ДИХОТОМІЯ АВТЕНТИЧНОСТІ/НЕАВТЕНТИЧНОСТІ НА РІВНІ ПЕРСОНАЖІВ У ПРОЗІ В. ПІДМОГИЛЬНОГО І М. ХВИЛЬОВОГО АНОТАЦІЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті подано інтерпретацію прозового доробку відомих українських письменників В. Підмогильного і М. Хвильового у ключі екзистенціалістської парадигми. Для контекстуального порівняння у рамках загального літературного процесу використано роман маловідомого письменника Л. Скрипника “Інтелігент”, який сприяє з’ясуванню проблеми, хоча і не репрезентує екзистенційного осмислення людини і світу. Поняття автентичності/неавтентичності, взяте у ширшому філософському і літературному аспекті, відображається за допомогою поглядів С. К’єркегора, М. Гайдеґґера, Ж.-П. Сартра, А. Камю, Х. Ортеги-і-Гасета.Розгляд персонажів аналізованих творів дає можливість простежити матеріальну закоріненість як основу несправжності, що стає провідною в умовах соціалістичного суспільства. Крім того, вдається розглянути своєрідне балансування між автентичним і неавтентичним як спосіб боротьби проти абсурду, що репрезентує складність образу змальованого персонажа.

Ключові слова: екзистенціалізм, автентичність, неавтентичність, екзистенційне існування, особистісне буття, стадіальна матриця, абсурд, міщанство.

Annotation

This article represents interpretation of prose by famous Ukrainian writers M. Khylovyy and V. Pidmogylnyy from existential aspect. The novel “Intelligent” by L. Skrypnyk, that is used for contextual comparison in general literature process, helps for deciding of problem, but doesn’t demonstrate existential comprehension of person and world. The authenticity/inauthenticity (in wide philosophical and literature aspects) sends to works of S. Kierkegaard, M. Heidegger, J.-P. Sartre, A. Camus and H. Ortega y Gasset. Analysis of characters gives a possibility to retrace material basic as inauthenticity, which is the main feature in the socialist society. What is more, we can see special balance between the authenticity and the inauthenticity as the attempt to fight with the absurdity, which makes characters more difficult in the literal meaning.

Key words: existentialism, authenticity, inauthenticity, existence, personal being, phase matrix, absurdity, narrow-mindedness.

Справжність буття особистості як домінанта у концепції М. Гайдеґґера тотожна можливому екзистенційному існуванню у К. Ясперса [2]. Воднораз у ширшому філософському аспекті можливим, на нашу думку, є зіставлення уявлень А. Камю про абсурдність світу та людину абсурду і С. К’єркегора про стадіальну структуру екзистенційного існування з поняттям автентичного особистісного буття, адже в обох випадках йдеться про осягнення справжнього призначення індивідуума. Якщо людина наділена ясністю бачення абсурду і не полишає боротьби з ним (за А. Камю), якщо вона долає екзистенційну стадію естетичного задоволення у світі і досягає етичної, а згодом найвищої релігійної фази, що вимагає усвідомлення не тільки відповідальності за свої дії, а й почуття провини (за С. К’єркегором), – то засвідчується турбота не про побутове та приземлене життя, а можливість справжнього існування.

У літературному варіанті зазначена проблема актуалізується через творчість українських митців М. Хвильового і В. Підмогильного, а тому метою нашого дослідження є аналіз їхнього творчого доробку крізь призму екзистенціалізму. Для контекстуального порівняння обрано роман маловідомого письменника Л. Скрипника “Інтелігент” (твір, по суті, є недостатньо вивченим, до нього зверталися О. Ільницький, Н. Іванова, С. Лущій), що хоча й не засвідчує екзистенційного аспекту, проте оригінально репрезентує окремі моменти порушеного питання.

До проблеми екзистенційного осмислення прози В. Підмогильного і М. Хвильового зверталося чимало дослідників, серед них Ю. Шерех, В. Мельник, С. Лущій,  М. Тарнавський, С. Павличко, Ю. Безхутрий, Т. Кононенко та ін. Однак чимало питань дають можливість глибшого і детальнішого обґрунтування, спонукають до результативної суперечки і перегляду попередніх висновків. Власне це і слугує реалізації мети дослідження завдяки виконанню таких завдань:

1) виявити зазначені модуси екзистенційного існування у структурі персонажів;

2) поглибити міркування дослідників і запропонувати свої щодо певних суперечливих моментів;

3) обґрунтувати проблему “несправжності” як превалювання матеріальної сфери буття;

4) окреслити політико-ідеологічний вплив на вибір способу особистісного існування.

Три стадії екзистенційного буття демонструє головний персонаж роману “Місто” С. Радченко, що зазначають В. Мельник і М. Тарнавський [7], [15]. Зокрема, В. Мельник пропонує пов’язувати перший етап з естетичним сприйняттям світу, другий – з почуттям обов’язку, що з’являється після смерті Зоськи, а третій – з абсолютним значенням літератури, яка набуває релігійного характеру у контексті міркувань С. К’єркегора. На наш погляд, цю ж матрицю можна у загальному накласти і на зміну ставлення Степана до літератури. Спершу виразним є бачення літератури як несерйозної справи, забавки, оповідання виявляються для хлопця чимось пустим, розвагою, без якої можна жити (естетична фаза). Поява відповідальності щодо письменства, можливо, дещо формальна за своїм характером, збігається з виходом першої збірки оповідань, коли з’являється усвідомлення того, що “спинятися сором”, що потрібно “далі ступати, зв’язуватися з тими, серед кого діяти йому зазнаменовано, показувати себе, нагадувати про себе, вплітатись у ланцюг літературних знайомств як літературній особі” [9, с. 447]. Згодом відповідальність про літературне мистецтво набуває виразного екзистенційного забарвлення, адже Степан розуміє, що письменство “перестало бути для нього простою грою в славу, способом висунутись серед безлічі своїх подоб, набуваючи в його очах значення праці занадто відповідальної, щоб дозволити собі писати про будь-що і якось” [9, с. 455]. Отже, відкидається як естетичне задоволення від писання з його оманливою славою та відповідними привілеями, так і суто соціальний погляд на природу будь-якої праці, що прогнозує появу статусу, суспільної ролі, яка регулює поведінку у сфері ділових стосунків. І релігійна фаза у бутті Радченка оприявнюється у пізнанні трансцендентної сутності письменства, що відкриває шлях до іншої людини, неповторної та багатогранної, божественної за своєю подобою, яка демонструє велич і могутність Творця, а сама виступає у ролі співтворця.

