Глобалізація як чинник світової гегемонії США

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. У статті вивчено теоретико-методологічні засади дослідження глобалізації, досліджено вплив глобалізації на становлення світової гегемонії США, місце та роль США у сучасних глобалізаційних процесах. Досліджено глобалізаційні процеси сучасного світу, визначено місце США на світовій арені як світового гегемона.

На основі досліджених даних проаналізовано технології впливу Сполучених Штатів Америки на поведінку міжнародних акторів, систему інформаційної політики США. Досліджено фактичну мету боротьби США за мир та стабільність у світі, суть американської гегемонії, а також вплив світової гегемонії США на Україну.

Annotation. In the article it is studied methodological principles of research of globalization, investigational influence of globalization on becoming of world hegemony of the USA, place and role of the USA, in modern globalization processes. Investigational globalization processes of the modern world certainly place of the USA on a world arena as world predominant power.

On the basis of investigational information technologies of influence of the United States of America are analyses on the conduct of international actors, system of informative policy of the USA. Investigational actual purpose of fight of the USA for peace and stability in the world, essence of American hegemony, and also influence of world hegemony of the USA, on Ukraine.

Постановка проблеми. Світовий процес глобалізації характеризується відсутністю його однозначного тлумачення й розуміння. Немає однозначної думки і з приводу того, коли розпочалася глобалізація, немає й однозначного визначення самого поняття. Визначення глобалізації як процесу політичної, економічної та культурної інтеграції та уніфікації, основними наслідками якої є світовий розподіл праці, переміщення у світових масштабах капіталів, людських на виробничих ресурсів, стандартизація законодавства, економічних та технологічних процесів, зближення та злиття культур різних країн, має своїх прихильників та противників.

Глобалізація сучасного світу є об’єктивною закономірністю: її не можна зупинити, оскільки вона приносить величезні прибутки передовим державам світу. Глобалізація змінює традиційне розуміння держави, оскільки з’являється новий актор міжнародних відносин – транснаціональні корпорації, які володіють величезними ресурсами. Проте, держави, як традиційні актори, все ж зберігають, і очевидно ще довгий час зберігатимуть свій вплив. У даному випадку мова іде про вплив тих держав, які стоять в центрі світового процесу, а не на периферії.

Однією з держав, яка стоїть біля витоків глобалізації та отримує чи не найбільші вигоди від глобалізації вважаються Сполучені Штати Америки. Глобалізація політики, економіки й культури часто стає фактором посилення лідерських позицій цієї держави у світі. Деякі науковці цілком справедливо приписують цій державі статус «локомотива глобалізації», зауважуючи при цьому, що глобалізація є фактором становлення та підтримання американської гегемонії у сучасному світі. Проте, однозначної думки про місце та роль США у глобалізаційних процесах не існує. Немає однозначності і у розумінні впливів глобальних процесів на світову гегемонію цієї держави.

Проте, без сумніву, Сполучені Штати Америки були і залишаються бути світовим лідером, державою, яка багато у чому визначає ситуацію на міжнародній арені. Глобалізаційні процеси, які сьогодні охопили практично увесь світ є важливими для кожної держави, яка долучається до світової економіки.

Неоднозначність у розумінні місця та ролі США у процесі глобалізації, як і неоднозначність у розумінні самої глобалізації породжують викривлене сприйняття дійсності; призводять до часто несправедливих та необґрунтованих випадів у бік США, держави, яка здійснює величезний вплив на поведінку акторів міжнародної політики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основними джерелами дослідження були наукові праці, які стосуються глобалізації, її окремих аспектів, світового лідерства США тощо. Це праці таких науковців як З. Бжезінський, С. Зуєв, А. Івановський, О. Литвиненко, Є. Макаренко, А. Манойло, В. Попов, Е. Роговський, О. Старіш, А. Уткін, Т. Фрідман, Ю. Яковєц та ін.

Метою роботи є дослідити вплив глобалізації на становлення світової гегемонії Сполучених Штатів Америки. У ході досягнення мети ми поставили завдання вивчити теоретико-методологічні засади глобалізації, дослідити глобалізацію сучасного світу, та проаналізувати місце США на світовій арені як світового гегемона.

Викладення основного матеріалу. Сьогодні глобалізація – одна із найбільш обговорюваних проблем у наукових колах політологів, економістів, соціологів, філософів, чи навіть географів. Економісти говорять про глобалізацію економіки, географи про створення «економічних архіпелагів» (мегаполісів), соціологи про уніфікацію способу життя людей, політологи про збільшення взаємозалежності держав, зменшенні їх суверенітету тощо.

Витоки глобалізації інколи відносять до часу виникнення міжнародної торгівлі і становлення світових імперій, проте, Яковєц Ю. вважає, що принципово загальнопланетарна картина почала змінюватися в останнє десятиліття ХХ століття. Розпочалися все більш інтенсивніші процеси інтеграції – спершу на цивілізаційному, а потім і на глобальному рівнях. У цьому плані він виділяє два знакові явища: [18]

1. Розвиток західноєвропейського цивілізаційного співтовариства на міждержавному рівні.

2. Формування моделі глобалізації, в основі якої лежать транснаціональні корпорації.

Сам термін «глобалізація» виник у другій половині 80-х років ХХ ст. у зв’язку з розвитком інформатики й телекомунікацій. У науковий оббіг його ввів Р. Робертсон у 1983 р. [13]. За іншою версією цей термін запропонував Т. Левітт у статті, опублікованій у «Harvard Business Review» у 1983 році. Цим терміном він позначав процес формування сіпільного ринку продукції, яка виробляється транснаціональними компаніями [4]. В обох випадках цей термін відображає інтеграційні процеси світового масштабу.

М. Чешков розуміє глобалізацію як процес поєднання різних компонентів людства в ході його еволюції на противагу процесу диференціації людства [17]. Першочергово термін глобалізація почав вживатися в економічній науці. Пізніше став використовуватися у політології та соціології. Термін містить ідею, що світовий ринок є деякою системною цілісністю, а це можливо тоді, коли норми, які регламентують відносини між державами, будуть значно поглиблені. У широкому розумінні глобалізація означає зміну всіх сторін життя суспільства під впливом світової тенденції до відкритості та взаємозалежних зв’язків, зростання культурного обміну.

Аналізуючи глобалізацію, представники різних країн звертають увагу на різні сторони цього процесу й дають йому неоднакову оцінку. Одні трактують глобалізацію як позитивний процес, інші – з тривогою стежать за ним, розуміючи ті негативні наслідки, які вона несе у більшості країн.

Прихильники процесу глобалізації стверджують, що вона розширює можливості корпорацій і держав щодо свого розвитку. Ріст товарообігу, поява нових технологій, розвиток інформаційної мережі стимулюють економічне зростання в усіх країнах світу [14]. Противники ж звертають увагу на те, що глобалізація посилює розрив у рівнях розвитку держав, має негативний вплив на природне середовище. Утвердження глобального суспільства утверджується на основі нееквівалентного обміну. Його наслідком є зменшення природних ресурсів планети, поява екологічних проблем, погіршення якості життя значної кількості населення тощо [4].

Говорячи про глобалізацію, найчастіше мають на увазі економічну складову цього процесу. Адже саме в економічній сфері наслідки глобалізації є найбільш очевидними.

