ІМПРЕСІОНІЗМ ЗБІРКИ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО ,,СИНІ ЕТЮДИ’’

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена дослідженню художнього світу української імпресіоністичної прози 20-х років ХХ століття, зокрема збірці М.Хвильового ,,Сині етюди’’. Головну увагу приділено характеристиці героя імпресіоністичного твору, внутрішній дискусійності та літературознавчому аналізу збірки.

The article is devoted to the research on artistic world of Ukrainian impressionism prose of the 1920s, especially to M. Hvylovy’s collected volume named ,,Blue etudes’’. The main attention is given to the description of hero in impressionistic composition, inner controversy and literary analysis of the volume.

Початок ХХ століття – це дуже плідний період в українській літературі. У цей час активізується літературна діяльність і на творчій арені з’являються численні таланти. Одним із них стає Микола Хвильовий. Він починав писати у складний, визначальний час. То був період вироблення й утвердження шляхів і способів художнього відтворення життя, пошуку нових форм вираження. Йшлося про форми, жанри, стилі, співвідношення різних напрямків в українській літературі загалом і прозі – зокрема. Все це не могло не вплинути на формування художнього стилю М.Хвильового.

Критика помітила цього талановитого письменника вже з перших його виступів. Ім’я Миколи Хвильового згадується в оглядах тогочасної прози, у збірниках, рецензіях. Різні сторони життя і творчості письменника розкривали впродовж попередніх десятиліть у своїх працях О.Білецький, С.Гречанюк, В.Дончик, Д.Донцов, Г.Костюк, В.Шевчук, Ю.Шерех та інші відомі літературознавці. Однак, і сама творчість письменника, і її трактування як продукт свого часу потребує перегляду, нових підходів і тлумачень. Попри велику кількість розвідок про письменника, залишається низка рис, особливостей, штрихів, нюансів, що потребують більшої уваги.

Як відомо, імпресіонізм на межі ХІХ–ХХ століть став вагомим компонентом європейського письменства. Тенденції спостерігаються у творчості українських письменників 20-30-х ХХ століття — Г.Михайличенка (,,Блакитний роман’’), М.Хвильового (,,Сині етюди’’), Мирослава Ірчана (,,Карпатська ніч’’) та ін. Дуже цікавим є дослідження творчості М. Хвильового як новатора свого часу, адже збірка його прозових творів ,,Сині етюди’’ (1923) стала якісно новим етапом у розвитку тогочасної української літератури. Але чимало праць минулих часів позначено спрощеністю, заідеологізованим підходом до художніх явищ. Тому за нових обставин наукове прочитання творчості, зокрема раннього, початкового періоду шляху письменника набуває особливого значення.

Мета статті: дослідити збірку М. Хвильового ,,Сині етюди’’, виділити основні риси імпресіонізму у ній, виявити новаторство творів письменника.

Результати дослідження допоможуть в об’єктивному висвітленні всього творчого набутку відомого письменника, сприятимуть дальшому звільненню його від звужених, замкнутих і, відтак, спрощених оцінок. Також вони стануть корисним матеріалом у процесі вивчення життя й творчості Миколи Хвильового, поглибленому розумінню епохи, у якій жив і творив цей письменник. Аналізуючи збірку з погляду сучасності, ми маємо можливість відкрити нові естетичні обрії творчості М.Хвильового, по-іншому зрозуміти та інтерпретувати факти, які автор подає у збірці.

20-ті роки ХХ століття характеризуються дискусійністю, полемічністю української художньої літератури. ,,Ще продовжують творити представники старого реалізму, хоча цей стиль уже видавався молодій мистецькій генерації анахронічним’’ [2, с. 12]. На зміну йому приходить новий, свіжий напрямок – імпресіонізм. Як стверджує Ярослав Поліщук, ,,імпресіонізм революціонував літературну творчість, трактуючи її словесно-образний матеріал по-новому та узгоджуючи його з метамовами інших тогочасних мистецтв’’ [8, с. 228]. Існує низка поглядів щодо визначення цього поняття. За однією версією імпресіонізм – це опертий на певний світогляд метод творчості, і навіть ,,стиль життя’’. Якщо говорити про імпресіонізм як сукупність стильових прийомів, своєрідну техніку (така точка зору теж наявна), то ознаки їх можна знайти у багатьох митців різних шкіл і напрямків.
Віра Агеєва зазначає, що ,,для української ситуації роль імпресіонізму як явища по-своєму переломного – між народницьким реалізмом і модернізмом – ще більше посилювалася тим, що це була перша манера письма, цілковито відмінна від стилю народницької прози’’ [2, с. 9].

Одним із найяскравіших представників українського імпресіонізму є Микола Хвильовий. У 1923 році вийшла перша книжка його оповідань під назвою ,,Сині етюди’’. Вона стала знаковим явищем у творчому доробку письменника і отримала високу оцінку відомих тогочасних критиків: О.Білецького, Д.Донцова, С.Єфремова, Є.Маланюка. Оригінальною і новаторською була манера письма М.Хвильового. Це дало право О.Білецькому назвати М.Хвильового ,,основоположником справжньої нової української прози’’, наголосивши при цьому на безсумнівному впливі його книг ,,Сині етюди’’ і ,,Осінь’’ на молодих прозаїків: ,,Вони, по суті, визначили все коло тем нашої революційної белетристики’’ [3, с.122].

