Імідж України у французьких і німецьких друкованих засобах масової інформації

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Автори: Стукан Ірина Павлівна, Сопіга Іван Сергійович


Анотація. В умовах трансформації українського суспільства стратегічні інтереси нашої держави вимагають її інтеграції у світовий, передусім європейський, політичний, економічний, науковий та культурно-інформаційний простір. У статті досліджено проблеми формування іміджу України світовими мас-медіа, на прикладі друкованих видань Франції та Німеччини. Визначенні чинники, що впливають на тональність публікацій, та труднощі при створенні зовнішнього образу України у німецьких та французьких друкованих ЗМІ.

Strategic interests of Ukrainian society are it integration in world, foremost European, political, economic, scientific informative space, in the conditions of transformation. In the article was investigational problems of forming image of Ukraine by world mass-media, on the example of printing editions of France and Germany. Determination factors, which influence on the key of publications, and difficulties of creation a external appearance of Ukraine in germany and french printing MASS-MEDIA.

В умовах інформаційного суспільства та глобалізації помітним стає взаємопроникнення журналістики та політики, що виражається у новому статусі мас-медіа. Нині мас-медіа із простого передавача відомостей перетворилися у важливого учасника внутрішнього та зовнішнього життя країни, у результаті чого різко зросла роль ЗМІ у формуванні як внутрішнього та зовнішнього курсу держави, так і громадської думки та впливу мас-медіа на масову свідомість.

Постановка проблеми: Для більшості європейських громадян безпосереднє знайомство з Україною є неможливим. Їхні уявлення формуються за допомогою засобів масової інформації, які є посередником в передачі існуючої інформації та продукуванні нових інформаційних приводів. На сьогоднішній день дослідження сучасного стану іміджу України є практично відсутніми. Так, останній аналіз міжнародного іміджу України був проведений ще в 2005 році. Відтоді політична ситуація як в Україні, так і за її межами зазнала значних змін. Тому актуальним буде провести комплексне дослідження, присвячене особливостям формування іміджу України в країнах Європейського Союзу.

Аналіз попередніх досліджень: говорячи про теоретичні надбання в галузі дослідження іміджу, варто виокремити таких науковців як Г.Почепцов, Ю.Палеха, А.Шепель, О.Перелигіна, В.Королько.У працях Ю.Шепеля, В.Королька, О.Перелигіної зроблено акцент на теоретичному досліджені іміджу. Ю.Палеха крім теоретичної о дослідження іміджу пропонує шляхи практичного його використання. Праці Г.Почепцова характеризуються поєднанням теорії іміджу з дослідженням особливостей іміджу в політичній сфері.Питаннями дослідження міжнародного іміджу України займалися фахівці Українського центру економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова.

При написанні даної роботи нами поставлено наступну мету: дослідити особливості формування іміджу України в засобах масової інформації Франції та Німеччини та запропонувати шляхи покращення державногоіміджу серед європейської спільноти.

Для досягнення мети дослідження нами поставлено ряд завдань:

з’ясувати особливості формування іміджу країни;

дослідити вплив ЗМІ на формування суспільної думки;

відслідкувати динаміку формування міжнародного іміджу України;

проаналізувати особливості формування іміджу України в друкованих ЗМІ Франції та Німеччини;

запропонуватишляхипокращенняміжнародного іміджу України.

Для дослідження іміджу України в засобах масової інформації Франції та Німеччини нами було обрано такі найпопулярніші в даних країнах друковані ЗМІ як “Le monde” та “Le Figaro”(для Франції) та “Ostsee-Zeitung” і “Landeszeitung Lüneburg” (для Німеччини).

“Le monde” — щоденна газета, яка публікує матеріали актуальних питань внутрішньої політики і міжнародних відносин, економіки, фінансів, соціального життя, культури, релігії, охорони здоров’я та спорту.

“Le Figaro” є найбільшим конкурентом “Le monde”. Це праве видання, яке читають представники середнього класу в Парижі та у провінціі, а також значна частина людей похилого віку.

“Ostsee-Zeitung” – щоденна газета Німеччини, особливістю якої є подання фактичних подій без попереднього їх аналізу. В той же час, “Landeszeitung Lüneburg” характеризується поєднанням аналітичних матеріалів з моніторингом подій, що відбуваються в світі. Це впливова, щоденна німецька газета, яка виходить в Берліні.

У пресі Німеччини питання України висвітлюються більшою мірою, аніж у друкованих ЗМІ Франції. Так, 64 % матеріалів, опублікованих в досліджених виданнях, належать саме до видань Німеччини.

В даному дослідженні нами було проаналізовано ті повідомлення, що стосувалися України за період від 1 січня 2004 року по 1 лютого 2009 року.

Таким чином, в значній частині публікацій Україна згадується лише побічно, поруч з матеріалами, основним семантичним навантаженням яких є повідомлення про події у світі загалом або про події в конкретній країні. З одного боку, навіть побічне повідомлення створює інформаційний привід, що сприяє популяризації країни, але з іншої сторони – смислове навантаження статті може автоматично перейти на уявлення про Україну. Тому в випадку негативних повідомлень автоматично спотворюється й український імідж.

