Імідж держави на міжнародній арені: інформаційний аспект

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Дана робота присвячується розгляду питання іміджу держави на міжнародній арені, чинників, які впливають на його формування. До уваги беруться особливості інформаційної складової іміджу держави. Звернено увагу на основні прийоми і засоби формування іміджу, а також вплив інформаційних технологій і засобів масової комунікації на створення того чи іншого образу держави.

This article is devoted to the examination of the question of the state’s image on the international scene, and factors which influence its formation. The peculiarities of the informative constituent of state’s image are also considered. The attention is paid to the basic methods of the image formation and the influence of the international technologies and mass-media on the creation of the certain image of the state.

В сучасному світі більшість людей звикли сприймати будь-яке явище чи подію через призму інформації, яку вони про неї отримують. І тому важливе місце у позитивному сприйнятті того чи іншого явища, людини, організації чи навіть держави займає формування їх іміджу. Для окремої держави формування її сприятливого образу є важливою складовою її успішності і визнання як серед громадян своєї країни, так і на міжнародній арені. Вдало сформований імідж держави є ознакою її успішної економічної, політичної, соціальної і інших видів політик. Імідж держави служить підтримкою авторитету країни на міжнародній арені, а позитивний образ держави дає більші можливості для просування та реалізації її національних інтересів.

Актуальність заявленої теми зумовлена тим, що в сучасному світі інформаційних технологій імідж виступає тим ресурсом і потенціалом, який не тільки впливає на зовнішньополітичні зносини з іншими державами і ставлення міжнародної спільноти до держави, а й слугує підтримкою авторитету і сили держави на міжнародній арені, виступає однією із характеристик її могутності.

Мета статті − визначити основні чинники, що впливають на формування іміджу держави на міжнародній арені.

Предметом дослідження є інформаційна складова формування іміджу держави на міжнародній арені.

Проблема була висвітлена багатьма науковцями, дослідниками, експертами. Серед авторів, які досліджували питання формування іміджу держави слід виділити Н.Качинську («Політичний імідж держави: структурні та комунікаційні компоненти феномену»), В.Терещука («Електронний паблік рілейшнз як засіб формування зовнішньополітичного іміджу держав»),. А. Демченко та В. Мажейка (Наукові аспекти поняття «Імідж») та Г. Почепцова («Іміджіологія») та інших.

Саме слово «імідж» англійського походження й дослівно перекладається як «образ» (від англ. «image»). Більшість довідників розкривають зміст поняття «імідж», трактуючи його як «образ, що формується цілеспрямовано» як «емоційно забарвлений образ, що склався в масовій свідомості та має характер стереотипу»; або як «обмірковане уявлення чогось побаченого раніше» ((Качинська Н. Політичний імідж держави: структурні та комунікаційні компоненти феномену // <http:// www.viche.info/journal/1738/>.)).

Поняття іміджу досліджувалось багатьма науковцями і вже давно ввійшло до понятійного апарату таких наук, як економіка, соціологія, політологія, психологія, філософія, культурології тощо і вивчається кожною з цих наук відповідно до сфери застосування і використання. Варто додати до сказаного вище, що поняття іміджу з кожним роком набуває все більш широкого розповсюдження і використовується в нових галузях знань та сферах діяльності.

В сфері міжнародних відносин особлива роль належить створенню іміджу держави та іміджу її політичного лідера. Політичний імідж держави, на думку Д. Ольшанського, – «це уявний образ певної держави, що формується у свідомості громадян країни та закордонної аудиторії. Він формується у процесі комунікативної взаємодії суб’єктів економічного, соціального та політичного життя як усередині країни, так і за її кордонами» ((Качинська Н. Політичний імідж держави: структурні та комунікаційні компоненти феномену // <http:// www.viche.info/journal/1738/>.)).

Досліджуючи явище іміджу держави, доцільно зазначити, що ми можемо говорити про зовнішній і про внутрішній аспекти іміджу. Зовнішній аспект, стосується передусім оцінки держави на міжнародній арені іншими суб’єктами міжнародних відносин, або ставлення світової спільноти до тієї чи іншої держави. Щодо внутрішнього аспекту то тут доцільно говорити про тип політичного режиму, стан демократії, економічне становище країни, рівень патріотизму і ставлення громадян до власної держави тощо.

Імідж держави як і імідж будь-якої організації, політика, чи особи формується під впливом багатьох чинників і з застосуванням певних технологій і використанням певного ряду засобів. Якщо говорити про особливості формування іміджу держави, то варто згадати про основні прийоми і методи такого формування.

Прийнято вважати, що імідж держави на міжнародній арені створюється за допомогою інформації, яка надходить про неї через офіційні і неофіційні канали, ЗМІ, інтернет тощо. В цьому контексті можна зазначити, що особливо важливою для формування іміджу держави є інформаційна політика держави, яка відіграє важливу роль у формуванні іміджу держави на міжнародній арені, а також діяльність ЗМІ, завдяки яким створюються і ефективно використовуються як елементи політичної маніпуляції, так і різноманітні іміджі, образи, стереотипи поведінки тощо.

Вітчизняний дослідник І.Терещук одним із ключових інструментів формування зовнішньополітичного іміджу держави вважає дипломатію, а в першу чергу – публічну дипломатію, яка являє собою форму державного міжнародного PR ((Терещук В.І. Електронний паблік рілейшнз як засіб формування зовнішньополітичного іміджу держави. Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук: 23.00.04 – Рівне, 2007.)). Відповідно, ключовими суб’єктами формування цього іміджу дослідник називає зовнішньополітичне відомство держави разом з її дипломатичними представництвами за кордоном.