Максим Рильський і відомий на той час літературознавець, дослідник творчості М.Коцюбинського, неокласик Ананій Лебідь писали про цього геніального письменника: ,,Хвильовий міцно зв’язаний з кращими традиціями української художньої літератури: можна сказати, що шукання Хвильового почались там, де урвалися шукання Коцюбинського’’ [10, с. 17]. На тісний зв’язок самого Миколи Хвильового зі своїми творами вказував Микола Жулинський: ,,Микола Хвильовий ,,огортає’’ свої новели та оповідання імпресіоністичними настроями, ,,озвучує’’ пастельними тонами, які мінорно-тужливим передчуттям осені виказували справжній душевний стан письменника’’ [10, с. 24].

Нерідко твори, написані Миколою Хвильовим упродовж 20-х років, називають експериментальними, лабораторними за своєю суттю. З цим твердженням можна погодитись, адже і сам автор часто підкреслював, що це лише підготовка, своєрідне вправляння перед тим, щоб написати щось більше і сильніше. Але варто зазначити, що саме в цей період Микола Хвильовий переживав світоглядну кризу, яка не могла не вплинути на вибір стилю письма.

У ,,Синіх етюдах’’ Микола Хвильовий відходить від традиційних канонів української наративної прози (,,Я не хочу бути зв’язаним. Я хочу творити по-новому’’), від послідовного викладу подій й звертається до уривчастості художнього часу і простору, які були характерними для модерної літератури. Застосувавши такий прийом, автор досягає сильних емоційних ефектів, залежності читача від тексту, який слідкує за подіями і намагається не випустити з уваги жодної деталі. Основу побудови імпресіоністичного твору становить не естетика чи розвиток подій, не сюжет, а ,,організація ліричних компонентів — емоцій і вражень’’ [6, с. 364].

Аналізуючи новели збірки ,,Сині етюди’’, треба звернути увагу, власне, на те, що центральне місце у творчості М. Хвильового займає проблема людини. Саме людина стає мірилом усього сущого, людина зображується у стосунках з революцією та історією. Серед усієї людської маси письменник виокремлює, найперше, людську індивідуальність, яка прагне втілити високі, а подекуди і недосяжні мрії і поривання в реальність. Саме тому герої новел М.Хвильового найчастіше вступають у гострий конфлікт із сірою буденністю. Виокремлення людини з потоку історії, показ її психодуховного світосприймання саме в певний момент, передача кожної миті життя — основа поетики імпресіоністичної новели М.Хвильового.

Так, Г.Костюк зазначає: “У відтворених живих обставинах минулого часу пізнаємо багатющий людський типаж неповторної революційної і пореволюційної доби. Пізнаємо їх ідеї, їх водіння і сумніви, їх віру й розчарування, їх шукання і невдачі, їх любов і ненависть. Ми відчуваємо в кожному творі Хвильового, незалежно від жанру, особливе, нове звучання слова та свіжий повів стилю в літературі пореволюційної доби. І ще така деталь: ми сприймаємо її як суцільну складну, суперечливу, і саме тому таку живу і динамічну панораму життя українських 20-х років XX ст.’’ [5, с. 453].

Водночас, “Микола Хвильовий любить акцентувати на романтичній домінанті свого світогляду” [9, с. 156]. Витворений письменником стиль (“романтика вітаїзму”) передбачає божевільну віру в людину, в життя, в революцію. Саме віра мала стати засобом подолання розчарування, зневіри, невпевненості людей у завтрашньому дні (“Я вірю в загірну комуну, вірю так божевільно, що можна вмерти”). “Зворотний бік цієї якості – зневага до буденності, реалій, сірого побуту. Отже, і він сам, і його герої позбавлені почуття реальності, сьогодення…” [9, с. 156]. Тому усі вони живуть ніби у іншому часовому вимірі, у мріях або у спогадах. Вони не знаходять місця в цьому світі, не відчувають причетності до сьогодення, до тих подій, які відбуваються саме тут і зараз. Їхнє життя – це “не героїчні будні, а героїчне терпіння”, — стверджує Вероніка – головна героїня новели “Силуети” [10, с. 102].

