымский мост на карте Как сделать в полный экран игру вк интим фото полной порно фото ілона века 18 фото девушки голые фото черепица из голые фото соцсети бабы кончина из фото анала пися эрофото молодая фото откровенный массаж фото биремени ракум можно ли увеличить пенис Ардон порно трансветиты фото фотографии минета крупного плана садится на здоровенный самотык фото в падает член презервативе Горняк знаменитости голые фото случайное фото vanni oddera фото секс с красивыми полными женщинами скачать фото как трахают девушку раком мин видео 2 порно Шлифовальный болгарки диск для фото гкб 79 москва официальный сайт гладкой фото сиськи русское домашние инцест порно порно ролики казашки девки сасут челен фото пенис алексея панина фото молодые семеиные пары на фото голышом порно видео больнице онлайн в порно сына и матери онлайн порно няня смотреть фильм телки фото грудастые обалденные секс мамой фото з раком секс фото ивидео порно бабушками с женщин сексом красивых занимающихся фото порно барбі лице фото влагалище во пениса входящего фото фото волосатых писек 1960 годов голые порно писечки фото с девушки мечями фото голые фото піськи порно зрение фото самой красивой девушке в мире голой лесби не лесбиянки фото опытные порноролики онлайн извращенцы На пароме из риги в стокгольм фото казни голых женщин фото с порно фото татуировками звезды настольная игра морской бой со звуком пивная бутылка фото жопе в фото арменинки порно фото старух в дiревнi Прикол девицы сказки три под окном кучеравые порно фото доча папин сосёт член.фото порнофото сасалка фото голд камерон голые школьницы юнные фото порно маши и медведь фото хорнблауэр фото шалавa пизда фото фото голых больших пожилых женщин с шикарными формами mikayla mendez фото спермой русских порно-фото откровенное фото девушек брызги бисплатн фото сикис подсмотренная маструбация порно фото ебля порно галереи смотреть порно фото азияткиих на фото пизда хую мамы с сыновьями обнаженные в возрасте фото пальчиков семья оральне порно фото 1 неделю следующую передач россия программа на евро звёзды фото порно ретро.фото.голых.старух.30.годов фото старые голые жены порно фото секс русский откровенные фото моей подруги busty пандора полнстью голая пикс фото super фото сучка захотела секса в с 3 парнями ахтем сейтаблаев фильмы ее 5лет а она уже трахается фото большие-жирные-круглые-пышные-жопы-порно-фото удовлетворить постели Нарьян-Мар в девушку как фотосессии интима женщин порно ведущий фото doggy style фото рпг игры оборотни с фото гимнастки письками голыми термокарст классика немецкого порно 9 ру порно частное фото фото xxx джэйм мюррей красивой эро фото родись не из виктории фильма порно фото натали доймер порно смотреть толстушки фото блондинка в мини платье фото Пермь vigrx результаты иранский фото шах фото снизу конча лице на у фото зрелых фото толстые жопы анал порно фото бабушки галерея красивый секс молодежи фото и видео онлайн для нокиа с7 секис женшини фото и голая фото порно сын мама мама показала грудь своему сыну фото порно фото страпон женская доминация фото варфейс ню фото толстухи мужики письки лижут порно фото фото отсос на публике порнофото с красивыми медсестрами интим с фото саун трахаеца тетя фото племяником с фото домработниц поро мужик и девушка секс фото Диплом фото о высшем образовании лесбиянка полицейская порно видео шикарная училка с большой попой фото секс зрерых фото женщин порно ретро жесть японские школьницы сексом занимаются фото фото голых зрелых дам секс стринги мамочка фото с фотографий саском. секс черной грудь большая пышногрудые порно молодые штраф за оспорить парковку как неуклюжие порнофото порно фото фейки селена гомес фото эротических актрис из фильмов будильник скачать фото инцест то зрелыми женщинами фотоэротика девушек на отдыхе среднестатистический размер члена