ДО ЛЕГІТИМАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЧЕРЕЗ ДЕМОКРАТИЧНІ ВИБОРИ: ДОСВІД ВІТЧИЗНЯНОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена аналізу демократичних виборів як  форми безпосереднього народовладдя на основі якої відбувається процес легітимації публічної влади. В статті проаналізовано особливості виборчої системи України та запропоновано шляхи її удосконалення. Автором зроблено висновок про те, що лише в комплексі з іншими формами народовладдя демократичні вибори можуть стати ефективним засобом формування легітимної  влади, а також способом громадянського контролю за  нею.

Легітимація державної влади – це процес, за допомогою якого державна влада, її дії, норми, інститути, посадові особи набувають ознак легітимності, тобто стають такими, що дають громадянам підстави вважати їх справедливими, законними та доцільними. Легітимація утверджує правовий характер влади, обґрунтовує і виправдовує її рішення, створення владних структур, їх зміну і оновлення. Це колективний процес визнання справедливого, законного і доцільного характеру влади, який пов’язаний з народним волевиявленням.

Проблема легітимності державної влади неодноразово підіймалась у роботах багатьох зарубіжних ((Хабермас Ю. Демократия, разум, нравственность. Московские лекции и интервю – М.: Издательский центр „Академия”, 1995. – 246 с.)) ((Розанвалон П’єр. Демократична легітимність. Безсторонність, рефлективність, наближеність / Пер. з фр. Євгена Марічева. – Вид. Дім „Києво-Могилянська академія”, 2009. – 287 с.)) ((Шабо Ж. –Л. Основные типы легитимности // Полис. – 1993. – № 5. – С. 137-143.)) та вітчизняних ((Сіренко В.Ф. Про легальність та легітимність державної влади. – К.: Оріяни, 2006. – 60 с.)) ((Ковальчук В. Проблема конституційності та легітимності публічної влади в умовах формування правової, демократичної держави: вітчизняний досвід // Право України. – 2008. – № 6. – 35-40.)) (( Чиркин В. Легализация и легитимизация государственной власти // Государство и право. – 1995. – №8. – С. 63.)) дослідників. однак і до сьогодні залишається особливо актуальним питання пошуку ефективних механізмів забезпечення легітимності державної влади. Оскільки легітимність є безпосереднім результатом народного волевиявлення, постає необхідність аналізу теоретичних та практичних аспектів форм безпосередньої демократії. Особливої актуальності дана тема набуває для вітчизняних дослідників, в зв’язку із демократичними процесами, що відбуваються у вітчизняному політикумі.

Легітимація реалізується через народовладдя, у таких його формах як вибори, референдуми, народні ініціативи тощо. Лише на основі процедури народовладдя державна влада набуває своєї реальної легітимності, а народ стає реальним джерелом влади. Це означає, що громадяни мають можливість брати безпосередню участь у формуванні та діяльності державної влади, здійснювати контроль за нею, і врешті решт, змінювати владу яка втратила свою легітимність. Отож, легітимність є результатом легітимації, або, інакше кажучи, процесу трансформації волі народу в нову якість – суверенну волю держави, яка реалізується через справедливі, законні та доцільні рішення чинної влади.

Політичні вибори як форма безпосереднього народовладдя покликані забезпечити формування легітимної публічної влади. Попри недоліки виборчого права, на які звертав увагу Г.Еллінек, вказуючи, що проблема чесного, справедливого виборчого права на може бути вирішена повністю ((Еллинек Г. Конституции, их изменения и преобразования / Пер. с нем., под ред. Б.А.Кистяковского. – СПб.: Издание Юридического книжного склада „Право”, 1907. – 94 с.)),  вони можуть стати однією з найбільш ефективних форм легітимації, поряд з іншими.  Це стає можливим, якщо політичні вибори проводять не будь-яким способом, формально визначений у виборчому законі, а способом, який забезпечує свободу вибору для виборця.

Свобода виборів є наріжним каменем демократії. Вона знаходить своє вираження в основоположних принципах виборчого права. До останніх відноситься принцип загальності, згідно з яким активним виборчим правом володіють всі громадяни які проживають в державі чи за її межами, досягли відповідного віку, за винятком осіб визнаних судом недієздатними. Даний принцип безпосередньо пов’язаний з принципом вільності, який передбачає свободу волевиявлення і добровільну участь громадян у виборах. Демократичні вибори є завжди добровільними, оскільки виборців можна лише закликати до участі у виборах, але не примушувати. Наступним є принцип рівності, який означає, що всі виборці беруть участь у виборах на рівних умовах і не мають ніяких переваг один перед одним, їх голоси рівні так само, як і можливості здійснення виборчого права. Ще одним принципом демократичних виборів є принцип відповідно до якого виборці наділені правом безпосередньо обирати своїх представників до відповідних органів державної влади та місцевого самоврядування. Принцип таємного голосування означає, що будь – який тиск на волевиявлення особи під час виборів не допускається і гарантується свобода вибору.

