ДИХОТОМІЯ АВТЕНТИЧНОСТІ/НЕАВТЕНТИЧНОСТІ НА РІВНІ ПЕРСОНАЖІВ У ПРОЗІ В. ПІДМОГИЛЬНОГО І М. ХВИЛЬОВОГО АНОТАЦІЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті подано інтерпретацію прозового доробку відомих українських письменників В. Підмогильного і М. Хвильового у ключі екзистенціалістської парадигми. Для контекстуального порівняння у рамках загального літературного процесу використано роман маловідомого письменника Л. Скрипника “Інтелігент”, який сприяє з’ясуванню проблеми, хоча і не репрезентує екзистенційного осмислення людини і світу. Поняття автентичності/неавтентичності, взяте у ширшому філософському і літературному аспекті, відображається за допомогою поглядів С. К’єркегора, М. Гайдеґґера, Ж.-П. Сартра, А. Камю, Х. Ортеги-і-Гасета.Розгляд персонажів аналізованих творів дає можливість простежити матеріальну закоріненість як основу несправжності, що стає провідною в умовах соціалістичного суспільства. Крім того, вдається розглянути своєрідне балансування між автентичним і неавтентичним як спосіб боротьби проти абсурду, що репрезентує складність образу змальованого персонажа.

Ключові слова: екзистенціалізм, автентичність, неавтентичність, екзистенційне існування, особистісне буття, стадіальна матриця, абсурд, міщанство.

Annotation

This article represents interpretation of prose by famous Ukrainian writers M. Khylovyy and V. Pidmogylnyy from existential aspect. The novel “Intelligent” by L. Skrypnyk, that is used for contextual comparison in general literature process, helps for deciding of problem, but doesn’t demonstrate existential comprehension of person and world. The authenticity/inauthenticity (in wide philosophical and literature aspects) sends to works of S. Kierkegaard, M. Heidegger, J.-P. Sartre, A. Camus and H. Ortega y Gasset. Analysis of characters gives a possibility to retrace material basic as inauthenticity, which is the main feature in the socialist society. What is more, we can see special balance between the authenticity and the inauthenticity as the attempt to fight with the absurdity, which makes characters more difficult in the literal meaning.

Key words: existentialism, authenticity, inauthenticity, existence, personal being, phase matrix, absurdity, narrow-mindedness.

Справжність буття особистості як домінанта у концепції М. Гайдеґґера тотожна можливому екзистенційному існуванню у К. Ясперса [2]. Воднораз у ширшому філософському аспекті можливим, на нашу думку, є зіставлення уявлень А. Камю про абсурдність світу та людину абсурду і С. К’єркегора про стадіальну структуру екзистенційного існування з поняттям автентичного особистісного буття, адже в обох випадках йдеться про осягнення справжнього призначення індивідуума. Якщо людина наділена ясністю бачення абсурду і не полишає боротьби з ним (за А. Камю), якщо вона долає екзистенційну стадію естетичного задоволення у світі і досягає етичної, а згодом найвищої релігійної фази, що вимагає усвідомлення не тільки відповідальності за свої дії, а й почуття провини (за С. К’єркегором), – то засвідчується турбота не про побутове та приземлене життя, а можливість справжнього існування.

У літературному варіанті зазначена проблема актуалізується через творчість українських митців М. Хвильового і В. Підмогильного, а тому метою нашого дослідження є аналіз їхнього творчого доробку крізь призму екзистенціалізму. Для контекстуального порівняння обрано роман маловідомого письменника Л. Скрипника “Інтелігент” (твір, по суті, є недостатньо вивченим, до нього зверталися О. Ільницький, Н. Іванова, С. Лущій), що хоча й не засвідчує екзистенційного аспекту, проте оригінально репрезентує окремі моменти порушеного питання.

До проблеми екзистенційного осмислення прози В. Підмогильного і М. Хвильового зверталося чимало дослідників, серед них Ю. Шерех, В. Мельник, С. Лущій,  М. Тарнавський, С. Павличко, Ю. Безхутрий, Т. Кононенко та ін. Однак чимало питань дають можливість глибшого і детальнішого обґрунтування, спонукають до результативної суперечки і перегляду попередніх висновків. Власне це і слугує реалізації мети дослідження завдяки виконанню таких завдань:

1) виявити зазначені модуси екзистенційного існування у структурі персонажів;

2) поглибити міркування дослідників і запропонувати свої щодо певних суперечливих моментів;

3) обґрунтувати проблему “несправжності” як превалювання матеріальної сфери буття;

4) окреслити політико-ідеологічний вплив на вибір способу особистісного існування.

Три стадії екзистенційного буття демонструє головний персонаж роману “Місто” С. Радченко, що зазначають В. Мельник і М. Тарнавський [7], [15]. Зокрема, В. Мельник пропонує пов’язувати перший етап з естетичним сприйняттям світу, другий – з почуттям обов’язку, що з’являється після смерті Зоськи, а третій – з абсолютним значенням літератури, яка набуває релігійного характеру у контексті міркувань С. К’єркегора. На наш погляд, цю ж матрицю можна у загальному накласти і на зміну ставлення Степана до літератури. Спершу виразним є бачення літератури як несерйозної справи, забавки, оповідання виявляються для хлопця чимось пустим, розвагою, без якої можна жити (естетична фаза). Поява відповідальності щодо письменства, можливо, дещо формальна за своїм характером, збігається з виходом першої збірки оповідань, коли з’являється усвідомлення того, що “спинятися сором”, що потрібно “далі ступати, зв’язуватися з тими, серед кого діяти йому зазнаменовано, показувати себе, нагадувати про себе, вплітатись у ланцюг літературних знайомств як літературній особі” [9, с. 447]. Згодом відповідальність про літературне мистецтво набуває виразного екзистенційного забарвлення, адже Степан розуміє, що письменство “перестало бути для нього простою грою в славу, способом висунутись серед безлічі своїх подоб, набуваючи в його очах значення праці занадто відповідальної, щоб дозволити собі писати про будь-що і якось” [9, с. 455]. Отже, відкидається як естетичне задоволення від писання з його оманливою славою та відповідними привілеями, так і суто соціальний погляд на природу будь-якої праці, що прогнозує появу статусу, суспільної ролі, яка регулює поведінку у сфері ділових стосунків. І релігійна фаза у бутті Радченка оприявнюється у пізнанні трансцендентної сутності письменства, що відкриває шлях до іншої людини, неповторної та багатогранної, божественної за своєю подобою, яка демонструє велич і могутність Творця, а сама виступає у ролі співтворця.

Можна посперечатися з В. Мельником і щодо визначення етичної стадії у стосунку до Степана Радченка, принаймні на текстовому рівні почуття обов’язку (пов’язане із Зоською) зафіксоване автором раніше, коли він пише про те, що у хлопця “з’явилось щось глибше та отрутніше, ніж бажання, щось із присмаком обов’язку й ваги” [9, с. 430]. Це той слабкий екзистенційний “спалах”, який у майбутньому посприяє виникненню відповідальності щодо письменства та іншої особистості, що неминуче з’являється у житті кожного.

