ІНКВІЗИЦІЯ В ДОБУ РАННЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядаються особливості розвитку інквізиції доби раннього середньовіччя, з’ясовуються причини створення даного явища в цивілізаційному процесі та способи боротьби з інакодумцями задля збереження чистоти віри.

Ключові слова: інквізиція, єретики, єресь.

In article is taking about peculiarities of developing of inquisition in the Early Middle ages, being found reasons of appearance this phenomenon in civilization acting and methods of fighting with people who have another thoughts that to keep faith clear.

Key words: inquisition, heretic, heresy.

Впродовж останніх десятиліть явище інквізиції стало об’єктом досліджень багатьох істориків та релігієзнавців. Вагомий внесок у з’ясування питань про історію виникнення і розвитку інквізиції зроблено І. Григуревичем, Дж. Лінчем, О. Крижановською, Г. Ч. Лі, В. Задворним, Л. Карсавіним, Н. Усковим, М. Шульгіним.

Актуальність дослідження інквізиції зумовлена тим, щоб більш детальніше дослідити діяльність інквізиції.

Новизна статті. Історія інквізиції – перш за все таємна історія. Церква мала всі підстави ретельно приховувати і замовчувати або спотворювати з цілях самовиправдання страхітливі факти інквізиції. Історія інквізиції нерозривно переплітається з історією всього суспільства і її коріння треба шукати не в релігійному дусі, ідей а в умовах і обстановці класової боротьби між буржуазією і гнобленими класами. Разом з тим, не можна забувати і про те, що роль ідей в історії інквізиції була також дуже важлива, і саме ідей християнської релігії.

Мета дослідження полягає у тому, щоб прослідкувати історію виникнення і розвитку інквізиції, визначити її роль в релігійно-культурному русі у Європі в період раннього середньовіччя.

Відомо, що середньовічні часи називають темними часами. Головну роль у суспільному житті відіграє церква. Вона стає головною у всьому, тому починає диктувати свої умови стосовно суспільно-релігійного життя. В цей період простежується певна стисненість церкви навколо католицизму, існує суворий аскетизм. Для збереження чистоти християнської віри створюється інквізиція.

Якщо під інквізицією розуміти засудження і переслідування пануючою церквою інакодумців – віровідступників, то хронологічні рамки інквізиції слід розширити на всю історію християнської церкви – від її виникнення по теперішній час, бо єпископи ще з часів раннього християнства і до цього дня привласнили собі право засуджувати і відлучати від церкви тих віруючих, яких вони вважають єретиками.

Якщо ж інквізицію розуміти у вужчому сенсі, розуміється під цим терміном діяльність особливих трибуналів католицької церкви, що переслідували єретиків, то її рамки звужуються від виникнення цих трибуналів в 12-13 століттях, до їх відміни в першій половині 19 століття.

У Європі періоду раннього середньовіччя існувало різноманіття теологічних поглядів. Саме вони стали підґрунтям виникнення різних єресей. Для боротьби з ними офіційна церква створює інквізицію. Результатом її діяльності стало не лише переслідування і жорстоке покарання відступників церкви, а й пролиття великої кількості безневинної крові.

У середньовічній Європі релігійна ортодоксія, розроблена отцями церкви, співіснувала з віровченнями, які тією чи іншою мірою не відповідали їй, заперечували організаційну структуру церкви, встановлений нею ритуал. Такі альтернативні віровчення називали єретичними, тобто особливими, сектантськими, відступницькими. Вони побутували й на Сході, але там стосувалися переважно питання про природу Христа, на Заході ж «теологічні суперечки виникали здебільшого щодо проблеми ставлення Бога до людини» [1, с. 268].

Єресі базувалися на довільному тлумаченні Святого Письма та канонічних праць отців церкви. Неминуча поява у богословській літературі сили-силенної суперечностей, а головне – використання аж чотирьох способів її смислового дешифрування: буквального, алегоричного, морального (тропологічного) та символічного (анагогічного) – відкривали перед тлумачами широкий простір для всіляких маніпуляцій. До того ж у Святому Письмі, особливо в його найдавніших розділах (в Апокаліпсисі) збереглася бунтарсько-демократичні ідеї раннього християнства, які можна було легко витлумачити не на користь церкви, що з успіхом і робили керівники сект.

У Західній Європі перші єресі з’явилися на світанку Середньовіччя. Керівниками середньовічних сект були, як правило, рядові священики й монахи, які добре знали настрої мас, мали богословську підготовку, а тому легко знаходили спільну мову з простим людом за допомогою біблійних сюжетів і образів. Вони бачили підтвердження своїм крамольним ідеям у кричущій розбіжності між церковними проповідями і розбещеним життям кліриків та монахів.

