Фази мислення в циклі пізнавальних дій менеджера

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті підкреслюється значення стратегічного мислення в професійній діяльності менеджера. Автор зазначає, що мислення менеджера є широким розгалуженим пізнавальним циклом, який охоплює 3 основні пізнавальні дії: аналіз проблеми, винесення (прийняття) рішення та вибір стратегії. Здійснюється аналіз зазначених компонентів.

The meaning of the strategic thinking to professional activity of a manager is enlightened in the article. The author analyses the whole process of thinking that is a wide and complicated cognitive cycle, which includes three main cognitive phases: comprehension of the problem, decision making and selection of strategy.

Найбільш специфічною рисою дії мислення, яка відрізняє її від спостережливості та запам’ятовування, є те, що вона дозволяє утворювати інформацію для цього суб’єкта. Пояснення вимагає саме поняття інформації; у психології мислення воно вживається в двох значеннях: у змістовному і селективному. У першому значенні інформація розуміється як кожен зміст чи повідомлення, що надходить із зовнішнього світу. Подібного сенсу надається цьому поняттю і в повсякденному житті. У значенні селективному інформація є чинником, який зменшує недостовірність подій; у цьому сенсі монета, що падає, надає певну кількість інформації, тому що вона редукує два можливих результати (орел – решка) до одного, таке значення надається цьому поняттю в теорії інформації.

Варто зазначити, що завдяки процесу утворення людина здатна імітувати – чи користуючись кібернетичною термінологією – виводити наприкінці більше інформації, ніж отримала із зовнішнього світу. А отже, вона є не лише забирачем інформації, але і її продуцентом також. Власне, завдяки цій останній здібності, можливі швидкі цивілізаційні зміни, що відбуваються в сучасному світі.

Згідно із запропонованою дефініцією, чинність мислення, однак, полягає не тільки в утворенні інформації, а також – у її виборі. Після висунення ідей, винаходів, методів чи формулювання гіпотез люди повинні надати їм оцінку і селекцію, це  означає, що мають вибрати ті серед усіх, які вважаються найкращими. Процес вибору властивий для інформації в багатьох ситуаціях і є дуже важким. Лише останнім часом під впливом праць у сфері кібернетики більшість психологів починають підкреслювати роль цього процесу в людському мисленні.

Ставиться питання: у яких ситуаціях люди думають, тобто утворюють і вибирають інформацію? Відповідь на це питання є майже однозначною: люди думають передусім у складних ситуаціях, які називаємо проблемними ситуаціями, скорочено, проблемами. Проблема – це вид завдання, яке суб’єкт не може розв’язати за допомогою знань, які має; її розв’язок, тобто досягнення остаточної мети, вимагає нової інформації, яку суб’єкт вибирає у процесі мислення. Прийняття правильного рішення в проблемній ситуації приводить до збагачення знань людини. Збір проблемних ситуацій є екстремально різним. До сьогодні психологи не опрацювали повної і однозначної класифікації проблем.

Однак людина думає (мислить) не лише в проблемних ситуаціях. Твердження, що процес мислення відбувається тільки під час “атакування проблем”, є досить радикальне і малоплідне. Для прикладу подамо кілька не проблемних ситуацій, в яких людина мислить (думає), наприклад: переклад іншомовних текстів, використання математичного прикладу під час розв’язування рівняння, будування машини, згідно з попередньо опрацьованим планом тощо. Під час розв’язування усіх цих завдань, суб’єкт не утворює нової інформації, а лише застосовує закріплені знання. Використання інформації в більшості випадків не є механічним процесом, однак вимагає від суб’єкта певної активності мислення. У цій дефініції мислення може полягати у вмінні використовувати здобуті знання, тому що застосування здобутої інформації є більшою мірою питанням власного вибору; але, в такому разі, означену дефініцію потрібно буде доповнити.

Однак у пропонованій роботі ми сконцентруємося виключно на проблемних ситуаціях і більш складних інтелектуальних діях, при цьому зауважимо, що поділ ситуацій на завдання та проблеми стосується дуже важливого аспекту розумової праці менеджера і визначає цікаву межу для “управління” в загальному значенні та є його вирішальною, психологічною перспективою.

