Cтан середнього класу в місті Острог

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В даній статті було досліджено середній клас на місцевому рівні, на прикладі міста Острог Рівненської області. За допомогою соціологічного методу (анкетування) та аналізу статистичних даних було досліджено його сучасний стан. Отримані результати свідчать про те, що проблема становлення українського середнього класу полягає у тому, що частина населення ідентифікує себе з цим прошарком, але реально не відповідає основним критеріям визначення.Annotation. This article based on a researching of local middle class by example of Ostroh town. Its state were researched by the instrumentality of sociological method ( questioning) and the statistic analysis. The results affirmed that the main problem of settling of ukrainian middle class consist in the following – the part of ukrainians identify theirselfs as middle class, but really they aren’t correspond to the facts.

Постановка проблеми. Процес трансформації соціально-економічної системи, що супроводжується, поряд з позитивними, також негативними явищами. Одним із таких негативних явищ є проблема формування середнього класу, що є актуальною як у теоретичному, так і практичному значенні. Становлення середнього класу в Україні в цілому, сьогодні тільки набуває свого розвитку і в часи економічної кризи проходить під впливом факторів, що обмежують його інтенсивність, оскільки в структуризації суспільства спостерігається двополюсне розшарування на багатих і бідних.

У теоретичному аспекті дослідження середнього класу вимагає чіткого окреслення критеріїв виділення в соціальній структурі суспільства витоків, визначення умов формування та розвитку середнього класу в Україні. Практичний погляд пов’язаний із взаємозалежністю рівня розвитку і частки середнього класу та ступеня розвитку країни, суспільно-політичної та економічної стабільності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Оскільки проблематика середнього класу є особливо актуальною для України тому сьогодні існує чимала кількість праць, які досліджують дану тематику. Та найголовнішою проблемою дослідження середнього класу як соціальної спільноти є те, що її межі доволі умовні, а цілісність, що завдячує усвідомленню себе як класу, не сформована.

Різноманітними аспектами дослідження середнього класу займаються такі вітчизняні науковці як Є.Головаха, Е.Лібанова, Л.Шангіна, М.Козловець, які досліджують громадську та політичну активність середнього класу та вплив його на все суспільство [2, 9]; В.Полохало, В.Каспрук, М.Міщенко звертають увагу на причини самоідентифікація з середнім прошарком [4]; А.Биченко, О.Мельник – критерії визначення середнього класу [1, 3]. Проте, праці цих дослідників в основному орієнтовані на вивчення певних вузьких проблем, які пов’язані з середнім класом. Щодо вивчення середнього класу на регіональному рівні відсутні будь-які дослідження. Тому провівши власне соціологічне дослідження та здійснивши аналіз статистичних даних спробую проаналізувати стан середнього класу в місті Острозі.

Отож, метою даної статті є дослідити стан середнього класу в місті Острог на відповідність його визнаним міжнародним критеріям.

Завданнями є:

 • описати критерії, за якими здійснюватиметься аналіз середнього класу в Острозі.
 • проаналізувати основні показники в оцінці ідентифікації середнього класу за пріоритетністю віднесення до нього в місті Острог.

Основний матеріал. Сьогодні ефективність процесів трансформації в Україні прямо залежить від наявності та активності соціальних сил, якими виступають не лише вищі та елітні соціальні групи, а й соціально-активні, освічені, дієздатні представники середнього класу. Саме цей прошарок найбільш зацікавлений в економічній свободі та соціальній стабільності в країні, виражає і відстоює інтереси всього суспільства.

Нині істотно відчувається різниця уявлень про середній клас у класичних демократичних суспільствах, де він реально відіграє важливу роль, і в Україні, де традиційно сприйняття демократичних цінностей починається спершу з політичної риторики. Тут, власне, і закінчується наука й починається міфотворення. Отож надалі в роботі ми використовуватимемо таке загальне визначення середнього класу, як частини суспільства, яка посідає „середні” між „верхами” і „низами” статусні позиції, складаючи найчисельнішу, неоднорідну, економічно та політично активну соціальну групу.

