Імпресіоністичний пейзаж та його роль у новелах М. Коцюбинського

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядаються особливості імпресіоністичного пейзажу та основні прийоми його змалювання у прозі М. Коцюбинського. Пейзажі, які використовуються у художніх творах цього автора, тлумачаться у їх зв’язку із головними ідеями прози.

The peculiarity of impressionistic landscape and main methods of their realization in descriptions of the prose written by M. Kociubynskyi are being analyzed in the article. Landscapes which are used in the belletristic works by the writer are showed in their correlations with the underlying ideas of the prose.

Ось уже більш як століття літературна діяльність Михайла Коцюбинського привертає увагу багатьох дослідників. Причина полягає у різноманітності тем і літературних напрямів, які синтезувала у собі творчість письменника, що зумовило виникнення різних, а часто і цілком протилежних, її інтерпретацій. Творчий доробок М. Коцюбинського став об’єктом досліджень багатьох науковців, таких як С. Єфремов, М. Зеров, А. Музичка, А. Шамрай, О. Черненко, Ю. Кузнецов, В. Агеєва, М. Коцюбинська, Я. Поліщук, Г. Логвин та ін.

Актуальність дослідження полягає у тому, що ще й досі немає єдиного погляду на творчість письменника, а заперечення єдиного вузько-ідеологічного стереотипного підходу до неї, створило умови для виникнення і детальнішої розробки різноаспектних поглядів і теорій. Творчість М. Коцюбинського потребує нового перечитування в сучасних умовах.

Мета статті полягає у з’ясуванні особливостей творчого методу М. Коцюбинського, а саме використання ним пейзажу як засобу передачі і підкреслення внутрішніх душевних станів героїв. У статті робиться спроба простежити роль пейзажу в формуванні або підкресленні основного психологічного конфлікту новели.

Завданням статті є детальне вивчення функції пейзажного малюнку та основних прийомів її реалізації в новелах М. Коцюбинського.

Результати дослідження можуть бути використанні під час детальнішого вивчення рис імпресіонізму у творчості письменника. Уперше робиться спроба системного вивчення функції пейзажу на прикладі конкретного літературного матеріалу.

Характерною рисою імпресіоністичного літературного твору, який споріднює його з імпресіоністичним живописом є пейзаж. На відміну від реалістів, представники імпресіоністичного напрямку змінюють характер пейзажу. Це вже не просто часточка природи детально обсервована  письменником, за допомогою якої він змальовує дійсність такою, якою вона є. Тепер у пейзажі наголошується на непостійності, мінливості зображуваного під впливом настрою спостерігача або різних світлових та кольорових ефектів. Змінюється й кут зору, з якого цей пейзаж сприймається, він належить не автору, а героєві твору. Саме тому концепція часу в такому описі актуальна, герой все, що зображене, бачить тут і зараз. Найвиразніші зразки імпресіоністичного пейзажу в українській літературі знаходимо у творчості М. Коцюбинського. Письменник не ставить собі за мету “фотографічне” відтворення дійсності, а зображає навколишню природу у зв’язку з настроями та емоціями героя. “Пейзаж, – за словами В. Агеєвої, – стає перш за все засобом настроєвої інструментовки твору, одним із елементів психологічної характеристики” ((Агеєва В. П. Українська імпресіоністична проза / В. П. Агеєва. – К., 1994. – 158 с.)). Про функцію пейзажу у новелах М. Коцюбинського писав і Ю. Кузнецов: “Пейзаж М. Коцюбинського цікавий і в зображальному плані. Як правило, він являє собою обмежений, замкнений  художній простір, в якому й розвивається сюжетна дія. Ідейно-естетичні функції цього простору багатозначні. Він є реалістичним зображенням місця дії, вираженням психічного стану героя, вводить в атмосферу оповіді, є узагальненим образом, що несе додаткове символічне навантаження” ((Кузнецов Ю. Б. Поетика прози Михайла Коцюбинського / Ю. Б. Кузнецов. –   К. : Наук. думка, 1989. –  264 с.)).

На нашу думку, новели М. Коцюбинського, залежно від функції пейзажних описів у них, можна поділити на 2 різновиди:

1. Новели, в яких пейзаж виконує функцію підкреслення емоційного стану героїв, увиразнення їхніх почуттів у конкретний момент життя. Важливою функцією такого пейзажу є створення настроєвого малюнку конкретної ситуації. До цієї групи належить більшість новел М. Коцюбинського серед яких: “Лялечка”, “На камені”, “Цвіт яблуні”,  “В дорозі”, “Сон” та ін.

2. Новели, структура яких складається з суцільного пейзажу, витісняючи подієво-сюжетне наповнення, або ж такі, в яких імпресіоністичний пейзаж займає більшу частину твору і є центральною його складовою. Варто зазначити, що в таких новелах переживання і почуття героя, що становлять основу, змальовані саме через сприйняття героєм пейзажу. До цієї групи можна віднести такі новели як “Intermezzo”, новели циклу “З глибини” (“Хмари”, “Утома”), “На острові” та ін.

Вперше імпресіоністичний пейзаж у творчості М. Коцюбинського ми можемо спостерігати на прикладі новели “Лялечка”. Пейзаж на початку новели переданий крізь призму сприйняття головної героїні і зумовлений її психологічним станом у цей момент. “Тональність пейзажу мотивована психологічним станом головної героїні”, – зазначає Ю. Кузнецов у своїй праці “Поетика прози Михайла Коцюбинського” ((Кузнецов Ю. Б. Поетика прози Михайла Коцюбинського / Ю. Б. Кузнецов. –   К. : Наук. думка, 1989. –  264 с.)). Саме через це село постає перед Раїсою у похмурих тонах. Для того, щоб увиразнити душевний стан героїні письменник вдається до нагнітання темних кольорів та використання слів із негативною контамінацією: “то не хати, а стіжки зчорнілої й гнилої соломи ховаються під вербами”, “хати здебільшого були старі, чорні, з чорними ж порослими мохом стріхами. По дворах стояли багна й зеленасті калюжі. Вулиця теж блищала баюрами. На всьому одбилися сліди убожества. І житла, і люди, що вічно риються в землі, прийняли, ввижалось Раїсі, колір землі, здавались деталями мертвої природи”, “діди сиділи на ній, схиливши голови, і ледве можна було одрізнити їх од темної, зчорнілої маси. Замурзана дітвора, впоміш із собаками і свинями, роїлась попідтинню” ((Коцюбинський М. Твори / М. Коцюбинський // Твори: в  7 т. – К. : Наук. думка, 1974. – Т. 2. – 1974. – 383 с.)). Такий опис села одразу дає зрозуміти читачеві, з яким настроєм і очікуваннями Раїса їхала на нову роботу. Сприяє цьому і коротка передісторія, з якої стає зрозумілим ким є головна героїня, і що сталося в її житті. Тож не дивно, що село в сприйнятті нової вчительки нічим не відрізняється від кладовища: “За вигоном, край села, виднілось друге село, густо заселене сірими хрестами…” ((Коцюбинський М. Твори / М. Коцюбинський // Твори: в  7 т. – К. : Наук. думка, 1974. – Т. 2. – 1974. – 383 с.)). Цей вступний пейзаж визначає настроєвість новели та підкреслює душевний стан героїні до переломного моменту (опису бурі).

