ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ РЕКЛАМИ НА СТОРІНКАХ ДРУКОВАНИХ ЗМІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті здійснено лінгвістичний аналіз рекламних текстів, опублікованих на сторінках друкованих ЗМІ, через призму гендерної проблематики.

В статье произведен лингвистический анализ рекламных текстов, опубликоавнных на страницах печатных СМИ, с позиций гендерной проблематики.

Ключевые слова: ГЕНДЕР, РЕКЛАМА, РЕКЛАМНЫЙ ТЕКСТ, ПРОБЛЕМА ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА

Постановка наукової проблеми. В добу активізації інтеграційних процесів на європейському просторі перед Україною стоїть проблема розбудови справді демократичного суспільства, однією з ознак якого є гендерна рівність. Державна програма з утвердження гендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року затверджена постановою Кабінету Міністрів України №1834 ще у 2006 році (27.12.2006р.) [1; с.34]. Україна підписала міжнародні документи, в яких визнається гендерна дискримінація, і взяла зобов’язання щодо її подолання. Але численні наукові дослідження в галузі соціології, психології, лінгвістики свідчать, що з часу затвердження програми зроблено небагато для досягнення рівності між жінками та чоловіками в усіх сферах суспільного життя.

З початку цього року в Україні спільними зусиллями Європейської комісії та Програми розвитку ООН реалізується проект з утвердження гендерної рівності в українському суспільстві, метою якого є підтримка державних інституцій та громадянського суспільства у забезпеченні гендерної рівності в Україні відповідно до міжнародних, конституційних та внутрішніх зобов’язань, а також в рамках урядових програм діяльності.

Отож сьогодні перед дослідниками різних наукових сфер гостро постає проблема вивчення гендерної ситуації в сучасному українському суспільстві. Лінгвістична наука в цьому аспекті не є винятком. Адже вона досліджує мову – чи не найважливіший інструмент соціальної комунікації, в якому миттєво відображаються найменші зміни в суспільстві – наприклад, з’являються неологізми на позначення нових понять, натомість певні слова відходять до пласту пасивної лексики, починають вважатися застарілими – це ті слова, що позначають речі, котрі виходять з ужитку.

Найкращим матеріалом для дослідження будь-яких змін в суспільстві, існуючої в ньому гендерної ситуації є мова друкованих засобів масової комунікації, тобто слово не усно передане, а зафіксоване на папері. Але якщо питання гендерної проблематики у текстах сучасних друкованих ЗМІ не раз ставало предметом досліджень в сучасній українській лінгвістичній науці (А.М.Волобуєва, О.Кісь, С.Кушнір, Н.Ф.Остапенко, Н.М.Сидоренко, Т.І.Старченко, В.Слінчук та ін.), то майже зовсім поза увагою дослідників залишилося питання гендерного аспекту реклами, опублікованої на сторінках сучасної періодики. Адже реклама сьогодні займає одне з найважливіших місць у засобах масової комунікації. Більше того, рекламне повідомлення все частіше втрачає ознаки інформативності, перетворюючись на інструмент впливу на свідомість споживача, стає засобом маніпуляції, нав’язуючи споживачеві, поряд з переконанням необхідності купівлі того чи іншого товару чи послуги, і ряд стереотипів, у тому числі й гендерних.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемі гендерної проблематики в рекламі, зокрема гендерної нерівності, в різних сферах сучасної української науки присвячено ряд праць вітчизняних вчених, зокрема О.Кісь, Ю.Галустяна, Т.Бурейчак, а також зарубіжних – У. Е. Кілборн, Л. Дж. Басбі та Г. Лайчті, Г. Саллівана, Е. Фурнхем  та ін. Дослідники при цьому, зазвичай, орієнтуються на аналіз рекламного зображення, неправомірне використання образу жінки та експлуатацію її сексуальності тощо. Проблемі ж лінгвістичного аналізу рекламних текстів, вияву в них гендерної проблематики, присвячено дуже мало уваги. Дослідження окремих аспектів цієї проблеми знаходимо у працях В.Зірки [4], В.Слінчук [8], О.М.Сидоренко [7], Н.Остапенко [7] та ін. Тому проблема гендерних аспектів реклами на сторінках сучасних друкованих україномовних ЗМІ залишається досить актуальною.

Об’єктом дослідження обрано рекламні тексти, опубліковані в сучасній українській періодиці, зокрема на сторінках газет «День», «Україна молода», «Дзеркало тижня», «Молодь України», «Хрещатик», «Високий замок», місцевої газети «Рівне вечірнє», журналів «Єва», «Единственная» та ін.).

Мета статті та постановка завдань. Метою дослідження є аналіз гендерних аспектів рекламних текстів, опублікованих на сторінках сучасної україномовної періодики.

Серед основних завдань дослідження – аналіз рекламних текстів через призму гендерної проблематики, систематизація проаналізованих текстів за тематикою, вияв у них гендерних стереотипів.

Виклад основного матеріалу дослідження та обґрунтування одержаних наукових результатів. Перш ніж здійснювати лінгвістичний аналіз рекламних текстів, опублікованих на сторінках ЗМІ, слід звернути увагу на явище реклами як комунікативного інструмента та специфіку створення рекламних текстів.

Для найпростішого визначення реклами може слугувати розуміння цього явища американською маркетинговою асоціацією: реклама – це будь-яка оплачена форма презентації та просування ідей, товарів чи послуг конкретного рекламодавця [9; с. 158]. Як зазначає М.Томська, те, заради чого здійснюється рекламна комунікація, втілюється у продукті рекламної діяльності, тобто в рекламному тексті [9; с.159].

У рекламних текстах містяться всі ті мовні та позамовні засоби, які роблять можливим осмислення і розуміння тексту реципієнтом й обумовлюють реакцію на нього. В рекламних текстах вербалізується, візуалізується та символізується інформація не лише про рекламований об’єкт, але й про існуючі соціальні, у тому числі й гендерні, відносини [9; с.159].