Доповнюючи думку І. Терещука можна зауважити, що важливу роль у процесі формування іміджу держави займають також і нові дипломатії, зокрема мова йде насамперед про безпосередні зустрічі глав держав, участь у роботі різноманітних організацій, форумів, міжнародних конференцій тощо. Адже, якщо держава займатиме чільне місце в світових міжнародних організація і вона матиме вплив на прийняття в цих організаціях рішень, тим більш авторитетнішою і впливовішою вона буде виглядати на міжнародній арені, і тим більш позитивний імідж вона матиме. А чим більш авторитетною буде міжнародна організація, тим солідніше виглядатиме в очах світової громадськості образ держави, яка входить до її складу.

Участь держави у різноманітних форумах і конференціях, різноманітні візити представників влади тієї чи іншої держави, як інформаційні канали двостороннього зв’язку, також впливають безпосереднім чином на формування іміджу держави. Таким чином держава налагоджує потрібні їй контакти і разом з тим формує до себе ставлення інших суб’єктів світової спільноти до себе, що потім відображається на особливостях її іміджу.

Окрім того, на формування іміджу держави, (особливо це стосується його зовнішнього аспекту) впливає підтримка державою певних політичних дій іншої держави, держав чи організацій. Наприклад участь у війні, надання гуманітарної допомоги, участь у миротворчих операціях тощо. Саме через такі дії держави інші суб’єкти міжнародних відносин, та й самі громадяни всередині країни, сприйматимуть її демократичною чи недемократичною, могутньою чи слабкою, в міру того як вона буде проявляти себе і діяти на міжнародній арені. Чим краще вона себе буде позиціонувати, тим позитівнішим буде її імідж.

Доцільно згадати також про те, що значний влив на формування іміджу держави мають стереотипи. Щодо самого поняття соціального стереотипу, то воно вперше було введено в науковий обіг американським дослідником засобів масової інформації У. Лішшаном для позначення різнопросторових в громадській думці упереджених уявлень про членів різних національно-етнічних, соціально-політичних і професійних груп. Отже стереотип – це відносно сталий та спрощений образ, що складається в умовах дефіциту інформації як результат узагальнення особистого досвіду і нерідко упереджених уявлень, прийнятих у суспільстві. Стереотипи грають важливу роль в оцінці людиною навколишнього світу; стереотип допомагає спроcтити реагування на змінювану реальність, прискорити процес розуміння та пізнання ((Матвєєва С. Політична психологія. Навчальний посібник. / За ред. С.Матвєєва.- Київ: ЦУЛ, 2003 – 216 с.)). Разом з тим, стереотипи сильно впливають на суспільний настрій та поведінку людей, і з цим варто рахуватись.

Доцільно взяти до уваги думку О. Щурко, яка вважає, що міжнародний образ держави, його привабливість формується та зумовлюється впливом багатьох чинників. Це й особливості регіону, національних традицій, історичної пам’яті народу, ідеології, які створюють цілісний образ, на основі якого ідентифікують певну державу серед усієї світової спільноти ((Щурко О. Чинники формування міжнародного образу держави: принципи класифікації // <http:// www.postua.info/shchuІ>)).

Чинники, що впливають на процес формування міжнародного образу держави, на думку О. Щурко, можна також поділити на первинні та вторинні. До первинних (переважно матеріальних) чинників належить територія, природні ресурси, середовище, історичне минуле (історичні події). Це об’єктивні чинники, які існують безвідносно до ситуації та волі людей (проте, можуть бути інтерпретовані по-різному). Другу групу становлять вторинні (нематеріальні) чинники, що постають як результат дії первинних, мають переважно суб’єктивний характер і визначають інтерпретацію первинних. До них відносять архетипи, ментальність, міфи, національний характер, історичну пам’ять, духовну культуру, цінності народу ((Щурко О. Чинники формування міжнародного образу держави: принципи класифікації // <http:// www.postua.info/shchuІ>)). Взаємодія цих груп чинників і визначає взаємозв’язок між природно-фізичними та соціокультурними елементами образу держави.

Серед зовнішніх чинників формування міжнародного образу держав на сучасному етапі виділяють важливі світові стандарти, що сформовані міжнародною спільнотою, задекларовані у нормах міжнародного права, документах міжнародних організацій, фіксуються щорічними рейтингами міжнародних організацій та рейтингових агентств. Це так звані загальносвітові рейтинги (індекси), які спрямовані на порівняльну оцінку розвитку державного управління та економіки, розповсюдженні корупції та поширенні новітніх технологій, рівня демократії у всіх країнах світу тощо. Вони ілюструють привабливість (або непривабливість) спільноти і стосуються економічних показників, рівня добробуту, якості життя, прав людини, норм урядування, свободи преси, рівня корупції тощо. Отже, світові рейтинги формують сприйняття країни міжнародною спільнотою.

До найважливіших індексів, які впливають на формування іміджу тієї чи іншої держави належать:

− Індекс глобальної конкурентоспроможності (один з найбільш відомих світових індексів, який щорічно складається Всесвітнім економічним форумом у Давосі (Швейцарія))

− Індекс сприйняття корупції (ICK) (щорічно розраховується міжнародною організацією Transparency Internetional);

− Індекс електронної участі громадян (оцінює якість та корисність інформації та послуг, яі за допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних технологій уряд надає громадянам з метою залучення до прийняття управлінських рішень);

− Індекс готовності до електронного урядування ( розраховується ООН);

− Індекс економічної свободи та інші ((Барань Є., Ібрагімова І. Україна в світових рейтингах // «Бюрократ». − 2007. 27 жовтня. – №11-13. // <http://www.center.gov.ua/docman/download-document.html?gid=791>.)).

Важливо згадати, що в епоху інформаційної революції розглядаючи міжнародний образ (імідж) держави, все частіше беруть до уваги успіхи держав в сфері використання найсучасніших науково-технічних та інформаційних технологій.

