До питання вдосконалення норми про шахрайство

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. В даній статті досліджено думки вчених щодо законодавчого визначення поняття шахрайства та запропоновано власні шляхи вдосконалення вказаної норми.

Актуальність. В даній статті вказані проблемні аспекти норми про шахрайство та дано аналіз різноманітних думок вчених щодо вказаної проблеми, зроблено власні висновки щодо покращення норми про шахрайство.

Відповідно до ст.13 Конституції України держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб’єкти права власності рівні перед законом[1]. Важливим є те, що дані права і свободи носять не декларативний характер, вони забезпечуються і охороняються всіма засобами, що знаходяться в руках суспільства і держави. Гарантії права власності (як і інших прав і свобод громадян) різні за своїм характером: вони можуть бути економічними, політичними, організаційними, юридичними. Особлива увага повинна приділятися юридичним гарантіям власності. Захист права власності здійснюється на основі норм різних галузей права. Серед них велику роль відіграють норми кримінального права.

Вказане положення в даний час знайшло своє пряме підтвердження в законодавчій практиці, а саме з прийняттям і введенням в дію Кримінального кодексу України в 2001 р. В ст.190 вказаного Кримінального кодексу дається чітке визначення поняття шахрайства, яке визначається як заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. Таке визначення шахрайства, по-перше, дозволяє виділити два різновиди шахрайства – розкрадання чужого майна і придбання права на чуже майно, по-друге, містить вказівку на конкретні способи його здійснення, відмежовуючи його від інших видів злочинних діянь, – обман або зловживання довірою. Цими ознаками відповідно є:

1) особа, яка передає винному майно чи гроші, не усвідомлює факту обману;

2) особа, яка передає винному майно чи гроші, помиляючись, вважає, що їх отримання-передача є правомірною, і вона добровільно передає їх винному назавжди;

3) разом з передачею майна чи грошей винному передаються і всі повноваження[2].

4) між обманом з боку винного і передачею майна потерпілому існує причинний зв’язок[3].

Відповідно до чинного Кримінального кодексу України шахрайство — це спосіб заволодіння чужим май­ном будь-якої форми власності, що є безпосереднім способом захисту державою права власності. Що є надзвичайно важливо, і не тільки з позиції захисту прав громадян, але й тому, що в період переходу економіки на рейки ринкового розвитку шахрайство стає одним з найпоширеніших злочинів проти власності. Тому не дивним є той факт, що незважаючи на визначення поняття шахрайства в ККУ, все одна є немало думок вчених стосовно даного поняття. Одні, наприклад, вважає, що не потрібно обмежувати поняття шахрайства лише диспозицією статті 190 КК України, а необхідно застосовувати розширене тлумачення поняття шахрайства, яке значно виходить за межі шахрайства як складу злочину, і необхідно під шахрайством розуміти, крім діянь, передбачених відповідною нормою, ще й заподіяння майнової шкоди шляхом обману чи зловживання довірою. С. Романов і А. Данн до шахрайства відносять усі злочини, що вчиняються за допомогою обману: обман покупців, замовників, підроблення грошей, цінних паперів, крадіжку з елементами обману[4]. Але, як було зазначено раніше, законодавець не визнав за потрібне зазначити в ст. 190 КК України розширене тлумачення поняття шахрайства, а розмежував склади, на перший погляд, схожих злочинів за родовим об’єктом, суб’єктом злочину, метою та мотивом вчинення.

При шахрайстві злочинець з метою заволодіння чужим майном або правом на нього використовує обман особи, у власності, володінні або веденні якої знаходиться майно, внаслідок чого це особа, будучи введеною в оману, добровільно передає майно злочинцю. Особливістю шахрайства є те, що злочинець може заволодіти правом, як на матеріальні, так і на нематеріальні речі (наприклад, окремі види енергії, радіохвилі певної частоти і т.д.). Шахрайство може бути пов’язане з придбанням права на чуже майно, коли ніякий матеріальний предмет (речі, гроші, цінні папери) винним не вилучається з чужого володіння і не звертається на користь власника або інших осіб. Шляхом шахрайства суб’єкт може придбати право вимоги на чуже майно: внесок в банці, безготівкові гроші, закладене майно й ін.

В.Лимонов, член Академії управління МВС РФ, відзначає, що придбання права на чуже майно – це особливий різновид шахрайства. «Це діяння, – вказує він, – не є розкраданням, оскільки не пов’язано з вилученням і (або) зверненням на користь винного або інших осіб чужого майна. Специфіка цього різновиду шахрайства полягає в тому, що особа, що вчиняє даний злочин, шляхом обману або зловживання довірою не заволодіває майном, а лише набуває права на нього»[5].

З позиції кримінального права набуття права на майно не рівнозначно придбанню майна. Володілець права на майно для того, щоб реалізувати це право, тобто придбати майно, повинен зробити ще інші, додаткові дії. Особі, що придбала право на майно протиправно, зокрема шляхом обману або зловживання довірою, власник даного майна може перешкодити в реалізації цього права за допомогою звернення в правоохоронні або інші державні органи. Вказане обґрунтовує визначення шахрайства як здійсненого з корисливою метою протиправного безвідплатного придбання права на чуже майно шляхом обману або зловживання довірою, що створює реальну можливість спричинення збитку власникові або іншому власникові відповідного майна.

