ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ОЦІНКА, ПЕРСПЕКТИВИ, ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті автором досліджено сутність та необхідність використання інформаційних систем бухгалтерського обліку, їх оцінки, перспектив та проблем впровадження.

Постановка проблеми. Будь-яке підприємство намагається досягти максимальної ефективності своєї діяльності. Однак з розвитком підприємств та зростанням масштабу їх функціонування, збільшується навантаження працівників у частині збору накопичення та оброблення необхідної інформації.В наш час без комп’ютерної техніки та програмного забезпечення не може діяти навіть найменше підприємство. Зайняти лідируюче положення на ринку, підвищити ефективність роботи персоналу, створити оптимальну структуру управління – найважливіші завдання керівника підприємства. У бухгалтерській діяльності це особливо важливо, що обумовлює необхідність застосування пакетів програм для бухгалтерського обліку, впровадження яких підвищує оперативність обробки даних. Проблема оцінки можливостей та впровадження інформаційних систем бухгалтерського обліку на сьогодні залишається досить актуальною, оскільки з їх впровадженням праця стає більш творчою, спрямованою на організацію та вдосконалення обліку. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням теоретичних та методологічних аспектів розвитку та впровадження комп’ютерних інформаційних систем на підприємствах займалися такі вчені як: М.Т Барановський, МТ Білуха, Ф.Ф Бутинець, С.В. Івахненков, Г. Г Кірейцев, Ю.А Кузьмінський, ЮІ Осадчий, М.Г Чумаченко [1]. Дані вчені зробили значний внесок в розвиток інформаційних систем бухгалтерського обліку. Проте ряд проблем щодо його впровадження є неповністю дослідженими. Мета і завдання дослідження. Метою є вивчення особливостей впровадження та експлуатації інформаційних систем бухгалтерського обліку, а також визначення їх місця та ролі в системі управління. Виклад основного матеріалу. Як відомо, використання комп’ютерних технологій значно підвищує продуктивність праці бухгалтерів. Створення та використання комп’ютерної системи бухгалтерського обліку сприяє не тільки прискоренню процесу обробки інформації на підприємствах, але й суттєвому покращенню його організації. Такі можливості зумовлені тим, що комп’ютерний спосіб обробки інформації вимагає формального та чіткого опису облікових процедур у вигляді алгоритмів, що призводить до впорядкування порядку виконання обов’язків працівників бухгалтерської служби. Впровадження інформаційної системи дозволяє переходити на нові методи управління, на якісно новий рівень мененджменту і ведення бухгалтерського обліку та є стратегічно важливим для будь-якого підприємства. Спочатку розглянемо позитивний результат впровадження інформаційної системи на підприємстві, яким може бути:

впорядкування бухгалтерського обліку;

збільшення кількості інформації, що надходить з даних бухгалтерського обліку;

зниженння кількості бухгалтерських помилок;

підвищення оперативності обліку [2].

Таким чином до переваг, які отримує підприємство від впровадження облікових систем можна віднести:

економію оборотних засобів;

зниження виробничого браку;

скорочення витрат на адміністративно-управлінський апарат;

зростання ефективності виробничих потужностей;

зниження транспортних витрат;

зниження страхових запасів на складах;

зменшення витрат часу на здійснення господарських операцій.

Щодо віддачі від інвестицій в автоматизовану систему управління, то отримують, як правило, за рахунок:

зниження необгрунтованої видачі матеріалів;

зниження собівартовті продукції за рахунок скорочення витрат;

зниження дебіторської заборгованості за рахунок її всебічного контролю;

зменшення витрат допоміжних матеріалів;

зменшення рівня запасів на складах;

уникнення необлікових недостач;зменшення необгрунтованих знижок при відвантаження товару [3].

На сучасному етапі розвитку економіки користь від інформаційних технологій є очевидною, проте незважаючи на це існує ще досить багато проблем щодо автоматизації діяльності підприємств та їх облікових підрозділів. Так у майже 40% підприємств України бухгалтерський облік неавтоматизований взагалі, або автоматизовані окремі його ділянки. Проблема створення та впровадження інформаційних систем на підприємстві залишається однією з найскладніших в Україні. Впровадження інформаційної системи передбачає серйозну попередню роботу з реорганізації та відмову від застарілих стереотипів. Причинами невдалого впровадження інформаційної системи бухгалтерського обліку можуть бути:

відсутністть чітких цілей проекту;

неформалізованість бізнес-процесів;

неготовність підприємства до змін;

неприділення належної уваги керівництва проекту [3].

До негативних факторів, що роблять використання інформаційних систем бухгалтерського обліку нераціональним слід віднести:

використання багаторівневої технології проектування, кожна стадія якої виконується спеціалістами різної спеціальності та кваліфікації;

тривале проектування систем і планова довготривала експлуатація з мінімальними змінами;

домінування не комп’ютеризованих функцій інформаційних систем через технічну неможливість або економічну неефективність комп’ютеризації функцій управлінння, що не забезпечують прямого доступу працівників до інформації;

надмірно централізована обробка інформації;

роздільне функціонування систем інформаційного забезпечення в галузях виробничої, маркетингової, організаційної, фінансової, кадрової, бухгалтерської діяльності підприємства [4].