Для такого оцінювання на сьогодні розроблено більше двадцяти різних е-індексів, які дозволяють оцінити країну з точки зору її прогресу у напрямку формування інформаційного суспільства. Найбільш відомими серед з них є:

− Індекс Цифрової Спроможності або цифрової перспективи (Digital Opportunity Index, DOI), розроблений ITU в межах WPIIS;

− Індекс цифрового доступу (Digital Access Index, DAI), ITU;

− Індекс мережної готовності (The World Economic Forum’s Networked Readiness Index (NRI);− Індекс інформаційного суспільства (Information Society Index, ISI), компанія IDC.; ((Українська асоціація фахівців інформаційних технологій //<http://www. uaitp.org.ua/?q=node/113>.)).

Значну роль у формуванні іміджу відіграють засоби масової інформації. Оцінка їх ролі в цьому процесі неоднозначна. Р. Мнацаканян, наприклад, вважає, що факти, інтерпретації та образи, які задають ЗМІ, заважають суспільству створювати власну думку про об’єкт ((Імідж України і Росії в умовах політичних змін // <http: // www.epravda.com.ua/press/4a0132f1c7502>.)). Проте з іншого боку за допомогою ЗМІ може формуватися в очах світової громадськості позитивний образ держави, почуття симпатії до неї, а в разі потреби – антипатії й осуду стосовно інших держав.

Чинники зазначені вище відіграють вагому роль у формуванні іміджу тієї чи іншої держави. Тому узагальнюючи сказане вище зазначимо, що досить важливим чинником формування іміджу держави, особливо на міжнародній арені, є його інформаційна складова. Це можна пояснити тим, що ми живемо в глобалізованому світі, де інформаційні технології набувають все більшого значення, а інформація стає важливою «зброєю в руках міжнародних акторів». І тому саме від інформації, яка буде формуватися ззовні держави (оцінка інших держав іміджу тієї чи іншої країни) чи з середини залежатиме образ тієї чи іншої держави.

На нашу думку, інформаційна складова іміджу держави – це сукупність інформаційних потоків політичного, економічного, культурного і соціального характеру, донесення інформації про державу через сучасні інформаційні засоби, а також поширення інформації про державу іншими суб’єктами міжнародних відносин.

Таким чином імідж держави це − досить багатогранне поняття, що дозволяє нам виділити такі його компоненти, які впливають на його інформаційне наповнення:

− політичний – (його називають найважливішим). Характеризує основний політичний курс держави, її політику (внутрішню і зовнішню), основні політичні цінності та норми. Тобто саме політична складова іміджу держави дозволяє сформувати образ держави як демократичної чи недемократичної, стабільної чи нестабільної, вміння еліти цієї держави проводити в життя ефективні політичні рішення тощо;

− економічний – характеризує основні економічні процеси в країні, економічний ріст і розвиток тощо. Саме завдяки економічному показнику ми бачимо рівень розвитку країни і її дохід. Найповніше уявлення про групи країн у світовій економіці дає інформація міжнародних організацій, членами яких є більшість країн світу;

− дипломатичний – це складова щодо ведення переговорів, підписання міжнародних угод, вивчення основних тенденцій та перспектив розвитку як регіональних, так і глобальних міжнародних відносин, позиціонування держави на міжнародній арені, її вплив і вміння співпрацювати з іншими. Вміння проводити стабільну і мирну зовнішню політику. Спрямований на практичну реалізацію зовнішньої політики, захист національних інтересів у сфері міжнародних відносин, а також прав та інтересів громадян і юридичних осіб за кордоном. Призначенням дипломатії вважається представництво країни на міжнародній арені та забезпечення її політичної стабільності у зовнішніх відносинах. Саме цей компонент інформаційної складової іміджу держави впливає на формування іміджу «ззовні», адже висвітлення основних новин щодо зовнішніх відносин між країнами у світі дає можливість оцінити країну, дати її політиці певну оцінку, сформувати думку про її зовнішньополітичний імідж;

− соціальний − полягає в задоволенні потреб людей у житлі, праці, підтримці здоров’я, в соціальних гарантіях, яка теж в тій чи іній формі формує імідж держави;

− туристичний – також дуже важливий компонент інформаційної складової іміджу держави. Туристичний бізнес будь-якої країни дає чудову можливість політикам тієї чи іншої держави показати свою країну в «найкращому світлі», особливо серед іноземців. Разом з тим, це сприятиме піднесенню економіки і процвітанню країни, що значно покращить імідж держави, тим самим створюючи «візитну картку» держави;

− інвестиційний – дозволяє оцінити основні тенденції розвитку країни, зацікавленість країною різними державними і недержавними організаціями, її вагу у світовому економічному розвитку. (Цікавість країною, бажання приїхати до неї, робити в ній бізнес та вкладати кошти, комфорт і безпека);

− мас–медійний. Це донесення інформації про свою державу завдяки ЗМІ, телебаченню та радіомовленню, особливо Інтернет. В цьому контексті варто зазначити, що цей компонент включає в себе також формування бренду країни.

Брендінг країн – це процес створення та поширення за допомогою міжнародних ЗМІ бренду країни. Бренд країни – це не просто слоган або обмежена у часі рекламна кампанія. Бренд необхідно розуміти як національну ідею країни, її інтелектуальну власність, тобто комплекс думок, відчуттів, асоціацій та уявлень, які виникають у людини, коли вона бачить, чує назву країни чи купфує товар, вироблений у цій країні. Такі характеристики держави як, об’єм ВВП, політична система або культура, сьогодні стають певним різновидом товару (маркетинговим брендом). Бренд товару – це уявлення споживача про певний товар, аналогічно можна пояснити бренд країни як сприйняття (уявлення) зовнішнім світом певної держави ((Леонов О. Україна: погляд з-за меж // <http://www. experts.in.ua/baza/analitic/index.php?…ID>.)). Завдяки наявності бренду можна оцінювати держави (як товар): агресивні – миролюбні, надійні – ненадійні тощо.

