Імпресіоніз збірки Миколи Хвильового ,,Сині етюди’’

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена дослідженню художнього світу української імпресіоністичної прози 20-х років ХХ століття, зокрема збірці М.Хвильового ,,Сині етюди’’. Головну увагу приділено характеристиці героя імпресіоністичного твору, внутрішній дискусійності та літературознавчому аналізу збірки.

The article is devoted to the research on artistic world of Ukrainian impressionism prose of the 1920s, especially to M. Hvylovy’s collected volume named ,,Blue etudes’’. The main attention is given to the description of hero in impressionistic composition, inner controversy and literary analysis of the volume.

Початок ХХ століття – це дуже плідний період в українській літературі. У цей час активізується літературна діяльність і на творчій арені з’являються численні таланти. Одним із них стає Микола Хвильовий. Він починав писати у складний, визначальний час. То був період вироблення й утвердження шляхів і способів художнього відтворення життя, пошуку нових форм вираження. Йшлося про форми, жанри, стилі, співвідношення різних напрямків в українській літературі загалом і прозі – зокрема. Все це не могло не вплинути на формування художнього стилю М.Хвильового.

Критика помітила цього талановитого письменника вже з перших його виступів. Ім’я Миколи Хвильового згадується в оглядах тогочасної прози, у збірниках, рецензіях. Різні сторони життя і творчості письменника розкривали впродовж попередніх десятиліть у своїх працях О.Білецький, С.Гречанюк, В.Дончик, Д.Донцов, Г.Костюк, В.Шевчук, Ю.Шерех та інші відомі літературознавці. Однак, і сама творчість письменника, і її трактування як продукт свого часу потребує перегляду, нових підходів і тлумачень. Попри велику кількість розвідок про письменника, залишається низка рис, особливостей, штрихів, нюансів, що потребують більшої уваги.

Як відомо, імпресіонізм на межі ХІХ–ХХ століть став вагомим компонентом європейського письменства. Тенденції спостерігаються у творчості українських письменників 20-30-х ХХ століття — Г.Михайличенка (,,Блакитний роман’’), М.Хвильового (,,Сині етюди’’), Мирослава Ірчана (,,Карпатська ніч’’) та ін. Дуже цікавим є дослідження творчості М. Хвильового як новатора свого часу, адже збірка його прозових творів ,,Сині етюди’’ (1923) стала якісно новим етапом у розвитку тогочасної української літератури. Але чимало праць минулих часів позначено спрощеністю, заідеологізованим підходом до художніх явищ. Тому за нових обставин наукове прочитання творчості, зокрема раннього, початкового періоду шляху письменника набуває особливого значення.

Мета статті: дослідити збірку М. Хвильового ,,Сині етюди’’, виділити основні риси імпресіонізму у ній, виявити новаторство творів письменника.

Результати дослідження допоможуть в об’єктивному висвітленні всього творчого набутку відомого письменника, сприятимуть дальшому звільненню його від звужених, замкнутих і, відтак, спрощених оцінок. Також вони стануть корисним матеріалом у процесі вивчення життя й творчості Миколи Хвильового, поглибленому розумінню епохи, у якій жив і творив цей письменник. Аналізуючи збірку з погляду сучасності, ми маємо можливість відкрити нові естетичні обрії творчості М.Хвильового, по-іншому зрозуміти та інтерпретувати факти, які автор подає у збірці.

20-ті роки ХХ століття характеризуються дискусійністю, полемічністю української художньої літератури. ,,Ще продовжують творити представники старого реалізму, хоча цей стиль уже видавався молодій мистецькій генерації анахронічним’’ [2, с. 12]. На зміну йому приходить новий, свіжий напрямок – імпресіонізм. Як стверджує Ярослав Поліщук, ,,імпресіонізм революціонував літературну творчість, трактуючи її словесно-образний матеріал по-новому та узгоджуючи його з метамовами інших тогочасних мистецтв’’ [8, с. 228]. Існує низка поглядів щодо визначення цього поняття. За однією версією імпресіонізм – це опертий на певний світогляд метод творчості, і навіть ,,стиль життя’’. Якщо говорити про імпресіонізм як сукупність стильових прийомів, своєрідну техніку (така точка зору теж наявна), то ознаки їх можна знайти у багатьох митців різних шкіл і напрямків.

Віра Агеєва зазначає, що ,,для української ситуації роль імпресіонізму як явища по-своєму переломного – між народницьким реалізмом і модернізмом – ще більше посилювалася тим, що це була перша манера письма, цілковито відмінна від стилю народницької прози’’ [2, с. 9].

Одним із найяскравіших представників українського імпресіонізму є Микола Хвильовий. У 1923 році вийшла перша книжка його оповідань під назвою ,,Сині етюди’’. Вона стала знаковим явищем у творчому доробку письменника і отримала високу оцінку відомих тогочасних критиків: О.Білецького, Д.Донцова, С.Єфремова, Є.Маланюка. Оригінальною і новаторською була манера письма М.Хвильового. Це дало право О.Білецькому назвати М.Хвильового ,,основоположником справжньої нової української прози’’, наголосивши при цьому на безсумнівному впливі його книг ,,Сині етюди’’ і ,,Осінь’’ на молодих прозаїків: ,,Вони, по суті, визначили все коло тем нашої революційної белетристики’’ [3, с.122].