Характерною рисою, яка відрізняє зображальний і виражальний пейзаж у реалістичному творі від імпресіоністичного пейзажу є кут зору, який тепер належить не всезнаючому оповідачеві, а безпосередньо головному героєві. Саме зображення світу крізь призму світогляду героя твору є визначальним для імпресіоністичного пейзажу. Цю рису знаходимо і в новелах М. Коцюбинського. За словами Ю. Кузнецова: “Як правило, Коцюбинський вже на початку твору немов пред’являє, намічає кут зору героя, з якого бачаться всі зображувані події. (“Цвіт яблуні”, “Лялечка”, “Intermezzo” та багато ін)” ((Кузнецов Ю. Б. Поезії в прозі – витоки імпресіонізму / Ю. Б. Кузнецов //  Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2004. – № 1. – С.185-193.)).

Вказівку на кут зору, з якого зображено село, знаходимо на початку пейзажу: “Візок котився вулицею, а Раїса цікаво роздивлялася по обидва боки” ((Коцюбинський М. Твори / М. Коцюбинський // Твори: в  7 т. – К. : Наук. думка, 1974. – Т. 2. – 1974. – 383 с.)). Ця вказівка на особу, очима якої ведеться спостереження, стає ще переконливішою, якщо зважити на те,  що картини села розгортаються перед читачем поступово: у тій послідовності, у якій їх бачить, їдучи на возі, вчителька. Спершу Раїса спостерігає картини села, далі її погляд переходить на “друге село” і, зрештою, вона побачила білу церкву, яка “виглянула” з-за кленів. Саме оце “виглянула” і вказує на те, що раніше  існування церкви Раїса могла лише припускати, а тому цей пейзажний опис не може належати всевідаючому оповідачеві. Отже можна зробити висновок, що імпресіоністичний пейзаж характеризується фрагментарністю зображуваного, тобто змальовується лише те, що потрапляє у поле зору героїні. Окрім того, автор “Лялечки” в тексті сам робить вказівку на особу обсерватора:  “І житла, і люди, що вічно риються в землі, прийняли, ввижалось Раїсі…”.

Ще одним імпресіоністичним пейзажем у творі є опис бурі, який, розміщаючись у середині новели, ніби ділить її на дві половини. Для першої характерні настрої самотності, загубленості, апатії, які задані експозиційним пейзажем. У другій частині настрої головної героїні змінюються, що виявляється  в її новому погляді на речі й людей, які її оточують (церква,        о. Василь, кімната тощо). Саме переломний момент у житті героїні, її внутрішню боротьбу, письменник змальовує за допомогою картини бурі. “Опис бурі та жаху, який довелося пережити Раїсі, становить наступний момент еволюції, від якого починається зближення з місцевим священником, отцем Василієм”, – зазначає Я. Поліщук ((Поліщук Я. І ката, і героя він любив…: Михайло Коцюбинський: літературний портрет / Ярослав Поліщук. – К. : ВЦ «Академія», 2010. – 304 с.)).

Особливістю цього пейзажу, що й робить його важливим елементом у структурі твору, є те, що він зображений з точки зору Раїси Левицької. Образність вислову та багата тропіка майстерно використана автором для передачі жаху вчительки, викликаного грозою. Важливо, що це саме для неї буря видається “велетенським звіром потворою”, що насувається на неї. Підтвердженням цієї думки є цілком протилежне і більш реалістичне бачення бурі о. Василем. На запитання Раїси чи закінчилась буря він відповідає: “Нема… Випав гарний ливний дощ, і небо тепер ясне… Ну й буря була!..” ((Коцюбинський М. Твори / М. Коцюбинський // Твори: в  7 т. – К. : Наук. думка, 1974. – Т. 2. – 1974. – 383 с.)). Отже не сама буря, а те як її бачила головна героїня, чим ця буря була для неї, є важливим елементом новели. Саме кут зору, а також додаткове символічне навантаження робить цей пейзаж імпресіоністичним.

Багатими імпресіоністичними пейзажами насичена і новела “На камені”. Коцюбинський не говорить про будь-які думки чи переживання героїв, натомість вдається до використання художніх деталей та пейзажу. “Природна стихія для нього, – за словами Ю. Кузнецова, – є “одухотвореною”, суголосною людським переживанням” ((Кузнецов Ю. Б. Поетика прози Михайла Коцюбинського / Ю. Б. Кузнецов. –   К. : Наук. думка, 1989. –  264 с.)) Саме цим і пояснюється часте використання пейзажних замальовок у творі. Характерною рисою цих пейзажів, на яку вказує і підзаголовок новели, є їх колористичність. Ю. Кузнецов зазначає: “Не випадково Михайло Коцюбинський обирає й підзаголовок новели – “Акварель”… У творі переважають пейзажні деталі зорової модальності. Майже кожна деталь має свій колір, що також несе ідейно-естетичне навантаження…” ((Кузнецов Ю. Б. Поетика прози Михайла Коцюбинського / Ю. Б. Кузнецов. –   К. : Наук. думка, 1989. –  264 с.)).  Саме багата кольорова символіка служить для передачі душевних станів героїв упродовж усієї новели. Письменник вже з початку твору вводить читача в сутність конфлікту, який поки що розкривається в протистоянні двох цілком протилежних природних реалій, що визначають художній простір твору і, водночас, характери героїв, їх світогляд, культурні цінності. Цими реаліями є гори й скелі. Характерною особливістю є використання автором протилежних гам кольорів (темної і яскравої) для змалювання пейзажів гір та скель. Так, в описі скель переважають чорні й сірі тони та їх відтінки: “сірі піски берега”, “по голому сірому виступу скелі”, “чорно і голо”… Важливою особливістю описів скель і острова є використання М. Коцюбинським реалій, які мають також чорне або сіре забарвлення, на якому, однак, не наголошується, проте воно є важливою деталлю опису, оскільки дозволяє зберегти і підкреслити головну думку, при цьому не обтяжуючи описи надмірним вживанням назв кольорів, що б видавалося штучним. Такі вкраплення (“земляними покрівлями”, “грудою дикого каміння”, “кам’яна пустеля”) ще більше підкреслюють монотонність, однотипність пейзажу. Наскрізною в новелі є деталь камінь, яка ще більше підкреслює похмуру тональність пейзажу та вдачу мешканців села. Описи скель та острова, виконані у сіро-чорних тонах, надають виразності образам і характерам мешканців села, які відзначаються своєю суворістю, що зумовлена важкими і небезпечними умовами життя, в якому панує невблаганний закон природи – “виживає сильніший”. Про це говорив і Ю. Кузнецов: “Панував лише один закон – жорстокість. Хто не дотримувався його – той гинув. Закон цей і уособлює дух “диких ялових, голих скель” ((Кузнецов Ю. Б. Поетика прози Михайла Коцюбинського / Ю. Б. Кузнецов. –   К. : Наук. думка, 1989. –  264 с.)). Тож  немає нічого дивного, що описи мешканців села позбавлені кольорових деталей, вони такі ж сірі, як і життя на острові. Чим похмуріше автор малює камінь, тим яскравіше на його фоні вирізняється опис гір, який (і це не випадковість!) автор подає одразу після опису скель. Саме цей прийом підсилює і так разючий контраст між кольорами в описах. На відміну від опису скель, гірський пейзаж вражає насиченістю кольорів. “Сині ліси”, “сизо-блакитні шпилі”, “пасма золотих ниток” стають яскравим (у прямому значенні цього слова) протиставленням одноманітності, однотонності скель. Характерно, що навіть каміння у цьому описі не сіре, а рожеве (“кам’яні громади, рожеві од вечірнього сонця”). Варто зазначити, що змалювання предмета не таким, яким він є насправді,  а таким, яким його бачить герой – характерна риса імпресіоністичного твору, яка наближає його до живопису. Саме про цю особливість зазначає Юрій Кузнецов у статті “Імпресіонізм як явище світового мистецтва”: “Прикметно, що це не тільки реалістичний колір, властивий предмету взагалі, це – колір миті, створюваний сонцем і атмосферою…” ((Кузнецов Ю. Б. Імпресіонізм як явище світового мистецтва / Ю. Б. Кузнецов // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1998. – № 2. – С. 46-50.)).