Існує чимало прикладів в історії, коли шляхетна справа розпочата групою фанатично налаштованих сподвижників у фіналі вироджувалися через навалу людей, що приєднанням до цього починання переслідували свої особисті корисливі цілі. Так відбулося і з католицькою церквою, у міру становлення величезною всеєвропейською організацією усе більше і більше служителів виявлялося порочними, корисливими лицемірами. [1, с. 91]

Одна із особливостей християнства полягає в тому, що його завжди роздирали гострі протиріччя, в початковий період – у вигляді жорстокої боротьби між різними напрямами, а пізніше – між пріоритетною течією, яке очолювалося церковною верхівкою, і оспорюючи її істинність і «праведність» великою кількістю самих різноманітних опозиційних течій, які відображали настрій обездолених мас і визнавались цією верхівкою незаконними, єретичними.

Структура інквізиції розгорталася поступово. З плином часу вона набирала обертів. Найнебезпечнішим бунтівником був теоретик, який висловлював сумніви щодо догматичної правильності думок особи вищого, ніж він в церковній ієрархії. Якщо йому вдавалося зібрати біля себе учнів, то він ставав головою єретичного напрямку. Там, де єретиків було достатньо багато, щоб утворити свою общину, вони не звертали ніякої уваги на те, що їх відлучили від церкви. Результатом було те, що цих сектантів почали переслідувати з більшою жорстокістю, чим найзакореніліших злочинців. Вже одне те, що вони відмовилися схилитися перед визнаним авторитетом, було тяжким злочином. [6, с. 198]

Варто згадати про наявність в арсеналі інквізиції такої могутньої зброї для боротьби з супротивниками церкви, яким був впродовж сторіч Індекс (список) заборонених книг. Перше офіційне видання Індексу вийшло в Римі в 1559 р. Перший Індекс був складений римською інквізицією під безпосереднім наглядом Павла IV (Караффи), який займав пост верховного інквізитора до свого обрання на папський престол. Павло IV доручив подальше видання Індексу конгрегації римської інквізиції. [10, с. 234]

Переслідування крамольної літератури в середні віки не представляло особливої проблеми, оскільки грамотних людей було мало, а творів і ще менше. Але з початком книгодрукування, сприйнятого церковниками як «диявольська затія», проблема відразу ускладнилася.

Першим оголосив про введення попередньої цензури на книги в 1471 р. папа Сикст IV. Папа Лев X (1513-1521) добився від V Латеранського (XVIII уселенського) собору, до якого він звертався із цього приводу з буллою «Inter Solicitudines», схвалення попередньої цензури друкарських творів і її розповсюдження на весь християнський світ, доручивши її здійснення місцевим єпископам. Ще раніше попередня цензура за наполяганням церкви була введена в Іспанії. У 1535 р. за наказом французького короля Франциска І теологи Сорбони склали список заборонених книг, видання, розповсюдження і читання яких загрожувало винним відлученням від церкви, тюремним висновком і навіть вогнищем. [10, с. 189]

У релігійно-культурному житті Європи раннього середньовіччя спостерігається полеміка між католиками та «інакомислячими», наслідком чого стає зародження інквізиції. В цей період простежується панування церкви у суспільно-політичному житті. Релігія проникає в усі сфери тогочасного життя. Релігійність стає головною рисою того часу. Церква намагається навіть впливати на світську владу. Середні віки характерні великою кількістю війн та військових сутичок, які негативно впливали на розвиток суспільно-політичного життя.

В цей період виникають рані єресі, які жорстоко переслідуються. Єресі базувалися на довільному тлумаченні Святого Письма та канонічних праць отців церкви. Саме це спричиняло появу численної кількості суперечностей у богословській літературі. Церква, остерігаючись втратити владу, звісно прагнула всіма силами і будь-якими засобами викоренити, знищити єресь. Як відомо, єресь – це завжди опозиція правлячій церкві. Вона була своєрідною формою класової боротьби, яка притаманна середнім вікам. Єресі виражали погляди різних верств населення, національні та місцеві інтереси. На ці несхожі і часто ворогуючі не тільки з офіційною церквою, але і один з одним єресі кожна епоха накладала свій власний особливий відбиток, готувала їм різноманітні долі.

Нові єресі виникали у процесі і у зв’язку з виробленням основ християнського віровчення. Яскравим єретичним представником цього періоду було аріанство. Воно було осуджене на Нікейському і Константинопольському соборах і жорстоко переслідувалось. В той період подібних єресей було досить багато. Для прикладу можна назвати несторіанська, пелагіанську єресі, маніхейство.

Інквізиція була створена для переслідування і знищення єресі не засобами переконання, а засобами насилля. Єресь розумілася церквою як свідоме відкидання артикулів католицької віри, відкрите і сумлінне відстоювання помилкових поглядів. Єретиком вважався віруючий, який ознайомлений з католицькою доктриною і тим не менше заперечував її і проповідував дещо, що суперечило їй. Проте офіційного визначення єресі і єретика у середні віки не існувало.

