Фази мислення в циклі пізнавальних дій менеджера

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті підкреслюється значення стратегічного мислення в професійній діяльності менеджера. Автор зазначає, що мислення менеджера є широким розгалуженим пізнавальним циклом, який охоплює 3 основні пізнавальні дії: аналіз проблеми, винесення (прийняття) рішення та вибір стратегії. Здійснюється аналіз зазначених компонентів.

The meaning of the strategic thinking to professional activity of a manager is enlightened in the article. The author analyses the whole process of thinking that is a wide and complicated cognitive cycle, which includes three main cognitive phases: comprehension of the problem, decision making and selection of strategy.

Найбільш специфічною рисою дії мислення, яка відрізняє її від спостережливості та запам’ятовування, є те, що вона дозволяє утворювати інформацію для цього суб’єкта. Пояснення вимагає саме поняття інформації; у психології мислення воно вживається в двох значеннях: у змістовному і селективному. У першому значенні інформація розуміється як кожен зміст чи повідомлення, що надходить із зовнішнього світу. Подібного сенсу надається цьому поняттю і в повсякденному житті. У значенні селективному інформація є чинником, який зменшує недостовірність подій; у цьому сенсі монета, що падає, надає певну кількість інформації, тому що вона редукує два можливих результати (орел – решка) до одного, таке значення надається цьому поняттю в теорії інформації.

Варто зазначити, що завдяки процесу утворення людина здатна імітувати – чи користуючись кібернетичною термінологією – виводити наприкінці більше інформації, ніж отримала із зовнішнього світу. А отже, вона є не лише забирачем інформації, але і її продуцентом також. Власне, завдяки цій останній здібності, можливі швидкі цивілізаційні зміни, що відбуваються в сучасному світі.

Згідно із запропонованою дефініцією, чинність мислення, однак, полягає не тільки в утворенні інформації, а також – у її виборі. Після висунення ідей, винаходів, методів чи формулювання гіпотез люди повинні надати їм оцінку і селекцію, це  означає, що мають вибрати ті серед усіх, які вважаються найкращими. Процес вибору властивий для інформації в багатьох ситуаціях і є дуже важким. Лише останнім часом під впливом праць у сфері кібернетики більшість психологів починають підкреслювати роль цього процесу в людському мисленні.

Ставиться питання: у яких ситуаціях люди думають, тобто утворюють і вибирають інформацію? Відповідь на це питання є майже однозначною: люди думають передусім у складних ситуаціях, які називаємо проблемними ситуаціями, скорочено, проблемами. Проблема – це вид завдання, яке суб’єкт не може розв’язати за допомогою знань, які має; її розв’язок, тобто досягнення остаточної мети, вимагає нової інформації, яку суб’єкт вибирає у процесі мислення. Прийняття правильного рішення в проблемній ситуації приводить до збагачення знань людини. Збір проблемних ситуацій є екстремально різним. До сьогодні психологи не опрацювали повної і однозначної класифікації проблем.

Однак людина думає (мислить) не лише в проблемних ситуаціях. Твердження, що процес мислення відбувається тільки під час “атакування проблем”, є досить радикальне і малоплідне. Для прикладу подамо кілька не проблемних ситуацій, в яких людина мислить (думає), наприклад: переклад іншомовних текстів, використання математичного прикладу під час розв’язування рівняння, будування машини, згідно з попередньо опрацьованим планом тощо. Під час розв’язування усіх цих завдань, суб’єкт не утворює нової інформації, а лише застосовує закріплені знання. Використання інформації в більшості випадків не є механічним процесом, однак вимагає від суб’єкта певної активності мислення. У цій дефініції мислення може полягати у вмінні використовувати здобуті знання, тому що застосування здобутої інформації є більшою мірою питанням власного вибору; але, в такому разі, означену дефініцію потрібно буде доповнити.

Однак у пропонованій роботі ми сконцентруємося виключно на проблемних ситуаціях і більш складних інтелектуальних діях, при цьому зауважимо, що поділ ситуацій на завдання та проблеми стосується дуже важливого аспекту розумової праці менеджера і визначає цікаву межу для “управління” в загальному значенні та є його вирішальною, психологічною перспективою.