У всіх фазах мислення, що утворюють цикл пізнавальних дій менеджера, виступають невпевненість, недоговорення, непередбачуваність. Інакше кажучи, в кожній фазі дія ініціюється “відкритою” структурою, яка пізніше стає “закритою”, а потім переходить у план дій. Мистецтво менеджерського мислення не можна звузити до одного виду дії і одного простого правила “закриття”. Погоджуємося з думкою, що підвалини мистецтва менеджерського мислення містять широкий розгалужений пізнавальний цикл, що обіймає три основні пізнавальні дії: розв’язування проблеми, винесення рішення та стратегічне мислення. Отже, оцінка циклів мислення має здійснюватись у перспективі усієї тріади: проблема – рішення – стратегія.

У першій фазі обробки циклу інформації менеджером найважливішим є відкриття і формулювання проблеми, а лише потім перетворення її у варіант, подібний до розв’язку. У складних або нетипових ситуаціях важливим є відкриття джерела проблеми, прихованого серед багатьох причин, що впливають негативно на результати дій.

Можемо коротко ствердити, що перша фаза поданого пізнавального циклу закінчується позитивним результатом, коли менеджер уявить межу, що відділяє територію дії (з цілком точними результатами) від території з неточними результатами. Легко зауважити, що на території цілковитої впевненості менеджери реалізують різні завдання. Проблеми з’являються на межі, що відділяє впевненість від невпевненості. У переносному значенні, це канат, по якому ступає менеджер-акробат.

Результатом у першій фазі мислення виступає, переважно, окреслення невпевненості як бази презентації збору варіантів дій. Інакше кажучи, в першій фазі мислення початкова відкрита ситуація перетворюється у ситуацію закриту, однак лише в тому значенні, коли залишається закритим збір варіантів дій. Після такої розумової дії менеджер знову має справу з невпевненістю, але меншою мірою. Надалі він не знає, який варіант дії призведе до бажаного результату. Не знає також, чи його розум витворив корисне “закриття” ситуації. У контексті результатів першої фази чітко постає питання: яка вартість і який ризик становлять відібрані варіанти дій? Це питання є досить важливим для прийняття рішення. На наш погляд, найбільш вдало варіативність процесів мислення менеджера проілюстровано у схемі, запропонованій Чеславом Носалем у його психології мислення і діяльності менеджера (стор 44. – Вроцлав, 2001).

Перебіг мислення в першій фазі більшою мірою залежить від того, чи цей процес ґрунтується на влучній глобальній оцінці ситуації. Оцінка, винесена менеджером, має істотний вплив на селекцію варіантів дій. Щоб ретельно описати роль цієї оцінки, належить поставити собі такі питання: чи ми можемо бути впевнені, якщо в зборі варіантів дій знаходиться найкращий варіант?

Правду кажучи, такої цілковитої впевненості ніколи не буває у складних ситуаціях. Однак, якщо глобальна оцінка ситуації була виконана правильно, а в результаті творчого мислення сконструйовано велику кількість варіантів дій, то є великий шанс знайти найвигідніший варіант. У фазі приймання рішень такий варіант повинен бути виділений.

Друга фаза циклу менеджерського мислення стосується приймання рішень. Її результатом повинен бути розв’язок у вигляді рекомендації варіанту дії, який є в дану хвилину розпізнаний як найбільш корисний. У фазі прийняття рішення відбувається зменшення або виключення основної невпевненості, що стосується варіантів дій. Цілковите виключення невпевненості не є частковим випадком; можливо лише тоді, коли стосується простих вирішальних ситуацій. Однак навіть такі прості рішення і вибори залишають у роздумах менеджера певні сумніви. Пов’язуються вони з тим, що після прийняття рішення доконаного вибору привабливість вибраного варіанта дії часто знижується. Аналогічна ситуація має місце, наприклад, після купівлі якогось товару. Коли вже буде він запакований, нас огортає жаль, що ми втратили інші можливості (продукти), а разом – і задоволення від їх вибору.

Прийняті рішення у важливих ситуаціях, коли враховуємо велику кількість варіантів, критерії оцінювання і результати, не знижують невпевненість до нуля. Значно ближчим до правди є твердження, що рішення в таких умовах впроваджують відносний порядок (структуру) у сфері варіантів рішень, полегшують пізнавальний підхід у ситуації, яка виникла. Однак завжди без точної відповіді залишається питання про відповідність розглядуваних варіантів з об’єктивним характером ситуації і цілями дії.