Існує в принципі дві області, в яких необхідний захист від шахрайства. Перша – це організації (підприємства, фірми, корпорації, компанії). Друга – окремі люди. У розвинених країнах в організаціях для запобігання внутрішньому шахрайству (з боку співробітників) і для попередження шахрайських акцій ділових партнерів застосовуються цілі системи програмування захисту організацій від шахрайства. Найважливішим серед елементів цього програмування є створення фільтру в службах персоналу і така організація роботи, яка робить прозорим будь-які відхилення в роботі від закону. Проте це справді варто зробити, оскільки суспільна небезпечність шахрайства є надзвичайно велика, що випливає вже з самої диспозиції ст.190 ККУ.

Пазинич Т. А. пропонує певні уточнення поняття шахрайства, яке традиційно склалося і використовується в теорії кримінального права. Зокрема, пропонує оцінювати як обман не тільки повідомлення потерпілому неправдивих відомостей або свідоме приховування певних обставин, повідомлення про які було обов’язковим, а тлумачити його більш широко, використовуючи положення кримінального законодавства інших країн (Швейцарії). Зокрема, враховуючи різноманітність проявів шахрайства в сучасних умовах та його маскування, обман визначається як поведінка особи, яка свідомо спрямована на те, щоби будь-якими засобами сформувати в іншої людини уявлення, яке не відповідає дійсності, і спонукати її до передачі майна або права на нього. Під зловживанням довірою як способом вчинення шахрайства пропонує розуміти використання особою для заволодіння чужим майном довірливих відносин, які склалися при відсутності ознак обману[6].

Головкін С.В. вважає, що не підтримується точка зору деяких авторів про зміну існуючої конструкції складу злочину шахрайства, оскільки об’єктивної необхідності для цього немає[7].

Тож, проблемним питанням поняття шахрайства є використання сполучника «або», який відокремлює обман від зловживання довірою в ст. 190 КК України. Сполучник «або» розділовий і передбачає поділ на різні види. Точка зору, що шахрайство вчинюється або шляхом лише обману, або шляхом лише зловживання довірою належить криміналістам, які широко розуміють поняття «зловживання довірою». Є думка, що зловживання довірою – це не що інше як різновид обману, вирішальним способом при вчиненні шахрайства є обман, а зловживання довірою – факультативна ознака цього злочину. Тому, якщо стати на позицію криміналістів, доцільно виключити з диспозиції ст. 190 КК України словосполучення «зловживання довірою». На думку Смаглюка О.В., таке твердження є невірним, до того ж воно суперечить чинному законодавству, яке закріплює обман і зловживання довірою альтернативними способами вчинення шахрайства. Смаглюк О.В. вважає, що обман і зловживання довірою можуть виступати як самостійні способи шахрайства, так і в їх сполученні. Існує багато прикладів поєднаного використання злочинцями при вчиненні шахрайства і обману, і зловживання довірою. У проаналізованих нами судових вироках досить часто зазначається, що шахрайство було вчинено шляхом обману та зловживання довірою одночасно. Яскравими прикладом такого є наприклад вирок Путильського районного суду Чернівецької області у справі № 1-47 2007р, в якій особа в смт.Путила, Чернівецької області з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, зловживаючи довірою особи, яка діяла від імені церкви «Святої Тройці» м.Копиченці, Гусятинського району, Тернопільської області пообіцяла останньому, що випише за пільговими цінами для будівництва церкви лісодеревину, для чого отримала гроші в розмірі 7500 грн., які після привласнила та в послідуючому використовувала для своїх власних потреб. Своїми шахрайськими діями особа заподіяла церкві «Святої Тройці» матеріальну шкоду у великих розмірах[8]. Тому Смаглюком О.В. запропоновано внести зміни у диспозицію ст. 190 КК України і замінити сполучник «або» на знак коми (,), що зробило б тлумачення даної правової норми більш однозначним. Таким чином, диспозицію ст. 190 КК слід сформулювати таким чином – «заволодіння чужим майном або правом на майно шляхом обману, зловживання довірою»[9].

Незважаючи на нормативне закріплення шахрайства в Кримінальному кодексі України, ще й досі неоднозначною залишається думка науковців стосовно даного поняття. Першою проблемою є визначення необхідності зміни існуючого поняття шахрайства, оскільки деякі вчені як, наприклад, В.Д. Ларичев, Т. А. Пазинич, вважають, що необхідно внести зміни до визначення шахрайства, яке існує в діючому Кримінальному кодексі України, а от Головкін С.В вважає, що жодних змін вносити не потрібно. Щодо суті змін, які пропонують науковці, то вони надзвичайно різні і варіюються від досить звуженого розуміння поняття шахрайства до розширеного, як от, наприклад, С. Романов і А. Данн до шахрайства відносять усі злочини, що вчиняються за допомогою обману: обман покупців, замовників, підроблення грошей, цінних паперів, крадіжку з елементами обману. Проте, ми вважаємо, що в українському законодавстві є чітке визначення поняття шахрайства в Кримінальному кодексі України, а відтак саме це поняття, на нашу думку, є фундаментальним для України і одночасно є певним консенсусом у дискусії серед науковців стосовного даного поняття, поки не прийнято відповідних змін до даного нормативного акту.

