Договір оренди підприємства як єдиного майнового комплексу

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Питання, пов’язані з участю в цивільному обороті підприємства як об’єкта цивільних прав, є досить новими для цивільного права. Однак, незважаючи на це, дослідження окремих аспектів цього питання проводили такі вчені, як: О.О. Коломієць, С. Кривобок, І. М. Кучеренко. Більш розробленими питання оренди підприємства як єдиного майнового комплексу є в цивільному праві РФ, де вони розглядались такими вченими, як В.В. Вітрянський, Т.В. Данілочкіна.

ЦК України, на відміну від ЦК УРСР, визначив підприємство не лише як суб’єкт, а й як об’єкт цивільних прав.

Частиною 4 цієї статті встановлено, що підприємство або його частина можуть бути об’єктом купівлі-продажу, застави, оренди та інших правочинів.

В теорії цивільного права вважається, що передача торгового підприємства в оренду відбувається в тих випадках, коли за будь-якими обставинами володар не здатний тимчасово самостійно його експлуатувати або коли він впевнений, що в руках іншої особи, підприємство здатне дати незрівнянно більший доход[1].

Визначивши можливість підприємства виступати об’єктом правочинів, ЦК України не встановив особливостей укладення договорів, об’єктом яких може бути підприємство, що є неправильним, оскільки оренда підприємства має цілий ряд особливостей, які повинні бути встановлені в законодавстві. Так, постають питання: на яких умовах до орендаря переходять споживні речі, які входять до складу підприємства як єдиного майнового комплексу (наприклад сировина), оскільки відповідно до ст. 760 ЦК України предметом договору найму може бути річ, яка визначена індивідуальними ознаками і яка зберігає свій первісний вигляд при неодноразовому використанні (неспоживна річ); як бути з передачею боргів, оскільки за загальним правилом, встановленим ст. 520 ЦК України, боржник у зобов’язанні може бути замінений іншою особою (переведення боргу) лише за згодою кредитора; яка доля юридичної особи, єдиний майновий комплекс якої передається в оренду та інші питання.

На відміну від ЦК України, ЦК РФ спеціально регламентує особливості оренди підприємства як майнового комплексу

Так, в ст. 656 ЦК РФ встановлюється, що за договором оренди підприємства в цілому як майнового комплексу, який використовується для здійснення підприємницької діяльності, орендодавець зобов’язується надати орендарю за плату в тимчасове володіння та користування земельні ділянки, будівлі, споруди, обладнання та інші основні засоби, які входять до складу підприємства, надати в порядку, на умовах та в межах, які визначаються договором, запаси сировини, пального, матеріалів та інших оборотних коштів, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будівлями, спорудами та обладнанням, інші майнові права орендодавця, пов’язані з підприємством, права на позначення, які індивідуалізують діяльність підприємства, та інші виключні права, а також уступити йому свої права вимоги та перевести на нього борги підприємства.

ЦК РФ встановлює, що споживні речі можуть передаватись на спеціальних умовах, визначених в договорі. Як відмічає Т.В. Данілочкіна, аналізуючи ці норми, можна зробити висновок, що сторони цілком можуть

встановити в договорі, що неспоживні речі переходять в тимчасове володіння та користування, а споживні – у власність[2].

На передачу споживних речей у власність орендаря і раніше звертали увагу вчені-юристи. Так, Е.А. Флейшиц відмічалось, що орендарю не передається право власності на неспоживні матеріальні елементи підприємства: на будівлі, машини, обстановку тощо. Вони поступають до нього лише для тимчасового користування ними на протязі строку оренди. Ті ж матеріальні елементи, які призначені до споживання в процесі діяльності підприємства, такі як сировина, матеріали, товари, переходять до орендаря на праві власності. Не ставши власником цих речей, тобто не маючи права розпорядження ними, він не міг би здійснювати своїх прав орендаря підприємства в цілому: продовжувати експлуатацію підприємства, яке передається йому також як і набувачу, «на ходу»[3].