Можна посперечатися з В. Мельником і щодо визначення етичної стадії у стосунку до Степана Радченка, принаймні на текстовому рівні почуття обов’язку (пов’язане із Зоською) зафіксоване автором раніше, коли він пише про те, що у хлопця “з’явилось щось глибше та отрутніше, ніж бажання, щось із присмаком обов’язку й ваги” [9, с. 430]. Це той слабкий екзистенційний “спалах”, який у майбутньому посприяє виникненню відповідальності щодо письменства та іншої особистості, що неминуче з’являється у житті кожного.

Поряд з тим існування Степана Радченка не позбавлене і багатьох виявів неавтентичності або, як інтерпретує це поняття Ж.-П. Сартр, нещирості. Так, М. Тарнавський у статті, присвяченій аналізу роману “Місто”, вбачає нещирість головного персонажа у винятковій увазі до одягу, символічному спаленні старого вбрання як намаганні відобразити “зміну статусу своєї особи” [14, с. 60]. Поглиблюючи спостереження дослідника, варто вказати і на ті маніпуляції з одягом, що здійснює хлопець, коли йде до інституту, а потім на курси українізації, адже на навчання Степан вирушає бідним сільським парубком, а на курси – поважним лектором. За першим образом криється чисто меркантильний інтерес, пов’язаний зі страхом про можливе скасування стипендії та інших пільг, що надаються матеріально незабезпеченим студентам. Другий аспект передбачений пануванням стереотипу про одяг як визначальну ознаку для диференціації людей. Задля забезпечення міського статусу, здобуття належної уваги та авторитету в очах відвідувачів курсів, Степан повинен пильніше придивлятися до свого зовнішнього “оформлення”, що йому радить секретар освітньої установи, звідси і безглуздий у світлі екзистенціалізму, але слушний в умовах того часу висновок останнього про те, що найбільше “лихо українців у тім, що вони кепсько одягаються” [9, с. 393].

Переодягання як репрезентація неавтентичності набуває фарсового характеру і слугує розвінчанню М. Хвильовим і Л. Скрипником представників міщанського середовища. У повісті “Іван Іванович” однойменний псевдопролетар та його дружина Марфа Галактіонівна змінюють одяг тільки тоді, коли вирушають на засідання ком’ячейки. Жінка, як сатирично зазначає автор, кожного разу одягала “простеньку червону хустку і старенький жакет, так що виглядала зовсім симпатично і  нагадувала … робітницю з тютюнової фабрики”, а Іван Іванович перебирався у солдатську блузу часів воєнного комунізму [18, с. 23]. В інші дні подружжя виглядає краще, адже ними добре засвоєно “відповідну англійську мудрість”, яку товариш Жан і проголошує: “Я, – каже мій герой, – не такий багатий, щоб купувати дешеві костюми” [18, с. 9]. Меркантильні інтереси нових представників соціалістичної верхівки, банальна софістика у вустах останнього персонажа (“англійська мудрість”) демонструють переважання матеріального аспекту у житті міщан (про духовність навіть і не йдеться протягом твору), спостережливість  письменника, який неухильно помічає занепад комуністичної програми, болісно констатує пристосуванство у суспільстві, що згодом перетвориться на норму існування бюрократичної верхівки СРСР.

Л. Скрипник у романі “Інтелігент”, зображуючи головного персонажа, якого вслід за істориком І. Лисяком-Рудницьким можна назвати “півінтелігентом” [5], вказує на момент переодягання “по-пролетарськи”, коли головний персонаж з дружиною тікають від більшовицького режиму на південь. Тоді власне жінка навіть підперізується мотузком, хоча звикла до вишуканого і дорогого вбрання. Знову спрацьовує ідеологічний механізм, сатирично висміюється намагання представників “продворянської” орієнтації врятувати своє майно, а тоді вже і життя, від нових загарбників. Матеріальність у черговий раз блискуче демонструється у рамках політично заангажованого роману і попри це сприяє виведенню узагальненого погляду на преферацію предметного буття у соціумі.

До проблеми неавтентичності додається зміна імені Степана, який стає Стефаном. Це своєрідне псевдохрещення видається для хлопця перспективним та вдалим стартом для подальшої письменницької кар’єри, нове ім’я надає усій постаті урочистості, гучності і сподівання на блискучий поступ. Л. Пізнюк, розглядаючи аспект нещирості Радченка щодо зміни імені, вважає це намаганням уникнути відповідальності за свої твори (до речі, це виявляється у Вигорського) [10]. Думка дослідниці спонукає нас до дискусії, адже якщо у стосунку до поета Вигорського можна застосувати подібне припущення, тим паче, що він сам виголошує таке міркування, то  у випадку з Радченком це є сумнівним, бо Степан навпаки виявляє честолюбство, прагне того, аби усі знайомі знали про його успіхи, заздрили йому, а це неможливо за умов анонімності.

Момент нещирості цікаво обігрується в епізоді про пошук комфортного та вигідного помешкання, що підкреслить статус особи Степана і стане поштовхом до творчої праці, яка поки що ніяк не вдається. Вже саме надавання новому просторові виняткових особливостей (позірний стимул до творчості) говорить про “несправжність” мислення Радченка.  Іронічному поглибленню відповідного враження слугують слова комісіонера, який, підсумовуючи побажання клієнта, говорить, що йому у такому разі потрібна “справжня” кімната. При цьому навіть на формальному рівні підкреслюється “справжність” помешкання, адже у тексті означення “справжня” подано друком у розбивку. У той час, коли, здавалося б, хлопець повинен бути збентеженим через смерть коханої Зоськи, перейматися почуттям відповідальності та провини за скоєне самогубство, він думає про влаштування свого побуту. Нещирість переживання у стосунку до суїциду дівчини, ефект театральності і трагічної маски презентує думка Степана: “Зосько, тебе нема, але я твій навіки. Щороку приходитиму до тебе, коли цвіте земля. Ти вмерла для всіх, але не для мене” [9, с. 515]. Це швидше нагадує пафосний стиль типових любовних романів, мелодраматичний сплеск почуттів вбитого горем коханця, аніж щирість вияву емоцій. Оскільки Радченко є митцем, то можна визнати це за вдале літературне вправляння, використання реальної події для особистого письменницького досвіду.