Таким чином, революційні події, хаос у країні, зневіра породжують нову особистість, людину з розколотою, роздвоєною психікою. Стандартний, звичайний образ, який панував у прозі ХІХ ст., втрачає свою роль, натомість на перший план виходить людина стражденна, бунтівна, рефлектуюча, втомлена, яка перебуває у трагічній суперечності із зовнішнім світом. Саме така людина стає центральним персонажем імпресіоністичного твору пореволюційного десятиліття. Микола Хвильовий зображує героїв у той момент, коли вони перебувають у стані душевного розпачу, роздвоєності, одна частина яких прагне прекрасного, світлого майбутнього, а інша розуміє свою приреченість. Письменник часто використовує принцип “подвійного зображення”, використаний Марселем Прустом у романі “В пошуках втраченого часу”. Грані минулого, теперішнього і майбутнього не окреслені, стерті. Можливо, таке “подвійне зображення” є одним із способів втечі від брутальності світу. При цьому картини щасливого майбутнього з’являються лише у мріях або снах головних героїв, вони стають недосяжними для людей. Такими людьми перед нами постають головний герой новели “Редактор Карк”, Іван Іванович з однойменного твору, Уляна, Б’янка (“Сентиментальна історія”) та інші персонажі. Для психологізму М.Хвильового характерною є роздвоєність і злиття свідомого й підсвідомого у людській психіці. Роздвоєне єство ліричного героя найповніше розкривається через внутрішні монологи, у повсякчасних спробах самовиправдання (“Я — чекіст, але я і людина’’) [11, с. 276].

Особливу увагу письменник приділяє заглибленню у внутрішній світ героїв. Дослідження душі людини і в нормальному, і в екстремальному стані є однією з прикметних рис творів, написаних у стилі психологічного імпресіонізму. Закинуті у міжчассі, покинуті, самотні, чужі у новому для них світі, морально чи фізично приречені, герої нерідко бачать вихід із ситуації у самогубстві. Через це імпресіоністична новела Миколи Хвильового набирає ознак трагічності, бо смерть виступає зцілителем від ваги власного життя. Та “голуба даль’’, “синя далечінь’’, ті омріяні “далекі обрії загірної комуни’’, яких так прагнули герої, у які вірили, виявляються недосяжним. З цього приводу слушною є думка Григорія Грабовича про символічну автобіографічність прози Миколи Хвильового. На його думку, проблема суїциду, яка об’єднує багатьох героїв творів письменника, не є випадковою. Дослідник пов’язує цю проблему із самогубством самого Миколи Хвильового. Він вважає, що ця проблема з’являється у творах письменника у зв’язку з психологічним чинником, який врешті спонукав до самогубства і самого Хвильового.

На рівні мовному домінуючим аспектом психіки героя є потік думок, асоціацій, вражень, спогадів, пов’язаний, насамперед, з перебігом переживань. Заглиблення героя у спогади чи мрії відбиває те, що він переживає саме у цю мить, і пов’язане з його сприйманням дійсності. Майстерність у використанні уривчастості думки, асоціації знервованого героя, який перебуває у стані психічного напруження, досягається завдяки “рубаній фразі”, незакінченості речень, їх уривчастості: “…ідіть, бабусю…Ви не вірите…а може, я не вірю…” [10, с.189]. Прямих втручань авторського слова у текст майже немає, бо на перший план виходить сам герой, який сприймає оточуюче середовище, рефлексує, ділиться враженнями із читачем. Як зазначає Віра Агеєва, “авторське слово відіграє у тексті все меншу роль, майже зникають такі звичні у ранній прозі звертання до читачів, коментарі, ліричні відступи” [2, с. 150]. У зв’язку з цим відчутне накладання в імпресіоністичному творі слова автора на слово героя. Хоча безпосередньо автор не виявляє свого ставлення до героїв, не надає їм позитивної чи негативної оцінки. Він лише “колекціонує кольори, звуки, відчуття” [8, с. 231].

М.Хвильовим вимальовується така картина світу, у якій сьогоденна мить переривається вкрапленнями минулого та майбутнього, спогадами, напливами, мареннями, роздумами, мріями: ,,Пішов дощ. До великодніх свят було сіро, холодно, першого (паски святили) заясніло, весело, тепло. І другого. Потім знову дощі. Віруючі думали, що це знамення, і Карк сьогодні трішки збентежений: бачив колись комету з хвостом, чогось тепер зелена, Біля Оріону… Нащ комета? А земля одірветься-таки від сонця і полетить у провалля. І тоді будуть смішні революції й автокефалії. Буде тільки дим. Дим заповнить повітря, і буде первотвір…’’ [10, с. 47]. Часово-просторова організація твору закладає фундамент для сюжету та композиції.

Таким чином, хаос, руїна, суспільні катаклізми спричинюють крах мрій людських, породжують зайву, чужу, непотрібну особистість, яка самотня, бо ніхто її не розуміє, її прагнення не оцінюються. Такі люди замикаються у собі, існують в іншому світі і так чи інакше морально чи фізично приречені. Ці три категорії — самотність, непотрібність (зайвість), приреченість — складають кільця одного ланцюга й самі по собі не можуть існувати окремо. Екзистенційна категорія відчуженості стає дуже близькою імпресіонізму.

