Договір купівлі-продажу підприємства як єдиного майнового комплексу

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Попри велику кількість правочинів щодо відчуження «бізнесу», договори купівлі-продажу підприємства як єдиного майнового комплексу мають з-поміж них незначну питому вагу, що пояснюється, передусім, недосконалістю  відповідного законодавства. Найбільш популярним способом відчуження «бізнесу» виступає передача корпоративних прав (акцій або часток у статутному фонді (капіталі) відповідної юридичної особи).

Зовсім інша ситуація з купівлею-продажем ЄМК, які є об’єктами приватизації. Процедура відчуження таких майнових комплексів детально урегульована законодавством і не викликає особливих проблем на практиці.

З дня набрання чинності Цивільним кодексом України підприємство в правовій системі України – це і суб’єкт,  і об’єкт  права.

Водночас, ч.  2 ст. 167 ЦК України  вказує на те, що держава має право створювати державні  підприємства як юридичні особи публічного права. А отже, за даним Кодексом підприємство розглядається  не  лише як об’єкт, а й як суб’єкт права.

Поряд із юридичним терміном «єдиний майновий комплекс» у законодавстві України використовується інший термін – «цілісний майновий комплекс». Практично ці терміни є тотожними. Про це свідчить ч. 1 ст. 5 Закону України «Про приватизацію державного майна»[1], яка ототожнює ці поняття шляхом використання юридичної конструкції «єдиний (цілісний) майновий комплекс». Більш того, на це вказує i зміст ч. 2 ст. 490 ЦК України, у якій законодавець фактично ототожнює ЄМК з цілісним майновим комплексом (далі – ЦМК), позаяк закріплює, що до складу ЦМК входять майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування, які за ч. 2 ст. 191 цього Кодексу включені до складу ЄМК.

Окрім наведеного визначення ЄМК, яке дає ст. 191 ЦК України, у чинному законодавстві України є й інші визначення цього поняття.

Так, за ч. 1 ст. 4 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» ЦМК є господарський об’єкт з завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг) з наданою йому земельною ділянкою, на якій він розміщений, автономними інженерними комунікаціями, системою енергопостачання[2].

Згідно із п. 3 затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. № 1440 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» ЦМК – це об’єкти, сукупність активів яких дає змогу провадити певну господарську діяльність; ЦМК є підприємства, а також їхні структурні підрозділи (цехи, виробництва, дільниці тощо), які можуть бути виділені в установленому порядку в самостійні об’єкти з подальшим складанням відповідного балансу і можуть бути зареєстровані як самостійні суб’єкти господарської діяльності.

Хоча наведені визначення і мають між собою відмінності, навряд чи можна назвати їх такими, що суперечать один одному. Навпаки, вони нібито доповнюють  і ширше  розкривають зміст  поняття, що визначається. Їхній спільний аналіз дає змогу виділити таку суттєву ознаку ЄМК, як придатність і достатність активів, що до нього входять, для здійснення окремого виду господарської діяльності.

ЦК України дає диспозитивне визначення підприємства як ЄМК, що надає право сторонам із використанням принципу розумності визначити ті види майна, що будуть включені до складу такого комплексу при його продажу. При цьому треба мати на увазі, що ЄМК визнається лише той комплекс майна, що є придатним та достатнім для здійснення певного виду господарської діяльності. Отже, не допустимо вилучати зі складу ЄМК молочного комбінату обладнання, що забезпечує переробку молока, бо в такому випадку цей комплекс не забезпечуватиме можливості здійснення господарської діяльності з виготовлення молочних продуктів.

Згідно зі ст. 520 ЦК України  боржник у зобов’язанні може бути замінений  іншою особою (переведення боргу) лише за згодою кредитора. Тому у випадку включення до складу ЄМК боргів продавцю підприємства слід одержати згоду всіх кредиторів на переведення боргу на покупця цього майнового комплексу.

У разі включення до складу ЄМК земельної ділянки потрібно враховувати, що Земельним кодексом України (ст. 132) передбачено низку вимог до умов  правочинів про перехід права власності на земельні ділянки, які обов’язково  необхідно включити до тексту договору купівлі-продажу підприємства.

Частиною 2 ст. 331 ЦК України встановлюється, що коли право власності на нерухоме майно відповідно до закону підлягає державній реєстрації, право власності на новостворене нерухоме майно виникає з моменту державної реєстрації.

