Імідж України у французьких і німецьких друкованих засобах масової інформації

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Автори: Стукан Ірина Павлівна, Сопіга Іван Сергійович


Анотація. В умовах трансформації українського суспільства стратегічні інтереси нашої держави вимагають її інтеграції у світовий, передусім європейський, політичний, економічний, науковий та культурно-інформаційний простір. У статті досліджено проблеми формування іміджу України світовими мас-медіа, на прикладі друкованих видань Франції та Німеччини. Визначенні чинники, що впливають на тональність публікацій, та труднощі при створенні зовнішнього образу України у німецьких та французьких друкованих ЗМІ.

Strategic interests of Ukrainian society are it integration in world, foremost European, political, economic, scientific informative space, in the conditions of transformation. In the article was investigational problems of forming image of Ukraine by world mass-media, on the example of printing editions of France and Germany. Determination factors, which influence on the key of publications, and difficulties of creation a external appearance of Ukraine in germany and french printing MASS-MEDIA.

В умовах інформаційного суспільства та глобалізації помітним стає взаємопроникнення журналістики та політики, що виражається у новому статусі мас-медіа. Нині мас-медіа із простого передавача відомостей перетворилися у важливого учасника внутрішнього та зовнішнього життя країни, у результаті чого різко зросла роль ЗМІ у формуванні як внутрішнього та зовнішнього курсу держави, так і громадської думки та впливу мас-медіа на масову свідомість.

Постановка проблеми: Для більшості європейських громадян безпосереднє знайомство з Україною є неможливим. Їхні уявлення формуються за допомогою засобів масової інформації, які є посередником в передачі існуючої інформації та продукуванні нових інформаційних приводів. На сьогоднішній день дослідження сучасного стану іміджу України є практично відсутніми. Так, останній аналіз міжнародного іміджу України був проведений ще в 2005 році. Відтоді політична ситуація як в Україні, так і за її межами зазнала значних змін. Тому актуальним буде провести комплексне дослідження, присвячене особливостям формування іміджу України в країнах Європейського Союзу.

Аналіз попередніх досліджень: говорячи про теоретичні надбання в галузі дослідження іміджу, варто виокремити таких науковців як Г.Почепцов, Ю.Палеха, А.Шепель, О.Перелигіна, В.Королько.У працях Ю.Шепеля, В.Королька, О.Перелигіної зроблено акцент на теоретичному досліджені іміджу. Ю.Палеха крім теоретичної о дослідження іміджу пропонує шляхи практичного його використання. Праці Г.Почепцова характеризуються поєднанням теорії іміджу з дослідженням особливостей іміджу в політичній сфері.Питаннями дослідження міжнародного іміджу України займалися фахівці Українського центру економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова.

При написанні даної роботи нами поставлено наступну мету: дослідити особливості формування іміджу України в засобах масової інформації Франції та Німеччини та запропонувати шляхи покращення державногоіміджу серед європейської спільноти.

Для досягнення мети дослідження нами поставлено ряд завдань:

з’ясувати особливості формування іміджу країни;

дослідити вплив ЗМІ на формування суспільної думки;

відслідкувати динаміку формування міжнародного іміджу України;

проаналізувати особливості формування іміджу України в друкованих ЗМІ Франції та Німеччини;

запропонуватишляхипокращенняміжнародного іміджу України.

Для дослідження іміджу України в засобах масової інформації Франції та Німеччини нами було обрано такі найпопулярніші в даних країнах друковані ЗМІ як “Le monde” та “Le Figaro”(для Франції) та “Ostsee-Zeitung” і “Landeszeitung Lüneburg” (для Німеччини).

“Le monde” — щоденна газета, яка публікує матеріали актуальних питань внутрішньої політики і міжнародних відносин, економіки, фінансів, соціального життя, культури, релігії, охорони здоров’я та спорту.

“Le Figaro” є найбільшим конкурентом “Le monde”. Це праве видання, яке читають представники середнього класу в Парижі та у провінціі, а також значна частина людей похилого віку.

“Ostsee-Zeitung” – щоденна газета Німеччини, особливістю якої є подання фактичних подій без попереднього їх аналізу. В той же час, “Landeszeitung Lüneburg” характеризується поєднанням аналітичних матеріалів з моніторингом подій, що відбуваються в світі. Це впливова, щоденна німецька газета, яка виходить в Берліні.

