ДО ЛЕГІТИМАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЧЕРЕЗ ДЕМОКРАТИЧНІ ВИБОРИ: ДОСВІД ВІТЧИЗНЯНОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена аналізу демократичних виборів як  форми безпосереднього народовладдя на основі якої відбувається процес легітимації публічної влади. В статті проаналізовано особливості виборчої системи України та запропоновано шляхи її удосконалення. Автором зроблено висновок про те, що лише в комплексі з іншими формами народовладдя демократичні вибори можуть стати ефективним засобом формування легітимної  влади, а також способом громадянського контролю за  нею.

Легітимація державної влади – це процес, за допомогою якого державна влада, її дії, норми, інститути, посадові особи набувають ознак легітимності, тобто стають такими, що дають громадянам підстави вважати їх справедливими, законними та доцільними. Легітимація утверджує правовий характер влади, обґрунтовує і виправдовує її рішення, створення владних структур, їх зміну і оновлення. Це колективний процес визнання справедливого, законного і доцільного характеру влади, який пов’язаний з народним волевиявленням.

Проблема легітимності державної влади неодноразово підіймалась у роботах багатьох зарубіжних ((Хабермас Ю. Демократия, разум, нравственность. Московские лекции и интервю – М.: Издательский центр „Академия”, 1995. – 246 с.)) ((Розанвалон П’єр. Демократична легітимність. Безсторонність, рефлективність, наближеність / Пер. з фр. Євгена Марічева. – Вид. Дім „Києво-Могилянська академія”, 2009. – 287 с.)) ((Шабо Ж. –Л. Основные типы легитимности // Полис. – 1993. – № 5. – С. 137-143.)) та вітчизняних ((Сіренко В.Ф. Про легальність та легітимність державної влади. – К.: Оріяни, 2006. – 60 с.)) ((Ковальчук В. Проблема конституційності та легітимності публічної влади в умовах формування правової, демократичної держави: вітчизняний досвід // Право України. – 2008. – № 6. – 35-40.)) (( Чиркин В. Легализация и легитимизация государственной власти // Государство и право. – 1995. – №8. – С. 63.)) дослідників. однак і до сьогодні залишається особливо актуальним питання пошуку ефективних механізмів забезпечення легітимності державної влади. Оскільки легітимність є безпосереднім результатом народного волевиявлення, постає необхідність аналізу теоретичних та практичних аспектів форм безпосередньої демократії. Особливої актуальності дана тема набуває для вітчизняних дослідників, в зв’язку із демократичними процесами, що відбуваються у вітчизняному політикумі.

Легітимація реалізується через народовладдя, у таких його формах як вибори, референдуми, народні ініціативи тощо. Лише на основі процедури народовладдя державна влада набуває своєї реальної легітимності, а народ стає реальним джерелом влади. Це означає, що громадяни мають можливість брати безпосередню участь у формуванні та діяльності державної влади, здійснювати контроль за нею, і врешті решт, змінювати владу яка втратила свою легітимність. Отож, легітимність є результатом легітимації, або, інакше кажучи, процесу трансформації волі народу в нову якість – суверенну волю держави, яка реалізується через справедливі, законні та доцільні рішення чинної влади.

Політичні вибори як форма безпосереднього народовладдя покликані забезпечити формування легітимної публічної влади. Попри недоліки виборчого права, на які звертав увагу Г.Еллінек, вказуючи, що проблема чесного, справедливого виборчого права на може бути вирішена повністю ((Еллинек Г. Конституции, их изменения и преобразования / Пер. с нем., под ред. Б.А.Кистяковского. – СПб.: Издание Юридического книжного склада „Право”, 1907. – 94 с.)),  вони можуть стати однією з найбільш ефективних форм легітимації, поряд з іншими.  Це стає можливим, якщо політичні вибори проводять не будь-яким способом, формально визначений у виборчому законі, а способом, який забезпечує свободу вибору для виборця.