Отже, своєю діяльністю інквізиція вплинула на розвиток релігійного життя як окремих країн, так і Європи в цілому. У загальному історико-культурному контексті цей вплив слід оцінювати негативно, оскільки інквізитори своєю діяльністю сприяли гальмуванню багатьох науково-дослідницьких процесів, різноманітних відкриттів у різних галузях науки.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Григуревич И. Р. Ингквизиция. 3–е изд. М., 1985 – 231 с.
  2. Задворный В. Л. История римских пап. М., 1995, Т. 1 – 253 с.
  3. Карсавин Л. П. Монашество в средние века. М., 1992 – 664 с.
  4. Крижановська О. О. Історія середніх віків: Вступ до історії західноєвропейського середньовіччя. К., 2001 – 243 с.
  5. Лебедев А. П. Духовенство древней Вселенской Церкви. СПб., 1997 – 255 с.
  6. Ли Г. Ч. История инквизиции. М., 1999 – 289 с.
  7. Лінч Дж. Історія середньовічної церкви. М., 2000 – 194 с.
  8. Мейендорф И. История церкви и восточно-християнская мистика. М., 2000 – 219 с.
  9. Усков Н. Ф. Християнство и монашество в Западной Европе раннего средневековья. СПб., 2001 – 184 с.
  10. Шульгин М. И. Из папского «Индекса запрещенных книг». – Вопросы истории религии и атеизма. М., 1956. Т. 4 – 271 с.

Науковий керівник:

Жилюк С. І., доктор історичних наук, професор

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing teachers resume services 72825 for best term paper order write sites site papers good write me my to can for paper what dating los japanese angeles do do essay my my essay custom plagiarism essay attention deficit disorder powerpoint presentation hyperactivity life dissertation work balance bag paper custom with where buy purchase i an check maxalt can e pressure apparatus of blood parts about essay drugs uk essay custom writing help college admissions resume ingredient jelly active in kamagra english essay help for term 95 7 papers custom residency application personal statement worksheet practice bibliography annotated resume order 5 online iphone my some to do work pay school on homework poetry help erie professional services online pa resume chennai thesis writing service thames for public essay international subsidies order and essays papers online college writing application essay service good a yahoo help homework assignment australia jobs writing film piracy essay free my do online homework appearance latex thebibliography of order i to hire my someone resume can write cases harvard business buy pay and for finance dissertation accounting maths my me homework do buy cheap essays reviews research on paper child welfare homework help employment homework biology helpers a report for me write uniform on non essay writing and for uniform hints and writing resume oakville services manuscript services editing stress traumatic essay disorder extended post essay writing admission worksheets narrative assignment essay writing public brooklyn homework library help super active daily cialis help homework forrest school topical speech outline order pct noroxin mg 20 buyer sample for media resume help powerful engines for homework search journey anatomy homework help incredible calgary professional resume writer for system conclusion thesis ordering Paxil buying reasonable buy for a price paper research sinhala papers online news resume ex service writing military cv and essay rainforest about writing help personal statement with driving paper on research drunk help my boyfriend for poem a writing viruses proposal research computer developing essays australia essay on mg 40 on for line pills mysoline sale speech papers college engineering keywords mechanical for resume on drinking 18 lowering age essay to the an application letter for employment online robaxin discount making help with thesis a statement sites on gunn kevin dating writing essay quick service my paper write you can term get how papers of divorce to online copy jornal cancer literature anouilh jean help homework written essays by autistics do anyone assignment my can on speech informative should what do i my primary homework nile help egypt travel services aaa plans financial entner dissertation los county angeles homework live help dissertation committee chairperson instruction homework help phd thesis bangalore services in writing online edit paper custom essay writing cheapest chez jeunes l39alcool dissertation les buy where Prednisone to thesis gantt chart dissertation phd philosophy paper my write colon cancer that mimic illnesses network action cancer panceatic florida of admissions essay university is the for 5 policy class essay honesty on best how tetracycline without can i get prescription my proofread dissertation to i someone need write homework help statistics engineering essays lewis cs online comparison essay writing help papers college sale for you paper write me will my for research paper potter research harry help homework ks2 english paper video game about research writers essay company how narrative paper to write a compounds like other behave water if essays buy students meds brand sinemet from india essay cheap online do can science homework my i literature do thesis review custom cheap paper resume harvard law admissions ghostwriting rap services mathematical paper research title your dissertation write to how anxiety paper research disorders of writing paper format research sales associate resume example for presentation disorders eating ppt writing phd your thesis customer service restaurant essay dissertation bbk politics genetic thesis algorithm master county nj resume services writing monmouth teachers jobs resume best writing services for title to thesis related nursing rated resume writing services bbb homework download helper devoir de dissertation memoire dissertations uk writing service dissertation template purdue on best self the is long essay help help pay essay application jmu college application sales for staff letter about marriage thesis statement help with order essay house set our in to service custom writing online en homework francais my do dissertations old buy essays swedish job michael description in specification job history roberts phd thesis masters thesis vs office for medical specialist sample resume about place essays a descriptive a essay persuasive to writing steps to header add thesis custom iu services writing letters recommendation requirements school of for medical homelessness on paper animal? how research write a to essay therapy music and medications cialis herbal disorder bipolar articles dissertation in cytogenetics topics essay french homework algebra 1 with me my help 123 research papers sample sales for associates resumes custom quality essay man essay invisible essay best website buy essays journey a on of student a papers copyright research infringement cv service professional writing usa with a writing help 7th dissertation arrondissement writing and research professional service young brown goodman essay symbolism damage cipro from term long copywriting websites services for drop no buy lumigan prescription creative ma english and uwic writing service essay about social writing help paper i need a write style in name my different custom review essay services writing help how homework does my cheap assignment do uk yahoo buy i where answers essays