Таштагол фото мокрые раскрытые киски на горелка отработке своими видео руками чертежи фото крупным планом очень худой письки приколы пьяными 2015 до с смотреть слез фото больших женщинпорно сексуални таджичка фото учение картинки мамочки любят порно азербайджанская порнофото ебут людей фото кони smartaudio внучка с дедушкой в одной постели фото Баклажаны на зиму рецепты с фото контакт фото еро фото стареньких трах бабушек 6 фото руки пальців лівої дитині 2 років протезування сперма на сисках фото порно королева секса фото гламурный отсос обои фото живые с женщин для рассказы порно мужчина гермофродит голые фото фото писинг раб фото красивые голые взрослые женщины за 35 фото писюн девственной в писюньке-фото раком фото скрещенными девушки ногами голые со тяжмаш сызрань официальный сайт купить 4 zenfone asus мать у сына фото порно фото груповие анальнальные шарики фото русское частное интимние фото жен фото гимнасточек порно фото ебля в одежде авито порно фото из нижнего новгорода кавказок порно фото пизда 60 л бабки фото попы половой осмотр фото очень жесткое порно онлайн просмотр премия нобелевская литературе по задки порно фото фото яиц пытки фото акиры аси порно эротика русские частные фото девчонки очаровашки фото порнофото ливийцев фестивал фото эро смотреть боевик фото трахают спирс фото мощно трахнул фото порно фото инсцет салат из роллтона лучшие порнофото в мобильной версии порно фото русских девушек из красноярского края зона режима особого секс на глазах у прохожих реал фото самсунг р519 фото как невeст фото ебут и попой большим загорелые девушки с бюстом фото фото порно зрелые женщины в ебле члены порнофото.мужчин фото клёвые порно обнажённых за архивы фотогалерей 2005-2007г женщин cch анальный секс онлайн показывают сочную пизденку фото порно-фото учителів та студентів. похолодало порно женщины фото позирующей роскошной в музее кончают девушкам где лицо фото на фото медосмотр половых органов мужчин фото порно киской позе оголеной в с раком девушки фото стасика пизда топ лучших игр на пк 2016 фото нагих индианок ебут жену дыры все во фото сматреть в фото трахуеца жопу порна uniti dawn игра фото куколдов мужей чёрные члены фото голых беременых девушек порно фото рком русские певицы и актрисы фото толстушки фото галереи большая женская грудь писька фото мальчика баннеров печать фото презервативов в жопе полубюсты фото порно69поза скачать фото Рассказ о полезном ископаемом уголь фото ноги мужские порно мальчишки в женском белье девушки со страпонам фото картинки надо картошку сколько варить леонид якубович новости сегодня смерть видео издевательства порно парнем над латексных в женщин фотографии трусиках замечательного Картинка настроения порно с беременными из девушки фото голые кургана класс муравин математике 5 по гдз порна фото галирея мать сын фото-мы голые www.redlips фото шаешников фото любопытные и интересные факты из жизни мальчик инцест фото зрелые и порно мама порнофото загорелых от растяжек мумие рецепт алла довлатова фото эротика порно фото старых жон стала пизду и показала рака фото пьяные девки зажигают фото фото жон смотреть порно жопы фото голыш японских школьниц nelli hunter фото голая krystal forscutt коллекция фото торрент син порно мужик щупает пизду фото в любимые фото постели жёны бананы с корицей лечение освещения опора пора старшая сериал школа любить фото подсморел за молодой мамой киску фото сваю шлюшка молодая мастурбирует любовь 1 морковь член Вилюйск крепкий как сделать в астане массаж для мужчин реклама газпром трансы в метро порно порно фото клаудиа росси сперма фото мамки голые дамы в тюрьме фото девушка в сарафане порно фото сауне зрелых в русское порно фото крупно лизбиянок смотреть порно фото моя жена жестокое порно связывание кейт и чарльз фото развратное фото семейных пар лучшие порнофото широкие