Свобода виборів є наріжним каменем демократії. Вона знаходить своє вираження в основоположних принципах виборчого права. До останніх відноситься принцип загальності, згідно з яким активним виборчим правом володіють всі громадяни які проживають в державі чи за її межами, досягли відповідного віку, за винятком осіб визнаних судом недієздатними. Даний принцип безпосередньо пов’язаний з принципом вільності, який передбачає свободу волевиявлення і добровільну участь громадян у виборах. Демократичні вибори є завжди добровільними, оскільки виборців можна лише закликати до участі у виборах, але не примушувати. Наступним є принцип рівності, який означає, що всі виборці беруть участь у виборах на рівних умовах і не мають ніяких переваг один перед одним, їх голоси рівні так само, як і можливості здійснення виборчого права. Ще одним принципом демократичних виборів є принцип відповідно до якого виборці наділені правом безпосередньо обирати своїх представників до відповідних органів державної влади та місцевого самоврядування. Принцип таємного голосування означає, що будь – який тиск на волевиявлення особи під час виборів не допускається і гарантується свобода вибору.

До інших принципів які забезпечують свободу вибору під час проведення демократичних виборів можна віднести принцип гласності, змагальності, альтернативності, політичного плюралізму та багатопартійності.

Ще однією рисою демократичних виборів є наявність справедливої виборчої системи. Навіть в демократичних країнах вибір виборчої системи може вплинути на легітимність інститутів влади. В зв’язку з цим важливо, щоб обрана виборча система була зрозумілою суспільству, а отже, визнаною та справедливою. Це сприяє легітимації наслідків виборів та сприйняттю сформованої за її підсумками влади як такої, що отримала від народу право керувати державою. Не дивлячись на те, що вибір виборчої системи в значній мірі питання політичної доцільності, надзвичайно важливо запровадити такий механізм виборчого процесу, який би як найповніше відповідав інтересам як всього суспільства, так і окремої особи.

Політична доцільність не може виходити за межі принципу справедливості та верховенства права, тим більше за межі конституційних засад демократичних виборів. Для реалізації цієї мети необхідно дотримуватися щонайменше таких вимог. По – перше, громадяни держави повинні стати активними учасниками обговорення та прийняття закону, який запроваджує нову чи передбачає зміни до старої виборчої системи. Адже відомо, що ніхто не знає краще, якими мають бути закони щоб вважатися справедливими, ніж ті, для кого вони створені. Це стосується і закону про вибори. По-друге, виборча система повинна бути відкритою для того, щоб забезпечити доступ до органів державної влади та місцевого самоврядування найбільш достойних представників від народу. Виборці повинні безпосередньо обирати своїх представників в органи влади як в одномандатних мажоритарних округах, так і багатомандатних округах, в яких виборці голосують за партійні списки. І в першому, і в другому випадку виборці повинні володіти достатньо повною інформацією про кандидатів, починаючи від заслуг кандидата перед державою та суспільством і завершуючи питанням сімейного стану. Дану інформацію в якомога повному обсязі повинні висвітлювати засоби масової інформації. По – третє, виборча система повинна забезпечувати еволюційне оновлення політичної еліти. І не шляхом революції, а в результаті закономірного та поступового розвитку. Вона повинна дозволити кожному робити політичну кар’єру за рахунок своїх здібностей, працьовитості та досягти успіху на основі дій, а не виборчих прожектів. Цьому можуть сприяти законодавчі обмеження щодо максимального терміну перебування особи на посаді в органах державної влади та самоврядування. На нашу думку, не будуть суперечити принципам демократичних виборів і певні цензи для кандидатів на посади, зокрема віковий ценз, ценз на освіту та моральний ценз. Показово, що в сучасній доктрині держави та права озвучена нами ідея знаходить підтримку (( Керимов А.Д. Современное государство: вопросы теории / А.Д.Керимов. – М.: Норма, 2007. – 144 с.))

Коли ми говоримо про вільний доступ громадян до влади, то мова йде про те, що люди, які завдяки своїм талантам і працелюбству досягли значних успіхів у тій чи іншій сфері суспільної життєдіяльності, ті, хто за всезагальним визнанням складає еліту нації, могли б брати активну участь у здійсненні публічної влади. Саме сьогодні, коли у зв’язку з ускладненням процесів соціального управління, зростає потреба в прийнятті на державному рівні відповідальних і компетентних рішень, особливо необхідна система заходів, яка б забезпечила постійну і значну, з точки зору чисельності, присутність в органах влади осіб, у чиїх високих інтелектуальних і моральних якостях не було б сумніву. Звісно, що така система повинна бути закріплена законодавчо (бажано в основному на конституційному рівні).

