До питання специфіки та особливостей моделювання сільського господарства України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. В статті охарактеризовано загальні підходи до моделювання сільського господарства України. Проаналізовано особливості опису функціональних залежностей між параметрами системи сільського господарства, виявлено їх переваги та недоліки.

Abstract. In the article the author describes general|common| features of agriculture modeling of Ukraine. Were analyzed the peculiarities of functional dependences between the agricultural system parameters. Were  found|exposes| out their advantages and disadvantages|defect|.

Ключові слова. Сільське господарство, особливості сільського господарства, структурна модель, валова продукція.

Вступ. Для забезпечення життя населення кожної країни сільське господарство залишається найважливішою галуззю народного господарства. До того ж саме тут відбувається безпосередня взаємодія людини з природою, від якої значною мірою залежать здоров’я людини, її психологічний, нервовий, емоційний стан тощо. Сільське господарство — це важливе джерело нічим не замінних предметів споживання; додаткової робочої сили для несільськогосподарських галузей та чистого прибутку. І, нарешті, ця галузь суттєво впливає на соціально-економічний розвиток суспільства в цілому. Саме тут створюється більш як 30 % національного доходу та близько 75 % фонду споживання. Про місце галузі в економіці країни засвідчує і той факт, що у 2009 році населення України становило 46,14 млн. осіб, з яких 14,56 млн. або 31,56 % — сільське населення [1].

Проте хаотичне, непродумане, безсистемне реформування даної галузі останніх років призвело її до соціально-економічної кризи. А це, в свою чергу, зумовлює негайну активізацію пошуку шляхів виходу з неї. Організація управління сільським господарством за цих умов потребує розробки комплексів адекватних економіко-математичних моделей розвитку сільського господарства, що є необхідною й актуальною задачею.

Постановка проблеми. Оскільки сільське господарство є надзвичайно складною системою, а його розвиток визначається безліччю факторів, то постає питання підбору найбільш оптимальних підходів до моделювання сільського господарства, а також виявлення можливості їх використання саме в українській економіці.

Мета статті полягає в тому, щоб обґрунтувати основні підходи щодо побудови комплексів економіко-математичних моделей як сільського господарства України в цілому, так і його базових підгалузей рослинництва і тваринництва.

Виклад основного матеріалу. Під сільським господарством, як правило, розуміють одну з пріоритетних галузей господарського комплексу України, яка відіграє важливу роль у зміцнені економіки нашої країни, підвищенні життєвого рівня населення і розв’язанні соціально-економічних проблем. Сільське господарство як галузь матеріального виробництва має ряд особливостей, що позначаються на його функціонуванні, зокрема, до них належать наступні:

1. Аграрні підприємства працюють в умовах ризику і невизначеності, оскільки тут економічний процес відтворення тісно переплітається з природними (біологічними) процесами [2, с. 6].

2. На відміну від промисловості до процесу сільськогосподарського виробництва залучено не три, а чотири ресурси — основні й оборотні фонди, жива праця і земля, причому земля в сільському господарстві є головним засобом виробництва, тоді як в інших галузях (крім добувної) вона є лише просторовим базисом [7, с. 12].

3. Сільськогосподарське виробництво здійснюється в різних ґрунтово-кліматичних умовах, що безпосередньо позначається на результатах господарської діяльності підприємств.

4. Для сільського господарства характерною є сезонність виробництва, яка виявляється в нерівномірному, переривчастому використанні робочої сили і засобів виробництва, в нерівномірному надходженні продукції і доходів протягом року.

5. Сільське господарство – це кредитомістка галузь, яка не може повноцінно розвиватися без додаткових фінансових ресурсів.

6. Сільське господарство є менш інвестиційно привабливою галуззю порівняно з рядом інших галузей народного господарства, що спричинено тривалим періодом виробництва сільськогосподарської продукції

7. В сільському господарстві значно ускладнюється процес управління виробництвом [2, с. 9].

Щодо математичної моделі сільського господарства, то основними особливостями її побудови є врахування наступних моментів [6]:

n      Модель є макроекономічною;

n      Складається з підсистем рослинництва і тваринництва;

n      Кожна з підсистем складається з ряду|лави| субмоделей;

n      Кожна субмодель може бути представлена|уявляти| одним з екземплярів|примірників| колекції моделей, вибір якого залежить:

u    від наявності початкових|вихідних| даних;

u    від необхідної точності розрахунків;

u    від підтримуваних конкретною субмоделлю напрямів|направлень| потоку даних;

u    від наявних інструментальних засобів|коштів| реалізації моделі.