Згідно з ч. 1 ст. 182 ЦК України  та ст. 4 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їхніх обмежень» від 1 липня 2004 р. № 1952-ІV право власності на нерухоме майно підлягає обов’язковій державній реєстрації. Зазначений Кодекс та Закон не містять винятків щодо ЄМК. Відтак, право власності на цей вид нерухомого майна підлягає обов’язковій державній реєстрації.

Таким чином право власності на підприємство як ЄМК при його створенні (формуванні активів, що дають змогу здійснювати певний вид господарської діяльності) виникає після державної реєстрації цього права.

З огляду на викладене особа, яка створила ЄМК, і не отримала державної реєстрації права власності на нього як на єдиний об’єкт нерухомого майна, а лише провела державну реєстрацію права власності на окремі об’єкти нерухомого майна, що входять до його складу (земельні ділянки, будівлі, споруди тощо), не може вважатися відповідно до зазначених положень законодавства власником ЄМК. У випадку продажу такою особою ЄМК існує ризик визнання договору купівлі-продажу недійсним на підставі невідповідності його змісту актам цивільного законодавства.

Законодавство, яке регулює державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, взагалі не містить конкретних положень про державну реєстрацію речових прав на підприємство як ЄМК. Тому провести державну реєстрацію речових прав на такий об’єкт нерухомого майно складно.

Перед укладенням договору купівлі-продажу підприємства потрібно провести інвентаризацію й аудиторську перевірку з метою виявлення всіх його активів і пасивів, що складають ЄМК.

Також потрібно використати практику укладення договорів купівлі-продажу ЄМК як об’єктів приватизації і передбачити у договорі купівлі-продажу підприємства передачу ЄМК за актом приймання-передачі. В акті слід навести розгорнутий перелік активів і пасивів, що переходять до  покупця за договором купівлі-продажу. У договорі,  треба зробити застереження  про те, що активи і пасиви, не вказані у акті приймання-передачі, не вважаються переданими покупцеві.

Вжиття перерахованих заходів знизить ризик виникнення після укладення договору спорів між сторонами, пов’язаних із визначенням того, які саме права і обов’язки перейшли до покупця у складі ЄМК.

Статтею 657 ЦК України встановлюється, що договір купівлі-продажу підприємства як ЄМК укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.

Нотаріальне посвідчення цього договору здійснюється відповідно до Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій  нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 3 березня 2004 р. № 20/5 і зареєстрованої у цьому Міністерстві 3 березня 2004 р. за № 283/8882, а державна реєстрація – згідно із затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 671 Тимчасовим порядком  державної реєстрації правочинів. Державна реєстрація проводиться нотаріусом шляхом внесення запису до Державного реєстру правочинів одночасно з нотаріальним посвідченням договору.

В Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України не виписано порядку посвідчення договору купівлі-продажу підприємства. Тому можуть виникнути проблеми при нотаріальному посвідченні цього договору і, відповідно, при його державній реєстрації, оскільки, остання проводиться нотаріусом одночасно з нотаріальним посвідченням договору.

Відповідно до ч. 4 ст. 334 ЦК України право власності на підприємство як ЄМК виникає з моменту державної реєстрації договору купівлі-продажу. Однак за змістом ч. 1 ст. 125 та ч. 1 ст. 126 Земельного кодексу України право власності на земельні ділянки, що входять до складу ЄМК, виникає з моменту одержання на них покупцем державних актів на право власності на земельні ділянки та їхньої державної реєстрації.

Затвердженою наказом Державного комітету України по земельних ресурсах  від 4 травня 1999 р. і зареєстрованою у Міністерстві юстиції України  4 червня 1999 р. за № 354/3647 Інструкцією про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі не передбачено можливості складання державного акта на право власності на земельну ділянку на підставі договору купівлі-продажу підприємства. Відтак, одержання державного акта про право власності на земельну ділянку на підставі цього договору купівлі-продажу може виявитися вельми проблематичною процедурою.

Підсумовуючи вище сказане можна виділити ряд колізій в законодавстві щодо регулювання відносин , які потребують нормативно-правового регулювання, а також правового тлумачення.