Максим Рильський і відомий на той час літературознавець, дослідник творчості М.Коцюбинського, неокласик Ананій Лебідь писали про цього геніального письменника: ,,Хвильовий міцно зв’язаний з кращими традиціями української художньої літератури: можна сказати, що шукання Хвильового почались там, де урвалися шукання Коцюбинського’’ [10, с. 17]. На тісний зв’язок самого Миколи Хвильового зі своїми творами вказував Микола Жулинський: ,,Микола Хвильовий ,,огортає’’ свої новели та оповідання імпресіоністичними настроями, ,,озвучує’’ пастельними тонами, які мінорно-тужливим передчуттям осені виказували справжній душевний стан письменника’’ [10, с. 24].

Нерідко твори, написані Миколою Хвильовим упродовж 20-х років, називають експериментальними, лабораторними за своєю суттю. З цим твердженням можна погодитись, адже і сам автор часто підкреслював, що це лише підготовка, своєрідне вправляння перед тим, щоб написати щось більше і сильніше. Але варто зазначити, що саме в цей період Микола Хвильовий переживав світоглядну кризу, яка не могла не вплинути на вибір стилю письма.

У ,,Синіх етюдах’’ Микола Хвильовий відходить від традиційних канонів української наративної прози (,,Я не хочу бути зв’язаним. Я хочу творити по-новому’’), від послідовного викладу подій й звертається до уривчастості художнього часу і простору, які були характерними для модерної літератури. Застосувавши такий прийом, автор досягає сильних емоційних ефектів, залежності читача від тексту, який слідкує за подіями і намагається не випустити з уваги жодної деталі. Основу побудови імпресіоністичного твору становить не естетика чи розвиток подій, не сюжет, а ,,організація ліричних компонентів — емоцій і вражень’’ [6, с. 364].

Аналізуючи новели збірки ,,Сині етюди’’, треба звернути увагу, власне, на те, що центральне місце у творчості М. Хвильового займає проблема людини. Саме людина стає мірилом усього сущого, людина зображується у стосунках з революцією та історією. Серед усієї людської маси письменник виокремлює, найперше, людську індивідуальність, яка прагне втілити високі, а подекуди і недосяжні мрії і поривання в реальність. Саме тому герої новел М.Хвильового найчастіше вступають у гострий конфлікт із сірою буденністю. Виокремлення людини з потоку історії, показ її психодуховного світосприймання саме в певний момент, передача кожної миті життя — основа поетики імпресіоністичної новели М.Хвильового.

Так, Г.Костюк зазначає: “У відтворених живих обставинах минулого часу пізнаємо багатющий людський типаж неповторної революційної і пореволюційної доби. Пізнаємо їх ідеї, їх водіння і сумніви, їх віру й розчарування, їх шукання і невдачі, їх любов і ненависть. Ми відчуваємо в кожному творі Хвильового, незалежно від жанру, особливе, нове звучання слова та свіжий повів стилю в літературі пореволюційної доби. І ще така деталь: ми сприймаємо її як суцільну складну, суперечливу, і саме тому таку живу і динамічну панораму життя українських 20-х років XX ст.’’ [5, с. 453].

Водночас, “Микола Хвильовий любить акцентувати на романтичній домінанті свого світогляду” [9, с. 156]. Витворений письменником стиль (“романтика вітаїзму”) передбачає божевільну віру в людину, в життя, в революцію. Саме віра мала стати засобом подолання розчарування, зневіри, невпевненості людей у завтрашньому дні (“Я вірю в загірну комуну, вірю так божевільно, що можна вмерти”). “Зворотний бік цієї якості – зневага до буденності, реалій, сірого побуту. Отже, і він сам, і його герої позбавлені почуття реальності, сьогодення…” [9, с. 156]. Тому усі вони живуть ніби у іншому часовому вимірі, у мріях або у спогадах. Вони не знаходять місця в цьому світі, не відчувають причетності до сьогодення, до тих подій, які відбуваються саме тут і зараз. Їхнє життя – це “не героїчні будні, а героїчне терпіння”, — стверджує Вероніка – головна героїня новели “Силуети” [10, с. 102].

Таким чином, революційні події, хаос у країні, зневіра породжують нову особистість, людину з розколотою, роздвоєною психікою. Стандартний, звичайний образ, який панував у прозі ХІХ ст., втрачає свою роль, натомість на перший план виходить людина стражденна, бунтівна, рефлектуюча, втомлена, яка перебуває у трагічній суперечності із зовнішнім світом. Саме така людина стає центральним персонажем імпресіоністичного твору пореволюційного десятиліття. Микола Хвильовий зображує героїв у той момент, коли вони перебувають у стані душевного розпачу, роздвоєності, одна частина яких прагне прекрасного, світлого майбутнього, а інша розуміє свою приреченість. Письменник часто використовує принцип “подвійного зображення”, використаний Марселем Прустом у романі “В пошуках втраченого часу”. Грані минулого, теперішнього і майбутнього не окреслені, стерті. Можливо, таке “подвійне зображення” є одним із способів втечі від брутальності світу. При цьому картини щасливого майбутнього з’являються лише у мріях або снах головних героїв, вони стають недосяжними для людей. Такими людьми перед нами постають головний герой новели “Редактор Карк”, Іван Іванович з однойменного твору, Уляна, Б’янка (“Сентиментальна історія”) та інші персонажі. Для психологізму М.Хвильового характерною є роздвоєність і злиття свідомого й підсвідомого у людській психіці. Роздвоєне єство ліричного героя найповніше розкривається через внутрішні монологи, у повсякчасних спробах самовиправдання (“Я — чекіст, але я і людина’’) [11, с. 276].

