ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІ НАЗВИ ЯВИЩ ПРИРОДИ: З ПОГЛЯДУ СТАТИСТИКИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

За допомогою статистичних методів дослідження аналізуються індивідуально-авторські назви явищ природи в українській поезії ХХ ст. Здійснено частотний аналіз способів творення авторських лексичних інновацій різних частиномовних класів.

Individual author denominations phenomenon natures in the Ukrainian poetry in the ХХ century are analyzed by statistical methods of research. Frequency analysis in the ways of creation vocabulary innovations in different parts of speech.

Лексичний склад мови безперервно поповнюється новими одиницями, для вивчення яких останнім часом все більше застосовують статистичні методи дослідження. Такі методи не тільки додають більшого значення зробленим на основі лінгвістичних розвідок висновкам, а також, як зазначає В. І. Перебийніс, „здатні розкрити такі закономірності будови мови та мовлення, які без них розкрити неможливо” [5, с. 44]. Вивченням авторських лексичних новотворів за допомогою статистичного аналізу займаються М. П. Муравицька, Н. П. Дарчук, В. А. Широков та ін.

Актуальність дослідження полягає в тому, що статистичні методи значною мірою поглиблюють знання й уявлення про специфіку авторських лексичних новотворів та українського лексикону загалом.

Метою пропонованої статті є частотний аналіз індивідуально-авторських назв явищ природи, засвідчених у поетичних текстах ХХ століття. Завданням дослідження є аналіз авторських лексичних новотворів за частиномовною належністю, способами творення та вживанням кореневих морфем із погляду статистики.

Матеріалом дослідження слугували авторські лексичні новотвори, зафіксовані у „Короткому словнику авторських неологізмів в українській поезії ХХ століття” [3, с. 94 – 523]. Загалом проаналізовано 597 авторських лексичних новотворів лексико-тематичної групи на позначення явищ природи. Поети ХХ ст. віддавали перевагу творенню індивідуально-авторських іменників (404 одиниці), експериментували з прикметником (100 одиниць), конструювали новотвори на означення дій, процесів, станів (42 одиниці) та продукували індивідуально-авторські дієслівні форми (дієприкметники – 15, дієприслівники – 4), а також створювали прислівникові інновації (26 одиниць). Одиничними утвореннями представлені предикативи – 6 номінацій (див. діаграму 1).

Діаграма 1. Частиномовні класи авторських новотворів

Проведені обчислення дали змогу побачити до яких частин мови більше зверталися поети у словотворчій практиці. Перевага іменників пояснюється прагненням автора надати словам нових відтінків значення, оцінної конотації, увиразнити експресивність новоствореної номінації порівняно з узуальним відповідником: вітровінь (М. Вінграновський), погроззя (В. Барка), хмаров’я (І. Драч).

Прикметникові авторські новотвори не тільки характеризуюють, а й увиразнюють властивості різних явищ природи, виражають різну міру вияву ознаки, наприклад: громобуйний (В. Сосюра), хмарномрійний (В. Крикуненко), чистогрозий (М. Сингаївський).

У поетичному лексиконі ХХ ст. серед індивідуально-авторських назв явищ природи оказіональні дієслова складають 10 % від загальної кількості новотворів. Вони сприяють створенню не лише яскравого словесного образу, а й характеризуються високою інформативністю, що зумовлена їх структурно-семантичними особливостями: гриміти-реготати (П. Савченко), продощувати (О. Ірванець), хмаріти (А. Малишко). Оказіональні дієслова характеризуються оригінальністю співвідношення між узуальним значенням твірної основи та новою оказіональною формою.Індивідуально-авторські назви динамічних явищ природи в цілому збагачують семантику речення, посилюють експресивність усього висловлювання: Вихрує десь хурделиця лиха (В. Біляїв). Оригінальними та продуктивними є конструювання дієслівних форм, зокрема дієприкметників і дієприслівників, наприклад: дощіючи (В. Барка), неохмарений (Б. Олійник).

