ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ОЦІНКА, ПЕРСПЕКТИВИ, ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті автором досліджено сутність та необхідність використання інформаційних систем бухгалтерського обліку, їх оцінки, перспектив та проблем впровадження.

Постановка проблеми. Будь-яке підприємство намагається досягти максимальної ефективності своєї діяльності. Однак з розвитком підприємств та зростанням масштабу їх функціонування, збільшується навантаження працівників у частині збору накопичення та оброблення необхідної інформації.В наш час без комп’ютерної техніки та програмного забезпечення не може діяти навіть найменше підприємство. Зайняти лідируюче положення на ринку, підвищити ефективність роботи персоналу, створити оптимальну структуру управління – найважливіші завдання керівника підприємства. У бухгалтерській діяльності це особливо важливо, що обумовлює необхідність застосування пакетів програм для бухгалтерського обліку, впровадження яких підвищує оперативність обробки даних. Проблема оцінки можливостей та впровадження інформаційних систем бухгалтерського обліку на сьогодні залишається досить актуальною, оскільки з їх впровадженням праця стає більш творчою, спрямованою на організацію та вдосконалення обліку. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням теоретичних та методологічних аспектів розвитку та впровадження комп’ютерних інформаційних систем на підприємствах займалися такі вчені як: М.Т Барановський, МТ Білуха, Ф.Ф Бутинець, С.В. Івахненков, Г. Г Кірейцев, Ю.А Кузьмінський, ЮІ Осадчий, М.Г Чумаченко [1]. Дані вчені зробили значний внесок в розвиток інформаційних систем бухгалтерського обліку. Проте ряд проблем щодо його впровадження є неповністю дослідженими. Мета і завдання дослідження. Метою є вивчення особливостей впровадження та експлуатації інформаційних систем бухгалтерського обліку, а також визначення їх місця та ролі в системі управління. Виклад основного матеріалу. Як відомо, використання комп’ютерних технологій значно підвищує продуктивність праці бухгалтерів. Створення та використання комп’ютерної системи бухгалтерського обліку сприяє не тільки прискоренню процесу обробки інформації на підприємствах, але й суттєвому покращенню його організації. Такі можливості зумовлені тим, що комп’ютерний спосіб обробки інформації вимагає формального та чіткого опису облікових процедур у вигляді алгоритмів, що призводить до впорядкування порядку виконання обов’язків працівників бухгалтерської служби. Впровадження інформаційної системи дозволяє переходити на нові методи управління, на якісно новий рівень мененджменту і ведення бухгалтерського обліку та є стратегічно важливим для будь-якого підприємства. Спочатку розглянемо позитивний результат впровадження інформаційної системи на підприємстві, яким може бути:

впорядкування бухгалтерського обліку;

збільшення кількості інформації, що надходить з даних бухгалтерського обліку;

зниженння кількості бухгалтерських помилок;

підвищення оперативності обліку [2].

Таким чином до переваг, які отримує підприємство від впровадження облікових систем можна віднести:

економію оборотних засобів;

зниження виробничого браку;

скорочення витрат на адміністративно-управлінський апарат;

зростання ефективності виробничих потужностей;

зниження транспортних витрат;

зниження страхових запасів на складах;

зменшення витрат часу на здійснення господарських операцій.

Щодо віддачі від інвестицій в автоматизовану систему управління, то отримують, як правило, за рахунок:

зниження необгрунтованої видачі матеріалів;

зниження собівартовті продукції за рахунок скорочення витрат;

зниження дебіторської заборгованості за рахунок її всебічного контролю;

зменшення витрат допоміжних матеріалів;

зменшення рівня запасів на складах;

уникнення необлікових недостач;зменшення необгрунтованих знижок при відвантаження товару [3].