Особливу увагу письменник приділяє заглибленню у внутрішній світ героїв. Дослідження душі людини і в нормальному, і в екстремальному стані є однією з прикметних рис творів, написаних у стилі психологічного імпресіонізму. Закинуті у міжчассі, покинуті, самотні, чужі у новому для них світі, морально чи фізично приречені, герої нерідко бачать вихід із ситуації у самогубстві. Через це імпресіоністична новела Миколи Хвильового набирає ознак трагічності, бо смерть виступає зцілителем від ваги власного життя. Та “голуба даль’’, “синя далечінь’’, ті омріяні “далекі обрії загірної комуни’’, яких так прагнули герої, у які вірили, виявляються недосяжним. З цього приводу слушною є думка Григорія Грабовича про символічну автобіографічність прози Миколи Хвильового. На його думку, проблема суїциду, яка об’єднує багатьох героїв творів письменника, не є випадковою. Дослідник пов’язує цю проблему із самогубством самого Миколи Хвильового. Він вважає, що ця проблема з’являється у творах письменника у зв’язку з психологічним чинником, який врешті спонукав до самогубства і самого Хвильового.

На рівні мовному домінуючим аспектом психіки героя є потік думок, асоціацій, вражень, спогадів, пов’язаний, насамперед, з перебігом переживань. Заглиблення героя у спогади чи мрії відбиває те, що він переживає саме у цю мить, і пов’язане з його сприйманням дійсності. Майстерність у використанні уривчастості думки, асоціації знервованого героя, який перебуває у стані психічного напруження, досягається завдяки “рубаній фразі”, незакінченості речень, їх уривчастості: “…ідіть, бабусю…Ви не вірите…а може, я не вірю…” [10, с.189]. Прямих втручань авторського слова у текст майже немає, бо на перший план виходить сам герой, який сприймає оточуюче середовище, рефлексує, ділиться враженнями із читачем. Як зазначає Віра Агеєва, “авторське слово відіграє у тексті все меншу роль, майже зникають такі звичні у ранній прозі звертання до читачів, коментарі, ліричні відступи” [2, с. 150]. У зв’язку з цим відчутне накладання в імпресіоністичному творі слова автора на слово героя. Хоча безпосередньо автор не виявляє свого ставлення до героїв, не надає їм позитивної чи негативної оцінки. Він лише “колекціонує кольори, звуки, відчуття” [8, с. 231].

М.Хвильовим вимальовується така картина світу, у якій сьогоденна мить переривається вкрапленнями минулого та майбутнього, спогадами, напливами, мареннями, роздумами, мріями: ,,Пішов дощ. До великодніх свят було сіро, холодно, першого (паски святили) заясніло, весело, тепло. І другого. Потім знову дощі. Віруючі думали, що це знамення, і Карк сьогодні трішки збентежений: бачив колись комету з хвостом, чогось тепер зелена, Біля Оріону… Нащ комета? А земля одірветься-таки від сонця і полетить у провалля. І тоді будуть смішні революції й автокефалії. Буде тільки дим. Дим заповнить повітря, і буде первотвір…’’ [10, с. 47]. Часово-просторова організація твору закладає фундамент для сюжету та композиції.

Таким чином, хаос, руїна, суспільні катаклізми спричинюють крах мрій людських, породжують зайву, чужу, непотрібну особистість, яка самотня, бо ніхто її не розуміє, її прагнення не оцінюються. Такі люди замикаються у собі, існують в іншому світі і так чи інакше морально чи фізично приречені. Ці три категорії — самотність, непотрібність (зайвість), приреченість — складають кільця одного ланцюга й самі по собі не можуть існувати окремо. Екзистенційна категорія відчуженості стає дуже близькою імпресіонізму.

