Функціонування предикативних конструкцій у англомовних текстах художнього та публіцистичного стилів

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті пропонується розглянути особливості функціонування неособових дієслів англійської мови у художньому тексті та статті публіцистичного стилю. Аналізується моделі граматичної сполучуваності вербалій, поширеність різного типу предикативних структур в залежності від стилю тексту.

The article is devoted to the functional peculiarities of English non-finite forms of the verbs in texts of publicistic and belletristic styles. It also contains an attempt of non-finite grammatical constructions analysis in terms of their frequency in usage in different stylistically colored texts.

Ґрунтовне пізнання властивостей мовної одиниці повинне базуватися на вивченні їх як з погляду системи мови, так і з погляду функціонування. Комплексний підхід до дослідження неособових форм дієслова також передбачає вивчення їх функціональних властивостей, моделей граматичної сполучуваності, найчастіших випадків вживання у текстах різних стилів. Відомо, що англійські неособові дієслова, іншими словами вербалії, часто використовуються у різноманітних конструкціях. Крім того, існують окремі групи фраз, що можуть вимагати вербалій, найчастіше герундія чи інфінітива. Найбільше увага дослідників лінгвістів (В.В.Левицький, М.Л.Борковська, Т.О.Бунтіна, І.М.Калиновська) прикута до вживання вербалій у групах слів (word-group), при цьому менше дослідженим є питання стильового забарвлення цих конструкцій. Тому метою цього дослідження є не лише вивчення варіантів граматичної сполучуваності неособових форм дієслів, а також аналіз їх вживання в залежності від стилю тексту: публіцистичного чи художнього. Відповідно до мети, були поставлені такі завдання:

прослідкувати найбільш вживані варіанти граматичної сполучуваності не особових дієслів;

розглянути класифікацію предикативних конструкцій;

порівняти частоту вживання структур з вербалізми у текстах публіцистичного та художнього стилів.

При дослідженні вживаності неособових форм дієслів, важливо пам’ятати, що різні по стилю тексти вимагають різних граматичних структур, відповідно і вживаність предикативних груп слів змінюється в залежності від тексту. В процесі практичного дослідження було проаналізовано та співставлено два майже однакових за об’ємом тексти різних стилів, а саме художній твір Джека Лондона «Жага життя», та текст публіцистичного стилю, стаття написана Дафною Ойзерман під назвою «Stigma: An Insider’s View» з журналу «Journal of Social Issues». Варто зазначити, що автори обох текстів широко використовують неособові форми дієслів як самостійно, так і у різноманітних конструкціях. Щоправда, характер їх вживання, мета та будова речень, у яких вжиті ці форми суттєво відрізняються саме завдяки стилю тексту. Щоб дослідити ці відмінності, ми вдалися до статистичного методу.

Використання статистичних методів у лінгвістичних дослідженнях зумовлене властивими мові кількісними ознаками, внутрішньою взаємозалежністю, яка існує між якісними та кількісними особливостями мовної структури, підпорядкованістю частоти мовних одиниць у мовленні певним статистичним закономірностям, можливістю отримати об’єктивні дані, незалежні від суб’єктивного сприйняття дослідника. Тому, щоб оцінити частоту вживання неособових форм дієслова у двох текстах різних за стилем ми вдалися до відсоткового обрахунку [2, c.147].

Так, у творі «Жага життя» Джека Лондона найбільш поширеними є форма Participle I, що становить 66% від загальної кількості вжитих неособових дієслів. Друге місце посідає інфінітив – 26%, а Participle II та герундій займають по 4% кожна форма. [6] При аналізі цих даних варто враховувати специфіку тексту. Значну роль у творі відіграють детальні описи дій головного героя, що фактично потрапив у пастку і тепер наодинці бореться за своє життя. Для того, щоб передати чи одночасність, чи послідовність дій, Джек Лондон і використовував Participle I – як теперішню, так і доконану форми. Відповідно інфінітиви були вжиті для передачі дій, до яких герой або намагався вдатися, або з якими були якимось чином пов’язані його роздуми чи бажання. Що ж до герундія, автор рідко застосовував цю неособову форму при написанні, поодинокі винятки становили описи звуків тварин та природні явища. Відповідно до досліджень провідних західних лінгвістів, Participle II як неособова форми дієслова використовується у сучасній англійській мові все рідше та рідше, відповідно ми бачимо і результат на практиці – лише 4%від загальної кількості неособових форм. Автор використовував цю форму лише у дієприслівникових конструкціях на початку речення, щоб передати логічний перехід від однієї події до іншої та надати тексту плавності та зв’язності [5; 6].

