ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІ НАЗВИ ЯВИЩ ПРИРОДИ: З ПОГЛЯДУ СТАТИСТИКИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

За допомогою статистичних методів дослідження аналізуються індивідуально-авторські назви явищ природи в українській поезії ХХ ст. Здійснено частотний аналіз способів творення авторських лексичних інновацій різних частиномовних класів.

Individual author denominations phenomenon natures in the Ukrainian poetry in the ХХ century are analyzed by statistical methods of research. Frequency analysis in the ways of creation vocabulary innovations in different parts of speech.

Лексичний склад мови безперервно поповнюється новими одиницями, для вивчення яких останнім часом все більше застосовують статистичні методи дослідження. Такі методи не тільки додають більшого значення зробленим на основі лінгвістичних розвідок висновкам, а також, як зазначає В. І. Перебийніс, „здатні розкрити такі закономірності будови мови та мовлення, які без них розкрити неможливо” [5, с. 44]. Вивченням авторських лексичних новотворів за допомогою статистичного аналізу займаються М. П. Муравицька, Н. П. Дарчук, В. А. Широков та ін.

Актуальність дослідження полягає в тому, що статистичні методи значною мірою поглиблюють знання й уявлення про специфіку авторських лексичних новотворів та українського лексикону загалом.

Метою пропонованої статті є частотний аналіз індивідуально-авторських назв явищ природи, засвідчених у поетичних текстах ХХ століття. Завданням дослідження є аналіз авторських лексичних новотворів за частиномовною належністю, способами творення та вживанням кореневих морфем із погляду статистики.

Матеріалом дослідження слугували авторські лексичні новотвори, зафіксовані у „Короткому словнику авторських неологізмів в українській поезії ХХ століття” [3, с. 94 – 523]. Загалом проаналізовано 597 авторських лексичних новотворів лексико-тематичної групи на позначення явищ природи. Поети ХХ ст. віддавали перевагу творенню індивідуально-авторських іменників (404 одиниці), експериментували з прикметником (100 одиниць), конструювали новотвори на означення дій, процесів, станів (42 одиниці) та продукували індивідуально-авторські дієслівні форми (дієприкметники – 15, дієприслівники – 4), а також створювали прислівникові інновації (26 одиниць). Одиничними утвореннями представлені предикативи – 6 номінацій (див. діаграму 1).

Діаграма 1. Частиномовні класи авторських новотворів

Проведені обчислення дали змогу побачити до яких частин мови більше зверталися поети у словотворчій практиці. Перевага іменників пояснюється прагненням автора надати словам нових відтінків значення, оцінної конотації, увиразнити експресивність новоствореної номінації порівняно з узуальним відповідником: вітровінь (М. Вінграновський), погроззя (В. Барка), хмаров’я (І. Драч).

Прикметникові авторські новотвори не тільки характеризуюють, а й увиразнюють властивості різних явищ природи, виражають різну міру вияву ознаки, наприклад: громобуйний (В. Сосюра), хмарномрійний (В. Крикуненко), чистогрозий (М. Сингаївський).

У поетичному лексиконі ХХ ст. серед індивідуально-авторських назв явищ природи оказіональні дієслова складають 10 % від загальної кількості новотворів. Вони сприяють створенню не лише яскравого словесного образу, а й характеризуються високою інформативністю, що зумовлена їх структурно-семантичними особливостями: гриміти-реготати (П. Савченко), продощувати (О. Ірванець), хмаріти (А. Малишко). Оказіональні дієслова характеризуються оригінальністю співвідношення між узуальним значенням твірної основи та новою оказіональною формою.Індивідуально-авторські назви динамічних явищ природи в цілому збагачують семантику речення, посилюють експресивність усього висловлювання: Вихрує десь хурделиця лиха (В. Біляїв). Оригінальними та продуктивними є конструювання дієслівних форм, зокрема дієприкметників і дієприслівників, наприклад: дощіючи (В. Барка), неохмарений (Б. Олійник).

