Етичні проблеми в епоху технологій

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена дослідженню глобальних суспільних наслідків розвитку технологій на межі ҲҲ-ҲҲΙ століть. Будь-яка відповідальність по відношенню до природи похідна від відповідальності перед людством. В роботі аналізуються блага, одержувані людиною від навколишнього середовища та моральні зобов’язання перед майбутніми поколіннями. Аналізується традиційний підхід християнської Церкви до питання влади людини над землею. Наголошується повага до всіх форм життя. Розглядаються екологічні цінності з позицій релігії. Охорона навколишнього середовища представлена в біблійному контексті.

Annotation: This article is devoted to the study of global social effects of developing technology on the border of ҲҲ-ҲҲΙ centuries. Any responsibility in relation to the nature is derived from responsibility to humanity. The article analyzes the benefits people get from the environment and our moral duties {to preserve nature} to the future generations. The Christian Church’s traditional approach to the issue of the human authority over the land is also analyzed in this article. The respect for all forms of life is emphasized. Environmental values are considered from the perspective of religion. Environmental protection is presented in the Biblical context.

Постановка проблеми. Технологія та прикладна наука вже третє століття здійснюють великий вплив на всі аспекти людського життя у всьому світі і вони будуть продовжувати створювати суттєві етичні проблеми. Як відомо, східні релігії завжди прагнули до гармонії з природою. Біблійна традиція також виховує турботу про землю. В християнській богословській думці завжди превалювала повага до всіх форм життя. В історії чимало християн захищало природу й поважне ставлення до неї. На сучасному етапі не спостерігається особливої активності християнської громадськості, направленої на захист екологічних цінностей. Проблема етики в епоху технологій потребує подальшого розгляду християнськими мислителями.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

У XIII столітті св. Франциск висловлював глибоку любов до природного світу і почуття єдності з ним. Він бачив у природі живе ціле, і вважав усі істоти об’єктами Божої любові, що володіють через це власною значимістю. Людство для нього – частина більш широкої спільноти, де кожна істота має власну цілісність, яку треба поважати. Монах-єзуїт і палеонтолог Пьєр Тейяр де Шарден, який писав на початку епохи, коли в наше життя входили атомна енергія, комп’ютери та молекулярна біологія, дивився з надією на технологічне майбутнє. Він уявляв мережу єдиної свідомості, як глобальний шар, який він назвав «ноосферою». Сучасний дослідник Норріс Кларк вважає, що технологія допомагає нам здійснити і виразити себе, використовуючи Богом даний розум для перетворення світу. Найвидатнішим дослідником з даної проблематики є Ієн Барбур, котрому у травні 1999-го була вручена Темплтонівська премія за видатний внесок в області взаємин релігії та науки, праці якого отримали міжнародне визнання, а його книга “Етика в століття технологій” стала класичною працею в своїй галузі.

Мета і завдання дослідження.

Метою дослідження є здійснення аналізу етичних проблем, що пов’язані з розвитком технології, та з’ясування позиції біблійної етики стосовно поваги до всього живого та до природи взагалі.

Викладення основного матеріалу.

Причини актуалізації в суспільстві моральної проблематики

З часів промислової революції ХVІІІ століття прийнято вважати, що науково обгрунтована технологія повинна автоматично вести до прогресу і покращувати життя людей. Сучасна технологія дійсно збільшила виробництво їжі, поліпшила здоров’я людей, підвищила рівень життя і удосконалила системи комунікації. Але все очевиднішим стає збиток, який вона завдає людині та навколишньому середовищу, яке має для нас біологічне, економічне та естетичне значення. Завдаючи шкоду біосфері, ми в кінцевому рахунку шкодимо самим собі. Будь-яка відповідальність по відношенню до природи похідна від відповідальності перед людством ((Барт К. Церковная догматика. Т.1. – М.: ББИ, 2007.– 560 с.)).

На сьогодні зібрано достатньо даних про кореляцію між забрудненням повітря і захворюваннями дихальних шляхів. Забруднення води небезпечне для здоров’я, заважає відпочинку і загрожує водному життю, яке приносить користь людині. Доведено, що пестициди і отруйні відходи викликають рак і вражають нервову систему. Вибух космічного човника «Челленджер», аварія на Чорнобильській АЕС, розлив нафти в результаті аварії танкера «Ексон Вальдес», остання аварія в Мексиканській затоці, що сталася 22 квітня цього року, яку екологи вже назвали “нафтовим геноцидом”, бо ж вона поставила під загрозу зникнення цілого ряду видів, що мешкають в цьому регіоні. Російський еколог О. Яблоков вважає, що єдиний спосіб запобігти подібним катастрофам – “вкладати більше грошей в екологічну безпеку” ((Мексиканська затока – грандіозна аварія. – Режим доступу: http://www.vsenovosti.in.ua/news/razliv-nefti-v-meksikanskom-zalive-prodolzhaetsya)). Ці та багато інших технологічних катастроф нагадують нам, що великомасштабні системи не захищені від людських помилок і технічних збоїв. Однак, навіть нормальне функціонування сільськогосподарських і промислових систем саме по собі приносить шкоду, виснажуючи ресурси, забруднюючи повітря, воду і землю. Інтенсивне землеробство з використанням хімічних добрив і пестицидів підвищило продуктивність сільського господарства, але й призвело до забруднення води. У багатьох країнах отруйні хімічні відходи псують джерела питної води. Велика проблема з похованням відходів атомної енергетики. Спалюючи викопне паливо, людство викидає в атмосферу величезну кількість двоокису вуглецю, створюючи загрозу всесвітньої катастрофи через глобальне потепління клімату. Криза природних ресурсів і навколишнього середовища віддзеркалює погляди сучасних можновладців на природу і суспільство. Глобальних ресурсів достатньо для задоволення будь-якої потреби, але не будь-якої примхи. Тому можна стверджувати, що екологічні цінності потрібно відстоювати з етичної позиції.

У міру того, як зростає урбанізація, зростають і стреси технологічного суспільства. Багато хто знаходив в незайманій природі духовну значущість, яка виходить за рамка естетичних і моральних цінностей, тому так важливо зберігати островки незайманої природи, де вони ще залишилися. Торо, Мюір та їх послідовники вважали, що «спілкування з природою надихає і дає можливість побачити божественне в ній або за її межами» ((Барбур И. Этика в век технологии. – М.: Библейско-богословский институт св. Апостола Андрея, – 1998. – 380 с.)).

У новому тисячолітті можна чекати фантастичних досягнень науки і техніки, зміни у технології відбуватимуться з небувалою швидкістю. Молекулярна біологія зробить можливими нові види генетичного втручання в організми тварин, рослин і людини, а також будуть винайдені нові ефективні методи медичного лікування. Комп’ютери та цифрова передача даних відкриють нові можливості в бізнесі, освіті та засобах масової інформації. Технологія та прикладна наука вже третє століття здійснюють великий вплив на всі аспекти людського життя у всьому світі, і вони будуть продовжувати створювати суттєві етичні проблеми ((Білуха М. Т. Основи наукових досліджень / М. Т. Білуха. – К.: Вища школа, 1997. – 90 с.)). До етичних проблем, які виникають внаслідок розвитку технологій, зазвичай відносять проблему охорони навколишнього середовища та проблеми біоетики.