Сьогодні, для виокремлення середнього класу в суспільстві, дослідниками застосовується ціла низка критеріїв. Ці критерії є досить хиткими, оскільки не існує сталої шкали їх вимірювання, не завжди є всі статистичні дані для аналізу, і у великій мірі результати дослідження залежать від рівня об’єктивності дослідника. Самі ж критерії віднесення до середнього класу змінювались протягом історичного розвитку суспільства загалом, і спочатку носили економічний характер, з часом до них додалися політичні, культурні і власне соціальні ознаки.

Тому в даному дослідженні ми використовуватимемо три групи критеріїв визначення середнього класу:

 • матеріальні — середні для даного регіону рівень доходу, структура витрат і споживання, об’єм накопичених заощаджень і рівень майнового забезпечення;
 • нематеріальні — освіта, професійний і кваліфікаційний статус, посадова позиція;
 • суб’єктивні (психологічні) — стійка самоідентифікація з середнім класом, позитивне сприйняття ступеня власної адаптованості до ринкових реформ, орієнтація на цінності власних досягнень.

Для того, щоб визначити стан середнього класу в місті Острозі, ми провели соціологічне дослідження методом роздаточного анкетування. Опитано 200 респондентів, жителів міста віком від 20 до 55 років. Теоретична похибка вибірки дослідження не перевищує 2,3%. Із загальної сукупності заповнених анкет були відібрані анкети тих респондентів, які самоідентифікували себе як представники середнього класу, а таких було 67%. Саме їх анкети ми проаналізували надалі. Адже відразу бачимо, що середній клас присутній кількісно, а тепер розглянемо його якісно, на відповідність всім необхідним критеріям визначення середнього класу.

Запитавши осіб, які ідентифікують себе із середнім класом про актуальність проблеми формування середнього прошарку для українського суспільства, бачимо, що респонденти вважають надзвичайно актуальною дану проблему. Оскільки за шкалою від 1 до 5, де 1 – не актуальна взагалі ця проблема і 5- надто актуальна, відповідно результати були такими: оцінку 3 обрало 11,5%, 4 (38%) і 5 (47,5%).

Щодо виявлення ознак середнього класу за уявленнями самих жителів міста, респондентам було запропонований перелік ознак, якими має обов’язково володіти людина, щоб її можна було віднести до середнього класу. Результати дослідження показали, що найвагомішим критерієм віднесення є рівень доходів громадян (60,3%), менш важливими є володіння нерухомістю (21,7 %) та наявність власного бізнесу (11%). Отож, можна зробити висновок, що матеріальні критерії, на думку острожан, є визначальними для віднесення особи до середнього класу. Байдуже респонденти поставилися до нематеріальних критеріїв, а саме наявності вищої освіти (4%) і громадської та політичної активності (1,5 %).

Одним із завдань нашого соціологічного дослідження було виявити, наскільки незалежними почувають себе жителі міста у влаштуванні власного життя. Це можна зробити, зокрема, шляхом аналізу результатів варіантів відповідей на ряд запитань. А саме, на запитання “Чи відчуваєте Ви себе господарем свого життя?” найбільше респондентів відповіло “важко відповісти” (52,5 %). Майже порівну обрали відповіді “так” (25%) й “ні” (22,5%). Оскільки малий і середній бізнес є тією основою, за допомогою якої середній клас своїми руками забезпечує свій рівень життя, забезпечує певний рівень незалежності свого матеріального становища від держави, ми запитали респондентів про те, чи займалися вони хоч раз в житті підприємницькою діяльністю. Відповіді розподілилася майже порівну: “так”– 47,5% та “ні” – 52,5%.

Хоча за статистичними даними Головного управління статистики України у Рівненській області і спостерігається поступове збільшення кількості підприємців в місті протягом 2004-2010 років, та все ж воно незначне. Адже станом на 1 січня 2010 року кількість таких суб’єктів становить 362 особи, коли з аналогічним періодом попереднього року чисельність становила 348 осіб, а в порівнянні з січнем 2004 року -307 осіб [7; 9].

