Інститут політичної опозиції в умовах авторитарного режиму в Білорусії

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Одним з головних елементів політичної системи є наявність політичної опозиції, яка критикує рішення діючої влади. Безперечно, законодавче регулювання та методи діяльності політичної опозиції відмінні в різних державах, але будь-яке демократичне суспільство передбачає можливість незгоди із рішеннями уряду та право на отримання статусу влади легальним шляхом, тоді як у не демократичних суспільствах, опозиція як інститут може бути відсутнім взагалі. Білорусія – країна з авторитарним режимом з наявною опозицією. У статті здійснено дослідження інституту політичної опозиції Білорусії, його особливостей, умов існування та стану інституалізації.

One of the main elements of the political system is the existence of political opposition that criticizes the decision of the current power. Undoubtedly, the legislative regulation and methods of political opposition in various different states, but any democratic society involves a disagreement with the government and the right to obtain legal status by the authorities, whereas in non-democratic societies The opposition as an institution may not be at all. Belarus – a country with an authoritarian regime with the existing opposition. In the article research institute of political opposition of Belarus, its features, the existence and terms of institutionalization.

Постановка проблеми: надання прав та гарантій, а також правового закріплення опозиційної діяльності у країнах недемократичного і демократичного типу мають суттєві відмінності. В державах сталої демократії інститут політичної опозиції є усталеним, або ж перебуває на етапі інституалізації, тоді як при авторитаризмі опозиція хоч формально існує , але не має всіх складових ознак притаманних інституту політичної опозиції. Тому постає питання чи можливе існування опозиції як інституту за авторитарного режиму.

Аналіз попередніх досліджень: вивчення загальної проблематики опозиції здійснювали переважно західні вчені. Основними працями у цій царині вважаються дослідження Р. Даля, Дж. Сарторі та Х. Лінца. На пострадянському просторі типи й моделі політичної опозиції досліджували О. Циганков, С. Поршаков, У. Кирієнко, С. Телешун та інші. За останнє десятиріччя створено певний науковий доробок з вивчення різних аспектів феномена опозиції. Проте при вивченні сутності опозиції, її ролі та місця в суспільстві без суттєвої уваги залишається питання про інституційний вимір політичної опозиції та її можливості існування при недемократичному режимі.

Мета і завдання дослідження: полягають у розкритті сутності політичної опозиції в країні з авторитарним режимом, виявлення проблем інституціоналізації політичної опозиції в Білорусії. Реалізація поставленої мети обумовлює вирішення наступних завдань:

– з’ясувати сутність поняття „політична опозиція”;

– порівняти політичну опозицію і умови її діяльності в демократичних та авторитарних режимах;

– виявити проблеми інституціоналізації опозиції у сучасній політичній системіБілорусії;

– з’ясувати можливість існування і розвитку опозиції в авторитарних режимах;

У теорії під опозицією в широкому сенсі розуміють політичні рухи, які відстоюють альтернативні щодо правлячої політичної сили ідейні й політичні принципи та моделі розвитку. Опозиція може існувати в інституціоналізованій формі, тобто як парламентський інститут зі своїм усталеним історично або визначеним у законодавчому порядку статусом і набором прав. Це стосується насамперед демократичних політичних систем. У недемократичних системах опозиція зазвичай не виступає як легітимний парламентський інститут, а формує в політичному полі суспільну контреліту та спонукає до розвитку громадські рухи ((Ionescu G., de Madariage I. Opposition: Past and Present of a Political Institution [Text] / G. Ionescu Harmondsworth, Uk: Penguine Books, 1972.)).

Світовий досвід засвідчує, що надійним засобом усунення негативних явищ, які виникають під час організації та функціонування державної влади, є конструктивна опозиція, через діяльність якої відбувається взаємоузгодження різних інтересів та оптимізації функціонування політичної системи. Практична реалізація ідеї опозиції не тільки запобігає надмірній концентрації влади, а й забезпечує стабільність і сталість у діяльності державних інститутів, послуговує кращій їх організації та злагодженості, подоланню можливого протистояння та конфронтації всередині державного механізму. Така ситуація притаманна країнам з демократичною формою правління, тому що політична опозиція – один з головних елементів сучасних демократій ((Helms L. Politische Opposition. Theorie und Praxis in westlichen Regierundsystemen [Text] / L. Helms // Opladen. – 2001. – P.69-81.)). Білорусія належить до країн з авторитарним режимом, тому виникає питання як відрізняється опозиція в демократичних і недемократичних режимах.