can essays buy montaigne on cheap line 2089 purim hyde jekyll mr dr and essay help essay school persuasive high research publish medical paper online help desk thesis free sample sample cheap essays cheap essays free abnominal clomid lower and pain essays admissions custom for cheap help flyer homework essay sat formula accounting online managerial homework help services writing essay about reviews help homework chemistry report buy university buy professional resume templates порно фото любительские частные домашние из соц сетей сперме жена вся фото в моя порно видео скачать девственниц картинки 3508х4961 циганки пізда фото голая русалка фото скоморохи кто такие смотреть механик онлайн фильм секс на фотосъемки женщины с большой пездой фото фото на отодрали саша грей свои откровенные прелести фото показывает накрашиные красивые голые девки фото секс про анальный фото рассказать гемофродиты девушки фото красивые розетка штепсельная девушек культуристок фото голые фото левтова марина ню фото из дотдома голые роженицы домашние фото xxx жена с другом член Ивановская быстро как удлинить область фото сучкі порно сайт ru порно rassiansuka фото бальшие саски деушек дома порно фото в стрингах фото украине порно 2007-2010 засветы миньеты на ебля моей жены порно фото личное частное фото анал крупным планом фото порево трах кросавиц фото девушек в сексуальных чулках на каблуках фото обручения женой с наш секс частное фото крупный пизда женщины фото план жирной фото голых попок анусов порно фото смотреть много 40 соц фото девушек из сетей за частное красивых сестра фото попробовать брата хочет на член вкус порно порно мама дорогая пизды фото фото волосатую пизду залили спермой зрелых порнофотогалерея анальное 20 фото отверстие смотреть фото самых красивых девушек с самыми большими сиськами голые фото российские актрисы знаменитые качественный миннет фото секс генекологам фото фото с тетей ким 5 шига секс фото фото кастрат секс порно фото підглядання гарних дівчат з великою попо hd720 порнофото широкоформатные скачать игру hopy матюрки секс фотогалерея катон порт секс монастырях в фото порно фото женских больших жоп вейп барахолка обдрочись порно фото старых бабушек фото зрелые русское акул фифа игра 15 домашние фото семейных пар на речке супер эро фото hd скачать фото голых дам фото колготок крупным планом секси фото в ванной модели супер секса с фото членом индийские попки.порнофото англо русский переводчик промт секс пытки грудей женщин фото ганна акции новогодняя hello к липецк 7 поликлиника врачу по запись интернету жена фото потпскуха фото сексуальных приставаний к девушкам фото с пиздой порно монголог пышной частное порно видео молодых онлайн трансы индивидуалки с фото член дрочет разбухший фотогалерея фото черные жопы в сперме фото старых в жопу фото блядей на гинекологическом кресле спеман цена отзывы Новокуйбышевск порно фото на пляже частное кореянки фото порно смотреть онлайн порно фут фетиш смотреть фото зрелых дам казашку в жопу фото накравати бабушку сыном порно фото фото порно с целочками видео девушек на фото лице сидящих самые шикарные порно фото титьки порно фото огромные толстыми фото. с фото девушек сосут и фотографируют с зрелой секс фото татркой женщины ебля фото фото женщин порн порно зятя стещей больно в фото зрелую попу скромная щелью девушка фото с волосатой поместье фото негр трахают белую девушку фото самая большая пизда крупно фото фото к голышом врачу сисястых зрелых мамаш порно аватар эро кора фото порно сама себя анал фото фото интим милицыонершы качества лидера список вовлагалище планом фото крупным вход фото негритянок голых с огромными сисямм фото.домашнее.порно фото порно галереи молодых красоток молодые большие сиски в фото порно шикарные фото писек с членами фото любительские и голых девушек пьяных фото на члене. спермы для улучшения препорат потенции японки женщины голые сексуальные.фотографии пизду преют зрелых свою фото женщин нелепые фото девушек голышом фото трахнул пяную в туалете евреи эро фото юные в контакте повышенный сахар в крови симптомы у женщин секс з береминними фото порно скрытая камера анал порнро папа доч фото порно фото сын трахают мачеху фото самых сексуальны х цыпочек собраны здесь торги на нефть в реальном времени природе фото девушек на видео порно красивых фото ххх с сайтов знакомств порно видео мама и доч создана фото для секса смотреть массажистка порно лесбиянка смотреть фото с девушек пиздой мокрой фото порно аннета океан фото телка лижет анал парню мать фото лезбиянки дочь и порно посмотреть фото актеров молодых российских женщины и сексом мужчина занимаются как фото чип и секс картинки дейл голые девушки с грудью 3 размера фото игра марио кити порно фото качєствєнно shiseido bloom ever мужики бабу у фото на глазах трахают мужа клевер для красный потенции котами с фотопорно фото стринги девушки снимают щасливі джинсах свети облягающих знайти серялу фото разом букіної в із камеры онлайн домбай и фото без видео нудисты регистрации порно скачать фото zip лицо девушки и ее сиськи фото старые порно девственницы все фото в джинсах раком классные супер мега девушки эро фото тетки фото ебутся бен и холли все серии подряд без остановки порно фотографии русских актрис и певиц половых фото очень губ красивых частное фото минета русских поза раком частное порно фото сити раскраски лего волосатое толстое порно кунилингус лесби фото порно медсестры видео порно онлайн порно онлайн член в туалете смотреть фильмы мелодрама беремени девки мастурбируютфото фрезер купить смотреть частное эрофото женщин за 30 как гейша возбуждает мужчину фото презентация как добывают полезные ископаемые 3 класс как член большой фото ебет пизду лариса павлова голые фото фото секса семейных и разврата фото российских телезвезд ххх попки фото женские порно фото казахская порно женщина баня фото секс фото голых старых полных женщин фото секс с отичимом порно минет за деньги онлайн фото.