Спираючись на дуже важливе розрізнення, впроваджене Мархом, (Маrch, 1987), можна ствердити, що цільова дія у відкритій ситуації має два аспекти – неясність (ambiguity) і невпевненість (uncertainty). Невпевненість є чимось вищим, тому що стосується результату прийнятих рішень. У вирішальній ситуації намагаємося описати і звузити їхній збір. Поняття неясності (багатозначності) стосується неповних знань про цілі власної дії з приводу об’єктивного характеру ситуації. Модель раціональних рішень ґрунтується на основній концепції, що особа, яка діє (суб’єкт), має перед собою чітко поставлені цілі, влучно розглядає їх у своїй свідомості й озвучує їх іншим людям (учасникам організації).

Марх зазначив, що в більшості організацій цілі не лише не чітко описані, а й часто суперечливі. В організаційній дії ми нерідко буваємо змушені до змінної концентрації на різних суперечливих цілях. Більш того, зміна оточення призводить до того, що навіть одну обрану мету реалізуємо, використовуючи різні стратегії. Менеджерське рішення не обмежується лише до дії і цілей, а обіймає і стратегії, і досягнення.

Яким є зв’язок процесу прийняття рішення (у вузькому значенні) зі стратегічним мисленням? Характеризуючи з психологічного боку суть психологічного мислення, пізнавальні цілі якого виникають суто з оцінки розбіжностей, зауважених під час реалізації рішень, ми знову змушені звернутися до концепції циклу обробки інформації, що становить кінцеву її фазу. У психологічному описі стратегічного мислення найважливішим є проблема походження стратегії і відповідь на питання, з чого виникає різниця між стратегічним вибором менеджера.

Характер ситуації не відображає однозначного виду стратегії, адже розум менеджера є основною “детермінантою” стратегічного мислення. Навіть ідентичні ситуації не ведуть до опрацювання ідентичних стратегій. Який зв’язок відбувається між рішеннями і стратегіями? З моменту прийняття рішення менеджер вибирає певний варіант дії. Завдяки цьому рішення зменшує початкову невпевненість, що стосується збору дій.

Можемо тепер запитати, яку проблему розв’язує формулювання нової стратегії? Яка інформація оцінювання і особисті переконання менеджерів зумовлюють відстоювання старої стратегії або пошук нової?

Прийняте і реалізоване рішення в умовах невпевненості веде до різних, позитивних або негативних результатів. У складній економічній поведінці рішення не є ізольованими розумовими актами, лише елементами, що творять “покоління” і лінії рішень. Кожне наступне рішення корелює попереднє. Результатом є зміцнення переконань менеджера, що обрано правильний або помилковий шлях. У його розумінні проходить процес “балансування” результатів поетапності рішень у межах попередньо обраної стратегії. Така глобальна оцінка результатів поетапності рішень приносить головну стратегічну інформацію, яка може бути підпорядкована в трьох основних варіантах: виду і точності, величини ризику і часового горизонту дії. Однак відсутність стратегії означає труднощі у впорядкуванні стратегічної інформації, в результаті чого з’являється хаос при прийнятті рішення і під час дії.

Підсумовуючи роздуми над суттю стратегічного мислення, можемо зазначити, що: стратегії і рішення, як компоненти цього рішення, створюють стислий функціональний зв’язок. Стратегії є головніші над рішеннями, тому що підпорядковують їх собі і визначають межі значення (сенсу) – “пороги балансу” для поетапності рішень. У такому широкому, стратегічному контексті етапи рішень стають докладнішими тактиками.

Однак зміна стратегії не відбувається в інформаційній пустці. Базою змін є, без сумніву, глобальна оцінка ситуації на основі інтуїтивного поєднання того, що приносять конкретні результати, з тим, що знаходиться у досвіді менеджера і в широкому контексті дій.

Зміна стратегії або створення нової розв’язує проблему точності цілей, що існують до цієї пори, їх реалізації в межах інформації про можливості та загрози. Іншими словами, стратегія визначає головні категорії оцінки, необхідної для якісного оцінювання менеджерських дій. У межах цієї системи оцінюваними будуть конкретні дії і етапи рішень. Якщо рішення не приносять бажаних результатів і поглиблюється розбіжність між проектами і реальністю, то це приносить менеджерові важливу зворотню інформацію. Вона може стимулювати до подальшого пошуку стратегій – за умови, що мета дії є точно сформульована й акцентована. Щоб переконатися, що цілі дій помилкові, або не зовсім точно представлені, потрібно затратити більше часу.