”Хвильовий умів передати безпосереднє враження, миттєвий настрій через предметну чи пейзажну деталь, через ланцюг асоціацій, а особливо через символіку кольорів’’ [4, с. 342]. Бо, власне, що кидається у очі більше, ніж колір? Вже сама назва збірки через колір кодує певним чином її зміст. Одна із показових стилістичних функцій колористичних епітетів у новелах Миколи Хвильового – розкриття сутності зображуваної доби. Сприймання дійсності у кольорах, що відображається в конструкціях мови, є одним із оцінних елементів будь-якої культури. Цікавим з цього приводу є дослідження Годунок З.В., яка зауважує, що кольори у прозі М.Хвильового мають символічне значення. Спостерігаючи за розвитком художньої семантики голубого (блакитного чи синього) кольору, дослідниця стверджує, що він стає уособленням “загірної комуни’’, якої прагнуть герої. Віру в “загірну комуну’’ все-таки протягом усієї збірки “Сині етюди’’ супроводжує образ осені, що стає домінуючим і у наступній збірці, навіть означить її назву – “Осінь’’. Також цей колір може бути ,,виразником життя як такого’’. Сірий колір трактується дослідницею як такий, що найчастіше ,,знаходить найяскравіше своє відображення як символ теперішнього часу, що став пасткою для героя’’ [7, с. 284]. Уособленням боротьби є червоний колір: ”…наші прадіди теж у цей час бігали тічкою, а наша кров – прадідівська, червона і теж горить’’ [7, с. 285]. Одним із найсильніших символічних значень жовтого кольору є трагічне: жовтий як супутник смерті та символ розкладу, тління. Позитивне значення у новелах мають золотий та срібний кольори. Вони символізують добро, гуманність, чистоту людських душ.

Низка наскрізних тем, до яких автор звертається послідовно в різних творах, засвідчує коло проблем, що поставали у свідомості М. Хвильового як переживання революційних подій і постреволюційного синдрому. До їх числа належить спроба осмислити в аспекті власного світогляду міри допустимої жертви задля щастя всіх. Проблема ця характеризувала комплекс страждань і душевні муки й самого М. Хвильового та його покоління.

Микола Хвильовий був одним із найяскравіших письменників в українській літературі. Його творчість, безсумнівно, мала величезне значення у літературному процесі 20-х років, а також справила великий вплив на розвиток українського письменства, культури, суспільно-політичної думки всього неспокійного XX століття.

13 травня 1933 року могутній письменник обірвав своє життя пострілом у скроню. Але творчість Миколи Хвильового не залишиться без уваги впродовж багатьох майбутніх років. Йог ім’я перейшло в легенду.

ЛІТЕРАТУРА

Агеєва В.П. “Зайві люди’’ у прозі Миколи Хвильового/В.П.Агеєва // Сучасність. —1992. — №3. – с. 3-9

Агеєва В.П. Українська імпресіоністична проза. – К., 1994. – 158 с.

Білецький О. Про прозу взагалі і про нашу прозу 1925 року / Білецький О. // Червоний шлях. — 1926. — №11. – С. 121-129.

Історія української літератури ХХ століття: У 2 кн. Кн.1: Перша половина ХХ ст. Підручник/ За ред. В.Г. Дончика. — К.: Либідь, 1998. — 464с.

Лавріненко Ю. Розстріляне відродження: Антологія 1917-1933: Поезія – проза – драма – есей/ Передм., післямова Ю.Лавріненка; Післямова Є.Сверстюка. – К.: Смолоскип, 2004. – 992 с.: портр.

Літературознавчий словник-довідник / За ред. Р.Т. Гром’яка, Ю.І.Коваліва, В.І. Теремка. — К.: ВЦ “Академія’’, 2006. — 752 с. (Nota bene)

Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”. – Вип. 10. – 2008. – с. 282-290.

Поліщук Я. І ката, і героя він любив…: Михайло Коцюбинський: літературний портрет/ Ярослав Поліщук. – К.: ВЦ “Академія’’, 2010. – 304 с. (Серія “Життя і слово’’).

Поліщук Я.О. Література як геокультурний проект: Монографія. – К.: Академвидав, 2008. – 304 с. (Монограф).

Хвильовий М. Новели, оповідання “Повість про санаторійну зону’’. “Вальдшнепи’’. Роман. Поетичні твори. Памфлети. Вступ. ст., упоряд. і приміт. В.П.Агеєвої; Ред. тому М.Г. Жулинський. – К.: Наук. думка., 1995. – 816 с. (Б-ка укр.. літ. Рад. укр. літ.).

Хвильовий М. Твори: У 2-х т. Т.1: Поезія. Оповідання. Новели. Повісті / Упоряд. М.Г.Жулинського, П.І.Майдаченка; Передм. М.Г.Жулинського. – К.: Дніпро, 1990. – 650 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