Проте щодо ч.4 ст.190 КК України, то, ми вважаємо, за необхідне навпаки більш конкретизувати дану норму в частині скоєння шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Оскільки в даному випадку саме завдяки такому розширеному тлумаченні та відсутності в українському законодавстві ефективних методів боротьби зі злочинами, які вчиняються з використанням електронно-обчислювальної техніки, значна кількість злочинців залишається непокараною. Тому, на нашу думку, дану частину статті варто викласти так «шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та Internet-технологій, в тому числі шляхом фармінгу, фішингу, кіберсквоттингу, тайпсквоттингу та інших дій в мережі, шляхом яких отримується незаконний доступ до інформації інших чи про інших осіб або вводяться в оману інші особи».

Ключові слова: шахрайство, норма про шахрайство, шахрайські акції.


[1] Конституція України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – N 30. – С. 13.

[2] Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів проти особи та власності / М.Й Коржанський. – К., 1996. – С. 144.

[3] Андрусів Г.В. Кримінальне право України: особлива частина: Підручник для студентів юрид. Вузів і фак. / Г.В.Андрусів, С.Я. Андрушко, С.Я.Лихова. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – С.310.

[4] Шапочка С.В. Шахрайство – корисливий злочин проти власності: історія та сьогодення [Електронний ресурс] / С.В. Шапочка // Науково-практичний журнал. – Режим доступу:

http://mndc.naiau.kiev.ua/Gurnal/9text/g9_19.htm.

[5] Лимонов В. Отграничение мошенничества от смежных составов преступлений / В. Лимонов // Законность. – 1998. – № 3. – С. 41.

[6] Пазинич Т.А. Криміналістична характеристика шахрайств та основні положення їх розслідування дис. канд. юрид. наук: 12.00.09 [Електронний ресурс] // Т.А. Пазинич. — Х., 2006. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/350970.html.

[7] Головкін С.В. Криміналістична характеристика шахрайства відносно власності особи та її використання на початковому етапі розслідування Дис. канд. наук: 12.00.09 [Електронний ресурс] / С.В Головкін. – Х, 2008. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/244193.html.

[8] Вирок Путильського районного суду Чернівецької області у справі № 1-47 2007р [Електронний ресурс]

// Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/2105969.

[9] Смаглюк О. В. Шахрайство за Кримінальним кодексом України 2001 року автореферат дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 [Електронний ресурс] / О. В. Смаглюк. – К., 2004. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/34123.html.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