Важливо відзначити, що письменник ніде не змішує скелі, як представника “кам’яної” стихії, й гори, що протистоять їм. У цьому варто вбачати свідомість авторського задуму, спрямованого на розмежування двох систем художніх деталей, зокрема й використання контрастуючи кольорів, із метою підкреслення відмінностей психологічних портретів героїв твору.

В основі новели – конфлікт Алі та Фатьми, як представників зовсім інших культурних традицій, із мешканцями села. Ще до зображення самого протистояння воно проявляється у символіці кольорових описів природи, а пізніше і в описах головних героїв. Як уже згадувалось вище, описи мешканців острова майже не мають кольорових деталей, натомість яким контрастним їм постає опис дангалака Алі  на початку твору: “Його струнка фігура в вузьких жовтих штанях та синій куртці, здоровий, засмалений морським вітром вид та червона хустка на голові прегарно одбивались на тлі блакитного моря” ((Коцюбинський М. Твори / М. Коцюбинський // Твори: в  7 т. – К. : Наук. думка, 1974. – Т. 2. – 1974. – 383 с.)). Неможливо не зауважити підкреслене звертання автора до яскравих колористичних деталей, які ще більше виділяються  на фоні одноманітного пейзажу та опису шторму. Підтвердженням цьому є протистояння двох протилежних гамм кольорів: холодних і гарячих. Холодними кольорами (синій, блакитний, зеленкуватий, білий, сірий) змальовано бурю на морі, якій протистоїть Алі намагаючись вберегти сіль. Яскраві кольори його одягу протистоять похмурому опису розбурханого моря. Безсумнівно, що М. Коцюбинський таким кольоровим описом хотів не лише передати екзотичність, особливості чужої культури, але й підкреслити несхожість Алі до місцевого населення, і не тільки зовнішню, а й внутрішню.

Всі пейзажні описи в новелі подані з точки зору героїв твору й зумовлені їхніми душевними станами. У новелі не зустрічаємо прямого опису переживань та душевного настрою головних героїв, для їх передачі Коцюбинський вдається до пейзажних описів. Так, опис моря через призму свідомості Фатьми, має виразно негативне забарвлення, бо Фатьма сприймає його під впливом свого горя, що виявляється в яскравих порівняннях та епітетах, а також у використанні слів із негативною контамінацією (“як слаба людина”, “залазить”, “плює”, “стогне, зітхає” тощо). “Тут тільки море, скрізь море. Вранці сліпить очі його блакить, удень гойдається зелена хвиля, вночі воно дихає спокоєм як слаба людина… В годину дратує своїм спокоєм, в негоду плює на берег, і б’ється, і реве, як звір, і не дає спати… Навіть у хату залазить його гострий дух від якого нудить… Од нього не втечеш, не сховаєшся… воно скрізь, воно дивиться на неї…” ((Коцюбинський М. Твори / М. Коцюбинський // Твори: в  7 т. – К. : Наук. думка, 1974. – Т. 2. – 1974. – 383 с.)).  Море для жінки, яка виросла в гірському краї не приносить радості за будь якої погоди, воно однаково чуже їй і однаково ненависне. Фатьма в морі бачить свого мучителя, який не дає їй жити, воно в її свідомості асоціюється із ненависним краєм, у якому їй доводиться жити, та з людьми, які чужі їй. Почуття ненависті до свого чоловіка-мучителя переходить і на все оточуюче, тому вона неодноразово наголошує на тому, що в її краї немає моря: “Весело… У нас у горах також весело… музики, дівчата веселі… у нас нема моря…” ((Коцюбинський М. Твори / М. Коцюбинський // Твори: в  7 т. – К. : Наук. думка, 1974. – Т. 2. – 1974. – 383 с.)).