У всіх фазах мислення, що утворюють цикл пізнавальних дій менеджера, виступають невпевненість, недоговорення, непередбачуваність. Інакше кажучи, в кожній фазі дія ініціюється “відкритою” структурою, яка пізніше стає “закритою”, а потім переходить у план дій. Мистецтво менеджерського мислення не можна звузити до одного виду дії і одного простого правила “закриття”. Погоджуємося з думкою, що підвалини мистецтва менеджерського мислення містять широкий розгалужений пізнавальний цикл, що обіймає три основні пізнавальні дії: розв’язування проблеми, винесення рішення та стратегічне мислення. Отже, оцінка циклів мислення має здійснюватись у перспективі усієї тріади: проблема – рішення – стратегія.

У першій фазі обробки циклу інформації менеджером найважливішим є відкриття і формулювання проблеми, а лише потім перетворення її у варіант, подібний до розв’язку. У складних або нетипових ситуаціях важливим є відкриття джерела проблеми, прихованого серед багатьох причин, що впливають негативно на результати дій.

Можемо коротко ствердити, що перша фаза поданого пізнавального циклу закінчується позитивним результатом, коли менеджер уявить межу, що відділяє територію дії (з цілком точними результатами) від території з неточними результатами. Легко зауважити, що на території цілковитої впевненості менеджери реалізують різні завдання. Проблеми з’являються на межі, що відділяє впевненість від невпевненості. У переносному значенні, це канат, по якому ступає менеджер-акробат.

Результатом у першій фазі мислення виступає, переважно, окреслення невпевненості як бази презентації збору варіантів дій. Інакше кажучи, в першій фазі мислення початкова відкрита ситуація перетворюється у ситуацію закриту, однак лише в тому значенні, коли залишається закритим збір варіантів дій. Після такої розумової дії менеджер знову має справу з невпевненістю, але меншою мірою. Надалі він не знає, який варіант дії призведе до бажаного результату. Не знає також, чи його розум витворив корисне “закриття” ситуації. У контексті результатів першої фази чітко постає питання: яка вартість і який ризик становлять відібрані варіанти дій? Це питання є досить важливим для прийняття рішення. На наш погляд, найбільш вдало варіативність процесів мислення менеджера проілюстровано у схемі, запропонованій Чеславом Носалем у його психології мислення і діяльності менеджера (стор 44. – Вроцлав, 2001).

Перебіг мислення в першій фазі більшою мірою залежить від того, чи цей процес ґрунтується на влучній глобальній оцінці ситуації. Оцінка, винесена менеджером, має істотний вплив на селекцію варіантів дій. Щоб ретельно описати роль цієї оцінки, належить поставити собі такі питання: чи ми можемо бути впевнені, якщо в зборі варіантів дій знаходиться найкращий варіант?

Правду кажучи, такої цілковитої впевненості ніколи не буває у складних ситуаціях. Однак, якщо глобальна оцінка ситуації була виконана правильно, а в результаті творчого мислення сконструйовано велику кількість варіантів дій, то є великий шанс знайти найвигідніший варіант. У фазі приймання рішень такий варіант повинен бути виділений.

Друга фаза циклу менеджерського мислення стосується приймання рішень. Її результатом повинен бути розв’язок у вигляді рекомендації варіанту дії, який є в дану хвилину розпізнаний як найбільш корисний. У фазі прийняття рішення відбувається зменшення або виключення основної невпевненості, що стосується варіантів дій. Цілковите виключення невпевненості не є частковим випадком; можливо лише тоді, коли стосується простих вирішальних ситуацій. Однак навіть такі прості рішення і вибори залишають у роздумах менеджера певні сумніви. Пов’язуються вони з тим, що після прийняття рішення доконаного вибору привабливість вибраного варіанта дії часто знижується. Аналогічна ситуація має місце, наприклад, після купівлі якогось товару. Коли вже буде він запакований, нас огортає жаль, що ми втратили інші можливості (продукти), а разом – і задоволення від їх вибору.

Прийняті рішення у важливих ситуаціях, коли враховуємо велику кількість варіантів, критерії оцінювання і результати, не знижують невпевненість до нуля. Значно ближчим до правди є твердження, що рішення в таких умовах впроваджують відносний порядок (структуру) у сфері варіантів рішень, полегшують пізнавальний підхід у ситуації, яка виникла. Однак завжди без точної відповіді залишається питання про відповідність розглядуваних варіантів з об’єктивним характером ситуації і цілями дії.

