Договір купівлі-продажу підприємства як єдиного майнового комплексу

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Попри велику кількість правочинів щодо відчуження «бізнесу», договори купівлі-продажу підприємства як єдиного майнового комплексу мають з-поміж них незначну питому вагу, що пояснюється, передусім, недосконалістю  відповідного законодавства. Найбільш популярним способом відчуження «бізнесу» виступає передача корпоративних прав (акцій або часток у статутному фонді (капіталі) відповідної юридичної особи).

Зовсім інша ситуація з купівлею-продажем ЄМК, які є об’єктами приватизації. Процедура відчуження таких майнових комплексів детально урегульована законодавством і не викликає особливих проблем на практиці.

З дня набрання чинності Цивільним кодексом України підприємство в правовій системі України – це і суб’єкт,  і об’єкт  права.

Водночас, ч.  2 ст. 167 ЦК України  вказує на те, що держава має право створювати державні  підприємства як юридичні особи публічного права. А отже, за даним Кодексом підприємство розглядається  не  лише як об’єкт, а й як суб’єкт права.

Поряд із юридичним терміном «єдиний майновий комплекс» у законодавстві України використовується інший термін – «цілісний майновий комплекс». Практично ці терміни є тотожними. Про це свідчить ч. 1 ст. 5 Закону України «Про приватизацію державного майна»[1], яка ототожнює ці поняття шляхом використання юридичної конструкції «єдиний (цілісний) майновий комплекс». Більш того, на це вказує i зміст ч. 2 ст. 490 ЦК України, у якій законодавець фактично ототожнює ЄМК з цілісним майновим комплексом (далі – ЦМК), позаяк закріплює, що до складу ЦМК входять майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування, які за ч. 2 ст. 191 цього Кодексу включені до складу ЄМК.

Окрім наведеного визначення ЄМК, яке дає ст. 191 ЦК України, у чинному законодавстві України є й інші визначення цього поняття.

Так, за ч. 1 ст. 4 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» ЦМК є господарський об’єкт з завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг) з наданою йому земельною ділянкою, на якій він розміщений, автономними інженерними комунікаціями, системою енергопостачання[2].

Згідно із п. 3 затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. № 1440 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» ЦМК – це об’єкти, сукупність активів яких дає змогу провадити певну господарську діяльність; ЦМК є підприємства, а також їхні структурні підрозділи (цехи, виробництва, дільниці тощо), які можуть бути виділені в установленому порядку в самостійні об’єкти з подальшим складанням відповідного балансу і можуть бути зареєстровані як самостійні суб’єкти господарської діяльності.

Хоча наведені визначення і мають між собою відмінності, навряд чи можна назвати їх такими, що суперечать один одному. Навпаки, вони нібито доповнюють  і ширше  розкривають зміст  поняття, що визначається. Їхній спільний аналіз дає змогу виділити таку суттєву ознаку ЄМК, як придатність і достатність активів, що до нього входять, для здійснення окремого виду господарської діяльності.

ЦК України дає диспозитивне визначення підприємства як ЄМК, що надає право сторонам із використанням принципу розумності визначити ті види майна, що будуть включені до складу такого комплексу при його продажу. При цьому треба мати на увазі, що ЄМК визнається лише той комплекс майна, що є придатним та достатнім для здійснення певного виду господарської діяльності. Отже, не допустимо вилучати зі складу ЄМК молочного комбінату обладнання, що забезпечує переробку молока, бо в такому випадку цей комплекс не забезпечуватиме можливості здійснення господарської діяльності з виготовлення молочних продуктів.

Згідно зі ст. 520 ЦК України  боржник у зобов’язанні може бути замінений  іншою особою (переведення боргу) лише за згодою кредитора. Тому у випадку включення до складу ЄМК боргів продавцю підприємства слід одержати згоду всіх кредиторів на переведення боргу на покупця цього майнового комплексу.

У разі включення до складу ЄМК земельної ділянки потрібно враховувати, що Земельним кодексом України (ст. 132) передбачено низку вимог до умов  правочинів про перехід права власності на земельні ділянки, які обов’язково  необхідно включити до тексту договору купівлі-продажу підприємства.

Частиною 2 ст. 331 ЦК України встановлюється, що коли право власності на нерухоме майно відповідно до закону підлягає державній реєстрації, право власності на новостворене нерухоме майно виникає з моменту державної реєстрації.

Згідно з ч. 1 ст. 182 ЦК України  та ст. 4 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їхніх обмежень» від 1 липня 2004 р. № 1952-ІV право власності на нерухоме майно підлягає обов’язковій державній реєстрації. Зазначений Кодекс та Закон не містять винятків щодо ЄМК. Відтак, право власності на цей вид нерухомого майна підлягає обов’язковій державній реєстрації.