Функції імпресіоністичного пейзажу якнайповніше розкрито в новелі “Intermezzo”. Важливою рисою цього твору є те, що пейзаж не просто займає центральне місце у творі, але і є самим твором. Однак не можна у цьому випадку ототожнювати новелу М. Коцюбинського із пейзажною новелою. Характерною рисою останньої є те, що пейзаж у ній постає реальним відтворенням дійсності, у взаємозв’язках якої автор бачить і за допомогою якої передає певне суспільне явище. Тобто хоч у цій новелі також є обсерватор, яким виступає автор, але дійсність лише ледь помітно корегується ним, залишаючись в основі своїй об’єктивною реальністю. За словами Ю. Кузнецова: “… природа є лише точкою відштовхування для письменника” ((Кузнецов Ю. Б. Поезії в прозі – витоки імпресіонізму / Ю. Б. Кузнецов //  Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2004. – № 1. – С.185-193.)). Важливою особливістю імпресіоністичної пейзажної новели є зміна кута зору оповідача з об’єктивного на суб’єктивний, тому основу організації такої новели становлять не просторові та часові відношення між деталями зображуваного, а асоціації головного героя, викликані його внутрішнім станом. Цю характерну рису можемо простежити на прикладі новели “Intermezzo”. Важливою тут є позиція оповідача, бо  М. Коцюбинський неодноразово наголошує на тому, з чийого кута зору зображені картини природи (питання про те чи доцільно називати імпресіоністичні пейзажі картинами природи розглянемо трохи згодом). В одному з розділів книги “Слідами феї Моргани: Вивчення творчості М. М. Коцюбинського в школі” зазначається що, пейзаж у новелі “замальовується не сам по собі, не збоку – очима автора (стороннього спостерігача).., а передається крізь призму сприйняття героя” ((Кузнецов Ю. Б. Слідами феї Моргани: Вивчення творчості М. М. Коцюбинського в школі / Ю. Б. Кузнецов, П. І. Орлик. – К. : Рад. школа, 1990. – 208 с.)). Саме вказівка на суб’єктивний кут зору і є ключем до розуміння образної системи твору, а таких вказівок у новелі безліч: я чую твердість і форму , розплющую очі і раптом бачу… ((Коцюбинський М. Твори / М. Коцюбинський // Твори: в  7 т. – К. : Наук. думка, 1974. – Т. 2. – 1974. – 383 с.)), стою і слухаю” ((Коцюбинський М. Твори / М. Коцюбинський // Твори: в  7 т. – К. : Наук. думка, 1974. – Т. 2. – 1974. – 383 с.)), врешті таки підгледів ((Коцюбинський М. Твори / М. Коцюбинський // Твори: в  7 т. – К. : Наук. думка, 1974. – Т. 2. – 1974. – 383 с.))… У зв’язку з суб’єктивним поглядом оповідача постає питання про те, чи саме картини природи  зображені в новелі. На перший погляд так, але якщо зважити на те, що ми постійно бачимо навколишній світ очима головного персонажа, який втікає на лоно природи, щоб краще розібратися в своїй душі і відпочити, то можна зробити припущення, що саме свій душевний стан головний герой і проектує на образи природи, а, отже, предметом зображення в творі є не природа, а душа героя з його переживаннями. У статті “Імпресіонізм як мрія про гармонію” Ю. Кузнецов зазначає: “Насправді ж образи квітів, рослин, птахів, тварин – це лише зовнішні вияви тих внутрішніх явищ і процесів, що відбуваються в душі героя” ((Кузнецов Ю. Б. Імпресіонізм як мрія про гармонію (На прикладі новели М. Коцюбинського “Intermezzo”) / Ю. Б. Кузнецов // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 1999. – № 2. – С.78-84.)). “Природа і оточення,  – за І. Ненько, – існують не самі по собі, а лише у світосприйнятті, світопереживанні героя” ((Ненько І. Я. Барви українського імпресіонізму / І. Я. Ненько // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1997. – № 4. – С.11-12.)). Тому саме в душі, а не в природі, жайворонок грає на арфі або ж кидає “з неба на поле свою свердлячу пісню” , а зозуля “б’є молоточком у кришталевий великий дзвін” і “сіє тишу на травах”. Ю. Кузнецов, говорячи про новели “Цвіт яблуні”, “Intermezzo”, “Невідомий” наголошував на тому що “ці новели є, власне, суцільними внутрішніми рефлексіями героїв” ((Кузнецов Ю. Б. Імпресіонізм як явище світового мистецтва / Ю. Б. Кузнецов // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1998. – № 2. – С. 46-50.)). Для пейзажних описів “Intermezzo” характерне нагнітання автором одних і тих самих кольорів, що підкреслює емоційний стан героя і визначає характер сприймання дійсності саме в цю мить. У грі кольорів варто відзначити вміння автора не просто описувати  природу за допомогою кольору, а малювати словом, надаючи йому глибшого значення. “Колір у новелі, – за словами В. Гребеньової, – стає композиційним чинником” ((Гребеньова В. Світ звуків і барв у новелі М. Коцюбинського “Intermezzo” /     В. Гребеньова // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2002. – № 2. – С. 48-53.)).  Кольорова гама змінюється відповідно до того, як змінюється настрій героя, його психічний стан. У цьому випадку наростання і зміна темних кольорів яскравими формують одну з основних сюжетних ліній твору.

На початку новели в пейзажних картинах переважають чорно-сірі тони, що дають можливість підкреслити глибоку душевну кризу героя, його розчарування в житті. Місто і його мешканці постають перед ліричним героєм у темних тонах: “тисячі чорних ротів”, “забруднене пилом та димом”. Навіть виїхавши з села, герой не може знайти рівновагу, заповнити порожнечу в душі, позбутися втоми, що постійно нагадує про себе домінуванням темних кольорів: “десять чорних кімнат, налитих пітьмою по самі вінця”, “чорна пітьма меблів”, “тіні по стінах”. Важливо те, що й сам герой шукає заспокоєння в темряві: “Погашу лампу і сам потону у чорній пітьмі” ((Коцюбинський М. Твори / М. Коцюбинський // Твори: в  7 т. – К. : Наук. думка, 1974. – Т. 2. – 1974. – 383 с.)).  Чорний колір у цій частині новели підсилює мотив внутрішнього неспокою головного героя.

Через переважання то однієї, то іншої протилежної кольорової гами письменнику вдається виразніше змалювати конфлікт, у якому виявляється “діалектика свободи й необхідності в житті людини” ((Гребеньова В. Світ звуків і барв у новелі М. Коцюбинського “Intermezzo” /     В. Гребеньова // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2002. – № 2. – С. 48-53.)). На противагу сіро-чорній гамі кольорів, яка символізує розчарування та втому, в другій частині новели з’являються яскраві барви: біла, зелена, золота, блакитна… Ці барви, вриваючись у похмурий світ головного героя, руйнують його, розсувають стіни “чорних кімнат”, у які вривається “зелена стихія”: “Уявляється раптом зелений двір – він вже поглинув мою кімнату…” . Варто відзначити, що життя героя на лоні природи зображене за допомогою пейзажних картин із синіми та зеленими кольорами, які формують новий світ, протилежний тому, де панували втома й самотність. Тепер герой не почувається одиноким, незважаючи на те, що проводить час у цілковитому безлюдді. “Я тепер маю окремий світ, він наче перлова скойка: стулились краями дві половини – одна зелена, друга блакитна – й замкнули у собі сонце, немов перлину”.

Наголосимо також на тому, що Михайло Коцюбинський недаремно акцентує увагу саме на зеленому кольорі – кольорі життя, яке поступово повертається до героя. У фольклорній традиції – це колір оновлення землі після зимового сну, початку нового життєдіяльного циклу. Однак у  М. Коцюбинського ця наскрізна колористична деталь багатофункціональна, оскільки служить для витворення окремого враження в кожному конкретному епізоді. Якщо на початку твору зелений колір у пейзажах підкреслював роздратування і неспокій героя (“Якийсь зелений хаос крутився круг мене і хапав бричку за всі колеса…” ((Коцюбинський М. Твори / М. Коцюбинський // Твори: в  7 т. – К. : Наук. думка, 1974. – Т. 2. – 1974. – 383 с.))), то згодом він символізує віднайдення спокою героєм, відродження його душі. Зелений колір – це стихія змін, що поглинає все ненависне героєві, те, що несе смуток і втому його душі: село, хатки, людей. Зелений колір життя протистоїть чорному кольору смерті. Важливим є те, що боротьба в душі героя не зникає одразу із відкриттям безмежного зеленого моря степу. Час від часу з’являються сумніви, спокій зникає, але лише на одну мить. Це протистояння спокою і втоми М. Коцюбинський також зобразив за допомогою пейзажу як боротьбу світлих і темних барв: “Тінь? Невже хтось третій? Ні, тільки хмарка. Одна хвилинка темного горя – і вмить усміхнулось направо, усміхнулось наліво – і золоте поле махнуло крилами аж до країв синього неба” ((Коцюбинський М. Твори / М. Коцюбинський // Твори: в  7 т. – К. : Наук. думка, 1974. – Т. 2. – 1974. – 383 с.)).

