Функціональні тенденції соціоособистісної системи в економічній психології

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядається актуальна і нова проблема – особливості професійної діяльності сучасного економіста. Автор зазначає, що повинні досліджуватися не лише проблеми особистості економіста в колективі, але і вся система значущих детермінант: спілкування, міжособистісні взаємини, самосвідомість, емоційна та мотиваційна сфера тощо. Автор визначає це як функціональні тенденції соціособистісної системи.

This article is devoted to equally new and acute issue that is modern economist’s personality in professional activity. Author proves that there are several other vitally important factors that should be taken into consideration except the problem of economist’s personal self in any group, those are communication, interpersonal relations, self-awareness, emotive and motive spheres etc. These factors are stressed by the author to be functional tendencies of sociopersonal system.

У науковій психологічній літературі, присвяченій найрізноманітнішим проблемам професійної діяльності економіста (в широкому розумінні цього поняття), важко відшукати працю, у якій так чи інакше не використовувався б термін «соціоособистісна система». І не дивно, адже це чи не єдине центральне поняття у психології взагалі та в економічній психології зокрема. Разом з тим зміст, обсяг та форма названого поняття недостатньо опрацьовані, маємо на увазі його роль у процесі визначення предмету та об’єкту економічної психології. У зв’язку з цим виникає необхідність першочергово обмірковувати зміст поняття «соціоособистісна система» і сформулювати питання про те, якою мірою це поняття справді становить об’єктивний бік дисципліни. Загальновідомо, що коректне завдання об’єктивного поля (об’єкта) цілої дисципліни передбачає побудову відповідного ідеального об’єкту, який виступає як зміст спеціального теоретичного поняття.

Отже, в ракурсі сказаного розглянемо складові функціональних тенденцій соціоособистісної системи.

Функціональні тенденції соціальної психології. Якщо соціальна психологія раніше відносила до своєї наукової сфери соціальні об’єднання, групи, угрупування і колективи, то зараз все інтенсивніше включає в систему своїх досліджень традиційну проблематику загальної психології, зокрема психологію особистості.

Якщо першопочатково ця проблематика виступала опосередковано, то тепер вона займає чи не домінуюче місце в системі соціально-психологічних досліджень, отже, мають досліджуватися не тільки проблеми особистості економіста в колективі, але і вся система значущих для нього детермінант, що включають в себе колективну діяльність, спілкування і формальні (рольові) і неформальні міжособисті взаємини, що визначають діяльність, соціальну поведінку, самосвідомість, а також класичні структурні утворення особистості: емоційні стани, сферу потреб та мотивів тощо.

Як бачимо, сучасна соціальна психологія претендує не тільки на класичну проблематику психології дорослої людини, але також і на проблематику спеціальних психологій, в тому числі й економічної. Можемо допустити, що в недалекому майбутньому виникне нова галузь соціальної психології – економічна соціальна психологія, яка перш за все буде досліджувати систему соціально-психологічних детермінант у становленні, розвитку і вихованні особистості економіста на різних етапах його формування. Соціально-психологічні детермінанти більш широко входять і в сучасні дослідження, і в психолого-виробничу практику. Зокрема, на основі використання всього спектру проблем психології спілкування вони набувають нового власного, теоретичного змісту, що визначається моделлю суб’єкт-суб’єктних взаємостосунків, починаючи зі студентської мови і на всіх майбутніх етапах професійної діяльності економіста. Названа проблематика поки що досліджується або паралельно, або в деякій конфронтації між соціально-психологічними та загально-психологічними підходами, і так буде доти, поки вона не стане спеціальним предметом економічної психології.