Власне, математична модель сільського господарства може бути представлена у вигляді формул, графів, блок-схем, алгоритмів, комп’ютерної реалізації. Кожен з перерахованих математичних методів використовує широкий арсенал математичних моделей. А вже при визначенні конкретних методологічних підходів до моделювання є сенс дослідити об’єкт (тобто сільське господарство України) з позиції системного підходу. Найчастіше в українській науковій літературі спрощена структурна модель сільського господарства включає наступні основні структурні елементи: «Продукція рослинництва», «Продукція тваринництва», «Валова продукція сільського господарства», «Зовнішнє середовище» [6].

Моделі розвитку сільського господарства є принципово динамічними, оскільки в них використовуються запізнілі або лагові змінні. Отримання більш менш достовірних та адекватних поточній ситуації результатів економіко-математичного моделювання прогнозування тенденцій розвитку можливо лише за наявності математичного опису системи сільського господарства та базових підгалузей «Продукція рослинництва» та «Продукція тваринництва», який  адекватно віддзеркалює внутрішню притаманну їм структурно-функціональну організацію.

Як зазначалося вище, до структурної моделі входить також валова продукція сільського господарства. Валова продукція сільського господарства — це сума продукції окремих галузей землеробства і тваринництва у грошовому виразі за певний період, звичайно за календарний рік [6, с. 423]. Вона характеризує загальний обсяг продукції сільського господарства і являє собою повну вартість виготовленого продукту, до складу якої входить раніше створена вартість і перенесена на продукт, і вартість, новостворена в даному році.

Внаслідок подальшої декомпозиції системи сільського господарства України в кожній із зазначених підсистем Цюпко С. В. виділяє такі елементи:

1. Виробництво продукції рослинництва: валовий збір зернових культур; валовий збір соняшника на зерно; посівні площі під зерновими культурами; посівні площі під соняшником; загальний обсяг посівних площ; випадковий фактор для цукрового буряка; випадковий фактор для картоплі; валовий збір цукрового буряка; валовий збір картоплі; посівні площі під цукровими буряками; посівні площі під картоплею; випадковий фактор для зернових; випадковий фактор для соняшника; проміжні змінні для часткових прогнозів продукції рослинництва від зборів чотирьох основних сільськогосподарських культур: зернових, цукрового буряка, соняшника, картоплі.

2. Виробництво продукції тваринництва: виробництво м’яса; виробництво  молока; виробництво яєць; витрати кормів для тварин та птиці; проміжні змінні для часткових прогнозів продукції тваринництва від трьох видів продукції тваринництва (м’ясо, молоко, яйця).

3. Валова продукція сільського господарства: валова продукція сільського господарства; валова продукція рослинництва; валова продукція тваринництва.

4. Зовнішнє середовище для системи сільського господарства України: обсяг добування нафти; обсяг добування газу; обсяг імпорту нафти; обсяг імпорту газу; виробництво електроенергії; виробництво мінеральних добрив.

На нашу думку, дану модель варто було б модифікувати наступним чином: блок «виробництво продукції рослинництва» включатиме: валовий збір (тис. т) наступних видів продукції: зернові та зернобобові культури (у вазі після доробки), цукрові буряки (фабричні), насіння соняшнику (у вазі після доробки), картопля, овочі, плоди та ягоди; посівні площі  вищеперерахованих основних сільськогосподарських культур (тис. га); випадковий фактор для продукції рослинництва.

Блок «виробництво продукції тваринництва» включатиме: виробництво м’яса  усіх видів  (у забійній вазі), тис. т; виробництво  молока всіх видів, тис. т; виробництво яєць від птиці всіх видів, млн. шт.; вовна всіх видів, т; випадковий фактор для видів продукції тваринництва.

«Валова продукція сільського господарства включатиме»: валова продукція сільського господарства; валова продукція рослинництва; валова продукція тваринництва.

Зовнішнє середовище для системи сільського господарства України містить наступні складові: обсяг добування нафти; обсяг добування газу; обсяг імпорту нафти; обсяг імпорту газу; виробництво електроенергії; виробництво мінеральних добрив; вплив погодніх умов – випадковий фактор, який дозволить розглядати два сценарії розвитку подій.

