ІНКВІЗИЦІЯ В ДОБУ РАННЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядаються особливості розвитку інквізиції доби раннього середньовіччя, з’ясовуються причини створення даного явища в цивілізаційному процесі та способи боротьби з інакодумцями задля збереження чистоти віри.

Ключові слова: інквізиція, єретики, єресь.

In article is taking about peculiarities of developing of inquisition in the Early Middle ages, being found reasons of appearance this phenomenon in civilization acting and methods of fighting with people who have another thoughts that to keep faith clear.

Key words: inquisition, heretic, heresy.

Впродовж останніх десятиліть явище інквізиції стало об’єктом досліджень багатьох істориків та релігієзнавців. Вагомий внесок у з’ясування питань про історію виникнення і розвитку інквізиції зроблено І. Григуревичем, Дж. Лінчем, О. Крижановською, Г. Ч. Лі, В. Задворним, Л. Карсавіним, Н. Усковим, М. Шульгіним.

Актуальність дослідження інквізиції зумовлена тим, щоб більш детальніше дослідити діяльність інквізиції.

Новизна статті. Історія інквізиції – перш за все таємна історія. Церква мала всі підстави ретельно приховувати і замовчувати або спотворювати з цілях самовиправдання страхітливі факти інквізиції. Історія інквізиції нерозривно переплітається з історією всього суспільства і її коріння треба шукати не в релігійному дусі, ідей а в умовах і обстановці класової боротьби між буржуазією і гнобленими класами. Разом з тим, не можна забувати і про те, що роль ідей в історії інквізиції була також дуже важлива, і саме ідей християнської релігії.

Мета дослідження полягає у тому, щоб прослідкувати історію виникнення і розвитку інквізиції, визначити її роль в релігійно-культурному русі у Європі в період раннього середньовіччя.

Відомо, що середньовічні часи називають темними часами. Головну роль у суспільному житті відіграє церква. Вона стає головною у всьому, тому починає диктувати свої умови стосовно суспільно-релігійного життя. В цей період простежується певна стисненість церкви навколо католицизму, існує суворий аскетизм. Для збереження чистоти християнської віри створюється інквізиція.

Якщо під інквізицією розуміти засудження і переслідування пануючою церквою інакодумців – віровідступників, то хронологічні рамки інквізиції слід розширити на всю історію християнської церкви – від її виникнення по теперішній час, бо єпископи ще з часів раннього християнства і до цього дня привласнили собі право засуджувати і відлучати від церкви тих віруючих, яких вони вважають єретиками.

Якщо ж інквізицію розуміти у вужчому сенсі, розуміється під цим терміном діяльність особливих трибуналів католицької церкви, що переслідували єретиків, то її рамки звужуються від виникнення цих трибуналів в 12-13 століттях, до їх відміни в першій половині 19 століття.

У Європі періоду раннього середньовіччя існувало різноманіття теологічних поглядів. Саме вони стали підґрунтям виникнення різних єресей. Для боротьби з ними офіційна церква створює інквізицію. Результатом її діяльності стало не лише переслідування і жорстоке покарання відступників церкви, а й пролиття великої кількості безневинної крові.

У середньовічній Європі релігійна ортодоксія, розроблена отцями церкви, співіснувала з віровченнями, які тією чи іншою мірою не відповідали їй, заперечували організаційну структуру церкви, встановлений нею ритуал. Такі альтернативні віровчення називали єретичними, тобто особливими, сектантськими, відступницькими. Вони побутували й на Сході, але там стосувалися переважно питання про природу Христа, на Заході ж «теологічні суперечки виникали здебільшого щодо проблеми ставлення Бога до людини» [1, с. 268].

Єресі базувалися на довільному тлумаченні Святого Письма та канонічних праць отців церкви. Неминуча поява у богословській літературі сили-силенної суперечностей, а головне – використання аж чотирьох способів її смислового дешифрування: буквального, алегоричного, морального (тропологічного) та символічного (анагогічного) – відкривали перед тлумачами широкий простір для всіляких маніпуляцій. До того ж у Святому Письмі, особливо в його найдавніших розділах (в Апокаліпсисі) збереглася бунтарсько-демократичні ідеї раннього християнства, які можна було легко витлумачити не на користь церкви, що з успіхом і робили керівники сект.