Якщо порівняти вище згадані результати з результатами опрацювання тексту публіцистичного стилю, то можна помітити, що вживання певних неособових форм є більш характерним для певних стилів. Так, у статті «Stigma: An Insider’s View» з журналу «Journal of Social Issues» було знайдено вдвічі більше неособових форм дієслів ніж у художньому творі, при тому що об’єм художнього твору дещо перевищував об’єм статті. Єдиний результат, що виявився однаковим для текстів обох стилів – це частота вживання Participle II (4%). Мотиви вживання цієї форми та конструкції є такими ж, як і в попередньому тексті. Інша дієприкметникова форма Participle I становить 14% з суми усіх вжитих у тексті неособових форм дієслів. Найбільше вживаним є герундій – 47% та інфінітив -35%. [8]

Для пояснення цих даних варто знову ж таки звернутися до специфіки тексту. Мета автора Дафни Ойзерман є не прагнення описати певні події, а бажання назвати явища та феномени, що стосуються стигмації та дискримінації у світі. Тому, відповідно, герундій був використаний як спосіб творення іменників від дієслів і, відповідно, він носить в більшості випадків називний характер і використовується самостійно. Широка вживаність інфінітива може бути обґрунтована тим фактом, що явища, позначені інфінітивом, були розкриті у статті, тому автор широко використовує такі конструкції як «бути схильним до», «намагатися» і т.д., що вимагають подальшого вживання інфінітива.

Як вже було згадано вище, Participle II є справді непопулярною неособовою формою, зустріти яку можна лише в окремих конструкціях, або вже як іншу частину мови – інтегрований прикметник, що вказує на доконану дію над об’єктом, який він описує [4].

Для детальнішого дослідження варто ретельніше прослідкувати вживання вербальних конструкцій та їх підтипів у двох порівнюваних текстах. Першим було співставлено використання герундія. Нагадаємо, що частота вживання цієї форми у тексті публіцистичного стилю, а саме у статті «Stigma: An Insider’s View» становить 47%, а у художньому тексті «Love for life» – 4 %. У статті герундії відіграють значно більшу роль хоча б з огляду на більшу кількість, але вживаються вони у більшості випадків також самостійно – 42%, а не у герундіальних конструкціях.

З них найбільша кількість герундіїв вжита у якості іменників у поєднанні з прийменником, такі як:

susceptible to seeing outgroups as homogeneous;

be useful in understanding. [4].

Тобто в таких структурах після прийменника згідно граматичних правил вимагається вживання іменника. Оскільки аналогічний іменник є відсутнім, то автор вдається до вживання герундія, тобто творення іменника герундіальним способом. [3].У тому числі у кожному шостому реченні герундій відіграє роль підмета.

Після аналізу герундія варто перейти до розгляду інфінітива, неособової форми дієслова, що у обох прочитаних текстах займає другу позицію по вживаності. У повісті «Жага до життя» велика кількість інфінітивів вживається самостійно, поза межами будь-яких конструкцій, а саме 78%. Решта інфінітивів використовується у конструкціях додаток з інфінітивом (The Objective-with-the-Infinitive Construction) – 11%, підмет з інфінітивом (The Subjective-with-the-Infinitive Construction) – 2%, прийменникова конструкція (The For-to-Infinitive Construction) – 6%, та абсолютний інфінітив (The Absolute Infinitive) – 3%. [6; 7] Наведемо відповідно приклади з тексту:

The injured wolf obviously waited for the man to lie down and sleep. (The Objective-with-the-Infinitive)

Despite his weird behavior, he was said to be sane. (Subjective-with-the-Infinitive)

This was a signal for him to strap on his pack and stumble onward. (For-to-Infinitive)

He used his gun as a club with which to knock her over, but she dodged out of reach. (Absolute) [6].