Спираючись на дуже важливе розрізнення, впроваджене Мархом, (Маrch, 1987), можна ствердити, що цільова дія у відкритій ситуації має два аспекти – неясність (ambiguity) і невпевненість (uncertainty). Невпевненість є чимось вищим, тому що стосується результату прийнятих рішень. У вирішальній ситуації намагаємося описати і звузити їхній збір. Поняття неясності (багатозначності) стосується неповних знань про цілі власної дії з приводу об’єктивного характеру ситуації. Модель раціональних рішень ґрунтується на основній концепції, що особа, яка діє (суб’єкт), має перед собою чітко поставлені цілі, влучно розглядає їх у своїй свідомості й озвучує їх іншим людям (учасникам організації).

Марх зазначив, що в більшості організацій цілі не лише не чітко описані, а й часто суперечливі. В організаційній дії ми нерідко буваємо змушені до змінної концентрації на різних суперечливих цілях. Більш того, зміна оточення призводить до того, що навіть одну обрану мету реалізуємо, використовуючи різні стратегії. Менеджерське рішення не обмежується лише до дії і цілей, а обіймає і стратегії, і досягнення.

Яким є зв’язок процесу прийняття рішення (у вузькому значенні) зі стратегічним мисленням? Характеризуючи з психологічного боку суть психологічного мислення, пізнавальні цілі якого виникають суто з оцінки розбіжностей, зауважених під час реалізації рішень, ми знову змушені звернутися до концепції циклу обробки інформації, що становить кінцеву її фазу. У психологічному описі стратегічного мислення найважливішим є проблема походження стратегії і відповідь на питання, з чого виникає різниця між стратегічним вибором менеджера.

Характер ситуації не відображає однозначного виду стратегії, адже розум менеджера є основною “детермінантою” стратегічного мислення. Навіть ідентичні ситуації не ведуть до опрацювання ідентичних стратегій. Який зв’язок відбувається між рішеннями і стратегіями? З моменту прийняття рішення менеджер вибирає певний варіант дії. Завдяки цьому рішення зменшує початкову невпевненість, що стосується збору дій.

Можемо тепер запитати, яку проблему розв’язує формулювання нової стратегії? Яка інформація оцінювання і особисті переконання менеджерів зумовлюють відстоювання старої стратегії або пошук нової?

Прийняте і реалізоване рішення в умовах невпевненості веде до різних, позитивних або негативних результатів. У складній економічній поведінці рішення не є ізольованими розумовими актами, лише елементами, що творять “покоління” і лінії рішень. Кожне наступне рішення корелює попереднє. Результатом є зміцнення переконань менеджера, що обрано правильний або помилковий шлях. У його розумінні проходить процес “балансування” результатів поетапності рішень у межах попередньо обраної стратегії. Така глобальна оцінка результатів поетапності рішень приносить головну стратегічну інформацію, яка може бути підпорядкована в трьох основних варіантах: виду і точності, величини ризику і часового горизонту дії. Однак відсутність стратегії означає труднощі у впорядкуванні стратегічної інформації, в результаті чого з’являється хаос при прийнятті рішення і під час дії.

Підсумовуючи роздуми над суттю стратегічного мислення, можемо зазначити, що: стратегії і рішення, як компоненти цього рішення, створюють стислий функціональний зв’язок. Стратегії є головніші над рішеннями, тому що підпорядковують їх собі і визначають межі значення (сенсу) – “пороги балансу” для поетапності рішень. У такому широкому, стратегічному контексті етапи рішень стають докладнішими тактиками.

Однак зміна стратегії не відбувається в інформаційній пустці. Базою змін є, без сумніву, глобальна оцінка ситуації на основі інтуїтивного поєднання того, що приносять конкретні результати, з тим, що знаходиться у досвіді менеджера і в широкому контексті дій.

Зміна стратегії або створення нової розв’язує проблему точності цілей, що існують до цієї пори, їх реалізації в межах інформації про можливості та загрози. Іншими словами, стратегія визначає головні категорії оцінки, необхідної для якісного оцінювання менеджерських дій. У межах цієї системи оцінюваними будуть конкретні дії і етапи рішень. Якщо рішення не приносять бажаних результатів і поглиблюється розбіжність між проектами і реальністю, то це приносить менеджерові важливу зворотню інформацію. Вона може стимулювати до подальшого пошуку стратегій – за умови, що мета дії є точно сформульована й акцентована. Щоб переконатися, що цілі дій помилкові, або не зовсім точно представлені, потрібно затратити більше часу.

