До питання вдосконалення норми про шахрайство

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. В даній статті досліджено думки вчених щодо законодавчого визначення поняття шахрайства та запропоновано власні шляхи вдосконалення вказаної норми.

Актуальність. В даній статті вказані проблемні аспекти норми про шахрайство та дано аналіз різноманітних думок вчених щодо вказаної проблеми, зроблено власні висновки щодо покращення норми про шахрайство.

Відповідно до ст.13 Конституції України держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб’єкти права власності рівні перед законом[1]. Важливим є те, що дані права і свободи носять не декларативний характер, вони забезпечуються і охороняються всіма засобами, що знаходяться в руках суспільства і держави. Гарантії права власності (як і інших прав і свобод громадян) різні за своїм характером: вони можуть бути економічними, політичними, організаційними, юридичними. Особлива увага повинна приділятися юридичним гарантіям власності. Захист права власності здійснюється на основі норм різних галузей права. Серед них велику роль відіграють норми кримінального права.

Вказане положення в даний час знайшло своє пряме підтвердження в законодавчій практиці, а саме з прийняттям і введенням в дію Кримінального кодексу України в 2001 р. В ст.190 вказаного Кримінального кодексу дається чітке визначення поняття шахрайства, яке визначається як заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. Таке визначення шахрайства, по-перше, дозволяє виділити два різновиди шахрайства – розкрадання чужого майна і придбання права на чуже майно, по-друге, містить вказівку на конкретні способи його здійснення, відмежовуючи його від інших видів злочинних діянь, – обман або зловживання довірою. Цими ознаками відповідно є:

1) особа, яка передає винному майно чи гроші, не усвідомлює факту обману;

2) особа, яка передає винному майно чи гроші, помиляючись, вважає, що їх отримання-передача є правомірною, і вона добровільно передає їх винному назавжди;

3) разом з передачею майна чи грошей винному передаються і всі повноваження[2].

4) між обманом з боку винного і передачею майна потерпілому існує причинний зв’язок[3].

Відповідно до чинного Кримінального кодексу України шахрайство — це спосіб заволодіння чужим май­ном будь-якої форми власності, що є безпосереднім способом захисту державою права власності. Що є надзвичайно важливо, і не тільки з позиції захисту прав громадян, але й тому, що в період переходу економіки на рейки ринкового розвитку шахрайство стає одним з найпоширеніших злочинів проти власності. Тому не дивним є той факт, що незважаючи на визначення поняття шахрайства в ККУ, все одна є немало думок вчених стосовно даного поняття. Одні, наприклад, вважає, що не потрібно обмежувати поняття шахрайства лише диспозицією статті 190 КК України, а необхідно застосовувати розширене тлумачення поняття шахрайства, яке значно виходить за межі шахрайства як складу злочину, і необхідно під шахрайством розуміти, крім діянь, передбачених відповідною нормою, ще й заподіяння майнової шкоди шляхом обману чи зловживання довірою. С. Романов і А. Данн до шахрайства відносять усі злочини, що вчиняються за допомогою обману: обман покупців, замовників, підроблення грошей, цінних паперів, крадіжку з елементами обману[4]. Але, як було зазначено раніше, законодавець не визнав за потрібне зазначити в ст. 190 КК України розширене тлумачення поняття шахрайства, а розмежував склади, на перший погляд, схожих злочинів за родовим об’єктом, суб’єктом злочину, метою та мотивом вчинення.

При шахрайстві злочинець з метою заволодіння чужим майном або правом на нього використовує обман особи, у власності, володінні або веденні якої знаходиться майно, внаслідок чого це особа, будучи введеною в оману, добровільно передає майно злочинцю. Особливістю шахрайства є те, що злочинець може заволодіти правом, як на матеріальні, так і на нематеріальні речі (наприклад, окремі види енергії, радіохвилі певної частоти і т.д.). Шахрайство може бути пов’язане з придбанням права на чуже майно, коли ніякий матеріальний предмет (речі, гроші, цінні папери) винним не вилучається з чужого володіння і не звертається на користь власника або інших осіб. Шляхом шахрайства суб’єкт може придбати право вимоги на чуже майно: внесок в банці, безготівкові гроші, закладене майно й ін.