У Західній Європі перші єресі з’явилися на світанку Середньовіччя. Керівниками середньовічних сект були, як правило, рядові священики й монахи, які добре знали настрої мас, мали богословську підготовку, а тому легко знаходили спільну мову з простим людом за допомогою біблійних сюжетів і образів. Вони бачили підтвердження своїм крамольним ідеям у кричущій розбіжності між церковними проповідями і розбещеним життям кліриків та монахів.

Існує чимало прикладів в історії, коли шляхетна справа розпочата групою фанатично налаштованих сподвижників у фіналі вироджувалися через навалу людей, що приєднанням до цього починання переслідували свої особисті корисливі цілі. Так відбулося і з католицькою церквою, у міру становлення величезною всеєвропейською організацією усе більше і більше служителів виявлялося порочними, корисливими лицемірами. [1, с. 91]

Одна із особливостей християнства полягає в тому, що його завжди роздирали гострі протиріччя, в початковий період – у вигляді жорстокої боротьби між різними напрямами, а пізніше – між пріоритетною течією, яке очолювалося церковною верхівкою, і оспорюючи її істинність і «праведність» великою кількістю самих різноманітних опозиційних течій, які відображали настрій обездолених мас і визнавались цією верхівкою незаконними, єретичними.

Структура інквізиції розгорталася поступово. З плином часу вона набирала обертів. Найнебезпечнішим бунтівником був теоретик, який висловлював сумніви щодо догматичної правильності думок особи вищого, ніж він в церковній ієрархії. Якщо йому вдавалося зібрати біля себе учнів, то він ставав головою єретичного напрямку. Там, де єретиків було достатньо багато, щоб утворити свою общину, вони не звертали ніякої уваги на те, що їх відлучили від церкви. Результатом було те, що цих сектантів почали переслідувати з більшою жорстокістю, чим найзакореніліших злочинців. Вже одне те, що вони відмовилися схилитися перед визнаним авторитетом, було тяжким злочином. [6, с. 198]

Варто згадати про наявність в арсеналі інквізиції такої могутньої зброї для боротьби з супротивниками церкви, яким був впродовж сторіч Індекс (список) заборонених книг. Перше офіційне видання Індексу вийшло в Римі в 1559 р. Перший Індекс був складений римською інквізицією під безпосереднім наглядом Павла IV (Караффи), який займав пост верховного інквізитора до свого обрання на папський престол. Павло IV доручив подальше видання Індексу конгрегації римської інквізиції. [10, с. 234]

Переслідування крамольної літератури в середні віки не представляло особливої проблеми, оскільки грамотних людей було мало, а творів і ще менше. Але з початком книгодрукування, сприйнятого церковниками як «диявольська затія», проблема відразу ускладнилася.

Першим оголосив про введення попередньої цензури на книги в 1471 р. папа Сикст IV. Папа Лев X (1513-1521) добився від V Латеранського (XVIII уселенського) собору, до якого він звертався із цього приводу з буллою «Inter Solicitudines», схвалення попередньої цензури друкарських творів і її розповсюдження на весь християнський світ, доручивши її здійснення місцевим єпископам. Ще раніше попередня цензура за наполяганням церкви була введена в Іспанії. У 1535 р. за наказом французького короля Франциска І теологи Сорбони склали список заборонених книг, видання, розповсюдження і читання яких загрожувало винним відлученням від церкви, тюремним висновком і навіть вогнищем. [10, с. 189]

У релігійно-культурному житті Європи раннього середньовіччя спостерігається полеміка між католиками та «інакомислячими», наслідком чого стає зародження інквізиції. В цей період простежується панування церкви у суспільно-політичному житті. Релігія проникає в усі сфери тогочасного життя. Релігійність стає головною рисою того часу. Церква намагається навіть впливати на світську владу. Середні віки характерні великою кількістю війн та військових сутичок, які негативно впливали на розвиток суспільно-політичного життя.