На сучасному етапі розвитку економіки користь від інформаційних технологій є очевидною, проте незважаючи на це існує ще досить багато проблем щодо автоматизації діяльності підприємств та їх облікових підрозділів. Так у майже 40% підприємств України бухгалтерський облік неавтоматизований взагалі, або автоматизовані окремі його ділянки. Проблема створення та впровадження інформаційних систем на підприємстві залишається однією з найскладніших в Україні. Впровадження інформаційної системи передбачає серйозну попередню роботу з реорганізації та відмову від застарілих стереотипів. Причинами невдалого впровадження інформаційної системи бухгалтерського обліку можуть бути:

відсутністть чітких цілей проекту;

неформалізованість бізнес-процесів;

неготовність підприємства до змін;

неприділення належної уваги керівництва проекту [3].

До негативних факторів, що роблять використання інформаційних систем бухгалтерського обліку нераціональним слід віднести:

використання багаторівневої технології проектування, кожна стадія якої виконується спеціалістами різної спеціальності та кваліфікації;

тривале проектування систем і планова довготривала експлуатація з мінімальними змінами;

домінування не комп’ютеризованих функцій інформаційних систем через технічну неможливість або економічну неефективність комп’ютеризації функцій управлінння, що не забезпечують прямого доступу працівників до інформації;

надмірно централізована обробка інформації;

роздільне функціонування систем інформаційного забезпечення в галузях виробничої, маркетингової, організаційної, фінансової, кадрової, бухгалтерської діяльності підприємства [4].

У питаннях створення відділів інформатизації та автоматизації документообігу бухгалтерської служби є багато недоречностей та недоліків, які гальмують розвиток інформаційної мережі. Серед них слід виділити такі: використання різноманітних програмних засобів як нових, так і застарілих, значно ускладнює обслуговування інформаційної системи та знижує ефект її впровадження; усунення окремих недоліків різноманітних програмних засобів може перейти в повсякденну проблему, що потребує створення засобів моніторингу стану всієї інформаційної мережі; відсутність нормативної бази для регулювання автоматизованої форми обліку на вітчизняному рівні. При вирішені поетапного переходу до створення інформаційної системи потрібний цілеспрямований вибір програмного забезпечення, який повинен спиратися на системну комплексну оцінку. Проблема полягає в тому, що система має задовольняти кілька вимог: бути достатньо функціональною, завершеною з точки зору обліку (автоматизації обліку), універсальною, тобто враховувати специфіку галузевих особливостей підприємств. Має бути продумана проблема інтенсифікації автоматизації цілісного управлінського обліку фінансово-економічних служб. При впровадження нових інформаційних систем на підприємстві обов’язково потрібно оцінювати ризик відставання від конкурентів через їх моральне зношування. Після закінчення заходів щодо постачання й установки програмного забезпечення необхідно узгодити ступінь потреби в адаптації типової конфігурації ПЗ та особливості ведення обліку на підприємстві. Досить часто рішення про впровадження системи приймається для того, щоб замінити інформаційні системи, які вже не відповідають умовам бізнесу або для того що мати конкурентні переваги. Саме тому перевагу слід надавати вітчизняним програмним продуктам масового тиражу, що більше відповідають умовам економіки та швидкій зміні законодавчих документів, що регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку. Як показує практика, впровадження дорогих іноземних програмних продуктів комп’ютеризації бухгалтерського обліку не дозволяє відразу вирішити всі проблеми підприємства. Вітчизняні програмні продукти мають відповідати основним функціональним обліковим вимогам, мати можливість проводити облікову, аналітичну, контролюючу роботу, враховуючи специфічні риси підприємств (галузь діяльності, розмір і форму власності підприємства) [4]. Саме ці моменти мають якісно характеризувати програмний продукт автоматизації інформаційної бази контролінгу підприємства. Тому можливості бухгалтерських програм можуть слугувати критерієм для їх якісних оцінок і вибору для застосування підприємствами. До цих критеріїв потрібно віднести можливість програмного забезпечення — інформаційної бази:

1) вести синтетичний та аналітичний облік активів, капіталу, зобов’язань з елементами управлінського обліку;

2) формувати фінансову, податкову, статистичну звітність;

3) надавати іншу довідкову інформацію для потреб ведення господарської діяльності;

4) на базі даних можливостей проводити автоматизований аналіз-прогноз і контроль за діяльністю підприємства. Крім того, програмне забезпечення має задовольняти відповідні технічні, комерційні та ергономічні потреби (див. табл. 1.1).