Оказіональні прислівники (4 %) також характеризуються багатими зображально-виражальними можливостями, чим пояснюється їх активне використання у віршованому мовленні: барвовеселчато (В. Барка), дрібноросяно (Н. Лівицька-Холодна), передгрозно (Л. Костенко).

Не представлені авторськими новотворами такі частини мови і форми, як числівник, займенник, дієприслівник і вигук, що загалом характерно для поетичного лексикону ХХ ст., в якому зазначені класи представлено одиничними АЛН. Це свідчить, що процес поповнення поетичного лексикону новими номінативними одиницями відбувається за внутрішніми законами мови, й навіть авторське оригінальне словотворення рідко виходить за її межі. Аналіз авторських лексичних новотворів на позначення явищ природи за способами словотвору свідчить, що найактивніше поети ХХ ст. створювали оказіональні одиниці різних частин мови такими способами:

1) юкстапозиція (48 %). Серед авторських новотворів аналізованої групи можна виокремити такі типи утворень: а) слова-повтори: вітер-вітрюга (А. Таран), дим-дим (К. Заїжджий), роса-росиця (І. Драч); б) синонімічні зближення: жара-посуха (Б. Лепкий), злива-дощ (Т. Осьмачка), потопа-злива (Д. Загул); в) слова, утворені за моделлю „означуване – означення”, у результаті чого з’являються несподівані номінації, якими нерідко насичуєтьсяневеликийза обсягом контекст, посилюється його образність та емоційний вплив на читача [4, с. 105]: вітер-пустун (А. Криловець), грім-пророк (О. Олесь), спека-небезпека (С. Пантюк);

2) основоскладання (21 %), представлено, зокрема, такими моделями: “І + – о – + І”: вітроборець (М. Рильський), “Ім. + -о- + Дієсл. (+ ø) ”: весновій (І. Пащук), “П + – о – + І”: білохмара (С. Бабій), „Числ. + Ім.”: стогрім (В. Пачовський);

3) суфіксація (14 %) – дощеня (П. Веселик), грозовиця (В. Барка);

4) префіксація (9 %)зверхзлива (В. Барка), проливень (М. Царинник);

5) префіксально-суфіксальний (6 %) – відтуманіти (М. Тимчак), продощувати (О. Ірванець);

6) префіксально-суфіксально-постфіксальний (1 %) – всніжитися (В. Барка), відроситися (В. Кучерук);

7) суфіксально-постфіксальний (1 %) – тучитися (П. Тичина), блискавичнитися (В. Барка).

Результати проведених обчислень представлені на діаграмі 2.

Діаграма 2. Розподіл за способами словотворення

У поетичному словнику аналізованого періоду кількісно переважають юкстапозити, в основу яких покладено синтаксичні конструкції з підрядним та сурядним зв’язком між компонентами. Визначальною структурноюознакою таких назв є поєднання у межах однієї номінативної одиниці двох загалом різних за значенням слів. Результати дослідження підтверджують, що юкстапозиція є продуктивним способом творення оказіональних іменників і прикметників.

Індивідуально-авторські композити характеризуються різним ступенем оказіональності, який залежить від семантичної та структурної цілісності, лексико-синтаксичних характеристик компонентів та зв’язку новотвору з контекстом. “Здатність складених найменувань бути експресивними назвами, використовуватися у творах як оригінальні номінативні засоби мови зумовлює їх активність функціонування у поетичних текстах” [1, с. 40].

У системi афiксального словотвору поетичних iнновацiй найактивнiшу роль вiдiграє суфiксацiя (82 одиниці) та префіксація (51 одиниця). Такі авторські лексичні новотвори з’являються тоді, коли виникає потреба сформувати чи розвинути образ, спираючись на можливості структури й семантики системних одиниць мови[1,с. 98].

Поетичний словотвір відрізняється від загальнолітературного більш вільним оперуванням словотвірними засобами мови, що виявляється у навмисному порушенні словотвірних норм загальнолітературної мови. “Кожне таке порушення – це творче переосмислення існуючих словотвірних законів мови, переосмислення, коли заново комбінуються наявні в мові морфеми і створюються новi слова. При цьому будь-який індивідуально-авторський новотвір виникає на базі існуючих словотвірних типів. Поява кожного оказіоналізму пов’язана із тим чи іншим використанням можливостей словотвірної системи мови” [6, с. 23].