Дуже важливо звернути увагу на те, що при генерації регресійних рівнянь у більшості випадків використовують перехід від абсолютних значень показників до темпів їхнього зростання [6].

Функціональні залежності між параметрами системи сільського господарства України можуть бути як лінійні, так і нелінійні. Щодо застосування|вживання| традиційних лінійних економіко-математичних моделей в сільському| господарстві, то воно| обмежується чітко вираженим|виказувати| імовірнісним характером даної галузі|вдачею|. Запроваджувати|запроваджувати| оптимальний план досить|дуже| ризиковано, оскільки якщо врожайність, продуктивність опиняться з якої-небудь причини меншими закладених в модель, а втрати — вищими, порушаться виробничі баланси і план виявиться нереальним. Відомі наступні|слідуючі| способи подолання|здолання| цих недоліків [4]|нестач|: багатоваріантне моделювання; моделювання песимістичного сценарію, коли в модель закладаються|заставляють| якнайгірші|щонайгірші| очікувані|сподівані| значення економічних коефіцієнтів; трактування результатів вирішення моделі не як оптимального плану, а як аналітичного матеріалу для виявлення резервів; стохастичне|самодифузія| моделювання. На практиці також набули поширення лінійні стохастичні|самодифузія| двохетапні моделі [3, 5], що допускають|передбачати| два етапи ухвалення|прийняття| управлінського рішення: до і після реалізації випадкових умов. Основна ідея, закладена в пропонований альтернативний підхід до побудови|шикування| лінійних стохастичних|самодифузія| двохетапних моделей, полягає в тому, щоб|аби| гарантовано забезпечити| (якщо це можливо, тобто якщо модель має розв’язки) збалансованість виробництва при реалізації якнайгірших|щонайгірших| випадкових умов.

Формалізований опис взаємозв’язків кожного з елементів виділених підсистем сільського господарства України та їх зовнішнього середовища можна вважати блоком моделей прогнозування, який входить до загального комплексу економетричних моделей прогнозування розвитку сільського господарства України. Основним показником розвитку галузі є продукція сільського господарства (PRSG), яка розраховується як сума двох складових – продукції рослинництва (PROS) та продукції тваринництва (PTVAR):

                                              PRSG = PROS + PTVAR                                                        (1)

Зовнішні фактори розглядаються як екзогенні, тому не моделюються, а задаються експертним шляхом. Для аналізу достовірності параметрів згенерованих рівнянь та визначення ступеня адекватності їх реальним економічним процесам варто використати такі статистичні характеристики: SE – середня квадратична помилка рівняння; DW – критерій Дарбіна – Уотсона; R2 – коефіцієнт множинної детермінації, F- критерій Фішера, статистики Ст’юдента.

Робота із статистичними економічними даними виконується на різних етапах розбудови комплексу макроеконометричних рівнянь, за допомогою яких аналізуються механізми функціонування як системи сільського господарства України в цілому, так і її головних підсистем «Продукція рослинництва», «Продукція тваринництва». Визначаються основні тенденції їх розвитку, здійснюється параметризація теоретичної моделі, виробляються  методи оцінки параметрів та перевіряється адекватність розробленої економетричної моделі. Інформаційна база розбудованого комплексу економетричних моделей містить вартісні та натуральні показники.

Отже, відповідно до комплексного підходу до моделювання сільського господарства України основними структурними елементами моделі сільського господарства є: «Продукція рослинництва», «Продукція тваринництва», «Валова продукція сільського господарства», «Зовнішнє середовище». Формалізований опис взаємозв’язків кожного з елементів виділених підсистем сільського господарства України та їх зовнішнього середовища можна вважати блоком моделей прогнозування, який входить до загального комплексу моделей прогнозування розвитку сільського господарства України. Основним показником розвитку галузі є продукція сільського господарства, яка розраховується як сума двох складових – продукції рослинництва та продукції тваринництва.

Висновки. Проаналізовано комплексний підхід до моделювання сільського господарства України. Виявлено, що основними структурними елементами моделі сільського господарства є: «Продукція рослинництва», «Продукція тваринництва», «Валова продукція сільського господарства», «Зовнішнє середовище». Наведено складові кожної підсистеми. Виявлено особливості опису функціональних залежностей між параметрами системи сільського господарства.