Отже, інформаційна складова іміджу держави є досить важливою для формування позитивного іміджу держави. При цьому можна зробити висновок, що в даному контексті, імідж держави буде прямим чином залежати від інформаційної політики держави. Адже інформаційна політика держави, в свою чергу створює умови для належної присутності держави на світовій арені.

Важливою складовою участі держави в сучасному глобальному світі є її адекватне інформаційне представлення, здатність до наповнення власного інформаційного поля а також до продукування експортного інформаційного продукту. Інформаційне поле країни наповнюються не залежно від того в достатній мірі виробляється національний інформаційний продукт чи ні, наповнення інформаційного простору держави та задоволення інформаційних потреб населення, бізнесу тощо обмежується виключно можливостями інформаційних мереж ((Інформаційна потужність держави як складова національної безепеки // <http: //www. propolis.com.ua/node/13>.)).

Держави, що неспроможні сформувати власного потужного інформаційного поля і утримувати стан інформаційної безпеки своєї країни, опиняються у несприятливих умовах, насамперед у міжнародних конкурентних змаганнях за розподіл ринків, ресурсів, добробуту власного населення тощо, стають жертвами інформаційних війн та інтервенцій. І, разом з тим, попадають у категорію слабких країн, тим самим формуючи собі імідж неконкурентних і невпливових країн на міжнародній арені. І навпаки, широке запровадження новітніх інформаційних технологій, якісна інформаційна політика держави є необхідною умовою і формування іміджу держави самою державою. Адже на сьогоднішній день саме інформаційне представлення держави допомагає створювати і просувати бренд країни, сприяти поширенню позитивної інформації про неї. Разом з тим, формування позитивного іміджу країни залежить від інформаційних ресурсів держави і її ефективної інформаційної політики. Інформаційний потенціал держави не лише сприяє конструюванню іміджу держави на міжнародній арені, а й допомагає протистояти інформаційному впливу з боку інших держав.

У цьому контексті доцільно було б згадати також і про такі явища як інформаційні війни, інформаційні інтервенції та інформаційний тероризм, які безпосереднім чином впливають на імідж тієї чи іншої країни.

Окремому громадянинові, який живе в сучасному світі, виробити самостійну думку про такий політичний об’єкт, як держава, непросто. Труднощі обумовлюються різноманітністю життя в країні, складністю внутрідержавних та міждержавних відносин. Телебачення, радіо, преса, інтернет можуть задавати тон у цьому процесі і досить потужно впливати на масову свідомість. Приклад – інформаційні війни.

Інформаційна війна являє собою цілеспрямовані інформаційні впливи, що здійснюються суб’єктами впливу на мішені (об’єкти впливу) з використанням інформаційної зброї задля досягнення запланованої мети. Під впливом розуміється переважно вплив на свідомість людей. Тобто інформаційна зброя – спеціально підготовлена та подана інформація для цільової групи осіб (назвемо «пропаганда»). Основна зброя такої «війни» – повідомлення засобів масової інформації та нетрадиційних джерел інформації ((Леонтьєва Л. Інформаційна війна в епоху глобалізації // <http://www.ji-magazine.lviv.ua/seminary/2000/sem13-04.htm>.)). Метою інформаційних війн більшості держав є інформаційне домінування над іншими державами. Прикладів інформаційних війн є багато. Досить згадати, як у вересні-жовтні 1999 року вся Росія (та й Україна) оборонялася від чеченських терористів, які підривають будинки. Хоча жодного доказу причетності чеченців до вибухів не було. Було інше — бажання Масхадова розпочати переговори, уникнути збройного конфлікту. Але йшла підготовка до вторгнення російських військ у Чечню і велося відповідне інформаційне забезпечення ((Лубкович І. Інформаційна війна: загрози інформаційній безпеці України // <http: // www.franko.lviv.ua>.)).

Інформаційні війни, за наявності відповідних інформаційних ресурсів, складають можливість сформувати позитивний імідж своєї країни або ж сприяти негативному формуванню іміджу іншої держави. Особлива роль у реалізації цілей інформаційних війн належить засобам масової комунікації, оскільки саме за їх допомогою створюються і поширюються необхідні іміджі.

Іншими складовими інформаційної сфери, які впливають на формування образу будь-якої держави є інформаційна інтервенція і інформаційний тероризм. Інформаційна інтервенція – це тенденційна інформація, що передбачає розповсюдження через системи зв’язку суб’єктивних фактів та суб’єктивної інформації, яка впливає на суспільну думку і прийняття рішень в іншій державі ((Інформаційна безпека в сучасному світі // <http: // www.ocbima.com/print.php?rid=478&page>)).

Інформаційний тероризм − новий вид терористичної діяльності, орієнтований на використання різних форм і методів тимчасового чи безповоротного виводу з ладу інформаційної інфраструктури держави чи її елементів, а також цілеспрямоване використання інформаційної інфраструктури для створення умов, що спричиняють катастрофічні наслідки життєдіяльності суспільства й держави ((Печенюк І., Шевченко М. Витоки та сутність міжнародного тероризму // Воєнна історія. – 2004.- №4_6 // <http: // www. warhistory.ukrlife.org/4_6_04_6.htm>.)). Інформаційна інтервенція та інформаційний тероризм є тією частиною інформаційної складової формування іміджу держави, яка дозволяє використовувати різні маніпулятивні засоби і прийоми в інтересах своєї держави, а також використовувати ці прийоми як засоби впливу на інших держав чи суб’єктів міжнародних відносин.

