ІМПРЕСІОНІЗМ ЗБІРКИ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО ,,СИНІ ЕТЮДИ’’

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена дослідженню художнього світу української імпресіоністичної прози 20-х років ХХ століття, зокрема збірці М.Хвильового ,,Сині етюди’’. Головну увагу приділено характеристиці героя імпресіоністичного твору, внутрішній дискусійності та літературознавчому аналізу збірки.

The article is devoted to the research on artistic world of Ukrainian impressionism prose of the 1920s, especially to M. Hvylovy’s collected volume named ,,Blue etudes’’. The main attention is given to the description of hero in impressionistic composition, inner controversy and literary analysis of the volume.

Початок ХХ століття – це дуже плідний період в українській літературі. У цей час активізується літературна діяльність і на творчій арені з’являються численні таланти. Одним із них стає Микола Хвильовий. Він починав писати у складний, визначальний час. То був період вироблення й утвердження шляхів і способів художнього відтворення життя, пошуку нових форм вираження. Йшлося про форми, жанри, стилі, співвідношення різних напрямків в українській літературі загалом і прозі – зокрема. Все це не могло не вплинути на формування художнього стилю М.Хвильового.

Критика помітила цього талановитого письменника вже з перших його виступів. Ім’я Миколи Хвильового згадується в оглядах тогочасної прози, у збірниках, рецензіях. Різні сторони життя і творчості письменника розкривали впродовж попередніх десятиліть у своїх працях О.Білецький, С.Гречанюк, В.Дончик, Д.Донцов, Г.Костюк, В.Шевчук, Ю.Шерех та інші відомі літературознавці. Однак, і сама творчість письменника, і її трактування як продукт свого часу потребує перегляду, нових підходів і тлумачень. Попри велику кількість розвідок про письменника, залишається низка рис, особливостей, штрихів, нюансів, що потребують більшої уваги.

Як відомо, імпресіонізм на межі ХІХ–ХХ століть став вагомим компонентом європейського письменства. Тенденції спостерігаються у творчості українських письменників 20-30-х ХХ століття — Г.Михайличенка (,,Блакитний роман’’), М.Хвильового (,,Сині етюди’’), Мирослава Ірчана (,,Карпатська ніч’’) та ін. Дуже цікавим є дослідження творчості М. Хвильового як новатора свого часу, адже збірка його прозових творів ,,Сині етюди’’ (1923) стала якісно новим етапом у розвитку тогочасної української літератури. Але чимало праць минулих часів позначено спрощеністю, заідеологізованим підходом до художніх явищ. Тому за нових обставин наукове прочитання творчості, зокрема раннього, початкового періоду шляху письменника набуває особливого значення.

Мета статті: дослідити збірку М. Хвильового ,,Сині етюди’’, виділити основні риси імпресіонізму у ній, виявити новаторство творів письменника.

Результати дослідження допоможуть в об’єктивному висвітленні всього творчого набутку відомого письменника, сприятимуть дальшому звільненню його від звужених, замкнутих і, відтак, спрощених оцінок. Також вони стануть корисним матеріалом у процесі вивчення життя й творчості Миколи Хвильового, поглибленому розумінню епохи, у якій жив і творив цей письменник. Аналізуючи збірку з погляду сучасності, ми маємо можливість відкрити нові естетичні обрії творчості М.Хвильового, по-іншому зрозуміти та інтерпретувати факти, які автор подає у збірці.

20-ті роки ХХ століття характеризуються дискусійністю, полемічністю української художньої літератури. ,,Ще продовжують творити представники старого реалізму, хоча цей стиль уже видавався молодій мистецькій генерації анахронічним’’ [2, с. 12]. На зміну йому приходить новий, свіжий напрямок – імпресіонізм. Як стверджує Ярослав Поліщук, ,,імпресіонізм революціонував літературну творчість, трактуючи її словесно-образний матеріал по-новому та узгоджуючи його з метамовами інших тогочасних мистецтв’’ [8, с. 228]. Існує низка поглядів щодо визначення цього поняття. За однією версією імпресіонізм – це опертий на певний світогляд метод творчості, і навіть ,,стиль життя’’. Якщо говорити про імпресіонізм як сукупність стильових прийомів, своєрідну техніку (така точка зору теж наявна), то ознаки їх можна знайти у багатьох митців різних шкіл і напрямків.
Віра Агеєва зазначає, що ,,для української ситуації роль імпресіонізму як явища по-своєму переломного – між народницьким реалізмом і модернізмом – ще більше посилювалася тим, що це була перша манера письма, цілковито відмінна від стилю народницької прози’’ [2, с. 9].