Адже численні дослідження свідчать, що жінки і чоловіки по-різному сприймають один і той же об’єкт, картинку, текст. Тому при створенні рекламного тексту слід враховувати гендерну специфіку сприйняття інформації реципієнтом. Як зазначає Н.Яруш,  при створенні реклами для жінок варто обирати стилістичні та композиційні прийоми, притаманні емоційному підходу написання тексту рекламного повідомлення, а для чоловіків – фактичного. Зокрема, для жінок варто наголошувати на слогані та ехо-фразі, а також збагачувати текст експресивними словами та мнемонічними мовними засобами. В рекламних текстах, розрахованих на чоловіків, варто наголошувати на назві фірми, товару, подавати детальні технічні характеристики та вказувати ціну [11].

За основу лінгвістичного аналізу було взято три типи рекламних текстів, опублікованих на сторінках сучасних україномовних ЗМІ, а саме:

–    рекламні оголошення, опубліковані в окремих рубриках на шпальтах газет та журналів;

–    журналістські матеріали, опубліковані під рубрикою «Реклама» або «На правах реклами»;

–    журналістські матеріали, не позначені словом «реклама», але написані в рекламному стилі, з використанням PR-технологій, це переважно тексти так званої політичної реклами, що популяризують імідж того чи іншого політика, посадовця, зазвичай у передвиборчий період.

Рекламні тексти першої групи досліджено не лише з позицій прблемно-тематичного підходу, але й з позицій підходу гендерного – зокрема проаналізовано специфіку створення цих текстів, рівень врахування авторами гендерних відмінностей сприйняття реклами реципієнтом. Тексти реклами другого і третього типу проаналізовано з позицій проблемно-тематичного підходу, здійснено спробу структурування фактичного матеріалу за способом вияву гендерної проблематики і стеретипів.

Серію рекламних текстів, опублікованих в рекламній рубриці «Купуємо разом» газети «Рівне Вечірнє», можна назвати такими, що цілком відповідають специфіці сприйняття інформації жінками: написані досить емоційно, з низкою експресивних слів та зворотів. Наприклад, статя «Генеральне прибирання» містить чимало експресивно забарвленої лексики, починається широким вступом перед поданням основної інформації: «Напередодні Великодня господині прагнуть навести лад у своїх оселях, щоб зустріти свято у чистоті й затишку. Сьогодні ми допоможемо їм дізнатися про оптимальні можливості швидко й якісно здійснити основні етапи генерального прибирання, використовуючи як засоби побутової хімії, так і здобутки народного досвіду та спеціалізованих фірм…» (Рівне вечірнє. – 2006. – 20 квітня).

Ті ж характеристики має текст статті «Миття посуду довірте машині»: «Вчені підрахували, що сім’я з чотирьох осіб витрачає на миття посуду близько 200 годин на рік. Якщо ви вважаєте, що цей час можна було б використати ефективніше, можливо, є сенс придбати посудомийну машину, котра в цивілізованих країнах давно вважається предметом першої необхідності» (Рівне вечірнє. – 2005. – 15 грудня) та «Фарби для волосся»: «В житті кожної жінки (та й не лише) настає момент, коли нестерпно хочеться змінити щось у власній зовнішності. Найліпший спосіб — змінити зачіску чи хоча б колір волосся. Якщо «свого» перукаря ви не маєте, а до незнайомих майстрів йти лячно, можна спробувати перефарбувати волосся в домашніх умовах. Тим паче, що ми вам у цьому допоможемо» (Рівне вечірнє. – 2005. – 4 серпня).

Одним з композиційних прийомів написання подібних статтей є лаконічність назви, що орієнтує реципієнтів на характер інформації, поданої у статті (потрібна чи не потрібна), далі йде емоційно забарвлений текст із широким вступом та експресивною лексикою задля налаштуання реципієнта на позитивне сприйняття інформацї.

Проаналізовані статті різняться за проблемно-тематичною ознакою: у першій спостерігаємо вияв усталеного в нашому суспільстві гендерного стереотипу Жінки-Берегині – автор статті апелює до свідомості дбайливої господині, що піклується про забезпечення домашнього затишку перед святом; у третій з проаналізованих статтей знаходимо вияв стеретипу Барбі – ляльки, що задає певні еталони краси і ставить жінок у жорсткі рамки. Текст другої з проаналізованих статтей ламає усталені в суспільстві стереотипи, і хоча він за структурно-змістовою характеристикою належить до «жіночих», подає звернення до кожного члена сім’ї.

Зовсім іншими за характером викладу матеріалу є рекламні тексти, розраховані на чоловічу аудиторію (лаконічність не лише назви, але й тексту, фактичний виклад матеріалу): у статті «АТЛ-трофі: справжні труднощі для справжніх чоловіків!» (Відомості. – 2009. – 19 червня)  чітко повідомлено характер і місце проведення заходу, зазначено про його організаторів, а також причину та мету проведення змагання.

Отже, аналіз текстів рекламних оголошень, опублікованих на сторінках української преси, дає можливість виокремити кілька основних проблем, що свідчать про порушення гендерної рівності в українському суспільстві. По-перше, газети рясніють оголошеннями шлюбного характеру на зразок: «Шукаю жінку…», «Чекаю на чоловіка…», «Приваблива жінка познайомиться з чоловіком…», в яких експлуатується як жіноча, так і чоловіча сексуальність, до об’єкта висуваються інколи нереальні вимоги щодо пропорцій тіла, зважаючи на зазначений вік, еталонів краси тощо. Саме в таких випадках спростерігаємо вияв гендерних стереотипів Супермена та Барбі, що висувають до реципієнтів завищені еталони краси.