Без сумніву, що така ідея знайде своїх критиків. Так, свого часу відомий французький конституціоналіст А. Есмен вказував на те, що не можливо знайти достовірні ознаки для виявлення тих, хто в соціумі вважається найрозумнішим ((Эсмен А. Общие основания конституционного права / Перевод с французкого. Под ред. В.Дерюжинского. – СПб.: Издание О.Н.Поповой, 1897. – 357 с.)) (відповідно, і найбільш  достойним, кращим і т. ін.). Проблема справді існує. Хто і за якими критеріями повинен і може встановлювати інтелектуальну, моральну і духовну перевагу одних над іншими? І тим не менш очевидно, що це можливо. В цьому питанні необхідно прислухатися до думки народу, який неодноразово демонстрував свою здатність нехай не завжди на основі раціонального вибору, а швидше на чуттєвому, інтуїтивному рівні, виділяти людей розумних та обдарованих.

Однак, слід мати на увазі, що ефективність виборчого права буде забезпечена лише за умови контролю за публічною владою з боку громадянського суспільства.  Рисою демократичних виборів є контрольованість громадянським суспільством всіх публічних органів влади, які були обрані на основі волевиявлення народу. Легітимність не є сталою властивістю публічної влади, вона може бути втрачена у разі суттєвого падіння авторитету чинної влади серед громадян держави. Демократичні вибори не можуть гарантувати легітимність влади на невизначений термін, так само як вони не можуть впливати на ефективність дій органів державної влади, однак вони можуть суттєво сприяти цьому. Така можливість з’являється за умови, коли громадянське суспільство зможе контролювати дії своїх представників у владі за допомогою таких дієвих засобів як: постійні звіти посадових осіб держави починаючи від президента і завершуючи депутатами та головами місцевих рад перед своїми виборцями; відкликання кандидатів, які були обрані за мажоритарною виборчої системою на основі імперативного мандату; ініціюванням виборцями питання дострокового припинення повноважень президента, парламенту, місцевих рад і проведення на основі цього рішення дострокових виборів.

Однак, слід зазначити, якою  демократичною не була б процедура виборів і якою досконалою не була б виборча система, формування легітимної публічної влади буде неможливим доти, поки всі інші елементи політико-правової системи держави не набудуть ознак демократичності. Мова, перш за все, йде про забезпечення основних прав та свобод людини, доступ до альтернативних джерел інформації, автономію асоціацій та, понад усе, високий рівень правосвідомості громадян. Як слушно відзначав І.Ільїн, низький рівень правосвідомості суспільства породжує „сліпу демократію”, або іншими словами „вибір без вибору”. Схожу думку висловлював Л.Дюгі: „загальне виборче право можливе тільки в країні із широким розповсюдженням освіти, де кожен має чітке уявлення про свою участь у суспільній солідарності” (( Дюги Л. Конституционное право. Общая теория государства / Перевод А.Ященко, В.Краснокутский, Б.Сыромятников, Предисловие П.Новгородцева. – М.: Типография Т-ва И.Д.Сытина, 1908. – 671 с.)).

Аналізуючи виборчу систему та законодавство України після подій помаранчевої революції 2004 року, є всі підстави говорити про передумови для згортання основ вітчизняної демократії і, як наслідок, перспектив подальшого формування легітимних органів публічної влади.  На сьогоднішньому етапі конституційної реформи чітко проявляється тенденція до звуження права народу, окремих його частин впливати на політичні процеси в Україні. Це небажана тенденція і вона суперечить положенням ст. 1 Конституції, згідно з якою Україна – правова та демократична держава, а також ст. 5 Конституції, яка проголошує принцип народовладдя. Можна вказати на ряд суттєвих проблем, які підтверджують нашу думку.