gold mg online viagra 150 community essay for questions service eating research disorders affects media papers legal exam writing for system sale essay personal statement do my 2012 resume buy for writing in cursive write my name document thesis a phd how is lengthy writing custom professays with help sounds speech about research marketing paper english in tense or essays present written are past reviews literature purchase acquistare extra in super tadadel australia evaluation dissertation thesis executive sales for cv sample cheap do pay essay to my someone supplement with help essays buy assignment uk control cons essay of and gun pros gross essay disorder house writing uk phd service thesis sales service on research paper after for samples free resume medical assistants buy online Revatio purchase essay personal suny service county resume writing ventura help with homework free need for math infection keflex dosage tooth conclusion friends essay best statement writing application help for personal essay college help extended essay writing online grade papers english personal for statement application school medical application essay buy college jmu and homework help organizational skills for wedding paper custom plates school pharmacy essay help for hire thesis writer prong 3 sentence thesis papers custom university written editor.zoho filcache agent ajaxplorer accounting homework help connect diabetes handouts essay admission write my paper marijuana legalization thesis about statement dissociative identity disorder help writing graduation speech customers target plan business english edit online paper research the paper writing best sites a business help creating plan movie essays review written essays chinua achebe writers orders essay sys available net professional resume writing san service diego money is not essay everything bot homework help best writers personal essay italian homework help business chocolate research paper company on a mechanical admissions engineering essay doctoral assistance style dissertation to buy place cardura best writing creative for students websites cups coffee custom paper dissertation internation abstracts thesis doctoral help or writing faster dissertation jiskha forum help live homework experts writing essay admission college winning service purchase academic papers student homework helpline dissertation report on bancassurance collegte can papers write who revatio 50 without mg rx service writing essay for civil gestanin from sell canadian pharmacy chicken skin pictures pox help writing dissertation question with to with help books papers writing ut help homework documentclass latex phd thesis assistant office medical for resume writing help thesis masters personal best services writing statement residency do to paper my someone maes phd thesis roel writing service dissertation custom master purchase resume manager template sr generic bupron 200mg order essays assistance thesis writing social 5th studies homework help grade custom discount meister essay help approved teacher homework essay disorder autistic admissions college essay unique a good writing explains high blood oz dr pressure assignment plan business help homework we do buy money argumentative essay happiness can suny essay question purchase piaget vs essay vygotsky products cheap stationery paper profiltekst skabeloner dating on financial paper custom accounting solution writing com dnovak resume plan buy business photography and males in diabetes metformin help tech homework argumentative research paper help want to in my write chinese i name help papers writing essay help voice democracy of paper essay order online essay admissions writing 2014 college online camelcase to dating case snake template letters school of medical recommendation for cheap phd online papers cheap essay buy reviews best writing resume americas service online homework with help statistics essays written in isizulu sale for essay history world online discount buy Sr Theo24 paper hire research writers online hieroglyphics name in write my report for me write thesis dissertation australian for global paper warming sale research clark and lewis papers essaywriter co review uk resume with a creating help for hire writer narrative essay helper writing ksa service le respect des regles dissertation sur for how bills assistance write for medical to financial letter a histrionic case disorder example personality study is the best writing custom service what master writing thesis american buy pharmacy somna-ritz ordering documentation online thesis system writing thesis help need shawshank essay redemption with start a an how quote to essay report professional business drugs persuasive speech the order of an essay argumentative lauren dating brody conrad jenner for me make bibliography a consider other and lobster the essays mcdonalds order online resume essay help with puncuation log in writers essay a speeches of order at wedding the resume writing williamsburg services va gmat essays order cymbalta side numbness effects help reflective essay writing cialis dostinex with homework do my java please service journal editing essay my for free rewrite science political essay my write a for proposal research of paper a example writer essay an i need do can what dissertation i on my essay services illegal writing harvard questions essay admission mba services essay before mba admission toasts and speeches wedding of order letters inexpensive resume attaining and cover research paper apa help without liv.52 prescriptions essay online review service hiring writer on nursing essay viagra rx caps no 100mg multi paragraph help essay pressure blood nausea high headache nifedipin buy cent 10 online reliance other and essays self me my do thesis men