”Хвильовий умів передати безпосереднє враження, миттєвий настрій через предметну чи пейзажну деталь, через ланцюг асоціацій, а особливо через символіку кольорів’’ [4, с. 342]. Бо, власне, що кидається у очі більше, ніж колір? Вже сама назва збірки через колір кодує певним чином її зміст. Одна із показових стилістичних функцій колористичних епітетів у новелах Миколи Хвильового – розкриття сутності зображуваної доби. Сприймання дійсності у кольорах, що відображається в конструкціях мови, є одним із оцінних елементів будь-якої культури. Цікавим з цього приводу є дослідження Годунок З.В., яка зауважує, що кольори у прозі М.Хвильового мають символічне значення. Спостерігаючи за розвитком художньої семантики голубого (блакитного чи синього) кольору, дослідниця стверджує, що він стає уособленням “загірної комуни’’, якої прагнуть герої. Віру в “загірну комуну’’ все-таки протягом усієї збірки “Сині етюди’’ супроводжує образ осені, що стає домінуючим і у наступній збірці, навіть означить її назву – “Осінь’’. Також цей колір може бути ,,виразником життя як такого’’. Сірий колір трактується дослідницею як такий, що найчастіше ,,знаходить найяскравіше своє відображення як символ теперішнього часу, що став пасткою для героя’’ [7, с. 284]. Уособленням боротьби є червоний колір: ”…наші прадіди теж у цей час бігали тічкою, а наша кров – прадідівська, червона і теж горить’’ [7, с. 285]. Одним із найсильніших символічних значень жовтого кольору є трагічне: жовтий як супутник смерті та символ розкладу, тління. Позитивне значення у новелах мають золотий та срібний кольори. Вони символізують добро, гуманність, чистоту людських душ.

Низка наскрізних тем, до яких автор звертається послідовно в різних творах, засвідчує коло проблем, що поставали у свідомості М. Хвильового як переживання революційних подій і постреволюційного синдрому. До їх числа належить спроба осмислити в аспекті власного світогляду міри допустимої жертви задля щастя всіх. Проблема ця характеризувала комплекс страждань і душевні муки й самого М. Хвильового та його покоління.

Микола Хвильовий був одним із найяскравіших письменників в українській літературі. Його творчість, безсумнівно, мала величезне значення у літературному процесі 20-х років, а також справила великий вплив на розвиток українського письменства, культури, суспільно-політичної думки всього неспокійного XX століття.

13 травня 1933 року могутній письменник обірвав своє життя пострілом у скроню. Але творчість Миколи Хвильового не залишиться без уваги впродовж багатьох майбутніх років. Йог ім’я перейшло в легенду.

ЛІТЕРАТУРА

Агеєва В.П. “Зайві люди’’ у прозі Миколи Хвильового/В.П.Агеєва // Сучасність. —1992. — №3. – с. 3-9

Агеєва В.П. Українська імпресіоністична проза. – К., 1994. – 158 с.

Білецький О. Про прозу взагалі і про нашу прозу 1925 року / Білецький О. // Червоний шлях. — 1926. — №11. – С. 121-129.

Історія української літератури ХХ століття: У 2 кн. Кн.1: Перша половина ХХ ст. Підручник/ За ред. В.Г. Дончика. — К.: Либідь, 1998. — 464с.

Лавріненко Ю. Розстріляне відродження: Антологія 1917-1933: Поезія – проза – драма – есей/ Передм., післямова Ю.Лавріненка; Післямова Є.Сверстюка. – К.: Смолоскип, 2004. – 992 с.: портр.

Літературознавчий словник-довідник / За ред. Р.Т. Гром’яка, Ю.І.Коваліва, В.І. Теремка. — К.: ВЦ “Академія’’, 2006. — 752 с. (Nota bene)

Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”. – Вип. 10. – 2008. – с. 282-290.

Поліщук Я. І ката, і героя він любив…: Михайло Коцюбинський: літературний портрет/ Ярослав Поліщук. – К.: ВЦ “Академія’’, 2010. – 304 с. (Серія “Життя і слово’’).

Поліщук Я.О. Література як геокультурний проект: Монографія. – К.: Академвидав, 2008. – 304 с. (Монограф).

Хвильовий М. Новели, оповідання “Повість про санаторійну зону’’. “Вальдшнепи’’. Роман. Поетичні твори. Памфлети. Вступ. ст., упоряд. і приміт. В.П.Агеєвої; Ред. тому М.Г. Жулинський. – К.: Наук. думка., 1995. – 816 с. (Б-ка укр.. літ. Рад. укр. літ.).

Хвильовий М. Твори: У 2-х т. Т.1: Поезія. Оповідання. Новели. Повісті / Упоряд. М.Г.Жулинського, П.І.Майдаченка; Передм. М.Г.Жулинського. – К.: Дніпро, 1990. – 650 с.

Науковий керівник: канд. філ. наук, доц. Киря’нчук Б. М.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