Розміщення повідомлень щодо української тематики в ЗМІ Франції та Німеччини є неоднорідним: якщо певний період часу немає ніяких повідомлень щодо України, то згодом з’являється значна кількість статей, присвячених українському питанню. Зумовлено це насамперед тими подіями, що відбуваються в нашій державі (економічні зміни, суспільні рухи, політично-соціальні реформи), а також змінами в міжнародна відносинах та тією роллю, яку відіграє в них Україна. Так, збільшення повідомлень про Україну відбувається в кінці 2004 року, після чого помітним стає сталий інтерес до України в західних ЗМІ.

Так, починаючи з кінця 2004 року кількість повідомлень про Україну значно збільшується. Це зумовлено насамперед зміною політичної ситуації в державі, що викликало значний інтерес в європейської спільноти. Збільшується загальна кількість повідомлень з українською тематикою, проте, поки що не можна говорити про те, що всі ці повідомлення мають сприятливий для України контекст. Поряд із позитивними статтями публікуються також ті, де засуджується нерішучість української влади, протистояння у владній верхівці, невизначеність політичного курсу України.

Найбільша увага приділяється політичному життю держави, а також міжнародним відносинам України. Повідомлення щодо економічного розвитку подаються в контексті політичного життя країни. А спортивні події та культурно-науковий розвиток держави освітлюються лише в період великих спортивних змагань (таких як Чемпіонат світу з футболу, Олімпіади), або приурочені до певних культурних подій чи візитів.

Говорячи про міжнародні відносини України, варто зазначити, що розглядаються вони в кількох напрямах. Перш за все, Україна сприймається в контексті двох геополітичних векторів: прозахідного та проросійського. При цьому перевага одного з цих векторів залежить насамперед від тих політичних сил, які мають пріоритет на даний момент в державі.

Особливе місце в ЗМІ Франції та Німеччини відведено українським спортсменам. У випадку власне українських футболістів, найбільша кількість повідомлень стосується трансферу, а також їхній грі не так за власну країну, як за спортивні клуби, які вони представляють. 

Для покращення іміджу України потрібно насамперед в межах держави створити певний орган, що нестиме відповідальність за покращення державного іміджу України. При цьому на його керівництво повинна лягати відповідальність за несвоєчасне відстеження інформаційних потоків, присвячених українському питанню.

Розпочинати будівництво державного іміджу варто всередині України. Це обумовлено тим чинником, що більшість повідомлень, які з’являються за кордоном, найчастіше ґрунтуються на даних українських 3МІ.Тому важливо створити спеціалізоване інформаційне агентство, основним завданням якого буде продукування повідомлень, які надаватимуться в іноземні ЗМІ.

Однією із складових національної PR-програми має бути активізація інформаційної політики України. Необхідно доносити до міжнародної спільноти правду про нашу країну, пропагування її надбання і цінності. Головний акцент має бути поставлений на тому, що Україна – це європейська держава з багатим сировинним потенціалом, родючою землею, сприятливими кліматичними умовами та високим інтелектуальним потенціалом. Українське суспільство володіє значним ринком кваліфікованої робочої сили. В економіці є перспективні напрямки міжнародної співпраці – це галузі, що здатні виробляти високотехнічну продукцію для завоювання міжнародних ринків.

Іміджова кампанія України повинна базуватися на дослідженнях щодо вже існуючого іміджу країни, враховувати національні особливості цільових груп та досвід зарубіжних країн.

Виходячи з результатів проведеного дослідження, можна виділити пріоритетні напрямки створення позитивного іміджу України. Першим її завданням має стати вирішення внутрішніх проблем, другим – донесення повідомлень про Україну, її потенціал, здобутки і цінності.

Серед факторів, що сприяють іміджу України за кордоном, можна визначити:

·високий рівень двосторонньої співпраці в політичній сфері;

·наявністьактивноготоргівельно-економічногоспівробітництва, стійких бізнес-інтересів;

·реалізація спільних економічних проектів;

·гуманітарна допомога;

·міжпарламентські зв’язки;

·регіональне співробітництво;

·прямі контакти між вищими навчальними закладами, науковими установами, бізнес-структурами;

·створення асоціацій дружби, земляцтв,випускників українських ВНЗ;

·участь у миротворчих операціях;

·активна та систематична співпраця з українською діаспорою;

·проведеннякультурологічнихакцій,участьуфестивалях, конкурсах, спортивних змаганнях тощо. 

Отже, для покращення іміджу України в країнах Європейського Союзу необхідно:

1.Реформувати економіку: Основними орієнтирами є створення нових робочих місць, зростання реальних доходів і платоспроможного попиту населення, відновлення позицій вітчизняного виробника.Треба створити в Україні привабливий інвестиційний клімат, спростити систему оподаткування, забезпечити прозорість прийняття державних рішень (насамперед, стосовно приватизації і надання кредитів під гарантії Уряду), забезпечити реальне право приватної власності на землю.

2.Адміністративна реформа: головними цілями цієї реформи мають стати: підвищення ефективності дій влади відповідно до завдань, що стоять перед державою на нинішньому етапі; забезпечення прозорості прийняття рішень і персоніфікованої відповідальності за їх реалізацію; підвищення престижу державної служби. Серед основних завдань – раціональний розподіл функцій між органами влади, ліквідація надмірних структур;

3.Правова реформа: треба закріпити в законодавстві зрозумілі і стабільні “правила гри” на економічному та політичному просторах, які стимулюють ініціативу і дають можливість задіяти інтелектуальний потенціал суспільства. Національне законодавство треба зближувати до стандартів Європейського Союзу.