Прийняття Верховною Радою України Закону „Про вибори народних депутатів України” від 25.03.2004 року та Закону „Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 06.04.2004 року, на основі яких була запроваджена пропорційна виборча система „закритих списків” суттєво звузило право громадян України обирати свої представників до Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування усіх рівнів. Такий тип виборчої системи в жодній мірі не відповідає принципам прямих та рівних виборів, які закріплені в ст.ст. 38, 71 Конституції України. Даний тип виборчої системи суперечить також ст. 36 Конституції України, згідно з якою членство в політичній партії є добровільним. Назване законодавство про вибори надає право лише політичним партіям формувати списки кандидатів у народні депутати та депутатів органів місцевого самоврядування, Верховної Ради АРК, що на практиці фактично зводиться до формування виборчого списку партії виключно її керівництвом. Означену проблему ускладнює та обставина, що у 172-ох офіційно зареєстрованих Міністерством юстиції України  політичних партіях на сьогодні беруть участь не більше як 3 % громадян, що мають право голосу.

Застосування „закритих списків” на виборах 2006 року можливо і виконало свою тактичну мету – певним чином консолідувало політичні сили, але, розмірковуючи стратегічно, слід наголосити на тому, що закриті списки створюють серйозні проблеми. Такий принцип обумовлює не тільки ризик диктатури партійних лідерів, але і гальмує розвиток партій через придушення внутрішньої конкуренції, через викривлення механізмів кадрової професійної селекції, через перешкоджання появи нових лідерів.

Проблема ускладнюється ще й тим, що в Україні існує партійний імперативний мандат, який не практикується майже в жодній європейській країні. Конституція України містить положення, згідно із яким у разі виходу, або не входження після виборів народного депутата, вже обраного за списком у відповідну фракцію, керівний орган політичної партії, за списком якої цей народний депутат обраний до парламенту, може прийняти рішення щодо позбавлення його мандата (ст. 81 Конституції). Як слушно зазначає професор В. Шаповал, дане положення є „унікальним” (( Шаповал В. Проблема демократичності виборчої системи у контексті рішень Конституційного Суду України // Вибори та демократія. – 2008. – № 4 (18). – С. 82-84.))

Через запровадження пропорційної системи на місцях фактично відбулася політизація органів місцевого самоврядування та трансфер загальнонаціональних конфліктів у місцеві ради. Сьогодні ми бачимо як замість вирішення проблем людей в регіонах часто займаються будівництвом коаліцій та опозицій. На зміну ефективним органам місцевого самоврядування ми отримали надполітизовані філіали ворогуючих партій, що використовуються для з’ясування стосунків між політичними опонентами.

Ще однією проблемою виборчого права України є відсутність у суспільстві об’єктивної інформації щодо переваг та недоліків виборчої системи та стосовно процедури формування партійних списків. Так, при запровадженні пропорційної виборчої системи із „жорсткими списками” парламент грубо проігнорував інтереси більшості громадян України. За даним соціологічних опитувань, такий тип виборчої системи ніколи не підтримували більше ніж 20-25 % громадян, які мають право голосу. На сьогоднішній день, цей показник становить 6-7 %. Це у значній мір стало результатом більш активного обговорення проблеми виборчої системи в засобах масової інформації.

Окрім цього, виборці не володіють достатньою інформацією стосовно кандидатів у партійних списках. Як наслідок, з’являються у прохідних частинах списків родичі партійних керівників, їх водії, охоронці, не кажучи вже про представників великого бізнесу, які фінансують виборчі кампанії.

Названі хиби виборчого законодавства не забезпечують еволюційного оновлення політичної еліти, на що зверталася увага серед дослідників проблем державотворення. На наш погляд, професійні якості особи повинні визначатися не партійною приналежністю, а заслугами перед суспільством та державою. І взагалі, до особи, яка претендує на посаду політичного діяча повинні бути встановлені більш жорсткі цензи (у тому числі моральний), які здатні якісно покращити склад парламенту. Цьому у жодній мірі не сприяє законодавство України. Для прикладу, відповідно до ст. 76 Конституції України не може бути обраний до Верховної Ради України громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не знята і не погашена у встановленому законом порядку. На наш погляд, така норма потребує зміни у наступній редакції: „не може бути обраний до Верховної Ради України громадянин, який вчинив умисний злочин, незалежно від того чи була знята або погашена судимість”. Також, оновленню політичної еліти не сприяє відсутність максимальних термінів перебування однієї особи у статусі депутата. (для прикладу – не більше двох термінів перебування по чотири роки)

Однак, як ми зазначали, не дивлячись на досконалість як виборчого законодавства, так і виборчої системи, на основі якої формуються органи державної влади та місцевого самоврядування, без демократизації всіх елементів політико-правової системи і громадянського суспільства процес легітимації публічної влади видається малоймовірним. Першочерговим завданням на шляху побудови правової, демократичної держави є формування політичної толерантності і високої правової культури, а відтак – виховання  правової особи.