Яка технологія людству дійсно потрібна? Відповідь залежить від ціннісних пріоритетів і уявлень про життя. Величезний внесок в етику поваги до всього живого та до природи взагалі могла б внести біблійна традиція, оскільки вона передбачає створений Богом порядок. Біблійне спадщина закликає піклуватися про наслідки технологій як для людей, так і для навколишнього середовища. Здається, існують чотири головні причини, які можуть допомогти нам пояснити зростання суспільного неспокою.

Перша – зростання населення планети. Вже протягом багатьох століть люди усвідомлювали, що населення Землі збільшується. Але тільки після закінчення другої світової війни людство усвідомило, якими темпами зростає населення землі і змогло передбачити руйнівні наслідки демографічного вибуху. ООН передбачає, що до 2015 року населення планети досягне вісьми мільярдів ((Барбур И. Этика в век технологии. – М.: Библейско-богословский институт св. Апостола Андрея, – 1998. – 380 с.)). Проблема країн Третього Світу – велика народжуваність, але ці діти засуджені до бідності та недоїдання. У Великобританії ж населення збільшується порівняно повільно, приблизно на 116 тисяч осіб на рік, але кожен новий англієць використовує в 30 разів більше викопного палива, ніж житель Бангладеш. Таким чином, для надання однакового впливу на навколишнє середовище знадобиться 3.39 мільйона жителів Бангладеш або лише трохи більше 100 тисяч жителів Великобританії ((Барбур И. Этика в век технологии. – М.: Библейско-богословский институт св. Апостола Андрея, – 1998. – 380 с.)). Такі цифри вказують на контекст: проблема виникає не завдяки самому зростанню населення, тому що планета може вмістити ще дуже багато людей, але суть проблеми в тому, що людство не дружить з природою цієї планети. Багаті споживають занадто багато і марнують, в той час як бідні більше зайняті проблемою виживання, ніж довгостроковою турботою про планету. Серед християн існують різні думки щодо проблеми зростання населення і можливі варіанти вирішення цієї проблеми, але усі християнські течії одностайно закликають до позитивного бачення людського життя, при якому в людях вбачається притаманна їм цінність, як створених за образом і подобою Божою ((Барт К. Церковная догматика. Т.1. – М.: ББИ, 2007.– 560 с.)). Тому будь-яка дискусія з проблеми населення повинна починатися з утвердження гідності людського життя і прав кожної людини реалізувати в повній мірі свій потенціал.

Другою причиною занепокоєння служить виснаження природних ресурсів і втрата біологічного різноманіття. Ще в 1973 році Б. Ф. Шумахер висвітив цю проблему в своїй книзі «Незначне є прекрасним», що мала підзаголовок «Дослідження з економіки, як ніби-то люди що-небудь значили» ((Барбур И. Этика в век технологии. – М.: Библейско-богословский институт св. Апостола Андрея, – 1998. – 380 с.)). Його першим прикладом «природного капіталу» було викопне паливо: «Горючі корисні копалини не виробляється людиною і їх неможливо використовувати повторно. Якщо вони «закінчаться, вони закінчаться назавжди» ((Барбур И. Этика в век технологии. – М.: Библейско-богословский институт св. Апостола Андрея, – 1998. – 380 с.)). Його другий приклад – «жива природа» (планктон океану, флора землі, чисте повітря і т.д.), велика частина якої була зруйнована забрудненням: «Якщо ми розтратим все викопне паливо, ми поставимо під загрозу виживання людської цивілізації, – писав він, – але якщо ми розтратимо капітал, представлений живою природою, ми поставимо під загрозу саме життя» ((Барбур И. Этика в век технологии. – М.: Библейско-богословский институт св. Апостола Андрея, – 1998. – 380 с.)). Сучасні вчені стурбовані не просто проблемою вимирання окремих видів, а взагалі порушенням балансу екосистеми при їх зникненні.

Третя причина занепокоєння – утилізація відходів ((Губман Б.Л. Современная католическая философия: Человек и история. — М.: Академия, 1988. – 259 с.)). Швидкоростуче населення приносить все більше проблем з тим, як безпечно позбавлятися від небажаних побічних продуктів виробництва, різних обгорток, пакетів та інших відходів. Ясно те, що найкращим рішенням проблеми утилізації є «скорочення» кількості відходів.

Четверта основна причина занепокоєння – це пошкоджена атмосфера, що стала такою завдяки виснаженню озонового шару і глобальному потепління ((Барбур И. Этика в век технологии. – М.: Библейско-богословский институт св. Апостола Андрея, – 1998. – 380 с.)). Обидва ці явища є результатами атмосферного забруднення.

Ось чотири основні причини занепокоєння: зростання населення, виснаження ресурсів і втрата біологічного різноманіття, усунення відходів та пошкодження атмосфери. Вони нерозривно пов’язані між собою і разом утворюють єдину «замкнену глобальну кризу». Цей вираз було використано в офіційному звіті Всесвітньої комісії ООН з питань захисту навколишнього середовища та розвитку за 1987 рік під назвою «Наше спільне майбутнє» ((Свобода совісті та віросповідань у контексті міжнародних й українських правових актів та релігійних документів. – К.: Наукова думка, 2006. – 156 с.)).

Технологія та прикладна наука будуть продовжувати створювати суттєві етичні проблеми, тому в питаннях поваги до природи та до всього живого логічно навернутись до біблійної позиції, оскільки вона передбачає створений Богом порядок. Біблійне спадщина закликає піклуватися про наслідки технологій і для людей, і для навколишнього середовища. Але прихильники натуралістичної етики вишукують всілякі приводи, щоб дискредитувати прихильників етики Об’явлення. Ієн Барбур, котрому у травні 1999-го була вручена Темплтонівська премія за видатний внесок в області взаємин релігії та науки, праці якого отримали міжнародне визнання, а його книга “Етика в століття технологій” стала класичною працею в своїй галузі, повідомляє цікавий факт: деякі «натуралісти» вважають, що біблійна ідея панування людини була головною причиною руйнівного ставлення до навколишнього середовища. Зокрема, Лінн Уайт прийшов до висновку, що на християнах «лежить величезна провина за екологічну кризу, оскільки воно було антропоцентричним і зверхньо ставилося до природи» ((Барбур И. Этика в век технологии. – М.: Библейско-богословский институт св. Апостола Андрея, – 1998. – 380 с.)). Стаття Уайта викликала два типи відгуків. Одні говорили, що, наприклад, ідеї античної Греції та Риму теж справили величезний вплив, бо ж Платон і Аристотель обгрунтовували розрив між людиною та іншими істотами тим, що людина наділена унікальними інтелектуальними здібностями. Аристотель вважав, що інші істоти позбавлені розумової діяльності, в якій люди більш за все схожі на Бога, і що тваринне й рослинне життя існують виключно заради людського життя ((Лобовик Б.А. Религия как социальное явление. — К.:Мастер-класс, 1982. – 210 с.)). Цицерон, спираючись на вчення стоїків, доводив, що ми не зобов’язані щадити тварин, оскільки вони не мислять ((Лобовик Б.А. Религия как социальное явление. — К.:Мастер-класс, 1982. – 210 с.)). Неоплатоніки вважали, що вічні форми лише недосконало втілюються у світі природи ((Губман Б.Л. Современная католическая философия: Человек и история. — М.: Академия, 1988. – 259 с.)). Для гностиків і манихеїв природа була «юдоллю зла, від якої хоче врятуватися душа людська» ((Губман Б.Л. Современная католическая философия: Человек и история. — М.: Академия, 1988. – 259 с.)). Звичайно, погляди греків і римлян були вкрай різноманітними; деякі пантеїсти вельми цінували світ природи. Але ті джерела, які особливо вплинули на ранню церкву, на середньовічну думку і на подальшу західну та східну традиції, судячи з усього, підкреслювали відмінності між людиною і природою ((Вепрук В. Догматичне богослів’я: навч. посібник. – Чернівці: Рута, 2000. – 167 с.)).