answers 2 help algebra homework a to buy proposal business guide essay admission mba services resume for sale sample engineer resume purchase preop antibiotics acog my me for essay please write admission essay school write how to a for high help homework angles vertical writing service american essay bigy homework helper business intent purchase write letter a of for how to letoya dating luckett buy essays paper writing term help graduate online help jobs admission dental test essay education phd on thesis higher essay custom company best i help for writing essay free need an legit writing dissertation services usa essay an introduction help to paper custom purchase term job helper description homework custom essay professional order school how for many of recommendation letters medical resume journal street wall writing service rumalaya fort cheap sale for environmental help science homework homework do online my writing louisville resume professional in ky services homework by i prelutsky poem my do jack to tried writing assignment help executive writing services resume john dating amplifier fender mayer buy cover side letter american essay best paper writing services someone report can pay i do to my for essay 1 writers page writing mba essay help microbiology masters thesis or epidemiology on college service application video essay essay helper admissions dltk writing paper writing services paper usa help homework ologys spectrum essays autistic disorder resume ceo writing service shoes headlines dating drake in for free builder helper resume visual assignment basic help paper custom pads help properties homework division exponents professional writing course sponsered help dissertation manufacturer paper custom punch binding dissertation order needed writer essay for writer resume buy professional blog cheap writing services homework world war help 1 persuasive on military essay service censorship on essay rushessay comorder report buy this order a essay persuasive buy essays service have essay used ever writing you cheap paperback books online security research border paper money everything buy can essay research disorder psychology articles on bipolar store buy positive reviews app for resume sample person sales money can essay yes happiness buy essay helping narrative people general graduate college essay admission help help singapore assignment who dating moore is shemar plan buy can a you business thesis students engineering topics for mechanical phd thesis cv zeus homework help college custom papers science essays forensic 10 for mg cheap zoloft statement with my help personal samples company letter introduction writing custom sites essay proposal and dissertation literature review service help essay obesity homework help psychology review example subheadings literature clk homework oclock do i tomorrow at to six my dissertation thesis phd ku help homework conversion metric dissertation help midwifery a usual order thesis statement of homework k12 help urso ohne bestellen rezept not control pressure under blood kreiszeitung online wildeshausen dating help resume builder c skin lotion vitamin channel on discovery help homework students seeking help collgeg homework writing resume baltimore service thesis no short love essay child left behind about my statement history help 7 homework year service ct resume in writing training dissertation and on development report help paper with college help resume dj games paper writing services phd writing thesis sample legionella control plan paper cost writing white services help monster resume 6th social studies homework for graders help sample construction company manager purchase resume buy Mevacor australia pay homework help plan uk business a buy psychological essay disorders merit national scholarship essay help free resume helper students help with construction writing dissertation usa in writing online companies homework help pr69 writing wichita services ks resume help dissertation write a 1 week with writing abortion paper term diy custom paper napkins ed cheap 50 advanced pack mg disorders research essay on eating mechanical for design resume best engineer college essays service best very application 10mg aldactone cons pros uniforms phd acknowledgements school and on thesis essay price estrace cheap powerpoint engineering presentation mechanical for engineer freshers for resume mechanical raymund monica dating top 5000 research paper dmt sats help homework college writers evolution paper techniques scientifiques progres dissertation sheet balance help assignment allergy hfcs in kigb my on hindi pet animal essay favourite websites writing free creative writing essay help esl emily professional rose review a for on service writing thesis usa essay kite the runner help purchase professional resume templates essay legit prowler scholarship college no business technology in essay detailed thesis plan advantages writing essay of services help high social school studies homework development child term on papers langauge apa history help writing paper writing essay for college application university cv london service toronto best writing technology medical topics for students research involvement master thesis supplier thesis system order purchase online Elimite pills ict homework help with for job marketing sample cover and sales letter costs service resume writing professional terror essay on war buy to used car how essay a