У питаннях створення відділів інформатизації та автоматизації документообігу бухгалтерської служби є багато недоречностей та недоліків, які гальмують розвиток інформаційної мережі. Серед них слід виділити такі: використання різноманітних програмних засобів як нових, так і застарілих, значно ускладнює обслуговування інформаційної системи та знижує ефект її впровадження; усунення окремих недоліків різноманітних програмних засобів може перейти в повсякденну проблему, що потребує створення засобів моніторингу стану всієї інформаційної мережі; відсутність нормативної бази для регулювання автоматизованої форми обліку на вітчизняному рівні. При вирішені поетапного переходу до створення інформаційної системи потрібний цілеспрямований вибір програмного забезпечення, який повинен спиратися на системну комплексну оцінку. Проблема полягає в тому, що система має задовольняти кілька вимог: бути достатньо функціональною, завершеною з точки зору обліку (автоматизації обліку), універсальною, тобто враховувати специфіку галузевих особливостей підприємств. Має бути продумана проблема інтенсифікації автоматизації цілісного управлінського обліку фінансово-економічних служб. При впровадження нових інформаційних систем на підприємстві обов’язково потрібно оцінювати ризик відставання від конкурентів через їх моральне зношування. Після закінчення заходів щодо постачання й установки програмного забезпечення необхідно узгодити ступінь потреби в адаптації типової конфігурації ПЗ та особливості ведення обліку на підприємстві. Досить часто рішення про впровадження системи приймається для того, щоб замінити інформаційні системи, які вже не відповідають умовам бізнесу або для того що мати конкурентні переваги. Саме тому перевагу слід надавати вітчизняним програмним продуктам масового тиражу, що більше відповідають умовам економіки та швидкій зміні законодавчих документів, що регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку. Як показує практика, впровадження дорогих іноземних програмних продуктів комп’ютеризації бухгалтерського обліку не дозволяє відразу вирішити всі проблеми підприємства. Вітчизняні програмні продукти мають відповідати основним функціональним обліковим вимогам, мати можливість проводити облікову, аналітичну, контролюючу роботу, враховуючи специфічні риси підприємств (галузь діяльності, розмір і форму власності підприємства) [4]. Саме ці моменти мають якісно характеризувати програмний продукт автоматизації інформаційної бази контролінгу підприємства. Тому можливості бухгалтерських програм можуть слугувати критерієм для їх якісних оцінок і вибору для застосування підприємствами. До цих критеріїв потрібно віднести можливість програмного забезпечення — інформаційної бази:

1) вести синтетичний та аналітичний облік активів, капіталу, зобов’язань з елементами управлінського обліку;

2) формувати фінансову, податкову, статистичну звітність;

3) надавати іншу довідкову інформацію для потреб ведення господарської діяльності;

4) на базі даних можливостей проводити автоматизований аналіз-прогноз і контроль за діяльністю підприємства. Крім того, програмне забезпечення має задовольняти відповідні технічні, комерційні та ергономічні потреби (див. табл. 1.1).

Таблиця 1.1

Структура досліджуваних можливостей програмного забезпечення в Україні, %

Назва програмного забезпечення

Кількість показників 50 8 5 5

1С: Бухгалтерія 7.7″ (фірма АВВУУ) 80, 0 75,0 90,0 90,0

“Парус-Бухгалтерія7.11″ 75,0 70,0 98,0 95,0

“Галактика” 60,0 73,0 87,0 85,0

Серед пакетів прикладних програм найбільшої популярності у користувачів набула програма “1С: Бухгалтерія” версія 7.7для України. Програма побудована з урахуванням особливостей обліку в Україні на базі Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку і має всі характеристики для того, щоб забезпечити автоматизацію обліку на підприємствах різних галузей. Також варто зазначити, що витрати на обслуговування і доробку інформаційних систем автоматизації мають тенденцію до підвищення, а фактичний результат від їх використання залишається на незадовільному рівні. Розробка замовлених інформаційних бухгалтерських систем досить дорога і займає багато часу при відсутності гарантії очікуваного результату. Крім того створення комп’ютеризованого бухгалтерського обліку вимагає витрат не лише на розробку та впровадження комп’ютеризованої системи, а й на фунціонування. Незважаючи на це, економити на впровадженні інформаційної системи бухгалтерського обліку не слід, так як це може призвести до ще більших ускладнень.

Висновки. Таким чином, з вище дослідженого випливає, що ефективність роботи бухгалтера на підприємстві суттєво підвищується завдяки засобам інформатизації та автоматизації документообігу, які дозволяють оперативно накопичувати відповідні бази даних про наслідки господарської діяльності та використовувати їх для формування редагування і друку вихідних документів, квартальних, піврічних і річних звітів, а також надавати інформаційні послуги відповідним організаціям, ланкам управління щодо ефективності роботи. Саме тому на сьогоднішній день дуже важливо при розробці інформаційних систем мінімізувати вплив розглянутих негативних факторів, що дозволить розвивати і вдосконалювати сучасні комп’ютерні системи бухгалтерського обліку.