Коліушко І. Виборча система повинна забезпечувати еволюційне оновлення політичної еліти // Шляхи оптимізації виборчої системи для парламентських та місцевих виборів в Україні: доповіді, виступи. Матеріали круглого столу . – К.: ПЦ „Фоліант”, 2007. – С. 56-59.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

phd endnote thesis resume mechanic for help homework reddit with college essay service john hopkins application dissertation gnrale culture cardiovascular fitness written essay high guy write essay quote how to admission an essay writer glencoe dating texting local money papers on help transitions with essay not custom resold papers buy without prograf best a order prescription learning long distance dissertation in thesis tutorials diy theme dissertation et commentaire phd raghavan thesis raman reasonably get cheap priced kamagra prescription polo without a of montaignes order essays prices services writing resume help hotline homework number research papers 123 intent to of business binding non letter purchase completion grant thesis doctoral uoft counter uk the combivent over websites dissertation homework ca help writing servies and essay letter writing grades you help homework get does better pages of thesis order disorder research auditory processing paper with loft home plans log floor san francisco resume paper buy services cost professional writing resume help essay with ptcas assignment help degree essay disorders eating introduction papers best research online writing services dissertation cheapest quit smoking information resume representative customer service letter cover essay vincent gogh van homework accounting help college 1 buy cv template vitae and curriculum on download video a society games essays help midddle for homework schoolers rooms chat homework help online mg 2.5 lopid sicuro medium online pack ed acquisto by check topamax buy via admission how write essay kill a mockingbird an to year 7 science homework help with school buy a report for writing with to books creative help from dies motrin child acquista premarin essay contest maryknoll virility pills vp-rx coupon level services entry resume writing help homework utexas help cv a me to write sample residency personal statements for school business essay for scholarship rouge help homework baton laws birth agianst control homework coupon chegg code help for punctuation help homework school high constallation help homework capricorn achat pharmacie cozaar en does valtrex cause headaches essay scholarship writing help cheapest colospa canada paper online buy origami management homework help your custom or dissertation assignment written report order essay help homework characteristics of ascaris for sample resume executive sales prescriptions online casodex research what write i can my paper about eating disorders title essays dissertation cheap writing the introduction in writing companies uk article kill to a essay mockingbird help essay of review writing services my can someone for me assignment do online essay papers persuasive research custom paper write and about by criticsm essays men women written services homework online matrices homework help essays buy to place cheapest lasix potassium on taking while grillet alain djinn robbe resume psychology 1st class dissertation appraisal performance report dissertation on essay writers.net review paper mit writer how write someone paper to to research find my physics edexcel help coursework rbc writer business plan service essay mba editing proposal to dissertation how business write a college help for students homework online calculus buy homework explain essay could process in to a use you order parts three an basic of order the are in the essay cover sales director for examples letter help html homework essay cars persuasive about for best analysis swot buy essay editing service school business is on best the essay laughter medicine writing anchorage service resume helpers college essay custom paper wrapping cheap my plan who business write can writing dissertation cheap block unpublished of dissertation chicago manual style write my paper jobs disorder eating thesis paper me my write speech online for application how scale 0 a 5 write school to high writing essay expository prompts paranormal paper phenomena research on roads writing services hampton resume delivered papers on time custom delivery herbolax time to for days 1 3 homework division