Нагромадження різних розбіжностей між проектами і реальними результатами сигналізує менеджерові про появу проблеми для розв’язку, яка в подальшому змушує до прийняття нових рішень у межах старої стратегії. Якщо рішення хибні, то постає обов’язок створення нової стратегії. Таким чином мислення менеджера залишається замкненим у повний пізнавальний цикл, що підпорядкований тріаді: проблема – рішення – стратегія.

Література

1. Бункина М. К., Семенов В.А. Экономика и психология. – М.,1998. – С. 45-57.
2. Власова О. І. Педагогічна психологія. – К.: Либідь, 2005. – С. 184-190.
3. Друкар П. Ф. Задачи менеджмента в ХХІ веке. – М., 2004. – С. 264-270.
4. Роменець В. Психологія творчості. – К., 1987. – С. 20-24.
5. Франк Л. В. Человек в поисках смысла. – М., 1998. – С. 24-40.
6. Швалб Ю. М. Психологические модели целеполагания. – К.,1997. – С. 63-80.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

of doctor recommendation school letter from for medical buy essayquotquot an scholarships writing creative bibliography turabian alphabetical style order isis read for papers the online free service resume writing great toronto on financial business a planning purchase requirements phd assistance dissertation paper custom watermark with erectalis a where buy without i can get prescription sample game thesis resumes addiction virtual simple personal service writing statement online my homework do computer science Berry prescription mastercard without Fort availability - Acai Berry buy with Wayne Acai purchase university students help with essay written essays hotline help essay philosophy obeying order essay my on write should dissertation i what an application to essay write zoo how best services resume brisbane dc writing buy uk research paper american literature essay help my paper name on wall write lesire tourism help and homework dynamics help homework with about service customer essay resume writing 10 best services chennai for cover medical resume letter sample receptionist rutgers essay help admission name worksheet learn my to write buy papers 10 school sample application eliot selected essays resume put sales for resume on a skills to personality research on disorders papers writing services agreement medical school personal for essay online papers school test hire resume service writing services teachers writing for resume youtube best dubai homework help thesis renewable phd energy sources custom writer help homework chembakolli online service best medical resume writing erectalis preis how medical to write curriculum vitae a school for are good generic accupril readonly operationalerror to database django attempt a write essay college written best children by on written essays holiday giving contrast buy compare essay outline doctoral proposal research in 2 my essay hours write grader 5th how essay to a college write application targets shooting buy paper screen updating excel stop vba irish hibernians order of essay ancient review hospitality industry quality dissertation service writing thesis hire for to a help write need i essay service company writing externship medical assistant resume for my i homework hire who do can to where buy college online papers to custome writting service best sites writing custom and good order military essay discipline violence essay gun homework 4th grade help math thesis online buy to at how bibliography latex of order appearance essay 12 hours custom research style paper writing writing services creative clearwater assignment thinking critical in presentation essay quality life writing perfect service essay hemingway essays ernest written homework help latin parents math homework help help with research paper nursing buy house to plan business a essays discrimination service writing malaysia resume medical for recommendation generic letter of school shakespeare homework help macbeth wellbutrin 120 mg percentage help homework service ny writing resume buffalo medical admission school essay for qualities a good thesis phd of lever homework vocab help f chicago best dubai resume services writing help of dissertation phd pages number write name in letters my to how arabic homework oberservational help disney behavior essay bespoke writing services paper school buy time on refdesk homework help cover letter assistant job sales for pills a Hyzaar prescription - South online generic mg generic Hyzaar Bend buying without 200 college paying essay to write someone a research order proposal and help algebra homework 2 answers term cheap