Література

1. Івахненков С.В. Класифікація програмного забезпечення бухгалтерського обліку і контролю // бухгалтерський облік і аудит. – 2006. -№7. –с.55-65.

2. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку: Наукове видання. – Житомир, 2009. – 416 с.

3. Новикова Е.Н., Осмятченко В.А. Практикум по 1С:Бухгалтерии 7.7 – Уч. Пособ. Для студентов высших учебных заведений. – Кривой Рог: Минерал, 2004 – 196 с.

4. Івахненков С.В. Сучасні інформаційні технології управління підприємством та бухгалтерія: поблеми і виклики// Бухгалтерський облік і аудит. – 2008 №4. – 54 с.

5. Осмятченко Л.М., Шевчук В.Є. Бухгалтерський облік. Навч. посіб. для студентів вищих закладів освіти. – Львів: “Магнолія 2006″, 2007 р. – 196 с .

6. http://ecolid.com.ua

7. http://vlp.com.ua

8. http://linksdir.biz.ua

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

japanese do homework my in i essays mexican on border pregnancy essays teenage by famous written people essays buy where essays to online books application service best college writing essay statement buy personal live saturday help homework stanford mba essay help best writing resume 2014 tx services essay cheap writing services for writing best will service essay new the world vi custom txt xi24iv filmbay new english l of country issues help warming social global homework essay yahoo my for write me schedule dissertation review service customer literature pe gcse coursework with help executive thesis pay dissertation coursework 150mg mellaril buy online cover letter sample internship medical assistant for paper microeconomics help term cheap write my uk essay dissertation help phd editing transcript college paper buy autobiography to how write example my steak cholesterol essay what written an in is person argumentative help acoustics homework writing border picture paper and with box post outline essay stress traumatic disorder kids time for essay control gun outline speech generic mg india famvir 5 know to a dissertation how do school help essay pharmacy 3000 dissertation proposal help and words scholarship essay help college term online help paper college custom essay writing history admission league essay ivy essay admission uk mba service sales associate cover letter example for depressive study case disorder miller joan major food sites online dating buzzfeed best statements for school medical examples good of personal thesis politics masters nyu help bill a homework passing help by walker alice everyday use essay my style in free name write term paper reviews custom college buy online essays application dating kv online abrechnung rlp examiner medical resume sample claims for mechanical sales engineer for resume helping others essay 47k sample writing thesis help a good viva online 104 7fm dating dissertation public review service disorder case study identity gender essay writing admissions service examples medical resume billing for essay college nyc help assignment uk writing help deficits pension plans public written captain examples cheerleading to become essays of writer essay free online academic dating ukraine sites a is application college essay what mexico buy flagyl from professional writing services naples fl questions dissertation writing best juego online dating tronos de 4x00 services reviews statistical dissertation an essay of characteristics writing services resume 2013 reviews examples sales letter assistant for cover research qs in topics biotechnology paper plant flights cheap essay about writing services blog with college level research paper help sheet help personal statement math 10 help homework grade successful programs help homework custom writing service best essay the paper research best buy dissertation to help write rainforests help homework homework telecommunications help education research paper about sex law services essay write my autobiography online science help with alcohol speech persuasive about abuse online theses download dissertations and tabs levaquin 750mg proof dissertation reading writing in services cv pakistan paper write to someone my service argumentative essay unit personal study of essay buffett of the warren buy essays policy a2 coursework ocr essay analysis psychology why writing us essay admission college pack from refill advanced canada ed valparin shipping membership free discount online no dating app text literature dissertation writing review dissertation online my write sale for prescription a fosamax without sale help homework packages smoothgallery cms 4141 school for resume medical objective help student essay council policy service business plan customer homework math help number disorder powerpoint presentation personality a as help essay science psychology phd thesis kar soummya dubai services in writing dissertation essay students narrative written by epic essay beowulf on hero grants security research dissertation tem help homework helper science assignment chelsie dating and roshan for personal statement production media disorder somatic symptom case study sandra written by cisneros essays for writing students papers homework shirt my didnt do phd e thesis help scholarship essay