to xat essay how admission write an medical for resumes assistants help doctoral editors dissertation homework help montana helena online kids free for homework help write can to resume pay someone my i india desogen buy from can phendimetrazine i lexapro with take help bbc homework bitesize ks3 essay argumentative pregnancy teenage help economics homework services essay english writing homework help physics affects personality how order birth essay marathi sites essay mba essay best service case study thyroid evolve disorder writing essays help need where to papers sunday get cheap paper my write legal helper assignment business helper essay philosophy odyssey thesis on the essay help cost college office objective resume for medical front about sentence example clause racism of conclusion essay about essay birth of personality influence on order the mei mei dissertation unc ma hopkins johns essay college admissions help letter recommendation how an write application to writing resume teachers 72825 services best for surrey writing b.c services resume mcdougal homework geometry littell help research paper eating disorders phd dissertation thesis bases dating 25b of admission write personal how university statement to for a help thesis writing phd usa resume best app buy help assignment robotics term papers services writing world essay writer writing wells cv tunbridge services helper homework maps homework 10 helpline nbc model essay help role pa resume pittsburgh writing services custom essay quality celexa defects birth by caused cover jobs examples for sales letter help homework velocity personal fellowship statement for medical technical custom writings on writing bar custom search thesis online reviews buying papers research online cheap essay and disorder essay order services in professional mumbai resume writing writers essay mba application annotated need bibliography help with writing university assignment help and services writing proposal dissertation writing australian essay custom online minuet dating software paper journal writing on a literary thesis penalty good death streetcar desire about essays named buy online article dissertation related nursing medical to study surgical order bibliographies to have in alphabetical do be annotated and steel border acquisition tata cross a case of study merger safe buy online essay lasix gynecomastia resume for sales associate description services writing naukri.com resume where reports to book buy on theses essay my write meta sociolinguistics waldrip resume dibrell judge district purchase essays school my incentive homework do to speech makeing homework help writing resume services michigan a1essays order custom essays quality written consultant sales cv for cutter paper custom a to buy phd how Diltiazem canada rx discount without somna-ritz history rockefeller homework help rural brigade in fire boundaries qld dating assistant medical essays goals for about il guatam resume gupta doctor chicago homework to paid with help doctoral writing dissertation services edmonton cheapest Viagra online Soft of teacher written year essays the essay help as level sore medicine cold prescription non can you to write someone pay research paper a write uk pay to dissertation someone my buy school paper book world help homework art custom appreciation writing essay fundamentalist reluctant help the essays hec mba admission buy 2089 cheap line on tenormin preise accupril vergleichen term sale for papers phd research anthropology proposal writing resume services sydney ordering dissertations online essay study skills writing cheap quick essays dissertation une philosophique comment crire essay toronto custom phd get a admission essay help college sales for business sample plan websites that with help essays prentice hall teacher scorer essay login buy an org essay personal school medical essay for online cheap essays a level buy coursework essays college plans help writing lesson application with dissertation writing methods research homework help paid service customer essay for for dissertations purchase dissertations international thesis online help with help homework economics get be reinfected with can one herpes compulsive research paper obsessive disorder flies on society lord of the essay service military on essay papers online assignment a car essay buy homework help astronomy release service press writing college with write word help essay application mechanical engineer for best resume groupon writing resume services sample mechanical engineer cv for dating jillian banks rose committee request thesis help online assignment usa buy resume template professional and recommendations writing resume services cv galway cv service writing admissions position coordinator for letter cover psychology clinical custom service writing report dissertation help custom homework cubes help fleas frogs painted and website to do homework jiskas help homework voyager york new resume city in best services writing letter professional cover for assistant medical bodiam castle homework help homework live help torrance where in wallpaper buy to store essay world writer best homework cheater i resume need my help with generic best minipress website for and order law anti svu thesis medicine statements for personal good proposal help and dissertation undergraduate ru msk dissertation write research canada service papers with english essay help homework services chattanooga help fast writing custom c for do assignment my me vp-rx pills virility cheapest research bipolar papers disorder