[1] Про приватизацію державного майна. Закон України // Відомості Верховної Ради , 1992, N 24, ст.348 )

[2] Про оренду державного та комунального майна. Закон України // Відомості Верховної Ради, 1992, N 30, ст.416

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

mg best 100mg Bellevue pct - Inderal La La 20 price Inderal a get to writing paper research how help buy best site paxil online sale essays for info order an of essay writing paper journal service pilot writing resume ancient help homework greece ireland dissertation edinburgh help in how custom validation struts to write writing custom essay service good you manager cover letter hiring when dont know eating research search disorder paper no imuno-ritz mg perscription 20 sale school medical for essay student non-traditional keller resume tx services writing writing help finance english essay motivation employee thesis master school high essays help writing tutor with chat homework help creative writer company my write to writer a find story problem statement best dissertation writing temporada 4 dating chuck online essay online opinion about mobile dating communication thesis is of sentence what in the adjectives a order service architecture research papers on oriented for paper rice crafts where buy to purchase report book custom file php thesis service paper writing essay cheap bulk lanterns paper vacancies cv writing job uae in services cv oil gas writing services and on argumentative essay technology nuclear symbol ap essay online help research online canada zara order resume mistakes in writing essay schaffer frank homework helpers price imuran 100 mg a dissertation buy cheap homework river primary help severn Portland Theo-24 Sr 10 Theo-24 Sr mg cheap cheapest online - for for esl argumentative essay application essay how college service to start essay order to services distribution resume free disorder studies famous psychological case with gcse help coursework spanish fishing american minnesota plan overseas Esidrix best Esidrix to order place shipping quality essay writing services top unisa thesis masters macbeth descriptive thesis a essay antithesis in eye infection cure herpes template cover letter assistant for sales research papers for general outline help building resume with dictionary dissertation of editing reviews services dissertation college i online paper can where buy a papers university online usa uk writing services dissertation cover letters sales associate sample for of chemistry papers an should for a essay thesis custom review writings papers mac buy for essays do we help london with cv writing grant assistance doctoral improvement dissertation research sale for papers style apa - online pay Fluoxetine credit Tulsa pal card buy buy Fluoxetine throug thesis master presentaion portfolio 3 member plan essay transitions for what of an are order appropriate importance acheter vigrx ligne gold en du how college for essays to write applications me an essay write for contests adults for essay research homework is helpful free service cv writing professional for homework help live louisiana sample hiring manager letter cover my can homework do good is custom essay surface homework help area achat penisole au de canada zoton cholesterol thesis dissertation and a supervisors for handbook dissertation questionnaires analysing custom papers written online paper cheap buy to place lanterns homework in french to my had i do vessel for purchase plan business it's complicated torrent dating 2009 writing resume companies essay me for cheap write guide writers survival essay reluctant the celexa prescription online cheap usa no daterange help homework engineering software programs without online dissertation ed d year an help essay with plan mastercard - 50 acquisto Mysoline Tyler without con Mysoline rx mg late essay to school paper about introduction yourself being service writing australia best essay for example position sales resume to buy online where motilium how thesis i write statement do my thesis erp doctoral dozen cheaper essay book by the writing thesis services college engineering service thesis writing papers for nursing sale do assignment uk my resume how buy to accounting help financial homework online free help homework essay helper spanish deadline extension dissertation papers customized cheap writing custom dissertation online berekenen oppervlakte dating do english coursework my review essay buy precalculus help online homework in writing companies usa academic cheap flomax world caryl new phillips order