Імідж держави на міжнародній арені: інформаційний аспект

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Дана робота присвячується розгляду питання іміджу держави на міжнародній арені, чинників, які впливають на його формування. До уваги беруться особливості інформаційної складової іміджу держави. Звернено увагу на основні прийоми і засоби формування іміджу, а також вплив інформаційних технологій і засобів масової комунікації на створення того чи іншого образу держави.

This article is devoted to the examination of the question of the state’s image on the international scene, and factors which influence its formation. The peculiarities of the informative constituent of state’s image are also considered. The attention is paid to the basic methods of the image formation and the influence of the international technologies and mass-media on the creation of the certain image of the state.

В сучасному світі більшість людей звикли сприймати будь-яке явище чи подію через призму інформації, яку вони про неї отримують. І тому важливе місце у позитивному сприйнятті того чи іншого явища, людини, організації чи навіть держави займає формування їх іміджу. Для окремої держави формування її сприятливого образу є важливою складовою її успішності і визнання як серед громадян своєї країни, так і на міжнародній арені. Вдало сформований імідж держави є ознакою її успішної економічної, політичної, соціальної і інших видів політик. Імідж держави служить підтримкою авторитету країни на міжнародній арені, а позитивний образ держави дає більші можливості для просування та реалізації її національних інтересів.

Актуальність заявленої теми зумовлена тим, що в сучасному світі інформаційних технологій імідж виступає тим ресурсом і потенціалом, який не тільки впливає на зовнішньополітичні зносини з іншими державами і ставлення міжнародної спільноти до держави, а й слугує підтримкою авторитету і сили держави на міжнародній арені, виступає однією із характеристик її могутності.

Мета статті − визначити основні чинники, що впливають на формування іміджу держави на міжнародній арені.

Предметом дослідження є інформаційна складова формування іміджу держави на міжнародній арені.

Проблема була висвітлена багатьма науковцями, дослідниками, експертами. Серед авторів, які досліджували питання формування іміджу держави слід виділити Н.Качинську («Політичний імідж держави: структурні та комунікаційні компоненти феномену»), В.Терещука («Електронний паблік рілейшнз як засіб формування зовнішньополітичного іміджу держав»),. А. Демченко та В. Мажейка (Наукові аспекти поняття «Імідж») та Г. Почепцова («Іміджіологія») та інших.

Саме слово «імідж» англійського походження й дослівно перекладається як «образ» (від англ. «image»). Більшість довідників розкривають зміст поняття «імідж», трактуючи його як «образ, що формується цілеспрямовано» як «емоційно забарвлений образ, що склався в масовій свідомості та має характер стереотипу»; або як «обмірковане уявлення чогось побаченого раніше» ((Качинська Н. Політичний імідж держави: структурні та комунікаційні компоненти феномену // <http:// www.viche.info/journal/1738/>.)).

Поняття іміджу досліджувалось багатьма науковцями і вже давно ввійшло до понятійного апарату таких наук, як економіка, соціологія, політологія, психологія, філософія, культурології тощо і вивчається кожною з цих наук відповідно до сфери застосування і використання. Варто додати до сказаного вище, що поняття іміджу з кожним роком набуває все більш широкого розповсюдження і використовується в нових галузях знань та сферах діяльності.

В сфері міжнародних відносин особлива роль належить створенню іміджу держави та іміджу її політичного лідера. Політичний імідж держави, на думку Д. Ольшанського, – «це уявний образ певної держави, що формується у свідомості громадян країни та закордонної аудиторії. Він формується у процесі комунікативної взаємодії суб’єктів економічного, соціального та політичного життя як усередині країни, так і за її кордонами» ((Качинська Н. Політичний імідж держави: структурні та комунікаційні компоненти феномену // <http:// www.viche.info/journal/1738/>.)).

Досліджуючи явище іміджу держави, доцільно зазначити, що ми можемо говорити про зовнішній і про внутрішній аспекти іміджу. Зовнішній аспект, стосується передусім оцінки держави на міжнародній арені іншими суб’єктами міжнародних відносин, або ставлення світової спільноти до тієї чи іншої держави. Щодо внутрішнього аспекту то тут доцільно говорити про тип політичного режиму, стан демократії, економічне становище країни, рівень патріотизму і ставлення громадян до власної держави тощо.

Імідж держави як і імідж будь-якої організації, політика, чи особи формується під впливом багатьох чинників і з застосуванням певних технологій і використанням певного ряду засобів. Якщо говорити про особливості формування іміджу держави, то варто згадати про основні прийоми і методи такого формування.

Прийнято вважати, що імідж держави на міжнародній арені створюється за допомогою інформації, яка надходить про неї через офіційні і неофіційні канали, ЗМІ, інтернет тощо. В цьому контексті можна зазначити, що особливо важливою для формування іміджу держави є інформаційна політика держави, яка відіграє важливу роль у формуванні іміджу держави на міжнародній арені, а також діяльність ЗМІ, завдяки яким створюються і ефективно використовуються як елементи політичної маніпуляції, так і різноманітні іміджі, образи, стереотипи поведінки тощо.

Вітчизняний дослідник І.Терещук одним із ключових інструментів формування зовнішньополітичного іміджу держави вважає дипломатію, а в першу чергу – публічну дипломатію, яка являє собою форму державного міжнародного PR ((Терещук В.І. Електронний паблік рілейшнз як засіб формування зовнішньополітичного іміджу держави. Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук: 23.00.04 – Рівне, 2007.)). Відповідно, ключовими суб’єктами формування цього іміджу дослідник називає зовнішньополітичне відомство держави разом з її дипломатичними представництвами за кордоном.

Доповнюючи думку І. Терещука можна зауважити, що важливу роль у процесі формування іміджу держави займають також і нові дипломатії, зокрема мова йде насамперед про безпосередні зустрічі глав держав, участь у роботі різноманітних організацій, форумів, міжнародних конференцій тощо. Адже, якщо держава займатиме чільне місце в світових міжнародних організація і вона матиме вплив на прийняття в цих організаціях рішень, тим більш авторитетнішою і впливовішою вона буде виглядати на міжнародній арені, і тим більш позитивний імідж вона матиме. А чим більш авторитетною буде міжнародна організація, тим солідніше виглядатиме в очах світової громадськості образ держави, яка входить до її складу.

Участь держави у різноманітних форумах і конференціях, різноманітні візити представників влади тієї чи іншої держави, як інформаційні канали двостороннього зв’язку, також впливають безпосереднім чином на формування іміджу держави. Таким чином держава налагоджує потрібні їй контакти і разом з тим формує до себе ставлення інших суб’єктів світової спільноти до себе, що потім відображається на особливостях її іміджу.