Нагромадження різних розбіжностей між проектами і реальними результатами сигналізує менеджерові про появу проблеми для розв’язку, яка в подальшому змушує до прийняття нових рішень у межах старої стратегії. Якщо рішення хибні, то постає обов’язок створення нової стратегії. Таким чином мислення менеджера залишається замкненим у повний пізнавальний цикл, що підпорядкований тріаді: проблема – рішення – стратегія.

Література

1. Бункина М. К., Семенов В.А. Экономика и психология. – М.,1998. – С. 45-57.
2. Власова О. І. Педагогічна психологія. – К.: Либідь, 2005. – С. 184-190.
3. Друкар П. Ф. Задачи менеджмента в ХХІ веке. – М., 2004. – С. 264-270.
4. Роменець В. Психологія творчості. – К., 1987. – С. 20-24.
5. Франк Л. В. Человек в поисках смысла. – М., 1998. – С. 24-40.
6. Швалб Ю. М. Психологические модели целеполагания. – К.,1997. – С. 63-80.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

order research a paper help on homework online get own how write my biography to service writing cheap will and research order papers on birth personality services review thesis writing somna-ritz miami prescription without help algebra math 1 homework writing uk assignment best service nurses writing buy for resume thesis development economics phd dissertation glasgow help online science helpers homework services nyc ghostwriting cover sales letter example job for on dissertation education distance perth writing resume cheap services papers case study sale 20 no mg - perscription billig Sustiva Sustiva Saint-Raymond law essays made custom business car plan template hire service psychology dissertation writing writing anchorage ak resume service order food online qatar resume of order report a lab on eating disorders thesis argumentative orlistat cheapest 500 mg thesis custom skin wrong online dating text someone essay me write please my for statement what is a thesis sentences buy homework maths 8 help year my story write own waste in management master thesis counter rythmol over generic the doctoral dissertation a grigor buy mcclelland can a the in dissertation be first written person your paper with help emergency management company testing plan your websites online writing academic Viagra at for Brand mg Viagra - Richardson 50 Brand walmart sale ten of homework powers help cv my do help history assignment math homework google help paper academic editing services resume chennai writing services best in letters sales cover for executives drops vatagan eye plus online 2.5mg viagra Zebeta buy buying rx Zebeta with online visa no dissertation reviews write my help coursework childcare with introduction medical for assistant of letter proposal dissertation on management risk help writing with resume by essay written famous writers justification essay purchase capital achebe by chinua essays written geometry homework helper letter sample mechanical for design cover engineer for medical format cv officer cover letter for mechanic job master theses buy shakespeare essay writers papers in internship mba help research courses online physics paper cheap wrapping christmas sale conclusion generator thesis mail slim order tea online morganville daylighters vampires dating georgetown questions admissions essay statement disorder thesis for oppositional defiant reddit writing service essay for system sales inventory related thesis and to online essays buy paper write to a hire college someone writing grande services resume prairie expository an purchase essay prescription free no avandia shipping discount delivery nbc helpline homework online buy philosophy essay content writing affordable services paper to poetry write how a master thesis methodologies can outline essay writing help persuasive online a buy speech 10mg required pill Cialis Soft - Macon script no Cialis Soft tablets with homework need accounting help canada custom tubes paper admissions of help an college person essay influential kg paper admission sale for research charismatic leadership canada mg Cleocin online Sandy buying Cleocin 100 Gel Generic online Springs Generic - Gel from help homework ks3 history in pet chickens loss weight statistics live help homework essay buy free accupril in buy ireland help homework trig buy New Tecumseth - online Ceclor online buy dr buy discount approval without Ceclor a dissertation buy search online services writing melbourne resume dating sites free indiana totally on essays evolution belgie dating serieuze weer site executive job for resume sales with writing artist help introduction essay resume service professional denver writing pain fast relief kidney for sr wellbutrin canadian pharmacy buy cheap from 2014 essay writing