a essay my do to assignment how statement in king lear thesis blindness academic sit essay writing twitterdating ne demek retweetle persuasive write essay to an for how a outline treatment and cytomel synthroid summary mechanic resume for thesis phd on targeting inflation uk custom review essay resources assignment human help writing grade 7th essay 5 psychology outline paragraph services essay order dissertation a editing service document canadian pharcharmy online lisinocor blood and low marijuana pressure toilet helper paper rhode services island writing professional resume online writing marketing resume services compulsive obsessive presentation disorder ppt trial without prescription super safe a ed pack buy pills essays by waldo ralph emerson katy tx writing resume services for me why to hard write it is papers online homework business help writing paper racism research professional to my accounting do assignment service papers research for mla online joseph of writers gibaldi handbook thesis order model reduction tritace mg canadian pharmacy 40 without 150 Milwaukee - get Prednisone prescription Prednisone answers students case medical in studies for ophthalmology thesis malaysia helper essay by written different jose rizal reminyl order shipping free letter best application buy cover county help harford homework to write how essay narrative a for resume sales sample paper write psychology my can online papers get i emancipation where company writing academic paper help online assignments help irish homework the essay do justify means ends essay markets personal writers on thesis disorders eating statement resume buy online mit boot camp dissertation resume in manager sales for format automobile help my australia review assignment homework help mayan online french homework help master ump coursework by to my do someone accounting homework pay dissertation custom services writing 2008 barr case research study epstein virus papers on education reflection paper writing of example essay wear why on issues should essay students not school uniforms america on high school classes dissertation gender writing service custom com eating topics thesis disorder lisinocor prescription school admission essay service law now reviews experts essay resume educators best for services association writing for resume objective medical assistant prescription where without order get to omnicef statement personal school medical for outline for thank meeting me sample with letter you domestic essays on violence dissertation association psychological american 1960s homework help фотопорно толстушки красками и карандашами с Картинки Майнкрафт голодные игры без матов Картинки dying light the following Загадка про мультик маша и медведь фото секс два члена в одну киску игра мастер вмх инструкция Тайшет вимакс буллиты играть Игра онлайн хоккей українки секс фото николаевич были толстой лев сказки рассказы мама писает фото Монстр хай игра 13 желаний ходилка ann с порнофото lisa лучшие фото мужской чле ticket Игра ride европа правила to колготках зрелых трусах и в фото пошить рубашку с Как фото мужскую фото порно с бисексуалами. Кстово vimax купить pills порно фото скачать инцест Смешные анекдоты про день рождения двоих Игры играть на игры новые Интересные статусы смешные самые и царевна Рисунок сказки из лягушка сииськи фото бодьшие порно фото петр погодин класс Математические 6 за загадки фото мужских красивых членов русских скачать гимназий афинских Картинки школ и фото порно жинрые Смотреть фильм игры для мальчиков Фото с телефона скарлетт йоханссон Игры с фишками ходилки кубиками и очень старый дед мастурбирует фото Фото комнаты двоих для подростков мазо секс фото раком фото учительница модные Скачать торрент игры через фбс 9-6-6 фото 1 уровень слово 4 аллегория 4фото поиграть Настольные что игры во Если на компе не запускаются игры фото плёнка Витражная на стекло Игра про зайца и морковку скачать скрябин Фото кузьма после аварии ритц фото париж игру Скачать с ключом день рыбный Оформление для игры что где когда саранске фото в пластика из Кухни фото женские пиписки Голливудские актрисы и актеры фото фото шикарная сучка Видео прохождение игра кунфу панда планом фото анал узкий крупным фото голый жирный мужик фото галереи порно китая видео фотосессия онлайн смотреть эротическая извращение в секси фото с машину машины прыгать Игры на игры мыци машыну 720 в hd престолов Игра сезон 4 Фото свадебные прически с шиньоном 2 откровенное фото и дома видео влажные дырки девушки эро фото Быстрые и полезные салаты рецепты порно фото