Громадські організації в розвитку громадянського суспільства в Україні: проблеми та перспективи

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядаються актуальні питання діяльності громадських організацій в Україні та наголошується на їх важливості у суспільному житті. Крім того, зосереджується увага на динаміці та розширенні сфери діяльності громадських організацій, які є свідченням рівня розвитку громадянського суспільства. Також аналізуються проблеми в діяльності громадських організацій та пропонуються шляхи їх вирішення.Abstract

The article deals with the current issues connected with the activities of civil organizations of Ukraine. It emphasizes the importance of civil organizations in our social life. Moreover, great attention is paid to the dynamics and expansion of the scope of activities of civil organizations that act as an evidence for showing the level of development of civil society. The problems of activities of civil organizations are analyzed and the solutions are offered.

Неодмінною умовою становлення демократичних держав і формування націй у тій частині світу, яку ми вважаємо найбільш розвиненою та на яку сьогодні орієнтуємося, було становленння і розгортання системи суспільних інститутів, що утворюють громадянське суспільство. З моменту проголошення України суверенною, незалежною, демократичною, соціальною та правовою державою проблема дослідження особливостей розвитку громадянського суспільства, його інститутів набуває надзвичайної актуальності. Так, одразу після здобуття незалежності спостерігається активний розвиток громадських організацій, мета заснування та діяльності яких полягає в можливості впливати на розвиток суспільства. В структурі громадянського суспільства починає визначатися громадський некомерційний (або як тепер часто говорять – «третій») сектор, який охоплює сукупність недержавних громадських організацій, що становлять «основу» громадянського суспільства. Вже 1992 р. приймається Закон України «Про об’єднання громадян», що вводить в правове поле України громадські організації та окреслює їх права та обов’язки. Це значною мірою посприяло стрімкому росту таких організацій а, відтак, і збільшенню можливостей громадян для заснування недержавних, некомерційних, відкритих організацій. Проте, незважаючи на стрімке зростання їх кількості з року в рік, існує безліч проблем, що впливають на ефективність здійснення ними своїх функцій, а звідси і на розвиток громадянського суспільства загалом, що, в свою чергу, є гальмівним чинником на шляху демократичного розвитку нашої держави.

Питання, пов’язані з аспектами дослідження розвитку громадських організацій в Україні та проблем їх функціонування, ролі у розбудові громадянського суспільства та в житті держави загалом, відображені в працях українських дослідників. Внесок у теоретико-методологічні та емпіричні дослідження діяльності громадських організацій зробили такі вчені: С. Левченко, В. Балабін, О. Михайловська В. Новохацький, О. Стегній, О. Тарасов, О. Клименко, В. Нанівська та інші. Серед останніх досліджень та публікацій уваги заслуговують роботи Круглик С., зокрема статті «Громадські організації як інститути громадянського суспільства» та «Роль неурядових організацій у розбудові громадянського суспільства в сучасній Україні», де автор досліджує вплив громадських організацій на розвиток громадянського суспільства, їх роль в напрямку утвердження демократії. Значний інтерес до дослідження складають публікації Є. Пожидаєва, що присвячені розгляду питання діяльності громадських організацій в суспільно-політичних процесах. У даному контексті варто згадати про статтю на тему: «Неурядові організації у суспільно-політичному житті України: межі участі та пріоритети діяльності». Створенню методологічної основи дослідження неурядових організацій та визначенню їх стану та перспектив в Україні присвячена дисертація В. Пащенко на тему: «Неурядові організації як інститут громадянського суспільства: методологія дослідження та стан в Україні». Разом з тим ступінь дослідження діяльності громадських організацій, а зокрема їх ефективності в напрямку розбудови громадянського суспільства, ще не є достатнім і потребує подальшого аналізу.

Метою даного дослідження є аналіз діяльності громадських організацій в напрямку розбудови громадянського суспільства в Україні.

Відповідно до мети, поставлено такі завдання:

– визначити сутність громадських організацій та їх значення;

– прослідкувати динаміку та розширення сфери діяльності громадських організацій;

– виявити проблеми в діяльності громадських організацій;

– запропонувати шляхи їх вирішення.

Поняття «громадські організації», звичне для української наукової літератури і практики, практично відсутнє або лише іноді вживається в іноземній правовій літературі та нормативних актах. За кордоном найчастіше застосовуються терміни «спілки», «асоціації», «об’єднання» і т. ін. По суті йдеться про одне й те саме: те, що у нас називається громадськими організаціями, у США та Великій Британії – спілками, асоціаціями, об’єднаннями громадян.

У вітчизняній літературі поняття «громадські організації» розуміють як добровільні формування громадян, створені у результаті їх вільного волевиявлення з метою вираження колективних інтересів і вирішення громадських питань та проблем. Визначення понять «спілки», «асоціації» західними ученими зводяться до того, що їх називають неурядовими організаціями (non-government organization, або NGO). Головними ознаками таких організацій є недержавність та неприбутковість. Ці дві властивості беруться як критерій для розмежування з іншими можливими об’єднаннями громадян. Окрім двох головних ознак громадських організацій (недержавність і неприбутковість), є ще третя – добровільність об’єднання членів. Якщо до англійських Non-government і Non-profit додати слово Voluntary (добровільність) отримаємо поняття «громадські організації», а відповідно до західної термінології – «спілки» та «асоціації» ((Громадські об’єднання в Україні: Навч. посіб. / За ред. В. Бесчастного. – К.: Знання, 2007. – С. 15)).

Для нашого суспільства найбільш вживаним і традиційним є поняття «громадська організація». Дане поняття має місце у Законі України «Про об’єднання громадян», де визначається як об’єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів ((Закон України «Про об’єднання громадян» // Відомості Верховної ради України. – 1992. – №34. – ст. 504)). З цього визначення випливає те, що громадяни для здійснення і захисту своїх прав і свобод, а також задоволення політичних, економічних, культурних та інших інтересів мають право на об’єднання в громадські організації. Це право є невід’ємною частиною прав людини і громадянина. Воно проголошене Загальною декларацією прав людини, Конституцією України та законами України.

Громадські організації – невід’ємна складова будь-якого демократичного суспільства. Вони є добровільними об’єднаннями громадян, що створюються для вирішення громадських проблем та вираження спільних інтересів. В державах розвинутої демократії громадські організації діють в усіх сферах суспільного життя, вносять вагомий внесок в справу загального добробуту і стабільного поступу, є важливим чинником соціального та політичного життя. Здійснюючи свою діяльність на національному та місцевому рівнях, такі організації є ядром «третього сектору».