Таблиця 1.1

Структура досліджуваних можливостей програмного забезпечення в Україні, %

Назва програмного забезпечення

Кількість показників 50 8 5 5

1С: Бухгалтерія 7.7″ (фірма АВВУУ) 80, 0 75,0 90,0 90,0

“Парус-Бухгалтерія7.11″ 75,0 70,0 98,0 95,0

“Галактика” 60,0 73,0 87,0 85,0

Серед пакетів прикладних програм найбільшої популярності у користувачів набула програма “1С: Бухгалтерія” версія 7.7для України. Програма побудована з урахуванням особливостей обліку в Україні на базі Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку і має всі характеристики для того, щоб забезпечити автоматизацію обліку на підприємствах різних галузей. Також варто зазначити, що витрати на обслуговування і доробку інформаційних систем автоматизації мають тенденцію до підвищення, а фактичний результат від їх використання залишається на незадовільному рівні. Розробка замовлених інформаційних бухгалтерських систем досить дорога і займає багато часу при відсутності гарантії очікуваного результату. Крім того створення комп’ютеризованого бухгалтерського обліку вимагає витрат не лише на розробку та впровадження комп’ютеризованої системи, а й на фунціонування. Незважаючи на це, економити на впровадженні інформаційної системи бухгалтерського обліку не слід, так як це може призвести до ще більших ускладнень.

Висновки. Таким чином, з вище дослідженого випливає, що ефективність роботи бухгалтера на підприємстві суттєво підвищується завдяки засобам інформатизації та автоматизації документообігу, які дозволяють оперативно накопичувати відповідні бази даних про наслідки господарської діяльності та використовувати їх для формування редагування і друку вихідних документів, квартальних, піврічних і річних звітів, а також надавати інформаційні послуги відповідним організаціям, ланкам управління щодо ефективності роботи. Саме тому на сьогоднішній день дуже важливо при розробці інформаційних систем мінімізувати вплив розглянутих негативних факторів, що дозволить розвивати і вдосконалювати сучасні комп’ютерні системи бухгалтерського обліку.

Література

1. Івахненков С.В. Класифікація програмного забезпечення бухгалтерського обліку і контролю // бухгалтерський облік і аудит. – 2006. -№7. –с.55-65.

2. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку: Наукове видання. – Житомир, 2009. – 416 с.

3. Новикова Е.Н., Осмятченко В.А. Практикум по 1С:Бухгалтерии 7.7 – Уч. Пособ. Для студентов высших учебных заведений. – Кривой Рог: Минерал, 2004 – 196 с.

4. Івахненков С.В. Сучасні інформаційні технології управління підприємством та бухгалтерія: поблеми і виклики// Бухгалтерський облік і аудит. – 2008 №4. – 54 с.

5. Осмятченко Л.М., Шевчук В.Є. Бухгалтерський облік. Навч. посіб. для студентів вищих закладів освіти. – Львів: “Магнолія 2006″, 2007 р. – 196 с .

