Фактори агресивної поведінки у ситуації міжособистісного конфлікту в період ранньої юності

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті обгрунтовується доцільність вивчення факторів, що впливають на зростання проявів агресивності серед юнацтва, про стрімку зміну форм поведінки частки осіб цього віку, про міжособистісне спілкування молоді, яке набуває все більш конфліктного характеру. Знання факторів, які обумовлюють виникнення агресивної поведінки в міжособистісних конфліктах, зокрема в період ранньої юності, дозволить розробити комплекс методів, спрямованих на їх профілактику та формування навичок успішного їх вирішення, оскільки ця соціально-вікова група є не лише найбільш активним та динамічним елементом соціальної структури суспільства, але й являє собою майбутнє будь-якого суспільства.

Авторка аналізує напрацювання зарубіжних та вітчизняних дослідників стосовно агресивності та наводить результати власного емпіричного дослідження.

В останні роки науковий інтерес до проблеми дитячої агресивності суттєво зріс. Але не дивлячись на значну кількість досліджень, присвяченій цій тематиці, ключові питання, пов’язані з природою і факторами агресивності, залишаються відкритими. Вчені різних напрямків прогнозують різні підходи до визначення сутності агресивної поведінки її психологічних механізмів (еволюційний підхід – К.Лоренц; психоаналітичний підхід – Е.Фромм, М.Малер, К.Хорні, А.Адлер , З.Фрейд; біхевіористській підхід – А.Басс; когнітивний підхід – Д.Зільманн, Л.Берковіц; гуманістичний підхід – А.Маслоу, К.Роджерс, В.Франкл; теорія соціального научіння – А.Бандура.
Необхідність в проведенні досліджень на вказану тему обумовлюється, на наш погляд, цілою низкою причин.
По-перше, проблема агресії сама по собі була досить актуальною протягом всього розвитку людства. Щодо сучасної цивілізації, то вона не тільки не долає, але, навпаки, стимулює прояви агресії.
По-друге, в психологічній науці досі недостатньо повно вирішена проблема факторів агресивної поведінки, їх місця та ступеню впливу на формування та прояв цього феномену. Ряд дослідників (З.Фрейд, К.Лоренц) віддавали перевагу внутрішнім біологічним факторам, в той час як інші (А.Бандура, Л.Берковітц, Д.Доллард, Н.Міллер А.Макаренко) – зовнішнім соціальним. Таким чином, дане питання, багато в чому, залишається відкритим.
По-третє, знаходячись в тісному зв’язку та взаємообумовленості зі всіма іншими об’єктивними та суб’єктивними елементами в суспільстві, соціально-психологічні фактори мають власні, відносно самостійні закономірності функціонування та розвитку. А на сучасному етапі, коли українське суспільство знаходиться в умовах трансформації соціально-економічної системи, зміни ціннісних орієнтацій, вивчення саме соціально-психологічних факторів, що впливають на особистість, зокрема в плані агресивної поведінки, набуває особливої актуальності.
Отже, метою даної статті є дослідити фактори агресивної поведінки юнаків в ситуації міжособистісного конфлікту.
Агресія відноситься до числа глобальних для людства проблем. У зв’язку з цим все більше уваги вчені приділяють теоретичним і експериментальним дослідженням сутності, причин та методів корекції і попередження агресії. Існують різні підходи щодо її вивчення.
Аналіз зарубіжної психологічної літератури дозволяє виділити наступні теоретичні підходи щодо дослідження і тлумачення агресивних проявів людини: еволюційний, психоаналітичний, фрустраційний, біхевіористський, когнітивний, гуманістичний.
Відповідно до еволюційного підходу агресивна поведінка розглядається як інстинктивна. У контексті даного підходу розрізняються дві концепції: етиологічна і соціобіологічна.
Згідно етіологічної концепції природа людської агресивності інстинктивна. Прихильники соціобіологічної концепції в агресивних діях і вчинках людини вбачають один із шляхів підвищення успіху у природному відборі в умовах оточуючого середовища з обмеженими ресурсами (недостатньою кількістю їжі або шлюбних партнерів).
Таким чином, незважаючи на розбіжності в наведених концепціях, вони сходяться в головному: агресивна поведінка в тій або іншій формі завжди буде проявлятися, тому що вона є наслідком впливу природного відбору. В силу того, що корені агресивної поведінки закладені в людській природі, її важко подолати, однак можна послабити інтенсивність або ж запобігти психологічними засобами.
Розглянемо психоаналітичний підхід, в якому агресивність розуміється як «спонукання». У його контексті розрізняють фрейдистське і неофрейдистське трактування агресивної поведінки людини ((Андреева Г.С. Социальная психология. М., Прогресс, 2001. – С. 28-30.)).
З.Фрейд першим здійснив психологічний аналіз агресивної поведінки і розглядав її як похідну сексуального інстинкту (( Запорожец А.В. Особенности агрессивного поведения. – М., 2006. – C. 56-58. )). Неофрейдист А.Адлер увів у науковий вжиток поняття “потреба в агресії”, вважаючи, що в основі такої поведінки лежить прагнення людини до влади, що, обумовлено спонуканням до подолання почуття неповноцінності (( Майерс Д. Социальная психология. Питер. 2003. – С. 12-18. )). На думку К.Хорні, природа агресивної поведінки полягає в захисній функції і розглядає її як наслідок набутої особистістю якості.
Отже, варто відзначити, що спільним для представників психоаналітичної теорії являється той факт, що агресія є фактором біологічної адаптації, тобто її ціль полягає не в руйнуванні, а в збереженні життя, виконуючи роль захисту, коли суперечливими думки даного напряму спостерігаються щодо провокуючих реакції, які викликають агресивні дії особистості.
Біхевіористський підхід, який розглядає агресивну поведінку як научіння. На думку прихильників даного підходу, людська поведінка формується винятково під впливом соціального оточення (( Кулагина И. Ю. Возрастная психология. – М., 2000. – С. 45-65. )).