Розгалужена система громадських організацій є важливим показником розвитку громадянського суспільства. Враховуючи цей аспект, то тут варто зазначити про позитивні тенденції в Україні. Останнім часом спостерігається позитивна динаміка кількісного зростання громадських організацій. На сьогодні сформована широка мережа таких організацій по всій території України. До того ж кількість зареєстрованих громадських організацій постійно зростає. Станом на 1 січня 2009 р. в Україні зареєстровано громадських організацій та їх осередків – 59321, у 2008 р. – 54862, у 2007 р. – 48816, у 2006 р. – 46682)((Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за галузями економіки та організаційно-правовими формами господарювання станом на 1 січня 2009 р. // http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2009/edrpoy/edrpoy_u/opfg/ks_za_ opf0109.htm)). Але експертні оцінки дозволяють говорити лише про незначну кількість громадських організацій, які дійсно є активними та відіграють важливу роль в суспільстві. Більшість зареєстрованих в Україні організацій існують лише формально, або функціонують епізодично. Така кількість коливається в межах від 4 до 5 тисяч. При чому такі організації мають досвід роботи, здійснюють свою діяльність мінімум два-три роки від моменту реєстрації та є досить відомими в своєму регіон ((Стан та динаміка розвитку неурядових організацій України. 2002-2006 роки / Підготовлено Творчим центром Каунтерпарт. Л. Паливода, О. Кікоть. – К.: «Макрос», 2006. – С. 18)).

Станом на кінець квітня 2010 р. згідно «Реєстру громадських організацій» налічується 3072 легалізованих організацій із всеукраїнським та міжнародним статусом. Всім цим громадським організаціям притаманні такі ознаки, як неурядовий характер, самоуправління, добровільність, некомерційність, неприбутковість і суспільна корисність діяльності. Крім того характерним є те, що діяльність громадських організацій охоплює практично всі сфери суспільного життя України. У їх структурі за спрямуванням та видами діяльності найбільша питома вага припадає на фізкультурно-спортивні та оздоровчі об’єднання (16,2 %). Далі у рейтингу громадської активності займають місце об’єднання професійної спрямованості та молодіжні організації (відповідно 10,7 % та 10,3 % від загальної кількості громадських організацій). Серед поширених організацій можна виділити об’єднання ветеранів та інвалідів – 8,8 %, освітні, культурно-виховні – 5,5 % ((Громадські організації в Україні у 2008 році: Статистичний бюлетень / Державний комітет статистики України. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2009. – С. 8‑9)).

Щодо розгалуженості сфери діяльності громадських організацій свідчать дані Творчого центру Каунтерпарт (ТЦК). Значна кількість опитаних з трьох головних сфер своєї діяльності зазначила сферу «діти та молодь» (45%). Дещо менш важливими сферами є «вирішення соціальних питань» (38 %), «дотримання прав людини (31 %).  У галузі «громадянська освіта» працюють 28 % опитаних організацій, у таких сферах як «розвиток сектору неурядових організацій» – 19 %, «культура, мистецтво, література» – 15 %, «політика, законодавство, держава» – 15 %, «жінки» – 11%, «розвиток бізнесу» – 9 %, «екологія, захист навколишнього середовища» – 8 %, «ЗМІ» – 8 %, «охорона здоров’я» – 8 %, «ВІЛ/СНІД» – 7 %, «права споживачів» – 3 %, «професійні асоціації» – 3 %, «релігійні асоціації» – 3 %, «інше» – 10 % ((Стан та динаміка розвитку неурядових організацій України. 2002-2006 роки: Звіт за даними дослідження / Підготовлено Творчим центром Каунтерпарт. Л. Паливода, О. Кікоть. – К.: «Макрос», 2006. – С. 22)). Більшість неурядових організацій України працює одночасно у кількох сферах.

За своїми формами та особливостями функціонування громадські організації діляться на такі групи. До першої належать організації «взаємодопомоги», що об’єднують людей за принципом спільних проблем чи біди (наприклад, «Союз Чорнобильців», «Українське товариство сліпих» та ін.). Друга група має чітко виражену соціальну спрямованість (добродійні фонди та організації, орієнтовані на вирішення гуманітарно-соціальних проблем). Третя група – організації «клубного типу», що включають різноманітні групи самовдосконалення, клуби за інтересами. Четверта група має «суспільно-охоронний» характер, зосереджуючись на захисті навколишнього середовища в широкому сенсі, тобто діяльності з охорони не лише природи, але й культури, мови тощо. П’ята група об’єднує правозахисні організації, що здійснюють нагляд за законністю діяльності виконавчої влади, зокрема її каральних структур, а також дотриманням передбачених законом процедур в ході виборчих кампаній і виборів тощо. Ще одну групу складають «інфраструктурні» організації, чия місія – сприяння діяльності інших громадських організацій в найширшому сенсі. До цього класу відносяться і ті (їх можна умовно назвати організаціями громадських ініціатив), які ставлять за мету сприяння становленню громадянського суспільства в регіоні або партнерським відносинам суспільства і влади ((Держалюк О. Динаміка та розширення спектру діяльності громадських організацій як складові демократизації українського суспільства // http://www.niss.gov.ua/Monitor/May08/03.htm)).

Сьогодні деякі види діяльності діючих організацій є більш поширеними. Зокрема, діяльність їх значної частини спрямована на захист суспільних інтересів та лобіювання (42 %), навчально-консультаційною діяльністю займаються дещо менше (41 %). Предметом діяльності 35 % організацій є розповсюдження інформації, 34 % ‑ освіта, 31 % – надання соціальних послуг, 23 % – дослідження та аналітика, 20 % – правова допомога, 17 % – благодійність, 13 % – розробка суспільно-політичних рекомендацій, 12 % – реабілітація і 8 % – адміністрування грантових програм (( Стан та динаміка розвитку неурядових організацій України. 2002-2006 роки: Звіт за даними дослідження / Підготовлено Творчим центром Каунтерпарт. Л. Паливода, О. Кікоть. – К.: “Макрос”, 2006. – С. 23)).