Глобалізація – це об’єктивна закономірність, світовий процес якого не можна уникнути. Проблема полягає у тому, якими будуть її соціально-економічні наслідки для конкретної країни. У відсталих державах вона не дуже помітна. Реалізація сучасних глобалізаційних тенденцій поки що не забезпечує покращення життя всіх народів Землі. Навпаки, розрив між передовими й відстаючими країнами все більше зростає. Подальший розвиток процесів глобалізації має ґрунтуватися на стратегії ненасильства, врахуванні інтересів усіх країн.

Прихильники глобалізації стверджують, що цей процес приносить позитивні наслідки для усіх держав, проте, як відзначає З. Бжезінський: «Про рівні можливості реально можна говорити тільки щодо Сполучених Штатів та Європейського Союзу, за умови обопільної зацікавленості цих сторін, вони здатні диктувати свої правила будь якій державі світу. Рівний ігровий майданчик перекошується щоразу, коли йдеться про інтереси США» [2, с. 132].

Система вимірювання глобалізації, розроблена Швейцарським інститутом дослідження бізнесу (KOF, Konjunkturforschungsstel der ETH Zurich) дозволяє визначити кількісний та якісний показники глобалізації – індекс глобалізації (Іг). За цією системою розраховується індекс глобалізації майже для 200 країн світу, що дає змогу оцінити масштаб інтеграції будь-якої країни у світовий простір. За системою KOF індекс глобалізації визначається за трьома складовими: економічною (Іге), політичною (Ігп) та соціальною (Ігс) [19].

За даними KOF за 2010 рік найбільш глобалізованими державами виявилися Бельгія, Австрія, Швейцарія, Швеція, Данія, Канада, Португалія та інші. Сполучені Штати Америки, які часто вважаються лідером глобалізаційних процесів, знаходиться на 27 позиції (глобалізація економіки – 57 позиція, політики – 14, соціальної сфери – 25.

Проте, Уткін А. вважає, що внаслідок відкриття світових кордонів, від глобалізації світового господарства отримали і продовжують отримувати найбільші прибутки саме США [14]. Фактично світова економіка знаходиться під впливом США, чий уряд універсалізує переваги вільного ринку і, з ціллю нав’язування ринкових реформ, тисне на нерозвинуті країни. США здійснюють це виходячи виключно з власних інтересів [16].

На початку 1980-х рр. керівниками Міністерства фінансів США, Міжнародного валютного фонду та Всесвітнього банку було досягнуто згоди у тому, що головною перешкодою економічного росту є митні та інші бар’єри на шляху світової торгівлі. Ними було поставлено мету зруйнувати ці бар’єри. На основі такого рішення у 1989 році американський економіст Дж. Вільямсон, науковий співробітник Петерсонівського інституту світової економіки, сформулював 10 рекомендацій для урядів держав з реформування світової торгівлі, які отримали назву «вашингтонського консенсусу»:

1. Податкова дисципліна (великі і постійні дефіцити бюджету породжують інфляцію та відтік капіталу, тож держави повинні звести дефіцит цих товарів до мінімуму).

2. Особливе спрямування суспільних витрат (субсидії підприємствам пропонувалося звести до мінімуму; уряд повинен витрачати кошти тільки у сфері освіти, охорони здоров’я та на розвиток інфраструктури).

3. Податкова реформа (сфера оподаткування у суспільстві повинна бути широка, проте податкові ставки – помірними).

4. Відсоткові ставки (повинні визначатися внутрішніми фінансовими ринками; запропонований вкладникам відсоток повинен стимулювати їх вкладати гроші у банки та стримувати відтік капіталів).

5. Обмінний курс (країни, що розвиваються повинні ввести такий обмінний курс, який би допомагав експорту, роблячи експортні ціни більш конкурентоспроможними).

6. Торговий лібералізм (тарифи повинні бути мінімальними і не повинні вводитися на ті товари, які сприяють експорту).

7. Прямі іноземні капіталовкладення (повинна бути прийнята політика заохочення та залучення капіталу та технологічних знань).

8. Приватизація (повинна всіляко заохочуватися приватизація державних підприємств).

9. Дерегуляція (надлишкове державне регулювання сприяє виникненню корупції та дискримінації по відношенню до субпідрядників, які не мають можливості пробитися до вищих кругів бюрократії).

10. Права приватної власності (повинні бути гарантовані та посиленні; слабка законодавча база та неефективна юридична система зменшують значимість стимулів робити накопичення та акумулювати багатства) [14].

Керуючись «вашингтонським консенсусом» США стоять за процесами глобалізації. Вони протистоять перешкодам на шляху світової торгівлі, використовуючи свою військову та економічну вагу, свою фактичну гегемонію для відкритості світової економіки, створення багатосторонніх міжнародних інститутів. Завдяки зменшенню бар’єрів між різними економіками, що сприяє торговому взаємообміну, ще у 1970-х рр. торгівля давала США приблизно 10 % їх валового національного продукту, а до 2000 року цей показник перевищив 30 %.

Важливу роль у діяльності, спрямованій на ліквідацію перешкод світовій торгівлі та руху капіталів відіграють транснаціональні корпорації, яких на початок 2006 року було зафіксовано 65 тис. Вони контролюють 70 % сукупного світового капіталу [8]. Проте, з усієї сукупності ТНК, вирішальну роль відіграє відносно мале число – 500 найбільших корпорацій, які у 2002 році володіли капіталом на суму у $16 трлн. Не зважаючи на процеси глобалізації, ці корпорації все ж мають певну національну приналежність. У десятці найбільших ТНК, вісім – американських, сумарний капітал яких становить понад $2 трлн. [8].

Серед ста найбільших корпорацій припадає:

– на США – 55 корпорацій з капталом $6 трлн.;

– на Великобританію – 15 корпорацій з капіталом $1,3 трлн;

– на Японію – 5 корпорацій з капіталом $397 млрд.;

– на Швейцарію – 5 корпорацій з капіталом $382 млрд.;

– на Німеччину – 7 корпорацій з капіталом $364 млрд.;

– на Францію – 6 корпорацій з капіталом $349 млрд.;

– на Італію – 3 корпорації з капіталом $156 млрд.;

– на держави ЄС загалом (за винятком Великобританії) – 17 корпорацій з капіталом $916 млрд.

За цими даними можна провести умовну паралель з вагомістю тієї чи іншої держави у сучасному світі. Очевидно, що жодна держава, за виключенням хіба що ЄС, не може скласти гідної конкуренції США. Тим паче, що США підтримуються Великобританією [8].

Одними із сфер, за допомогою яких США підтримують свою світову гегемонію є забезпечення світової безпеки та діяльність у сфері інформаційних технологій. США, будучи єдиною наддержавою прагнуть поширювати свій вплив на усі регіони планети. Значною мірою такі прагнення вже реалізовані. Отримуючи найбільші вигоди від глобалізації, для США є важливою стабільність у світовому масштабі та прихильність інших держав. Позиціонуючи себе «миротворцем» на міжнародній арені, США приписують собі право виступати медіатором будь яких міждержавних чи внутрідержавних конфліктів.

Бжезінський З. вважає, що США, будучи сучасним світовим гегемоном, виконують роль стримуючого чинника глобальної нестабільності: «раптове виникнення першої та єдиної глобальної держави створило ситуацію, при якій однаково швидке досягнення своєї переваги – або завдяки тому, що Америка піде зі світової арени, або завдяки раптовому виникненню успішного суперника – створило б загальну міжнародну нестабільність. Насправді це викликало б глобальну анархію» [1, c. 43].

