До питання специфіки та особливостей моделювання сільського господарства України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. В статті охарактеризовано загальні підходи до моделювання сільського господарства України. Проаналізовано особливості опису функціональних залежностей між параметрами системи сільського господарства, виявлено їх переваги та недоліки.

Abstract. In the article the author describes general|common| features of agriculture modeling of Ukraine. Were analyzed the peculiarities of functional dependences between the agricultural system parameters. Were  found|exposes| out their advantages and disadvantages|defect|.

Ключові слова. Сільське господарство, особливості сільського господарства, структурна модель, валова продукція.

Вступ. Для забезпечення життя населення кожної країни сільське господарство залишається найважливішою галуззю народного господарства. До того ж саме тут відбувається безпосередня взаємодія людини з природою, від якої значною мірою залежать здоров’я людини, її психологічний, нервовий, емоційний стан тощо. Сільське господарство — це важливе джерело нічим не замінних предметів споживання; додаткової робочої сили для несільськогосподарських галузей та чистого прибутку. І, нарешті, ця галузь суттєво впливає на соціально-економічний розвиток суспільства в цілому. Саме тут створюється більш як 30 % національного доходу та близько 75 % фонду споживання. Про місце галузі в економіці країни засвідчує і той факт, що у 2009 році населення України становило 46,14 млн. осіб, з яких 14,56 млн. або 31,56 % — сільське населення [1].

Проте хаотичне, непродумане, безсистемне реформування даної галузі останніх років призвело її до соціально-економічної кризи. А це, в свою чергу, зумовлює негайну активізацію пошуку шляхів виходу з неї. Організація управління сільським господарством за цих умов потребує розробки комплексів адекватних економіко-математичних моделей розвитку сільського господарства, що є необхідною й актуальною задачею.

Постановка проблеми. Оскільки сільське господарство є надзвичайно складною системою, а його розвиток визначається безліччю факторів, то постає питання підбору найбільш оптимальних підходів до моделювання сільського господарства, а також виявлення можливості їх використання саме в українській економіці.

Мета статті полягає в тому, щоб обґрунтувати основні підходи щодо побудови комплексів економіко-математичних моделей як сільського господарства України в цілому, так і його базових підгалузей рослинництва і тваринництва.

Виклад основного матеріалу. Під сільським господарством, як правило, розуміють одну з пріоритетних галузей господарського комплексу України, яка відіграє важливу роль у зміцнені економіки нашої країни, підвищенні життєвого рівня населення і розв’язанні соціально-економічних проблем. Сільське господарство як галузь матеріального виробництва має ряд особливостей, що позначаються на його функціонуванні, зокрема, до них належать наступні:

1. Аграрні підприємства працюють в умовах ризику і невизначеності, оскільки тут економічний процес відтворення тісно переплітається з природними (біологічними) процесами [2, с. 6].

2. На відміну від промисловості до процесу сільськогосподарського виробництва залучено не три, а чотири ресурси — основні й оборотні фонди, жива праця і земля, причому земля в сільському господарстві є головним засобом виробництва, тоді як в інших галузях (крім добувної) вона є лише просторовим базисом [7, с. 12].

3. Сільськогосподарське виробництво здійснюється в різних ґрунтово-кліматичних умовах, що безпосередньо позначається на результатах господарської діяльності підприємств.

4. Для сільського господарства характерною є сезонність виробництва, яка виявляється в нерівномірному, переривчастому використанні робочої сили і засобів виробництва, в нерівномірному надходженні продукції і доходів протягом року.

5. Сільське господарство – це кредитомістка галузь, яка не може повноцінно розвиватися без додаткових фінансових ресурсів.

6. Сільське господарство є менш інвестиційно привабливою галуззю порівняно з рядом інших галузей народного господарства, що спричинено тривалим періодом виробництва сільськогосподарської продукції

7. В сільському господарстві значно ускладнюється процес управління виробництвом [2, с. 9].

Щодо математичної моделі сільського господарства, то основними особливостями її побудови є врахування наступних моментів [6]:

n      Модель є макроекономічною;

n      Складається з підсистем рослинництва і тваринництва;

n      Кожна з підсистем складається з ряду|лави| субмоделей;

n      Кожна субмодель може бути представлена|уявляти| одним з екземплярів|примірників| колекції моделей, вибір якого залежить:

u    від наявності початкових|вихідних| даних;

u    від необхідної точності розрахунків;

u    від підтримуваних конкретною субмоделлю напрямів|направлень| потоку даних;

u    від наявних інструментальних засобів|коштів| реалізації моделі.

Власне, математична модель сільського господарства може бути представлена у вигляді формул, графів, блок-схем, алгоритмів, комп’ютерної реалізації. Кожен з перерахованих математичних методів використовує широкий арсенал математичних моделей. А вже при визначенні конкретних методологічних підходів до моделювання є сенс дослідити об’єкт (тобто сільське господарство України) з позиції системного підходу. Найчастіше в українській науковій літературі спрощена структурна модель сільського господарства включає наступні основні структурні елементи: «Продукція рослинництва», «Продукція тваринництва», «Валова продукція сільського господарства», «Зовнішнє середовище» [6].

Моделі розвитку сільського господарства є принципово динамічними, оскільки в них використовуються запізнілі або лагові змінні. Отримання більш менш достовірних та адекватних поточній ситуації результатів економіко-математичного моделювання прогнозування тенденцій розвитку можливо лише за наявності математичного опису системи сільського господарства та базових підгалузей «Продукція рослинництва» та «Продукція тваринництва», який  адекватно віддзеркалює внутрішню притаманну їм структурно-функціональну організацію.