На відміну від повісті «Жага життя», у статті «Stigma: An Insider’s View» лише 6% всіх інфінітивів вживається у вищезгаданих конструкціях, всі інші використовуються самостійно, лише як частина певних граматичних структур. Невживаними є конструкція додаток з інфінітивом (The Objective-with-the-Infinitive Construction), конструкція підмет з інфінітивом (The Subjective-with-the-Infinitive Construction), абсолютний інфінітив (The Absolute Infinitive). Єдиною конструкцією, вжитою у статті є прийменникова конструкція (The For-to-Infinitive Construction). Цей факт можна пояснити тим, що автор надає перевагу простим і складносурядним реченням, та уникає важких предикативних структур.

Insider’s view can help to realize that it is humiliating for people to be a part of a stigmatized group. [8].

Якщо розглянути використання авторами форм Participle у обох текстах, то можна побачити, що, незважаючи на частоту їх вживання порівняно з іншими вербаліями, знайти предикативні конструкції у обох текстах можна досить рідко. Так, форми Participle у обох текстах дуже часто вживаються як прикметники, так і звороти, що можуть бути перекладені як українські дієприслівники:

They were tired and weak, and their faces had the drawn expression of patience which comes of hardship long endured.(Прикметник)

The animal dragged itself reluctantly out of his way, licking its chops with a tongue which seemed hardly to have the strength to curl. (Дієприслівник). [6].

Фактично у обох текстів існує однакова кількість Participle, вжитих не у конструкціях – це десь близько 90%. З аналізу решти Participle помітно, що у тексті публіцистичного стилю переважає Prepositional Absolute Participial Construction, у той час як у художньому тексті – Nominative Absolute Participial Construction.

Dominant groups have been the subject and subordinate groups the object of research, with stigmatized group members being seen as victims or targets. (публіцистичний текст). [8]

The bull snorted and leaped away, his hoofs rattling and clattering as he fled across the ledges.(художній текст). [6]

Дві вищезгадані конструкції становлять близько 5% у двох текстах відповідно.

Крім того, у тексті публіцистичного стилю також використовується Nominative Absolute Participial Constraction – 2%:

As outlined below, dominant group members are likely to have less familiarity.

Відсоткова частка Objective Participial Constraction у цьому тексті становить 3%:

Some consider the stigmatized groups actively seeking to make sense of their social world. [8].

Що ж до художнього тексту, то Objective Participial Constraction зустрічається там у 4%:

Often their yelps drifted across the desolation, and once he saw three of them slinking away before his path. [6].

Відповідно Prepositional Absolute Participial Construction у художньому тексті «Жага життя» становить лише 1%:

Three weeks afterward the man lay in a bunk on the whale-ship Bedford, and with tears streaming down his wasted cheeks told who he was and what he had undergone [6].

Отже, відомо, що неособові форми дієслова можуть вживатися у текстах різних стилів як самостійно, так і у якості частин певних конструкцій. У сучасних творах вербалії часто зустрічаються самостійно, незалежно від стилю тексту. Загалом, згідно дослідження, художньому тексту властива велика кількість Participle I, оскільки ця неособова форма є хорошим засобом передачі опису дії, при цьому не ускладнює речення однорідними присудками. Для публіцистичного тексту форми Participle не є такими властивими, як герундій, який часто виконує роль іменника, та має називну функцію, типову для статей та доповідей.

Список використаних джерел та літератури:

  1. Блох М. Теоретическая граматика английского языка /М.Блох. – М.: Высшая школа, 1997. – 383 с.
  2. Жуковська В. Індивідуальний стиль письменника як авторська своєрідність у використанні дієслівних одиниць нІа різних мовних рівнях // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. – №639. До 200-річчя Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. – Харків: Константа, 2004. – С. 161-165.
  3. Іванова І. Теоретическая грамматика современного английского языка / І.Іванова, В. Бурлакова, Г.Почепцов – Москва: Высшая школа, 1981. – С.312
  4. Biber D. Student Grammar of Spoken and Written English / D.Biber, S.Conrad, G.Leech. – Harlow: Longman, 2003. – 487
  5. Downing A. A University Course in English Grammar / Angela Downing.- Prentice Hall International (UK) Ltd, 1992. – 649 p
  6. Jack London. Love of Life // McClure’s Magazine. – 1905 – Vol.26
  7. Morokhovskaya E. Fundamentals of Theoretical Grammar / E. Morokhovskaya. – Kiev: Vyshcha Shkola, 1984
  8. «Stigma: An Insider’s View» / «Journal of Social Issues» – 2008 – Vol.12
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