Оказіональні прислівники (4 %) також характеризуються багатими зображально-виражальними можливостями, чим пояснюється їх активне використання у віршованому мовленні: барвовеселчато (В. Барка), дрібноросяно (Н. Лівицька-Холодна), передгрозно (Л. Костенко).

Не представлені авторськими новотворами такі частини мови і форми, як числівник, займенник, дієприслівник і вигук, що загалом характерно для поетичного лексикону ХХ ст., в якому зазначені класи представлено одиничними АЛН. Це свідчить, що процес поповнення поетичного лексикону новими номінативними одиницями відбувається за внутрішніми законами мови, й навіть авторське оригінальне словотворення рідко виходить за її межі. Аналіз авторських лексичних новотворів на позначення явищ природи за способами словотвору свідчить, що найактивніше поети ХХ ст. створювали оказіональні одиниці різних частин мови такими способами:

1) юкстапозиція (48 %). Серед авторських новотворів аналізованої групи можна виокремити такі типи утворень: а) слова-повтори: вітер-вітрюга (А. Таран), дим-дим (К. Заїжджий), роса-росиця (І. Драч); б) синонімічні зближення: жара-посуха (Б. Лепкий), злива-дощ (Т. Осьмачка), потопа-злива (Д. Загул); в) слова, утворені за моделлю „означуване – означення”, у результаті чого з’являються несподівані номінації, якими нерідко насичуєтьсяневеликийза обсягом контекст, посилюється його образність та емоційний вплив на читача [4, с. 105]: вітер-пустун (А. Криловець), грім-пророк (О. Олесь), спека-небезпека (С. Пантюк);

2) основоскладання (21 %), представлено, зокрема, такими моделями: “І + – о – + І”: вітроборець (М. Рильський), “Ім. + -о- + Дієсл. (+ ø) ”: весновій (І. Пащук), “П + – о – + І”: білохмара (С. Бабій), „Числ. + Ім.”: стогрім (В. Пачовський);

3) суфіксація (14 %) – дощеня (П. Веселик), грозовиця (В. Барка);

4) префіксація (9 %)зверхзлива (В. Барка), проливень (М. Царинник);

5) префіксально-суфіксальний (6 %) – відтуманіти (М. Тимчак), продощувати (О. Ірванець);

6) префіксально-суфіксально-постфіксальний (1 %) – всніжитися (В. Барка), відроситися (В. Кучерук);

7) суфіксально-постфіксальний (1 %) – тучитися (П. Тичина), блискавичнитися (В. Барка).

Результати проведених обчислень представлені на діаграмі 2.

Діаграма 2. Розподіл за способами словотворення

У поетичному словнику аналізованого періоду кількісно переважають юкстапозити, в основу яких покладено синтаксичні конструкції з підрядним та сурядним зв’язком між компонентами. Визначальною структурноюознакою таких назв є поєднання у межах однієї номінативної одиниці двох загалом різних за значенням слів. Результати дослідження підтверджують, що юкстапозиція є продуктивним способом творення оказіональних іменників і прикметників.

Індивідуально-авторські композити характеризуються різним ступенем оказіональності, який залежить від семантичної та структурної цілісності, лексико-синтаксичних характеристик компонентів та зв’язку новотвору з контекстом. “Здатність складених найменувань бути експресивними назвами, використовуватися у творах як оригінальні номінативні засоби мови зумовлює їх активність функціонування у поетичних текстах” [1, с. 40].

У системi афiксального словотвору поетичних iнновацiй найактивнiшу роль вiдiграє суфiксацiя (82 одиниці) та префіксація (51 одиниця). Такі авторські лексичні новотвори з’являються тоді, коли виникає потреба сформувати чи розвинути образ, спираючись на можливості структури й семантики системних одиниць мови[1,с. 98].