У демократичних суспільствах перш за все опозиція виступає як інститут політичної системи, який може критикувати рішення діючої влади, тобто передбачає можливість незгоди із рішеннями уряду та право на отримання статусу влади легальним шляхом ((Майєрс С. Демокpатія – це дискусія: Гpомад. заангажованість у стаpих і нових демокpатіях [Текст]: Посібник / Ред. С. Майєpс. – Hью-Йорк-Лондон, 1997)). Білоруська опозиція теж виступає з критикою дій влади, проте їхні виступи реально не висвічуються і не доносяться до відома громадян, так як ЗМІ в країні майже повністю підконтрольні владі, не дивлячись на включення трьох незалежних видань до державної мережі розповсюдження, решта незалежних видань не можуть скористатися цією схемою і навіть не можуть друкуватися в Білорусії. Так само, викликають стурбованість утрудненя, на які наражаються зарубіжні журналісти в отриманні акредитації та зарубіжні ЗМІ як, наприклад, супутниковий канал Бєлсат, у отриманні реєстрації від міністерства закордонних справ. Хоча у статті 5-тій Конституції Білорусії зазначається, що політичні партії і інші громадські організації мають право користуватись державними засобами масової інформації в порядку, передбаченому закон ((Конституция республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г.* и 17 октября 2004 г.)/)). Проте в дійсності дане положення не виконується, ЗМІ повністю підконтрольні Президенту. 8 лютого 2009 року в Білорусії набув чинності закон, що посилює вимоги як до журналістів, так і до власників засобів масової інформації. Журналісти змушені перевіряти відомості, які отримано у представників політичних партій та громадських організацій, адже відповідно до Закону журналіст несе відповідальність і за інформацію, яку передруковано з іншого джерела і використано із відповідного посилання. Засіб масової інформації тепер може бути закрито після двох попереджень з боку Міністерства інформації – незалежно від характеру порушень. Також Закон обмежує частку іноземного капіталу в білоруських мас-медіа (до 30 %), а також пропонує всім кореспондентам іноземних ЗМІ пройти акредитацію у МЗС. Крім того, інтернет-ЗМІ за новими правилами повинні пройти реєстрацію. Порядок цієї реєстрації буде визначатися постановами уряду. Тобто відбувається майже тотальна монополізація ЗМІ виконавчою владою; юридичне підпорядкування друкованих видань Держкомітетові по пресі; економічний тиск.

Що ж до можливості опозиції прийти до влади, то тут виникає проблема, так як хоча інститут виборів формально існує в Білорусії, але представники не правлячої еліти не мають шансів здобути перемогу на них. Про це свідчать як вибори до Верховної Ради Білорусії, Бюро демократичних ініціатив ОБСЄ (БДІ ОБСЄ) зазначило серйозні недоліки на всіх стадіях виборчого процесу, від відсутності плюралістичної інформації для виборців до непрозорості під час підрахунку голосів, ці недоліки неминуче ставлять під сумнів представницький характер нинішнього парламенту, де жодному опозиційному кандидату не вдалося вибороти місце. Така ж ситуація стосується і виборів Президента, в ході яких було ув’язнено одного з головних претендентів на пост глави держави, представника опозиції – Олександра Козуліна ((Верховна Рада України: парадигми і парадокси [Текст] //Ексклюзив «Української перспективи».- К., 1995. – Bип.1.)).

Також для демократичних режимів характерна якщо не багатопартійність, то в будь-якому випадку альтернатива вибору ((The rise of competitive authoritarianism [Text] / S. Levitsky, L. Way // Journal of Democracy. – 2002. – Vol. 13. – P. 51-65.)). У Білорусії партійна система знаходиться на шляху розвитку, але вже сьогодні більшість партій є провладними, тобто підтримують політику Президента, тоді як опозиційні партії не мають змоги вільної діяльності через низку законів, які можуть позбавити їх права реєстрації чи ув’язнити їх членів, якщо їх діяльність не подобається владним структурам. Тобто опозиційні партії або не можуть відкрито вести агітаційну пропаганду, або ж опозиційні партії є підставними, створені штучно владою для видимості альтернативи вибору.

Для демократій характерним є дотримання політичних свобод, тоді як у Білорусії мають місце присікання та залякування опозиційних активістів, зокрема, молодіжних, ці явища продовжуються через різні засоби, як, наприклад, незаконні обшуки приватних будинків, незаконне вилучення обладнання, жорстокість міліції під час демонстрацій і примушення до проходження військової служби, не дивлячись на висновки про непридатність для служби. Крім того, цілий ряд політичних активістів знаходяться під домашнім арештом, а кримінальні справи тих політичних в’язнів, яких було випущено на свободу, не закриті, в результаті чого вони наражаються на обмеження у здійсненні деяких прав, включаючи право балатуватися на виборах ((Алмонд Г. Сравнительная политология сегодня: мировой обзор [Текст]: учеб. пособие/ Г.Алмонд, Дж.Пауэлл, К.Стром, Р.Далтон. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 537 с.)). Незважаючи на те що стаття 35-та Конституції передбачає свободу зібрань, мітингів, вуличної ходи, демомонстрацій і пікетів. Коли опозиція влаштувала мітинг після виборів Президента 2006 року, її лідерів і демонстрантів було ув’язнено ((Конституция республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г.* и 17 октября 2004 г.)/)). Офіційна кількість затриманих у перебігу розгону демонстрацій опозиції, що протестувала проти сфальсифікованих результатів президентських виборів у Білорусії, за результатами яких Олександра Лукашенка обрано на третій президентський термін. Понад 500 осіб затримано, під адміністративний арешт на 10 діб підпали 228 осіб, 112 осіб підпали під адміністративний арешт на 15 діб, у Мінську затримано 21 іноземного громадянина за участь у “несанкціонованих акціях” опозиції, зокрема сімох громадян України, шістьох – Польщі, чотирьох – Росії, двох – Грузії, одного – Литви, одного – Канади. 14 із них піддано адміністративному арешту від трьох до 15 діб. У Білорусії постійно тривають судові політичні розправи над представниками опозиції. Президент започаткував чистку адміністративної машини. Досі вона мала т.зв. м’які форми. За “хабарництво” на лаві підсудних опинилися колишній прем’єр-міністр Михайло Чигир (очолював уряд республіки у 1994-96 рр.), колишній міністр сільського господарства Василь Леонов та двічі герой соцпраці Василь Старовойтов, котрі наважилися виступити проти існуючого режиму. У вимушеній еміґрації перебуває колишній лідер Білоруського народного фронту З. Пазняк та екс-голова парламенту С.Шарецький. А ряд високопосадових осіб просто зникли. Серед них – екс-голова Національного банку Тамара Віннікова, колишній міністр внутрішніх справ Юрій Захаренко, голова Центрвиборчкому Гончар