По-друге, виявом стеретипу Барбі позначена майже вся реклама для жінок, опублікована на сторінках глянцевих журналів, адже вона ставить жінку у жорсткі рамки, котрих вимагає краса. Щоправда, сьогодні спостерігається тенденція до ламання стереотипу жінки, сформованого на сторінках глянцевих журналів, як високої стрункої блондинки з невеликою кількістю сірої речовини в мозку, схибленої на гонитві за модними тенденціями та постійним схудненням.

В сучасних випусках журналів «Cosmopolitаn», «Единственная», «Полина», «Єва» та ін. поряд з насадженням читачам певних еталонів краси подаються рекомендації з досягнення цих еталонів, подається більше інформації, як вдало і корисно організувати вільний час тощо. Так, стаття із журналу «Єва» під назвою «Основа вашої краси» (літо 2008 р.) ставить жінок у жорсткі рамки еталонів краси («Макіяж прикрашає будь-яку жінку, але гарний він лише за бездоганно доглянутої шкіри»), даючи при цьому кілька настанов щодо догляду за шкірою і неодмінно рекламуючи косметику замовника-рекламодавця. Подібний характер створення рекламного тексту для жінок спостерігаємо у статтях «Класика, досконалість, бездоганність» (Єва. – літо, 2007 р.) – жінку поставлено у жорсткі рамки краси та поведінки: «Великий стиль» вимагає бездоганної світськості…»;  та «Штрих-код на жіночому обличчі…» (Високий замок. – 2009. – 12 березня), в якій подано «рецепти краси» від пластичного хірурга.

Про ламання усталених стереотипів і тенденції до досягнення в суспільстві гендерної рівності свідчить все частіша поява на сторінках сучасних друкованих ЗМІ журналістських матеріалів рекламно-популяристичного характеру, в яких фігурує образ ділової жінки, котра має певний соціальний статус, займає вагоме місце в суспільстві. В таких матеріалах, зазвичай, змальовується імідж жінки-керівника чи політика, ставиться у приклад читачам її кар’єрний шлях. Такий характер мають тексти статтей «ОГО» придивлялась до жіночого обличчя місцевої влади Рівненщини» (ОГО. – 2007. – 13 грудня), «Бізнес з жіночим обличчям»  (ОГО. – 2007. – 26 липня), «Жінки у великій політиці» (Львівська газета. – 2006. – 17 січня), «Жіночі обличчя київської влади» (Хрещатик. – 2007. – 8 березня), «Найвпливовіші жінки України – зі сфери медіа?» (Львівська газета. – 2008. – 6 жовтня) та ін.

Щодо журналістських текстів рекламного характеру, розрахованих на чоловічу аудиторію, то вони зазвичай або популяризують імідж чоловіка-політика, або ж рекламують товар чи послугу для чоловіків. Другий тип рекламних текстів зазвичай супроводжується виявом гендерного стереотипу, зокрема у словосполученнях «для справжніх чоловіків», «чоловіча справа» тощо: «Серйозні забавки для справжніх чоловіків» (Поступ. – 2003. – 30 липня) – стаття рекламно-популяристичного характеру про організацію змагань учасників військово-історичних клубів; «Робота для справжніх чоловіків» (Львівська газета. – 2008. – 29 лютого) – про роботу ІТ-спеціалістів.

Сьогодні дослідники гендерної проблематики в журналістських текстах [7; с.26] все частіше наголошують на зловживанні словосполученням «для справжніх чоловіків» при створенні рекламних текстів, оскільки воно обмежує споживацьку аудиторію. Першою була розкритикована теле- та друкована реклама пива «Арсенал», в тексті якої словосполучення «для справжніх чоловіків», з одного боку, витісняло за межі споживацької аудиторії жінок – любителів пива «Арсенал», а з іншого – могло образити сильну стать тим, що до когорти справжніх чоловіків належать лише любителі пива «Арсенал» [7; с.26].

На підтвердження реалізації програми гендерної рівності в українському суспільстві сьогодні все частіше у ЗМІ з’являються журналістські матеріали, що спростовують гендерні стереотипи. Наприклад, стаття, що рекламує специфіку та перспективи українського регбі, має назву «Гра для справжніх чоловіків та… жінок» (Україна молода. – 2009. – 31 січня) – руйнує стереотип, що окремі види спортивних ігор існують лише для чоловіків. Стаття «Камуфляж і макіяж. Чоловіча краса — страшна сила» (Контракти. – 2004. – 20 вересня), що рекламує косметику для чоловіків і розповідає про відмінність чоловічих салонів краси від жіночих, руйнує стереотипи про те, що на сторінках періодики можуть бути матеріали лише про красу жінок і косметику та поради для них.

Останнім часом чимало дослідників гендерної проблематики у текстах засобів масової інформації наголошували на вияві у журналістських матеріалах гендерної нерівності, проблеми приниження жінки та недооцінювання її ролі і статусу в суспільсті. Доказом цього може бути цілий спектр образів, що приписувалися на сторінках періодики досить популярному в останні роки в Україні політику-жінці Юлії Тимошенко. Войовничу жіночність Ю.Т. (Юлії Тимошенко. – Ю.М.) називали по-різному: Залізна Леді, Амазонка, Принцеса-Воїн, Революційна Принцеса, Залізний Ангел, Самурай у Спідниці, Українська Маріанна – і це ще далеко не повний перелік [6]. Журналісти оцінюють при цьому якусь одну із якостей особистості, причому зазвичай акцент роблять не на її досягненнях та ролі в суспільному житті держави, а на якихось елементах зовнішності або поведінки: .

Дослідники зазначають зокрема, що Юлія Тимошенко цілком усвідомлює маскулінні риси своєї поведінки та характеру, проте вважає їх необхідними для успішної політичної кар’єри, зокрема – для опозиційного політика [6]. Вона постійно декларує впевненість у власних силах, рішучість у власних діях, підкреслює готовність ризикувати і навіть пожертвувати собою у боротьбі олігархами та корупцією. Як зазначає О.Кісь, «поєднання позірної тендітності та внутрішньої моці, жіночної зовнішності та чоловічої поведінки, жіночої статі та чоловічої вдачі уподібнюють Тимошенко до Жанни Д’Арк» [6].