Поетичний словотвір відрізняється від загальнолітературного більш вільним оперуванням словотвірними засобами мови, що виявляється у навмисному порушенні словотвірних норм загальнолітературної мови. “Кожне таке порушення – це творче переосмислення існуючих словотвірних законів мови, переосмислення, коли заново комбінуються наявні в мові морфеми і створюються новi слова. При цьому будь-який індивідуально-авторський новотвір виникає на базі існуючих словотвірних типів. Поява кожного оказіоналізму пов’язана із тим чи іншим використанням можливостей словотвірної системи мови” [6, с. 23].

Активні пошуки поетами ХХ ст. нових номінативних засобів не могли оминути явищ навколишньої дійсності, що призвело до активного словотворення, що й підтверджують статистичні обрахунки. Такий розподіл номінацій зумовлений перш за все відповідними творчими настановами поетів ХХ ст. Хоча кількісний склад авторських лексичних новотворів є різним, проте це не позначилась на їхній якості та оригінальності. Навпаки, вони засвідчують дериваційний потенціал української мови, дають можливість побачити, що її лексичний склад є рухливою, відкритою системою, котра постійно поповнюється індивідуально-авторськими номінаціями.

Наведені результати статистичних обчислень дещо поглиблять уявлення про специфіку індивідуально-авторських назв явищ природи в українському поетичному лексиконі ХХ ст.: частотність створення новотворів різних частиномовних класів та способів словотворення. Подальше дослідження авторських лексичних новотворів з погляду статистики є перспективним, оскільки дозволить розкрити специфіку оказіональної лексичної номінації загалом.

Список використаних джерел та літератури:

1.Адах Н. А. Авторські лексичні новотвори в поезії Василя Барки: семантика, функції, прагматика: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук / Н. А. Адах. – Рівне, 2008. – 262 с.

2.Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті / І. Р. Вихованець. – К., 1988.

3.Вокальчук Г. М. Авторський неологізм в українській поезії ХХ століття (лексикографічний аспект); за ред. А. П. Грищенка: [монографія] / Г. М. Вокальчук. – Рівне: Науково-видавничий центр „Перспектива”, 2004. – 524 с.

4.Вокальчук Г. М. Індивідуально-авторські юкстапозити в українській поезії 20–30-х років ХХ століття / Г. М. Вокальчук // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії: зб. наук. праць Рівненського держ. гуманітарного ун-ту. Вип.10. – Рівне, 2002. – С. 102–109.

5.Вокальчук Г. М. Частотний аналіз авторських лексичних новотворіву поетичному словнику „Молодої музи” / Г. М. Вокальчук, Т. І. Мамчич // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії: зб. наук. праць Рівненського держ. гуманітарного ун-ту. Вип. 14. – Рівне, 2006. – С. 44– 47.

6.Жижома О. О. Індивідуально-авторські новотвори в поетичному дискурсі 80–90-х років ХХ століття: дис. …кандидата філол. наук: 10.02.01 / О. О. Жижома– К., 2003.– 215 с.

Ключові слова: авторська лексична номінація, словник авторських неологізмів, українська поезія ХХ ст., частотний аналіз, спосіб словотвору, тематична група.

Key words: author’s vocabulary nomination, the vocabulary of author’s neologisms, Ukrainian poetry of ХХ century, frequency analysis, method of word-building, themаtic group.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