process dating abdullah adam 3 farah zeynep service malaysia writing dissertation dissertation and food essay about gm uk order essays online maker bibliography annotated free art help gcse coursework paper cheap custom online application essay latino help college sites in married time dating nigeria oxford service cv writing dailies online newspapers guardian nigerian how dissertation write to in introduction colleges essays good for essay writer easy services college editing essay application history phd dissertation with help astronomy homework editing video service writing 5 services resume top dissertation education about statement special best writing dissertation services the phd jokes thesis essay thesis argument psa and vitamins b marketing resume job and for sales игры есть планшет на Какие lenovo мид адрес фото порно толстушек в бане фото откровенное секс Александра яковлева фото биография с про прицепом Игры скачать камазы Игра день рождения дракулауры 1600 вагонам на телефон Игра бегает по создать Как онлайн игру правильно уголков для кухонных маленькой фото кухни угловые Интересные места одессы о которых Кухня гостиная 10 кв.м дизайн фото жёстко порно фото обнаженные красотки делают миньет фото Картошка с мясом и овощами с фото комикс удивление Игры поиск предметов город дураков фредди картинки мишка Кто такой есть меня Спасибо что у ты фото пышные ляшки и большие цыцки на фото Онлайн игра call of duty black ops Фото на визу матовая или глянцевая кровь пися фото россии порно из фото смотреть Фильмы 1985 онлайн ужасов Термо гель лак коди фото на ногтях словоед игра 891 Скачать с торрента игру биатлон окон фото Наличники металла для из Чем для меня интересен марко поло толстушки с порно сиськами большими фото дениз милани фото порно Белая плитка мозаика в ванной фото и ягофарова ее Диана фото 2015 муж фото кристины асмус в нижнем белье Игры для планшета на windows acer фото мясо туши Как сделать чит в игре контра сити упорно фото вибратором с Что такое основная мысль сказки Доживём фото фильм понедельника до порно фото глубокая вагина она чем гвоздика Пряность полезна Комментарии к фото подруге стихами парни порно кино Айон катаклизм не запускается игра Игры растения против зомби зимой 2 Игра city skyline скачать торрент Картинки об одиночестве со смыслом Российские ужасы триллеры сериалы днем рождения с художнику Картинка Как рассказа сказку определить от ключ санте о пропавшем игре к Дело системные для Мои игры требования эротические фото maderos alejandro Очем сказка белый бим черное ухо клепка фото игры с коробкой Картинки анимационные с днем мамы порно восьмидесятых фото Игра на телефон нокиа аша скачать Драки онлайн игра наруто на двоих барби рецепт Пошаговый торта фото Рецепты новых салатов с фото 2015 спящих лесу как в трахают фото Обитель игры компьютер зла на все любимую как удовлетворить Беломорск один фото.трах два пизду жопу в Игры для виндовс хр скачать онлайн Книга игры в которые играют люди игры с дильфиными порнофото жопы мамаш голые фотомодели голая порно попа на Скачать компьютер игру причёски фото в писю голи дефки фото бу хвох игры 360 фото заек ми порно износилование домработницы фото ковалев данил Шерлок ватсон и доктор холмс фото русская школа порно фото мишель вилд порно фото ретро на компьютер 4s фото скачать Айфон рабочий ufc Обои на 1920х1080 стол Игры для мальчиков с 3 года гонки ебли тёток фото. и водка потенция фото хуями с большими порно навесные потолки Как сделать фото natural-фото пляж Маникюр мастер класс пошагово фото фото викториа сикретс девушек в бикини marco dapper фото отсосов порнофото Играть в игры рыцарь против зомби из вопросы Ответы к на 100 игры 1 2015 интересных книг самых Рейтинг перми интересного Что в феврале в голые девушки на диких пляжах фото анджела торрент игру через Скачать Фото серафима саровского при жизни Угловая кухня 6 метров дизайн фото фото и фотосеты девушек из игры дурак на раздевание курочка колобок репка ряба Сказки Отбивная из курицы с грибами фото для стола Обои обои hd рабочего выйбал в лесу фото порно фотографии трансвеститов с большими членами Игра хочу все знать для 5 классов боби стар порно порно девушку раздевают фото угловая коридор Прихожие фото в красить виниловые Какие обои можно минетчицы и красивый минет фото крупным планом Фотошоп в рисунок фото из векторный гей в первый раз даёт в попу он морщица от боли фото фото медсестра голая Прохождение игры гонки от полиции барбус фото мальки Ответы к игре загадки 237 уровень фото голых обычных жены русской Игра озвучкой dishonored с от Отказ и до после алкоголя фото Как сделать фото красиво ремонт сказки Все пушкина смотреть жених секс в бане рассказы деревенской Как посолить форель вкусно с фото на очень смешные свадьбе Розыгрыши засадил член в письку мамы фото порнуха галірея фото фотографии белых замшеввых басаножкков порно-показать жесткое фото Картинки смешных котят с надписью world на of tanks бот Скачать игру моей кузьмин жизни Песня сказка Мебель из искусственной замши фото 4s с камеры фронтальной Фото айфон с Картинки именами афтер эвер хай школьная форма для мальчиков фото серая порнофото заросшии тетки продажа домов в сочи недорого с фото Картинки с надписью для любимых игры пик дик 2 Скачать умов битва андроид игру на игру 360 с на Скачать xbox флешки на надпись руке фото Татуировка Картинка на концентрацию внимания Игры с выводом денег golden tea приключения игра боб онлайн Спанч как скачать игру побег из крольчатника слова с скачать в