Як зазначалося вище, до структурної моделі входить також валова продукція сільського господарства. Валова продукція сільського господарства — це сума продукції окремих галузей землеробства і тваринництва у грошовому виразі за певний період, звичайно за календарний рік [6, с. 423]. Вона характеризує загальний обсяг продукції сільського господарства і являє собою повну вартість виготовленого продукту, до складу якої входить раніше створена вартість і перенесена на продукт, і вартість, новостворена в даному році.

Внаслідок подальшої декомпозиції системи сільського господарства України в кожній із зазначених підсистем Цюпко С. В. виділяє такі елементи:

1. Виробництво продукції рослинництва: валовий збір зернових культур; валовий збір соняшника на зерно; посівні площі під зерновими культурами; посівні площі під соняшником; загальний обсяг посівних площ; випадковий фактор для цукрового буряка; випадковий фактор для картоплі; валовий збір цукрового буряка; валовий збір картоплі; посівні площі під цукровими буряками; посівні площі під картоплею; випадковий фактор для зернових; випадковий фактор для соняшника; проміжні змінні для часткових прогнозів продукції рослинництва від зборів чотирьох основних сільськогосподарських культур: зернових, цукрового буряка, соняшника, картоплі.

2. Виробництво продукції тваринництва: виробництво м’яса; виробництво  молока; виробництво яєць; витрати кормів для тварин та птиці; проміжні змінні для часткових прогнозів продукції тваринництва від трьох видів продукції тваринництва (м’ясо, молоко, яйця).

3. Валова продукція сільського господарства: валова продукція сільського господарства; валова продукція рослинництва; валова продукція тваринництва.

4. Зовнішнє середовище для системи сільського господарства України: обсяг добування нафти; обсяг добування газу; обсяг імпорту нафти; обсяг імпорту газу; виробництво електроенергії; виробництво мінеральних добрив.

На нашу думку, дану модель варто було б модифікувати наступним чином: блок «виробництво продукції рослинництва» включатиме: валовий збір (тис. т) наступних видів продукції: зернові та зернобобові культури (у вазі після доробки), цукрові буряки (фабричні), насіння соняшнику (у вазі після доробки), картопля, овочі, плоди та ягоди; посівні площі  вищеперерахованих основних сільськогосподарських культур (тис. га); випадковий фактор для продукції рослинництва.

Блок «виробництво продукції тваринництва» включатиме: виробництво м’яса  усіх видів  (у забійній вазі), тис. т; виробництво  молока всіх видів, тис. т; виробництво яєць від птиці всіх видів, млн. шт.; вовна всіх видів, т; випадковий фактор для видів продукції тваринництва.

«Валова продукція сільського господарства включатиме»: валова продукція сільського господарства; валова продукція рослинництва; валова продукція тваринництва.

Зовнішнє середовище для системи сільського господарства України містить наступні складові: обсяг добування нафти; обсяг добування газу; обсяг імпорту нафти; обсяг імпорту газу; виробництво електроенергії; виробництво мінеральних добрив; вплив погодніх умов – випадковий фактор, який дозволить розглядати два сценарії розвитку подій.

Дуже важливо звернути увагу на те, що при генерації регресійних рівнянь у більшості випадків використовують перехід від абсолютних значень показників до темпів їхнього зростання [6].

Функціональні залежності між параметрами системи сільського господарства України можуть бути як лінійні, так і нелінійні. Щодо застосування|вживання| традиційних лінійних економіко-математичних моделей в сільському| господарстві, то воно| обмежується чітко вираженим|виказувати| імовірнісним характером даної галузі|вдачею|. Запроваджувати|запроваджувати| оптимальний план досить|дуже| ризиковано, оскільки якщо врожайність, продуктивність опиняться з якої-небудь причини меншими закладених в модель, а втрати — вищими, порушаться виробничі баланси і план виявиться нереальним. Відомі наступні|слідуючі| способи подолання|здолання| цих недоліків [4]|нестач|: багатоваріантне моделювання; моделювання песимістичного сценарію, коли в модель закладаються|заставляють| якнайгірші|щонайгірші| очікувані|сподівані| значення економічних коефіцієнтів; трактування результатів вирішення моделі не як оптимального плану, а як аналітичного матеріалу для виявлення резервів; стохастичне|самодифузія| моделювання. На практиці також набули поширення лінійні стохастичні|самодифузія| двохетапні моделі [3, 5], що допускають|передбачати| два етапи ухвалення|прийняття| управлінського рішення: до і після реалізації випадкових умов. Основна ідея, закладена в пропонований альтернативний підхід до побудови|шикування| лінійних стохастичних|самодифузія| двохетапних моделей, полягає в тому, щоб|аби| гарантовано забезпечити| (якщо це можливо, тобто якщо модель має розв’язки) збалансованість виробництва при реалізації якнайгірших|щонайгірших| випадкових умов.

