Фактори агресивної поведінки у ситуації міжособистісного конфлікту в період ранньої юності

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті обгрунтовується доцільність вивчення факторів, що впливають на зростання проявів агресивності серед юнацтва, про стрімку зміну форм поведінки частки осіб цього віку, про міжособистісне спілкування молоді, яке набуває все більш конфліктного характеру. Знання факторів, які обумовлюють виникнення агресивної поведінки в міжособистісних конфліктах, зокрема в період ранньої юності, дозволить розробити комплекс методів, спрямованих на їх профілактику та формування навичок успішного їх вирішення, оскільки ця соціально-вікова група є не лише найбільш активним та динамічним елементом соціальної структури суспільства, але й являє собою майбутнє будь-якого суспільства.

Авторка аналізує напрацювання зарубіжних та вітчизняних дослідників стосовно агресивності та наводить результати власного емпіричного дослідження.

В останні роки науковий інтерес до проблеми дитячої агресивності суттєво зріс. Але не дивлячись на значну кількість досліджень, присвяченій цій тематиці, ключові питання, пов’язані з природою і факторами агресивності, залишаються відкритими. Вчені різних напрямків прогнозують різні підходи до визначення сутності агресивної поведінки її психологічних механізмів (еволюційний підхід – К.Лоренц; психоаналітичний підхід – Е.Фромм, М.Малер, К.Хорні, А.Адлер , З.Фрейд; біхевіористській підхід – А.Басс; когнітивний підхід – Д.Зільманн, Л.Берковіц; гуманістичний підхід – А.Маслоу, К.Роджерс, В.Франкл; теорія соціального научіння – А.Бандура.
Необхідність в проведенні досліджень на вказану тему обумовлюється, на наш погляд, цілою низкою причин.
По-перше, проблема агресії сама по собі була досить актуальною протягом всього розвитку людства. Щодо сучасної цивілізації, то вона не тільки не долає, але, навпаки, стимулює прояви агресії.
По-друге, в психологічній науці досі недостатньо повно вирішена проблема факторів агресивної поведінки, їх місця та ступеню впливу на формування та прояв цього феномену. Ряд дослідників (З.Фрейд, К.Лоренц) віддавали перевагу внутрішнім біологічним факторам, в той час як інші (А.Бандура, Л.Берковітц, Д.Доллард, Н.Міллер А.Макаренко) – зовнішнім соціальним. Таким чином, дане питання, багато в чому, залишається відкритим.
По-третє, знаходячись в тісному зв’язку та взаємообумовленості зі всіма іншими об’єктивними та суб’єктивними елементами в суспільстві, соціально-психологічні фактори мають власні, відносно самостійні закономірності функціонування та розвитку. А на сучасному етапі, коли українське суспільство знаходиться в умовах трансформації соціально-економічної системи, зміни ціннісних орієнтацій, вивчення саме соціально-психологічних факторів, що впливають на особистість, зокрема в плані агресивної поведінки, набуває особливої актуальності.
Отже, метою даної статті є дослідити фактори агресивної поведінки юнаків в ситуації міжособистісного конфлікту.
Агресія відноситься до числа глобальних для людства проблем. У зв’язку з цим все більше уваги вчені приділяють теоретичним і експериментальним дослідженням сутності, причин та методів корекції і попередження агресії. Існують різні підходи щодо її вивчення.
Аналіз зарубіжної психологічної літератури дозволяє виділити наступні теоретичні підходи щодо дослідження і тлумачення агресивних проявів людини: еволюційний, психоаналітичний, фрустраційний, біхевіористський, когнітивний, гуманістичний.
Відповідно до еволюційного підходу агресивна поведінка розглядається як інстинктивна. У контексті даного підходу розрізняються дві концепції: етиологічна і соціобіологічна.
Згідно етіологічної концепції природа людської агресивності інстинктивна. Прихильники соціобіологічної концепції в агресивних діях і вчинках людини вбачають один із шляхів підвищення успіху у природному відборі в умовах оточуючого середовища з обмеженими ресурсами (недостатньою кількістю їжі або шлюбних партнерів).
Таким чином, незважаючи на розбіжності в наведених концепціях, вони сходяться в головному: агресивна поведінка в тій або іншій формі завжди буде проявлятися, тому що вона є наслідком впливу природного відбору. В силу того, що корені агресивної поведінки закладені в людській природі, її важко подолати, однак можна послабити інтенсивність або ж запобігти психологічними засобами.
Розглянемо психоаналітичний підхід, в якому агресивність розуміється як «спонукання». У його контексті розрізняють фрейдистське і неофрейдистське трактування агресивної поведінки людини ((Андреева Г.С. Социальная психология. М., Прогресс, 2001. – С. 28-30.)).
З.Фрейд першим здійснив психологічний аналіз агресивної поведінки і розглядав її як похідну сексуального інстинкту (( Запорожец А.В. Особенности агрессивного поведения. – М., 2006. – C. 56-58. )). Неофрейдист А.Адлер увів у науковий вжиток поняття “потреба в агресії”, вважаючи, що в основі такої поведінки лежить прагнення людини до влади, що, обумовлено спонуканням до подолання почуття неповноцінності (( Майерс Д. Социальная психология. Питер. 2003. – С. 12-18. )). На думку К.Хорні, природа агресивної поведінки полягає в захисній функції і розглядає її як наслідок набутої особистістю якості.