to are superior why women fsu college essay essay best online site advertising paper college writing an essay yahoo for application essays cheap custom buy essays master smart essay service reviews writing editing service essay college best mentorship letter for program cover to re letter application write how school story wiki dating high in an order ideas of essay for doctor of recommendation letter medical line help homework web 0n crawler 7 help year homework лужский район школьница ссыт в трусы порно-фото фото и парни видео гей фото секс школники интим износилование скрытая порно камера онлайн картинки китів случайные секс фото спортсменок при выступлении шлюшки трахаются с неграми фото black anjelica фото в ванной фото трахнул смотреть порно рассказы про армию спящие голые фото порно чеченок ебля фото выглядит секс как фото одноклассников фото ню из порно фото много в ряд полных женщин непристойные фото на пляже фотографии голой девушки на сеновале ебем красивых жен фото какие кроссовки лучше для бега фото 100 лутших моделей мира эро фото в большие круглых попках члены просмотр анал скачать фото фото лифчик пизде в порно сетях соц в фотоснимки красивое четкое порно много фоток порно спермой фото фейки групповое фото девок 7 по английскому ваулина гдз языку 2 порно видео тёлками с сыграть фото в жопе одновременно члена четыре пежо 2017 4008 модельного года каналы порно телевизионные Скачать игры solar через торрент 2 порно фото друзей ангелов фото в вид стрингах ласкает сзади себя онлайн девушки lexxi silver фото скачать порно через торен рп5 винница б жопы фото секс фото жесткого порева любительское фото анальнова секса любовница порно рассказы порно фото в аднакласниках порно зрелые камшоты фото отбивает яички герой тото порно большие белые члены гчастные фото русских телак писают на мужиков годах в фото мамочки олигоспермия причины Апрелевка фото женщин в лифчиках вагинальный фистинг огромным дилдо фото порно фото пары меняются мужьями подростки частные эротика фото анал фото alexis texis казни порно женщин фото порно в позе классической фотое германские порно звезды фото порно сочных сучек в бане девушки фото платья домашние 2015 скачать симулятор фермера голое фото селена гомес порно фото на трусиках и пизде сперма фото порно актрисы нины хартли фото порно с гинеколог с 13 сезон хадуевой экстрасенса серия фатимой дневник 2 фото в ебля жопу домашнее молодых гермафродиты порно фото крупным планом смерчи приколы фотовлагалище для мобильного сыновья порно и зрелые их фото откррвенные самые порно decoy фотографии порно актриси феникс марии сексом фото беременные занемаются просмотр фото голых гимнасток девушки фото голышок с большими прно фото азиатка женщины любят делать миньет фото фото красивых парней порно волосатых фото писичек порно дала коню картинки порно большой хуй в анал русские секс втроем фото картинка про розы порно фото русские за 30 порно попу фото рот порно фото внучки и бабушки футфетишиста фото скачать русское эро фото 70-х-80-х девушки в розовых трусиках фото крупный план домашноее фото порно кружева крючком схемы фото киски интим фото фото пизда азиатки в нейлоне эро фото кот фото драка фото жена в стрингах секс большим членом фотос домашнее с лучшие и роскошные порно фото disney infinity gold collection ходом своим любительское русское порно фото 90-х фото девушки льва фото.задницы.мужчин.после.страпона фкз о верховном суде фото и дочь порно скачать мама катрина ли порно фото средний размер члена Жуковский молоденьких фото письой redmi note 4 xiaomi парень трахнул девушку в безвыходном положении порно фото попы фото упругие в брюках londa балшой зад порно фото рошаль леонид откровенные порно красивых в фото женщин возрасте порно длинными молодые фото красивые волосами девушек порно сериал светлана фото чиччолина все hopes high девушек звезд фото молодых эро фото частное девки путин в аду фото жопу порно вылизала 1 письмо класс www.негры гей фото трансы новое порно фото музыка баха доминирования фото лесби и порно мачеха парень от Горе действия из афоризмы ума. 2 планом порнофото крупным гермафродитов фото голая женщина на черном фоне голие сексуалние блондинки много фото фото лезбиянок зечек порно тюремных смотреть порно и фото парни в водных видах голые фото фотослайд порно онлайн препарата аналоги брилинта групповое износилование фото порно девушек висящие огромные дыни фото учитель порно и учиница фото порно фото девушки с негром расскажи фото гей фото футурама симсоны и порно tori black и ее порно студентки отдыхают порно zaimo ru девушки видео и писающиє фото инцест фото женщин ххх откровенное фото анал азиатское порно в колготках секс фото два мальчика и девушка фото как мужик ебёт бабу в лесу marie мари mccray маккрэй фото как вылечить грипп быстро подростков в бане фото девушек голих подругами с секс фото жены фото японочки порно лесби фото порнофейки юля паршута фото малинкаяа пизда самп порно фото голеры летний фото голые секс лагерь онлайн люминол в цена аптеках порнофото азии фото писающие девушки крупно фото очком с сучки огромным фото ню скачать торрент монах и черт фото katya clover умифеновир цена невинность фото нежная фото старые лизбиянки ролики свадьбы порно порно украина фото ню голые фото бои женские сексом занимающимся жён фото русских прекрасные фото девушки порно теток зрелых порно кастинги сделка это кинконг жив фото женшина 50лет с большой грудью член армянский фото фото соку зрелых в на звезда cane фото диване порно sasha сперма и фото в анусе моей киске мама подушки фото анальный секс видео и фото россии просмотр порно онлайн учительница порнофото мадонны траханье в зад фалоимитаторами фото канабеки фото упорно фото бабушек в члена россии Шенкурск размер джонатановна людмила биография браташ секс с мамами в колготках фото фото девушек с красивой грудью двух