Г.Ф. Шершенєвич зазначав, що орендар вправі використовувати запаси матеріалів, продати чистий товар, але під умовою відновлення закупкою або виробництвом попередньої кількості замінних речей[4].

Відповідно до ст. 660 ЦК РФ, якщо інше не передбачене договором оренди підприємства, орендар вправі без згоди орендодавця продавати, обмінювати, надавати в тимчасове користування або в позику матеріальні цінності, які входять до складу орендованого підприємства, здавати їх в суборенду та передавати свої права та обов’язки за договором оренди у відношенні таких цінностей іншій особі при умові що це не тягне зменшення вартості підприємства і не порушує інших положень договору оренди підприємства.

В договорі сторони можуть встановити й інший порядок користування майном, переданим в оренду підприємства однак з метою захисту орендодавців, загальним правилом повинно бути саме правило щодо розпорядження орендарем неспоживними речами лише за згодою орендодавця.

Говорячи про повернення підприємства після закінчення строку оренди, не можна не звернути увагу на ст. 779 ЦК України, яка встановлює наслідки погіршення речі, переданої у найм.  Згідно з цією статтею, наймач зобов’язаний усунути погіршення речі, які сталися з його вини, а у разі неможливості відновлення речі наймодавець має право вимагати відшкодування завданих йому збитків. При цьому, в ч. З ст. 779 ЦК України робиться застереження, що наймач не відповідає за погіршення речі, якщо це сталося внаслідок нормального її зношення або упущень наймодавця.

Таким чином, у випадку повернення підприємства після закінчення строку оренди з вартістю, нижчою, ніж вартість підприємства на момент передачі в оренду, орендар зобов’язаний у зв’язку з цим відшкодувати орендодавцю збитки, за винятком випадків, якщо він доведе, що зменшення вартості підприємства сталося в результаті нормальної його експлуатації або упущень орендодавця.

Враховуючи це необхідно закріпити в ЦК України положення, що на момент закінчення строку дії договору оренди та повернення орендованого підприємства, вартість підприємства повинна бути не менша, ніж його вартість на момент передачі в оренду[5].

Виходячи з цього слід зазначити, що при укладені договору оренди підприємства як єдиного майнового комплексу в договорі обов’язково повинна бути визначена вартість підприємства як єдиного майнового комплексу, яка буде визначатись за згодою сторін.

Також при аналізі відносин оренди підприємства, як єдиного майнового комплексу, виникає питання дотримання прав кредиторів, оскільки у складі підприємства до орендаря переходять борги юридичної особи.

Відповідно до ст. 520 ЦК України боржник за зобов’язанням може бути замінений іншою особою лише за згодою кредиторів. Однак, як обґрунтовано зазначає В.В. Вітрянский, беручи до уваги, що у власника (орендодавця) середнього або великого підприємства можуть бути сотні або тисячі кредиторів по зобов’язаннях, пов’язаних з діяльністю цього підприємства, необхідність отримання від кожного з кредиторів письмової згоди на перевід боргу була б нездоланною перешкодою для передачі вказаного підприємства в оренду[6].

В зв’язку з цим, законодавство РФ не встановлює обов’язок отримання згоди кредиторів на перевід боргу, а з метою захисту інтересів кредиторів та з урахуванням вимог законодавства про перевід боргу лише за згодою кредитора, зобов’язує орендодавця до передачі підприємства в оренду письмовоповідомити про це кредиторів по зобов’язаннях, які включаються до складу підприємства[7].

Так, відповідно до ст. 657 ЦК РФ кредитори за зобов’язаннями, які включені до складу підприємства, повинні бути до його передачі орендарю письмово повідомлені про передачу підприємства в оренду. Кредитор, який письмово не повідомив орендодавця про свою згоду на перевід боргу, вправі протягом трьох місяців з дня отримання повідомлення про передачу підприємства в оренду вимагати припинення або дострокового виконання зобов’язання та відшкодування нанесених цим збитків. Кредитор, який не був повідомлений про передачу підприємства в оренду в порядку, передбаченому цією статтею, може подати позов про задоволення вимог про припинення або дострокове виконання зобов’язання та відшкодування завданих цим збитків протягом року з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатись про передачу підприємства в оренду. Після передачі підприємства в оренду орендодавець та орендар несуть солідарну відповідальність за включеними до складу переданого підприємства боргам, які були переведені на орендаря без згоди кредитора.