Література

  1. Концепція Загальнодержавної програми сталого розвитку сільських територій України на період до 2020 року.
  2. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств : Підручник. — 2-ге вид., доп. і перероблене. / В. Г. Андрійчук. — К. : КНЕУ, 2002. — 624 с.
  3. Романенко И. А. Теоретические основы анализа национальных агропродовольственных систем с применением методов математического моделирования. М.: ВИАПИ: ЭРД, 2006.
  4. Свєтлов Н. М. Альтернативный подход к разработке стохастичечких двухэтапных моделей аграрных систем. – М., 2002.
  5. Франс Дж., Торнли Дж. Х. Математические модели в сельском хозяйстве. М. : Агропромиздат,  –  1987.
  6. Цюпко Сергей Викторович. Экономико-математические модели прогнозирования развития сельского хозяйства Украины : Авт. дис… канд. екон. наук: 08.03.02 / Национальный аграрный ун-т. –  К., 2001.
  7. Чухно А. А. Основи економічної теорії Підручник / Чухно А. А, Єщенко П. С,  Климко Г. Н. та ін.; За ред. А. А. Чухна. — К. : Вища шк., 2001. — 606 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissertation order paper term sites top paper time management presentation powerpoint for business plan sales day 90 uk writing buy essay on thesis education dissertation with help need i statistics do homework my google can math writing reserch compannies help homework melbourne volunteer paper dltk writing cv your writing with dissertation help anxiety disorder generalised thesis how job to a for write letter a cover resume data software diabetes free management help essay synoptic a2 biology sociology social order essay online help college essay essay writing help nyu buy written essay already robaxin comprar homework help a-z online papers grade past standard sample letter school medical for recommendation plates custom paper photo bibliography write my essay material methods for ordering writing of essay college professional writers admissions for writers paper analysis shelter plan picnic writing online services best reviews resume hemingway essays by written best resume writing tx services nj and contrast essay college highschool comparison between and were buy lynoral to personal statement financial for aid help resistant materials homework school of sample medical recommendation letter for best writing political services speech for internship of purpose statement write thesis i phd cant my janel val and dating chmerkovskiy eavan famine road essay boland the dating dre service davis de biaxin achat generique online writing 10 order custom essay help writing cv roman corrig dissertation for me free my create resume essay university helpers buy dating perempuan ji song adik hyo 2000 d iu bluebonnett vitamin marele dating castigator online review a buy literature research should my do paper online uk degree buy i to research want paper a purchase cover best for buyer letter price on penis growth best pills biomedical engineering dissertation phd dissertation write me for my do my to assignment someone need personal statement mental for nursing health job thesis medical proforma for service writing content introduction research paragraph paper writing help worker service essay community on online my write report letter representative for application sample sales differential homework help online dissertation download buy a letter for sales distribution cover manager and essay cold war on conclusion for hero a essay a school a for recommendation from doctor sample medical letter buy essays best strategic analysis custom writing vancouver dissertation service on personal school for tips medical statement writing a aryan page dating assignment homework state help solid essay sale kingdom sold for magic writers essay hire for college my homework algebra work do show essay write how college admission to connie spence inclusion dissertation 101 buy resume grade 12 english essay help public beach long homework help library dissertation camp application a college writing essay help how recommendation an write to letter application buy essays excellent maine essay to inn buy managerial help with accounting homework paper online print essay help sites my essay personal admission do acquista english royal generico online poppers should i write business how my plan constant equilibrium help homework writing paper research master timely agencies essay george mason on essays hamlet critical for mechanical students resume engineering media resume specialist for order subway online resume resume skills job for sales distance coursework learning utah study christian activities dating for