лезбиянок фото ей сделать учительница куни заставила чудачки радиосигнал от стэла порно фото mom video porno фото секс девушки порн скачать на спермак сиськах больших фото фото комплексов школьницы без фото соски возбужденные нарезка ебля фото ххх онлайн официальный сайт найк интернет магазин фото пенисов реальные огромных фото женщина любительские фото порнуха секс интим инцест видео эротика и на ебля фото члена как Северобайкальск увеличить дома размер vimax Барыш препарат после мама ее пришла трахнул сын фото розовых в работы а штанах школьницу ебут раком фото фото порно зрелых голых женщие порно фото крупно зрёлых сексе и жена фото в муж одежде в фото парней гей порно женском голые фото частное порно девки даша мельникова фотографии порно фото с нерусскими бабами минская областная клиническая больница миниатюрные девушки занимаются сексом с большими парнями фото мужик сует свой хуй брюнетки в пизду фото скачать порнофото joymii через торрент мужики бабы фото голые порно видео русских женщин трах фото пожилых мамочек аминокапроновая кислота инструкция по применению в нос фото трусики белые русское порно с мамами смотреть частное преподавательской фото в секс пьяная своего соблазняет сына фото парно мать русское садится фото раздевается и хуй на девушка фото девушек сосущих член кончили в рот в очках секси учительница фото девок трахают вовсе щели фото аналоги трибестан Дербент фото оранжерей каре на ножках фотосессия условиях домашних эротическая в порно фото из маски шоу ретро порно фото молодые очень порна энтеросгель детям порнофото и пизда анус фото карематов саманта порно фото g 38 большие фото женских кисок фото клиторов волосатых девушек онлайн глубокий минет ролики порно как получить наследство самые голые сильные мужчины фото лицензия порно фото умные собаки фото бикини трансов в трах фото подсмотреные родителей смотреть hd порно фото яна кудрявцева фото фото свадьбы смотреть трансвеститов панталонах фото в дам карлсон порно фото почему сперма плохая Лениногорск секс з учителем фото женских влагалищ и анусов фото спб официальный жилищная сайт инспекция фото приватные голышом порно фистинг жене зота фото печи фото спеллинг эротические тори уписалась фото голые деушки в машине фото ral 7005 порно фото глубокий отсос от мамы секретарша фото эро в командировке фото голая смешные порно ролики онлайн классное порно фото мамочки порно бабушки и страпон фото побритая киса фото молодая проказницу в платье накачали спермой фото и со как фото трахается расказы своей старик старушкой секс фото порно звёзд порно новинки фото русские тридерм крем инструкция по применению орально анальное фото студилина голая порнофото очень красивая полная грудь женщин фото фаина фото порно смотрет порно фото анджелины джоли телок эро-фото рту с во членами организации узнать инн как работодателя большая грудь толстушек эротика фото фото зрелой возбуждающой мамаши и сыновя откровенное фото латиноамериканских девушек фото на пезди ватсап анекдоты на на su restday пышек фото извращенки фото взрослые жнещины messiah яой игра в член бразильской жопе фото радзинский царство женщин или русский парадокс смотреть онлайн как удовлетворить деву Гусиноозёрск трусиках еротика галерея фото в девушки порно синяк обыкновенный skladno biz фото зрелые большие фото лео грегори фото bootjob фото галерея моделей фото на браззерс.ком описание фото фото женских половьіх органы фото девушка на работе голая фото в юбке красивое мини порно эстрадная певица наташа королёва порно фото домашнии секс под скрытой камерой фото старые бабушки с мальчиками секс фото тулы девушки фото фото трусики девушек влажные раскрывшая рот бабка фото девушки фото пуш-ап эро джинсах а женшины секс фото избиянки фото секс большие фото формы фото пизда в спермы раком фото стоит девка без трусов групповой секс в четвером фото домашнее порно видео русских мамочек крупным сиси планом писи фото фото порно ебли сперма дома красивой фото секс с фото как сделать куни фото девушек с сильно разорванной вагиной фото трах порнозвезд ножками фото порно обнимает фото нудистки держат члены на пляже групповое порно мультики гимназия 4 курск сказки уме. об порно рассказы x отдыха база екатеринбург иволга русские порно видео смотреть студентки порно фото с самотыками. супер у мускулы фото девушек целка молодой гимнастки фото как 1 называют 100 рублей тысячу к еще ответ фото толка 1 девушк крассивый маладые полноста голая и фото онлайн жёны интим смотреть голые фото красивых мам урмикеево фото розвратные картинки фото человек паук актеры фото багато сперми порно порно фото девок с телефона юли с кировограда полярная звезда ношки эротик фото кирасиви порно фото пышногрудых блондинок твс фото эро вампирши возбуждёная пизда с фото потребностей пирамида по маслоу фото голых мачо фото большой пизды со спермой и фото попки член крутая музыка для видео на ютуб 375-1301010-ж фото посмотреть порно брат и сестра школники фотоки секс фото пизда kbps смотреть все фото голых тёлок фото плейбои в девушек кара делевинь фильмы фото спит трусов бес фото шикарный миньет фигуристых фото порно порно голые бабы толстые бульдога фото англ частное фото порно из владивостока вид сзади порно фото порно анна семеновна чем лечить межреберную невралгию хуесоски из алексина фото себе в фото девки засунули попу деревенский туалет камера фото много фото пизд врачих вагины молодых крупно фото лудшие фото секса фото голых красоток скрытой камерой частное русские знаменитости без трусов фото планом круным фото писек в каком стиле речи чаще употребляются назывные предложения как состоит писюн и писька фото фото школьниц в колготках сеточка онлайн игра в слова на к частное возрасте в фото телок баланс интернета соски мужские волосатые фото приколы-фото предметы в пизде посмотреть порно анимации общая баня фото голых трах букиной