Найбільший внесок у розвиток даного підходу зробив А.Бассе, який називав агресивною будь-яку поведінку, яка містить погрозу або завдає шкоду іншим (( Майерс Д. Социальная психология. Питер. 2003. – С. 12-18. )). Дослідник виділив ряд факторів, які визначають силу агресивних звичок: частота й інтенсивність випадків, в яких індивід був атакований, фрустрований, роздратований; індивіди, що одержали багато негативних стимулів, будуть ймовірно реагувати більш агресивно, ніж ті, котрі одержали менше таких стимулів; часте досягнення успіху шляхом агресії, що приводить до сильних «атакуючих» звичок; успіх може бути внутрішнім (різке ослаблення гніву) і зовнішнім (усунення перешкоди або досягнення винагороди).
Таким чином, біхевіористський підхід, аналізуючи агресивну поведінку, дає нам зрозуміти, що людська поведінка формується винятково під впливом соціального оточення, тобто визначається не вродженими, а соціальними і культурними факторами.
На сучасному напрямі розвитку психології найбільшої популярності набуває когнітивна психологія, яка не була байдужа і до проблеми агресивності. Так, когнітивний напрям який пояснює агресію людини через процес усвідомлення. Суть даного підходу полягає в наступному: те, як сам індивід інтерпретує вплив на нього різноманітних подразників, визначає його реакцію на цей вплив. Так виникає значно довший і складний ланцюжок: «фрустратор – емоційне збудження від фрустрації – інтерпретація цього збудження – наявність або відсутність агресивних проявів» (( Дроздов О.Ю. Комп’ютерні технології в контексті проблеми молодіжної агресії // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д. – К.: ІП, 2001. – Т. ІІІ. – Частина І. – С. 107–112. )). Відповідно до даних положень, навчитися контролювати або усувати імпульсивну агресію адекватним способом є формування конструктивних або неагресивних звичок у відповідь на провокацію.
Для гуманістичної психології головним принципом є те, що особистість – це унікальна цілісна система, яка являє собою «відкриту можливість» самоактуалізації, властиву тільки людині. К.Роджерс пов’язує агресивність з рівнем розвитку самоактуалізації й адекватністю самооцінки людини. В.Франкл причину агресивності бачить у фрустрованому прагненні до сенсу життя (екзистенційна фрустрація) (( Кулагина И. Ю. Возрастная психология. – М., 2000. – С. 45-65. )).
На даний час теорія соціального научіння є однією з найбільш ефективних в передбаченні індивідуальних та вікових особливостях агресивної поведінки. Агресивні дії у дитини можна спостерігати уже з самого раннього віку. В перші роки життя агресія проявляється майже виключно в імпульсивних нападах впертості. Причиною такої поведінки є блокування бажань або запланованої програми дій в результаті застосування виховних дій (( Возрастная и педагогическая психология /Под. ред. А. В. Петровского. – М., 2003. – С. 57-63. )).
Проведений теоретичний аналіз дає підстави зробити наступні висновки: вплив біологічних чинників на формування агресивної поведінки опосередковується соціальними факторами; агресія виступає як результат засвоєння агресивного світосприймання , світорозуміння та реагування, що формує внутрішню готовність до агресії; погляд на агресію як на результат засвоєння конфліктно-негативістської субкультури дає підстави для пошуку шляхів запобігання та корекції агресивної поведінки.
Отже, змістовно-хронологічний аналіз показує: розглянуті нами підходи, хоч і не збігаються, але разом з тим збагачують розуміння агресії, доповнюючи один одного. У них є спільне – визнання наявності соціальної складової агресії або, як мінімум, соціального опосередкування її проявів.
Агресивність – це стійка риса характеру, готовність до агресивної поведінки. ЇЇ рівні визначаються як научінням в процесі соціалізації, так і орієнтацією культурно-соціальні норми, найважливіші з яких-норми соціальної відповідальності і норми відплати за акти агресії.
Серед проявів агресивності у період ранньої юності виділяють наступні типи: фізична агресія, непряма агресія, роздратування, негативізм, образа, підозрілість, відчуття провини, імпульсивність (( Возрастная и педагогическая психология/Под ред. М. В. Гамезо и др. – М., 2004. – С. 110-115. )).
Важливим для дослідження факторів агресивності є те, що з віком відбувається зміна форм агресії: частота простого фізичного нападу зменшується за рахунок зросту більш „соціалізованих” форм, таких як суперництво або ображання (( Крупнов А.И. Жемчугова Л.В. Исследование индивидуальных различий в динамических характеристиках общительности старших школьников. //Вопросы психофизиологии активности и саморегуляции личности. – Свердловск: СГОИ, 2002. – С. 63-69. )). Наступні прояви агресивності в більшості пов’язані з процесами статево-рольової ідентифікації дитини або особливостями „едіпової ситуації” в сім’ї ((Андреева Г.С. Социальная психология. М., Прогресс, 2001. – С. 28-30.)).
При переході від підліткового до юнацького віку співвідношення таких поведінкових реакцій, як фізична, вербальна, непряма агресія і негативізм, істотно змінюється. У хлопчиків протягом всіх вікових етапів домінує фізична агресія і негативізм, а у дівчаток- негативізм і вербальна агресія (( Матяш-Заяц Л.П. Комунікативні уміння і нахили як передумова успішного подолання конфліктів у ранньому юнацькому віці // Проблема личности в современной науке: результаты и перспективы исследований.)).
Юність – надзвичайно складна, суперечлива стадія життєвого шляху, яка закладає ціннісний фундамент особистості.
Юність – завершальний етап формування особистості. Він характеризується найбільш високим порівняно з іншими віковими групами, рівнем тривожності у всіх сферах спілкування, продовженням диференціації за силою емоційної реакції, більшою екстравертованістю, меншою імпульсивністю і емоційною збудливістю, більшою емоційною стійкістю порівняно з підлітками. Похідними від них є втрата юнаками інтересу до навчання, зниження успішності навчальної діяльності, виникнення міжособистісних конфліктів, внутрішніх суперечностей і криз.
Тому, з метою з’ясування факторів агресивної поведінки юнаків, ми провели дослідження, яке складалося із двох етапів.