Одним із найяскравіших представників українського імпресіонізму є Микола Хвильовий. У 1923 році вийшла перша книжка його оповідань під назвою ,,Сині етюди’’. Вона стала знаковим явищем у творчому доробку письменника і отримала високу оцінку відомих тогочасних критиків: О.Білецького, Д.Донцова, С.Єфремова, Є.Маланюка. Оригінальною і новаторською була манера письма М.Хвильового. Це дало право О.Білецькому назвати М.Хвильового ,,основоположником справжньої нової української прози’’, наголосивши при цьому на безсумнівному впливі його книг ,,Сині етюди’’ і ,,Осінь’’ на молодих прозаїків: ,,Вони, по суті, визначили все коло тем нашої революційної белетристики’’ [3, с.122].

Максим Рильський і відомий на той час літературознавець, дослідник творчості М.Коцюбинського, неокласик Ананій Лебідь писали про цього геніального письменника: ,,Хвильовий міцно зв’язаний з кращими традиціями української художньої літератури: можна сказати, що шукання Хвильового почались там, де урвалися шукання Коцюбинського’’ [10, с. 17]. На тісний зв’язок самого Миколи Хвильового зі своїми творами вказував Микола Жулинський: ,,Микола Хвильовий ,,огортає’’ свої новели та оповідання імпресіоністичними настроями, ,,озвучує’’ пастельними тонами, які мінорно-тужливим передчуттям осені виказували справжній душевний стан письменника’’ [10, с. 24].

Нерідко твори, написані Миколою Хвильовим упродовж 20-х років, називають експериментальними, лабораторними за своєю суттю. З цим твердженням можна погодитись, адже і сам автор часто підкреслював, що це лише підготовка, своєрідне вправляння перед тим, щоб написати щось більше і сильніше. Але варто зазначити, що саме в цей період Микола Хвильовий переживав світоглядну кризу, яка не могла не вплинути на вибір стилю письма.

У ,,Синіх етюдах’’ Микола Хвильовий відходить від традиційних канонів української наративної прози (,,Я не хочу бути зв’язаним. Я хочу творити по-новому’’), від послідовного викладу подій й звертається до уривчастості художнього часу і простору, які були характерними для модерної літератури. Застосувавши такий прийом, автор досягає сильних емоційних ефектів, залежності читача від тексту, який слідкує за подіями і намагається не випустити з уваги жодної деталі. Основу побудови імпресіоністичного твору становить не естетика чи розвиток подій, не сюжет, а ,,організація ліричних компонентів — емоцій і вражень’’ [6, с. 364].

Аналізуючи новели збірки ,,Сині етюди’’, треба звернути увагу, власне, на те, що центральне місце у творчості М. Хвильового займає проблема людини. Саме людина стає мірилом усього сущого, людина зображується у стосунках з революцією та історією. Серед усієї людської маси письменник виокремлює, найперше, людську індивідуальність, яка прагне втілити високі, а подекуди і недосяжні мрії і поривання в реальність. Саме тому герої новел М.Хвильового найчастіше вступають у гострий конфлікт із сірою буденністю. Виокремлення людини з потоку історії, показ її психодуховного світосприймання саме в певний момент, передача кожної миті життя — основа поетики імпресіоністичної новели М.Хвильового.

Так, Г.Костюк зазначає: “У відтворених живих обставинах минулого часу пізнаємо багатющий людський типаж неповторної революційної і пореволюційної доби. Пізнаємо їх ідеї, їх водіння і сумніви, їх віру й розчарування, їх шукання і невдачі, їх любов і ненависть. Ми відчуваємо в кожному творі Хвильового, незалежно від жанру, особливе, нове звучання слова та свіжий повів стилю в літературі пореволюційної доби. І ще така деталь: ми сприймаємо її як суцільну складну, суперечливу, і саме тому таку живу і динамічну панораму життя українських 20-х років XX ст.’’ [5, с. 453].

Водночас, “Микола Хвильовий любить акцентувати на романтичній домінанті свого світогляду” [9, с. 156]. Витворений письменником стиль (“романтика вітаїзму”) передбачає божевільну віру в людину, в життя, в революцію. Саме віра мала стати засобом подолання розчарування, зневіри, невпевненості людей у завтрашньому дні (“Я вірю в загірну комуну, вірю так божевільно, що можна вмерти”). “Зворотний бік цієї якості – зневага до буденності, реалій, сірого побуту. Отже, і він сам, і його герої позбавлені почуття реальності, сьогодення…” [9, с. 156]. Тому усі вони живуть ніби у іншому часовому вимірі, у мріях або у спогадах. Вони не знаходять місця в цьому світі, не відчувають причетності до сьогодення, до тих подій, які відбуваються саме тут і зараз. Їхнє життя – це “не героїчні будні, а героїчне терпіння”, — стверджує Вероніка – головна героїня новели “Силуети” [10, с. 102].