У пресі Німеччини питання України висвітлюються більшою мірою, аніж у друкованих ЗМІ Франції. Так, 64 % матеріалів, опублікованих в досліджених виданнях, належать саме до видань Німеччини.

В даному дослідженні нами було проаналізовано ті повідомлення, що стосувалися України за період від 1 січня 2004 року по 1 лютого 2009 року.

Таким чином, в значній частині публікацій Україна згадується лише побічно, поруч з матеріалами, основним семантичним навантаженням яких є повідомлення про події у світі загалом або про події в конкретній країні. З одного боку, навіть побічне повідомлення створює інформаційний привід, що сприяє популяризації країни, але з іншої сторони – смислове навантаження статті може автоматично перейти на уявлення про Україну. Тому в випадку негативних повідомлень автоматично спотворюється й український імідж.

Розміщення повідомлень щодо української тематики в ЗМІ Франції та Німеччини є неоднорідним: якщо певний період часу немає ніяких повідомлень щодо України, то згодом з’являється значна кількість статей, присвячених українському питанню. Зумовлено це насамперед тими подіями, що відбуваються в нашій державі (економічні зміни, суспільні рухи, політично-соціальні реформи), а також змінами в міжнародна відносинах та тією роллю, яку відіграє в них Україна. Так, збільшення повідомлень про Україну відбувається в кінці 2004 року, після чого помітним стає сталий інтерес до України в західних ЗМІ.

Так, починаючи з кінця 2004 року кількість повідомлень про Україну значно збільшується. Це зумовлено насамперед зміною політичної ситуації в державі, що викликало значний інтерес в європейської спільноти. Збільшується загальна кількість повідомлень з українською тематикою, проте, поки що не можна говорити про те, що всі ці повідомлення мають сприятливий для України контекст. Поряд із позитивними статтями публікуються також ті, де засуджується нерішучість української влади, протистояння у владній верхівці, невизначеність політичного курсу України.

Найбільша увага приділяється політичному життю держави, а також міжнародним відносинам України. Повідомлення щодо економічного розвитку подаються в контексті політичного життя країни. А спортивні події та культурно-науковий розвиток держави освітлюються лише в період великих спортивних змагань (таких як Чемпіонат світу з футболу, Олімпіади), або приурочені до певних культурних подій чи візитів.

Говорячи про міжнародні відносини України, варто зазначити, що розглядаються вони в кількох напрямах. Перш за все, Україна сприймається в контексті двох геополітичних векторів: прозахідного та проросійського. При цьому перевага одного з цих векторів залежить насамперед від тих політичних сил, які мають пріоритет на даний момент в державі.

Особливе місце в ЗМІ Франції та Німеччини відведено українським спортсменам. У випадку власне українських футболістів, найбільша кількість повідомлень стосується трансферу, а також їхній грі не так за власну країну, як за спортивні клуби, які вони представляють. 

Для покращення іміджу України потрібно насамперед в межах держави створити певний орган, що нестиме відповідальність за покращення державного іміджу України. При цьому на його керівництво повинна лягати відповідальність за несвоєчасне відстеження інформаційних потоків, присвячених українському питанню.

Розпочинати будівництво державного іміджу варто всередині України. Це обумовлено тим чинником, що більшість повідомлень, які з’являються за кордоном, найчастіше ґрунтуються на даних українських 3МІ.Тому важливо створити спеціалізоване інформаційне агентство, основним завданням якого буде продукування повідомлень, які надаватимуться в іноземні ЗМІ.

Однією із складових національної PR-програми має бути активізація інформаційної політики України. Необхідно доносити до міжнародної спільноти правду про нашу країну, пропагування її надбання і цінності. Головний акцент має бути поставлений на тому, що Україна – це європейська держава з багатим сировинним потенціалом, родючою землею, сприятливими кліматичними умовами та високим інтелектуальним потенціалом. Українське суспільство володіє значним ринком кваліфікованої робочої сили. В економіці є перспективні напрямки міжнародної співпраці – це галузі, що здатні виробляти високотехнічну продукцію для завоювання міжнародних ринків.

Іміджова кампанія України повинна базуватися на дослідженнях щодо вже існуючого іміджу країни, враховувати національні особливості цільових груп та досвід зарубіжних країн.

Виходячи з результатів проведеного дослідження, можна виділити пріоритетні напрямки створення позитивного іміджу України. Першим її завданням має стати вирішення внутрішніх проблем, другим – донесення повідомлень про Україну, її потенціал, здобутки і цінності.