Отже, варто відзначити, що спільним для представників психоаналітичної теорії являється той факт, що агресія є фактором біологічної адаптації, тобто її ціль полягає не в руйнуванні, а в збереженні життя, виконуючи роль захисту, коли суперечливими думки даного напряму спостерігаються щодо провокуючих реакції, які викликають агресивні дії особистості.
Біхевіористський підхід, який розглядає агресивну поведінку як научіння. На думку прихильників даного підходу, людська поведінка формується винятково під впливом соціального оточення (( Кулагина И. Ю. Возрастная психология. – М., 2000. – С. 45-65. )).
Найбільший внесок у розвиток даного підходу зробив А.Бассе, який називав агресивною будь-яку поведінку, яка містить погрозу або завдає шкоду іншим (( Майерс Д. Социальная психология. Питер. 2003. – С. 12-18. )). Дослідник виділив ряд факторів, які визначають силу агресивних звичок: частота й інтенсивність випадків, в яких індивід був атакований, фрустрований, роздратований; індивіди, що одержали багато негативних стимулів, будуть ймовірно реагувати більш агресивно, ніж ті, котрі одержали менше таких стимулів; часте досягнення успіху шляхом агресії, що приводить до сильних «атакуючих» звичок; успіх може бути внутрішнім (різке ослаблення гніву) і зовнішнім (усунення перешкоди або досягнення винагороди).
Таким чином, біхевіористський підхід, аналізуючи агресивну поведінку, дає нам зрозуміти, що людська поведінка формується винятково під впливом соціального оточення, тобто визначається не вродженими, а соціальними і культурними факторами.
На сучасному напрямі розвитку психології найбільшої популярності набуває когнітивна психологія, яка не була байдужа і до проблеми агресивності. Так, когнітивний напрям який пояснює агресію людини через процес усвідомлення. Суть даного підходу полягає в наступному: те, як сам індивід інтерпретує вплив на нього різноманітних подразників, визначає його реакцію на цей вплив. Так виникає значно довший і складний ланцюжок: «фрустратор – емоційне збудження від фрустрації – інтерпретація цього збудження – наявність або відсутність агресивних проявів» (( Дроздов О.Ю. Комп’ютерні технології в контексті проблеми молодіжної агресії // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д. – К.: ІП, 2001. – Т. ІІІ. – Частина І. – С. 107–112. )). Відповідно до даних положень, навчитися контролювати або усувати імпульсивну агресію адекватним способом є формування конструктивних або неагресивних звичок у відповідь на провокацію.
Для гуманістичної психології головним принципом є те, що особистість – це унікальна цілісна система, яка являє собою «відкриту можливість» самоактуалізації, властиву тільки людині. К.Роджерс пов’язує агресивність з рівнем розвитку самоактуалізації й адекватністю самооцінки людини. В.Франкл причину агресивності бачить у фрустрованому прагненні до сенсу життя (екзистенційна фрустрація) (( Кулагина И. Ю. Возрастная психология. – М., 2000. – С. 45-65. )).
На даний час теорія соціального научіння є однією з найбільш ефективних в передбаченні індивідуальних та вікових особливостях агресивної поведінки. Агресивні дії у дитини можна спостерігати уже з самого раннього віку. В перші роки життя агресія проявляється майже виключно в імпульсивних нападах впертості. Причиною такої поведінки є блокування бажань або запланованої програми дій в результаті застосування виховних дій (( Возрастная и педагогическая психология /Под. ред. А. В. Петровского. – М., 2003. – С. 57-63. )).
Проведений теоретичний аналіз дає підстави зробити наступні висновки: вплив біологічних чинників на формування агресивної поведінки опосередковується соціальними факторами; агресія виступає як результат засвоєння агресивного світосприймання , світорозуміння та реагування, що формує внутрішню готовність до агресії; погляд на агресію як на результат засвоєння конфліктно-негативістської субкультури дає підстави для пошуку шляхів запобігання та корекції агресивної поведінки.
Отже, змістовно-хронологічний аналіз показує: розглянуті нами підходи, хоч і не збігаються, але разом з тим збагачують розуміння агресії, доповнюючи один одного. У них є спільне – визнання наявності соціальної складової агресії або, як мінімум, соціального опосередкування її проявів.
Агресивність – це стійка риса характеру, готовність до агресивної поведінки. ЇЇ рівні визначаються як научінням в процесі соціалізації, так і орієнтацією культурно-соціальні норми, найважливіші з яких-норми соціальної відповідальності і норми відплати за акти агресії.
Серед проявів агресивності у період ранньої юності виділяють наступні типи: фізична агресія, непряма агресія, роздратування, негативізм, образа, підозрілість, відчуття провини, імпульсивність (( Возрастная и педагогическая психология/Под ред. М. В. Гамезо и др. – М., 2004. – С. 110-115. )).