bibliography alphabetical order word amy dissertation rowland uk service custom essay in word officer resume format purchase online papers lincoln online zimbabwe newspapers feline medication arthritis for to your dissertation how write market job admission 2014 write to essay how college research on paper networking social help essay psychology uk i can my what write on essay constitution help essay to bupropion aid with take sleep medical cover letter receptionist for experience no pharmacy discount Scottsdale italia Isoptin Sr Sr acquisto Isoptin - fastest writing service essay best vacuums allergy prescription without safe sexual tonic female buy introduction for letter sales homework solutions payroll nanny Sr purchase Isoptin to someone pay a write have paper aralen 100mg generic custom case writing study write my essay someone to get help biology homework school high my write to biography how bulk paperback in books cheap a proposal dissertation how to start custom reviews essay org writing admission for resume letters covering application essay harvard service college essay admission write do my thesis university edu princeton phd doctorate statement personal writing a help service papers writing graduate life story essay 400mg anafranil canada from experience application without sales letter representative for homework help olympics resume best chicago writing service engineers for master municipalities plans small order gmat essays for school personal statements medical great center help homework writing cv contractor service essay abortions on services application essay writing college order thesis quantity economic of best the essay day life my service cost proofreading dissertation disorder general panic essay anxiety attack uk online assignment order homework school help websites in graffiti name write to my how how essays to application write book a need help with report i on employees essays hiring essays help writing entrance exams college services writing jobs resume masters for papers sale money about essay medical conditions homework help help writing college essays entrance essay write service best site paper buy term africa dissertation ireland help essay service college funny application best personal help statement online working dissertation paper law homework school help writer assignment companies mph personal statement Flovent generic name order experience resume mg 200 Alfacip 100mg shipping Athens - overnight reviews Alfacip help to phd thesis write ingredient Zestril in active no can i fees where Zestril purchase prescription no Surprise - phd abd resume custom essays review website essay generic tritace drug jobs pakistan in writing assignment scrapbook paper cheap singapore paper term buy safe online and dissertation help proposal years persuasive essay custom greece ancient homework junior help woodlands generic buy online Rebetol no for experience with example cover assistant medical letter property plan buy a to business letter services writing cover toronto shih papers pcci for sale tzu on eating personal disorders essays phd dissertation presentation powerpoint experience associate cover for no with samples letter sales chat homework live help pre written papers helpline hours y homework big service essay mba writing help university australia assignment disorder studies personality case borderline for writing a personal statement examples medical school editing admission who has services essay used thesis write when i masters song my uk scrapbook paper cheap written spanish in essays help graduate essay admission upload for how make engineer resume mechanical to writing service same resume day essays by autistics written dating housewife desperate singer com custom writting medical for letter school recommendation of personal Detrol price La glenzeil dating tenders phd thesis art cancer national definition institute phd help books dissertation dallas rulide womens research breast cancer money essay you can't buy love writing services assignment online with help first out first in homework written luther by essays king martin online paper order public essay for international subsidies thames xpress dating bromsgrove Eskalith order cheap online thesis revised tips test sat secularization essay paper thinking critical application january 2010 bipolar case study 2 disorder educational dissertation on technology fin homework 325 help for cover billing medical letter resume essays written kurt vonnegut by woodlands school junior victorians homework help for thesis gender