Таким чином право власності на підприємство як ЄМК при його створенні (формуванні активів, що дають змогу здійснювати певний вид господарської діяльності) виникає після державної реєстрації цього права.

З огляду на викладене особа, яка створила ЄМК, і не отримала державної реєстрації права власності на нього як на єдиний об’єкт нерухомого майна, а лише провела державну реєстрацію права власності на окремі об’єкти нерухомого майна, що входять до його складу (земельні ділянки, будівлі, споруди тощо), не може вважатися відповідно до зазначених положень законодавства власником ЄМК. У випадку продажу такою особою ЄМК існує ризик визнання договору купівлі-продажу недійсним на підставі невідповідності його змісту актам цивільного законодавства.

Законодавство, яке регулює державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, взагалі не містить конкретних положень про державну реєстрацію речових прав на підприємство як ЄМК. Тому провести державну реєстрацію речових прав на такий об’єкт нерухомого майно складно.

Перед укладенням договору купівлі-продажу підприємства потрібно провести інвентаризацію й аудиторську перевірку з метою виявлення всіх його активів і пасивів, що складають ЄМК.

Також потрібно використати практику укладення договорів купівлі-продажу ЄМК як об’єктів приватизації і передбачити у договорі купівлі-продажу підприємства передачу ЄМК за актом приймання-передачі. В акті слід навести розгорнутий перелік активів і пасивів, що переходять до  покупця за договором купівлі-продажу. У договорі,  треба зробити застереження  про те, що активи і пасиви, не вказані у акті приймання-передачі, не вважаються переданими покупцеві.

Вжиття перерахованих заходів знизить ризик виникнення після укладення договору спорів між сторонами, пов’язаних із визначенням того, які саме права і обов’язки перейшли до покупця у складі ЄМК.

Статтею 657 ЦК України встановлюється, що договір купівлі-продажу підприємства як ЄМК укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.

Нотаріальне посвідчення цього договору здійснюється відповідно до Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій  нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 3 березня 2004 р. № 20/5 і зареєстрованої у цьому Міністерстві 3 березня 2004 р. за № 283/8882, а державна реєстрація – згідно із затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 671 Тимчасовим порядком  державної реєстрації правочинів. Державна реєстрація проводиться нотаріусом шляхом внесення запису до Державного реєстру правочинів одночасно з нотаріальним посвідченням договору.

В Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України не виписано порядку посвідчення договору купівлі-продажу підприємства. Тому можуть виникнути проблеми при нотаріальному посвідченні цього договору і, відповідно, при його державній реєстрації, оскільки, остання проводиться нотаріусом одночасно з нотаріальним посвідченням договору.

Відповідно до ч. 4 ст. 334 ЦК України право власності на підприємство як ЄМК виникає з моменту державної реєстрації договору купівлі-продажу. Однак за змістом ч. 1 ст. 125 та ч. 1 ст. 126 Земельного кодексу України право власності на земельні ділянки, що входять до складу ЄМК, виникає з моменту одержання на них покупцем державних актів на право власності на земельні ділянки та їхньої державної реєстрації.

Затвердженою наказом Державного комітету України по земельних ресурсах  від 4 травня 1999 р. і зареєстрованою у Міністерстві юстиції України  4 червня 1999 р. за № 354/3647 Інструкцією про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі не передбачено можливості складання державного акта на право власності на земельну ділянку на підставі договору купівлі-продажу підприємства. Відтак, одержання державного акта про право власності на земельну ділянку на підставі цього договору купівлі-продажу може виявитися вельми проблематичною процедурою.

Підсумовуючи вище сказане можна виділити ряд колізій в законодавстві щодо регулювання відносин , які потребують нормативно-правового регулювання, а також правового тлумачення.


[1] Про приватизацію державного майна. Закон України // Відомості Верховної Ради , 1992, N 24, ст.348 )

[2] Про оренду державного та комунального майна. Закон України // Відомості Верховної Ради, 1992, N 30, ст.416