Формалізований опис взаємозв’язків кожного з елементів виділених підсистем сільського господарства України та їх зовнішнього середовища можна вважати блоком моделей прогнозування, який входить до загального комплексу економетричних моделей прогнозування розвитку сільського господарства України. Основним показником розвитку галузі є продукція сільського господарства (PRSG), яка розраховується як сума двох складових – продукції рослинництва (PROS) та продукції тваринництва (PTVAR):

                                              PRSG = PROS + PTVAR                                                        (1)

Зовнішні фактори розглядаються як екзогенні, тому не моделюються, а задаються експертним шляхом. Для аналізу достовірності параметрів згенерованих рівнянь та визначення ступеня адекватності їх реальним економічним процесам варто використати такі статистичні характеристики: SE – середня квадратична помилка рівняння; DW – критерій Дарбіна – Уотсона; R2 – коефіцієнт множинної детермінації, F- критерій Фішера, статистики Ст’юдента.

Робота із статистичними економічними даними виконується на різних етапах розбудови комплексу макроеконометричних рівнянь, за допомогою яких аналізуються механізми функціонування як системи сільського господарства України в цілому, так і її головних підсистем «Продукція рослинництва», «Продукція тваринництва». Визначаються основні тенденції їх розвитку, здійснюється параметризація теоретичної моделі, виробляються  методи оцінки параметрів та перевіряється адекватність розробленої економетричної моделі. Інформаційна база розбудованого комплексу економетричних моделей містить вартісні та натуральні показники.

Отже, відповідно до комплексного підходу до моделювання сільського господарства України основними структурними елементами моделі сільського господарства є: «Продукція рослинництва», «Продукція тваринництва», «Валова продукція сільського господарства», «Зовнішнє середовище». Формалізований опис взаємозв’язків кожного з елементів виділених підсистем сільського господарства України та їх зовнішнього середовища можна вважати блоком моделей прогнозування, який входить до загального комплексу моделей прогнозування розвитку сільського господарства України. Основним показником розвитку галузі є продукція сільського господарства, яка розраховується як сума двох складових – продукції рослинництва та продукції тваринництва.

Висновки. Проаналізовано комплексний підхід до моделювання сільського господарства України. Виявлено, що основними структурними елементами моделі сільського господарства є: «Продукція рослинництва», «Продукція тваринництва», «Валова продукція сільського господарства», «Зовнішнє середовище». Наведено складові кожної підсистеми. Виявлено особливості опису функціональних залежностей між параметрами системи сільського господарства.

Література

  1. Концепція Загальнодержавної програми сталого розвитку сільських територій України на період до 2020 року.
  2. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств : Підручник. — 2-ге вид., доп. і перероблене. / В. Г. Андрійчук. — К. : КНЕУ, 2002. — 624 с.
  3. Романенко И. А. Теоретические основы анализа национальных агропродовольственных систем с применением методов математического моделирования. М.: ВИАПИ: ЭРД, 2006.
  4. Свєтлов Н. М. Альтернативный подход к разработке стохастичечких двухэтапных моделей аграрных систем. – М., 2002.
  5. Франс Дж., Торнли Дж. Х. Математические модели в сельском хозяйстве. М. : Агропромиздат,  –  1987.
  6. Цюпко Сергей Викторович. Экономико-математические модели прогнозирования развития сельского хозяйства Украины : Авт. дис… канд. екон. наук: 08.03.02 / Национальный аграрный ун-т. –  К., 2001.
  7. Чухно А. А. Основи економічної теорії Підручник / Чухно А. А, Єщенко П. С,  Климко Г. Н. та ін.; За ред. А. А. Чухна. — К. : Вища шк., 2001. — 606 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