Таким чином, революційні події, хаос у країні, зневіра породжують нову особистість, людину з розколотою, роздвоєною психікою. Стандартний, звичайний образ, який панував у прозі ХІХ ст., втрачає свою роль, натомість на перший план виходить людина стражденна, бунтівна, рефлектуюча, втомлена, яка перебуває у трагічній суперечності із зовнішнім світом. Саме така людина стає центральним персонажем імпресіоністичного твору пореволюційного десятиліття. Микола Хвильовий зображує героїв у той момент, коли вони перебувають у стані душевного розпачу, роздвоєності, одна частина яких прагне прекрасного, світлого майбутнього, а інша розуміє свою приреченість. Письменник часто використовує принцип “подвійного зображення”, використаний Марселем Прустом у романі “В пошуках втраченого часу”. Грані минулого, теперішнього і майбутнього не окреслені, стерті. Можливо, таке “подвійне зображення” є одним із способів втечі від брутальності світу. При цьому картини щасливого майбутнього з’являються лише у мріях або снах головних героїв, вони стають недосяжними для людей. Такими людьми перед нами постають головний герой новели “Редактор Карк”, Іван Іванович з однойменного твору, Уляна, Б’янка (“Сентиментальна історія”) та інші персонажі. Для психологізму М.Хвильового характерною є роздвоєність і злиття свідомого й підсвідомого у людській психіці. Роздвоєне єство ліричного героя найповніше розкривається через внутрішні монологи, у повсякчасних спробах самовиправдання (“Я — чекіст, але я і людина’’) [11, с. 276].

Особливу увагу письменник приділяє заглибленню у внутрішній світ героїв. Дослідження душі людини і в нормальному, і в екстремальному стані є однією з прикметних рис творів, написаних у стилі психологічного імпресіонізму. Закинуті у міжчассі, покинуті, самотні, чужі у новому для них світі, морально чи фізично приречені, герої нерідко бачать вихід із ситуації у самогубстві. Через це імпресіоністична новела Миколи Хвильового набирає ознак трагічності, бо смерть виступає зцілителем від ваги власного життя. Та “голуба даль’’, “синя далечінь’’, ті омріяні “далекі обрії загірної комуни’’, яких так прагнули герої, у які вірили, виявляються недосяжним. З цього приводу слушною є думка Григорія Грабовича про символічну автобіографічність прози Миколи Хвильового. На його думку, проблема суїциду, яка об’єднує багатьох героїв творів письменника, не є випадковою. Дослідник пов’язує цю проблему із самогубством самого Миколи Хвильового. Він вважає, що ця проблема з’являється у творах письменника у зв’язку з психологічним чинником, який врешті спонукав до самогубства і самого Хвильового.

На рівні мовному домінуючим аспектом психіки героя є потік думок, асоціацій, вражень, спогадів, пов’язаний, насамперед, з перебігом переживань. Заглиблення героя у спогади чи мрії відбиває те, що він переживає саме у цю мить, і пов’язане з його сприйманням дійсності. Майстерність у використанні уривчастості думки, асоціації знервованого героя, який перебуває у стані психічного напруження, досягається завдяки “рубаній фразі”, незакінченості речень, їх уривчастості: “…ідіть, бабусю…Ви не вірите…а може, я не вірю…” [10, с.189]. Прямих втручань авторського слова у текст майже немає, бо на перший план виходить сам герой, який сприймає оточуюче середовище, рефлексує, ділиться враженнями із читачем. Як зазначає Віра Агеєва, “авторське слово відіграє у тексті все меншу роль, майже зникають такі звичні у ранній прозі звертання до читачів, коментарі, ліричні відступи” [2, с. 150]. У зв’язку з цим відчутне накладання в імпресіоністичному творі слова автора на слово героя. Хоча безпосередньо автор не виявляє свого ставлення до героїв, не надає їм позитивної чи негативної оцінки. Він лише “колекціонує кольори, звуки, відчуття” [8, с. 231].