Поряд з тим існування Степана Радченка не позбавлене і багатьох виявів неавтентичності або, як інтерпретує це поняття Ж.-П. Сартр, нещирості. Так, М. Тарнавський у статті, присвяченій аналізу роману “Місто”, вбачає нещирість головного персонажа у винятковій увазі до одягу, символічному спаленні старого вбрання як намаганні відобразити “зміну статусу своєї особи” [14, с. 60]. Поглиблюючи спостереження дослідника, варто вказати і на ті маніпуляції з одягом, що здійснює хлопець, коли йде до інституту, а потім на курси українізації, адже на навчання Степан вирушає бідним сільським парубком, а на курси – поважним лектором. За першим образом криється чисто меркантильний інтерес, пов’язаний зі страхом про можливе скасування стипендії та інших пільг, що надаються матеріально незабезпеченим студентам. Другий аспект передбачений пануванням стереотипу про одяг як визначальну ознаку для диференціації людей. Задля забезпечення міського статусу, здобуття належної уваги та авторитету в очах відвідувачів курсів, Степан повинен пильніше придивлятися до свого зовнішнього “оформлення”, що йому радить секретар освітньої установи, звідси і безглуздий у світлі екзистенціалізму, але слушний в умовах того часу висновок останнього про те, що найбільше “лихо українців у тім, що вони кепсько одягаються” [9, с. 393].

Переодягання як репрезентація неавтентичності набуває фарсового характеру і слугує розвінчанню М. Хвильовим і Л. Скрипником представників міщанського середовища. У повісті “Іван Іванович” однойменний псевдопролетар та його дружина Марфа Галактіонівна змінюють одяг тільки тоді, коли вирушають на засідання ком’ячейки. Жінка, як сатирично зазначає автор, кожного разу одягала “простеньку червону хустку і старенький жакет, так що виглядала зовсім симпатично і  нагадувала … робітницю з тютюнової фабрики”, а Іван Іванович перебирався у солдатську блузу часів воєнного комунізму [18, с. 23]. В інші дні подружжя виглядає краще, адже ними добре засвоєно “відповідну англійську мудрість”, яку товариш Жан і проголошує: “Я, – каже мій герой, – не такий багатий, щоб купувати дешеві костюми” [18, с. 9]. Меркантильні інтереси нових представників соціалістичної верхівки, банальна софістика у вустах останнього персонажа (“англійська мудрість”) демонструють переважання матеріального аспекту у житті міщан (про духовність навіть і не йдеться протягом твору), спостережливість  письменника, який неухильно помічає занепад комуністичної програми, болісно констатує пристосуванство у суспільстві, що згодом перетвориться на норму існування бюрократичної верхівки СРСР.

Л. Скрипник у романі “Інтелігент”, зображуючи головного персонажа, якого вслід за істориком І. Лисяком-Рудницьким можна назвати “півінтелігентом” [5], вказує на момент переодягання “по-пролетарськи”, коли головний персонаж з дружиною тікають від більшовицького режиму на південь. Тоді власне жінка навіть підперізується мотузком, хоча звикла до вишуканого і дорогого вбрання. Знову спрацьовує ідеологічний механізм, сатирично висміюється намагання представників “продворянської” орієнтації врятувати своє майно, а тоді вже і життя, від нових загарбників. Матеріальність у черговий раз блискуче демонструється у рамках політично заангажованого роману і попри це сприяє виведенню узагальненого погляду на преферацію предметного буття у соціумі.

До проблеми неавтентичності додається зміна імені Степана, який стає Стефаном. Це своєрідне псевдохрещення видається для хлопця перспективним та вдалим стартом для подальшої письменницької кар’єри, нове ім’я надає усій постаті урочистості, гучності і сподівання на блискучий поступ. Л. Пізнюк, розглядаючи аспект нещирості Радченка щодо зміни імені, вважає це намаганням уникнути відповідальності за свої твори (до речі, це виявляється у Вигорського) [10]. Думка дослідниці спонукає нас до дискусії, адже якщо у стосунку до поета Вигорського можна застосувати подібне припущення, тим паче, що він сам виголошує таке міркування, то  у випадку з Радченком це є сумнівним, бо Степан навпаки виявляє честолюбство, прагне того, аби усі знайомі знали про його успіхи, заздрили йому, а це неможливо за умов анонімності.

Момент нещирості цікаво обігрується в епізоді про пошук комфортного та вигідного помешкання, що підкреслить статус особи Степана і стане поштовхом до творчої праці, яка поки що ніяк не вдається. Вже саме надавання новому просторові виняткових особливостей (позірний стимул до творчості) говорить про “несправжність” мислення Радченка.  Іронічному поглибленню відповідного враження слугують слова комісіонера, який, підсумовуючи побажання клієнта, говорить, що йому у такому разі потрібна “справжня” кімната. При цьому навіть на формальному рівні підкреслюється “справжність” помешкання, адже у тексті означення “справжня” подано друком у розбивку. У той час, коли, здавалося б, хлопець повинен бути збентеженим через смерть коханої Зоськи, перейматися почуттям відповідальності та провини за скоєне самогубство, він думає про влаштування свого побуту. Нещирість переживання у стосунку до суїциду дівчини, ефект театральності і трагічної маски презентує думка Степана: “Зосько, тебе нема, але я твій навіки. Щороку приходитиму до тебе, коли цвіте земля. Ти вмерла для всіх, але не для мене” [9, с. 515]. Це швидше нагадує пафосний стиль типових любовних романів, мелодраматичний сплеск почуттів вбитого горем коханця, аніж щирість вияву емоцій. Оскільки Радченко є митцем, то можна визнати це за вдале літературне вправляння, використання реальної події для особистого письменницького досвіду.

Типовий погляд у ситуації зв’язку помешкання зі статусом, особистими якостями людини демонструє і Юрій Славенко, який на початку знайомства з Мартою Висоцькою, побачивши убогу квартиру дівчини, робить негативний висновок і про неї саму: “Цікава дівчина могла б добрати собі цікавішого приміщення” [9, с.580]. Вигляд помешкання, як і якість одягу, оприявнюють матеріальну закоріненість людей, спекулятивну закономірність, яка підтверджує взаємозв’язок якості та форми, що зовсім неприйнятно у світлі екзистенціалізму і відповідного погляду на людську особистість. Адже, як пише датський мислитель С. К’єркегор, неможливий перехід якості у кількість і навпаки, а у нашому випадку – якості у форму і зворотній порядок, тому що це повернення до абстрактної філософської системи минулих віків, яка розглядала не конкретну та самобутню особистість, а загальну та абстракту ідею про неї [13]. В умовах тоталітарного суспільства з приматом колективного життя такі міркування видаються цілком природними, але за ними приховано загрозу нищення людяності як духовності, а згодом і фізичної загибелі людей.

Стадіальну матрицю С. К’єркегора можна застосувати і до головного персонажа новели “Я (Романтика)” М. Хвильового. Етична стадія екзистенції у цьому випадку репрезентована почуттям обов’язку до революції, яка мислиться як вища ідея, своєрідний Абсолют, адже інтерпретаційні моделі виявляють схожість між Божою Матір’ю та революцією, революцією, Леніним і Христом, християнською та соціалістичною релігією у контексті творчості М. Хвильового та у ширшому літературному просторі ХХ століття ([1], [11], [17]), тим паче, що Ш. Супіханов вказує на те, що ідея в екзистенціальній діалектиці С. К’єркегора легко підмінюється Богом, духом. Її не стільки пізнають, скільки в ній існують і вірять у неї [13]. Божевільна віра у революцію, її месіанське призначення  штовхають “я” до вбивства рідної матері, утвердження ідеї, що у відповідному ключі слід розглядати як прояв фанатичної релігійності. Так демонструється самовіддана віра у божество революції, а звідси паралель з середньовічною традицією знищення єретиків та невірних в ім’я Бога, інтертекстуальний перегук з біблійною історією про Авраама та його сина. С. К’єркегор, опираючись на християнське вчення, обґрунтовує на прикладі старозавітної розповіді свою концепцію трьох стадій існування, зазначаючи, що “етик може і не вірити в Бога, а віруючий через і завдяки вірі, як Авраам, може порушувати загальні етичні норми…” [13, с. 231]. Вбивство, що розглядається як порушення суспільної моралі та важкий злочин, по-іншому трактується у світлі християнської віри у Бога, який визначається найвищою цінністю у житті кожної людини, а тому безсумнівно заступає місце рідних і близьких.