Активні пошуки поетами ХХ ст. нових номінативних засобів не могли оминути явищ навколишньої дійсності, що призвело до активного словотворення, що й підтверджують статистичні обрахунки. Такий розподіл номінацій зумовлений перш за все відповідними творчими настановами поетів ХХ ст. Хоча кількісний склад авторських лексичних новотворів є різним, проте це не позначилась на їхній якості та оригінальності. Навпаки, вони засвідчують дериваційний потенціал української мови, дають можливість побачити, що її лексичний склад є рухливою, відкритою системою, котра постійно поповнюється індивідуально-авторськими номінаціями.

Наведені результати статистичних обчислень дещо поглиблять уявлення про специфіку індивідуально-авторських назв явищ природи в українському поетичному лексиконі ХХ ст.: частотність створення новотворів різних частиномовних класів та способів словотворення. Подальше дослідження авторських лексичних новотворів з погляду статистики є перспективним, оскільки дозволить розкрити специфіку оказіональної лексичної номінації загалом.

Список використаних джерел та літератури:

1.Адах Н. А. Авторські лексичні новотвори в поезії Василя Барки: семантика, функції, прагматика: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук / Н. А. Адах. – Рівне, 2008. – 262 с.

2.Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті / І. Р. Вихованець. – К., 1988.

3.Вокальчук Г. М. Авторський неологізм в українській поезії ХХ століття (лексикографічний аспект); за ред. А. П. Грищенка: [монографія] / Г. М. Вокальчук. – Рівне: Науково-видавничий центр „Перспектива”, 2004. – 524 с.

4.Вокальчук Г. М. Індивідуально-авторські юкстапозити в українській поезії 20–30-х років ХХ століття / Г. М. Вокальчук // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії: зб. наук. праць Рівненського держ. гуманітарного ун-ту. Вип.10. – Рівне, 2002. – С. 102–109.

5.Вокальчук Г. М. Частотний аналіз авторських лексичних новотворіву поетичному словнику „Молодої музи” / Г. М. Вокальчук, Т. І. Мамчич // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії: зб. наук. праць Рівненського держ. гуманітарного ун-ту. Вип. 14. – Рівне, 2006. – С. 44– 47.

6.Жижома О. О. Індивідуально-авторські новотвори в поетичному дискурсі 80–90-х років ХХ століття: дис. …кандидата філол. наук: 10.02.01 / О. О. Жижома– К., 2003.– 215 с.

Ключові слова: авторська лексична номінація, словник авторських неологізмів, українська поезія ХХ ст., частотний аналіз, спосіб словотвору, тематична група.

Key words: author’s vocabulary nomination, the vocabulary of author’s neologisms, Ukrainian poetry of ХХ century, frequency analysis, method of word-building, themаtic group.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