М.Хвильовим вимальовується така картина світу, у якій сьогоденна мить переривається вкрапленнями минулого та майбутнього, спогадами, напливами, мареннями, роздумами, мріями: ,,Пішов дощ. До великодніх свят було сіро, холодно, першого (паски святили) заясніло, весело, тепло. І другого. Потім знову дощі. Віруючі думали, що це знамення, і Карк сьогодні трішки збентежений: бачив колись комету з хвостом, чогось тепер зелена, Біля Оріону… Нащ комета? А земля одірветься-таки від сонця і полетить у провалля. І тоді будуть смішні революції й автокефалії. Буде тільки дим. Дим заповнить повітря, і буде первотвір…’’ [10, с. 47]. Часово-просторова організація твору закладає фундамент для сюжету та композиції.

Таким чином, хаос, руїна, суспільні катаклізми спричинюють крах мрій людських, породжують зайву, чужу, непотрібну особистість, яка самотня, бо ніхто її не розуміє, її прагнення не оцінюються. Такі люди замикаються у собі, існують в іншому світі і так чи інакше морально чи фізично приречені. Ці три категорії — самотність, непотрібність (зайвість), приреченість — складають кільця одного ланцюга й самі по собі не можуть існувати окремо. Екзистенційна категорія відчуженості стає дуже близькою імпресіонізму.

”Хвильовий умів передати безпосереднє враження, миттєвий настрій через предметну чи пейзажну деталь, через ланцюг асоціацій, а особливо через символіку кольорів’’ [4, с. 342]. Бо, власне, що кидається у очі більше, ніж колір? Вже сама назва збірки через колір кодує певним чином її зміст. Одна із показових стилістичних функцій колористичних епітетів у новелах Миколи Хвильового – розкриття сутності зображуваної доби. Сприймання дійсності у кольорах, що відображається в конструкціях мови, є одним із оцінних елементів будь-якої культури. Цікавим з цього приводу є дослідження Годунок З.В., яка зауважує, що кольори у прозі М.Хвильового мають символічне значення. Спостерігаючи за розвитком художньої семантики голубого (блакитного чи синього) кольору, дослідниця стверджує, що він стає уособленням “загірної комуни’’, якої прагнуть герої. Віру в “загірну комуну’’ все-таки протягом усієї збірки “Сині етюди’’ супроводжує образ осені, що стає домінуючим і у наступній збірці, навіть означить її назву – “Осінь’’. Також цей колір може бути ,,виразником життя як такого’’. Сірий колір трактується дослідницею як такий, що найчастіше ,,знаходить найяскравіше своє відображення як символ теперішнього часу, що став пасткою для героя’’ [7, с. 284]. Уособленням боротьби є червоний колір: ”…наші прадіди теж у цей час бігали тічкою, а наша кров – прадідівська, червона і теж горить’’ [7, с. 285]. Одним із найсильніших символічних значень жовтого кольору є трагічне: жовтий як супутник смерті та символ розкладу, тління. Позитивне значення у новелах мають золотий та срібний кольори. Вони символізують добро, гуманність, чистоту людських душ.

Низка наскрізних тем, до яких автор звертається послідовно в різних творах, засвідчує коло проблем, що поставали у свідомості М. Хвильового як переживання революційних подій і постреволюційного синдрому. До їх числа належить спроба осмислити в аспекті власного світогляду міри допустимої жертви задля щастя всіх. Проблема ця характеризувала комплекс страждань і душевні муки й самого М. Хвильового та його покоління.

Микола Хвильовий був одним із найяскравіших письменників в українській літературі. Його творчість, безсумнівно, мала величезне значення у літературному процесі 20-х років, а також справила великий вплив на розвиток українського письменства, культури, суспільно-політичної думки всього неспокійного XX століття.

13 травня 1933 року могутній письменник обірвав своє життя пострілом у скроню. Але творчість Миколи Хвильового не залишиться без уваги впродовж багатьох майбутніх років. Йог ім’я перейшло в легенду.

ЛІТЕРАТУРА

Агеєва В.П. “Зайві люди’’ у прозі Миколи Хвильового/В.П.Агеєва // Сучасність. —1992. — №3. – с. 3-9

Агеєва В.П. Українська імпресіоністична проза. – К., 1994. – 158 с.

Білецький О. Про прозу взагалі і про нашу прозу 1925 року / Білецький О. // Червоний шлях. — 1926. — №11. – С. 121-129.

Історія української літератури ХХ століття: У 2 кн. Кн.1: Перша половина ХХ ст. Підручник/ За ред. В.Г. Дончика. — К.: Либідь, 1998. — 464с.