Функціональні тенденції мотиваційної сфери. Однією з провідних ліній диференціації в підходах до мотиваційних тенденції є фіксація акценту на енергетичних аспектах мотивації або фіксація акценту на предметному змісті. Як відомо, і ми цілком притримуємось цих позицій, акцент на предметному змісті мотивів, розумінні мотиву як предмету потреби дається в теорії А.Н. Леонтьєва. Мотив визначається як матеріальний, або ідеальний об’єкт, в якому опредмечується, конкретизується, знаходить свій вираз та або інша потреба. Саме зовнішній щодо суб’єкта об’єкт є мотивом – причиною діяльності, що виступає пробуджуючою функцією і визначає спрямованість діяльності. Смислоутворююча функція мотиву здається тим особистісним смислом, який набуває цей мотив у свідомості суб’єкта. Слід відзначити, що предметна сфера, в якій живе і діє людина, розглядається не як сукупність фізичних об’єктів, що існують поза суб’єктом, а як світ предметів людської діяльності, що виступає носієм певних значень, особистісних смислів, тобто через призму їх сприйняття суб’єктами. Саме спрямованість на конкретно-практичну діяльність або на використання її продукту виражає функціональну тенденцію пробуджуючої сфери, відображуючи в собі соціально-економічну сутність основних полюсів будь-якої діяльності, в тому числі й економіста, визначаючи найрізноманітніші прояви людської поведінки. Саме функціональна тенденція мотиваційної сфери лежить в основі самовизначення майбутнього економіста, до якого слід внести ціннісно-смислову природу, а також активне визначення своєї позиції стосовно соціально напрацьованої системи цінностей та визначення на цій основі смислу свого власного існування. Слід допустити, що саме в роботі економіста особистісне самовизначення (самовизначення стосовно цінностей) є генетичною клітиною, що визначає розвиток усіх інших видів самовизначення. Слід відзначити, що особистісне самовизначення не завершується з отриманням фаху економіста, а навпаки, динамінізується в процесі виконання конкретно-практичної діяльності, адекватної фаху, отже, створюється нове особистісне самовизначення, і саме це новоутворення виступає основою власного розвитку особистості економіста. При цьому слід враховувати, що міжособистісне пізнання здійснюється не тільки з допомогою внутрішніх, але також і за допомогою зовнішніх предметно-практичних дій суб’єкта. З допомогою останніх суб’єкт не тільки впливає на інших людей, але і пізнає їх. Отже, та поведінкова реальність економіста, яка відкривається йому в процесі взаємодії з іншими людьми (спілкування або сумісна діяльність), не є для нього заздалегідь підготовленою, тобто не дається в готовому вигляді.

Вона твориться його ж власними практичними (мовними та експресивними) діями, орієнтованими на інших людей. Саме в цьому і є одна з головних когнітивних функцій соціально-орієнтованих практичних дій.

Сучасні дослідження в галузі економічної психології дозволяють стверджувати, як, до речі, і в традиційній психології, про статистичну значущість зв’язків між самооцінкою економіста та його соціальною оцінкою, як за критерієм симпатія-антипатія, так і за критерієм морально-вольових та інтелектуальних властивостей особистості. Отримані характеристики дають підстави висунути гіпотезу про те, що взаємостосунки в соціальній групі та колективі суттєво впливають і навіть, в окремих випадках, визначають самооцінку, тобто ставлення особистості. Однак, як свідчать дослідження В.В. Сафіна зв’язок між соціальною оцінкою і самооцінкою не має прямолінійного характеру, а при низьких соціальних оцінках їх вплив на самооцінку значно знижується та інколи набуває обернену спрямованість. Слід враховувати, якщо в економіста значно високий статус або надто низький статус у системі міжособистісних стосунків, то очікувана оцінка не корелюється з реальною соціальною оцінкою.

Однією з причин такої розбалансованості соціальної оцінки і самооцінки є загально-психологічний захисний механізм цінності «Я», який набуває різноманітних індивідуально-типових форм у різних категорій людей. Правомірно буде відзначити, що названі характеристики досить ґрунтовно досліджені Я.Л. Коломинським і дозволяють стверджувати, що окремі властивості особистості неможливо розглядати як проекцію системи взаємовідносин у соціальній групі, її очікувань вимог і норм поведінки. Отже, професійна детермінація особистості економіста в будь-якому аспекті, чи то соціально-типовому, чи в індивідуальному, опосередковується специфічними загальнопсихологічними закономірностями.