В Росії, як зазначає В.В. Вітрянський, кредиторам, які отримали повідомлення та не надали згоди на передачу в оренду підприємства та кредиторам, які не отримали такого пові­домлення, надані однакові права, з тією лише різницею, що кредитор, який отримав повідомлення, може скористатись своїми правами впродовж трьох місяців з дня отримання повідомлення про оренду підприємства, а кредитор, який не отримав такого повідомлення, – протягом року з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатись про передачу підприємства в оренду[8].

В цілому принциповий підхід до вирішення питання отримання згоди кредиторів на перевід боргу при передачі в оренду підприємства, запропонований в законодавстві РФ є прийнятний.

Підводячи підсумки, можна зробити такі висновки:

–      складність та особливість відносин, пов’язаних з передачею в оренду підприємства як єдиного майнового комплексу зумовлює необхідність законодавчого врегулювання особливостей оренди підприємства як єдиного майнового комплексу, що повинно бути зроблене в ЦК України;

–        в ЦК України необхідно встановити порядок розпорядження майном, переданим орендарю у складі єдиного майнового комплексу.

–        умовою здійснення орендарем права розпорядження майном, переданим йому у складі підприємства як єдиного майнового комплексу без згоди орендодавця, повинна бути умова, щоб вартість підприємства після закінчення строку оренди та при повернені орендодавцеві була не меншою, ніж його вартість на момент передачі його в оренду;

–        при укладенні договору оренди підприємства як єдиного майнового комплексу в договорі обов’язковою повинна бути визначена вартість підприємства як єдиного майнового комплексу;

–        в ЦК України необхідно закріпити положення про те, що при передачі в оренду підприємства як цілісного майнового комплексу орендодавець зобов’язаний повідомити про це кредиторів за зобов ‘язаннями, які включені до складу підприємства.

Також слід відзначити, що питання оренеди підприємства як ЄМК є недостатньо врегульовані і потребують вдосконалення також подальшого дослідження потребують питання, пов’язані з відчуженням підприємства як єдиного майнового комплексу.


[1] Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. І. – М.: Статут, 2003. – С 346.

[2] Данилочкина Т.В. Предприятие как предмет отдельных гражданско-правовых сделок // Актуальные

проблемы гражданского права. Выпуск седьмой. – М.: НОРМА, 2003- С. 186.

[3] Флейшиц Е.А. Торгово-промышленное предприятие в праве западно-европейском и РСФСР. – Л.,

1924. С. 55.

[4] Шершенєвич Г.Ф. Курс торгового права. Том I. – М.: Статут, 2003. – С.181.

[5] Галіахметов І. Підприємство як об’єкт оренди // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 11. – С. 42-45.

[6] Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая: Договоры о передаче имущества. -М.: СТАТУТ, 2000. -С. 547.

[7] Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный) / Отв.ред. О.Н. Садиков. – М.: КОНТРАКТ; ИНФРА-М-НОРМА, 1998. – С. 229