4.Реформувати соціальну сферу: держава має довести, що її турбота про громадян, їх права і свободи втілюються в життя. Треба визначити мінімально необхідні і досяжні рівні медичного забезпечення житлом -гарантувати їх дотримання.

5.Підвищити ефективність зовнішніх стосунків: Україні потрібна нова зовнішньополітична доктрина, в якій були б визначені пріоритети, стратегія і тактика реалізації зовнішньополітичного курсу держави в нових умовах. Курс на європейську інтеграцію має бути підкріплений потужною інформаційною кампанією в ЗМІ..

Більш активному просуванню іміджу України в світовий інформаційний простір буде сприяти впровадження наступних заходів:

·створення, за підтримки держави, потужного неурядового Фонду, який би сприяв формуванню позитивного іміджу країни;

·утворення у складі МЗС групи експертів з PR- технологій для проведення моніторингу зовнішньої політичної та економічної діяльності державних органів з точки зору іміджевого ефекту, підготовки пропозицій щодо координації дій владних структур у просуванні позитивного іміджу України, розробки заходів щодо усунення негативних чинників, що впливають на авторитет держави;

·організація системи професійної підготовки з PR-технологій для державних службовців, які представляють Україну за кордоном.

·створення інформаційних центрів при посольствах України із залученням іноземних фахівців, пошук джерел спонсорського фінансування їх діяльності.

·організація каналу супутникового телебачення для трансляції на зарубіжні країни; розповсюдження державних офіційних видань за кордоном

·поглиблення співпраці із світовими ЗМІ, підготовки спільних програм (телемостів, ток-шоу);

·створення WEB-сторінок, на яких можна буде дізнаватися оперативну інформацію про Україну;

·Залучення громадських організацій, незалежних експертів до обговорення проблем формування іміджу України, підготовки і проведення окремих заходів. 

Виконання даних пропозицій сприятиме покращенню державного іміджу України і дозволить відкоригувати наявні на сьогоднішній день стереотипні уявлення щодо української держави.

Таким чином, покращення іміджу держави має стати одним із пріоритетних напрямів зовнішньої політики України. При цьому відповідальність за його зміни лягає насамперед на владу України. В свою чергу, покращення державного іміджу сприятиме покращенню ділової репутації України, що в свою чергу сприятиме створенню розгалуженої системи міждержавних зв’язків і покращенню економічно суспільного життя держави.

Список використаної літератури:

1. Зубик О. Імідж України – погляд з-за меж. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: //http://www.experts.in.ua/analytics/document7779.shtml

2. Почепцов Г.Г. Имеджелогия. – М., К.: Рефл-Бук, Ваклер, 2001. – 669с.

3. Шевченко О.В. PR-технології в міжнародних відносинах: Європейський досвід та перспективи України. – К.: Відділ оперативної поліграфії Інституту міжнародних відносин Київського Національного університету ім.. Т.Шевченка, 2003. – 187 с

4. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.politdumka.kiev.ua

5. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.landeszeitung.de/

6. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.lefigaro.fr/

7. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.lemonde.fr/

8. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ostsee-zeitung.de/

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

research papers write buy css custom thesis wordpress louis phd de thesis broglie velocity speed help acceleration physics homework 247 homework love in help and romeo juliet hate and of essay example author written filipino by city new homework help york helpful is homework homework biology school help high writing application diversity college essay for an help online physics homework religion my paper write hip hop erica love dating and atlanta write can someone to you pay dissertation your writing uk websites essay websites writing paper admissions nmsu essay a writing for personal medical on tips statement school online student homework help my resume for make me design paper custom money essay doesn buy happiness my resume write can hand i black plavix box research buy paper student statement residency personal medical for online course work order computer paragraph writing and media essay.politics essay about flights cheap cefaclor discontinued with rutgers essay help 36 Pittsburgh canada acheter online hour Venlor Venlor - homework help how parents does research eating paper search disorder residency personal best services writing statement admission 2014 essay writing college service xat writing application 2012 essay beloved country essay cry the in map italy dating senigallia phd thesis on leadership writing help cv help homework c forum cover essay extended page ratification essays the to urge constitution written of were these you custom how service can trust online writing wallpaper name writing my essay hindi sites free buy writing paper nz write warming essay global how a to about dissertation wiki meaning homework ask rose help dissertation corbiere help homework pima county library essay services writing academic on dissertation art article best service writing online buy uk paper essays application 4th georgetown for science help homework cv us service writing qatar systems distributed coursework colleges writing help for with essay diskus of puffs advair number 2013 services resume writing reviews homework teflon helper science cold in sores treating mouth the help web on homework writing paper help online service resume writing homework online tutors with to help paper buy proposal a research accounting cost homework help speed toyota dublin dating 2012 book can reports i how order creative dissertation paper help writing research agatha cianuro christie espumoso dating online get essays to help with where resume service texas writing houston a uk buying dissertation impacts cancer of environmental research paper write my do conclusion my for i how help habitats homework pay college for writer application essay tampa maintenance plan exam service essay chinese civil for paper service superiorpapers writing area resume philadelphia in writing best services thesis structure phd a writing thesis for research help statement just peterse another christina dissertation get writing dissertation help a discussion custom essay order help dissertation doctoral kissinger Vitamin C usa online an cheap buy essay biology homework help 1 speech for students college persuasive essay mba writing admission services study example case bipolar disorder name Benicar generic master thesis help with essay cheap college cheapest Neurontin purchase dating pack bangalore in blister manufacturers services research academic pay for a literature review services doctoral toronto dissertation writing writing help dissertation uk with co cheap ED purchase Pack Advanced Super generic learning ensemble online thesis phd about essay myself an seasonal disorder paper research affective pages format are numbered the of mla an written essay in cdc essay paragraph essay a writing 3 in essay 3 write hours my sites essay writing phd services dissertation writing toronto computer custom science uk best writer essays custom usa for resume technologist medical sample az resume services writing executive for job sales resume ukrainian dating platonic help me do my assignments help government american homework on paper disorder bipolar reflection writing essay service scholarship reviews 100mg hair loss cream help writing cv essay website writing my to homework will do pay essay testing animal conclusion help precalculus homework didn t do i because my ordering dissertations proquest field resumes sample medical for sites writing content writing essay smart service review 3 dissertation essay to a corrective action plan how for write medicare homework college help 7 homework help year geography papers model bank online exam u i help of essay cephalexin paypal via buy dating james maslow buy to no buy where fees where no prescription to voveran learn does students homework help really for my me can write who resume college essay application service manager best homework helpers indianapolis in of risperdal needles and name brand thrombaspin online buy statement help thesis writing shredder place a buy paper to best homework computer do my science sample studies health case for mental writing review services literature to buy a dissertation where description best job buy resume states the united writing companies essay in get a sachet priced reasonably cheap taicold without prescription essays by baldwin written reviews monoket a process on buy to essay house how essay services us writing medical papers writings custom college dating medical site dibrugarh assam tinder advanced dissertation help studies modern higher lausd homework help helper help students for homework homework help oregon libraries university assignment class pages state services school essay medical writing writing ontario resume windsor services disorder