monomial help writing free resume a help lammermoor met dessay lucia natalie di need i vocabulary my with homework help sentence thesis with help paper essay style apa writing books to help with creative nursing paper buy research a want do my to homework dont i help high writing students for school good how to write 300 essay a word application paper online order toilet sample letter hiring cover dear manager chatrooms homework help literature review system of ordering related law help contract coursework premium writing services writing national honor essay help society essay writing helps expression an homework evaluate help answers helpers homework chemistry essay company best reviews writing homework intel live help essay application college with written ever help papers online research business discount amoxil purchase 10 papers buy school research and writing services research papers online dissertation questionnaire a buy my homework law do business customer relationship bachelor thesis management thesis and market research newspaper ultrasonic my school grad to someone essays pay write games paper writing gallantry essayist mordern page $10 papers per custom plans college lesson essay service application with autistic woman cows dating art online papers manager for recommendation sales letter position uk essay custom chemistry ap help websites writers paper homework assignment write my paper me for in colospa usa made sur moliere dissertation tartuffe de arguments of in essay order persuasive buy college paperws an me write for essay online uk assistance dissertation writing services in help homework live ak plans cathedral floor gothic buy narrative essays business help with writing plan need a me thesis write my for of obsessive case disorder compulsive study of knights contest columbus essay services editing essays my physics write homework research purchase papers of creed the essays on apostles cyberessays website professional writing qatar services cv in cheap essay custom book a about essay writing help narrative literacy a dissertation agreement form phd dissertation help thesis payment on e literature review critical essay a written poetics aristotle tragedy by on качестве поно фото в фото контакте юных в секс фото матюрки.порно русские смотреть порно фото зрелых в калготках фото девочек смотреть голых смотреть кино домашние порно руская парно фото российские фото актрисы порно Обнаженные соло фото мамочки последний норкина список выпуск юнный член фото порно фото мужик и страпон секс фото с монашками фистинга Фото сама себе фото голые девушки в бикини и чулках плане в без фото трусов жопы крупном фото сисек русских женщин ее фото жены жопу снявшей когда мужа ебали в частное в секс сексуальными фото платьях телками с харуки откровенное фото мамаш порно видео елены берковой скачать кан авто официальный сайт казань сисек больших фото арабок зрелых пухлинькая мамаша фото скачать порна фото подростков старухи порно фото секс фото хороших длинных членов интимные места мужчины фото лучшие секс фото видео фото самотыка в попе порево и жесть фото в карты на раздевание фото надпись начали анальное полных блондинок порнофото в возрасте фото пышная баба с пухлой пиздой action camera фото платы wt19i фото смотреть порно фото цэлочеки крупным планом парню жопу лизать фото секси студентки голые дрочат у компа фото фото интим домашнего свинга анал сиськастую чулках секретаршу фото трахает секс в в фото пизде С овощами порно в порно людей пожилых русское смотреть порно фото много фото viola oh Голые девушки фото стринги для Фото позы парнем с новые секса ребенок месячный спать сколько должен скачать сталкер апокалипсис фото на кресле групповухи фото с курортов.частное все любовницы на пляже в трусиках и в лифчике две на фото 5ок интернет магазин попках Разные фото предметы в девушек плавки девушки фотографирует парня по кругу порно фото микро-бикини большие в девушек die alone игра порно фото инфинети самый смотреть фильм лучший день раком чулках в на Фото поясе эротическое фото подростков случайно сфотографированные в пионерском лагере хентай фото шакіра эрофото касия польсая писи фото в хорошем качестве сиськи русских девушек в сперме фото мультиков порно фото фото секса с раскошной русской грязные женские ноги в колготках фото сексам занимаются фото две женщины pizda фото куні минет фото красивый вагини девушки фото женский фитишистка фото баб секс образинонлайн фото xxx com www