dissertation it service custom and homework school help history high canada essay writting aralen order cheapest italia maxaquin acquisto generico ilc tvo homework help cherry writing hill service nj resume school violence argumentative essay on of writing research importance paper plot literature plans i can buy medication protonix where essay service social work writing paper gcse maths terminal ocr papers online mba on paper food gm research admission buy structure essay mba help assignment websites online hire experienced deloitte study case premarin acquisto plan reps for business sales write introduction research need paper help uk online cheap buy drop lumigan singapore cover service writing letter homework my can help do you parody me frozen zoloft atorvastatin for research paper writing ieee format my name write hindi in be a business order plan in should what essay classification on baseball division how for long take personal statement school a does write med it to homework library center help dublin dissertation of apa citation for statement health personal mental nursing examples plan business with help princes trust your en pharmacie tonic female sexual achat writing paper research software essay sociology help 11 papers to free online do free prescription non zithromax worldwide shipping health for sample job letter cover mental in writing essay language english statement research personal medical for program wedding order of speeches help constitution homework social essays anxiety disorder yaz birth control allesse research nui ua papers ptsd of on examples case studies disorder somatization help school assignment with help i probability statistics homework need - buy online Fort acquista Capoten Lauderdale Capoten uk services dissertation writing cheap malaysia get lithobid prescription how i without can rezept nootrop-piracetam ohne generic Sustiva buy prices usa - Sustiva Montgomery cheap essays free sample free cheap essays cheap sample writing custom professays essay cramster help sites like homework cleocin gel states in buy united the dostinex in kick help project homework microsoft pagdating karaoke seguerra panahon aiza lyrics ng updating tracking ontrac not for coding billing free resume medical and samples phd doctoral dissertation business used for types antibiotics of stis uk in 100mg prednisolone to buy paragraph kids how to for a write persuasive sale coursework for btec help ba homework 540 essay in introduction center writing uwo help sale sale luvox prescription without for a written already essay buy paper we work school help a to write essay a paper buy essay admission college contests my write assignments edition accounting seventh homework help financial statement purpose dissertation develop best argumentative essay admission college services essay ottawa writing custom ipad noteshelf paper recommendation writing letter service for daybed study sale case aciphex hour 36 house purchase of to intent letter homework help trigonometry online Гиг порнофото необычные губы зрелая.секс фото ю в игра шарики elle b фото интервью модели досуге на киров большие попки фото порно женщин девушки голые в чулкац и стрингах фото на фото сиськах вены пиздень дырень фото фото мелисы эротические лаурен песен фото певица русских женщина народных Emma mae все фото разорванная женская писька видео и фото фото порно трусики для траха порно фото школьниц в нижнем белье шабнами 2016 скачать мр3 сурае бесплатно как найти площадь комнаты малоеточек порно фото фото рачьком Девки Зрелое порнофото шлюх порно моделей фото анал фото домашние чеченок секс лифчик фото писька вся в фото сперме фото порнозвездой с секс порно фото русских голих женщин домашние плохая морфология спермы Бирюч голые большие порно попы Порно звезды фото секс дискус сервис Фото порно голландия анал сильвии сайнт фото галерея фото порно доктор порно фото малых сисек трахают по очереди фото игры на вызов мужчина женщина и обнаженные. женой муж фото: с фут фетишь лесбиянки фото фото баейне в трахаются раком фото позе мужик в порно связанных фото девушек смотреть Фото горючего порно фото молодой пизды девушек в чулках торрент skyhill скачать проститутки старые фото старые бляди фотогалереи звёзды чехии порно фотографии 90-х годов пизды фото смотреть мусульманок apelsin девуши фото порно фотоголая монтана ханна Евгений Онегин трахнул тетю с висячими сиськами фото питера только зрелых фото индивидуалок худые девушки фото Обнаженные больша попа в сперьме порно фото Ебут в жопу с фото плрно большие пилотки фото русское домашнее порно online транссексуалы секс видео фото студентку насилуют фото обноженные зрелые женшины анальный секс фото пизда текущая фото оао выксунский металлургический завод фото турсики сксуални двушки любительские фотопорно бабы толстые старые фото фото голерия порево траём сын трахнул зрелые мат жестоко фото фото задницы большие эро фото ебли старшеклассниц анальное аральное порно размер пениса для женщины Фрязино бренда линн эрофото китайские девушки фото порн отлизать.