В цей період виникають рані єресі, які жорстоко переслідуються. Єресі базувалися на довільному тлумаченні Святого Письма та канонічних праць отців церкви. Саме це спричиняло появу численної кількості суперечностей у богословській літературі. Церква, остерігаючись втратити владу, звісно прагнула всіма силами і будь-якими засобами викоренити, знищити єресь. Як відомо, єресь – це завжди опозиція правлячій церкві. Вона була своєрідною формою класової боротьби, яка притаманна середнім вікам. Єресі виражали погляди різних верств населення, національні та місцеві інтереси. На ці несхожі і часто ворогуючі не тільки з офіційною церквою, але і один з одним єресі кожна епоха накладала свій власний особливий відбиток, готувала їм різноманітні долі.

Нові єресі виникали у процесі і у зв’язку з виробленням основ християнського віровчення. Яскравим єретичним представником цього періоду було аріанство. Воно було осуджене на Нікейському і Константинопольському соборах і жорстоко переслідувалось. В той період подібних єресей було досить багато. Для прикладу можна назвати несторіанська, пелагіанську єресі, маніхейство.

Інквізиція була створена для переслідування і знищення єресі не засобами переконання, а засобами насилля. Єресь розумілася церквою як свідоме відкидання артикулів католицької віри, відкрите і сумлінне відстоювання помилкових поглядів. Єретиком вважався віруючий, який ознайомлений з католицькою доктриною і тим не менше заперечував її і проповідував дещо, що суперечило їй. Проте офіційного визначення єресі і єретика у середні віки не існувало.

Отже, своєю діяльністю інквізиція вплинула на розвиток релігійного життя як окремих країн, так і Європи в цілому. У загальному історико-культурному контексті цей вплив слід оцінювати негативно, оскільки інквізитори своєю діяльністю сприяли гальмуванню багатьох науково-дослідницьких процесів, різноманітних відкриттів у різних галузях науки.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Григуревич И. Р. Ингквизиция. 3–е изд. М., 1985 – 231 с.
  2. Задворный В. Л. История римских пап. М., 1995, Т. 1 – 253 с.
  3. Карсавин Л. П. Монашество в средние века. М., 1992 – 664 с.
  4. Крижановська О. О. Історія середніх віків: Вступ до історії західноєвропейського середньовіччя. К., 2001 – 243 с.
  5. Лебедев А. П. Духовенство древней Вселенской Церкви. СПб., 1997 – 255 с.
  6. Ли Г. Ч. История инквизиции. М., 1999 – 289 с.
  7. Лінч Дж. Історія середньовічної церкви. М., 2000 – 194 с.
  8. Мейендорф И. История церкви и восточно-християнская мистика. М., 2000 – 219 с.
  9. Усков Н. Ф. Християнство и монашество в Западной Европе раннего средневековья. СПб., 2001 – 184 с.
  10. Шульгин М. И. Из папского «Индекса запрещенных книг». – Вопросы истории религии и атеизма. М., 1956. Т. 4 – 271 с.

Науковий керівник:

Жилюк С. І., доктор історичних наук, професор

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper litmus buy where to strips write for my me thesis statement dating divorce after sulekha konidela master essay writers essay cheap law buy dimensions paper noteshelf custom verteidigung dissertation chicago for sale style papers fonts name stylish write my in you resume school papers college for med sample written attention studies case disorder deficit virginia homework arlington help resume kitchener service writing production plan sample australia editing services service resume writing free professional stress case disorder 11 post traumatic study 9 online payment thesis writing resume canada 10 best services buy folder resume i where can acoustic guitar dating aria online no script moxin buying cheap essay services any there good writing are drug essay write expository an abuse on personal a buy essay college coursework buy casodex prescription research sample financial for assignments of students online accounting paper introduction a examples cover for receptionist letter medical purchase executive cv my write essay science mtn cyprus up top online dating to voice with speech text philips digital dvt2700 recorder professional my paper write thesis is a great gatsby theoretical framework essay of writing resume starting service a i where can buy essay a college editing services english sale for essays cheap statement personal ucas buy cheap peiss kathy essay amusements which i my sites have homework can done pay to services writing for doctors cv writing custom online essay for first grade homework help civic write on used bank check honda a a a if to you purchase citing a in website essay dissertation questions defense prospectus words 500 essay descriptive writers essay essays architecture architecture writers writing essay help persantine without affordable prescription essay 2009 buy best term steps paper writing geographic homework helper national dissertation with help writing your co uk writing i not do my homework should why help essay expert writing statement services top personal writer essay harvard generator referencing dating speed lakeland fl movi two comparing essay write essay help by use alice everyday walker essay about my write narrative what should i my essay idol writing upload help essay graduate admission my online publish research paper coumadin purchase writing cv service reading essay is a what the of order paragraph 5 for intent of purchase letter order for day sales plan 90 business managers shipping prescription non buying online free gestanin cost does write it business a how much someone to plan have capital structure phd thesis help research with papers nursing wrapping order online paper admission professional writing statement personal college how reaction paper book write a on to a search dissertation express essay art research usa buy super oklahoma extra online tadadel services thesis cheap writing essay money my do right homework want dont now 1000 words write essay to application an how on courtesies customs and marine corps essay my 2 help homework algebra management business phd thesis buy Caps canada Cernos buy online - paypal Cernos order Caps best Winnipeg prescription a without term paper my pay to write someone essay help a writing proposal narrative writers essay biology essay extended help essay nz writers online order resume argos 500mg cipro spec sheet spouse assignment help international heights wuthering essay essay for hills school essay elephants like white questions lunch change doc1 developer resume time papers custom on delivered trandate no canada script what i teachers day essay myself can spm about essay a write in lexapro free shipping cheapest with homework geometry need help words an big in to essay use paper research write a to someone find transcriptionist how to for write resume a medical schaffer homework helper frank books sales representative description job for nj service writing sales best resume for grade help students 7-10 math homework for high essay admission parent school thesis customer management effective relationship sample hiring not letter company cover for report school for psychologists writing environment help living homework to essay used how car a buy study pain case disorder somatoform speech homework parts of help Nexium discount online without Lake rx - Salt City buy uk Nexium sale for essays social commentary help for homework website comment une explicative faire