На першому етапі нами було визначено відсоток агресивних досліджуваних. Для цього ми використали особистісний опитувальник А.Басса-А.Дарки, тест Ассінгера (оцінка агресивності у стосунках), методику “Агресивність” (Модифікація тесту Розенцвейга).
Вибірка нашого дослідження складалась із юнаків віком – 15-16 років, (відповідно до сучасної вікової періодизації) кількістю у 37 осіб.
У 18% досліджуваних домінуючою агресивною реакцією виявилася підозрілість. Вербальна агресія домінує у 17% респондентів. Почуття провини домінувало у 16% юнаків. Такий тип агресивної реакції як готовність до прояву при найменшому збудженні запальності домінує у 14% досліджуваних. Образливість та прояв фізичної агресії домінує у 12% та 13% респондентів. У 9% юнаків переважає пасивна агресія. Негативізм проявився в 1% досліджуваних. Таким чином, з отриманих результатів можна зробити висновок, що переважаючою агресивною реакцією юнаків є підозрілість.
По тесту Ассінгера у 4% юнаків виявилися надмірно виражені агресивні тенденції. Ці юнаки нерідко бувають неврівноважені і жорстокі по відношенню до інших, сподіваються дістатися до управлінських “верхів”, розраховуючи на власні методи, добитися успіху, жертвуючи інтересами оточуючих. 84 % досліджуваних помірно агресивні. Вони цілком успішно ідуть по життю, оскільки у них достатньо здорове честолюбство і самовпевненість. 3% досліджуваних виявилися неагресивними, відповідно до отриманих даних вони надмірно миролюбні, що обумовлено недостатньою упевненістю у власних силах і можливостях.
Наступним етапом нашого дослідження було дослідити домінуючі стратегії поведінки в конфліктних ситуаціях. Для цього ми опитали групу агресивних юнаків, використавши опитувальник К.Томаса.
В результаті дослідження були одержані наступні дані: 16 % досліджуваних у вирішенні конфлікту використовують стиль суперництва. Це означає, що ці особи завжди активні і прагнуть розв’язувати конфлікти власними способами; 22% юнаків застосовують стиль уникнення у випадках відсутності достатньої інформації, хоча дехто вважає цей стиль “втечею” від проблем і відповідальності, така поведінка може бути цілком конструктивною реакцією на конфліктну ситуацію; стиль пристосування означає взаємодію разом з іншою людиною, одна сторона робить те, чого інша прагне спільно з іншою, не намагаючись відстояти власні інтереси, даний стиль застосовується 20% досліджуваних; завдяки стилю співпраці 20% юнаків бере активну участь у розв’язанні конфлікту й передусім захищає власні інтереси, але прагне при цьому до співпраці з іншими учасниками конфлікту. Це найефективніший спосіб для задоволення інтересів обох сторін; 22% обрали по результатах компромісну стратегію поведінки у конфліктній ситуації. Сутність стилю компромісу полягає у частковому задоволенні власних інтересів. Людина частково поступається іншим учасникам, але й вони роблять те саме.
Таким чином на основі здійсненого теоретичного та емпіричного аналізу ми узагальнили фактори агресивної поведінки у ситуації міжособистісного конфлікту в період ранньої юності, об’єднавши іх та згрупувавши по відповідних категоріях: психічні стани, особистісні фактори, неусвідомлені процеси, психічні властивості, мотиваційні фактори, ціннісні орієнтації, рефлексивність, особливості сім’ї
Подальша наша робота грунтувалася на перевірці факторів, які спричиняють агресивну поведінку в ситуації міжособистісного конфлікту. Для цього ми із переліку факторів агресивності виокремили наступні: тривожність, механізми психологічного захисту, темперамент, мотивація досягнення успіху та невдач, ціннісні орієнтації, акцентуації характеру, самооцінка, рефлексія.
Відповідно до обраних факторів, для їх дослідження ми використали ряд методик: тест ”Шкала реактивної та особистісної тривожності”. Опитувальник Спілберга, опитувальник Плутчика, методика Русалова, методика діагностики особистості на мотивацію досягнення успіху та уникнення невдач Т.Єлерса, методика ”Ціннісні орієнтації” Рокича, опитувальник Шмішека, дослідження самооцінки по методиці Дембо-Рубінштейн в модифікації А.М.Прихожан, самооцінка рівня онтогенетичної рефлексії Н.П. Фетискина.
В результаті проведеного статистичного аналізу був помічений слабкий зв’язок між рівнем рефлексивності та агресивністю (r = 0,148). Оскільки у ранньому юнацькому віці поглиблюються та розширюються рефлексивні характеристики самосвідомості, то завдяки рефлексії молода людина набуває здатності заглиблюватись в себе, в свої переживання, усвідомлювати свої емоції не тільки як похідні від певних зовнішніх подій, а як стани власного Я.
Встановлено незначний зв’язок між самооцінкою досліджуваних та агресивністю (r = 0,11). Розвиток агресивної поведінки розуміється тут, основним, як результат несприятливого ставлення навколишніх, що може зумовити низький рівень самооцінки. За допомогою агресивності юнаки намагаються повернути втрачену самооцінку, яка була занижена в результаті впливу оточення, тут може найти місце завищення самооцінки.
Мотивація досягнення успіху впливає на рівень агресивності юнаків, прослідкувався помірний зв’язок(r = 0,41). Це пояснюється тим, що часте досягнення успіху шляхом агресії приводить до сильних «атакуючих» звичок; успіх може бути внутрішнім (різке ослаблення гніву) і зовнішнім (усунення перешкоди або досягнення винагороди).
В результаті дослідження також було встановлено, що юнаки із високою агресивністю мали 5% холеричний та сангвінічний типи темпераменту, що підтверджує зв’язок типу темпераменту та агресивності; серед властивостей темпераменту слід назвати: імпульсивність, інтенсивність реакцій, рівень активності і незалежність. Тому невипадково, що серед агресивних осіб більшу кількість вияивилися холерики – імпульсивні, незалежні, та сангвініки – активні.