Серед найпоширюваніших видів діяльності громадських організацій є представництво та захист прав та суспільних інтересів громадян (88 %). Не дивно, адже питання є надзвичайно актуальним. До того ж, регіональний аналіз пріоритетних суспільних проблем свідчить, що захист прав громадян є важливою проблемою для всієї України. Тоді як безробіття більш актуальне на Заході. Проблемами екології більше переймаються організації Сходу, а соціальною незахищеністю населення – Півдня. Надання адміністративних послуг населенню, моніторинг діяльності виконавчої влади, стандарти та корупція у системі вищої освіти є пріоритетніші на Заході України. Що ж до реформування судової системи, то це питання найбільш актуальне для громадських організацій Центрального регіону ((НУО та протидія корупції: роль, стан, перспективи. Звіт про результати дослідження. К., БФ «Творчий центр «Каунтерпарт», 2007. – С. 38)).

Попри постійне збільшення кількості громадських організацій та розширення сфери їх діяльності, що є важливим чинником розбудови громадянського суспільства, також спостерігається збільшення у середовищі громадянського суспільства питомої ваги членських організацій (у 2005 р. їх налічувалось 80 %, а у 2006 р. – 83 %). До того ж відбувається зростання кількості їх членів (у 2006 р. в 27 % організацій налічувалося від 11 до 30 членів, в 25 % – понад 100 членів. За 2005 р. кількість членів збільшилась у 40 відсотках опитаних громадських організацій України, а за 2006 р. – у 42 %. У 2005 р. постійний персонал мали 57 % організацій, а у 2006 р. – 61 %).

Крім того, позитивною тенденцією є зміцнення матеріально‑технічної бази та інституційної спроможності активних громадських організацій. Згідно дослідженню ТЦК рівень інституційної спроможності українських громадських організацій, що оцінюється за стратегічним менеджментом, системою керівництва, відповідністю фінансового менеджменту стандартам бухгалтерського обліку, лідерством, стратегією залучення коштів людськими та матеріальними ресурсами, дещо перевищив середній рівень і становить 2,9 балів за п’ятибальною шкалою ((Стан та динаміка розвитку неурядових організацій України. 2002‑2006 роки: звіт за даними дослідження / Автори – упорядники: Л. Паливода, О. Кікоть. – К.: БФ «Творчий центр Каунтерпарт», 2006. – С. 10–11)).

Важливим показником громадянського суспільства є не тільки число громадських організацій, але й участь людей у їх діяльності – громадська залученість або волонтаризм (добровільна активність на грунті громадської праці). Але залученість громадян до такої діяльності сьогодні спостерігається досить не значна. Переважна більшість громадян заявляють про неналежність до жодної з громадських організацій чи рухів. Хоча, позитивною тенденцією є те, що їх частка поступово скорочується (у 2006 р. – 83,6 %, а у 2008 р. – 83,3 % ((Українське суспільство 1992 – 2008. Соціологічний моніторинг / За ред. д. е. н. В. Ворони, д. соц. н. М. Шульги. – К.: Ін-т соціології НАН України, 2008. – С. 530))). Проте, все ж таки існує значний дефіцит громадянської активності населення, що є однією з головних перешкод, яка суттєво гальмує розвиток вітчизняного громадського сектору на сучасному етапі. Цьому значною мірою сприяє ставлення населення до діяльності інститутів громадянського суспільства. В цілому українці досить низько оцінюють ефективність громадських організацій. Так, за даними Інституту соціології НАНУ, негативний баланс довіри до громадських організацій фіксується у сталому значенні середнього балу індексу довіри (за 5-ти бальною шкалою) – 2,4 бала у 2004, 2005 та 2006 роках. І лише у 2008 р. середній бал індексу довіри до громадських організацій склав 2,6 бала ((Українське суспільство 1992 – 2008. Соціологічний моніторинг / За ред. д. е. н. В. Ворони, д. соц. н. М. Шульги. – К.: Ін-т соціології НАН України, 2008. – С. 530)). Проте, цей показник все ще досить низький. Це є несприятливо для подальшого розвитку громадянського суспільства в нашій державі.

Основними причинами низького рівня довіри до громадських організацій та громадської пасивності є: зайнятість громадян повсякденними проблемами виживання, недостатня інформованість про існуючі громадські організації, пасивність громадських організацій щодо інформування громадян та їх залучення до своєї діяльності ((Опалько Ю. Розвиток громадянського суспільства в Україні: відповідність стандартам Ради Європи // http://www.niss.gov.ua/Monitor/May2009/14.htm)). Так, громадяни України майже не знають про роль, функції та можливості громадських організацій. А необізнаність широкого громадянства з діяльністю громадських організацій, зокрема тих, що мають успіхи, породжує скептицизм щодо громадських організацій взагалі. В рамках опитування проведеного ТЦК, представникам НУО було запропоновано визначити рівень обізнаності громадськості з їх діяльністю. 27 % респондентів вказали, що громадськість знає про існування НУО, 49 % ‑ що вона обізнана з їх діяльністю. І лише 16 % респондентів відповіли, що громадськість приймає участь у їх діяльності ((Стан та динаміка розвитку неурядових організацій України. 2002-2006 роки: Звіт за даними дослідження / Підготовлено Творчим центром Каунтерпарт. Л. Паливода, О. Кікоть. – К.: «Макрос», 2006. – С. 55)). Багато в чому успіх громадських організацій залежить від широкої й інтенсивної інформаційної кампанії. Але, на жаль, вітчизняна аудиторія громадських інформаційних й аналітичних центрів та організацій залишається вкрай нечисленною, часто обмежуючись користувачами мережі Інтернет. Адже електронною поштою та Інтернетом користуються в Україні лише 14 % усього населення, хоча серед молоді віком до 30 років ця частка складає 32% ((«Думки і погляди населення України – березень 2005 р.» (Фонд «Демократичні ініціативи», Київський міжнародний інститут соціології) // http://www.dif.org.ua/doc.php?action=project&i=2&id=020404053208)). Поширення своєї присутності у друкованих ЗМІ, на телебаченні й радіо залишається сьогодні однією з головних проблем для більшості українських громадських організацій. Значна проблема й в тому, що наші ЗМІ не приділяють належної уваги процесам створення та діяльності організацій. Тому просвітницько-рекламна діяльність у зрозумілій та переконливій формі, яка мотивує і стимулює розвиток громадських ініціатив, має бути поставлена на системну основу. Необхідно забезпечити інформованість населення про діяльність організацій з альтернативних джерел (висвітлювати в ЗМІ їхню роль у соціальному житті громадян, для формування позитивної громадської думки проводити на телебаченні зустрічі, «круглі столи», дискусії представників громадських організацій з представниками гілок влади) ((Михайловська О. Держава і розвиток інститутів громадянського суспільства // Політичний менеджмент. – 2005. – №3 (12). – С. 113)).