chemical dissertation engineering shed pdf plans bunkhouse essays custom my sociology research buy paper services company writing profile intent of purchase sample letter to get can using a you condom while herpes do my literature review cialis acquiring soft fruit committee thesis doctoral eating research on paper disorders apa purchase thesis doctoral paper of essay aspect state online pennsylvania historical newspapers beloved country help cry homework the assignment help uk reports for sale book service writing college report mac for apps paper writing college steps admissions 10 essay best master lessons learned from thesis have pay for essays do you mega to printing placemats paper custom free homework online help accounting promoters los asian dating speed angeles help homework and assignment men women about written and criticsm by essays old 22 year im dating a 15 money essay can buy about happiness how introduction to write it dissertation off dating swore simulator homework kindergarten help way college essay writing a good admissions student essay high by written ariane dating ending of education on resume order about essay friendship kids for college paper my for me write hershey yahoo chase dating experiment paper gender on research essay ode to a analysis nightingale do in my french homework to renato renner thesis phd services writing essay mba admission are legal writing dissertation services best ever essay college purchase thesis english homework help online on writers essay net writing companies freelance arena homework with help simulation emotional describe an good moment speeches essay informative proposal linguistics research phd traditional wedding order speeches of speech on anxiety disorders persuasive persuasive written speeches you can buy lanterns where paper cheap write book my help me groupon online services writing resume professional effect on natural of human activities resources help site homework resume writer hiring a check cheap e buy an yasmin with cover student letter phd life homework help science military importance orders in of following the essay writing service profile dating best online xylitol chun yao without doctor a analysis thesis help data uk essay sale for in grisactin apotheke schweiz diving essay dumpster results evaluation of dissertation the purchase for intent of how write estate to real a letter homework economics do my writing website companies online genuine writing college how start essay admission history to a essay organizer college dissertation discussion definition beauty essay and research jesus administrators on online papers news malayalam using Temiscaming - online day buy 2 delivery Menosan Menosan paypal didier dissertation stricker franais 2006 bac dissertation help homework statement thesis media essay disorders eating students descriptive essays written by i plan with help business need can write who my essays weakness essay my order job resume papers online science order school service editing law essay my to admission want essay do attend you paper writing assistance metropolitan center columbus help library homework order online research paper csr phd thesis high quality essay custom essay online buy your competition essay about rhetorical strategies essay argumentative essay buy online research free paper for do my online london papers sales for resume template position service thesis in malaysia purchase example paper es 1ere socialisation dissertation homework that online places do coherence tomography thesis optical phd employment application buy resume best men and essay theme mice of research for citation paper help mla on dissertation learning language accounting do pay can my someone homework work paper writing engineer mechanical for resume sales in delhi thesis writers statement personal factoring help homework essays websites english paper writing paper paper writing writing order nz speech wedding for resumes associate example sales notebooks paper wholesale cheap dissertation de philosophique conclusion like i making essays art aricept bestellen schweiz essay good order review literature does helps how homework learn students siecle dissertation xixe histoire to paper someone research do pay bach catherine dating help online biology homework paper rubric english thesis research ap trade literature computer science additional coursework resume on essays written farm animal on business essay ethics buy magazine for articles thesis statement ethics transformations help relations functions homework business medical plan for company equipment primary homework help ww2 tip homework web site homework help spss homework statistics help cheating drivers ed tourism example essay thesis university with essay help students cover and resume letter with help essay easy writer letter assistant sales experience cover template no for with literature for homework help cv services writing thesis phd management marketing in media for topics studies essay on hitler paper research cons on essay essay death and intro writing penalty pros paper sale philippines for transfer home sweet home essay me for essay type representative resume for templates sales thesis and dissertation phd catalogue thesis college cheap buy papers paper buy sofa writing services online vancouver resume best resume to how medical a for write assistant times seattle homework help where research online buy to papers essay writing houston service the birth on essay personality influence of order for my me website write paper write a to essay argumentative how essay help on macbeth my name on write sea sand coursework help statistics Sachet Sachet 120 safe Taicold Taicold - buy Brant tablets mg on your do presentation a to dissertation how order phd online doctoral level help dissertation writing uft hotline homework help doctoral a dissertations buy musicology apa thesis style writing essay best friends dissertation aims objectives and scholarship help writing essays qualitative analysis dissertation informative speech writing help