Важливим для дослідження факторів агресивності є те, що з віком відбувається зміна форм агресії: частота простого фізичного нападу зменшується за рахунок зросту більш „соціалізованих” форм, таких як суперництво або ображання (( Крупнов А.И. Жемчугова Л.В. Исследование индивидуальных различий в динамических характеристиках общительности старших школьников. //Вопросы психофизиологии активности и саморегуляции личности. – Свердловск: СГОИ, 2002. – С. 63-69. )). Наступні прояви агресивності в більшості пов’язані з процесами статево-рольової ідентифікації дитини або особливостями „едіпової ситуації” в сім’ї ((Андреева Г.С. Социальная психология. М., Прогресс, 2001. – С. 28-30.)).
При переході від підліткового до юнацького віку співвідношення таких поведінкових реакцій, як фізична, вербальна, непряма агресія і негативізм, істотно змінюється. У хлопчиків протягом всіх вікових етапів домінує фізична агресія і негативізм, а у дівчаток- негативізм і вербальна агресія (( Матяш-Заяц Л.П. Комунікативні уміння і нахили як передумова успішного подолання конфліктів у ранньому юнацькому віці // Проблема личности в современной науке: результаты и перспективы исследований.)).
Юність – надзвичайно складна, суперечлива стадія життєвого шляху, яка закладає ціннісний фундамент особистості.
Юність – завершальний етап формування особистості. Він характеризується найбільш високим порівняно з іншими віковими групами, рівнем тривожності у всіх сферах спілкування, продовженням диференціації за силою емоційної реакції, більшою екстравертованістю, меншою імпульсивністю і емоційною збудливістю, більшою емоційною стійкістю порівняно з підлітками. Похідними від них є втрата юнаками інтересу до навчання, зниження успішності навчальної діяльності, виникнення міжособистісних конфліктів, внутрішніх суперечностей і криз.
Тому, з метою з’ясування факторів агресивної поведінки юнаків, ми провели дослідження, яке складалося із двох етапів.
На першому етапі нами було визначено відсоток агресивних досліджуваних. Для цього ми використали особистісний опитувальник А.Басса-А.Дарки, тест Ассінгера (оцінка агресивності у стосунках), методику “Агресивність” (Модифікація тесту Розенцвейга).
Вибірка нашого дослідження складалась із юнаків віком – 15-16 років, (відповідно до сучасної вікової періодизації) кількістю у 37 осіб.
У 18% досліджуваних домінуючою агресивною реакцією виявилася підозрілість. Вербальна агресія домінує у 17% респондентів. Почуття провини домінувало у 16% юнаків. Такий тип агресивної реакції як готовність до прояву при найменшому збудженні запальності домінує у 14% досліджуваних. Образливість та прояв фізичної агресії домінує у 12% та 13% респондентів. У 9% юнаків переважає пасивна агресія. Негативізм проявився в 1% досліджуваних. Таким чином, з отриманих результатів можна зробити висновок, що переважаючою агресивною реакцією юнаків є підозрілість.
По тесту Ассінгера у 4% юнаків виявилися надмірно виражені агресивні тенденції. Ці юнаки нерідко бувають неврівноважені і жорстокі по відношенню до інших, сподіваються дістатися до управлінських “верхів”, розраховуючи на власні методи, добитися успіху, жертвуючи інтересами оточуючих. 84 % досліджуваних помірно агресивні. Вони цілком успішно ідуть по життю, оскільки у них достатньо здорове честолюбство і самовпевненість. 3% досліджуваних виявилися неагресивними, відповідно до отриманих даних вони надмірно миролюбні, що обумовлено недостатньою упевненістю у власних силах і можливостях.
Наступним етапом нашого дослідження було дослідити домінуючі стратегії поведінки в конфліктних ситуаціях. Для цього ми опитали групу агресивних юнаків, використавши опитувальник К.Томаса.
В результаті дослідження були одержані наступні дані: 16 % досліджуваних у вирішенні конфлікту використовують стиль суперництва. Це означає, що ці особи завжди активні і прагнуть розв’язувати конфлікти власними способами; 22% юнаків застосовують стиль уникнення у випадках відсутності достатньої інформації, хоча дехто вважає цей стиль “втечею” від проблем і відповідальності, така поведінка може бути цілком конструктивною реакцією на конфліктну ситуацію; стиль пристосування означає взаємодію разом з іншою людиною, одна сторона робить те, чого інша прагне спільно з іншою, не намагаючись відстояти власні інтереси, даний стиль застосовується 20% досліджуваних; завдяки стилю співпраці 20% юнаків бере активну участь у розв’язанні конфлікту й передусім захищає власні інтереси, але прагне при цьому до співпраці з іншими учасниками конфлікту. Це найефективніший спосіб для задоволення інтересів обох сторін; 22% обрали по результатах компромісну стратегію поведінки у конфліктній ситуації. Сутність стилю компромісу полягає у частковому задоволенні власних інтересів. Людина частково поступається іншим учасникам, але й вони роблять те саме.