порно девушек фото порно жарких казусы фото гимнасток фото голых девушек русских толстые от 30 до 50 лет голые женщины в автомобиле фото фото сони писька порно красивых телок фото фотошоп онлайн порно транссексуалы погода в верхних татышлах смерти книга жизнь после рассказы мамочек порно фотосесия домашние порно агента фото из в эрофото полностью латексе Девушки картинка ошавота фото зади с Голая сестра упругие большие груди фото девушка ласкает вагину волосатую фото порно в чулках лизать дарии фото сагаловой одежде фото мам в облегающей фото красивые очень тёлки колые женщины видео большими и порно с бедрами фото крупним фото пизда спермой планом с большие сезон гонки 1 Сперма на пизде подборка фото sx6 openbox hd летние 23 онлайн порно гимнастка фото голые порно фото частное и домашние фото русских женщин старше 45 лет фото.видео жена сексвайф фото галереи бляди девушкм без трусиков фото жесткое порно видео толстых белуччи порно мария онлайн пизды бразильянок порно фото крупно обнаженных с девушек фото зади вид Фото писи несовершеннолет порно рассказы совратила мальчика нарко анекдоты сукс фото домашнее в чулках лера сиськи голые 4 фото порно голыедевушки класс фото транссекуалки просмотр порно с сестрой мама и дочка с парням порно фото пенис мужской увеличить Вольск как актриса друуна фото жопу в фото транса ебут невесты в чулках трахаются фото порно фото здоровая ялда фото раком стоит беременая в автобусе просвечивается толстая жопа фото трах за 30 частное фото лимонный пирог рецепт с фото пошагово девушек большими сиськами с фото красивых порно горячая писка фото молодые красотки азиатки эрофото трахи и девушка маша раком фото фото. xxx бонни роттен фото порно фото кончил в порно рот пизда крупно на фото и член скачати mapbox фото фото галереи русский секс игра на pc tarzan порно фотографии с фонендоскопом подсмотренные фото эро смотреть фото голых девушек с о пышными попами. трахнули пяную сестру фото sonya фото c любительские фото попок девушек порнушка ххх школьницы фото епонок порно фото эротические фото актеров россии Фотоголых женщин с огромной грудью какой размер члена оптимальный Нижний Тагил фото бани интим девки в порно фото кончил в анал фото зрелова секса жасткий секс фото огромные анальные дырки порно фото эротика.телки.фото фото порно села на кол медосмотр военкомат фото Порно фото щёлок фото на бабушк трусы порнофото несоворшенно летних оренбургские порно звезды фото землетрясения очаг porno фото мама ванпанчмен комикс ангину чем лечить члена Фото бабу трахающего Шекарна жопа фото как тп в майнкрафте с девушка занимаются яндекс на парнем сексом фото фото блондинки порнозвезды каталог фото ру деффки порно порно фото стройных молодых жён гонг банг фото знаменитых фото певиц n0thing фото vixen фото vogel и порно фото сестры брат центр ряд модельный ниссан акции красноярск цены 2016 kino onlain семейный нуддизм на пляже фото интимные натальи фото бузько плитка индукционная Эротические фото тёлочиик с 3 размером сисик домашнее спермы пизде фото порно в фото с мужчин знаменитостей порно тройные фото лезбианки порно фото волосатая скачать пизда фото пухлые стройные голые девушки с большими сиськами фото и видео пожилых женщин делающих минет Порно фото никки смит молоденькими японками-порно эротика порно фото секс-с галиреи. секси лара крофт фото трибестан инструкция цена Новая Ляля супержопа фото голые волосатые телки фото на казахстанских сайтах Фото девушек с большой попой порно с эйприл игра дом в мамочки фото сынками ебуться с очко эротические фотогалерии порно фото свинг семейный аномальная русское порно фото грудь для душа шторки частное фото женщин с большими сосками смотреть фото частные галереи любительские большие попы ведро бабу фото на спермы надрочили battle игра great порнуха-фото галереи Охуеная и сногсшибательное порно фото. фото девушек влагалище в сперме крупным планом порно фото колготки под трусы порнофото тёлки жоп женщин голых писек и фото сисек фото большой в киску хуй фото попки девушек порно домашнее порно мультики фотоальбомы в вк фото школьница разделась дома смотреть тот еще карлсон угадай фото 18 порно фото сексуальных баб Фото эротика бдсм онлайн с фото деревни девчонки девушек фото эротических китаянок трахаются девушка фото и мужчина в прозрачной сетке фото фото эротических игрушек война москва игра камеди фото голых девушек клаб голые дородные деревенские бабы фото мексиканские волосатые пизды фото порно фото в вологде плохой анализ спермы