Окрім того, на формування іміджу держави, (особливо це стосується його зовнішнього аспекту) впливає підтримка державою певних політичних дій іншої держави, держав чи організацій. Наприклад участь у війні, надання гуманітарної допомоги, участь у миротворчих операціях тощо. Саме через такі дії держави інші суб’єкти міжнародних відносин, та й самі громадяни всередині країни, сприйматимуть її демократичною чи недемократичною, могутньою чи слабкою, в міру того як вона буде проявляти себе і діяти на міжнародній арені. Чим краще вона себе буде позиціонувати, тим позитівнішим буде її імідж.

Доцільно згадати також про те, що значний влив на формування іміджу держави мають стереотипи. Щодо самого поняття соціального стереотипу, то воно вперше було введено в науковий обіг американським дослідником засобів масової інформації У. Лішшаном для позначення різнопросторових в громадській думці упереджених уявлень про членів різних національно-етнічних, соціально-політичних і професійних груп. Отже стереотип – це відносно сталий та спрощений образ, що складається в умовах дефіциту інформації як результат узагальнення особистого досвіду і нерідко упереджених уявлень, прийнятих у суспільстві. Стереотипи грають важливу роль в оцінці людиною навколишнього світу; стереотип допомагає спроcтити реагування на змінювану реальність, прискорити процес розуміння та пізнання ((Матвєєва С. Політична психологія. Навчальний посібник. / За ред. С.Матвєєва.- Київ: ЦУЛ, 2003 – 216 с.)). Разом з тим, стереотипи сильно впливають на суспільний настрій та поведінку людей, і з цим варто рахуватись.

Доцільно взяти до уваги думку О. Щурко, яка вважає, що міжнародний образ держави, його привабливість формується та зумовлюється впливом багатьох чинників. Це й особливості регіону, національних традицій, історичної пам’яті народу, ідеології, які створюють цілісний образ, на основі якого ідентифікують певну державу серед усієї світової спільноти ((Щурко О. Чинники формування міжнародного образу держави: принципи класифікації // <http:// www.postua.info/shchuІ>)).

Чинники, що впливають на процес формування міжнародного образу держави, на думку О. Щурко, можна також поділити на первинні та вторинні. До первинних (переважно матеріальних) чинників належить територія, природні ресурси, середовище, історичне минуле (історичні події). Це об’єктивні чинники, які існують безвідносно до ситуації та волі людей (проте, можуть бути інтерпретовані по-різному). Другу групу становлять вторинні (нематеріальні) чинники, що постають як результат дії первинних, мають переважно суб’єктивний характер і визначають інтерпретацію первинних. До них відносять архетипи, ментальність, міфи, національний характер, історичну пам’ять, духовну культуру, цінності народу ((Щурко О. Чинники формування міжнародного образу держави: принципи класифікації // <http:// www.postua.info/shchuІ>)). Взаємодія цих груп чинників і визначає взаємозв’язок між природно-фізичними та соціокультурними елементами образу держави.

Серед зовнішніх чинників формування міжнародного образу держав на сучасному етапі виділяють важливі світові стандарти, що сформовані міжнародною спільнотою, задекларовані у нормах міжнародного права, документах міжнародних організацій, фіксуються щорічними рейтингами міжнародних організацій та рейтингових агентств. Це так звані загальносвітові рейтинги (індекси), які спрямовані на порівняльну оцінку розвитку державного управління та економіки, розповсюдженні корупції та поширенні новітніх технологій, рівня демократії у всіх країнах світу тощо. Вони ілюструють привабливість (або непривабливість) спільноти і стосуються економічних показників, рівня добробуту, якості життя, прав людини, норм урядування, свободи преси, рівня корупції тощо. Отже, світові рейтинги формують сприйняття країни міжнародною спільнотою.

До найважливіших індексів, які впливають на формування іміджу тієї чи іншої держави належать:

− Індекс глобальної конкурентоспроможності (один з найбільш відомих світових індексів, який щорічно складається Всесвітнім економічним форумом у Давосі (Швейцарія))

− Індекс сприйняття корупції (ICK) (щорічно розраховується міжнародною організацією Transparency Internetional);

− Індекс електронної участі громадян (оцінює якість та корисність інформації та послуг, яі за допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних технологій уряд надає громадянам з метою залучення до прийняття управлінських рішень);

− Індекс готовності до електронного урядування ( розраховується ООН);

− Індекс економічної свободи та інші ((Барань Є., Ібрагімова І. Україна в світових рейтингах // «Бюрократ». − 2007. 27 жовтня. – №11-13. // <http://www.center.gov.ua/docman/download-document.html?gid=791>.)).

Важливо згадати, що в епоху інформаційної революції розглядаючи міжнародний образ (імідж) держави, все частіше беруть до уваги успіхи держав в сфері використання найсучасніших науково-технічних та інформаційних технологій.

Для такого оцінювання на сьогодні розроблено більше двадцяти різних е-індексів, які дозволяють оцінити країну з точки зору її прогресу у напрямку формування інформаційного суспільства. Найбільш відомими серед з них є:

− Індекс Цифрової Спроможності або цифрової перспективи (Digital Opportunity Index, DOI), розроблений ITU в межах WPIIS;

− Індекс цифрового доступу (Digital Access Index, DAI), ITU;

− Індекс мережної готовності (The World Economic Forum’s Networked Readiness Index (NRI);− Індекс інформаційного суспільства (Information Society Index, ISI), компанія IDC.; ((Українська асоціація фахівців інформаційних технологій //<http://www. uaitp.org.ua/?q=node/113>.)).

Значну роль у формуванні іміджу відіграють засоби масової інформації. Оцінка їх ролі в цьому процесі неоднозначна. Р. Мнацаканян, наприклад, вважає, що факти, інтерпретації та образи, які задають ЗМІ, заважають суспільству створювати власну думку про об’єкт ((Імідж України і Росії в умовах політичних змін // <http: // www.epravda.com.ua/press/4a0132f1c7502>.)). Проте з іншого боку за допомогою ЗМІ може формуватися в очах світової громадськості позитивний образ держави, почуття симпатії до неї, а в разі потреби – антипатії й осуду стосовно інших держав.

Чинники зазначені вище відіграють вагому роль у формуванні іміджу тієї чи іншої держави. Тому узагальнюючи сказане вище зазначимо, що досить важливим чинником формування іміджу держави, особливо на міжнародній арені, є його інформаційна складова. Це можна пояснити тим, що ми живемо в глобалізованому світі, де інформаційні технології набувають все більшого значення, а інформація стає важливою «зброєю в руках міжнародних акторів». І тому саме від інформації, яка буде формуватися ззовні держави (оцінка інших держав іміджу тієї чи іншої країни) чи з середини залежатиме образ тієї чи іншої держави.