Питання “справжності” виразно порушено у новелі В. Підмогильного “Військовий літун”. Головний персонаж твору Сергій Данченко постає, на думку товариша Василя, справжньою людиною, що проявляється у його особливому “небесному” існуванні, відірваності від дріб’язкових земних клопотів. Абсурдні міркування Василя, що власне дозволяють певною мірою віднести його до когорти абсурдних персонажів, щодо автентичності індивідуума та конкретно Данченка полягають у тому, що людина являє собою безсторонність, котра “не любить і не ненавидить, її губи не цілують і не проклинають” [9, с. 179]. Справжній особистості зовсім не личить жінка, яка, розвиваючи думку Василя, втягує у вир пристрасті, приземлює та спрощує життя, вносячи у нього фізичний аспект. Помітною є проекція осі “небо-земля”, що поляризує відповідні сфери людського існування. Небо символічно пов’язується з духовною величчю, справжнім покликанням й екзистенційним самопізнанням, удосконаленням, в той час, коли земля набуває значення матеріально-фізичного простору, в якому людина влаштовує свій побут та основи примітивного життя. Так званий негативний аспект мислення Сергія Данченка, що за С. К’єркегором є позитивною рисою особистості, яка не оминає увагою цього негативу, воднораз є показником належності літуна до абсурдних осіб, для яких повнота ясності, усвідомлення абсурдності світу демонструє реальний стан існування людини, характер певних явищ. Власне це і зумовлює наступне міркування: “Як важко пройти проз квітку, не зірвавши, проз джерело, не напившись, проз жінку, не покохавши, проз камінь, не збудувавши собі хату. Потім квітка робиться гноєм, воду викидаєм з себе геть, дівчина тебе зраджує, а камінь з стелі падає тобі на голову. Це зветься вічність” [9, с. 187].

Поряд з цим Сергія Данченка турбує проблема власного існування, ролі людини на землі, доцільності повсякденної праці і творення мистецтва, адже індивідуум виявляється нікчемною та метушливою істотою: “Земля! Це безглуздий чорний шматок, що лине безтямно в просторі. Навіщо? І люди теж чорні, вони теж шматки і собі метушаться без упину. Вони горді, опанувавши природу, вони творять мистецтво, будують хмарочоси, мріють про рай. Нащо? Перед цим питанням блідне мистецтво, падають хмарочоси й розлітаються мрії. Нащо? Це прекрасне питання для людини й землі” [9, с. 188]. Риторичне питання, тричі повторюючись літуном, залишається відкритим і щоразу актуальним для нової людини, що починає жити й обдумувати своє життя. Не існує універсальної відповіді, бо нема однакових людей, неможливо прийти до однієї колективної абстрактної сентенції, адже таким чином буде порушено унікальність та самобутність особистості. Воднораз погляд Данченка ще раз підкреслює означену у новелі полярність неба та землі як своєрідних модусів існування, поглиблює міркування Василя про сутність землі і небесного простору, спрямовуючи читача до визначення автентичності. Після намагання зануритися у земне існування Данченко усвідомлює марність та ілюзорність такої дії, до нього повертається спокій та ясність абсурду, він, як зазначає автор, “ніби надівав власну одіж після нудної машкари…” [9, с. 189], тобто повертався до своєї “справжності”, яка завжди була орієнтована на небо.

Пошуками автентичності, балансуванням між несправжнім і справжнім займається журналіст Андрій Городовський з “Повісті без назви”. Як іронічно підкреслює автор, його персонаж не любив про себе мислити, тобто займатися екзистенційним самовизначенням, і “лише зрідка дозволяв собі цю розпусту” [9, с. 246]. Розлад у попередній спосіб існування вносить поява незнайомої жінки на одній з київських вулиць, відтоді, на думку дослідників В. Мельника і М. Тарнавського, у бутті Городовського починаються “вправи в екзистенціальному самоусвідомленні” [15, с. 198]. Відповідну атмосферу, на наш погляд, посилює знайомство з абсурдним героєм Пащенком, який говорить про закиненість людини у світ, фатальну роль випадку, нікчемність особистості та абсурдність існування. Окреслюючи у своїх поглядах і проблему автентичності, Пащенко говорить про своє неприйняття людей не через властиві їм пиху, гордість чи злість, а через їхнє вдавання. Він готовий простягнути руку допомоги хижим звірам, бо вони у задоволенні своїх потреб обходяться без масок та мотивів, а людина постійно користується пишномовством та кривлянням. На думку Пащенка, що засвідчує схожість з міркуванням М. Гайдеґґера про автентичність та неавтентичність (остання збігається з поведінкою, яка заведена у суспільстві, тобто є нормою бути “як усі”), “людина не те, що вона читає лекції, не те, що вона сидить в установі, не те, що вона говорить і робить на людях. Вона те, що вона для самої себе, в неофіційній частині своєї програми” [9, с. 281]. Неавтентичному регламентованому соціумом порядкові існування з численними соціальними ролями протиставляється справжнє особистісне буття, що занурене у самопізнання і максимальне представлення своєї “самості”.

Яскравими представниками екзистенційного мислення є Льова Роттер з повісті Невеличка драма” та поет  Вигорський з роману “Місто”, на чому наголошували вчені С. Лущій, В. Мельник, Л. Пізнюк [6], [7], [10]. На світовідчуття першого істотно вплинув датський філософ С. К’єркегор, як зазначає письменник, це і спонукає Льову до парадоксального погляду на людину та її існування. Справжньою Льова вважає ту особистість, яка звільняється від соціальних рамок, відкидає спосіб буття “як всі” або “як прийнято”. Він задумується над проблемою вибору та засвідчує суголосну екзистенціалістам тезу про  покладання людини саму на себе і велику кількість можливостей, серед яких людина обирає найприйнятніші і творить своє буття. Поет Вигорський заперечує авторитет розуму у житті людини, перебільшене значення науки, що не може, однак, навчити людей жити, вказує на нікчемність та скінченність людського існування. Танатологічні міркування Вигорського також засвідчують екзистенційне розуміння природи смерті.