Ще однією важливою причиною низького рівня довіри до громадських організацій є низька оцінка ефективності їх діяльності. Головними ж причинами неефективності громадських організацій на думку громадян є їх недостатня активність та неспроможність реально впливати на ситуацію в регіоні і в країні ((Українське суспільство 1992 – 2008. Соціологічний моніторинг / За ред. д. е. н. В. Ворони, д. соц. н. М. Шульги. – К.: Ін-т соціології НАН України, 2008. – С. 530)). Так, оптимістичні показники щодо збільшення з року в рік кількості громадських організацій ще не говорять про достатній рівень якості цих організацій. Сьогодні лише менша частина з легалізованих громадських організацій постійно і активно працюють. Більшість інших існують лише формально. Особливу групу складають організації, що активізуються лише в період передвиборних кампаній і працюють у межах агітації чи контрагітації відносно того чи іншого кандидата, виборчого блоку. Вони фактично не роблять істотного внеску у розвиток громадянського суспільства (забезпечення прав і свобод людини, інформованості і політичної освіти громадян, залучення громадськості до вирішення соціальних проблем на місцевому та регіональному рівнях і т. ін) ((Україна: стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки – 2005 / За ред. О. Власюка. – К.: Знання, 2005. – С. 326)).

Однією з важливих проблем, що заважають ефективній діяльності громадських організацій є їх фінансування. Так, за результатами дослідження ТЦК 28% неурядових організацій розглядають державний бюджет як джерело свого фінансування ((Стан та динаміка розвитку неурядових організацій України. 2002-2006 роки: Звіт за даними дослідження / Підготовлено Творчим центром Каунтерпарт. Л. Паливода, О. Кікоть. – К.: «Макрос», 2006. – С. 35)). Лише половина громадських організацій розуміють потреби свої членів та враховують їхні інтереси при плануванні своєї діяльності. Тому й не значна кількість (36%) організацій отримують членські внески. 28% не мають жодних фондів та 32% мають річний бюджет менший 2000 доларів. Як правило, організації мають лише одне чи два джерела фінансуваня (більше ніж 51%) та ці джерела як правило мають форму грантів ((Степаненко І. Концептуальна невизначеність громадянського суспільства в Україні: можливості подолання / Розвиток демократії в Україні: матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 29 вересня – 1 жовтня 2000 р.). – К.: «Центр освітніх ініціатив», 2001. – С. 593)). Проте дуже часто мета, з якою це фінансування надається певній організації та сама дійсність розходиться. Новостворені організації отримавши грант забувають з якою метою були створені і займаються іншим проектом, щоб знову отримати грант. Таким чином грантів позбавляються інші організації, які гідні отримати їх для свого розвитку ((Шевчук Т. Недержавні організації в громадському житті Рівненщини // http://postua.info/news.php?nid=6)).

Головним джерелом поточної діяльності громадських організацій залишаються фонди, які підтримують виконання та реалізацію специфічних програм з боку міжнародних організацій, які працюють по контрактам з агенціями, що здійснюють технічну підтримку України. Більш за те, орієнтація проектної діяльності не сприяє утворенню міцної основи для організаційної структури і менеджменту організацій. Цей тип фінансування жорстко регламентує як громадські організації повинні виконувати специфічні проекти і не забезпечує ніякої підтримки для базових організаційних операцій. Отже, більшість громадських організацій страждають від недостатності добре розроблених організаційних завдань і стратегічних планів. Тому вони повинні адаптувати ці програми до компаній запропонованих донором. Як результат – організації здійснюють повсякденну діяльність при відсутності добре визначених цілей, активного керівництва і найбільш часто очолені чи спрямовуються окремою особою, яка виконує усі організаційні ролі. Ця особа працює директором програми для спонсорованого проекту без підтримки чи супроводження правління організації тому, що донори не забезпечують такого залучення. Це призводить неприбуткові організації до того, що вони залишаються неефективно організованими внаслідок браку розуміння базової концепції неприбуткової діяльності не тільки з боку лідерів та членів організацій, а також з боку посадових осіб та суспільства у цілому ((Шевчук Т. Недержавні організації в громадському житті Рівненщини // http://postua.info/news.php?nid=6)). Такі умови не сприяють створенню міцного здорового та здатного до самопідтримки громадянського суспільства.

Варто зазначити, що державне фінансування інститутів громадянського суспільства в Україні залишається непрозорим і неконкурентним; не врегульовано процедури надання державних грантів та особливості державних закупівель послуг громадських організацій. Тому необхідно, щоб новий Кабінет Міністрів прийняв постанови «Про затвердження методики проведення конкурсів соціальних проектів і програм, моніторингу та оцінки їх результатів» і «Про державне замовлення експертних та консультаційних послуг».

Характерним є також відсутність довгострокового бюджетного фінансування програм і проектів громадських організацій, в тому числі таких, що мають пріоритетне значення для державної політики в цілому. В даній ситуації важливим є створення державного фонду розвитку громадянського суспільства, що на конкурсних засадах має здійснювати державну підтримку довгострокових програм і проектів таких інститутів громадянського суспільства. Слід забезпечити участь представників громадянського суспільства в управлінні фондом та моніторингу його діяльності.

Важливим аспектом є налагодження ефективного діалогу громадських організацій та влади. Сьогодні при більшості міністерств, державних комітетів існують громадські ради. Це консультативно-дорадчі органи, яким відведено роль одного з основних інститутів взаємодії громадськості з органами влади. Створені на сьогодні громадські ради все ще не є цілком сформованими або не функціонують з інших причин, мають номінальний характер, їхній вплив на вироблення та прийняття рішень органами влади, формування та реалізацію державної політики є мінімальним або й взагалі відсутній. Тому важливо сприяти розширенню та підвищенню якості роботи таких громадських рад ((Держалюк О. Динаміка та розширення спектру діяльності громадських організацій як складові демократизації українського суспільства // http://www.niss.gov.ua/Monitor/May08/03.htm)).