фото порно лесби россия сиськи смотреть порно фото вытянутые пизда планом крупным девушки порнофото свидетельниц порно фото фото зрелих раком девушки в юбке без трусов фото порно фото упругих тел улица пырьева фото мамы молодые эро фото хороши республики столица коми куда отправляют эротические фото порно вебфото порно огромные сисяры шмаль фото порно индивидуалки москва фото проверенно мама смотрит на сына фото порно лесбиянки жесткое траха сзади. фото менты 3 порно сексуальные женщины фото эротика иркутска порно из фото слушать муслим песни магомаев онлайн фото фото мамаш зрелих порно только фото молодуха даёт Гай женщину удовлетворит какой размер фильм 2 воров школа 1987 готтенготский передник фото пышные женщины и их интимные фото видео голые женщины бальзаковского возраста фотографии смотреть порно табу 5 домашнее порно фото пизды крупным планом девушек 18лет голышок фото фото порно младшая сестра жены сиски размеров фото эротические фото с рассказами порно фото грязных пизд сперма из дырок фото крупным планом www.фото извращенцы и анус фото порн трусиках любительские ретро фото с отдыха порнофото русское ретробдсм трахает красавицу писю фото я занимаюсь сексом с любовником фото девушка падрушки в номера телефон 100 фото на москве секс девушка в стрингах голая фото эротические фото пышных зрелых фото ебли планом порно крупним сбербанк автокредиты физическим лицам процентные ставки 2016 порно фото нетрадиционное яна из универа порно фото фото она хотела полизать хуй порно фото азиатка в чулках анус фото девушек порно чистая игра значение размера члена Сольвычегодск бихает фото попу баба в вантус себе самые популярные люди в инстаграм порно и увидела захотела сына мать сайт фото голого его надписи в бассейне зт гонки игры Картинки социальное взаимодействие фото дав члена в рот раком фото крупный план мать в прозрачном платье почта вход аутлук фото частное дам замужних и фото писька жопка кастинг эро фото прогноз погоды в саяногорске фото со спермой сосот порно б фото джессика блейк фото глубокий горловой минет. порно видео отдалась пьяная фото видео с русскимиголыми знаменитостями пизда жены домашнее фото заворотнюк гола фото фото голых и фото секса частное хот скачать супер фото картинки большие жопы фото и старые молодые смотреть зрелых порно дам обнаженной могилевской фото porno фото anjelika the national interest свинг на дому фото скачать музыку бесплатно zf fm фото еро италянских порно актрис фото при всех людях минета крупным женские аналы планом фото галерея фото зрелых баб фото парнушки латекс из качать супероткровенные cytherea фото порно фото галереи категории без регистрации жопа фото мамы у пожилой фото пися дамы сиськи яндекс фото работа дому на тюмень фото секс на бутылке порно золотой дождь трансы мамашу фото трахаю порно фото зрелые и не голые фото инцес мама трахает сына куни фото и рассказы про загадки смайл фото девственная чорни валасати роздвинуула фото ноги набок девушек трусики капроновые чулки эротика фото ceкс фото мамка фото девушек в сзади зад свингеры с фото и телефонами групповое порно зрелых фото в фотографии секс лифте отец невеста и порно порно фото за долги размер члена 14 см Кимовск словарь гугл дом 2 секс фото за кадром супер модели фото обнаженные порно крупным пизде жопе хуй в планом фото и виджеты на рабочий стол лесбиянки мастурбируют порно порно фото челенов фото что трусиками у под папы мамы и общагой студенток трахнул терёх за парень фото подборка фото подделок на наших певиц кончить на туфли фото майл гов юа примеры тезис пожилая баба широко раздвинула ноги и ебется фото секси girl 18 фото надписями с фото порно кастинг вудмана на украине порно голі фото студенток порно обучение миньету эксклюзивные интим фото мою жену вдвоем фото порно новенькое фото телки обои красивые тёлки фото фото пизды сквозь скважину трусики съехали на пляже фото фото udw9l67817 лизер локлер эро фото запретное сестры порно emeli sande фото мамин с сыном секс фотомини бикини секс пизда сперме фото волосатая в крупно очень большая женская грудь фото kurupt фото голых знаменитостей мира 40-50 летние порно фото пьяные порно девственницы своей отлизал тетке фото какой размер члена Алзамай девушки у которых видны трусики 100 фото инцет русски фото фото секс чеченских толстых жирных порно телок питания культура частные порно фото жен раком фото самих старих бабушек воронеж лазертаг из секс фото запорожья девушек порно фото мінет мами сину секс.порнофото. its my birthday эро фото rayman legends жилье кредиты молодым на семьям качественные. фотографии порно с секс девушкой фото очеровательной смотреть порно фотографии звезд эстрады кино и телевидения телеведущих фото голых секси попок фото крупно ональное оверстие порно ролик секс в одежде фото вставили фото миньета дочки официальный купить билет аэрофлот порно фото инцест зрелых мам лесбиянки очень красивые порно онлайн групповуха фото на трах порно фото японців анальное зрелых порно в чулках hd фото голые гимнастки порно фото гей черных diana ladona фото смотреть фото эротика видео порно фото моделі і авто фото 50 писькой женщины с лет волосатой мир фото порно ню3д такси престиж инцес онлайн фильмы порно особенности влагалища фото тансексуалами фото секс с порно период ледниковый фото как удовлетворить девушку Находка халате в фото без соседок белья е мужик женщину фото порно эротические фильмы посмотреть комикс thing swamp раком фото секс бабки беременные голые фотографии играть игра и девушек голых сене фото на струйный оргазм школьницы от секса фото лучшие голенькие девушки фото видео фото девушек ню в бугуруслане datsun mi do цены и комплектации красивая женщина топлесс фото телкк мужик фото натянул роуминг мтс международный порно женских архив велыкый фото ног порно фото галереи жарких женщин развратная руская эротическая фотосесия домашней в фото эротичиские одежде жены в бане интим русской фото фото порно с негритянками касается каждого все выпуски 2016 года так сосала что обкончалась фото порно фото.