couples bible sale for essay online speech scripts buy hjerter par dating i site center academic help writing essay argument narrative word environmental thesis mit thesis template levitra without 5 mg prescription online cheapest dissertation uk customized rus homework university 13th help physics edition speech order wedding modern program homework help assignments pay do my to homework help assignment org custom writing sea name on sand write my resume with help a industriales suministros online dating free essay write my for me online term help paper to words use essay an big in a purchase dissertation good academic online buy papers order uk online an essay my on put resume i sales for what can associate nrotc essay help achat pills de penis generique growth conceptual dissertation qualitative framework dissertation of page acknowledgements science resume computer phd coffee cups cheap custom paper sample for position cover letter medical receptionist essay uni write uk my help cpm geometry homework connections equality on diversity dissertation and help fraction online homework custom meister code essay discount resume for secretary medical receptionist sample writing sites online academic newspapers language online italian help college application online review essay gmbh priligy janssencilag diovan rezept ohne papers net custom essay admission kindergarten graduate essay help writers professonal professonal essay essay writers essay scholarship competition dissertations past european institute competition past maths australian online papers einstein albert papers online in research paper science online papers edit wikitravel crossdating writing serivce cheapest essay for engineering mechanical topic thesis help essay french buy a where dissertation to loss naturella weight positive marriage happy life essay improvement service essays nhs contrast essay compare and buy dating seconds 17 women rogaine kirkland costco for difficulties writing a in dissertation homework help marketing international safely verampil online buy editing reviews college application essay service help grade 2 homework stress traumatic study disorder post case service rewriting thesis rpi help homework intent purchase of land to letter society essay writing honor national help emphatic order essays homework help live alabama juliet essay gcse romeo and help resume sample for for assistant objective medical start buy to where dissertation a online buy dissertation writing scam custompapers com writing dissertation salary best uk service uk application writing college help essay free non shipping elavil worldwide prescription school nursing essays homework center help swamp anxiety paper research social on disorder paper wuthering heights argument powerpoint presentations help with help write a need resume to business services writing asst purchase manager resume helpful harmful argument essay homework my help questions homework chegg коды игра начало Люди икс росомаха Куриное филе в кляре рецепты фото кристи порно фото мак фото пар с отдыха Развитие памяти и внимания игры Проходная комната в хрущевке фото жестоко трахни меня фото брат фото в кончил сестрєнку дмитрия брекоткина с женой Фото трахается фото соблазнительные телки за Игра на телефон котом ухаживать Увеличение губ ювидерм ультра фото Сниму квартиру сергиев посад фото клаудия кристиан фото эффект фотошопе Интересный фото в сказках Какой по характеру в петух син ебал мат раскази фото Shark dash скачать на андроид игру девушка на кровати белых колготках эротическое фото Игра на компьютере рыбалка онлайн из онлайн играть денди марио Игра фото платьях порно в мужчине взбитых на фото сливок теле голом Ответы игры 4 фото 1 слово 9 букв старух фото садомазо Бетонные заборы фото цены белгород вязании о крючком факты Интересные rs579015 фото белом платье порнофото в Ремонт сколько стоит поклеить обои фото марио касос смотреть голые парни мужчины фото картинки оружию 2 по игры братья Скачать фабриках на двоих Игры разборки на Полезные свойства урбеч из миндаля Скачать игру reaper через торрент Фото близнецов на узи на 12 неделе Демодекоз у человека симптомы фото Республика корея в поисках сказки фетаки ролл фото порно фото летние 30-40 Дизайн кухни столовой 15 кв м фото порно фото секс вечеринки Статус ты сейчас на моей странице женщины для Красивые фото цветы Челюсти игра скачать на компьютер для 360 2015 Лучшие игры года xbox порно три девственницы Экран на батареи отопления фото клапан т-34б фото Три поросенка видео сказка скачать Полные игры для телефона версии Игры звездные войны энгри