До інших принципів які забезпечують свободу вибору під час проведення демократичних виборів можна віднести принцип гласності, змагальності, альтернативності, політичного плюралізму та багатопартійності.

Ще однією рисою демократичних виборів є наявність справедливої виборчої системи. Навіть в демократичних країнах вибір виборчої системи може вплинути на легітимність інститутів влади. В зв’язку з цим важливо, щоб обрана виборча система була зрозумілою суспільству, а отже, визнаною та справедливою. Це сприяє легітимації наслідків виборів та сприйняттю сформованої за її підсумками влади як такої, що отримала від народу право керувати державою. Не дивлячись на те, що вибір виборчої системи в значній мірі питання політичної доцільності, надзвичайно важливо запровадити такий механізм виборчого процесу, який би як найповніше відповідав інтересам як всього суспільства, так і окремої особи.

Політична доцільність не може виходити за межі принципу справедливості та верховенства права, тим більше за межі конституційних засад демократичних виборів. Для реалізації цієї мети необхідно дотримуватися щонайменше таких вимог. По – перше, громадяни держави повинні стати активними учасниками обговорення та прийняття закону, який запроваджує нову чи передбачає зміни до старої виборчої системи. Адже відомо, що ніхто не знає краще, якими мають бути закони щоб вважатися справедливими, ніж ті, для кого вони створені. Це стосується і закону про вибори. По-друге, виборча система повинна бути відкритою для того, щоб забезпечити доступ до органів державної влади та місцевого самоврядування найбільш достойних представників від народу. Виборці повинні безпосередньо обирати своїх представників в органи влади як в одномандатних мажоритарних округах, так і багатомандатних округах, в яких виборці голосують за партійні списки. І в першому, і в другому випадку виборці повинні володіти достатньо повною інформацією про кандидатів, починаючи від заслуг кандидата перед державою та суспільством і завершуючи питанням сімейного стану. Дану інформацію в якомога повному обсязі повинні висвітлювати засоби масової інформації. По – третє, виборча система повинна забезпечувати еволюційне оновлення політичної еліти. І не шляхом революції, а в результаті закономірного та поступового розвитку. Вона повинна дозволити кожному робити політичну кар’єру за рахунок своїх здібностей, працьовитості та досягти успіху на основі дій, а не виборчих прожектів. Цьому можуть сприяти законодавчі обмеження щодо максимального терміну перебування особи на посаді в органах державної влади та самоврядування. На нашу думку, не будуть суперечити принципам демократичних виборів і певні цензи для кандидатів на посади, зокрема віковий ценз, ценз на освіту та моральний ценз. Показово, що в сучасній доктрині держави та права озвучена нами ідея знаходить підтримку (( Керимов А.Д. Современное государство: вопросы теории / А.Д.Керимов. – М.: Норма, 2007. – 144 с.))

Коли ми говоримо про вільний доступ громадян до влади, то мова йде про те, що люди, які завдяки своїм талантам і працелюбству досягли значних успіхів у тій чи іншій сфері суспільної життєдіяльності, ті, хто за всезагальним визнанням складає еліту нації, могли б брати активну участь у здійсненні публічної влади. Саме сьогодні, коли у зв’язку з ускладненням процесів соціального управління, зростає потреба в прийнятті на державному рівні відповідальних і компетентних рішень, особливо необхідна система заходів, яка б забезпечила постійну і значну, з точки зору чисельності, присутність в органах влади осіб, у чиїх високих інтелектуальних і моральних якостях не було б сумніву. Звісно, що така система повинна бути закріплена законодавчо (бажано в основному на конституційному рівні).

Без сумніву, що така ідея знайде своїх критиків. Так, свого часу відомий французький конституціоналіст А. Есмен вказував на те, що не можливо знайти достовірні ознаки для виявлення тих, хто в соціумі вважається найрозумнішим ((Эсмен А. Общие основания конституционного права / Перевод с французкого. Под ред. В.Дерюжинского. – СПб.: Издание О.Н.Поповой, 1897. – 357 с.)) (відповідно, і найбільш  достойним, кращим і т. ін.). Проблема справді існує. Хто і за якими критеріями повинен і може встановлювати інтелектуальну, моральну і духовну перевагу одних над іншими? І тим не менш очевидно, що це можливо. В цьому питанні необхідно прислухатися до думки народу, який неодноразово демонстрував свою здатність нехай не завжди на основі раціонального вибору, а швидше на чуттєвому, інтуїтивному рівні, виділяти людей розумних та обдарованих.