Найбільше підприємці міста Острог залученні до таких сфер як “надання комунальних та індивідуальних послуг” (105 суб’єктів) та “торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку” (55 суб’єктів ) [8; 8-9, 14-15]. І взагалі, вся галузева структура економіки міста на сьогодні представлені переважно суб’єктами малого підприємництва. Виняток складають лише два постійно діючих промислових підприємства – це ТОВ “Острозький завод мінеральної води” та ТОВ “Острозька друкарня”. Нещодавно відновив свою роботу також ВАТ “Острозький молокозавод”.

Даючи відповідь на запитання “На кого Ви покладаєте надії у побудові свого майбутнього?” 77,5% респондентів розраховують на власні сили, і лише 12,5 % на державу. Ще 10% розраховують на Бога, фортуну та близьких людей. Отож, можна зробити висновок, що середній клас в місті Острозі покладається сам на себе, тобто не розраховує лише на соціальну допомогу та трансферти від держави, але в дійсності йому складно реалізуватися.

Одним з поставлених завдань нашого дослідження було проаналізувати середній прошарок міста Острог, за відповідністю матеріальним, нематеріальним та суб’єктивним критеріям.

В Україні в цілому, і в Острозі зокрема, головними складовими підвищення добробуту населення є зростання середньомісячної заробітної плати. Так, cередньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника (без урахування працівників статистично малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб підприємців) у січні-листопаді 2009 року становила у Рівненській області 1582 грн. і перевищувала у 2,1 рази прожитковий мінімум для працездатної особи (744 грн.). Головне управлінні статистики у Рівненській області повідомляє, що найнижчий рівень заробітної плати (на 27,3–29,3% менше за середній рівень по області) спостерігався на кінець 2009 року саме у Острозькому районні (1058 грн.) [6]. Порівняно з відповідним періодом 2008 року номінальна заробітна плата збільшилася на 5,6 %, або на 84 грн., тоді як реальна заробітна плата (з урахуванням росту споживчих цін) – зменшилась на 8,9% [5]. В економіці області залишається значною диференціація рівнів оплати праці також і серед видів економічної діяльності та в територіальному розрізі.

Тому враховуючи лише рівень прожиткового мінімуму, можемо помістити за матеріальним критерієм середній клас міста Острога в межах від 1800 грн. в місяць (два прожиткових мінімума) до 3600 грн. Така методологія подвоєння прожиткового мінімуму використовується у багатьох дослідженнях. І відповідно оцінюючи індивідуальні доходи жителів міста за нашим соціологічним дослідженням бачимо, що відсоток респондентів які отримують щомісячний дохід від 1800 до 2500 грн. є найбільшим (57%), відповідно від 884 до 1800 грн. мають 32% опитаних, а від 2500 до 3600 – 11% грн. Дохід в розмірі понад 3600 грн. і до 900 грн. не був зафіксований серед групи респондентів, які самоідентифікували себе як середній клас. Отож, можемо зробити висновок, що все-таки, середній клас міста Острог слабкий, але відповідає потрібному мінімальному рівню матеріального забезпечення. Та враховуючи неадекватність реальному соціально-економічному становищу обрахунку основних соціальних стандартів в Україні, можна припустити, що все-таки це є дійсно лише мінімальна межа, за якою ми можемо віднести особу до середнього класу і визначена нами суб’єктивно.

На підтвердження тому, оцінюючи матеріальний стан своєї сім’ї, 76 % респондентів обрали відповідь “загалом вистачає тільки на найнеобхідніше”, 13,5% – “вистачає на все необхідне, робимо заощадження”. “В повному достатку” живуть лише 1,5% середнього класу в місті Острозі, а ось 9 відсоткам опитаних не вистачає грошей навіть на найнеобхідніше. Такі дані свідчать нам про те, що на державному рівні формально були підняті соціальні стандарти, але й паралельно зросли ціни на ринку та інфляція.

Про це свідчать і результати відповідей на ряд запитань:

“Чи маєте Ви заощадження більше 3000 грн.?”, 77 % представників середнього класу не мають таких.

“Як часто Ви їздите відпочивати на море?” більшість респондентів (44,5%) взагалі не їздить, а 39 % їздять раз на кілька років.

Аналізуючи споживацьку поведінку середнього класу міста, бачимо що близько 40% відсотків витрат щомісячних доходів середнього класу іде на харчування, а це досить багато, враховуючи те що в такому маленькому місті як Острог, натуральне господарство є розвиненішим, ніж, наприклад, в Рівному. На інтелектуальну продукцію (книги/періодика/концерти/театр/) витрачається лише 7 % .