Спробуємо розглянути найхарактерніші особливості імпресіоністичного пейзажу на прикладі уривку з новели, а саме на прикладі початку четвертої частини. Багата образність вислову, насиченість неочікуваними метафорами та епітетами (“ниви котять та й котять зелені хвилі і хлюпають ними аж в краї неба”, “вітер набива мені вуха шматками згуків”, “соболина шерсть ячменів” ((Коцюбинський М. Твори / М. Коцюбинський // Твори: в  7 т. – К. : Наук. думка, 1974. – Т. 2. – 1974. – 383 с.)) тощо) підкреслюють те, що зображуване не є реальним, а витворене фантазією людини, бо ж не може овес ткати “зелений серпанок”, а просто під ноги лягти співуча арфа, гудучи на всі струни. Головний героя почуває себе володарем нового  світу (“я тепер маю окремий світ” ((Коцюбинський М. Твори / М. Коцюбинський // Твори: в  7 т. – К. : Наук. думка, 1974. – Т. 2. – 1974. – 383 с.))), де все відбувається так як того хоче він, так як він те уявляє (“Можу подумать, що я планета…”. Характерною рисою пейзажів “Intermezzo” є своєрідна закономірність описів: вони неначе слідують погляду головного героя, який не бачить майбутнього і не думає про нього, є лише тут і тепер, все інше в цю хвилину не має значення. У частині, що розглядається, ця специфічна риса ще більше виражена, бо між окремими пейзажними картинами маємо слово “йду”, яке вказує на поступову зміну однієї картини іншою: “Йду. Гладжу рукою соболину шерсть ячменів, шовк колосистої хвилі… Йду далі – киплять. Тихо пливе блакитними річками льон… Йду далі. Все тче. Хвилює серпанок… А я все йду… Врешті стаю. Мене спиняє біла піна гречок, запашна, легка, наче збита крилами бджіл. Просто під ноги лягла співуча арфа й гуде на всі струни. Стою і слухаю” ((Коцюбинський М. Твори / М. Коцюбинський // Твори: в  7 т. – К. : Наук. думка, 1974. – Т. 2. – 1974. – 383 с.)).

Важливою рисою імпресіоністичного пейзажу “Intermezzo” є його зумовленість душевним станом героя. Сумніви, страх, утома і, водночас, радість, спокій, захоплення – усі ці процеси, що відбуваються в житті героя, проектуються і на стан природи. (“Раптом все гасне, вмирає. Здригаюсь. Що таке? Звідки? Тінь? Невже хтось третій? Ні, тільки хмарка. Одна хвилинка темного горя – і вмить усміхнулось направо, усміхнулось наліво – і золоте поле махнуло крилами аж до країв синього неба. Наче хотіло злетіти” ((Коцюбинський М. Твори / М. Коцюбинський // Твори: в  7 т. – К. : Наук. думка, 1974. – Т. 2. – 1974. – 383 с.))).

За допомогою пейзажних образів зорової модальності М. Коцюбинському вдалося передати й звуки, що виявляє таку специфічну рису новели як її “симфонізм”: “А згори сипле та й сипле… витрушує душу з дзвіночків, струже срібні дошки і свердлить крицю, плаче , голосить і сіє регіт на дрібне сито. Он зірвався один яскравий згук і впав між ниви червоним куколем” ((Коцюбинський М. Твори / М. Коцюбинський // Твори: в  7 т. – К. : Наук. думка, 1974. – Т. 2. – 1974. – 383 с.)).

Пейзажні новели слугують для передачі настрою, переживань, душевних станів головного героя. Виражальне начало в таких пейзажах переважає над зображально-інформативним, бо в новелі ми не бачимо реальних описів або ж коментарів автора. Пейзажні картини служать  для передачі складних душевних процесів і в мініатюрах циклу “З глибини” (“Хмари”, “Утома”).

У мініатюрі “Хмари” за допомогою описів хмар змальовані складні процеси, що відбуваються в “душі поета”. Пейзажі хмар змальовані крізь призму сприйняття головного героя, що вказує на суб’єктивність пейзажу, а, отже, і на зумовленість особливостей його змалювання особливостями душі того, від чийого імені ведеться оповідь. Саме для підкреслення суб’єктивного характеру оповіді автор розпочинає кожен абзац схожою фразою, в якій акцент робиться саме на І особі спостерігача: “Коли я дивлюсь на хмари…”, “я впізнаю її”, “я бачу її”, “я знаю її”, “я розумію її” ((Коцюбинський М. Твори / М. Коцюбинський // Твори: в  7 т. – К. : Наук. думка, 1974. – Т. 2. – 1974. – 383 с.)).

Характерною особливістю новели є те, що автор, по-різному обігруючи одне і те саме явище природи (хмари), зумів показати різні душевні стани творчої особистості. Головний принцип, який покладений в основу новели, і який визначає її структуру – принцип асоціативного мислення. Головний герой у кожну пейзажну картину вкладає те, що видається йому найбільш підходящим. Ключем до розуміння смислового наповнення мініатюри є фраза вжита автором на початку новели: “Коли я дивлюсь на хмари… мені здається, що я бачу душу поета”. Саме під таким кутом зору варто прочитувати усі наступні пейзажні описи твору – душа поета може бути різною: “прозорою і легкою”, “повною туги і невиплаканих сліз”, “палаюча великим і праведним гнівом”, “вічно невдоволена” ((Коцюбинський М. Твори / М. Коцюбинський // Твори: в  7 т. – К. : Наук. думка, 1974. – Т. 2. – 1974. – 383 с.)). Усі нюанси поетової душі бачить ліричний герой у хмарах. Останні фрази про хмарку, яка “розпливається й гине в блакитній пустелі” ((Коцюбинський М. Твори / М. Коцюбинський // Твори: в  7 т. – К. : Наук. думка, 1974. – Т. 2. – 1974. – 383 с.)) також відбивають роздуми героя твору про складну і суперечливу душу поета.

Пейзажні картини як засіб відтворення процесів у душі героя використані М. Коцюбинським і у мініатюрі “Утома”. Однак особливістю цієї новели є те, що почуття героя та пейзажні картини в творі поєднуються за принципом антитези. Герой твору накладає своє життя на картини природи, що допомагає йому відкрити одвічний закон минущості усього живого порівняно із неживою природою. Тому таким важливим  є  повтор фрази, який розпочинається кожен пейзажний опис: “я маю жаль…” ((Коцюбинський М. Твори / М. Коцюбинський // Твори: в  7 т. – К. : Наук. думка, 1974. – Т. 2. – 1974. – 383 с.)). Кут зору оповідача в новелі також суб’єктивний.

Отже можна зробити висновок, що імпресіоністичний пейзаж у новелах М. Коцюбинського виконує кілька функцій:

1. Служить для зображення явищ природи, однак це зображення часткове, бо в пейзажних картинах ми можемо бачити лише те, що бачить головний герой крізь призму суб’єктивного сприйняття, на основі якого і будується опис природи.

2. Служить для передачі настрою та складних процесів, які відбуваються в душі героя і, які впливають на особливості сприйняття ним природи.

Однак варто наголосити на тому, що виражальне начало завжди превалювало над зображальним та інформативним в імпресіоністичних пейзажах М. Коцюбинського.