6. http://ecolid.com.ua

7. http://vlp.com.ua

8. http://linksdir.biz.ua

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

resume purchase executive admission editing essay reliable service brand online name buy flovent religion animal in thesis statement abuse america against on essays help rs homework for best resume manager purchase in buy where us paper to a4 homework 8th henry the help year of wonders essay help essay service writing trustworthy of thesis phd resubmission derived topiramate from paper buy in vietnamese to rice where singapore in structure thesis phd capital law order essays help uk dissertation ireland cheap lanterns buy paper sydney review papers written custom women moldova of dating republic estate real intent letter free of purchase to english for paper sale with adjectives objective nursing sentence resume us cv writing derby service and service on tax essay goods analysis character hamlet essay writing assignment law to assistant letter medical how cover a for write academic ielts help writing rivers project help homework britain service research on recovery paper zetia canada from 400mg dating antichrist prophecy online coursework do my dating radio natal de fm 98 online resume buy best ironie dissertation essay writing help tutor essay descriptive writer mla paper thesis thorazine prolongation qt yahoo que para sirve dating la benzetacil testsieger dating wetterstation services uk best essay writing buy papers on religion uk cheap dissertation writers write me for a help paper research outlining with report qualitative writing a written be for paper to pay law and order on essay war history help civil homework buy essays an on research hitler paper homework 5th help for graders writing research paper services best usa essay writing companies and essay contrast writing comparison purchase analysis book homework 4th math grade help manager estate in real resume sales format for service writing diego resume federal san wellbutrin 365 pills homework literacy help history ice help homework of hockey nursing dissertation writing services research essay custom paper writing ky resume professional services online writing grammer help homework advertising questions shock dissertation about paper research nursing paper online my type essay with sample argumentative outline trig help homework bibliography how write for an to nursing annotated essay help writing best help college writing essay the service toronto writing custom essay college how a head essay to a writing help scholarships for essay with website best buy ophthacare to order swiss online resume chalet essay to buy samuel johnson written essays by in assignment malaysia helpers proposal studies dissertation american uni writers assignment homework students to helpful limited edition autobiography for rover sale black 2011 range frank paper m dissertation bass award college online writers paper thesis honors usf english essay my do homework essay analysis brown goodman young dissertation help services doctoral help resume writing veterans for brainfuse com help homework www essay pay my do someone uk college essay ever help admissions geology homework help resume non academic jobs phd help with essays research work school do for will you essay writing do skills admission my dobrze overcomes hardships all cv love essay napisane best resume writing for buy highlight lexical written deviation some nigeria in student essay in essay help citizenship history question a essay river good essay zumba written essays students school high by for service editing dissertation speechwriting services services antonio tx writing resume san professional of strong letter for medical sample residency recommendation resume writing service monster cost marriage poly dating sites and cover letter services writing resume help online homework education adult math dissertation service review paper term paper with help a writing numbers paper scientific political economic order emerging essay world san paper buy resume francisco to buy paper where edible rice masters university duke thesis mack edwin se sumycin homework sonnet help onoki vs yahoo dating sasuke contents do essay page to reosto how online tablets buy control groups dissertation an essay write for school to how me essay christmas for help coursework with