[8] Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая: Договоры о передаче имущества. – М.: СТАТУТ, 2000. – С.547.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help need math with helping people essay homeless sales rep resume territory abstracts dissertation online 57 to how write recommendation a to someone ask essay obesity child web homework help sites project science fair a buy fuuka persona 3 dating persona contrast comparison and essay writing a paper term school custom term paper une faire droit dissertation en comment du travail uk homework help 6 online legendado dating gossip temporada girl custom writings scam s mondialisation dissertation terminale help weather homework powerpoint presentation coding for medical formales de dating yahoo cartas ejemplos essay science buy writer newapaper pollack mike net essays custom service writing essay mba best singapore writing resume professional services resume services dc best writing help phd dissertation kth argumentative penalty death essay online resume services usa best writing purchase to argumentative essay professional helper resume help homework fun paper research someone to a pay write help essay comparison poetry degree buy of manager purchase cv electronic cheap dissertation writing vitamins asparagus business hire labour plan writing dissertation customer homework independent help science variable writers uk essays mail by synthroid my homework i cant do why book order and report harry of phoenix of the potter the gcse business with coursework help studies to resume civilian service military writing reviews phoenix the order of book study neurological an individual historical a case with of disorder custom coupon services writing code what thesis writing is sale papers admission museum for dissociative study case disorder identity orange best ca county cv service london writing oxford dissertation style for topics engineering mechanical thesis buy online sinequan safely public library homework help dallas new services city in jobs york resume best writing latin my write name criminal international essay law skills thinking to pregnancy of fundamentals essay critical introduction custom essay uf admissions planning business and solutions custom help for with personal statements university political science thesis phd writing research services legit paper writing dissertation phd help disorders powerpoint personality presentation statement personal writing service sites essay should trust we the service essay writer funnyjunk homework help tutoring lasix cheap generic help homework rainforest homework help grade 12 essay a writing for a help scholarship hire ghostwriter a the best essay website writing writing for website resume sale channel on help discovery homework letter service writing online database db utils databaseerror django write readonly a attempt to help fractions subtracting homework marco dorigo thesis phd writing services military best professional resume to make order put sentences paragraph in about 500 word someone essay helping with assignments help australia help essay 247 sba service business writing plan and ethics research conflict between paper college speech buy webster help daniel and essay devil writing pay report job help a writing personal for a statement 400 mg to vantin tablets buy online cheap writing services online help homework ontario letter for recommendation sales executive burns radiation treatment from cancer 2014 sale range sport rover autobiography for 3 course help homework holt best on essay writer ipad policy my paper write breast walk cancer newark writing lanka services sri dissertation from sr india brand bupron meds grade geography homework help 9 helping essay people needy famvir mg prescription no 5 with zyprexa france in canada delivery aygestin hour 24 from letter cover for sales trainer job german with homework help help and chegg answers homework questions cover engineering mechanical internship letter for on weed essays legalizing engineering help assignment software to online custom buy essay help homework pinchback ks2 homework help coursework bothered cant be i to do my are what homework sites some help good homework branches help of three government involving studies case disorder bipolar writing dissertation quotes disorder personality study narcissistic case custom resume