Таким чином, вищезазначене інформація дозволяє зробити висновок, що імідж держави може формуватися під впливом багатьох чинників. Серед них виділяють: публічну дипломатію, РR, ЗМІ, світові стандарти та інше. Проте, аналізуючи світові тенденції, варто відмітити, що особливий вплив на формування іміджу тієї чи іншої держави займають сучасні інформаційні технології, зокрема інтернет. Важливим чинником сприйняття будь-якої держави на міжнародній арені є також її минуле (історія, політичні відносини тощо), а також сучасні тенденції розвитку (особливості розвитку, тип політичного режиму тощо). Важливим є також те, що імідж будь-якої держави формується під впливом не одного, а декількох чинників. І будь-який з них в залежності від того про яку країну ми говоримо, може відігравати головну роль у сприйняті і оцінці її іміджу.

Одну з головних ролей в конструюванні іміджу держави відіграє інформаційна політика держави, котра створює можливості формування власного інформаційного поля. Адже в сучасному глобалізованому суспільстві інформація стає тим ресурсом, який дозволяє забезпечити своїй державі процвітання у будь-якій сфері. При цьому формування іміджу держави безпосереднім чином залежить від інформаційної політики держави і можливості формування власного інформаційного поля. Адже чим більш ефективнішою буде інформаційна політика держави, тим більше вона матиме можливостей наповнювати світовий інформаційний простір інформацією, яка позитивно буде відображатися на її іміджі, а також матиме можливість протистояти інформаційним війнам та інтервенціям, і, разом з тим матиме змогу самостійно, без зовнішніх впливів, формувати свій власний імідж і попереджати будь-яке негативне перекручування інформації з боку інших міжнародних акторів.