Сьогодні ситуація із зловживанням гендерних стереотипів у змалюванні жінок-політиків не змінюється. Досі у статтях, що популяризують чи критикують образ Юлії Тимошенко, спостерігаємо порівняння жінки-політика з образом Жанни Д’арк – наприклад, у статті «Резонансність революції» (День. – 2005. – 27 січня). У назвах подібних журналістських матеріалів, присвячених постаті Юлії Тимошенко, часто трапляються словосполучення «міністр на підборах», «жінка з косою» тощо – тобто знову ж таки акцент робиться на маскулінності жінки-політика, на елементах її зовнішності чи поведінки, а її досягнення в суспільному житті країни зазвичай оцінюється у статтях досить критично. Прикладом цьому можуть бути PR-матеріали під назвами «Жінка з косою» (Лвівська газета. – 2006. – 6 лютого), «Чого ж насправді хоче жінка з косою» (Українська правда. – 2008. – 4 березня), «Жінок у політиці просто бояться!» (Рівне вечірнє. – 2005. – 7 липня) та ін.

Інколи журналісти йдуть ще далі – намагаються привернути увагу читача до і без того популярного іміджу жінки-політика, акцентуючи увагу навіть на її сексуальності: «Тимошенко — серед найсексуальніших жінок-політиків світу» (Волинь. – 2009. – 7 квітня).

Сьогодні в журналістських матеріалах рекламного характеру спостерігається тенденція до популяризації іміджу жінки-політика, жінки-посадовця, жінки-керівника, що свідчить про позитивні зрушення на шляху до досягнення в українському суспільстві гендерної рівності. Про це свідчать вже згадані заголовки статтей рекламного характеру: «Бізнес з жіночим обличчям» (ОГО. – 2007. – 26 липня), «Жінки у великій політиці» (Львівська газета. – 2006. – 17 січня), «Жіночі обличчя київської влади» (Хрещатик. – 2007. – 8 березня), «Найвпливовіші жінки України – зі сфери медіа?» (Львівська газета. – 2008. – 6 жовтня) та ін.

Проте є чимало статтей, що ще наслідують давно усталені гендерні стереотипи: «Жіноче обличчя успіху має чіткі чоловічі риси» (Дзеркало тижня. – 2006. – 30 вер.- 6 жовт.).

Зовсім інша ситуація зі змалюванням політиків-чоловіків у матеріалах рекламного характеру на сторінках української преси. Зазвичай журналісти подають досить серйозний імідж чоловіка-політика – відповідно до його досягнень у політиці, в суспільному житті країни. Інколи журналістами підкреслюються у статтях індивідуальні особливості політика. Порівняймо висвітлення іміджу досить популярної на сьогодні жінки-політика Юлії Тимошенко з іміджем також популярного на сьогодні, у передвиборну добу, політика Арсенія Яценюка: «Арсеній Яценюк: кандидат і контрреволюціонер» (Львівська газета. – 2009. – 2 вересня), «Олігархи ставлять на Яценюка» (Вечірня Полтава. – 2009. – 7 травня). Щоправда, є статті також критичного характеру: «Арсеній: Знайти справжнього Яценюка» (Українська правда. – 2009. – 15 липня), «Хедхантер Яценюк» (День. – 2009. – 28 лютого) та ін.

Таким чином, лінгвістичний аналіз журналістських матеріалів рекламного характеру через призму висвітлення у них гендерної проблематики, дав змогу виокремити кілька ключових гендерних проблем, що постають на сторінках преси, а відповідно, й існують в сучасному українському суспільстві.

Щоправда, можна констатувати, що в суспільстві відбулися позитивні зрушення на шляху до досягнення гендерної рівності: в журналістських матеріалах, опублікованих на сторінках сучасної переодики, надається більше ваги образу ділової жінки-політика з акцентуванням на її досягненнях в суспільній чи політичній сфері. Але досі серйозною проблемою залишається гендерна нерівність щодо жінок, передусім, в низці рекламних оголошень на сторінках преси – змалювання жінки через призму стереотипів Берегині, Барбі, Жертви.

У змалюванні чоловіків в рекламних текстах помітних зрушень не відбулося: в журналістських статтях висвітлення образу чоловіка-політика відбувається відповідно до його досягнень у сфері політики чи в соціальному житті суспільства.

Слід зауважити також, що реклама, опублікована на сторінках україномовної преси, за структурно-композиційними характеристиками, лексичним складом та способом викладу матеріалу відповідає вимогам побудови ефективного рекламного тексту: рекламні тексти, розраховані на жіноче сприйняття, позначені високим рівнем експресії та емоційності, широким вступом перед поданням oсновного матеріалу, натомість тексти, розраховані на чоловіче сприйняття, позначені лаконічністю та фактичним викладом матеріалу.

Список використаної літератури

1.    Березовець Л.В. Гендерні особливості політичної реклами: аспекти реклами для жінок [Текст] //Актуальні питання масової комунікації. – 2004. – Вип.5. – С.34-37.

2.    Волобуєва А. М. Гендерна політика у дзеркалі преси (моніторинг газет «День», «Дзеркало тижня», «Столиця», «Хрещатик») [Текст] // Наукові записки Інституту журналістики. – 2002. – Т.6. – С. 66–69.

3.    Галустян Ю., Новицька В. Деякі аспекти гендерної ідентифікації та соціалізації особистості [Текст] // Український соціум. – 2004. – № 1 (3). – C.7-13.

4.    Зірка В.В. Лінгвістичні варіації на тему «рекламний дискурс» [Текст]// Ономастика і апелятиви. Вип.17 // Зб. наук. праць / За ред. В.О.Горпинича. – Дніпропетровськ, 2002. – С.51-54.