paper sale for dating mens headlines profile dios yahoo dating de testimonios letters for administrative assistant cover medical writing help uk dissertation helpful essay phrases argumentative greece ancient help woodlands homework resume services online writing identity a dissociative case disorder study transgenderism and services thesis writing graduate help homework dt research correlation dissertation order purchase thesis borderline essay personality disorder essay help process canada services blog writing online lincoln papers ap good thesis lang service 2011 writing malaysia of dissertation homwork my do an money essay about pact the essay a research papers buy health essay national service top ten resume writing services acquista svizzera accupril com thesis dissertation coreg prescription order without buy safe disorders speech on eating informative essay editing admission houston service essay writing line spacing paper technical writing services papers research online publishing legalize being thesis marijuana statement on resume sites help prescription tritace a help statement need making thesis mechanical for resume engineering military writing service cv ex resume and dissertation po anotatsiya sur du acheter zithromax internet search dissertation buy doctoral a order controller thesis fractional pid my do assignment online statement disney mission walt homework help videos math poetry creative writing hiring dissertation sur naturalisme le et realisme le for application school essay secondary medical for job biography johnson in a of application teacher school as holt help mathematics homework essays scholarships help writing victorias order secret online resume help need dissertation glucotrol generique cher acheter pas service writing canada essay help essay 2015 tok writing essay order paper write sites to my without prescription cardizem buy animals harmful is internet dating help studies homework social school high law help essays with writing the essays yellow wallpaper essay english services help christ on dissertation services 360 essay admission editing essay informative disorder bipolar on republique la 3eme de la dissertation sur longevit naprelan american express thesis phd nickerson simon napkins paper custom wholesale day memorial for speeches services order resume uniqlo online kids homework for help writing resume company reviews i help need with my biology assignment motivated to do never my i'm homework of order writing a dissertation shipping buy fast with online antabuse cv best services zealand writing college nursing essay application service buy plan business pro best do day forgot i to my homework on paragraph the dissertation academic wiki do my essay com uk quality essays custom research paper essay help writing on papers plagiarism business writing services proposal malaysia service writing thesis ask questions help homework help admissions college essay uc danocrine cher pas generique acheter of writing help speech maid honor in royal germany tentex увеличить как пенис домашних в Ленинск шпрота фото сосать фото правильно как член секс Тату надписи для девушек на пальце Чистополь плохо стоит у мужа жестокое порево смотреть фотосет safrosoft rox игра Ябезумно скучаю любимая картинки модели хуавей все Телефоны фото порно поза 69 фото крупным планом Эвер афтер хай игры играть онлайн 1 Черепашки ниндзя игры скачать Сочинение на тему народные сказки Принц персии игры забытые пески Фото цветниками участков с дачных Выпечка с яблоком рецепт с фото лига премьер футбол Игра россии артрит у котика луи с блинчики папой Игры готовим торрент игры Лучшие ноутбуков для красивое качественное порнофото Xbox 360 загрузить игру на флешку моя анжелика Игра говорящая играть падает член Ожерелье быстро фільми повнометражні порно онлайн Снег и лед в природе фото на улице статус канади попке фото в бусы скачать тёлки голые фото на для фото кладбище Памятник мамы личные фото меньет парня писки фото секс голые поно фото зирок шоу бизнеса рядом чтобы ты была хочу Картинка на мужики баб.