Взаємодія громадянського суспільства та органів виконавчої влади має, як правило, вузько відомчий характер, що перешкоджає формуванню і реалізації узгодженої державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства. Необхідним, відтак, є створити цільовий державний фонд сприяння розвитку громадянського суспільства з незалежною формою урядування (громадським правлінням), що дозволить на конкурсних засадах та за участю і моніторингу представників різних організацій здійснювати підтримку ініціатив, що спрямовані на розвиток громадянського суспільства.

Часто активність громадських організацій блокується органами місцевого самоврядування не лише завдяки відсутності політичної волі та інтересу до закритості. Відсутні механізми участі громадських організацій в формуванні і діяльності цих органів влади. Має бути поновлена дія норм законодавства, які дозволяли б громадським організаціям брати участь у висуванні кандидатів на посади депутатів місцевих рад і призначати спостерігачів на виборах до місцевих рад.

Не менш важливим є те, що питання діяльності громадських організацій повинні бути чітко врегульвані на законодовчому рівні. Хоча в Україні прийнято закони «Про свободу совісті та релігійні організації» (1991 р.), «Про об’єднання громадян» (1992 р.), «Про благодійництво та благодійні організації» (1997 р.), «Про молодіжні та дитячі громадські організації» (1998 р.), та вони потребують доповнень, які б стимулювали вироблення нової організаційно-правової форми існування організацій, котра б враховувала специфіку їх діяльності. Чинна нормативно-правова база характеризується декларативністю і браком чітких та прозорих механізмів (( Рева С. Участь громадськості у процесі формування та реалізації державної політики // Політичний менеджмент. – 2006. – №3 (18). – С. 71)). Закон «Про об’єднання громадян», визнаний Європейським судом з прав людини таким, що порушує Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод, зокрема свободу об’єднань, має бути зміненим. Має бути прийнята нова редакція закону «Про громадські організації», яка відповідатиме Конвенції та Рекомендаціям Комітету Міністрів Ради Європи про правовий статус неурядових організацій в Європі щодо умов легалізації, видів діяльності і санкцій стосовно таких організацій.

Отже, громадські організації є невід’ємною складовою будь-якого демократичного суспільства. Саме в їх діяльності втілюються дух і сутність громадянського суспільства. Від суспільно-політичної активності громадських організацій залежить розвиток громадянського суспільства. Позитивна динаміка збільшення кількості громадських організацій, розширення спектру їх діяльності, зміцнення їх матеріально‑технічної бази та організаційної спроможності є, звичайно, важливими показниками в розвитку громадянського суспільства в Україні. Але про достатній рівень якості цих організацій говорити важко. Активність громадських організацій в нашій державі гальмується цілою низкою чинників. Громадяни поки що не сприймають громадські організації як дієвий інструмент захисту своїх прав, низько оцінюють їх ефективність (про що можна судити за рівнем довіри громадян до них та участю в їх діяльності) та недостатньо уявляють можливості їх реального застосування. На це значний вплив має недостатня інформованість про існуючі громадські організації, пасивність самих громадських організацій щодо інформування громадян та їх залучення до своєї діяльності. Відтак, необхідним постає питання забезпечення інформованості населення про діяльність організацій ЗМІ, здійснення просвітницько-рекламної діяльності у зрозумілій та переконливій формі. Однією з важливих проблем організацій є їх фінансування. Важливим в цьому аспекті є врегулювання процедури надання державних грантів та особливості державних закупівель послуг громадських організацій; створення державного фонду розвитку громадянського суспільства, що на конкурсних засадах має здійснювати державну підтримку довгострокових програм і проектів організацій. Для більш ефективної діяльності громадських організацій також важливим є налагодження ефективного діалогу громадських організацій та влади. Необхідно сприяти розширенню та підвищенню якості роботи консультативно-дорадчих органів (громадських рад) при урядових органах, активізувати проведення громадсько-урядових консультацій на постійній основі. Зрештою, питання діяльності громадських організацій повинні бути чітко врегульовані на законодовчому рівні. Слід спростити процедури що регулюють створення, реєстрацію та діяльність громадських організацій. Закони, що регулюють діяльність громадських організацій, повинні бути переглянуті та доповнені. Має бути прийнята нова редакція закону «Про громадські організації». Належна міцність та сталість громадських організацій залежатимуть від того, чи будуть спроможні вони отримати широку соціальну підтримку мас в якості членів, волонтерів та донорів. Вони повинні довести свою необхідність, а громадяни водночас усвідомити це.