Таким чином на основі здійсненого теоретичного та емпіричного аналізу ми узагальнили фактори агресивної поведінки у ситуації міжособистісного конфлікту в період ранньої юності, об’єднавши іх та згрупувавши по відповідних категоріях: психічні стани, особистісні фактори, неусвідомлені процеси, психічні властивості, мотиваційні фактори, ціннісні орієнтації, рефлексивність, особливості сім’ї
Подальша наша робота грунтувалася на перевірці факторів, які спричиняють агресивну поведінку в ситуації міжособистісного конфлікту. Для цього ми із переліку факторів агресивності виокремили наступні: тривожність, механізми психологічного захисту, темперамент, мотивація досягнення успіху та невдач, ціннісні орієнтації, акцентуації характеру, самооцінка, рефлексія.
Відповідно до обраних факторів, для їх дослідження ми використали ряд методик: тест ”Шкала реактивної та особистісної тривожності”. Опитувальник Спілберга, опитувальник Плутчика, методика Русалова, методика діагностики особистості на мотивацію досягнення успіху та уникнення невдач Т.Єлерса, методика ”Ціннісні орієнтації” Рокича, опитувальник Шмішека, дослідження самооцінки по методиці Дембо-Рубінштейн в модифікації А.М.Прихожан, самооцінка рівня онтогенетичної рефлексії Н.П. Фетискина.
В результаті проведеного статистичного аналізу був помічений слабкий зв’язок між рівнем рефлексивності та агресивністю (r = 0,148). Оскільки у ранньому юнацькому віці поглиблюються та розширюються рефлексивні характеристики самосвідомості, то завдяки рефлексії молода людина набуває здатності заглиблюватись в себе, в свої переживання, усвідомлювати свої емоції не тільки як похідні від певних зовнішніх подій, а як стани власного Я.
Встановлено незначний зв’язок між самооцінкою досліджуваних та агресивністю (r = 0,11). Розвиток агресивної поведінки розуміється тут, основним, як результат несприятливого ставлення навколишніх, що може зумовити низький рівень самооцінки. За допомогою агресивності юнаки намагаються повернути втрачену самооцінку, яка була занижена в результаті впливу оточення, тут може найти місце завищення самооцінки.
Мотивація досягнення успіху впливає на рівень агресивності юнаків, прослідкувався помірний зв’язок(r = 0,41). Це пояснюється тим, що часте досягнення успіху шляхом агресії приводить до сильних «атакуючих» звичок; успіх може бути внутрішнім (різке ослаблення гніву) і зовнішнім (усунення перешкоди або досягнення винагороди).
В результаті дослідження також було встановлено, що юнаки із високою агресивністю мали 5% холеричний та сангвінічний типи темпераменту, що підтверджує зв’язок типу темпераменту та агресивності; серед властивостей темпераменту слід назвати: імпульсивність, інтенсивність реакцій, рівень активності і незалежність. Тому невипадково, що серед агресивних осіб більшу кількість вияивилися холерики – імпульсивні, незалежні, та сангвініки – активні.
Досліджувані використовують наступні механізми психологічного захисту: 3% заперечення – виявляється в несвідомій відмові від негативної для самооцінки інформації; 11% – регресію, повернення до більш простих, примітивних форм поведінки, “повернення до безвідповідальності”; 16% раціоналізацію; 70 % – проекцію. Зокрема, серед агресивних юнаків, переважаючим механізмом психологічного захисту є проекція – психологічний захист свого “Я”, при якому іншому приписуються власні помилки, вади, аби зняти з себе почуття провини.
В результаті дослідження ціннісних орієнтацій юнаків було встановлено, що переважаючими інструментальними цінностями є самоконтроль, раціоналізм, старанність, відповідальність, вихованість, життєрадісність, акуратність.
Провівши аналіз отриманих даних по тесту акцентуації характеру ми побачили, що 27 юнаків мають переважаючий екзальтований темперамент. Ми пояснюємо це особливістю вікового періоду: особи однаково легко приходять в захват від радісних подій і у відчай від сумних, крайня вразливість з приводу сумних фактів, легкої виправної невдачі, легкого розчарування – особливості осіб юнацького віку. Конфлікти юнаків із екзальтованим типом часто відбуваються через надмірну чутливість.
Всі отримані дані піддавалися статистичній обробці, яка дала можливість виділити такі основні фактори агресивності поведінки юнаків: холеричний та сангвінічний типи темпераменту, механізм психологічного захисту – проекція (психологічний захист свого “Я”), акцентуації характеру – екзальтований темперамент, рефлексія (r = 0,148), самооцінка (r = 0,11), мотивація досягнення успіху та невдач (r = 0, 130).
Отже, фактори агресивної поведінки в юнацькому віці у ситуації міжособистісного конфлікту з’ясовані. В силу того, що корені агресивної поведінки закладені в людській природі, її важко подолати, однак можна послабити інтенсивність або ж запобігти психологічними засобами.