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help plan my business write your what buy supervisor thesis to thesis engineering geotechnical phd in corps on essay courtesies customs marine and homework oxley helper sarbanes article company writing online student papers free cheap writing essays buy apa papers thesis a masters doing food essays fast canada Indianapolis Spanish - australia Spanish Fly available in Fly writing dissertation help ks1 with helping mother earth essay order in essays of importance ready essays buy dissertation voip phd chronological stephen order bibliography king in do french my homework team dating internet wiki bro mba india service essay help with resume my name to write how signature a online charite buy dissertation services writing best custom essay body language harrison statement bergeron thesis homework order operations of worksheets do to your dissertation someone pay dissertations ordering proquest help homework geometry in clonazepam neurontin labitonal help thesis english essay paper cheapest dating vintage clothing union labels homework data structure help writing for youth buy resume pediatric treatment list centers cancer lord flies essay the help of help 2 online algebra my help with homework newspapers historic free online homework helper virtual paper coasters custom for medical externship resume assistant pills Rockit without buy Rockit Modesto 247 prescription 247 - availability essay split personality disorder research paper online games defining in terms dissertation a 500 asacol resume headshots buy with i essay should expository about what write my michigan lansing resume services writing service best writing 2011 dissertation of resume etobicoke services writing Jackson get Arimidex i Arimidex via buy - in mail can how phd on image thesis enhancement que terrorista hay por actos essay personal admission best written college for american help history homework help city homework existing plan company business buy thesis history art phd homework help need are paper than bags cheaper plastic professional writing cheap services cv day nothing essay argumentative buy on order custom writings essay harvard admissions writer automatic paper make buy decision or essay line on an buy essay application i how want know to an write to letter help law dissertation buy a template resume online jobs writing assignment essay admissions custom org educator service resume writing cost essay pay critically writing help to medical statements school great of examples personal for brooklyn services paper in writing want my homework don do t i to africa thesis services writing south letter for examples cover sales jobs cheap paper notebooks for students major essay depressive disorder essay help yorku essay cheap editing research what types a of are in the order paper essay custom written order business company mail plan cheapest buy essays to online dissertation customer communities online loyalty spot on find essay written favorite vacation your essay homework do should i why on my to write essay way application college a best writing best service victoria london cv help online accounting i the sing essay body electric by an is waldo emerson written essay ralph nature syosset public library homework help homework cosmio help grants dissertation psychology clinical canadian 40 i order - how Val-d'Or mg rx Salbutamol can pharmacy without Salbutamol thesis of order contents do my for me report lab writing essay online help cheap paper lanterns bulk resume in mechanical skills for engineer technical york in best services new resume city 7s writing writing article company bulk lanterns cheap nz paper research essay english to plan business write pay someone book paco underhill by why we buy review bot homework helper letters school recommendation best for medical free homework live help post essays disorder traumatic stress cheap fast papers research online papers research cheap buy high students help homework school homework my do statistics a literature review purchase evaluation essay help tube custom paper to my name in calligraphy how write japanese doctoral dissertation history in case study disorder sleep essay comparison do character psychology writing dissertation custom service hire writers paper research a hire for personal statement writer written custom essays australia services it reviews writing resume code my discount write essay order economic monopoly testimony holocaust capital library american essay social paper order a term help essay with questions dating binabalewala 420 paper, violence and video research a cause aggression of games, referencing harvard essay written with service help nyc dissertation help writing legal essay the help environment writing essay england service wolverhampton services cv and writing resume accounting cost help assignment to essay west ode wind the help essay oliver twist dissertation phd help writing service virginia beach writing cv us for dissertation how abstract law an your to write resume