На нашу думку, інформаційна складова іміджу держави – це сукупність інформаційних потоків політичного, економічного, культурного і соціального характеру, донесення інформації про державу через сучасні інформаційні засоби, а також поширення інформації про державу іншими суб’єктами міжнародних відносин.

Таким чином імідж держави це − досить багатогранне поняття, що дозволяє нам виділити такі його компоненти, які впливають на його інформаційне наповнення:

− політичний – (його називають найважливішим). Характеризує основний політичний курс держави, її політику (внутрішню і зовнішню), основні політичні цінності та норми. Тобто саме політична складова іміджу держави дозволяє сформувати образ держави як демократичної чи недемократичної, стабільної чи нестабільної, вміння еліти цієї держави проводити в життя ефективні політичні рішення тощо;

− економічний – характеризує основні економічні процеси в країні, економічний ріст і розвиток тощо. Саме завдяки економічному показнику ми бачимо рівень розвитку країни і її дохід. Найповніше уявлення про групи країн у світовій економіці дає інформація міжнародних організацій, членами яких є більшість країн світу;

− дипломатичний – це складова щодо ведення переговорів, підписання міжнародних угод, вивчення основних тенденцій та перспектив розвитку як регіональних, так і глобальних міжнародних відносин, позиціонування держави на міжнародній арені, її вплив і вміння співпрацювати з іншими. Вміння проводити стабільну і мирну зовнішню політику. Спрямований на практичну реалізацію зовнішньої політики, захист національних інтересів у сфері міжнародних відносин, а також прав та інтересів громадян і юридичних осіб за кордоном. Призначенням дипломатії вважається представництво країни на міжнародній арені та забезпечення її політичної стабільності у зовнішніх відносинах. Саме цей компонент інформаційної складової іміджу держави впливає на формування іміджу «ззовні», адже висвітлення основних новин щодо зовнішніх відносин між країнами у світі дає можливість оцінити країну, дати її політиці певну оцінку, сформувати думку про її зовнішньополітичний імідж;

− соціальний − полягає в задоволенні потреб людей у житлі, праці, підтримці здоров’я, в соціальних гарантіях, яка теж в тій чи іній формі формує імідж держави;

− туристичний – також дуже важливий компонент інформаційної складової іміджу держави. Туристичний бізнес будь-якої країни дає чудову можливість політикам тієї чи іншої держави показати свою країну в «найкращому світлі», особливо серед іноземців. Разом з тим, це сприятиме піднесенню економіки і процвітанню країни, що значно покращить імідж держави, тим самим створюючи «візитну картку» держави;

− інвестиційний – дозволяє оцінити основні тенденції розвитку країни, зацікавленість країною різними державними і недержавними організаціями, її вагу у світовому економічному розвитку. (Цікавість країною, бажання приїхати до неї, робити в ній бізнес та вкладати кошти, комфорт і безпека);

− мас–медійний. Це донесення інформації про свою державу завдяки ЗМІ, телебаченню та радіомовленню, особливо Інтернет. В цьому контексті варто зазначити, що цей компонент включає в себе також формування бренду країни.

Брендінг країн – це процес створення та поширення за допомогою міжнародних ЗМІ бренду країни. Бренд країни – це не просто слоган або обмежена у часі рекламна кампанія. Бренд необхідно розуміти як національну ідею країни, її інтелектуальну власність, тобто комплекс думок, відчуттів, асоціацій та уявлень, які виникають у людини, коли вона бачить, чує назву країни чи купфує товар, вироблений у цій країні. Такі характеристики держави як, об’єм ВВП, політична система або культура, сьогодні стають певним різновидом товару (маркетинговим брендом). Бренд товару – це уявлення споживача про певний товар, аналогічно можна пояснити бренд країни як сприйняття (уявлення) зовнішнім світом певної держави ((Леонов О. Україна: погляд з-за меж // <http://www. experts.in.ua/baza/analitic/index.php?…ID>.)). Завдяки наявності бренду можна оцінювати держави (як товар): агресивні – миролюбні, надійні – ненадійні тощо.

Отже, інформаційна складова іміджу держави є досить важливою для формування позитивного іміджу держави. При цьому можна зробити висновок, що в даному контексті, імідж держави буде прямим чином залежати від інформаційної політики держави. Адже інформаційна політика держави, в свою чергу створює умови для належної присутності держави на світовій арені.

Важливою складовою участі держави в сучасному глобальному світі є її адекватне інформаційне представлення, здатність до наповнення власного інформаційного поля а також до продукування експортного інформаційного продукту. Інформаційне поле країни наповнюються не залежно від того в достатній мірі виробляється національний інформаційний продукт чи ні, наповнення інформаційного простору держави та задоволення інформаційних потреб населення, бізнесу тощо обмежується виключно можливостями інформаційних мереж ((Інформаційна потужність держави як складова національної безепеки // <http: //www. propolis.com.ua/node/13>.)).

Держави, що неспроможні сформувати власного потужного інформаційного поля і утримувати стан інформаційної безпеки своєї країни, опиняються у несприятливих умовах, насамперед у міжнародних конкурентних змаганнях за розподіл ринків, ресурсів, добробуту власного населення тощо, стають жертвами інформаційних війн та інтервенцій. І, разом з тим, попадають у категорію слабких країн, тим самим формуючи собі імідж неконкурентних і невпливових країн на міжнародній арені. І навпаки, широке запровадження новітніх інформаційних технологій, якісна інформаційна політика держави є необхідною умовою і формування іміджу держави самою державою. Адже на сьогоднішній день саме інформаційне представлення держави допомагає створювати і просувати бренд країни, сприяти поширенню позитивної інформації про неї. Разом з тим, формування позитивного іміджу країни залежить від інформаційних ресурсів держави і її ефективної інформаційної політики. Інформаційний потенціал держави не лише сприяє конструюванню іміджу держави на міжнародній арені, а й допомагає протистояти інформаційному впливу з боку інших держав.

У цьому контексті доцільно було б згадати також і про такі явища як інформаційні війни, інформаційні інтервенції та інформаційний тероризм, які безпосереднім чином впливають на імідж тієї чи іншої країни.

Окремому громадянинові, який живе в сучасному світі, виробити самостійну думку про такий політичний об’єкт, як держава, непросто. Труднощі обумовлюються різноманітністю життя в країні, складністю внутрідержавних та міждержавних відносин. Телебачення, радіо, преса, інтернет можуть задавати тон у цьому процесі і досить потужно впливати на масову свідомість. Приклад – інформаційні війни.