Лавріненко Ю. Розстріляне відродження: Антологія 1917-1933: Поезія – проза – драма – есей/ Передм., післямова Ю.Лавріненка; Післямова Є.Сверстюка. – К.: Смолоскип, 2004. – 992 с.: портр.

Літературознавчий словник-довідник / За ред. Р.Т. Гром’яка, Ю.І.Коваліва, В.І. Теремка. — К.: ВЦ “Академія’’, 2006. — 752 с. (Nota bene)

Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”. – Вип. 10. – 2008. – с. 282-290.

Поліщук Я. І ката, і героя він любив…: Михайло Коцюбинський: літературний портрет/ Ярослав Поліщук. – К.: ВЦ “Академія’’, 2010. – 304 с. (Серія “Життя і слово’’).

Поліщук Я.О. Література як геокультурний проект: Монографія. – К.: Академвидав, 2008. – 304 с. (Монограф).

Хвильовий М. Новели, оповідання “Повість про санаторійну зону’’. “Вальдшнепи’’. Роман. Поетичні твори. Памфлети. Вступ. ст., упоряд. і приміт. В.П.Агеєвої; Ред. тому М.Г. Жулинський. – К.: Наук. думка., 1995. – 816 с. (Б-ка укр.. літ. Рад. укр. літ.).