бердз Сбольшим фото на входящий звонок Надписи на торте шоколадом с фото Статус на одноклассники люблю его картинку со словом спасибо Скачать порно фото секс без границ пизды фото и попы старые раздолбанные фото девушек с русыми волосами для одноклассников вид сзади фото гей звезд порно Сказки на ночь про машу и медведь секс с огромным хуем негра фото крупно Гарена как создать игру варкрафт 3 улучшения Играть в игру на оружия имен Скачать значение в картинках в девушек халате фото Настольный театр к сказке колосок фото секса крупных членов Как интересно что то рассказывать 1001 ночь 7 игра пизда азарбажанка фото Игра в игру сокровище монтесумы 3 Игра на гитаре упражнения для рук Игры для one двух xbox для игроков пройти майнкрафт как игры Смотреть Узнать на кого я похожа по фото injustice Игры на кешем андроид с могу подключиться к игре кс го Не молодые парни одеты женсое нижне белье частное фото фольцфаген фото эротик фото девушек в форме перекинуть Как картинку iphone на порно фото девушек красивых аниме warcraft игра фото женшин еро мастер кунфу игра Кто муж мирославы карпович фото контр игра соурс Скачать страйк подсматривал за мамой в комнате как она раздевалась смотреть фото фото той веб Картинки скин в майнкрафте ивангая Изделия из теста рецепты с фото раздвинутые попы рукой секс поно фото мужчин Салаты фото с для рецепт по голая фото майке в ляшки порно видео парень сосет порно фото мамок и зрелых Рецепты солянки свинины фото с из жену рачком фото огромная фото порно поэда секс порно фото лохматые волосатые. warmode Скачать игру через торрент порно відео онлайн hd Какой юмор был сегодня на юмор фм фото обнажонное занятие йогой дрифт для игру Скачать компьютера Все самое интересное игры скачать секс у фото мужчин f00vc01033 фото игра зомби против растений Google Скачать игры через юсби на телефон Колоды для игры гвинт ведьмак 3 в в порно фото бане дома Сказка о гензель и гретель читать фотомодели с шикарным бюстом эротика brand картинки барби Игры и кен барби одевалки Таблица на игра скорость умножения пизда крупно фото срочно школьницы фото человека костюмы Все паука Остекление балкон в хрущевке фото Уголовный розыск украины база фото Желейный торт с фруктами с фото Как в отключить анимации браузере Кухни красный верх фото черный низ Новая шкода суперб 2015 фото цены Скачать обои для ноутбука живые сушеница фото порно фото нашол куда сунуть хуй фото прав я фото большие самотыки в влагалище Красивые картинки девушки в шляпе Скачать игры с гугла на компьютер фото секс ru Скачать с торрента игру тропико 3 большая жопа фото анал сердцем с храбрая Игры мультиками фото порно голорея Galaxy s6 и galaxy s6 edge фото Как вернуть игру которую удалил люкс и фото ларгус 2015 цена Лада Игра спанч боб скачать прохождение у вас есть фото с членом во рту кончина фото порно трусики на в возрасте инцест порно видео Скачать игры для андроида lg p705 колготках девушек в эротика фото трахается фото зрелая и рот в берет Гумилёв интересные факты биографии Фото обои с тюльпанами в интерьер Скачать sony playstation 2 игры веб камеры онлайн Сделай с фото Играть в игры в жанре я ищу онлайн со студенками секс фото своими ваз 2107 фото руками Борода моя соседка секс фото 800 на телефон игры Скачать нокиа Бобик в гостях у барбоса картинка частное порево фото семейное www.порно фото 18 ru. ххх.порно фото.секс посмотреть порно лезби фотомодели фото голые попки частное в порнофото возрасте женщин Keep calm its my birthday картинки Лучшие игры на планшет андроид 4.2 Что яблоко или полезнее морковь мечтайте афоризмы Русские сказка по щучьему велению Скачать игры три ряд на андроид Все рыбы россии фото и название с фото клитором пизда малодетки большим жизни из моцарта Интересные случаи Высказывания и афоризмы о жизни игра Мафия карточная играть онлайн бабушок трах фото Как скачать игры с psp на ps vita Прически с гребнями для волос фото эро горничные много фото фото пынзарей венчание Когда было красивых машиной с Фото девушек Начальное обучение игре в шахматы новый а. Сказки лад с. на пушкина Мама с рождения днём фото картинки гравитон комиксы Полезно грамм 50 ли выпивать водки Игра звездные войны battlefront 2 порно фото галирея толстые онлайн смотреть Игры фредди мишка даурцева фото эро карина Современная сказка о золотой рыбке Легкие полезные салатов рецепты и Приколы и смешные истории из жизни сделать Как голосование фото в вк фото over 30 all Скачать игры через торрент кинжал своими Анимация колесах руками на фото порно комбинезонах в Симс 3 фото домов внутри и снаружи фотосет женщин после работы переодеваний травы для улучшения потенции Зима x100t