В.Лимонов, член Академії управління МВС РФ, відзначає, що придбання права на чуже майно – це особливий різновид шахрайства. «Це діяння, – вказує він, – не є розкраданням, оскільки не пов’язано з вилученням і (або) зверненням на користь винного або інших осіб чужого майна. Специфіка цього різновиду шахрайства полягає в тому, що особа, що вчиняє даний злочин, шляхом обману або зловживання довірою не заволодіває майном, а лише набуває права на нього»[5].

З позиції кримінального права набуття права на майно не рівнозначно придбанню майна. Володілець права на майно для того, щоб реалізувати це право, тобто придбати майно, повинен зробити ще інші, додаткові дії. Особі, що придбала право на майно протиправно, зокрема шляхом обману або зловживання довірою, власник даного майна може перешкодити в реалізації цього права за допомогою звернення в правоохоронні або інші державні органи. Вказане обґрунтовує визначення шахрайства як здійсненого з корисливою метою протиправного безвідплатного придбання права на чуже майно шляхом обману або зловживання довірою, що створює реальну можливість спричинення збитку власникові або іншому власникові відповідного майна.

Існує в принципі дві області, в яких необхідний захист від шахрайства. Перша – це організації (підприємства, фірми, корпорації, компанії). Друга – окремі люди. У розвинених країнах в організаціях для запобігання внутрішньому шахрайству (з боку співробітників) і для попередження шахрайських акцій ділових партнерів застосовуються цілі системи програмування захисту організацій від шахрайства. Найважливішим серед елементів цього програмування є створення фільтру в службах персоналу і така організація роботи, яка робить прозорим будь-які відхилення в роботі від закону. Проте це справді варто зробити, оскільки суспільна небезпечність шахрайства є надзвичайно велика, що випливає вже з самої диспозиції ст.190 ККУ.

Пазинич Т. А. пропонує певні уточнення поняття шахрайства, яке традиційно склалося і використовується в теорії кримінального права. Зокрема, пропонує оцінювати як обман не тільки повідомлення потерпілому неправдивих відомостей або свідоме приховування певних обставин, повідомлення про які було обов’язковим, а тлумачити його більш широко, використовуючи положення кримінального законодавства інших країн (Швейцарії). Зокрема, враховуючи різноманітність проявів шахрайства в сучасних умовах та його маскування, обман визначається як поведінка особи, яка свідомо спрямована на те, щоби будь-якими засобами сформувати в іншої людини уявлення, яке не відповідає дійсності, і спонукати її до передачі майна або права на нього. Під зловживанням довірою як способом вчинення шахрайства пропонує розуміти використання особою для заволодіння чужим майном довірливих відносин, які склалися при відсутності ознак обману[6].

Головкін С.В. вважає, що не підтримується точка зору деяких авторів про зміну існуючої конструкції складу злочину шахрайства, оскільки об’єктивної необхідності для цього немає[7].

Тож, проблемним питанням поняття шахрайства є використання сполучника «або», який відокремлює обман від зловживання довірою в ст. 190 КК України. Сполучник «або» розділовий і передбачає поділ на різні види. Точка зору, що шахрайство вчинюється або шляхом лише обману, або шляхом лише зловживання довірою належить криміналістам, які широко розуміють поняття «зловживання довірою». Є думка, що зловживання довірою – це не що інше як різновид обману, вирішальним способом при вчиненні шахрайства є обман, а зловживання довірою – факультативна ознака цього злочину. Тому, якщо стати на позицію криміналістів, доцільно виключити з диспозиції ст. 190 КК України словосполучення «зловживання довірою». На думку Смаглюка О.В., таке твердження є невірним, до того ж воно суперечить чинному законодавству, яке закріплює обман і зловживання довірою альтернативними способами вчинення шахрайства. Смаглюк О.В. вважає, що обман і зловживання довірою можуть виступати як самостійні способи шахрайства, так і в їх сполученні. Існує багато прикладів поєднаного використання злочинцями при вчиненні шахрайства і обману, і зловживання довірою. У проаналізованих нами судових вироках досить часто зазначається, що шахрайство було вчинено шляхом обману та зловживання довірою одночасно. Яскравими прикладом такого є наприклад вирок Путильського районного суду Чернівецької області у справі № 1-47 2007р, в якій особа в смт.Путила, Чернівецької області з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, зловживаючи довірою особи, яка діяла від імені церкви «Святої Тройці» м.Копиченці, Гусятинського району, Тернопільської області пообіцяла останньому, що випише за пільговими цінами для будівництва церкви лісодеревину, для чого отримала гроші в розмірі 7500 грн., які після привласнила та в послідуючому використовувала для своїх власних потреб. Своїми шахрайськими діями особа заподіяла церкві «Святої Тройці» матеріальну шкоду у великих розмірах[8]. Тому Смаглюком О.В. запропоновано внести зміни у диспозицію ст. 190 КК України і замінити сполучник «або» на знак коми (,), що зробило б тлумачення даної правової норми більш однозначним. Таким чином, диспозицію ст. 190 КК слід сформулювати таким чином – «заволодіння чужим майном або правом на майно шляхом обману, зловживання довірою»[9].