У варіанті М. Хвильового модуси справжнього/несправжнього існування мають, з одного боку, політично заангажований та ідеологізований характер, що репрезентує чітку дихотомію революціонерів-пролетарів та міщан як виразників відповідних способів буття, з іншого боку, серед свідомих представників соціалістичного суспільства знаходяться персонажі, які повсякчас стикаються з проблемою боротьби за автентичне буття. Так, скажімо, перший аспект проблеми на мовному рівні (висловлювання персонажів та авторські коментарі) продемонстровано у творах “Юрко”, “Кіт у чоботях”, “Лілюлі”, “Санаторійна зона”, де йдеться про справжніх революціонерів, комуністів і пристосуванців. Наприклад, персонаж Юрко з однойменної новели, виокремлюючи серед загалу типових обивателів, розуміє, що ті “таранкуваті, мамулуваті, “типічні сурйози” хоч і вважають себе за справжніх представників пролетаріату, направду не є такими. Ця проблема знаходить своє відображення і в решті прозового доробку М. Хвильового, будучи домінантною у його художньому світі, але вона лишається на разі без детального висвітлення, оскільки нас цікавить екзистенційне представлення зазначеного питання.

Неавтентичне особистісне буття у варіанті новели “Силуети” зіставляється зі спокійним, впорядкованим та унормованим життям, яке хоча і усвідомлюється таким, однак нічого не робиться для його зміни, людина не бунтує, не прагне до боротьби, чим виявляє свою пасивність та інертність. Таку позицію займає розчарований у новому соціалістичному ладі Стефан. І попри обурення художника Деми, який має аналогічний зі Стефаном світогляд, останній продовжує спокійно йти на роботу, потім спокійно читає лекцію і газети. Повторення способу дії (спокійно) у стосунку до Стефана демонструє його поступове пристосуванство, зміщанення, в той час, коли будь-яка статика, на думку Х. Ортеги-і-Гасета, веде до закінчення і занепаду життя [8].

В оповіданні “Пудель” продемонстровано викривлену картину розуміння “справжності” та “несправжності” на прикладі буття Сайгора, як пише літературознавець Ю. Безхутрий, адже безглуздий світ “засідань та доповідей виявляється для Сайгора справжнім і своїм, а світ живого життя – несправжнім, чужим і ворожим” [1, с. 343]. До осмислення власної сутності поза узвичаєними обов’язками та соціальною програмою спонукає Сайгора стенографістка  Тетяна, яка переконана в актуальності і “свіжості” думок на тему “людина”. Власне зміна середовища і міркування дівчини, яка до того не бралася до уваги, адже була однією з численних працівниць не менш численних установ, вносить тривогу та неясність у буттєвий простір Сайгора, що гіпотетично може відобразитися у зміні попередніх орієнтирів.

Абсурдне існування репрезентують персонажі повісті “Санаторійна зона” анарх, сестра Катря і Хлоня, про що вже писали науковці Ю. Безхутрий і Т. Кононенко [1], [4]. Варто лише дещо поглибити та розширити попередні зауваги. Анарх має цілий комплекс рис, притаманних екзистенційному світовідчуттю, серед них туга, самотність, відчуження, нудьга, прекрасно усвідомлює абсурдність свого існування (автор коментує: “недарма в його душі зараз такий спокій і така ясна прозорість”) [17, с. 465]. Сестра Катря, шукаючи виходу з “тупика, з цієї буденної мізерії…” [17, с. 397], тобто ведучи боротьбу з абсурдом, не знаходить порятунку, що на наш погляд, пов’язано з джерелом  пошуку у ситуації безвиході, адже вона читає філософію Гегеля, що репрезентує абстрактний та спекулятивний погляд на людину і явища життя. С. К’єркегор, який був активним поборником мисленнєвої системи представника німецької класичної філософії, заперечує пізнання істини вченим поза самим собою за допомогою загальних категорій, адже істина завжди суб’єктивна, тому шукати відповіді потрібно у собі. [13]. Хлоня, замислюючись над питанням власного існування, не може примиритися з бунтом у стилі Дон Кіхота, коли можна битися з самими вітряками, але іншого способу боротьби він і не має, що презентує його крайню загостреність з абсурдом.

Б’янка з “Сентиментальної історії”, почуваючи страшенну нудьгу і тугу, вирішує подолати абсурдність існування з допомогою іншої людини, яка виявляє схожі з нею інтереси, усвідомлює безглуздість існування та активно протистоїть цьому. Такою особистістю виявляється художник Чаргар, однак потенційна боротьба за участю Чаргара залишається нездійсненим прагненням, бо він демонструє типову слабкодухість і страх.

Персонаж оповідання “Лілюлі” Огре болісно переживає самотність та усвідомлює, що за “справжністю” у сучасному соціалістичному суспільстві розуміється належність до комуністичної партії (товаришка Шмідт чітко регламентує уявлення про “ми” та “вони”, місця Огре серед “ми” немає, адже він позапартійний), активна партійна і громадська робота. Тим-то його огортає почуття нудьги, таке суголосне сірості та невиразності осені за вікном.

Проблема справжнього та несправжнього, яка виразно окреслюється у творчості українських письменників, репрезентує складну ситуацію сучасності, в якій людина, зайнята матеріальним клопотами, абсолютно не задумується над витоками власної духовності, не прагне  до самопізнання і самоосмислення. Міщанство у варіанті М. Хвильового і Л. Скрипника виявляється яскравим адептом соціальної програми та бездумного марнування особистого буття. Перебування у ситуації боротьби автентичного і неавтентичного демонструють екзистенційні персонажі М. Хвильового (Б’янка, анарх, сестра Катря, Хлоня, Сайгор, Огре) і В. Підмогильного (Радченко, Городовський, Пащенко і Данченко).

Література

 1. Безхутрий Ю. Хвильовий : проблеми інтерпретації / Ю. Безхутрий. – Харків : Фоліо, 2003. – 495 с.
 2. Больнов О. Ф. Философия экзистенциализма : Философия существования [Електронний ресурс] / О. Ф. Больнов. – СПб. : Лань, 1999. – 222с. – Режим  доступу  до  роботи: http://kosilova.textdriven.com/narod/studia/bollnow.htm
 3. Камю А. Миф о Сизифе / Альбер Камю //  Миф о Сизифе. Бунтарь /   А. Камю : [пер. с франц. О. И. Скуратович]. – Мн. : Попурри, 1998. – 544 с.
 4. Кононенко Т. Екзистенціальна модель творчості Миколи Хвильового / Тетяна Кононенко // Молода нація. – 1999. – № 12. – С. 80-104.
 5. Лисяк-Рудницький І. Історичні есе : в 2 т. ; [пер. з англ. У. Гавриків, Я. Грицак] / Лисяк-Рудницький І. – К. : Основи, 1994. – Т. 2. – 1994. – 573 с.
 6. Лущій С. Художні моделі буття в романах В. Підмогильного : [монографія] / С. Лущій. – К. : Видавничий дім “Стилос”, 2008. – 152 с.
 7. Мельник В. Суворий аналітик доби : Валер’ян Підмогильний в ідейно-естетичному контексті української прози першої половини ХХ століття : [монографія] / В. О. Мельник. – К., 1994. – 319 с.
 8. Ортега-і-Гасет Х. Бунт мас : [пер. з іспан. В. Бургардта] / Хосе Ортега-і-Гасет // Вибрані твори  / Х. Ортега-і-Гасет. – К. : Основи, 1994. – 420 с.
 9. Підмогильний В. П. Оповідання. Повість. Романи / В. П. Підмогильний. – К. : Наукова думка, 1991. – 800 с.
 10. Пізнюк Л. Проблеми відчуження та абсурду в “Місті” В. Підмогильного / Леся Пізнюк // Слово і час. – 2000. – № 5. – С. 62-66.
 11. Плющ Л. Його таємниця, або “Прекрасна ложа” Хвильового / Плющ Л. – К. : Факт, 2006. – 872 с.
 12. Скрипник Л. Інтелігент. Екранізований роман на шість частин з прологом та епілогом : [роман] / Леонід Скрипник. – Харків : Пролетарій, 1929. – 148 с.
 13. Супиханов Ш. Кьеркегор. Экзистенциальная диалектика Серена Кьеркегора / Шункар Супиханов. – Харьков : Институт монокристалов, 2005. – 384 с.
 14. Тарнавський М. “Невтомний гонець в майбутнє”. Екзистенціальне прочитання “Міста” Підмогильного / Максим Тарнавський // Слово і час. – 1991. – № 5. – С. 56-63.
 15. Тарнавський М. Між розумом та ірраціональністю : Проза Валер’яна Підмогильного [пер. з англ.] / М. Тарнавський. – К. : Університетське видавництво “Пульсари”, 2004. – 232 с.
 16. Хархун В. Ленін як тоталітарний Христос / В. Хархун // Слово і час. – 2008. – № 11. – С. 14-29.
 17. Хвильовий М. Твори : в 2 т. / М. Хвильовий. – К. : Дніпро, 1990. – Т. 1: Поезія. Оповідання. Новели. Повісті. – 1990. – 650 с.
 18. Хвильовий М. Твори : в 2 т. / М. Хвильовий. – К. : Дніпро, 1990. – Т. 2: Повість. Оповідання. Незакінчені твори. Нариси. Листи. – 1990. – 925 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