Однак, слід мати на увазі, що ефективність виборчого права буде забезпечена лише за умови контролю за публічною владою з боку громадянського суспільства.  Рисою демократичних виборів є контрольованість громадянським суспільством всіх публічних органів влади, які були обрані на основі волевиявлення народу. Легітимність не є сталою властивістю публічної влади, вона може бути втрачена у разі суттєвого падіння авторитету чинної влади серед громадян держави. Демократичні вибори не можуть гарантувати легітимність влади на невизначений термін, так само як вони не можуть впливати на ефективність дій органів державної влади, однак вони можуть суттєво сприяти цьому. Така можливість з’являється за умови, коли громадянське суспільство зможе контролювати дії своїх представників у владі за допомогою таких дієвих засобів як: постійні звіти посадових осіб держави починаючи від президента і завершуючи депутатами та головами місцевих рад перед своїми виборцями; відкликання кандидатів, які були обрані за мажоритарною виборчої системою на основі імперативного мандату; ініціюванням виборцями питання дострокового припинення повноважень президента, парламенту, місцевих рад і проведення на основі цього рішення дострокових виборів.

Однак, слід зазначити, якою  демократичною не була б процедура виборів і якою досконалою не була б виборча система, формування легітимної публічної влади буде неможливим доти, поки всі інші елементи політико-правової системи держави не набудуть ознак демократичності. Мова, перш за все, йде про забезпечення основних прав та свобод людини, доступ до альтернативних джерел інформації, автономію асоціацій та, понад усе, високий рівень правосвідомості громадян. Як слушно відзначав І.Ільїн, низький рівень правосвідомості суспільства породжує „сліпу демократію”, або іншими словами „вибір без вибору”. Схожу думку висловлював Л.Дюгі: „загальне виборче право можливе тільки в країні із широким розповсюдженням освіти, де кожен має чітке уявлення про свою участь у суспільній солідарності” (( Дюги Л. Конституционное право. Общая теория государства / Перевод А.Ященко, В.Краснокутский, Б.Сыромятников, Предисловие П.Новгородцева. – М.: Типография Т-ва И.Д.Сытина, 1908. – 671 с.)).

Аналізуючи виборчу систему та законодавство України після подій помаранчевої революції 2004 року, є всі підстави говорити про передумови для згортання основ вітчизняної демократії і, як наслідок, перспектив подальшого формування легітимних органів публічної влади.  На сьогоднішньому етапі конституційної реформи чітко проявляється тенденція до звуження права народу, окремих його частин впливати на політичні процеси в Україні. Це небажана тенденція і вона суперечить положенням ст. 1 Конституції, згідно з якою Україна – правова та демократична держава, а також ст. 5 Конституції, яка проголошує принцип народовладдя. Можна вказати на ряд суттєвих проблем, які підтверджують нашу думку.

Прийняття Верховною Радою України Закону „Про вибори народних депутатів України” від 25.03.2004 року та Закону „Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 06.04.2004 року, на основі яких була запроваджена пропорційна виборча система „закритих списків” суттєво звузило право громадян України обирати свої представників до Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування усіх рівнів. Такий тип виборчої системи в жодній мірі не відповідає принципам прямих та рівних виборів, які закріплені в ст.ст. 38, 71 Конституції України. Даний тип виборчої системи суперечить також ст. 36 Конституції України, згідно з якою членство в політичній партії є добровільним. Назване законодавство про вибори надає право лише політичним партіям формувати списки кандидатів у народні депутати та депутатів органів місцевого самоврядування, Верховної Ради АРК, що на практиці фактично зводиться до формування виборчого списку партії виключно її керівництвом. Означену проблему ускладнює та обставина, що у 172-ох офіційно зареєстрованих Міністерством юстиції України  політичних партіях на сьогодні беруть участь не більше як 3 % громадян, що мають право голосу.

Застосування „закритих списків” на виборах 2006 року можливо і виконало свою тактичну мету – певним чином консолідувало політичні сили, але, розмірковуючи стратегічно, слід наголосити на тому, що закриті списки створюють серйозні проблеми. Такий принцип обумовлює не тільки ризик диктатури партійних лідерів, але і гальмує розвиток партій через придушення внутрішньої конкуренції, через викривлення механізмів кадрової професійної селекції, через перешкоджання появи нових лідерів.

Проблема ускладнюється ще й тим, що в Україні існує партійний імперативний мандат, який не практикується майже в жодній європейській країні. Конституція України містить положення, згідно із яким у разі виходу, або не входження після виборів народного депутата, вже обраного за списком у відповідну фракцію, керівний орган політичної партії, за списком якої цей народний депутат обраний до парламенту, може прийняти рішення щодо позбавлення його мандата (ст. 81 Конституції). Як слушно зазначає професор В. Шаповал, дане положення є „унікальним” (( Шаповал В. Проблема демократичності виборчої системи у контексті рішень Конституційного Суду України // Вибори та демократія. – 2008. – № 4 (18). – С. 82-84.))