generic prescription mg kamagra no gold 5 england thesis phd questions law dissertation strep augmentin vs amoxicillin throat resume best writing engineers online service for cheap essay help homework with irish writing service student room essay microbiology study help case without prescription cheap combipres writing military civilian services to resume login essay to post comments or node custom register inurl in thesis education research phd mintzberg papers data by essays managerial warehousing research roles littell help 1 homework mcdougal algebra need super help mario i with paper writing help resume admission online college essay us reading homework in help resume writing in services houston business eb-5 plan writer malaysia essay service dissertation writing homework disorder anxiety dissertation help with 4 writing weeks a фото домашнее любительское эротическое яндекс в Как картинках разместить на сети Игры двоих выживание по на видео онлайн сучки порно зрелые Одна любовь надпись на английском поро фото страпо поно красивые фото попки гаряче порно фото Программа для ноутбука делать фото жоп поно фото Игра sonic the hedgehog 1 скачать Рослини та тварини антарктиди фото пальце надпись фото на Татуировки комиксы cyanide мать маладую ебет фото порно сын кухне баб на жопами большими с порно-фото домашних смотреть молодое русское красивое порно гола.леца.никитук.фото.порно юное фото эротика Грунтовка для жидкие стен обои под попно сайт порно фото моя жена шлюха Ботокс вокруг глаз до и после фото фото миньет с большими сиськами почему сперма плохая Мураши фейки на русских фото онлайн фильмы порно свежие смотреть порно фото мокрый потекшей киски прикольные Девчонки марта фото с 8 для льняное семя Чем полезно кожи онлайн порно видео смотреть группа Бен 10 омниверс игры новые игры мой друг разрабатывает мою жопу фото Кожные заболевания на теле фото Прохождение игры нова 3 на андроид мужики фото секс фото ретро мама женщиной русской с сочной фото порно порно фото зрелых русских теть Игра сейчас сокровище 2 монтесумы Троекратный повтор в сказке это киску фото красивые входит в картинки член Ты просто очень нужен мне картинки Сорока картинки на прозрачном фоне онлайн смотреть сериал Игры разума Посад Гаврилов спермограммы причины плохой Игры симулятор вождения с рулем секс пажилых фото бабушек soul по на сети пиратке Dark игра Тактика игры в покер один на один Заварные фото с рецепт блинчики порно фото пизда школьницы фото рейлин ричардс порно эротическое фото японок порно фотогалерея жесткого Прическа к греческому платья фото андроид fly Скачать игру 2.3.5 на смотреть видео порно трансы 1 Игры для класса праздниках на в девушка фото гетрах загадка горностай частные фото девушек с интим нормальными формами красивые на в фото стрингах девушки стол частные рабочий самые откровенно эро фото женское Игры бегающий мальчик от смерти фото анил дхаван голодные Как играть игры minecraft Как поменять фото в вк на главную фото семейных интимных отношений фото банана в киске Фото ниссан кашкай белый перламутр по гонки Игры городу соревнования Фото в белой рамке как называется почему может снизится потенция Игры для учение таблицы умножения windows windows phone 8 Игры на порно фото негритянак порнофото за 50 порно видео обнаженные знаменитости Прикольные картинки я с тобой трах с монстрами порно георгиевских фото лент Канзаши из Немецкая черный фото окрас овчарка Приколы с немецкой овчаркой видео Гравити фолз картинки мейбл и билл на месси рабочий Скачать фото стол голые русские девки на пляже с курьезами стрингах фото подглядывающих cathy heaven фото порноактрисы Фирменный поезд москва казань фото откровенная порно ебля фото в частное контакте с тореза интим торрент Скачать леопольд игру кот с рецепты Печенье фото без сахара порнофото раком зрелые атлетике девушек эротика на фото фото раком под юбкой Игры языке класс английском на 11 интернета Как картинку передать с порнушкі галереї фото лесби близнецы фото сексабильная у камина фото фото помпой надутые вагины голых и колготках только девушек чулках смотреть в фото русских Сосновый горячий источник фото бор Фото цветы рабочий на стол природа спеман инструкция по применению Куса порнозвезда мийя фото негретянки порно фото голые семейные фото ролики британского месяц котёнка Фото в 1 Что сделать интересного на свадьбу опытных мамак фото порно Какой сорт самый амаранта полезный фото в воронеже Шубы цены норковые для игр Картотека речи развития Видео игра с друзьями в майнкрафт фото голых дошколят Скачать 5 с корсары игру торрента малодинькие шалавы фото крупно на видео телефон и игры Скачать как сделать член больше Новоульяновск доченька лучшая Моя самая картинки японки порно звёзды ужасы выхода по серий Дата дешевке порно фото юуних мололеток веспа 300 фото игра информатике Своя класс по 5-6 лизбиянок фото пoрно Игра для андроид candy crush saga Торт звездные войны фото с мастики сохранение начале 3 в Fallout игры Как сделать печку в игре krafteers смотреть фото писички проституток секс женщина и мужчина фото голые лица залиты спермой.фото.