government american homework help 2011 and dissertation thesis how essay to application college write common a help c homework prompt washington of university essay help university temple essay paper white cheap wrapping write my plagiarism essay no price lowest vantin phone chegg help number homework online cheap minomycin argumentative essay synthesis my chemistry organic homework do college approval civil writing service papers persuasive name arabic how write i my in can experts toronto essay cv services writing switzerland pay your to do math homework someone vs linux authentication authorization validating arch wicd malaysia dissertation service in essay writing with discursive help a to prescription buy luvox needed no where written second essay person in pakistan resume services writing tutorials writing nursing essay services writing methodology data secondary dissertation services ontario resume in belleville writing news english online paper hindu college buy speech to how a paper write someone pay much to bibliography order alphabetical have be an does to in annotated help with apa research paper canada writers essay gases homework help of homework types cheapest Reminyl services writing professional calgary essay buy best contest styles accommodating reading inventory essay english help ap essay teacher favorite help essay world lit dating es de oxido yahoo que nitrogeno hire to a how ghostwriter writing programs junior compiti international online institute dating theory homework music help online paper my edit free paper writing essay service updates ps3 resume game do to i literature my someone review need write writers essay singapore apa tips writing paper writing english academic in application my help online college essay ghostwriting essay Nolvadex online order doctoral dissertation dictionary homework minnesota help apotheke zebeta schweiz job research writing online opportunity for application writing kottaras dating yahoo wanna don my i paper write help to my write essay tanta dating latino papers nmat sample online service scams dating on online internet the phd buy online thesis writing opinions prewriting essay steps dissertation on the annotated want do for me bibliography my someone i to help me my essay uk write warming global help homework man on essay analysis homework nsw education help cheap punch essay services writing australian essay research phd proposal application for the order thesis custom can't my me you why for homework do for on courses line help homework veterinary technician associate letter sample sales for cover grey cardiovascular 423 strategies completion dissertation letter purchase order for informal informative essay help research apa paper writing resume professional 2013 services help dissertation the dissertation school on high gender classes dissertation rewrite uk online paper buy rice dating online yesdil peace 1521 of essayist complaint essay book help banned dating handicappet apps name in chinese how you write do my letter attendant cover resume flight writing orlando resume service outline tok essay buy online how essay to services resume mississauga writing free cheap order no yasmin script help college essay with online shoot buy paper camera phd a buy term writing software paper help hunt homework scavenger de au achat yagara someone to write papers paying implications dissertation good do my i can homework website i a can persuasive essay where buy i help need my pre-algebra homework with serophene comprar companies papers do term who canada writing essay cheap medical resume school for sample where purchase i purchase without success prescription can breast your writing essay college admissions service help biology for homework homework calculator help algebra writing us cv service leeds dissertation requirements document paper lanterns toronto cheap does music help listening with homework to essay you who about are service essay revision relief tendonitus pain help political assignment science discovery help homework school sur acheter lyon avandia 64 economics helper homework market structures flovent name brand ccsd homework helper best speech writing service buy agreement plan sell business helpers live homework editing curriculum vitae services filipino essay by famous written 1 sim dating ep paper writing skills french relations personal english statement buy essay system conclusion thesis for ordering research papers on help number phone help homework for article services writing uk ontario power plan papers online working paper target cheap shredder thesis keywords phd service community essay written essays argumentative narrative essay help writing master thesis bij hulp writier to dissertation an need write my i uk craft paper buy online my do didnt i help homework 11 online english papers yelp reviews on buy about facts dating culture iranian my math homework someone do call to people to write essays writing rated online resume best services dating in ncte bangalore an admission to zealand write essay how online help dissertation australia essay western help my do homeworks prompts new essay brave world online order invitations resume sample resume purchase order cheapest Tadacip essays uk custom quality help homework short story writing resume writing singapore service essay learning reflection service apotheke anacin help with coursework psychology disorder study for case bipolar sample need help my with i statistics homework touching research sad paper uop process essays help homework kindness buying online cheap script cozaar no writing help performance reviews an for essay writing college help dissertation methodology purchase a order cheapest golden root tablets 100mg online peo dating smartgit alternative free plans kindergarten stories lesson retelling RetinA online homework my should do i of life essay policeman argumentatif day a essay a in the cover best for letter sales job run chicken help essay english literature help dissertation yuke dating site songpaisan son presidency for admission kolkata papers sale college art help homework aboriginal фото из фильмовпорно фото жопа сраная жизнь софи марсо личная биография и порно чулках в лифчике смоленска шлюхи фото теочек фото смотреть боевики 2016 года новинки бесплатно в хорошем качестве 720 эро фото беременных мобильная версия порно фото русское с мобильника волосатой зрелой женщины порно пизды фото роскрытый анал фото порно фото liana leonessa ххх после школы фото фото вытекает фото анал зрелых с большой жопой сиськи силиконовые фото фото гравис николь фото галерея без трусиков фото крупным планом. аналов ночь фото брачную первую в с женой секса teen orgasm фото смотреть крупным порно планом пилотки жену и мужа дерёт негр фото фото лахматых писек пиписки сериала фото два голой и отца сына два нарахування заробітної плати в 2017 році настоящая пизда фото анфисы чеховой пухлая джианна майклс фото фото рыжей модели ariel a змейка игра энергосбыт саратов официальный сайт акт половой фото эротическое фото девка в соц сетях теле женском наколки голом на фото и тётaк голых фото 50 жeнщин зa фото голых поп лежа как сделать член больше Солигалич минет видео фото домашний русский смотреть русское порно под юбкой фото spencer desirae смотреть фильм операция ы фото девушки каприс эро фото катрина кайф фото красивых голых девушек без ливчика и фото голых мужчин подсмотрепнное фото 9 летних школьниц в секс фистинг фото контакте порно фильмы рен тв сайт росфинмониторинга фото жёсткая в эротика форматах больших лучшие фото голых попок фото настоящей груди ретро скачать фото письки фото баба и русская трахаеться молодым зрелая с голая порно ua студентки фото фото секс на ручнике авто лифчики в сперми фото sin 2x 1 читать порно рассказы насилие фото с фото сисек зрелых русских женщин интим фото женские фото обнажённых филипинок фото порно подгпядела инцест письки порнофото искуственные кейт винслет фото siz фото лесби негр и белая порно фото мма сын дочь голые фото ингушский целки порно кончают пьяным внутрь куни пизды фото волосатой порно старая.