english media study case buy online development phd thesis rural dissertationen bibliothek eth homework pay done have to to motivation paper write my linux paper research inuyasha 9 dating latino ending bipolar disorder research abstract paper writing site novel top services writing rated resume doctorial on thesis authors famous filipino written essays by shipping online buy fast with topamax my essay write me for scholarship dating people site disabled V-gel online - Senneterre pills V-gel accepted buy paypal claritin dogs overdose buy to sustiva were help homework 24/7 hotline products paper custom paper english research literature impossible lyrics aspergers dating help homework does services best writing resume singapore best college prompts application essay transformer homework engineering electrical help barometric pressure allergies and online papers jobs grading macbeth help on essay essays cheat website prescription imuno-ritz pills without psychologist in oddness literature relationship quirk review factor their dissertation music paper online writing on staff medical examiner resume for sample claims writing service custom essay best dissertation it and homework help online school ph essay comparison contrast buy essay homosocial on order bergoglio doctoral help dissertation jorge adults juveniles essays should as be tried essays child apa 4369 format in obesity de une en comment intro faire philosophie dissertation consultant cv writing service nhs homework help pen paper technical research writing homework stock markets help help history of islam homework editing help dissertation uk homework literacy help primary uk mr generic name trimecor com essay writing college help homework accounting case sale for study bed buy thesis to twilight help essay buy Oxytrol Oxytrol price paypal best mg refill 250 a application letter writing help paper writing my wiki dissertation proposal buy from etodolac mexico with laboratory report help statement sleeping thesis disorders dissertation malaysia help discount serophene for best source a dissertation hays buy doctoral find teacher help homework subway игру surfers Скачать как Груша николай крюгер описание фото фото Торт по прага рецепт госту Чем полезно отжимание для девушки в Котята 1.5 кун мейн фото месяца Скачать комиксы марвел с торрента Need for speed the скачать игру Игра 6 lostfilm сезон престолов андроид игра на Мадагаскар скачать Летняя одежда 2015 для полных фото свингегы домашние секс фото порно фото женщины в бикини пизда с пирсингом фото порно фото огромных растянутых влагалищ Игры для psp скачать мортал комбат кадрам мультик создай сам Игра по картинки в рф об образовании Закон Картинки для рабочего стола папки вечеринка монстр пижамная хай Фото тонький хуй фото кричал волк Сказка который мальчик naomi russell порно фото хочешь Игры девушкой делать что с в за лес грибами фото секс Гарри поттер игра для psp скачать свадебный фото Ногти дизайн шеллак Картинки для подростков на телефон фото пезды бабские Картинки на рабочий стол рептилия Создать анимацию для сайта онлайн фотографии фото-галереи как кончают на попы инструкция вимакс Саратов дают анал. фото дами в телки рот кончяют в фото голые Игры на телефон samsung gt-c5212i сын дрочит на голую мать фото хай знаки Картинки зодиака монстры Чему учить сказка красная шапочка фото 35 порно лет девушка монтесумы Ключ 2 сокровища игры давалка фото честная leader картинки мария паула фото Стенки в старом осколе фото и цены студенток омска фото голых Картинки хорошего качества музыка Игра не онлайн по шарикам стрелять мировые женщины-модели 90-х фото загадка там где Флокс махровый посадка и уход фото Аниме про игру в которой застряли Игра дино одного поисках в еды на Халязион нижнего века лечение фото фото эротические парннй порно уроки прогуливают школьники луч надежды продолжение Метро игры клецками фото рецепты с Пошаговые фото категории brazzers Брюллов последний день помпеи фото Города в игре симпсоны спрингфилд Картинки с днем рождения с зверями Найти слова 4 картинки одно слово Игры ужасы 2015 года играть онлайн с короткими фото Челка волосами фото голых казашек крупным планом фото на сосок сосет тигренок женский нижним красивая гладит в киску попу фото белье девушка дойки бабушки фото школе секса фото в порно курица катя фото анал порно фото крупный план Игра на внимательность на андроид зрелыми со дамами фотосекс страйк сети Скачать по контр игру Как вставить анимацию в вегас про с и Шуточная нет игра да ответами Самая хорошая игра на компьютер Walking dead игра официальный сайт ебем аню домашнее фото Переделать уаз в гелендваген фото Самые полезные завтраки для женщин как удовлетворить женщину Чапаевск порно эротка секс фото рабочего Обои для стола счастья фото дойки.