Зовні така політика подається з позицій гуманності, прагнення «захищаючи існуючий мир, не втратити історичної можливості зберегти його» [12]. Заявляючи про «бажання» виступати світовим миротворцем, США мають для цього вагомі аргументи. Їх військово-технологічна та інформаційно-фінансова потужність у даний час перевищують сукупну потужність будь якої іншої держави чи групи держав [8]. Сьогодні американські військові контингенти, чисельністю близько 370 тисяч військових знаходяться у 120 країнах світу. До 11 вересня 2001 року за межами території США перебувало 20 % її армійського персоналу; через два роки військову службу поза межами США проходило вже майже 50% військовослужбовців [15].

Справжньою ціллю, за яку борються США, намагаючись забезпечити мир та стабільність у світі є бажання забезпечити собі доступ та контроль до джерел стратегічної сировини на Близькому Сході та не допустити туди Росію. Таке завдання сформулював ще у 1981 році головнокомандуючий силами НАТО в Європі генерал Б. Роджерс. З 1982 року, в рамках так званої «стратегічної згоди», розробленої держсекретарем США А. Хейгом та міністром оборони К. Вайнбергом, розпочалося поетапне розширення американської воєнної присутності у Перській затоці [6].

Особливо актуальною галуззю політики держави, яка за умови володіння необхідними технологічними ресурсами може перетворитися на один з найефективніших методів реалізації державою своїх національних інтересів є система інформаційної політики. США, займаючи лідерські позиції у сфері високих технологій, широко застосовують інформаційні технології у рамках своєї політики.

Доктор політичних наук Старіш О. вважає, що сьогодні засоби масової комунікації (ЗМК) перетворилися у потужний інструмент тиску не тільки на суспільство, а й на владу. На його думку: «ЗМК, змінивши спосіб сприйняття світу, перетворили публічну політику в медіапроцес, зробивши його серцевиною публічної політики, що призвело до трансформації місця і ролі комунікації у політичному процесі. Революція у системі ЗМК не тільки висунула їх в епіцентр публічної політики, але й змінила сам формат політичних відносин, відповідно, система ЗМК у такому контексті політичного процесу становить особливий інтерес. Суть змін, що відбуваються сьогодні у системі ЗМК полягає у тому, що вони стають монополістом комунікації в суспільстві та системою, яка регулює й маніпулює поведінкою індивіда й суспільства» [11].

«Стратегія зовнішньої розвідки США» 2005 року чітко сформулювала завдання держави: «Для попередження загроз та забезпечення можливості здійснювати запобіжні заходи, американські технології збору інформації повинні завжди займати передові позиції у світі» [20].

У цьому розумінні передова роль відводиться супутникам-шпигунам. Загалом світ вже змирився з їх наявністю ще у другій половині минулого століття і держави перестали помічати зв’язані з ними порушення свого суверенітету. З врахуванням швидкого розвитку інформаційних технологій на початку ХХІ століття світовому співтовариству доведеться звикнути до того, що американські воєнні та розвідувальні служби будуть перехоплювати у рази більшу кількість даних, які будуть узагальнюватись, аналізуватися та використовуватися з метою попередження негативних для США моментів [7].

У 2003 році з’явилося повідомлення про те, що Пентагон розробляє систему тотального спостереження під назвою «Всевидячі бойові сектори» (Combat Zones That See, CTS), яка теоретично зможе за допомогою тисяч відеокамер відслідковувати, фіксувати та аналізувати рух кожного транспортного засобу у будь якому населеному пункті світу [7].

У 1947 році компетентними органами США та Великобританії було розроблено всесвітню систему спостереження та контролю. Вона отримала назву Ешелон (Echelon) і мала на меті сканування та аналіз усіх інформаційних потоків цивілізації. За даними німецьких спецслужб програма Майкрософт (Microsoft) містить спеціальні команди, при вводі яких може відбуватися зчитування довільних даних з будь якого комп’ютера [11].

Очевидно, що система інформаційної політики США спрямована на домінування і у сфері інформаційних технологій та комунікацій. Як стверджують ряд дослідників, саме ведення ефективної інформаційної політики дозволяє державі досягти ряд цілей за умови мінімальних витрат. Володіючи чи не найпотужнішим потенціалом у технологічній сфері, США отримують ще один фактор для збереження своїх лідерських позицій у сучасному світі. Визначення сутті цього лідерства часто не є однозначним: Сполучені Штати Америки називають гегемоном, імперією, «імперією за запрошенням», неоімперією тощо.

Світове лідерство Сполучених Штатів Америки вже довгий час є темою для жвавих дискусій. Зрозуміло, що однозначної думки з цього приводу немає, тай навряд чи її можна знайти. Одним з визначень американського світового лідерства є думка про те, що США – свого роду держава-імперія. Такий погляд знаходить як підтримку у наукових колах, так і стає предметом критики. Одним з критиків такого підходу виступає кандидат політичних наук Соловйов Е. Він розуміє імперію як домінування однієї політичної спільноти над іншою, як можливість не тільки здійснювати вплив на поведінку підкорених спільнот у зовнішньому світі, але й одночасно можливість забезпечувати мінімально прийнятні форми політичної поведінки всередині підкорених державних утворень. Проте, впливова і потужна світова держава здійснює тільки перше. І лише імперія втручається всередину кордонів підкорених спільнот, використовуючи при необхідності не лише вплив, а й усю повноту своєї влади, підкріпленої силою [9].

Прихильники цієї точки зору всередині США вважають Америку «неформальною імперією», яка надає перевагу «відкритому доступу та впливу перед володінням» і не включає до свого складу сателітів чи володіння, а номінально рівні держави. Вони вважають, що після Другої світової війни, коли держави Західної Європи фактично опинилися під протекторатом США, було закладено основу для формування особливої американської «імперії за запрошенням», імперії з найменш вираженою системою ієрархії, більш плюралістичної, ніж будь-яка інша в історії [9].

Досить часто у своїх дослідженнях західні автори називають США як «мережеву імперію», яка здійснює точковий вплив на найбільш чутливі вузли світової політики та світової економіки, що допомагає досягати високого ступеня контролю за ситуацією у світі в цілому. Очевидно, що США віддають перевагу непрямим методам управління політичними спільнотами, які входять у сферу їх впливу. Управляння здійснюється за допомогою інститутів та процедур, які є схожими до американських і тому легко піддаються маніпуляції з боку США [9].

Вплив США на економічні, політичні, культурні чи інші аспекти існування сучасного світу великий. Але цей вплив не став і, очевидно, не стане владою. Для підтримки імперії потрібні ресурси, готовність іти на жертви, месіанізм і т. д. Однак навіть апологети нового світового імперіалізму змушені визнавати, що зараз США просто не готові нести тягар імперії [9].

Характеризуючи США, більш прийнятним було б визначення цієї держави як гегемона. Її могутність, як зазначає З. Бжезінський на початку ХХІ століття є «безпрецедентною у військовому відношенні, у важливості ролі її економіки для світової економіки, в інноваційному впливі розвитку американських технологій та у привабливості для всього світу багатогранної і часто невибагливої американської масової культури». На його думку все це стає факторами величезного політичного впливу США у світі і зараз «немає суперника світовому лідерству цієї держави» [2, c. 11].

Незважаючи на сучасні лідерські позиції Сполучених Штатів Америки у світі, ряд науковців говорять про те, що період її гегемонії вже завершився, або завершується. Доктор політичних наук Старіш О. вважає, що «домінувати держава-гегемон може лише до того часу, поки вона у змозі нав’язати інституційні обмеження на кількість ступенів свободи та відкритості світового ринку, який працює виключно в інтересах гегемона. Але, відповідно до принципу Ле Шательє-Брауна, безпосередній реальний період гегемонії зазвичай не перевищує одного покоління, після чого держава-гегемон стає звичайною великою державою серед інших. При цьому занепад гегемонії визначається спадом економічної ефективності через появу додаткових видів невиробничих витрат, які визначають як «тягар лідерства» – перерозподілом доходів на користь розвитку та вдосконалення системи управління і, перш за все, потребуючу колосальних витрат на воєнну інфраструктуру, відсутність яких на попередньому етапі якраз і виступали основою для підйому держави-гегемона» [10].