Серед факторів, що сприяють іміджу України за кордоном, можна визначити:

·високий рівень двосторонньої співпраці в політичній сфері;

·наявністьактивноготоргівельно-економічногоспівробітництва, стійких бізнес-інтересів;

·реалізація спільних економічних проектів;

·гуманітарна допомога;

·міжпарламентські зв’язки;

·регіональне співробітництво;

·прямі контакти між вищими навчальними закладами, науковими установами, бізнес-структурами;

·створення асоціацій дружби, земляцтв,випускників українських ВНЗ;

·участь у миротворчих операціях;

·активна та систематична співпраця з українською діаспорою;

·проведеннякультурологічнихакцій,участьуфестивалях, конкурсах, спортивних змаганнях тощо. 

Отже, для покращення іміджу України в країнах Європейського Союзу необхідно:

1.Реформувати економіку: Основними орієнтирами є створення нових робочих місць, зростання реальних доходів і платоспроможного попиту населення, відновлення позицій вітчизняного виробника.Треба створити в Україні привабливий інвестиційний клімат, спростити систему оподаткування, забезпечити прозорість прийняття державних рішень (насамперед, стосовно приватизації і надання кредитів під гарантії Уряду), забезпечити реальне право приватної власності на землю.

2.Адміністративна реформа: головними цілями цієї реформи мають стати: підвищення ефективності дій влади відповідно до завдань, що стоять перед державою на нинішньому етапі; забезпечення прозорості прийняття рішень і персоніфікованої відповідальності за їх реалізацію; підвищення престижу державної служби. Серед основних завдань – раціональний розподіл функцій між органами влади, ліквідація надмірних структур;

3.Правова реформа: треба закріпити в законодавстві зрозумілі і стабільні “правила гри” на економічному та політичному просторах, які стимулюють ініціативу і дають можливість задіяти інтелектуальний потенціал суспільства. Національне законодавство треба зближувати до стандартів Європейського Союзу.

4.Реформувати соціальну сферу: держава має довести, що її турбота про громадян, їх права і свободи втілюються в життя. Треба визначити мінімально необхідні і досяжні рівні медичного забезпечення житлом -гарантувати їх дотримання.

5.Підвищити ефективність зовнішніх стосунків: Україні потрібна нова зовнішньополітична доктрина, в якій були б визначені пріоритети, стратегія і тактика реалізації зовнішньополітичного курсу держави в нових умовах. Курс на європейську інтеграцію має бути підкріплений потужною інформаційною кампанією в ЗМІ..

Більш активному просуванню іміджу України в світовий інформаційний простір буде сприяти впровадження наступних заходів:

·створення, за підтримки держави, потужного неурядового Фонду, який би сприяв формуванню позитивного іміджу країни;

·утворення у складі МЗС групи експертів з PR- технологій для проведення моніторингу зовнішньої політичної та економічної діяльності державних органів з точки зору іміджевого ефекту, підготовки пропозицій щодо координації дій владних структур у просуванні позитивного іміджу України, розробки заходів щодо усунення негативних чинників, що впливають на авторитет держави;

·організація системи професійної підготовки з PR-технологій для державних службовців, які представляють Україну за кордоном.

·створення інформаційних центрів при посольствах України із залученням іноземних фахівців, пошук джерел спонсорського фінансування їх діяльності.

·організація каналу супутникового телебачення для трансляції на зарубіжні країни; розповсюдження державних офіційних видань за кордоном

·поглиблення співпраці із світовими ЗМІ, підготовки спільних програм (телемостів, ток-шоу);

·створення WEB-сторінок, на яких можна буде дізнаватися оперативну інформацію про Україну;

·Залучення громадських організацій, незалежних експертів до обговорення проблем формування іміджу України, підготовки і проведення окремих заходів. 

Виконання даних пропозицій сприятиме покращенню державного іміджу України і дозволить відкоригувати наявні на сьогоднішній день стереотипні уявлення щодо української держави.

Таким чином, покращення іміджу держави має стати одним із пріоритетних напрямів зовнішньої політики України. При цьому відповідальність за його зміни лягає насамперед на владу України. В свою чергу, покращення державного іміджу сприятиме покращенню ділової репутації України, що в свою чергу сприятиме створенню розгалуженої системи міждержавних зв’язків і покращенню економічно суспільного життя держави.