Типовий погляд у ситуації зв’язку помешкання зі статусом, особистими якостями людини демонструє і Юрій Славенко, який на початку знайомства з Мартою Висоцькою, побачивши убогу квартиру дівчини, робить негативний висновок і про неї саму: “Цікава дівчина могла б добрати собі цікавішого приміщення” [9, с.580]. Вигляд помешкання, як і якість одягу, оприявнюють матеріальну закоріненість людей, спекулятивну закономірність, яка підтверджує взаємозв’язок якості та форми, що зовсім неприйнятно у світлі екзистенціалізму і відповідного погляду на людську особистість. Адже, як пише датський мислитель С. К’єркегор, неможливий перехід якості у кількість і навпаки, а у нашому випадку – якості у форму і зворотній порядок, тому що це повернення до абстрактної філософської системи минулих віків, яка розглядала не конкретну та самобутню особистість, а загальну та абстракту ідею про неї [13]. В умовах тоталітарного суспільства з приматом колективного життя такі міркування видаються цілком природними, але за ними приховано загрозу нищення людяності як духовності, а згодом і фізичної загибелі людей.

Стадіальну матрицю С. К’єркегора можна застосувати і до головного персонажа новели “Я (Романтика)” М. Хвильового. Етична стадія екзистенції у цьому випадку репрезентована почуттям обов’язку до революції, яка мислиться як вища ідея, своєрідний Абсолют, адже інтерпретаційні моделі виявляють схожість між Божою Матір’ю та революцією, революцією, Леніним і Христом, християнською та соціалістичною релігією у контексті творчості М. Хвильового та у ширшому літературному просторі ХХ століття ([1], [11], [17]), тим паче, що Ш. Супіханов вказує на те, що ідея в екзистенціальній діалектиці С. К’єркегора легко підмінюється Богом, духом. Її не стільки пізнають, скільки в ній існують і вірять у неї [13]. Божевільна віра у революцію, її месіанське призначення  штовхають “я” до вбивства рідної матері, утвердження ідеї, що у відповідному ключі слід розглядати як прояв фанатичної релігійності. Так демонструється самовіддана віра у божество революції, а звідси паралель з середньовічною традицією знищення єретиків та невірних в ім’я Бога, інтертекстуальний перегук з біблійною історією про Авраама та його сина. С. К’єркегор, опираючись на християнське вчення, обґрунтовує на прикладі старозавітної розповіді свою концепцію трьох стадій існування, зазначаючи, що “етик може і не вірити в Бога, а віруючий через і завдяки вірі, як Авраам, може порушувати загальні етичні норми…” [13, с. 231]. Вбивство, що розглядається як порушення суспільної моралі та важкий злочин, по-іншому трактується у світлі християнської віри у Бога, який визначається найвищою цінністю у житті кожної людини, а тому безсумнівно заступає місце рідних і близьких.

Питання “справжності” виразно порушено у новелі В. Підмогильного “Військовий літун”. Головний персонаж твору Сергій Данченко постає, на думку товариша Василя, справжньою людиною, що проявляється у його особливому “небесному” існуванні, відірваності від дріб’язкових земних клопотів. Абсурдні міркування Василя, що власне дозволяють певною мірою віднести його до когорти абсурдних персонажів, щодо автентичності індивідуума та конкретно Данченка полягають у тому, що людина являє собою безсторонність, котра “не любить і не ненавидить, її губи не цілують і не проклинають” [9, с. 179]. Справжній особистості зовсім не личить жінка, яка, розвиваючи думку Василя, втягує у вир пристрасті, приземлює та спрощує життя, вносячи у нього фізичний аспект. Помітною є проекція осі “небо-земля”, що поляризує відповідні сфери людського існування. Небо символічно пов’язується з духовною величчю, справжнім покликанням й екзистенційним самопізнанням, удосконаленням, в той час, коли земля набуває значення матеріально-фізичного простору, в якому людина влаштовує свій побут та основи примітивного життя. Так званий негативний аспект мислення Сергія Данченка, що за С. К’єркегором є позитивною рисою особистості, яка не оминає увагою цього негативу, воднораз є показником належності літуна до абсурдних осіб, для яких повнота ясності, усвідомлення абсурдності світу демонструє реальний стан існування людини, характер певних явищ. Власне це і зумовлює наступне міркування: “Як важко пройти проз квітку, не зірвавши, проз джерело, не напившись, проз жінку, не покохавши, проз камінь, не збудувавши собі хату. Потім квітка робиться гноєм, воду викидаєм з себе геть, дівчина тебе зраджує, а камінь з стелі падає тобі на голову. Це зветься вічність” [9, с. 187].

Поряд з цим Сергія Данченка турбує проблема власного існування, ролі людини на землі, доцільності повсякденної праці і творення мистецтва, адже індивідуум виявляється нікчемною та метушливою істотою: “Земля! Це безглуздий чорний шматок, що лине безтямно в просторі. Навіщо? І люди теж чорні, вони теж шматки і собі метушаться без упину. Вони горді, опанувавши природу, вони творять мистецтво, будують хмарочоси, мріють про рай. Нащо? Перед цим питанням блідне мистецтво, падають хмарочоси й розлітаються мрії. Нащо? Це прекрасне питання для людини й землі” [9, с. 188]. Риторичне питання, тричі повторюючись літуном, залишається відкритим і щоразу актуальним для нової людини, що починає жити й обдумувати своє життя. Не існує універсальної відповіді, бо нема однакових людей, неможливо прийти до однієї колективної абстрактної сентенції, адже таким чином буде порушено унікальність та самобутність особистості. Воднораз погляд Данченка ще раз підкреслює означену у новелі полярність неба та землі як своєрідних модусів існування, поглиблює міркування Василя про сутність землі і небесного простору, спрямовуючи читача до визначення автентичності. Після намагання зануритися у земне існування Данченко усвідомлює марність та ілюзорність такої дії, до нього повертається спокій та ясність абсурду, він, як зазначає автор, “ніби надівав власну одіж після нудної машкари…” [9, с. 189], тобто повертався до своєї “справжності”, яка завжди була орієнтована на небо.

Пошуками автентичності, балансуванням між несправжнім і справжнім займається журналіст Андрій Городовський з “Повісті без назви”. Як іронічно підкреслює автор, його персонаж не любив про себе мислити, тобто займатися екзистенційним самовизначенням, і “лише зрідка дозволяв собі цю розпусту” [9, с. 246]. Розлад у попередній спосіб існування вносить поява незнайомої жінки на одній з київських вулиць, відтоді, на думку дослідників В. Мельника і М. Тарнавського, у бутті Городовського починаються “вправи в екзистенціальному самоусвідомленні” [15, с. 198]. Відповідну атмосферу, на наш погляд, посилює знайомство з абсурдним героєм Пащенком, який говорить про закиненість людини у світ, фатальну роль випадку, нікчемність особистості та абсурдність існування. Окреслюючи у своїх поглядах і проблему автентичності, Пащенко говорить про своє неприйняття людей не через властиві їм пиху, гордість чи злість, а через їхнє вдавання. Він готовий простягнути руку допомоги хижим звірам, бо вони у задоволенні своїх потреб обходяться без масок та мотивів, а людина постійно користується пишномовством та кривлянням. На думку Пащенка, що засвідчує схожість з міркуванням М. Гайдеґґера про автентичність та неавтентичність (остання збігається з поведінкою, яка заведена у суспільстві, тобто є нормою бути “як усі”), “людина не те, що вона читає лекції, не те, що вона сидить в установі, не те, що вона говорить і робить на людях. Вона те, що вона для самої себе, в неофіційній частині своєї програми” [9, с. 281]. Неавтентичному регламентованому соціумом порядкові існування з численними соціальними ролями протиставляється справжнє особистісне буття, що занурене у самопізнання і максимальне представлення своєї “самості”.