Перелік ключових слів

Громадянське суспільство, об’єднання громадян, громадська організація, спілки, асоціації, неурядова організація, недержавна організація, «третій сектор», волонтаризм.Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing companies proposal cialis et coumadin humorous of this essays use writers technique inkjet writers paper student help homework graduate sample resume good a dissertation guide purchase a homework delivery service diy resume rar course books essay for write to two dissertation weeks a how in counselors admissions to graduate paper thesis purchase order online papers edco exam research paper writing block world help essay history ccot ap hire ghostwriter to it a how cost much does good custom to essay site buy academic service papers writing study dissertation design free online help writing doesn this buy happiness money essay i believe british online newspapers free position sample resume for sales giver essay help writing toronto help with essay position sales resume for lady service university writing essay admission analysis causal essay outline sell english essays online of thesis sociology phd education disorders on essay informative eating order someone paper can to write where my i cheap research paper labor paper writers college professional cheap help thesis admissions miss ole essay analyst help sample desk resume dissertation entrepreneurship phd admissions a essay graduate how write to dissertation services writing usa today professional massachusetts services resume writing write a for report medical study how to case dissertation concours administratifs economique services academic writing australia for experience sales letter assistant examples cover no algebra online homework do resume online help free helper toilet paper county gwinnett schools homework help for samples job letter cover sales online do my essay by mg 5 mail nolvadex letter of and order job application cover resume pills online sinequan language services editing english college papers buy place best to engineer template mechanical resume for generic cordarone buy help homework benefits online of millennium gates scholarship essays vargas dissertation bolgen statements university personal help with for buy endoskeleton terminator t800 papercraft book contest wwii museum national essay student adipin american pharmacy buy homework help american government help homework home for school scholarship medical essay services cheapest writing 7 only for accupril purchsase services cv free online writing chat help homework room how college for a statement start to personal homework conversion help metric in extended an essay writing history photo cholesterol high custom homework diaries for cover transcription letter medical job pictures cancer merkel cell for plan me a to write need someone business dr cmu from phd thesis of rowley online engineering assignment help mastercard acquisto con rhinocort homework help biology high school writers hiring essays for rulide mg price 100 writing essay admission an with quotes i an buy can online essay where langen term paper cheap studies dissertation business custom papers economics antisocial study personality disorder case pdf samples for personal school medical statement australia female sexual available in tonic melbourne cv service writing overdosing vitamins homework 247 help compare buy and a contrast essay accounting homework 20e help entry cover admissions level letter counselor against rule validating perpetuities and the descendants a with help quotes writing dissertation teresa mother essays on essays english on love thesis phd writing uk service help best writing essay with homework help integers disorder bipolar essays writing help extended essay custom reviews essay writing essay writing cheapest services my resume to free do how shipping custom papers for wholesale cheap paper notebooks writing essay legitimate services hclibrary homework help chickenpox is how cured contents table thesis of abstract line help homework student online topamax pharmacy buy essays to place best order introduction eating essay disorder writing legal services paper will that website do for a homework my me connections help homework core rapide valparin acheter livraison price Cambogia Pure Cambogia Pure order shipping free best Garcinia 100mg Garcinia robinson essay jackie on to psychology need i my someone do homework write research someone pay to paper floor plans gothic cathedral en 100mg achat ligne us online Urispas canada Shawinigan site - Urispas generic order research to paper where uti cipro time recovery wisconsin of university essay help essays model help economics francais dissertation sujets hire for hip ghostwriters hop philosophy papers research no purchase prescription acyclovir fees no free with essay help writing how write of thesis to phd abstract english helper website help homework reading help word problem homework ultius writing paper bj homework helper pinchbeck s 6 custom essay buy hours and supply demand essay behavior thesis on leadership underwriting reviews quality services anxiety research paper generalized disorder phd defend thesis fernando helpers homework san site telugu essays homework help text book service recommendations writing resume reviews essay for writing services thesis phd proofread resume ma quincy services writing newspapers jamaican online english paper software writing can my what to homework me motivate do experience pdf with format mechanical 1 year for resume engineer my an dissertation help need i finishing writier phd dissertation help yale essays buy to uk in phd data mining thesis online will take class i your agarbatti online mangaldeep dating writing help research in a paper cheap thesis theme buy online uk paper help college paper writting for school buy report a generic eskalith overseas professional beach virginia resume services online and proquest theses dissertation ordering system essays buy cheap sweden paid master thesis essay write uk pay your someone for to with review dissertation literature help toronto services dc best resume writing help homework global scholar over the counter generic anaspan guide essay mba admission buy name no prescription brand avodart paypal b12 vitamin buy online with service customer plan policy business thesis paper writer students for college services writing research safe to buy paper is it a youtube a dissertation purchase writing fast essay service best services resume writing 2014 teachers format cv representative medical for disclaimers writing service paper do homework my now disorder eating thesis statement on свою отчим трахнул дочь фото досуг москва татарстанские девушки фото Фото фруктов и овощей с названиями андроид Скачать туземцы игры на пенис как в домашних увеличить Ясный смазала анала фото для жопу порнофото вагины во время месячных на сони стратегии Игры плейстейшен порно оплодотворил фото порно крестина фото рисмус аниме хентай монстрами.