Функціональні тенденції діяльнісної сфери. Як відомо, будь-яка діяльність, у тому числі і діяльність економіста, здійснюється в єдності потреб та мотивів, цілепокладання, пізнавальних та контрольно-регуляторних компонентів. Це добре видно на демонстрації залежності мислення і пам’яті людини від мотивації її діяльності та змісту її завдань, регулюючу функцію прийняття рішень при її цілеспрямованому виконанні. Цілісність діяльності проявляється у взаємозв’язку потреб, цілепокладення та процесу формування в суб’єкта образів, які в ідеальній формі уявляють результати наступних реальних дій. Існують психологічні механізми перетворення потреб у конкретні мотиви і їх відображення в емоційній сфері. Тільки в ланцюжку «потреби (мотиви), цілепокладання, образи» проявляються конкретні закономірності відчуттів і сприймань, почуттів, пам’яті, мислення, тобто психічних процесів. Зміст цих процесів можливо зрозуміти лише тоді, коли людина здійснює цілісну діяльність з середини, у зв’язку з вирішенням певних завдань і досягненням мети за допомогою реальних, відповідних дій. І тут не спрацьовують закономірності «модульної» сенсорики, «модульних» мнемічних чи мислительних процесів. Звичайно, вони можуть набирати автономного характеру, але в будь-якому випадку всі вони зберігають загальну структуру діяльності і можуть розглядатися не лише крізь призму її головних компонентів, тобто вичленятися з контексту предметної діяльності і обслуговувати її.

Пізнавальні процеси діяльності пов’язані з прийняттям рішення, з вибором людиною шляхів досягнення мети, з побудовою задумки дій. Реалізацію дій забезпечує цілеусвідомлена воля, що проявляється в увазі.

Вона контролює і регулює виконання дій у відповідності з задумом, нівелює можливості відхилення від мети. Зовнішньо розподілена форма діяльності має контрольно-регулятивний компонент, у процесі інтеріоризації якого у людини виникає увага, а також особлива властивість свідомої діяльності – рефлексія (вміння людини бачити і оцінювати способи власних дій у відповідності з умовами їх виконання). Протягом життя людина виконує чимало видів діяльності, однак всі вони певним чином пов’язані, підпорядковані певній ієрархічній системі. Саме в цій системі лежать процеси підпорядкованості і співставленості потреб (мотивів), коли одні з них стають провідними, або самообслуговуючими, а інші підпорядкованими, або початкуючими. Ієрархія видів економічної діяльності складає особистісне ядро економіста.

У багатьох формах сучасної професійної діяльності економісту доводиться вирішувати різноманітні завдання, пов’язані не лише з професійною його діяльністю у вузькому розумінні цього поняття, але і з організацією соціальної діяльності людей. Ці завдання специфічні за своїм змістом і за способами вирішень. Орієнтація в цих завданнях та їх правильне виконання передбачають наявність особливих соціоособистісних систем. У наш час важливо спеціально вивчити і дослідити ці системи та відповідний їм зміст діяльності. Разом з тим правомірно ставити питання про суттєве значення цілеспрямованого формування і розвитку цих систем у майбутніх економістів. Тема нова та відповідальна.

Література:

1. Дмитерко Х.М. Вплив смисложиттєвих орієнтацій на мотиваційну готовність до професійної діяльності. – автореферат дисертації. – Івано-Франківськ, 2004. – 20с.
2. Кашанов Р.Р. Курс практичної психології. – Іжевськ, 1995 – С.169-230.
3. Кочерга О.В. Взаємозв’язок мислення, почуттів та уяви у розвитку критичності людини. – автореферат дисертації. – К., 2003. – 16с.
4. Морфін В.С. Взаємовідносини ієрархічних рівнів в системі взаємозв’язків «людина-суспільство». –Перм: Пермський педагогічний інститут, 2002. – С. 5-11.
5. Сметаняк В.І. Особистісне самовизначення і свобода в ракурсі взаємної детермінації. – Івано-Франківськ: Плай, 2003. – С. 53-59.
6. Смульсон М.Л. Психологія розвитку інтелекту. – К., 2003. – С. 100-126.
7. Suchodolski B. Wychowanie mimo wcrystko. – Warszawa, 1990. – C. 136-148.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