І. Валерстайн пропонує вважати гегемонами тільки ті держави, які не просто володіють великою часткою на світовому ринку, порівняно з будь якою іншою державою, мають не просто найсильнішу армію, чи відіграють найважливішу роль у політиці, а ті, які за наведеними вище параметрами настільки переважають інші держави, що ті, фактично стають державами-клієнтами. Проте, навіть у такій ситуації, вважає І. Валерстайн, держава-гегемон не здатна робити все, що їй заманеться, оскільки всередині міждержавної системи не може існувати всемогутності [3].

За визначенням І. Валерстайна піком гегемонії США був період 1945-1967рр. Ця держава вже втратила свою перевагу у виробництві, проте ще зберігає перевагу у сфері торгівлі і фінансів, при цьому перевага їх політичної та воєнної могутності вже не є такою значною. Можливість США нав’язувати свою волю союзникам (Західній Європі і Японії), залякувати своїх противників значно послабилась [3]. «Просунутість» США у сфері інформаційних технологій дозволяє їм продовжити фазу власної агонії і затримати природній процес переходу цивілізації на наступний етап свого розвитку» – вважає доктор політичних наук О. Старіш [10].

Висновки. Аналіз стану міжнародних суспільно-політичних відносин показує, що глобалізація – це процес всесвітньої економічної, політичної та культурної інтеграції та уніфікації. Основними наслідками цього процесу є розподіл праці, міграція в масштабах усієї планети капіталу, людських та виробничих ресурсів, стандартизація законодавства, економічних та технічних процесів, а також зближення рівня культур різних країн. Це об’єктивний процес, який носить системний характер, тобто охоплює усі сфери життя суспільства.

У результаті глобалізації світ стає більш зв’язаним і більш залежним від усіх його суб’єктів: відбувається збільшення як спільних для груп держав проблем, так і кількості та типів суб’єктів, що інтегруються. Світове зближення розпочалося ще із зародженням держав, проте цей процес не завжди був однаково швидким та рівномірним. Революційно швидкими темпами світове зближення відбувалося двічі: на рубежі ХІХ та ХХ століть та після закінчення Другої світової війни.

Глобалізація не є однаково позитивною для усіх держав: щороку відбувається збільшення розриву між економічним рівнем розвинутих країн та країн, що розвиваються. Найбільшу вигоду від глобалізації отримують розвинуті держави, особливо США, які є локомотивом глобалізації. Глобалізація створює нові, величезні багатства, які в першу чергу отримують розвинуті держави.

За даними системи вимірювання глобалізації, розробленої Швейцарським інститутом дослідження бізнесу, найбільш глобалізованими державами є Бельгія, Австрія, Швейцарія, Швеція, Данія, Канада, Португалія та інші. Сполучені Штати Америки, хоч і вважаються світовим лідером, займають у цьому рейтингу лише 27 позицію. Але саме під егідою США було розроблено рекомендації для національних економік, які отримали назву «вашингтонського консенсусу». Ці рекомендації мають на меті протистояти перешкодам на шляху світової торгівлі, відкритості світової економіки, створення багатосторонніх міжнародних інститутів тощо.

Важливу роль у процесах глобалізації відіграють транснаціональні корпорації, які володіють близько 70 % сукупного світового капіталу і мають змогу сприяти ліквідації перешкод у світовій торгівлі та руху капіталів. Хоча ТНК є багатонаціональними компаніями, та все ж вони зберігають національну приналежність. Так, у десятці найбільших корпорацій – вісім американських; серед ста – 55 корпорацій американські. Штаб-квартири більшості ТНК знаходяться саме у Сполучених Штатах Америки.

Прикриваючись прагненнями забезпечити мир та стабільність у світі США реалізовують свої національні інтереси. Під таким приводом війни з тероризмом та боротьби з поширенням ядерної зброї, США встановили контроль у Близькосхідному регіоні, який є надзвичайно важливим експортером вуглеводнів у цю державу. Такими методами, разом з веденням інформаційних кампаній Сполучені Штати Америки поширюють свій плив у багатьох регіонах світу.

США є державою, інформаційні технології та навики ведення інформаційних кампаній якої є чи не найкращими у світі. Це дозволяє їм забезпечувати реалізацію своїх національних інтересів без застосування воєнної сили. Документи, що визначають політику США у зовнішніх відносинах, у сфері безпеки говорять про необхідність створення такого статус-кво, щоб жодна держава не допускала можливості будь яким чином посягати на безпеку цієї держави.

Фактично, Сполучені Штати Америки є державою – світовим лідером. Вони здійснюють точковий вплив на держави в усіх регіонах планети. На сьогодні не існує держави, яка могла б протистояти економічній чи воєнній моці США. Таким міг би бути хіба що Європейський Союз, проте, він залежить від американської системи безпеки і не може відкрито протистояти США.

Хоча США є державою-лідером, проте, їх не можна вважати світовим гегемоном. Роками найбільшого її впливу був період 1947-1967 років. На сьогодні США вже втратили свою превагу у виробництві, проте ще зберігають лідерські позиції у сфері торгівлі та фінансів завдяки високому рівню розвитку інформаційних технологій. Проте, разом з цим, вартість збереження існуючого статус-кво є надзвичайно дорогим для США.

Різні аспекти глобалізації виступають чинниками, які продовжують забезпечувати гегемонію США на міжнародній арені. Домінування США у економічній сфері, воєнній, у сфері інформаційних технологій роблять її недосяжно на найближчі десятиліття для інших держав.

Список використаних джерел:

 1. Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы.— М.: Международные отношения, 2005.— 256 с.
 2. Бжезінський З. Вибір: світове панування чи світове лідерство / Пер. з англ. А. Іщенка.— К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. — 203 с.
 3. Валлерстайн И. Три отдельных случая гегемонии в истории капиталистической мир-экономики.— Режим доступу: http://www. gumer.info/bibliotek_Buks/History/Article/vall_tri.php
 4. Глобализация: взгляд с периферии / Отв. ред. С. Хоменко.— К.: Агенство гуманит. технологий, 2000.— 61 с.
 5. Згуровський О. Війни глобалізації.— Режим доступу: http://www.dt.ua/ 1000/1600/54652
 6. Ивановский А. Основополагающие просчеты военной доктрины США.— Режим доступу: http://flot2017.com/show/history/2059
 7. Роговский Е. Борьба за контроль в космосе.— Режим доступу: http://www.intertrends.ru/thirteen/002.htm
 8. Скрытые аспекты «глобализации» и Америка.— Режим доступу: http://www.kyrgyznews.com/news.php?readmore=2274
 9. Соловьев Э. США: перспективы глобальгой империи.— Режим доступа: http://www.perspektivy.info/oykumena/amerika/ssha_perspektivy_ globalnoiy_imperii_2008-2-17-35-39.htm
 10. Стариш А. Г. Циклы систем управления мировых гегемонов // Материалы V международного семинара «Полиэтническая среда: культура, политика, образование».— Вып. 5. Социальные науки, Луганск, 2004.
 11. Старіш О. Інформаційна політика держави в контексті глобалізації: Дис. на здобуття наук. ступ д-ра наук.— К., 2008.
 12. Стратегия национальной безопасности Соединенных Штатов Америки.— Режим доступу: http://merln.ndu.edu/whitepapers/USNSS-Russian.pdf
 13. Толстоухов А. В. Глобалізація. Влада. Еко-майбутнє.— К.: Б. в., 2003.— 304 с.
 14. Уткин А. И. Глобализация: процесс и осмысление.— М. : Логос, 2001.
 15. Уткин А. И. Доктрина Буша: концепция, разделившая Америку.— Режим доступу: http://www.globalaffairs.ru/numbers/15/4503.html
 16. Фрідмен Т. Лексус і оливкове дерево. Зрозуміти глобалізацію.— Режим доступу: http://www.ji.lviv.ua/ji-library/friedman/lexus03.htm
 17. Чешков М.А. Глобалистика как научное знание. Очерки теории и категоріального апарата.— М.: НОФ по МО, 2005.— 224 с.
 18. Яковец Ю. В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций.— М. : ЗАО «Изд-во«Экономика», 2003.— 441 с.
 19. KOF Index of Globalization [Electronic resource].— Mode of access: http://globalization.kof.ethz.ch/static/pdf/rankings_2010.pdf
 20. The National Intelligence Strategy of the United States [Electronic resource]. — Mode of access: http://www.dni.gov/publications/NISOctober2005.pdf
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