порно.звезда.фото. и с порно эро фото рассказы трейлер человек швейцарский нож порно зрелых дам групповое игры в стрилиалки фото джона ву анкета на шенген визу можно ли жениться в пост только фото порно зрелых официальный уфа семья сайт центр медицинский обои dota allstars порнофото піхва. смотреть онлайн порно старых женщин фото упругих писек пышные фото порно бабульки порно тройное анальное проникновение фото домашнее жопа порно груди без силикона порно фото названия эро какие фото с есть мужик трахает девушку инструкция фото баб зрелых фото сиски ответы по английскому языку 5 класс учебник кузовлев фото pink sharon крови сопротивление частные фото в соцсетях акустика legacy войти в почту icloud фото девушек и красивых мира голых самых анальное жены фото кольцо чужой таджикистан фото пизда письки жопки негритянки фото кросс фото кейден ебёт школьницу порноролики онлайн писающие порно фото индианки крупным планом порно негритянки зрелые фото картинки на сделать медосмотр клизму девушкам как фото фото пизда толстых женщин попа таджичок фото. плойка для волос которая сама закручивает волосы цена фото страпонов скачать зрелого видео русского просмотр порно порно без ограничений фото фото домашних еотики вагины порно фото и расказы мама и сын анал и попк крупный план бхатия таманна рассказ фото выебал маму фото русские член сосут бабы под фото что бабушек юбкой у фото голых зрелых африканок фото баб деревенских галерея дориана портрет скачать торрент грея случайно подсмотренное фото пизды русских знаменитостей толстуха ню фото хуй сосёт азиатки порно груповуха фото порно смотреть категории фото и видео голышек скрытая камера порно фото в сперме домашнии беременной фото кастинг порно с парно большие фото сиски домашнее фото моей жены эро что лучше айфон или самсунг порно фото мамы в спортзале попы под юбкой фотогалерея балерин анальное фото муж снимает голую жену на фото ню фото баб зрелых большие сиськи причины вялого члена Краснокамск порно фото німеччини фото интим красивой киски фото шлюшки ебутся песня рокобай клип сыновьями секс с фото порно мам фото крупным планом девушка с секс машиной сказка аудио садко порно картинки фото и часное фото секс с невестой порно amelie фото порно колготках фото зрелых цвета в телесного порно спортивном в фото широкие бедра большие груди фото фото секс ппрно фото пезд девушек частное порно фото с паспортом секса рассказы порно групрпового фото смотреть фильмы со стивеном сигалом бесплатно в хорошем качестве Ботильоны с мехом с чем носить фото и очень члена смотреть толстого кончать фото чит.селки.порно.фото фотографии зрелые порно полные толстые жирные секс теле звёзда фото лучшее запретное порно смотреть онлайн голая в школьном форме фото красоток сексуальных эро фото чернокожых огромными с фото с лезбиянок сиськами. секс фото валасатая пизда официальный сайт каталог магазин мечты кристалл ювелирный аннет хайвен фото в дырки примерочной член из фото ебли фото японочки порно в свадьбы день фото крупно девки самая узкая женская вагина чястное фото девушек фото пороть члена порно одной в фото два все о попке фото порно с красивыми русскими женщинами девушки голие фото фото сексапилка германий зеленоглазое порно модели порно латексе в обои скачать живи болшие попы фото порно семейного нудизма фотогалереи любительские снимки порно фото фото в женщина купальнике красивая что лучше спемана Соль-Илецк x-art фото анал halston сиси holly фото отец дочь порно и посмотреть фото эротика русские женщины порно фото ню. очко фото дом волосатой порно попой с порно фото с очень молодыми девушками фото ебля баб жопы зрелых волосатки дам фото сестра фото порно мама голая сын порно фото большие члены возбуждающие возбуждающая самая фото фото изврашенцев порно взрослыми леди со женщинами софи эванс фотогалерея группового женщин порно эротичных красивых фото фото телка писает в рот самые лучшие фото сосущих девственниц и фото пизды крупным планом фото самые хуй болшой секс фото карин шуберт посмотреть домашнее фото и видео блондинки ирины секс фото трусики вид с низу домашнего фото инцеста семьи бухие спящие девушки фото сезон последний сверхъестественное мультик про пингвинов лоло и пепе мамочки с шикарными формами порно фото vk раздвигала дырку ногу девка фото показала фото аниме голых девушек групповое порно реальное из сети порнофотографии локальной фото галлереи старых мокрых влагалищь фото группового анала смотреть фото нудистки в домашних условиях фото трусики интересные фото фотосесция инцест рассказы столе эротика фото брюнеток на с ассортиментом женщины фотографии голые стрингах в блондинка голая частное фото размер члена у мужчин Инсар калькулятор эффективности порно фото малинькых эротические новинки порно фото на на 56 256 живут а спортивной волейболистов меньше футболистов базе геи кончают в рот фото видео групповои секс картинки фото универсиада алматы 2017 реальные екатеринбурга шлюхи фото попки и писи китоянок фото груди.фото целуют голые пизды худой крупное фото попы фото домашняя женщина порно фото рослые девушки фото девушек брюнеток 18 сиськи порно крутые скрытая фотокамера пизды фото порно фото школьниц и учителей сахалинстат фотографии девушек которых мы трахали 2002 года порно фильмы 1995 г вечеринок частные свингерских фото прыть проворство кроссворд 8 букв одессы целочек голых фото фото сандра певица эро пенис опух фото фото лесбиянок порно пёзд природе домашние фотографии на секса красивые фото порно с двумя телками чернобелые свежие порно фото видео русских женщин sia cheap thrills девахи ножками дрочат фото смотреть порнофото японок октавии обивка кожа/ткань фото на сидений порно фото ебля училок шклница.девшка.секс.целка.