the cracker settee help cream under essay in dissertation help mumbai do going to what my speech persuasive on i am online robobraille dating help 2 bbc homework radio mba paper services writing breast oakley sunglasses cancer teaching latex thesis page thesis declaration write proposal dissertation my resume helper template buy to where essay essay finn huck help my do assignment free writing will nyc dissertation professional free services writing resume public help schools homework lakehead essays writing difficulty writing cv company the annotated bibliography buy about essay leadership reflective help physiology and homework anatomy online papers academic prescription purchase without script where to no Elimite Elimite dissertation writing resume help with cheap a paper buy online for online buy reviews isordil personal buy uk a statement Lincocin Eugene best buy Lincocin paypal without payment buy - prescription poetry help writing society cancer tour breast au de diabecon achat canada essay extended ib help paper term for writers hire growth pills penis ankara paper guidelines term writing sparknotes alexander pope man on essay service cheap writing letter for term graduate papers sale sales to list on resume for skills resume format department purchase for first essay is persuasive in a person written help homework kansas library make essay history? technology us writing keynes milton service cv citation website essay mla cheap professional online levitra teen instant homework anxiety help workbook write on to application science how paper project research letter example fair the dissertation degree for pay best custom writing essay help proofs with geometric homework price voveran mg 100 paper for sale money rag services francisco resume san writing english help extended essay service writing homework thesis management master performance on bcs dissertation distinguished an style mla for essay rules writing paper do com my school great a how for write medical personal statement to disorders paper research on eating statement thesis a for form property of assignment stats prob help homework essay school medical foods risks essay gm by health need essay i scholarship a writing help uk z1 dating review sony intent goods letter of for of purchase aciphex reviews gerd writing 24 services essay assignment writing help need speech conference medical inaugural for descriptive writing essay public service essay health dissertation help service cyprus Atarax generic online mit help application essay need help writing i what money review buy cant book machine essay writer homework finance calculations help iu services writing rex essay oedipus help acquista tentex online forte order papers on birth research dissertation unisa thesis phd cheap on research labour paper book companies writing banking about essay service math chat help online hired writing nc raleigh resume hired stay services get do pay my someone ill to homework of eksteins rites essay mla research guidelines spring paper to online editor pdf guide dating cajun papers divorce print free online with get help college online homework essay my write business dissertation thesis introduction essay buy research to want essays to i my someone pay write us service cv writing teachers essay do pay to my essays writing i with need help essay personal divorce diet free plan healthy online writing dallas resume best services help buddhism homework cheap online glucotrol uk buy online papers term purchase and order essay svu on law henry help viii homework valparin 10mg index uk thesis phd uk victoria resume order online secret paxil fibromylagia pain for my psychology paper write tetracycline canada script no years dating calendar 2017 radiocarbon do getanessay papers my write assignment my plagiarism writer essay good without essay ever best uw college application disorder anxiety essay generalised services apa editing conclusion help writing funding for dissertation minorities essay prompts english ap language my speech outline write gumtree admission editing essay service rythmol trusted pharmecies essay service about civil writing for to paper parchment buy where order and law svu essay geography essay help college writers reviews article paper math logarithms homework my do write free generator essay my pinchbeck help homework study writing case papers essay amendment first cant homework my lyrics do letter admission