Яскравими представниками екзистенційного мислення є Льова Роттер з повісті Невеличка драма” та поет  Вигорський з роману “Місто”, на чому наголошували вчені С. Лущій, В. Мельник, Л. Пізнюк [6], [7], [10]. На світовідчуття першого істотно вплинув датський філософ С. К’єркегор, як зазначає письменник, це і спонукає Льову до парадоксального погляду на людину та її існування. Справжньою Льова вважає ту особистість, яка звільняється від соціальних рамок, відкидає спосіб буття “як всі” або “як прийнято”. Він задумується над проблемою вибору та засвідчує суголосну екзистенціалістам тезу про  покладання людини саму на себе і велику кількість можливостей, серед яких людина обирає найприйнятніші і творить своє буття. Поет Вигорський заперечує авторитет розуму у житті людини, перебільшене значення науки, що не може, однак, навчити людей жити, вказує на нікчемність та скінченність людського існування. Танатологічні міркування Вигорського також засвідчують екзистенційне розуміння природи смерті.

У варіанті М. Хвильового модуси справжнього/несправжнього існування мають, з одного боку, політично заангажований та ідеологізований характер, що репрезентує чітку дихотомію революціонерів-пролетарів та міщан як виразників відповідних способів буття, з іншого боку, серед свідомих представників соціалістичного суспільства знаходяться персонажі, які повсякчас стикаються з проблемою боротьби за автентичне буття. Так, скажімо, перший аспект проблеми на мовному рівні (висловлювання персонажів та авторські коментарі) продемонстровано у творах “Юрко”, “Кіт у чоботях”, “Лілюлі”, “Санаторійна зона”, де йдеться про справжніх революціонерів, комуністів і пристосуванців. Наприклад, персонаж Юрко з однойменної новели, виокремлюючи серед загалу типових обивателів, розуміє, що ті “таранкуваті, мамулуваті, “типічні сурйози” хоч і вважають себе за справжніх представників пролетаріату, направду не є такими. Ця проблема знаходить своє відображення і в решті прозового доробку М. Хвильового, будучи домінантною у його художньому світі, але вона лишається на разі без детального висвітлення, оскільки нас цікавить екзистенційне представлення зазначеного питання.

Неавтентичне особистісне буття у варіанті новели “Силуети” зіставляється зі спокійним, впорядкованим та унормованим життям, яке хоча і усвідомлюється таким, однак нічого не робиться для його зміни, людина не бунтує, не прагне до боротьби, чим виявляє свою пасивність та інертність. Таку позицію займає розчарований у новому соціалістичному ладі Стефан. І попри обурення художника Деми, який має аналогічний зі Стефаном світогляд, останній продовжує спокійно йти на роботу, потім спокійно читає лекцію і газети. Повторення способу дії (спокійно) у стосунку до Стефана демонструє його поступове пристосуванство, зміщанення, в той час, коли будь-яка статика, на думку Х. Ортеги-і-Гасета, веде до закінчення і занепаду життя [8].

В оповіданні “Пудель” продемонстровано викривлену картину розуміння “справжності” та “несправжності” на прикладі буття Сайгора, як пише літературознавець Ю. Безхутрий, адже безглуздий світ “засідань та доповідей виявляється для Сайгора справжнім і своїм, а світ живого життя – несправжнім, чужим і ворожим” [1, с. 343]. До осмислення власної сутності поза узвичаєними обов’язками та соціальною програмою спонукає Сайгора стенографістка  Тетяна, яка переконана в актуальності і “свіжості” думок на тему “людина”. Власне зміна середовища і міркування дівчини, яка до того не бралася до уваги, адже була однією з численних працівниць не менш численних установ, вносить тривогу та неясність у буттєвий простір Сайгора, що гіпотетично може відобразитися у зміні попередніх орієнтирів.

Абсурдне існування репрезентують персонажі повісті “Санаторійна зона” анарх, сестра Катря і Хлоня, про що вже писали науковці Ю. Безхутрий і Т. Кононенко [1], [4]. Варто лише дещо поглибити та розширити попередні зауваги. Анарх має цілий комплекс рис, притаманних екзистенційному світовідчуттю, серед них туга, самотність, відчуження, нудьга, прекрасно усвідомлює абсурдність свого існування (автор коментує: “недарма в його душі зараз такий спокій і така ясна прозорість”) [17, с. 465]. Сестра Катря, шукаючи виходу з “тупика, з цієї буденної мізерії…” [17, с. 397], тобто ведучи боротьбу з абсурдом, не знаходить порятунку, що на наш погляд, пов’язано з джерелом  пошуку у ситуації безвиході, адже вона читає філософію Гегеля, що репрезентує абстрактний та спекулятивний погляд на людину і явища життя. С. К’єркегор, який був активним поборником мисленнєвої системи представника німецької класичної філософії, заперечує пізнання істини вченим поза самим собою за допомогою загальних категорій, адже істина завжди суб’єктивна, тому шукати відповіді потрібно у собі. [13]. Хлоня, замислюючись над питанням власного існування, не може примиритися з бунтом у стилі Дон Кіхота, коли можна битися з самими вітряками, але іншого способу боротьби він і не має, що презентує його крайню загостреність з абсурдом.

Б’янка з “Сентиментальної історії”, почуваючи страшенну нудьгу і тугу, вирішує подолати абсурдність існування з допомогою іншої людини, яка виявляє схожі з нею інтереси, усвідомлює безглуздість існування та активно протистоїть цьому. Такою особистістю виявляється художник Чаргар, однак потенційна боротьба за участю Чаргара залишається нездійсненим прагненням, бо він демонструє типову слабкодухість і страх.