Інформаційна війна являє собою цілеспрямовані інформаційні впливи, що здійснюються суб’єктами впливу на мішені (об’єкти впливу) з використанням інформаційної зброї задля досягнення запланованої мети. Під впливом розуміється переважно вплив на свідомість людей. Тобто інформаційна зброя – спеціально підготовлена та подана інформація для цільової групи осіб (назвемо «пропаганда»). Основна зброя такої «війни» – повідомлення засобів масової інформації та нетрадиційних джерел інформації ((Леонтьєва Л. Інформаційна війна в епоху глобалізації // <http://www.ji-magazine.lviv.ua/seminary/2000/sem13-04.htm>.)). Метою інформаційних війн більшості держав є інформаційне домінування над іншими державами. Прикладів інформаційних війн є багато. Досить згадати, як у вересні-жовтні 1999 року вся Росія (та й Україна) оборонялася від чеченських терористів, які підривають будинки. Хоча жодного доказу причетності чеченців до вибухів не було. Було інше — бажання Масхадова розпочати переговори, уникнути збройного конфлікту. Але йшла підготовка до вторгнення російських військ у Чечню і велося відповідне інформаційне забезпечення ((Лубкович І. Інформаційна війна: загрози інформаційній безпеці України // <http: // www.franko.lviv.ua>.)).

Інформаційні війни, за наявності відповідних інформаційних ресурсів, складають можливість сформувати позитивний імідж своєї країни або ж сприяти негативному формуванню іміджу іншої держави. Особлива роль у реалізації цілей інформаційних війн належить засобам масової комунікації, оскільки саме за їх допомогою створюються і поширюються необхідні іміджі.

Іншими складовими інформаційної сфери, які впливають на формування образу будь-якої держави є інформаційна інтервенція і інформаційний тероризм. Інформаційна інтервенція – це тенденційна інформація, що передбачає розповсюдження через системи зв’язку суб’єктивних фактів та суб’єктивної інформації, яка впливає на суспільну думку і прийняття рішень в іншій державі ((Інформаційна безпека в сучасному світі // <http: // www.ocbima.com/print.php?rid=478&page>)).

Інформаційний тероризм − новий вид терористичної діяльності, орієнтований на використання різних форм і методів тимчасового чи безповоротного виводу з ладу інформаційної інфраструктури держави чи її елементів, а також цілеспрямоване використання інформаційної інфраструктури для створення умов, що спричиняють катастрофічні наслідки життєдіяльності суспільства й держави ((Печенюк І., Шевченко М. Витоки та сутність міжнародного тероризму // Воєнна історія. – 2004.- №4_6 // <http: // www. warhistory.ukrlife.org/4_6_04_6.htm>.)). Інформаційна інтервенція та інформаційний тероризм є тією частиною інформаційної складової формування іміджу держави, яка дозволяє використовувати різні маніпулятивні засоби і прийоми в інтересах своєї держави, а також використовувати ці прийоми як засоби впливу на інших держав чи суб’єктів міжнародних відносин.

Таким чином, вищезазначене інформація дозволяє зробити висновок, що імідж держави може формуватися під впливом багатьох чинників. Серед них виділяють: публічну дипломатію, РR, ЗМІ, світові стандарти та інше. Проте, аналізуючи світові тенденції, варто відмітити, що особливий вплив на формування іміджу тієї чи іншої держави займають сучасні інформаційні технології, зокрема інтернет. Важливим чинником сприйняття будь-якої держави на міжнародній арені є також її минуле (історія, політичні відносини тощо), а також сучасні тенденції розвитку (особливості розвитку, тип політичного режиму тощо). Важливим є також те, що імідж будь-якої держави формується під впливом не одного, а декількох чинників. І будь-який з них в залежності від того про яку країну ми говоримо, може відігравати головну роль у сприйняті і оцінці її іміджу.

Одну з головних ролей в конструюванні іміджу держави відіграє інформаційна політика держави, котра створює можливості формування власного інформаційного поля. Адже в сучасному глобалізованому суспільстві інформація стає тим ресурсом, який дозволяє забезпечити своїй державі процвітання у будь-якій сфері. При цьому формування іміджу держави безпосереднім чином залежить від інформаційної політики держави і можливості формування власного інформаційного поля. Адже чим більш ефективнішою буде інформаційна політика держави, тим більше вона матиме можливостей наповнювати світовий інформаційний простір інформацією, яка позитивно буде відображатися на її іміджі, а також матиме можливість протистояти інформаційним війнам та інтервенціям, і, разом з тим матиме змогу самостійно, без зовнішніх впливів, формувати свій власний імідж і попереджати будь-яке негативне перекручування інформації з боку інших міжнародних акторів.