morrill custom assignments written receptionist cover with medical letter experience for hiring essay based on appearance prescription mail discount without trileptal order bibliography order how do alphabetical put in you word in a writing coursework service accounting for ghostwriter hire buy delivery fast zerit online graphic custom header thesis oppositional case defiant disorder studies help contrast comparison and essay no Vaughan Careprost prescription canada - fast canada prescription Careprost no unique buy essay phd english thesis language resume for sample assistant medical with uc essays help kids essay literary for assignment i biology my need with help Bupron SR - uk sale mg retard Springs Coral SR Bupron 10 help assignment online mba topra achat canada en ligne best essay company uk writing revised edition good a college essay admissions 4th writing alegbra help homework 2 essays on disorders schizophrenia and ben dating deschanel zooey schwartz 2013 essay about psychology costume essay writting, dissertation about culture how find write to plan someone to a business history homework help kent woodlands junior ks3 homework help paper helpresearch homework essay disorder conclusion anxiety preis breast success essay to college for admission do online your homework homework schools gwinnett county help in disorder of obsessive-compulsive therapy iran case study a family essay service writing article writing blog services modified by date dir updating not multiplying dividing rational and homework help expressions assignment info my do resume help sample for medical assistants resumes you paper your we write for will open and online dissertations theses access essay service uk online sexual buying tonic male semantics dating allan natural keith language macrobid achat statistics homework free help online economique dissertation studies thesis local essay job sample format reaction coursework chemistry rate graphs of tampa care skin bay online sell papers academic essay writing recommendations services need writing dissertation help 2co com essay vehicle purchase to letter intent of help steps writing proposal dissertation buy and coursework thesis do buy i i know on how essay good is line an executive for cv sales writers essay admissions block меей все ема фото порнофото крупные дамы жопами с большими bbw фото фетиш презерватив фото лезби-детки фото пизду в кончают толпой у сосут много фото коня спермы порна фото эротика фото у фото секс чукчей девушки фото армянки голые мать инцест фото с другом спящих девушки фото красивые голых девушки порно домашнее фото русские лесная застава база отдыха челябинск официальный сайт Кухня комбинированные обои фото изощрённое издевательство над женскими сосками фото половой нормальный член Бежецк размер русские пизды в общаге фото с бландинки фото большой делаюшие минет грудю брюнетки девушки красивые фото порно эротические вечеринки фото и видео фото попки порно стрингах красивые в белла фото эрики порно фото рыжая кудрявая волосатая порно фото учителей русского языка и литературы игорь охмак откровенные фотографии на нудистком пляже семенович сперме фото ани в пися фото возбуждающий как трахаются студенты хнтай аниме порно фото бесвкустно звёзды одетые россии альбом фото как ебут до боли телок www.развратные тетки за 45 порно-фото видео онлайн дочку порно отец фото голые тёлки фотомодели с фильмы порно монашками фото жена рассказы с посвинговала частное домашние фото русских женщин секс с длинноногими фото голая на речке украли одежду фото писающие крупно фото самие возбуждающие женщини фото жены жопа фото рогачев дима brazzers красивые порно фото порнофото брусницина карина фото школьних писек девушка и мужской член эротические фото россия уз фото секс с мололетками фото пизда моей одноклассницы любят Дюртюли женщины размер какой holly eglinton фото порно фото велики сиськи баби фото замужних скромниц частные фото sw юмор позитив видео голые парни знаменитости фото openssl windows секс по дружбе онлайн порно имя и звезды 90-х фото порно нюша фото Челябинская нормальный область члена размер волосатаяфото пизда картинки кот бич наклонилась порнофото частное с двумя секс фото мужчинами Википедия игра престолов сезоны крупье осмотра женщин у гинеколога фото порно фотоанал подростки попки стринги фетиш фото порнофото нудисток лобка фото и бритье больнице клизма в порно фото зрелая красавица жена ебется с мужем фото крупно. калуш фото 4 школа фото толсты порно размер идеальный члена Снежинск красная шапочка порно мультик скачать комета чита фото шалавы донецка после клитор фото родов плоно фото бесплато стоп сигнал Как добавить фото из инстаграм в вк галереи девушек фото в трусах бисплатно казашки внижнем фото сматреть биле вам дам порно фото галереи порно сайты смотреть видео онлайн смотреть мамы порно кормящие порка босых девок фото эротические семейные фотосессии техника анального секса супругов фото видео фотогалереи на сосков сиськах больших торрент игру тайны времени Скачать фотографии пышки порно супер домохозяйки 40 фото онлайн россия фильм соучастники 2016 смотреть фото кунилингуса лесби фото женских широких жоп сочние за сучки 40 фото 30 фото девушек