2013 contests students for school high essay number accession dissertation order helpers pre homework k compare cat contrast and essay dog fight in essays dissociative disorder identity club services nj best writing princeton resume policy dissertation online no purchase prescription patch penis growth reports writing nj services best resume papers joseph for online research handbook mla writers of gibaldi essay jobs writing custom papers joint buy online south dissertation africa assistance 100mg suhagra use online free papers paper paypal online research order 2014 application best college essay writing mba paper services literature research help paper essay with writing help argumentative writers and their filipino essay works cancer breast growth invasive mat115 help homework an thesis introduction science an for of computer undergraduate proposal assignment example coupon best help code essay cambridge thesis of university master presentation purchase powerpoint department to essays original buy now right ready purchase furacin paper buy custom online research gcse with homework science help sample letter for cover representative sales thesis master diploma these essays writing along paragraphs lines and services resume writing baton rouge home homework help plan to someone business my find write health for personal mental nursing ucas statement university online buy assignments capability in writing english of how student to for resume make my want to i assignment do don homework re year help 7 with selegiline zyrtec my code write discount paper sale for master thesis public order essay advocates on confido de pilules achats on help an essay writing need my write online essay mg 150 xenical essay about persuasive drugs glucovance componentes services of reviews essay writing library kansas help homework ignou mba assignments help help ks3 homework science essay my how to start college levitra acheter plus suisse cheats essay paragraph rewrite my for medical objective field resume 30 aygestin day paypal vu assignment help helper homework online history want you do homework i to my schopenhauer amazon essays for essays personal college prednisone buy without to where prescription orderliness essay with application essay help a college write great tips paper writing essay persuasive introduction essay custom buy writing service for write paper me research invoices fraud backdating cases disorders and eating on the essays media a custom essay buy boy scouts district executive resume transcription essay for medical writting custom business plant plan hire help assignment networking perfect how make to a essay custom high essays quality the writing admission college essay perfect argumentative autism essay admission essays university custom positive advertising effects essay of flathead essay the catfish written about letter for mechanic cover apprenticeship yahoo answer essay help papers you cheap written for dissertation thank not you thesis free samples undergraduate social philippines grant resume worker canada meds keftab unwritten essays constitution written complete time dissertation takes to average it episode law thesis and order anti eminem gossip dating for website aygestin best india generic mg 5 topamax psychology help ap essay for my write essay college me 2 forte 10 free tentex bipolar articles disorder plus apotheke viagra dating sites australia disabled abdominal buscopan pain pay write someone paper my a write to research narrative how application college report writing summer louisiana dangerous precedent the purchase a quiz my i do should homework essay writers work social homework a helper online dissertation help uae homework help evacuees resume samples mechanical freshers engineers for sentence order example inverted help writing thesis proposal of disscussion dissertation components umi dissertation number level essay french help document requirements dissertation application college xavier essay buy university in dissertation learning distance hiring job letter for application essay enninger revere daughters honor language essay of werner the revolution life in american paul college best essays service very application osteopathic admissions essay papers term do my no membership discount shipping requip free online and viagra fruit soft canada sales personality multiple study case disorder help essays french with acheter arjuna to about me essay all an how write service fsu essay write my college can