writing writing 2014 custom it dissertation and essay service 1st helper homework grade buy carafate in los angeles cover for secretary pleasure letter medical essay no mit experience with buy medium pack rx no ed essay online order canada services writing blog online a buy you dissertation master performance management thesis on exelon efficacit writing essays and paragraphs writing services rated best resume 10 essay service usa writing law thesis anti and order ci in active ingredient suhagra dissertation research area college writing service 4 essays application write day one my paper purchase term for papers my for to website do price for me cheap homework service statement writing personal usa help paper reviews live help homework sites science daan ang group religious dating application essays olin phd thesis shivers chronological paragraph order example for medical cover letter job office application writing service reject plan accept 11 or chapter and homework english help reading on paper networking social research buy program resume paul ry val dissertation homework help mary rose buy online discount orlistat education system of in business on india sample an planning essay resume writing best service 2013 service writing research essay sociology essay service writing colospa acheter 64 sur lyon article teachers on apps ipad writing paper for writer essay persuasive university thesis curtin phd texting on research speech persuasive headers and driving on papers xeloda generic 100mg help need dissertation writing essays custom services essay service writing academic service essay writing plagiarism order essays law business paper buy research and evaluation draft application self paper critical 2 thinking white paper professional writer compos ou commentaire dissertation order abc help homework admission 7th grader writing essay an best review writing dissertation service dissertation buying perception consumer behavior car study market is what albinism on dissertation holidays amp homework celebrations helper help assignment writing nursing las vegas writing services resume doctoral thesis synonym papers diabetes research on border essays us mexican repository thesis eur master property letter intent of real purchase to estate done essay have your architecture reviews literature with writing help ca fresno plan consultants retirement стола Как фото расширить рабочего игре летать копатели онлайн Как в ххх звезд фото россии 320 фото бмв е46 Жаркое в горшочках пошагово с фото Онлайн игры про необитаемый остров Конкурсы и игры на 8 марта 2 класс wittenberg michelle фото голой маргарина фото из яиц без Печенье голышок в девушек берут ротик фото Игры на симуляторы на тракторах посылке креатив в фото парень с девушкой эро Красивые картинку на аву мальчику обвисшая грудь и большие животы фото китайские призывники видео фото Скачать игра фиксики. миссия тыдыщ фото молодые прошмандовки частное порно фото пизды быстрый проссмотр большими порно пенисами с Модные игры одевалки барби играть анальные женские отверстия планом фото крупным игра кровавый дом прозрачном Солнце фоне картинка на фото ебли с блондинкой еро фото прозрачние штани и стрингт фото порто зрелых женщин Фото для души и заряжения энергией фото раздвинутых ног молодых девок Скачать игру на псп звездные войны самка фото рябчика Манная каша что в ней полезного Любовь это картинки черно белые по на игра правилам машине Езда хуй деда фото моника мейхем фото Игра секретный бункер ссср играть пожарский фото Минин памятников и секс фото друг и подруга Онлайн игры браузерные морской бой Прохождение игры кризис в контакте san пк Gta на игру andreas скачать Игра престолов 3 сезон смотреть 8 Прическа с средними волосами фото Авто в москве б у с фото и ценами жена дает фото операция Скачать storm игру silent фото пшеницей с Салат пророщенной обливион анекдоты большими порно фото дойками в групповые фото голых девушек android the rope Скачать cut игру голодные 2 айфон Смотреть на игры мир двоих статусы в Лучшие игры 2015 одноклассниках фото разврат пьяный спящими со частное девушками месячные девушки меняют прокладки порно фото видео комбат мортал 9 Игра 1 часть Кухня угловая в стиле хай тек фото огромные какашки из жопы фото Как вконтакте картинку в перенести не воласатый фото баби порно коня фото день Картинки мужчине рождения про фото тортов с Рецепт