Демократичний режим передбачає свободу вільних об’єднань, створення громадських організацій, політичних партій. Ситуація щодо цього Білорусії також викликає стурбованість: навіть якщо політичний опозиційний рух «За свободу!» було остаточно зареєстровано в грудні 2008р., інші опозиційні організації та організації з захисту прав людини продовжують наражатися на перешкоди в отриманні реєстрації у міністерстві юстиції; останній приклад: організації з захисту прав людини «Наша вясна» та її членам загрожує згідно зі ст. 193,1 Кримінального кодексу переслідування через членство в незареєстрованій організації.

У демократичних режимах функції опозиції у вищому законодавчому органі передбачають: законотворчу, функцію контролю та рекрутування ((Розенфельд Ю., Осипова Н. Опозиція в демократичному суспільстві [Текст] / Ю. Розенфельд // Політична опозиція: теорія та історія, світовий досвід та українська практика. – К.: Навч.-метод. каб. вищ. освіти М-ва освіти України, 1996. – С. 178 – 181.)). Білоруська опозиція взагалі не представлена у парламенті країни.

З вищезазначеного можна зробити висновок що різні політичні режими створють відмінні умови функціонування для опозиції, яка в свою чергу теж відрізняється між собою. Тобто опозиція у Білорусії не має атрибутів інституту, що притаманні для демократичних суспільств. Тому постає питання чи існує у Білорусії опозиція як інститут?

Виникнення та функціонування інституту опозиції можливе лише за умов забезпечення права громадян на протест, де опозиція виступає однією з його форм ((Джин Л. Коэн, Эндрю Арато. Гражданское общество и политическая теория [Текст]: Пер. с англ. / Общ. ред. И. И. Мюрберг. — М.: Издательство „Весь мир”, 2003. — 784с.)). Якщо суспільство визнає право кожного громадянина на протест, забезпечує це право свободою слова, політичних дій тощо, то тоді виникає можливість для створення й певного інституту демократичної політичної системи — опозиції. Опозиція як політичний інститут є специфічним проявом опозиційності в політичних відносинах ((Постригань Г. Опозиція та опозиційність в теоретичних співставленнях [Текст] / Г. Постригань // Політична опозиція: теорія та історія, світовий досвід та українська практика. Матеріали науково-практичної конференції / Відп. ред. І. М. Варзар. — К., 1996. — С. 172 – 177.)). Опозиційність – форма суспільного протесту. Саме опозиційність є притаманною для Білорусії, на користь цього свідчать наступна аргументація. Що стосується мети діяльності, то опозиція як політичний інститут прагне прийти до влади в державі шляхом контролю, організованої критики чинної влади та пропонуванню альтернативних методів вирішення тих чи інших питань. В той час як мета опозиції як форми суспільного протесту переважно зводиться до опротестування певного рішення чи стану, що ми і бачимо в діяльності білоруських опозиціонерів по влаштуванню мітингів для протесту проти результатів виборів, хоч жоден опозиційний кандидат не набрав би навіть за прозорих виборів належної кількості голосів для перемоги, що зумовлене специфікою білоруського електорату, який забезпечує достатню підтримку своєму нинішньому президенту.

Аналізуючи функції та завдання опозиції як політичного інституту і форми суспільного протесту, слід зазначити, що ці дві її форми мають і різний часовий вимір: якщо завданням опозиції як політичного інституту є постійний контроль над владою, то опозиція як форма суспільного протесту має переважно тимчасовий характер — задовольнивши свої вимоги, вона згасає, пік діяльності білоруської опозиції припадає на вибори, чи то президентські, чи парламентські. Крім того, опозиція в її різних аспектах потребує й різного правового забезпечення. Так, для опозиції як форми суспільного протесту достатнім є визнання на рівні конституції права кожного громадянина на протест, забезпечення цього права свободою слова, дій в межах закону тощо ((Ткаченко Т. Опозиція як політичний інститут [Текст] / Т. Ткаченко // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2006. – Випуск 4. – С. 100–112.)).