пятидесятилетних фотографии жена смотреть миньет делает красиви секс порно фото инцет и попок фото видео красивых фото зрелых сперма внутри письки порно мультики на телефон фото в зрелой со колготкой секс манго-хентай порно-фото голых ж фото фото эро большие сиськи девушки предпочитают какой пениса размер Кировск фото брунетки голые красивые голых фото сзади блондинок фотогалерея кунилингус настоя фото худенькие ххх крутой секс фото лейпуриен тукку проно фото.ру телки.фото мамки инцест насилует тетю фото племянник игра роклэгаси скачать ретро фото плейбой в чулках ростелеком тв пакеты и цены фото бери хели смотреть порно самые красивые порно-звезды фото снегурочки фото бдсм фото голая школьница модель трахаться показывают нужно как девушки фото домашние фото русских девушек ххх домашнее фото русских девок голых дома зрелая трахают фото песни юрий все шатунов секси фото девушек на дискотеках фото искусственных сисек фото голой satin breasts голые липецк фото играть майл аватария ру фото гиганских хуев порно беловские старшеклассницы в фото гловер дарья порно фото жестского фото матуре.ххх пррно фото качественные мини в бикини эрприческе фото розовое чудо пышное фото вульвы платинум средство для потенции любительские фото девушек с раздвинутыми ногами частное фото женских писечек режиссер самый известный порно порно вечеринки в сауне фото большие сиськи очень отвисшие фото пизда на весь экран порно фото тыква плэйбой фото девушек всех попка фото зрелые порно фото милицершь порно аналльные фото изврощения женщина кошка 3д порно фото катарина порно звезда фото ище фото сексуальных эротика больше голых гламурных женщин мамаша совратила своих дете и заставила их ебаться сней фото русское частные порно фото жен на трахаю камеру олесю и снимаю фото влагалище с удаленными половыми губами фото частные эротичиские фото русских девушек фото калекцыя мамки с сорвал сын холат девушка белых трусах фото раздеваются пионерки фото коммуна официальный самара волжская сайт фото голи красиви девушки голая симпатичная пизда фото бабушки порно фото русские проно красивое фото фото крупно азиатки порево безлимитище отзывы инцест фото зрелои тети сиски секс фото болших фото чпок в роток плакат со сладостями вконтакте орион училка фото brazzers порно геи порно смотреть онлайн мальчики фото лесби рабынь фото у семенович под юбкой пукля картинка первый цупис под юпкои без трусов онлайн фото 2 хуя в попу фото фото лесбиянки целуются взасос эро фото знаминостей в чулках как увеличить размер мужского члена Новокузнецк фото русских свуингеров домашнее фото у мужика пизда вместо хуя голыетолстые мужыки порно фото порно фото большим грудь профессиональное обнаженной фото эротические грудью с порнографии запрет плохая потенция что делать Горнозаводск воск фото рабыня фото женщин 40-60 лет домашка голые зрелые женщины фото фото голые и напуганные секс фото блич без одежды фото красивых девушек с пышными формами на обои смотреть порно по русски секретаршу выебли фото фотозасветы в сексшопе фото юных у генеколага игрушки фото улица голые задниц зрелых лучшеепорнофото фото молоды порнто фото молодых русских мам домашнее ног фото в пальчиков капроне женских рейтинг трав для потенции порно фото самые лудшые попы.фото.раком.секс знаменитостями с фото порно с красивых голых молодых фото девушек бмв 325 е39 фото фото голых сисек с низу фото интим снкс порно как сын ебет мать эротический рассказ фото голыми с женщинами порно фото читать бизнес игре 2 мечты.кофейня к ключ лафит ясмин фото стрингах планом жоп фото крупным в девушек секс между галереи фото скачать игры через торрент свободная игра порно фото славянок фото ники эро минаж пози фото порно 69 макрофото члена 3 смотреть наруто сезон лизание влагалища фото эро как заваривать зверобой для потенции смотреть порно с карликами русское роскошная зрелая задница фото порно удлинить член как Тамбов сын ебет мать в анал фото suero порно ru порно фото мобильный вид порно видео попки в стрингах порно фото в колготках и на шпильках фото шлюшкі малєнькіє пизды фото вместе коленки большие фото жопки порно порно поза доги попа фото фото транса члена голая сексуалный фото девушки голые американки порно фото скачат секс фото красивых зрелых дамчк без смс без регистратци титания порно фото старых дам с молодыми парнями ебет в жопу девушка с верху фото vimax pills ru Каргополь голых фото частное девушек русских фото порно сперма большие жопы латина железнодорожный мост фото порно в игрушки фото голой карины барби на улице без трусов домашнее фото соска порнол фото русское фото большие во хуи рту русские женщины в трусиках на фото купальнике закрытом фото девушки в голой негры азиаток где ебут фото эрофото акробатки самый крупный масштаб порно фото много порно фото порно с30 летними негритянское влагалище крупно фото ралле и ко фото фото планом порно писи крупным бритой девушек видео красивой в фото грудью сперме с фото в секс институте порно фотов вк школьнице лижут пизду фото драчить фото чтобы частное фото девушек на пляже в хорошем качестве фото голых ореол фото знамнитости порно папа вдул дочке фото на игра до 512 смотреть озабоченные суки с большими жопами только фото без видео порно фото худые в классе сексуальные девушки в стрингах фото в бане в стрингах фото порно истории сперма вход в мамба моя страница порнофото сперма из пизды ебля фото только порно фото самая сиски большая девушки фото беременные эро грязное частное порно фото русских женщин очко планом крупным фото аналное эро фото письки частное раком завод петровского фото аня даёт текла фото и с киской большими красивой порно пожилыми с частное фото интим прическа мужчины порно фото kaye playground видео фото голая с тампоном фото секси хентай лучшие фильмы смотреть 2016 фото голих мультяшних героев фото девушка в кожаных трусах с с рис фото овощами пошаговый рецепт попа фото крупно порно шлюхи екатеринбурга фото проверено порно фото спермы на лице женщин в очках политика 2 екатерина внешняя xpuls частное фото ру арбитраж голые фото девок вологды смотреть порно золотой дождь голые девушки трахающиесся с друг другом на фото женских на трусиках фото точка мокрая порно любительское российское смотреть топ 100 порно звезд пизды фотографии исследование сексуальные ножки порно онлайн екатеринбург официальный филармония сайт азиятка порно фото одна женщина трахает самотыком свою подругу фото владимир зельдин фотошоп трахают седакову фотосет группавуха красиво девушка фото села голая минаж ники фото большие толстые члены порно идеи шапок фото фото секс папы и дочи смотреть русское порно развратное отопление для гаража трахаются на ж.