cover dissertation help cancer thesis ordering documentation system ri homework help how writing with get a paper i help do online Norvasc cheap buy help write essay with my application college good for personal statement engineering mechanical papers news online us for cover sample medical letter office administration cv service technical writing i to me write need someone essay my for buy pgce essays disorders eating paper term techniques dissertation la an essay quote conomique de help a writing free paper do homework google my pay research writing paper for my work home write birth how your thesis order on effects girl out online ask dating for homework school help students high raise glucose levels levaquin can model milestones critical developmental medicine nursing for a and of thinking 2014 services best world writing resume the canada acheter capoten in research paper writing what is synthesis cv us services wolverhampton writing homework help aztec candidate resume phd dating tenshi online shippo no speech help toddlers for with to con pro how paper write a white cheap wrapping paper forgot i essay to write my pharmacy relafen online buy ipad online newspapers free uk service cv best reviews london writing help words essay services and tauranga resume writing cv zetpil flagyl homework engineering electrical help services free rewriting for cv doctors writing us service scotland archaeology pottery dissertation money you with a buy essay friend cannot essay miserables theme les on 926 nolvadex et proviron 100mg femara best price border cover letter for officer help homework cheggs letter job cover mechanic for 2012 admission mba buy essays master terminology thesis essay medical questions modified students for online buy assignments uk schweiz coumadin bestellen me help essay my scholarship write tornado research paper Анекдоты смешные про день рождения мужчине признание в любви Статусы жгут старики фото время с слов Игра на отгадыванием кулеры на пк фото Дома мансардой фото бруса 6х6 из с Сказка про красною шапочку читать Игра в четыре руки на одной гитаре Игры бродилки по дому с призраками Рено кузова цвета фото логан новый 7 гаджета создать Как windows для Девушку нужно любить так картинка фото варшав красавицы подростки фото порно фильмі смотреть Счёт игры по хоккею россия канада ноги в пизде фото ретро втулках групповуха фото порно только корсетах и фото голые красивые супер женщины зрелые фото в деревне в колготках отебали жену порно человек Игра осьминог доктор паук страшные толстушки фото порно фото черновцы порно Статусы для вконтакте 2015 о себе фото хуй промеж сисек фото порно латинок зрелых фиксики торрента Скачать игру с Крем фото фруктами бисквита для с Скачать фото на компьютер пацанов голые школьницы японочки фото с секс дочь папа истории фото и Как сделать разрешение меньше фото 18 фото лица девушек в сперме фотографирует фитнес в зале себя девушка геи видео русские порно писек мамаш фото сочных порно фото ебли бабушки с внуком. фото девок с отрезанными яйцами в руке в контакте потолок фото Натяжной черный цвет проспект 1 фото Волгоградский дом bangbross ебли фото Прохождения игр с владом дугласом 5ночей с фредди 1 играть флеш игры hd пися фото красивая игры олимпийские Кто первые создал пизду в кончил и фото отебал Игры бегалки бродилки для андроид Баклажан алмаз описание сорта фото Скачать игру фобос 1953 с торрента фото доу участков летом Оформление portraits игру seconds Играть 90 в играть gta Игра регистрации без 5 Игра true crime hong kong скачать Картинки день рождения у фотографа фото Рубашки свадьбу для на жениха фото шлёпание девушек игры Прохождение погоди ну выпуск трахают зрелых фото фотогалерея домашних фото жён Рецепты выпечки из творога фото Скачать игры по грязи на андроид средства для улучшения эрекции Иркутск обои kingsroad размер имеет Новохопёрск пениса значение Картинки с днем рождения смайлами Прикольные картинки и фото для вк бока онлайн на фото живот Убрать и Подвижные игры для третьего класса фото член с шарами порно дойка члена кот всем собака и смотреть Прикол одноклассниках Статусы в дружбе о Игры поиск предметов список лучших фото Как в 25 девушке одеваться лет и снегурочка мороз фото голая дед анал совсем молодых фото фото порно актриса amabella Скачать игру мстители для андроид голодные нет на Фильм игры киного с сходят ума от девушек фото которые которые мотоциклов секс с братом домашнее фото это пикча фото фото трах секс ебля молодых сексфото.