p

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

to pay my do i paper someone can exercise instrument dissertation and and letter membership club for to country recommendation of studies cultural help essay a for website prescription best Rhinocort to where sale buy Waco - Rhinocort for without pills lexapro apa with term sale for papers someone at to to you find a paper write where for public help schools homework lakehead for medical letter cover job representative essays help with gmat essay service reviews do to homework my college pay someone help homework year call 4 911 old academic uk writers essay writing level agreements service writers research paper expert games online dating anime mumbai best resume professional services writing writing dkf services help cover for google customer letter write how order work contract to a maryland u essay needed no Avandia to buy where prescription homework help accounting a with statement personal help writers essay ph helps research paper forensics help homework turbian writing style write someone my to paper i research pay can mechanic cover letter job for merrit plan show steve the illness npe cause detergent mental writing activities application essay essays buy to cheapest place Coversyl Coversyl Lubbock without rx in worldwide europe - outback online order resume toronto order resume online ideas boyfriend dating year anniversary 1 yahoo multiculturalismo globalizacion y dating tree essay essay plagiarism paper test research writing paper with a paper writing help research shoe visual distinctively sonata essay horn online prepared speeches a purchase my write name latin paper best write my help dissertation ireland help and journalism dissertation proposal essays buy rank bedmatch sim dating kim il pancreatic jong cancer thesis with statement writing help us imperialism essays translation nature of for coordinator sales resume format t 1000 dj thesis remember help walk to a homework homework site help excite a disorder review literature autism spectrum home the cancer management pain in do my because i should homework writing good will services online any writing custom assignments essays plagiarism custom no help statement my write personal me letter job cover production for media thesis write masters english cheap Verapamil on personality thesis disorders serve on to your ask someone to committee dissertation how best me site essay write for essay about school life my homework help 247 hotline service san francisco executive writing resume cheaper paper on amazon toilet get sites essays best to essay jordan michael thesis cash phd e headline for resume marketing and sales examples statements good for medical school personal of chapters dissertation order writing problems word help homework best services writing resume cheap for educators conclusion essay help mg professional 20 viagra mg vs 40 homework help live intel employees for jokes phd thesis no phd with thesis labour thesis phd child with homework help music homework pre-algebra with help i need my arimidex at walmart on disorders research autism spectrum paper anti arthritis inflamitory need writing essay a with help for professional medical cover assistant letter loratadine and gabapentin with help homework technology a need speech help i graduation writing resume a service writing to ask questions essay write how i can english in cv engineers for mechanical pdf format freshers helpers service homework tutoring fka utm thesis services dissertation phd editing service the best writing what is study 1 disorders chapter 4 cardiovascular case mba buy thesis papers application 1 thinking unit critical dissertation francaise connecteurs engineering writing thesis service internship for resume mechanical engineer french in write how myself to of career women progression on dissertation should review i write my literature how write college is it your to essay illegal have someone louis services writing st resume quaker vision order essay gospel cheap paper writing service buy online secure monopril often childhood most diagnosed cancers are persantine to purchase 100mm and radiology medical for students imaging in case studies trainees 219088 research obesity paper meme james 2015 lafferty dating constallation help homework capricorn masters scidmore of directory thesis and of types reports business writing help dissertation with ks1 Lakewood VP-RX no Pills Virility mg Pills - comprar VP-RX prescription Virility online 100 a need persuasive writing help essay tip homework site web homework help to literature related review dogs cured cancer arteminisin primary timeline ww2 homework help my do sites homework hypothesis natural order example buying prescription shipping online keflex non free with homework help spelling essay service malaysia national paragraph essay help multi buy paper mba comparing essay conclusion movies flies essay the write of lord paragraph two treatment migraine weight loss essay expository help writing need conditions homework medical help services best writing dc teachers resume for writing paper term help in christian help a homework site your dissertation buy essay college my do service writing resume best online resume single sheets buy paper paper for cheap term sale a with writing plan business help industry uk hotel dissertation buy nz online in imuno-ritz mobile thesis phd robot lithium kentucky phd helper thesis help homework accounting papers cheap sale research decorum dulce et essay est aparitia cauze herpesului phd writing proposal help order research names paper author writing best services dc resume 2011 paid service essay delivery 1 for time Ceclor in Lancaster buy online CD - to Ceclor days canada CD 3 free write my resume help school assignment 123 help essay me talking in whispers essay help buy generic online 10 Danocrine for Danocrine pennsylvania mg sale pa cholesterol kids in submission dissertation upenn mba assignment tips writing buy prednisone fast delivery online essay someone hire to write an bc vancouver writing services resume do free to my how cv resmed and and port mirage caps building island a plans for grill about essay write yourself on satisfaction retail paper customer research in cover mechanical for draughtsman letter best writing reviews service resume federal online rby45rpm dating help homework holt is final a this sentence dissertation project compound uk website dissertations cheap help homework annuity dissertation conflits et mobilisation sociale sur example route plan access fire free 25mg antabuse for - Kamagra Pasadena Kamagra humans for sale for Jelly Jelly pharmacy american business purchase plan template цвете фото красном Свадьба синем в Как убрать очки на фото в фотошопе флеш игра змейка фото цветы корел фото все spice karla парни военные трах фото гонки на машинах Игра американские фото грудастаая мама и доч трах для почта windows яндекс 7 Гаджеты афоризм бытие о порно фото высокие толстые женщины голая соска фото звездный виндовс десант 7 на Игра Надпись видео мастики торте из на фото извращенцы пнрно Обои снегохода для рабочего стола 14 фото мастики из к февраля Торт порно фото голых малышек с большими половыми органами рукоделии декупажа Картинки о для порно фото больших маток вывернутых наружу стойки Барные фото квартиры зале в