Купуючи товари тривалого вжитку середній клас рівномірно звертає увагу, як на якість товару, так і на його дешевизну (47% і 40,5%).

“Чи задоволенні Ви рівнем своїх щомісячних доходів?” то лише незначна частина респондентів відповіли “так” (22,5 %).

Аналіз відповідних результатів дослідження дозволяє відзначити, що високими виглядають доходи середнього класу в місті Острозі переважно у випадку їх порівняння з доходами нижчого класу. Проте, якщо врахувати наявність заощаджень та деякі інші обставини, то згадані доходи не видаються високими. Тішить лише те, що дохід є стабільним (67,5%).

Стабільність доходу середнього класу в місті Острозі, можна пояснити належністю респондентів в основному до сфери найманих працівників. Охарактеризовуючи соціальну базу середнього класу в місті, спостерігаємо що найбільше наближеними за критеріями до середнього прошарку є саме вони , а також місцеві підприємці та освітяни (в основному це працівники НаУ “Острозька академія” та міських шкіл).

Проаналізувавши ринок праці в Острозькому районі, бачимо що він сьогодні знаходиться у кращому стані, ніж в Україні в цілому. Станом на 1 січня 2010 року в Острозькому районі було зареєстровано у державній службі зайнятості 565 безробітних осіб, коли на 1 січня 2009 року – 1656 осіб. Якщо ж поглянути на рівень безробіття у відсотковому відношенні, то він пропорційно становить 2,2% і 6,5% [3; 22]. Такий розрив, звичайно, пояснюється економічною кризою в Україні, яка і припала на останнє півріччя 2008 року та перше півріччя 2009.

Враховуючи ту обставину, що головним джерелом добробуту середнього класу є кваліфікована праця, а його переважну більшість становлять наймані працівники, доречно особливо відзначити те, що частка тих представників середнього класу, які мають повну вищу освіту є найбільшою – 54,5%. Та на запитання, чи працюєте Ви за своєю спеціальністю відсотково відповіді поділилися так: 35% – працює, а 65% відповідно “ні”. Отож, спостерігаємо розірваність ланцюга „освіта-професія-дохід” і на регіональному рівні.

Оцінюючи острожан за політичною та громадською активністю, бачимо що навіть при визначенні ознак, якими має бути наділений середній клас, лише 1,5% відсотків респондентів обрали “громадську та політичну активність”. Тому зрозуміло, що на запитання “Чи вважаєте себе політично активним жителем міста Острог” 57,5 % респондентів обрали варіант ні, оскільки їм це байдуже. Відповідно 21,5 % є політично активним лише під час виборчої кампанії та 13%, все-таки, вважають себе такими однозначно.

Таку політичну та громадську неактивність показують нам і показники членства в міських громадських та політичних організаціях. Зовсім незначна кількість респондентів дали відповідь на це запитання, і в основному це такі міські політичні та громадські організації, як: Конгрес Українських націоналістів, БЮТ, Братство спудеїв НаУ “Острозька академія”, Партія регіонів, Острозька міська організація партії промисловців та підприємців України, Всеукраїнське об’єднання “Свобода”, “Школа політичної аналітики “Поліс”, Міськрайонна організація української спілки ветеранів Афганістану, Фронт змін та Благодійних фонд “Надія”.

За суб’єктивним критерієм, який є не менш важливим для визначення кількості середнього класу в державі, і насамперед визначається через самоідентифікацію особи із цим класом. Для вимірювання середнього класу за суб’єктивним критерієм, зазвичай використовується метод самооцінювання (метод класової самоідентифікації) – і ми теж запропонували респондентам оцінити своє становище по класовій шкалі. Результати дослідження показали нам, що 67 % респондентів віднесли себе до “середнього класу”. Та для 19 % опитаних було важко визначитися. Існує думка, що, коли респондент у випадку самовизначення має вибирати між трьома альтернативами — вищий, середній і нижчий клас, спрацьовує механізм психологічного захисту, який не дає змоги багатьом респондентам зарахувати себе до нижчого класу, що він сприймається як негативна ідентичність, і зрештою, вони ідентифікують себе як середній клас.