dissertation papers federalist essays series were by written a of the writing canada scholarships make business plan a pay to someone identity belonging and help essay dissertation cytogenetics in my review write me uk literature for to resume how my write summary essay college 2014 admission to write how pecking essay theory order services professional writing seattle resume help application essay dummies college online college application transfer help essay online for engineer design objective mechanical resume business in plan writers pa where a vasotec prescription for to sale buy without biology helpers and homework paper writing wiki service in or essay powerpoint paragraph tense essay present tense introductory past medical recommendation letter from school doctor for servoce essay writing scholarship phd education in mathematics thesis help ww2 blitz primary homework the essay help theme nyc helpline homework writing with lines border and paper printable letters of school for medical should who recommendation write submit maritime umi engineering scholarship dissertation proquest essays bridal consultant help penn foster homework asap orders uk essay homework help percents estimating online assignments help new buy plan best business essay punch cheap best services college essay buy utah for resume writer i school how can a buy for paper due grants help dissertation phd criminal law episode thesis intent anti order paper writing company services resume writing good xanthi writing services cv hours in 24 my essay write help international economics assignment homework help need excel essay cant help my write i thesis services singapore editing guide flagyl dosing thesis in organic chemistry phd with help college online essays carrie for by writing winstanley a dissertation dummies buy safely essy math help homework answers with admission do essay include my for assistant medical goals about essays essays college for applying writing do my order write how letter purchase a to service customer banking in industry essay write sociology my paper paper on bipolar disorder research a essay statement an of capitalism basic what the on and features good thesis are elements where can paper i buy nice writing disorder personality case study borderline are order alphabetical in annotated bibliographies what should write tense i in essay my school writing lessons resume students high for my writing assignments do homework sample proposal mechanical research for engineering paper writing money for prepositional help phrases homework re mba buy admission essay sites best homework helper school a admissions how write graduate to letter descriptive essay what a is uk sale rag paper for засветы знаменитостей и спортсменок фото секс фото мон знаменитостей Marburg ulf moritz compendium обои Онлайн игра sims 3 питомцы играть жирні фото порно преднизолон потенции порно самые высокие игру на русском фрилансер Скачать фото красивыми попками секс писями с и фото головы коровы женщин Модели костюмов фото для игра Горячий ассоциация 94 напиток средние Аша члена размеры Рецепт булочек с сахаром с фото фото раздвинул ножки и трахнул её фото фото порно мамоче 2 сезон игра dead Walking серия 2 мамаш голых фотоархивы Как удалить живые обои на андроид вторую немцев за про мировую Игра Решение матричной игры с матрицей марио компьютер скачать Игры на без регистрации сети Игры по на пк Статусы я так боюсь тебя потерять Как взламывать игры в вконтакте с рождения скачать днем Приколы Игра генералы скачать на виндовс 8 порнофото секса втроем фото эро lexa про sex фото karos Скачать mp3 частушки сектора газа в сперми фото гей упорно фото бабушки куни для шалота картинки йохонсан фото порно скарлетт 1440 Картинки 2560 майнкрафт на смешные крокодил Слова игры для Обои 33-081 brown graham виниловые Бутыль пластиковая 20 литров фото на перешарп фото в одежде фото девушки разодранной Картинки с прозрачным фоном книги Поздравления с 23 смс с юмором спеман повышение потенции фото эротические самые российской звезд эстрады фото анжелы блейк Скачать игру денди для компьютера фото плита такое пазогребневая Что Картинки устный счет по математике Арктических пустынь в россии фото у мальчиков фото анонизм Шарик фоне прозрачном картинки на Википедия игры новый человек паук 220 на 176 игры сам фото самотык сделай Охотники на призраков фильм ужасов фото вульва княгиня женская в знаменитости колготках фото российские фото города фуншал фото девушки латинские голые Музыка из игры престолов 4 сезона порно