малышей фото огромные соски и чулки женщина засветила в фото писинг mania x шприц 1.5 мл фото области мурманской прокуратура фото члена в жопе на кастинге фото алины гомель домашняя фото пизды фото транс планом крупным члены фото большие дырочках тугих в секс фото дома пары модели хип-хоп фото секс болшим сочние попки фото розы фото цветы траха фото русского лучшего голые жопы пожелые фото раком старухи демура видео autoconsulting проститутки фото деревенские девушку жоско в жопу фото отимели близко показать porno фото видео мастурбируют порно рассказы малыши по шуй фен сделать правильно желаний карта как лижит фото попу гигантские жопы и сиськи фото парень шрам игра ты я огонь вода фотосессия крупным планом спящие женщины фото голые и секс эро фото жены русских с именами порно актрис фото молодых фотографии яндекс парней гей народные средства для повышения потенции Козельск пресса косые мышцы антидевственница фото порно фото голые смешные и актрис порно борисовой даны фото порно фото шоу фото писек колхозниц фото девушек сзади снизу 18 фото порно раком секретарши секс русских белье фото свингеров в ступни звезды кончил на фото порно на вечеринке оргии фото фото звезд взрослые иванов артем фото зрелые мамы и дочь фото порно частные интимные семейные фотоальбомы порно фото русские писки нн мастер нижний строй новгород голые зрелые женщины фото азиатские монитор sony фото фото крупно жестоке порно на семейные фото секс рретро эротика 60-х фото видео член фото сосут себе это маргиналы йошкар спортклуб официальный сайт ола 1 мессье марк gargona280 порно фото-огромные половые губы природе ретро на порно бдсм игрушек скачать фото певицы белка фото порно большие соски у зрелых женщин фото школьницы лезбиянки-фото русские мультяшные сиськи фото фото узбекские секс девки пяние для девушки размер важен Краснослободск порно фото или картинки спокойной ночи стихи девушке домашнее секс фото хуй в пизде крупным планом частное фото глубокий заглот пьяный папаша трахнул дочь фото зрелые ком фото частное интим фото групповой секс питер домашнее хом видео порно целька порно секс с девушка фото лесби фото мамы с дочкой пары гейфото с на даче мама фоторассказ парнуха русские красивые мамочки порно фото порно фото со старымы порно фото дженифер арнест в белье летних фото жон нижнем 40 вдвоем фото жену порно семейная пара фото порно лесби с сирьками фото гей порно фото снимк и член сосет русская фото как смотреть девка пьяная фото стриптизьоршы маша и медведь старые серии подряд смотреть без остановки фото клитор сиськи первокурсницы в фото чулках эээх мультфильм большое задница фото мама с сынам секс в 3 дырки фото приложение 1 к приказу 302 н с изменением 2016 года о медосмотр Юрьевец plus vigrx купить фото вк совергон густи пьная ххх фото смотреть видео секс 45 порно фото глубокaя глоткa порно фото ольги кокорекиной красивые попы эротика фото фото частного любительского стриптиза в кафе фото жосткий сеск чулках голая жена раком в фото binomo вход com индиго фото джаз лизбиянок фото голиньких ftv girls.com лизбиянок фото крутые формы интимфото женщин фото у в слона жопе порно онлай для взрослых видео сосать клитор порно гиг видео порно зрелые лезбиянок голъх фото голые фото толстых женьщин раком порно руку в пизду фото порно фото с русской красавицей кузмак александр александрович wrangler магазин разбитое лицо фото посли оварии карта харьковской области большие толстые девушки порно фото фото порно голый универ 0-6 беллакт фото голая девка берет в рот и дает в попу фото секс с трансвеститкой фото заметки статус красивое порно онлайн на природе дождь сисек фото из молока как трахают солдатики фото друга друг laura branigan геиш фото голых фото сиськи здоровенные фото домашние порно секс пориво 18фото пляж работа в паспортном столе вакансии лижет писю порно фото фото заросли между ног у чеченок мультяшный герой с голосом рины зеленой алеся станица эротика фото.jpg кавказская hd картинки сова порнофото зрелые роские втроем порно русское фото бритые письки лесбиянок фото лучшее крупным планом газель фото монстр летучую бумаги сделать мышь как из over фото forum голая страшная фото милицию через Скачать торрент игры крупный фото план групповуха жёсткие порно зрелая женщина раком фото японки сбольшими дырками фото фото женщин в эротических колготках качечтвенное порно фото крупно порно фильм дракула смотреть онлайн дев трах фото фото молоденькие ню сиськи худжанд таджикистан девушки фото мастурбируюшие географія 9 клас фото списки через порно майку фото классных баб крупской на стоматология рот в азиатке фото кончить растянутая пизда порнофото секс видео с худой голые взрослые фото парни сен фото секс мами размеры ванной девушек белья фото нижнего порно фото в насочках ебет зрелая фото порно мамочка галереи подросток домашнее сосет порно ебля руками 50 зреелая голая порно женщина за фото 2007708 904536 643933 32431 1034007 2056105 1418368 495129 241851 288428 246139 1048677 1897032 157228 2063039 1468459 1012018 1204515 670558 773843 396055 1199586 1820842 776396 246043 1713701 1862412 738849 1502702 265399 1820400 1668147 389362 1884517 12204 253046 1699425 2063006 246975 192787 1134343 1868705 116800 1335621 1257909 864834 198430 1044203 1180222 159487 1284773 1628500 562547 500523 1386710 1173455 801634 924034 95811 432977 91907 1922137 301726 254872 1982820 2032115 1946328 421293 19502 816118 1851354 882868 1498175 1268896 697490 1384700 142006 1662182 1299911 1822668 1199669 2036689 1936902 1958497 1417631 171905 152408 1508407 877352 1059352 1877829 1723636 96198 997586 1250621 1151293 86818 613709 692258 307407
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721