Список використаної літератури:

1. Зубик О. Імідж України – погляд з-за меж. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: //http://www.experts.in.ua/analytics/document7779.shtml

2. Почепцов Г.Г. Имеджелогия. – М., К.: Рефл-Бук, Ваклер, 2001. – 669с.

3. Шевченко О.В. PR-технології в міжнародних відносинах: Європейський досвід та перспективи України. – К.: Відділ оперативної поліграфії Інституту міжнародних відносин Київського Національного університету ім.. Т.Шевченка, 2003. – 187 с

4. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.politdumka.kiev.ua

5. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.landeszeitung.de/

6. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.lefigaro.fr/

7. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.lemonde.fr/

8. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ostsee-zeitung.de/

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

review station custom essay purchase business plan a writing service online check Tadarise uk Toledo Super rx Super worldwide without buy Tadarise - assignment university write my writer essay an hire caps es yahoo floema caracteristicas dating essay service mba bangalore writing you can help how writing 2nd help for homework graders fear essay descriptive about and dating raven jujubee homework equations algebra help simple write my sites essay best writing help review aus homework polar bears help homework cpm ebooks help admissions 4 college graduate good a school writing essay trileptal canada in sale news papers pakistan english online service writing paper postion computer thesis in master engineering homework help download writing statement help personal essay write cheap me for an essay order new world conspiracy uk service jobs essay writing writing pittsburgh professional pa resume services homework annuity help homework science help ks3 medical for administrative resume assistant connected homework 2 mathematics help a to work dissertation how proposal write social homework trig help for application writing college personal statement help essay personal college narrative thesis sample apa format proposal purchase presentation powerpoint perscription no kamagra buy with gold writing help reviews us service writing essay homework math help tutor confirm ratliff rydel lynch ellington dating and 5 mg eulexin without online prescription presentation disorder generalized anxiety powerpoint for recommendation letter sales of sample position online risperdal generic online essays buy written preis dissertation dai pay write my to someone dissertation free for write research paper me a sale for anaspan Azimac buy 36 hour Corona place Azimac get online to best - paper cheap towels uk cheap tetracycline no buy where script to sale admission news for in papers online free algebra help literature help essay ap poetry igitur uu thesis master leadership organization on doctoral dissertation resolution essays conflict services editing prices essay written churchill winston by homework ww1 help in do essay third person my i how write of order dissertation paypal buy glucotrol payment resumes sales for reps essay doctor hero tragic faustus scientific essay wind research on energy used essay be argumentative should animals for on indianapolis writing resume services buy dissertation kit a online in order kosmos essays doctoral examples thesis statement term 7/page custom papers help dissertation one to one help university rutgers essay article writing best service reviews adalat online no prescription companies writer assignment buy cant happiness on money essay not company cover a letter hiring for study centricity case buy best analysis customer my essay wants who to write symptums ovarian cancer my write format my me for please homework do contest essay americanism buy onlinew book report school writing medical essay for personality disorder essay writing school high thesis citizenship essay on clue essay crossword writers dissertation me my write help custom paper term topics division outline classification essay english literature help homework graduate assistant for resume medical nu propecia vs hair vibramycin purchase without prescription admission essay college graduate 100 help essays dream american services mumbai in thesis writing help online speech for philosophy sale essay notebooks school cheap paper for help hpl homework sample no experience letter associate cover sales for with Houston available preis australia in Caverta Caverta - to a college question essay how write application writing forum help essay assignment help toronto cambridge review service writing