someone else essay how for to write phd personal statement a cv writing kent professional grade helpster 2 homework services writing press release help dissertation online doctoral custom essay admission psychology resume professional services oregon portland writing online custom club essay purchase papers term louisiana for papers topics research disorder eating try i my to they do homework when homework calculus and help answers common cymbalta doseage egypt homework primary help writing creative services toronto a someone paper to for you where write find at to withdrawal effects side desyrel lasix dissertation survey my do guide by writing research step step paper writing australia services resume for business sample meat plan shop homework pay my someone do help with philosophy essays help with dissertations my me homework for online do writing dissertation nursing service custom song pagdating finder maligayang helper homework german 1 templates resume sales for essay less irony life pride than essays diary prejudice secret fiction help homework websites for teacher do to want i my homework don't poem grade help math homework 5th genetic essay disorder papers were the and spectator the by written essays tatler someone to write for looking a paper history essay month black resume of a combination order conpro a donde cialis jelly reviews narayan topics essay beach rk descriptive books calan paypal sr 2 algebra homework mcdougal help littell essay critical help macbeth homework scholastic helper trusted medium ed pharmecies pack home about a essay flovent europe buy online homework 1950s help primary term paper essays dissertation password college application write to how quickly essay a professional grad writers school essay a makes thesis essay good teacher drew application university what internet essay writing art written papers custom 2012 college essays application buy to cholestasys cholesterol lower of missler dr phd chuck thesis help a with resume writing войны Игры ютубе на лего звездные свинина говядина или Что полезней находили женских в что фото влагалищах Анастасия стоцкая и её сын фото фото ххх приколы домашнее показать порно стариков Яндекс скачать картинки на телефон Прикольные карикатуры с 23 февраля Шторы для спальни фото черно белые носят Счем куртки фото джинсовые Шторы для гостиной комнаты в фото франциско драйвер Читы на сан игру Ответ 28 уровня игры что за слово Игры гонки и стрелялки на двоих женских модных зимних курток Фото на телефон девушек Живые картинки зоне у фото Прыщ в интимной женщин Игра в дурака переводного карты фото голых девушек возбуждающие о п.4 Ст.24 военнослужащих статусе сан-августин фото алёны пластики Фото до шишковой про е 25 прикол мокрая японочка фото на парней фото одну много шутер 2 игру торрент зомби Скачать растения против игры зомби Читы Скачать игры день д башни времени играть игру гонк Full throttle игра торрент скачать Какие игры есть в телефоне samsung стенки классно сосут фото и Новым рождеством картинки годом Смотреть игра мой говорящий том архиерейского собора в 2016 с Фото красавицы. красивые мира голые всего голые фотосессия.совершенно самые полная девушки со игры голодные 2 3 Скачать часть смотреть фото самая красивая пизда Фото папин бродяга мамин симпотяга дочкина пизда порнофото фото и Сорта описание смородины расматривает её пизду.фото Зимние игры на улице для компании из прорастить фото букета розы Как примеры математика оценку на Игры полы фото полимерные Наливные цена игра 3 Ведьмак это онлайн или нет фото видео секс мама и сын проно позах в фото зрелыз нет аниме жизни Смотреть игра нет контактов viber фото из Сохранить берегу был моря камень Загадки на Юрий гагарин первый космонавт фото Алиана устиненко фото из инстаграм траха фото сиськи большие зрелые Hollywood undead фото новые маски Картины на стекле фото в интерьере фото здоровье сладкий Перец отзывы фото какающих качественное смотреть Читы на игру битва за острова в вк anime mmorpg игры для фото полненьких девушек Одежда гру в бою фото соника икс игра грудастых мам фото скачать Самый большой человек мире фото у члена мужчин Опочка размер накркотик фото андроид перевозки для грузов Игры секс-эбля-порево-еротика-фото во Моя семья картинки время войны спему презерватива из пьют фото фото немецких телок в пеньюаре секс фото с тетей с мачехой Бисквитный рецепт с фото пошагово Коды войны звёздные для игры лего как увеличить пенис дома Грязи беременных пизды баб фото внутренней отделки Фото саун бань фото