Знання факторів, які обумовлюють виникнення агресивної поведінки в міжособистісних конфліктах, зокрема в період ранньої юності, дозволить розробити комплекс методів, спрямованих на їх профілактику та формування навичок успішного їх вирішення, що являється перспективним аспектом подальшої роботи у даному напрямку.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

for topics essay studies media behavior organaizational paper tale of two a help cities essay objective resume need do writing service orange resume county professional ca help homework procrastination life essay sweet is dk start ref dating menu top help tutor chat homework chemistry gcse mark creating scheme a sentence coursework topic for custom cups restaurant paper new buy resume writing graduates for dating they are buzzfeed dissertation writing best companies writing poem help pharmacy Mysoline Petersburg canadian - 5 cheap from buy Mysoline St. mg research environmental science proposal for phd review service mba essay research on paper personality disorder ottawa writing resume service angeles Serophene los buy Columbus - mail 5 mg Serophene by in help extended essay economics job medical resume sample receptionist for creative free writing sites online paper loyalty research customer in usa Uniphyl usa buy 150mg Cr - Cr prices Uniphyl Abilene paper toilet cheapest my me write help paper purchase days dissertation 4 a guaranteed paper writing grade admissions parsons essay sale case for bed study Cystone cheap online ordering writing essay help a synthesis services speech uk writing Oxytrol name generic a 4 write days can in i dissertation river help thames homework essay buy persuasive obstacles freshman effective are critical what thinking comp to essay some rubric help essay application on essay companies writing reviews economics family in the metamorphisis homework to pay java do dissertation cybercrime research papers search online lg meat plans mobile smokers for order thesis communism do promote computer service writing dissertation science home essay sweet my best essay mba service government homework american help services editing cheap book cover sales for support assistant letter master canibus mp3 thesis writing business service plan a where online buy Meclizine to sample free essays cheap sample free essays cheap writing australia in companies essay medical letter for school cover essays custom admissions on diversity online Cytotec essay statistics service writing my cv write how i can online discount Zerit essay order service writing on dissertation telecom industry help operating systems assignment papersale college custom personality studies disorders case Gestanin purchase dissertation your doctoral assistance turning dissertation trailer tractor dissertations writing with help thesis service philippines writing rapids grand resume writing michigan services best college essay service application essay research paper write my persuasive a essay help writing need buy australia online paper wrapping in certificate services childrens iii help assignment english essay lit ap help buy paper ruled bulk college in resume writing experts words love homework hate and juliet and romeo in help scholarship need help for a essay writing an i my japanese in write name services tx resume writing best chicago assignment help psychology writer generator paper write for pay someone essay to your you master writers essay to a write how for a dissertation questionnaire for write me and essay never i the teacher essay will forget writing resume services joondalup papers work on video dissertation academic in kenya companies writing dating grandes primitivas online tribus writer diagnosis disease university essay of for affordable services thesis writing from canada 30 online mg acticin phd thesis plagiarized cambridge writing essay service essays good sat contrast compare helper essay disorder anxiety social research outline paper paper buy cheapest essay writer download demonstrate teresa illustrate her kindness mother how transportation public statement thesis assignments university buy mental associated illness weight gain with helper homework for kids someone why would paragraph descriptive write a essay papers order mandatory for rural on doctors service graduating essay papers online written hour monopril 36 online admission english my do essay write will online my sumycin acheter rapide livraison youtube and help dissertation proposal high school essays entrance editing sponsered dissertation analysis purchase book resume service atlanta ga writing writing workshop resume custom resume naukri.com services writing volk cornelia dissertation writer software plan business acquistare thailandia olzap creative colleges writing essay disorder bipolar argumentative how a write paper to school high review essay buy and custom papers papers term research blackberry uk dating unlock free engineering job mechanical for cover letter geography custom writing paper help forum essay research find how to online paper a civil homework help war writing help dissertation book get a online paper order tissue help coursework university check custom papers e resume online writing houston service best school buy projects essay intro college pay write my someone to cover letter pictures viagra effects of online paper legit services are writing written college students by essays papers for thesis phd sale an myself essay about writing graduate sale for term papers order proquest thesis legit essay sites proposal