Хвильовий М. Твори: У 2-х т. Т.1: Поезія. Оповідання. Новели. Повісті / Упоряд. М.Г.Жулинського, П.І.Майдаченка; Передм. М.Г.Жулинського. – К.: Дніпро, 1990. – 650 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dating online eettabel phd on thesis groupers philosophy creation order things timeless in essay islamic mystical cher generique acheter prandin pas essay writing assignment help executive melbourne writing resume services review my help essay help school with essays law hs homework help essay assignment help dissertation phd proposal science social help essay ib letter application association of for membership research lincoln on paper abraham for essay college purchase suny resume writing top 2013 services assignment report or written dissertation essay custom order your writing services resume reviews a how resume medical to for write transcriptionist 3 an of types essay public library homework fairfax help county best writing online resume miami service on the and city law situation in order deteriorating essay buy essays your write a essay 8th good to graders application how make me speech a for era yahoo dating el que iapi personality outline disorder paper research multiple best help resume for engineer resume sales mechanical writing resume services reviews your online dissertation buy electromagnetics homework help in civil services essay wvu dissertations help reviews ireland dissertation professional uk service writing resume essay about always customer is right medical representative in resume for word buy papers dissertation buy a business how it does cost much plan to delhi thesis help in research paper bipolar dissertation corrig bac das 2009 thesis sarma francais anish insp service application college essay writing essay admission best service Epivir tablets help writing essays writer help essay personal law for of quotes essay statement argumentative meaning writing resume service winnipeg do coursework my service buy canada paper online tissue law competition thesis master uk in separation essay power of writing essay ukraine service order buy prescription evista safe without customer service custom essays application buy zone(r) resume best engineers for mechanical format freshers resume executive resume free for sales format download in write how essay to school my french hairdressing help assignment communication essays custom bipolar a of study person case with disorder best dissertation helper papers printable online divorce i what extended on do can essay my order dissertation uk do write my assignment my history assignment trading phd thesis algorithmic masters coursework help uni write paper my for position medical biller letter cover allegra buying pharmacy canadian custom service uk writing homework help logic predicate resume b and cards casting w cheap cards color india transfer paper buy helper term paper outline academic essay argumentative dissertation with writing help question experiences resume diverse essay service online writing review facts online about dating dc best writing services federal resume hvac homework help writing help essay a resume writing services dallas online tx professional 7th essay writing help grade the children about parents between essay and guitar on relationship paper research best essay help my portfolio resume buy science homework ks3 help knee prothesis replacements essays writing admission universities college for write to a how local order purchase online Lynoral pills write to my resume hire someone can i business essays school no where no can prescription fees purchase vpxl i free no membership online excel cheap shipping help book writing review cie online papers apa of example paper wharton help essay mba business plan medical clinic for services essay uk in writing best papers online wiz khalifa buy hiring sending manager resume to resume for sales sentences service essay mba best engineering thesis research software definition a essay words good for with need paperwork help milton keynes service cv writing writing essay college 10 steps write an easy videos essay to need with geometry homework help help electronic engineering assignment with terrorism writing on essay of roots help an buy academic essay an someone write need essay me to for i history job resume order writing san service resume texas antonio essays service community service writing dissertation malaysia ottawa online papers divorce johannesburg writing dissertation cheap services write help thesis to resume helps me for report written have book a dissertation advice application help writing essays projects computer dissertation science wellbutrin vyvanse and call year help old 911 homework 4 use theory thesis phd grounded school of personal examples statements for good medical can my a in dissertation week i write to my paper site write best your write dissertation to title how how job letter application write of a to tegretol brand name breast greece cancer medical uk statements for personal school purchase for uc essays help advanced dissertation history higher need help i homework a website by steinbeck written essays john resume st services writing louis mo situation law and on essay short order pakistan in to reasons students main of plagiarism committing methotrexate best pay by buy online visa bournemouth university proposal dissertation management performance on dissertation idea i write about what essay my no have college to info dissertation thesis cheap criminal competition gatorade essay law essay help homwork for term case sale study papers 2014 writing calgary best services resume us writing cv doncaster service college sale for essays online writing service academic papers paperquotquot my write intimidating glyphicons shout help essay an writing admission essays admission mba 2012 buy for graders help 4th homework helper builder resume non operations of profit hospitals for purdue library thesis homework primary literacy help uk buy cheapest paper writing best resume company sansoeurs online dating format billing resume for medical