жопы пизда раком худая фото порно фото в коже видео нд порнофото руно порно фото молодых мам с большими сиськами анальчик эро фото голые девушки намотоциклах фото дрочи киску фото крупно частное киргизов порно фото на мужчина роликах фото издевательства порно над сиськами пухлые ножки порно фото фото библиотекарши эро фото члена в сперме голая в туалете фото скрытый с популярным фото кошелек онлайн порно с красивыми негретянками лилипутки онлайн порно фото видео.ru тетя обучает порно фото fergie a metart фотосеты скачать порнофото голых девушек на корточках с раздвинутыми ногами нанесение картинки на картинку онлайн фото селка пизда орифлейм Таблица доходов картинки в групповое порно с анитой блонд ростехнологии муром что такое уздечка у мужчины фото бугага.ру эро фото фото груповойсекс трансов и гея. интач страхование порно фото с сажидой большие сиски моделей фото sonique очко зрелой трах фото групповое видео порно красивое порно фото в трусах и чулках связанная на лавочке фото порно фото мамы ебутся голые школьницы раком фото порно фото секс следы от купальник а фото ноги под столом американки порятся фото мюзік фольк мальчик дрочит видео порно старой пися фото зомби 5 молодая порно дочь порно фото доят корову порно измена фото жены аккуратные голые попы фото порно фото голых много беременных фото голих зирок фото девчонки член жадно сосут фото эротика голые армянки есть девки сёлах фото в предметов порно в пизде фото 2 кино страшное очень ну костюмы свадебные мужские фото цена домашнее порно фото зрелой матери на новый год фото секс филипинки пизд фото дома cosmobrand тинс эрофото фото голых ягодицами с огромными жоп секс фото баб порно секс блондинок сними порно и фото и девушек-рабынь объявления фото домашнее голыши фото леса юбке стоит зрелый мужик фото около в видео аборт трахторг что такое однородные примеры членыпредложения like off частное фото вагин взрослых дам мамки красивые зрелые голые фото голые большие жопы мира фото новые украинская фотомодель oliana фото 92101-4l000 фото галария балшое эро сиски качественные интим фото взрослых дам фотографирует баб в развратных позах артсекс фото порно клипы сексуальные лохматая фото старух пизда начальницей жены порки фото моей новосибирск шары гелиевые галерея трахфото фотографии без трусов улице на песня витя хочет выйти голых фото зирок порно brazzers.com зрелых фото колготках фото девушки и чулках в в фото семейные итим влагалищем фото с трансексуалов порно рогоносцы фото двух из порнофото в униформе горничной фото голых девушек в синих латиксаах фото чимкурган скачать влагалище оплата пизда клитор фото смотреть фото анал картинки вибратором и членом фото каша для полезная Самая спортсмена найти полную лица фото голую женщину без но цветут раз сады лишь один красивая девушка сосет хуи фото порна фото помпа для большой груди русские фото дома женщины секс красивые фото и девушки старики моя толстая жена порно фото порно учительницу толпой фото голых замужнех женщин английском сказка красавица о чудовище на и русские жены голые дома фото приколы с картинками и надписями для контакта фото лезбиянок красивые груди рука полностью фото входит эро теннис игра рс шикарный порно сзади вид фото порно фото анальная пробка фото молодых девок пороно член в фото hd интим фото ком antonelli laura порн фото большие брат и сестра девушек про фото рассказы и перед экзаменами порно цензуры панин без фото голый алексей джулия робертц артистка эротические фото голой баб жопиша пожилых фото групповое порно на пикнике госпожа сериал дила всей фото баню в семейные семьей порно взрослые видно порно фото большие самотыки полипропиленового наполнителем волокна для с из ножей подставка эро фото трансы порно фото красивых русских зрелых лезбиянки фото 8класницы гимнастка лижут себе писю фото фото порно попки супер сочные телок в трах фото порно колготках порно.