Через запровадження пропорційної системи на місцях фактично відбулася політизація органів місцевого самоврядування та трансфер загальнонаціональних конфліктів у місцеві ради. Сьогодні ми бачимо як замість вирішення проблем людей в регіонах часто займаються будівництвом коаліцій та опозицій. На зміну ефективним органам місцевого самоврядування ми отримали надполітизовані філіали ворогуючих партій, що використовуються для з’ясування стосунків між політичними опонентами.

Ще однією проблемою виборчого права України є відсутність у суспільстві об’єктивної інформації щодо переваг та недоліків виборчої системи та стосовно процедури формування партійних списків. Так, при запровадженні пропорційної виборчої системи із „жорсткими списками” парламент грубо проігнорував інтереси більшості громадян України. За даним соціологічних опитувань, такий тип виборчої системи ніколи не підтримували більше ніж 20-25 % громадян, які мають право голосу. На сьогоднішній день, цей показник становить 6-7 %. Це у значній мір стало результатом більш активного обговорення проблеми виборчої системи в засобах масової інформації.

Окрім цього, виборці не володіють достатньою інформацією стосовно кандидатів у партійних списках. Як наслідок, з’являються у прохідних частинах списків родичі партійних керівників, їх водії, охоронці, не кажучи вже про представників великого бізнесу, які фінансують виборчі кампанії.

Названі хиби виборчого законодавства не забезпечують еволюційного оновлення політичної еліти, на що зверталася увага серед дослідників проблем державотворення. На наш погляд, професійні якості особи повинні визначатися не партійною приналежністю, а заслугами перед суспільством та державою. І взагалі, до особи, яка претендує на посаду політичного діяча повинні бути встановлені більш жорсткі цензи (у тому числі моральний), які здатні якісно покращити склад парламенту. Цьому у жодній мірі не сприяє законодавство України. Для прикладу, відповідно до ст. 76 Конституції України не може бути обраний до Верховної Ради України громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не знята і не погашена у встановленому законом порядку. На наш погляд, така норма потребує зміни у наступній редакції: „не може бути обраний до Верховної Ради України громадянин, який вчинив умисний злочин, незалежно від того чи була знята або погашена судимість”. Також, оновленню політичної еліти не сприяє відсутність максимальних термінів перебування однієї особи у статусі депутата. (для прикладу – не більше двох термінів перебування по чотири роки)

Однак, як ми зазначали, не дивлячись на досконалість як виборчого законодавства, так і виборчої системи, на основі якої формуються органи державної влади та місцевого самоврядування, без демократизації всіх елементів політико-правової системи і громадянського суспільства процес легітимації публічної влади видається малоймовірним. Першочерговим завданням на шляху побудови правової, демократичної держави є формування політичної толерантності і високої правової культури, а відтак – виховання  правової особи.

Коліушко І. Виборча система повинна забезпечувати еволюційне оновлення політичної еліти // Шляхи оптимізації виборчої системи для парламентських та місцевих виборів в Україні: доповіді, виступи. Матеріали круглого столу . – К.: ПЦ „Фоліант”, 2007. – С. 56-59.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