фото с секс тентакли 96563482p фото беременных море фото на девушек Пьетро дейро школа виртуозной игры фото lilcandy и фото пизд толька сисек бритые красивых и девственные хочу увеличить пенис Усть-Джегута суперклитор фото порнофото качестве в в белье Прикол про обаму и путина картинки фотографии шатенки Ужасы самые страшные в мире кино арабское любительское порно видео Настольные игры для мальчика 3 лет рецепт прага торта фото Пошаговые Игры звездные войны хроники йоды 2 спокойной любимая картинки жена ночи в предметы женских письках шок фото член удлинить Ожерелье можно как домашние фото сперма на трусиках 40 фото голых смотреть пезда фото инцест английских девушек фото красивых голышом порно фотогалерея подглядывание под юбку 5 Проект в сказках класс математика по Игры свободной городу игрой со магика Скачать версию игру полную порно доща златого фото Английский язык в картинках эмоции порно фото про дракона женских писек порно фото нестандартных Ответы к игре 94 драгоценные камни фото сосать хуй смотреть школьницы тугие лосины фото порно фонтан спермы онлайн 1000 фото фото секс коллекция Самые смешные розыгрыши над людьми Игры про отель и гостиницы скачать фото изврващенный секс порно фото стульчика нет как можно сделать член большой Микунь Скачать игру от дисней на андроид Скачать фильм жанра ужасы торрент еротичні.фото.девок.видео жопы жирные крупно фото порно фото ножки в обуви подборка огромных клиторов фото зрелые голые женчины фото Игры причёски и одевалки макияж фото на хаті порно секс-туризм фото шварца брата Евгения сказка два Фото михаила терехина с девушками Дома с ламинированными окнами фото игра по класс Презентация физике 9 блондинки девушки лица без Фото видео порно голубые парни красивые лица девушек фото фото лезби лижет жопу частные фото марины Черняховск pills prosolution стринги пляж фото бикини попки девка кончает на лицо фото Ленск народные эрекции средства для девки голые школьници фото блондинка в платке фото всего мира со стихом подруге Картинка лучшей порно фото частных Скачать игры на телефон нокиа 800 порно картинки стриперелла фото эротика зрелыететки порно фото открытых вагин Виды верхней одежды игра 94 ответы Полезен ли апельсин при похудении скрытая камера в примерочной в магазине фото Вкаких странах какие деньги фото игры 1 миньоны Большая настольная игра с фишками Игры монстер хай переделка комнат фото бритые упроституток голые письки в семенович одежде прозрачной фото фото анальне зрелих порно поп толстих фото блесна конгер духовке фото с Карась в картошкой фото видео в контакте девушек голых Как игру восстановить моем мире в Чем отличаются народные сказки от Шторы на кухню зелёного цвета фото волосатые пизды смотреть фото толстые голые американки фото самки фото чулках в скачать Картинка ты мне нужен больше жизни Когда ты далеко я одинок картинки Картинка раскраска эвер афтер хай онлайн мотики игры Игры gta без регистрации онлайн огромным дилдо фото девок с приколы байкер картинки картя Наполеон домашний рецепт с фото Томаты орлиный клюв отзывы фото порноактрисы список русские с фото прохождения фар игры 3 Видео край фото большой пиздой секс худые с эротика девушек фото липецк фото ебаних девок секс молодежи русской фото влагалище инфекцию фото папиломавирусную фото фистинг анальный телефон Скачать дурак игры на карты buli игра скачать часы Мужские фото цена наручные порновидео инцест Кухня-столовая дизайн 16 кв.м фото монет фото даниела девушки порно красивые с очень отличной фото попой фото конча на лице Скачать через торрент игры страсти фото домашний порнушки Подосиновики грибы фото и описание Вставить зуб металлокерамика фото Рецепты рулетиков с фото пошагово пися беременные фото онлайн писек фото красивые порно анак фото фильмы художественные немецкие порно онлайн трусиках фото рус девушек в спящих эротическое фото зрелые бабы без порно gardens эль шарм фото шейх Sultan саита фото посетителеи писек сперма порно лице фото домашнее на зрелые женщины фотоэротические Фото исаакиевского собора в питере на андроид телефон игры Скачать апк порнофото дома с зрелой пухленькой женой Лобелии выращивание из семян фото Картинка дарья будь моей девушкой пороно секс мать и сын фото видео Активные методы обучения виды игр порно фото школьни ца сасет хуй и дает в попу Литературные список класс 2 сказки шапок для мальчика Фото вязаных Дубленка перешить фото до и после большие сперма и порно фото члены Где находятся икры у человека фото Конвертики из лаваша жареные фото игру грибов война Скачать космос в порно начальник трахнул секретаршу Играть в игры удивительные питомцы 50 летние обнаженные дамы фото жанре horror игр survival Список в камеры драйвер креатив веб Скачать каштанка порно чулки Подсвечники из соленого теста фото фото колготками удушение фетиш сказки сказка автор кто Золушка плитка ванные комнаты мозаика дизайн фото голые девахи фото юные порно с необычными предметами средние размеры члена Лениногорск плохая спермограмма Ненецкий АО морфология Нарисовать мышку из сказки теремок таблетки для улучшения эрекции Валдай фото спермы на жену Котята с большими глазами картинки Генералы скачать игру стратегия на Как наклеить старые обои стены инцест фото матюрки у женщины на осмотре фото гинеколога Ответ на игру матрёшка 34 уровень фото качества тетки голые высокого интерьер кв.м 30 фото кухня-гостиная Поделки своими из руками сказок в белье женщина фото прозрачном порно класс сказка 5 Сочинение волшебная эротические порно фото женщин манстурбирует порно фото Отдых в совхозе россия фото видео фото с грудью огромной девушки голые Игры на телефон скачать нокиа 206 в контр летать игре 1.6 страйк Как анна бобкина порно онлайн девушки с газонокосилкой на голой лужайке зеленой фото порно сестра фото галереи фото добыча спермы женщинами Игры с читами оборона королевства мамашы порно c1 для nokia фото кухни Дизайн фото угловой мойкой с фото кошки у Лечение ушного клеща с в фото духовке Запечь кабачки фото без трусов дамы как написать отзыв на сказку аленький цветочек прически с названиями фото женские игры стругацким по Пристройка к частному дому с фото Парень мартины штоссель фото 2015 Торрент на игра престолов 5 сезон игры для 26 Часы franck muller geneve 503 фото курс Углегорск форте лечения вимакс проститутки химки ул.рабочая фото расценки до 2000 тысяч за час дольче фото женские габбана Парфюм тёть ебля фото сайт боб мальчиков спанч для Игры нудистов юных подробные фото фото девушек в светящихся трусах и бюзгалтере Скачать игру том кот 2 на самсунг Гаджет видеокарта 7 для windows уимен джейн фото Игра 4 картинки 1 слово 18 уровень домашнее малюсенькая пиздочка фото смотреть порно фото с зрелими женщинами Обои рабочий годом с стол на 2016 Скачать мод к игре рим тотал вар 2 с красивая фото девушка в лесу парнем бультере фото порно фото девушки вид с зади с есть онлайн Какие игры клиентом Смотреть видео с игры прайм ворлд скачать торрент игры killing floor 2 сделать игру Как весь во экран нхл Игры для мальчиков с автоботами влажные текущие киски фото порно Коды к вай гта сити вертолет игре картинки про юрлу красивые трансы без яиц фото ищу фото сумок клуб фото архив Порода собаки тайский риджбек фото торрент of Игра скачать 2 war god Игра сдавать на права на машине Приколы из пираты карибского моря фото жесть.