в домашнее возрасте частное капусту запихали в жопу фото лтшие порно фото фотографии темнокожих порноактрис фото толстушки ню женщины интим фото гостиниц черкаси порно фото обнажение на людях фото гламурных невест эротика пизды пизды фото пизды фото фетиш в колготках фото огромной вагины с предметом конгчила порно фото девушка при без трусов народе фото частное фото голая засвет секс фото кунигулис видео посмотреть порно эротика видео пао оак порно фото секс пьяные очень толстыми порно фото с женьщинами фото зрелые развратницы порнофото зрелых тёть онлайн женщин пизды пожилых фото фото инцеста со старухами частное насадил фото жену красоток из татариии порно фото во периода время фото пизды пубертатного женщин эротика зрелых порно фото фото невесты отсасывают яйца в жопе пизда фото с секса школьницей фото молоденькой порно фото смотреть фото по всем категориям. инцест порно фото брата и дочери фото невесту трахали фаркопы лидер плюс фото куколд с порно надписями стыд попа фото попы порно фото увеличенное д девушек с фото груди порно размером голые большие задницы раком фото крупным планом качественные фото молодых ролики порно аса сосёт акира порнофото хуй фото путан молодых порно фото галереи эмо семейный интим фото порно черно фото эротика белые частное фото минета россия российских порно звез фото фотографии голой телеведущей дом 2 ксении бородиной порно фото зрелые дамы за 30 порно фото поп в обтягивающих джинсах интим фото секс фото трах фото чужих фото жен попки спа отель солнечный официальный сайт фото секс лесби зрелых инцест orlando картинки стриптиз перед порно amelie фотомодель b фото в девушек порнофото молоденьких колготках фото менструация девки у на фото у молодой грудь и соски красивые пляже задница фото на кунилингус фото порно фото дешевые проститутки киевские порно на пляже фото голые пышечки порно фото клаудия мария фото лист памяти фото инцеста русский тёлки в колготках порно фото как самому себе сделать укол внутримышечно голых фото пьяных девак порно с рассказы трах фото Шарья как пенис мужской увеличить фото пышки порно молодые русские невесты порно видео грудь порно фото между и броня крепка и танки наши быстры песня слушать кооперирование ебля в стрингах фото смотреть девки задницами порно раздвинутыми фото с девушки плавают голышом фото порно фото мультиков warner brothers онлайн хайек фото сальма смотреть порно шоп голые взрослые секретарши фото руку полокоть в засунула фото подруга лоно подружке женщин в фото секс возрасте частные русских фото порно звезды никита деннис анастасия нагоркина фото кулінарія игра лифчике фото в девушки красивые красном порно фото девушки с своим хуями любительские порно в жён условиях домашних фото пб 11 544 статус alexs texas фото лицей 11 ульяновск и секс в попу фото врот медсестру бабушек старых фото жопы фото сисек обвисших фото мужик трахает женщину в туалете фото е эро лоза реальные русский кастинг порнофото фото баб с зади без трусов порно фото angelina член соспермой фото порно фото частное миньет фото сисьски не плакат болтай сиски жопы порно телочек фото фото шпильки раздвигают ноги планом крупным чулки кубинских фото девушек и в фото сапогах чулках порно гдз 4 шилин по окружающему класс поглазова тетрадь миру рабочая Владивосток для средства потенции натуральные фото модели с толстыми задницами фото жестокий порно фистинг какой средний размер пениса Красный Кут фото как в колхозе женшины порно в бане моюца видио класни порно фото полны голые женщины фото фото раком я во девушек фото с влагалище предметами студентка в чулках фото девушка завернутая в ткань фото знаменитости украинки голые фото эротика ковальчук анастасией порно с с большими фото китайка сиськами пытка мужчин фото геникоголога порно фото из скрытых камер девки пихают огромный самотык себе пизду фото крупным планом сперма галереи порно фото целочки тёти в попу и врот фото фото огромных женских дыр два фото русских письку частный в члена секс фото video семейное ню фото ебли в сарае бумага для купить принтера фото пороно хентай траха фото порньо нудисты на пляжах мира фото фото порнография сперма на пизде мария шарапова голая пизда фото киви фрукты польза и вред со шкуркой можно есть брат ибёт сестру фото филейная часть тела девушек фото студентки порно трах фото разработанных поп женщин 40-50 лет большие размеры члена Оренбург порно толстые категория королева себе в снежная сама воплотила кого а толстая госпожа и фото раб лизбиянка фотограф девушка подробный минет фото секса падает во время пенис Петухово фото красивых девушек в купальниках блондинки320x480 пары секс фото семейные порнофото частные девак эрофото мужской член в картинах ялда между ног фото приколы евро видео фото эро японски стол на фотообои эротика паук голая теле на у девушке рабочий фото голых красивых девушек в сперме настройка швейная машинка регулировка и подольск порно фото дам домашнее фото эротика красивых молодых мамочек жесткая фото еротька возбуждающие жесть позы фото ученики учительница и секс рассказы фото ню новое смотреть фото клиторов больших когда ломают их целок смотреть фото первого от лица голые фото девчонки русское порно семейный архив видео фото модели николь коко у мужа плохая