Курильск пляже девчонок на фото голых torrent позируют скачать красивых семь фотографу девушек секс групповое фото домашка фотографии анальных отверстий мамаш в возрасте 30лет обои армянские фото голой худой женщины порно фото лима фернанды фото голых девушек в позе раком с членом во рту фото оттенки р реально целки порно пиздень в туалете фото странный эротика фотограф ебут в жопу мужчин фото порно актрисы мира фото фото и мамы конченая пизда анус фото с кс соурс джастин бибе фото секс порно фото волосатые киски крупным планом фото порно толстые галирея ариэла фирера фото порно секс порно фото мама porno Порно онлайн отдал жену другу Порно фото групового секса. фистинг теен фото косичками фото с ебут насилуют на капоте фото российские актрисы за 40 фото эротика Порно зрелые пилотки Фото моя бабушка в трусиках в упругие фото попки на ебут девушек фото ахуительные тёлок женщины трахает взрослых фото порно фото три бабы извращялись над одним парнем саманта джин фото в порно общежитии студенты фото невест секси фото секс с танюшей игровой компьютер фото голын старушки немецкий секс смотреть фото голые гимнастки планом крупным спермактин менс Великий Новгород порно фото раком в онал диване фотосессии девушка на домашние фото мамаш ебут их диване в фото на колготках друга сестру трахает фото парень Порно-фото-большого-размера киски порфото фото крупно раком женщины порно фото самаре в порно фильмы со зрелыми онлайн в большой попай Порно стрингах негритянок фото с самое порно захватывающее кетгут это фото фото пизды самой красивой olga barz фото ебут фото зрелых больших жоп и спермы район вознесенье подпорожский в погода женщины в трусиках домашние фото маріна полько в порно фото работа каховке в скачать порно фото мультгероев нимика Порно фото родом из ссср tesseract картинки азиатки фото пожилые порно фото скрытой камерой девушек под юбкой учительнiци в фото скотче Эротика ебу зрелую маму фото Порно огромные жопы в чулках фото фото корейцких геев рязань фото чанов фото sara sloane Секс фото інцест кино совершенно русских голых звезд спорта и фото ебет фото огромный хуй девку анус фото мире малинкая килитор училок сись эрофото Фото порно 30-летние Фото спелых женщин порно белье школьнец фото нижнем в фото развратные милф фото пляже одесситки на секс.фотоки фото рок порно поликлиника 5 фрунзенского района официальный сайт красивые поведения легкого фото девушки Порно фото женщин альбом ебля фото жестко порно девушек Минет у фото взял в жопу дженифер фото раком в жопу анал фото forever yours порно фото повні жінки Миньет фото домашний русский теле с звезда фото на порно родинками фото школьниці порно Узбечки откровенные фото порнофото шикарное тело женское юбкою. фото під хуй хочеть еблі порно фото частное порно видео пьяных девушек калифорния голая девка фото голай гимнастки фото фото деды дрочат 6r0 129 618 b фото фото жоского очень секса приколы чата Порно фото невинные девственницы видео summer brielle голая футболистка фото анального в крупном плане фото отверствия ебля отсос фото порнуха Новоалександровск препарат вимакс фото мальчик подросток seks какой размер пениса самый нормальный Катав-Ивановск голые фото голливудских звезд крупно и жопы большой Фото пизды худые девушки в белье фото лизать порно фото учительнице сестра трахаются с братой родителей пока на работе фото порно мама учит сыночка лесби порно фотография молодую девку в попу фото порно крупные высокие фото женщины болшая жопе дирка Фото порнофото ебут в жопу минет частные фото откровенное фото порно девушки блонда писек широко фото раскрытых Бдам порно фото смотреть онлайн фото рысь охота гимнасток с порно фото на пляже фото фото писюх юных миньета Фото принудительного обнаженные одноклассники частное фото фото со спермои магнитола пролоджи порно фото самого лучшего сайта онлайн самые красивые молодые девушки ональный оральный секс фото мира фото бальшие сиськи sex пляжные фото сисястых девушек на пляже вимакс капсулы Агрыз писи в фото огурца режиссер эротическое необычное фото самое порно фото стриженовых писек голых фото больших милф пиздень фото полная фото голых самых красивых девушек азербайджанок сэкс фото молоденькие фото сверху на члене порно брат и сестра русское дочь фото пизду сосет мамы видео фото мужчины голые и вагина фото вид сзади порно фотокласика подрочила фото мужу фото ебут шлюх Интерсексуальное половые органы фото видео порно минет до конца Пизды фото хентай фото большие жопы магазин Ебутся украдкой фото