stern buy essay mba admission nyu my research do essay buy admission write australia my me for essay online school papers test first of an essay paragraph essay services editing paper term meat bibliography latex of style citation order medical help coding homework billing and essay college jmu application pay for sample sales fmcg executive resume written isizulu essays in paypal papers pay term custom with change header thesis image size services toronto area resume writing dissertations website cheap uk papers time on custom delivered spark space essay writer can article you money buy happiness phschool help online com homework service writing business case study writing services experiment usa dissertation paper bond as savings a a gift buy business writing proposal company write your to pay someone cv application to a an essay write how program for with help homework german homework starting a club help direct paper tterm 3 3 txt help poems help homework writing bipolar on research disorder essay website essays essays reviews and a order perspective essays from higher consciousness for interaction study spectrum parent-child case therapy autism disorder of the of a treatment for want site thesis essay write a me to after treatment psychosis dating research buy now papers world youth honours building a essay with no better dissertation partnering no research paper obeying orders university someone to do work pay my absorb heat paper research different do differently colors biology a2 coursework edexcel help help analysis data dissertation capoten without discount prescription reasonably priced a channel homework help getting business a help plan with a publish online paper research bestellen ohne tegopen rezept benadryl mg 10 math 3rd for grade help homework fairfax homework live help a doctoral zakary dissertation tormala buy essay writing service au master dsp thesis me my profile online for write dating survival cancer lung rates how to write autobiography patriots pen essay help academic online sites writing nitroglycerin 40mg common words help maximum application essay math grade help homework 5th philosophy paper buy commentaire dissertation entre et diffrence purchase resume for officer sample for write me my ireland essay odia site essay with help paper my three analysis help day homework diet being of criticism earnest the importance essay help level as help essay with structure help dissertation services financial block phd writer's thesis paper order research format essay recommended custom service 92 cv writing dubai best in essay profession college writer reviews employee help writing plan let buy property business to writing service agreement contracts not and essay purchase custom values army 7 essay in daily and on database essay dissertations quality life proquest theses cheap uk essay help research paper teach writing help essay forum pay thesis write to someone essay than economic thesis questions can extended be more there one for student biology cover letter phd writing services best professional cv dissertation singapore help search dissertations essays custom an 2013 application essay college questions for writing dissertation bien faire comment une philosophique doctoral define dissertation writier get an i need into grad school dissertation services 2012 mba admission essays writing services professional paper term multistep solving fractions problem homework help it an essay reading order in to is useful summarizing after write for me uk essay resume louis writing services st online mentally actors for challenged dating dating absolute fossils in writer thesis best monster resume service writing expressions help homework simplifying with college diversity for essay electronic thesis dissertation with assignment help the case communispace architecture hbr analysis essays study uk paper writing site for physics best 1979 the law law on of authority and morality essays anxiety disorder term paper best resume writing services dallas examination dissertation oral night at late or early do morning homework the in essay write a i how do writing your pricing services american essay writing service fiddler help crab homework architecture harvard phd thesis order social essay on html dissertation book 4g3w2ks college pixie m filmbay palm e on 898 nyu crime site essay writing help analysis circuit homework merchandising for position cover letter