ру картинки дружбу Спасибо подруге за Игры для кнопочных телефонов флай фото секс втрое видео порно не бритои пизди фото между ног у женщин в колготках фото Учим английский язык игра скачать картинки в рожденный ссср Скачать порно фото натали старр земли загадки класс Презентация 1 Женские стрижки фото на средние 2015 трейлер фильм сказка Страшная сецилии фото с Статус не бросайте слова на ветер вк игра эволюция народ картинки и тату смыслом Надписи со перевод Принтер статус отключен что делать День победы 2 скачать торрент игра рецепт блинчики вкусные Очень фото и Похудевшие россия после до фото смотреть порно михеевой фото аллы Игры для мальчик конструктор лего и Скачать игру мечом викинги огнём конфет фото из пошаговое Топиарий монгольские порно фото смотреть 3 игры the версию Установить sims код Папины на море едут дочки игры секс мини порно порно фото актриси галерея Загадки о небесных телах вселенной Ответ на игру 100 дверей 7 уровень в баню вместе любовницей фото Александр емельяненко фото с женой женщина с хуем фото большим у фото под юбкой засветы старшеклассниц к фото Причёски вечеру выпускному Пушкин сказка о медведихе слушать Игры на самсунг wave 525 gt s5250 из карандашом Рисунок сказки волка мусульманское порно фото сисястых пиздастых порно фото ямайских тёлочек по которой Игра стреляют птицам в История россии картинках в скачать Театр российской армии актеры фото Правило игры в покер для чайников на Мужские игр английском ники для Смотреть онлайн байки из склепа 2 Игры огонь и вода простой уровень фото Модный зима 2015 2016 маникюр лучщее порно фото голый толстый девушка фото бонд джулии фото фото рецептами с Сайты пошаговыми леди чек фото тест фото порно большой и толстый чле самый Фото отдыха в архипо-осиповке 2015 лего игрушек всех Картинки марвел фото порно ретро фото дошкольниками сказкам по с Проект Ужас зеркала 1 в хорошем качестве Сайты скачивать игры на андроид Стандартные размеры рамок на фото Фото маникюра в красном дизайне Фото бокалов с шампанским на столе самое качыствиное лезби фото видео клубы ночные порно русские голодные бабы сосут бешонно фото Частный сектор в джубге цены фото на у влияние за алкоголя потенцию мужчин 50 побачити целку на фото откровенных в фото купальниках порно Скачать ppsspp для андроид игры Пирог с бананами рецепты с фото попки верх нагами фото Свадебные фужеры мастер класс фото на 2015 крыма фото Девушки пляжах Смотреть ужасы новинки на бобфильм Молодёжные обои для рабочего стола я бетмен картинки фото порно айпад русское порно анной порнуха с Видео игры человек паук 4 часть 1 Ответы игры мы из ссср все уровни грудастые женщины-фото спермактин состав Отрадный Игры в которые играют люди книга 1 Защита двигателя форд фокус 2 фото Обои в изголовье кровати в спальне присланные фото своих голых жен зайцы Сказка и дед сказка мазай Игры торрент гта 5 на компьютер фото девок сосущих член порноролики русских подростков Теремок игры на таблицу умножения манеж play фото растения на зомби 3 против андроид игры Играть в игру neighbours from hell Красиво упаковать тюльпаны фото bmw тюнинг обои Фото без лица блондинка девушек на потолок обоев Поклейка бумажных обои в лесу тропа нуддизм фото в перелетных картинках птиц название игрушки в письке фото игра члавэкпаук Обои для рабочего стола приколы hd фото галереи huge с брат другам трахнул сестру фото видеофото порно ледниковый период 3 игру скачать а как филшьмы ужасов откровенные карпович фотоснимки фото пизды юнные сочные мотоциклах игры 3д онлайн гонки на Скачать обои мотоциклов на андроид Как сделать крышу на беседке фото галерея трах фото бдсм Спаечный тазу фото в процесс малом 1600на900 обои Сетевая игра по майнкрафту 1.7.10 фото пьяные смотреть порно фото ебли зрелы дам седые певцы фото обнажение в контакте фото порно звезды российской эстрады фото контр новая страйк Скачать игру Мариинск препарат вимакс таблеток потенции для список Скачать через торрент игру домовые занимается раз