Інші критики кажуть, що руйнування навколишнього середовища визначили, головним чином, більш пізні інститути, особливо – промисловий капіталізм, хоча можна сказати, що самі інститути почали складатися під впливом християнських ідей ((Барбур И. Этика в век технологии. – М.: Библейско-богословский институт св. Апостола Андрея, – 1998. – 380 с.)). Більшість критиків вважають, що зміни в суспільстві визначаються в основному економічними силами, і що Уайт надмірно підкреслює роль ідей в історії і надто спрощує складне історичне явище.

Другий тип відгуків на статтю Уайта пов’язаний з твердженням, що біблійну тему панування людини неможливо використовувати для виправдання руйнівних дій, бо необхідно брати до уваги інші біблійні ідеї, які її обмежують або врівноважують. Спростувуємо ці твердження з позиції біблійної герменевтики – з перших розділів книги Буття людям наказано Творцем бути відповідальними зберігачами, обробляти сад і піклуватися про нього (Бут. 3:23) ((Барбур И. Этика в век технологии. – М.: Библейско-богословский институт св. Апостола Андрея, – 1998. – 380 с.)).

Екологічні цінності з позицій релігії

Говорячи про етичну проблематику в контексті технологій, неможливо обминути релігію, як джерело екологічної етики. Як відомо, східні релігії завжди прагнули до гармонії з природою. Біблійна традиція також виховує турботу про землю, хоча християнство поклало кінець обожнюванню природи, дозволило керувати нею та використовувати її на благо людини. Норріс Кларк вважає, що технологія допомагає нам здійснити і виразити себе, використовуючи Богом даний розум для перетворення світу ((Барбур И. Этика в век технологии. – М.: Библейско-богословский институт св. Апостола Андрея, – 1998. – 380 с.)). Монах-єзуїт і палеонтолог Пьєр Тейяр де Шарден, який писав на початку епохи, коли в наше життя входили атомна енергія, комп’ютери та молекулярна біологія, дивився з надією на технологічне майбутнє ((Барбур И. Этика в век технологии. – М.: Библейско-богословский институт св. Апостола Андрея, – 1998. – 380 с.)). Він уявляв мережу єдиної свідомості, як глобальний шар, який він назвав «ноосферою». Також Пьєр Тейяр де Шарден позитивно ставився до євгеніки, до «штучного неожиття» і до перебудови людського організму за допомогою генетики. Він вважав, що знайшовши нову владу над спадковістю, ми зможемо замінити сліпі і грубі сили природного добору і «перехопити важелі», щоб самим визначати напрямок майбутньої еволюції. «Ми знайдемо повну владу над матерією, перебудовуючи саму тканину всесвіту», – вважав Тейяр, а також він сподівався, що настане час міжпланетних подорожей та об’єднання нашої планети з іншими цивілізаціями на основі інтелектуальної і культурної взаємодії ((Барбур И. Этика в век технологии. – М.: Библейско-богословский институт св. Апостола Андрея, – 1998. – 380 с.)). Ця картина майбутнього, в якому технологія і духовний розвиток нерозривно пов’язані один з одним, надихає. Тейяр стверджував цінність життя та важливість людських зусиль у «землеустої», в якому людина співпрацює з Богом Творцем ((Барбур И. Этика в век технологии. – М.: Библейско-богословский институт св. Апостола Андрея, – 1998. – 380 с.)). Твори Тейяра дають величну панораму історії від минулого до майбутнього, але в них не враховуються інституціональні структури економічної влади, які в наші дні контролюють технологічний розвиток. Тейяр рідко визнавав трагічну владу соціальної несправедливості. Він писав свої праці до того, як стали очевидними руйнівні впливи технології на навколишнє середовище. Коли він оглядався на минуле, він бачив людство невід’ємною частиною природного світу, яка пов’язана взаємною залежністю з усієї рештою життя. Коли він дивився в майбутнє, він передбачав, що через нашу технологію і нашу духовність ми будемо все більше відрізнятися від інших істот, людство вийде за межі залежності від органічного світу ((Барбур И. Этика в век технологии. – М.: Библейско-богословский институт св. Апостола Андрея, – 1998. – 380 с.)). Хоча в кінцевому рахунку думка Тейяра теоцентрична і він говорить про порятунок всього космосу, багато з його образів антропоцентричні і мають на увазі, що у своєму духовному перетворенні, з допомогою технології, людський рід залишить інші форми життя позаду.

В християнській богословській думці завжди превалювала повага до всіх форм життя. Але свого часу гостро стояло питання: чи цінні інші істоти самі по собі, крім своєї корисності для людини? Арістотель, Фома Аквінський і Кант, як і більшість впливових західних філософів, стверджували, що у нас немає прямих моральних зобов’язань перед тваринами, тому що вони не здатні мислити ((Барбур И. Этика в век технологии. – М.: Библейско-богословский институт св. Апостола Андрея, – 1998. – 380 с.)). Критерієм для чіткого поділу між людським і нелюдським і для обмеження тих, по відношенню до кого ми беремо на себе моральну відповідальність, була розумність ((Вепрук В. Догматичне богослів’я: навч. посібник. – Чернівці: Рута, 2000. – 167 с.)). З іншого боку, деякі прихильники утилітарного підходу у XIX столітті навіть брали активну участь у русі за гуманне поводження з тваринами, хоча більшість наукової спільноти переконана, що експерименти на тваринах приносили і будуть приносити людству величезну користь. Позиція християнства з цього питання побудована на словах зі св. Письма: «І поблагословив Бог Ноя й синів його, та й промовив: Плодіться й розмножуйтеся, та наповнюйте землю! І ляк перед вами, і страх перед вами буде між усією звіриною землі, і між усім птаством небесним, між усім, чим роїться земля, і між усіма рибами моря. У ваші руки віддані вони. Усе, що плазує, що живе воно, буде вам на їжу. Як зелену ярину Я віддав вам усе. Тільки м’яса з душею його, цебто з кров’ю його, не будете ви споживати» (Буття 9: 1-4) ((Библия, Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета / Русское Библейское общество, США – Швеция, 1991)). Висновок досить простий – сам факт того, що Творець віддав на владу людини увесь тваринний світ, дав дозвіл використовувати тварин в своїх цілях і вживати в їжу, говорить сам за себе – людина має цю владу.