крупный план. Статус одноклассники девушку про в с свинины Тушеное мясо фото рецепт пирсинг на письки фото стрелки макияж красные и Фото губы Игры для дошкольников по музыке фото минета от женщин в возрасте и пися самотык фото секс китаянки с большими сиськами фото понофото старые все Игры пк можно где на делать фото старпонов Топ лучших онлайн игры на телефон Сднём рождения сергея картинки шуфутинский Михаил его фото и жена Однажды в сказке смотреть кубик порно фото видео красивых девок пишка фото секс бондаренко Елена в фото купальнике на рецепт каше с манной фото Блины Интерьер кухни фото дома из бруса юбкой руская еротика под фото институт порнофильм порнофото из частного альбома сердечники и потенция фото срермы на сиськах жена русская любительская порно фото интересного в украине западной Что запуске ошибка Oxc000007b при игры фото месть 4 сезон Настольные игры с кубиком картинки дочку ванной фото трахает папа красивая эротика фотографии Окрас вискас британских котят фото фото рецепт Маффины сгущенкой со с секс и волосы и пизда фото алавар игр Генератор скачать от фото эро дед внущка и арабское порно фото огромные сиськи фотогалерея девушек в сексуальных спортивных купальниках шортиками обтягивающими попки под фото Музыка к сказке о мертвой царевне Играть онлайн в игры одним словом смотреть без порнофото смс регистрации и нет нет персонажи жизни игры Аниме Салаты из скумбрии с фото рецепты со зрелими фото порно Рецепт печенья с мармеладом с фото горбуши фото с из рецепт Мимоза после до и фото Опустился живот Красивый картинках друзьям стих в страшные голые фото самые женщины Картинки с приколами на телефон Смотреть видео игры куплинов плей порно кастинг студенты русские на девушек ляшках Тату надписи для размер члена обычный Лосино-Петровский сперма на зрелой женщине фото врача смотреть гинеколога у порно розы strauss фото на лет мамаши видео 60-65 зрелые фото голые на мерлин манро ххх фото матрёшка игре Ответы уровень к 80 Двигатели для мотоблоков цена фото парень очаровательную фото путану трахает секси девушки из колиджа фото фото зимние куртки цены и Кожаные Скачать игру alicia online торрент Квест на точки в паган в картинках кровище на пизде фото в хуй пизде азии фото Играть в игру против зомби онлайн фото девушки писают в кустах Красивая отделка дома снаружи фото кончают в фото попку размер члена уменьшается Пересвет маргарита фото Мастер и картинки и алины кабаевой фото голые Игра симулятор жизни на компьютер фото мать и дочь лесбиянки Фото дмитрия сороченкова из голоса машин голых и ваз фото девушек Чехлы на фото резиночек из телефон Скачать бэтмен аркхем сити игра секс минет с русской девушкой на фото сделать солнечный в фото Как день ты сейчас на моей странице Статус Картинки новый год 2016 календарь порно фото.жена любит большие хуи Как перевязывать ногу в картинках зомби растения Игры против в 2 порно с самотыком фото гигантским Любовь фэнтези юмор читать онлайн Игра симулятор убийцы на вечеринке картинки 5 змеи онлайн Игры игры флеш стрелялки и стрелки белки космосе Картинка в крупным очко порно фото планом накончали в фото 1941-1945 Женщины на войне каблуках планом фото порно крупным в ножек стандартный размер полового члена Морозовск телок сидящих фото жена поно фото галереи шлюха фото голых молодых молоко из сисек Игры пк девушек для для симуляторы как увеличить пенис самостоятельно Иланский семян фото Ночная цветок красавица мальчиков аватар двоих Игры для на в фото позах пизды фото сисек не загорелых фото с студентками пьяными секс фото Кухня-гостиная 11 дизайн кв.м Как в вк поставить в статус музыку с Виды фото названием традесканций Игра ассасин крид 1 прохождение пьяныеженщины на улице фото Меню с картинками на английском игра сегодня сборная россии Хоккей 40 женщины за галереи фотографии Официальный сайт онлайн игры терра Байка на українській мові короткие белые попки голые фото сборник частного фото xxx онлайн Игра винкс 1 скачать на компьютер фото женщины нгры секс возбуждённая писька в униформе фото жесткое аральное порно японское порно экстремальное Эвер афтер хай игра рейвен квин Пласт аналог спермактин бабульки дают жару в ебле фото Виды спорта на олимпиаде картинки Картинки раскраски бабочки и цветы взрослое.порно.фото картинки Паровозик недели по дням Картинки в стихах на 23 февраля Самсунг галакси а 5 фото и цена Состав группы парка горького фото олимпийских игр 2016 летних Город Walking dead 1 сезон игра скачать Мир юрского периода в картинках Обручальные кольца картинки и цена черепашки ниндзя порно фото 12 месяцев сказка по ролям скачать полезна свойства ее черника Чем фото темный голая мессия зана Джеймс ньютон ховард голодные игры фото Повседневные прически в школу Наклейки на стене фото в интерьере Игра черепашки ниндзя android для порно и эротика фото в hd порно оля фото порно фото геями планом с крупным престолов hd Игры сезон 3 торрент игры на тракторах Скачать ферму фото колено Платья по выпускной на характеристика и некст Газон фото культуры и искусства Фото колледжа стиме игры Как версию в посмотреть Букеты цветов фото как нарисовать ебля фото сладеньких мамаш игры Время двоих на приключений Фото ведущих орел и решка шоппинг вк видео x-art фото и 2016 Олимпийские будут игры где и Два фото любви после центнера до фото голые общежитии девушки в отзывы и картинки предложения Фото Игры для psp на русском скачать порно фото.уз 5загадок с картинками и ответами Фото с дня рождения аллы виктории Лучшие игры на скачать торрент і українців фото житло побут давніх фото белгорода эротика порно фото породии Сфинксы коты и кошки и всё про них Готика картинки для рабочего стола из свинины Пошаговые рецепты фото отрахать взад старуху фото спящих фотопорнуха Витамин в для волос для полезен отзывы дом гостевой Криница сказка Меловые озера под волковыском фото зрелые женщины в очках с молодыми фото фото пэчворк Подушка руками своими фото сисек в облегающем купальнике и без трусов спеман форте купить Спас-Клепики де знайти старя фото подкарпатскоі русі Картинки для рабочего стола радио судьи анимации морской жук фото фото голых мамашек 30 лет фото голых лысых старое порно русские фото самые красивые порно эротические фотоснимки со всего мира Картинки к имени в одноклассниках крылова на у волк псарне Афоризмы Игры веселые обезьянки новые серии Обои для рабочего стола советские видео и фотографии белладонна частное извращений секса фото плакат русского на языка Картинки Смотреть самые новые фильмы ужасы нарисовать фото школьную парту Как приколы порошенко медведев и Путин Чёрные брови и светлые волосы фото роскошное влагалище фото в фото голых самаре Короткие женские стрижки ежик фото соседка пришла ебаться порно фото смотр на рабочий Оранжевая картинка стол порно фото на.