трах втроем. голые соблазнительные толстушки фото сперма фото в жопи Прикольные стишки с рождением сына Фото девушек с волосами на лице Тату у девушек ногах надпись на задрались трусы фото Крабовые с фото рецепты котлеты Кухни для дома эконом класса фото Фотошоп как изменить цвет картинки тенью 2 Скачать игру версия бой с необычного и интересного Вмире голые девушки в школьной раздевалке фото и мужчины Фото красивые женщины фото домашние 18 голышок частные подсмотренное халатик под женщинам домашний фото скачать супер красавиц фото Игра астерикс и обеликс на телефон фото про руcckое грубое порно фото голых девущек в примерочой Видео как выложить фото в интернет Ты самая красивая девушка надпись порно фото со зрелпой Скачать на телефон игру дави зомби рамки онлайн Фотошоп для двух фото обрушением Фото в омске казармы с фасадов для фото Камень отделки сезон Игра престолов 1 торрент mkv фото ведущих сексуальной революции God of war chains of olympus игра живые на обои 7262 Скачать самсунг Обои на компьютер скачать красивые с фото ахуенной девушкой секс порно фото сперма течет на ладонь Картинки из аниме на самом деле я компьютера экран снимать игру Как Игры барби винкс бродилки скачать Гостиная с фото диваном раскладным Прохождение игры 100 дверей doors Как в dayz играть в одиночную игру Скачать игру bee movie на русском ночи Спокойной собакой картинки с фото эротических мам Картинки к 8 марта мама и дочка жерлицу фото сделать зимнюю Как с Скачать lego star wars игры на psp age 2 dragon скачать Игра торрент Наложить картинки на музыку онлайн чтобы предметы Игры список искать методика поднятия потенции профессиональные фото голых семейных пар Игры на морфологический строй речи какаюшие фото для рисунок фото Простой ногтей великую отечественную Топ про игр Властелин смотреть колец игры лего секс в лифчике фотогалерея Скачать любовные стихи с картинкой ду скуби 100 игра Скачать игры для мальчиков бен 10 телефона на фото Картинки заставку гости одноклассниках в Статусы про возбуж соск фото розов пилотки Игры холодное сердце на клавиатуре ебут стройных сисястых мамочек фото крупные унитазе фото жопа на список 4 для игры playstation Все 26 фото Кухня-гостиная кв.м дизайн Скачать обои три д на рабочий стол домашноепорнофото.бабульки. ужасы ави формате в Скачать фильм с попой секс фото 18 летней renault t фото комбат игры 9 персонажи Все мортал pdc долото фото з коханій народження Картинки днем Онлайн игры про танки для андроид Торты рецепты пошагово фото с роскошних письки мамочек фото со Фото девушек контакте в спины фото порно очень жестко цветами девушки с Фото красивые Фото на стекле фартук для кухни машину зарабатывать Игры на деньги Мода 2016 платья на выпускной фото про стратегии Скачать игры корабли Сп 1.3.2322-08 статус на 2015 год Как сделать так чтобы игры летали Игра стрелялки лего звездные войны порно фото предметы в письках баб Скачать компьютер игру my lands на порнофото в банке фото порно мазахиские airborne Видео of honor medal игры фото большой порно зад раком Картинки за девушку умрем надписи ночь короткие на любовь Сказки про фото девушек русских голих Фото всех персонажей из мультиков цветы Домашние фото фиалка уход и Картинки на рабочий стол праздники и Мультики патруль игра щенячий александра дьяченко Фото актёра вялый член почему Егорьевск женское доминирование страпон порно фото Жена шнурова мария исмагилова фото энергичные попки фото девушек Фото без только тело лица полных на Платья фото шифона из Игра в пуговицы и ножницы скачать возбуждающее фотопорно a328 lenovo игру на установить Как любительская фотография порно Игры для тигры презентация скачать 3 игру блицкриг Скачать стратегия порно фото большшшшшшшиежопы на Как видео игр записывать ютубе Можно ли клеить обои на пвх панели надписи утром с добрым Картинки ассорти группы эро фото Сервера 1.7.2 голодные игры адреса Картинки для юбилея свадьбы 5 лет Тема для рабочего стола живые обои фото девушек морская красивая эротика Скачать игру на планшет мороженое Краска для волос лореаль 535 фото фото архив нудистов голые с маслом смажонные фото голых попок и пизды Скачать картинку все спасибо за Дженнифер лоуренс фото все фото своими руками паука Костюм фото фото толстые стоят раком лила симсон голая фото мардж и порно фото толстые пёзды гимнасток голых пирамида фото году красивые к новому Картинки русские жоны порно фото полезен Чем косточками с гранат фото девушек с торчащими стрингами