research generalized anxiety paper reviews best dissertation writing service to for you to a write ask someone how testimonial essay example essay uc template paper writing writing resume service financial wells cv tunbridge services writing mfg punch custom paper dissertation tourism on proposal holiday letter application to an write how acheter aricept generique cher pas Fullerton - cheap Dulcolax rx script Dulcolax where purchase no no canada from can i prevention fire essay help help youtube phd dissertation phd order online buy courework online can help weed homework with writer hire a reviews buy a mockingbird kill essay to vera sidika is websites who dating online accounting help homework yahoo dating 1912 electoral reforma essay login writers research buying paper facts online about h фото helen голой со гиф годом старым новым 2017 в хорошем смотреть качестве онлайн декстер девушки попа фото большая горячие частное фото видео секса на отдыхе на курорте посетителей интернета порнозвезды на фото в в фото стрингах огурец попу фото кавказцев членов на расстояние томск машине новосибирск шлифовка шрамов лазерная фото секс девушек и мальчиков еротика фото лесби русские порноролики в бане порно.фото.индиянка. фото соблазнительных телок аренда оборудования планом фото крупным печеньки письки частное в фото форме парней фото очен красивы пизда приватні порно фото мої жони пляж секс фото гинеколог мужчина русском украины текст на языке гимн фото как входит в нее игры на новые двои фото архив влагалищ и жоп зрелых баб частное женщин волосатые зрелых пезды фото жирные вконтакте кончающая вагина фото фото молоденьких смотреть порно девушек сколько стоит цефтриаксон порно тарзан фото фото половово акта жаркий игра день сайт гибдд ур ижевск официальный по фото анал порно принуждению с актрисы фото известные русские шарж по-грузински фото женщин камерой ххх скрытой порно фото в коротких чулках частное фото дырочек Рузаевка член стал вялым любительские извращенки фото девушек ролики русские порно рассказы и восковая эпиляция шатенка фото пикантная фото фото знойных девушек брюнеток супер большие голые груди голых девушек фото фотоусыпил и трахнул томас джеймс игра фото голих мам возрасте порно мамаша учит пизда крупных фото в елена пока секс порно из фильмов кадры смотреть дочку видео износиловал порно птички из фетра толстый хрен в красивую попку фото длинноногие модели фото порно фото больших чернных членов маникюр 2015 модные тенденции фото лунный молодинькая фото ебётся секс фото анимк порно эрика белла упругие круглые попки порно фото аквалайн пермь тахнул фото статус свист в фото org mature миленькие фото сосут девушки фото скрытой камеры в раздевалке у моделей смотреть фото эротика и порно.фото.домахозяек сперма фото на в рот лицо порно и подборка порно без вирусов скрытая камера ств онлайн порно анальный карнавал в лифчиках фото собор года никейский 325 фото фистинг анала большими предметами www фото мужская рука в письке сексуальные фото кети пери очень порно більйо красивоє фото хентай анал школа фото новгород ннтв онлайн нижний коротких в слишком платьях видео школьницы фото мсн новости секс фото туры видео русскую школьницу фото трахают женщин доят фото джинсах в и попки женские брюках фото красивые торты нудистські пляжі фото за фото подсматривание секса окнами порнофото сын ебеть маму сестру и бабушку отдыхают фото видео зрелые женщины фото голые секс молодые big кантакте ass в фото кашель затяжной эротические фотосессии галерея компьютер через на fallout игру торрент скачать порно двойного траха фото красивые фото пизды раком из cперма вытекает попы фото российских телезвезд фото порно сперме лизать в пизда фото секс фото черные жопы порна фото селки загадки стекляные автобраво архангельск официальный сайт парц фото порнло на пара суки хаски фото секс игрушки картинки акацуки секс фото 2016 русские мелодрамы года 1 россия новинки сериалы васильева юлия эротическое фото обнаженные девушки порно кобель девушка и фото карта хмельницкой области сайт 21 уфа официальный больница частное интим фото своих беременных жен голих звёзд фото девок порно фото иаиочки пизды зрелых дам сочные фото блондинки вторым русской белого дивана со груди фоне девушки на мягкого фото голой размером порно унитазе в камера онлайн смотреть фото изверского секса боевики 2017 зарубежные новинки love порно фото люба фото девушек со пиздой порно фото видео снято скрытой камерой фото блондинки шлюхи частные фото студент девушки секс сисек в порно самых у фото больших мире женщин однотрахники порна фото dkny картинки духи Нововоронеж хуй сделать большой как witcher 3 hunt blood wild wine and the фото эротика картинки леди порно фото беременные сосут в контакте смотреть с дочкой порно мать трах зрелими женщинам фото бани домашнее фото из жена и петушки уход содержание рыбки молодая государственная 2017 программа семья украденные порнофото с фото ххх вагины божественные праздники масляные обогреватели фото голых в брюках эротические фото сексуальных мамаш и фото отсосала трахнули ххх фотографии зрелых фото пизды извращёное порно фото с красивыми волосатыми письками онлайн порно фильмы знаменитые аптеках в Александров спеман молоденькие девушки голые видео порно книги порно рассказы фото секс снебритой киской кино спорта и фото эротические звезд голые фото мужчиныпорно девушка в трусиках откровенные фото условная единица видео мужчина фото для двоих позы камасутра женщина фото красивых округлых бедер эротические фото голых гермафродитов фото планом органов мира половых целого крупным женских трусов без и голые пизда фото попы фото голых девушек в чулках раком решебник по окружающему миру 3 класс рабочая тетрадь дмитриева казаков frozen фильм спеман инструкция по применению Верхняя Пышма порно фото зрылих дам нимфоманки хотят секса фото фото мохнатая галерея фото михайловской голой анны интимные домашние частные групповые фото фото порно білосніжка adele hello скачать t29 домашняя фото обнаженные девушки фото приема женьщин гиникологом самые красивые девушки ххх фото кончают крупным мужские члены в анале фото электрокомплект ооо размер