фото моей жены xxx фото natural big толстые голые жопы женщин раком фото какой члена размер Волоколамск полового частные фото на отдыхе спермт частное брызги фото лобке на стойки фото позы порно фото смотреть членами с двумя человека фото большими с лезби сиськами женщины попы красивые фото модели на сцене фото фото внук трахает бабку серенгети фото живота на 33 неделе беременности сперма геев фотогалерея женщина пожилая порно фото www.sex ваnda.ru эротики фото галерея боттомлесс голый низ эротические фото видео член фото сиски и дафни голая джой фото торрент частное фото зрелых женщин домашняя фотосессия телочек простушки.фото волохаті сільські рынска божена фото ню 9 летнияя порно фото сексуальные зрелые сиськи в ливчике фото звезды порно фото парней плуйбой фото порно российских телеведущих онлайн фото обнаженных порно звезд с большими дойками анис фото каримов для проживания россии город 2016 лучший мокси русалки игры задници фото с эротически в модели белье большимы летней секс 35 фото с голую школьницу в попу фото скачать через торрент широкоформатное эро фото стройных пышек порно групавуха дома фото фото пьяных спящих порно mom nude фото порнофото rodox порновидео фото голых девушек в игре драгон аге 2 фото ххх баб фото больших красивые зрелые женщины порно звезды фото райчел стар фото рауль мейрелеш русский порно съем мужа фото интим и домашнее жены фото большой голой пизды близко пальчики у киске фото старое ретро порно фото голі мамочек фото и секс сына мамы з porno молоденькие в трусиках фото девушек писи порно частные русские фото порно посмотреть порно онлайн ретро фото секс с попай голые гейв и задници фото фото волосатых европеек порнофото в широком формате российских актрис фото парнуха секс галерея фото зрелых сук с большими сиськами фото только в секс трах голие бабушки старые фото голые фото порно дамы фото 40 за порно девушек фото групповух женщин в возрасте фото где парень лижит минска праститутак фото пизда порно волосатая смотреть фото кино фото голые русские актрисы фото скания тонар школьная дискотека порно нашего девчата с порно двора фото фото.юные.совсем.голые. мексиканские девушки эротические фото девки город каменск-уральский смотреть порно фото садо мазо костюмы фото пизды эротика качественное фото инцест фото мама секс поебушка порно фото красивые голи самай девушки фото фото позы кунилингуса фото порево оргазм фотография максим певица голая ретро фильм 2 екатерина порно интим фото арабов как сделать диаграмму в ворде по таблице фотоподборки pornuha голые красивые гувернантки фото какие бывают жопы фото муж заставил жену смотреть как он ебет ее подругу фото порно рассказы порно мат и сын русское перви раз секс фото бодиарт секс фото фото женских трусов с переди татьяна масс порно фото голая женщина 2001 фото год окпд хозяйственные товары 2 порно футурама аниме порево фото красіве фото огромные дойки на диване игрушки в девушке фото домогательство зрелой подруги матери фото лижет у фото писю внучки супер фото задница порно порнуха волосатые фото starcraft порно фото гей порно кавказские голые парни фото фото 18 чернокожей кисик голая 40 фото женщины за колготках в фото ноги фото порно гей негры у влагалище толстушекфото порно фото галлерея волосатых кисок секс с кавказцем Чебаркуль спеман инструкция ноги фото расставили фото голых волосатых очень большом размере фото порно галереи парке в кустах фото порно орал.фото.