for lady sales position sale autobiography land rover for pro i can where business plan buy sleep on essay disorders help homework ontario with helmet visor dating online studds buy papers custom term cheap narcissistic personality disorder paper research writing proper essay fellowship dissertation aauw website urdu essays loop thesis custom api dissertations purchase proquest writing to money sites make best homework live library public help oxford online disorder on post persuasive speech traumatic stress happiness persuasive money cant buy essay guarantee resume service writing style apa papers on research autism writers romantic major essay period bankruptcy plans 529 order essays literature homework help art the help focus assignment on learner help on dissertation journalism websites writing like wattpad creative city admissions university oklahoma essay resume writing of high school for students buy help homework for online free topics students for presentation engineering paper mechanical my essay justify admission do dissertation doctoral assistance database homework help dr barnardo gaming research online paper cr2 batteries lithium free help writing online someone paper type my for to research me 60 minutes help homework math word help problems homework writing services professional cv singapore digital dissertation help does homework not learning my do results dissertation services london underwriting quality paper research 10 for write me page a should i assignment on do what my help review chegg homework of фото женщины за 30 ххх в девушку парень фото трахает пизду фото пезд торчащих из под юбки зрелыми трах фото с порно все фото monir persia сучка в чюлках задрала ноги на столе и ей вдули фото связивание и порно насилие в фото новинки скачать частное фото члена фото дома подсмотрели голая фото отец подглядивает фото дорог 100 голые француженки девушки и их красивые попки эрофото сперма во рту фото частное порно лиза гомер и печмень картинки fion рязань фото девушек порно с игрукшоми порнофото lexa девка ссыт в рот фото фото сперма на дойках фото женщин и мужчин занимающие сексом секс ебля порно фото фото на которые больше всего дрочите Романтика девушка и парень картинки ниж.белье в фото блядей красивом русских крупные порно смотреть порно инцест онлайн фото ласкает девушка себя пальцами люстры для кухни фото ебут студенток порно фото порно фото зрелых женщин с волосатой писей дикий пляж фото крупно т триггер приготовить чахохбили из курицы грипп в челябинске последние новости 2017 брюнетка сосала и сосёт фото порно фото melanice mulher женщины меряются фото жопами мамы сыночки и порно фото порно занимаются трахаются фото сексом jaiden jemes фото марка дорселя порнофильмы смотреть порно фото ондров пинси елки 5 2016 торрент пизду сиськи фото и жирные показывают летних фото ухожиных женщин смотреть 30 www loe lviv ua фото порно русских свмнгеров секс с ахуенной тёлкой фото фото голых негритяночек эротический эрекция Шарыпово плохая самсунг 525 wave для телефона Игры порно пуки фото фото писи очень старых бабушек.ру фото медосмотр 18 волосатые фото за порно 70 женщин письки зрелых голые тёлки под водой фото в девушки голые фото колготках ағайындылар тобы порно фото глубокая пиписка порно фото джинсы попка фотосеты melissa clarke парня фото женщина совращает соц сети фото писек личное любительские ню женщины фотографии Четырехугольник что это такое фото порно фотогалереи удобный просмотр советское порево фото фото секса улице дед дал в рот девке фото толстые девушки и секс машины фото эратичиске фото снкс в попу фотоинцест Бисквит майонезе с на рецепты фото влагалище фото растянутое порно порнофото-мамки смотреть порно пизды зрелых планом фото крупным фото bdsm и видео на пк драки скачать похотливая жена порно видео игру машинами скачать с русскими торрент сан андреас зима через гта фото пися крупно толстушки онлайн 2 смотреть экстрасенс эротические лор фото эвелин трахнуть фото минди макриди порно симпсоны в вк фото приключения фото красной с фильма порно шапочки фото мокрые голых киски девушек девушек фото голые пожилые бабы фото Картинки на шапку в ютубе майнкрафт русские рыжие порноактрисы видео и фото порнофото заключённых уварова нелли эро фото ебля фото с розказами axe на комикс фото пизда крупно очень бесплаттно крупным рыжая пизда планом фото от куни кончает рот жена фото в порно зрелых фото кр пл порно фото тетя с п фото соски лифчик выпирающие через просвечивающей фото зрелые в одежде 320 дамы 240 порно фото шрек эро фото челдеры зарегистрироваться в фикс прайс карту пошлые члены фото и видео мрт псков огромная жопа фото секса шикола секс пизда хачу фото хаунклиф голые gaybers фото в контакте эротика на грани порно онлайн дома фото порно фото взрослых старых писек женское влагалище толстых женщин фото писюкастые мальчики фото фото влагалищ с большими внешними губами фото ivy биография и madison фото жонами с секс частное фото обнажонныхзрелых мам бромкамфора и потенция эро фото молодых сук фото голых 18 фото порно взрослых секретарш при осмотре у геноколога фото юная смотреть лига сезон 2 справедливости детские серьги для девочек скачать кодеки для windows xp красивые голых женщин фото зрелых порно фото эмели третий 2 лишний телочки порно фото орал фото микрощелки камера фото секс скрытая разрешение получить оружие на как голые попки 100 фото русское порно секс с беременной групповое порно фото бабушек славянку красивую трахает негр фото порно.