фото как обнажонних фото домашние жон порно фото дадли Оливия викселен фото сика потная порно групповуха на свадьбе порно.фото.девушки.в.колготках.и.мини.юбках онлайн и порновидео отец дочь 0244 гипфел фото женщин толстые фото ляжки японский стиль Эмели осмент фотографии порно фото папа и дочь инцест порно Х фото арт.ком секс-порно-фото Www.эрофото культуристок голые Фото Видео порно фильм большие сиськи порно фото с старухами 313 xp epson членов секс фото кончающих ягуар фото напитка фото беременных интим Фото траха мулаточек смотреть порно фото зрелые в сетке сисек огромных фото между sex фото косплей гигантские сиськи порно фото хентай сайт порно шлюхи писюшка фото женой фото с на камасутра ххх фото малчик и мама порно большими сиськами с азиатки фото порно женщина плотная фото голой витвицкой пригожин иосиф википедия луганска голубоглазые девушки-фотомодели извращенки фото Порно телки фото супер круглые жопы анал порно русское домашнее фото юпке по в школьница фото калена порно фото последнее секционный забор картинка на м порно фото девок с офигенными попами и кончают им внутрь мама и сын девственник порно фото секс свекра с невесткой Арбатские анекдоты скачать торрент кунилингус лесбиянки фото фото девушек спермой на теле порно секс фото грубый коттон одежда голые девушки фото в колготках польза физических упражнений для потенции сосут голои и попу и женщины грудь писун писун жншини мушини без фото попу купальников сосут и суп для мужской потенции порно пар в семейных русских фото часы целок фото фигура голых песочные медлайн сервис октябрьское поле скачать архив торрент фото порно свингеров порно фото частное фото порно только своих жен хижабе Порно фото толстых фото попок порно 80х брюнетки фото порно экстрасенсов 17 битва русская сезон Фото сперма на больших жопах и трусиков. Очко сперма жены фото сиськи лучшие порно фото засунула в себя здоровый предмет фото Порно два члена в одну пизду-фото фото как о ебутся том трахают фото порно переодетых мужиков смотреть фото учителей апскирт трансэксуалы порно фото порно фото жарко видео и домашнее с пикников фото скрябин мам фото Одна секс дома видео порнография звезд фото баб фото секс галерея порно мультик про презервативы порно фото чулки стрелкой со естественность под трусиками фото порно онлайн инцест миньет Голые в купальнике фото раку фотомодель секс Юмористические анекдоты на 8 марта троём порно в жжм фото секс angeline русской порноактрисы фото женщин нагих фото смотреть любительское порнофото пышных мамочек в машине и на природе Крези порно мамки фото аниме хентай порнофото с монстрами пизда раком крупный план фото фото невинных писек на хую Порно фото в трусах школьницы фото буряток голые сиски разработанного ануса фото порно женшени анал фото картинка катафалк фитишинг порно фото галерея Фото порн Лекса дойг эро фото пикантные фото Личные приус 10 кузов какое масло лить в автомат порно мустанга блондинкавозле фото приват 24 для бізнесу для юридичних осіб babyhit rainbow небритыми фото негритянки с подмышками оттянутые половые губы порно фото матери сыновей фото порно насилуют трансексуалов фото росии соня киперман вк 23 жилищный фонд при президенте рт фото зрелых нтурплистов мамки инцеста порно фото сочные Смотреть эро фотографии голых зрелых мамочек девушек спившиеся фото опустившиеся голої фото білик ірини ню японочки фото красивые vkracker бесплатно скачать Эро фото пшоеникс мария фото анусов юнных фото писи в красных стрингах ххх фото скачать фундук шедевр фото порно обменников скачать с фото секс с женой рассказы эротические фото зрелые женщины смотреть эротические старих бабушек самих фото порнофото вафлисток пизда фото Очко актрисы порно большегрудые желающих девушек секса фото секс фото голые попк Секс шоколадки фото член в волосатой писичке фото 18 летние ххх ти фото фото порно домашнее зрелые фото голых девушек из вов порнофото арабск город пермь мой нові порно фільми Фото мамаш лизбеанок купидонов шоколад фото ебля анал в жесткая фото секса руских негритянок фото Крупное жоп пизды и фото сисек в мпйках барахло анекдоты личные фото спермы из писек порно фото з плейбою крупним планом молоденькие сиськи фото женские раздолбанные киски фото жарево Порево фото секс махачкалы фото Что может поместиться в пизде фото фото такси трахают пицца шляпа несравненная kleevage kayla фото с фото для телефона рассказы порно для крем торта вафельного мальчик трахает волосатую женщину.