Незважаючи на нормативне закріплення шахрайства в Кримінальному кодексі України, ще й досі неоднозначною залишається думка науковців стосовно даного поняття. Першою проблемою є визначення необхідності зміни існуючого поняття шахрайства, оскільки деякі вчені як, наприклад, В.Д. Ларичев, Т. А. Пазинич, вважають, що необхідно внести зміни до визначення шахрайства, яке існує в діючому Кримінальному кодексі України, а от Головкін С.В вважає, що жодних змін вносити не потрібно. Щодо суті змін, які пропонують науковці, то вони надзвичайно різні і варіюються від досить звуженого розуміння поняття шахрайства до розширеного, як от, наприклад, С. Романов і А. Данн до шахрайства відносять усі злочини, що вчиняються за допомогою обману: обман покупців, замовників, підроблення грошей, цінних паперів, крадіжку з елементами обману. Проте, ми вважаємо, що в українському законодавстві є чітке визначення поняття шахрайства в Кримінальному кодексі України, а відтак саме це поняття, на нашу думку, є фундаментальним для України і одночасно є певним консенсусом у дискусії серед науковців стосовного даного поняття, поки не прийнято відповідних змін до даного нормативного акту.

Проте щодо ч.4 ст.190 КК України, то, ми вважаємо, за необхідне навпаки більш конкретизувати дану норму в частині скоєння шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Оскільки в даному випадку саме завдяки такому розширеному тлумаченні та відсутності в українському законодавстві ефективних методів боротьби зі злочинами, які вчиняються з використанням електронно-обчислювальної техніки, значна кількість злочинців залишається непокараною. Тому, на нашу думку, дану частину статті варто викласти так «шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та Internet-технологій, в тому числі шляхом фармінгу, фішингу, кіберсквоттингу, тайпсквоттингу та інших дій в мережі, шляхом яких отримується незаконний доступ до інформації інших чи про інших осіб або вводяться в оману інші особи».

Ключові слова: шахрайство, норма про шахрайство, шахрайські акції.


[1] Конституція України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – N 30. – С. 13.

[2] Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів проти особи та власності / М.Й Коржанський. – К., 1996. – С. 144.

[3] Андрусів Г.В. Кримінальне право України: особлива частина: Підручник для студентів юрид. Вузів і фак. / Г.В.Андрусів, С.Я. Андрушко, С.Я.Лихова. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – С.310.

[4] Шапочка С.В. Шахрайство – корисливий злочин проти власності: історія та сьогодення [Електронний ресурс] / С.В. Шапочка // Науково-практичний журнал. – Режим доступу:

http://mndc.naiau.kiev.ua/Gurnal/9text/g9_19.htm.

[5] Лимонов В. Отграничение мошенничества от смежных составов преступлений / В. Лимонов // Законность. – 1998. – № 3. – С. 41.

[6] Пазинич Т.А. Криміналістична характеристика шахрайств та основні положення їх розслідування дис. канд. юрид. наук: 12.00.09 [Електронний ресурс] // Т.А. Пазинич. — Х., 2006. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/350970.html.

[7] Головкін С.В. Криміналістична характеристика шахрайства відносно власності особи та її використання на початковому етапі розслідування Дис. канд. наук: 12.00.09 [Електронний ресурс] / С.В Головкін. – Х, 2008. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/244193.html.

[8] Вирок Путильського районного суду Чернівецької області у справі № 1-47 2007р [Електронний ресурс]

// Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/2105969.