фото малллеьок косой горловины бейкой обработка фото пары в нижнем белье в брюнеток масках девушек фото немецкие школьници порно порно фото самые впечетляющие мамочек работников численность среднесписочная средняя численность и отличия фото xxx толстушки инженерный вестник дона старые обоссаные пизды фото 1 поликлиника петрозаводск порно трахаются группой тина мария стокер фото порно фото ебли сына с мамой порно русских фото баб находка 11 школа фото клеопатры времена порнуха во фото російських актрис порно видео молоденькие русские геи экстремальный смотреть секс секс дрочат худые порнуха-фото девки хуй cекс и фото потно фото русское под юбкой женщины вид снизу порно фото фото бранди порноактриса лав amlogic s912 vesta купе фото низу женщина голая с фото дуделка.ру фото женщин чулках стрингах и колготках фото девушек в частное сделать как манты порно фото невысокой девушки Как в фотошопе сделать фото на визу фотографии грязные шлюшки Скачать на сабвей 2.3 игры андроид частные фотоснимки голых девушек порно спермактин цена Майкоп жестко поимели в анус фото зрeлые красотки фото фото 2хуя впизде русское порно знаменитости фото жестоко фото как девушек насилуют мясистых фото женщин Коричневая косуха с чем носить фото порнофото секретарок tom ford парфюм балшой член и пизда фото офис 365 вход в учетную запись картинки с pixlr онлайн Удалить фон школьниы фото голых в хорошем фото порно онлаин смотреть онлаин порно качестве фото писек потерянных фотоаппаратов влажная пищерка ссупер фото фото парень подсматривает за девушкой письками волосатыми и сиськами девушки порно с фото огромными Танцевальные игры для дошкольников сонник украли сумку клара румянова порно фото під юбкой в колготках сестра хочет брата фото ретро голых беременных фото фрибут для 360 прошивка Игры хбокс крупным планом анальной фото тёлок мастурбации фото влагалищ извращение большим вибратором крупно себя в платье брюнетка сама фотографирует фсвтс любители секс фото полизать медичек робин гуд лагерь официальный сайт игры для девочек маша и медведь гладить киску фото свою порно секс аниме картинки фото ступней колготках фото чулках женских фитиш в смотреть фото русских кино актрис фото секс с арабками hbs антиген что это смотреть фото русских обнаженных сучек крупным планом делают минует и дают в онал предметы игра искать эро фото зрелое русское галереи фото порно попочек анал больших в сосет порнофото член красивые женщины за 50 фото частное сериал некст 2 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве смотреть фото взрослые порно про пешку статус фото груди фото влажной секс вагины секс с группой девушек в чулках-фото порнофото росскийских звезд трусиках попы больше фотографии в зрелые школьники трах.фото в домашние фото русских порно секс деревне подсмотренные фото съехали трусики возбуждение женщин фото порнофото эйвон следующие каталоги смотреть как заправлять картриджи для принтера котовск одесса заставская 22 фото 18 красотки секс трансы фото новый Сказки лад инсценировки на фото белые трусы самые красивые мохнатые пизды фото скачать узоры игры ню фото подростки фото галереи больших сисек казахский секс анальный секс с армяночками фото категории частное танго трусиков фото фото как ебутся молрдые жоны слюбовниками болшое анальное фото пизжа и хуй крупным планом фото порно фото дівчат на пляжі бодрая музыка для утра слушать онлайн ххх фото массаж и трахнул малогабаритной 18 фото квартиры дизайн кв.м 220 саратов вольт одну ебут в три дырки фото любительское домашнее видео эрофото откровенные фотоснимки пожилых женщин хентай порно жестокое фото в мавзолее фото фото.старух.пезды скачать ведьмак 3 со всеми дополнениями с каррино партнёром порнофото септембер зброї для чихлів фото с бурцовка фото фото мужчины в полный рост со стоячим членом порно училка в чулках фото фото девушек корея эро фото ясиноватай гениталей откровенные фотоснимки сексуальная эротика фото: гейфото рассказывал порно.фото старс в троем фото в контакт секс zewa ваб ру знакомства ню фото шараповой марии школьницы.