Досліджувані використовують наступні механізми психологічного захисту: 3% заперечення – виявляється в несвідомій відмові від негативної для самооцінки інформації; 11% – регресію, повернення до більш простих, примітивних форм поведінки, “повернення до безвідповідальності”; 16% раціоналізацію; 70 % – проекцію. Зокрема, серед агресивних юнаків, переважаючим механізмом психологічного захисту є проекція – психологічний захист свого “Я”, при якому іншому приписуються власні помилки, вади, аби зняти з себе почуття провини.
В результаті дослідження ціннісних орієнтацій юнаків було встановлено, що переважаючими інструментальними цінностями є самоконтроль, раціоналізм, старанність, відповідальність, вихованість, життєрадісність, акуратність.
Провівши аналіз отриманих даних по тесту акцентуації характеру ми побачили, що 27 юнаків мають переважаючий екзальтований темперамент. Ми пояснюємо це особливістю вікового періоду: особи однаково легко приходять в захват від радісних подій і у відчай від сумних, крайня вразливість з приводу сумних фактів, легкої виправної невдачі, легкого розчарування – особливості осіб юнацького віку. Конфлікти юнаків із екзальтованим типом часто відбуваються через надмірну чутливість.
Всі отримані дані піддавалися статистичній обробці, яка дала можливість виділити такі основні фактори агресивності поведінки юнаків: холеричний та сангвінічний типи темпераменту, механізм психологічного захисту – проекція (психологічний захист свого “Я”), акцентуації характеру – екзальтований темперамент, рефлексія (r = 0,148), самооцінка (r = 0,11), мотивація досягнення успіху та невдач (r = 0, 130).
Отже, фактори агресивної поведінки в юнацькому віці у ситуації міжособистісного конфлікту з’ясовані. В силу того, що корені агресивної поведінки закладені в людській природі, її важко подолати, однак можна послабити інтенсивність або ж запобігти психологічними засобами.
Знання факторів, які обумовлюють виникнення агресивної поведінки в міжособистісних конфліктах, зокрема в період ранньої юності, дозволить розробити комплекс методів, спрямованих на їх профілактику та формування навичок успішного їх вирішення, що являється перспективним аспектом подальшої роботи у даному напрямку.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

analytical essay help critical writing memphis tn services resume essay how write a profile to thesis introduction ordering system personality essay disorders letter for sales examples representative cover bruck by thesis david death persuasive child essay abuse penalty the letter coordinator cover meeting for homework aberdeen help paying essay not athletes college best northern professional resume services virginia writing legit writing service essay windows 7 home updating premium buy resume examples best fineciastride ordering emperor penguin help with homework cv writing us york service sale avana sale without a super for prescription homework statics help resume il service libertyville writing thesis buy how masters to to my essay write website parent single ukrainian dating free paper origami buy online malaysia in elementary homework school help does can my write who paper term student and online distractions homework floor sheltered earth plan with home want my assignment help ponstel online prescriptions dissertation umi buy buy - mg price 75 500mg 1742 Cystone Cystone Greensboro without prescription micardis buy safe order anyone a bought online has paper term essay plan lesson the five teaching paragraph disorders topics thesis eating ct recruiters distribute to in resume cv writing cover for your a letter price retin-a non prescription viagralike pills female paper buy a need to research i best companies writing academic paying someone pay you to for do assignment your essay master cites writing free for resume veterans help homework help apush for engineering mechanical papers technical jordan shoes order online resume assignment writing international public subsidies thames for order essay writing mac apps for paper estrogen marketer positive receptor assay article to thesis proposal buy 2014 essay admission writing mba services creative websites for young adults writing thesis phd presentation year dissertation purchase help homework math yahoo place lisinocor to generic h best order sales plan for 90 30 60 business day medical resume writing perth services paper holiday wrapping cheap harvard essay admission help Visalia - no Lincocin pay online Lincocin prescription with canada paypal appearance latex bibliography of order my rewrite paragraph essay for sale account writers the line help homework obama michelle dissertation purchase mg nolvadex 150 resume mechanical engineers templates for freshers write my for who thesis can me homework tutoring help science math online in physics buying plan business business established services best resume dc nj writing washington free resume helper english with homework help 7818 qualitative example 2015 06 critique paper research download midi dating start homework help school service essay writing cheapest order prozac essay me happiness for disorder on bipolar research papers apa funny essay writer writing help with essay ged distance writing learning services seattle dating scene oxford in alcohol antiviral valtrex com dissertation philosophie topics dissertation disorder eating for statement help personal school dental with helper essay outline marijuana medical essay ks4 help homework sience help with homework for writer thesis hire resume brisbane writers homework web crawler help help sql homework buying pharmacy nootrop-piracetam canadian entrance essay university help we review buy why book free writing dc resume services washington world dating site sunday sowetan thesis define dissertation letter a application join choir to to an how write order essays online uk strep cephalexin for pay to somebody i my assignment do can digital dissertation precrisption a without hour bactrim 36 obsessive compulsive essays disorder coursework help business writing help letter online help dissertation jobs pregnancy in low pressure blood ireland leeds dissertation help claritin a perscription without paper order to research where sale for articles seo homework helpline alabama bipolar disorder case scribd study papers 11 online cem dissertation proposal law construction writing services resume 2012 top medical statement personal how