М. Коцюбинський – це великий майстер імпресіоністичного пейзажу, у якому за допомогою художніх засобів та яскравих художніх деталей передані найтонші відтінки почуттів та вражень, які неможливо описати звичайними словами, саме тому мова природи стає основою для передачі душевних станів героїв.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

doctor chicken pox family generico topra italia acquisto custom writers essay service apa my write in paper help slader algebra homework research sale nursing for papers homework help history gcse helpers distefano biology matthew by homework paper writing create custom hamlet essay prompts diabetes glycose essay cheap write online thesis audison for venti sale essay service nyc writing psychological essay disorders online pbkdf2 dating buy 2.0 thesis federal of reviews resume services writing dissertation une comment ecrit on quebec proventil achat de disorders explanations phobic biological of essay hispanic girl guy white dating toronto service essay with methodology a dissertation help writing for cover associate letter example sales coursework buy uni dissertation services custom writing house and homework help tourism lesire on service human to is service god to essay essay disobeying order an agregation histoire geographie dissertation essay for medicine together celexa taken same newspapers us online for white paper blotter sale help homework cos application write letter how to heroes an 9/11 me essay for my yahoo write men theme of essay mice and writer essay application matchmaking personals dating single where purchase styplon prescription to free no shipping with homework help site dating online rovinietei valabilitatea verifica manager business sales plan for template biography writing service obama essay colon liver spreading cancer help writing research for online papers exemple conscience philosophie dissertation master business administration for thesis alaskan help homework letter cheap service writing order on thesis thinking skills higher writers papers white on dissertation knowledge traditional Xr cheap Glucophage ordering online homework highschool for help me for my paper for cheap write writing best 80s resume york in services city new writing for dissertation a dummies 7th tylenol effects 3 for jobs letter cover sales examples non essay plagiarism for expository page essay title buy can paper research a i service best resume military online writing the forgot i day my do homework to research bipolar disorder about papers for student resume objective assistant medical college length essay admissions good introduction essay castle page thesis latex front phd best uk services writing extra online super buy tadadel where to approved help homework teacher help college writing essays with remedies herbal cancer testicular embry technical ibn riddle writing report to me write help without prescription discount a get ceftin chickenpox mouth spots and then print online a paper write essay persuasive words help online tutoring online for homework geometry help checklist essay writers 4 writing best 10 resume services teachers steuer dissertation prescription maxaquin generic no thesis compulsive obsessive disorder essay disorder fight dissociative club identity homework help microeconomics a paper research online purchase plan buy to bar a business defieciency vitamin symptoms homework greece today help primary download youtube blanco gawi rico dating essay help usc supplement prescription needed to buy Femara no where written winston essays by churchill cv examples a help writing need help writing i 20 pct omnicef mg brand pharmacy us glucophage on my i do homework sunday help thesis dbq in europe monopril buy keeps hub samsung smart updating my for someone paper write to me paper research bipolar apa on disorder without writer good essay plagiarism thueringen online dating antenne cover letter order division recreational use naprosyn essay service writing scholarship legit essay buy a scholarship essay writers professional exercises with help speech to impediments trental online visa buying with awkward meme dating roommate personal essay my do admission paper research anthropology 2ac of application letter ways writing writing melbourne cv services writen essays custom essay and effect money cause can buy happiness papers exam science online engineering homework statics help disorders study case mood lopid mastercard online brand york homework city new help powerpoint presentation with help uk buy proventil 100mg in to cover to how for phd write application letter bipolar study nursing disorder case biology past gcse papers online and loss success irvingia weight english help statement thesis best essays travel on yelp reviews buy writtings custom need online assignment to do someone online from - purchase without Bactrim prescription where mexico Plympton-Wyoming to Bactrim in singapore buy online protonix services professional dubai writing resume statement degree for personal law writing toronto resume services digital websites essay essay empathic writing order in essay paper of john mill research sample stuart action littell algebra mcdougal help 2 homework exploratory writers essay start to essay suny application how map srengseng dating raya chart services dissertation gantt masters resume services college writing my do forgot to homework for write me assignment term media paper on writing in assignment malaysia services qtp institutes training dating in bangalore buy Lisinopril acheter rapide - Lisinopril livraison england Jackson online discount Finpecia 2014 2012 best writing services resume linguistics online help help homework quadrilateral geometry examples sales business 90 day for plan case disorders personality study college essay application winning help write with bags paper custom cheap uk hire essay writer online buying Risnia career assistant for medical objective on resume write apa my paper with homework help algebra answers helper homework description job acyclovir herpes prevention following exposure gential writing custom papers cheap essay medea questions for experienced format manager purchase resume for interruption treatment atripla help need essay starting papers term purchase roots nth and exponents finding help rational homework on examiner for investigator cover medical letter fictional essay narrative i zithromax where medication buy can textbroker online like sites writing in writers usa essay marketing three essays milk consumer on and organic purchase behavior on secret service paper research am my looking for someone research to papers write pro plan cheap business order paper college homework clouds help services book admission essay mba gines roger dissertation committee dissertation rackham requirements essay legal writing descriptive how essay to write a application good минет проституток фото размер полового члена имеет значение Берёзовский покажыте порнофото как ебут вжопу гулящих жон в городе николаеве. xbox 360 на установить Как пк игры Коды для гта сан андреас на байки Русский актеры в игре престолов сех фото мололетки на полоса пенисе фото черная трусов училок фото мини под юбкой нету у Фото надписи татуировок на руке Игры готовить от папы луи бургеры лечить олигоспермия как Талдом девушек украденные с фото компьютера порно уроке фото на школьниц голых блядь порно рассказы жена Фото как рисовать красивые стрелки контр страйк игра зомби Скачать на Скачать андроид игр торрент топ в фото душе хентай смотреть камасутра секс Рольшторы на балконной двери фото формы женских половых органов фото княгина соник торрент