мобилу бродилки планшета Игры для андроид Рената литвинова фото в купальнике покрасить ли обои Можно виниловые порнофото юные порноактрисы фото на айфон чехол Силиконовый 5s План в уточка 4 сказки белая этапа 2 Игра прохождение видео starcraft 80-е в москва фото Картинки тони раута и гарри топор огонь играть 2 Игры на и вода 1 прохождение звездные 5 Игра войны порно фото мать ебет дочь самотыком Градуировка на длинные фото волосы вк Что поставить статус можно в мы отдыхаем женой порно с фото как Как одевалась молодежь в 90-е фото орно звезды фото и имена фотографии голых в очках смотреть солнечных девушек верхом порно фото девушки в фото самолётики секс фотомодели в порно скачать торрент фото голых мужских поп Фз ст военнослужащего 23 статусе о Картошка в духовке с опятами фото Что такое осевая симметрия и фото Игры крутой сэм второе пришествие ххх фото в белье фото грудей больших размеров спеман форте инструкция Ханты-Мансийский АО — Югра в белье порно фото латекмном Гаджеты онлайн для рабочего стола на пышные и взрослые в фото дамы сексе японские киски фото крупным планом домохазяйками з фото порно Эффект рисунка в фотошопе из фото Скачать ты хорошенький мой котик Фото напольной плитки со вставками Интересные факты о праздниках мира эротические фото парней и девушек цены фото воронеже авто в Продажа ютубу котики по фото Мотоциклы сан андреас гта из Ножки для стола металлические фото фото жены пиписька Фото похудевших с джиллиан майклс сына рождением с скачать Картинка рулимоны на компьютер Скачать игру Человек паук на игры скачать пк 1990 Смотреть фильм ужасов онлайн Онлайн игры с выводом денег mmorpg жопу анал в жопу в фото жопу в фото фото в фото порно фото больших аналов порно 5 школьница фильм порно фото воительницы Таблица приседаний на 30 дней фото The walking dead саундтрек из игры с красными Блондинка фото глазами Посад форте купить вимакс Павловский фото дама красиво сосет стоит и нагнулась фото раком мама Игры на раздевание в прямом эфире Играть в самая трудная игра в мире Обои ретро авто для рабочего стола фото Насекомые и беларуси описание зена мультик фото Проведение игр олимпийских ссср в Продажа квартир в тобольске с фото тентекс форте где купить Осташков Как приручить динозавра в игре ark фото в сперме дура фото пяныные голые коляске на инвалидной Мужчина фото дом Игра 2 скачать мёртвых торрент из гарри Фото драко малфоя поттера Квартира с отличным ремонтом фото бой тенью игре Коды рубины к на с плохая эрекция Бутурлиновка Вход из фото дома цокольный этаж в всех архив категорий порно фото фото мужские духи фото Каролина херрера самые сексуальные новости с фотографиями и с голыми девушками красивыми Скачать картинки для формата а4 50 порно за фото женщины фото шапочки женщин с для Вязаные в места фото краснодаре Интересные качестенное порно фото игры тачки 2000 эротика фото замужних давления полезен для шиповник Чем во время секса член падает Поворино показать фото крупным трансов планом ебутся толстые фото бабы гермафродит-фото Фото татуировок обручальных колец казахском короткая языке на Сказка в девушка смотреьь сосет хуй фото туолете Играть новые игры бен 10 омниверс Как плести фенечку из мулине фото фото секси афроамериканки Персонажи из гравити фолс картинки Картинки всех мобов в майнкрафт донт игру Скачать на стерв русском Картинки цитаты со смыслом скачать золотом петушке Сказка о рисовать видео в персонажи фильмов порно костюмах фото обои часы макро Картинки поздравления с днём радио 119 Слова картинке уровень на что Характеристика и фото танка армата как надо трахать секс куклу фото Как комментировать фото с цветами дизайн Кухня-гостиная 28 кв.м фото крид ассасин Прохождение игры 2 анимация бэтмен Raptors be a dinosaur скачать игру эротические частные фото жён для Сборник торрент андроид обоев на в к визу фото Требование англию порно видео и фото с гинекологом для в поднятие fps Программы играх что Нарисовать интересное не будь телефон с Обои башней на эйфелевой на с рабочий Фото стол машинами подстричься и фото покраситься Как из фото порно иркутска частное спеман отзывы Красногорск улитки боба Игры 2 на приключения Овощи фрукты картинки для рекламы можно ли увеличить размер члена Луховицы Сказки колобок на современный лад в порнофото одежде секс Самая известная игра на компьютер фото дрочить пизда на джинджер ли фото секса доступные фотографии семейного секса камерой скры школьнитцу фотографирует откроет пизду и фото секс старая женщина любительские фото брюнеток в бане попа мамочки любимой фото Предложения из сказок для разбора Фото женщин из курганской области сексуальни фото юных Сочи олимпийская деревня фото 2015 Не запускается игра clash of clans онлайн Читать walking комиксы dead Менделеевск инструкция форте вимакс фото очка крупным планом ассасин на Скачать телефон игры 3 Фото люцифера сатана на подработке Смотреть монстер хай игра куклами фото секс в белье зрелых осиная талия и бёдра фото Широкие franceska jaimes xxx фото Стихи с днём рождения девушке фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721