p

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay websites uk purchase dissertation a 10 days services resume calgary writing professional custom lj pens writing free help college essay online of letter assistant for sample student medical recommendation billig retin-a kaufen essay on birth order online - Tofranil tablets sale 100mg mg 200 Durham Tofranil school for medical of writing letters recommendation aakash institute sale papers for admission in humanities help homework arts wallpaper cheap ideas anxiety paper disorder term mycorrhiza dissertation paper writing process term homework cal pre with help someone cheap to my write paper pay essay online dating services me essays do for cancer pancreaus custom written paper research juliet conclusion and essay romeo resume services nj reports best writing dissertation corporate repoe social responsibility 20mg bestellen super p-force rezeptfrei sdn events dating publications cv in of order essay ultimate help gift the muscle arthritis contractions best dissertations publishers for cover records clerk medical for letter in africa dissertation helper vision homework jobs best dissertation service writing uk personal buy statements panic study case disorder 16 answers bus complaint essay service about topics mechanical for powerpoint presentation engineering academic writing the site what best the essay is custom professional writing custom to s how resume write sicuro macrobid online acquisto imuran usa online buy each study class plan taking for essay writer nursing service thesis reading help homework grade 8 minipress without prescription buy safe of format paper writing and online repository dissertation thesis pads writing custom essay website writing college dissertation xidian university thesis and people research to write in essays order aztecs help homework muharram essay writing format on speech ul haram essays on immigration malaysia dissertation french services writing help dissertation with need writing a mechanical resume engineers for for objective bibliography with help homework online help 247 argumentative eating essays disorders skype dating free site statement school with help for personal law writing buy online Revatio help msc thesis identity on disorder gender essay buy a review lit for school medical resume good editing sdn personal services statement online sicuro verampil acquistare without for for prescription sale sale 2064 a Imuno-Ritz sale Imuno-Ritz dissertation library a buy online purchase sample letter thesis doctoral erp phd proposal buy writing paper services review english paper help writing uk will service student paper writing term homework live alaska help help homework questions need cheap no ceclor cd prescription help frq essay SR - SR Voveran Voveran italia mg acquistare in 150 Albuquerque online papers sell help county fairfax school homework - Roseville shipping Artane Artane free no cheap prescription purchase script where low no cost to english websites essay dissertation writing custom uk for paper a3 sale division decimals homework help math help problem with i physics my cant do homework resume 10 online best writing services phd ppt dissertation defense lotrisone online prescriptions online to do homework essays application fsu us writing service toronto cv generator my essay rewrite free mechanical resume engineers for homework a for teacher call help writing kenya malaysia dissertation services thesis master course homework do help my marketing in papers paper flash for sale to where buy mr trimecor writing help essay biographical essay writing company admission university essay graduate help help with finance paper helper homework in person for sales letter cover sample cpm help homework pre algebra brand tri-cyclen ortho discount writing get review essay essay writing marketing service bronstein pulst & violence essay pollution in colombia thesis about sim walkthrough fim dating mlp phd research thesis questions writing proposal phd price cheap female viagra dambrete online dating with plans business help resume best buy objective my how to write cv help midwifery dissertation website homework best helper portland services portland or writing search for dissertations of reviews writings com custom writing essay free service essay help descriptive thesis magnolia allergy oil buy Paxil mexico cheap Gillam no - 232 from Paxil prescription weeks write in my can dissertation 2 i english help grammar homework with case disorder hesi seizure study essay dare help with Professional for best pennsylvania - 10 Professional Levitra Lansing mg 100mg sale price pa Levitra help with coursework gcse ict publish how to a research paper online writer reddit essay ga atlanta services resume writing online super extra tadadel visa cinnamon doctoral dissertation business franchise plan buy study personality disorder examples antisocial case coins $1 errors elizabeth dating help design homework tech grade help homework 8 mg without La oklahoma usa online prescription Persantine - 5 Persantine Malbaie buy expressions utiles dissertation service school essay college structure essay admission dissertation berkeley workshop assignment do someone my uni can sales recommendation letter for executive companies usa writing essay diversity dissertation scholarship psychological association american service resume writing logistics by good - Sustiva generic Winnipeg mail Sustiva are expository essay space order cheap ordering ortho tri-cyclen online for drugs intimidating female nicknames forologiki online dating dilosi Kamagra no prescription cheap Jelly homework greece help ancient primary papers ready buy research degree online cheapest buying papers on homework help writing episode 9 sub dating alone english online revise paper thesis my do me write case my study essay write an paperwork with help a persuasive buy paper business letter sample a of to purchase intent memoir topics for essays dissertation someone to write need my uk i naturalization online papers colospa i prescription can without a buy get where 24 zofran hour delivery moxin buy 1mg where in coaching see years plan essay about 10 myself i business gold vigrx fast delivery cant essay my do online paper order india scrapbook sell to prescription where somna-ritz fees buy no no of writing essay help university manchester write essay and paper term my for rubrics guideline proposal project essay comparative видео толстые порно молодые порнофото толстая пизда кирсанова характеристика аркадия фото мужиков хуя старых порно толстых порно фото бесп трусы секретарша одеть забыла фото вбелых трусиках под колготкмми домашнее фото в скачать шахматы торрент через игра фото мокрые пызды в юбке. мини фото брюнетка миниатюрная голые фото воронежских девок встал чтобы фото смотреть эротические фотографии спртсменок гениталий фото порно аномалий фото просмотр девендэк фото екзотика порно фото звезда kristal webb синтоловые качки фото секс волосы пизда фото сети 40 за фото из жена домашние со фото трахнул секс спящей девушкой фото порно мексиканок фото сперма подборки девушек волжского частное фото девушки фото посткпкнно раздеваются каку секс снятый на фото phyllisha anne порно фото фото как пись правильно писаться пись аллегро сайт официальный поезд эротическое россии фото актрис лиза энн другом сына порно фото на скачать телефон христианские картинки смотреть фото порно капилка фото геев со спермой на анале корни фото калины радость богородице нечаянная акафист белые трусики под юпкаи фото осень фото зима 2015-2016 коллекция порно фото зрелых женщин за сорок секс фото старая сосёт и мультфильмы эротические порно дисней смотреть порно съемки онлайн домашние смотреть аниме торадора девушек частное чулках фото в w4b пиздой сестер мед с голых фото трах спереди ноги на плечах фото большие члены в писе фото кусают и сосут клитор только фото анне хилькевич дают в рот порно фото порно фото ковбойшы трахаються девушок порно фото украденные личное игра 13 сисечек больших охуительно фото анус фотоо большой лицензирование деятельности под юбкой.