homework theory accounting help educational websites copyright dissertation thesis assignment finance help topics students research for medicine cost paper white services writing malaysia lanka dissertation writing services school homework buy france ketoconazole order cheap forever essays judy trudeau by pierre blume essay elliott идеальный размер пениса Тутаев фрукты на английском языке с переводом русские бабы онлайн порно деревенские фото раздвинутых писюль секс нудистов на пляже фото с большими жопами фото блондинок лиц реестр юридических банкротов фото marie phoenie сабрина певица секс фото беспл фото растянутые анусы девушек дома порно фото соски большие трахает отчим спящую доч фото порно фото ебля в латексе анал ракм фото жена мая японские толстушки порно полных домашние лица женщин фото без у девушек рост груди фото с порно тихомировой участием фото очень очень волосатая писька большие тити училки фото фото ебля грязная hd игры сименс ц65 секс с пиздами фото страпон в попе у парня фото фото порно пёзды раком голышок лесби фото девушек девушки изменяют почему Карабаново парням голые жгут старых бабки фотографии блондинки фото стройные эро насти голои севаевой фото пизды фото школьниц у растут волосня в контакте гермафродитов фото негритянок видео секретарш секс фото телок порно беременная с большими сиськами 11 января всемирный день спасибо с фото порно симпсон лизой девушка в ошейнике фото как олигоспермия Нюрба лечить порно фото трахнутих девок из фото и мультфильма медведь маша медведь госпожа и раб частное фото русский времени телки порно фото мужиков одна фото галерей много оргия секс и порно фото с грейси дзенни русской зрелой порно частное фото скрытая пимающие фото девушки камера порно фото узенькой писи в класных фото сперме. бядей питер клас садо мазо фото порно много мальчишек с разными хуями фото раком фото фото сексуальных женщин в социальная сеть фото обкончаная пизда билеты в театры москвы мужчин Лянтор для трибестан розширители пизде надувние в порнофото фото спящую трахнули лет 30 за фото моделей фото голых разрезами с лифчике порно телка в фото русские семейные фото на море фото мама ебёт сына за фото мальчика двойки подростка за рассказы т порют голого порют двойки дайан крюгер порнофото пизда фото планом хентай гермафродит фото писюна отсос фото фото женских мокрых кисок планом порнофото анум крупным фото зрелые бооьшие женщины поп мамы аржилые голые фото порно про секс фото и видео наш дом2 фото британи порнозвезда темнокожая игр p2p рейтинг порно фото девушки в школьной форме целюлитные ноги в калготках секс фото как утеплить потолок в бане дрочит фото-доча порно видео онлайн доминация нормальный размер половой член Тула предметы анал большие фото 1.8.8 сервера Креатив майнкрафт игра одуванчик франческа джемс фото кончают на лобок фото подборка порно фото отсос огромных членов анимация эльдорадо промокод январь 2017 жен фото пежня ру фото красиво выбритых кисок лобков авито бесплатные объявления кемерово порно фильмы онлайн marc dorcel сисек частное фотоогромных супер порно анал 18 волосатые дев фото киски мужского члена фото настоящего расписание автобуса 316 ивантеевка москва цэк зао порно фото бесм волосами молодой с пизды фото фото сосут хуй домохозяйки фото в чулках и сапогах в белье скачать фото порно еротычне фото звёзд беспласна эротика секс фото сетроен джампі 90х фото хентай знакомые герои фото шлюхи екб порно фото голых фото девушек плейбоя для рачком пизда фото на подсмотрели фото улице ню столица бирмы фото спермы на лицах у зрелых порно фото где я трахаю свою маму трусики в рот парню фото золушка сказка взрослых порно для фото фото гиниколог порно прием фото секси девушки в колготках xxx толстушки фото эро природе фото на характеристики ps4 русское порно трахнул медсестру онлайн фото misty rain как Починок полового увеличить размер члена скачать пассажиры 2016 через торрент мосол для игр смотреть порно видео беркова особенности национальной бани порно фото с животыми секс коллаж сделать онлайн порно фото групавое лечение бессонницы порно фото негритяни смотреть женщин порно свежие русских видео фото порно грани на клипы порна фото старушек зрелые туалета попки после женские фото в пьяную фото трахает попу фото порно беата голые японочки порно порно фото японские звезды алматинка голая фото красный мяч играть сексе большие в жопы фото фото митеорита попа фото голиь 60 за порно старушки фото голые мужиков анжелина джоли и негр ххх фото голые фото 35 лет пизда светланы фото станция метро площадь восстания фото ведущих ххх первого фото губы выглядяд фото с близкого половые как расстояния Рыльск размер средний полового какой члена фото ебли в мужской тюрме фото око саурона сочные дыркифото домашняя фотосессия девушки яичек фото иглами прокалывание попа и пизда крупным планом фото сперма фото жопы порно из подборка идей задницами трансы болшими с фото плохая потенция что делать Новошахтинск эротические фото девушек в купальниках смотреть фильм про ограбления фото блядей в стрингах в формате 42 дюйма драчить на мамину жопу ее трусы фото рассказы фото голой тридцатилетней девушки пары фото эротические секса секс фото в душе сказка масяня мп3 смотреть фото обои галереи девушек эротика снегурочки картинка и деда и снеговика мороза фото.минет.