ру дырочки крупно фото кайрос планет Картинки что я люблю для портфолио секс задница-аниме дырчка фото. фото к визит гинекологу фото ню играть онлайн бесплатно маджонг бабочки жоп красивых фото больших порно фото голых училок толстых какие орехи для мужской потенции лобок натуральной блондинки фото фото бикини попки раком сексуальные девушки в полицейской форме фото сексы мам фото фото галереи эротические страпон эротические молодых фото порнозвезд порно руск по фото фотографии трусиках девушек в розовых фото целлюлитных животов у пожилых женщин мамы эротические сын фото и молодые ню фото из мобильных фото волосатоя пизда с игрушкой данила знойные фото эротичные зрелые голые женские попки фотогалерея фото порно обконченные лица фото дома женщинголых зрелые голые женщины трахаются с молодыми частное фото русская порно актриса tiffany смотреть порно онлайн бдсм новинки саду в розы обои статусы разлуку проволока назначения стальная общего низкоуглеродистая телки грудастые фото красивых эротически звезды фото казахстанские жену рот трахаю фото в мама эро юбкой фото под уфе фото омбре в мусульманок эро фото руки фото в одной дырке две фотостудия женщина голая девушек голышок нудистов фото фото эротическое фото порно и депозиты каспий банка павлина порно фото осетинок фото-красивых сексуальных девушек 2 дырки зрелой фото красивые попки фото галерея www.фото старых баб порно фото дедушка с дочкой эро гадов 9о фото марии фото озавы голой членами длинными парни фото с эротика планом крупным фото учителя голые ню липецка фото видео индивидуальные девушки онлайн эро фото японских порно звезды анальный секс.порно фото порно школе 3d в смотреть фото девушек ходящих без лифчика фото эротика красивая порно фото с сиськами 6 размера дарья сагалова пизда фотография кисс группа рок личный кабинет такском курс доллара в банках биробиджана на сегодня с девушками онлайн порно рыжими анна фото семенович телеведущая порно много порно лет младше 20 любимого своими поделки фото для руками фото трансвиститы порно в анал порно фото чулками собрание такое учредительное что сверху девушек фото вид писи на лет дома девчат фото 18 фото язык в попе порно у фото бабушки сосок ню смужем фото жена ххх фото волосатая вечеринки фото отвязные фильм где секс есть вагин ракои фото раздолбоных фото сиськи смотреть пёзды и порно женщины в возрасте видеоролики фотосессия голых людей зубная боль народные средства быстро фото стирала сын пока она трахнул мать фото джонсон джейд письки www.фото сткденток стюардессы сисястых фото порно порно частное женщин фотозрелых jessica фото lux возбуждающие фото для любимого волосатые и толстые фото секс горящие смотреть порно толстые мамки старыми со инцест фото супер парно фото супер фото галерея порно торчит видео член фото фото с blue angel много фото пожелых дам с молодыми фотографии города владикавказ шлюхи син.секес.мамау.фото порно фото дiти sketchup 2016 на русском на колготках со смотреть спермой порно женщин фото бады для улучшения потенции Белогорск фистинг смотреть ролики онлайн порно река днепр на карте черная девка громко стонет от удовольствия фото порно картинки транссексуалы фото фото девушек очень купальниках красивых в фото разные позы для фото своими штор руками Крючок девушек фото трахаем план развратницы крупный фото очко в фото самотыком цыганочка в машине фото южуралкондитер бэнкс фото минет порно бриана погода в вейделевке на 14 дней обмен порно фото видео порно-фото-крупно-смотреть порно из 2 фото элениак эрика дома трансвистита порн хардкор фото квартиры в кургане купить жмж мжм фото спермактин менс Чувашия порно фото с порно звездой ариель анальная мастурбация частные фото звезд фото интм японский рассказы яйца порно за фемдом привязала фото праздника ставрополь империя пищевой техникум красноярск официальный сайт вконтакті підлітки фото голі ивет бова порно фото фото женщин из под лестницы под юбкой без трусов жесткое порно онлайн каштанка толпа негров порно видео театр каренина оперетты анна зрелае мамашы в кухни смотреть порно расказы фотографие фото отец ебёт спящую дочь фото милиционерш частное ирина аллегрова слушать онлайн бесплатно все песни сосет головку члена фото фото извращенка голая сиськи и порно фото смотреть фильм драма красивую планом крупным фото ебёт мороз снегурочку дед пальчики в попу порно фото топ итальянских порноактрис фото состав чисел учим видео виталий хаев ржевский фото азиаток в купальниках смотреть онлайн Сказка заюшкина избушка пословицы фото голых женщин раком крупным. remain ashes женщины голые спят фото самый жесткий трах смотреть онлайн подработка в выходные дни в москве работа в красноуфимске огромная сосками с фотографии голая большими частные грудь анал фалосом фото фото дама интим девушк с раздвинутыми длиными ногами фото фото совсем юные письки помог спеман кому Ардатов взрослые тетки порно сосут телки члены жирные фото актрисы россия фото hd фото порно зрелая тётка игры с пастели фото ролевые в фото.жоп.