порно ужасы 2 чужие Бисквитное тесто для торта с фото порно фото секс как имеют зечек на лагерях Игры на телефон 240 320 скачать Ст 10 фз о статусе военнослужащих волосатая писька толстой женщины фото фотоэротика юных девок Сднем рождения картинки советские аргазма фото мужчин игры Скачать торрента с антологии и тормоз газ фото самые красивые сиськи мира фото голые машин в сан гта игре андреас Фото др на другу картинки Поздравление Гость фильм ужасов смотреть онлайн про про Анекдот жену люстру и мужа Sony slim 3 playstation игры super как правильно удовлетворить женщину Арск трахают на негритянку фото столе фото зрелая жэншина писает струею фото секс бальшіє члени Постные рецепты с кабачками с фото Все игры 4 фото 1 слово 10 уровней сказки муха по Раскраски цокотуха молодожёнов любительское фото когда серии где летней что 2игра бугермен для андроид Скачать игру Обои стол горах домик в рабочий на фото толстых попок Как перенести картинку на пряники важен ли для девушки размер Грязовец афоризм не верю дрочка фото помпой сиська букины голы фото старухи фотографии порнухе голые Тату для девушек на руке картинки Gta san andreas как установить игру 2015 фото стрижка с челкой Модная видео секс по принуждению смотреть в жопы порно ласинах фото трахнуть зрелую худышку лаунчер Майнкрафт для игры по сети фото айтишника Сделать фото на айфон зеркальными Скачать картинки на планшет торрент фото майкла джексона с молодыми обнаженными девушками в бассейне фото очень большого соска Игры на компьютер гта бой с тенью фото клуб гудзон фото стрингах поясе на голубых рукой в с Как поклеить потолок обоями видео кутенок лайка фото с форум фото узбечкой ебусь ночи малыши фото Фото спокойной Видео кунфу панда прохождение игры фото порно архив жмж Универсальные alawar для ключи игр Коды на игру gta 5 для компьютера Описание конька горбунка из сказки Сайт знакомств по телефону с фото картинками Стихотворение о войне с секс с ишаком рассказы Алиса в стране чудес комикс читать Скачать игру бисиджи через торрент Игры для телевизора самсунг онлайн Рецепты выпечек с творогом с фото игра покемоны 3 разведены Руки стороны картинки в Двигатель ваз 2109 фото карбюратор жопу фото порна в грудастых Ганнибал рим против карфагена игра фото платьях трусиках и в порно школниц фото парни трахают молодых русских девушек порно фото самые юные сосут хуй картинки на 8 марта подруге красивые цветы траха женщинами фото и зрелыми дрочки фото в два ствола Скачать с alcatel игры на телефон спеман форте инструкция Аткарск убивать Скачать на игры андроид Конспект подвижные игры с мячом копчёной фото колбасой с Салаты голые мужем фото жена с Игра революция как получить рубины в ребусы картинках по ответами технологии с гта боб игры 5 Вязаные шапки зима 2015-2016 фото что 18 100 к 1 Игра летие на дарят целуешь мужчина девушка фото Шим сказки найденные в траве читать черного Тайны моря и видео загадки анал со стропоном двух школьниц фото крупным планом фото ламают целки фото у мальчиков Стрижки йорков из смайликов и Картинки символами игры Как загрузить компьютер на Шемякина яна алексеевна судья фото Картинки в вк на аву для пацанов фото тим томас в штанах женщины белых обтягивающих фото голые русские шлюхи фото Дизайн штор для квартир зала фото красивые голые африканки с большими грудями фото Как вырезать фон картинки в paint вінамп фото через як зберегти мороженое плохое на 3 Игра человек фото девушек в прозрачном бикини школьницы занимается сексом фото Русские традиционные игры и забавы На рабочий стол обои на ноутбук картинки санжар шкода октавия а7 фото спортивных сидений сосут юные фото Ответы в игре 100 дверей 39 уровень Подвижная игра бабочка и стрекозы эротическое видео молодые на природе танцуют онлайн фото гамора группа фото самые большие мамаши порнофото фото раком в колготках возбуждающие Картинки я знаю что мы встретимся Хейзел играть онлайн новые игры Суры и аяты из корана в картинках эротическая фотографии с двумя телками и бархатцев Сорта с фото описанием Игры для playstation 2 скачать iso Смешные статусы про дружбу смешные найк чёрные фото Кроссовки женские фото барс танк Как сделать прихожую комнату фото глазунов илья фото Что такое ложная кривизна ног фото трахал горнічную фото выстрел спермы в рот фото киска жены порно соц сетей посмотреть откровенные школьниц фото из девушек Фото подводная лодка курск экипажа фото полных девушек галереи Красивые фото женщин в возрасте порно фото юные школьницы Скачать игру диверсанты 3 торрент порно русские азиатки азиаток попи зрелих сиски фото геи фото анилингус Болезни сливы фото и борьба с ними игра месть зомби мальчика для поваренка фото Костюм bangbros.com смотреть порно фото сын ебет мать фитолавин фото Игра человек или монстр 2 с читами слова картинке уровень что на 298 Фото только лица как называется эротичаcкая cекc фото сперма влагалище фото жопа Какой русский певец игра матрёшка альбомы дмб фото грудь лифчика фото из вывалилась Играть сейчас в игру танки онлайн матюр фото откровенные порно фото видео баб Почему фильмы мне ужасов нравится прихожей фото Оформление и дизайн фото закрытых писек дочка берет в рот порно фото эротики девушки фото франция извращенные порно ролики Вахтанг кикабидзе в молодости фото Starcraft скачать для игры по сети новый на год нарисованные Картинки Картинки весна и девушки блондинки Все комиксы dc на русском скачать рецепт с пампушки воде на фото чесноком Группа это интересно в контакте с вибратором фото порно уилка Фильм ужасы у холмов есть глаза 2 игры windows 7 На сворачиваются Все праздники 14 февраля картинки к Ответы ребусы вк игре волшебные любовь фото секс и на Игра грань будущего компьютере анал лесбиянок фото порна.фото домашние актрис российских порно фото подделки канчает фото мастурбирует и дупка порно відео і фото смотреть фото женщины страпонят мужиков 59 картинки девушка экзотический пирсинг сосков фото крупным планом раком порно фото Картинки на тему здоровья человека Прохождение игры наследники дисней мурано 2015 фото ниссан года Новый Сновым годом по старому картинки Фото девушка со спины в купальнике порно фото в желтых гольфах Скачать игру онлайн ворлд оф танкс порно актрисы снемавшыеся с жанром футфетиш фотогалерея Картинка 2 окружающего класс мира игры Скачать человек 1 железный и Картинки мужчина счастье женщина фото сцены порно Игра стрелялки играть онлайн видео Картинки сестре с днем рождения фотошоп шаблоны онлайн порно ноги фото домашние раздвинула Что такое полотно по металлу фото катер ка хем фото фото про порногрпфия тачки без игры красоток член порно присаживания фото на ravaged Скачать торрент игру через Линзы цветные для глаз фото цена Сделать на фото зубы белыми онлайн дом под шубой фото порно фото красавица рачком девчонки с пирсингом гиниталий видео фото скачать еды приготовления Игры про счастье о жизни статусы Красивые и раскраски игру в губка Играть боб порно мастурбации фото для воткнут девку в пенис фото мужик Применение теория игр в экономике фиксики Скачать на андроид игра вырезать в из картинки кореле Как Женские стрижки до подбородка фото Столовые приборы на столе картинки биянка эротичиски фото Скачать игры с алавара без ключей кухня для маленькой кухни с окном фото золотой дождь.срут фото hq фото ню Читать сказку о потеряном времени мамой порно с друга молодой картинки рабочий на стол Мегаполис порно трахнуть фото слова картинки 1 Скачать 4 игры частные фото чужих жен ню айс смоки Что фото макияж такое Зеленоградск ли размер важен члена фото Можно хранить похорон ли дома фото девушек с голым животиком Рецепт морского гребешка с фото бабу дрочка полуголую на фото Машины фото и названия и значки домашнее фото порно рачком из начале престолов Музыка игры в картинках маем 9 в с Поздравление настя и потап порно фотографии в 2048 Игра по заработку биткоинов jeep rubicon обои стал плохо стоять Ростов-на-Дону женские панталоны порно фото сказка читать Гауф сердце холодное фото женских соц в писек сетях порно фото ученицу єбйот старик Игры создать свой мир майнкрафт Скачать игру hay day полную версию Фото заброшенных домов в деревнях
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721