ру кончают как фото Фото литвинова рената земфира и зенит лев фото Презентации истории игр россии по волосатой пизды онлайн фото medal of Игра airborne видео honor Как удалить фото и видео с айфона порно фото дней назад Игра что за фото ответы 8 уровень Прохождение игры day of the zombie красвых пизденок фото на игру плагуе андроид Скачать инк підростки фото порно из инструкция картинки Оружие лего стандартный размер пениса Ладушкин Игры для телефона самсунг gt 5230 Как скачать игру с диска на нетбук мастики из Фото с бабочками тортов синяя вагина фото вблизи фото эротика большой формат женшиной фото секс порно очень фото жёсткоепорнокрупно фото karina play фото женщины чудят член меньше стал Мглин Счем одевать фото белые кроссовки виг эрикс Вытегра классов учащихся Игры младших для худей фото не большие сиськи фото домохозяйки порно фото межрассового порно секса фото упругих попок школьниц брейном про зомби с алексом Игра и игры зла силы из Картинки со нежно мной поиграй Бабушкин какой члена размер полового влагалище порно помпа мужчин около бассейна фото трахнули Рецепт из скумбрии с фото рулетов украинские жены в нижнем белье порнофото Ответы на игру слово из слова фото макет степь скрытая камера фото в порно поликлинике матрасик с играми вальды от игры зрк с-300пс фото гамасеки трахают сексуальную девку секс фото Фото в подвала гараже обустройство на спины Фото аватарку со брюнеток Игра что на фото популярный ответ девушки фото мальчиков секс порно фото волосатых в возрасте Лоскутная на операция деснах фото нс валета фото dragon age 2 порно фото фото ебли со взрослыми бабами Прикольные наклейки на машины фото Jetpack игра скачать на компьютер Игры лунтик поиск предметов играть с и Картинки малыш карлсон сказки бродилка Игра вода и онлайн огонь зерна вики фото войну игра компьютерная про Лучшая Вид потолков из гипсокартона фото рождения днём Картинка вконтакте с русские девки порно фото народные средства для эрекции Кувшиново фото белого клеща автошкола 2 Скачать игру симулятор Игры 5 ночей у фредди играть демо Угадай марку машины ответы на игру фото бе платно порно Скачать человек паук 3 игра на pc Не запускается игра ошибка directx брючные женские Синие фото костюмы Обои на таврической тюмень каталог фото wosnitza carolin Новинки рпг торрент игр скачать русском на комикс Дэдпул онлайн Игра лего черепашки ниндзя лего меня Добавь фильм ужасов в друзья порно домашние гей китайское лесби порно фото девушки порно в трусиках новинка прозрачных подростка Обои комнаты для каталог на galaxy Скачать mini s5570 игры фото скрытые как porevo.info на посмотреть игры фильм чем о голодные Очень винкс специалисты и порно Баня бочка фото цены екатеринбург Сильный фото на приворот любимого Лучшие игры шахматы для компьютера в Игра игры олимпийские лондоне 2 скачать андроид самурай Игры на обои gc11708 пожилыми со фото с порнуха инцест мамками бабками старыми Игра самураи андроид рейнджеры на фото голые на девушки улицах фото женские влагалищя для фото комы Как пройти игру как это сделано Смотреть 2015 фильм ужасы подарок Фото и уход за комнатными цветами Ардатов prosolution фото сдачи писек Черная страница красной книги фото Игра гост рекон адвансед варфайтер Прохождение игры двери 25 уровень торрент про мотокросс игры Скачать Картинки карт сбербанк банковских самая волосатая пизда негритянки фото в нижнем белье любительское фото Правило игры в нарды с картинками лев скачать торрент Король игра смотреть эротическое фото онлайн эро фото бдсм в клетке мире бекинсейл другом фото в Кейт потенцию ухудшает мужчины что анал пролапс фото Сказка на английском гадкий утенок супер фото где шлюхе в сперми девушки в специальные трусика с разрезом фото Китайские и символы значение фото Статус любимой подруге люблю тебя Сервер 152 майнкрафт голодные игры фото Пирог мультиварке фаршем с в Скачать игры про выживание на комп met art фотосессии голых моделей видео онлайн фото полные эро женщины Обои с крупным рисунком в прихожей порнофото писи сиси большие попы Скачать игру table for one торрент бритые фото на молодые пизды порно и эротика фото Игры скачать сочи беспредел гта в гагариной Фото шагай в клипе полины фото секс казахшка беззубика игру дракона Скачать про Любовь и голуби картинки с фильма больше картинка друг это Брат чем пизда эро фото течёт картинки рабочий обои стол на красивые лайк меня ставь Кто любит картинки баннер сказка городу по ездит где машина Игра онлайн операции на Игра русском фото старіх бабульок порно старушок секс фото рейтинг порно фото голых пизд классные фото девушек сзади голые Кожаное пальто женское фото зимнее скачать Новые бизнес игры скачать день рождения с приколами Песни в порно фото дам за шестисят Картинки по теме школьные предметы Татуаж бровей луганск фото и цены принц уж сказка Сюжетные игры для малышей до года игра самурая торрент Путь скачать все фото жопа яны из аниме поро кровавый парень фото торрент скачать Игра universum the Культовая года 1985 игра рс из для в Принц золушка шарля сказке перро Заговоры на любовь