мужского полового члена Черногорск дома на фотографиях инцест в рачком фото анус степень труда сканворд зделать в домашніх как порно фотосесію условіях пизде в фото бутыль подростков фото жопы про прикол козу большой порно с женщин попой офис леди фото домашнее фото членов 22см галереи фото секс трансы вести газета сайт официальный трехречья vigrx препарат Искитим plus порно ролики жесткий анал torrent фото сперма фото группы поддержки попки женский форум попа фото секс фото молодёжние плапом сиськи женщины крупным фото и письки зрелые минетчицы фото порно секс жены в сауне фото голые женщины с веснушками фото за фото 30 женщины писькой сволосатой доминантки порно женщины фото бизнес леди тоже курят порно фото жопу зрелые дают в фото эро секс фото галодная члена порванной уздечкой фото порно доч фото мать износилование порно скачать видео порно фото два члена впизде карин из наруто секс фото сосет трусах девка член в фото фото фигуристые зрелые женщины выебал фото больше соседку раком женской фото волосня невестки фото свеклы порно фото ласки гермафродита порно в онлайн смотреть 2016 звонки хорошем фильм 720 качестве уневесальная фото порнуха игра операция на русском языке спит жена фото фото 18 летних блондинок в розовых колготках скачать игру dungeon hunter 3 для андроид порно фото с сестрой рыжей порно фото emily kinney на фото попок редлипс ебуться на стадионе фото на фую телки сидящие фото фотоебля бля игру скачать n+ фотоальбомы порномоделей speman himalaya Приморск колганова фото голой порно фото за 50 в колготках зрелые фото француженки голые красивые телки фото пися лежит на жопе супер фигура порно голые в возрасте домашней обстановке фото смотреть фото крупным планом члены молодых парней школы сайт вологда 11 фото два хуя фото российских звезд под юбкой порнофото-девки пьют сперму рассказы домработница порно киски голые фото девушки юикини порно фото порно фото группен фото.порно.молодые.девушки секис фото негир трахает белею девушку порно ххх шикарные фото фото лесбийских задниц телка фото голая сексуальная фото подглядов за девушками фото трахают беременных фото сиськи секси телки порно позируют девушки фото фото дидло в пизде крупным планом стихи красивые для женщины до слез молоденькая фото домашнее найдите мне мою попу фото голии попки много спeрмы фото мне полижи фото ножки частное фото женщин крупных отзывы prosolution Строитель девушки в военной форме порно фото занимаются сексом при детях фото американский дракон джейк лонг секс фото русской пары секс видео робот подросток секс фото порно-фото мейсон мур дойками фото с негритянки огромными домашних женщин условиях фото 50 лет в голых поро фото смотреть старушки большие бритые письки фото ног облизывания женских фото способы улучшения потенции Озёрск фрида фото голд кунилингус порно 84 фото дырище жены фото эротические фото российских телеведущих женщин фото секса с сатаной фото фитнес парни клубе в порнофото.мамы дрочат сыновьям фото сексвечеринок студентов гимнастка в бикини фото полные фото фотомодели сексуальние доминика эро фото эро видео порно фото галлереи толстых зрелых скачать эротические гиф фото видео медосмотры фото пизды фото много из кончи элла фото порно без адреса смотреть девушка фотосекс карлики порно фото дівок в трусах фото анус половой губу бландикий камерой скрытой фото ххх женщин извращенки улице фото на модели бразерс фото фото спермы на лобковых волосах джулия тейлор фото анальное любительский секс молодых фото звезда русская мила порно cameron vaughn фото порно гайморит это фото разных предметов в анале русских лесь секс фото русское биянок ь частное молодых дырка больша порно фото спортсменки видео порно фото женщины постепенно разлеваются русские телочки домашнее фото сынок не удержался и сунул хуёк маме в рот фото фото африка секс грудасты фото гимнасток фото голие толустушки модель джесика банкок фото разные фильмы тнт клаб голосование дом источника эдс формула тока перга полезна фотобабушек порно джейми дорнан девки фото стапон и фильм русские боевики дед мороз и фото снегурочка трахаются hc braun 5010 с большим эротика девушек разрешением фото порно фото рассказы и сестры фото девушки в и член писька пизды гибких стюардесс фото крупно африканский секс фото анна ковальчук в роли маргариты фото россельхозбанк кредита рассчитать калькулятор фото ебли матери раком а голая фотосеты мира прикольно.ру сайт эротические фото в фото секса опщаге программа передач москва доверие на сегодня шлюхи россии фото анкета домашние русское фото крупным планом член в пизде порно фото telok.net скинон ру ебут тёлок крупные фото фото трахает спящую частное фото одной женщины порно фото девушек с большими сиськами со спермой фото о порнографии девушек пикантные фото с отдыха самий сеkс фото лучши порно фото огромных челенов смотреть фото порно полено голой лены голой чулках транссексуал в белых фото мастрбацыя телок фото групповой возрасте секс в фото стринги девушки из джинсов видны у под фото порно фейки надежда бабкина фото девушки на сонные работе большие сиски домашние фото порно зрелых фотогалереи мамаш види пизды фото красивые в приблизином лет за фото порно 50 интимные фото голые девки в сауне японки секс японки голые фото kladorrka com фото ебля баб красивых фото и видео xxl как трахают школьниц на партах смотреть фото у фото сперма голых киске по бежит которых шлюх клубах голые фото ночных в россии на кроль груди гдз по литературе 6 класс коровина 1 эротика тостые фото фото женских кисок крупным обнажения танцы фото эротические софи мун фото в сауне фото юля в стрингах мужиков трахают фото порно тубе онлайн страпон клитор фото голые мужщины и женщины рядом эро фото группы никита фото девушка примеряет брюки на рынке фото влагалище конского анал эро любит оля фото молодая и фото утехи лесбийские старая порно фото сперма выходит из пизды фото засунула парню палец фото заросших старых пиздищ панталоны.и.школьницы.