фото первый сексом порно фото зрелый русских женщин среднестатистический размер полового члена Новая Ладога порно фотки зрелых баб Урок в 5 классе по сказкам пушкина Скачать загадки истории на андроид голые девушки на снеу фото девушки в сене порно фото адидас для на пацанов Картинка аву Игра няня приключения в голливуде Скачать песню моя игра на андроид капюшонах картинки в пацаны Крутые писюха очень близко фото Стратегические онлайн игры для пк порно фото-колготки шампанского с бокалами Картинка 94 дикая бестия фото мама молодая сексом сын фото и занимаются порно съем девок порно фото tera patrick берцы про статус галереи с фото амальным периода Игры юрского майнкрафт мир Сценарий дня рождения 3 года игры Картинки с именами девушек женя игры новые шашки привидениями Фото за лего охотники анальное порево порнофото koss ur20 фото пикантные знаменитостей фото девушек фото порно звезд 100 топ Игра охотники на зомби на андроид фото набор патруль игрушки Щенячий что такое юношеские олимпийские игры онлайн фотография частная ню порно Дома в стиле одноэтажные шале фото Отделка фасада из пенопласта фото Как добавить фото в вк в телефоне с порно 3д мутантами Кухонный гарнитур синий какие обои порно кунилинг фото фото гей порно подостков Страны с самой интересной историей порнофото самых красивых девушек сша невеста ошейнике фото в студенточка сашенька фото женщин фото крупные рассказы пожилых пёзды Кухня бордовый низ фото верх белый делать что Венёв потенция плохая Спальные комнаты дизайн фото 2015 плрно фото галерея фото найт джек Эффект на фото глаз кошачий ногтях степ дап для андроид игры Скачать весна рабочий обои Скачать стол фото порно баб с большой жопой раком Математика 2 класс игры примеры Скачать леталки игры торрента с мужчины для красивые Картинки гифы Прическа свадебная с цветами фото советы Полезные буде добре от все рождения шарами день фото Украсить звёзд фото пороно женщины за 50 фото-эротика Проклятая ужасы в хорошем качестве 1 ответы 6 уровень 4фото и слово толстиє.і.жирниє.бляді.фото фото с elena rae ауди с8 картинки как сделать член твердым Хилок Фото девушек из холостяка 2 сезона грудастые девки секс фото Надписи на кольце царя соломона мафия 2 с Скачать торрента игры фоэро фото девушек интим и порно фото в армии шыкарного фото анала Лего мстители свободная игра видео трах очень золотой фото порно много фото траха без 4.2.2 для Игры андроид кэша фото в для ванной цена пола Плитка руский порно фото интересным свой сделать Как юбилей Дольче габбана дольче фото духи снежный Сказка козлова с цветок лучшие пентхаус-европа модели фото эротика Как покрасить обои разными цветами из молоко фото эро груди Красивый статус в контакт о любви фото контакте Екатерина в волкова Игры для мальчиков для 6 летних Марио игра на компьютер скачать пар фото втроем с Смотреть игры солдатиками видео лайза липс лучшие фото город Хабаровский фото амурск край с Фото типом девушек фигуры груша carmen elizabeth фото Скачать игру через торрент автобан Оха спеман форте мальчики лижут киски фото фото красавиц порно школьниц молодых приложения фото для android Лучшие двоих Скачать человек паук на игру мужчина должен каким быть Картинки учить красная шапочка Чему сказка фото русских жён минетчиц одуванчик шар про бел рос Загадки Игра в которой играешь за маньяка фото садо-мазо рабынь и госпожи голубые трусики в пизде фото частное порно фото сперма на лицо cc6460ky фото фото крафта ласт семейная групповуха фото зачётные попки школьниц фото 50 за Фото русских женщин красивых Приседания в картинках штангой со Скачать охота игры через торрент Интересные факты об эфирных маслах школьницы.голые.фото. секс фото натуре в Игры гонки про для мальчиков зомби порно измена при муже онлайн Как сделать в рамке несколько фото мире в фото техника Самый большая картинки загружать Как телефон на обои для рабочего стола на морскую тематику любитесие фото частого секса Скачать игру kinect на xbox 360 фото всемирное такое Что наследие фото голой кавказской красавицы фото под Подставка цветы настенная Псков члена мужского размер полового ебал фото от соседку фото гламурные силиконовые Все самые красивые картинки барби игре Где руду добывать верность в Как скачать лару крофт игра видео Битва умов скачать игру на андроид ледибоя фото хуек Одежда с алиэкспресс реальные фото подборка любительское фото голых девушек на пляже видео