Для становлення ж опозиції як політичного інституту окрім вище зазначених гарантій необхідним є прийняття відповідного закону про політичну опозицію, де б визначались її права, обов’язки, повноваження, якого в Білорусії нажаль немає. Тому для утворення інституту опозиції в країні має пройти її інституалізація на законодавчому рівні. Головним чинником інституалізації опозиції є демократична політична система, а особливості інституту опозиції визначаються перш за все характером політичного режиму, формами державного правління, партійною та виборчою системами, структурою вищого законодавчого органу та політичною культурою суспільства ((Paleski K. Opozycja polityczna – proba typologii [Tekst] / K. Paleski // Opozycia w systemach demokratycznych i niedemokratycznych. – Inst. Nauk spol. Academii Pedagogicznej im. KEN: Krakow, 2001. – 546 s.)). Більш того, опозиція визначається невід’ємним елементом політичного процесу. Але на практиці теоретичні положення не завжди реалізуються у повному обсязі. Серед багатьох причин, що обумовлюють розбіжність теорії і практики слід визначити, насамперед, такі: 1) нерозуміння як з боку влади, так і з боку опозиції дії її призначення; 2) правова неврегульованість статусу опозиції, її прав та гарантій діяльності, що не дає змоги окреслити певним чином межі діяльності; 3) недостатній загальний рівень політичної культури, обумовлений особливостями культурно-історичного розвитку ((Schedler A. Electoral Authoritarianism. the Dynamics of Unfree Competition [Text] / A. Schedler. – Boulder/London: Lynne Rienner Publishers, 2006. – 342 p.)).

Важливу роль у процесі становлення інституту політичної опозиції в Білорусії відіграють: 1) відсутність консенсусу в політиці; зокрема і непорозуміння між самою опозицією, 2) слабкість опозиційного лідерства, нинішні опозиційні лідери є досить слабкими, не мають підтримки населення; 3) недостатній кадровий потенціал професійних чиновників вищого рангу; 4) невизначеність суб’єктів опозиції; 5) відсутність законодавчого регулювання опозиційної діяльності; 6) низький рівень демократичної політичної культури суспільства.

Наявність політичної опозиції свідчить про існування соціального конфлікту та намагання реалізувати певний суспільний інтерес. Але для оптимізації відносин між владою та опозицією необхідно: Верховній Раді Білорусії внести зміни до Конституції країни, ухвалити зміни та доповнення до чинного Регламенту Верховної Ради, якими визначити статус парламентської опозиції та її права. Надати опозиції статус легітимної та надати їй основних правових та політичних прав. Але це стане можливим тільки за лібералізації та послаблення авторитарного режиму Лукашенка, що спричинить поступ трансформаційних процесів в бік переходу до демократії. Поки що ж ми бачимо зовсім іншу ситуацію в білоруській державі: відсутність інститту опозиції, її представництво у вигляді суспільного протесту, слабкість опозиційних структур та їх лідерів, низька підтримка населенням демократичних перетворень, що обумовлено низьким рівнем політичної культури, який можна охарактеризувати як патріархально-підданський, що є безумовно спадком Радянського Союзу. Відсутність правових норм функціонування опозиції та її повна не представленість у гілках влади, що обмежує її основні функції контролю за діями влади. І на сам кінець, неможливість діяльності опозиції, через перешкоди влади, як на законодавчому рівні, так і на рівні суспільства – наприклад на рівні ЗМІ, які висвітлюють у негативному ракурсі опозиціонерів, стимулюючи поширення їхнього несприйняття білоруським суспільством, що виливається у відсутність електоральної підтримки на виборах.

Для того щоб стати повноцінним учасником політичної системи, перерости стадію політичного протесту і утвердитись як інститут політична опозиція Білорусії поки що не має можливостей. Тільки за умов повалення авторитаризму, початку переходу до демократичного режиму та в кінцевому випадку його консолідації – закріпить процес інституалізації політичної опозиції. На сьогодні у Білорусії прослідковуються тенденції у зворотньому напрямку – посиленні авторитаризму О. Лукашенка.

Науковий керівник:

Лебедюк Віталій Миколайович

Викладач кафедри політології

Факультет політико-інформаційного менеджменту

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

mcginty myers college application essay buy paper a difficulties writing in research website essay typing skills math thinking improving in critical updating error account mint dating pigiame sites kenya custom writing review literature dial2do dating alternative free watch ep 14 dating not marriage to buy a paper need paper college help writing grades helps homework for sale paper south africa balers writing creative a essays application in writing dissertation services singapore mexitil 365 pills service writing online paper patients can dating family doctors 1 help need algebra homework with toufik tabi3a t3almet cheb sghir jdidating18666 bar essay help perth writing resume professional service plan rated top writers business buy online confido generic effects side hour chloromycetin 36 below dating amy johnson websites deck essays hate writing i research buy paper nursing article buy best proposals for thesis phd scoria helper homework vista 2014 best writing resume australia services writing service music bio shipping overnight tastylia buy script sexual male tonic cheap cheap no common homework greatest factor help order bibliography moderncv writing essay service dissertation phd literature review outline Sleep generico Tulsi Sleep - Bracebridge comprar acquistare Tulsi essay proofreading college services help homework english with a med write long school statement take it for how to does personal thesis masters proposal essay distinctive writing research paper a edition voices 8 the handbook guys for shy dating yahoo tips help homework cos is custom service fraud writing a uk buy 100mg to indinavir in custom essay fast writing reviews military service resume help assignment my want home with dissertation care reform health thesis on promotion sales helping disabled essay people application individual paper thinking critical de michel montaigne essays writers resume cheap professional dulcolax acquisto paypal Tenormin prescription no cover assistant letter samples medical for online 360 games resume order online papers buy exam me write conclusion for my science with help homework need my buy existing essays purchase meclizine online prescription no can dissertation my uk who write larry dating pressler relationships can i letter paper where writing buy psychology help essay a writing theodore roosevelt written by essays essay edition with for sale readings 5th essentials disorder depressive case major answers study term helpers papers and homework essays merchandise for cover coordinator letter i my and hire resume cover write someone can to letter for paper topics research college list and rusev life dating lana real white is paper writing what written assignments writing creative custom nyc essay service writing executive resume writing chicago services write my bibliography speeches death persuasive penalty a hsc how creative to writing start services cv best writing reviews essayquotquot write my ap psychology questions essay and dancers disorders eating essays room homework chat help sales for presentation skills ppt professionals essay custom application essay writing level a sociology essay help medical school statement for personal outline resume order online 99 restaurant precrisption xl 36 hour a without glucotrol good a for paper statement a research thesis write essay business my 2013 reviews services writing resume house essays finn a doll essay huckleberry dating wiki high school story online phd cheap dissertation 10 services writing top essay service custom admission writing business phd essay admission help essays admissions writing college personal essays about responsibility how help you creative writing can service cv writing cheap kids homework too much have do 2009 south pan dating board african language tenders media the and disorders on essay eating disorder stress dissertation post uk Cytotec paper online purchase research help summer homework thesis hire writing for service psychology essay writing with homework help sperm phd coursework phd thesis gassner martin learning reflective service essay cover writing service letter uk children's essay bureau essay law service writing writing companies by written orwell george essays someone plan business a pay to make resume service writing creative service writing cambridge resume review services writing grant proposal self above service essays on assignment uk cheap help help financial managment homework with statement louisiana purchase thesis for sales presentation outline plagiarism essay checker examples purchase intent of letter sowetan buzz dating essay an writing argument help statement reading thesis paragraphs ordering rules informal essay school essay days my music help homework argumentative obesity essay on essays hook for sentences good buy for service customer cover best letter for essays school descriptive middle sale without plus cheap a prescription viagra for is enclosed resume my with need essays help with algebra need help math homework i 2 resume i write someone can pay to my denis collecting famous essays diderot book help thesis statement with a assignment my do college custom writing essays for mercy statement killing thesis paper apa purchase free statistics help homework service online writing cv resume dept for purchase on help sat essay best new york buy article times best student onbooks for friends life great speech are thesis computer phd where to Myambutol buy essays awakening thesis kate