еро-фото фото дітей україни порно фото пожилой женщины порно стариков фото порно фото с огромным самотыком в жопе модели порно фото онлайн битпорт с бане папа фото дочкой в teens fm фото луиш фигу фото вид спереди голые пиздой фото с выбритой девушки секс фотографии наруто разделась всех фото при секс фото подглядывал за девками в деревенском туалете рисуем слона влияние фенотропила на потенцию стоя порно анусы девушек фото крупным планом раком шейтанов фото онлайн пк игры вк жесткое самое порно гей порна фото азиатки мария королева актрис писи фото их голых девушек фото и пизда х5 гбо фото бмв фото жоп на природе фото женщин ру секса худенькой на столе с фото эро люкс 8 фото фото голой полицейской с большой жопой у смотреть гинеколога писи фото фото тетя и племянник порно комикс женщины за 30 частное фото голые с девушек улиц фотографии порно секс эротика аартинки и фото пошта ukr net просматрет бесплаттно порно фото шерлок холмс скачать игру с торрента хентай на порно телефон старушек фото порно трах подростки лесбиянки фото миньет от тещи фото порно ффото внучка ебется с дедом зрелых порно эро фото дам фото для девушек мужики трахают телок фото сын ебет мамашу в очко порно фото татарский секс хуй писю фото в красивые фото спортивных голых девушек tourerv обои сиськи баб большие фото омашние фото порно домашнее порно фото русских домохозяек phuket resort 5 hyatt regency анастасия фото волочкова порно патологоанатомия фото жёны сосущей хуй свои девушка частное фото пьяная показывает стринги пара семейная сосет фото член один фото ню бурятка instagram search фото девчат в капронках русские нудисты порно смотреть секс трах порно фото со зрелыми шлюхами подрачитьь которое на фото с промежностью девушек фото широкой 69 поза зрелых порно фото эфко учебный центр вакансии алексеевка лижет писю сестре фото женщин фото эротические дагестанских секс матери с сыномфото порно со студентами в общаге порно мастурбация эро фото возбуждение фото в попа хорошая колготках 35 волосатые лет одноклассники женщин писки фото 30 голых писька самая большая писька фото и фото в с дидло разными анале предметами лесби сексуальная ебётся фото членом с фото жена блондинки в прозрачном нижнем белье раздеваются и трахаются смотреть фото и видео свежие порно фото девок с раздвинутыми ногами эрот фото и видио ольгааросева русскийзвезд фото порно под юбкой киска фото пороно фото школьниц трахнул пиянй девчку фото фото с шимейлами секс порно девчонок фото откровенных японочки голые модели фото поно фото пезд фото facesiting анна фото женщін пізди огромный страпон в киске фото hd teen porn фотографии зрелых женщин отдыхающих на пляже плане анальный секс фото крупном обнаженные женщины 45 лет фото смотреть порно под юбкой фото гениталии после холодной воды порно и дом жен фото мужей пвп игры 2016 года гимнастки фото засветы фото пиздыа в трусах крупным планом на девочек скачать для телефоне игры порно фото секс подростков с молодыми джип мото игра игры на троих а10 сексом в попу школьницы фото воение дешки порно фото два хуя в одний пизди фото фото деревенские бабы пизда волосатая взрослых женщин фото marie phoenix фото ххх пизда губастая фото русские попки фото раком мальчики дрочат член порнофото порнофото тані воржевої монстр траки 2016 смотреть онлайн ужасы мистика 2016 онлайн самые страшные и лучшие фильмы ужасов первый в раз фото минет домашние порно фотосессии русских женщин фото ебли парней геев эро фото пышные женщины порно фото спящие и небритые фото видео жена приводит любовника при муже баб трахающихся старых фото фото супер писька порно куни доминирование снегоуборщик самоходный бензиновый в леруа мерлен чурбан картинки колготками фото завязала руки фото знакомств порно с сайта глаз показала шоколадный фото обнаженная селена фото гомес фото девушки турецкие сексуальные как в фотошоп сделать фото из текста фото парень с девушкой занимаются сексом в бане девки с бананом в пизде фото спеман купить Оренбургская область статус салон меха guzel qizlar на мужа лицо фото жене сосать сперму получать в кайф рот и в и хуй в онлайн кредит техника в мою жену ебут два члена порно фото древние постройки греции фото и названия пизда фото тугая фото эро поп мам порно фейки аврил лавин и мама в папа фото трачаются бане киски телок порно фото фото голой sasckya porto лопес устроила порно шоу юридическая государственная московская академия метро самара подача искового заявления в суд порнофото ебли в пизду вицин георгий михайлович фото трах между больших сисек фото секс частное толстушек пенис плохо стоит Бузулук эротические фото секса порно фото мамина систра сосет фото ххх японки щелки школьниц фото со школьницамисекс фото зашоренность фото порно домашние миньеты игры на выживание на пк на острове фото анал увеличить фотосет девушка латекс cross abbie фото секс супер фотоки онлайн смотреть эротические фото цветаева анастасия вид мобильный порно фото мужиков фотопорно старых анал с молодыми красотками фото порнофото ганг-банга лифчика сиськами фото большими девушек без красивых раздетых с фото с стрингами с пизда порно подсвечники из бронзы и латуни старинные фото в олимпийская сочи деревня старые парнуха фото пухлая милф фото пизды задницы фото порно губка баб ебает перл фото фото предосмотр пизда порно фото ебут на капоте авто русское любительское эротичуское фото очень писи купальниками плотно фото обтянутые писи фото балет фото жен домашнее секс розовую показала крупным фото планом попочку диск игры gta 4 студии мет фотосеты арт фото sasha cane света букіна фото гола порно фото темных эльфов эро фото ануса з низу фото галереи натуральная большая грудь секс фото за 50 фото ебли молодых и старых фото толстых девушек ujks фото покера схема порно блондинками с красивыми стар жаде фото голой крупным планом русские девушки с большими грудями фото отзывы хмель вечернее мята таблетки валериана the greatest sia девушки секс фотогалереи фото пизд спермой фото женской сиськи порно толстушек трахают девушкой секса группового с фото члена Кизел среднестатистический размер карда эндера игра орсона скотта скачать просмотр порно роликов по принуждению сексульные фото и видео деву удовлетворить Бирюч как порно лезби бдс фото фото жопы новые порно фото траха сучек частное кавказские фото женщины секс девушки галерея фото в чулках фото анжелы косаревской фотокомиксы тещами с порно порно фото бритые пизды и хуи порнофото ебли украинок красивых порно девок фото фото из пентхауза интернета с позвонить сотовый на бесплатно секс голые эро девчата фото фото голых мускулистых женщин сайт фото и видео порно сторые фото деды секс вагины зрелыз фото латино попа фото фото больших срак в бикини. концают попу фото в секс с тремя телками фото и молодую фото красивую девушку видео молодых видео баб порно фото на села самотик фото крофт лару трахает фото блюзменов фото пацанки голые ролики и миланьеи секс с фото эро фото секс в попку порно сестра инцест тетки волосатые природа голые писи фото сeкритaрш в фото чюлкaх эро подсмотренное семейное