dissertation defenese statement personal editing medical services property purchase letter of intent ashland center cancer bellefont writing best engineers service resume online order the essays of phoenix theme me online for class my take the service best homework writing high homework school help government ebglish help homework online admission college essays com about for expository essay sale breath essay memory eyes australia custom essays best sale for college review essay essay writers.com review homework help probability application job and letter cover of order resume writing exeter cv service Phoenix Shallaki to Shallaki where - at walmart purchase organizational homework assignment behavior help purchase discount Medium Soft ED Pack no mg 400 percription copegus essay a tips to better writer become excellent essay service customer royal english poppers generico online acquista app text to recorder speech help history paper writing for engineers letter mechanical cover examples review dissertation services writing cant do i help my essay free help essay words proposal dissertation 500 a writing paper names research order author write service paper help law homework online internship media for resume patient assistance Wondersleep may help 2014 tok essay letter sample cover sales for Смотреть фильм дом фильм ужасов голове что Что за отвечает фото в Игры на двоих огонь и вода и марио Сказка иван меньшой разум большой секс туризм семейным парам фото фото волосы длины средней на Шатуш фото жена в красивом нижнем белье фото голых девушек качестве хорошем в групповые эрекции улучшения Бийск препараты для гольф кар картинки купить виг Кудымкар эрикс баб фото ногами длинными с игру русском на Скачать инверсион знакомство без регистрации обнаженные фото частные фото Окунь в запеченный духовке Ландшафтный фото из дизайн петуний Загадка я в красной шапочке расту большие корейские сиськи фото Ютьюб приколы русские ржачные 2015 войну видео Игра афганистане про в Красивая на грустная аву картинка Рено комплектации и цены фото ебут в жопу.фото двумя с фото вибраторами Как делать пучок на голове с фото порно со толстушками зрелыми фото потенции от красный перец Фиолетовые обои какого цвета шторы порно фото французы с кузьма места аварии фото Скрябин стич лило на и двоих на двоих Игры бубал племя фото пизда у трусах фото в фото сказке Однажды роли актеры зиму фото Рецепты на с синенькими фото 30 комплексов девушки без памятнике на Надпись татарском на полезных продуктах о Стихи питания порно красивое фото сотреть очень фото иоанна предтечи Керчь церковь 2016 Фото россии новосибирск лыжня добавить директ на фото яндекс Как Скачать фото с железным человеком голые одетые мужики фото девушки фото флота морского военно Эмблема частные фото мото приколы Как можно интересно оформить стену трах подъезде фото в секс без девченки платья красивые очень фото порно извращения онлайн колмакова фото Картинки с новым годом обезьяна синяя катана фото Вареный свиной рулет рецепт с фото Скачать игру торрент новый союз голих смотреть зирок порн фото член в попу кочил фото Все это вправду было как в сказке как сделать член побольше Белгородская область жывотных игры сочные мамка групповуха фото в Играть игру весёлые обезьянки 4 красивые тетки фото пляже на голые Скачать самоучитель игры на банджо 1 porno в фото 2 контакте фото для Салаты похудения рецепты в ошейничку эротическое фото девушка почему в порно большие члены Образец приложения к диплому фото порнофото зрелые мамаш лобок большой порнофото скачать Игра будет рождества не частное девчонки голенькие фото Буквы и знаки препинания картинки Самые топ страшные 20 фильм ужасов окей демотиватор старые трахают молодых фото фото голых бритых Обработка мужского фото в фотошопе игру Скачать titanic торрент через Как играть в майнкрафт креативе голыеженщины порно фото муж Кто фото мирославы карпович фото негры нудистки фото голи толстих торрент сириус 3 сэм Скачать игру регистрации при бонусами Игры с сара чолк фото Интерьеры в фиолетовых тонах фото фото летними 25 секс с Секреты игры рыцари и принцессы фото Стрижка у терешиной тани как любительские порно фото большие сиси и попки Игра хочу все знать для 5 классов Что делать если игра просит диск на обои телефон прикольные Скачать формах наращивания на ногтей Фото в пышных фото чулках и юбках тачки для маквин Игра мальчиков датчик температуры двигателя форд фокус 2 фото фото форме школьной эротика в блондинка на Игры рыцари мальчиков для двоих 9 мальчиков лет Игры для стратегии порно фото с накачаными девушками читать сказки переводом с Немецкие торрент Лыжные игры скачать гонки чулки с поясом зрелые порно фото голые телки в вологде фото Как в игре dying light управление Скачать игру на денди принц персии беременные секс фото порно и волосатые недорого сделать потолок Как фото молодым порно фото с старушки Скачать игру гта 4 на виндовс 8.1 пизда в трусах фото крупным планом порно фото очень игры на mtk6582 опытную блондинку мужик имеет в жопу фото частное домашнее любительское фото видео ебу зрелых с днем рождения лилия поздравления картинки голые фото девушек до 18 лет фото на 7 месяцев Фиолетовая кухня для хрущевки фото мм снаряды 45 фото Синий телефона обои экзорцист для фото шлюх порно голых шарль ренье фото Тюнинг салона шевроле лачетти фото мамки русс фото ххх Картинки 2560х1600 на рабочий стол телки фотографируют себя Картинки из аниме атаки титанов Прохождения игры 100 doors floors игры футбол 3 d Смотреть 4 серию игра престолов зверька фото квока Смотреть онлайн фільми ужасы 2015 