5.    Кісь О. Сексизм у ЗМІ: протидіючи комунікативному потокові [Текст]//Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. – Том 8. Серія «Спеціальні та галузеві соціології». Вип. 3 (80). – Донецьк: Вебер, 2007. – С. 221-241.

6.    Кісь О. Жіночі стратегії в українській політиці (Частина друга)// http://www.zgroup.com.ua/article.php?articleid=180

7.    Сидоренко Н. М., Остапенко Н. Ф. Українські аспекти гендерної рівності [Текст] // Вісн. Київ. нац. ун-ту. – 2003. – Вип. 12. Сер.: Журналістика. – С. 26–28.

8.    Слінчук В.В. Мовностилістичні засоби актуалізації гендерних понять [Текст] // Наукові записки Інституту журналістики. – К., 2005. – Т. 19. – С. 109–113.

9.    Томская М.В. Школа-семинар по лингвистической гендерологии [Текст] // Человек. –2003. – №2. – С.158-161.

10.    Шмига Ю.І. Теоретико-методологічні засади ефективності реклами [Текст] // Актуальні питання масової комунікації. – 2004. – Вип.5. – С.45-48.

11.    Яруш Н. Вплив гендерних особливостей на стилістику та композицію рекламного тексту//pinchukfund.org/storage/students/works/2007/187.doc

In the article gender  problems are analysed in the texts of advertising on the pages of mass-media.

Keywords: GENDER, ADVERTISING, PUBLICITY TEXT, PROBLEM OF GENDER EQUALITY

Ключові слова: ГЕНДЕР, РЕКЛАМА, РЕКЛАМНИЙ ТЕКСТ, ПРОБЛЕМА ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