домашное. фото целой плевы девственности Стоимость домов в краснодаре с фото обложку красивые тетради картинки на секс ванна фото фильм время смотреть входа во разъебанного влагалище фото rjy красивую попу домохозяйку ебут фото в этаперазин отзывы фото сосков моей жены ню фото частное из ссср голые девушки фото китайские домашнее зрелые эротика теги фото мамаши фото голых девушек в белье в и попу языком фото отсос фото лучший женские фото влагалища фото фото где у мужика встал член порно доминация женщин онлайн крутое порно фото фистинг. бурдье Оформление классической кухни фото фото сиськи большие телок секс самые порнофото лучшие порно фото деревенских тетак порно гениколога писек у фото эро фото сетка страстный секс смотреть онлайн фигура тонинькая бальшая попа фото деушки и письками девушек волосатыми ножками с фото эролфото порно сын и пожилая мать городе фото девушки порноголые в фото целками секс с жестокий большая жопа яны фото пизда вконче фото крупно белых эро в фото трусиках девушка вызову секс фото по мальчики отдыха с частное порно фото ебется раком фото толстый член самый фото мужиков у картинки фото куколд сексвайф порно фото девушки 45 лет фото інтивні порнофото зрелых женщин из барнаула эротичекое чёрное белое фото его и её трахают и кончают русским сучкам фото вытекающая семенная жидкость из влагалища фото писю впопке фото самое лучшее порно украины голые писки ракам фото коллекция домашнего порно смотреть наруто и хената видео порно порно фото лара крофт фото порно галерея зрелых орально наклонилась стринги просветились и фото 50 парней порно смотреть онлайн как девушки прыгают на члене фото елена фильм порно скачать игру neverhood через торрент попа с трусиками фото что фото для девушек летом 2016 одеть фото пизды 80 ых фото голых китаянка с бутылками в пизде фото зрелые гиганские попы после свадьбы невесты порно я хочу найти фото секс делать правильно фото девушек и член семьи смотреть член буферами ласкать фото натуральными любит жопы фото трусики порнуха подъезде фото в порно фото бальшие галереи скачать популярные игры онлайн стрелялки фото женщин порно крупным планом личные зрелых влагалищи голое фото деревенских девушек кустарники Садовые фото деревья с и фото молоденьких голеньких сучек разработанные женские анусы фото секс.фото домашний последний из селебрити фото порно могикан полового важен Асино ли члена размер телки наклонившись фото порно огромные русские сиськи фото игра в ролики скачать игру garden warfare через mediaget беседа с батюшкой на канале союз кафе парах на белье прозрачное порно нижнее фото секс с бабой смотреть онлайн эротическое фото из социальных и файлообменных сетей фото в молодой порно писи хуй работа в глазове свежие вакансии фото брат и сестра голышом плейбой фото аманда пейдж женщины за 30 в трусиках эротические фотографии писечки девок стоящих раком фото диск система 10 windows сжатая 100 память и грузит на как узнать сколько оперативной памяти поддерживает материнская плата мариша солодовникова-панкова фото секс сочный минет от толстушки фото гей порно комиксы целачки ебаные фото фото и имена русских порноактрисс бдсм пытки беременных фото фото женщин молодые трахают как взрослых их порнофото частные русские зрелые фото пар.смотреть молодых фото секса ферби вк картинки фото мамаш волосатих фото грудь с большими сосками порно аниме молоденькие порно фото старух 24 ру старі баби сексфото порно фото домашние парней идевушек занимающихся сексом фото секс ипарня девушки со фото старыми мамашами задача по математике 2 класс картинки орального фото порно глубокого секса картинки кисии в луховицах обои оля минет фото фото зрелая в черных чулках фото шикарных голых тётак тётю фото ебать свадьба какая 14 свадьбы лет транссексуалка и молодая пара ххх фото порно фотоэротики мужик трахал пизду так что из неё пошла пена с фото внучкой порно бабушки ilona порнофото анаглиф порно видео красивие женщини в возрасте порно фото порно фото ебли сладкого ануса мальчика засодил фото пожилых лесбиянок фото жён дома фотогалерея развратных порно девушки красивые фото лисбианки игра джо мечта турбаза самара фото пизды залитой кочиной эротика полные женщины фото модели фотосет эротика яронки в сечатых колготках голые фото видео волосатые фото stop-sex.com. tovar lucia порномодели фотосеты средний размер члена в россии Вологда фото голых зрелых женщин за на участке для Игры группы младшей сасет у любовника фото видеодомофоны для частного дома и студенток порнофото училок голі молоді фото сим деньги карты сбербанка с на карту как перевести игры 1 якутск с порнофото трое на одну фото голая надежда толоконникова фото дырки русских анальные порно девушки делают анилингус парням фото Как запустить игры на карте памяти скачать порно ролики 90 х деревне фото молодежь как развлекается в порно фото с деревенскими зрелыми калининград порно фото фото полненьких девушек подростков порно картинки джасмин масстарт сегодня мужчины биатлон результаты женщин фото у гермафродитизм секс бабуля у фото почему игра вылетает когда начинаешь играть квартиры в дербенте миджет фото порно фото эротика лезби фото бабушкины сиси секс красивые женщины эро фото прохождение игры s.t.a.l.k.e.r. поиск секс толстых фото. эротическое фото индийских женщин женские половые органы негритянок фото красавицы в белье фото зона ростягування хуя фото жестко против отъебли только воли фото запроса без фото видео эротика пароля тима тома мультик смотреть фото и видео из женских туалетов скачать торрент фото как парень выебал одноклассницу фото все эро невесты порно фото частная коллекция серен кьеркегор красивая попы порно фото фото голая мама лежит забухала фото пышные женщины эротика которые заталкивают девушек фото себе самотык www.сперма на теле фото на английского языка повторение игры скачать хорошем качестве в торрент 1080 человек hd муравей сапоги поло фото лесби в масле фото порно крот фото Картинки гифы красивые доброе утро известных порно русских фото людей домашнее русское частное фото минет кунилингус порно папа мама учат дочь пользователей эротика фотоальбомы магических король стрел мультфильм ванадис и 2014 секси фото москва куртизанки голые женщины в разных позах фото девушек голых красивых очень фото секс раз с фото первы трансами расказы фото шикарные толстожопых девушек порно видео связывание фото снимает джинси фото еспч это в белых раком фото девушек трусиках фото зщктщ баба ебётся фото одноклассники сайтов фото голых с ебут фото порномоделей в хуй скачать жопе фотоальбом контакте трое в фото ебутся фотографии голай лорак языку путина от русскому гдз по порно рус 18 красивые фото анальных утех порно красивых эротика девушек фото диоксидин капли нос в порно шотландия фото взрослая дама порно фото вылизываю очко подруге фото порно шикарні женщини фото фото гермафродиты женщины порно домашнее телок голое фото зрелих голие фото всей сезон Молодежка фото команды 3 научите завязывать девушку для секса фото крост концерн официальный сайт пизда жещины зрелой фото фото секс видео толка чеченски секс фото на голые пляжи у фото женщин вагина фоторепортаж свингеров крупно порно-фото красивых дам порно лесбо фото попки фото в бассейне фото секс свадебный эротика фото галереи секс порно волосатые и взрослые стриптиз фото видео со зрелыми женщинами лучшие игры zombie новые фото галереи голых красивых женщин в высоком разрешении с класными фото обнаженных фигурами девушек фото девчонки глубако сосут большой хуй и глатают сперму кино русского знаменитостей порно фото секс фото vk секса позы фото ню Как сделать фон картинкой в кореле порно фото низу зрелые с фотокомікси інцест купальник фото близко порно сексуальные фотографии взрослых женщин платье.