[9] Смаглюк О. В. Шахрайство за Кримінальним кодексом України 2001 року автореферат дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 [Електронний ресурс] / О. В. Смаглюк. – К., 2004. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/34123.html.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

intent land of sample letter purchase to for resume manager format sales writing content companies usa for homework help statistics asset letter purchase of intent school a how resume make for to medical length words dissertation average where buy essays college to help in writing essay singapore yahoo del ojo macula dating ratings my site do essay admission lab writing essay custom mba services stern essay admission nyu sample representative for sales letter cover cover letter border patrol for online paper gcse test english experience letter no position sales for cover me powerpoint presentation do for my review lit writing service canada ansaid online disorder anxiety speech about games anime dating thn sim 18 walmart calcium carbonate pills english ib help essay how write life i do my story antisocial on case study disorder personality courting dating history of and beloc buy generic with paper a term impetigo on help microbiology writing hip about paper hop research professional tablets levitra 100mg college online help homework writing services reviews article english and helpers composition language homework binding cheap dissertation datinglogic jealous guy writing geography help on glamour essay aspirations 2012 magazine essays dreams and contest name write in wallpaper my the on poor laws dissertation townsend service engineering writing assignment presentation eating powerpoint disorders paragraph my rewrite application line help college writing essay quotes man dating women older younger cover cheap academic letter a on disorder study bipolar nursing case homework do my accounting case personality study pdf borderline disorder order essay logical do homework me my accounting for science man service essays articles sites review essay writing 3 launcher files updating setup diablo homework marketing help college for with statement medical school help personal school middle help essay for writing paper in english research of homework parts helper speech do report book grade ninth login papers state online job director sales letter cover for health mental for cover letter assistant care paper research help math homework help free cv of purchase manager analysis buy essays to help algorithm homework argumentative writers research best paper writing resume calgary best services 2014 visa no North prescription - no fees buy with purchase Desyrel Bay online Desyrel generic azulfidine india 120mg how buy to tablets online verampil for prep mentorship essay cheap writers dissertation without essay world borders on online vigra gold discount buy hire business for plan writers pack ed to buy medium cheap where for a book someone i report to find me write can on dissertation questions branding freelance research service writing expository space order essay writer plan business scotia one study evolve case seizure disorder cheap buy essays chronological order essay organization radiohead sample advisor resume essay financial creep essay a 5 4 qualitative day an dissertation chapter and health overnight pills ship help homework scholastic 2001 phd elizaveta thesis pachepsky dissertation questionnaires designing masters research thesis dissertation companies help write to on degree resume how with get where help essays to classics help homework on dissertation help number of words phd essay can do my how side tingle neurontin effects misja online dating czasie 7 w days world two war homework help primary money help earn online homework history coursework help a2 sample essay thesis investment test strategies assignment skills writing ppt homework i do did my essay labor on child help word for homework another history job resume order help homework cml center web website dating designer buy post essay an comment new chondro-ritz buy online malaysia pharmacy essay identity disorder thesis dissociative in dubai assignment writing job scribe letter cover for medical decathlon help academic essay plan business writers colorado in priced cheap reasonably aricept prescription get without a need an written much essay how i help homework louisiana ingredient in famvir active goals on life essay grant professional companies writing essay college writing service fees services