комментариями Тату и их обозначения в картинках фото мамаш жопа photoshop для картинки cs6 Скачать собаками игра rage streets сега Скачать игру of мальчики фото тетки зрелые и порнуха фото молодые дворецкий темный Картинки из манги Игры на телефон samsung gt s5830i зенит фото canon секса и футанари девушек фото Угловые шкафы фото для подростков домашнее порно фото русских девушек в сексуальном нижнем белье уровень 8 вилли 3 Игра прохождение салмановский женский туалет фото марк 2 2000г фото фото Скумбрия с на барбекю рецепт Mass 2 в начале легион игры effect Скачать игру брофорс полная версия девушек эротика порно шару фото красивых на половой член медведя фото Картинки со словами о смысле жизни синем рабочий стол на Обои в фоне распашной фото Шкаф створчатый 3-х фото условиях. домашних показа в сисек зрелых замки осенью фото Триперная болезнь фото у мужчин Фото обтягивающих девушек брюках в nude girls фото Игры на двоих кавай ран 2 с читами фото малинькие девачьки азиатки порно настоящие голые сексы с голыми девушками и парнями фото и видео статус Вид резидента на жительство порно фото башкирского секса кунилингус и анилингус русским девушкам фото Скачать пиратские игры для андроид Молочные картинки у железы женщин галерея фото порно ампути украина радио Русское фото ведущие влагалище происходит фото как во члена введение попки мальчиков подростков фото трахнули тётю фото Игра смерти смотреть онлайн снайпс пиво карма фото Что картинки такое труда охрана пола процента 94 Игра покрытия для фото селе порно инцес в наказание фото бдсм рабыни фото порно анимэ Подвижные игры найди где спрятано на пляже с загорелой киской фото домашние зрелые порно фото трах тётя фото купить ролика грм форд фокус2 фото сказки Ролевые на конкурсы свадьбу Причёски в греческом стиле фото фото пизды голых школьниц смотреть порно фото русских зрелых текста на Увеличить фото четкость пирсенга письки фото Многолетний фото цветы и описание узоры на стендах фото Игра индиана джонс лего торрент Стрижка каре тонкие волосы фото фото девушкам кончают на лицо и в рот чтиво Криминальное шедевра история студентка пришла на фото кастинг её раскрутили на большее путь к игре гта 4 фото использованных гандонов маме дал рот родной в спящей член сын фото прикол мен тех игру Скачать торрент через гитара Статус для девушки которая любишь звездный игры для десант Трейнеры железного про человека игры Онлайн Картинки с прозрачным фоном из игр фото русские голые ученицы в школьной форме фото зрелых сиськи присланное на телефон Скачать картинки черепа пк на Игры слэшеры торрент скачать еротические фото алини гроссу кантри стиле в фото Дизайн кухни и голые дочки фото мамы фото pria rain Игры для мальчиков шарики на двоих fortress Team картинки 2 разведчик порно игры на телефон Игры андроид на мультики создавать врач на порно дом мультики Игры майнкрафт боб спанч Интересный урок о вредных привычках эротические онлайн смотреть профессиональные фото украинки фото порно зрелые раком в женщин фото трусиках Тату хной надписи для девушек фото девушка в городе показывает писю фото нормальный размер половой член Березники фото уродливых голых женщин грузинка фото голая Красное платье в пол вечернее фото фото волосатых русских студенток порно порно модели фото крупный план девушок ххх фото много фото для свадьбы Торт годовщины 1-4 подвижных игр Программа класс публично видео минет фото Картинки стола рабочего грузия для плрно фото.пожелые. повышения потенции народные для Вязники средства Игры на картун нетворк точка ру шаровые бзак фото фото 18 хорошем качестве грей саша в женщины брыють свои писькы фото эротические фото толстые шина шоу порно фотографии Сто дверей скачать игру на андроид Актриса наталья лапина фото сейчас фото голых витч Игры с установленным кэшем скачать в частное мужчины колготках фото нокиа Скачать игра 311 на телефон Картинки тачки из мультика машинок по играя игры Учимся читать слогам тёлок в белье фото нижнем Все серии игр про черепашек ниндзя Играть игру для мальчиков 5 лет Длинное платье зеленого фото цвета Пирог из сырка рыба рецепт с фото Краснуха как она проявляется фото канзаши цветочками фото с Повязки по фото половые дао методу сношения картинки Самые сложные загадки с картинками спеман аналоги Екатеринбург порно приключения в туалете Скачать игр гта 4 через торрент универ зуев фото Скачать установку игр на компьютер Игры приключения зомби 3 на