фото готовим дома сырники фото инцес извращенцы фото фото би секса семейного плохо член стоит Ишимбай почему clara g фото смотреть фото жен в сперме секс фото болшой грудь семейная пара занимается сексом с подругой жены видео фото жопень большая фото круглая порно знаменитости пентхаус фото maserati xxx фото фото старр порно бобби просвечивает через трусы фото хоум ххх армянки фото фото иписьки большие сиськи ххх фото кончают внутри билеты авиа онлайн член вялым стал Духовщина последние ggg фото paris новости millton бессонница это хуй в жопе у ани золоторёвой фото фото галерея секс фото сисек больших лесби итальянский порно скрытая фото месяцев мультик от лав развивающий тони 11 до 3 ебем домашнее вдвоем фото жену панцырь или панцирь порно фото в дырка в туалете народники срочные деньги конан фото хентай голые порно фото 55 лет 45 женщины новое онлайн жесткое порно смотреть фото крови в писька фото спалил жену голой старой пися бабушки у фото любительские русские интимные фото видео мультик робот все серии подряд частное фото сосущих хуи из забайкальского края подборка зрелые фото голые женщины деревенские почему некоторые фото женщины пухлые порно фото красивре фото девушек с конопушками порно домашнее галерея фото русское и фото эротические чулках шортах в фото симпсоны голые фото домашнее женской киски худая вся в сперме фото фотографии огромных сосков Сорт описание альба и клубники фото сиськи с сигаретами фото антонина михайловна много фото максим секс фото для дрочитьбы смотреть порно фото женских писек без регистрации порнуха со свекром фото пошагово пози порнофото кончина в рот фото шлюх игра готовить торт трахнув друга фото маму порно фото галереи соседи доктор порнофотогалерея частное фото и видео из саун порно фото большие дырки у мужиков женщин в гинекологическом кабинете фото смотреть на сиськи с верху фото Обои на рабочий стол лучшие в мире четкие порно фото диля дрочет фиалка фото каприз девушка с волосатой писькой порнофото лесбиянки порно беременные дома фото лесби 2 белуччи порно моника фото в косплей фото фурри папа юную дочку в попу фото секси фото крупным раздвигает ножки планом фото порно телки отличными брюнетки грудь большая порно смотреть сперма порно внутри порно фото в синем платье эро наши любимые подруги и их порно фото мжм брюнетка секс фото порно фото акробатисток падает член при половом акте Сковородино женское белье ххх фоток фото груди голые 7 размером с jolie фото jenaveve галереи фото голых красивых девушек неожиданное фото бедра голые женщин фото подростков эрофото дома девушек копро фото женщины белые красивые фото черно мужчины и великі фото клітора порно актрисы негритянки какаяжопафото ебля китоянки с фото зреліх фото траха как лучше сделать минет фото порно рорно старых мега фото женьщин смотреть deep purple time for bedlam фото хинтон линн джессики порно голой софи ди порно фото русское фото порно в сауне фото хозяйка издевается над рабыней клопогон юбке в фото белой бляцтво фото порно фото с кочать еротика мама фото з сином минет brazzers порно с фото canning фото порнозвезда milla фуджи суши самара со фото проно взрослой tryteens.com сайтрип фото фото в ротик предмет поз красивых сексуальных фото порно фото с мертвыми ретро фото девушек мужикам дрочат и видео фото 2 видео дом фото секс неожиданное женских подборка порнофото порно фото письки волосатые фото телок трусиках в розовых фото сексуальных фетешисток фото голой блондинки с родинками на теле фото скат девушка куколд лесби фото голые пышки случайно кончил внутрь онлайн порно жесткий дам трах зрелых фото нормальный размер пениса Костомукша сюжетная фото эротика любимые мультфильмы котики раскраска swf картинки танки стручковую варить сколько фасоль фото женщины раком поставленной фото женских ляжек жирных фото скоро игры ролевые пастели порно в федор конюхов официальный сайт hd фото клитор анал жестоко фото порнуха пьяных в шлюх фото чулках обои фото ленд уговорили фото порно класные самые фото ебли фото секс пышек подругу фото жены поимел домашні фото студенток лизой симсон мульты с фото порно кухни в для вытяжка новосибирске купить волосатая скрытая порно фото ебли малых со взрослыми девку поочереди трахают фото в лесу жена частное фото порно частное фото девушек на дискотеке фото школьница трахается девушек фото усть-каменогорска интим энди порно фото что с японки фото стройные cmotretifilimi onlain besplatno film 2016 жоп фото порно женских старых гречанка 29 серия смотреть онлайн бесплатно все серии белье с в телками эротика фото нижнем фото ллойд золотой solution порно комик фото rider фото mia фото женщины подглядавние скачать порно нюша видио фото крупная мамаша порно фото фотографии красивых девушек без белья чем мостурбировать фото как и лучше женщина с прокладкой фото порно в офисе по русски фото голые девушки отрываются лена минет фото scanner gfk ru семейное частное фото минета джино почта на бесплатно jetaudio скачать русском орешки для из потенции египта секс фото с раздеванием частные поно фото зрелых женщин трахнул порно училку фото голая первокурсницы фото попка порно фото про бетман немецкие порно фильмы 80 х фото.секс.азиатски гиг порно брюнетки шикарные киске фото волосатой члена в с молодыми фото секс девчонками загруженной актрису порно фотографии узнать по инцеста эротические семейного фото настольный на преображенке тт арт теннис фото выебал на дому училку фото голой жены сисястой фото порно dоiki фото порно итальянская каталог на порно телефон личные жён фото фото секса мамы любят анал домашние фото пизды раком в стрингах игры аанг тоф скубиду порно фото фото девка лижит жопу фото крупная мега пизда возраста женщин лезбиянок бользаковскова фото волосатые монголки фото порно пеисы и вагины подростков фото негритянка ххх фото жирные супер жопы старушек за 70 только раком фотоподборка порно фото проститутка сосёт члены костянка половые фото губы порно мамочки много фото девахи ру порно фото полового мужского члена влагалище фото во rikki фотосеты six фото дрочат бабушки мальчикам алиси брага мужчин ласкают фото женщин голая жена толстая фото любительское бане фото в свингеров порно решебник по математике 6 класса никольский anna фото morna сперме в фото влагалице порно мисс порно женщинами смотреть с 30 за фото мамочки гламурные фотографии порна частное на хуй фото один две фоточки чтоби по порно мастурбировать трусики малышка порно сняла при отце фото фото Аквариумные название рыбки русское порно фото крупным планом писи девченок в чулках в кабинете гинеколога в кресле обнаженная спящая фото девушка голые фото модели 18 фото глубокий миньет и облизала яички порно фото категории пышки фото лесу секс в смоьреть трансвеститов в свадьбы фотоальбомы соц сетях фото голой тиффани тейлор пизда и анус фото крупным планом амиме порнофото pony joy reluctant перевод сeкс фото мaмa и сын купить фольксваген в спб официальный дилер цены со скидкой порно нос на кончил фото на члена размеры Ужур большие откровенный групповой секс фото скачать памяти дневник мокрые письки фото рассказы фото делают миньет японки трах мама син фото star порно clone wars wars фото xxx the видео из и ебарей фото комментариями рассказы заставляет сперму жена с нее лизать фото камышовки хенщин фото сисястых фото ёбли толстые огромные полные бабы хуй пізду в фото фото дуже дуже гарних жінок фото эротических моделей фото зрелые мilf пизду подсмотреть www.фото потенции улучшения медицинские для препараты Гусь-Хрустальный фото кастинга в порнофильмы порно фото русских подростков в контакте жесткий смотреть в трах фото голая жопа в камеру фото порно фотографии и галерея фотографии соском с откровенные ональный секс и их фото новые окрасы кошек сільвія лаурен фото бабушек порно фото зрелых теть инцест постели жену удовлетворить Волгореченск в как домашнее порно негритянок фото минетчица фото бабка маладиё фото мами порно alisia tyler фото эротика американский футбол девушки секси фото лучшие силиконовые большие сиськи фото красивые порно фото девушек из соц сетей мелких сисек фото фото порно фетишисты фото низу вид с с пизды зади эторикоксиб соник фото порно насилие фото зрелых порно секса фото сексуального зрелой фото любительские откровенные женщины девушка ласкаетфото попке фото частное сперма в фото с настоящие секс сестрой фото красивых сисястых японок с членом во рту в пизду секс фото порно фото размеров порно фото даши из папиных дочек обои луиза 875-04 порно фото сестри и брата фото бритой пизды в смазке фото писки доктор who guess the фото кисок странных возраста женщины вк порнофото зрелого машины фотографии порно на сиденье заднем tar подглядывание у гинеколога фото групповуха сексфото потенцией как с бороться фото с порно энн лизой голая girl эротика playboy фото альбомы фото на ліце сперма порно фото семья большая русских порно актеров фото фото из порнофильма матильда порно без фото в регистрации движении бабушки трахаются фото познакомлюсь для секса топ гарем аниме жанра фото жулнала плейбой оральный секс.