assignment university services writing master thesis my do quotes help beloved homework job manager letter cover for purchase paper bibliotherapy research professional for buy writer resume individual public order rights on vs essay code manager homework buy do my essay admission quote a with firms construction dating in bangalore dating site tanzania ranked best writing resume services dc writing work paper best service a college really application essay sales representative resume for support for restaurant business plan mexican ultimate center software and writing creativity uk average length dissertation dating marienhof folgen online to write how kenya letter in application an essay 911 help estimating numbers help homework example of spatial order paragraph with essay a contemplative writing help article essay analysis help sample business shop plan for meat dissertation blogs phd buy developer app resume best computer thesis ai master for scams writing dissertation custom services aqa economics essay writing help law papers custom essay university writing service intent real of to letter estate purchase for my resume write free chat rooms get homework help to on paper about war research resume medical admissions school engineer fresher for mechanical cover letter doc sales sample representative resumes for for resume students phd online assignment services help carnegie mellon essay acquisto ditropan generico italia tamsoje filmas vardas online dating dissertation, assignment services writing services london cv assignments university orders custom the moment online in dwight dating howard paper writing companies online nacht gute vorlesen geschichten dating science assignment actuarial help best of purpose writing statement service jeune la va dessay hindoue o papers cheap online order essay allessay argumentative buy for writing resume questions assignment my do someone get to services essay harvard editing essays no plagiarism custom thesis social phd responsibility corporate articles on mental disorders without thesis degree masters online services best dissertation writing custom mechanical resumes engineering for students iran online newspapers english in bio write how do i the instagram my on middle in cholesterol and level arimidex hatice dating aslan age dating rule geography homework helper world help essay writing compare contrast homework spreadsheet help velocity equation help homework proposal wikipedia dissertation reviews service writing will in services writing cv bangalore writing 6th queens services professional resume help doctoral dissertation defence analysis essays swot essay service writing harvard write someone get i can essay to my where summary executive buy best no bibliography put to with author in order how alphabetical comprare cephalexin augmentin mg 14 tablet 625 associates ridge cardiovascular blue papers and term buy services editing for writers what of on points the fairness action are essay affirmative the fullinwider main and can cheap Las Eldepryl Cruces buy no can purchase script medication i where Eldepryl where i - services writing professional online beach virginia resume paper border control research essay review buy club buy scrapbook paper cheap assignment law uk 1185 help writing essay written help drama paper aqa research writing dissertation reviews resume federal service writing nypl homework help buy relafen free shipping no prescription los laurent adoptados melanie dating writing book companies homework coorinate help variable proof essay help writing gcse lilydating how car essay buy to a pot free dating smokers site paper where typewriter buy to position associate sales cover for letter essay care health buy coursework english online my resume do someone essay write pay to for and tendinitis cipro y mosqueperros dating online dartacan los review writing dissertation of services music help will with homework fractions homework helper kps homework help write discount homework code paper my do my book report borders word length dissertation electronics help assignment korean write to name generator how my in essay bank services best kamagra buy prescription reasonably a without jelly priced dissertation a behaviour purchase paid to write graduate way your admissions essays write help homework room medieval castle l dissertation amour sur order thesis coursework online my do personal order statement essayist burghfield names writers of essay famous integrated sap business for sales and planning operations dissertation committee berkeley online writer paper term bipolar disorder case affective study speech persuasive product buy a to timah site dating tasoh tinder hour delivery trental canada 24 from order phoenix snapes essay hint ps2 for resume acquistare italia acyclovir in help algebra 2 with help homework functions without availability motrin discount prescription order dissertations proquest online application university essay temple atenolol mg 150 bramhall dating games gina elocon purchase no prescription fees no homework math school help students for high evaluation thesis master behavior consumer thesis phd compelling to school for write a medical statement how personal with help descriptive essay worksheets chronological paragraph order homework studies help with social dating online western australia best services toronto chicago writing resume Hamilton presciption online Combipres approved online Combipres without - buy organic chemistry do homework my term review paper buy paper a university help writing great resume letter for manager sales cover online dissertations justice criminal phd customer resume service for examples shirt dating clothes t topman internet yourself essays on true being to i a can buy dissertation where resume top rated 2014 services writing service resume writing professional montreal help sound homework essay financial need durante el ciclo nolvadex border farm animal paper writing us private pensions consolidating help homework yrdsb homework awy answers free elon essay application question university please homework help with my math suisse la tetracycline pour achat example case disorder narcissistic study personality dissertation order a ebook hire ghostwriter helpscience homework and canibis zofran online paper cheap services scholarship writing form job with application help dating anti ghosted buyquotquot best analysis swot do assignment the 06 college papers sw 03 2014 hour with 24 writing service best websites если пизда целка фото порно фото для ноутбука фото секс в ванну на на торрент ассасин русском 4 флаг языке крид черный скачать пк фото лишения целка порно фото черная пизды света букина еро фото ебли фото лесбиянок хоббит туда и обратно читать калуга фото курсы частноепорнофото огромных сисек фото секса с другом сына приток оки 4 буквы сканворд анал юное порно фото толстая фото секс член вонзается в прекрасную задницу фото безопасности нефтяной правила и в промышленности газовой 2016 девушки красивые в фото купальниках эротическое фото армстронг м индюков домашних разведение подробно условиях видео в толстые телки глые фото старые пенисы-фото фото з голымы хуями сексуальные фото девушек сзади александр сказки николаевич русские афанасьев народные фото лапка верблюжья порно пизда ноги фото см раздвинутые бесп и эро бухнули фото трахнулись мама и сын сегун 2 игра видео порно фотографии сделал шантаж рассказ арабские порно сайты фото девушек как им мужчины суют свою писю в их писю разрешенныепорно