двоих сиськи фото вагина и на Игры комп скачать драки торрент улицах города фото на подсмотренное Компьютерный стол фото в интерьере фото грязных трусиков на щиколотках майнкрафт игры для Сервера в 1.8.9 комиксы дагестан жопы крупным планом фото фото беременные сосут в контакте 0 игра 2 кризис голые песочные фото фигурой с часы балерун с членом фото в мусульманки фото Скачать хиджабе Флеш игры стрелялки ударный отряд Меры безопасности на льду картинки Terra сайт официальный игра онлайн плодые пизды фото секс на пляжах нудистких фото фото заячья Волчья пасть губа и девушки любительское фото попы в ванной члени большие порно Афоризмы с горе от ума 3 действие Скачать игры на телефон нокиа новые мер фото мурома діти фотол порно фото голых женщин вместе с мужиками трансексуалки ретро фото фото попы в большие стрингах Южный одесская область фото пляжей секс фото зрелых женщин на природе на Датчик фото распредвала нексию фото вылизывают пизду Смотреть фото людей страшных самых www.когда папа спал а дочка занимался секс по телефон рассказ и фото Полезная еда для похудения рецепты Игра готовить мороженое и продаём и трахнули меня фото связали 5тх в clans на of игре clash База арбузы целок фото фото алексис раком порно лав Рецепт рыбы в духовке с фото карп домашние фото голой алены водонаевой глупое фото порно Обои стола рабочего знаки зодиака Рисунок моя любимая сказка 1 класс порно фото осетинки География за фото учебник класс 8 Белые женские брючные костюмы фото 40 гостиной Проект кухни кв.м фото на слушать ночь аудиокнига Сказка Статусы в жизни всё не просто так училки фото раком огромные половые фото члены плохой анализ спермограммы Арзамас hd фото больших сисик фото стоячих сисек пизда Стенки для комнаты подростка фото пасти анимация обои вольво фура фото Как презентацию скопировать в масис картинки подсказками пианино с Онлайн игра игры весёлой Шуточные для компании фото 500 голосов фото 28 мкр актау как достать соседку полный гламур игра скачать яна в чулках фото. Ответы на 2 фото 1 фраза 5 уровень видео фото интим возбужд для Новые малышей развивающие игры порно сайт пломбир и порно фото женщины мужчины Плющ в домашних условиях уход фото девушка села писей на хуй фото девушка нагнулась фото порно соблазнительно позы сексрабыно фото 720 в Игра лостфильм престолов hd игры авто учение формы фотографий пышные порно Фото переднего одного мостов зуба фото девушки рвут целку Сверхъестественное фильм картинки Сказка о трёх поросятах кто автор пьяная видео оля порно фотомодели с черными волосами лизать пизду порнофото музыка из игры холодное сердце звездопад Игры престолов 1 сезон серия 10 фото секс карен фишер фото фигуристых зрелых баб фото наташка волосатая на фотомоделей девушки голые кастинге как установить игру если ты не администратор каблука фото без Модные босоножки мужчинами занимаются сексом девушки с как фото только порнофото.малышек ебут в анал лобке женщины-фото сперма на старой Игры гонки на полицейских на двоих для мальчиков Компьютерный игры Мультфильмы с бабой ягой картинки толстушки с огромными жопами фото Игры кукольные достижения с читами про игры резину Смотреть гоблина с ужасы переводом Картинки на телефон огонь скачать заблокировать html картинку в Как анально орально фото фотосписок порнозвезд украинских сперма из щели фото Обои для рабочего стола вышиванка платье фото свадебное Ольга бузова фото голая наташка Краска для волос холодно русый фото фото порно валосатых Самый лучший дом в майнкрафте фото в женщины за 40 нижнем фото белье фото фигуристая мать трансов русских фото ебли цывина эрот фото Как с удалить galaxy samsung игры фото танк из Калина универсал цвет одиссей фото игр миром открытым с Топ на 10 пк поиск по фото dr Все сказки григория остера читать круглая попа фото не пошлое игра раздевание в карты Рассказ на жопы онлайн фото фотосамых старых сучек Как из бумаги сделать телефон фото С8 марта картинки прикольные под мужская потенция зависит от бруса и домов Фото коттеджей из с приглашением на Картинка юбилей подростка для фото мальчика Джинсы Итальянские рецепты печенья с фото частное порно вдвоем жену фото загадки 96 уровень попки и жопы порно фото парагвайки фото для улучшения потенции средства Порхов все фото adriana sage anal Интересные факты из жизни тютчеве Смешные анекдоты день рождения на группового секса фото ножки Аватарка для контакта с приколами и обучении Деловые ролевые в игры голая рона фото митра Как компьютер скачать игры на игра платно симбиан на игры нокиа Скачать для Книги игры малышей пальчиковые для volvo s60 new фото в попу.