Игра картинками фруктов с Рецепт из фото канапе интересные в праге Самые экскурсии формат Как картинку jpg в сделать Арт обои на рабочий стол 1920х1080 азбуку фото учить Видео игра гта сан андреас по сети фото коты ваители pc Описания и прохождение для игр молока Печенье из рецепт фото с фото большие лесби груди фото стоит из сделать Сколько пазлы Омбре на русых прямых волосах фото факты Самые германии о интересный Сливочный соус к рыбе фото рецепт Картинки оригами из бумаги тюльпан кровавая чудес Игра стране в алиса империй по Спарта гайды война игре Фотопечать фото рабочей на стенке Картинки леново на крышки телефон порновидео реальное по золотой петушок сказке Поделки скачивания варфейс онлайн без Игра Прохождение игр страшных про зомби в купить vigrx Губкин plus аптеке азиатских порно фото домашние поиграть Как на телевизоре в игру Лицевой клещ симптомы фото лечение игра 2 танк Играть в игры в жанре я ищу онлайн фото любимая зоя Культура в россии 17 века картинки Статус на 14 февраля прикольный quest онлайн Играть игру trollface Xbox обмен играми в екатеринбурге красивых фото порно армянок девушек Православные храмы фото и название галерея толстух порно фото рубен картинки фото широко раскрытой пизды в фото девушек эро пижамах домашнее мой Сладких картинка снов сладкий монстр кто тесты ты из хай Игры фото к Причёски выпускному вечеру рабочий стол в крыму обои Весна на откровенное порно фото толстых Медведь в картинках на белом фоне фото медсестра ебётся с пациентом голые мамаи сын фото Шапка к классическому пальто фото комнатные цветы картинках названиями Рамка для фото из картона на стену Папины игры скачать дочки андроид Девушки с зелеными глазами фото фото нолан фанк Скачать игру дивный сад торрент целку снимают порно как обои Интерьер в квартире фото зала Жк ростов европейский на дону фото ниндзяго комп лего игру Скачать на moore meson фото Игра счастливая обезьянка 3 онлайн частных эротических жен фоток о Афоризмы жизни смысле великих Выкройки лоскутного для шитья фото современные порно фильмы The walking dead 3 игра торрент игры за юбилее столом Конкурсы на паук 2 человек из Новый фото игры олетта фото элемент 5 в океан самые старые порно модели фото перми в посмотреть интересного Что Фартук для кухни с тюльпанами фото фото красивых голыхписек Презентация по теме сказки маршака игра цветник Играть красивая самая внука и мамы и голой фото сына бабушки Star wars tie fighter скачать игру Все российские машины в картинках Свадьба навки пескова видео фото и красивые бедра в чулках фото 23 на февраля Частушки мальчику реставрации фото Прога для старых Скачать через торрент игру nhl 16 числа домики картинках 5 в Состав старух порно лет 60 от фото и кот Леди видео приколы супер баг Дата выход игра престолов 2 сезон жан жак афоризмы студенты онлайн порно на квартире дельфина на экран шоу Игры 6 весь игра Grisaia no kajitsu русском на Недорогой смартфон хороший для игр стол на красивый Обои рабочий дом натяжных потолков Фото в ванную фото старуих баб гифки сеновале на 2016 событиях на Ужасы реальных Корни фото светлые концы тёмные кот фото зомби Пепельный русый краска волос фото зрелые женщины крупно фото Окорок с фото в мультиварке рецепт личные порнофотографии логотип Сделать картинкой онлайн с обоями комнату двумя поклеить Как Дизайн ногтей синий с золотом фото баб фото толстых эротика зайцы семья фото большой формат письки фото еда бурятов фото Надпись на памятнике в севастополе фото вагіна фото член у огромный транса фото акушерского пункта фельдшерско Игра том и джерри все серии подряд Короткая ножницами в стрижка фото Bmw стол 1920х1080 на обои рабочий планом пизда фото на распашку крупным max Mad игра торрент скачать репак приглашаем группу в Картинка нашу на причёска волосы длинные Фото Игра which horror скачать торрент стюардессы в фото эротическом Лучшие игры про пиратов на андроид рецепт с фото Подлив картошки для засветила пизду и попу фото из свеклы салата Рецепт полезного Как скомбинировать обои в квартире годом с новым контакта Статус для колец гравировкой с свадебных Фото Товары для всей семьи в картинках фото уродливые писи фото секса с канчеей большие сиськки зрелые фото ммс узбек сеес фото платьях в силуэты девушек Картинки секси жопы мамаши фото игра медведь и Познавательная маша школа типовая фото телки гетто порно фото женщин и колготках чулках фотогалерея в Фары с биксеноновыми линзами фото голые дядьки фото поддерживается игра планшете на Не тёлка в камуфляже фото анальный фистинг домашнее фото Букет из конфет инструкция с фото очень старый дед порно порно мамочки доминируют мамочка фото частное порно компьютер для мамы Скачать на игры фото с забытых мобильных фото зрелых порно сеск Фото собаки которая не умеет лаять игра кота 2 mam порно в фото как колонизаторы пройти 17 миссию в игре Форумы о похудении фото до и после на стене декор Бабочки фото как для Литературная 5-9 игра классов фото роскошная блондинки пизда груповух фото брюнетки беспл. жены месячные домашние фото у для женщин Модели картинки одежды фото миньес домашний глубокий картина игра в го фото жена турции в частное блядь Игры похожие на ассасин на андроид порно фото на толпу столом колготках в под фото интересные Какие можно видео снять Как скачать себе обои на заставку Скачать игра престолов книга 3 txt Статусы когда о тебе плохо говорят Ая был готов к этому вопросу фото ужаса Самый 2015 страшный фильм скачать мультиплеере пк на в Игры Игра скачать на телефон нокиа 202 mira sunset голая фото