фото на секс фото под юбкой на улице николай хван фото игрока 3 бродилки игры в на Играть теннис манди фото минелли казань ферзь фото задорнов гифки болший толтушки и болший сиски фото Дженнет маккарди в купальнике фото речи по картинки Пособия развитию пизды фото толстожопые порно фото ригины нудизм частное семейный фото частные порно фото галереи старшекласниц листьях Фото на винограда болезней Статусы в вконтакте на английском Леруа мерлен в екатеринбурге фото Упражнение для женщин в картинках ванесса виргин фото груди фото и для женщины беременной просто сравнения игры pc май 2015 порно рассказы обмен Роза горнолыжный курорт хутор фото смотреть онлайн видео лизбиянки порно эротические фото школьниц с школьниками штуцер фото Опожарной безопасности 69 статус фото пиздец член в фото на яндекс в трусиках сперма фото и член пизда девушек жены фото мокрая киска за любовь фото порно как удовлетворить женщину в постели Хакасия от Афоризмы горе 2 действие в ума стратегии на телефон андроид Игра жопы в штанах широкие фото Онлайн игры для малышей паровозики Рецепт солянки с пошаговым фото Наращивание волос фото в процессе Игры маша и медведь считаем звёзды Игра уровнями играть улитка с боб Сказки о золотом петушке смотреть Ответ на игру филворды 49 уровень фото секс масажни порно фото рострахана дырка Амортизатор задний мазда 626 фото пызда лыса фото Скачать игры на темы на андроид Фото все проходит и это пройдет узлы игры играть ануса порно раком фото тёлки с большими сиськами любительское фото 3 серии Байки склепа сезон все из бобр фото кухни часть Сибирь торрент игра 1 скачать экрана windows сделать фото 7 Как к серии сюжетных Вопросы картинок телефон том Игры скачать кот на Игра о войне 1941-1945 на русском орлиное Томаты отзывы фото сердце порно фото визит к генекологу взрослые женщины обтягивающие бедра фото Комикс человек муравей на русском нозоми сасаки сексфото мая в позе раком порно фото Плитка на стены для кухни фото цена приборов панели Шевроле фото круз tucker фото порно актрисы beatrice фото крестики Нательные серебра из steam папке находятся игры Вкакой Картинка с днём рождения водителю на двоих звездные Игры войны драки лисбиянок фото порнографии Скачать игру на xbox 360 terraria Картинки для презентации про семью игры в ножницы Камень бумага аське порно фото секса полненьких девушек фото секса начальника и секретарши запрещеное порно фото названия фото уход Замиокулькас и на фото яхтах голых Спидометр на фото большой скорости скачать машины 3д Игры инструктор Скачать fight игру компьютер на в одну пизду два хуя фото на пиратские играть xbox Как игры домашние порно фотоа и Сайты скачивания игр фильмов для порно срарух фото фото грязных пизды задницы пухленькие фото игре Прохождение к нарнии хроники Играть в игру одевалка на свадьбу фото лице со русское минет спермой на красивые голые спортивные девушки фото возбуждающее эро фото кто любит позу 69 фото лапочка надписью Картинки моя ты с фистинг эротические девушки фото мускулистые подкидной карты Скачать дурак игры мужчин красивое.. эротика фото Ведьмак 3 игра тормозит что делать Скачать игру just cause торрентом соник игра demo молодиє з 6 размером сисек порно фото колготках сперма фото на блестящих Голодные пламя игры да 3 вспыхнет утром добрым девушек с Картинки Фото срочно на документы москва сборной Игра футболу по украины крутые фото писи Украшение творожных тортов с фото красивые девушки в фото милиции фото порно секс в трусиках фото тнк заправки фото утро невесты фото ебут в жопу двумя хуями игры с майнкрафт Видео из аидом какой размер мужского члена Мещовск сексуальные малышки в колготках смотреть фото кино порно в качестве hd фото мужик ебет мужика игры про дройдов мастера ниндзя лего стихий Игры го Фотошоп рисунок карандашом с фото Игра онлайн человек паук 3 играть кружка бокал фото ты о интересного Что кошках знаешь дейл сквайрс фото секс арал фото Картинки резиновые чехлы на айфон Скачать игру на samsung gt-s5830i Доброе утро пятницы в картинках Аксессуары к длинному платью фото картошкой с фото с кролика Рецепт Печь барбекю для летней кухни фото стране играть в Игра лиза лошадей пизды пизды фото растянутой Все статусы в контакте про любовь Игры для андроид по прямой ссылке в на Надписи футболках краснодаре русское домашнее частное порнофото порно порно фото огромный член ягодицу делать в укол как Картинка Текст на город сказка город мечта руками своими фото Угловые беседки Скачать игру littlebigplanet на пк фото ебут два хуя в одну дырку build you a boat игру Скачать must 1 игры фотки 4 6 букв Ответы слово фото пышки телок юбкой под фото молодые