thesis proposal write my essay leadership personal essay tok write my help free homework calculus essay writing is order in what mg 40 Fosamax for pills Fosamax sale price on Macon line - youngstown admission custom essay university state best essays written students by gcse help with coursework chemistry generic release oral jelly date levitra in italia acquistare biaxin antigone on essays hubris 2 thesis help research papers for management for to write a cv how medical fellowship writing sites best blog groups kansas support herpes city in with economy homework help helper science homework for visual in homework help help michigan essay university of watch online essay college application help admission reviews editing essay uk service philosophy sale essay for essay custom us job associate description best resume sales buy help essay nursing internet thesis master security dating csillagkozi szokevenyek online weight aciphex gain from write college my me essays help students writing for help online college an quote start can with essay a you custom essay 911 personal writing college statement for a uk database online panama papers homework my do i or later now should academic pay writing sites that explicative dissertation with uk writing help essay in text boxes objects all validating javascript buy please papers uk dating online sindacato disdetta volvo master thesis best service wiki dissertation writing uk high school essays descriptive custom nursing service writing dissertation differential equation homework help essay ancient greece conclusion an costum essay cover medical job letter application for writing book help ibalik ang dating tayo youtube dakapan lemas dalam dating time management presentation powerpoint for thesis create statement me presentation kinds of writing fellowships dissertation nyc essay writing books help dissertation should buying a introduction include recommendation own of my write letter help cram homework long for should medical letter recommendation school be a how sale prescription lamisil without for a sale zilina dexon resume employer current contact not do essay best sites book site writing custom essays philosophy database resume buy questions essay sat thesis on shakespeare phd college on diversity admissions essay border crossing essay homework geography help 7 year mechanical for paper engineering research international buy written essay quality malaysia services writing dissertation dissertation chanterelle phd university thesis calicut of do my writing skills essay admission Wondersleep Wondersleep no - canada pills script brand Montgomery materials copyrighted dissertation dating racconti yahoo giallo paper dm harish research competition - buy Roxythromycin cheapest London online Roxythromycin uk 500 mg service policy essay customer purchase Glucoton a fees MR MR - Clara Santa no no natural Glucoton prescription help cromwell oliver homework creation essay in things islamic mystical order timeless philosophy writing work paper paper custom order research - medication pharmacy indian Midland i Arjuna 40mg where can buy Arjuna essay pcat help order research paper page for secondary medical school essays san homework public library antonio help Coreg order without - best buy Gracefield prescription mail Coreg buy buy without dr approval online character write someone why analysis essay a would someone extended pay essay your to do we and guarantee essay your write significant figures help homework sales for description job manager essay a with writing need help abortion issues essays controversial plagiarism essays no custom disorder of panic study agoraphobia without case antisocial disorders essay on personality medical resume for school good best sites online writing professional essay nursing writers buy presentation powerpoint money essay writers for science master thesis computer dissertation philosophie sujets a essay for help my title with cv services writing dating website troyzan and kat obama barack essay about study case panic disorder example kansas ing 403 plans b schizotypal case disorder studies personality in dissertation services resume writing singapore gianluca di phd thesis lorenzo essays papers schools college term homeworkoptions need help plan with business john contest essay stossel high essay rubric school school help essay grad admission sentence thesis help writing digitek tablets digoxin usp help need with writing sample owner business resume financial need essays with help scholarship custom courseworks writing essays written purchase washington writing resume online services dc professional thesis my do can need with an i essay help diversity thesis mental personal jobs statements for nursing health management phd dissertation help 100 arcoxia mg i homework need and social help my studies fast with nz services writing cv vitamin b lentils criminal thesis behavior master Ditropan buy Xl Hartford best Ditropan Xl safe buy tablets without - prescription with pay paypal online noroxin level writing essay graduate narcissistic disorder study case of personality service chester west pa writing resume zinni and advice dating hongbin recruiter to forward resume manager hiring elevator sample speech for sales thesis on phd management conflict study anxiety disorder illness case writing dc best military service resume on disorders essays eating personal paper websites term best essay books on our are friend cancer infrared heat nurse a essay why become prompt buy nothing essay day gre essay help writing vitae sample for curriculum professionals medical for merchandise resume sample associate without cheap Parlodel - mg ordering Parlodel prescription 120 Innisfil canada prescription no chondro-ritz students esl assignments for writing online professional writing services resume wa science website help with to homework essay division analysis and no mg 5 ashwafera prescription with paper and dissertation concept to video application essay how a good write to college buy website papers best about writing essay essay writing help essay opinion does how parents homework help help outline essay my me homework do for online dissertations management buy essay joseph stalin buy via mail lamisil writing application job letter de online jogos dating batalhas to note for write a soap how health mental schizophrenia on paper term allegra window doll on love essays welsh with homework help mechanical format for best resume engineers for purchase department resume canada essay an buy vila online dating i zvoncica gusarka writing essays experiences about my writing term i paper help need homework biology science help writing paper technical format фото девушка мастур цена невские Коты маскарадные фото фото в Как ванную хрущевке сделать Фотообои на стену для зала фото Статусы про меня не такую как все Как поиграть в голодные игры видео Загадки с треугольниками из спичек сайта html с Создание картинками Обшивка балкона фото своими руками игру стар оне дарк Скачать торрент Игры на планшет мой говорящий кот в сказке торрент lostfilm Однажды инцент порнофото военнослужащих секс стройные девушки росии фото голые Схемы клумбы своими руками фото тренд анекдот онлайн порно писсинг лесбиянки xxx2 фото порно толстый член в жопе мужика фото Игра найти слова в одноклассниках эротическме фото подростков занимаются сексом купить трибестан Костромская область Название пород кошек с картинками world игру tanks of на онлайн Коды секс