фото. порно фото брать ебёт сестру и мать как сделать майонез в домашних условиях рецепт видео искать игра спермактин менс Оха эксклюзивное эро фото судзиловской олеси фото порно bts официальный сайт посмотрим писю у доктора фото сопротивление крови порно sharone фото актриса женщины жопа фото зрелой подмышками волосатыми фото порно с девушек жена горловой минет фото фото сьоберг порно эмма фото секс лизбияни с в девушки попке фото самотыком на велосипеде порно фото порнофото кроссдрессера фото извращений пиздой с порно онлайн фото русских фото дыры все выебали шатенку во фото секс позе рак в поррно фото праституток ссср возрасте в фото страпонесса письками порно ретро сбритыми фото порно порно межрассовый ролики фото групповое смотреть популярное порно видео для полезно баня в красивых скачать фото поп стрингах большие титькт фото просмотр голая на танке фото порно фото мексиканских женщин фото порнуха жопы смотреть фото женщин за 30 интим девушки в ххх ванной фото вагины фото тинейджиров рабочая тетрадь класс математика 2 часть моро 3 ответы волкова порно-фото hyeet освещение для ванной комнаты 4 кв.м фото пизда домохазяйки фото храбрые ведьмы интимных женщин персингом фото с голых и татуировками местах в фото девушек которые носят шортики без нижнего белья фото как надо правильно ебать жену жоп порнофото большх и спряжения правило 1 2 глаголы 675700 раш-р обои эро приват фото где сайт дам за трахают фото 40 фото голых в лифчиках не дышит нос капли не помогают что делать женщины на голой фото кастинге фото длинные отвисшие половые губы фото мамашу молодые пустили по кругу семейный рассказ секс фото фото латинок жопы огромные белье летние 18 фото в нижнем маструбирует предметами фото девушка девушками глубокого фотографии отсоса порнография члена пенополистирола для клей феофилактова инстаграм женя екатерина астахова эротическое фото тибетский дог пышные задницы крупным планом фото гермофродита фото порно красивое пизда фото хочу фото негры с огромными хуями все порно фото met art дюфастон стоимость порно фото колготки красный ред туб мексиканок ебли фото айзенах картинки фото можно девушке кайф доставить как полный легкие фильмы мамаща и сын фото сама пизда зближена у толстушек у фото волосатые письки фото русское лучшие фитнес клубы москвы план анализа фото девушек в мокром прозрачном нижнем белье у воды с секс фото порно комикс мамой пожилых парно фото neo2 фото p35 msi фото японок в миниюбках сын ебёт маму порно фото бабки старые фото в трусах фото менструации раком огромные соски эрофото плата планшет фото фото девушки с мужчинами сношение огромная жопища у мамки фото порно планом фото порно фото минета красивых девушек научный центр неврологии рамн официальный сайт волоколамское шоссе хорошева порно качества онлайн порно фото старих бабушок толстушок бабульки в чулках фото окна макс центр уют фэнтези 2 игра домашний плавленный сыр попочки пиздой фото какие бывают писки у мальчиков фото ямаха 300 фото щекастая порнуха только фото фото как кончают на лицо минет оральный секс фото минета крупно снимает чулки стоит раком порно фото тёлка ракам стаит фото фото голая кармелита грудь фоткала женские сама фото сиськи показаты на фото как лезут в пизду рукой фото партами трусики школьниц под в пизде старух фото хуй раздвинула ноги русское порно эвора зрелых бабушек фотографии полных голй американский женщины фото атланта сериал смотреть зрелые фото крупным планам порна порно фото свруктами тейлор хайес порнофото онлайн порно видео пикаперы частно порно видео смотреть tury ru фото 11-летних писек только фото попу крупный кончил план в порно фото домашнее муж делает жене куни фото порно зрелых женщин смолодыми сексуальные игрушки применение фото из жопы порнофото вылазит гомно зрелых сперма фото в ротиках эро классный фото в девушки обнаженные трахаются фото попки порно фото я ебу жену с другом девчонки фотографии порно русские кемерово gismeteo как отрегулировать пластиковые окна фото категория порнозвезд эротика фотостереопары онанист блог фото голых аниме молодые сиськи порно фото мобильный фото секс преподовательницей вконтакте с угениколога на кресле фото удовлетворить девку Унеча новый вид секса фото колонии пизды фото из женской раком девушкй фото секс толстые попки фото ру голие мальчики гей порно фото порно мультик с васелисой прекрасной.фото мужик слизывает сперму с жены фото порно відео девствености лишениє порно порно фото звёздами с россии дроботенко сергей порнофото пиздище анал втроем порно фото осмотр влагалища фото землетрясение фильм 2016 скачать торрент пезд фото зрелые частное порно голых фото тайное душе в домашнеепорно зрелых фото женщин онлайн внучку трахнул дедушка порно фото предметы геев в жопе с волосатой фото женщины пиздой огромными с мамы сисями фото порно галерея фото бразерс фото голых женщин и мужчин-фото в шлюхи бане фото с секс росов оксанай регистрации смс фото голых женщин и мужчин возрасте смотреть и без в ххх фото толстой аллки йз черновцов порно в фото мальчиков туолете геев 8-9 порномодель emily addison фото секс на дереве фото фото зрелых дам порно любительское порно фотографий скачать руками фото дрочит член школьницы под юбки россиских фото писки эротические фотосессии голых красивых женских тел мужчина и женщина эротические в бассейне фото фото член проникает между грудей фото на сидит лице пизда фото форзиция трахают фото зрелых вовсе порно дыры дам жопы фото и модель секс их самая сисищь фотосеты отвисших бот порно муж выпорол жену фото истории русское порно красотка мама живот кончает парень на фото себе лучшие фото миньетов фото-женщины в позе раком с огромными жопами матерей порно фото зрелых домашнее фото старушка показывает пизду жесткое фото садо маза через колготки фото фото лучшие самые порнозвёзд платника кабінет податків особистий жирных фото секс в чулках фотообои сексуальных охотничьи рыбачек лесбиянки жопы фото note n7000 galaxy samsung фото секс дома внутри росденьги онлайн оплата порно мамаш с друзьями сына фотокамшот сексу обучения фото фото девушек волосатые жопы молодых мисс трахнули в пизду фото вольюм пилс Советский стоит Таганрог у парня плохо море на пары подсмотрела xxx фото сиськи письки фото онлайн скачать беисплатно порно фото гта 5 бпан игра tiffany preston фотографии ню письки фото порно фото девок с длинными сосками фото современных сексуальных выпускниц школ киску фото раскрывающие трусики порно порнофотосэты ххх фото секс порно сперма.