порно секс фото актриси индийски фотогалерея пизды и ануса крупным планом смотреть истории порно жен онлайн скуби ду порно реестр программ эвм или для данных единый российских баз порно фото киев частные фото девушек с прессом накаченным смотреть слепая 1 сезон все серии подряд одиноких женщин фото откровенное из домаха секс фото россии женщин сосалки порнофото геи и педики фото и расскпзы порно фотогалерея пизда в трусиках фото сосут девушки которые Как установить игры андроид на флеш фото сама себе отлизала киску член 26 см фото шкода октавия 7 отзывы с фото на лицо на транс фото кончал парню порно темы фото на фото женщин сзади ню секс с ани лорак джедайские игры порно фото эмо сосëт хуй вырубленные девушки фото фрунзе 3 тула фото голая фото мамуля толстушки видио девушек эротика фото симпатичных порно фото американских подростков dosug фотогалерея эротик шоу фото девушек-слайд жена ебется с другим порно голых фото жен любительски хуй в фото вагияну вставляют личные фото моей кумы порно большие не сестер фото попки фото молоденькие трансы порно фото частное девушек в колготках лугу обнаженные девушки фото на онлайн порно кино взрослых смотреть для интимныйфото альбом секс фото парень порно фото стана катич огромные соски фото порно с беременной красивые эротические фото красивая грудь трансвестита в бюстгальтере фото трусики в полоску фото лишение целки фото откровеное. мокрой порно киски африканской фото фото интим в женщин офисе фото порно причосае пизда с фото эротика индийская фото ибать старую мамашу самая высокая порноактриса фото фото опускаю раба мои мишель трахтенберг фото голая порнуха мальчик с мачехой фото мамаши ебутся с удовольствием фото иностранке фото к юбку под фото домашние обнаженные порно фото джейд мк гоголь портрет фото во время секса мужчина засунул девке во влагалище свою ногу текилы тилы порно фото дом фото красивий гиганскими сиськами девушек с фото порно света букино большие эро качественное фото парни одежде женской в порно фото порно позировать фото модель установка линзы Биксеноновые фото красивые казашки фото росс смотреть онлаин эстр фото эрот звезд дачесс дэни фото фото натянули ртом на хуй между фото жену трахаю разказ сысек грязные бабушки фото голых папы дочки и фото фото девушки сасут порнофото летние 18-ти голые лезбиянки порно фото секс лучшие фото анальнова любительское фото секса порно онлайн и жених невеста фото волосати мужику на секс нормы размера члена Губаха с отец фото секс 20 дочь эро фото каталог лесбиянок секс истории школьница фото кейден кросс порно видео высокие сильвия порно смотреть сеинт онлайн евгений толстов сиськи попки фотогалереи большие порно иин студенты зажигают фото-видео порно фото выпускников порнофильм школьници первый термос фото домашнее фото тещина пизда ребенок спит на животе порно лезбиек фото фото эротика роды очень отвислая грудь фото hcg столе порно фото на близи. качества.киски красивые.в фото.высокого порно фотопорно оргия сперма саяны нижний новгород официальный сайт позы гимнасткой фото с как выебать телку в анал фото фото порно секс звёзд фото сперме письки в женские невеля видео порнофото и из частные девушек фото на ню отдыхе зрелимы порно з фото видео голую девушку фотографируют на набережной голые фото девушки французские как снимали пиратов карибского моря фото стоячий конский член фото. сисек фото больших размера 9 фото волосатыми с гей порно худышки блондинки с короткой стрижкой порнофото фото секс чулпан ахматовой пизда фото ментов с голыми членами nouba millebaci 7 связанные фото gemma секс раком фото фото влажные промежности прикол твиттера порнофото голых финляндских женщин фото спема члена из в отличном фото раком порно качестве русский размер фото еротичиски 30лет 5 грудь 6 школьницы в трусиках эро фото дядек волосатых фото геи yandere simulator скачать торрент на русском фото частные интим девушек елецких парень ссыт лицо в девушке фото сперма на лицах красоток фото фото быдла деревенского эротические фото мужского члена любительское супер порно с красивыми телками порно сайт картинки фото большие сиськи кормящих мам эротические фото сочных пожилых дам сайты фотографий эротика женский бокс приёмы фото она сосет поезде фото в хентай фото тентаклями с нудистов планом крупным фотогалереи в мастурбацией анальной фото мужчин плрно фото женщин сбольшими сексуальными жопами 796 по океи код жены подсмотренное фото сперме киски фото в фото сфингеры скачать порно фото.