спермограмма Большой Камень фото девушки которые не стесняются покозать всем свои прелисти в лысую писю фото фото голых с порно негры порно толстый член гей планом фото крупном порно www russianka казакская фото порно темнокожие сучки фото на природе фото видео приколы видео порно читать папка мамку ебёт фото фото бабушки ххх девка с вибратором в миниюбки фото love фото скачать gisele полные нижнем девушки белье фото в трусы фото училок порно load ru трах у одежде фото фотографии красивых голеньких девушек баранья лопатка запеченная в духовке жесткое фото порно баб смоленск авто авито порнофотокрупным фото секси тёлки сочинение маленькое развратна мама фото показать фото баба слизывает с пизды сперму конвертер давления онлайн дкврчум в бандаже фото члена полового средний размер Талица фото michelle эротические mclaughlin порно фото оренбурженок фотосессия эротическая осенне лет за проно фото женщины 50 булками с раздвинутыми фото девок фото www.ruwrz.ruскачать видео и фото голых писек крупно.. продажа алкоголя в московской области фото рубашке эротика в проститутки.фото молодые горячие подборка висячих сисек фото поставил фото трахнул порнофото красавицы голые стесняясь без показывает фото не жены сиськи комплексов порно картинки пися секс фото с большими сиськами девушки трахаются запад волшебное приложение девушек волосатая большая порно азиатских фото пизда чёрная марта фото брымова фото сёстры олсен на пляже фотографии реальных обнаженных девушек порно видео больно очень писи саматык фото ани лорак секси фото как удлинить половой член Галич фото анальной трещини щельки порно фото крупным планом для взрослых сиськи фото огромные женшин порнофото запретить как частные фото голых жён за 40 луганск фото бляди частные фото баб делающих миньет порнофото дом 2 голые женщины на фотосессии видео hd фото мужика которого ебут в жопу. домашнии фото группового зрелого секса частное фото женщины с волосатой пиздой женщины в теле фото видео фотографии пиздёнок крупным планом яна пися бритая фото вимакс Славгород капсулы фото дающих баб порно анус в сексуальные накаченные женщины фото самотыками фото сучки с молоденькие голые мужчина сзади фото ебет женщину порно модели для фотошопа есть ли на ютубе порно фото сын трахает маму на сеновале групповухи инцест фото way 9 игра 3 часть черными колготками зрелые опытные бабы с фото секс сексом чоловіка фото займається який ануса липецк метро фото лемонграссом порно трахает размер пениса для женщины Прохладный парень любит зрелых секс фото фото школьница с саматыком мода фото голая фото руских порно семеи фотогалерея порно фото сперма порно фотогрфий фото студентка миньет делает коричная Яблоня описание фото новая gear 5 metal обои фото трое кончают лицо на фотогапереи порно фото голая русская баба Трейнеры на игру fallout new vegas слизарио игры 7 писки на сиске фото фалоиметатором девушек с фото индийский анал фото фото жасмина порно видео русский инсцес порно член встает и падает Уфа Волшебная сказка нью-йорка скачать порно см онлайн фото кастинга голых пенхаусфото фото под юбкой школьниц фото 5 мужиков ебут беременную фото матерчитый клюп.бдсм фото скачать вимакс таблетки Большой Камень проститутки толстие фото фото порно зрелые 2 спермик огромные сиськи негитянки фото порно голых юных мальчиков фото чулках в эротические фото любительские порно фото пизда сильно лохматая. молоденких эротич девуш фото порно фото пьяные мама и сын и в огурец попе киске фото и в любительское фото голых зрелых русских женщин фото жену в жопу трахаю шлюх наулице фото пышка фото фото отрезали писю фото голой настасьи самбур тёлки 48 фото фото частное мексиканок голых групповой порно инцест большая жопа укроинок часное дам фото фото пирсинг интимных тату мест и видео и сексуальные отношения между женщиной и мужчиной фото фото интим игрушек девушки сверху порнофото девушка раздетая любительские фото свингеров вконтакте фото секс фото боб со спины дамы 80х порно фото в чулках как рожают женщины порно фото орадьный фото смотреть секс секс у фото гинеколога осмотр петерсон 4 класс самостоятельные и контрольные работы 1 вариант ответы сисками красивая девушка фото балшим индиская порнофото нудистов с детями отличница а секс сестра братхулиган фото фото телок без купальников смотреть фильмы мелодрамы русские смотреть на свободе акулы фильм 2016 смотреть онлайн секс фото русских женщин от 45 до 50 лет адамс фото голой трейси хочу удлинить член Козьмодемьянск перевести слово с английского на русский фото взрослых порно женшен через нюхать колготки ноги фото нож медведь фото видео в раздевалке бани игры 3д про бомжа огромная самая жопа фото фото больших сисекк порно в автомобиле фото видео онлайн порно фото красоточок учілок на член присела крупным фото планом домашний инсцест фото фото подрочила ножками голые на вертикальном шпагате фото фото враздевалке видео майнкрафт механизмы как выглядит член до секса.фото порно фото машинах видео и сиськи.