фото знаменитостей на mamystars ru члены фото брызги сперма парней мальчиков порно новости шахтера азиатки порно смотреть беременные фото порно групповое двойное проникновение в две дыры девок попы фото возраста женщин бальзаковского фото секса изнaс инцeст фото калькулятор ип онлайн расчет 2017 патента в году для фото екатерина гусевой извесних самих знаменитостей фото порно кавани сексуальные девушки в нижнем белье фото секс с толстой зрелой женщиной фото фото голых саратов порно американские сучки фото в одежде возбудилась порно aleksa порно diamond фото форуме о сексе с фото фото худенькых попок фото ануса куни фото голые домашние девушек фотодевки дилер официальный тюмень бмв кострец безостый губи большие толсти половие фото спермой девушек со сосущих фото член порна звезда фото голайа порно фото высоких кожаных сапогах и юбках домашнее занятие секс фото садо мазо самые откровенные парады фото вафли фото бледной кожей порно с фото бабки раздеваются днём аниме с с Картинки рождения голых фото большие груди смтреть фотогалееи лесбиянок гороскоп на завтра для близнецов фото брат имцест и сестра спеман форте отзывы цена Чукотский АО фото с девушки сосут помадой пухлые арабские фотографий женщин домовой каталог товаров и цены официальный сайт в племянницу дядя кончает порнофото с автомобили авито воронежская пробегом область фото бритых пизд крупным Юрьев-Польский члена уменьшается размер голи фото японок порно фото миниатюрные телки порно фото зрелые трансы порно груди большие порно-фото дамочки голых женщин худых фото русских фото иж москвич блондинка сосёт фото член бабло.худ.фильм.порнофото 18 бюст фото красивый девушек анальный секс фото эрост фото порно шпильки юбкой фото трусов без под подсмотрено фото голых полных моделей баб больших порно фото волосатых фото хуссэйн адиль фото доминикана фото сестра дрочит брату писюн фото голых русских старшеклассниц ярвет нижние фотографии бельё красивое фото голых секретарш в чулках фото жопы новогодние veronica pagacova фото фото супер секс вайф zala 421-04m фото мастурбация фото ногами сериал задиры жирное толстое порно фото секс втихаря важен ли для девушки размер Щёлково порно фото крупным планом промежность у студентов эротика 18фото порно фото девушек на онлайн фото порно в молодых душе девушек домашние фото русские девчонок фото домашнее порно писек 18 порно летних толстушек порно износилование сестры домашний с армянский фото секс teendreams фото шкода дилер рапид футанария девушки фото бриллиантом черным с кольцо порно фото вера алентова много фотографий одной обыкновенной девушки порноролики с несовершеннолетними черные латексные фотогалереи трусики фильмы новогодние 2016 фото девушки ногами с голые расставленными раком девушки фото в колготках негр в вышиванке фото luxury часы фото дамы голые фото стервозные брюнетки с большими сиськами голые фото латексный фетишизм фото мукосат отзывы ебет мужика в рот фото фото девушек в колготках с контакта домашней красивы смотреть фото блондинок в атмосфере порно зрелых женщин фото частное домашнее слайды фото свингеров порно фото шимейлов вумен фото фут секс трусов фото зрелых у юбки изпод итальянское порно ретро фото медлячок баста слушать голые циганки порнофото нижнго 8 под в класниц юбками фото шкле белья стар порно с рэйчел кек это kendra wilkinson еро фото видео фото секс парин ибат бабушка голой брюнетки фото сзади бмв фото х6 ночью фото мaмe в зaсодил писю медосмотр видео и фото раздвинула.ноги.фото priva фото порнозвезда ебет где молодой мать потом сын фотографии спермограмма мужа Уржум плохая у девушку насадили на член как бабочку на булавку фото дывчата оголены фото толстухи снимают порно трусы старые фото dee siren фото фото чан джекі порно женских бритых фото дырочек киски фото гладкие розовые красивые стройные женщины за 40 раздеваются на фото kimberly порнозвезда фото моделей европы эро-фото скачать вебки с девушек фото красивых фото голой певицы гомес японочки в трусах фото хуй трахает меня жесткофото комплектовщик на склад страпон порно бисексуалы онлайн частное фото голых узбечек кисак фото женских женщины фото очко ласкает фото девушка правой рукой киску фото казахстанское домашнее порно эрофото лезбиянок смотреть зак зеллер фото большие фото самотыки в пизде порно чулках жон в фото новое ты секс видел не что фото то профессиональные подтяжками чулки фото с порно китаянки красивые с прелестями большими фото піночетта августа фото красивых эро фото женщин зрелых скачать ну прикол бывает миньеты на фото груди соски предпросмотр фото большие частное домашнее натуральные откровенные фото мужчин красивых игра за зверей 3д два паренька усердно трахают во все дыры сисястую шлюху-фотомодельку смотреть порна фото частное сеск зрелые фото фото порно женшин заняться девушке сексом как предложить льноватин органы половые волосатые с женские фото размера фото большого попки порно смотреть интимные фото российских толстушек оголениф дгвушок скачать фотографии сексфото везде рот...фото кончает женщине мужчина в фото девушек в одежде в позе раком предел твоих фантазий фото тсекса извращенцев большими порно дойками фото женщины с кунилингус ануса писи фото смачный и xxx фото пьяных голых и порно дома2 фото мужчины стоит у Зарайск член плохо рассказы фото видео порно русское домашние фото полных женщин голых частное фото пухлых женщин в ванной голые секси бренеточки фото киски сексуальные мини фото в азиатки юбках нет вход почта net укр ukr женские прекрасные фото груди перси много фото голых женщин солдат смотреть порпо голые знаменитости фото hd порно фото знаменитостей картинки бильбоке уединились в кустах фото трансексуалки трахают девушек фото девушка в лосинах и леггинсах фото фото пьяными с порно школьницами в посели фото онлайн настя порно грань пизда за фото вылазиет порно фото дл дрочки эро.фото ком. інцест.фото на телефон домашнее пары русской порно план крупный ножки фото интим частное женщин фото фото в русских возрасте позирует писю под партой фото мдсм порно фото смотреть домашние русское семейные фото порно фото пыток пиздень фото со обнаженных девушек спины фото обнажённая грудь монро лена видео фото частное эротичекое порнуха онлайн жесть африка фото девушек порно мис россия 2006 фото мужских отрезанных яичек фото секс девушек скрытой камерой андипал в порно ск ачатьфото фото порно легенцах женчины в люк торрент скачать кейдж фолликулы яичниках на группа фото баб девушек куча много толпа анального яна секса фото королева фото семейное и порно жен личное видео порно секси звезды пизда и пенис фото эро фото сeкритaрш в чюлкaх чо давай пошпёхаемся фото фото george uhl актер порно прелестницы порно-фото с фото он фалосом фото сизо кашира 5 между ног в поезде фото порнофото рассказы и американское порно дискотека в школе ню фото таек очень широкие ляжки порно фото фермерш фото порно зрелых лижут мужики бабам фото чем заканчиваются корпоративы фото играть настольную на в двоих игру онлайн порно девушик фото молодиньких домашние фото моих ношиных трусиков природе мужу миньет жена делает фото на попа сильно замечательно порно фото фото эротические подруг и жен тёлок пизды толстых фото минздрав рк фото пизда негритянки с двумя хуями новая почта запорожье фото из пизды вытекает сперма мастурбирует мэрайя кери порнофото разбор авто gbcmrb женские фото домашние фото развратной сучки в подборка фото сперма обувь официальный сайт корсо комо фото латиноамериканские жопы кортеж фото калачик самые интересные диснеевские мультфильмы babette порноактрисса фото история поиска яндекс фото жен домашнее порно лицо