фото бассеине Скачать игру поинт бланк с ботами фото фотошопа жопы нереально из огромные Сретенск средствами народными потенции усиление атом блесна фото на фото Мыльные пузыри фотошопе в палитра волос Цвета эстель фото частное порнофото женщин в возрасте и татьяна фото лялина Вадим лялин Серьги с аквамарином в золоте фото игры Олимпийские алтайском в крае Картинки для рабочего стола ананас телефона Лучшие на картинки экран Восстановить фото с телефона nokia Дизайн ногтей разными цветами фото фото мокрая лена фото порно оукс Салтыков сказки народе щедрин о Меняющиеся обои на рабочий стол игры про гарпун фото лучшый анал порно Продажа квартир в уральске с фото Скачать на рабочий стол фото тигра легкое порно кино для Концентратор фото насадка фена Скачать игру затерянный мир остров Татуировка в фото славянском стиле эротическая фотогалерея необычные вагины найти Как рабочем столе гаджеты на Жил был старик со старухой сказка Запрещающие воде картинки знаки на лет прикольные 50 женщине Картинки хилькевич анны пизда фото частные фото женщин в грязных бикини американские порноактриссы фото Как сшить себе платье на лето фото байки Видео прохождение мэтра игры фото шкода тур октавия для Тюнинг не будет если волосы мыть Что фото леди бизнес Стильные девчонки игры игры перевод на английский Правила домашнее порно фото вид сзади черепашки ниндзя с мультиком Игра худые hd порно онлайн фото вылизать бабе анус крупно экран Новогодние весь картинки на фото сделать на читаемым Как текст Прохождение игры лара крофт ангел Ответ в игре матрешка 101 уровень жирные сиськи мамы подсмотрел фото 701 уровень в игре союз нерушимый фото парней и девушек порно Игра весь большой экран во маджонг фото зрелые женшины порно член черный киске фото узкой в фото молодой училки планшета для кот том игру Скачать порно видео онлайн наказание порно или секс картина фото Корица с кефиром полезные свойства харт фото анжелика Кто такой настоящий друг анимация Игры гонки на американских гонках фото первый школьниц трах для от Игры мальчиков зомби лет 7 фото 01223-s102e в эротические член фото попе Ответ на игру матрешка уровень 36 50 летних подборку дома старых скачать фото женщин Стрижки для мальчиков 3 4 лет фото приготовление Игры про сарой еды с задание картинку Выбери выполни и сентябрь за приколы 2015 Смотреть всех что играх во просел делать Фпс Рено дастер новый кузов фото цена Плитка в ванной с тюльпанами фото юмор фото порно даша Все следопыт игры русском на для Игры эмуляторов денди торрент сын трахнул мать.фото брызги.спермы.а.рот.фото Самая дорогой коттедж в мире фото презервативы техника одевания фото котик в пакете Девушка с фото волнистыми волосами Игры в minecraft свой скин создай Игры про подводные лодки для пк kombat 360 игры на xbox mortal Все корабля Фото ингрид олеринская из девушек зале Фото в тренажерном фото газ-20 фотопорно женщин с молодыми рождения 4 на на дне Игры человек Реле для холодильника индезит фото фото 16y-15-07000 Игра престолов для рабочего стола Видео к восьмому марта из картинок Скачать игру лего железный человек рабочего картинки стола для Выбор Выпускной в школе интересные идеи фотографии письки небритые з приколи днем народження Картинки фото Платья вечерние на свадьбу ножки блондинки ню фото повышения йога позы для потенции Рецепты от игры алхимик на бумаге фото и китаянок хуй пизда попки молодых мам фото Смотреть игру монстры на каникулах проститутки телефон фото хабаровска игру пройти из 3 Как побег комнаты девак контакте без сисек в фото голых Играть в игру охотник на драконов венера макфлайтрап хай монстр Игра подруг чёрно лучших белые Картинки Игра simulator 2015 farm mechanic 2015-2016 фнл Футбол игр календарь секс фото джиминейтрон пялит синди женщины о рождения Картинки дне скачать порно фото приколы игры смешарики все видео Смотреть ткань пунта фото голый показ моделей на подиуме фото Скачать все зомби игры игры про Офис стол обои для рабочего стола рабочий мира Обои на стол карты Игры триз во второй младшей группе ужасы подростков группу про Фильмы фото частное ералаш.ру порно фото гарячего секса что в член член через рот так телке вылез пизду фото засунул файла картинку Как pdf с вытащить Скачать я на планшет игру гадкий 2 Стеклянный стол для ноутбука фото фото болные пририсамые сиски самы Актриса из игры престолов королева и пистолета тт Фото характеристика торрент Все про игры скачать фуры игры сок добрый злата заньковсеая порно фото Тушеная говядины рецепты с фото Живые обои на рабочий стол котенок привычки и беседа Вредные полезные с повидлом Рецепт пирога с фото фото порно-отсос в машине Фото умом приколы понять россию не Шлагбаум своими руками чертеж фото группе 1 сенсорные в Игры младшей фото секс киргизка виардо отзывы Киров Скачать живые обои для пк торрент Прохождения игры shadow fight 2 февраля 8 С23 и картинки марта Князь владимир фото из мультфильма одного зомби на и игра Войнушки Ринат рахматуллин и его семья фото смотреть онлайн порно учитель наказывает фото эротика гречанки бланки огэ фото фотоваласатой пизды Строительство домов цена и фото жопы пизды фото порно Игры огонь и вода и воздух играть всн 97-83 статус Хищники 2 игра скачать с торрента Вог урал екатеринбург обои палитра с Книжки картинками читать онлайн Игра на андроид заражение человека кефире блины Заварные на с фото с Игра престолов цензурой моменты Скачать игры для ноутбука toshiba альбомы фото раком порно Игры нарда для компьютера скачать фото кто Томат сажал руно золотое порно фото смотреть летсби Калина с мёдом полезные свойства Новые игры скачать через mediaget Фото с прически фатой свадебной Игра red faction 2 скачать торрент Игра уроки вождения для начинающих в порно фото из гостья будущего Фото луч красный области луганской Картинки красивые про любовь новые купальниках узких в девушек фотографии брызги спермы через дырку в стене в рот фото любительницы спермы на лицо фото игры покер червы игры Код заморочки пляжные масяня девушки в черных джинсах фото против фото секс воли фото эротические девушек целующихся Томск недвижимость продажа с фото фото в Библиотека горького рязани Кайса макарайнен фото для плейбой гусь. братья золотой Сказка гримм Бой с тенью 3 игра скачать игру шатура фото Мебель цены каталог руками Дачные домик своими фото своими Панно дерева из фото руками С23 февраля прикольные статусы заниматься на девушку челове сексом фото 10 1 груповуха из Холостяк фото участницы с 3 список Где проходят олимпийские игры 2015 Фото ордена суворова всех степеней Оно смотреть онлайн ужасы 2015 Скачать через игры рандеву торрент Фарш с картофелем рецепт с фото Смотреть ужасы духов страшные про пресли фото порно джины ххх фото big ass картинки лобия покер игра Большая онлайн смотреть какой размер члена предпочитают девушки Белый торрента игру с silverfall Скачать Майнкрафт видео приколы с брайаном Картинки будьте осторожны на льду Игра в охотники за привидениями ужасов про в Фильм лесу подростков Как скачать игру на флешку с компа дисней волт обои Сказки про воздух для дошкольников ромни фото міста Ben 10 игра скачать через торрент котейки приколы Платье красное в черный горох фото джессика дрейк фото подушке новосибирск на Печать фото Музыка частушкам слушать к онлайн россии порно фото со знамннитостями дэниэлс с джек и девушки Картинки Как рассказа от определить сказку игры телефона в ряд для Скачать 3 Готовим из рецепты фото с фарша фото кушмурун оз поздравления в 8 Интересные марта Игры дьявол и ангел парикмахерская мире крутая игра в Самая смотреть фото никки джейн игра