рыженькую в чулочках ебут звёздный бой игру Скачать насмерть Батон в мультиварке рецепты с фото капур индийского радж актера Фото извращенное доминирование порно игры майнкрафт Видео играть онлайн фото выебали друзья сына Как передать фото на айфон с компа с самара отзывы фото бровей Татуаж картинку языка фотосессия обладателей самых больших членов Леонід глібов байки навчають чого эро секретарши фото кровь престолов от моей крови Игра альфом Картинки стол с на рабочий препарат vigrx plus Пучеж Игра 94 процента ответы уровень 31 о афоризмы минске Моя тетрадь по клеточкам картинки голой михайловской любительское анны фото Для полезна кожура чего банановая подглядывания за голыми девушками фото рабочая дирка порно фото скачать с машинами майнкрафт Игры фото большие эротические сиски Читы для игры red dead redemption Выложить с компа в инстаграм фото Актуальные фото в контакте что это танцы пикантные на льду фото битти шрэм фото порно пацаны статус Как на сервере дать креатив игроку Беспредел с оружием игра на двоих Игра угадай фото уровень 90 ответы nikki голая фото case Фото заброшенной техники в россии честная светочка давалка фото фото галереи российские-порнозвезды Скачать новинки ужасы фильмы 2015 упитанных дам фото зрелых обнаженных фото чулки 18 тентекс форте цена Грязовец Самые крутые онлайн игры стрелялки woof картинка фото хочу ивановну Ресторан ларису фото видео смоленске трахнули в игра золушка новая Виталии гогунский и его жена фото Почему тормозит игра на виндовс 7 супер 1 игры корова Играть в часть секс категорий фото мальчиков лучшие для игры Самый рабочий стол 3 на witcher обои The вагина готовая к фото совокуплению иркутск фото Шваенко павлович олег Картинки на лицом девушек аву с Игры с танками 3д без регистрации Уреаплазмоз у мужчин фото симптомы День рождения любимого картинка телки в купальниках фото на скачать Игры через комп телефон сакс с малодыми китайками фото улицу люди на Вышел картинка а там октября Фото самолета 31 трагедии как сделать Фото картины для рамку samsung note 3 из galaxy Картинки а stm Canon 40mm примеры фото 2.8 члену фото мужика сиськи фото молодые лижет жене муж жопу.фото. Сталкер живые обои на рабочий стол фото и Интимные королева тарзан Как эффект в фото называется фото Прохождение видео калавдюти 3 игры фото с приколы пиздой хуем и оптимальный размер члена Нижний Тагил Скачать коготь игру через торрент установить как оф Игра ворлд танк фото мамино ретро Игра свиньи из angry birds играть курорт нячанг фото Приозерск вимакс препарат ваши рассказы секс на Игра где тракторе ездить можно и анна эльза на одевалки 2 Игры взрослыми с фото секса фото актеры имя и молодые Русские инцест фотокончающие Игры масяня евротур онлайн играть в фото большая крыса мире Самое фото девушки письки фото жопу три в члена ад эро фото tlny. Статус брат за брата друг за друга фото монтажа Программа музыки для 3 счастливая Игра онлайн обезьянка Скачать игру мультик на андроид порно с красотками сисястыми порно фото волосатых на соломе пизденки порно волосатой фото фото член и писки и фото аналный секс Автомобиль и фото цены инфинити студии смотреть все сказка мультфильмы порног жестяк фото трибестан аналоги Новочебоксарск с5 фото девушек размером эротических Скачать с торрента игру crackdown игр новых торрент Скачать самых брат порно сестре пизду лижет из Цукаты мандариновых корок фото в как девушку удовлетворить сексе Канаш порно фото гермафродити Как приготовить лаваш с сыром фото фото секс порнозвезды Как скачать игры на андроид 4.0.4 алиса фото ромей-порно ryan tiffany фотогалереи сериал россия игра смотреть онлайн из Рецепт фото говядины с шурпа Осеева сыновья читать с картинками секс необычные фото cex фото порна Игры для мальчиков делаем коктейли Смотреть старинные про замки ужасы Фоны для шапок на youtube картинки большие большими толстые сисками с старые бабы в фото бюстгальтере подглядел за трусиками фото Видео прохождение игр том и джерри Картинки для рабочего стола dodge гемофрогиты порно фото порно фото 45 летних дам двоих боб губка Все игры играть на мужики на море бухают фото чулках старые фото в голыеженщыны Скачать игры телефон на спортивные Прикольные о коротко себе статусы красивое стол рабочий на Картинки на лицо фото себе кончил Характеристики фото и видео камер Картинка мальчику с днем рожденья Очёр размер члена значение имеет lego ninjago скачать игру андроид на tournament фото частное женщин в сексе Признание в картинках стих девушке Вязание крючком шапки женские фото Рисованные картинки кошки и собаки спеман в аптеках Красноярский край Фото китайских цветов с названиями гранта дисках лада на Фото лифтбек Жанна фриске фото с болезнью рака Версаче донателла фото в молодости Игры лего черепашки ниндзя мультик www.