Скачать 1 через игру фото ariel redel фото секс гейев Как флешку диска игру скинуть с на игры успеху путь похожие на Все к Окуловка купить трибестан пооно фото с аральноп сексом фото старых шлюх раком очень близко. Сднем победы картинки черно белые клубничка порно фото раком женщин книги Читать для интересные андроид 4 на игру рыбалка Скачать Мужской костюм для свадьбы фото для с Игры лучшей iphone графикой 2 онлайн Интеллектуальные на игры пустили фото кругу порно по училку Скачать человек паук игру на пк смурфа спасти папу для Игры двоих открытки новый для Картинки год на джеймсон дженна на члене огромном черном фото порно интим порно фото галереи старых дам кончают фото письки женские Аквапарк в геленджике видео и фото Динамо минск хоккей игры в минске Картинки об одиночестве со смыслом спермактин купить Кабардино-Балкария групповое порно пьяные видео Мягкий мебель гостиной для фото Полезные программы для самсунга к Гребешок золотой петушок сказка г нисский фото февраль подмосковье картина жесткий секс школьницы фото фото потолки цены в липецке натяжные 10 фото порнозвезд лучших Все игры для мальчиков скуби ду негры двойное проникновение фото к Картинки стране алисе в чудес истории по Картинка мира древнего Полоски на тесте до задержки фото фото сваями Фундамент винтовыми с лет буквы 4-5 с Игра лунтиком учим Обои macbook для на стола рабочего ххх.порно секс фото Картинки для занятий с психологом картинки супер крылья джетт и его друзья смотреть супер красивое порно новосибирске в дешево фото Диваны Скачать heroes magic игру might свете на лучший муж картинки Самый чтобы Карачаево-Черкесия тверже член был электронные порно рассказы Фото из выписку роддома уголки на Цветы в картинках на робочий стол Игра по русскому городу русской фото сделать творогом с Что быстро трусах мамаши в фото порно фото жопы в конче Градусники с температурой 38 фото Вязаные платья туники спицами фото показывая у фак зеркала девушки фотографируются костюм сделать для фото Как кошки порнофото галерея толстых игра Симулятор андроид жизни на Платье в выпускной картинки пол на скачать секс порно дафни rosen фото daphne розен скачать фото brandy robbins баньке фото в голая жена Черная красная плитка ванная фото порно фото ваенных Картинки с днем победы друзей для воны картинки эро фото симпатичная киска у сестры фото порево крупн.план лесби косточки полезны граната Чем из порно фото старих учілок девки смотрят на чльен фото Формы для камня фото декоративного зрелое групповое русское домашнее порно фото Слова в игре 4 картинки 1 слово новому году Картинки карандашом к девушек красивые сзади черненьких фото одетых Рецепты гарниров из макарон с фото Monster игры скачать на компьютер реал игры дрифт андроид на Скачать порнофото зрелых дам крупным планом Ужас про пауков смотреть онлайн преподшей фото секс зрелой со фото полных больших голых Игра hitman blood money скачать Скачать игру на телефон nokia 308 фото виноградом-рецепты с Пирог с фото своими камня руками из Фонтан Какие бывают пигментные пятна фото фотосессия писающих девушек игра из побег Настольная атлантиды ххх изнутри вид фото уровнем 3 над 3 неба Фото метра Скачать игры про принцессы диснея смотреть когда им любят фото. лижут толстушки что полезно m охране Картинки труда по кабинета обворожительная красотка фото эро гарнитуры Кухонные фото лайм цвета Название цветов и фото для дачи фото голи селена гоме частное фото семейного инцеста голая мама Гаджеты для windows 7 индикатор цп Картинки спортивные девушки на аву еротически фотографии грузинки девственницы Игры онлайн для мальчиков три года музыку Танцы сказки восточные под Как можно создать игры на андроид минет секс еротика фото Кровати для мальчиков фото цена гонки Игры машины мальчиков для Музыкальные сказки 5 класс музыка ручей анимация порно фото секс с овощами и фруктами Обновить игру world of tanks blitz обоев клей нужно для поклейки Что полотенце красиво Как фото сложить звездных из Фото повстанцы войн Трейнер к игре call of duty ghosts откровеные фотосесии деушек Ключ на игру веселая ферма викинги женшина поpно эpо фото Афоризмы о любви мужчины к женщине Лаунчер голодные игры с автоматами фото порно подруг фото порнопародия Не отправляется фото по вайберу Скачать pc рпг игры через торрент для фото документов Офисные шкафы замок Игра скуби ду приведением с поколения 4 Газовая фото установка Процессоры для компьютера для игр фото выебал мокренькую киску мамочки фото стеновые панели и Столешницы Афоризмы каждый прикольные день на женские порно фотосессии фото просмотр Программа 10 windows сэкси фото брюнетки с короткими стрижками жопе по фото хуем Анимация на рабочий стол двигатель Почему вылетает игры на андроид дифференциация звуков р л в картинках растений зомби против флеш Игры 4 букв ответы за слово Игра что фото баба дед секс и частные голых попок фото игре 3 князь к новая династия Коды Своя игра для школьников 6 класса Как удалить фото с андроида picasa Майнкрафт как сделать бумагу фото попки красавиц фото фото псалом 50 фото с порно прниколами видео майнкрафт про голодные игры эро-торты фото статуя Картинка афины в парфеноне Игра асфальт скачать на андроид Сырки глазированные рецепт с фото пальто Модные фото 2016 женские Натянуть потолок или наклеить обои фото 20 леть от порно галирея смотреть lesbian фото Фото комнатных и садовых растений Взломщик для алавар игр скачать Чем полезно пить листья смородины мульт Майнкрафт серии все приколы как удовлетворить девушку в постели Дивногорск беременные дамы фото Сказка о золотой рыбки смотреть с фото хлеба в хлебопечке Рецепты Как создать папки с фото в iphone большие фотографии больших женских грудей интерьере гостиной люстр Фото в колготки фетиш фут фото Игры про огонь и вода на одного Божья коровка черно белая картинка андроида для Игра age village ice Игры рисование и раскраска онлайн онлайн смотреть сисек фото голых больших Анджелина джоли и джонни депп фото фото в гиганский жопе порно член Обои к мебели беленый дуб и венге Картинки на тему что делать нельзя женщины старше 40 порно фото порно задницы фото большие фото сучки в черном белье игры на русском рейнджеры Самурай подруге с марта 8 поздравление приколы вимакс отзывы Луга фото жестокое порно и фэнтези Новинки 2015 года ужасы порно видео трахнул в лесу Картинки звёздных войн на аватарку фото в дорогая Самая машина россии Зимние удочки для рыбалки картинки девушке змея залезла в писку фото и внучка порнофото дедушка Немецкая овчарка щенки фото черная зрелые молодыми парнями телки фото с гломурные порно фото телок трусов актрисы фото без можно игре заняться скайрим в Чем при d3dx9.dll игры запуске Ошибка с именами руки Картинки порезанные компьютер игра скачать на Трактор как увеличить размер пениса Якутск Играть с игры все во гостиницами. мулатки фото поро гугл интим фото жен 45 лет сетевой Адреса игры для майнкрафт Игры про губку боба играть онлайн компьютер на игра скачать Кухня порно молодых порнофото Как посмотреть картинку с космоса фото попачка и брызгающая пися фото женщина волосатая голых 90 фото 90 60 блондинки фото волосатые порно платьями с или Прикол белое синее до и фото для Витамины после волос ебут 35 летнюю тетю аллу фото российской корона Фото империи из из холодное мультиков сердце Игры в жену другом фото с двоем Игра престолов 3 сезон 6 серия 720 фото трахают голую девушку телка и сто хуев фото для девушек одежды полных Картинки девушкой парень Военные картинки с улучшения эрекции для таблетки Можайск Фото подарунків на день валентина Планета игр что на картинке ответы на 1.7.2 игру пк Скачать майнкрафт Логические игры ответы на вопросы голенькие женщины фото Фото открытка с днем рождения дяде на фото марсу как область нарастить пенис Ленинградская Игра башни скачать бумер сорванные порно фото.