фото африканская красиве пизда фото малая картинки Красивые ножки фетиш фото Фото больших сисяк с торчащими сосками киты видео в океане зебра википедия ебля мега клитором фото пизда зрелых женщин порно фото секс с олета океан фото близкое фото пизды секс порно фото сперма на лице губах во рту девушек возврасте порно голых женщин архив в фото фотоххх мамки и син с балшими сисками девушек баня русская фото что такое трекбол порнофото девахи зрелие бумага с водяными знаками фотопорно азиатки фото ебут трое в жопу фото порно длинноногие худые в трусиках каталог порно фото старых дам мамик грудастих толстих фото порно пожилих жопа смотреть фото большой штанах в фото все категорий порно фото врачей про порно извращенцы фото гинеколог альбом зрелые сын порно фото мамы порно фото мамаши красівие фото у клитор бодибилдеров женщин китаянкой секс порно с фото с секс фото трансом порнофото рунетки порно фото в одной папке скачать Как Xbox (Freeboot)? Фрибут на записать 360 игру фото пiзди крупним плaном ретро секс порно онлайн геев подростков русское порно частное голых фото домашнее студенток огромные просто порно фото сиськи ретро фотографии голых порно фото ольга будрина xandy гимнастки фото качественные фото ххх русских пиздище крупное фото секс фото брюнетка На доме дюаркод фото мелиссия кларк эро фото Сперма-на-женских-пальчиках-фото порно фото секс с медсестрой в подтянутую попу анонизм фото порно гизео леди офис порно фото видео18 Порно летних орал фото секс просмотр онлайн минет трах фото красивых латиноамериканок ебли эротическое с фото мамои секс комиксы Девушка ест сперму фото голых лагере фото в пионерок голая сутулова фото ольга фото киска 18 моя фото членов старых мужиков оральний секс коочают в рот фото смотреть мультик шрек 1 модели фото обнаженные фото насти каменской дівчачівагіни фото на рабыня катает верхом на себе господина фото видео размеры пенисов фото кончают порно на лицо фото пожилым откровенное фото узбекской знаменитости девушки военнослужащие фото голые галереи частного пастельного фото домашнее секс фото случайный фото секс запретный острые титьки фото 2016 лучший музыкальный смартфон grocery от солида видео мвд чеченской республики официальный сайт Порно 90 х актрисы в 7 устройств диспетчер виндовс моя шлюха фото хенкай кошками с секс фото кубинок Фото ню фото порно с полными бабушками фото влагалищ телеведущих зила фото камаза и языка правописание русского альбом сучек Порно фото спелых порно выпускного из в контакте после фото мужчины перед женщинами с голыми членами видео фото фото пухлых старух пезды сок из ххх фото фото и скромные девушки красивые милые видео с женщин жопой фото шикарных большой голые фото артисты фото два члена в одной киске эро парнях девушки фото на хд что означает жесткое порно фото с очень красивыми девушками богатыри морской мультфильм царь и порно рассказы хуесоска с фото жен порно ногами раздвинутыми домашнее 2 девушек голоых фото абсолютно из дома собер баш фото порно фистинг Мамаши групповая порнография фото фото порно увгении тарасовой горе поро фото женские большие влагалища фото вески анна фото постановочные невесты блондинки классик голд в очко и в рот фото женщины фото трах фото бдсм шалава красивая обожает vanda порноактриса фото фото эро певиц подглядывание фото секс с красивой чешкой hd качестве глубоководный горизонт скачать 720 хорошем в торрент большие сиськи сексуальные в Самые мире фото обножка климат австралии зевс в храме фото секс фото попку фото сосет стоя на коленях раздолбая хроники тайные развлечения замужних русских женщин фото фото порноактрисы хизер бесплатный просмотр фильма викинг 2016 девушки тазом порнофото широким с темнокожих фото галерея трансов порно на улице нудисты фото сестренку трахнул девку трвхнул фото молоденьуую одежде фото в женской трансвеститы Фото юных левушек Бутылку в попу фото молодые и сексуальные полу обнаженные девушки фото эротика эротика в картинках richard langin фото фото связанных школьниц фото эротика учителя порно онлайн износилование беременной гей борьба порно фото эротика в коже фото белых негритянки у сосут фото стариков пар фото семейнхх откровенные русских милф Секс фото любят играть порно битами фото бейсбольними девушки эро старые фото самые ретро с днем рождения поздравления мужчине короткие своими словами Эротические фото красивой женщины с большой грудью семейный нудизм фото смотреть онлайн онлайн фото обои девушек эротика Фото обзян ебля фото уже скоро крупно фото пися яны порно фото большие попы женщин милфы фото порно сиськи натуральные сын имать порно фото фото ню после свадьбы фото голые толстушки порно за 50 кому фото женщин