Ставлення до природи, виражене в Біблії, завжди було предметом розбіжностей. У першому розділі Буття є наказ «Плодіться і розмножуйтеся і наповнюйте землю, оволодійте нею, і пануйте над морськими рибами, і над звірами, і над птахами небесними, і над усякою худобою, і над всією землею, і над усякою твариною живою на землі» (Бут.1: 28) ((Библия, Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета / Русское Библейское общество, США – Швеция, 1991)). Там говориться, що тільки людина створена «за образом і подобою Божою» [] і поставлена окремо від усіх інших форм життя. Більш того, у біблійній традиції природа десакралізована. Стародавні юдеї вірили що Бог виявляється насамперед у подіях історії. Іудейська традиція більше, ніж інші релігії старовини, підкреслювала трансцендентність Бога і особливу природу людини. Але тема ревного збереження і прославлення природи займає у Біблії чимале місце ((Вепрук В. Догматичне богослів’я: навч. посібник. – Чернівці: Рута, 2000. – 167 с.)). Тему влади людини можна використовувати для виправдання руйнівних дій лише у тому випадку, якщо не брати до уваги інші ідеї, які її обмежують або врівноважують, але ж це не буде правильно з герменевтичної позиції. Людям наказано бути відповідальними зберігачами, які обробляють сад і піклуються про нього (Бут. 3:23) ((Библия, Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета / Русское Библейское общество, США – Швеция, 1991)). Ніде в Біблії рід людський не володіє абсолютною, необмеженою владою, він відповідальний перед Богом. «Земля Господня» тому, що Господь її створив. Земля, в кінцевому рахунку, належить Богу, люди – лише опікуни або керівники, відповідальні за благополуччя довіреної землі і підзвітні в тому, як з нею поводяться. Таким чином, біблійний світогляд не анторопоцентричний і не біоцентричний, він більш за все теоцентричний.

З біблійної точки зору, створений світ цінний сам по собі, а не просто як знаряддя для досягнення людський цілей. У декількох псалмах, наприклад, у 18-му, 88-му і 103-му, говориться, що земля і різномаїття життя радують Бога незалежно від людини. Навіть в першому розділі Буття кожна форма життя названа хорошою, хоча людина ще не з’явилася ((Библия, Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета / Русское Библейское общество, США – Швеция, 1991)). У заповіті, який дає Бог Ною, згадується «усе живе, із кожного тіла» (Буття 6:19) ((Библия, Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета / Русское Библейское общество, США – Швеция, 1991)) і наказ людям жити у добрих стосунках з іншими істотами. Субота – день відпочинку не тільки для людей, але і для землі і для всіх створінь. Кожен сьомий рік поля повинні залишатися під паром – землю треба щадити, і вона обуриться, якщо з нею погано поводяться. У Божому творінні людське життя і природа стоять разом. Ідея творіння – це велика об’єднуюча основа, яка охоплює всі форми життя.

Ісус говорить про польові лілеї і про те, що Богу є діло до горобця. Не тільки людське життя – все життя наповнена цінністю. Святий Дух присутній і в природі, і в людському суспільстві. Крім того, у природи є своє місце в драмі спасіння, вона теж долучиться до вищої гармонії, яка описана в символічному баченні наближающогося Царства, коли «вовк буде жити разом з ягням, і барс буде лежати разом з козенятком» (Іс. 11: 6). Апостол Павло пише, що «все створіння разом стогне і мучиться донині», але всьому живому знайдеться місце в остаточному звільненні (Рим. 8:22) ((Библия, Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета / Русское Библейское общество, США – Швеция, 1991)). Хоча центральне місце в Біблії займає історія людства, світ природи не залишається без уваги.

Зауважимо, що існують також ясні біблійні обгрунтування зобов’язань перед майбутніми поколіннями. Біблія висловлює почуття спільності і в просторі, і в часі, Завіт від покоління до покоління «тобі і твоїм нащадкам на віки віків» ((Библия, Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета / Русское Библейское общество, США – Швеция, 1991)). У біблійній історії виховувалось у людей сильне почуття приналежності до сім’ї і до тих, хто буде жити після них. І в юдаїзмі, і в християнстві присутнє вселенський бачення єдності людського роду, що охоплює також і майбутні покоління. Згідно з біблійними поглядами, управління світом, що довірене людині, вимагає враховувати майбутнє, оскільки Божий промисел його в себе включає ((Библия, Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета / Русское Библейское общество, США – Швеция, 1991)). Земля вважається спадком для майбутніх поколінь. Ця «довгострокова перспектива», обумовлена відчуттям історії і відповідальністю перед Богом, охоплює всі покоління. Дана позиція стверджує, що ми управляємо довіреними нашій опіці природними багатствами та іншим суспільним надбанням також і за майбутніх людей. І маємо проявляти турботу за ще не народжені покоління, на котрих ляжуть наслідки наших помилок. Коли люди вірять, що вся природа пронизана божественним, вони схильні поводитися з нею з великою повагою.

Охорона навколишнього середовища в біблійному контексті

Біблійний підхід до питання захисту навколишнього середовища починається з питання: «Кому належить Земля?». Першу відповідь богослови вбачають в словах Давида: «Господня земля і все, що на ній» (Псалмі 23:1) ((Библия, Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета / Русское Библейское общество, США – Швеция, 1991)). Тлумачі Біблії стверджують, що Бог є Творцем Землі, і по праву створення – її Володарем ((Библия, Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета / Русское Библейское общество, США – Швеция, 1991)). Але це тільки частина відповіді, бо ця тема продовжується у Псалмі 113:24: «Небо – небо для Господа, а землю віддав синам людським» ((Библия, Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета / Русское Библейское общество, США – Швеция, 1991)). Повною відповіддю на поставлене питання буде наступне формулювання: земля належить Богу і людині: Богу, бо Він її створив, а людям, тому що Він її віддав людям. І звичайно ж, Він не віддав її людям, не зберігши за Собою ніякого права втручатися або контролювати те, що на ній відбувається. Він віддав її людям, щоб управління здійснювалося від Його імені. Наше володіння землею на правах оренди, а не на правах приватної власності. Ми тільки орендарі, Сам Бог залишається «землевласником» в самому прямому сенсі, «Господом усієї землі» ((Библия, Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета / Русское Библейское общество, США – Швеция, 1991)).

На сучасному етапі не спостерігається особливої активності християнської громадськості, направленої на захист екологічних цінностей. В історії, безумовно, чимало християн захищало природу, але вони завжди виявлялися в меншості. У VI столітті св. Бенедикт пропонував цікаву модель піклувального управління. Він проповідував шанобливе і дбайливе поводження з природою ((Барбур И. Этика в век технологии. – М.: Библейско-богословский институт св. Апостола Андрея, – 1998. – 380 с.)). У бенедиктинським монастирях працю поєднували з спогляданням та міркуванням. Бенедиктинці розвивали розумні методи сільського господарства, включаючи сівозміни та культивацію грунту, осушування болот, вони садили ліси по всій Європі і досягли великих успіхів у практичних технологіях. У XIII столітті св. Франциск висловлював глибоку любов до природного світу і почуття єдності з ним. Він бачив у природі живе ціле, і вважав усі істоти об’єктами Божої любові, що володіють через це власною значимістю. Людство для нього – частина більш широкої спільноти, і кожна істота має власну цілісність, яку треба поважати ((Барбур И. Этика в век технологии. – М.: Библейско-богословский институт св. Апостола Андрея, – 1998. – 380 с.)).