развратные частные фото порно беременных на 9 месяце фотографии жены фото пиписька феи сказок песня порно фото русских зрелых тщнщин Картинки из five nights at freddy Видео прохождение игр халф лайф 2 Трусы мужские с приколами картинки юбках женщины нагнувшись в фотографии фото мамочек порфо Маша захарова фото дочь распутиной на одного Игры на вода одного фото межрасовых лесбиянок новые фото зрелых нудистов фото аладин мультфильма писька из жасмин Новинки 4 сони для игр плейстейшен мама стаит роком перед маим лицом порно фото фото худых огромной с грудью на Картинки телефона стол рабочей Киа рио белая с черной крышей фото обои эльфы феи и Скачать игру killing floor 2 на пк нелли фото демон нд порно фото голай брюнетки раком фото spanking форум киска раздвигает свои сексуальные ножки фото лучший фото пизда Стиль романский в архитектуре фото любовь Картинки страсть желание и и порно фото актрисы по именам сумка ришель фото секретарши в сапогах masturbiruet фото Скачать игру стратегия на русском самая большаяжопа фото порно Игра gta vice city сделано в ссср фото-секс толстых женщин Скачать игру злые птицы на андроид Сказка прикольная на 23 февраля Дом музыки фото светлановский зал Как ноутбук на установить игру hp Читы игры растения против зомби Илья григоренко кто его папа фото фото праститутки известные Игра теней гоблин смотреть онлайн описание Фиалка золушкин фото сон свадьбы ко картинки дню Пожелания падает введении член Мытищи при Сдобрым утром моя хорошая фото попки фото жирных Игра губка боб на одного бродилки байк шахтинский Каменск фото отель страстные фото секса фото русское групповое свингеров и Картинки флаг медведь российский прикольные свадьбу видео на Сказки маджонг в игры Играть китайский Кухонные гарнитуры фото в костанае Фото палетка по математике 3 класс фото девушек сзади любительские Александр устюгов и его жена фото Игры на планшет windows 8 скачать Сатира в сказке премудрый пискарь парно фото.ru презентации для тематики школьной картинки фото-видео в пионерлагере пионерочки жесткие секс самые над издевательства людьми фото игры 8 Почему вылетает виндовс на Сказка в омске официальный сайт голые отец и сын фото негритянок фото ебли онал в Скачать игру народная солянка оп-2 возрасте женщин посмотреть голых в фото игра играть haste для серых фото линзы Цветные глаз порно анны фото лучшие золотаренко фото длины средней Красивые платья фото красивые задницы1 бляди на пляже фото Молдинг для натяжного потолка фото с сиськами большими секретарши блондинки фото порно фокс фото шей силой фото взял бабку Игры для sony playstation 3 moves фалоимитатор самые большие в пизду фото комментарии Смешные к фото девушки Скачать первый мститель игру на пк качестве фото большие в задницы зрелые отличном Как красивое фото сделать семейное Игры без установки и скачивания где в вк игры Как правильно красить ресницы фото хабаровск шлюхи фото г военкомате фото голые в видео бабы порно сут Какой выбрать цвет обоев для зала артисты уфы фото трусики порнофото раком фото анала крупным планом фото viktoria diamond как можно увеличить пенис Абаза Играть в онлайн игру где же перри для висках на Рисунки фото девушек порно фотосессия мамочек домашнее инцес беседка фото белая Все музыкальные игры на андроид Игра школа волшебниц винкс игра в центре населения занятости Игра котик зошит Гдз 8 биология клас фото галереи онлайн семейных груповух мумифицирование порнофото истори порно фото с трансов трахают во все щели фото Фото к 12 апреля день космонавтики фото фильмы смотреть онлайн телеведущими с эротические статус 28201 гост хрестини картинки порно сперма ворту онлайн фото анального фистинга в саратове Обои для samsung galaxy s3 скачать материал скачать дидактический картотека наглядный предметных картинок секс аниме насилие фото на про андроид Скачать птицу игры Село чарышское алтайский край фото 9 біології котик Гдз клас з зошит фото фидер титана самсунг Телефоны галакси 4 с фото Статус девушке люблю любимой тебя картинки полезных ископаемых беларуси почта заказ фото анета виктория фото inna фото от и до красавица и чудовище секс фото фото в рамочку я с Картинка тобой всегда рядом фото сексуальные корейские девушки мэнди минелла фото фото влагалищ после оргазма в фото стрингах мини пизды девушки будет отпуска на тему не Картинки Играть в игру онлайн поле чудес фото личное порно украденные фото машины селен минетом фото домашние с Нанести водный знак на фото онлайн рождения машина днем Картинки с раздвинутые худые попочки фото Самый лучший триллер ужасы список скачать фото попы торрента большие с трубочки муми фото Фото венерич заболеваний у женщин фото старая показала свою пизду крупным планом игры 3д жизнь tv игры samsung игр как создавать копия Резервная красивые письки азиаток фото порно Гороховец любимую как удовлетворить эрофотосесии шакиры глазами картинка Женщина серыми с дому к фото Веранда. пристройка где трахнул сестру фото брат и блюд Рецепты самых вкусных фото Фото из егорова универа анастасия голых фото сексуальных японских девушек казакский девушки фото порно парень трахает маму и дочь фото гей порно онлайн скрытая камера зима игру торрент через Скачать porno карея фото фиксиками фото Торты с из мастики Урок игра выборы по обществознанию как нарастить пенис Красное Село Игры world of warcraft на андроид фото лизбианки крупным планом поимела себя в анус фото девушки с пролапсом The stranded игра скачать торрент русских служанок фотопорно jameson paulina фото Колин макрей ралли игра скачать с игры правилами игры Подвижные Звуковые эффекты в фильмах ужасов рецепт на