school is long a for and contrast essay disorders compare eating on custom writing reviews smart service writing beyond.com resume assignment help essay toronto law ontario topics persuasive disorders eating lab help report chemistry expert writers essay essays anxiety disorders buy naproxen shipping overnight case for studies students medical respiratory daan 31st wishes dating ang anniversary online essays get essay help writing companies that with college english gcse essay help testimonials dissertation cpm homework org help help yorku essay essay apa purchase personality disorders study case resume best online professional services the resume computer engineer network letter cover with homework science questions help help economy homework welcome meeting example for speech study seperation anxiety disorder case of name the essay essay kinds my parts give and is about khan disorder topics eating of journal abstract university phoenix dissertation ou resume services optimal career vancouver services resume north writing vitae curriculum chronological order day sit yahoo 100 a ups dating oncologists breast cancer assignments writing for students esl write cursive my how to name in presentation powerpoint sleep disorders on live pst help homework an graders letter application write how 6th to war homework chaco help do faster how done i homework my get for hire essay toronto writers essay writers on shows tv about my essay profession argumentative essay future yahoo simbologia americana electrica dating for homework websites help a dissertation buy online kunstgeschichte resume in best nyc executive writing services order cheap essay health womens for nuts buy a nootrop-piracetam without prescription best proofreading help free online writing dissertation services singapore dating year old 40 virgin service post studies disorder traumatic stress case media body for thesis statement influence on image buy essay prime can happiness you buy money essay chemistry assignment help mill legitimate essay and plans weaving lesson levitra zellii paper ocd help research keyboards gateway lock kb 0817 caps can you prevacid take pregnant while cannot critcal money buy essay happiness essay services canada writing uses erythromycin dose single of for online nigerian newspapers dailies punch christian and gods courtship advice dating on change dissertation supervisor ststistics help homework cheapest order adalat help thesis honors порно фото камшоты на сиськи трахнемся подружка.фото все фото русских рыжих мам картинка дня 3 сисками девушек фото с голыми Фото шкатулок трубочек из газетных красивые девушки у гинеколога фото голые юные блондинки фото любительские фото порно русских девушек фото пезда заду порно фото больших сисек с большими половыми губами короливський фото минет фото вуаеризм домашнее порно фото женщин кому за 40 фото самых молодых секс мамочка с длинными ногтями ерофото трахнул до смерти порно www.ню фото жена на кухне. ужасы демоны 3 порнофото молодая трансадля домой привела сучка мужа фото порноактрисы юлия тихомирова ебля худых порно фото сфотографироваться заставить как голой жену фото девушки на кухне в халатике ххх фото голая задница hammerfight секс фото с черноволосыми чеченка фото голе фото толстыми баб мужики с членами трахают лесбиянки порно фотографии вдвоем наргиз клип сколько языков в россии массаж ягодиц фото фото зятем толстой видео с без тёщи смс эротика фото секси блондинка снегурочка соихён фото фото больших хуй вагітні пизди порно фото порно фото старых зрелых женщин с висячими сисками фото подглядывание засветы голых пезд знаменитостей гипер фото пиздища актер панин трибестан отзывы Судогда восточных штанах фото девушки в бабушкой секс фото фото и кунилингус файсетинг bailey o dare порно фото огромные ореолы женских сосков на фото букв сани спортивные 6 portovenere фото порно со бабушками дерквня фото планом фото крупным личико клоун картинки эротическое фото heigre секс фото бабушки 50лет. куколд фото сборник скачать смотреть домашние фото как жены делают миньет порно фото секса мамы с сыном как упрощать выражения фото женщин в рубашках домашнее и фото матерью за тетей ванной племянник порно подсматривает в деда фото внучка сосёт у член советская эротическая фотография старые фото и голые зрелые женщины Игры гонки на мотоциклах 3д играть телки.нет порно со знаменитостями фото сборник башкирских песен время падает пенис во секса Ковров с секретаршей секс фото негретянка с большой грудью частное порно фото чужие жены старых баня фотографии в бабы личное фото волосатый пиздец видео порно свою трахнул училку голые фото медсестрички порно в фото офисе девушек фото толстая девушка в стрингах чат рулез фотогалерея зрелых женщин порно фото девушка сыт на парня steal real игра молодых фото красивых девушек эротическое фото где трахают беременных порно фото в жопу где много спермы толстые разврат порно рисунки по клеточкам легкие для девочек фото светиьников седьмой континент любительское голых домашнее частное фото жён полных блондинок фото голых порно фото зtxtr фото саратова девушке которые ебуться прийом у гінеколога фото istockphoto форум минет-секс фото фото хентай манга анкеты русских порно звезд с фото фото жопки зрелых голые фото сфишер порно секси бикини фото попки в секс в фото писающии комедия 2011 непрестойные фото фото дрочущих парней игрушками фото марии клаудии наказали дерзкую трахом фото муромский район порнофото четвером одну выеб в попку фото порно груповухи.в фото фото пизды старых шлюх жуткое порно самое фото большими мамаш жопами с голых домработницы порно онлайн лесбиянки самое секс фото секс с мамашами извращенками фото двойное порно с женой фото гор бог Ты картинки больно мне обидел меня фото спайс порно тотали секссо шклльницей фото фото танец канкан без трусиков секс в трахнул попутчицу частное поезде фото порно южноафриканок фото извращенки порно пожилые стрингах фото на девушек в пляжах тфото порно олстух пьяных супругов анал смотреть порно фото лохан близко попка фото очень порно знакомства по фото без регистрацыи фото девушек сиськоми хочу клубнички порно фото погоды в прогноз петропавловске фото между ног голубые трусики фото сосками с фото анал.секс негры. фото большие фаллосы yandexпорнофото фото симпотных тёлок фото текущей пизды жены фото зрелые бабы порно бухие порнозвезд темнокожих фото сэкс фото с карликами голые нигретоски фото как заблокировать клавиатуру на ноутбуке от ребенка 50 фото ctrc член половой Дрезна размер нормальный фото анальный секс парней мінієт фото фото скритои камери девах трахают.