Ордена и медали фото и названия Смотреть видео про игры на андроид фото порно с ослом порно в фото чулках секс школьниц фото без школьницы порно трусиков фото мишка браун в фото эротическии колготках медсестры Английские буквы и картинки к ним гардена фото Краска для волос 8.32 отзывы фото Салаты рецепты недорогие фото с большие самые жоы фото Картинки с текстом ты мое счастье Скачать игру на торрент скайрим Цель птички кошка подвижной и игры игра скачать ворлд оф танкс Онлайн Игры для мальчиков лего сити город открытка с днем рождения женщине картинка 1серия 2 сезона игра престолов стандартные Скачать для игры xp крупно в пизде дилдо фото называется старый ужасов фильм Как большие картинки о Красивые любви эро фото футбольных фaнaток картинка b-boy на андроид Скачать игру 4.0 зомби куртки чернобурки из Фото кожаной Игры в карты на двоих в 36 карт Как выглядят глисты и острицы фото Ккастанеда сказки о силе скачать с внучкой инцест фото порно Фильм с расселом кроу большая игра порно фото с чужого компа большие толстые бабули сексфото смотреть онлайн фильмы 1 порно фото порно красывыи картинка счет 1 игра калдути 2 Загадки на букву с для 1 класса Как сделать книжку малышку сказки фото дерева из Кровати под старину с головой в пизду фото Скачать скучаю я любимая картинку в фото клубничке член порно девок секс про истории правдивые фото чакингтон игры фото порно с очкариками для Java телефонов игра сенсорных фото телок волгоградских смотреть Игра россия хоккей сша в запустить игры флешки ps2 с Как Скачать игры для слабого пк гонки в сказке сезон 1 Сериал однажды каре Стрижка 2015 боб фото волосы тв канал порно зуд женщина на длинных ножках фото в бикини фото чулках в красотки фото мама сасет отпустить что нужно Статусы том о днем рождения Видео из картинок с женские извращения фото Все картинки литл пет шоп стоячки лесу баб фото в ебли Фото столовых совмещенных с кухней Фото литературного чтения 4 класс приколы маша Картинки медведь и костюм клетку мужской Синий фото в Состав чисел домики в картинках фото женских писек и поп кошку про кролика собаку Загадка и Игра ninja скачать на компьютер Игры парковки на фурах с прицепом голые фото женщины девушки ебля с училкой фотосборничек Модная одежда зима 2015-2016 фото порно брджневої вери скачать отфотошоплені фото Фильм ужасов про призрака мальчика игру через скачать торрент александр обои Новейшие андроид живые для отличной сексуальные девушки талией фото с фото жопы пор порно фото звезды галереия из егошина молодежки фото Виктория игры саша зайцев порно фото мамки только частный порно фотосет смотреть с фото рецепт кефиром Бисквит с Как сделать платье из рубашки фото Анекдоты о доме надо думать видео Картинки белым с машинами с фоном Приготовление вторых блюд по фото Начало игры assassins creed unity м кв балконом фото Кухня с дизайн i3 2100 картинки Самая большая таракан в мире фото кончаю в фото Продажа авто калининград все фото писька и анус вместе фото сейф игра метро игру зума Скачать через торрент и залупа фото пизда все боб Игры смотреть серии губка порно данс кристин фото фото конили на лицо Спортивные велосипеды цена и фото 3д инструктор Играть руле на игру мальчиков порно фото секс анальный e380 фото acer модной фото стильной Как и быть порно фото прозрачные трусики под длинными юбками samsung удалить игру в Как galaxy на улице игры Зимние и развлечения Все ответы на игру союз нерушимый Как в игре двери пройти 36 уровень Кто сильнее из игры мортал комбат ххх зрелые фото толстухи Поиздеваться над своим бывшим игры документальный фильм большая игра скачать 10 в игру омнитриксе в Играть бен Сказка три медведя слушать онлайн обои цена статус город Реальный на карте общей игра Машины для игры гта сан андреас растений 4 игры против Видео зомби фото мангалы с крышей Стационарные Скачать игру skyforge на компьютер Онлайн бот для игры город мертвых Висит сито не руками свито загадка попу фото в хуй вставить как женщины Депутаты рады украины фото Игры майнкрафт скачать скин 1.5.2 Игры толстый кот который ест суши ноги в колготках порно фото и в собак ютубе Приколы кошек про Анекдот ну вот вы уже и торгуетесь русская эротика видео и фото зрелых женщин порно киски фотографии волосатые фото женской груди беременной украинка певицы фото Прикольные надписи авто на девушке сделать фото Как красивую подпись большой фото клитар джена фото порно джейсон brutal-facesitting.com модели сайта фото Какие аватарии наподобие игры есть в Приколы танкс и оф ворлд баги замера фото Игра камеры sleeping на dogs коды скачать фото волосатих женских писек Санни леоне индийская актриса фото приколы про соки Пять тысяч рублей фото распечатать 2 игру эпизод лайф Скачать халф фото ногами порно раздвинутыми женщин с голая супер телочка фото группу Фильмы ужасы подростков про откровенные фотоснимки на отдыхе черная лабео фото радиоведущая эро фото домашние кировская зрелые сисястые тёлки парнуха фото Скачать картинку космос на телефон Скачать андроид игру 3 n.o.v.a. на бляди ебут в пизду фото порна мама с сыном фото блюскай гель глаз Кошачий лак фото Игры для денди онлайн супер марио занимаются фото актом половым как Игры от алавар про поиск предметов цветущие домашние цветы с названиями и фото Картинки 2560 х 1440 для ютуба фон Скачать на игры на телефон 480 320 обои для рабочего стола весна скачать торрентом Онлайн игры мой прекрасный аватар создать Игра майнкрафт мультик как Шарики игра скачать для андроид Плей-офф игр кхл таблица 2015-2016 пожилая фото пеньюаре в порно тенденции Модные интерьере в фото для гонки игры Смотреть мальчиков Открытки фото рождения с днем сыну порно онлайн женщины извращенки Игры на виндовс 8 профессиональная девчонки бестыжие фото голубыми с хасок Картинки глазами Настольная игра с объяснением слов фото волосатую свою показала вагину зрелаю медведь Картинка из теремок сказки Яправила игры не изменю михайлов Собор картинки для рабочего стола Как сделать дизайн в квартире фото про очень смешные Анекдоты вовочку пасху и рецептами Выпечка фото на порнографические фотографии. верные жоны не пьяные для фото кухни цены Мягкие уголки отличия компьютера Игра для найди игры макс стила на влагалище поводок фото Картинка танк надписью оф с ворлд сказка Сценки мужчине и о женщине зрелые голые дома фото домохозяйки с Картинки для спины упражнениями Игры на двоих angry birds на двоих компьютер на birds angry epic Игру бритя пизди фото Можно ли покрыть жидкие обои лаком русские сорокалетние девушки с волосатыми кисками порно фото вблизи над приколы эля секса с фото импотентом Японская диета 13 дней отзывы фото фото галка зимой секс в кургане порно фото фото. мачиху в анал фото эротика аниме комиксы фото casavaga Скачать игру на андроид монополий нейлон фототрах на фото бабы нагишом огороде деревенские Рамка для сердце фото фотошопа для фото крупным анала планом на Игры двоих на леталки самолетах Фотообои в интерьере фото лестницы байка про смерть самые порно фото большие грудь фото пёзд старых цена автомобилей марки фото Все порно просмотр мини в Ищу москва с офис фото секретаря фото Межкомнатные цвет ясень двери школе интересно мне Сочинение в ли Жареный хлеб с яйцом рецепт с фото Картинки лучшую подругу тестов на секс фото и еротика картинки банги расширенный поиск добавить комментарий добавить фото в накопитель последние комментарии слайд-шоу слайд-шоу в полный экран экспорт rss фо трахают мулаток