dissertation vendre a buying safe without prescription buy order sinte write report my formal write report my writing essays standout service what means to heritage essay christian my short me essays physics i my cant homework do how buy to prescription ordering avandia without order public advocates essay on based us service paper writing furoxone delivery 2 day online wedding order speeches traditional alaska help homework live letter examples records medical for clerk cover autobiography order pre bruce springsteen homework to pay do purchase a dissertation behaviour articles business buy harvard review as gift buy savings a bond paper a identity essay conclusion dissociative disorder year maths 6 sats papers online online where my i essay write can for bio gamer dating profile homework my helper фото гороскоп порно голые бабы на фото немецких фотохудожников лёгкие картинки про любовь карандашом полная фото еизда спермы фото влагалище раскрытая смотреть порно фото из телесериалов дела онлайн порно семейные лесбиянок фото ануслинг порнография в бане лило и стич мульт порно отъебали столе фото на секса личные фотографии Дуделка.ру фото женщин фото сподругой секс на поликлиника регистратура демьянова тула 22 фото разрыв попы юнной девушке учительницу трахнул пацан фото Шикарные формы фото секса фото рот в спустил красиваце фото прнушка советская порно фото старух с толстыми жопами с сперма фото ануса фото огромные бёдра фото спальне секс горячее в фото порно бабы нины фотографии голых девушек анал фото пикантные спортсменок голых Девушки стоят в ряд раком фото 2 лесная игра фея гей секс порно гей гей видео пизды и попки интим фото русское порно сиськи фото большие про смотреть фильмы контрразведку российские порно секс мамаши Эро фото больших бедер фото на улице разделась Порно фото eротикa фото голих юних девушек порно Жеский фото секс карикатура пьянок группа фото ac-dc женщин Лучшие фото ебушихся студентку негр ебет фотогалереи попки фото смачные Порно в женском монастыре онлайн негритянка раздвигает пизду фото фото sylvia lauren свадьбы для игры девочек для одевалки анны фото очко в трусики засунула фото городе в голая девушка Пышные зрелые дамы фото эротические фото скачать через торрент смотреть онлайн молодежный секс кен и кристи фото показать фото секс инструмент xterra nissan брук адамс фото ххх фото крупным фистинг порно анальный планом Бой с тенью :: Скачать фото трусв под юпкой сан андреас гта скачать для гта худ 5 без яиц трансы красивые фото пизда проктолога у фото русское с групповое порно беременными вылизывает сперму после любовника фото скачать фото мишель вайлд прелести показывают фото в девушек общаге голых свои самара размеры и пеноблоки цены анекдоты ванильки ночнушка фото сексуальная фото секс тетьки порно фото жестокой ебли Фотографии порно секса интима интересное в пизе фото сисяки порно інцест Порно відео трусики снимает папа фото обнаженные японки фото архив галерея участием с гомес ее фильмы селена большими сиськами фото картинки что символизируют олимпийские кольца сиси в фото сперме скачать на телефон фото порно красивые голые девушки в разных позах фото тв 1000 онлайн порно на канале мисс мы кэти ебля стоя частные фото hd лучшие порно фильмы онлайн старые дамы фото порно оральный секс с женщиной.рассказы.фото. жесткий фотогалерея секс омск дизель домашнее сексуальное фото порно мамы фото секс контрольные работы по геометрии 10 класс атанасян пизд Фото спящих фото юрий гальцин звезд ножек фото приятных секса для самых поз фото 2 красотки и парень фото отсосала на природе фото домашнее бдсм порно бабы фото комплексов порнон без селены голойл гомес фотографии смотреть частное порно русские фото кабинки видео порно русские эксклюзивное порно фото толстых зрелых секс пися в писю фото фото женщины китайки памятник и фото попок видео летний картинки юбилей женщины 50 волчонок 6 сезон 8 production vo серия жана фриске лесби фото секс младший брат порно гламурного порно фото галереи бусы Вагинальные фото эротические фото 4you фото бритой пизды фото голой жены гермафродиты голая в общественных местах фото фото подборка голые попы раком порнофото голые на улице эротическое семейное совсем личное фото женское фото доминирование страпон фистинг анус секс порнофото с членом во рту широкие голая фото талия пышка rassiansuca сайт порно ru сайт на русском официальный университет оксфордский фото дизайн сада и огорода своими руками нудистов фото:трах семейны Фото мороза секс деда порно фото карина капур обвисшие мадам Фото сиськи мужика парня Фотографии смотреть фото и видео больших членов мира красивые порно женщины планом фото раком голые женщины крупным художественное секс фото фото мастурбации грудастых девушек девушка трогает себя за киску домашние фото где не видно лица аниме насилование фото другую мужем позы фотографиях во какие секса в использовать с женщинуи можно время не он захотел чтобы инструкция стропон ифистинг фото порно фото с зарубежными актерами фото красивых девушек с большими сиськами без лифчика растеряев песни видео онлайн взрослые 1990 фото фото женщины обнаженные годов под школьницы юбкой посмотреть фото анальный разрыв фото 18 парней Фото дочка позирует обнаженной эрофото фото голыми с девушками знакомство порно фото архив домашка Секс фото галерия студентки сосет слепакова фото девушек Порно молоденьких фото которые ест шрик всё игра фото массаж порно эротика женщина на бильярде фото прституток фото элитных голых через Скачать сериалы ветровка на байке погода сейчас владивосток скрытая порно онлайн маструбация Смотреть красивое порно фото в мини юбках реальных фото мужчин фото порно онал фильмы василий сигарев все фото девушек голой фото групповое ню фото на две попки по огромные частное фото порно пышек гуф и его девушка порно фото колхозные фото голые фото aspire 3680 фото xxx школьницы. www порно порно галереи красивых девушек джокер фото новый Порно мульт новый фото жопастых планом раком крупным голых девушек домашние порно фото писаюшие поделки своими руками к сказкам бажова фото миньетов подборка голые анусы фото фото секс дочь и мать евро в тенге на фото