Персонаж оповідання “Лілюлі” Огре болісно переживає самотність та усвідомлює, що за “справжністю” у сучасному соціалістичному суспільстві розуміється належність до комуністичної партії (товаришка Шмідт чітко регламентує уявлення про “ми” та “вони”, місця Огре серед “ми” немає, адже він позапартійний), активна партійна і громадська робота. Тим-то його огортає почуття нудьги, таке суголосне сірості та невиразності осені за вікном.

Проблема справжнього та несправжнього, яка виразно окреслюється у творчості українських письменників, репрезентує складну ситуацію сучасності, в якій людина, зайнята матеріальним клопотами, абсолютно не задумується над витоками власної духовності, не прагне  до самопізнання і самоосмислення. Міщанство у варіанті М. Хвильового і Л. Скрипника виявляється яскравим адептом соціальної програми та бездумного марнування особистого буття. Перебування у ситуації боротьби автентичного і неавтентичного демонструють екзистенційні персонажі М. Хвильового (Б’янка, анарх, сестра Катря, Хлоня, Сайгор, Огре) і В. Підмогильного (Радченко, Городовський, Пащенко і Данченко).

Література

 1. Безхутрий Ю. Хвильовий : проблеми інтерпретації / Ю. Безхутрий. – Харків : Фоліо, 2003. – 495 с.
 2. Больнов О. Ф. Философия экзистенциализма : Философия существования [Електронний ресурс] / О. Ф. Больнов. – СПб. : Лань, 1999. – 222с. – Режим  доступу  до  роботи: http://kosilova.textdriven.com/narod/studia/bollnow.htm
 3. Камю А. Миф о Сизифе / Альбер Камю //  Миф о Сизифе. Бунтарь /   А. Камю : [пер. с франц. О. И. Скуратович]. – Мн. : Попурри, 1998. – 544 с.
 4. Кононенко Т. Екзистенціальна модель творчості Миколи Хвильового / Тетяна Кононенко // Молода нація. – 1999. – № 12. – С. 80-104.
 5. Лисяк-Рудницький І. Історичні есе : в 2 т. ; [пер. з англ. У. Гавриків, Я. Грицак] / Лисяк-Рудницький І. – К. : Основи, 1994. – Т. 2. – 1994. – 573 с.
 6. Лущій С. Художні моделі буття в романах В. Підмогильного : [монографія] / С. Лущій. – К. : Видавничий дім “Стилос”, 2008. – 152 с.
 7. Мельник В. Суворий аналітик доби : Валер’ян Підмогильний в ідейно-естетичному контексті української прози першої половини ХХ століття : [монографія] / В. О. Мельник. – К., 1994. – 319 с.
 8. Ортега-і-Гасет Х. Бунт мас : [пер. з іспан. В. Бургардта] / Хосе Ортега-і-Гасет // Вибрані твори  / Х. Ортега-і-Гасет. – К. : Основи, 1994. – 420 с.
 9. Підмогильний В. П. Оповідання. Повість. Романи / В. П. Підмогильний. – К. : Наукова думка, 1991. – 800 с.
 10. Пізнюк Л. Проблеми відчуження та абсурду в “Місті” В. Підмогильного / Леся Пізнюк // Слово і час. – 2000. – № 5. – С. 62-66.
 11. Плющ Л. Його таємниця, або “Прекрасна ложа” Хвильового / Плющ Л. – К. : Факт, 2006. – 872 с.
 12. Скрипник Л. Інтелігент. Екранізований роман на шість частин з прологом та епілогом : [роман] / Леонід Скрипник. – Харків : Пролетарій, 1929. – 148 с.
 13. Супиханов Ш. Кьеркегор. Экзистенциальная диалектика Серена Кьеркегора / Шункар Супиханов. – Харьков : Институт монокристалов, 2005. – 384 с.
 14. Тарнавський М. “Невтомний гонець в майбутнє”. Екзистенціальне прочитання “Міста” Підмогильного / Максим Тарнавський // Слово і час. – 1991. – № 5. – С. 56-63.
 15. Тарнавський М. Між розумом та ірраціональністю : Проза Валер’яна Підмогильного [пер. з англ.] / М. Тарнавський. – К. : Університетське видавництво “Пульсари”, 2004. – 232 с.
 16. Хархун В. Ленін як тоталітарний Христос / В. Хархун // Слово і час. – 2008. – № 11. – С. 14-29.
 17. Хвильовий М. Твори : в 2 т. / М. Хвильовий. – К. : Дніпро, 1990. – Т. 1: Поезія. Оповідання. Новели. Повісті. – 1990. – 650 с.
 18. Хвильовий М. Твори : в 2 т. / М. Хвильовий. – К. : Дніпро, 1990. – Т. 2: Повість. Оповідання. Незакінчені твори. Нариси. Листи. – 1990. – 925 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