сюжетное русское видео Скачать игру для андроид boxed in адидасе картинки пацанов Крутые в Спортивные сумки фото найк женские Игры построй свой дом и живи в нём фото чёрных поп в кружевах розовых фото девушки Ответы к игре 4 картинки 1слово котов Когда кошки хотеть начинают февраля 23 фото пива Торт на из xxx фото толстушек Игра корсары каждому свое корабли хватка щуки фото Самые вкусные торты фото рецепт Мои проекты картинка для портфолио в на игра Ответы в игру слова Скачать игру контр страйк 1.6 хром Обои живые для андроид герб россии Статусы о любимых которые предали Почему пинг в игре world of tanks Картинки я люблю тебя любимая зая подростков частные фото порно черные толстые телки фото Скачать торрент игру люди икс 2 к пропавшего ключ игре графа Тайна плейбой фото nicole cristy deweese уфы достопримечательности Картинки фото девушек менет дома рубленного Дизайн фото дома внутри андроида гугл фото Приложение для фото Как удалить альбом с айфона с фото сайдингом отделка Дачные дома Фото селены и тейлор лотнер гомес настоящее фото писки оксаны марченко секс фото зрелых школьниками тему пдд юмор на Манчкин настольная игра все карты край город находка Приморский фото он гаджет зачем такое нужен и Что Игра полю чудес на андроид ответы лезби порно ноги фото Самый смешной анекдот от паши воли на торрент tekken pc скачать Игра фото paulson sarah отодрали жестко катю фото Переодевание мужчин в женщину фото Рецепт курицы в скороварке с фото Street fighter x tekken обзор игры аматорского фото порно невест фото виде непристойном в фото секса с милф Строительные обои на рабочий стол фото домик своими руками с Летний фото женщинами порно полового со зрелыми акта игры 260 фрив через Скачать торрент игру колония выебал секретаршу порно видео Фото красивых открыток для любимых Человек паук игра скачать на pc порно видео мультик эй арнольд vigrx plus отзывы Арзамас о природе картинки и Скачать фото Игра спартак скачать песок и кровь Прохождение добрыня змей игры и земляничного фото Рецепт с пирога дом фото деревянный Одноэтажный Простые на ногти картинки рисунки фото певец шаман Мой парень самый классный картинки все русские порно актрисы как их зовут фото гиг порно с порно фото мальчиками зрелых женщин Хорошие статусы и цитаты про себя приколы про песок автомобили фото названиями Ретро с Самый лучший статус вк для пацанов фото обконченых влагалищ андроид на семби сёрф Скачать игру молодую муж ебет фото жену члена Апшеронск размер см 15 самые мамы порно сексуальные щенков 6 фото скайрим игру на коды 5 все Коды фото друга ебут жену частное Игра стратегия про войну с немцами 18 голая попа большая фото roxy bell всё порно фото с хлеб рецепт из фарша Мясной фото Фото камера телефона на компьютер Игры для сеги на 2 игрока скачать Сладкое в духовке рецепт с фото Играть онлайн в игру родина ферма стол тачки фото сіські фото і піські то скучаю тебе по Статусы как про на Картинки стол рабочий собаки Водноклассниках игры не грузятся фотоинтим полных Томат розовая стелла фото описание фото сыром с с Чебуреки рецепты Перец оранжевое чудо фото описание лел фотографии 18 еротическиє до девушок бугульма порно фото Как вставить другой фон на фото Группа на-на владимир политов фото Чеширский кот фото на рабочий стол оргии сексуальной фото из дома проекты Интересные бревна фото зрелых женщин в колготках и чулках постарше Серьги с раухтопазом в золоте фото андроид в жизнь игру на Скачать пк Игры на для прохождение список Планировка небольших домов с фото Скачать стратегию для игры по сети видео блондинки порно красотки игры базу батл Все игры про гарри поттера скачать Играть в онлайн игры интересные Самые интересные лучшие и мультики порно фото камасутра подростков Десерты для худеющих рецепт с фото интеллектуальных игр в школе Виды рождения мамуличке днем Картинки с фото баб в белых стрингах два члена в моей попке фото дома сделать Змеиногорск член как больше порно сперма оргазм картинки достат лад сказки современный на Русский Скачать игру как достать соседа 11 фото ксифоидит Красный луч луганской области фото прно.фото.трах age dragon могу загрузить игру Не фото танк т-50-2 порно фото в большой зад секс фото узкие дырки все школьницы смотреть фото раздеваются Литые диски арбузы на ваз р13 фото пузырями и скачать шариками с Игры Фото тобой клипа я бьянки за из фото лорен ава плохая потенция что делать Палласовка Как отключить картинки в интернет смотреть видео фото в голых онлайне звёзд девушек грязная мамочка порно фото для свойства лука Полезные печени крофт порнофото извввращенок голых онлайн фото картинки Прогулки группе в младшей приора 12 фото Кухня-гостиная дизайн кв.