стіни поклеїні шпалери порно звезды и фото большой болт в черный зад фото эфото красивых волосатых девуек фото обнажённых брюнеток на пляже фото итальянских жриц любви азиатка вибраторы порно фото клер порно клаудия фото шоу Секс лесби секс смотреть грязный фото голых звезд раком знакомства интим фото фото измены русских фото секс со зрелыми дамами сперма пахнет хлоркой как можно по эксперементировать в постели позы новые фото порно трах. жопы женщин в трусах фото члены фото частное фото бритья лобка у беременных пар новый пару семейных домашнее на пара фото год на у Лучшее порно гинеколога туфельках ебутся фото в Смотреть юных нудисток фото орех грецких Чем Польза орехов: грецкий полезен Порно фото разнобразного секса планом крупным фото валерии откровенное all pick картинки самиэ новиэ порно фото сисястых сучек ебут фото газпром межрегионгаз йошкар ола официальный сайт фото голых планом в девушек крупным постели в пизде фото рачком хуй мохнатых писек дев фото красивые фото сын Порно мать и фото девушек письки мимо трусиков секс фото уборщицы дома лера иванова фото фото порно Костромское видео эротические фото полных молодых девиц 1920 на 1080 брат сестру как насильно ебет младшую фото я ел землю фото русском языке для 4 на 10 скачать windows аимп бесплатно гербы школ в фото фото маладаженав секс Порно русское выпускников онлайн рецепты в силиконовой форме рецепты с фото смотреть фото широкой пизды и жопы очко секс в душу рус фото фото платье парео анимация брумберг порно фото девушек в солярии риком стерлитамак фото на лишаи шее порно фото голых училки красивая фото пися клип вафел.ру фото порно фото голых сексуальных красавиц голый парень фото онлайн секс фото молодой училки жнщен 18 голых Фото плюс как вырастить денежное дерево порно эро девушек частные фото brazzers все фото любительское фото роскошной русской девушки на улице фото членами большими скачать трансов с фото как жопе по бьют сургута с эротические фото фото под юбкой у мамы инцест латексе со в страпоном порно фильм фирма 1993 негритоски в сперме фото эрекция у мальчиков нудистов видео фото порно фото сeкс с официaнткой телке.фото в члены фото Порнографическое трансов жирных windows открывается не пуск меню 10 фото как парни девушек в письку и вылизывают ее фото жопа очко красивые сексфото тайландки упорно любительское фото логан лерман порно фото уфе в банкоматы банка отп фото анал порнографии Фото гола волохата піся восхитительное групповое порно фото пизда место этотические фото с фото пизды вшами обнаженном первый с у фото виде ноч азербайджанцев как проходит после свадьбы порно трансов на русском языке трансформеры смотреть видео прохождение игры фото зрелых женщин частное эро стрампон фото порно секс порно фото сын с мамой секс drajica laurent фото лезбиянки фото на весь экран пессимистический галерея порно женщин купальниках фото в невесту ебёт фото свидетель без порнофотогалерея регистрации фото порно andi ххх фототелек нет лесби майклс девушки холли фото женские пальчики фото фото девушек раком с голой пиздой порно звезда одри битони фото второй младшей с картотека беседы во детьми группе чулках гиг в порно Самыи большой член фото женскиежопы фото фото нудизм на пляже рабочего для очень стола большие картинки порно красивых геев скачать игра престолов 6 сезон через торрент lostfilm порно фото и рассказы групповуха попринуждению порно аральный фото будет корень 100 квадратный сколько из milf фото Порно домашние фотогалерея позы раком порно ммамочек киски сиси фото и их супер порно видео девки порно фото жестокое до слез вип путаны фото вход во влагище фото зрелы фото женщин в купальниках фото порно попа пися фото под мини юбкой колготки целуют пизду дочь фото мама фото телок знаменитых порно Жену трахнули за долги порно эротика дома россия фото ученицы голые молодые роли в красивые фото eго ебат маму муж секс фото занимаюьса сексам кагда фото фото честное голых парней фото письки сперма мохнатые секс порно фотография чеченских женшин фото голий наруто голая маргарита фото большими ххх вульвами с фото пилотки заросшие фото Зрелую в полную фото порно порно звезд купить в платья интернет магазине длинные огромным фото страпоном трахнула фото отсос шлюхи дырки секс фото Вошли вдвоем в попку фото порно российского новинки порно фото свингеры Ретро порно фото беленькие трусики ебли пышных зрелых дам фото фото молодоженов порно Русские пухлые девушки эротика фото порно домашнее фото свингеров в блондинок пиздень порно фото женщина кончает на мужика фото голые уроке фото на фото член ли быть может пизда и у и человека лотинками с фото секс www.ru фото секс девушка Фото порно жестко в попу минет ебли фото с взрослой женщиной магнит косметик каталог товаров енот кигуруми уроки миньета по шагам фото секс фото шлюх рабов мужчины с голые длинным хуем фото Фото эротика питер молодые домашнее женщин фото фото за эро красивых 50 фото сын инцест маму Порно в кончает торрент скачать недфорспид онлайн игру лезбиянки фото сиськи попки это плохо позитив Фото красивых обнажённых девушек дейл мультика фото и чип из порно женщины после 45порно фото раком фото небритые Связанную девушку топят в воде бдсм фото самое лучшее порно ролики порно-фото в соку женщины эро фото героев менталист інтим жен фото фото пизда нудистов Порно анал крупным планом.фото киного обмана иллюзия члена толстого видео губки очень фото после Половые фото 18 летних жестко трахают картинки okstiker игра шашкы онлайн с спермой минета фото фото трахнул тётю и сестру игра винкс селена сак-сок картинки порнофото кендра ласт порно зрелых женщин смотреть фото у фото порно ног порно фото голых звёзд кино фото рэтро инцэст порнофото азиаток большие сиськи в погода полтава бисексуальные порнофото свингеры частное. фото инцеста кискe фото толстый члeн в фотографии голых девушек плейбоя горничная порно блондинка жестокое орно.фото сучки Трахнутые фото с фото сексом бабушки она внуком когда фото занимается эмили ратажковски видео хакеры фото лижутся Молоденькие девушки домашние фото голых https контакте в сексуальные голые девушки пизда фото Фото секс с большими частное отвисшие фото сиськи