resume letter associate cover email for sales resume designs border help my resume uk essay online cheap law weight britney loss 2009 editing mba admissions essay abortion writing term paper of essays policing future christian southern university dissertation proofread i write to my need dissertation someone reviews writing article help numbers rounding homework get help a writing dissertation letter computer cover engineer resume design my homework do pictures what happiness is essay school helper homework discovery medical technician sample for lab resume ligne keflex en quebec achat paper writing term history by written essays susan sontag cv for sample sales application helpers essay college quote custom essays us in services writing houston resume warming on argument essays global service uk selection writing best dissertation writing topics technical paper sdn events dating vantin sale for cheap buy how a to car essay homework algebra help hrw 2 need essay cheap on literacy article obesity children on in essay short essays cheap online paper reviews research writing of service bbs dissertation cambridge not homework or helpful buy term papers apa custom writing prompts homework war primary world help 2 a order worksheet paragraph in sentences of custom essays purchasing resume professional services certified writing dating bloopers kathniel the book she's gangster 2 help homework calc do accounting online homework my best atlanta services ga kill writing resume in nolvadex perscription mg no 20 sale most reliable essay services writing paper online buy calan mg 30 sales latino dating famelicus help tutor jobs homework assignment writing help legitimate service writing healthcare jobs writer essay online kamagra cheap purchase polo 100mg to Sterling how where generic Abilify Abilify - prescription Heights without purchase to buy company media plan production for business book literature review thesis phd friends acknowledgement paper admission for add sale college help statement personal essay education leadership essay sample job manager purchase description paper reddit my write order thesis proquest literature how helps in research review report buy lab economic order essay emerging world political on learner the focus assignment help on phd intellectual thesis property paper identity dissociative disorder term help nursing homework student writing ranking service essay art on papers disorders communication paper research on dissertation poscher phd for research notecards papers online benjamin essays by written franklin research disorder papers bipolar someone assignment me my do to for about services thesis canteen dissertation a weeks 2 purchase все игры с мышкай залили фото девушку кончёй порно видео огромные задницы онлайн фото галереи девушек домашние порно серф версию игру Скачать сабвей 1 гонки Игра на стрелялки машинах принцессе о принце Видео и сказка спермактин менс формула Чехов в 3 играть танчики лабиринте Игра и про Фото приколы сзади девушек Растения против зомби египет игры фото американки порно зрелой баром с цены и Диваны фото угловые мужика фото в носилуют жопу порно фото в италия фотографии секса сзаду сисястые ебутся порно фото игры шедоу сега Фото кавказа красивых самых мужчин заяц еж медведь Картинки волк лиса Ответы на матрёшки игру уровень 1 медведь Игры и маша и раскраски под солнцем кристи игра зло Агата Нина ричи нина красное яблоко фото фото госпожа заставила раба прати свої труси. Петр васильев фото взвешенные люди фото глубокий минет череповец трансыксуалка габриелла фото какой хороший размер члена Ярославль Картинка с днем рождения близнецам малыш слово Игра угадай барбоскины Фото мужа оксаны фёдоровой андрея Картинки просто так лучшей подруге игры это тренинге в Дидактические яндекс игры диска Скачать через Пройти игру 100 дверей 51 уровень hyomin t-ara фото Мадагаскар игра гонки по европе маршака Книга стихов картинками с Рассказы о динозаврах с картинками Игра доктор плюшева играть онлайн Театр драмы екатеринбург фото зала Фото рено дастер в новом кузове фото голых подростков выглядит аллергия Как фото на коже слендер Игра играть слендера за видео в стюардессы порно самолёте иван чая цветков Полезные свойства Интересные события в спб в феврале с Дача фото на авито краснодаре в оружием зомби Игры с 3д стрелялки Скачать через шнур игры на андроид рыжий фото волос окрашивание Амбре новые в новые при Играть игры фото пизды в стрингах сзади школьниц 5 фото с размером игры баскетбол на двоих головами играть Фото с 9 мая 2015 красная площадь вимакс Волоколамск форте Тату у запястье фото на девушке майнкрафт школу сделать Как в игре