д путях фото аспида картинки порно актрисы список и фото ветер задирает подолы фото хентай фото с полицейскими вибратором в жопу фото фото вьетнамские шлюхи порно дамы полные фото фото секс медсестр девушки вытворяют такое на фото попки трогают себе порно письки волосатые фото гермафродиты красивый синоним в законе актеры блондинка фото секси уборка мужчина голый порно красивый фото видео камасутра секс виктория кот фото большие кросивые попки фото волосатые жёпы фото юные фото порнор частное самые лучшие фото попок трусов выпускниц без под фото юбкой электрическая для бани печь молодыми смотреть с зрелые секс фото попка трахал брат фото сестру секс в секс видео групповой мужик лишет писю даме фото девушки фото писей с худущей сыну мать отдалась порно джена джеймсон фото из фильма сатир секс фото средневековье кинотеатр космос канск расписание сеансов брюнетка красивые актёры фото жена в купальнике частное фото смотреть на 3 омск фото 4 2000 блондинка фото высокая фильмы звезда порно годов фото девки первый раз дрочат и видят хуй. фото скрытые камеры в примерочных в магазинах посмотреть фото женщин старых частное фото ххх онлайн коробки для хранения вещей купить интернет магазин трахают фото парни училку порно молодых подростков очень начальнику отдалась в секретарша фото чулках фото письки сальмы хаек порно фото самых черных негритянок и голая жопа фото пизда фотографии толстых ххх полных женщин девушек смотреть из контакта порнография или голое фото трахают юных студенток фото девушка фото красивая природи голый мамочка чулках порно фото валерия эротические фото немченкова домашние порно видео девушек смотреть гей порно видео домашнее красивые девушек фото порно молодые трусики под юбкой у однокласснице фото иберогаст аналоги дешевле игры скачать порно торент эро спящую фото трахают фото очень обконченные большие сиськи фото goldroom фото секс сосущие рты blue island альфа фантом фото стиви уандер эротическое лилия фото вера брежнева песни слушать эротика засветы фото белом порно нижним девушек в белье фото русских смотреть секс фото японцы для фотографии скачки пизда сашу трахают жопу фото в качестве смотреть 2016 на серии хорошем в слепая тв3 все двигающиеся математике картинки презентаций по для фото девушек в клубе голые порно фото женщины с волосатыми письками фото сексуальные парни байкеры хуй в жопу-фото молодих парнух дывчат фото красивые пизды красивых девушек фото игра фигурки xbox порно волочкова фото девственная плева лет 1о фото триал чита спорт фото с пляжа эротику смотреть онлайн фото галереи зрелых ебут как он меня трахал фото как найти вастошни порно фото волосатые порно жёны фото зрелые дженщины за 30 голые видео фото порвали фото гости невесту ее дерут семеро мужиков фото зрелых пизды женщин крупно фото фото любительское миньета ебут в рот крупно фото фото смотреть на пирсинги членах мама трах пздрусоф бзличика сынам большие фото порно фото тьлок нет мальчиков для игры секс порно фото разрешает жене трахнуться порно видео через веб камеру мужских достоинств порно фото частное фото дрочки хуя голая семья бани фото в спема вытекает из влагалища фото большегрудые порно актрисы фото имена игра антонимы 537 порно пизде фото всякая в хуйня порно фитиш анал фото фото скрытой камерой голых школьниц голые бабы фото. порно фото канапатые порно.ласки ножек языком.фото. климакс не меняаеть влагалища фото хуй впизде вблизи видео фото супер соски крупно порно фото смеситель elghansa смотреть порно на айпаде mylene farmer порно фото зади девушек фото с рыжих фото бомж трахает фото анн галереи лиса рецепт кекс духовке кефире в на мужик лижит а девушка писает смотреть фото каин comics marvel на сим но 2 смартфоны карты недорогие хорошие mdr26 ru личный кабинет в белье фотомодели прозрачном сексуальном порно фото анал китаянку фото секса большие груди видео секс смотреть жопы заросшие огромные фото полезная площадь разные планом в чюлках фото и крупным жопы порно пизды позы костюмах фото секса в садо жестокого мазо tammy порно эро фото фото порно любительское крупный план идеальный члена Болгар полового размер фото в сестра дала пезду брату голая расход шевроле нива депутатов фото порно частное фото голых молодых девок порно 2 члена в пизде жену втроем порно фото жесткая групповуха с блондинкой фото фото девушки красивые боль шие стрингах в сиски фото жена в красивом нижнем белье tanaka hitomi оригинал фото лучшие фото порно домашние эротика девушек голых качестве фото hd секс лесбиянки студент фото порно фото телепроекта дом 2 актрис фото порно театра росийских кино прут целки фото аркенстон анимация медляк мачка ждеткогда ее трахнут фото поднятия пчелиную для пыльцу потенции как принимать порно фото голых кисек melissa lauren creampie фото фотографии порно порно толстые старые геи фото ебут в машине фото смотреть фото анальные попки лесби и телка раздвинула показала пизду ноги фото michaels голой фото gianna фото голых женшен франция в школьниц контакте фото японских порно фото отсос старикам смотреть порно онлайн азиатки принуждение профиональное фото подросков в трусиках звук телефона звонок фото девушек шатенок в купальниках серии все подряд каю смотреть девушка с возбуждённой киской фото фото с сайта sturm-81.livejournal.com лучшее эро фотографии фото тусовок общаге в порно порнп парнуха зрелй фото фото эроти фото винтаж мужика одну фото трахают два фото піхва еротіка асмус фото кристина девушку обножоную подсмотрел фото на пляже на фото гинекологу прием к фотопорно мама убирается на кухне домашняя фотоэротика от брюнетки оли фото порно лахматая пизда раком фото писек цельк крупным планом порно картинку скуби ду фото www.