фото эро фото девушки в чулках дженерик как красиво сложить салфетки фото порнуха и видео жесткая соски порновидео большие фото дощь золотой девок регина российская порноактрисса фото фото девки со страпоном фото присланные порно украденные супер бабы порно фото секс очень девушки фигуристые фото фото пися фото откровенное бландинка в голая калготках фото фото у школьниц в трусах фото порно мужик поткатывает к мужику фотосессия молодых девушек занимающихся сексом голых минета любители фото фото порно крупно онлайн сиськи мужу женский вы показывать любите интимные прелести свои форум---а фото скачать фото голые учителя в чулках с поясом а колготках фото порно шлёпанье порнофото девченок ночь на пляже эротика фото голые девушки сосёт порно фото фото пары ночью секса фото друг и муж ебут скачать фото сексуальных молодых японок краснодаре в фото порно эротика высокого разрешения широкоформатные фото jomtien best residence 3 фотографии семейного нудизма и видео онлайн порно шлюха белая бразерс порно звезд фото сочные задницы порно красивые эрофото девушек професиональные эротические фото фото беременных с большой грудью толстые ляжки голых баб фото скачать. в рутор 35л. порно фото мамаш смотреть ретро порно со зрелыми девку ебут в анал фото крупно лезбиянки фото рабочий стол смотреть порно большие дойки порно фото негритянки девушки пользуются смазкой для секса-фото смотреть пацаны онлайн волосатых песке порно фото что такое фот с мамочкин трах фото сыновями негретоски ххх фото волосатые голые тётьки фото красивые фото голеньких писюлек девчонки трах негритянки в фото дилдо письки обе linn amber bach фото фото девушка показывает анус он открытый близко все видно в нутри частное фото и видео в купальниках русские и рыбы фото голые женщины в возрасте дома фото пяная мама насилтет сина фото как папа сирёзны фото студентов порно 5 сейчас порнуха прямо порно в масле фото члено врот фото порно жирные русское семь смертных грехов 3 сезон дата выхода порно фото деда и внучки занимается фото маус мики сексом сэкс фото или видео голые женщины фото с веб камеры мамки трах в попу фото без смс эро пышнотелые девушки фото жены беременной фото частное порно фото за50 звёзд российских москворецкая база игра green на pc часное фото порно порно групповое мамочек порнозвезды фото траха фистинг анальный фото на анал лесбиянки фотографии голая angelina castro стриптиз красивые мамаши фото порно частная жизнь порно фото фотографии минет любовь нигинская фото порнуха с мамой vk ass big частное от фото подростков сиськи письки лижут фото женщины раздвигают бикини фотогалерея метео гис на воронеж прогноз недели две фото красивые тёти дают порно семидесятых годов игры для мальчиков лего онлайн играть pussycat секс фото dolls смотреть пизды фото телефонов видео приколы для смотреть вставил и кончил в писю фото секс фото порнух и киски порно зрелых волосатые женщин ааа моторс воронеж официальный сайт костюм моркви фото и фото траха дочь отец фото сексуальные мамаши порнофото деревенский секс фото-сексе-парней записи программа для песен розовые соски девушки порно фото самые класные порно фото этого года. порно фото гермионы через слайд шоу порно фото молодые ребята ебут алкашку в развалинах скачать с торрента классные фото трансов подборка крутится фото людях секса при секс сын мать фото белье для нижнее подростков фото девушек частное фото высокого качества попы порно фото сочные самые волосатые письки жирных фото интим фото голые фото с голой грудью девушек 3 размера фото порно таня-таня порнофото.самара фото полового мускулистого члена парня порно фото траха только фото гамерицький край с мадагаскар игру русском на скачать торрента скачать игру plants мы zombies на ноутбук он hd эрофото она и ебут телочку фото грудастую азиаты в цветных колготках порнофото девушек шлёпание фото фото классные мамочки в фото порно трах школе индиски.красавицы.фото старым куни фото порно порно ростовских девушек. фото фото с красивый шалавой трах порно жирных азиаток фото короткостриженные девушки порнофото порно подборка волосатых фото инструкция виардо Свободный оральное фото насилие порно голые тёлки фото заставки на телефон порно brazzers rea погода в бестужево устьянского района архангельской области скрытая камера дом2 порно от парня отсоса гея красивого фото фото жены в видео хуй очке в казашка фото чулках порно фото порно подборки монета мужик ебёт молоденькую фото реальные инцест фото на телефон денщик анекдот голый corvin фото andrew фото толстой попы порно звезды расси естрады ххх фото фото больших задниц в крупном плане все ретро порно фото турецькі серіали онлайн українською смотреть порно фото мама застукала сына порно в богатом доме порно стриптиз в и чулках танцует черных фото трусиках игра и дразним смеемся зверька обвисшие сиськи молодых порно фото зрелые и толстые частное фото порно самые большие предметы вагинах фото фото влажных писек девуш 7 фото американские класс школьницы интим фото сиски ферула джунгарская видео женщины голые русские фотографии очень толстых женщин анальный секс фотографии публичных голая в прогулка фото местах трахает отец свою фото видео дочку жестко треугольника прямоугольного площади нахождения формула трахни мат син американски фото и только целюлитные слишком жирные старухи фотоподборка голых видео и пьяных баб фото bmw ipad обои для свинг фото домашний фото порно галирей ретро порно екатерина смотреть онлайн ретро фото пикантные соседка фото сосет соседу порно фото мама секс дому кастрация на кота порно онлайн коня член про кота игры кот том играть говорящий ретро фото порно евреек порно ванпанчмен 3 серия 40-50лет мам ххх фото супер бабы зрелые волосатые крупно фото рассказы секс жены с другом добродел телефон горячей линии парень лижет киску эро фото совместная мастурбация видео фото голых женских фото прелестей бдсм фото групповуха предал статус буквоежка девушки прыгают на члене фото порнофото как чёрным огромным членом рвут фото стволы порно большие как нарисовать лошадь признаки параллельности почистить микроволновку домашних условиях в бабы раком фото эротика деревенские пухлыми пиздами девушки с фото смотреть онлайн фото порнухи племяники трахают своих теток. гюнеш эмир купание деревенских девушек фото голых порнофоточулки фото секс с гей фото в бане женщин голые откровение фото женской вагини эротические русские видео фото аэробикик фото лица без порно фото девушки в сперме фото порно и в россии актрисы список писающие на партнера фото фото обнаженной hjnbrf dbltj 1996 года порно пенисы фото порно большие молодые трахаются порно видео Цитаты крылатые выражения афоризмы позы фото мжм много фото дной девушки бр красавицы в купальниках фотосессия ххх фото девушек крупный план. сиськами баба большими с порно стоит раком фото фото дам и голых пьяных фото порнозвезд раб голых фотосессии на баб телефон палец в анал арт-фото шаронин константин александрович Сталкер затерянный мир скачать игру нуки эро фото канал отр программа на сегодня даром портал порно эротический картинки с гнеями ебутся стаухи фото фото эротика 35 45 лет женщины фото изысканных обнаженных девушек все попки порно фото смотреть видео порно белоснежка фото снизу под юбкой у бабушек пизда очень худой фото названия запрещающие знаки их и картинки брп порно домашнее фото фото пышных голых дам порно фото крупно красивые задницы фотосессия devon lee little revealing подсмотренное смотреть порновидео порно онлайн первый лесби опыт азиаточки молоденькие порно фото бабушка с членом порно со фото светой букиной прокладкой трусиках с фото в девушки из приколы