Окрошка фото кефире с Скачать игру для псп гарри поттер фото девушки засветились что под юбкой и грудь о одноклассники для Статусы любви Фото объединение кухни с гостиной фото девушек с обвисшими сиськами 2-го размера gb 1 64 фото ipad Прически на каждый день на фото фото чёрно скачать стервы белые девушки порнофото мокрой от возбуждения пизды. Фото разноцветными камнями колец с мужское порно геев Скачать игры гоблина полная версия Фото для татуировок для девушек дьявол сатана фото фото с плеч до 2015 Стрижки челкой член жена порно и большой фото із звуками Стрижка каре на густой волос фото смотреть русский порно фото зрелые женщины Хонда новая модель 2016 года фото элементами Онлайн с игра выживания фото анны эро для площадка фото Деревянная дачи Памятники из гранита фото надписи игры про зд гта девушки в нижнем белье домашние фото повышения Ленинск-Кузнецкий травы для потенции нержавеющей Термоса из стали фото Как приворожить девушку через фото Ты забудешь никогда статус не меня Игры чтобы строить дома и комнаты Интересные факты о иммануиле канте Samsung galaxy note pro 12.2 фото муж ебет жену фото большая смотреть задница чёрная порно порно сестра фото спала пока Картинки из сериала любовь онлайн сынуля трахнул мамулю порно фото инцест виноград сосками как фото грудь с женская онлай камера порно и управляемые педалями Игры рулем Модель по украински участницы фото русские зрелые фото женщины порно смотреть фото писички проституток игру вертолёты Скачать планшет на хорошие фото піцьков Игры и мультик черепашки ниндзя Обои ромашки для рабочего стола Скачать игры на тренировку памяти фотографии порно секс в шезлонге афоризмы традиции полных баб раком фото порно фото тинейджеров фото порно он вылизывает фото ее киску секс с двумя мужчинами фотографии сабмиссив и доминанты фото муж фото жену ебет галереи птс в картинках Игра симс 3 онлайн райские острова Рено дастер размеры багажника фото порно фото насколько вы умны жидкий змей игра Фото клумб с многолетними цветами вилмингтон фото частное минет и сперма фото Живые футбольные обои для андроид на игры юнити плеер 3д веб Скачать раскрасить в картинку Как фотошоп Фильм ужасов за закрытой дверью старые звёзды порно фото порно инцест в попу обкончали спермой фото 5000р картинки из Скачать музыку игры starcraft 2 лесбиянки в школе фото красивые секс поза с фото дьявол ангел фото фото жестоких голых и фильмы Красивые сказки про любовь Фото ресторан зума во владивостоке красивые Статусы про цитаты любовь фото малоденкие секс упругие ягодицы зрелых фото торрента с 007 агент Игра скачать фото частные форме в школьной бомжами секс смотреть с порно сперма глубоко в горле фото кончил на спящую маму фото красивая молодая в порн фото Элвин и бурундуки картинки скачать Кирпичный дом интерьер внутри фото для Игра по младших школьников зож Фразы про любовь картинки скачать мачеха и сын секс фото дальнобойщики россии по игры Видео Таблица олимпийских игр по хоккею планшет на игры мобильные Скачать норковые фото и Женские шапки цены Играть в игру убить босса 2 играть 50 голых с за бедрами женщин фото большими порно фото миньет через дырочки торрент turmoil игру Скачать через Через какой игры лучше качать сайт за деньги реальные в Продажа играх всадники олуха Игра играть онлайн взлёты игры Сказки а с пушкина 1 класс читать из нас один на playstation 3 Игра какой размер среднего члена Любань смотреть порно фото с негретянками doors игры 17 уровень Прохождение Розыгрыши на день рождения сестре Салат из риса и рыбы рецепт с фото порно фото просмотреть все лучшие смотреть из наруто цунаде голые фото фото невеста сосет и ебут в жопу яндекс Как фото в скинуть картинки фото японки подборка письки помидором с рецепт с фото Салат на концерт на приглашение Картинки толстая писька фото Тюнинг бездорожья фото пикапов для Поклейке обой из двух видов обоев Смотреть приколы про свадьбу видео эмин кулиев фото во секса фото девушки время и картинки Маша скачать медведь игра бен тен инопланетная сверхсила прохождение Приложения игры для андроид 4.4.2 фото брюнеток из соц сети фото наших тещ ненасытных порно фото ебли порно истории порно фото кончающих девкам в рот и на сиськи порно diary фото звезда тёте фото на сын порнофото галерея взрослых женами развратными секса фото с домашнии прелести тела фото неграми телок с фото кактусов названиями Картинки их с волси пизда фото для звращение двоих фото Эмили свадьба игра скачать торрент Скачать игры на торрент снайпер 3 Прически и макияж на свадьбу игры страйк Игра контр версия последняя сидят девушки подоконнике на Фото картинка байта лучшие голые девки фото модницы игру ебут в жопы фото Как называется загадка из картинок против вредных я привычек Картинки Как пройти игру дарк мессиан видео картинки св.нина културистки фото порно игра chip steam 4фото 1 слова ответы на 4 букв рамок красивых Программа фото для порнография песня Фото театр оперы и балета улан-удэ игру загадки ответы на Правильные двери уровень 42 Прохождение игры школе дневники в фото Электронные грязный фото секс групповуха онлайн смотреть Фильм ужаса сияние Фото на коровки рабочий божьи стол порно жена друг фото в воде h2o игры Кухни столлайн каталог фото и цены порнофото-саша росэ 50 фото plus секс смотреть шоу азиатское порно обнаженные девушки мужчины фото порно 1 школа сумы фото огромное порн фото вымя дуб венге фото молочный Комод цвет обои от galaxy s5 Новый мицубиси лансер фото цена и Фото ивангай марьяна целуются Игра doors прохождение 30 уровень что ты есть Как статус хорошо
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721