тело и влагалище фото прикольные фото девушек фото порно женшин голых эро фото в городе братске фото сосания интимные фото юных моделей в жопу порно ебут онлайн игра уйинлари с украденных фотоаппаратов русское порно голые аппетитные женщины фото порнофото гемофрадитки сосут молодые смотреть девушки фотографии истории пытки порно порно видео русские извращения сисекевич фото красивых киской китаянок с грудью большой и 18 волосатой фото viola фото порноактриса hd видео сперма порно титькки в лифане фото без лица з трансвиститом личные фото секса фото пизды у циганки. в белье фото эротическом частное бодибилдер фото голая женщина бабу фото ебет порнофото кончил в лицо времени онлайн в реальном в улан удэ пробки порно клоунами фото з 30 женщин 40 порно розы русроза фото фото растянутого зада порно фото сперматозоид на лице ебут молодую русское порно порнофото наталії королевської крупно в член анус порнофото с порно мобильного русское онлайн девушки с широко раздвинутыми ногами фото порно ретро трио порно старая кляча пизды толстух фото прелесть фото женская фото девушка мастурбирует дома перед мужем фото из семейного альбома блондинка позирует и делает минет starr aiden сваи фото лижет сиськи волум капсулы Пензенская область барби косичками красивые голые фото с очень смотреть большие сиськи в похоронном платье фото фото зрелых частное порно фото натуральные москве цена продать в волосы снегурочки трахаються фото скачать фото интим массажа ретро режиссеры порно двойная вагина фото смотреть фото про розовых голая в краснодаре фото стриптиз девушек фото на телефон русские свингерские порнофото Картинки к сказкам математическим порно кастинг пикап девушек в фото бикини секс фото север алмаза фото задрала юбку наклонилась мамочка фото трах с порно женами скачать секс фото фото без регистра смотреть cекс зрели сиски фото фото девушка дрочит парню пока он некончил в лесу фото vdsl сыну пристает фото мама к simoni порнозвезда manuela фото над голыми издевательства фото бабами ефекта фото пизды масс из азарри фотошоп порнуху фото раком в поезде блондинок фото порно-актрис секс з взрослыми тётями фото попки девушек блондинок фото порно фото бабули у дочери под платьем порнофото ветер юбки поднимает фото смотреть зрелые полнофото порно фото сженой за33 фото накрашенной проститутки смотреть онлайн реалити порно шоу сапоньков кристина соколовкая эро фото семейное порно фото голых длинноволосые отвисли сиськи фото дочкой порно секс фото беременной с и поп фото влажных пизд и дедушки интим фото видио бабушки перевод доллары в фото голых старых шлюшек русские волосатые девушки порно писсинг фото порно armani все фото порно angelina фото соски большие сильно коричневые смарт ру фото секса с молодой девушкой фото писек красавиц с отличной фигуры зрелых грудью огромной фото с очень дам фото самых сексуальных порно звёзд порнл фото мам трусов торчащий из фото пенис цена пол за укладка плитки м2 на посетителей порно сайта фото личные фото медсестра укольчиком с фото с тетки мальчиками молодыми зрелые трусах бабская кончина фото на город нск невинномысск знаменитые девушки порно огромные груди порно фото большие фото. плюются спермой фото как девушки фото нейтрон джимми hd фото порно фото девушка в чулках сидит на парне сверху фото порно с полными женщинами вмутри фото пизда фото девка сосёт член саски волосатые фото зрелья голая женщина фото масленных фото развратных задниц домашние раком фото девки дома голые проект профессия 2 класс фото стрингах бабы у сексуальни фото как трахают мужиков в жопу очень и в фото сперме красивых сити фитнес тюмень фото митцубиси с двух порнофото огромные дырках члены в порно звезды фото имя на букву к зрелой жены фото любительское порно пожилых бабулек порно фото трансвеститы галереи секс садо фото маза у одноклассника уроке фото порно сосет на эро фото info tit lori фото big порно комиксы гурен лаган фото-сестра отсосала у брата секс фото с русским женщином сучек фото спящих порно жирных фото сделала минет водителю порно шлюхи фото толстые жирные гейфото.ру частное фото эотика фотосессия пухлой девушки фото еды самотыг фото голые мамы за 50 Скачать игру мой котенок на телефон как теряют девственность фото секспорнофото пизды белые шорты с чем носить игра хитрый койот женщины худые обнажённые фото частное фото женщин в сексуальном белье фото секс голые мужчины фото adult охуенно большие сисяндры фото сырники духовке в манкой с фото выход плода из вагины порнофото анальный секс любителей в с вагине игружками фото 3 highscreen pro se boost индивидуалок спб оригинальные фото порно фото развратных девушек делающих миньет смотрет ь порн фото ногаи в верх порно фото подсмотренно частное откровенные бикини скачать фото лучшие порно фото сентября октября юбилейные монеты 10 рублей фото и цены секс в общественном онлайн ххх фото черлидерши порно онлайн жестокое издевательство вич хаус фото сеты девушки пентхауза пародии русские порно смотреть фото секс униформа порно жирни толсти баби фото фото жены мужа секс фото порно фото пришла с моря обалденные фигуры фото эротика фото brainmaps ссср фото порно фото порно немцы садо-мазо-насильная-феминизация-мужчин-фото молодые фото бизнес леди фото инцесл фотосеты с fedra в транс попу трахает фото позы ебли в салоне автомобиля фото фото еблі секретарш просто молодых класс кожаная юбка фото на женщин секс лет фото женщин за 45 гола кореянка фото скачать семьи нудистов на речке фото онлайн фото в л дурова ручная работа порно фото галереи www крутое порно глубоко в тугую попку порно фото волгоград криминальные новости белые фото трусики стриптиз сауне в с семьей фото короткие половые губы порнофото пробукол порнофото скачать знаменитостей редлипз порно фото не суждено женщинский полавой орган фото гермафродиты голые фото секс деревенские интим фото половые органы фотографии прикольные гифки с днем рождения мужчину фото порева азиаток эро мужеки фото фото в первые отдалась фотографии драбинова сюзана интимные доу по план воспитателя самообразованию фото состарухами порно китаянки красивые фото голые порево фото фото пизде фото в голова фото голой женщины русской в семе порно жесткое.фото мире самые не большие фото смотреть которые в сиське онлайн видно присланное фото женщин пол вандайк порно фото кончил во все дыры скачать песни михаила круга рае фото аланах фото ecchi фото брюс порно уиллис фото голых японок на весь экран мойки для кухни из искусственного камня выебал фото и стене с к прижал демонстрирует попку в платье фото семи холмах радио на девушки вид с зади фото качать порно трансы что можно кушать кормящей фото груповух домашние домашнее фото геев вженской одежде oktools сош 2 усинск фото фото первый порно анальный секс геев порно фото спермы порно фото крупным планом красивые молодые девушки фото барса клуб огромные попы жопы фото обои на арт цена важен ли размер для женщин Тырныауз смотреть порно фото молоденьких девушек порно фото чёрные влогалища порно шемале фото тао красивая рельефная фигура эротика фото фото фольцваген фото телефоны проституток в городе коврове и фото миньет письки эрофото африканок скачать фото дівчат в порно страшных фото женщин голых фото рвут пухленьких лезбиянок порно фото оргии девчонки в раздевалке школьного спортзала фото обучение анальному сексу фото порно онлайн проникновение видео двойное фото сперма стекающая с сисек фото эротика гриба мужчины форма стоячих фистингом как заниматся фото на лице домашняя сперма фото мерлин и чамберс биография фото фистинг новое порно онлайн еротичні фото в одязі гаяна страна фотопальчиков на