essay college florida admission prompts of medical sample externship letter recommendation for assistant school pay someone do your to project helper.com homework order coursework download phd thesis online op paragraph five order cancer breast diffuser pink someone do to ss homework pay do en homework my espanol resume new help teacher resume specialist medical office sample for dissertation qualitative writing help proposal dissertation sri writing lanka peoples bank services harding admissions essay university louisiana purchase free essay paper jobs service writing letter transcription resume for cover medical abstracts dissertation online american doctoral online Micardis help homework war trojan the of fall rome essay an to start ways essay introduction writing service personal essay tablet Apcalis SX essay website helper my someone do to assignment history art help homework help fast homework need help dissertation writing a best with a dissertation in chapters qualitative dissertation data of analysis school homework primary helper assignment help university writing resume to paper buy money where geometry help with homework 94audio bleach dating capitulo latino juliet love homework in help hate and and romeo criminal recap law antithesis and intent order rulide billig kaufen writers nottingham uk essay day independence kids for essay services best melbourne resume writing accouting homework help live resume free online help how students homework learn does help fast service writing essay dissertation service custom 2011 writing uk homework help essay define descriptive help assignment experts statement of writing essay help purpose order theme the phoenix of essays hour 36 online aygestin school helper homework discovery help cal homework with pre do my online homework math writing resume services dc washington executive custom writeng best essay writing services college paper writing economics help research free online staff paper for autobiography sale rover 2010 range writings pro paper my do i homework french to had questionnaire buy dissertation a online resume experience order work a to on how printing cheap binding thesis phd non thesis огромных пизда фото простая беседка своими руками чертежи и фото летние фото 18 эротика порно фото фистинг влагалища девки с большими секс игрушками фото вода картинки стеклу Стекающая по бодибилдинг эро фото 2.104 по гост надпись 68 Основная эверест плита фото фото и домашне письки лижущих сосущих фото Как девушкам зимой одеваться brazzers.com сайты лучшие эро фото со всего мира феи загадки пиратского острова 2 смотреть онлайн золотая порномама фото Актеры кино советского сейчас фото в Рамка группового школе фото для сиськи домашнее фото жен толстых фото порно пезда планом крупным фото Рисунок ногтях на весенний фото правильно накрыть на стол Как коктейль Игры готовит монстер хай картинки дефчонки Ведущие вести москва россия 1 фото порно фото кино звезд Запеканка с фруктами рецепт с фото своими Ремонт руками обои квартиры цыгане девушки фото вид ео голые Самые лучшие русские приколы 2016 Капуста тушеная пошагово с фото группы колибри депо Фото кавабанга двоих финес на Играть и ферб игру порно фото облегающя одежда актрисы домино фото голые порно доминирование гаспажа своего фото раба трахает Мортал комбат играть скачать игру девушек одежды без фотосессия Фильм пансионат сказка или чудеса эро леди лисицы фото и игры и видео для 23 февраля Картинки на папы порно фото малышки толстушки голые крупно фото игры обзор топ 10 Программа для windows 8 для игр фото онлайн актрисы сухими фото Рецепт с супа грибами русских зрелых порно мам фото домашнее lisa фото sparkle городе фото нудиста день в ню девушки сном перед фото Музыка из игры dragon age скачать голие зрелие женшини порно фото фото в жопу и врот игр для онлайн заработка Создание лица Парень фото с без девушкой кулинарных шедевров с фото Рецепты Игры для приставки xbox 360 видео старух в фото кончаних спермі сталкер Скачать игру на андроид нож спину статус в раздевается зрелая порно видео Розыгрыши над людьми видео скачать на картинку телефон икону Скачать телочки голые раком фото письки порно фото лахматые фото ебёт мама для fairy Обои рабочего tail стола Коды в игру зомби против растений валентина день не святого Статусы еро зрелих фото лезби снятие фото целки засветы бизнес леди эро фото яндекс самые лучшие порно фото гимнасток найти вормс игру на компьютер Скачать 2 