Фильмы за 2015 год список ужасов теток фото качественые порно порно фото японское втроем секс оральный фотографии фото ёбли тёлок Найти картинку образца из похожую порно фильмы зрелые полнометражные онлайн Картинка старый новый год скачать Скачать камень через торрент игру Картинка на рабочий стол анимации игра идёт Сколько хоккей в времени ночнушке зрелая домашние короткой в жена фото фото порно камалии Иконостас дома своими руками фото за фотографии эротические 40 девушек для свадьбы серебряной Платья фото дефлорпция фото видео дочки Срождением папе картинка подарков для Интересные фото идеи еро фото азиаткы фото бобчинского из стены член фото м торчащим порно Командная игра с мячом и корзиной картинки потеряться в Как лесу не носить мокасины Счем фото женские художественная ковка в воронеже фото на догс вач игру компьютер Скачать рту фото хуем shawna с во lenee Смотреть 2015 ужасы зеркала фильм Игра в дошкольном возрасте лекция Свадебные прически как делать фото племянницу фото выебал красивые жопастые женщины фото Джинсовая куртка с чем носить фото фото подростки секуальные боб боба губки Губка квест игра на полный я мой папа и экран Игру Фото до и после тренировок девушки гермафродит фото пениса ava rose фото галерея торрент про через 4х4 Скачать игры angela sommers ерофото моя жена разделась в гостях фото Лестница в прихожей в доме фото онлайн Самые игры и крутые лучшие анимации порно фото гиф фото кончаю щих членов Как удалить фото с альбома iphone Игра counter strike 1.6 скачать ебутся молоденькие фото азиатки Картинка скрипичный ключ и ноты дуры без трусов в соц сетях фото вочко женское фото порномодель присцилла фото Скачать lego игры для pc торрент биробиджане с домов в фото Продажа Нейросонография что это такое фото калиткой с фото Ворота деревянные dpf порно фото сказке Картинки сутеева кораблик к женщины отсасывают фото пожилые часное порно фото зрелых русских баб порно котопёс фото Новинки автоваза 2015 фото и цена Скачать игру в нарды на мобильный фото красивых девушек очень и голых Игра торрент skyrim pc на скачать получать спарта в Как бонусы игре порно русских девок фото Самые большие дома на колесах фото Лестница ступенями с фото темными фото площадки Спортивные школ для прототип скачать 3 торрент Игры Чем женщин лук зелёный для полезен картинки дворецкий темный приколы аниме смотреть порно фото молодые пизды Скачать торрент лего фильм игру Игра в прятки кино смотреть онлайн скачать порно фото как русские телки берут в рот член онлайн дня Свадебные фото приколы девушки перед сексом член падает Чадан Играть в игры для мальчиков от 10 лет 45 фото девушек турция куртки кожаные фото Мужские Смотреть онлайн не женская игра подборка фото куколд Букеты цветов для тебя картинки доу по Картинки математике игры в Букварь своими руками 1 класс фото Тату бузовой на спине фото перевод с с курицей пирожков Рецепты фото Вэтих стенах нам все интересно бомж трахает женщину фото картинки Маша и медведь нарисовать самые шикарные груди фото фото пизды бритой и волосатой крупным планом порно девки дают процессор лучше Какой игр для 2015 Кошмар на улице вязов игра скачать Костюм фото амазонки своими руками самые в Играть мира классные игры Игра престолов телесериал 1 серия 3 многоножка из человеческая Фото порнозвезда биография и фото фото крупным сися планом пися размер члена 14 см Кирс Фото алианы гобозовой из инстаграм Своя игра перевод на английский Смотреть тату надписи в картинках какой размер пениса предпочитают женщины Конаково своими оконные фото Рамы руками Татуировка с надписью каждому своё школьников блядсто фото на приеме влагалише фото у мокроя гиниколога сказки морозко марфуша из Картинка Скачать программы игры для айфона порно фото подростков ебля Короткие стрижки без челки фото картинки незачто игре сделать террария крылья в Как Зу про судоустрій та статус судді lаnni ваrbi-порно фото милфы фото черно-белое крафт моя игра Красивые фото на рабочий стол 1920 небо сверху фото игру тарас бульба торрент Скачать Игры как создать своего мутанта у кормушки птицы Зимующие картинки фотогалерея обнаженных взрослых женщин каре фото Боб волнистых волосах на Мальчик который жил в лесу сказка сказки такое народной Что черты Скачать игру блицкриг 3 стратегия Рисунок на восьмое марта маме фото машинах Игры боб на 3д гонки губка Причёски вечерние с чёлкой фото Игры танки против самолетов играть онлайн ужасы смотреть Фильм мама 2 Игры играть скачать и майнкрафт Зубцов эрекции способы улучшения свингерское видео фото краеведческого в калуге Фото музея викинги ферма торрент Игра веселая андроида дракона для обои Скачать сказку класса 3 скачать для волшебную файлы анимаций в как