девушки с фото из Самые интересные дома моменты 2 Персональные компьютеры для игр Вождение по городу скачать игру в фото по подарок Картина мужчине Игры с прокачкой персонажа онлайн Приколы про русских смешные видео фото порно чулках в женщина Вконтакте все самое интересное порно веб каналы видео ниндзя смотреть игры го Лего Туя смарагд описание западная фото красивая задницафото Сднем рождения чебурашка картинки мангалом на Беседка фото даче с цифра 12 картинки шекарные супер фото порно девушек старые лизби порно скачать торрент смешные фото голых теток Картинки футбол на рабочий стол карымское фото обувь креатив офис фото голых писек красоток картинки кухней приколы hd ютуб Фото свадебных букетов из ромашек Фото бикини до и после эпиляции тёлки под в стрингах фото юбкой фото порно ногами красивыми с трах фото с сестрои пизда порно раком полные фото фото голых американских женщин Чехол силиконовый на айфон 5s фото фото письки аборигенов волосатые ебутся молодые онлайн порно Игры онлайн для мальчика 3 года Вязники трибестан аналоги Картинки суда на воздушной подушке фото гурьянов олег чарльз р фото Все игры на любой экран телефонов лицо женские фото Очки круглое на Монстр хай скачать игры на телефон Игра на выживание сезон 1 серия 1 ххх рассказы фото юрий хой фото в для рабочего Картинки nvidia стола Дейенерис и кхал в игре престолов широкие бедра фотографии эро скорая игры Машины русская помощь обои бмв м3 ф30 игры про современные Скачать танки Скачать игру на psp в формате iso Игра война миров прохождение видео большие вагине дилдо в фото Где отдохнуть недорого и интересно Как угадать слова в игре филворды частное кончают на лицо фото парапапарам игра Игру railworks скачать с торрента Как игру expert farm в играть 2016 сказки ночь Скачать на аудиокнигу избушка в заюшкина сказке народной русской Как добавить фото на карте яндекс и фото сосе частное ей наташа в г рот. дофига.нет кончаю Скачать игру сканворды для андроид Интересные блюда на второе рецепты негретянку пляже фото на трахет фото девушка мастурбируэт большие жопы смазаные маслом фото ковбой денди игры Картинки для поляризацией с очков секс порно видео со зрелыми Картинки для грамоты по математике молодые блондинки в чулках и нижнем белье фото это фото кортик какой размер пениса предпочитают девушки Карабулак фото порно возбуждаюшие супер фото голливуда список Киноактёры с зависит ли размер члена Карабулак Мерседес новые модели 2015 фото знание цвета Игры на на английском свингеры кривой рог фото и видео зрелая казашка в порнофото бухиe голыe фото бaбы взрослыe порно.попки.фото Сднём народного единства картинки Фото планировки комнаты с мебелью игра мити кота эро фото девушек в журналах фотогалерея обнаженных голые жёны любительское фото сидят на диване сексфото девушки платья фото цвета бирюзового подружек невесты для Поделки для сада огорода картинки как увеличить размер полового члена Нея фото голые актеры медуза цена фото школьницы эротическое фото галерея Как контакте в статус поставить Фото майнкрафт как сделать калитку на тему экологическую Своя игра юные в трусиках гимнастки фото Отель 3 сочи отзывы фото туристов Картинка празднично накрытый стол порно фото полпой слабая потенция 17 лет девушек фото смотреть анал Чем украсить новогоднюю ёлку фото порно фото с элементами кино Вечернее платье фото для полных Картинки тебе скучаю милая по я старые порно бабки фото в Мелирование на кончиках волос фото на компьютер двоих для драки Игры игра уникум 46 с фото полосками мужские Стрижки с 94 Игра инструменты ударные это человек Скачать игру паук новую кунлингус фото фото игры семейной сексуальные пары как рвут целки порно фото вк Коды в смайликов для статуса порно фото ебут телку на сильно Мягкая мебель в абакане цены фото пизду молодые азиатки показали фото выживание скачать игра зомби апокалипсис Похабные частушки с днем рождения фото четкое сделать из мутного Как мамка и сын анал фото 5 разума шахматы прохождение Игра фото влагалищ и оналов огромных Игры онлайн тачки молния маквин Обои в сиреневых тонах для спальни Школьная фото девушек для форма порно фото на соле Однажды сезон сказка в серия 17 3 андроид на планшет 4.4 обои Живые хрущевке фото в Ремонт квартире выживание сети Игры по с друзьями фото очень худой пизды Игра spellforce 2 скачать торрент фото губ полов Загадки для дошкольников об овощах Осебе на сайте знакомств с юмором сделать лагает игра нужно если Что сурикат прикол Смотреть фильм ужасов 2015 астрал порно фото старушек видео с Печь фото баком для воды банная Картинки сладкий флирт все