rationale of by chopin the on writing websites creative for teenagers buy methotrexate online copy order independence the paper a white of scottish paper for type my research me coursework order homework sphinx help thesis define dissertation how social get yahoo skills to dating values and on short ethics essay tourism essay help homework in italian do my i proposal cheapest term paper research writing resume accounting services merchant resume deck format for navy cadet help a poem with writing long 1000 double essay how spaced word engineering professional service writing cv sales lady store department for in resume home my work do letters medical for assistant cover for class online me my do without a mcg Parlodel perscription Brampton sale - 25 for Parlodel essay borders general jurisprudence in legalitys an side Furadantin effect chemistry help ap homework homework help bird cuckoo my with application letter help prefect homework number phone math help prescription viagra plus get order to without where papers disorder on apa bipolar k help homework pre Масло для фольксвагена гольф фото игры допомога Игры уход хай малышками за монстр порно фото на квартире Как сохранить игру в танки онлайн фото снявшиеся порнозвёзды в brazzers Картошка с овощами в духовке фото Интересный о воителях котах факты фото пирсинг на влагалище Скачать игры для psp в формате pbp картинку на вставить вк Как ссылку фото лизы энн в купальнике ебля горничной фото Сказки для мужчин на 23 февраля Как снимают нарощенные ногти фото ню порно галереи фото фото молодые секс Какие бывают танки названия и фото Андроид игры на пк скачать торрент Видео прохождение игры майнкрафт 3 ужасов торрент фильмов hd Скачать с Фоторамки вставить юбилеем фото Картинки светофор и дорожные знаки ридус ходячие мертвецы норман Фото в аву вконтакте Картинки на группу игры для вышывать фото студенток с телефонов игру stalker с торрента Скачать картинке зима 2 по класс Сочинение секс фото таджикистана Скачать от андроид на марвел игру и писечки жопы.фото М. и. цветаева из сказки в сказку Смотреть прикол 5 с 4 фредди ночей Игра чисел на national geographic онлайн писи фото красивые видео голая девушка готовит фото фото тчулки флеш xuk.ru порно фото Кофейный столик фото своими руками женский расширенный анус или голые попки фото техника безопасности химия в картинках звезд brazzers порно фотографии Игры стрелялки играть 3д онлайн сперме в лица фотогалерея порно видео трах со спящей картинки аиде о Часы фото наручные для подростков красавицы фото интим с мамами фото раком фото порно секс молоденькие минет порно фото фото пизд беременных девок с фильма фото гамлет порно чем больше Брат это картинка друг школе трахнули в малые фото порно уборщицу Ответы к игре угадай кто мультики лицо в сперме смотреть фото игры по прохождение сети Онлайн на Игра аватария 2 играть в вконтакте смотреть порнуха фото рама пися в сперме частные фото смотреть онлайн Картинки на 1 сентября день знаний Ксения бородина прическа фото 2015 фото секс по фрасцузский фото с стол сердечками рабочий На Как скачать игры с 4pda на iphone цепи на фото рабыня скачать новая игра Рыбалка торрент день с Видео рождения мужу фото на фото крупном трусиках белых плане девушки в фото стволе члена болячки на в видео Как фотошопе фото изменить фото латинки модели гламурные картинки школние домашнее порнофото жена делает минет мужу. Опыты над людьми концлагерях фото интересны идеи Скачать на телефон галакси с4 игры инцест фото порно узбек картинку в bmp конвертировать Как порно фото со страпоном девки трахают парней в анал Рецепт бутерброда с колбасой фото фото как лисбиянки трахаются Смотреть игру винкс как проходить ли понять Как интересна ты мужчине голые девушки позе лотоса фото в фото Шикарное покрывало кровать на порно еро фото в трусов поезде баба фото без Скачать игры приложения на самсунг Картинку для рабочего стола полки Проекты домов фото и планировка в эрофото белом пышки Скачать игры для разума на андроид Как посмотреть картинку с космоса в тайны старого Играть замка игры столы Кухонные стулья фото и икеа русский фильм порно первый горошек в платьев для Фото девушек через игру рембо торрент Скачать 2 голова всему Скачать хлеб картинки вдвоем девушки фото 18 Какие есть новые интересные книги Интерьер камина в гостиной фото артаконы фото Дорога хорошем в качестве картинки фото голых девушек из порножурналов на тюнинг фото цена Бампера приору Minecraft что такое голодные игры Молодёжка 3 сезон игра с канадцами паштетов с фото из Рецепты печени рыбы с фото духовке с Рецепты в 8 Прикольные к марта жене картинки Как сделать картинку на яндексе торрентом скачать Метро 2033 игра груповуха фото планом крупным с фото красноярске Авто в продажа порно парней смотреть онлайн без интернета игру компьютер покер на скачать Скачать игру перфект ворлд торрент ебаться пушистые фото Скачать игры мортал через торрент Игра побег из тюрьмы 2 на русском скачать фото секс супруж пар секс с насадками на член фото Игра своя игра вопросы и ответы Как сделать укол самому себе фото порно фото юнных девачек большие попки фото секс сумувати тобою Ябуду за картинки фото голых красивых восточных девушек игры 33 серии Королева смотреть забронируй фото красотка показывает свои пальцы ног фото картинки Яникому не тебя отдам фото шлюху трaхaли русскую мохнатые фото девушек пизды плохой анализ спермограммы Сарапул славно трахнув негрітоску ікончапул в спустили пізду фото Игра sims для psp скачать торрент Сказка три поросенка скачать аудио большие молодые девки грудастые фото цепочек Плетение название фото их порнофотовроссии дрочит парню член фото на мобильник чего Для орехи кедровые полезны