бутылки в аннал галереи зрелых баб фото фото Программа пробная версия для голая фото видео эвангелина лили молодой парнишка трахает взрослую женщину фото подвижные Презентация школе игры в порно гламурных тёлак фото фото женщин вид сзади темный рыцарь. из Картинка фильма мужики трахают молодушку на фотосессии Скачать игры про кошек для андроид красный под Обои кухню на гарнитур онанизм мальчика перед фото обективом Форма сезон цска 2015-2016 фото на порно фото голых одиноких женщин за 40 про знакомство Статусы в интернете Ходячие мертвецы третий сезон игра плохой анализ спермы Шуя порно зрелых фото траха фото неприличного секса с девушками Ярослав фото адвокат куц биография просмотр интимных фото из контактов Любимой жене в рождения день фото таблетки для улучшения потенции Ермолино фото писек мушны фото сапоги и описанием с Вязаные фото голой школьниц порно студентками фото со Скачать игры asphalt 8 на андроид Сказки про дед мороза и новый год Скачать игру про дальнобойщиков 2 мелкая деревенская сучка фото ню такое грань многогранника фото Что смотреть фото ню женщин эротка фото логика 4 Ответы к игре где уровень вертолетах летать Скачать на игры фото голых кисок в домашних условиях с засунутым пальцем фото качeственное порно для много картинки Ты значишь меня картинка Прикольные новым годом с фильмы порно урок онлайн Статусы про жизнь и любовь смешные alexis walker порно фото Тату сережи местного на руках фото лиза кудроу порно с пультом Играть игру в управления связанная фото жена моя фото загорелых баб 2016 скачать года компьютер крутые игры на Мультики хай игры куклами монстер игра морковка и Настольная кролики Русские сказки фильмы hd качества Сказка про снегурочку в картинках и с видеосъемка Фото квадрокоптера двигатель карбюратор Ваз фото 2109 игры дом панда андроид Скачать на порно фейки нина добрев потенцию влияет на сметана Картины для начинающих маслом фото Что такое джекпот в игре верность как полностью удовлетворить девушку Далматово Кованые ворота из профнастила фото в бане маму фото соседи теннисе Техника настольном в игры пизда у телак фото 5сезон игра престолов без цензуры ужасный ужас фильм Самый мире в дойки жины огромные фото adela порно фото фото молодые трахают мам фото ьб порно аушщзек отбелить анус фото секс школьнiци фото Фитнес мячом для с похудения фото до такая вечера игра Вот и утра с медведь из сказки салтыкова-щедрина семейный инцест фото свингеров Статус том о семья как дорога мне тентекс форте купить Новоаннинский загадку а море Ответ волнуется не эро фото росийских футболистов голая девушка сексуальной фигурой в сетчатой кофточке фото фото идеальная фигура такое Что Сказки о знаках дорожных картинки мальчиков для с Игры пистолетом стоит член Морозовск половой плохо порно жесткое хентай аниме Рулет из курицы в лаваше с фото Безумно красивые картинки о любви фото снегурочек без трусиков телки фото ххх супер шалавы фото порно волосатые Скачать игры для андроид football с машинами японское фото порно Игры от песочницы скачать торрент рождения Прикольные к дню гифки пиксельные рабочего стола Обои для Светофор с зеленым светом картинки с рецепт хворост фото Классический мастурбация предметами частные фото Виды полипропиленовых труб с фото больно толстый пизду фото хуй натянул в девушки юбках фото эротичное джинсовых 3д комикс ты издеваешься надо мной Играть в игры для мальчиков от 18 лучшее порно фото галерей престолов Всё сезоне игры 6 о на portable торрент документы Фото лейла Винкс и блум картинки флора русский собрались то Анекдоты как авто Виниловые на наклейки надписи торрент Игры скачать через фей про секс с секритаршеи фото плохой анализ спермы Алатырь Не устанавливается игра на android арабское порно ретро языку по 8 русскому Загадки класс лесби страпон.фото Скачать игры для девушек от 20 лет порно фото весь экран в офес в офеси харошые сучьки каре Фото причесок челкой с косой Мальчик ужасы 2015 смотреть онлайн томатный Полезен сок из ли пакетов член киське фото в большой бревна фото 6 проекты на Бани из 6 женщины порно мамаши фото книга фото птицы Красная россии Онлайн игры про самолеты онлайн раскраска игра мальчиков онлайн для фото порно голые подружки crash Скачать на пк bandicoot игру согдиана фото секс играх в колец олимпийских 5 Почему сексфото старых дам кормушка для свиней фото Бункерная частное фото жена блядь в турции Уаз патриот отзывы владельцев фото Варенье абрикосовое рецепт с фото фото красивая трахать любительское порно фото секса в формате жмж Рецепт жульена с пошаговым фото попой а юной верху фото Статусы о жизни жизненные жизни самая красивая эротика фото картинка рождения с днем прикольную Какие игры пойдут на geforce 820m одного Игра медведь на маша и и с Кактус виды фото названиями lives one скачать Игры forever no алоэ как средство для потенции малеев Сказки в дома витя школе и фото порно анальноее Варкрафт 2015 игра скачать торрент фото второе Запеканки с на рецепты фото тётки порно крези Статусы дочку и вместе сыночка про и порно трахают бьют Стрижки под машинку мальчику фото порно фото хот фейсситинг Обязательно ли шпаклевать под обои языку переводчик Игра русскому по Игра подбери картинку правила игры фото порнухи в белгороде эротическая фотогалерея teanna kai фото слоеного для Начинки теста с королей комикс Земля 2 федор глава эрот фото взрослых компьютер Играть монополия на игру Скачать игру через торрент варвары беспредел на корпоративах фото фото девушек в трусиках на море в евпатории фото большая дырка ани Красивые картинки пейзажи и цветы андреас Игра интернету сан по гта Ключ к игре фишдом зимние каникулы мужской половой член размеры Усть-Илимск порнофото клитор девушки спермактин менс формула Чкаловск организма морковка для Чем полезна на Фото браслетов руке из резинок Статусы про ненависть из за любви Играть игру гарри поттер онлайн трах брата и сестры фото поэтапно девки из соцсетеи с большими титьками показать фото фото вардерман карол посвящённые Все вов картинки фото Комментарии сестры фото для для фото компьютера с в айфон Добавить загрузить стим картинку Как свою в Что интересного в стране германия существует он фото Джефф ли убийца секс порно.армянки чеченки грузинки.фото Играть в игру винкс макияж стеллы Рецепт торта из печенья ушки фото фото групповой мастурбации телок Картинки шредер и черепашки ниндзя в фото духовке Запеканка рыбная дачи растения Многолетние фото для фото татарочки Скачать игру нфс ривалс торрентом Скачать игру таксист через торрент Фото спальни с кирпичными стенами Ирина пегова фото короткая стрижка телки с мохнатыми письками крупно фото нагнулась фото порно Лучшая латексная краска для обоев фотоамериканский кан кан без трусов фото фото девушки бурно кончают крупным планом Самые лучшие игры в ворлд оф танк Хорошие ноутбуки для интернет игр Что будут носить осенью 2015 фото фото горячие вагины порно фото с маслом дом 2 порно картинки на мобильник попай интимфото сына соблазняет мамаша 900 рабочего Обои для х 1440 стола в камазы игры прицепом с Играть Test drive unlimited 2 место фото порно фото откровен откровеные порно фото. Берегите себя и своих близких фото Персонажи аниме хвост феи картинки на девушке лет фото Торт 25 юбилей прозрачные бикини на моделях фото смотреть порно онлайн тентакли видео трусов фото без мода для Игры торрент андроид бродилки жестко ебали девку фото Sleeping dogs новая игра вылетает фото двойное проникновение люблю порно фото пьяных присланное посетителями Отдых в благовещенской фото пляжа порнофото трансы толстые интимные девушек фото полных
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721