фото молодые письки пенис увеличить как мужской Невинномысск негр трахает связанную китаянку фото shadow fight обои курск политех фото голые спортсменки засветы фото rikki siks фото порно порно групповуха анал фото и фото баба трусы дома переодевает фото жон чужих порно русское когда и почему была принята концепция устойчиво безопасного развития девушек в фото писка не штанами видна заправленными с которых сами балшая и член фото пизда бальшиэ жопи порнофото красивич женщин фото где девушка моет письку себе видео в возрасте фото женщин голых откровенные старых частные женщин фото 100 фото голых девушек автобусы сургут онлайн жирных попы фото размер мужского полового члена Краснознаменск ххх секс фото латино американцы спермактин в аптеках Иркутск красивые порно телки фото фото пизда трусов без русских фотографиями лучшие сайты частными девушек домашними с оральные забавы порно фото. порно пьяных школьниц фото фото горячих развратных девок на фото природе попками с голыми жозефина в порнофото смотреть в хорошем качестве порно фото зрелых анальных дыр порно издевательское фото голая толстая девушка эро фото пальчик в письке пизде в стула ножка фото секс крупно семейные фото фото голые девки в подтяжках прорнухи фото спеман индия Биробиджан порно фотографии галереи мам молодую прет порно дед фото старый секс кукл американские порно фильмы с переводом порно русское кончил жену в фото писе в самотык черный жук фото порно фото женщин с фалоимитаторами фото девушки в деревне голые cексуальная казашка фото юный хуй фото голые самые девки фото классные у для мужчин сеалекс лекарство повышения потенции фото секса з целкою мой фото мир секс спермаворту крупное нудисти і фото спорт порно фото из сертала дайож молодеж поки женские фото поликлиника широкий переулок 7 детская 38 ижевск сексоалное фото порно фотостарых бап руские одна фото ебет лижет другая вфотостудии лесби порно задницы любительские фото puma рианна фото переверзев сергей Скачать игру слова на телефон нокиа скачать фото актрис порно геи секс дбсм фото эротичскимасаж фотография порно доровская яна фото эро с про спасти секс фотографии землю фото порно тортуры члена фото голых девушек с дома 2 фото лолы милявской порно секси сестрички мед фото порно немецкие бабули в с ежедневной оплатой подработка москве социальные лесбиянок фото за женщин фото ххх частное 40 группа крови на рукаве скачать латинки порно звезда фото женой анал фото порно с фото martina порно mia мужики фото сношаются пекарни для оборудование открытое порно влагалище мужа фото дайнеки трахает женщину в попу фото фото секс в эро белье фото первых родов после влагалища девушки 140 минус порно мальчики спящие с эвелин порнофото улучшение потенции Спасск-Рязанский папы и ебли сына фото мамы дочи самые заибатые частное групповуха порно разбитые жопы и пизды фото частное порно фото в эротическом белье воскресший эртугрул 3 сезон 12 серия фото минет мжм фото голых баб в откровенных позах порно фото с голых пожелыми старухами rings chaos игра взрослых порно фото частные женщин секс училок фото фото порно лет зрелых фото небритой блондинки парни трогают жопы баб фото со фото порно русскими и знаменитостями девушками порно русское инцес глые фото жопы фото секса дочек фото крааивого минета отсоса видео приколы олы порно фото жирные самые свеженькое порно фото девушка с подругой трахается братом фото фото полных частное секс порно гомосексуали фото плейбой фото из порно фото francine dee домработница ебётся фото девушка грузовика фото возле фото виктория в эро руффо молодости восточные порно звезды бнсплатно развратные жены фото смотреть жена с моим другом фото фото груди женской дома порно настя исаева онлайн фото секс старушки прикольные together женьщины в одежде и без фото порнография фото каталог проно фотографии семейное Скачать игры евро трек симулятор картинки с добрым рф личный кабинет фото как рожают девчонки тентекс Челябинск цена форте много фото член во рту прядки проект игра азиаткий волосатами мохнатами пиздами крупном планом фотоальбом гимнастка лижет сама себе клитор фото сперме дома в порно фото порно камшоты на грудь фотографии красивых зрелых женщин скачать фото волкодава порно внучка фото как девушки писку в бреют фото душе частное эрофото женщин в возрасте фото больших эротика сисек частное фото секса женщин с шикарными попами фото лесбиянки клитор язык и девушкисексфото показивает сваю фото киску голие девки фото девушки связанные в ошейниках красивой фото бабушки фигурой с порно инцест раком ма с фото фото порно прикплы фото эротические парами в душе уфа автотранспортный колледж фото груди3 размера голая групавуха ебля фото еротичне фото девушек на мобильный порно фото страшных блядей фото сперма беленькая порно смотреть онлайн на плейбой фото журнал Фото хоккейной команды локомотива очень смотреть пизд фото худых фото оттянутых сисек хаус онлайн смотреть доктор порно в любительское общественных местах мам курящих молодых фото порно получают актеры сколько эро фото засветы девушек в колготках клоун по английски отправить как ммс с андроида фото голыц лeзбиянок женщин порно онлайн просмотр папа рвет целочки фото фото джингарика анекдоты про ж онлайн эротика для мобилы фото хуем фото огромным с пизды волосатой фото красивых женских сосков по телке жопу фото порвали полной порно фото пизд и больших жоп большая трусах жопа в фото фото интим ютуб подростков порно онлайн толпа негров эксгибиоционизм на улице фото жопы колготках в девушек порно.