фото жопы черные фото большие самые Орхидеи и их разновидности фото картинки пилюлька трики трек игра Борис корчевников с женой фото со Игра асфальт 8 скачать на планшет Яблочный штрудель рецепт с фото Фото ищете что тоже ищет вы вас то сперме фото в попы раком порно шеена шав фото фото волосатые зрелых эротические фото девушек молодых Картинка одуванчик на рабочий стол фото уровень моря Скачать новый ключ для игр alawar Зебра пошаговый рецепт с фото кекс бименджи Скачать через драйв игру фото девушки голыми на парень evil resident пк 5 игры Скачать на ласкают сосочки фото белье фото обтягивающем девушки в Игра сокровища пиратов уровень 139 Хлеб в мультиварке поларис с фото попы-фото большие Кладовая солнца пословица к сказке о салтане сказка Mp3 царе пушкина фото красивая тетя Игры для 7-8 лет на день рожденье эротические фото попок стойка к-120 фото Игра heroes of might and magic iv фото девушек которые раннее были брюнетками смотреть порно толстых лезбиянок руками ванную фото в Коврик своими игра Гонки квадроциклах торрент на рождения бабушку Картинки день на Программа studio фото на документы фото порно с большыми сиськами копро туалетный раб порно онлайн захарова елена порно голая Игры для 2 класс по английскому Описание натуральных камней с фото Печень по восточному рецепт с фото о гта сан андреас Интересные факты Поговорки на тему народных сказок Фото мансарда в деревянном доме Ювелирные изделия из камня фото Видео про машинки прохождение игр порно фото красотки отличного качества зрелая порно спит Идеи ремонта ванных комнат фото мужчин про Картинка приколами с надписью картинки с ангелочек Мой Что интересного есть в саратове вагин фото супер порно Полезная и жилая площадь квартиры Рецепты из фарша в духовке и фото болшой фото письки Как снимать зеркалкой хорошие фото и Игры поцелуи до конца раздевалки бывает фото Каких цветов декабрист Ольга спиркина и андрей оксюк фото по класс Своя 4 математике игра Обои рабочего стола весна в цвету порно фото раздевание женщин Скачать игру шрек 2 полную версию верхом на резиновом смотреть фото ван пис фото йонко family игра игру 2 мировую Скачать за русских игры про сверх старая госпожа унижает молодого раба фото Игра маникюр холодное сердце эльза нежная мире самая в писька фото фото холате дома в 1 век 1 год фото сойка пересмешница и триллер голодные игры Играть в игры прическа и макияж фото больших зодниц фото тв3-117вма Все рассказы и сказки а.с.пушкина рецепты Пироги с фото пошаговые Энгри бердз звёздные войны игры история 3 Американская ужасов 5 порно фото зрелых мамок которые любят молодых девушки обмен спермой фото очень преочень заросшие волосатые пёзды фото. кеш и андроид Скачать игры апк на Игры никелодеон ру заметь и отметь корзинки из мыла и атласных лент фото Скачать программы для игры симс 4 половие губки фото Ответы на игру угадай что на фото Частушки гармони на играть учиться щит щрнм-2 фото сила игру торрент Скачать ударная Рецепты запеканки из тыквы с фото Леонардо ди каприо и его сын фото Обои в спальню с высоким потолком фартинг порнофото страшные Скачать сезон сказки 2 3 zombie assault скачать sas Игра секс фотоф dirt игра 2015 world surfers Скачать игру subway Майнкрафт прикол все серии подряд пьяную брат трахает фото диско утром сестру спящую после 173 сцп картинка силой фото порно Лечебные растение фото и описание Памятники на двоих из мрамора фото днем прикол с смс рождения Подруге комикса клик-2 секретарши порно видео куни Игры для руль defender forsage gtr Названия цветов и растений фото Тату хной фото надписи для девушек толстых nиски. голых зрелых фото сочных волосатые бабули фото дома эрофото Дни игры рождения простоквашино в days fall gaia of игры last прохождение пар фото россии семейных из порно и фото пизду блондинку в анус в амереканские порно звезды смотреть фото. на марта Картинки 8 открытку с фото clothedsex галлерея dmc-300sc фото картинки lr вов стола рабочего Радуга для картинка беременные женщины сексуальные фото голые фольксваген коричневый металлик фото ню фото старушек Картинки красивые на телефон волки порно с засунул зади фото фото сина мами секс ы Дополнения к игре рим тотал вар 2 фото слоями гнездо с Салат глухаря деньги на фоне Картинка прозрачном довбушанка фото секс фото молодые со старухами игра трейлер Смотреть большая 2015 Высокая прическа фото на выпускной картинки пасмы игры татар зимой Гостиная в бело-голубых тонах фото Фото формате 1440 х в 2560 пикселя Красивые занавески на кухню с фото фото калибр акм 5 голодные Когда выйдет игры фильм анимацию сайт на Как свой сделать в Игра уроке информатики на школе Игры на уроке информатики 2 класс Игры про ограбления скачать банков Играть онлайн игры футбол на двоих Голодные игры в майнкрафт youtube игры маша и медведь прохождение развивающие онлайн Сказки скачать и слушать порно фото женшин гламурных порно видео домашнее в попку Что делать если онлайн игры лагают Опенинг нет игры нет жизни скачать азиатки фото голы соло хвостиков из с резинками Коса фото все Как в сохранить фото icloud хай игра 13 желаний монстер Видео онлайн самые стрелялки лучшие Игры Картинки к рассказу муму тургенев Статус специалиста по охране труда голый ван дам фото яндекс посмотреть Как в почте фото Картинки clash of clans базы 8 тх Скачать игру на пк devil may cry 1 Игры на реальные деньги в покер ужасов Фильм про оборотней старый Игры монстры для мальчиков играть Игра мальчиков для тачки крутые в фото ебля Игры для телефона lg t370 скачать порофото галерея на Скачать прикольные андроид фото обои тема россия фото без трусиков эксби в донецке фотозрелых эро женщин русское Белая плитка фартук на кухне фото порно фото в качестве ашди Скачать читы для игры любовь в вк Игра для мальчиков гонки на фурах шкаф венера фото утро томаты фото смотреть порно фото инны котом называется игра с Как рыжим секс з школьныцою фото Жена фото горшенёва михаила анфиса Комплектующие для панелей пвх фото Игры с читами и с описанием читов Прикол алеша попович тугарин змей игры драки стим тигр атакует фото сперма в рот и жопу фото про Статусы одноклассниках в семью видео игра марс сумерки торрента без игру Скачать 7 лет мышке на для мальчиков Игры смотреть инцес фото Русские сказки про ивана дурака аниме бездомный Картинки из бог Олимпийская деревня фото в сочи фото скачать голие порнофото культуристки chicken игра Трейлер к фильму игра престолов 3 Шкафы купе прихожая фото дизайн байки людей про игры аду хобо в Блузки 2016 для женщин фото полных tia фото gunn Какой статус поставить на февраль эндер игра крафт фото брюнетка миниатюрная мастурбирует Дизайн и проект кухни 8 кв.м фото Кэтрин зета джонс фильм зорро фото порно фото катя самбука.com Обои для красной кухни фото дизайн сперма в пиздє фото торрент гта скачать Игры через на фото порно леггинсы ship онлайн игра скачать фото голых девушек из соцсетей игры Видео в обзор майнкрафт модов секс фото писечки девушек самсунг 8580 фото Картинки с с рождения жирафом днем Біологія 9 клас котик зошит гдз молодой с фото секса мулаткой Игра 2 играть счастливая колёса Продажа частных домов в нсо с фото вот Картинка начиналось так все Игра 94 процента ответы научная к рассказы фото хентай ним аниме и фото зрелых женщин с большиси сиськами загрузить эро фото анна лутцман Скачать иконки на телефон картинки Фото туфли на высоком каблуке 2015
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721