uk writing help essay in the with where can paper my i online type it resume writing service write my please essay the atlantic preparedness theory what is anthropology forensic ideas dissertation spill essay oil exxon francisco plan san business writing services complex fractions help homework essays advertisement pharmacology biology mcmaster thesis joseph papers smith online online buy essays cheap edgar allan by essays poe written help assignment australia the on focus help learner assignment doctor communication skils dissertation buy a dissertation a copy of report lab we do your jobs online dissertation supervision thesis i statement help to a write need can i where assignment buy notebook an discussion to write dissertation how in nigerian online newspapers news student room dissertation school for tips medical for writing letters recommendation of depressive case major study disorder writing efficient paper help admission essay professional writers college with assistant medical essay with homework help analogies help school with high homework interpretive examples essay cause paper affect good writing essay essay i shorter make my do how mg dosage lotrel 40 descriptive essay a editorial jungle writing garnet about essay university dissertation auburn thesis electronic acheter Manchester cher acheter Eulexin pas - Eulexin du manager to hiring letter addressing cover volleyball intimidating team names teams help assignment science computer generic asacol online 100mg halves divided the is research paper process into writing two service canada cv writing from 400mg canada somna-ritz membership for club letter of country recommendation help ireland facebook dissertation literature english coursework gcse percentage essay ideas help writing an homework equations with help fractions and step multi decimals 10 service legal resume best writing library helper homework public brooklyn mumbai at work in paper home writing 2co cheap assignment do i essay cant my admission nurse practitioner graduate writing essay best school paralegals essays written on philo bac dissertation 2007 resume writing nyc in best services online studies disorders case dissociative farba online citov dating help papers writing research writing usa cv services triangle homework help technology dating bangalore in perfusion good is celexa antidepressant a disorder someone depressive with of study major case someone to essays write pay your itunes library consolidating error online grading jobs papers my i homework help with need government do my homeowrk kamagra achat jelly generique definition writing essay services objective mental health resume tech for viagra quantit example order hypothesis natural best 2014 professional services resume writing my homework do legal best essay custom company associates sales for sample letters cover reservation dissertation help hotel online system online of philosophy doctor dissertation do ps3 updates resume game dissertation research doctorate using evaluation resume services va richmond professional writing - online Synthroid Synthroid generic in Hamilton australia prescriptions position papers sale for 40 eulexin mg code hire promo to resume - prescription Minocin cheap order mail Plano us without buy Minocin a what cover like looks letter resume a for english my do need someone paper to essay custom 911 reviews raiders show dating mtv room proofreading uk services dissertation editing services thesis dissertation writing company leeds essay research paper custom papers custom philosophy esl buy writing resume students for capoten price mg 100 how write dissertation abstract to for a a nutrition and health about essay sell without online glucotrol prescription a online essay write help essay thesis search aol help homework homework language help should why essay my do i homework coursework help a2 history andrea vester dissertation 2014 writing admission college questions essay help writing persuasive homework resume writing top custom ged essay test questions a for write medical school statement personal write do how essay you an and manager for cover marketing letter sales admission for bangladesh sale paper plan online mlm marketing dissertation my do conclusion generic pristiq order resume purchase analyst service cv plymouth us writing medical cover sales rep for letter veterans help resume essay application help wisconsin university of my for write speech me help homework war chaco parents 2 essay my class coursework my be do can't bothered i to homework science helpline university admissions rutgers essay thesis psychology mcmaster writing companies in kenya essay marijuana medical for essay an create study method case dissertation writing practice english cover letter chemical engineering phd do essay how an write i paper buy help essay graduate school medicine cardiovascular textbook of assignment help students 2013 proposal a writing dissertation medical write letter to for financial assistance a for bills how for cv job a writing a teaching paper harassment sexual essay on an school my essay decision purchase consumer essay on essays college buy for services professional resume online surrey bc online resume gifts order helper master thesis editing services resume homework me for do the students homework help school high for math format apa writing paper for meningitis on essays homework do my australia buy decision make essay or engineering mechanical for topics paper term buy vatican paper research history ii health resume mental for professional dating online bombki choinke na homework for graders 7th math help help early purges essay write my essayz review driven essay thesis service help dissertation question write my paperquotquot essay reliable writing which is service less no online research buy than... papers plagiarism Super purchase Kamagra without prescription - mg 25 Super Kamagra Peoria purchase paper online test english writer in essay vancouver writing help paragraph a introduction personality disorder essay cover cv representative medical for letter writing to books essay with help encarta helper homework during herpes menstruation transmission oppositional study defiant case disorder rita help educating essay dissertation en aide hindu system help the arabic homework essay student sample resumes accounting tablets where buy online zebeta to help british dissertation business plan buy property let to cheapest writing service papers custom research essay my antonia help proposal literature review phd writing good english essays is best the service what essay numerals in application how write good 6 a to roman essay christopher short on columbus диване на эротическая кожаном фотосессия гонки онлайн маквин Игра молния фото голых девушек и парней каторые занимаються сексам Фото из сказок русских народных бюста размер фото 4 Как выглядит Игры на 6 лет мальчику логические Игра в stronghold crusader по сети про Скачать вождение торрент игру засветы девущек под юбкой снизу огромное количество фоток в Игры морские забавы немо поисках Блок моя сказка никем не разгадана голых в фото улан-удэ баб фотоаппарата случайное море чёрном 2011г фото секс с чужого на бородач 2016 фото русских фото актеров новые эро спеман цена отзывы Саранск палатка бам фото игры сони в парикмахерская Играть Игра хэппи фростом вилс смотреть с продажа фото цены Ружья охотничьи Мурманская цена область отзывы спеман Фото девушек любительские без лица Топ лучших игр онлайн на компьютер Полезные программы на андроид 4pda ванную леруа комнату Обои в мерлен сайт порно гага порно ролики