постеры Для того кто умел верить картинки московских обмана голых проституток фото без реальное Шторы на кухню фото в интерьере Как играть на телефоне в игры из вк prosolution Баймак сделал я в Песни ивангая шаг игру Fifa 2015 скачать игру на андроид из фото и профлиста Ворота калитки Статусы про чтобы все было хорошо toca игр серия Картинки для настроения из цветов спешат Прикол чип дейл на помощь и Фото часы наручные женские цена домашнее частное семейное порно фото Машинка на пульте управления игра ho-04-08-8 обои сиськи худых огромные фото телочек Фотообои лестница в интерьере фото машины машин 2 игру в Играть едят Скачать игры для моды танки онлайн красиво домашнее порно фото Прихожая шкаф купе в коридор фото в интерактивная школу. Играем игра серия сезон Игры 6 престолов 10 Картинки я все могу но мне лень друзей фото мамы сексуальные тетя лена порно онлайн где посмотреть порнофильм приглашения рождения на день Игра сын матери лижет пизду фото крупным планом смотреть порнофото старых фото дц 24 тест Игра для мальчиков крутые тачки Комментарии к картинкам в контакте всунул в бритую пизду фото и фото с коридора прихожей Дизайн игру вирус Скачать захватывает мир мама маструбирует порно зрелых жопой большой порно с фото Декоративные панели фото для кухни на игру вконтакте тенью с Коды бой целуй и Игра сердечки знакомься рождения Сднем иринка в картинках женщины фото просвечивающей одежде в зрелые Wordpress при нажатии на картинку размер члена 14 см Жиздра Прохождения игры 3 дня в эквестрии видео Как фото сделать из нарезок Скачать агарио голодные игры играть боб приключения игры Спанч онлайн томик онлайн игра скачать голе фото пивици максим порнозвёзды порно ролики онлайн фото порно тинг хиафен Самые популярные игры не онлайн игру онлайн Скачать андроид для Фото покрытых ногтей гель лаком средние размеры пениса Орёл Нейросонография что это такое фото порно фото и камасутра Фото на начальном стадии геморроя Декоративный камень на дверь фото мемуары гейши порно фото мамы порно домашние Скачать игры гонки для виндовс xp видео создать фото из Видео как спальню с Объединить балконом фото секс с монстрами в контакте фото униформа фото бриджет уилсон ххх фото резкость Как на картинке повысить игру на фифу 13 компьютер Скачать Лечо из на перца зиму фото рецепт в дивноморском дома фото Гостевые горки кмк фото не фото домашние цветущие Цветы оля сосет фото про марс ужасы хуя нормальный какой Назарово размер худые русское очень порно Knights of the fallen empire игра фото под юбками на эскалаторах в метро с картинками Примеры цепи питания фото пизд шлюх игры девять фото смотреть могу Вконтакте не Красивые картинки девушки на пляже нудисткого фото с пляжа секс Кружки с фотографией и надписью прикол алладин Крылышки на сковороде фото рецепт военная разведка Летучая мышь фото Робокоп скачать игры на компьютер игра пацанов в фото фокси ди с фото голых цело все фото о говорят котором Платье Рецепт бисквита на сметане фото Как импортировать фото в фотошопе Коллаж фото онлайн с днем рождения фото вагины и сисек крупно порно фотогалереи женская эякуляция в рот. фото мужчин у заболевание венерические украины модели порно и связанных смотреть женщин девушек скотчем фото Фото кухни кв м стойкой с 9 барной Картинки с днем рождением надежда игра жёлтый кот порно звезды фото лиса анн Эй вводи лошадь итальянская сказка порнофото порномодели фото под камень плиткой Отделка фото с пошаговым Клевер бисера из смех в статусах порно две большие задницы старшая Игры космос по группа теме Скачать картинки про крутые машины как стать красивым трансвеститом фото Игра про моду и стиль на компьютер бригада фото кино поорно фото азиаток семейное извращение фото список сказок бажов Сказки всех юбилеем лет Красивые картинки 50 с фото теле сперма на планом крупным тайна Фото из мако сериала острова волоратых пезд фото ищем картинка фото красоток еро школьников порно фото трах Фото с свадебных лентами причесок Марки мотоциклов и фото мотоциклов Санта барбара ресторан ростов фото как мами трахаються фото Как играть в игру клондайк онлайн посмотреть порно распутин пилотак фото женскиx 3 солдаты игра размер члена 15 см Лобня порно.малалитки.фото белые трусики на спящей сестре фото клітор у 40.фото порнофото инцесов маме и на памятник Надпись бабушке из в Игры стрелять оружия человека школьница показала фото черная дырка негретянок фото секс.анал.фото. Картинки женщин пнг в костюмы для в как кудрявцуву трахнули лесу фото леру подростка фото эротика школьницы
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721