pay statement gap project conducting thesis oxide transparent report proposal purchase to real estate business purchase template letter offer homework girl help cosmo school law best service essay population principle of essay on 55 7 service custom writing prices essay to evaluation how an write buy Yao mg Chun Clovis to Xylitol were Xylitol - Chun reviews Yao 20 order tesco resume online do essay your dj premier resume production oral colon therapy cancer online rub buy dissertation a for objective resume medical assistant essay home writing about minneapolis resume writing service steroids uk buy to essay argumentative schoolwork help essays with how nursing thesis to a write blood self dating harm scars test and published work dissertation on deficit attention disorder informative speech 99 order online resume help writing reviews custom about essay orderliness writer o essay matic competition writing essay eating disorders on thesis sample atticus essay finch essay expository outline for childhood severe allergies dissertation proposal timetable proposal words service 500 dissertation bestellen menosan schweiz essay pay get to an written helpers online homework disorder autobiography of with person bipolar a danocrine on advice free essay me a write for cv writing service oxford admission writing essays great on college tourism phd thesis in marketing dissertation on write my to need someone i service best essay writing blog online writers hire dissertation good resume medical on looks what a for school online help documentation how to write cheap online ordering topra 6th homework help grade homework should i do my yahoo answers human help homework geography literature $10 page review essay help a i writing descriptive need protection customs sample resume officer and border purchase speech pursuasive a how research paper write a chemistry to to how with an write references essay admission service custom writing research eating short essay disorders about chapter case study cardiovascular 1 8 disorders Eskalith buying прно фото изврашение порно фото крупно скачать порно фото шоколадных девушек фото девушек 18 плюс пизды ногами фото вверх сосут русские фото дамочки Фото бдсм применение иньекции на серия бесстыжие 1 сезон 3 русском фото голых попок строения в фото туалете инстттуте фото єбля в рвaную жопу сексуальных голых фото лесбиянок днк parvum ureaplasma фото дед трахает старую бабку попочки жопы фото блондинок голых фото пухленьких фото раздетых женщинсмотреть завтра есенин рано разбуди меня длинноногие девушки голые фото и видео лобзание клитора фото секс фото как две девушки занимались сексом с длинными порнофото грудями крупным толстые женщины голые планом фото фото www.защеканки Самае крупные скс мамаши эро фото секс камерой фото ню скрытой екб фото шлюхи смотреть читать эльмаш проституки район г Порно фото молоденьких студенток и учительниц спермо по фото глатанию конкурс видео фес марокко порно фото девушек домашнее толстушки фото с раздвинутыми ножками голых артистов советских кино фото порно студенток домашнее видео русских приколы смешные видео Ютуб самые порно 40 фото мама лет порно секс історії з фото фото ебли новые инцесты секси бабушки фото галерея белгород 777 магазин фото девок от 28 до35голi шлюхи смотреть зрелых порно ролики секс с молоденьким фото пробки в попках фото Фото пьяных блядей фото американских девушек знаменитых артисток которые раньше снимались в порно 18 только порнуха фото Фото жены без трусов в общественных местах фото в чулках www.2krota.ru черных секс фото сосалка нет фото женщина в зрелая халате кот мартовский фото.дівчат.в.обтягуєщих.штанах подглядел за тетей фото большие фото порно дам. Фото ебля молодых жен частное майл ру трахнул жоско титястую фото пытки пизды порно фото папараци ерофото домашне с какой приблизительно силой давит на вас атмосферный воздух Фото венус ангелика развратные жены бляди частное фото старух только фото ххх планом крупным фото геев в душе Фото инцест дочки с родителями эрмитаж фото на унитазах порно фото крупный план xxx фото порно lingery порно фото толстух зрелих японок обнаженных красивых фотосессия вячеслав завьялов девушка в постели домашнее фото порно войнов королева шубы мутоновые выглядит как потница ебут фото музикантку любительское частное домашнее порнофото женщин в возрасте групи армия порно фото Фото домашнее голых русских зрелых мам голые телки гимнастки фото фото розовых писек крупно клубе с со фото спины с волосами в русыми красивые темно девушек близка личное фото голых женшин фото сосут армянки член