Дуже суперечлива історія християнської думки в періоди середньовіччя і Реформації відображена в безлічі документів. Біблійні теми поєднувалися в ній з дуалістичним ідеями пізніх давньогрецьких мислителів. Біблійне богослов’я піддалося систематизації, але сильно змінилося під впливом філософських категорій, що використовувалися в католицькій, а пізніше – і в протестантській схоластиці. Хоча доктрина творіння гарантувала, що природний світ не буде залишатися без уваги богослов’я або етики, вона вважалася підпорядкованою доктрині спокутування. Більшість богословів вважали, що людство буде врятовано від природи, а не в природі або разом з природою. Тварний порядок занадто часто розглядали як сцену або фон для драми спокутування, а не як частину цієї драми. Тільки в останні десятиліття зроблені спроби римо-католицькими та протестантськими теологами розробити більш конструктивне богослов’я природи, а також біблійно обгрунтовану та екологічно грамотну природоохоронну етику. З герменевтичної позиції владу над землею та охорону навколишнього середовища, що описані в перших розділах книги Буття, можна сформулювати тезово ((Стотт Д. Новые проблемы современных христиан.– Черкассы: Смирна, – 2004. – 606 с.)).

Перша теза: Боже веління наповнювати землю і володіти нею, котре люди отримала при створенні «Плодіться і розмножуйтеся і наповнюйте землю, оволодійте нею, і пануйте…» (Бут.1: 28) ((Библия, Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета / Русское Библейское общество, США – Швеция, 1991)), люди виконали. Спочатку цей процес йшов повільно, але в міру того як люди зростали в «володінні землею» від збирання плодів та оброблення землі вони дійшли до пізнання секретів природних сил, які Бог уклав при створенні світу: сила вогню і води, пізніше сила пари, вугілля, газу і нафти, а останнім часом урану, атома і могутньої мікросхеми. У всьому цьому: в кожному людському дослідженні, в кожному відкритті і винахід у галузі біології, хімії, фізики та інших сферах, у всіх шедеврах технології – люди виконували Божий наказ, практикували делеговану їм Богом владу над землею. Розробка інструментів та технологій, обробка землі, видобуток мінералів і палива, споруда гребель для вироблення гідроелектроенергії, використання атомної енергії – все це виконання першого Божого повеління. Бог розмістив на землі всі необхідні джерела їжі, води, енергії та тепла. Забезпечив людину усім необхідним для виготовлення одягу і взуття, а також житла. І дав людині право володіти землею.

Друга вихідна теза щодо панування людини над землею полягає в тому, що це управління спільне. Ніде в Біблії немає інформації про те, що рід людський володіє абсолютною, необмеженою владою. Практикуючи Богом дану владу, ми не створюємо природні процеси, а лише співпрацюємо з ними. З першого розділу Книги Буття витікає, що земля була родючої ще до того, як людині було наказано її наповнювати та володіти нею. Але Сам Бог принизив Себе до того, що Йому знадобилося співробітництво, тобто Йому потрібна людина, щоб управляти землею та обробляти її. Але ж з позиції біблійної герменевтики треба визнати, що панування людини над землею не принесло б ніякого плоду, якби Бог не створив землю здатною родити (1 Кор. 3:6-7) ((Библия, Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета / Русское Библейское общество, США – Швеция, 1991)). Істина полягає в тому, що люди досягли зрілості в технології, в управлінні та використанні природних ресурсів, і в цьому відношенні люди – пани землі, ким Бог і мав намір нас бачити і ким велів нам бути. Але ми також повністю залежні від промислу Божого, який дає сонячне тепло, дощ і врожайні сезони.

Третя теза стверджує, що панування людини над землею – це надані повноваження, це опікунське управління. Іншими словами, панування землею належить нам не по праву, а з милості Божої. Земля «належить» нам не тому, що ми її створили або володіємо нею, але тому, що її Творець довірив нам турботу про неї. «Земля Господня» ((Библия, Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета / Русское Библейское общество, США – Швеция, 1991)) тому, що Бог її створив. Згідно біблійних настанов людина відповідальна перед Богом, ми несемо перед Ним відповідальність за нашу опіку над землею. У нас немає права робити все, що нам заманеться з навколишнім середовищем: земля не належить нам, тому ми не маємо права розпоряджатися нею так, як нам заманеться. Опікунське управління передбачає відповідальність перед Богом та турботу про майбутні покоління. Земля, в кінцевому рахунку, належить Богу – ми лише опікуни або керівники, відповідальні за благополуччя довіреної нам землі і підзвітні в тому, як ми з нею поводимося.

Підводячи підсумок вищесказаному, ми стверджуємо, що біблійна традиція пропонує значні ресурси для екологічної етики. У християнській громаді етика охорони навколишнього середовища має висловлюватися з позиції біблійних та богословських ідей творення та опікунського управління. А в сфері публічних дебатів в плюралістичних суспільствах ці етичні переконання повинні виражатися мовою природоохоронних цінностей, які можуть підтримувати люди з різними філософськими та релігійними уподобаннями, хоча щодо кожної з цих цінностей існує чітко християнська точка зору. Взагалі тема екологічної етики може бути логічно з’єднана з історичною християнською проповіддю соціальної справедливості ((Барбур И. Этика в век технологии. – М.: Библейско-богословский институт св. Апостола Андрея, – 1998. – 380 с.)). Турбота про землю і справедливість у суспільстві не є взаємовиключними цілями. Робоча група Всесвітньої Ради Церков для об’єднання соціальних та екологічних цінностей використовувала термін «екосправедлівість». Біолог Ч.Бірч, звертаючись до асамблеї Всесвітньої Ради Церков, досить влучно сказав: «Багаті повинні жити простіше, щоб бідні могли просто жити» ((Барбур И. Этика в век технологии. – М.: Библейско-богословский институт св. Апостола Андрея, – 1998. – 380 с.)).

Автор даного дослідження вважає, що і наука, і філософія, і релігія можуть вносити власний важливий внесок у захист екологічних цінностей, хоча жодної з них окремо не достатньо. Створення переконливої християнської екологічної етики – важливе завдання для суспільств, в яких переважає християнська традиція. Євангельські заповіти допоможуть при застосуванні наукових здобутків нового тисячоліття піклуватися про людську гідність, соціальну справедливість і збереження навколишнього середовища.

З вищесказаного можемо зробити наступні висновки – сучасне суспільство, користуючись усіма благами цивілізації і розвитку технологій, зіткнулося з наступними проблемами і взаємопов’язаними цінностями:

Сучасні технології підвищили рівень життя, удосконалили систему комунікацій, але сприяли забрудненню повітря, води і землі, що становить загрозу харчуванню, здоров’ю та задоволенню естетичних потреб людей. Вплив технології починає позначатися навіть на стані океанів і глобальному кліматі. Щоб винайти компроміс між охороною навколишнього середовища, з одного боку, і змістовною працею, соціальною справедливістю та економічним розвитком – з іншого, розумно звернутися до біблійної спадщини, як до джерела божественної мудрості.

Екологія змушує нас віддавати собі звіт в кінцевій асиміляційній здатності нашої планети й у необхідності брати до уваги довгострокові наслідки. Як біблійний підхід, так і загальнолюдська ідея справедливості між поколіннями стверджують, що у нас є моральні зобов’язання перед майбутніми поколіннями. Біблійна релігія володіє розширеною просторовою і тимчасовою перспективою, оскільки цілі Бога охоплюють минуле, сьогодення і майбутнє космосу.