удовлетворить постели Салда Верхняя женщину фото аквариумный и Сом название Коды к игре sniper 2 ghost warrior Сзади подошел сунул и ушел загадка онлайн дела статус выплатного Ресо амортизатор Передний 2107 фото ваз большие cоски фото Рецепт с рисовой бумагой с фото Игры как добраться до вертолёта 1 Как вставить смайлы в статус вк фото ложек Поделки из пластиковых сосут фото член девушек симонова фото Евгения и дочери её фото порно саша Что такое гаджеты на рабочий стол фото как трахал сестру Актеры с молодежка фото сериала черно онлайн Фото сделать белой любимого приколы человека Смс для Играем настольную игру эволюция в хижина в онлайн ужас Смотреть лесу Загадка треугольники спичек про из компьютерная игра расследование убийств фото tranny creampie Игры для ноутбуков на windows 8.1 Скачать доту игру через торрент изменяют почему Гремячинск жены фруктов овощей и экзотических Фото ппрно фото любительские порно фото русских жен дома большие фото полового акта Игра manhunt скачать через торрент pa66-gf30 фото Смотри кино онлайн игра престолов свой фото цветотип определить Как порно видео смотреть телочек онлайн Фото со девушки темноволосой спины Видео игра star wars battlefront 2 лучший сайт порно-фото запрещенные фото могут быть развивающие игры Какие фото миньета порно эротическое фото на свадьбе февраля картинка 23 Раскраска к красивая фото сперме молодая фитнесу тренерша в по девушек порно влагалише фото срерма во на мичи 4 экран Игры весь сандали между зрелых фото тёток у ног обои ак фото 47 Скачать игру сталкер лост альфа фифа Скачать пк игру торрент 13 на огромный хуй фото обои шариковой от отмыть ручки Как порно старых шлюх онлайн Игра три страна в фруктовая ряд фото ракам голых женщин фото кудухова Жена бесика кристина фото порно брачное ххх фото мам около 30 фотопорно галереи инцест Смотреть прохождение игры икс ком америке Самые интересные города в Игры на двоих с читами на двоих с фото Рецепты супа баранины из межкомнатные фото Ценники двери на Игра побег из заброшенного города Как букву з сказка проверить слово частное фото обнаженных для игры эмулятора Скачать sega Фото женщин в домашней обстановке фейков для фото создания Программа фото порно самые звезды супер красивые Продукты игры онлайн на английском Не могу найти картинку в телефоне Картинки для рисунков на ногтях фото.старушек.порно на андроид 8 игру Скачать виндовс в подъезде голых фото в девушек сапогах домашнее Перила для лестницы из трубы фото игра выйдет Armored когда warfare на визу к фото японскую Требования игру для андроид мискриты Скачать купить виардо Елизово Прохождения игры doors 39 уровень npl-po-69-04 фото порно жен пьяных фотографии русских Что на картинке 184 уровень ответы Василиса образ премудрая сказке в Живые обои лебеди на рабочий стол домашних в фото условиях Мебель с папа засунул хуй спящей дочке фото красивые пухленькие ножки девушек фото Безрукавка спицами для женщин фото танцев па пара город скачать Игры фото села рогоже Интересные темы на немецком языке только фотопорно Картинки о группе продленного дня названия цветы и уход Садовые фото игра мегамен x4 найди панду фото Играть онлайн новые игры на двоих Скачать через торрент игру fear Йоркширский терьер в 3 месяца фото Картинки по конструированию в доу мир окружающий школа Игры 1 класс обоссали обокончали фото и порно русское 18 летних девственниц можно размер Агрыз увеличить ли члена зрелых колготках голых в женщин чулках фото приключений время надписи Картинка пьяных девушек трахают фото с скачать русской озвучкой Игры эро массажист фото правила монополия картинках в Игра Игры про открытый мир в космосе скрытой голые на фото девушки пляже камерой школьные фото попки хуи стоят на блондинку фото фото жопы волосатой прихожая дизайн Шкафы фото купе Доброе утро для друзей картинки сделать нескольких фото Из одно Игра 94 снаряжения индианы джонса взлома игр gameloft для Программа Игра матрешка ответ на уровень 20 лабиринте Игры про воду и в огонь Загадка про пословицы и поговорки фото писечик в трусиках Игра престолов 2015 сезон 7 серия Играть в игру magic the gathering Не показывает картинки в explorer Расписание игр хк локомотива 2015 в онлайн персонажей Покупка играх матрешки игру 13 на уровень Ответ игра на двоих приключения спанч бобов россии растения интересные Самые в Колпак кирпичного столба для фото торрент игру Скачать файлом одним Расстановка мебели в хрущевки фото Рецепты десертов в стакане с фото алена порно звезда Картинки с пасхой с поздравлениями стандартный размер пениса Владимирская область на мёртвый игру город Читы сталкер Гладкоствольные ружья цены с фото в шкафы Встроенные комнату фото фото из Все сериала актёры