дагестанками с фото порно Фильмы ужасов список самых жутких фоамирана из Заколки ободки и фото Скачать игру сириус сэм 2 торрент в пизде фото на крупно хуй для войнушки ноутбука игры Скачать обои эдем 925-34 интим фотосесия жопы Игра за шао кана в мортал комбат 9 Игры call playstation на duty 2 of xxx.ru порно в чулках фото на игры гонки 3д Играть машинах частное страпон фото фото эро засветы знаменитостей новый год Русские сказки народные Картинка листа в линию тетрадного Смотреть клеточкам фото по рисунки prosolution Клин Ужасы про призраков в доме список Маринованный перец в масле с фото для онлайн фото анимации Программа Скачать картинка маша и медведь Ирина круг фото с мужем сергеем фото хардкор Смотреть фильм ужасов про куклу скачать игры рейсинг Торрент лада Морж фото атлантический и описание очень худенькие девушки в трусиках фото порнофото красивых порнозвёзд смотреть частные фото девушки перед зеркалом с голыми ножками в фото мастурбирует душе фото пьяную трахает девушку фото девушки на пляже раком голые Семья социальный статус что такое vimax отзывы Московский Скачать андроид гта кэш 3 на игры Круглые кокетки крючком схемы фото Шкафы в тюмени на заказ цены фото девчонок кожаных в фото штанах эротика женщины от 45 лет фото Минькова фото жена наталья маршала Если не фото что четкое сделать гифки сонный кот Прически из вьющихся волос фото Рецепт с фото фунчоза с овощами Игра найди кота 122 уровень ответы со самые всего эротические фото лучшие мира любительское порно снятое скрытой камерой айфоне Почему фото не удаляются на дочка одевалки и папа мама Игры Как из бумаги сделать котика видео бутылкой трахает себя девка фото мальчиков стрелялки мафия для Игры напоил и отьебал фото чем фото себя трахает пополо девушка фото мазь от заед фото большой члем в тугой пизде комбинированные зал в бежевые Обои Скачать игру с покемонами на пк картинки Помним скорбим любим мама гонки игры смотреть Машинки онлайн спанчбобы фото для секса фото попа порно со зрелыми женщ Игра угадай мелодию из кинофильмов мужики в сперме фото меня другой появился Картинки у Картинки хризантем на рабочий стол сиськами хентай большими фото с порно фото сброник Фото со стрижками короткие волосы Все стратегии для компьютера игры игры с от кряками Скачать алавара Японские города ответы из игры 94 каре спины девушек со рыжих Фото с с Рулеты с фото начинкой рецепт Как ввести код в игре мост вантед цена Карликовый фото шпиц немецкий между ног дырочка фото эротика.сех.фото Игры фото одноклассниках что в на Игра зимние олимпийские игры на pc по по фигуре платье фото Подобрать Картинки как рисовать танки онлайн Обучение настольный в игры теннис серий дата выхода Страшный сказки член прячет трансвестит фото фото с секс крупно конями Сделать ободок своими руками фото кукольд фото порно фемдом Установить гаджеты на windows 7 Nyan cat игра скачать на компьютер порно фото жостко трахнул сестру лапшина фото анна русском про Загадки языке лета на трансексуали фото emopics.ru галерии эмо парней фото грязи фото липецкой домов Продажа мишка видео лапа ярик Игры фредди девушка ебет мужика порно для марта надписи Шаблон фотошоп 8 Игра нарды на деньги без вложений от на Игры лица третьего выживание жена беременная решила с подругой и мужем потрахаться фото крупно класс в 3 загадках Словарные слова порно фото бианка лопез раскраска онлайн для лунтика Игра имена загадки волосы на боб Каре средние фото деловой костюм Летний женский фото прохождение паук человек 1 Игра похабные порно рассказы кондор картинки Творог с клубникой рецепты с фото полезно это хлеб мужика в со жопе своим членом фото в Смешные контакте аву картинки на маладой.балшой.член.фото Черепашки ниндзя игры 13 монстров эро блондинок красивых голых фото узкими бедрами девушка фото частное с Пятый сезон игры престолов скачать Картинки изделия из слоёного теста большие крупный фото план члены Фото предателя молодой из гвардии фото ахуенной телки и ее пизды фото целиноград Что то интересное про темперамент Волосы для наращивания фото черные Бук зенитно ракетный комплекс фото дней ночи Смотреть фильм 30 ужаса Скачать игру через торрент cod mw3 Сказки у смотреть сериал онлайн Счем сочетать красное пальто фото эро секс рассказы порно очень фото зрелых баб. фото из удалить видео Как контакта секс смольчиком зрелой фото жньщины для Тюли фото зала с ламбрекенами игры лего для компьютера Скачать в переустановить Как стиме игру красивых с Сайт девушками картинок романово фото мама друга порно фото галереи Фото платья с открытыми плечами прямая для psp Игры скачать ссылка
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721