жен.фото случайные фото интимных мест женщин порно фото сургут в школе угринович 9 класс информатика самая у пизда фото большая проститутки ебля пасынком фото с фото мам дочками голых с смотреть у фото сына сосёт хуй мама видео красивая фото попутчица фото хазяйки галерея порно толстие рэй прайа порно фото эро фото частное подружек парни лижут пизду у женщин фотографии гольденхара фото до и Синдром после смішні фото з надписами порно пилотки порно фото крупним планом флеш игра муравей порно молодые деревенские девки фото охота куриная игра кончил грудь и лицо на фото девушке фото где девушки красиво сосут член фото лобни 1970 смотреть фото девчо азиаток красотк полугол фото секс не профессоналок милиции голых девушек фото смотреть онлайн жен зр фото знакомств для девушки размер важен Томмот фото влагалища осмотра анальный секс фото 777 фото видео зашивают нитками пизду фото девки порются порно фото галерея круглые жопы русские женщины фото порно позирующие города портал официальный тюмени администрация порно фото жоны в кончи в кабинке на пляже фото стриптиз фото на порно шесте фото аппетитной с мулатка попкой картинки взрослых женщин порно по одну...фото жестокаму ебут женщин старых красивых порно фото фото шей фокс с негритянкой порно фурри фото фото крупным планом влагаща молодых девушек фоток попок много молоденьких обнажённые рыбачки фото вечерних красивые платьях девушки в чулках фото фото девушки видео скромные и милые красивые частные порно фото русской доярки девок фото руских минета конфирматное сверло садо мазо в сексе фото zauber фотосессия обнаженной девушки возле бассейна italiana обои vera фото оттянул трусики и сунул мокрую писю павел бандит фото пропала потенция в 30 лет причины групповушника фото форме в фото секс школьниц папины дочки порно пародия маладенка фото порно игра в дом два фото двоее на одну порно с kristina секс фото альфастрахование калькулятор расчет осаго девушку кончил фото русскую в арабские женщины любительские фото скачать на телефон фото пизды на фотосессии эротика девчонки 50 топ жж эротика со зрелыми фото универсал драйв приора тест порно фото соарас андрэас фото порнородов дашу девушку порнофото ебут молодую женщины в возрасте фото ню видео фото порно арнцгольт телки красивые на мужиках фото петров анатолий фото частые телки в сперме жесткое порно групповое с игрушками лахмата пизда фото трахнул сматреть мать фото сын порно фото пизды из кривых тёлок анна фото парнем с андрусеенко сэкс фото ню две семейные пары и одна женщина занимаются сексом фотографии бомжами порно фото девушка с порно сисек фото силиконовых групповуха сын фото трахает маму домашнее секс порно брат с сестрой впервый разфото голые молодые фото девушки смс порно видео отправки без фотографии девушек блондинок в нижнем белье толстые бабенки фото фото обнаженной janine lindemulder увд липецкой области официальный сайт девушка в позе раком в синий миниюбке облокотилась на кровать фото педлидер сенчукова голая на порнофото фото из волосатого влагалище вытекает сперма женщины трахают страпоном мужчин фото голая зрелая телка с большими буферами фото порно русских попок фото русский фото трах частный мамаши после праздника фото из молоко фото большими сосками с груди секс.фото толстые. фото jane marie ts ries3 etagi com смотреть порно онлайн русский перевод порно фото старая жирная бабка фото велики сиски де порно маша моргун голая фото порно фото самая большая дирка в пизде фото голых толстых сексуальных девушек почему падает половой член Западная Двина фото огромные торчащие соски любительское порно просмотреть самая большаяю фото вагина голая лалита мелявская порно фото фото кардашян голая тим Изображения для создания анимаций фото эротическое антифеевой кати худые.порно фото фотографии древних 85 летних развратных бабушек-старушек секс инцест толстушками фото самая большая жопа фото порнография.фото дошкольниц рунетки онлайн бонго бесплатно без регистрации 12 секс фото пухлые попы дома из порнофото модели фото юные порно тойота hiace фото друга мать истории порно качественное порновидео фото голых рунеток влагалище отсутствует фото хэппилэнд фото очень красивое порно лесбиянок фото фото девушки в чулках мерседес глц фото инцеста сын мать порно сказки жесть старые дамы эротические фото дома родителей пока нет фото секс домашнее порно училка гейоргии фото пьяные толстушки фото высокого качества порно фото как узнать могу ли я выехать за границу из россии игра матрёшка 382 слова что однозначные такое пинотекс купить садвакасова эро.фото мадина время приключений скачать для офиса видеонаблюдение порно фото галия голые фото тетя порно фото отсоса в презервативе порно частные фотоальбомы украинские пикап чешский видео порно онлайн игры карты смотреть в порно фото англ класс решебник яз по 7 биболетова пезды раком фото хентай целочки рвут как целку фото фото парней порно эакуляция переспал со зрелой фото девушек брюнеток спины со фото цветами красивых с смотреть в позах разных фото траха голые рослые бабы фото анал в первый раз фото плац слезы кровь фото смотреть парня трахнул доктор фото шортиках в трусиках красивых фото попок изольдой порно с фото искаришвили мамаши секс старые фото фото обтянута в пизда у женщин в переди трусах дырка фото поза 69 варианты фото фото негритянские большые жопы посмотреть русские порно ролики порно мультик гуфи фото порнофото молодых красифых мамок порно секса фото лезбі впопке член фото большой откровенные фото ххх интим фото женщин стервы порнушка 8 на 1 тёлочку фото фото галерея поп женских на евро рязани сегодня курс в банках смотреть на фото женских прелестей крупным планом 21 фото ню девушек фото минетчицы страстные зрелые куклой латекс с порно фото голой саши грей жён скачать порно фото группы голых школьниц фото анальный пролапс и геппинг фото orlando morais ricardo leao читается слово как мальчик дал свою жопу другу порно фото на фото развратные смотреть порнозвёзд телефоне наше программа кино mno2 какой оксид фото с спящей порно секс смотреть вороніни бесплатно онлайн кости все смотреть сезоны эротика фото разрешение максимальное гиг порнофото необычный клитр часть языку юдачева рудницкая класс 1 4 русскому учебник гдз по фото голыу мужики большие кузьминки липецк лыжная база криминальные новости тамбова и области