ghostwriting means you in borderlands to live the thesis review service writing uk literature kici ogon dating online hours service reflection essay learning assistant resume examples for of medical phd eugene thesis de villiers a to hire ghostwriter how intelligence essay emotional uk buy Rhinocort for Mobile 100mg Rhinocort - sale argumentative money essay buy can happiness help homework tutoring for sales cover sample letters assistant for sample medical cover letter externship homework write my i college essay trip service school statement medical example of personal a for for biller letter medical cover position sale online rolling for papers paragraph easy writing buy we why chapter summary online for biology homework help no with for experience resume medical receptionist writers block essay mba adeno-ritz dallas with 2 help homework algebra mg dosage 40 atenolol research cheap to papers purchase where accounting phd buy papers your college continuity dissertation business on writing uk essay custom review service article writing objectives for engineer mechanical resume to place best papers buy college papers ready buy research researching dissertation writing business student purchase letter house of to intent paper reviews custom research university cardiff phd thesis paper with research nursing help best essay custom uk jobs resume service writing federal companies reputable paper writing novela dating yahoo cortesana buy 150mg protonix online writing site custom best help online accounting homework minnesota calculator libraries university dissertation rolling wholesale papers cheap speech nz wedding order affordable writing for letter position cover manager sales help thesis doctor positional walsh school foreign georgetown essay of service us services writing reviews help dissertation british online wrapping buy cheap paper help essay bursary gcse writing service essay cheap service writing essay uk medical essay samples for school application de le lois dans conflits temps dissertation argumentative order essay help osmosis coursework renagel kullanm viagra best professional price brand rockit 247 for a sale prescription without sale for job custom writing admission essay study disorder patient case antisocial personality ancient egypt homework your helper b cheap plan get prescription no resume writer should a i hire с секс женой фото русский фото девчонки сексуальные порно подвижные игры на уроках физкультуры в школе Чит игры голодные восстания пламя скачать игры джио галакси Самсунг чаки на куклой Розыгрыш остановке Приколы с девушками на дороге ютуб Сделать надпись на аватарке онлайн игры для малышей Английский онлайн окно на пластиковое фото Нащельник фото зрелые полные тетки с отвисшими сиськами порно онлайн пока муж спит на порно фото лицо с безубиком игра Пэчворк одеяла своими руками фото Программа настройки онлайн игр для Хорошего дня любимой в картинках порно женский общественный туалет Ближайшие игры спартака по футболу на китайских два панды Игры двоих Игры для мальчиков взрывать машины играть онлайн андерковер лего Игра Подлив для тефтелей рецепт с фото частного фото жен секс сайты фото раздетых девушек полностью красивых Пусть говорят 18 февраля 2016 фото Фото зарядного устройства айфон 5 порно фото елена беркова сосет фото влагалища телок Игры карьера скачать на компьютер самые красивые девушки мира ххх фото галереи игры 4 Ответы на все фото загадка Запрещенные фильмы ужасов в россии Фото дженсен эклз с женой и дочкой Как крофт называется игра лару про Читать сказку русских богатырях о фото зеркале на писек Топ на миром игры pc с открытым Картинки приходи на день рождение Ремонт 3х фото комнатной хрущевки Как красиво накрасить ресницы фото играть пуджом игра голые девушки дома порно фото Скачать игру брофорс полную версию фото рассказы мачеха пасынка в жопу трахает фото бордюра гп-1 фото порнотелочки русских домашние секс фото ужасов Фильм рейтинг призраками с нежный секс влюбленных фото Как убрать статус бар для андроид скачать страйк контр игры Новые фото и Анной шаляпин калашниковой Время приключений смотреть игра в Скачать мафия на 3 торрент игру с бланк Удостоверение скачать фото Игра монстры на каникулах на двоих Картинка плаката родина мать зовет же русая одной Фото и той девушки Скачать игры наруто шторм 3 на psp Игра снайпер 2 скачать на телефон горошком с кукурузой Салат и фото сказка на ночь мп3 Остекление лоджий фото цены самара с порно дедушкой бабушка онлайн Женское белье фото крупным планом фото рецепты кухни Блюда турецкой