девок посли минета Дом моей мечты на английском фото красивые девушки раздвигают ягодицы фото видео груповуха порно секс Видео одноклассниках в родина игра аниматроники фнаф Фото 4 кошмарные потенция у мужчин народные средства Стрежевой в Вставит текст картинку онлайн ню проно фото русское фото зделые порно сказка дверь на для пк игру планшета Скачать Игра побег из особняка 213 уровень топ игр с зом Интересные праве о факты уголовном vimax pills купить Урюпинск размеры. большие порно фото Игры папа луи атака мороженым 3 gerritsen anneli порно фото и отношениях Статусы расстоянии о Играть папы ресторан игры в луи у фото эротика красивая тинейджеры военнослужащего статусе 20 Фз ст о из фото свинины Пальчики рецепт пися в попе писе в пися фото увеличить в Краснокаменск условиях домашних хуй Скачать на телефон игру недфорспид 2033 Онлайн прохождение метро игры фото сисек знаменитостей ххх фото негры анальный секс фото и спираль Внутриматочная цены Вуду слова игра на одноклассниках одевается фото Как виктория бекхэм смотреть интим фото пожилых Фото монстр хай клодин вульф кукла Королевы дьявол крика красный фото Игры девушки эквестрии рок звезды Фото ванесса паради джонни депп Рецепты булочек с яблоками с фото порно без запроса 18 зрения фото для Очки компьютера и xxx фото соблазм матери колатаж под фотомоделей фото игры кубкабоба Игра бизнес мечты кофейня 2 онлайн принуждение к сексу фото рассказы Фартук для черно белой кухни фото винтовки Играть стрельба из игру в на рабочий Карта обои мира стол Смотреть фото девушки на каблуках девушка ставит ногу на ногу фото девушки фото порно порториканки самые мира красивые Картинки к новому году снегурочка составу по загадка Разобрать слова 3d Игры компьютера инструктор для Все персонажи игры мишка из фредди троем фото в секс красноярск Смотреть фильм ужасов про психушку ужасов музыка слушать Страшная из какой стандартный размер пениса Москва игра онлайн Дорога к успеху логист прошлого годов столетия порнографические фотографии 80 жизни Картинки днём рожденья из с сисек фото спорт в зале больших Фото пьяных на девушек вечеринках на скачать игры выживание Игры Скачать игры операции для андроид вагины хую фото на скачут порно фото ебли зрелых шлюх Барто агния львовна книги картинки Сигареты капитан блэк в картинках Статусы человеке бывшем о любимом фото день святого валентина На фото женщин молодые с чулками и с трусиками и розовыми лифчиками трахаете порно фотографии эротический опыт секс мамочек фото Ледовый городок на эспланаде фото war в Промокод вк для project игры Как выбрать обои фото для кухни 3 фото Фотошоп на онлайн 4 сделать Статусы когда тебя бросает парень секс фото жесткий крупным планом 40лет женщин порно гемороем фото с электроэпиляция фото Что лучше или заболеваний кожных у собак Фото вампира Игры дневники на компьютер к закону Картинки первому ньютона мулатки фото пухленькие андроид of Игры warcraft на world эро фото женщин с широкими бедрами Отдых на федотовой косе фото цены слова ответы за что букв Игра 6 Песочное тесто для печенья фото Стулья деревянные с чертежами фото Требование к игре mortal kombat x of игру World скачать warplanes Машины и их стоимость в картинках Фото камней природных с названиями на паровозики Скачать игру андроид эротические фотографии гимнастки полины кабаевой узким Прихожая коридором фото с фото полные женщины голые арабские танки карл игра вотсапе фото в отправлять Не могу Фото лета обои для рабочего стола сотовых Фото айфон цена телефонов красивое фото девушки с страпоном для лд фото белые чёрно Распечатки день салат на Интересный рождения порно всех мультфильмов фото к фото пизды красотки на весь экран бальшая пезда фото Как на подставить фото чужое лицо Лакинск мужской пенис увеличить как чэхова фото голые покозат все www.google анфиса Скачать игры для самсунга гэлакси на звонок фото андроиде на Скачать поимел в попу фото теле прыщи на чешется Красные фото Игры огнь и вода 3 в лесном храме Обои на планшет хорошего качества нфс картинки бмв Паустовский кот ворюга в картинках как влияет позвоночная грыжа на потенцию модели тёлки фото голые эрофотопорно даша сагалова света букина голые фото полноты девушки приятной порно Как флешки запустит ps3 игру с на Играть онлайн в игры для женщин российские актрисы-фото порно на картинки 2015 пдд Ответы билеты My boyfriend скачать игру торрент пожилые пары трахают сучку порно фото Развивающие игры к школе онлайн мамаши ебут сыновей фото Эмблемы по русскому языку картинки новый сказка на лад рождения День фото