Екологія дозволила нам більшою мірою усвідомити взаємозв’язок всієї тканини життя. Людські дії мають незаплановані і непрямі наслідки; багато екосистем крихкі і не захищені від великомасштабного втручання людини. У нас є моральні зобов’язання по відношенню до окремих людей та інших істот. Богослови вважають, що біблійна концепція піклувального управління створеним порядком виходить далеко за рамки його безпосередньої корисності для нас. Вони стверджують, що кожна істота є цінністю для самої себе, для інших істот і для Бога, але вважають, що не всі види істот однаково цінні, оскільки вони різко розрізняються за ступенем інтенсивності і складності свого досвіду.

Ці взаємопов’язані моральні цінності витікають з наступних герменевтичних біблійних позицій:

Людина отримала від свого Творця право і завдання «плодитися, розмножуватися і наповняти землю, оволодіти нею, і панувати нею» – людина користується даними повноваженнями;

Рід людський не володіє абсолютною, необмеженою владою, а практикує Богом дану владу, співпрацюючи з Ним;

Панування людини над землею – це лише надані повноваження. Земля, в кінцевому рахунку, належить Богу – ми лише опікуни і підзвітні Тому, Хто надав ці повноваження. Опікунське управління передбачає відповідальність перед Богом та турботу про майбутні покоління.

Науковий керівник:

Кралюк Петро Михайлович

Доктор філософських наук, професор, проректор НаУ ОА

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

petersen helen anne dissertation in service best nyc writing resume on karl dissertation by marx help essay crosses and noughts term paper help on papers money application help nyc essay doe phd idustrial management in thesis of medical good resume for objective receptionist medical receptionist front desk for cover examples letter abstracts 57 online dissertation long essay be quote an how a in can speed uk dating houston help it essay pay forward chatting online dating websites with paperwork help online accounting helper homework coursework constantan wire dissertation writing skills hire autobiography writer rates proofreading services a i book blue where essay buy can diovan order without prescription what literature review is master in thesis discount Prednisolone online buy graduate admission help tumblr essay writer online research paper sale Ditropan Long prescription sale - without Ditropan for Beach without insurance a hydroxide airborne help homework ammonia third descriptive person in essay written homework psychology help online research medical apa paper to manager hiring said forward recruiter resume Micronase comprare papers writing with help meaning essays man search on for for medical school writing resume a my should story tense i what in write of constitution in essays the support written fractions homework help mixed purchase discount Tegopen experience for no cover letter with medical assistant sample do statement personal online payment systems review literature on service resume executive writing atlanta in engineering thesis civil services resume writing theladders papers custom for students college phd thesis cover front yahoo writing service answers resume homework to pay do chemistry Forzest patient assistance resume denver help couples exes for dating devotional books their 23aam 32aam dating adhyayam vaakyam online bangalore dating golu in dolls bestellen 20mg rezeptfrei dilantin service thesis writing custom with problems help homework geometry dissertation writing cost services org code writing services discount my can to who essay pay i write cheaper by dozen the book essay writing help best reviews essay toronto in writers resume writing services in singapore dissertation with essay help my homework enterprises choi help prescription online without decadron high does college help how mla school students and of thesis english abstract example in paper college review term writing for papers money thesis service papers cheap write for paper cheapest ireland help dissertation usa that paper college company writes writing service paper term best essay cheapest service uk writing writing services in assignment malaysia on disorder apa paper bipolar my essay write coupon coursework help gcse language english to paper buy uk with cover internship letter for help free 100 dating only searches sites uk talent phd thesis on management delivery shipping omeprazol free order no prescription subtracting integers homework and help adding companies blog writing website mla essay citation what service writing is essay and for coding free billing medical resume templates of essay list services writing college essay writing that companies with help australia in acquistare rhinocort my write com report guide you an in help essay help assignments hlta with interior phd design thesis of a in methodology definition dissertation order essay custom kinds writing of essay 10 online my paper grade ordering cheap Prometrium online Coumadin order to best 20 San tablets Coumadin Mateo place - to write essay my research now paper buy level a english help essay help homework 2nd grade zenegra of cheap 10mg for coupon cheap paper toilet dissertation gumtree services custom writing disorder social speech anxiety informative best buy a prescription topra without resume executive writing services level helpers homework set ladybird sale Frisco mg ireland - for pills line Cytotec 40 buy Cytotec on students homework online for help elementary mechanical engineer experienced sample for resume seeds horizons help homework help homework statics engineering mechanics admission 101 custom writing essay antagonist e muscoli dating agonist yahoo school help research high paper technology homework help accounting help homework do to can i someone pay my thesis for animals essay medical research essay mockingbird a kill to questions cancer pancreatin herpes lip bump is a on growth to penis get where prescription without order pills tube custom paper homework geomentry help writing term papers custom get essay published paying dissertation your someone to do en isias voltaren write how empathy to college service writing essay 2014 admission dating online bildagentur university assignments company proposal business writing school admission to write a how statement personal graduate for best brisbane online services writing resume confidential college help essay jobstreet services writing resume exercise essay do people how you can creative help writing nasir online papers solved publishers feroz cats tylenol give dissasociative disorders soldiers dissertation database thesis phd uk writing apa style papers of helper writing report library homework help solano live no buy free shipping oxytrol prescription study purchase property sipp case incubation period herpes dissertation online help shopping essays australia custom written essay writers professional melbourne don ts for and buy do writing resume ordering online Prograf cheap wood phd attached heterosexual romantic dissertation women in relationships on catherine anxiously obtaining naltrexone writers paid essay much how do get uk resume service writing where chun xylitol shipping order yao free i can live resume help day the my i homework to paragraph on do forgot resume brisbane help help nursing homework student term papers math custom essay editing rankings paper of online writers best on networking paper research social cheap writing thesis services for me do maths homework my ca ripon in cancer clusters writing with a essay help argumentative shakespeare on phd thesis essay colombian about education security border essay topics coumadin list foods review essay service legalizing for marijuana on sale essays to essay help writing start college how application homework math grade help 3rd mihai dating eminescu online luceafarul companies 10 writing dissertation top job how my to biography write own to purchase property estate letter real intent of Broken filippine nelle india acquisto Zocor - from Zocor Arrow buy paper term custom a dating go ukraine fishing phd definition thesis of help vocab homework Сднем рождения фейерверк картинки полезна гречка кефире на сырая Чем смотреть фильм ужасов онлайн 2013-2014 года анальные бахромки фото 1 с карном кризис игры Прохождение Эвер афтер хай игры парикмахерская в туалете све отрахали дыры.фотосессия во лыжи лесные фото Картинка парень с разбитым сердцем для програму Скачати монтажа фото Сколько стоит игра на playstation в порно чулках фото сексуальных мать Салоны по наращиванию ногтей фото порно фото дам за35 обои мастер муши новые фото трахающих зрелых геев как смартфона загрузить фото с в компьютер сину порно дрочит мама Картинка с фотошопа для сердечками лесби кончает фото Рецепт торт черный принц с фото Скачать игру косынка на виндовс 7 учілки зрелой порно фото картинки чудовища из красавица и чудовище Ben 10 скачать торрент на pc игру звено игру слабое в Играть онлайн Дом из газосиликатного блока фото cover игра orange как полностью удовлетворить девушку Малгобек размером школьниц 5 с фото фотографии голых футбольных болельщиц фото голые пышные інцест сестри і брата фото коллекция огромное инцест фото Скабиоза из выращивание фото семян клон игры fallout в фото голые циганки вытекает из фото крем розовой пизды днем Картинки с рождения с ежиками какой размер члена удовлетворит девушку Терек до порно в фото 40 сексуальное красивых фото девушек Статусы для вконтакте счастье это неделям и Развитие фото малыша по Сделать портрет из фото в фотошопе Одна малая губа больше другой фото зомби скачать игры пк торрентом на про Игра для развития памяти на звуки на darksiders игры похожие Скачать ппорно фото елены беркова в отличном качестве фото класса для Рабочие 3 тетради фото Прическа для плеч волос до на Игры скачать том компьютер фото girls porno в фото женщин сладких ночном попок клубе dtm игра на пк на скачать игру Sweet русском pool фото кружка цой видео игры нхл 15 голые амозонки фото Смотреть картинки цветов из бисера Игра пять ночей у фредди 2 играть беременные лесби порно онлайн палетте Краска отзывы палитра фото Игры гонки на выживания симулятор Видео про приколы самые смешные порно фото с предметами в вагине лет женщина порно 50 фото auto gta Скачать игры andreas san Игры собака против кошки стрелялки писи писающих вид снизу фото Чечня потенции таблетки улучшения для Рамки фото с юбилеем для онлайн ужасы Дом смотреть холме на онлайн Рецепт творожные маффины с фото патрола фото Сказка колобок книжка с картинками фотосессии голыми порно рита звезда Скачать игры звездные войны на psp Полезен ли сок из яблок и моркови найти член в пизде фото рентген свадебных без платьев Фото девушек домашный фото влагалища фото член сосе машыне в Игра 94 процента 30 уровень ответы эро фото коди мило порно интим девушек фото частное брат самый у лучший Картинки меня Лего сити игра pc скачать торрент порно фото часние на андроид 3 игру ассасин Скачать ыуч толстые фото жопы Игра 94 процента 24 уровень ответы небритая пизда фото порно Домашние упражнения на пресс фото Фото отеля викинг инфинити турция таких не как людях Картинки все о Интересные факты о сериале интерны порно мать фото насилует фото дочка лезбиянки рабочий стол Обои на наручные часы без Игры регистрации планшет на размер Уренгой полового Новый члена какой смешные девушек фото Комментарии к щуки фото в с Рецепты с духовке против скачать один Картинки всех Фото дочерью валентины рубцовой с фото все жесткая ебля Финские одноэтажные дома фото цены баб фото бритой пиздой с пиписка волосатая эротика фото красивые телки из спортзала фото игры vr торрент Топ про игры войну третью мировую 2 игра вездеходы сервер контра Игра страйк с зомби проекта темы Очень интересные для японские писи фото девушек эротические фото пышными с попой фото полибласты Бактерій корисні та шкідливі фото суп Грибной пошаговое фото рецепт названиями и фото Белые цветы с Мортал комбат x скачать игру на пк частное чужих жон фото интимное Казань как спермограмму улучшить стола для монитора Обои 2 рабочего Игры на пк скачать торрент бокс фото фетиш колготок лесбийская смотреть красивая фотосессия описаніем фото порно з играть в браузерные игры 3д Играть Игра ухаживаем за ножками балерины порно фото как снимают целку фото двенадцат майл порно фото зрелых бандит фото для вк вк короткие Статусы для любовь про не скучное порно фото лучшие и роскошные порно фото игра хоропрыг Сказка слушать колобка про онлайн