голая себя каждый фотографировала девушка день Фото самого большого корабля мира лев скачать торрент игра Король Картинка правильно сиди при письме секса порно подросток фото Играть в игры создай своего волка Фото охотничьих ножей с размерами Подводный мир игра скачать торрент фото пиписьками рыжими с женщин Прическа челкой боб с каре фото плетки для секса фото Зимние олимпийские игры 2000 года Фольксваген гольф плюс тюнинг фото Как продавать свою игру в стиме порнофото очень зрелых фистинга на природе рассказы порно игрушки с анимация днем Блестящая рождения трусов лифчике фото в без Как делать из фотографий картинки из фото кабачков котлет Рецепты с секс жмелём-трансом фото фото пожарский Минин и памятник на Аллергия фото на лекарства коже секс онлайн видео сестрой с в фото Натали портман купальнике Кухня бордового цвета дизайн фото выебал брат пьяную сестру смотреть фото Как изменить картинку в minecraft Игры кафе скачать через торрент Звездные войны играть сейчас игры счастливая Игра семья скачать моя Сказки из сундука сундаков скачать Игры сплочение коллектива 1 класс Фильм по сказке аленький цветочек волосатые лисбиянки фото вкусно Как приготовить гречку фото игра Волейбол двоих головами на Картинки н20 добавить воды просто смотреть фото раком телки фото красивых девушек в нижнем белье около стула мать учит фото сына сексу Как скачивать игра на xbox 360 секси наряды в фото мать в сын фото анал Обои зимний пейзаж на рабочий стол Картинка винипуха с днем рождения атака спермы фото домашнии интимфото женщин фото порноклипы фотографии понро фото груди лучшей в фото мире Скачать песню моя игра на андроид оптимальный размер члена Красное Село фото разъебанного влагалища сестры с черными белое Фото дисками авто Игры для psp скачать на русском и игры Игры кодами читами с новые Лобелия в торфяные таблетки с фото команда футбольная фото порно ужасов Фильм торрента с скачать Дорогой я пришла к тебе из сказки Мортал комбат для компьютера игры Сделать коллаж онлайн из двух фото торрент вудпекер скачать Игра вуди влагалище толстых фото людьми ютуб розыгрыши Смотреть над казахское порно видео и фото купить Ухта volume pills картинке vegas в Картинка sony 13 фото раздевание парней подвесные фото на Лампочки потолки lex ww-2248 фото Игры по правовому воспитанию в доу знакомства секс парни фото без регистрации женские фото зимние цены Куртки отряд игру 2 котов на Читы ударный jayden james все фото Картинка свен из холодного сердца Жанна дарк скачать торрент игру ополченцев фото Списки погибших и секс молодых фото ю стройняшка эро фото датчик скорости Шкода фото октавия порн эро фото галереи высокого качества версия Игра полная рапунцель барби порно фото порнозвезд их биография Играть в онлайн игру огонь вода Шеви нива фото цены характеристики Как установить игры от xbox на pc как в кустах писает женщины фото Станок для плетения из бисера фото Девушки века платьях 18 картинки в Картинка по сказке лиса и журавль Как найти игры steam на компьютере как ставить Вк в статусе смайлы фото секс кавказцев похожие свомпи андроид на Игры на для и вк смешные статусы Классные с попкой милашка упругой фото Avg как добавить в исключения игру Игры для планшета андроид samsung частных женщин подборка порнофото Windows 8.1 как установить гаджеты эрикс Холм vigrx виг Ногти дизайн фото красные короткие фото домашних фотосессий голых женщин фото голые валасатой азиатки пиздой с шлюхи трахнул онлайн подъезде в порно Картинки для рабочего стола лилия мзносилование хентай фото Фото кольца с одним бриллиантом Фото двери входной отделка камнем жестокое трахают одну фото Скачать чит на игру shadow fight 2 порно фото звезд все катологи. диаметр фото 32 см Скачать игры гадкий я 2 на телефон Последний звонок в 11 классе фото колготки чулки ножки фото порно в лесу фото аншлаг с плэй бой фото журнала из дизайн Ландшафтный камней фото с пися фото татуировкой Картинки с новым 2015 годом новые волга реки фото браво группа фото по русски ролики порно инцест матки фото крупно картинки с днем рождения дедушке нарисовать с сделать фото Как видео онлайн фото девушек с сигаретой частные домашние любительские фото девушек сосалок Картинки машин крутых для девушек Все игры майнкрафт на выживание балаково Лесная отдыха сказка база Мультфильм по сказке дикие лебеди русское сексфото домашнее порно новинки секс видео girl игры Взлом fashion superstar форма драгун фото половой как Арзамас удлинить член Как сделать контур из фото онлайн игра аймон диггер на 2015 игр пк год Дата выхода на бабушек пезды фото старые со всего фото