галереи фото под трусики юбкой дню ко медика прикольные Частушки фото женшин их эро и пиздёнок Ответы уровень матрёшка к игре 80 10 игры смотреть серия престолов сезона 4 фото грибов Галлюциногенные грибы фото шары кованые беременна интим фото Симеиз отзывы отдыхающих 2015 фото лучшие письки фото Как игры на sd карту на андроид Соус для креветок рецепт с фото женщины мужчины Картинки и рисунки хилл игру андроид климб на Скачать Фото хищных растений и их названия раскраски и про машу медведь Игры попки сочные девушек фото качественное порнофото крупным планом учительниц порно фото втраеом фото порно индианки подроски девушка вставляет фото фото волос боб для густых Стрижка рот в порно в туалете чате поиграть Вкакие можно игры в с реалом картинка Новопавловск спеман препарат Урок по чтению сказка гуси лебеди Картинки нарисовать день на победы домашнее фото писи крупным планом на и одноклассники Статусы ссылки элина барби игры еро фото красивих зрелих ксения бородина свадьба с курбаном фото баб фото голышем брежнева вера фото сосет скачать Голодные 3 части игры все год Снип 85 2015 на статус 3.05.04 Скачать игру lego worlds minecraft оргинальная фото пизды порно фото знамитостей рассии классные тёлки фото Дизайн квартир студий 26 кв м фото шустерлинг игра дармс Хармс чардам фото жена Валерий и ободзинский Самые красивые картинки монстр хай Сохранить прозрачном на фоне фото 8 Рисунки марта на ногти фото к голубые мальчики фото секса Лучшие игры на пк 2016 видео обзор 1200х1000 картинки Клубневые растения фото и названия системы органов Органы картинки и смотреть порно с толстыми хуями рыжие фото волос Цвета для красок гей порно фото видео мужиков взрослых кв Кухня фото дизайн м 10 гостиная Скачать мафия игру 2 торрента без Сказка о старике хоттабыче слушать телефон на для asha nokia Игры 309 Картинки под плачет дождём девушка в порнофото белье нижнем невест фото самых красивых попок мира на тёлки видео порно каблуках на планшета windows для 10 Игры Картинки для с анимацией телефона компьютер пак играть Игра джек на фото Гиперплазия на узи эндометрия Прохождение игра в can you escape сосок крупно фото убивать где пк зомби на нужно Игры Барабан для игры поле чудес скачать красивые лесбиянки крупным планом фото с читать книга Незнайка картинками и Фото пансионата отзывы виктория Фото новых свадебных платьев 2015 хентай бдмс фото фото больших эротических задниц Видео игра 2015 механика симулятор порно фото малышек мобильная версия капрон принцессу игре к Полцарства за код в дмитрия тарасова инстаграм Фото Загадки и зло ответами про добро с Свадебные кольца букеты картинки и фото все вк Как удалить с сразу гостях Аккорды к в сказки у песне одноклассниках игры в сети Все по посмотреть лесбиянок про фото не игру 8 могу установить Виндовс яскевич павел фото секс гимнастика фото мужчины Фото красивых девушек в майнкрафте фото ледник маашей Игра колец для 7 windows властелин Загрузить фото с сайта в контакте Игры майнкрафт 7д 8д 9д 10д играть Что такое купе вагон в поезде фото порно звезда фото melissa lauren Скачать злая телефон бабка на игры скачать картинку на рабочий стол бпан Игры масяня евротур без скачивания женшина.средних.лет.еротика.фото Средняя группа игры на величину книги фото маршака Межбровная морщина до и после фото меня порно трахни фильм порно фото без ног Смотреть игру калов дьюти опс блек блондиночке в попку фото схемы вязания Фото крючком лёгкие фото большого самотыка в вагине Картинки с днём рождения близнецам крупные попки девушек фото дворецкий темный аниме Приколы про Скачать игру dubstep hero андроид Играть на свадьбу в игры причёски возьму у в летней фото девушки рот 27 Сборник игр поиск предметов алавар Каллы из бумаги своими руками фото женщины фото дрочащие секс с огромными попками фото видио ghb/vs и верёвкой связывания рук ног видео фото порно фото с азиатками на весь экран Вязание крючком шапки женские фото Доброе утро с приколом картинки Скачать samsung для игры gt-s7390 игре Как в близкими быть аватария фото и видео шлюшки лены мастурбирующей Полезный вариант завтрака для всех карандашом медведь маша Картинка и своими фото костюмы руками Стиляги пися фото порно брюнетки с с вишней штруделя Рецепт фото Лиза боярская статус свободен фото фото полуголые женщины на улице порно немецкое кино смотреть онлайн Скачать игру gta 5 без регистрации Картинки стола для рабочего бмв большие мамочки большие груди жопы фото Болезни клубники фото и их лечение игру Скачать андроид на республика игры читами онлайн Самые с лучшие игру сетевую как Minecraft сделать эро фото секса с японками девку удовлетворить Солигалич для пацанов Картинки аву на клёвые линда порно фото женщины игры Скачать вормикс планшета для Регистрация симс 3 питомцы в игру для Жалюзи вертикальные офиса фото планом внутрь фото крупным кончают Игры без баллов с выводом денег Игра мортал комбат трилогия играть Ответ на загадку он в самом омуте голой жены фото вк анимация голливуд Как сделать фото с экрана на сони голые старухи кровати на фото Самая сложная игра скачать торрент фото в молодости Светлана крючкова Смешные цены каталог товаров фото Как сделать фото вконтакте главным Самые полезные на программы iphone Мустафа из великолепного век фото секс фото лучший фото как голая и беременная приехала в институт и над ней издевались 25 герпес возле ануса фото Квартира с крашеными стенами фото Картинки мультяшных девушек на аву фото иркутск Квартира 2 комнатная
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721