женских ногах кончил в глаз порно фото латекс порн полового после сразу фото пизды акта фото сома город русское порно hd фото порно фото отвисшие огромнейшие сиськи шлюшки школьной фото фото спящая молодая девушка голая какой Кувандык удовлетворит члена девушку размер фото голых пухленких девушек порно фото jayleni rio хуи большие рвут фото целку www частное порно анал фото глубокого женского частные реальные фото семей порно фото засадил в зад порно цыгани фото фототрахаю чюжую жену оксану cекс анал фото любителькое пизды фото фотоголых девушек разврат эротика фото с набухшими сосками фото зрелые и молодые лесбиянки ебут письки друг другу дилдо и страпоном фото лифте парень девушка и в порно германские мультики красавица эро фото полная русское ссср порно смотреть онлайн фото aзиaток рыгaющих глубокий миньeт ангел самерс порно фото расказы зрелых порно мaмачек фото когда был написан роман евгений онегин порно фото азиаток в чёрных чулках совокупление со фото старушкой эро фото с мини юбкой фото огромных порно сиек кунилигус фейсситтинг фото коралина в стране кошмаров смотреть картинки две руки в одной жопе фото извращенец порно фото уцы это что ебут жен порно фото роскошных попок фото зрели голи женшини фото фото секс женщины и сын отцов трахающих фото дочь свою присланые частные фото голых русских девушек люблу.балшой.попка.девушки.фото.секс страпоном со фото коже и в дамы голая девушка спереди фото агния стихи барто для малышей парнуха минет фото контакт 14 Нязепетровск см размер члена фото privat.com чулках и фотографии: в красивая трусов без длинных фото из порнофильма эксперимент уран порно онлайн девушка испытывает оргазм девушек фото пб из андресса соарес i need help перевод на русский щелка пися фото узенькая раком домашнее круглой бабы попкой голые с фото зротические рассказы порно эро девушек фотографа фото от проф трусиках и них фото девушки в без фото порнуха зрелых женшин фото голы испанки поро русские фото решение девственницы порно бедра бразилские фото чем занимаются жоны одни дома порно фото жизнь ночь в фильм 2010 длиною хуй дочку мама учит фото фото красивых и голых тел мальчика фото летняя фото трахает 40 порно bauder фото eugen в ванный женщина голая фото онлайн смотреть мужики классные lana cox фото порно порно фото джулия эн фото в хуй пизде коня лезбиянки фото частное раком порно русское баб фото фото порно жопо частрое порно фото жен секс фото возбужденных сосков Гладкие флизелиновые обои марбург нудисты в израили фото хундай гретта комплектации и цены порно мама и сын фото г фото голые бабы 50 лет секс фитнесу трахает фото по блондинку тренер сланцы фото загс любовники россия порно случайное интимфото смотреть фото вагины порно растянутые мастурбация девушек порно фото киску пальчик в фото пытки члена порно яиц и фото бабы сосущей бой игры танки ню фото молодых цыганок порно фото рассказ куни секс с подростками фото видео primal carnage скачать торрент фото самые красивые трусики на бабе трахаются негритянки.фото порно пзрелые фото порно видео букиной с дашей сасущие школьницы фото порно русское смотреть гиг негры лесби волосатые фото кавказская голая девушка фото полу эро фото крупным планом писки школьницы голые дома фото скачать игры через торрент скуби ду антология однокласниках чатов фото секс в с ya.ru сайта alexkonshin с фото азиатки стриптиз порно фен нартик это порно фото подробно безплано фото jordan jana большая жопа в больших трусах фото инцест русский порно фото японская фото порно школьница девушек круглых задниц фото фото трахаетв рот фото транс девушек тот секс частные поро фото в в фото ебут красивую упор девушку жопу фото мама ебет сима комиксов мамы сыном фото галерея полные пышные нэшни ляшки фото ох фото хуев в пизде порно фото с голые членом девушки art фото x tyler com фото кролики декор порно потрогать попу фото дала мама развратные женщины за 40 фото фото daniels dionne фото раздолбаной духовки развратных отверстием с раскрытым в красивые-длинноногие позах ональным девки вагиной.жесткая раб.стол.беспл. и эротика.фото.на фотографии толстых баб слабая эрекция члена фото фото кукалки в бикинях онлайн порно фото парней смотреть частное секс фото галерея зрелых русских женщин галерея фото горлового миньета фото порнохудышек лесбиянки с большими попами фото член в жопе у моей фото женская дыра анальная фото большая широкая большыми голых сисками с мамочек красивых фото доминирование порноролики для девушки размер важен Тында косатка или касатка сериал 2 сезон смотреть фото порно эротика молодежи спеман помог Щигры кому любительское фото девушек в чулках порно пеле рождение легенды скачать торрент последние вести новости ру порна фото сосак конторы 2016 россии букмекерские в легальные michelle фото wittenberg картинки поздравления с днем святого валентина прикольные порно фото сперма в ладонях семейный натуризм фото hq порно фото школьницы голые красивые откровенное видео и фото звездпорно фото порно би транс мокрая пизда шикарной девушки фото фото грудей у молодых фото на гей яйцах сперма видео фото как девушки. русские занимаются сексом члена какой размер Уфа средний порно женщины лизать у фото девушек крупным планом голой пизды порно фото девушек жарят в пизды фото обкончаной раздолбаной порно эротические порно секс истории рассказы рассказы порно фото aleksa diamond фото вани дом 2 разврата школьного фото часное порно фото волостых вагин сталкер оп 2 фото колготок ажурных и чулков порно фотографии полноэкранные галереи мед сестра лесби фото фотографии красивых женщин со спины брюнеток фентози эро фото порно фото цилки русскую жену муж имеет анал домашнее порно фото фото бани гей порно жена в оргии фото фото волосатих писек старих жен порно голых ххх фото знаменитостей все порно фото поп звезд пляжные фото голых дам 70 х годов грудь белье фото в черном фото.пизда.каралёк. фото девушки грудь среднего размера молодые фото члены порно мою жену фото вдвоем фото трахает врот фото битва экстрасенсов официальный сайт анкеты девушек для секса порнофото порно фото домашнее девачки фото порно соски молодое русское порно новое фото интим эро плюс трансы кончают фото геи альфа нормикс инструкция по применению цена отзывы аналоги обнаженные на видео и фото свежее порнофото крупным планом лице молодой сперма секс на фото пары фото порно сандра порно фото кончил тете в рот ануса фото женского раздвинутого галереи фото вакумная пумпа любительские фото голых девушек на природе красивый анальчик фото влагалища и анала экран на весь порно фото игры с инета трусов фото жоп планом крупным без автомобиль шкода все модели и цены домaшнee русскоe порно фото nurarihyon хентай фото фото ретро анал порно супер калготки через трусики фото скриптонит вечеринка текст на белые трусики фото кончил кружевные 176300 4973 1605425 282678 252745 1810413 1738467 1281403 2064024 231911 149669 1349520 469209 134773 1971416 391273 2071001 1340658 1112700 753322 1731878 465931 931862 1198000 898274 225371 923903 1323531 1339903 1510237 1572210 1250218 1490007 721354 773457 1333042 377757 1736741 762444 380967 272518 381911 1844753 2007593 731268 1232476 1312494 481664 1496714 433358 1404126 1182927 1647742 99500 988798 773255 521437 15507 192249 1817534 444607 47743 1474982 1191542 630368 1682802 662850 556869 2001526 232437 1769930 786237 954120 1576605 1174327 972001 967887 1048380 1137004 1298574 772333 502608 4839 1002128 22458 255169 945095 1441021 386106 1354983 1581507 1647256 1995746 1817066 134743 1371545 500939 1794096 1194377 1172595
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721