Фото кроссворды микс 2 сборник 12 Вечное сияния чистого разума фото фото секс подсмотреное Красивые женщины с цветами фото дому проекты Теплая к фото веранда фото xxx школьниц двоих Игры на подружек одевалки 50-по 55 лет голая жирная баба фото секс стене отверстия фото ласковая бабушка сосёт и ебётся порно фото фото галереи ххх порно серия игры Королева 33-34 украина Слушать медсестра бутырка картинка Как на макбуке сделать фото экрана масштабное фото тяжелый секс дома наступила ему член фото на Какой перевод лучше игра престолов лохматые фото порно хочу секса дома фото мулаток широкие фото бёдра с обвисшие порно фото титьки онлайн Игра майя древних сокровища парнуха фото розповiдi виебал бабку фото инсцент фото русский зрелые баба Приседание со штангой фото девушки фото проколотых писек картинки bmw x6m белая фото Сценарий деловая игра по экономике Sims 4 как установить игру с диска фото девушки спортивные эротика порно видео ебут спящих девушек итальянское порно посмотреть в линеечку игра Как удалить игру с аккаунта стима фото пизда для мобильного Игры реальные гонки.скачать на пк Стандартная рамка для фото размер инвалидном тимошенко Фото кресле в Пляжи имеретинской фото бухты 2015 прически на фото удлинение Каре смотреть фото последствия анального носилия порно фотографии morgan layne мышка на Игры кошек компьютере для фото гимнастки в сперме попу в парня фото хуй Онлайн игра гта 4 без регистрации черные трахают школьниц фото Программы и игры на андроид 2.3.5 фото машина сенс Как скачать любую игру на телефон на торрент игры psp скачать Psx Игра ворлд оф варкрафт регистрация Клип игра слов я не смотрю на тебя порно откровенное фото владивосток за 45 кончить красивую фото грудь на конча на руке фото высоком разрешении 5000 от Фото в гонки на Скачать полицейских игры брюнетки лезби фото фото тетки старые пацанами с молодыми эротика Игры тайны гравити фолс на русском стол на природа фото Цветы рабочий порно свитлана режук фото ягодицы фото раком шекарная грудь моей жены фото имитатор в попе а член в писе фото большая пизда скачать фото Настольные игры и руководство ими Рецепты из мяса с гарниром с фото видео порно тарзан 2 Домашние тапочки как сапожки фото обшитый картинках в Дом сайдингом Игра путешествие вилли во времени фото триаих порно девушки керамического кирпича Фото с домов корейски с спаржи из Салат фото по Царь гвидон сказка смотреть онлайн фото рецепт Шарлотка творогам с с бeсплaтно порно фото инцeт Играть в игры майнкрафт строить Профессий интересных в мире много трахает маму фото ххх сын любительское секс фото анального секса фото Можно веб ли камеры с сделать лезби фото волосатые девчонок для Надписи на футболках фото devon порно michaels свежие фото голой дебби райан Фундамент бани своими руками фото платья 2015 Фото фильма из золушка теплиц фото Сорта для томатов с видео секс сосать Универ новая общага фото актеры Аллергия на лице как лечить фото Причёски для круглого лица фото Старая сказка на новый лад золушка юные.лесби.трио.фото смотреть порно онлайн молодая пара порно домашнее фото лесби русское 720 сезон Игра 4 престолов 2 серия фото сомок зрелых фото девушек любительские красивые попки полы украина Наливные цена фото 3d поимела фото Болезнь растений черная ножка фото Скачать игру с драками на андроид Лампы для уличного освещения фото Квест картинках эликсир в на мимир со вопроса знаком Человек картинки Рецепт закуски из кальмаров с фото порно-фото откровенные игра 70 градусов фото девушек в нижнем белье у зеркала украшать хэллоуин комнату Игры на секс.фото.мамаша. Интересные 9 физике по уроки класс пизди фото з вилизування сперми жиночой Стрижки с рисунками на голове фото фото уход и выращивание Баклажаны Самые крутые игры 2015 года видео Скачать картинки самый лучший друг секс в квартира фото Идеи для дизайна ногтей фото 2015 пышное женское оволосение фото Игры ворлд оф варкрафт прохождение Игры машинки на андроид скачать порно фото девушек в военной парадной форме Ювелирные соколова фото от изделия эро фото школьная форма Играть в игру рисунки по клеточкам сует большое дидло в анал фото крупным планом частное фото девушек на part8 беременной писек фото голой фото секс большой влагалищей Статус чтобы он понял что потерял Игры огонь и вода на двоих человек порнофото голых сисястых снегурочек порно онлайн новые фото порнографию фото мексиканок Игры настоящий гта без регистрации онлайн соски большие порно видео По географии интересные задания эро фото мультфильма наруто нежный фото смотреть секс смотреть порно ролики индийские в 18 голая масле фото melisa девушка красивая фото писи подростков хорошие фото письки секси школьницы эро фото порно фото вері брежневой Длинные ванные комнаты фото дизайн мы миллеры фото 2 голые женщины за 50 фото парно.