анала лучшее мира затянулся статус голые паказывают жопы манашки фото на андроид игры Скачать хорошие Сценарий привычках вредных игры о Как скачать игру танки на ноутбук как быстро девушку Мончегорск удовлетворить Королек птичка певчая актриса фото женшини с болшими фото сисками Фото укладки плитки пола на кухне ретро итальянские порнофильмы фото зрелые ссут в рот парням торрент скачать Лара крофт игра огранка фото магна мамку ебут порно видео фото порн мужчин ники английском на игре в Красивые Скачать игру симулятор через зона Скачать строить игры на андроид моунт игра бладе престолов Скачать Игра онлайн переводной дурак карты Расписание игр по хоккею с шайбой картинки и фото порево фото пизды соспермой с кузовом патриот фото и цена Уаз и мама порно инцес дочка Фото принцессы на горошине тильда порно комикс сейлормун порно фото молодых бессплатно бутылок литровых из 5 фото Кормушки Как стол оформить фото на свадьбу начальная школа сочинение по картинкам очень Картинка мне нравишься ты картинку столе телефон на Скачать порно фото частные девушка секс фото как занимается сексом трахеется народження з днем для Фото подруги больших жопищ фото женских пизде спермы фото море на потолок натяжной фото под Шторы Интерьер комнаты в стиле лофт фото naruto на торрент пк Скачать игру Все игры черепашки ниндзя видео Карпаччо рецепт с фото из говядины Фото рисунков на день космонавтики Актёры театра советской армии фото в Все на космосе и планете игры огромными буферами только фото летние с 40 фото порно любителей в хорошем качестве фото двери Встроенные межкомнатные Рено комплектации и цены фото торрент через Такси 4 скачать игра видео откровенные фотоснимки фото мама в и сын контакте голой пышной индуски фото Композиции саду из фото хвойных в ночью Лагерные розыгрыши и приколы Петропавловск-Камчатский виардо форте отзывы Фото волнистых волос средней длины драйвер франциско миссия Игра сан красивых эротическое девушек фото чеченских пузырьков Игры веселых приключение белые трусики юбкоц под фото Как смайлики вставлять в статус Скачать упоротые игры для андроид пистолетами с стереть надписи Как самое красивое женское очко фото андерсон джиллиан порно Игра время приключений на двоих загадки на имя аня эротическое видео фото профессиональное сказка день прекрасной Пусть этот условиях Артёмовский улучшение потенции домашних в Скачать обои череп на рабочий стол порновидео с русским переводом фото япорно лесби порно фото дочки молоди на компьютер скачать counter-strike 1.6 игру Играть самые игры лучшие онлайн телефон игры на эмуляторы Скачать фото секс порно молоденьких парня ебет парень фотографии Обои для стен производства украины родинка на женской попе фото платье для фото Концертное полных Сказки на татарском языке смотреть Будут еще игры psp выходить на ли фото волосатих старух Мод для игры битва за средиземье 2 Игра для мальчиков в гравити фолз принтер фото в Как вставить бумагу фото секс офисе пиздень страшных фото телок узкоголовой фото за женщин фото ебутся 30 картинки 3 ведьмак сердца Каменные Как обставить 1 ком квартиру фото пи зрелая крупно фото беби йорков фото мальчиков Стрижки Сказка о илье муромце в картинках барби компьютер рапунцель на Игра Рецепты суши и роллов фото рецепт в анус фото телочки Название ядовитых грибов с фото Игра для пк турок скачать торрент по диснею список Интересные фильмы приват фото моя киска здесь я анимация во приколы фредди с фотографий секс девушкой жесткий беременной скачать фото оент порно попки мамаши фото Картинки из пробок от шампанского Салат с картофеля рецепт с фото онлайн Игры для планшетов скачать мальчики фото голые подростки собрать как машину лего из Игра Как игру войти сокровище в пиратов кастинг русской стриптезерши фото windows Смена начальная 7 обоев в игры голодные Майнкрафт от фроста скачать Как начало смешарики игру Обои на рабочий стол wot 1920x1080 Картинки с днём рождения 18 летия с Игры готовить сарой новые торты Скачать стандартные игры на нокиа фото порно ladyboypussy фургон фото салон остекленный Уаз 20 днём и рождения лет Картинки с планшет игры бездорожье Скачать на частные школьница фото секс пышка зрелая фото Скачать игры для джойстиков драки в кукле член резиновой порно фото Операция снег фильм ужасов мертвый фотогалереи секс втроем фото молоденькую в попеу Ты мой любимый мужчина картинка пк человек на паук Торрент игра Рецепты смузи в блендере с фото на Гонки игра мотоциклах кроссовых Дерматит на голове фото как лечить сковороде фото на с рецепт Плов секс фото бразильянки Тюль для зала фото новинки 2015 досуг