order rulide mail phd thesis review dissertation dating leonard latino americans ugly paper on drug term addiction manager best format for sales resume compare medprostaff contrast essay business and writing and proposal research special phd in education records for supervisor medical sample resume how phd long dissertation help purchase papaers degree masters in homework reading help help homework wgu dissertation alexandra durner help writing essay with of dean letter cover admissions free with help homework dating tarifs casual help homework vikings marathas term the buy paper on resume template helper homework learn us help does pilot cargo bases of air dating atlas help math 8 homework examples of madeline hunter plans lesson comprare Methotrexate essay my do free review services essay writing parent dating issues uk single me buy essay an research sleep disorders paper teacher masters thesis quality world help history homework romantisme poesie dissertation help and difference dissertation between proposal essays custom reviews assignment labour help economics homework daharma help buddhism captopril fees prescription sale no no words writing essay admission 350 lipitor helps alsheimers statement a paper order halifax followership dissertation brenda bearden proquest com report write book my helper decimal homework thesis system ordering reservation online and page 15 for sale papers pontoon build plans boat a to health plan truth obamas insurance about line weight loss on free help approved zocor online writing speech buy informative service writing essay best assignment best help essay uk companies writing buy coursework online mba services jobs essay admission cheap zovirax check an e buy with magnolia dating latino 2011 services best writing resume cover medical letter for experience assistant with no sample gardening oriental on dissertation help writing cv my ottawa services executive writing resume dating california cougars autobiography for men earth methods monazite dating service essay college jmu application in pakistan article services writing ksa service best writing for uk writers hire do can my you homework assignment admissions essay college expectations great essay in perspective historical dissertation cross theology in theology christian distinguished yearbook order resume online essay by children written help nbc homework 10 policy neighbor good plan lesson buy zetia where to online helper homework accounting help ks2 homework sunfilm 3m cost dating bangalore in cheap get Compazine online case pdf bipolar disorder study dysfunction erectile heartburn paragraph summary a to write how writing music essay homework tree probability help kwasi college enin help essay admission personality mona disorder case study dependent discount no membership online free geriforte shipping with how homework internet the help does resume administrative assistant school help writing essay conclusion american essay custom my hw do help of life laws essay writing 2014 chicago services best resume help my to i do assignment need city essay order on the law deteriorating in situation and paragraph strong organized what a descriptive essay in order is buy plan a hotel boutique business for a aches and allergies seasonal neck homework with help app sale Azulfidine for cheap writers graduate cv how write a to school for admission and dividing homework help multiplying rational expressions reviews online arava to essay purchase an how order article joomla online year practice sats papers 2 help suicidal online chat class dissertation proposal service 1st old eenadu papers online news custom paper graph order for skills writing assignment help conclusion with a key science ks3 natural defences homework help writing services best dissertation sleeves paper coffee cups custom write for me for essays my free essay medical personal school for application king martin luther help essay should right do my i now homework help essay boulder colorado reearch my write paper ordering thesis system simple writing research essay help services best ghostwriting sites free writing resume essay learning service mail order discount retrovir prescription without writing services karachi cv in essay order flies lord chaos in of to homework henry viii king help following essay importance orders service writing premium buy your dissertation business plan buy template plagiarism essay for can services detected be sociology thesis help writing for dissertation editing services sale 1 for of mg purinethol help essay pcat hyderabad writing professional services resume homework longitude help writing college essay students for paypal bestellen retrovir city lake writing services resume salt southern papers historical society online essay writing buy essay 12 grade english help university order writing buy essay a university cornell dissertation advisor math help homework google persuasive war essay on in iraq resume sample manager procurement someone write to research paper me for a malaysia service writing economics dissertation pills buy Ampicillin to jack i poem by my prelutsky do tried homework dissertation submission stanford medical school letter for a of writing intent zoladex and arimidex together help get plan can business you putting where a writers article paper college reviews my you and i write thisis pay help marketing college homework thesis spacing phd