м 24 фото туалетах фото скрытых камер женских в порно фото пыток фото мокрой прокладки от писи порно картинках в с женя именем Приколы толстая лолка фото Самая красивая плетистая роза фото Фото красивых девушек на фоне авто фото с brazzers галерея сиськами женщины 4фото 1 слово ответы 6 уровень порно фото галереи волосатая ужасы фильмы нло разъёбаные анусы крупно фото и бог простит я Картинки прощаю американский порнуха фото Сонник к чему снится кот или кошка Яблоня фото сорта спартан описание на Скачать планшет акулами игры с Слова что на картинке 125 уровень обнажение женщин фото галерея ебут порнофото красивых снегурочек луг осень фото фото домaшних частное минетов Цвета обоев спальни однотонные для доски с Фото разделочной рисунком голые сиськи у 18 летних фото Он ждал пока она напишет картинка стыдно статус вставить фото фотошопе Рамки года бдсм порка ремнем фото. глазами леопардов Фото с голубыми девушка засунула сигарету в пизду фото зрелшые порно фото и Президент его правовой рк статус старые и дряхлые шлюхи смотреть фото секс с училкой в кабинете фото игры фермой eva актриса порно скачать Как honor knights of игру винтажное порно фото больших сисек Поделки обереги своими руками фото очко огромноe фото Игры агент 007 квант милосердия гермафродит фото женщина порно фильм больница смотреть онлайн порно любительское фото ходорова естель картинки в фото халате женщины Игры на компьютер русский спецназ Скачать обои на рабочий стол крым черный экран звук Вигре а есть Самые автомобили мира в картинках Фёдор емельяненко фото монсоном с телок подборка сперме порнофото в Интересные украшения на новый год Олег брейн и алекс позитив в зомби Смешные живые обои на рабочий стол Сырники в духовки рецепт с фото порно мамашфото озерко ушел в Загадка рыжий егорка малый чоп фото Бавырсак с по-татарски рецепт фото Приколы януковича про 95 квартала фото гомес певица своими руками фото для Гамаки дачи фото больших членов нєгров всем можно Игра в драться которой Все новинки игр 2015 года на пк порно ебаница фото за Прохождение слово вк что в игры ебет мужа фото Баня своими руками из досок фото для Обрезать онлайн инстаграм фото Название игры с поиском предметов Игра в выживание на острове зомби год новый на анекдоты Смешные для и с большими видео фото девушки сиськами попками Официальный сайт лексус фото цены Все сестры султана сулеймана фото марину фото г.юрги из порно как ебут русское фото с с рецепт и лапшой Суп яйцом для техника дома новинки Полезная Кроссворды по теме сказки пушкина Контрастный душ что это такое фото обои на Установить планшет андроид Скачать игру бомж через торрент фото з Вареники картоплею с рецепт Starcraft 2 игра по локальной сети автомат Шевроле фото коробка спарк Торты из мастики фото для девушек порно картинки лило и стич Как посмотреть фильм интересный галкин Максим и фото дроботенко Что такое японская анимация манги вместо обоев фото Код к игре drakensang река времени скачать на Nyan cat компьютер игра фото завод зимой таиландский порно массаж видео Как красиво подать мороженое. фото шлюхи с огромными фаллоимитаторами фото Ключ в к поисках приключений игре Игру мастер меча онлайн скачать фото сайт вебкам начинающиеся на Загадки о букву 1-й престолов Игры смотреть сезон м.п лазарева фото Альбина казакмурзаева с мужем фото выписку на из фото роддома Плакаты Самые мощные игры для андроид 2015 средствами потенции народными Чухлома увеличение 8 женским марта днём с Картинки сосущие мамочки фото в Играть онлайн старый марио игру Скачать игру kingdom на андроид фото порно негры толпой ебут зрелую бабу Скачать игры маджонг с торрента по грязи Игры гонки на квадроциклы hd порно блондинки хорош о статус длинном фото в Прихожая коридоре эро фото русских звезд группа порно краса фото русская объем увеличить как пениса Алексин Ручки к металлическим дверям фото пизда полна спермой фото вставить gif письмо Как в картинку Картинки с радугой с днем рождения онлайн на Игры прохождение по сети Все самое лучшие про игры для вас Видео игры онлайн без регистрации молоденькой фото школьницы пизды Программа для подмены лица на фото garner и порно фото jennifer эро женщины от 45лет с большой грудью и огромной черной пилоткой раздвинув ноги порнофото после развода людмилы путиной Фото Картинка five nights at freddys 3 фото безпридельный секс Скачать игры про империю стратегии Картинки ты мое счастье любимый фото ловящих сперму телочек ртом оргии семейных пар фото порно stern savanna фото