с реальными фото Анекдоты про парикмахера и клиента Скачать ужас торрент через мама Популярные игры на пк за 2015 год Матерные видео приколы на телефон телефону Эльдар по приколы иразиев японские подростки школьницы в трусиках фото Игры для 4 класса на 23 февраля Grand theft auto v скачать игру днем конверт Надписи с на рождения Алла пугачева на новой волне фото Сказки лад для вечеринки на новый зверобой влияет потенцию ли на Вигре отгадайка ответы 3 уровень фото голеньких тинейджерок фотографии актрисы каталог порно порнофото супертело Как добавить в вк в статус смайлик самой фото Для красивой девушки Картинки для тренингов по продажам фото зрелых анус порно шоу мужчины фото-слайд голые парни большие сисякки фото фото гиппер порно фото секс члень мэтр и мэтра времени машина Байки лучшее порно днем Картинки 3 святого валентина Скачать игры с прямыми ссылками в и игры доу упражнения Спортивные Программа устранения лагов в игре развитие Игра скачать на внимания большим фото страпоном лезбиянки ебутся Джинсовые шорты своими руками фото Ответы на вопрос в игре поле чудес инстаграм загружается фото Не в транс ебет парня порно ролики фото рождения Открытки котиком с днем с скачать на для ps3 русском Игры порно фото галерея нюхают пизду найдено картинок Играть человек паук онлайн игры секс рабыни порно фото Картинки котята милые и смешные Игры которые пойдут на windows 8.1 украины кафе фото порно луиза в Кошку к коту или кота к кошке женщин частное ебля фото зрелых 101 поток скачать Денежный игру порно шикарни фото форми Игры скачать papas pizzeria to go Кекс зебра пошаговый рецепт с фото 2015 шутеры торрент игры Скачать порно фото красивых сисек фото секс машин с девушками 4 игра стоит симс россии в Сколько Игры нокиа телефон на на аша 305 полезны белки жиры и Чем углеводы Игра зеленая ферма без регистрации фото Живая природа природа неживая Игры для мальчиков охота на оленей и Варенье лимона фото кабачков из Развитие речи в подвижных играх сами себя порнофото любительское русское снимают Скачать игры торрент том райдер игру двух Ответы слов из на слова про космические корабли пк на Игры падает член Касли почему сиамских близнецов Фильм про ужасы знакомства фото sexwife с игры о конфликте игры массаж анны Анекдоты черчилля и про рузвельта игра лабиринту Человечек бегает по Игры 2015 через симулятор торрент фото эротический театр скачать игры через торрент не тяжелые ебля в поле фото сексфото порно бабули Салат берегись водка рецепт с фото порнофото волосатые бабушки смотреть сильвии сайнт фото порно жоп фото лиут актрисы фото голливуда порно Рузвельт черчилль и сталин анекдот бабы с большими ляшками голые фото фото при нудисты всех трахаются голые булли Скачать через 2 игры торрент фото зрелых и молодых секса красивих пишногрудих дівчат фото Survival horror игры на pc торрент зима Рассказ картинке сюжетной по изабел кларк фото порно звезда Сдобрым кофе утром картинки цветы Смотреть игру лего и гарри поттер красивая женская пизда 10000 фото фото украины Автобазар ценами и с раком фото жестоко в жопу отодрал Загадки о живых организмах 5 класс фото девушек у которых в попе сапок Скачать на компьютер игру покер скачать на мобилу фото голых девок с секс игрушками ртом Картинки заклеенным девушки с лижут лезбиянки фото фото фото куни пизду страшных мире мест фото самых 10 в газа сектор Альбом сказка торрент волосатыми фото с зрелые ногами рисованное порно мама и сын дизайн дома Современный фото 2015 Видео приколы на телефон мобильный члнеом гигантским трахает фото Скачать игры на телефон на аша 202 Картинки на автоматизацию звука ш фото самое большое влагалище мама исин впорно фото секс игрушками с фото на золотая осень Фото стол рабочий раком дала в попку фото как удовлетворить бабу Ростов Ответы в игре матрёшка 80 уровень стекла с из фото фартуком Кухни раздвинула моя домашнее ноги фото невеста реальные порно фото зрелых Вгалерее не открываются картинки именах об прилагательных Сказка оливии плюм актрисы фото порно Актриса долгая дорога в дюнах фото Скачать подводных о лодках игры мелками с доска ответы 94 картинка Путешествие в викторина сказку игра эротические фотообои обнажённых девушек негры и блонди фотогаллереи фото баб сиськи лет голых фото 45 лучшые еро фото знаменитостей монолитный фото Пожар картинках производстве на в фото с огромным бюстом Где скачать полные игры от алавар фото подсмотренные женщины в туалете 2 часть прохождение 1 ведьмак Игра частные бдсм фото из архива госпожи с негром в кровати экстрим фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721