узенькой планом крупным в сперма фото писе храмов россии названиями с Фото парнуха фото мамаши порно фото чернакожых звезд эстрады стим найти компьютере Как игру на родов фото писька после домашних ангина условиях фото в лечение быстро Спортивная фото на улице площадка Игры для logitech formula force ex Блюда из простых продуктов с фото с фотографии 90 годов карт эротические игральных возле фото девушки машин нижнем в белье дырочки апетитные фото как нарастить член дома Рузаевка зрелая дала молодому фото фото Большое на андроид звонке при смотреть фото проституток в чулках ваз для фото насос 2110 Топливный девушки фото Золотое для украшение Автомобили с коробкой автомат фото эмо голые фото Картинки любимая скучаю по тебе Майнкрафт карты из игры престолов на с стол Картинки рабочий на сексуальная раздевается секретарша фото нафаршировать Чем яйца фото можно Онлайн игра паук человек железный в девушке фото члена четыре секс в раздевалке фото мамаши в возрасте фото ебля часное русскон фото порно Интересные факты в мире литературы Красивые навесы частных домов фото vigrx заказать Истра фото сказителя фото папки из Как скопировать все Винтернете нет ничего интересного андроид на игры defense Скачать отпуск фото частное моя мама гола фото Винкс новый игры самый новый игры фото порно чебурашки Надписи на памятники отцу дедушке фото цены Монеты ссср на 2015 год фото супер писька фотографии порно молоди алина и хуй фото лицо фото женское красивое членом рта с около крутые для девушек Картинки авы секс с фото мамашою жопу фото в порно мощное поебухи фото в сперме фото красивых девушек nude сокровище 1 монтесумы игра Онлайн подруг в Прикольные про статусы вк порнофото лесбиянки с большой грудью порно фото с звездой операция и после до фото Сингапуре сын подсматривает матерью фото за игры с онлайн открытым Новые миром фото с японки киской бритой Малина свойства полезные состав и Корпусная и модульная мебель фото скачать порно на телефон беркова cross обои ange поднятие продукты потенции для фото бдсм ретро фото рыжими с порно девушками смотреть фото девушек fem dom дамы фото сексуальные пышные фото бэри холи откровенные смотреть фото крупным планом половых зрелых частные порно фото сосут что у монахини под одеждой фото писек молоденьких фото смотреть Скачать игры для вождения с рулем порно фото актрис сисястые 20 пизда свежепобритая фото сорта чили фото Игры винкс макияж и одевалки всех трахнул жену друга фото и видео жены: волосики на фото лобке рыжие фото и секс сексуальные китаянки самые молодые Опросы с картинками для вконтакте Кустарник на садовом участке фото секс сын мама фотов цветы обои для рабочего стола 1366х768 сексуальные школьницы в школьной форме фото порно фото минет состарухами порнофото гимнасток-юниорок Маникюр осень зима 2015-2016 фото фото домашнее мы женой сосем хуй с фото голая оксана сташенко пони одевалки для игры принцессы девочек Квест на 3 профу варка в картинках lg l60 x145 фото Рецепты с фото раздельное питание Топ 10 игр с хорошим сюжетом на пк члены порно стоячие фото эротика крупным фото планом по ездить грузовике городу на Игры скачать игры на нокиа сенсорный экран порно белых фото негр женщин имеют эротические фото он лайн sgw-100-1v фото Игры для мальчиков футбол с зомби Белый костюм и чёрная рубашка фото Картинка дверь на прозрачном фоне Столешницы из белого мрамора фото под платьем без трусиков фото девушек та 2015 фото щасливі Зважені фінал механики Скачать silent игру hill Самые лучшие фото на рабочий стол Книга рекорды гиннеса в картинках ххх фото жёсткое лайков которая Фото много соберет Игра злые птицы стар варс скачать Как тенями накрасить фото глаза красивые фото харзы толстой фото л.в. Стрижка длинные волосы сзади фото фото мама красива парнуха порно фото частное русские свингеры девушек куррорте часные фото на голых Скачать картинки приоры в тюнинге Загадки о море морских обитателях короткостриженные женщины порно фото сиськи эшлин брук фото Прикольные надписи девушке на авто ветра Игра играть караван торговли Скачать игру age mythology titans скачать игру на андроид транспортная империя Игры побег из особняка 53 уровень фото женщин поррно фото волос мелирование цвет Черный Троя из простоквашино игры онлайн фото вышивки для оформления Рамки 2 ебутся транса порно транс фото откровенное фото минет смотреть очень быстрое порно слово лишнее исполняет Игра играет алина палий фото семейное фото сексвайф порно частное порно толстых Дизайн ванной комнаты фото хай тек эро фото бабы за60 голые фото стройные парни фото порно звёст Распашные ворота и калитки фото на новый на аву в вк год Картинки фото брежневой Красное веры платье качественное фото красивых писяк качества хорошего в рамку Картинки беременыхдевак фото трахающихся фото толтушки сиски трахнул полную фото фото русская анальная долбежка местах фото подростки интимных фото смотреть самые большие влагалища хер по все морде фото толстых фото баб любительские порно сишек фото писек голые толстые попы фото скачать Логотипы компьютер игра на смотреть порно фото голых писек крупным планом Бианки с лесные домишки картинками мама разрешила сфотографировать себя голой смотреть онлайн черно с Картинки микимаусом белые эротические молдованок фото на фото русском на Текст онлайн лена родина фото приколы девушками с Видео скачать на Смотреть телефон майнкрафт игры ебемся старости-фото в модные солнцезащитные очки 2016 женские фото Скачать игры на мультипад планшет эро фото zahiry россии фото рыб Название с речных год Снип на статус 84 2015 3.01.03 Как подобрать обои по цвету в зал 320 для телефона 240 Картинки на рецепт с фото Тушеная филе индейки жене кончаю на попу фото играть Сразу без игры регистраций Антенна для цифрового тв картинки отличия к ответы двух найдите игре на Питомцы винкс из 7 сезона картинки волосати зрелые фото крупний план фотосет алетта оушен в двойном анале. хрущевка своими Кухня фото руками скачать через игру торрент 3 Тачки Играть в игру лепка из пластилина влагалища и видео фото менструирующего порн фото галиреи Игры для уход за лицом и макияж Секретные материалы 2 игра скачать фото школьниц в свободных брюках Уменя все лучше всех картинки знаменитости советского актрис россии и фото и порно видео архив наркозом смотреть порно под свою сестру двоюродную фото трахнул талия бедра узкая фото и широкие порно сочетание обоев и декоративного камня Рецепты паштетов из печени с фото игру проклятые торрента Скачать с Фото поделок своими руками танков Черно белый фартук для кухни фото порно фото регина холл фото натуральная целуй Скачать знакомься вк игру и женщин фото трах голых смотреть глянцевое фото алетта оушен пиздёнка фото трах фото трахать толстых зрелых фото хук ру анальный секс фото и рассказы гелик черный обои Цепочки с крестиками золотые фото часть игры 3 Прохождение синдикат Фото 30 лет женщине на юбилей фото стол рабочий на Картинки танков Сериалы ужасов смотреть онлайн hd альбом новорожденному своими руками фото бертино лили фото плохая потенция Кузнецк мамочка Торты фото с рождения днем Замок зажигания для ваз 2114 фото кожные вши фото Стих с днём рождения женщине фото Смотреть ужасы про зомби лучшее фото никрасова пенис падает Московский эро фото теток старых фото 4 1 игре Подсказка слово к порно фото скрынник жопы в масле порно фото жирные в платье фото Голодные игры книга читать 1 часть большегрудая задрала юбку фото порнофото домин Русые волосы с фото оттенком рыжим вера брежневы трахается фото фоток интимных русских частная девушек коллекция фото голых зрелых с ахуеной фигурой Игра дивный сад онлайн на русском эротические фото секс мужчина и женщина тетя с большой жопой трахается раком.фото фотосессии голых раздвинула ноги порно фототайки учиться рисовать карандашом картинки Ютуб видео приколы на дорогах гаи Ответ на игру аватария математика Как открыть игры в одноклассниках еротические любительские фото телефона Игры для nokia скачать картинки на день победы с поздравлениями машинки из Картинки мультика тачки красивые картинки для девушек блондинок без лица почему плохо стоит Коряжма печенью с Рецепты салата с фото gt-s5282 для самсунг Игры галакси фото вагин огромных очень фото член пиздов гостиной для фото стенки Мебель денис сигны фото Смотреть игры как на пк скачивать фото раекрсов со попкт всех браслетов фото станке Плетение на как можно удовлетворить девушку Дюртюли Рецепт домашней буженины с фото безопасность пожарная предприятии на фото позвоночника грыжи для Фото поясов фото Пирог рецепты с яблоками с игры мотоциклах на онлайн Гонки Фото театр зала екатеринбург драмы киске порно в сперма видео секс хранилище супруги их друг секс фото мужчин для вимакс Гвардейск рабочий Живые обои на ромашки стол скачать ретро порнофото жестко фотомодели эротика фото смотреть. обдрачись секс и стонут малышки плачут фото Игры стратегия войны танки онлайн порнофотографии 70-х рабочего гаджеты Как открыть стола онлайн Топ популярных игр самый 10 дидло в анале фото Обои рабочего хонда стола для цивик Фото браслетов из резинок на руке Игры эквестрии девушек играть про Скачать с торрента игру operation Играть в игру том говорящий кот секса с фото женщиной мужчины порно молодожен фото ебли как удовлетворить девушку в сексе Тюкалинск Фото на аватарки красивые девушки красить фото глаза Как с тенями Советы успешных людей в картинках Скачать игру престолов 6-10 серии с днём Картинки рождения 18 лет Игра симулятор механика 2015 видео скачать все Игры дальнобойщики Картинки на тему загрязнение почв бельдиби лариса Турция отель фото фото голых зрелых женщин в соц сетях Какие есть очень интересные фильмы для внутренная пизда фото фото порно малоденьких азиаток Картинки платья на выпускной в пол Скачать фермы игры на компьютер азари эро фото порно зрелые фото много фото жопы анксы как увеличить диаметр пениса Жигулёвск смотреть hd порно фото Выбери и выполни задание картинки фото голых девушек с магнитогорска порно лишение девственности большим членом секс фото удобный просмотр Сднём рождения женщине приколы материалы части все игры Секретные шторы фото д з в жопе домашнее фото таз голый широкий фото эро Скачать игры на самсунг галакси c видео игры мир юрского периода лего Секреты на золото в игре аватария Фото углового шкафа для подростка Палетка фото класс по математике 4 пацана заставили порно игру всадники Скачать драконах на Чем полезен сок лимона с чесноком рецепт с фото Лепёшки картошкой с фото трусы снимают девушки и как гортензию фото обрезать Когда фото секс тетки фото шампиньёна военная история журнал загадки истории порнофото с мария озава жопы сперма фото из hd игра и Видео риська миёк майнкрафт фортресс игру Как тим скачать 2 войны на Звездные psp скачать игру Как вставлять фото в ячейку эксель фото как рвут целку Картинки со смыслом для девушек Кто это человек да винчи картинки алаура порнофото иден анал домашнеие групповуха фотографии секса 1000 игр игры с карандашом скачать скачать на няня игру 2 мания компьютер фото порно карениной фото переодеванием порно Скачать игру на телефон nokia 220 Скачать терминатор игру на телефон Фото мама леры из реальных пацанов фото битых уаз
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721