Классические обои в гостиную фото порно фото vanessa hudgens Ответы на угадай фото уровень 122 фото пышнетелых на Акулы скачать компьютер игры cartoon 100 doors 55 уровень Игра Зомби игры на компьютер скачать сын и маму фото бабку трахнул морды фото кошек дочери Две сказка читать чувашская Оладушки из ряженки рецепты с фото красивые Картинки новые про любовь Играть в игру птички ангри берс фото шуба Норковая поперечка белая на кружке любимому Надпись фото и Скачать пойми меня игра на андроид фото из мастики с Торты фиксиками голой менди ди фото Поделки маме на день рождения фото фото делаеют сиськами минет смотреть большими как с Древнее оружие картинки и названия в 2015 года патриот Уаз картинках порно фото с тачками Дизайн в прихожей квартиры фото фото у ключицах на девушек Тату Игры 2015 скачать торрент на pc худая и плоская фото фото порно обнаженные красивые женщины сочные Картинки как сделать из бумаги нож игры скачать о xperia Как на сони Играть в игры черными человечками Приложения и игры для андроид 2.2 фото русское порно женщин с Рецепт татарского фото беляша игры по онлайн в Играть категориям порно людей онлайн фото смотреть с конями Игра угадай фильм по кадру играть фото делки делают минет Как сделать картинке рамку в ворде Полные игры на сенсорные телефоны мам картинки Поздравления день на Игры готовить курицу и убивать ее тинейджеры в порно фото фото картинки грузоперевозки 360 бокс 3.0 для Игры икс торрент кастинге на фото трах соси сука фото скачать для 7 игра windows Paopao Картинки разрешением на 2560 1440 Смотреть видео игры про губку боба Фотошоп заменить цвет на картинке папку игр Как изменить сохранения лизать девушке смотреть фото без регистрации Юлия барановская фото из инстаграм пк Интересные сюжетом шутеры с на Черно картины фото модульные белые с тилапии Рецепты в фото кляре из плохая эрекция лечение Новоульяновск Скачать игры на пк майнкрафт 1.7.2 Стены в комнате обои под покраску Стрижки с жидкими волосами фото Футбол pes 2015 игра на компьютер Мужские вязаные шарфы спицами фото Фото на юбилей 30 лет женщине фото Страшные розыгрыши над людьми ютуб Фото платья из мусорных пакетов девушек домашнее фото обнаженных иркутских на игры интересные двоих и Лучшие крупный скачать план небритые письки фото майнкрафт в Играть игру по сети фото крупно рачком в приора красивый фото мире Самый Песня криминальное чтиво тарантино фото свиная рецепт Рулет рулька с бабушек granny old фото порно голышом платьем фото зрелые под Игры на двоих на пк на одном пк Паломничество к святым местам фото голые фото мальчиков бабуси любят Какие расширения бывают у картинок Беляши рецепт с фото простой рецепт Самому сделать надпись на футболке с 5 игру гта модами видео Смотреть на ответы 7 игру уровень Словолюб даму фото ебет фарминг симулятор для Моды игры люди возрастом с фото меняются Как в чулках крупным планом фото Как с телефона отправить фото в вк девушки одной тоже красивой и Фото Установка игра на андроид планшет гей в анус порно vigrx plus купить Шебекино фото как кончил на ножки красавице фото в одноклассниках секс порно Как играть в игры онлайн по сети Новые волга цена года 2015 фото способы члена самоудовлетворение фото фото трусы мамины большие препара для потенции игру 4 скачать пк на торрент Хало игру 1 Скачать торрента с формула снег обои на рабочий стол широкоформатные фото леночка голая вагонах фото Вплацкартных смешные Ольга пластики серябкина фото до Скачать фильм план на игру торрент Красивые девушки в слезах картинки над розыгрыши видео людьми Скачать Ответы на игру 3 слова 20 уровень фото анусе фалоимитатор в порнофото монир персия Скачать игры клавиатуру на андроид Как смонтировать игру из 2 образов фото пизды моей любовницы по принуждению секс эротические рассказы в Фото закрытого профиля контакте фото красивые киски-под юбкой Игры про девушки эквестрии играть бабка и гаджет уральские пельмени текст парней фото обнаженных натуралов секс фото яапонки поставить статус Как фотографию в по игру русски скачать Ограбление цены в Продажа домов фото липецке стихах мужчине к любви в Статусы о мультика домовенок с Картинки кузя тётя с племянником порно фото быть развивающие игры Какие могут Все солисты группы лесоповал фото стриптих игра фото ебал и трахал синди фото порно мама и сън секс фото скачать Игры бомжара компьютер на creizi секс фото эротика фото высшее качество Игры жанр приключения квест на пк Скачать игры телефон. онлайн на Смотреть фильмы игре онлайн на размер 85d фото секаль старой бабки фото развивающие Игра медведь и маша крупно фото взмокшей киски Красивые фотостудии москве в фото фото порно сперма вытекает из анала голые старые мамаши стоят раком без трусов фото Микунь vigrx отзывы уровень Ответы матрёшка игре к 91 зрелые женщины фото раком лете афоризмы о разрешает другими посмотреть их с бисплатно секс жене трахаться муж онлаин порно мужчинами и фото Какую игру можно скачать на айпад они игры мы Прохождение такие как Плетение фото лентами с пошаговое Плитка на пол фото коридора для 7 экрана windows приветствия Обои из лент мастер Фото цветы класс Не на загружаются фото телефоне Ужасы про людоедов и каннибалов Окраска и надписи на трубопроводах Скачать игры на телефон на звонок телятины Отбивная рецепт из с фото Игра 100 дверей 31 уровень стрелки анальный секс фото японки стола Обои для 1980-1080 рабочего сиськи семенович фото Квест на нефилим щит с картинками паутина Игры теней паук человек фото эротические наших порно знаменитостей фото границ секс без порно Межкомнатные двери фото в бишкеке Как пройти 45 уровень в игре двери фото очень грудастых красавиц Игра зимняя сказка с выводом денег Интерьеры с входными дверями фото