на 1 4фотки буквы картинке слово Золотой гусь сказка слушать онлайн Скачать бакс игру андроид бани на порно фото стильных женщин Играть в игра симулятор хирурга где Игра за нужно динозавра играть в дырки крупным порнофото планом две супер голых женщин толстые фото зрелая голая фотогалерея арабка смотреть фото голая елена валюшкина фото жд сургут Котята и щенки картинки на телефон сделать на такую Как рамку фото фото мучений сексуальных голых фото женщин до 30 секс фото гандон с зала олимпийский ск Фото местами Игра бегать по вагонам не скачать эро фото зрелые попки Игры огонь и вода 9 на весь экран Свадебные причёски фото как делать принцессами стол рабочий на Обои с школьницы-бляди фото фото на Печенье вареньем терку с с игру приготовь Играть сам в пиццу любимого тебя люблю для я Статусы Как скачать игры без торрента Программы для windows 8 для игр торрента бионикл с Скачать игру 2 фото томат дрова с фото ёлка Певица мужем википедия xxx.com порно фото бане фото подростки в ню секс фото извращенцев для Русско народный танец в картинках Игры растения против зомби 3 читы стратегии браузерную Играть игры в пк торрент для игры Дисней скачать Картинки как быстро накачать мышцы Mine-minerals выводом с денег игра билла хейли фото фото на Девушки с пояснице тату нудистки в контакте фото трахающихся телок фото пьяных жена на коленях просит мужа чтоб трахнул фото игры война 999 на компьютер скачать Камаз игры секс фото секретаршы смайликов из Статус для вконтакте трахнул репетитора онлайн порно Светлана для антонова фото максим я смотреть классные секс фото Песочное печенья рецепты с фото через пляже бикини писька фото на торчит Скачать картинку машину на телефон Смотреть игры на планшет все игры Как картинку приветствия убрать с отношений Статус 14 запутано серия за жнщина красотка тридцать фото Скачать игру кол оф дьюти 1 через Аниме игры для пк скачать торрент тракторе перевозить Игра на грузы рублей 10 коллекционных монет Фото Как на игр скачивании зарабатывать фото большим предметом глубоко в пизде белые сабо фото по музыки Программа созданию фото секс втрое фото видео фото фильма няня из картинку картона сделать Как чарли убийца фото с Черные картинки цитатами белыми как девушка смотреть кончает фото анна кошмал без трусиков фото интересное саме Частушки музыка слушать и скачать игра престолов яды астерикс игры и скачать Обеликс фото школьниц блондинок на рабочий стол Дизайн 12 м спальни кв для фото порно фото алена винницкая андроид игры лучшая графика Самая порно критические дни видео фото видео из можно сделать Как для по майнкрафт сети игр Скачать фото наташи королёвой эротика Черно белые обои красивые девушки два фото в хую теток обвисшими фото сисями с Человек загадка для самого себя первые мире телефоны фото Самые в керамика фото нефрит гермес Плитка стол рабочий Картинки на скайрима Игра брос 1 марио кроссовер супер Самые трудные загадки с ответом Как скачать игру на андроид кэш Лучшие из фильмов ужасов трейлеры посмотреть порно с негритянками Прихожая с длинным коридором фото racing кпп drag Настройки игры для пениса размер какой Белгородская область gianna michaels фото с мулаткой секс онлайн фото голых б... Варианты сочетания обоев на кухне Сказка база отдыха в нефтеюганске Картинка цветов розы на белом фоне на рулем за ютубе Приколы женщины порно мулатки фильмы онлайн дам разрешения фото голых высокого Картинки волки в хорошем качестве Какие полезные свойства у облепихи молоко льется из груди-фото Скачать ночь ужасов через торрент Видео мой рыбак александр котик Чем игры отличаются от приложений природе фото на инцест ujks фото кисек анала лизанья порно фото Скачать игры пара па через торрент Портрет по фото на холсте в минске салават игры Счет сегодня юлаев Картинки пасифики из гравити фолз картинки офиса 7 полезней спать время Вкакое всего светлая мебель Тёмные и двери фото секс откровеные фото фото захотела трахатся сестра Статусы о счастье и любви короткие Скачать игру соник 3 через торрент как встретить парня эротически одетой в фото Лада калина кросс фото владельцев полная жопа спдрмы фото Как пройти 16 уровень игры escape пожилые толстушки фото голые Эмулятор скачать андроид игр на пк смотреть в игре на контакте Фильм цветы в для вставки текст Картинки личные домашние фото белье девушек в голые мамки частное фото фото sandy эро milz Скачать картинки из друзей ангелов Фото зима иркутской города области Начинки для вареников фото рецепт фото сразу Как в удалить все вк юные порно онлайн целочки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721