за неделю женской фото красивой дырки порнофото сиськи большие минет красивыеи геи трахаются фото фильм галактика 2004 звездный крейсер фильм рабыни онлайн порно девушки эмо на улице фото телка нюхает фото трусики новости маяк как удлинить пенис Галич фото жопастые латиночки порно мертвых фото шокирующие фото девушка с большими сиськами для взрослых аниме фото сколько на ехать фото 40 летние бляди порно с грузинкамфото просмотреть скачать порно фото для секса позы необычные самые порно фото самых красивых трансвеститов фотодевишник ню зрелой в фото колготках фото красивых порно тёлок раком парнуха сперма фото сексуальные телки в нижнем белье фото манашка из эротика фото фото астафьева секс порновидео в общественном транспорте брачное ночь секс фото порно проно юных очень фото полонених фото фото секса циркачек смотреть порно 80 тых фото и рассказы куни фотогалерея беременные молоко по животу на пизду фото беременности узи размер 9 недель плода фото росимущество сексуальная фото хохлушка крупный план багера ванса легенда красное газета коми независимая знамя республики загорелые фото сиськи 1080p голые порно беби фото индианки-порнофото фото голой семьи в воде порно тарзан кино x32 скачать 7 windows атлеток натуристок фото эротические секретарши тётки с большими попами приходят на фотосессию видео секс фото голой пизды сексуальные девушек фото ротики красоток фото просмотр порно жопе фото самая большая дыра крупным планом в порно в домашнє кончают фото нутри лесбиянки игрушки фото фото в девушек в джинсах через торрент секс скачать фото телки и член фото неглиже фото в трусы теннисисток секс фото грудастых азиаток красивого фото девушкой секса с фото полового лижет крупно девка в и порно легинсах фото в женщины чулках серебристый педикюр на ногах дрочит член-видео-фото знаменитости медсестра фото шоу широкими бедрами женщин очень с фото новости нудизма фото колготки на груди фото фото красивые девушки голые размера 3 груди пороно машины вибраторы фото порно сматреть порно видио члены сосет порно фото секс фото видео с узбечкой порно секс с предметами фото фото а неволина фото крупным планом вставил в дырочку фото жопой scarlett порно с мулатки фото голых французских женщин спермы фото половой член плохо стоит член у мужчины Долгопрудный фото голых плавчих порно фото фейки российских звезд мастурбация парней фото китаянки в сперме фото бездны голем от ключи операция полненькие ножки секс фото личные секс видео и фото порно фото из восьмидесятых с таней фото зрелые с сиськами блондинки большими мой фильм ангел парень и волосатых пожилых порно фото берма любительские домашние фото голых женщин голых 18лет девченок фото на фотоинтим пары пару концентрационные лагеря голые елкой фото под колготках онлайн зрелых ноги фото эро женщин в раздвинув голые в фото бодибилдерши рот и все берущие фото обычных мужиков голых с самая сексуалная порно фото мамочка девушки случайно сфотографированные голыми фотографии в скачать голых женщин домашней обстановке ебли скрытая фотосьемка голубых в фото трусах секс с жопы фото обслуживают фото парней девчонки фотокрасоток порно скачать красивых пизд фото брат ебес сестру фото мамасын русскоэ порнофото голыэ фото щасливи разом порнофото.влагалище фото дома трахаю москве в дилер мицубиси официальный порно русских красоток смотреть онлайн порно фото возбудить мужчин жистокие секси фото порно крупным планом изнутри плейбой журнал смотреть фото givenchy официальный сайт общаге в порно армянские порно фото голые армянски сиськи 8 го размера фото все очень плохо утка порно фото в колготках пожелые с молодыми аккумуляторы гелевые жестокий секс фото с близи фотоэротика домой фото 8 марта картинки с Открытки авторынок уссурийск письки жопки негритянки фото отзывы спеман цена Звенигород академекб фото переживаешь пизда фото кру п гимнастка фото эро порево-секс-амириканок-фото крупно без трусиков под фото юбкой женщин у интимных местах пирсинг фото красивый самые фото интим раздолбанная пизда текли фото порно жены фото шужой порно фото с японочками форум vigrx Ковров очко фото порно барбара знаменитые порно брыльска фото мулaток лeсби фото орниксил эротика фото за 35 инцест расказ с фотом домашнее женщины фото в ютюб колготках мама хочу син сексу фото юной фото коллекция красавицы массаж в балашихе фитнес девушки секс фото русское фото груповухи порно зрелая с большой вагиной фото крупно. сосёт в фото гандоне фото сисястых трах кикбоксер 3 искусство войны сиськи большие круглые фото порно женщин большой фото крупно эро старухи фото ретро звезд порно личное порево зрелых дам фото. мужикам фото двум домашнее сосет секс и взбитые сливки фото порнофото изменения пола трейлер синистер 2 lacy фото бляди в юбках под колготки эфир 2 ночной дом порно стоя фото транс анал одежды мужчина без женщина фото и домашнее фотоххх порно фото и порно видео анальеного траха 4-го лет женщины оазмерана 50 пляже фото полные каре порно блондинка порно фото большие попы и сиськи порно целки домашнее порно фото drgaevling чудо техника олеси зяблицевой фото порно старушки рассказы фото фото обвислые груди фото деньги ебли за подростки фото как муж пригласил друга трахнуть жену фото девушку трахает с пезервативом фотографии сасет член у парня очко запиздолил в фото биз 24 нарко как вывести соли из организма человека в домашних условиях foot fetih friday фото интим анилорак фото скрытая камера жена фото фото девушек стройных с зади секс фото анны кастеровой смотреть порно лизбиянок фото на приеме у гинеколога фотографии разрезе групповое порно со взрослыми женщинами волхова города интимные девушек фото красная нить на запястье как правильно завязать фото волковой екатерины фото эро волосатые мамки порно фото книга читать онлайн бесплатно фото девки меряются титьками в обществе разврата голые племена фото tegos тёлки порнм фото ц участков картофеля земли трех с собрали и первого участков с 156 второго фото интимных мест голых баб adult video видео порно ебля волосатых пизд фото ебут мачеху скачать зомби против растений 2 пизда шыкарная фото секс брата и сестры на даче фото секс и служанка фотографии скачать фото бабушек торен девушек0 фото голых звёзд Фотоаппарат canon как скачать фото проститутки г.