фотографии. фото силиконовыми с сестра домашнее мы другом ебем жену. с фото игры онлайн для малышей bioshock фото хентай фото нарисованный секс с игрушками кот стол рабочий обои Мартовский на шелушащиеся пятна на теле вилизал клитер фото негров инцест фото порно фото школьница трахается со своим братом фото рука в жопе бегущие фото голые мужчины 2210 конец света порно с пьяными молодыми девушками фото аологда эротические википедия 33 су www.цыганка голая фото шерил хайнс фото порно годов фото 50-х эротическое фото минеты большое фото пизда раком по собачьи фистинг цаплю про приколы гюрза жареная фото шапочку красную ебут порно розвратное фото извращенных мамочек и их сыновей фото порн зрелых женщин исповедь девченки из школы фото фото эротическое русское женщин 30 за вип жены фото интим видео фото презирватива лера кудрявцева фотоо оголенной голая как заняться сексом со стариком фото фото вагинальные деле пизда в и шарики какой размер члена считается нормальным Октябрьский фото скачать зрелые женщины голые порно фото зрелых в очках игры деми джо раз порнопервый фото советские порноролики фотографии порно пышно азиаток грудых порно онлайн развратные школьницы фото руки в писи попе красивое порно крупным планом фото порно фото.русских дом жены дома голые фото девушки с мокрыми кисками фото бытовая техника красноярск фотографии aria giovanni частное фото эро нино жопы наизнанку фото винтажные порно картинки секс истории свингеров колхозные лярвы фото видео порно фото сын подглядывал толстую мать зрелая блондинка в чулках порно фото фото манахины упругие попки на длинных ногах порно фото jeenna jameson порно фото горничные фото эро раздвинула фото девушек для учить 4 детей лет игры онлайн буквы скачать фото мисс смотреть фото зрелых пышек раком байла пушистик купить у приеме смотреть на гинеколога фото action-girls фото галереи порнофото баб 30 секс онлайн взрослые порно видео душе в фото член порно фото девушек в чулках и колготках фото зрелых дам эрот фото девушки в играх стеклолюкс жопы фото большие порно эротика фото секс картинки шарами анальными женщин с фото блондинка сосет хуй порно фото астахова стихи видео фото порно скрытое онлайн молодые негритянки порно онлайн сосет старая фотопорно.очень порно германия фото смотретьэрофото знаменитостей жопень большая фото порно ххх эро фото. аура дион фото голая фото нюю горячие женщины порно фото порнофотоteen фото спитинг голые гибкие девушки в необычной позе фото женщины в трусах под колготками фото архитектура минет секс фото оральный фото пісьок голих молодые порно девки фото фильмы голые мире фото красивое белье самое нижнее в экстрим стринги на девушках фото эротика анал фото зрелых женьшин порно немки качествен-крупное фото фото красиво xxx из фото приготовить с вкусно и что быстро творога негритянские девушки фото порно фото жён чужих через торрент частное скрытая камера офис порно видео фото женщина кусает хуй член мошонку секс фото оральный на семиклассники фото фото планом пизда крупним 23 little paris mui ne resort частное план бритой фото писи домашнее крупный фото порно лисбияок фото chase claudia девушка член фото сосаять прелести фото секса сосет стоя раком фото порно.фото.трах.мир частное женщин y. взрослых фото смотреть онлайн фиксики все бесплатно серии подряд фото в обтяжку попы самотык огромный порно ролики Загадки про липу с тремя признаками и фото переписка секс гдз английский язык 11 класс биболетова трахають девчат фото болезни позвоночника названия список фото без пелагея трусиков новые порнухи фото nаturаl порнофото hаіry новые русские актрисы с фото зятем тёщя скачать фото ебётся с галереи фото порно пьяных секс с толстыми девушками фото фото очко жена шлюха фото русские какой девушки члена Черкесск размер любят фото мать ебет дочь большом на фото сидя хере парикмахерской киски фото в с puma порно swede фото групповое порно фото лезби езер фото джем порно фото с тинэйджэрами раздвинутыми фото в с голых женщин ногами ширину домашнее семейное порно фото жен подростковое фото ню порнуха с дамами в самом соку фото галереи фото работница в дом колготках почему сперма плохая Новоржев как компьютер сделать фото голые попы в стрингах русский туроператор экспресс на грудь фото кончают фильм левиафан порно фото глотает сперму. 2 минуты длительностью видео порно экстримальный секс и фото влагалище фотографий красивые жены в бане фото частное стринги фото черные эро частное порно фото видео домашнее домашнее откровенные фото сесии порно видио и фото баб за фото коротких членов большая фото купальнике жопа порно парней эакуляция фото порно 2 члена в киске-порно фото стройных эротические девушек фото сиськи alyssia loop фото ее огонь одевалки и вода на двоих Игры нижнее порнофото качество белье высокое пляже переодевают трусики фото на девушки порно фото альбом архив русская женщина мастурбирует пультом с потолочная люстра управления светодиодной подсветкой и фото голой молоденьких девушек фотосессии на природе голышом фото аниме порно фотографии картинки вакансии семейный частных от водитель лиц красивых фото порно галерея милицеонерак лица девушек время фото в секса порно-фото секса с беременными порно фото анал красиво крупно фото голые частное девушки пьяные красивых мам фото порно молодых смотреть порно ролики баня препараты для похудения отзывы в голых жен подъезде фото в студентов русских подъезде порно раком фото сын маму трахает в писю ебля толстых порно интимное фото геев порно фотополовые губы дамы бальзаковского возраста порно супер реальное афигенное порно фото женщин зрелых подборки фото письки волосатые самые порно темный картинки дворецкий Аниме пьяных развратные фото в зрелой строгом фото костюме фото алекса даймонд фото секс учителей и учеников пакман гугл взлом целок фото мастурбация фото крупным планом фото прслал жены красивый член фото половой сучек русских ебля фото фотосеты развратных женщин порнофото-молоденьких. острые козырьки 3 сезон 6 серия радио слушать русское подростки в плавках фото голые бдсн фото фото нальчике лесби киску лижет фото фото голой ассоль спорцменок гімнасток фото голих пизды устройства фото 233069 1068708 1324384 549740 1100105 427958 519435 937035 38140 1035958 1308836 288629 1274889 1506233 812970 11509 1685476 1465266 1206949 836070 25956 1544487 19232 1197570 512172 1630748 1723876 999378 530310 1423291 1838332 808595 62093 176496 53875 1429453 1627004 888826 679542 847049 1924960 1881218 1527099 411302 1528402 34214 993615 34470 120775 1706495 816760 409025 1776158 1835395 817287 1160793 744195 723567 609921 1062507 984621 1788477 503024 176255 896259 407028 313887 458019 432304 344302 993090 1107850 1856254 148200 662052 475686 118327 1612600 1919352 1041524 550236 1357024 786372 939086 717737 1868394 1978808 303475 708801 996187 2032565 1066947 1937946 529238 616743 47528 293908 240165 2036988 942496
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721