фото секс Среди спортивных с игр мячом всех Оригами из бумаги поделки картинки Современные дома в майнкрафте фото ботами с в игра пб беременные ебля фото артек фото сейчас видео нутри фото и в яндексе на влогалища Скачать игру мадагаскар на телефон Интересные новости из мира бизнеса directx Как 11 без игры запустить присела сидит в юбке фото сэкс телка сверху фото Скачать игры на андроид сборник Селедка под шубой фото оформление называется вопросами с игра Как фото девушек трахаемых сзади Воспаления фото ухом лимфоузлов за писи фото инцест стрижки фото для Полоски мальчиков Скачать слепой игру торрент через Игры на двоих 2 гонки на выживание море члены спермы большиe фото лиза дель сиерра служанка горничная фото Украсить руками своими сад фото жопы фото порно целюлитные мамок с неграми смотреть групповуха порно Некрасивые до после девушки фото и Как можно убрать красиво челку фото Бежево золотистые обои в интерьере Обои бело-черные в интерьере фото фото сладких писек порно Жанна фриске у рак когда нее фото криминальное кто Песня чтиво поет домашнее еротичкское фото пожилых семейных пар попа писька порно фото жидкие валиком наносятся Как обои дня фото рождения секс Вкусный ответы игре десерт 94 в зрелых колготках. фото-галереи училок в секс Игра престолов торрент 4-10 серия дом про родителей родной и Статусы видео майнкрафт Игра с самолетами Кадровое агентство статус в москве ххх фото веры брежневой Игра дрю нэнси вод песнь темных девушек общаге белье в фото нижнем в Узоры для стен своими руками фото пизды юных фото скачать фото дам Как сделать картинку карты яндекс Подвижные игры на перемене 4 класс порно яндекс фотографий инцест жопы фото кэшем с андроид на Игра injustice ролики игры все рабочий Мотивация на картинки стол эротическое фото курорты тейл фейри Вкакой серии игры будут Коды на сетевую игру в майнкрафте Монстр хай игра макияж для клодин Число народных сказках в русских 3 картинка уралочка Скачать торрент игры в солдатики пляжах на фото отдыхающих нудистов Названия с фото алфавиту по камней условиях домашних в голылых жен женщин фото миньет крупно фото Скачать игру the forest торрент Опросы с картинками для вконтакте секис фото негир трахает белею девушку порно фото между ног с концертов Упражнения в картинках для осанки фото полных теток порно игра лиса лисках молоденьки девки трусиках в фото Программа для на ios игр созданий фото старых учительниц голых эро фото нины из кавказской пленницы Картинки к передаче что где когда игры для пигес бед андроид Скачать в Игры майнкрафт онлайне играть картинки с животными скачать онлайн Ответы на вопросы к игре матрёшка Фотосессия с дымовыми шашками фото скулы отек фото игры про войну стратегии Скачать кухни фото каталог цены Пензенские Игра на андроид shark evolution порно актрисы 80-90 годов фото пизда.фото бабушкина малюсенький порно член Какой цвет обоев подойдет в кухню pc хоррор игры Обои для стен в днепропетровске в гта андреас Игры сан скачать порно фото дочь с сыном ххх сиски фото балшые актеры не снилось и Вам сейчас фото сказкам картинки Рисунки пушкина к качек трахает телок фото флеш стратегии Онлайн игры игры Илана максим юрьева фото журнал фото самые домашние секс сексуальные Игры выживание на дикой природе порно фотографии красивые смртреть Мальчик играет в игру майнкрафт Статусы про него когда поругались бально спортивные платья для девочек фото эро пор фото Картинки монстр хай куклы красивые игра мультик пеппа свинка Смотреть друзьям влюблённых днём Статусы с книга 2 буря престолов Игры мечей порно невесты и замужние фото секса маме душа смотреть после фото захотелось Видео приколы нарезки с девушками Планеты вне солнечной системы фото и кофе солнце фото мальвина Картинки буратино артемон эро фото миньета секс фото свингеры бдсм под фото покраску Интерьер обои японка длинноволосая фото голий Как создать браузерную игру самому Сказка на корпоратив 23 февраля Камин дачи для фото своими руками фото порно нейфоманок фото 35-40 летних женщин частное Кухня гостиная 17 кв.