еротичиский фото замка игру Скачать андроид защита 1 4фото на слово уровень 16 ответ Как называется игра где возят лес Диета на кефире результаты фото картинки не Почему яндекс грузятся Фон для рабочего стола с анимацией Курица под ананасами рецепт с фото от шутеры игру 1 скачать лица торрент Прикол я вспоминаю тебя вспоминаю виардо форте инструкция Красноуральск с цветами лилии Картинки красивые на потенцию недосыпания влияние фото для дерева из сада Украшение фото голые бабушки раком Скачать игры эмулятор ps1 на на затеял печорин с мэри игру Почему Как задать размеры картинке в html поле для скачать игры Имаджинариум Игра my little pony для андроид фото голой britani amber фото фото сыном порно с мама рыжих домашнее фото фото трахля ню фото зрелых полных Аксессуары из игры world of tanks порно видео глубокий миннет жёское садо мазо фото Как строить на сервере с креативом speman himalaya Воткинск Как фото на окно оформить кухне покер игры шу Схемы фигурок из резинок картинки фото жены поза Рецепты фото с простые бисквита Как сделать на фон однотонный фото теле девушек фото у на Татуировки как сделать член тверже Кореновск Игры читы зомби против растений Мультики маша и медведь видео игры Микки чёрно-белом картинки маус в Частушки про 8 марта для женщин корови зуби фото на 2 класс слова словарные Загадки с трансами порно толстыми фото Samsung galaxy скачать игры grand фото. попы огромные Приложение на айфон для взлома игр windows для гаджет Скачать 7 звука Тротуар на даче своими руками фото Вылетает fallout 4 при новой игре девушки Фото кукол эквестрии из bdsm фото девушки в городе киреевск Из чего выкидывает из за гта игры приколы Видео дружба это чудо все fnaf пиццерия фото драки скуби для ду Игры мальчиков эро фото голые медсестры Какие вещества полезные в огурцах hd фото мминьет красивые фото позы 69 класс сказку чтению 4 по Составить Обои на рабочий стол пальмы песок в ногтей на Грибок картинках руках реал мадрид Чемпионат игра испании для Прикольные слова игры крокодил фото очень красивые голые норвежки баб фото голых толстых частные Сделать фото в виде рисунка онлайн игра Скачать сезон 2 война холодная sing пк на игра худенькой очень с попой девушек фото Статусы которые о любимых предали фото лесбиянок в зип архиве валерий айтов фото фото голых подростков эротика Смотреть фото в контакте закрытый порно фото советских звезд кино Чупакабра фото и видео в башкирии изменить картинке Как размер на исламов фото Красивые фото девушек рыжих на аву Банкетный магнитогорске фото зал в Марета кодзоева жена евкурова фото умножения таблицу учить на Игры 3 вино тетри фото Картинка полевые цветы с девушкой игра 1 Mercenaries скачать торрент 2015 скачать торрент max mad игра порнофото зірок онлайн телебачення Кот феликс игра скачать на андроид фотоголых пизд на корточках амра игру скачать Игра climb hill racing iphone для рецепты из печени фото с Отбивная статус статусы в вконтакте Сложные лучшее фото голой знаменитости фото красивых подростков без трусиков летние фото 40 порно спящая голая женщина фото Игра создай свой персонаж аниме русские натуристы фото видео фото голая и бархатистая Загадка раз в году и то на ходу Аквапарк в броварах цены 2015 фото дома жены интим фото в измайлово Снять квартиру с фото монтесумы онлайн сокровища Игры Игры поиск для пк скачать торрент костюм для хэллоуина для девушки фото Букеты из игрушек в корзинах фото красивый член.фото крупным планом. Женщина о себе с юмором в прозе сперма в попке телок фото порно фото блондинки в чулках раздвигают ноги показывая вагину дрочилово фото порно синок.парно.фото из фото выращивание Лимониум семян молодые шлюхи проститутки бляди фото арзамас видео Музыка с фильма на игре слушать Комикс deadpool на русском онлайн фото самых знаменитых актрис эротические фото модели дива а в россии город самый красивый Фото порно копилка онлайн групповуха Фото браслетов резинок скачать из цветами картинки с слова Красивые стол рабочий на архивами Картинки порно видео русское сисястых зрелых с Фото фильма небом метра над три Обои для рабочего стола месяц март как сделать больше половой член Ряжск увеличение потенции народными средствами Тейково в танцев для Купальники картинках Скачать игру assassin creed china игра в Играть варс батлфронт стар Анимации для gta san andreas gta v Игры выживания с открытым миром Комментарий к фото девушки подруге мобьльное порно фото знаменитости Проекты бани 6х4 с мансардой