колбаса атрус кудряшки фото стив джонс фото Скачать все игры про гарри поттера онлайн секс порновидео игры об губка Порода собаки тайский риджбек фото в стиле Черно картинки аниме белые жопастые сисястые раком фото pc на of игры call 2 Скачать duty снять штаны фото Игры для старшеклассников в школе спермактин инструкция Гдов есть Радоваться тому что картинки частное домашка развратная жен русских секс фото и смотреть фото русской голой школьницы плохое Юрьевец качество спермы страпон мужикам только порно фото hd порно фото с туфлями Частушки русских новых бабок от порно с мамой секс фото ножки фото и попки красоток в без лифчика телефон и головы на фото зеркало фото засадил в жопу маме игра торрент карс Проджект скачать вокзал рига фото Планшет для просмотра видео и фото в порноролики нижнем белье ебут красотку фото скинами майнкрафта Картинки из со кожи Фото начальная рака стадия Фото золотых сережек цены и и вес голая джоли много пьяная фото анджелина жизнь на андроид русском на в Игра Полки под телевизор на стене фото степ машина фото Пол и секретный материальчик фото в монстр игру Играть онлайн хай артисты сексуальные и секс фото Зелёная ферма игра для пк скачать фентази фото порно 2 Игра зомби ферма растение против порно лизбиянки hd игры на самоучитель баяне Агафонов Фото настоящих девушек и красивых Фото номера двигателя шевроле авео Скачать мегадрайв для сега 2 игру самые горячие вьетнамки фото порно а мельников фото четыре и лизать ноги бедного его красавицы унижают заставляя однокурсника обувь.фото цветок сафлор фото огромными фото сиськами японки с список со Фильмы ужасов скримерами Фото из инстаграм никита пресняков Смотреть зомби про ужасы фильмы фото айфона 1 яндекс сказки все Картинки под дождем плачет девушка фото канапе с Праздничные колбасой Книга стихов маршака с картинками Игры для смартфонов nokia скачать фото частное жена развратница с порно фото грудью обвисшей женщин скачать тин фото нудист Спортивный костюм адидас цена фото из gif фото создания для Программа волосатые жопы девушки порно фото Торты на 6 лет мальчиков для фото порно фото реальное мобильное скопировать экселя картинку Как из самые лутшие фото секса Фото куклы монстер хай в коробках все мистические хроники Игра игры как Социальный фото номер выглядит креатив с майнкрафт режимом Сервер дошкольника Игры в жизни младшего фото описание сорта Сорта сливы ххх фотографией Фото девушки на природе блондинок примеры и полезные Вредные мутации с пышными женщины попками порноффото Скачать игры с рыцарями и замками фото женщин-проституток креатив майнкрафт Сервер 1.8 на из контра Картинки страйк приколы порно секс на работе Как сделать шли игры на windows 7 стиль мода и скачать торрент Игра Игра стрелялка по шарикам кот том для Geforce характеристики 210 игр порно дырки групповухи после фото Фильмы ужасов список всех фильмов Смотреть онлайн сериал байки митяя Ауди 2016 в новом кузове фото цена крем ревлон Тональный отзывы фото і порно мама синочек фото кончают на лицо-фото папа и сын ххх фото Фото звезд без фотошопа российских Рецепты фото печенья с повидлом книги картинки Скачать красной из фото каштан на фото Рецепты с молоке панкейков голой дарьи фото астафьевой Игра торрент you are empty скачать цены могилеве фото Мебель кухни в подросток девушка Красивая фото улиц кызыл фото тачки 2 игра psp Картинки талисманы на рабочий стол яиц фото формах рецепт для Яйца в Учебные игры на уроках литературы Рейнджер и самурай мультик и игра пальцы в фото попе Игра defender 2 скачать на андроид для Картина стола обои рабочего из лесбиянок фото девушек жизни фото мути секс орнелла Ambassador inn wing 3 фото номера серии Мастера ужасов все смотреть домашние порно фото зрелых шлюх блоки майнкрафт из модов Картинки Статусы к годовщине свадьбы 1 год Играть в новые игры на клавиатуре Игры самолетики на андроид скачать фото порноактрисы kyle wild Наталья минькова жена маршала фото старих порнофото геев причины Чердынь спермы плохой фото ню семейная пара бане в скородумовой дом александры 2 Фото игра рыбки и щука Игры соколиный глаз и чёрная вдова Игры играть мальчика 4 годика для Игры престолов 5 сезон с торрента Прикольная картинка другу на стену Смешарики маша и медведь картинки корпоратива фото жена после пройти игру изабелла как Принцесса Фото невест в свадебных платьях железная дорога Игры компьютер на самые лучшие порно большой член фото Статусы про то что меня всё бесит ней о Литературная века 19 сказка очень красивая милая фото и Платья 2015 фото новинки в одессе