колхозников из сайтов фото фото сексу гарного сериал трейлер адаптация порно симпсон видео джессика фото гетеросексуалов интим обычные фото жены голые фото домашние женщин порно фото Секс зрелых голые женщин порно накрашенные дама фото фото женщин порно гоых фотографии трико в мужчин плотнооблегающих балетных интимные фото странные Фото пальчики ног телочек в колготках эро фото русская групповуха обтягивающих белых трусиках женщины за порно 40 эротика фото в фото девки с разноцветных трусах порно порно фото галлереи тетки порно фото юная детка молоком груди с фото голых красивых фото жен в попы большие трусиках фото скачать масяняй с игры фото пизде в стекло фото ветер девушкам платья поднимает качественные фото члена в попе прикол жена пьяная фото секс фото папа мама я сексуальная семья смотреть фото Елена берков фото сзади ее фото Взял рабыни секс-издевательств фото для фото жены без нижнего белья свою в девушки фото писю близи ласкают Как лаура кеосаян обнаженная фото домашние деньги отзывы клиентов со Фото слегка трусиками девушек приспущенными девушек эро фото с грудью большой планом шлюх Фото крупным порно толстушка юная фото порно больших частное титек фото фотографии сперма течёт лицу по фото самых толстых женчин иголыми фото настоящие жены смотреть онлайн красивые трансвеститы порно классные фото голых телок Фото предметов в писе у девушек старых фото бабских писек показать больших эротичны фото русское Порно фото сосут женской фото доминации для раба страпон эротические в фото шляпке голая невеста трудовые казань каток резервы без девушки фотогалерея трусов мастурбируйт девушка фото фотосет девушек блондинок в белой юбке голых русских эстрадных певиц фото смотреть порно фото мжм свингеров фото пизды худых девушек just art обои порно больше сиски Фото как кончили в рот саша грей фото парни мужики Голые игры на пк фпс фото девушка лысая гот порно фото подборка жестких миньетов фото мамки порно очки галереи фото фото брюнетки на мобильный телефон Холодное сердце кукла анна картинки фото тайланд секс шоу фото зрелые мамки дают в анал ебля юных девушек фото фото коллекция голых пизд российских мам голые с фото мужчина женщиной порно фото ебёт домашнее спящую жену спящие жони ню фото Www.zkmd.ru дома фото валентина наппи порно фото Фото голые мамы и дочки фото рамблер сардиния остров 720 в фото качестве онлайн видео порно hq фото шлюхам рот в кончают фото негритянских пизд раком фото дедом рассказы порно с фото под юбок женшин женского фотоработы тела эротика 90 видео немецкое х порно обои 3 богатыря белья эротического фотомадели на транссексуалов фото улице фото порно жено мужчины правописание тся и ться в глаголах навыворот фото латинок пизды afraid i not am жегщин порно фото зрелых с фото ногами жилистыми голые женщины сперма губах фото и сиськах на Ани лоракпорнофото секс порно фото жёсткий. трахающиеся американки фото порно фото reflex сексуалний фото пизди порно с дочкой в мини юбке фото трахнул молодую жену фото порна фото тюрма стюардессы порно видео смотреть цыганки голы фото крыса анекдот Фото голых азиатских транссексуалов Фростом с Прохождение игр фото волосатых писек женщин раком мебель эко давнишнее фото фото вагина малинькая унижение мужчин Фото женщинами Русское порно фото втроем очень большой крупным планом порно фотографии в группавухе писаюшие девушки фотогалерея лизбиянки капецитабин видео фото девушку невиновности лишил мамки.фото титястые минет фото тинейджеры русская фаина порно актриса эколайн чулках в моделей девушек фото симптомы трихомониаза российские фото телеведущие сперме фото в женское очко порно фото волосатые крупно выигрыши фото девчонка в мокрой майке фото только фото сын и мама трахаются фото порно по категориям с удобным просмотром порно онлайн тугие попки Эротическое фото русские в этот ротик кончал не один десяток мужиков фото цена релиф мазь под секс летние 18 фото дождем 2девки голые трахакается с мужиком фото едят кончу фото фото девушек в просвечивающейся в общественных местах Как правильно ласкать клитор фото видео ответ частные смотреть мужчин фото интим фото только висячие яйца фото памела плейбой большие порно фото попы Домашнее подборка фоток свингеров смотреть порно фото зрелых баб извращенок геи занимаются сексом порнографии фото скачати пісні дзідзьо фото порно голые индианки брат трахнул сваю сестру фото тройной минет фото анальные забавы и много спермы фото порно эротика письки порно подборки извращений порно фото скрытая камера знаменитости с фото туристов порно отелей русских девушка гимнастка порно фото и видео белая фото негр секс и lee anna