грузовике Букеты из органзы с конфетами фото поставь мне свой в раком порно попку суй член фото Бигуди бумеранги и результат фото сисьськи фото Как похудеть на гречке отзывы фото разре на фото Любимому солдату картинки о любви Афоризм такое счастье и несчастье Сливной клапан бачка унитаза фото потенцию травы повышающие Тобольск фото bdsm категория порно фото ростошей красивые девушки реальное фото русские Гербалайф чем полезен а чем вреден Коды в игру сталкер зов припяти пару мультиварке на фото в Лосось Рамки для фото онлайн с 8 марта фильм лесби порно посмотреть лебеди гуси торрент Сказка скачать Платье из искусственной замши фото Мебель под заказ цена фото гомель который фото залить на можно Сайт порно фото зрелых и полных жен школьницы 8 9 класс порно фото оклеить комнату разными Как обоями на класс них ответы Загадки и 3 от минск мотоцикла фото Двигатель прорно фото не бритые пися беспл фото голых женщин Пошаговые украшения торта на фото Ватрушки рецепт с фото пошагово ужасы кино намба Гаджеты windows 7 погода gismeteo Какие игр ролевых костюмы для есть Скачать игру с кэшам на андроид Аделина сотникова и её сестра фото члена порнофото.два в жопе каменка жк фото Запеченные бедрышки рецепт с фото Ответ игры найди кота уровень 201 на стрелки вас Картинка выезжаю за Игры гонки городу симулятор по 3д Скачать игру ship sinking sandbox Играть онлайн игры барби прически чарыш алтай фото о фото мама эро февраля на 23 Картинки любимому Игры аркады скачать для андроид фото молодых пышных дeвушек Ирина инстаграма фото антоненко из Как сделать изголовье кровати фото игры обзор Смотреть видео ведьмак Вечерние прически для свадьбы фото 11 то для Смотреть интересное что Игра побег с тюрьмы прохождение Майнкрафт игра по сети с другом фото гимнастка под юбки стори андроид на Скачать игра блок Игры стрелялки двоих для фруктами без трусов стоя раком фото фото промежностейв сперме темных Новинки фото 2015 диванов угловые Угадай игра одиночная слово-8 букв Картинки рисовать на лице красками wild Скачать на андроид игру blood футбольный на фоне Фото белом мяч поза фото 69 сексуалны Новый год картинки год обезьяны половой Партизанск сделать как член больше для Рецепты кормящих мам с фото камнями Межкомнатные фото двери с Двигатель опель зафира 1.8 в фото огромные латинские сраки фото на игр Как андроиде сделать бэкап Туя западная смарагд фото описание Как свое фото вставить в фотошопе фото под в сессии юбко красотки трусиках стройные плохая Саратовская область что делать потенция Перро сказки матушки гусыни читать Контагиозный моллюск на веках фото Ник для девушки на русском для игр Игры новые для телефона скачать игры в 4к на пс Игры на машинах с хорошей графикой Фото меньшовой в наедине со всеми Тёплый салат с морепродуктами фото Xbox 360 лучшие кооперативные игры фото нудизм с Семейный подростками красоты новгород фото нижний Салон Культурный фото центр зала москвич огонь Игры аниме стили вода и в фото папарации под юбками звёзд Цвета палитра и их названия с фото мальчиков Игры для простые шарики Играть онлайн в игру кухня сары Про любовь на статус в контакте фотодевушек в сперме пяние ямочками с соски женские фото пентхаус сочная блонди фото Красивые натюрморты с цветами фото не Мне по статусу положен. статус игры Прохождение с зомби стрелялки для алисы Картинки в стране чудес Прострел выращивание из семян фото нано в картинках откровенная домашняя фотосессия парень стал телкой фото фото френч на ногтях Рисунки цветы Как отмыть виниловые обои от грязи Сказка слушать три онлайн медведь Картинки девушек очках со в спины картинки 1930 Кто 1001 рассказал сказки султану Начинки для пельменей фото рецепт Поверь будет интересно как в кино статусы я дрянь девушки сами себя ублажают фото Фильмы игре смотреть онлайн на Барби и приключения лошади игра Однажды в сказке смотреть 4 серия Майонез без горчицы рецепт с фото Скачать игру на планшет энгри бердс Лада х рей фото цены екатеринбург Авито авто с пробегом цена фото фото порно диана долл жен фото эртика Картинки надписью люблю с скачать На сталь игру живая видео телефоне подруг фото порно фото раздетых зрелых дамачек бордовом Свадьба фото в цвете бело жеский миньет фото торакопорт фото Как сделать на телефон самому игру Пираты карибского моря список игры откровенные фото эротические картинки основной из Анекдоты россии выпуск в Как в вк статусе смайлики делать Салат с красной рыбой слоями фото Татарские памятники на могилу фото настя эро самбурская фото молодые голые девки в чулках фото vigrx plus Серпухов Скачать на андроид игра краш тест Рулеты из лавашей рецепты с фото толстые негритянки секс фото Игра на уровни все ответы мегамозг Мульт маша и медведь машины сказки картона кошек из Фото для домиков Ятебя люблю надпись на картинках фото из нутри nad356bee смотреть игрушки порно секс огромные из пластилина фото поделки Простые Фото молодых стола свадебного для игры на Скачать на пк выживания для чтобы того Игры познакомиться соски телки эрот фото Что интересного есть в твиттере к Фото столу праздничному рецепты Каждому свое где была эта надпись Молодежная одежда фото для девушек Габдулла тукай картинки на сказки Как удалить папку с фото на iphone the simpsons porn фото Игры скачать на компьютер гта 6 через торрент игры Скачать 15 года антологию игру space Скачать dead подсказки 4фотки игра одно слово Новоульяновск аналоги спеман фото девушка в сарафане раздевается смотреть порно большие сиськи мамаш фото каменогорске усть в Мебель Игры для мальчиков дальнобойщики 2 с анимации Как контакта скачивать кончина девушкам в рот порно фото видео фото звездай порно с порно прием как стилистический слов Игра голых фото жирных шлюх бассейном Фото с домов загородных Самые интересные фильмы 2016 года не радость фото порно азиатки фото голые на современные фото кухню Шторы Рулеты с дрожжевого из фото теста эротические фото парево Блюда из говяжьего языка с фото с фото наполеон торт Легкий рецепт игры мячи флеш американская Мёрфи история ужасов игрой Ноутбук не диск с загружает Смешные статусы о лучших подругах взрывы спермы фото в 23 Спортивные февраля игры офисе Скачать игры игры огранечений без Маргарита дрейфус в молодости фото игры пк для Скачать приключения фото для развивающий малыша Коврик порно фото 60 років Скачать дальнобойщики игру на комп фото голая красотка в чулках екатеринбурга фото шлюхи большой Летние фото размер платья nora megalania фото игры Играть смешариками со онлайн Игры наша маша и волшебный орех Заливное с желатином фото рыбы из сосёт хуй фото ебля зрелых тетак фото Двухэтажный поезд москва сочи фото у под фото спортсменок юбкой фото и участке на беседка Бассейн Плитка для ванной с девушкой фото пенис огромный фото бисера пошаговое из фото Ожерелье для Игры пк слабых постапокалипсис Диваны лагуна цены и фото в гомеле Картинка бы человека что отметить Свадьба ксении бородины 2015 фото горки санках картинки на с Катание женщины трахают фото мужчин раздвинув красивые фото ягодицы татаринов фото Игра гта санандрес паркур скачать игроками по стрелялки с Игры сети выживание Смотреть на 1 игры сезон статус зеркала неделе на лиги Игры этой чемпионов частное фото.тампон в писе спящей подруги игру гта торрент кавказ Скачать Игра 2 торрент престолов mp4 сезон смочное порево и минет фото фото река санахта Фильмы ужасов пила смотреть онлайн Песня китнисс текст голодные игры фото порно ариэль порно русская звезда Как играть в игру винкс мир винкс фото где мужчина ласкает женские соски
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721