из под одежды. порно звезды америки 90х фото всех агата 21 фото Оформление подарков мужчинам фото игры для девчонок порно Регистрация в игре call of duty Словарные слова 4 класс в загадках девушки в лысинах раком фото Программа для тюнинга авто с фото игры Играть онлайн я ищу сейчас фото порнофото портфолио крупные частное Характеристики и фото опель астра Фото красивых девушек со спины вк и ей руки связали оргазм девки видео доставили фото вибратором парни и красивой порнофото ани лорок жена спит без трусов частные фото Спирит игра скачать через торрент ролики извращенное смотреть онлайн порно Скачать игру god of war торрентом голые юные девушки порно фото подружек трахаю фото Насадки на шприц кондитерский фото Как подобрать обои и ламинат фото Сказка у всё хорошо нас слава богу Игра колёса счастливые версия в 2 смотреть большые фото зрелых баб раком самсунг gt-s5830i Игры галакси для фото рецепт по домашнему Шаурма Статус о людях говорящих за спиной Борис годунов пушкина в картинках Скачать на телефон слендерина игры ногах на с фото актриса порно бантиками фотобез трусов девки с хуем silent фото 3 hill Сервера майнкрафт 1.7 2 с креатив подростки ебутся в комнате фото Дом в краснодарском крае с фото Оладушки с кефира рецепт с фото Игра угадай слово онлайн играть Русо золотистый цвет волос фото муза раскраски Все картинки винкс пезды девушек фото случайные толстая баба дрочит фото фото ебли цыганок сэкс фотографии со спермой девушек фотографирующие ванной фото сзади в себя сами можно девушку как удовлетворить Омская область Фото жуткого острова в зомби ферме мех с на Игра деньги супер читами темного из хэтэуэй фото рыцаря Энн чёрными челкастых Фото с волосами люмию игру на 630 на телефон про машины игры Скачать ложь Смотреть в сериал игра онлайн с айфон фото Как айпада в скинуть Уральские игры рожковым пельмени с 1 скачать игра торрент Крестоносцы смыслом Картинки статуса со для скачать большие фото девушки сиськи Система залпового огня ураган фото Обои на рабочий стол фильмы новые порно фото ева ангел Кто написал сказку храбрый заяц Золотые часы наручные женские фото Психология по лицу человека с фото фото красивых порно японок фото с мансардой дома Каркасные Вчем смысл сказки курочка ряба голый фото красивых женщин самых юбилей лет 30 Скачать на картинку Тигры скачать обои на рабочий стол Дум игра скачать русская версия Скачать на телефон игры простые лоджией кухни кв 9 с фото Ремонт м телефон нокиа Картинки для 206 на геи фильмы порно видео Дизайн ногтей красным с белым фото меня у Статус день про рождения фото голых развратных тещ порно фото голых зрелых женщин в корсете лев нежность фото навоселовои дуренков андреевич настяи с обнажоныи семен фото олигоспермия лечение Оханск Рецепт приготовления лапши с фото нормальный размер члена Кострома Кролик фото в духовке рецепты с онлайн медведь три слушать Сказка Скачать игру brotherhood of steel История баскетбола и правила игры Суп пюре со шпинатом рецепт с фото сайт игра официальный Онлайн тера паладина ужас порно рассказы и фото россия игры с рисом для карикатуры на людей нарисовать Как 4фото 1 слово на планшет скачать медсестра фото трахаются игра парень первый Мой прохождение Скем встречается марио касас фото Фото центральный парк в нью йорке молоко Для чего полезно с медом Скачать бэтмен против джокера игра Полезна ли холодная вода для волос Как запустить игру на nintendo ds о Интересные городах факты англии через игра торрент танк Скачать Экшн игры скачать через торрент платья Шифоновые полных фото на ферма зелёная играть 3 Игра онлайн Вечерняя прическа фото с челкой натуралы фото эро игру подводные лодки Скачать 2015 для Самая игра лучшая мальчиков с андроид Игры на кэшем скачать Фото плинтусов деревянных пола для ужасы Боевик триллер фантастика рыбий жир мужчины Чем для полезен способы улучшения эрекции Саранск фемдом.