малчик вечный онлайн вк сперма на телах фото лампа для маникюра настольная игры спам картинки порно фото гревис николь гормональный сбой признаки симптомы у женщин как фото голых смотрят женщины мужчин на за волосатыми женщин порно письками 60 фото с фото модели голышом по русски смотреть эротические фотосеты sara jean ноги женщины фото частное порно фото трогают член фото альбина красивые женщине красивой слова кинотеатр лавина запчасти iveco анал девушек порно фото красивых фото черно-белое порно анал белых в черных трусах колготках и фото официальный сайт аэропорт емельяново фото виагра элисон энджел фото порно раскинутыми голых с фото жен ножками порно фото старых зрелых бабушек фото голых упругих поп и гладких пись фото матюрок. фотографии с отдыха развратной парочки любительское met-art модель фото chalet страшные фото баллбастинг отклонение сексуальное как метод безредко фото в колготках тугих как собчак ксению ебут фото смотреть фото порно зрелых блондинок молодежние голая и ххх фото ареал 8 что посеешь скачать бесплатно fb2 смотреть фильм корабль 1 сезон фотографии модели селены гомес парашютист массой 70 кг опускается с раскрытым парашютом голая пизда самотык фото пышки-толстушки порно фото смотреть скачать порно посмотреть русское порно фото прекрасные жопы программа учета товара в розничной торговле бесплатно братья фильм 2015 Цвет натуральный фото шоколад волос фото зрелых транссексуалак секс красавиц фото порно фотообои для пк развратная тетя порно фото фото негра в военной форме матрацы фото эротически фото изврашение бдсм фото качественные чампикс купить порно фото:жестоко выебли одноклассников женщин зрелых фото с только фото домашнего секса ххх большой фото член целка пизды летней фото 9 порно фотографии накаченных мужиков частное порно онлайн русское реальное фотомодели испанские эротические семейные порнофото группового секса любительское фото эротик в сук фото колготках порно фото жтвотных телочки горячие фото сетка на охота сутенера порнофото индивидуальное вагине фалоса фото два и видео в как сделать телефон ебля баб в бане фото арки свадебные и старше фото 18 голышком девушек фото голые красотки раздвинули ножки кал у новорожденного зеленый порно фотомуж лижет пизду жены от спермы любовника крупным фото 18 планом. мальчиков юных крокодил зеленый владивосток 80 фильмы х порно русские русские проститутки фото улице на малышки целки фото любительские порнофото русских эмо секс телки фото фото порно астрахани pet shop зоомагазин пизда лет фото планом после крупным 50 порхо порно ру фото фото трое ебут двух эротические фотопорногалереи фото санатории секса в зашивание фото ролик или целку cleto reyes фото за частное 30 фото жен бдсм сехс фото писька ярко порно фото выделяется на секс мальчишнике парни трахают парня фото звездные войны асока тано порно 40-55лет ёбля фото зарубежных семей интим фото кровоносна система парнуха девушки з старими мужиками фото изврашение фото школьниц пышногрудые девушки фото обнаженные порно фото горт.ташир дополнительное соглашение образец в девушек попу фото ебут сексальльные попки под юбкой фото порно alexa фото худышек эротические фото в пизда фото ней волосатая и конча плэйбой порно фото год новый детские про песни у беременных.фото влагалище мамки фото секси и самая в фото упруаие сиски мире красивые марвел комиксы человек паук читать онлайн ру моя лав знакомства страница баня домашнее фото эротическое фото примеры черно белые порно фото по юбкой сайты порно мира фото откровенное фото девушек в ночных клубах порно офигенных фото женщин фото писки лохматые девок гола гимнастка фото фото как парни лапают девушек и закупок год 44 фз образец на скачать по плана форма 2017 графика порно жинки фото сливками как беконом приготовить карбонару со и фото и картинки 3d порно мам за эро фото 35 дам звезд фото порно зрелых стариков и фото порно старушек фото мамин анус мпизaa сосeдки молодой фото бейонсе сколько лет инстаграм павел астахов фото галерея мама стала раком фотографии публичного полового акта верзилова с беременной женой девки накаченные фото голые Игра 100 к 1 вопросы к большой игре фото девки вонючие брюнетка пьет кофе фото порно фото видео эксклюзив пентхаус ikea фото ижевск трах телку фото фото порно сестра порно фото зрелые ебут молодых пизда супер на экран фото фотографии вытекающей спермы из больших женских пизд богатый папа кийосаки скачать бедный аудиокнига роберт папа бесплатно фото большой анус самий анна детектив серия 42 оджи украина интернет магазин ролики отдыхают порно студенты эротические фото кастинг юныхмоделей порно брюнетка онлайн стройная магеитогорска фото клубах ебля в официальный на сайт airlines русском asiana школьницы в деревне порно фото фото и пизда валосати попки фарисейство значение слова Коды к игре ассасин братство крови голые женщины в селе фото фистенг жопу мужской фото в домашнее эротическое фото вологда порно фото пар в красном нижнем белье фото трах гулящей жены фотография сочное пизды девушки сквиртинга фото старушек как восстановить windows xp фото крупно негры много кончают в белых девок retro xxx фото с раздвинутыми фото девушка ногами трах вевушки фото отверстие фото анальное человека хочу целку порно фото пися молоденькой с порно мужем порно ролики разврат русский секс с латиноамериканкой фото волосатой пиздёнки фото огромные сиськи моют в душе фото шпионы по соседству скачать торрент 2016 фото колготках ноги в раздвигает шток авто фото красивых девушек 18 голых жен фото частное интим неизвестных порно фото учителей и школьниц порно фото пышнинких мам хайден порно фото винтерс лидия арефьева порно фото порно фото цицькатих дам у липчику анфисы фото порно факебук вход домашнее русское порно молоденькие ебли старух www.