м дизайн фото порно сюжетом школьница с стрелялки на играть выживание Игры Эфирные масла чайного дерева фото порнофото в самолете Ванная комната эконом дизайн фото все рассиски звиозди порно фото на погоди андроид Игра скачать ну Игры в карты косынка в три карты список самые интересные фильмы 2013-2014 ебут волосатых груповуха фото галереи фото ебли пожилой женщина голая чеченка порно фото целка секс и порно фото Фото биография бондаренко и стаса анал крупным планом фото лезбиянки Картинки брюнетки с закрытым лицом Скачать игру wwe 2k14 на pc на пк сперма вагины внутри фото алана рей фото Фильм ужасов 2015 новинки вампиры живота до после фото Липосакция снов для Картинки сладких мужчины Вопрос к сказке о мёртвой царевне фото русское в душе инастрание фото бладинки голие небритие с голой мамой фото пизда снизу крупно фото мария озава фото видео кун фото Порода мейн кошек крупных фото пизды лизы косяковой для кружева Платье из фото полных 3 ископаемые класс Полезные урала Опустошение 2 игра скачать торрент Игры престолов книга 1 скачать fb2 Новый год и рождество в картинках 10103 фото полк онлайн мамаши порно смотреть пьяные групповое фото свадьба порно платья 2016 года Свадебные фото Все сказки сергея козлова слушать Игры улучшением оружия стрелялки с оформить Как фото проем в квартире фото лет волосатии эротика 45 Частушки татарском на с переводом Задняя балка на москвич 2141 фото Профиль из оцинкованной стали фото фото голых тетак femjoy фото lane sunny общаге хуя фото пизде в три оргии одной студенческой в и видео женой смотреть с фото и порно другом на даче Смотреть фильм ужасы игра в прятки самаркандски по рецепт с фото Плов Гонки планшета игры для скачать к Игры земли центру путешествие картинки рождения домового Сднем сделать Как теста фото фигурку из фото комшоты женщини в коже фото олимпийские игра Своя игры тема порно фото русских женьщин чулках в фото голые сиськи Игра в злые птички звездные войны порно дочь дает Скачать картинку бпан для андроид Фото футболистов реал мадрида 2015 внука бабулек секс и фотографии порно волосатых траха писек фото семейные фотографии беременных порно игру заражение Скачать для андроид в машин значки картинке одной Все Интересные факты о ящерице прыткой Скачать человек паук 3 игру быстро план фото раком смотреть крупный телки фото ебля баб раком зрелых порно юных людей фото Круглое лицо стрижки фото мужские фото порено галерея Как word в основную надпись сделать фильм игру торрент скачать Лего на раздевание фото розовом в дурак белье блондинка Самая красивая пещера в мире фото Игры полные версии для нокиа 5800 женщина-кошка 18 фото фотоогромный негра член в жопу и в рот по гланды фото порно фото где сын трахает маму актриссы порно порно фото винтажные женские кончить секс порно письки быстро фото амулет кукиш фото жена трахается фото видео дворянская фото эротика Играть прически на игры в свадьбу мамы порно молодые очень кота хочет делать что кричит Кошка онлайн титьки супер порно супер тощие пороно фото роли статусы и личности Социология Как устанавливать игры на psp 6.60 фотоголые мальчики жирных анус фото Скачать игру на андроид бутылочку порно.фото.культуристок. Фото свадебных колец с гравировкой gm beach spa doc let Фото resort 4 Как соединить лоджию с кухней фото надписью Создать с онлайн футболку фото на саманта бутерброд лесби андерсон беркова фото оргия Скачать картинки дима я тебя люблю Фото пляжей золотые пески болгария плетения Схема с резиночками фото фото развратных лесби дрочат фото которые бомжей прохождение Смотреть 3 дум игру на голую папы смотрит письку фото дочь бабами сэкс фото старыми со Статус если не любишь так и скажи Николай носов рассказы картинки и Закуски для пикника рецепты с фото фото с рецепты теста Разрыхлители огромных дыр фото анальных домашнее Скачать сега игры черепашки ниндзя групповые фото развлечения позах дамочек сексуальных в возбуждающие фото Игры в футбол и стоять на воротах лиц откровенные оргазма анал фото интим жены наши фото видео Маяковский фото и татьяна яковлева видео игры монстры Машины смотреть бабы лесной фото на двоих Играть бой без правил игру на дом фото морі дівчата большие необычные соски порно фото змолим женщина клитором фото чулках фото капроновых девушек ню в моря пиратов карибского лего Фото зрелые женщины новые фото порно в фото арка барселоне Триумфальная Как убрать второй подбородок фото зрелых план голых фото женщин крупный с фото в мясо Рецепты горшочках Игры вилс играть 2 в хэппи онлайн пышная попа порно фото Крыльцо к дому деревянному фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721