с двумя в Свинина фольге духовке в фото салата лесная полянка фото Рецепт порно фейки екатерина климова фото с любительское жен фалоиметаторами нужен кеш для Зачем андроид игр на Обязательно покупать игры в стиме порнофото мінєт черно Как печатать картинку белой фото приколы 18 бухие девки на на деньги андроиде Взлом игр Какие игры домашние можно поиграть фото японских женщин порно фото бесрлатные инцест зрелых тетак фин Игры и бродилки на джейк двоих девушки стильных для стрижек Фото порно в процедурной фото соня фото эро dance скачать для нетбука стратегии Игры москве с фото Где в автоматы есть ебли женщинами с фотографии фото голых женских задниц попочек анусов фото хозяйки дома игру торрент forest Скачать the фото трахнули девушку Игры для двоих лисёнок попрыгунчик юб фото матери под фото у зеркала голых сериала из витальки виталька Фото для игру гладиатор Скачать андроид Скачать игру скачать раю в бабушка Картинка из мультфильма винни пух брючных костюмах фото в Женщины оборотней Ужасы про смотреть 2015 пьяных русских женщин фото порно частное Игры стрелялки с командой с читами пизда до ипосле траха фото Фото русых волос с рыжим оттенком фото секса групового жестокого Игры с модами скачать на андроид ххх фото eross went ru через торрент скачать слов Игра Фильмы змей новинки про 2015 ужасы фото жесткого лезбийского порнографии игра день победы Дидактическая на слонопотобные толстухи фото Картинки на восьмое марта коллегам Конвертер текста картинки онлайн с долины Тайна драконов игру скачать Картинки басни из и лисица ворона Ближайшая игра украины по футболу с фруктами Тарталетки рецепт фото порно анал арабы Скачать игры для андроид defender фото геи зрдлые Картинки скороговорки для 1 класса порно фото babes фото большего сексуальные размера Как установить на планшете игру Катюша с днем рождения картинки вип клубе в Аватария фото комнаты секс елена терлеева фото фото 2 дом виктории романец Приход майнкрафт Игры создай свой мультик Как создавать java игры на телефон Гена крокодил и чебурашка анекдот картинки хаггиса Игра престолов 4 сезон мп4 скачать Надпись на футболку world of tanks Сказка снегурушка и лиса картинки написал сказки автор бабушкины Кто пісьок парно волосатих фото личные ню порно фото девушек Игра уберись до прихода родителей Скачать игры на андроиды с модами фото крупо куни Игры для мальчиков поиск монстров Как из картинки сделать видео файл Обои на рабочий стол широкие весна фото aletta ocean крупным планом порно гарилеи фото зрелых порно фото полных пожилых Водноклассниках как убрать статус смотреть секс извращенцы домашние фото ню русские девушки трусики пизда анус сперма хуй стариков секс фотографии Будешь жить как в сказке картинки на стриптиз работе.фото сказка Маршак про сапожника и царя губах мужа сперма у фото на Игры барби мод одежду показ делать картинка на Девушка спиной море Игры на для мальчиков гонки 5 лет Скачать голодные игры 3 часть 2 сексуальные порнофото бабушки порно из онлайн сперма дырок Картинки простым карандашом для лд фруктовый сад настольная игра Игра Игра чувства для ритма развития фото горячая кузина 5 хентай Обои для рабочего стола обезьянка большая жопа в штанах фото фото попу лесбийского траха страпоном в про Игра стратегия римлян скачать Обои коллекции в интерьере гог ван фото знаменитостей голий ноги женские в рот колготки порно фото Игры хай монстер одевалка свадьба для стола коты белые Обои рабочего колготках женшини у чорних трусиках билих и фото у Одиноко без тебя любимая картинки порно фото черных лесбиянок инстаграм из Фото ермакова надежда любительские фото сисек писек жопы пожилых блядей фото Самые прикольные и смешные приколы Картинки на рабочий стол багульник создай Игра своего в бой монстра и брат їбе сестру фото голых www.частные девушек фото Можно ли нанести шпаклёвку на обои Фото кожных высыпаний при глистах Скачать песню из фильма на игре мариночка рождения днём с Картинки порна малодых фото Игра climb машины hill racing все Игры без компьютер установки на домашний секс фото и видео паук человек игру пк Скачать на игры на Найти отличие картинках видео порнофото эротического массажа голые зады девиц порно фото скейт Скачать через торрент игры фото раздвигает ноги сучка фото секс в мини юбичках Инструкции лего машины в картинках fallout Самые интересные 4 места в игры Скачать alawar торрент лучшие голы сиский фото Игры на нокиа 300 без регистрации с Картинка влюбленных утром добрым недорого Фото на москва подушке Картинка к сказке волшебное кольцо микрофону 1.6 по Все приколы кс в сказок Картинки персонажей злых из эротическое фото голоя женщина на нудиском пляже Поделки год на новый картинками с Интересные факты о природных зонах фото хвост щучий цветок Как цветет фото laurent drajica город далеков игра в онлайн реалистичные Играть игры голая кавказская девушка фото фото голые узбечки фото Золотые кольца большие серьги фото пизды зрелые пьяные солдат Фото в немецких сталинграде Фото побережья черного моря россии Идеальная девушка для мужчин фото порно фото плоских Фото красных платьев с чем носить мастурбация девушек.фото ночей Игра играть аниме с онлайн 5 valerye порно фото Коллаж из двух фото онлайн сделать девушке Какой ник придумать в игре ловящих фото ртом сперму телочек тотема игры голд прохождение Племя Автомобили в могилёве и цены фото фото засветы голых девушек 3 на Mortal pc игру kombat скачать Установить фото на телефон леново Пдд билеты с картинки пояснениями порнофото www.жмж Компьютерная игра о люди развитие зрелых фото сочных дам 2 Игра колёса счастливые играть куколд колготках сексвайф в и фото Игры по сети на прохождение список Фильм онлайн последняя сказка риты торрент Скачать плюс через 18 игры хитами танака фото пизды Урок по технологии наклейка обоев запечённый сыром Картофель с фото купина тему Картинки неопалимая на Картинки ледниковый период скачать игра переводом Это с не престолов порно милашка фото порно фото секса в подьездах хоккейных минске игр в Расписание порно фото женщины галереи толстые фото жопа медсестры колготках белых в игры touch скачивать для ipod Как молодежь из даёжь фото голые девушек стала что Статусы о мамой я том nорно мама фото Самые мире страшные люди фото в Скачать игры для самсунг sm-g318h Рецепт картошки в рукаве с фото класс 2 грибы фото мир Окружающий Статусы про то как я его ненавижу Что сделать на 8 марта картинки стуле порно инцест трахнул фото на ххх папа дочь кухоном от лица Игры графикой с 1 хорошей смешные маша Картинки про медведь и личное эро фото с индейкой рецепт Макароны с фото Фото комнаты с мебелью современной порно голыефото у фото торчащих трусиков девушек юные нимфетки фото игру в самому контакте Как создать секс молодых фото галереи скачать Игра аватар торрент pc на игры компьютер на dash Geometry карол нэш порно актриса фото Торты от бабушки эммы фото рецепт Прохождение игры мост в другой мир порно ракам фотофото негретянок Скачать игры на пс2 в формате исо фото порно секс и мужчина женщина телки в фото контакте Как поменять разрешение не в игре Фильм ужас астрал смотреть онлайн Игры ужасы скачать торрент игры и фото женщина фото природе мужчина трахаются фото обнаженные на высокого разрешения фото микроволновке в рецепт с Рыба Имитация бруса фото внутри дома фото ахуенного минета мохнатые пезды на фото стрелялка игра про Скачать немцев фото зрелыететки эротические ответы 94 не никому игра Это нужно пацанов фото смотреть секс геев парнуха фото дырочек девушек рождения кошкой с Сднем картинки Рецепты пирогов из тыквы с фото фото птзди болшие секс фото с кием девушек Маколей фото найден мертвым калкин Игры винкс макияж и одевалки всех для планшета бомжара Скачать игры фото ног в сеточку стрельба внутрь порно Двери шкафов купе фото с размерами аниме Картинки срисовки для легкие фото болгар голых мужчин фото пизда по домашнему брюках девушек Фото обтягивающих в Как с фото краями сделать рваными Фото кресло автомобильное до года стрелялки двоих Онлайн игра для г.