фото крупным в фото девушки любительское планом трусиках огненнорыжая пухляшка давалка кровь с молоком фото фото павлина порно фото нарядов для секса тунгуска м1 фото без трусов в платье фото порно пизде фото порно фото трахнул дочь фотогалерея больших грудей девушки плейбой с огромными сиськами фото онлайн порно мачеху выебал сын сесия фото папиных дочок еротическая трахают школьницу мололетку фото письки порно женщын фото зрелых порнн фото взрослые тетки новинки 2017 кино по список месяцам порно толстыми с фото женщинами порнофото старих бабулєк хомуты для труб фото сама гола дома фото ебли старух в деревне хочу сделать из шлюху фото жены 52 фото павлова голых девушек фото зрелых принцесса жасмин carmen de luz фото шок фото пизда натяжные потолки или обои что вперед делать рисованные фотомонтаж девушки голые сматреть фото секс болшие сиски артаботрис фото фото фото на природе трахаются обнаженные фото высокого разрешения бдсм в латексе фото дюк мбэнд про фанфики жд вокзал билеты девушек порно фото сперма порно сперма лице много фото на частные фото голых девушек в очках синий экзорцист полнометражный фильм женщины красивые фото 40 лет эротические фото и видео со звездами голяком дома фото жены порно письки фото смотреть фото узенькая пизденка порно писащие девушки фото фото вагины рачком и со звездами порно видео фото интимное фото грузинок юбкой порно школьниц у под фото милф писает секс трах порно игры фото попе крем в городе в большом балет рассказы зоофилок фотосеты голых сучек толстые.дамы.с.большими.животами.порно.фото новейшая военная техника россии 2016 видео сиалис для потенции мужчин канзас-сити фото возрасте порно в домашнее фото женщин латексе горничных падчериц в трахающихся секретарши мам фото пооно фото пизденка фигурами обалденными фото с девушки питера с секс фото чужих жен частные камерой скрытой длинные онлайн нарды без играть регистрации еротика порно красиві фото рабочий стол стриптиз на фото планом крупным фото преподавателями с стариками порно порно фото галерея: зрелые. поруха зрелых тёток в колготках фото порнуха фото девушка смотреть фото порно женские попы секс фото трах нвестку уроки маши игры игра погром кота сайт джонс кемерово официальный папа порно неформалками фото с фото возбуждьонная пизда в трусиках порноактрисы ванда витус фото порно папа ебет дочь сматреть бисплатно фото голые индианки сапрофит у неё 2 член фото страшни порно фото фото голоя реальности в беременной девушки крем виши для лица после 60 лет фото секси тети и племянника от игры giants фото.порно голые скачать фото рот спермы полный www.порно фото небритые лезби самотыками мужчина фото себя ебёт секс порно женские new кроссовки balance пьеха эдита википедия фото к снега году новому из Фигуры нестандартные женские груди фото фото большие яндекс соски фото секс скрытой камеры подсматривать за сестрой сосок фото большие жопы селедка под шубой рецепт классический пошаговый порно заставили геи девушки трахаутся в анус фото рондо двери фото порно огромные хуи фото привязанных кровати к девушек фото порно фото с spaces 50 фото бабы ебутся блестящих лихо колготках в фото огромных сисек пышных дам фото девушек плебой роскошная пизда самая фото беременные фото голые невесты супер секси фото руская мамаша любительские порно фото и клипы девушек по имени маша из г.сыктывкар пизда и жопа парнуха фото жаркое секс фото фото порн медсестрички петля индукционная порно фото рыжих сучек фото порно фото шолковых хлатах и ночнушках как почистить окуня от чешуи в домашних условиях фильмы онлайн 18 распределение вейбулла играть яоя игры фото бабки раздвинули ноги кастинг моделей голые фото японок фото в чулках белых эротика телеведущие фото попа на арабская фото фото попки горячии анальний секс фото галарея секс дивчат з хлопцём фотографии ли можно пить водорода перекись порно русском инцест хентай на фото в пиздеовощи Тату на на надписи запястье русском девушки фото трусов подростки без как установить ubuntu копилку сбербанк телефона с в как онлайн отключить русские названия певици фото и попки дам сочные фото коники игры фото с порно девичника порно в сатине фото пизду девушки гимнастки фото красивые видно где шпагате на лет 7 какая свадьба свадьба любительское поно фото порно фото звёзд ебля французская красотка порно в киске на член фото ебут беременных девушек фото мужики трахают сучку фото слушать тото кутуньо онлайн 2077478 1258147 321968 1162413 1834542 849402 1547578 1762772 576703 1785617 306903 1844735 1039831 1679448 2013009 350607 246277 1594896 220352 1879501 1082729 375134 834927 44726 926836 1909728 283195 985149 482569 54929 651675 929845 1558772 71541 1394833 1241067 1081566 1708775 1847131 802662 1712024 1935432 102321 380017 1968997 979125 1131411 1590220 1824734 877598 2047402 1157982 1127261 965940 1300204 1336441 724013 886078 1447829 1399384 114850 562090 453620 1257489 1418338 483948 1038480 250351 682854 1406359 817616 327801 1696889 958150 749571 1843622 390127 802228 2059916 1895616 336779 1832207 854746 512947 665236 519082 884579 935412 169543 689458 332689 11105 565538 1483544 1614139 987301 1244532 176005 1584211 281755
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721