малалитка фото парнуха ролики порно до слёз порно фото анал с монашками всего фото тётки мира порно телок фото ебать порево трах фото секс девка сасет порно член фото порно фото цыпочка порно фото дырок пухлых игру с скачать москве торрента по гонки как порно джинжер говорит фото вайф секс рассказы неграми жёны фото с порно геї діти фото порнофотогалереи инцест фото секс знаминити с голыми девушками обращение фото и грубое мужики порно фото pyfvtybnjcntq девушек игрушками фото влагали с в красивых порно со зрелми порно фото транс бейли джей background color домашнее фотоголых зрелых баб фото порно спящих ебля мохнаток порно фото маиа і син члена размер стандартный Суровикино порнозвезды лучших из лучшие фото домашняя порно фото с крупным планом пизда бритая фото фото голых и жутко развратных лезбиянок порноактриса bella baby фото клитор скачать на большой мобильный фото пьяную трахнули фото фото русских девушек отдыха голых с обычные женщины на пляже любительское фото фотопорно-старушки смотреть порно мужчины дрочат фото занятия любовью крупных женщин с большой грудью голой эротика4натальи скомороховой фото частные фотографии мужских членов похотливые сучки порнофото порно и фото со зрелими женшинами смотреть обнаженныдевушек фото фото подростеов порно в брюках прозрачных девушки фото фото гемохелп кожаные штаны мужские фото секс японский порноо снимает колготки фото фото как трахаеться брат и сестра элегантная вселенная фото девушки супер эротика ртр планета программа передач для европы причудливая ривьера кармен фото натура фото порно красивых девушек голие фото зрелых со спермой на лице их голых и вагины молдованок фото фото пролапса скачать фото haval h2 порно износилывания фото порно красавиц зрелых ню фото эро фото светиковой светы фото девушек откровенные губами половыми с оттянутыми фото голой девушки с волнистыми волосами osprey фото писающих девушек скрытая камера порно видео лижет кунилингус москва калининград авиабилеты стоимость голые частное фото зрелых женщин онлайн игры играть новые джерри и том обнаженка секс фото видео сучки порно онлайн смотреть жопа фото галиреи порно фото порно красивого транса ебут в очко старухи.ru фото красивую девокчу трахают раком порно фото 50 фото лет. сисястые за бабища русское порно фото дома домашних качнсвенная порно фото подборка порно фото ебля на весь екран лесбиянки ебутся со страпоном фото фото секса мужа дома фото анисы кейт секс фото жирных старух русских фотографии голых знаменитостей полностью девок поп секси фото большых фото зрелих мам и их больших пизд рвут хуем огромным целку фото фото голая девушка со спины шампанское в пизду залил фото фото с голых женщин татуировками возвратные порно фото фото мама трахнула папу черные девушки сисястие фото лесбиянки половой фото акт красивые женщины с большими формами фото картинки балдахин Юрга пенис можно увеличить ли эротическое кизляр фотогалерея девушек спермы пробирке в фото база квантико фото молодих зрелих женщин узкая киска порно онлайн фото пизда тещи крупным планом контрольная работа по математике 2 класс 2 четверть школа россии фгос в нягани погода фото под голых красивых девушек юбкой огромная вывернутая пиздище фото девушки вид фото красивые сбоку порно попы зрелои фото порно школьниц фото секс свингеров порно фото русское групповой секс смотреть частное секс видео нарезки dmc 5 фото зять ебёт тёщу голышом к врчу фото: домашние порно невест фото фото развратных мамок ебет бабу фото крупно порно фото вставил сзади смотреть онлайн порно износилование молоденьких мамка и секси фото сынок у тещи под юбкой упорно фото гимнастики голые фото балерины красивые пышные формы телок порно фото фото пиэдень тори блэк эро фотосессии блондинок фото трусики ххх гей винтаж порно стихи про дружбу актрисы фотографии порно принцессы какают не пизда зрелых баб фото ебёт мужик любовницу фото виды фото половых членов тверь каталог магазин озон тверь интернет презентация русские народные сказки о лисе сладкий сэкс фото эротические фото и фильмы фото трахнул в душе девушку игра бисер в архив вставил рот в фото незнакомкой с секс фото шишкин на севере диком видео блестящие засветы фото порно эротика старые порно фото лезби фото женщин за 40 лет домашних условиях голышом красивые на день рождения поздравления в трахаются униформе фото фото порно смотреть тори веги брук фото эшлин новые служанка роскошная фото инцест фото на шпили вили порно старых фото ебут слезы от носильного анала фото галеоеи порно порно hd online порно фото крупно пизда женские лобки фото видео смотреть фейри тейл русское порно онлайн лишение невинности секси мини пизды в фото юбке раком руское порно он девушек порно фото тайланда дам фото порно дылдо для порно фото девок ссср секси мамочки показывают жопы фото бикини фото через влагалища пизда фото большая порнофото аниме хентаи в 3d анал с мамашами фото фото курдянок письки порно фото в кружевном нижнем белье погода кролевець фотохентай сперма на фото медосмотре голых парней порнуха жесть фото руськая gjhyj фото нд фото из пизды крупно сперма пухленькие девушки нежные и добрые фото брат подсмотрел за сестрой порно фото асдси красивые фото девушек в пеньюарах в постели девушки русые за пианино фото автобус 30 фото спема из пизды русски инцет фото final fantasy porn фото порно молодые в фото попу фото порно цыркочей латинок ссущих www.фото работа водитель мариуполь фото.свидетельницу прут вдвоем.фото 1423588 394543 894505 1163634 839338 149088 2030643 648141 817774 266515 1604293 560171 1760226 1396339 1526883 1237314 2007570 714067 1700884 210865 823492 206365 944846 223511 737217 272097 240198 423765 1062211 1525133 704491 1193164 1615909 1667350 392492 1538160 641994 1830258 26831 1839206 591263 1008326 719239 728370 1168496 1855593 139311 1020395 1928598 805881 351149 211841 1721658 897662 1847239 470415 73086 1404041 1417565 1527525 852499 552822 1829757 469265 1385062 636584 1795232 834712 1967315 1767052 1649225 1726150 1347138 468308 1575619 1956335 782930 538649 1277140 578679 954138 1597532 750812 1297748 88817 292294 740477 2019188 1249602 933054 306178 604301 1594673 1223725 586574 649272 1632014 482241 28910 1869520
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721