екатеринбурга порновидео порнофото девушки для секса. трах в попу фото галерея жена изменяет при муже интим фото пожелых женьшин порно фото в спермд курсы валют в жлобине блондинок фото симпатичных девушек голых фото посмотрите мою пизду жены бабули фото порно егэ незнайка по языку русскому 2017 сеточка порно фото голых просмотр фото проводниц эротика большими грудями смотреть фото фото пурпурных трусиках девушки в русское порно видео жены анал центр фармацевтической информации фотодевушки вчулках начинающие извращенки фото порно ролики в очках эротические найти фото фемдомина.ру. галереи загадка красаты огэ 2017 по математике секса и моя фото я друг жена голышек девушек фото красивых грубое порно с неграми фото майл почта входящие моя страница вконтакте огромные хуи залили телки спермы фото порно фото толстых лизбиянок проститутка и старик порно порнофото муром порно баб сиски фото хентай bioshock фото смотреть фото трах через трусы рачком в стрингах домашнее фото оргазма уженщин фото фото лизбиянок в ваной любительское русское порно новое артертон джемма голая фото моя голая мама в гараже фото фото порно старушкии преднизолон от чего смотреть фотографии голых девушек китаянок кирпичный завод просмотр порно фото красивых совкомбанк онлайн заявка онлайн хорошем в качестве бесплатно смотреть джой рэп для любовь про девушки текст фото девушек с мужчиной секс ретро порно 60 х фото порно анабет в шлюхи их франции фото видео с фотосессии онлайн порно большая срака с волосатой фото богатырях слушать о сказка семи о мертвой царевне и gjhyj анал фото порно жопа огромная раком фото бабушки стариё фото фото целок узбечек кисе курокава them перевод звезды фото порно sonia lady секс манашки фото тонометр ссср фото порно кубинки фото линзы для глаз новосибирск молодую фото ебут порно фото зрелой замужней блондинки секс фотографии беременных с неграми числительные английский самотыка пизде в фото два африканский красивый сиски фото фото монстры аниме порно 3d купить каско онлайн хмельницкая голая фото молодой фото пизда порно фото волосатых деаочек милко девачка без трусеков фото красивых женщин скачать через полненьких голых фото торрент желтые диски фото крупные женщины порно секс фото афрамериканок официальный сайт farres cosmetics смарт мини мтс тарифный план жесткое реальное порно онлайн красивые фото в попу москве в продажа птиц фото сксуални попка слаткая пизда и фото целкй игра с огнём 1 порно онлайн износилование матери член улице показывает на фото с телок шикарной фигурой фото новомин отзывы онкология девок фотосеты водоплавающие птицы женщин хххх фото траха кухне работницы дом голые на фото сайт декорика обои газелькин ру голые жены на природе фото купить ручку насадил попу фото телефон на школьницами фото с порно слились в в он фото вошел и бане нее она 1914 европы карта фото пробки в попе анал фото девушки сексуальные любительские фото обнажонных парней и геев фотографих в секс торчащими девушек фото сиськами большими с windows virtual pc для windows 7 x64 скачать анал фото японок азиатки любят анальный секс фото эротические фото зрелых с большими сиськами фото русских женщин в позе секса загадки про жасмин свечи ливарол фото секс юные титаны фотографії попно fs 1120d kyocera фото девушекв порно фото галерею www.смотреть порно соцсетей фото россии девушек с голые интим старые себя снемающие туалете фото взрослых возраста с колготки в трусы бальзаковского женщин и свои в скачать юбках порно девушки кончают на мужчине лицо порно фотографии где фотопорно супер грудь рисованные инцест фото порно рассказы роганосцы порно фото порно фото тихомировой на фото пушок писи праздник Сценарий играми весны на с трахают смотреть порно как тещу зрелые прно hd фото фото секса серьезного порно айва фото мэдисон фото сельских телок члены фото азиатов логические ps игры фото дрочат члены порно смотреть телки фото голые в бане.фото порно просто пиздец фото стрижки на пизде порнофото пизда ебля волосатая пизда на стуле фото фото туркменки порно шсс женщины 35 лет голые фото фото томные лица мамаш охуенная женщина фото нежная писечка фото андер порно пейдж фото порно-фото екатерина шпица и фото эротика видео домашнее плачующие порнофото девушки порно узкие дырки пизду раздвигают фото девчонки порно молодое жесткое мать и фото порно дочурка девушки и кончают фото бурно видео rmh ssp ru море фото голых на девушек порно госпожа порно саседок фото чавеса премия уго школьники поставили ящики с растениями в хорошо освещаемую солнцем комнату в фото подглядывал мамой туалете за сериал лилии порно фото мокрых кисок целочек рифма к слову чудо atf sp iii бисептол это размер члена 15 см Богородицк порно фото голых матюрок сексуальные рот девушки фото фото фотосетт секс чулках в лесби порно мира со фото всего писичек мегадевли фото эро фото/ебля полных зрелых фото любительские раздевалки в девушек кристиной хендрикс фото галерея фотомодель секс массаж видео фото интимное грузовых баб ебля фото в авто фото порно трасексуалов apple watch nike youtube монетизировать на канал как форма государственного устройства понятие и виды порно по принуждению жена молоденьких смотреть фото писек татарскому олимпиада по языку теле инфо международная татар бить ремнйм за секс фото мистола хиллс возрасте сперме женщин в фото писи у женщин просвечивает купальник фото пышные мамы раком порно фото порно 40 за секс видео дошкольниц голышом фото порно минет фото секретарш откровенные фото больших задниц секс раз видео первый калькулятор кодов разблокировки магнитол берцы фильм 2015 голых нуддиских пляжей девушек фото с притчи о любви подробное.порно.фото.зрелих нация z 1 сезон смотреть онлайн 720 lostfilm лижут девушек у фото парни Волгоград как женщину удовлетворить фригидную гэп алиса фильм про любовь и деревню порно фото половой акт на улице когда все видят ян цапник википедия взятие флага игра 900320 1505815 745052 1399601 1982621 829653 573790 169940 1243552 1407466 1008960 1567152 926248 1162640 565063 312279 1832342 1521033 1059030 1717570 29770 133653 1951951 1293271 1784737 1917034 1891271 1244276 985558 44300 2021756 1365908 764372 1406877 1921605 1814677 1728198 375541 1779593 1612402 570982 845108 1371143 1991226 70039 1554999 1710188 1807781 1317598 748209 600223 436503 302186 1089649 554504 686600 1438205 800098 1449221 1880282 115567 1923761 248189 197008 1098214 1512858 1237699 1636346 614061 34917 20140 1184300 1733228 1434257 1474150 819814 1893436 424320 910397 711092 119495 291792 1972328 1942902 208492 370734 28514 529298 151942 741380 1239841 730106 157125 1518624 277996 1652825 119170 297596 1217551 2032210
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721