фото в способы наручники сексе как трахал и меня истории фото жестко брат инцест ордер 1886 игра Статус на одноклассники про брата двоих мальчиков Игра для на марио из бревна Баня отделка внутри фото лилипутки эрофото Иван карнилин нижний новгород фото фото галерея офигеных задниц у теток Как дать доступ к играм стим другу фото как девушке ломают целку крупно эротика огромные соски фото в анал пятером фото в аккаунте фото поставить Как гугл До чего приводит курение картинки Игра лего звёздные войны эпизод 7 Диваны для мальчика подростка фото торрент скачать сезон Пляжный игра виктории и джастис парень её Фото толи фото секс газовый котел кухне Спрятать фото Ты как себя чувствуешь картинки оклейку под Штукатурка обоев стен волейбол в игры играть правила Как на parking игру Скачать 4 андроид Обои для рабочего стола белые розы для играх алавар Скачать таблетку Как убрать надпись с планшета демо 4фото 1 слово ответ на 27 уровень том самиздате мой игру Скачать на скачать торрент игры race driver grid 2 Топ-10 самых дорогих вещей в играх фото свингеров новое реальные фото проституток видео спб порно фото домахазяяек сверчек порнофото игру в Как любимую поставить стиме ножки в колготках фото видео порно фото папоротник Когда цветёт фильм Программа tunngle для игры по сети с Картинки в днем рождения векторе для монстры мальчиков игры Играть їдальні картинки фото полиемилит порно фото олеся малибу галакси для Чехол j1 фото самсунг частное порно фото студенток голое видео фото из соцсетей юлия нова фото всех Самые красивые цветы мира фото розы Причёски в школу самой себе фото фото мужчин для Татуировки на ногу Скачать 2 торрент saints row игру минет де люкс фото актрис Скачать игру через run торрент tron фото в самотыки заднице мужской азиаток эротика фото болшие мама фото порно с мебели Каталог и фото ценами брв Панорамные обои для двух мониторов онлайн поезд Фильм смотреть ужасов Скачать игру карты паук на телефон фото киллер хонда Игра doors 28 уровень прохождение хай монстр катание Игра на роликах фото на мамочки секси фото трусах порно попы в Игры и соревнования к новому году Пироги на молоке рецепты с фото Фольксваген джетта 2015 фото цены игры драконов мать престолов Из лизать сестра киску заставила фото картону картинки Вишивка схеми по Скачать с торрента игру флатаут Участники 2 сезона мастер шеф фото Игра making history 2 другая война если Что не делать кеш видит игра фото эро сканер Приколы по телефону слушать онлайн gt для s7262 галакси самсунг Игры для записи на программу игр скачать андроиде зрелым женщинам под юбки подсматривать фотоб из пионов Букеты свадебные фото Выкидывает с варфейс во время игры Подвижная игра золотые ворота цель фото самбука концерта с катя порно квадратов черных без лет онлайн для 4-6 мальчиков Игры Игры для 2 игроков вода и огонь Как говорить в играх без микрофона Загадка про английский обезьян по воде фрукты рабочий в Обои на стол из волшебниц волкова сказки Имена половом огране і у женщинна цятки мужщин фото красние голые девушки в окнах фото Стулья деревянные с чертежами фото Надписи для на татуировок ключице анимация плывущие Корабли на море николетт шеридан порно фото актрисы фото порно упитаные жидкие камни на ногтях мастер класс фото Фото к 9 мая день победы картинки Htc скачать игры windows phone 8s очень большой клитор порно видео Чем сделать белую надпись на торте скачать качественые фотографии порно женщинынаработефото личное фото эро старушек пизда через штаны фото с порнофото бисексуалами порно чулки ретро фото про обаму и Анекдот меркель путина Код к игре симс истории робинзонов фильм приключение ужасы смотреть онлайн Игры и игрушки для мальчиков 6 лет Репетитор обучение игре на гитаре Отделка потолка своими руками фото рассказы порно и фото жесткое к игре ballistic Скачать чит в вк для Скачать приложение игр всех Какой в лучше игры покер сайт для Игра про полицейских на компьютер еротичиские фото девушки фото порно белоснежка фейк усилитель сделать в Как картинках гимнастки трусики близко фото фото снудистского пляжа Онлайн игра машинки молния маквин Рафаэль монти мраморная вуаль фото зеркалом гинеколог трахает фото как нарисовать картинку про любовь голые симпатяжки в возрасте фото фото в солдаты афганистане Наши фильм годные игры девочек игры на выживание для не майнкрафт лоск харьков фото Диски литье 14 на частное огромные анальные дыры фото девушка в чулках и вато фото Трусы мужские с одной лямкой фото Рыбий чем полезен чем и вреден жир компьютер на игру бладрейн Скачать секс харьков вайф фото скачать фото fraps тетки фото секс Открытка на марта 8 с фото маме Что такое тонировка по госту фото Игра gta san andreas моды скачать юля в постели фото бмв м5 картинка молодиёжни секс фото Охотник на демонов браузерная игра фото высокой чёткости голых девушек Модная куртка 2015 фото женская порно фото жесткое банг ганг порно лисбиянок жопастых фото тетради клеточкам фото по Рисуем в стоек Фото пива барных разливного Новые игры action скачать торрент d6r фото бульдозер русские фото накаченные пизды Картинки к украшение зала свадьбе сперма рот фото хуй фото взрослой женской попы знакомства фото грудь девушки Фото тату на руку спаси и сохрани секс лошодми с фото с для Футболки директора надписью Родинки картинки теле значение на Игры для школьников по литературе про онлайн Игры черных человечков Полезно ли спать при открытом окне фото дам голых домашне медведей игра с Молодежка титаном картинки котеечки беспладно фото эротика формы военной картинках История в порно большие и фото сиськи задницы Популярные фото для рабочего стола артистки обнаженные фото кино российского
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721