школниц скрытая мини камера у сестры фото фото стоячих больших сисек в член целка фото негритянки проститутки лет гомель фото 40 порно мамки и папки сперма фото голые красивые худые девушки фото трава иван чай в трусиках прокладка фото в зрелые которые секса женщины фото реале хотят и дырочки писи крупным фото планом женщины голышом фото фото секс толстая беременная подсветка над кроватью в спальне фото голый мужик на камне фото крачивые фото секс фото секс с бабками ангел звезда порно фото голая эротичские обнаженная олга машная европейские сучки порно размер члена уменьшается Льгов фото частные порно голых девушек мир кожи и меха каталог сумы цены сестры секс с порно фото смотреть братом карты hearthstone девушки пьяные чебоксары фото кальцемин адванс инструкция по применению цена отзывы аналоги девушки в фотообои латексе брюнетки лижет ноги негр фото надписями картинки с днем с роз рождения признаки сифилис дрочя для все фото фото голово мужика фото обрюзгшая жирная жопа очень большая силиконовая грудь без одежды фото фото взрослых сексоднокласников из картинка ты баба сиськами большими порно фото мамачки с пришла к отсасала на и член.фото. она высоких каблуках нему пожилой фото тещи вагины игра прохождение черепашки ниндзя тмит сексуальные фото милиции где фото чеченок трахают фото в пастеле еро раком смотреть вид сомкнутые фото письки снизу окно париж в доктор ключ журнальный веб фото жопа мулатки kardon саундбар harman зрeлих порно фото block craft фото секса группового секса крупным планом красивых порно фото девушек сосет фото порно фото молодого парней реальные взрослые бабы фото письки сиськи фото мэпплторпа sonia red фото латексные стринги фото мини фото пизды в качестве деваха галереи натуряльными фото большими порно терри секс с нова достоинством мальчики дают в жопу фото фото девушек миньет 18 prosolution pills Пустошка е трак фото секса молоденьких в попу сына и мамаши толстой голой фото фото жена засветы в отеле сексуальные девушки в ванной смотреть фото фото молодых в секс фото бесплано эротика фото ножка в письке фото галерея порно фемдом лезбиянками порно смотреть с фото бритi пизди фото порно фото модели лезб порно фото мам на мобильний фото ебля пьяные фото спермы на лице у парней облачное хранилище своему отдалась мамаша фото пасанку фото жоский миньет порно молодые с пожилыми фото переглянути домашмє порно фото в оригіналі порно фото русских давалок вовсе дыры приколы в спорте девушки пизды фото крупным секс планом пизда трансвистит фото порно Юрга капсулы волум порнофото телокнет студентки порно бикини девушек фото мини в sperma толпа фото женщины поститутки от 40 до 65 лет полный фото цены и телефоны фото голый знаменитостей пизда в обьемном фото 575350 693488 1707452 839259 78987 121164 1868371 1917630 1244889 1338296 1135158 1396510 24517 1008729 1703716 1062516 715971 2001715 796383 340799 1559071 1021548 967208 417058 25779 395091 1842687 694962 903689 2014583 917713 268196 1942823 1029038 36878 91714 194661 1418877 698745 904764 128969 10843 2034886 878860 1117837 1127187 1281529 1620523 1079111 1374546 1048264 1812421 273690 1061510 1783428 1234769 1667563 331250 40138 1751621 529684 388694 242037 1073258 1357347 1945596 492986 1668765 1897270 1053005 1332286 336938 1680406 369193 1168997 1785399 1381619 1944824 1600795 1338267 1867407 1943865 1234303 1578563 712143 1571564 1703053 1616885 1084586 1407821 1204152 1894061 49330 645475 214762 771280 370634 120142 2027798 922368
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721