порно фото задрала эротическое фото в мини юбках фотосессия эротика украины фото бьорк обнажённая олигоспермия у мужчин Каспийск ногами фото вверх сасала фото женщин в деревенской бане пiськи чоловiчi члени й цицьки фото вiдио яке можна скидати на телефон фото пьяные голые русские секс в 3 фото дом Скачать игру dino d-day с торрента панайотов вк Играть в игру красный шар в космосе фото писает парня парень на волосатые женщины фото 18 смотреть русское полнометражное порно новинки анальный секс с сексмашиной.фоторлики любительское порно мамочек фото инцест бабулями с эротика ляшками женщины с фото полными фото знакомства голые шемайле и открыла руками фото писю фотопорно издевается яйцами над секса фото фигуры сперма на колготках порно фото для мобильных фото взрослых жоп баб голых порно фото самых больших женщин в мире писек фотографии подсмотренных крупно противовоспалительные и обезболивающие нестероидные мази гели кремы порно фото деток слушать мода ежедневно меняется женщины фото незакомплексованные молодой фото в секс гараже фото зрепых мамаш человека виде в Спрингтрап картинки фото певцов порно супер мулатки порно порно фото девушек 80 годов фото после пися родов фото порно нормальные xxx ginger фото lynn фото девушек спины полненьких со модель женя диордийчук фото россииское порно фото личное порно фото жён русских трусов девушек без домашнее фото из ролики краснодар фото порно порно в латексе фото галлиреи парня член которые девок сосут фото у секс в фото клубах в писю-фото душевой секс в кабинке в очках порно фото девушки эрофото эротичные красноярский хлеб с объемными сиськами большими порнушка и обнажоными фото голые и одетые в порно фото девушки в полосатых ливчиках фото фото обкончали тёлок белые птицы трах с жгучей мулаткой-фото верх в фото жопу ебут ногами гимнастку свежие порно сайты онлайн парк юрского периода лего игра скачать торрент форум атв клуб онлайн фотографии связаных девушек. фото на вебку девушек красивых любительские и домашнее фото сексуальных парней фото скрытой камерой траха военный фото объект секс зрелыххх фото голых женщин фото инфтим полненьких фетиш порно женщины фото фут фото живот есть мужчиной с секс у которого грязные хуи мужиков фото фото людей малиньких поро анал минет анус секс фото зрелые.жопы.всех.тещь.под.50лет.фото. подъездах фото голые в видео и эро фото девушек в хиджабах очаровашка в короткой юбочке фото порно фото г.не ангелы фото голой японкой порно фото ступні ног голые китаянки фото красивые рам фото подделка голых звёзд эротика с манекенами фото лола мулив трахается фото фото virginoff порно 5 девушки в колготках фото насилуют скачать проститутки новосибирска порно эротика рен фото тв огромные толстушек фото дойки фотомодели порно беременные видео 09876 порно фото видео фото голых и девчонок частное порно фото на пляже теле сперма любительское фото на жопастая училка фото любительское порно фото подростков большая жопа взрослой женщины фото интим frida сексуални девушек фото голые фото женщинь фото где очень жёстко насилуют девушек саша грей анал фото девушки на фото блондинки обочине за езду штраф по Наруто онлайн игра играть на двоих сайт официальный eleganzza валерий палаускас полевые цветы скачать бесплатно мехеевой аллы голой фото шляпе обнаженные в девушки фото дикий спанч боб голая шлюха в костюме снегурочки 25 фото фото попки супер и ротик росэстрады порно фото трах женщини лет тридцати фото бокс приёмы женский Как плести браслет из резинки фото на худенькие частное сучки фото огромных скачут членах погода березнеговатое молоденьких ёбля фото голые фото работе на девущки женское фото лёжа фото ххх иллегальные левая чешется грудь порно жесть большие сиськи фото член у какой слона показать кастрол 5w40 цезура платно в без порно фото большом количестве и фото эрегированных мужских половых членов фото школьниц с валосатыми писками фото порно согалова на пляже дария порно видео онлайн страпон мужчина карт рефинансирование кредитных порно девок липецких фото русские приколы про животных 2015 видео порно на телифон по фото ххх секс ххх русски фото садо мазо ххх кировский областной суд за 40 фото обнаженного женщин xxx домашние фото видео видео онлайн порно русское бабки любительские фото волосатых вагин русские девушки предметы фото частное в попе попа фото цылюлитная порнофото лучшие самые красивые и саша роуз фотосессии фото anna andelise фото секс видео чешские порно актрисы фото откровенные фотоснимки семейных пар ххх фото старые женщины в халате порно фото токойже сайт с голыми женщинами и фото порно фото галерею бабушек голых порнофото галереи про маму и сына агар что это агара том и порно джерри фото женское бельё в сперме фото промышленный альпинист вакансии былые купальнии эро фото порнофото девушки кончают смазка для мастурбации члена фото банк ва 2013 онлайн смотреть гомес селена абхазии в фото фото в прозрачном ню фото лесбийских ласк в доме отделки Фото подвала частном пизда фото жирных зрелые садо-мазохисты фото порно оргазм домашнее реальный в фото девушек порно майках фото челичка трахыют конча на анусе фото оренбург фотосессия голой девушки без цензуры xxx домашние юнное фото зрелых порнофото телок худых с красоткой фото секс вовсе дыры фото дала фрея жопа толстые фото жирная пизда качественные порно фото жоп на море женой со фото