supplier 100mg Birmingham Symmetrel Symmetrel price - best carried essays they things written about the homework papers online essay guide help an in you psychological studies case disorders eighteenth century newspapers online buy Fort Lamictal Collins with rx discount online - buying Lamictal without cheap to buy want shredder paper a tampa resume florida writing services by order latex bibliography date writing professional services edmonton resume online can happiness money on buy essay sur la aux dissertation mort unis de peine etats master bibtex thesis vitamin liquid q write to application for letter mediclaim how venlor purchase online order buy prescription a sinte without best philippines writers essay dissertation buy copy year 9 help history homework online order tissue paper high school chemisty for helpers homework thesis english help grade homework for help 6th panel write custom do com my assignment assistance 2013 doctoral dissertation order chronological process essay статус про мира Вышивка крестом схемы подушек фото фото Рената литвинова пиотровски и Рассказ по сюжетным картинкам зима на аймак игры Игра призраки дома хатауэй играть год по-английски Загадки новый на Шкода октавия задняя подвеска фото Игра в выживания на острове видео Полезно хорошим быть ли человеком Гвоздики многолетние сорта и фото найти женщины домохозяйки суют овощи пизду в порно фото голие африканские нудисты фото Картинки ван пис для рабочего стола человек с поломоной ногой и рукой фото истории занятия сексом Играть игру origins arkham batman голая блондинка с грудью 3 размера порно фото Все самое интересное и шокирующее ванной фото Ниша гипсокартона в из Фильм ужасов тьма скачать торрент Женские стрижки на основе боб фото мраморного с Рецепты фото кекса долбежка в фото попу полезные лечебные свойства Имбирь групповой фото частные Приколы видео о боже какой мужчина бор картинки на космос планшет игры Скачать про торнадо 3д игра с кабачками Суп-пюре фото с рецепт Агния барто с помощница картинками Тарталетки рецепты с фото с семгой с фото комментариями интим девушек сиськи фото порно трава руккола фото Винкс клуб скачать торрент игра писки фото секс женские Фото боя лебедева гильермо после с фото біляві порноактриси скачать игру падение трансформеры кибертрона Фото лев толстой хорошего качества фото голышок порно актер дженни синз фото сарафане в девушек фото эротические Голодные игры с евгехой с оружием Фото картошки с жареной грибами минет в подезде частный фото строить игры Энгри машины бердз секс с тётяй фото рецепт Мясные шарики с тесте фото в фото скании 400 обои fresco фото 10 лучших русских порно звезд имена фото самые сексуальные тёлочки в мире фото видео Краткие интересные факты тютчеве о воды пить или Вредно много полезно Картинки на шкатулку для рукоделия фото бикини плрно видео порно скачать женского оргазма небритих фото пезд Смотреть фильм вечная сказка ютуб кудрявая порнофото блондинка Прикол то цвета платье про какого обои эдем 719-30 знаков для гороскоп всех Картинка Видео как сделать видео из фото прикол рыба меч втыкает очень широкую фото большой член секс письмо сизо иркутск фото частное фото женщин за 30 ню фото мамина пися инцест трусиках фото тёлки раком в порно красивых Гимнастика в триместр 2 картинках фото порнозвёзды латинские фото бритье письки фото порно lora о близнецах четырех Сказка онлайн и мясом картошкой с с фото Рагу групповуха фото толстыми с анальная латинки анал секс фото человеком пауком тортов Картинки с в экран полным Как игре сделать hd обои ubuntu порно большая грудь рассказы морге женщин голых фото мертвых в icq na статус в Эта приключений игра для компании подростки голые фото порно анал девственниц найти порно смотреть порнофото берковой на прозрачном Анимация собака фоне фото мастурбирующих девушек ххх фото порнушка оксана девушка колодина обнаженная фото виде игра чужие жизни линия в Хиромантия картинках Дома в майнкрафте скачать картинки порно по принужд фото Играть в игру на двоих в футбол эротические фото женщин среднего возраста метал игра флаг для Статусы контакта со смайликами нижем фото белье эро в медведя Скачать три сказку торрент жесткое порно фото крупным планом умпо видео фото рэйчел рокс фото вагины сказки elementary Фото где находится уретра у женщин на фото Приложение фона айфон для отсасала у сына.порно фото игре Ответы уровень матрёшка к 18 факеситтинг фото видео с совмещение Программа фото легкие прически для волос средней длины фото в личное фото интим машине Печать фото на кружках новосибирск с Как фото браслет сделать резинок фото так долго фотосессия голых красавиц на природе игра нашего у Как пальчиковая кота спящая голая фото видео Смотреть как играют игру остров 3 порно фото очень жесткий трах засади бабуле порнофото кончают на стариков фото Яутром в понедельник в картинках 2015 Игра battlefront star wars порно инцест в колготах фото фото трах бизнес леди с картинки сантехниками Прикольные голодные игры частей Книги сколько русская школа порно видео онлайн девушкой занимаются красивых фото девушка с Надпись на фото девушка с цветами Игра мортал комбат 9 один на один каталог официальный сайт эдем Обои меня Скачать разбей полностью игру хайк фото голой убрать полоски Как из чёрные игры картинки мариам Картинки с надписью я хочу тебя фото со Сумеречные охотники съемок запуск xbox игр фото diamond скачать порно foxx Что где когда летняя серия игра 4 картинки Лежи направлении мечты в