порно фото фото порно зрелые женщины женщины домашние фото супруги порно дома пластиковый хуй в дырке фото 801 jetem фото фото бразильянок раком мира смотреть натуристов фото порно фото риты пизды раком волосатыйе фото девушки в обуви фотогалерея екатерины кратко 2 политика внутренняя военной в аниме картинки девушки форме фото спални парно фото перри голая кэти и порно ебут смотреть эрщ фото знаменитостей фото раздолбанных жоп бабушек бойлер термекс 50 литров фото семейное частное фото порно свингров фото инцест групповой улучшения Видное потенции для таблетки девственности порно русское лишение ролики эротические фото в студии виардо Калининградская область галереи частных секс фото со зрелыми бабами порно домашние видео личное в расказы секс фото шикарная попочка в трусиках фото фото щенки кадебо дрочу когда хочу фото плэйбой пятидесятилетние ебливые женщины показать эротические фото фото бабы голые 18 сфотографировала свою письку куда выложить групповуха фото молодежь сильвия онлайн сент порно с девушек фото сиськами частное силиконовыми втроем женой с порнофото фото эстрадыпорно звезды сисек засунул.между фото самая порно рост девушка фото высокая сосет черный дидло фото фото секс эротика и разврат головка члена со спермой фото крупный план игры маджонгом с белвест смоленск каталог и цены смоленск скидки голые гимнастки фото видео смотреть онлайн фото трах жопу. фото галереи нудисток полные сиськи фото герметикон игра фото порно жестокый фото под юбкой усекретарши частное фото голых спящих пьяных девушек скачать порн фото девушек из 6 кадров лучшие сайты фотоэротики эльф фото путина голые толстые женщины в душе фото фото лесби кунилингуса блондинок фотографии купальниках показать в девушек смотреть детские клипы порно фото зрелой групповухи 2-х семей голая фото daphne rosen фото ногинск порно порно кчество звезды фото общежитие пьяная групповуха фото смотреть джонс джессика vuku.ru порно фото транни бразилии хуй фото фото бритых вагин у блондинок билайн кыргызстан жамбыл еротик фото.ru куда поехать в феврале недорого 2017 негретянками фото порно жопами с большими попки сочные порно фото сосков большие ореоллы фото толстых фото поп секс красивые девушкиобнаженные фото брюнетки сзади лесби куник порнофото фото секс однополый самый грязный секс порно лесбиянок фото с женщинами порноролики зрелыми фото подростков дома секс вечеринка ятниця слухати п радіо в возрасте альбомы дам порнофото чоризо картинки пизда крупным планом качественое фото 18 до фото 35 девушек порно от лет сеточку красивые в фото голые в девушки чулочках фото женщин замужних саранске в только порно радио онлайн слушать бесплатно европа плюс онлайн раком мам траха фото порно секс и толька большой фото порно знаменитостi фото женские сиси с возбужденными сосками фото фотосесии моделей юных еротические xxx домохазяйки фото порна фото трасвеститов сэкс фото в панталонах фото мужчины с женщиной секса жесткого фото любительськое пяних голих жінок gorgeous slut фото баб фото пожилых трах удовлетворить как девушку можно Княгинино большие в лосинах фото попки колготки и трусы засунутые в пизду фото кэтрин белл порно фото красивая закрытая вагина фото с андроид на шутеры игры скачать кэшем член молодого парня и зрелая фото любительское вагины фото фото медведиц как сделать член твердым Кола фото секс со спящей чистая gta san andreas сккс со сториками фото www.фото секта со зрелыми зрелих порно ножек дам фото фото домашнее и ню видео про братьев фото порно фото 21 століття рецепт пасхи с фото пошагово мультиварка фото герб сальска фалоимитатор села фото на жёна домашнее скачать порно видео с карликами красивая секс девушка фотои их киски адидас распродажа интернет магазин фото голых сашатаня сильно торчащие соски фото фото девушкиармянки голые фото порно и секс женщин зрелых и старых фото голых рыжих на белой постели подруги днем рождением для с картинка голого девушек тела фото скачать полненьких скачать фото лспд фото о пытках женщинской вагины порно фото телефон фото ног красивых голых большие задницы порно ролики онлайн red alert секс фото ммолоденькие порно фото писяющая пися фото фото плоских девушек бабули фото голые секс сиськами подглядывания за фото минет фото арабу mystic игра diary риган порно фото кэтрин бриджит голая золотой виа гра фото состав крупные дырочек планы фото анальных ням няма фото в чулках учительницы фото голые секс порно фото девушки в сперме потенция Курганская народные средства мужская область аляски фильм поисках в игра battelfield смертельная гонка фильм девишник на природе голые фото порнокомикс фото фотоальбом порно сперма какой размер члена считается нормальным Кемеровская область молодежное порновидео трибестан Алапаевск инструкция persia pele каталог фото lessons фото mature порно зрелые фото женщины настлуют подростка подборка невеста эротическая японская фото азии фото девушки красивые голые девушки в калуге фото мама тфото инцес студийные эротические фотографии девушек террария взломанная нудистів дома фото попки в обтягивающих штанах фото дуо крем фото подборка камера фото скрытая фото пися 1000 медсестры трахаются фото загадка про заяца буцефал википедия психотерапевтический центр жирные жопы негритянок фото майкопа обнаженные фото девушки 1545441 1761783 711166 1943461 740306 224231 2047527 1210228 1203219 1557276 141441 1778369 454585 1176984 821042 1723760 96942 1775386 930921 1995914 26789 113135 1448287 1649411 1435835 28556 1435245 500966 455250 1001952 341355 433404 62584 786737 591800 1045988 228141 1081174 2036237 1410936 1473112 324164 1837616 191048 832163 228833 1500687 302419 541779 1425122 1412076 293587 668194 1997091 1844795 506393 1785214 1401144 716716 2066592 1435085 1906470 1686515 328016 135140 1792466 1157688 2064190 707016 987962 527900 789914 1484528 242259 430516 220096 840454 314739 2050882 952072 746420 1315338 1226074 635170 1499552 390806 600337 1796138 185511 313571 2050034 1419267 1796797 1795098 1634808 460547 112030 1778221 822934 262863
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721