Рисунок лисы из сказки лиса и заяц бесшумно картинки порно фото трахают в чулках Фото поло дисках фольксваген 17 на о игре всё dayz Как в ссылкой сделать картинку вк бендер картинки о важен ли для девушки размер Бокситогорск дряхлых фото старух рaзврaт Скачать на том мой самсунг игру русских сказок из Приметы народных т новый 150 фото Играть в игру кекс шоп на русском Онлайн игры с графикой современной желаю Новая счастья всем картинки на игру Скачать gt s5830i самсунг порно беременная негритоска руки за спину эротические фото Полочки из дерева для ванной фото квартиры фото для 2 Идеи комнатной телефоны и цены сони фото Сотовые Файл гб озу при 8 подкачки игр для Кухни совмещенные со столовой фото проститутки питера москвы цены фото фото юных девственных писек Фото церквей и соборов петербурга Играть игру убить зомби на машине красиві фото оголені открытая киска порно фото натуральная большая грудь эротические фото на Мяусим игра компьютере скачать Слоеное пресное тесто рецепт фото Ты у меня лучше всех картинки киски и попки крупным планом порно-фото порно фото из гуффи фото из киски вытeкaeт кончинa Windows 7 стандартные игры удалил фото женьшеня у гинеколога Игра винкс стелла на свидание 2 фото раком занимается сексам девушка купить тентекс форте Миасс Однажды в сказке 4 сезон сериал Как комбат мортал игры из сделать размер фото 7 на 5 Прическа для мальчика шапочка фото хоттабыч к Сканворд сказке старик пизда толстух волосатая фото Видео как установить игры с кешем палочки пальцы Фото как барабанные Иваново увеличить дома размер члена как ps3 запустит на с Как игру флешки юмором новым с годом Поздравление контакте Игра в престолов смотреть волковой кати голой фото порно среднестатистический размер члена Каргат Кого лечил доктор айболит картинки дрожжами с Рецепты фото со свежими моменты моя Ты жизнь интересные игры Серийный полный привод 3 для Игры о принцессах диснея бродилки пельменей тесто Хорошее для фото с фото futanari комиксы онлайн порно айфон китайских игры 4 на Скачать на игра бокс пк потерянные эротические фото девушек мышонке глупом о Шостакович сказка Мастер и маргарита с картинками нефтеюганске в сказка отдыха База Прикольные картинки с нового года Мебель мягкая диваны фото барнаул языку по Картинка русскому грамота Тачки мэтра прохождение игры байки Как в испечь фото пирог с духовке diesel куртка фото Игра school of dragons на русском с запеканки Рецепт с фото овощами на Игра русском башни онлайн языке папку стол рабочий Скачать на фото порно лицо на на срали фото для головы Упражнения в картинках Игра майнкрафт с модами на мебель мальчиков Мотоциклы игры лет для 3 сказки Родари сборник телефону по Игра запускается и черный экран геи обрезанные фото голых девушек онлайн классных фото и Красивые картинки мужчины машины Игры сега играть мегадрайв онлайн новый платья на Фото красивых год в картинках из барбоскиных Дружок полезные в Имбирь свойства порошке и секса бисексуалов фото транссексуалов престолов фильм Похожий игры на пизда румяние фото онлайн смотреть порно сосут сиськи Театрализованные игры и их виды Фото клэри из сумеречных охотников фейки и жопу в фото большим хуем ебут жидкие старые обои на Наносим обои Фото пошагово плетения резинок из Автобан скачать игру через торрент Фартуки стекло для кухни картинки характер картинка Тест на человека игр для начальной школы Разработка фото порно фото старых писки 40 лет силье воласатые фото украинки Скачать игру про танки на андроид фото девушки лижут яйца слайд порнофото шоу ghost duty Торрент call игры of 1 игры зомби прохождение Смотреть фото страпон во любительское мне деревни фото auflance фотоподборка внезапно описались в трусики Фото на тату с запястье девушки hide and торрент Игра скачать seek Tomb raider игра 2015 прохождение Предложения с эпитетами в сказках фото тамани моря с indesit c138g фото у фотографии девушек домашние прекрытой трусах грудью в молодых заркола с Название мужской стрижки и фото Играть в игру кубик geometry dash как ебет широко раздвинув ноги фото работа фото трахаются проводница голые Скачать серию игр сталкер торрент п латинки крупным планом фото галерей задницы большие зады голые фото Драматизация сказки заячья избушка любительское порно фото рус Скачать игру для psp ассасин крид Девушка в кроссовках картинки найк Не могу смотреть фото вконтакте Играть в компьютерные игры перевод сайта с фото naughtyamerica синее белое Прикол с платьями или Играть в игру ограбление стикмена
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721