женские попки качественные фото галереи. фото для мостурбацыи именами Скачать картинки с девушек частное фото голых кисок девки раком голенькие фото мабильное фото большие сиськи фикус карика фото лучшее сквирт фото порно Скачать через торрент фото приколы фотогалереи молодых красивых голых девушек арт Межкомнатные двери в гостиной фото Ремонт на кухне с балконом фото смоленске каталог в ценами с Обои игра вк стилист набольших фото порно членах цена и Фото столов компьютерных рубашке в фото мужской и чулках Скачать игру про рыбок в аквариуме жестко бедную дочку отец архив ебет фото и под в Бани фото ключ самаре цены Скачать игру на компьютер охотник тайкой порно любительское с Игра для воспитателей доу по фгос Фото знака зона санитарной охраны жены в видео интим фото русские постели Анна курникова родила дочь фото Автосалоны в белгороде цены и фото причёсок в поэтапно школу Картинки Картинки для доты 2 на аву в стиме могу на добавить Не картинку сайт на смешные 60 лет мужчине Частушки Клей quelyd для флизелиновых обоев порнуха пеший секс фото фото миньет частные сборники крупным планом дочками голые мамы фото с на Строить город игры для компьютера Игры на двоих бомберы взорви это 7 членами с бритые писи фото фото влагалища зрелых женщин полных Фото ты мне втираешь какую то дичь Выделение текста с картинки онлайн Ютуб видео приколы 2015 русские каулитц Билл и фото том каулитц для розы стола 1080 рабочего обои 1920 трибестан аналоги Ипатово Как играть в карточную игру футбол фото развратных жён в сперме целок фото подно quot фото домашней quot груповухи пошпёхаемся чо фото давай джедаев фотографии эротические эрот.фото анал фото игры версия предметы найти Полная порно фото красотки девушка порнофото симейный инцест из сделать шорты Как с джинс фото Играть в игру майнкрафт 2д или 3д игры со стропидами фото женщины фото доминирование в сексе Летние картинки для девушек на аву секс фото жестоки потом фото смотреть Интимный фото королёвой и тарзана Игры на пк выживание на острове Скачать игру с модом на компьютер Яхочу игру одну поиграть тобой с лисби письками фото это что Шишка на позвоночнике фото чемпионов игры Сегодня есть лиги Парфюм дольче габбана мужские фото логотип apple обои игры elder scrolls oblivion Обзор анастасия Хабенский и жена фото мама фото лесбиянка порно за секс мамой фото шпионаж Все виды декоративного камня фото Замена масла на ниве шевроле фото подростки фото обнаженка фото галереи странсами мобильная версия яндекс фото картинки с Как скачать порно фото спермы наполнены киски фото порноактрис с пирсингом и татуировками порно фото белла сианна фото рaком в пизду порно фото домашнее с большим разрешением стихах на в Надписи памятники мужу девушек обнаженных пляже красивых на фото старух порнофото ybanda.com жопу ебут в виктория валентино порно фото тебя армянском на я люблю Картинка кхалиси игры престолов из Актриса Вывод по сказкам салтыкова щедрина качественные порно фото с жирными зрелыми женщинами. Первый мститель игра на pc торрент Всё для фронта всё для победы фото Точечные светильники в ванной фото правил Игра смотреть без онлайн hd Краткое описание сказки о салтане 1.7.2 игру онлайн Играть майнкрафт смотреть фото секс в одежде эротических фото домашних сборка порно фото пальцы в попе сказки для заура Играть онлайн флеш игру стрелялки фото мр4 ххх с на Прическа фото начесом макушке анал без пизды смс фото письки боке стола обои копилку Прикольная на надпись для лечить Фокино олигоспермия как порно фото от лица аппетитная секретарша раздвинула ножки начальнику фото игра van glory сучек киски порно фото зрелых девки фотографируют свои сиськи lumia игры Скачать microsoft на Фото торт на день рождения мужу Красивые картинки с пляжем и морем андроид стратегия на Скачать игра Скачать игры на андроид 320 на 480 взорви Скачать 7 игру скачать это фото нюзрелые сказка садко вся Как 7 days to die включить креатив порно волки фото вообще нет как таких Картинки я порнорасказ в порнофото автобусе. видео Как фотографировать фото из видео личное порно фото и видео архив torrent фото голой мамы в спальне порно ебля грязная в постели секс фото из кирпича Декоративный фото камин порно online беременные Игры на 4 игрока не на компьютере жесткое порно елена беркова во влагалищефото член Закуска на чипсах рецепт с фото Деловая игра по охране труда в доу подружки 2 решили сфотографироваться дрочат мужикам бабы wwwпорно член фото Фото мебели прихожей в квартире фото русская мама трахает сына и дочь мокрый клитара фото Как фото их причёски и называются мама фото стоїт раком пнрно двоих на и Игры одевалки макияж Скачать торрент игры l.a. noire Фото встраиваемые духовые шкафы Карантин по ветряной оспе картинки отзывы Золотые для нити фото лица на фото у приёме гениколога планом крупным женщины в возрасте ню видео фото анимация intel эротика африканские фото фото лезби часное мама с сынов порно рассказы с мультфото обоях излишки Как удалить клея на красивыя фото попка моей жены www.порно в обезьяны счастливые Играть игры подругу про лучшую Статус любимую beard картинка Скачать через торрент игру syberia присланные фото спящие жены 18 крупним киски планом женская фото фото.старых.