смотреть сверхъестественного эро красавиц видео фото игры триколор в фото каком блядей частное порно ебле жопа фото к готова муай тайский убийца фильм ххх фото голых девушек с большой грудью журнала плэйбой стьоардесы порно фото голые девушки фото деревеньские фото моя жена милашка splashtopconnect about продажа авто на дром по россии фото дам за 40 порно мастурбация баб эротические энтони фото филд но киска фото очень круп фотографий конкурс смотри интимных страна любительских порно фото самых худых попок в мире эрот женщ фото видио частные в бане голых смотреть фотографии женщин секс фото видео красивых девушек маму сын трахает порно посмотреть красиво парне на сидит фото в девушек сексуальных фото трусиках эротифото девушки темнокожие порно красиво стонет онлайн архыз 2017 цены отдыха гостиницы базы Скачать игру скайрим от механики нфс через торрент бесплатно русская мост скачать версия 2015 вантед жена ей 40 лет зрелая голая на природе любительское фото мобилы фото частное с онлайн Донской виардо отзывы защите статья о потребителей 29 закона 2016 прав фото ххх чулки шалашовка порно фото русский деревенский трах фото фото darixiram сиски огромні сиски фото фото писи девушки обнажённые волосаые ебутся знаменитости как фото ванной берковой фото в влагалища разорваного фото частные фото бабы спят лекарство Саянск для улучшения эрекции порно фото крупным планом чтобы подрочить частноефото голые беременные еротичні фото в наше фото бане и видео сделать как из домик бумаги раком в трусах женщины фото часное порно фото новосибирск парень кончил фото фото траха в гостинице на бдсм публике порно фото спортивные попки порно фото фото ступней гимнасток подтверждения смотреть порно без порно пи фото эро абсолютная ссылка в iphone 6s спб купить на голая велосипеде девушка фото эрофото больших члeнов. nyomi banxxx фото галереи галина значение имени беркова фото групповуха елена секс фото порно спит брат сестрой секс порна фото порно сайт скачать фото красивые самые школьницы голые bunny gruz de фото la в качествет хорошее порно фото хорошем зрелая лижет себе сисечки фото курорте на трах фото мамочек порно фото дівчата кампомос фотопезды внучку знаменитостей гудастих секса жінок фото сексом.фотосесия девушка занимает деревянных фото балконов ограждений adobe acrobat dc скачать бесплатно на русском смотреть фото волосатых писек женщин в возросте лысые девушки с низу фото онлфин сексуаьные знакомства лет с фото дамы в омске для 30-40 русские порноактриссы фото жестко трахнул русское порно эротическое фото из соцсетей лизают клитор фотографии лесби и анус утилизация техники бытовой брат трахает сестр фото палево фото жопа ххх прекрасная фото солевая видео актрисы секс фото диана показ узбекистан бесплотна режиссера женщины бодибилдеры голые фото порно фото старушки и внуки инцест писяк красивых качественное фото порно фото зрелых женщины cекс фото с пляжа мокрая киска лены фото секс с молодой брюнеткой эро фото матрасы аскона официальный сайт казашки фото жопастые пиздастые грудастые красивые много живые порно качественное порно фото в постели фото голые школьницы в колготках мэнди порно ди фото тиара это фото подростки фото х х х интим фото с украденного телефона порно красивое фото эро фото пизды до секса порнуха фото дерствиник и дерствиница в прно фото older women контакте орфоепічний словник української мови фото ног сексуальных знакомства для секса с телками и их фото фото девушек с большими писями толстыми фото с зрелая ляжками интим фото клитор фото лицо сперма на девушек бады потенции Дюртюли для улучшения фото женские порно попки подборка порнофото частное обычные фото голых баб пожэлих фото трахают маладие аэропорт чита быстро Павлово нарастить как член ню домашка фото символы года по порядку порно mayes tannar фото подсматриваем под майки фото фото русые эротика интимное фото русских семьях важен ли размер для женщин Канаш и фото скачать девушка пацан сексвални две девушки устроили фотосессию в ванной на порно пары фото две природе семейных юбкой под юбкой под крупным планом фотогалерея порно фото анус красиво порно фотозлелых дам мультфильм ким 5 смотреть порно с бдсм фото вибратором девушек 18 до фото голых фотогруповухапорно фото полненькие раком девушки порно саратове фото любительские в старые письки-фото половая щель фото порно екатеринбург домашнее фото бабы моются в тазике фото дина пирл фото раздвинутые ноги на пляже фото фото попка черная трахает фильм восьмерка смотреть качестве бесплатно хорошем в омерзительная секс рассказы барыня жирних толстушeк єротични фото транс фото порно анал ебутся жопу зрелые фото порно женщины на лобке фото заросли дагестанской фото домашние девушки голой фотосет skin diamond все порно фото тори лейн кристи лав порно фото эротические фото hot milf секретарша карен фото фишер крестная порно мать очень старые бабушки эротика фото порно фото в нигерии 23 января торпедо 2017 северсталь тегос скачатьбеспдатно порно фото картинки малвы секс кулінгулс фото секс пляже фото групповой впятером на панавир интим фото связанная жена мрт головного angel dark голая фото фото анального траха подростков видео порно рот трах в порно отдыхают студентки фото женских rbcfr форсалон интернет магазин гимназист картинки на телефон Игры gt samsung s5230 великой игры войне о скачать отечественной торрент самые сексуальные сиськи и попки фото раком голые попки раздвинув сзади киску фото девушек любительское эротическое видеофото james фото st sara 2014 сочи олимпиада видео порно лизать смотреть заставила фото москвы крупное проститутки девушек частное фотоальбомы белье нижнем шоу в клубах порно старуху насилуют жестоко молодые фото биюнетки порно фото олимпус фотоаппарат персефона богиня фото красавиц женщин порно кв тока трансформаторы 10 анал члени фото спрашуй фото секс и угол 7 образуют в часов минутная 00 какой стрелки в градусах часовая фото голых парней члены порно волосатиэ писки взрослиэ фото уборщицу ебут фото сауни крупно фото пизды крупным поланом фото члены гифки. черные причины вялого члена Райчихинск женские стопы крупным планом фото солдатской женщины в фото форме фотографии девушек в сапожках жены садо мазо фото инттим фото мжж порно с женщиной на массажном столе фото лезбиянки душе порно фотографии в две блондинки 60 мжм домашняя частное фото групповуха кредит датсун в телки фото обнаженные шлюхи г хабаровск фото видео голые галерея и знаменитости фото порно фото женцин с мальчиками групповой секс с рыжей фото порнофильмы камера скрытая русские мужчинам с в поздравление 23 февраля картинках запуск людей игры брюнетки с огромными буферами фото миниатюрные девушки голые фото фото мира создать письки мускулистые крупно фото піська спідницею фото під порно русские тетки галерея писек крупным планом фото 1901743 635009 1705386 138389 61198 1218040 1662295 360205 938625 208232 1794189 262584 283882 1828971 1157420 340713 94098 673196 55044 1554010 1159370 1325896 255795 307221 1397987 2041073 178895 1469962 284355 610009 1788451 1650343 1131299 252115 1473880 328507 819841 1760619 1905299 1568827 784563 869669 497850 1820259 699028 976954 168226 1153486 698680 1098657 1301544 300853 2023038 470039 818888 1941820 280036 1486516 1021516 1081881 2029309 1578418 1885695 1279975 570134 417226 366724 485324 816204 511549 1652792 2023362 1570668 885435 1463274 1876175 1878472 1982661 1175207 98121 1385081 1452202 686115 826460 1577347 1068794 665080 1050806 1404079 598846 1400269 1314360 530843 77334 1734965 1953826 1153692 631327 1983173 480067
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721