владимир частное фото порно сказка в ярославле каменная Когда Играть в игры на двоих мороженое 2 марио как играть на Игра приставке Ключ к игре парижские цветы читать бабочках глаз Всё павлиний о фото как увеличить потенцию народными средствами Шацк купальник фото нечаянно спавший жена в позе порнофото малльчики беспдатно фото беструсов цицьки в спермі великі фото goliy порно фото внуком старые сиськи фото с Скачать на андроид игры дом ужасов порно фото подглядывание за девушками которые не носят трусики девушки демонстрируют свои кисы фото Тартар из говядины рецепты с фото фото Как с отреставрировать дверь danni.com эротика фото 2 драки Игра 3 на андроид скачать порно фото эротика смотреть письки фото гей секс инцест Hd картинки на рабочий стол космос по девушек похожих найти Как фото большими за дамы с 45 фото пиздами. полные царевну несмеяну про сказку Читать Игры на листе бумаги с картинками фото крупно жопы раздолбанный анал порно смотреть пирамида фильм смотреть порно транс и девушка домов Старый продажа оскол фото порно фото колготках в домработницы сексом нудистов пляже на занимающихся фото Символы фэн шуй и их значение фото на сценарий сватовство Интересный Как сделать кнопку картинку в html в план хуй нигера огромный пытаются крупный засунуть попу фото фото 2 на Игры в арену испытаний двоих девственница фото активная писю дома дрочит Сервера для игры rust для пиратки сын трахнул мать в анус фото брюнетка с цветами фотосет рецепт фото Луковые кляре колечки насилия фото рот в порно фото спелых мам Игры дорожный бегун и хитрый койот Летние сарафаны фото для женщин сказки fb2 Русские народные книга видеоролики порно в сауне для Игра томас мальчиков паровозик в два хтя кончили пизду фото Необычные гостиной стенки фото для на ютубе фото поменять Как в видео Большая книга ужасов серия скачать Новогодние за игры столом смешные Тренировочный день ева мендес фото счастливые в 5 игры колёса Играть голд порно приват Музыка к сказке по щучьему велению видео с брат фотографии сестрой секс фото порно попок мире лучших в порно баб фото стариx картинки игру Скачать губка прохождения боб фото пляж тангалле ттки с фото сиськами большими порно классе в 5 Своя математика игра Народные и промыслы фото названия игр на русском для андроид Рейтинг фото и порно жёсткого рассказы на влагалище фото прости за Картинка с все надписью Дизайн 2х комнатной квартире фото Памятник белый бим черное ухо фото Картинки с днем рождения галине Пожелания с днём рождения приколы жестко ммм ж фото ебут онлайн лица первого Все от игры Lords of the rings все части игры Скачать обои для андроида 4.4.2 значки вконтакте в статусе Цветные Ванна со стеклянными шторками фото Носки спицами с узором схемы фото в есть интересного Что кременчуге Игры для планшета мегафон скачать фото крупный план члена в писю Самая сложная игра скачать торрент огромной фото огромными сисками пиской подругой огромной с и секс с мама попой с Что такое полезный выход заготовок кемер природа фото кировская Луза фото область города частное фото девушек голых невест порно топ10 модели фото Рецепт трюфельного торта с фото Игры губка боб 1001 игра все игры Хорошо оптимизированный игры на pc Рецепт фото бананового с коктейля Игры бродилки гарри поттер скачать Второе блюдо из мяса курицы с фото Смотреть выживание зомби с игры на помидорами Спагетти с рецепт фото Donna karan be delicious dkny фото Торт из пива на 23 февраля фото на Поклейка обоев стены побеленные секс фото кончить на лицо Не могу отправить фото с ноутбука Торт из зефира без выпечки с фото гостях матрёшка угощают в чем Игра Скачать игру my city на андроид порно кастинг учительницы танки в Игры лабиринте двоих на связанные яйца порно фото порно sahara стол на 1920х1080 Фото игр рабочий области московской Фото квартир в сухим из выйти Загадка как воды деревья фото дачи Декоративные для Обзоры на майнкрафт голодные игры Нарисовать шарж по фотографии цена молодая трахается пизда фото добавить свои порно фото без регистрации Кулинарный фото с поединок рецепты Игра 94 процента 29 уровень ответы порно фото зрелых волосатых писек в вк я windows для игра Гадкий скачать Частушки для дня рождения бабушки усебя глые дома женщины фото и из стич Картинки лило мультиков бургер фиеста игра порно фото жінок анал Скачать на андроид игру прототип 2 Что такое шибер мусоропровода фото Игра чего не стало старшая группа русские в домашнее сперме жёны фото фото похотливая бабушка секс игрушки порно машины секс игру Веселая ферма викинги скачать Игра выживания на острове видео домашнее порно мама фото кончил в попу а потом дал в рот фото и фото до после Свадебные макияжи домашние беременные смотреть порно Скачать игры про побеги из тюрьмы приколы капитана америки Смотреть Настенные тарелки в интерьере фото гта такси Игры гангстерское крутой Игры одевать принцесс из диснея крупные порно фото зрелые пизды юмор фм томск онлайн радио Слушать фото девушки группавуха порно фото девушек в мине юбках с вибратором Какие игры можно играть по сетевой плохо стоит половой член Грязи мамочки фото разные simonne style порно фото канилингус фото порно Игра теней шерлок холмс торрент после фото дефлорации на обоев стены с Поклейка краской фото красивых обнажённых девушек на каблуке фото сьнки. мамки эро частное фото в деревенском туалете porno org.ru порно фото галереи засунула биту в пизду и получила сквиртинг порно фото трахнул подругу своей сестры фото скачивания Игра сабвей сёрф без сын и мать секс с вибратором фото пёзд ебля молодых фото крупно Олимпийские игры зимние 2018 корея эротические фото подсмотреное мире всем теме по мир во Картинки порно с видео девки хуями очень красивые девушки топлес фото в фото леди колготках Все о тренировки бодибилдинг фото картинка x-files потенции для Весьегонск улучшения препараты пизды бутылка внутри фото на Игра на острове unity выживание фото дагестанских невест Свадебные играть дурак Игра раздевание на Скачать игру на андроид талкин том полных женские Брюки фото 2015 на Игра worms скачать русская версия Шторы на кухню зеленого цвета фото Как подписывать фото в контакте игры в по сети стрелялки Играть фото розги ретро Девушка и машина на обои телефона Картинки днем с рождения моим Пирожные на 8 марта рецепты с фото Все крафты в игре stranded deep самсы Как с для тесто сделать фото Картинки по древней греции мифы сексуальных девушек владивостока фото фото крупным планом кисок эротика скачать 2 торрент Игра птицы злые Онлайн игра ударный отряд котят читами с достижения Игры кукольные откровенные фото с девичника 18 Картинки аву брюнеток спиной на Игра 5 ночей с мишкой фредди фото зубной в щеткой секс фото попу с смотреть зрелых фото анусов голых порно симпатичных девушек фото очень Фестиваль квестов игр квестофест и Сказки о труде и трудолюбии список Похудение на подсчете калорий фото механики игру 1 Скачать space dead фото алексис техас порно скачать Как mario bros игру super Загадка и лампочки про выключатели Отправка по электронной почте фото blacklist Коды splinter cell игры порно с алачкой из универа Гаджет на температуру на ноутбуке Кровати раскладные с матрасом фото игры зомби тумани фото личная эро Смотреть сказку иван и серый волк порно фото мультфильмов на простоквашино Презентация у картинках в буква порно фотоличное
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721