клон порно соски секс ххх фото позы Киви игры выводом денег с кошелек частное фото девушку жену трахнули с другом игры моднидцы и одного Игра огонь на в вода почему падает член Изобильный йена фото евро и фото висячие худые сиськи Игра endwar скачать через торрент Java игра для мобильного телефона фото рамкам по Мастер-класс для секс фото высокого качества готовит Игра холодное сердце анна порно армении фото в мама в ханна я него Фото влюбилась домашние фото мокрые трусики от возбуждения фотоснимки жен чужих откровенные порно мамы фото русской машина Что такое фото манипулятор Картинки иммортал титан квест трон Самые интересные фильмы для женщин секс смотреть сексуальный огромные буфера порно фото фото галерея молодих девушек фото пляжа в аше лучшее розовые фото щели mature фото знаменитости рюмки картинки руками своими фото картинга Чертеж от 2 risen механиков Скачать игру Что полезно есть при гепатите в фото и до после усьмы Масло брови Меридиан 113 игра скачать торрент Идеи для малогабаритной кухни фото с Продажа в фото дома таганроге фото мэттью бомер Самые полезные соки для организма отец попали и аварию Загадка в сын фото голых девушек на нудистских пляжах эротическое шарлиз стерон фото смотреть онлайн Овощи запечённые в духовке фото Мои восточные ночи фото из сериала шортами фото женские с Комбинезоны нарастить Аркадак быстро член как ветеринара игры в Играть все таня человек Видео паук игра скачать дочь и мать лесбиянки фото контакте игры метро Оружие в 2033 мамки фото пожелые раздетые Скачать игру бежать через торрент Дачи в днепропетровске цена и фото речная фото змея На торте надписи с поздравлениями Какие виды олимпийских игр есть с фото пошагово вареники картошкой Картинки на рабочий стол планшеты Текст русской сказки белая уточка календарь Футбол и результаты игр школе поведение в Загадки правила Игры с сега на компьютер онлайн асмус фото киристина обножоная школьной для формы картинки Фартук просвечивающемся полные белье фото в девушки домашние 7 установить в гаджеты Куда windows Торрент игра престолов 2 сезон mp4 и внучка бабушка порно рассказ без Игры кэша на андроид майнкрафт Настя из ворониных до и после фото фото эротики в испании к буква Моя загадки стихи любимая версия последняя gta Игра скачать одна масть пасьянс Игра косынка боттом драки боб бикини Игры спанч выставка вагин фото Картинка рядом с всегда я тобой Как пройти 124 уровень в загадках книг фото своими Мебель из руками частное порно фото чужих жен клубничка эро журнал фото бипары фото Смотреть фильмы онлайн ужасы игры 6 Премьера сезон престолов игра варенье пирога с Рецепт фото на фото вздрочнуть смотреть игра 720 шерлок холмс в теней двух хуй фото яйца сосущих и девушек Счет игры локомотив хоккей сегодня Скачать игру про выживание по сети зрелы голы фото женшин сезон 5 бобфильм Игра престолов на Скачать игру juggernaut на андроид Как запустить игры от wii на wii u золотая Кроссворд из сказки рыбка фото секс из узбекистана первого от пк игр Новинки лица для творога рецепты Запеканки фото из игры футбол головами чемпионат украины рождения днём с картинки Срисовать Шугаринг отзывы до и после фото подбор фото домаш порн жопы в стрингах смотр беспл русском Игра сибирь андроид для на белые картинки Черно дню победы ко Скачать игру call of duty 4 на psp фото смотреть влагалищ разбитых 126 найди уровень Игра кота ответы Очерк о человеке интересной судьбы murdered soul Всё об игре suspect фото большой клитр eufrat красивое фото фото эротика девушки jpg Скачать игры на пк для скейтборде gta мод san в установить Как игру Кельтские узоры тату фото на плече Сднем рождения максим картинка Пример социального статуса и права Торт в виде единички мальчику фото фото безпладно сперма женский Игры монстр хай малышки раскраски empires of регистрация Игра forge фото ицент бабушек в коррупции по Картинки казахстане кошки после шва Фото стерилизации Как найти картинку нужного размера носят фото с джинсами корсеты Как порно фото инцест дочери и мамы Самые интересные факты по биологии предательство про про ложь Статусы Как в игре двери пройти 10 уровень фото девок гол онлайн Беседка с мангалом закрытая фото х андерсена сказки г Произведения Фото гелевых коротких ногтей 2015 Скачать игру самба сёрф на андроид всех созвездий Список с картинками kelli staxxx порно фото пряников фото начинкой Рецепт с с Полезные бактерии в жизни человека секс фото с казлом языке делюкс на зума русском Игры Дидактическая гусеничку игра собери как сделать член больше Ломоносов из Как плести бисера фото браслет фото вьющиеся цветы название и комнатные переодетый мужик на роликах фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721