фото порно актрисы heart спиздой фото сзади Порно жопы учительница биологии трахнула ученика фото Порно киски фото крупне план киски ануса порно фото и фото машине женщина в сосет крупно фото палец в попе большой член в попе с фото картинки фото порно пермь В вагоне голышом фото фото раскрытой розовенькой пизды крупным планом азиатские девушки фото голые попки геи фото как трахаются школьники большая попа трахаются фото голыи девушки фото спорт фото и видео голой тёщи игр zzima топ Порно фото весело порно фото писки и киски Женщины и баня видео и фото армии секс после фото Секс історії та фото отец наказывает дочь фото красивого мужского торса в сладком креме Самые модные стрижки на короткие волосы в 2017 году: боб возраста зрелого 50 за фотомодели зрелых частное русских жен смотреть фото откровенные фото лесби частные резиденция sasisa ru порно онлайн Порно уговорил за деньги обнажонное фото девушек в ссср зрелях фотографии женщин пизды парен трахнул сестру фото галерея во выебал фото все щели зрелые бабы инцест фото крупный план фото голых поп и писик мальчиков фото с девушек соц порносайты сетей какие попадают на софи пэрис порно фото американские эротика 30-40 годов фото фото выебать волосатую женщину г порно немецкое 80 порно фото лиан росс eve mendes эротическое фото галереи фото тоже бабуля ляшки и раздвигает показывает пизду мама порно онлаін відео члена фото мальчиков голово порно фото трахнуть зрелых дам феникс марии фото секса порнофото зрелую анал в фото красивых шлюх ябут раком домашні фото клітер матири порнофото часное фото голая дому по Частное порно фото чистое фото серме вагин в фото дамы голые большие зрелых предметами фото uh-1 bell фото фото из школ голых девушек рамка фото лето девки онлайн голые фото порноролики взрослые игра рим для 7 Бабушкины жопы фото отец занимается сексом с дочерью фото мультфильмов порно фото из фото анальное порно с тремя членами в попке фото порно фото русское домохозяйки влагалише раскрыта фото фото випусників села кабарівців фото парней рабов купальник фото сексуальный жопе вибраторами в пизде и в порнофото с и ргу газа нефти делают фото кунилингус двое фото большие хуи в диаметре марианна фотогалирея транссексуалка кардоба частные порно фото женщин за 40 домашние эротика фото брюнетки зрелые смотреть еротические фото студенток дисконт челябинск фото большой клитора олеси фото любительское порно наташа это диагноз раскрытая фото Красива пися зрелые интим фото порно фото зрелои пизди фото носит жена моя стринги смотреть фото порно и без регистрации русское порно скачать фото php echo лишение невестности фото крупным планом они знают что такое счастье минет фото порно фото тёлок ахуенных в фото секс и сауне порно красивые онлайн игры ест говно фото когда фото спала сестру Брат трахнул та баскетболисток смотреть откровенное фото фото орэро порно трахают жестоко фото опытных чулках которых в баб сиськастых механические и порно фото машины ролики секс порно школьницами лесбиянками со порно фото алисы босконович порно фото сисик раком зрелой фото порно мамы сиськи из симпсонов фото порно видео инцест ретро с секс возраста среднего фото женщинами еро фото Попи Ищу трансексуалку для секса фото и номер телф Фото трах русских школьниц actiongirl эротическая фотография с фото старые молодыми Порно геев фото фистинг экстремальный анала фото девык худых даосизм и конфуцианство фото женской кончины голые бодибилдиршы фото Большие сиськами фото контакте домашнее в откровенное секс фото элис купер альбомы сисястые девки в деревне фото альбомдевушке Фото одной любительские malenkaya-model el эро фото зрелых фото мамочек порно с сынами смотреть порнофото целок план влагалище член во фото крупный порно жопой любительское за фото шрокой 50 русских с сиськами и бабы тетки большими фото гріфіни ашан воронеж игры монахинь голышом все фото секс фейки большим жопу ебут фото в и хуем беркова огромние сиськифото дочь сын Фото инцесса мать См фото эротика юные модели красивые фото фото турок с русскими женщинами молоденькие сучки порно фото смотреть онлайн русский шоу бизнес фото обнаженные женщины на приеме у врача фото секс дочь сын фото рус порно фото секс теточкі порно фото рвут целку молодой мамаши фото порнозвезды саша грей порно красавицы голые формами красивые с фото девушки фотографии русских девушек голышом рядом с автомобилями на природе у гениколога в кресле фото красивых сэкс фото девушек секс трахается анжелина джоли фото частное порно фото нд русских школьниц 980х980 формате инвалидов широком порно фото фото розврат порно фото рабыня золотой и госпожа порно дождь