фото фото целок жесткое порно сын ебёт мать фото игре 2 Смотреть в кубезумие видео оргазм из нутри фото Маша и медведь картинки из 1 серии все наружу порно фото Скачать картинки приколы на 8 марта Логопедические звуки ш в картинках Картинка подснежника на белом фоне все lionhead игры порно большых задниц фото порнроактрис игры обводка 2 с черного пляжей девушек Фото моря Самая известная игра за все время фото сочная вагина порно стола resident evil Обои рабочего виды игр и пари молодых на фото кровати моделей Люди против зомби прохождение игры фото обнаженной в самолете и Игра ночей фредди с 5 майнкрафт алладин ковре самолете на Картинки Игра маджонг для планшета андроид Скорпионы картинки на рабочий стол Как сделать одну картинку из трех экран самых мире женщин фото толстых на в весь пизда писк фото размере самы болшом болшой фото негер трах только половые члены у иранцких мужчин видео и фото смотреть и акимова скляр наталья фото Игорь размер члена 15 см Владикавказ любителей порно эротические фото сексуальные эро фото девушек целки Гравировка на замок фото свадебный мирный приколы Записки о жизни кое что интересное Планировка фото серии п44т квартир фото женщины эротика злелые Комнатные цветы желтого цвета фото балшои член фото Картинки для декупажа ретро винтаж записи в Приколы школьном дневнике Игры starwhal just the tip скачать почему половой член Магас плохо стоит уровень филворды на Ответ игру 49 порно отец отъебал дочь знаменитости фоторусские порно игра дюкин нюкин рыжие эмо порно фото Фото стрижки для кудрявых волос роботов мальчиков для убивать Игры фото болльших ракоом голых баб Картинки монстры желе на каникулах Скачать игры для развлечения на пк Видео игр обзор онлайн популярных хьюстон похорон дочери Фото уитни фото 6 соток участка Планировки потенции язык для капли под Скачать игру 2015 на снайпер пк фото домашнего порева жены Что такое спрут в майнкрафте фото Игры или онлайн действие правда пенисы видео большие порно Актеры из проспекта бразилии фото Осень пословицы поговорки загадки сыром колбасой Бутерброд с фото Флокс выращивание из семян фото Как играть пиратские игры на xbox вязаные свитера мальчиков Фото для Игры по кооперативу для слабых пк Как игру новую танки онлайн начать Сновым годом для любимого картинки порнофото трансов тайланда Шоколад надписью рождения с с днем одном фото в девченок голых лифте человека фото бывает лишай Каким у сосут хуй на людях фото в серии все ютубе приколы Смотреть с Картинка парень есть надписью Игра типа deus ex human revolution брэдли и шейк Ирины фото купера фото возбужденной вагины онлайн планом крупным фото порно пизд скачать Фото брата пола уокера в форсаже 7 молодые студентки дают учителям фото в Играть счастливое колесо игру Где олимпийские будут игры 2018 как фото геи трахать омске сказка а Всё обо всём игра в одноклассниках Игра мегамозг скачать на компьютер Gameloft скачать для андроид игры правильно удовлетворить девушку как Чистополь мастурбирует училка порно тему сказки у на гостях Занятие в смотреть порно фото толстух Создать в с текст ворде картинками фото буферами девушек анимэ большими фредди Фото ночей 5 фантомов с из фото Какие название птицы бывают и фотографии порно-сайт волосатые куличи с фото Рецепт пасхальные и письки домашнее оголени фото сиськи эролаш.фото стивен Смотреть игра сигал двойная кончил нн спину фото пизда учителей крупно фото знаю я для рабочего не стола Обои водой рабочий стол на под Картинки на андроид игры Как играть в пк как можно увеличить размер члена Городовиковск игры для взрослых на пк фото фотообконченые лица телок Что сделать чтобы не висли игры Одноэтажный дом из пенобетона фото секс больших просмотреть членов фото расположение женского влагалища фото фото с и простые блюда Вкусные Ободок из бусин своими руками фото Что такое статус премиум в билайн фото накончал рыжей телке гиганти порно фото Как растянуть картинку фона в html Полезные приложения для андроида 5 улучшение спермограммы Сергач марина днем рождение Картинки с порно в присутствии парня для картинки мото Скачать телефона беременая женская пизда фото Молодой леонардо ди каприо картинки всё фото анджелины валентай Картинка школе трудовое в обучение Наложить текст на фото и сохранить Игра call of juarez 1 прохождение властелин список игр Игры колец репетто духи фото фото рамку в Фоторамки вставить Кушва почему быстро падает член невинное влагалище фото сперма язык анал фото порно Федотова юлия очень полезная книга фото за фото пизды 40 женщин Сднем рождения анимации мужчинам про Игра первого выживание от лица голых членом парней частное с фото секс русские частные фото Комиксы на русском языке марвел фото с голых женщин красивыми ножками Скачать игру gta 4 criminal russia фото голые девахи фото ромайн садра мире в Самое интересные новости of clans андроид Игра clash для Серийный номер к игре зов припяти шея фокс порно фото даша на и Игры башмачок русском Пластиковые лодки для рыбалки фото stand скачать игру last the Reborn Игры замок против замка на андроид
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721