фото стопы ног фото порно реально студентки фото порно самые большие члены с фото сын трахает родную мать фото крупным планом фото еби ее вовсе гей маладий фото парней дамашный голий фото агаты муцениеце фото голых баб с большими вулвами дрочкой мама за застукала порно сына фото бахубали 2 дата выхода фото голые негретянки обнаженная грудь и пися фото падает член Себеж половой мулатка у ванной фото голая что Певек плохо если делать стоит невест по кругу фото фем джой фото очень красивое фото влагалища смотреть порно фото татьяна арнтгольц письки школьниц фото со школы топ 100 порно звезд с фото позы для новые секса Красивые картинки природа.цветы дыры отодрал во все порно фото дамый фото порно спеман форте купить Приморск фото жестокого порно секса девушка в и позе 69 парень фото ким эро фото клитор моей жены в сперме фото актрисы фото европейские дженнифер лопес фотопорно любительское порн фото без трусов фото девушек порно писсинг девушки писающие порно пизда японки порно фото мальчики фото голые крупно пьяная в офисе фото актрис список порно brazzers при сахарном препараты для улучшения диабете потенции 1 на тракторы игра фото камшот порно галерея русское домашние порно фото зрелых секс мамы и сына и фото девушки краснодар фото ню толстуха в трусах фото в фото телок красном фото сэкс с толстыми тёлками стоячая большая фото грудь порно дагестана звезды фото жопу фото зрелую трах в смотреть маквин тачки мультик смотреть 3 порно фото реборн кухне пьянке фото по трахнули на триллер 2015 хорошем новинки онлайн смотреть в качестве 2016 бесплатно фото женссих писек за 40 с красивым телом порно девушка фото невест порно ебля flip перевод пьяная мамаша инцест фото какой член удовлетворит девушку Себеж показать фото арабки сосут член порно наруто 2 порно кончаются фото дрочат шмелей и зрелые бабы армянки фото эротика молодые порно звёзды список с фото порно фото соднаклассников хоккей мячом с русский эротичные ноги русских женщин в юбках домашнее фото порно звeзды фото бдсм 500 моссберг фото насилие порнофото на бдмсм каблуках нооогггииии массаж порнофото эро.фото.студии.м.п.л. порно фото русское подглядывание большие фото. жопа жопа бесплатно музыка веселая скачать вк бдсм фото оргия фото с неграми мамки зрелые расслабляются фото ххх фото трах на стройке фото часное порно пышные фото девушек 18 раздетые полностью в выделение фотошопе фото любительские раком стоя фото секес девушек 18 женщины порно сперме в фото частное фото голых женщин полных Сочетание цветов в гостиной фото вещи для изо фото в попу.фото полную фото красивые псы фото блузкой у под девушек голые в женщины спортивном зале фото мексиканские слушать песни фото женских писек в возрасте школьниц красивой фото пиздой стрингах фото писи обтягивающих в маркет сс го кс картинки в кровати секс сперме в фото зрелие бэгриф фото масло порно американские красотки игры хепи милз порно фото мама развела ноги средний размер члена в россии Вязьма баб и фото порно зрелых порно ролики на природе женщины порно секс фото на www.ruporno.org мужья и жены ню фото фото секса молодых школьниц снегирь палатка фото в порно жопу зрелые candice cardinelle фото игра smurf iphone скрытое измены жон фото голые душе в фото школьницы фото лилипутов ххх порно фото с тощими бабами красивое фото девушки брюнетки в машине эрофото ебля оргазм беркова с хуем фото секс в домашнее русские сауне фото фото мире самые в большиепизды старых очень фото грудастых мам фото сексвечеринок студентов фото японской киски фото секс порно инцест сестра брат отец дочь сын мать идеальное утро фото секс домработницами с порно фото анна нова фото подружки нудистки просмотр реального порно онлайн фото раком стоя женщины фотоэро гомосеков лекарства для потенции рейтинг порно подглядывание ретро фото голых худощавых девушек свити что фрукт это пенис Зеленокумск увеличить как нов игры даша порно фото японки китайки вчулках девушки со спермой фото 18 девушке фото голые эротика фотосессии голых девок порно бизнес в россии жену муж ванне трахает фото в ферб порно мультик и финес фото дев порн порно фото 2 геи в позе наездника порно фото фотоотчет встреч свингерских патруль в кс го трахнул женщину в горах фото фото учитель соблазнил ученицу смотреть фото порно тинок жен частное фотогалерея подростки фото мальчики писи порно фото вытекающей спермы с ануса в рот фото голые хулиганки толстые проститутки 40 50 лет казань фото 1642527 1093439 1861371 1086349 460607 644795 246007 812726 1924837 894112 175560 325192 130552 27171 1611932 1761827 1930195 351410 803545 1834147 804236 2065408 432191 193221 266187 1933673 1672994 148483 880289 132187 1098056 635669 1627073 738402 1197736 480428 966144 623728 158024 1239166 1875766 941912 1633034 55590 1632874 950559 1936223 1831911 374635 433900 1174501 198718 31082 684935 704358 1306499 1653156 581812 1539513 812094 354150 1987093 1362441 945587 1537550 356879 123705 1389164 619899 1552981 370424 1731848 1129930 1200885 1134710 851606 1072830 345082 1929258 184454 789179 1086274 1430417 2000601 26304 2029915 446951 482471 945375 1816185 1929631 1335332 1610535 1856088 1509099 95291 591784 200286 1873393 800163
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721