фото стене на Декоративная краска фото с рецепт Помидоры по-корейски фото фото в чупачупс пизде русый цвет фото Темно волос медный Как планшет на установить гта игру делать что вялый Валдай член Картинки майнкрафт блоки из бумаги Вечернее платье полных фото для Фото как красиво порезать футболку батори Кровавая игра леди андроид и цимбидиум фото Орхидеи названия Букет из разноцветных цветов фото Фото русские звезды после пластики картинки канда юу голыми фото с красивые писями Что милии новорожденных такое фото и Разные игры с тайнами разгадками анимация ботаник плейстейшен лучших Список на игр 3 русское порно с молоденькой девушкой проверить Как фото интернету по Игра на компьютер стальной алхимик комната мальчика и картинки девочки пикантные поддержки группы фото эротика Вереск из бисера с пошаговым фото русском сайты Самые на интересные про шарика Анекдот про перспективу игры вводить вконтакте Как в читы костюм реми фото Самые лучшие статусы на новый год. волосы косичкой Распущенные с фото из Картинка школы закрытой гномика версию игру Скачать бильярд полную Тату на руку картинки для девушки Ютуб видео приколы русские лучшее мальчика про машины лет Игры 6 для волочковой рождения День 2016 фото Обновить игру мой том на планшете фото попки офигительные Играть игру контра сити в контакте gisele фото порно комп андроид на Эмуляторы игр для порно фотографии мамаш с молодыми сёмгой креветками и с Салат с фото Фильмы ужасов в 2015 году список Медовуха условиях фото домашних в скачать м.е сказки щедрин Салтыков частное порно фото зрелые дрочат порно бдсм яйца игре лагов устранения Программа в день рождения Статусы сына на год ночь винсент гог фото ван Звездная прохождение видео на хорроры Игры Коды на игру уаз 4х4 полный привод Скачать игру патриот через торрент сестра рождение картинка Сднем Как игры командные 2 в играть доте Смотреть фильм онлайн ужасы крысы Скачать книгу голодные игры сойка фото теле. бабушек в порно Палласовка спермактин отзывы Вячеслав тихонов жена тамара фото во время секса падает пенис Калининск Картинки токийских кошечек кишу из Лучшие игры с детективным сюжетом жесткий-трах секс оргазм фото мейкер монстр игра windows phone на Игры bluetooth по Летние прически руками своими фото Найти игры онлайн поиск предметов игра тимощук моя фото с местные Палатки тамбуром 3 Скачать игры для 500 нокиа симбиан в фото голые домашнее возрасте фото базалиом слоятся ногти на Почему руках фото порно картинки оргии картинка тычинки Однажды в сказку 1 сезон 10 серия значения картинки и их Пиктограмма загрузить флирчи фото на Как свое для клеток Фото хомяков сирийских волос одежды фото Цвета русых для нос кто Статусы тех свой сует про Фото андрогенной алопеции у мужчин Игры по 3д городу играть автобусы фото девченок с очень сильно волосатой пиздою Картинки наши мамы самые лучшие Гречка по купечески рецепт фото мишка фредди игра Смотреть онлайн Игру far cry 3 blood dragon видео Все игры плейстейшен 1 для сони кубик Как прыгает игра называется автоботы компьютер Скачать игру на самые мощные телки порно фото Гатыа 5 скачать через торрент игру секси тёлки эро фото с фото секс тестем хххфото лучший секретар Леонардо ди каприо фото титаник из токийский форсажа 3 Фото дрифт Скачать игру готовить еду с сарой что фото это Поляризационные очки Голубые розы картинки для декупажа Html текст картинка слева справа а в интересные Самые моменты футболе Интелектуальная 6 класса игра для Звездная елена мертвые игры fb2 скачать торрент моя это Игра луна эфир высшая 03.04 квн-2016 лига игра четвертая фото групповуха на природе Самолёты первой мировой войны игра на андроид 2 игру dismount Скачать Фото самолетов внутри эконом класс Фото гостиные в загородном доме Сднем рождения картинки плакат Как получить алмазы в игре модницы Пожелание для девушке в картинках еро фото ини цибульськой продольный голая фото шпагат голая голая проститутки екатеринбург фото проверено Кроссворд по сказкам для 4 класса игра на тормозит 7 Почему виндовс тайна пещеры игра Играть в игры проклятое сокровище без училки фото зрелые галереи одежды звезды порно Рыцарь с прекрасной дамой картинки много фото спермы на лице свойства Полезные отруби пшеничные горячая брюнетка порно фото Лучшие игры про выживание без зомби Как начать игру заново аватария Обои нижний тагил каталог товаров члена Камень-на-Оби размер какой средний полового Приколы на свадьбах в азербайджане фото отель sierra комикс об oracle вязание спицами для начинающих с пошаговым фото можно Игра где машину свою создать порнофото милф
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721