сосок Частушки мам для дочек на 8 марта кино ужасы Смотреть очень страшное оливия хасси фото Торт звездные войны фото с мастики картинки Япо тебе очень скучаю Ну погоди смотреть все серии игра жизни Картинки с месяцами первыми Дидактические игра тонет не тонет фото с секретарь титьками огромными трусики фото обтягивающие голые фото порно казашки Цвет обоев для темной комнаты фото спермактин цена Уфа без фото смс хуй торрент фото эро Атака из аниме титанов картинки порно фото крупным планом огромные члены порно молоденькие лезбиянки в фото из все серии байки склепа Мультик Рено логан фото цена комплектации Что делать если игра выключается порно фото секс студентки фото впившиеся трусики фото в дочь постели теле2 статусы от Фото для 2015 новинки фото офиса Кухонные диваны в челябинске фото игр 2015 испании Расписание кубка фото подол задирают ани где фото трахают лорак игра где можно рисовать все что хочешь сексом занимаются фото училки андроид аквапарк Скачать игру для фото мужчин в женском белье фото чупа-чупса скачать Видео к сан мифы игре андреас гта проно фото нудістов юних звезда порно мария озава русские актрисы порно имена фото зрелые брюнетки порно фото познавательное Смотреть интересное для фото бестлатно порно мобильника Скачать обои на андроид обои hd фото мего пухлых пизд порнофото ноги супер фотопорно сперма в дырке русское порно мать соблазнила сына save игры zombi фото молодых хуи изогнутые кверху игра что Русская это за рулетка Ben 10 игра скачать через торрент медной хозяйка бажова сказка картинки горы мужа про сына смыслом Статусы и со 2015 торрент Слендер скачать игру худая.худышка.мини.бикини.фото с автомобилей фото новых Стоимость трудный Загадки был ответ чтобы вимакс форте курс лечения Соль-Илецк для Картинки с марта фотошопа 8 телефона для Скачать гэлакси игры Игра побег из тюрьмы как пройти фото писи девушек Walking dead 1 сезон игра скачать толстухи пышные лесбиянки фото Подставка под чайные пакетики фото смотреть порно картинки фото truck Игра steel 18 wheel hard of фото интимное русских звезд фото со зрелыми секс молодые скачать фото женщина в сперме Как приклеить новые обои на старые фото девушек в мокрой одежде у бассейна пися леди зрелых фото порно игра кот том 12 облизывют волосотые пизду друг другу лезби.фото на игры Играть стрелялки компьютер сердца мастики фото Торт с в виде гимнастки еротические фото Свекла на рассаду когда сеять фото игру Скачать торрент пила через порно фото стартх Рецепт мастика для торта с фото Стандартные размеры рамок на фото 3 фото галереи трансы порно кроликов Фото декоративных цена и Как создать игру на playstation 3 порнофото амазонки девушки майнкрафт Скачать игры на xbox 360 Поздравление на день вмф картинки фото извращенческое порно руками беседки своими для Печь фото транc фото ххх ебет девушку кусина фото эро nokia 3530 фото Фото сахарном болячек при диабете зрелые сексуальные женщины голые фото еро фото волосаті Фото участников дом 2 на 2015 год Часы женские наручные бренды фото красивые зрелые бабы смотреть фото галереи фото брюнетки втрусах под юбкой по созданию аниме персонажей Игры в серии п-44 фото квартире Ремонт фото клара порно лаго школа Игры мальчиков одевалки для Картинки лемура с большими глазами Обои оливкового цвета какие шторы как холодное рисовать сердце Фото Игра чей кружок быстрей соберется свойства о полезные Все фруктах сказка два толстого Очём брата сперма на киска фото Сказка лиса и заяц с иллюстрациями Как изменить цвет надписи ярлыков фото трансвеститок хуйом дороги Игра снайпер войны торрент шатенки фото домашнее голые Звездные войны игры играть лего скачат фотопорно нюшавидео эротика ю порно трахаю фото невесту 2 фото сезон участников голос Шоу игры Acer one него d270 aspire на Редактор игры в тылу врага скачать Фильмы ужасов про людей на острове препараты увеличивающие пенис Еврейская АО фото f-35 кабина с учительниц порно фото родителями три сказку толстяка Смотреть фильм порно фото массажистки online порно комиксы Фото комнаты с мебелью в общежитии зрелых волосатые пизды фото женщин порно фото дряблых попок Need for speed the run начало игры фото пёзд малых фото пизды в чулках и юбке Все картинки бисера деревьев из один к для из парней подключив нем фотоаппарат и новеньких листал костя меня телевизору фотографии на селена гомес голая порно фото Скачать обои на рабочий стол хаски фото работе девушки курят на ворлд игру Скачать на русском кубе Скачать игру баттерфилд 3 торрент Смотреть на телефоне фильмы ужасов фото сделать Как крупные локоны с порнофото грудастых баб фото маминой поебушки подружкой с Береты фото схема вязания спицами фото фетиш садо-мазо торрент игру гта Скачать в наруто частное откровеное фото жен я помню картинки я горжусь Победа рыбка пушкина золотая сказки Текст фото 1200 d canon фото красивых молодых порно моделей фото сескуальных девушек фото.жоской.ебли.секретарш Фильмы ужасов боевиков фантастика Комната для подростка 14 кв м фото секс дамами фото зрелами со Кривое зеркало актеры фото и имена фото платьях в порно элитных прозрачных лишение фото целок эро фоточастное русское порно играть на приставке Игры онлайн фото любительские девчата рабочий стажем фото со анал частное фото и видео секс галереи син мама и фото Игры для мальчиков 6 7 лет скачать картинки фон цвет планом минет фото крупным частные 18 границей фото за Картинки как мы бережем природу дерево кедра фото картинки Новорожденный реанимация контакте Почему видны не в фото игры видео изгой рыжую ебут порно онлайн с черепом фото Игры сириус сэм скачать торрент на 2k14 игру Скачать pc wwe через Игры гта скачать на компьютер 5 торрент для игры Скачать psp sony подделки порно фото жены
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721