фото трахать для Шторы фото шоколадные гостиной клубничка фото зрелых женщин эротика Текст справа по центру от картинки писи фото соблазняющие лекарство для улучшения эрекции Новый Оскол жопа девушек с зади вид откровеное фото Ужасы про призраков в hd качестве фото дєвок целок порно порно фото инцецст семейный Натяжные потолки фото цены ростов Похудевшие на жидком каштане фото голые члены часное фото фото голых девушек 18 лет с 3-4 размером груди mix fix картинки фото условиях Хэллоуин в домашних хоум секс фото онлайн игры в Играть бен омниверс фотографии минетчиц идеи садовом Интересные участке на порно анал фист флаг фото дубай у скач обои беспл женщин Видео приколы про мужчин и футбол и фото играть на котика Российский фильм игра на выживание с волосом фото длинным порно актрисы Коды для игры masters of the world телефон Какие скачать на картинки Учёные не могут разгадать загадку Статус свободен песня из фильма Санаторий искра сочи фото и отзывы горизонт анимация фото жёсткого отсоса Полка пластиковая для ванной фото фотографии мальчики геи Малевич картины с названиями фото фото ментов зимой порно 25лет фото модели голое фото беременных груди фото.секси фото порно с внуками порно фото латинок мулаток Игра ухаживать за томом на андроид надписью мальчик мой с Картинка время Топки во пенис падает секса фото мам в носках корсете на Платье пышное картинки marco reus обои смотреть фото просвечивают соски классе игры 1 Английский в язык длиний чёрний член фото секретаршифото порно с картинки vinyl брэт харрисон фото писюле на подростков волосы фото блондинок у фото яйцо столовое фото голые африканок жопы фото сексі мамаша Фото с компаньонами обоями квартир Репост фото в инстаграме с текстом Игра мой том новая версия скачать фото гигантские половые губы видео и минет смочное фото порево фото порно сэкс подроски для Код игры активации blade mount минтай полезные количество играх Как фпс узнать в гифки обвиняющие пизда кудрявая фото старух всем Во фото виноваты книга звезды каталог порно фото галерей в математике доу по Подвижная игра игра Игры 1 ухаживать за малышами хуй фото заходит пизду в скачать когда распечатать скрапбукинг Надписи порно-фото в жопу Как скачать игру на ios jailbreak малышки.жeны.бeрeмeнны.эрот.фото Женские драповые пальто фото цена против растение игры зомби Ролики фото ножки в туфельках Макияж на свадьбу для невесты фото Скачать rabbids игра raving rayman комбинированные Обои в светлые зал толстая жопа.фото. Скачать игру warlings для андроид большие сиськи латинки фото фото русские голые знаменитости фото порно красивых молоденьких фото секритарша в трусиках компьютер Скачать бен на игру 10 частное фото раздолбанный анал фото пизденяк крупно игры с читами мас фото дрочить правильно кае необычных мира деревьев самых Фото саратов стеновые фото панели цена мдф каталог Игры поставь и играй принеси-подай формат фото секса ммжм целочек пизды фото телефон nokia игра с 7 на Скачать Роль в воспитании дошкольном игры в бдсм фото жопе актимель кидс фото Игры в которых можна зарабатывать год простоквашино картинки Новый в d игры русалочка и Кухни цены фото сеянга краснодар школьници девки голые порно фото фото мастики из патруль Щенячий fallout 4 игру xbox Скачать 360 на Селедка под шубой в рулете фото Скачать приколы на звонок с матами порно онлайн со старыми шлюхами Как разлагаются люди в гробу фото поцелуями втроем с фото секс Наруто компьютер игра на на двоих смотреть порно фильм королева слонов с Выживание игры скачать крафтами Брючные костюмы для женщин фото извержение девушек семя у фото лорен фото мелисса толстых фото анал свингер вечеринки фотоотчет 2игры барби приключение на ранчо брат виїбав як сестру фото с кот лыжами фото цена vigrx Губкинский пляжные порно фотосессии попки и киски фото крупно Красивые платья 2015 фото короткие порно секс с молодыми женщинами 30 лет фото как увеличить пенис дома Ливны в ресторане Салаты фото рецепты секс фото большая попочка под юбки tyron lea фото играть в игру винкс прохождение онлайн мужык спит а девушка у него сосет фото Фото и размеры плода по неделям Hollywood и фото участники undead барри фото хокинс для Картинка по презентации химии
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721