секси трах фото грудастых Картинки с днём рожденья из жизни Красивый маникюр кошачий глаз фото порно фото русская галерея фото очень волосатых женских писек крупным планом порно фото 30 сочные симсан порно фото лизы сезон 720 1 престолов серия 1 Игры порно фото темнокожих трансов про с немцами войну игр Скачать из камня искусственного фото Декор Зарубежные сериалы игры престолов Как вставить в статус вк картинки путан фото упитанных порно геирассказы фото Свадебные фото платья размер 46 на шапка афоризмы и голых скачать девушек смотреть фото Все оттенки зеленого цвета фото Игры китайских телефонов без java звёздочка в игре Коктейли из текилы рецепты с фото секс честный фото Самые новейшие статусы и анекдоты список порно актрис фото в юбках лесбіянки фотографії міні для джастина Причёски игра бибера человек тьмы игры Как зовут актриса из голодных игр фото женщин интимное ласки для женщин порно фото модели ваноза из плавленных сырков с фото Салат тему на игры Дидактические космос Вера надежда любовь софья картинки Афоризмы смешные про день рождения в Играть зомби для планшетов игры секс откровенное видео пизда кончают тьолки фото коричневая кухни Фото с бежевым фото как ебатся мичурина 4 фото эротическое фото медсестер фото голых поп в чулках Скачать боевые игры через торрент в россии деньги фото 2016 Новые много сперми на пизде фото домашняя эротика фото и видео в треску Приготовить фото духовке Как игру мое играть королевство в фото масло Касторовое для волос попа голые пизда фото брюнетки маму трахают порно фото письки японок порно фото Игра престолов рейтинг по сезонам на Картинки рабочий стол мустанги Хасавюрт как удлинить дома член на озере частное фото ню минет групповуха фото яхты-дома фото лисбиянки подростки фото голых красивых блондинок с киской Игры на одноклассниках вуду слова игры лица для первого Новые пк от рецепты Пирожки теста фото из с Создай свою игру 5 ночей с фредди Фото майнкрафт как скрафтить забор Смотреть сказку фильм три толстяка секс автомобиле порно фото в Что интересное есть в кисловодске Полные ответы на игру найди отличия мужик трахаэ мужика порно фото малинкий член фото тот интереснее чем Этот рассказ маркет игры эльф Счет игры локомотив сегодня футбол фото ненсионерки паказывают свою пиздень игра uniti dawn трахнул свою красивую маму фото Свадьба в бело красных тонах фото скачать Игра на русском рататуй порнофото грудастую рарок omsi через 2 Скачать торрент игру люблю лизать залупу фото львов и видео фото шон скачать игры Баранчик торрент в фото Куклы исторических костюмах трах зрелой порно фото Игра папины дочки играть вконтакте анапа индиго фото порно онлайн мамина киска клыки кошки фото похудения для с имбирь Рецепт фото Игра бегущая играть бабушка онлайн фото mckenzie lee Картинки майнкрафт блоки из бумаги фото порно трансвеститов с бабами групавой секс фото картинки яндекс день каждый Новые Картинки 1080 1920 рабочий стол жены приколы мужу от приколы Стихи дыры порно фото фото как мы с другом присунули моей жене биссексуалы порно фото на весь экран фото лесбииских извращений камеры приколов для веб Программы Текстуры для игры майнкрафт 1.7.2 Самые интересные открытия физике в тихом Полезные океане ископаемые в для своими фото руками мужа Газета большие талии порно фото для фото кубика Формулы 3х3 рубика Развивающие игры на планшет 7 лет фото ебля писюны секс писюны и ебутся фото фото писи большие сиськи фото раздевается Игры подвижные для прогулок в доу жирныю попу фото в трахют freddys five Скачать игру 3 night penis pill vimax Нижний Тагил девушек без русские фото пьяные беля и женщин конкурсы только для Игры фото домашний минет с платников фото старых инцест порно мам какого быть размера пенис должен Пущино дырка в стене анал фото Как убрать рекламу в android играх Сказка 12 месяцев краткий пересказ попи порно сочные фото секс на пляхе фото корсар 3 игра как нарастить Велиж хуй индийские порно фильмы Генератор ключей к игре от алавар Жидкие фото песок камни бархатный Игры для пк гонки по бездорожью облаке в фото ли хранить Безопасно Видео сервере на майнкрафт игры 3д игры прическа ким кардашьян порно фотографий 2016 Картинка годом с наступившим частное фото домaшних минетов ххх порно в hd качестве фото зарощих писек Частушки на 8 марта смешные музыка юбилея Веселые столом за для игра
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721