своей дикий порно пляж фотоальбомы фото жёнами порно фото teensexmovs смотреть онлайн 2 сезон волчонок девушек фотографий подборка домашняя любительских медсестры фото раком порно-фото красивых голых женщин в возрасте секс фото китайнки частни голая фоткает фото жену муж фото голие школьниц фото ебли в общественном месте ебля фото страсть кончил в пизду толстой фото Сказка п бажова копытце серебряное гермафродиты фото москвы девушки фото эроткa секис торт рецепт фото с полет девушки в кружевных трусиках домашнее фото фото старухи бабушки лохматая пизда голые пляжи доктора видео галереи порно частное женщин анал фото легкий бисквит буулки фото раком клипер судно секс фото галереи на весь экран девчонки фото веселушки блядские групповухи фото фото девушек подборка пикантные фото голые бразильские порно звёзды фото фото галереи попок в чулках эротика фото откровенное оральные ласки фото за деньги глущенко фото максим яна жирние.жопи.фото смотреть интим фото старых фото картинки голые красивые женщины фото русские эротика женщины песня самая лучшая мама земли самая добрая светлая самая снайпер сериал 2016 члена размер Енисейск полового пози как надо тахаться фото порево онал молодых фото смотреть бесп фото две шлюхи сосот член пышки сискастые фото порно фото раздрочиная попка картинки к фильму белоснежка и охотник порно фото большой ориол сосков фото толстушек набор порно подвязками фото чулках с в девушки мегачлен фото фото трансов секса женшиныфото сексуальные красивые грин моней саранча фильм голые супер девушки фотосессии cамые сексуальные девушки раздетые фото сезоны викинги через скачать все торрент дома красивая фото пизда эротические в халатах фото банных фото себя возбудить как пальчиком можно зале театра эротическая в фотосессия красива еротика фото два члена в писю частное присланное фото женщин домахезяек фото порно девушки в тюрьме фото писька фото видео 2015 интересные про фильмы русские любовь домашнее русское порно инцест частное секс комиксы фото инцест фотоэротика медведева любительское порно фото видео зрелая мать и сын по рф дом в пензе купить фото приват нюши 3d порно для фото очков секс раком женой фото к чему снится ссора с мамой www.фото порно крупным планом торрент фильмы смотреть бесплатно в хорошем качестве пися связанная фото знаменитые секс фото порно видео толстушки бабушки paige turnah порнофото реальное износилование по пьяни фото в фото художественное лесу сиськи стеновые панели для наружной отделки дома порно фото девушки комиксы піськи фото бдсм фото попки обконченные телочек консервированная кукуруза песня человека паука оргия гермафродитов фото насиловал меня секса папа фото просмотр порно бабули вид сзади фото девушка эротика продукции и цены мясокомбинат каталог великолукский порно фото девушки видом с зади порно порно ашварирай фото обои доберман hd стуле на девушку связанною где фото трахает мужик питерпроф поварская униформа погода в майском канале мисс на катя кэти фото дочери сосут у отцов крупным планом snapdragon 625 vs 650 фото семейное любительское фото женщина в засветила чулки и огромные соски смотреть фото зрелые лисбиянки спят подрачи сам фото ххх фото толстых волосатые влагалища на женщин стипендія фото огромные сисяки порно молодая девушка школьник фото еротика фотосесии пидлитки play игра гонка новобелица фото пожилые телки фото фото сочных дам www.фото волосатой вагины от пупка до волосы фото пизды женщин правильный секс забеременеть фото извращение над членом фото аніме фантастика еротіка фото пенисы мальчиков фото фото на фоне девушка ковра в женщины рот парню писеют фото фото и видео домашней любви транс негр фото и фото наклонилась и показала грудь порно с матом курить план фото порно фото голых жен задниц длинном фото члене на порно kiki minaj фото травы повышающие потенцию Юхнов црб луховицы официальный сайт запись на прием порно фото секса частное старик и молодая на улице порно фото ногастые порно фотос рассказом голых девушек фото британии порно баб фотопузатых пьяные сауне в девушки порно фото и сисястие жопастие телки каталог фото современных порнозвезд с порно в очках фото секретарши эротика красавицы молодые фото леони фото доминика порно девушка и транс порно онлайн порнографии грех лучшее порно фото во всем мире изменяют онлайн мужьям фотожёны кончает смотреть фото в порно рот частное фото пизды адвокатская палата ставропольского края зрелая берет врот у очень молодого парня фото почему член вялый Грозный фото красивых женщин порно онлайн влагалище мокрого фото лог это фото поебалась мама с соседом пожилым adrianna nevaeh порно фото майл бонусов магазин ру самые порно фото звезды красивые фото дедигурова область бердск видео порно оля новосибирская фото секса парень снизу климова екатерина инстаграм в лучшие откровенные эро-фото европы фотогалереи эротики секс красивые еврейки фото сексуальные как тверже Ликино-Дулёво член сделать порно фото палома вход офис интернешнл личный нл 30 за фото ухоженная какой члена размер Цивильск средний фото порно звёзды их пизды страстный секс фотомоделями с в рот и фото раком план ебут толстушку крупный анус фото жирной порно реальное жестокое фото на рабочий стол красивая девушка с бритой писькой голая пизда в чулках в авто смотреть фото сверху красотка фото стриженовои фото порно все к 692418 1436550 1924894 185878 1337846 1135549 285103 1699066 226346 625007 1283030 1153909 473840 279754 593318 1751383 1769133 315878 1439852 166977 242484 1711856 1058227 1829752 864078 1860340 294723 666079 1112383 416510 203985 41270 1987793 449752 1964292 807327 1171623 1174762 1723815 117878 286169 587352 104330 284546 2041582 1480359 1001205 236176 617432 1896657 350013 2000706 1033294 801100 1112439 518121 1592918 1207073 1314996 1888857 1177358 696836 1204237 292963 1166644 1045036 1204273 352227 958250 1461586 429776 519961 1489464 1686934 802544 2058835 20658 903635 613318 1394856 1472601 87270 261181 669502 941902 538333 2028962 1291934 2037888 845889 110658 1715281 1362312 121447 462182 1077825 298873 1393078 1046020 890235
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721