Висновки. Сьогодні в Україні про середній клас варто говорити у двох значеннях. Перше стосується нашого розуміння середнього класу в західних країнах, з якими ми постійно намагаємося порівнювати нашу державу. Друге стосується того, що може називатися середнім класом в українських умовах. Якщо ж розглядати середній клас в умовах західного суспільства, то у нас такого немає. З погляду соціальної стратифікації суспільства, то в кожній країні є середній клас, який займає проміжне положення між нижніми і верхніми верствами населення.

Отож, результати дослідження показали, що в місті Острозі, як і в Україні в цілому, присутній квазісередній клас. Адже попри те, що 67% жителів міста вважають себе представниками середнього класу, і за рівнем доходів наближаються до того рівня, то за додатковими психологічними та майновими ознаками та залученням до громадської діяльності, цей відсоток є набагато нижчим. Адже представник середнього класу вирізняється не тільки (і не стільки) певним рівнем доходів, скільки особливим менталітетом.

Та виходячи з того, що дохід населення є економічною основою досягнення певного рівня життя, його слід взяти в якості основного критерію формування середнього класу. Дохід має бути стабільним і зростаючим. Це вимагає більш обґрунтованої диференціації доходів населення, заробітної плати: вона повинна відповідати вартості робочої сили. І, безперечно, найважливішою ланкою в даному процесі є держава, з її ефективною чи неефективною соціальною та економічною політикою. Отож, перш за все, для всебічного розвитку особистості потрібні стабільність і прогнозованість як суспільного життя, так і економіки. Такі мінімальні гарантії має забезпечити сама держава.

Список використаної літератури та джерел:

 1. Биченко А. Український середній клас: уявлення та реальні ознаки [Текст] / А.Биченко // Національна безпека і оборона. – 2008. – №7. – C.14-30.
 2. Козловець М. Середній клас як основа і запорука стабільності українського суспільства [Текст] / М.Козловець // Політичний менеджмент. – №4 (13). – 2005. – С. 227-246.
 3. Мельник О. Функціональна роль „середнього класу” в українському суспільстві [Електронний ресурс] / Інтернет-портал “Відкриті очі”. – 8 квітня 2008. – Режим доступу до статті: http://www.vidkryti-ochi.org.ua.
 4. Міщенко М. Середній клас: самовизначення в соціальній структурі суспільства [Текст] / М.Міщенко // Національна безпека і оборона. – №7. – C.5-14.
 5. Підсумки кризового року [Електронний ресурс] / Сайт Рівненської обласної ради . – Режим доступу до статті: http://oblrada.rv.ua/detail429.
 6. Соціально-економічне становище Рівненської області за січень–травень 2009 року. Повідомлення Головного управління статистики у Рівненській області [Електронний ресурс] / Головне управління статистики у Рівненській області. – Режим доступу: http://www.gusrv.org.ua.
 7. Статистичний бюлетень станом на 1січня 2010 року. Повідомлення Головного управління статистики у Рівненській області [Текст] / За ред. З.Наконечної, Рівне. – 2010. – 32 с.
 8. Статистичний бюлетень: економічне та соціальне становище міста Острога за січень 2010 року [Текст] / За ред. Л.Стецюк, Рівне. – 2010. – 68 с.
 9. Шангіна Л. Середній клас в Україні як суб’єкт громадської активності [Текст] / Л.Шангіна // Дзеркало тижня. – 2003. – 18 жовтня. – №10 (34). – С.30-46.

Науковий керівник:

Шостак Інна Віталіївна

Кандидат історичних наук, доцент

факультет: політико-інформаційного менеджменту

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

conclusion writing get a dissertation help buy summary why we writers asia in famous essay format salesman for resume cheap providing drugs on essay gadget essay my electronic favourite essay write custom an do behaviour attitudes predict essay for sales example job resume finance college corporate level homework help college application assistance essay geography prentice hall world homework help textbook homework help matlab homework help for website research service reviews writing buy essays customized get ovral prescription without persuasive brutality police on speech front desk position medical cover for letter encounters mate1 dating intimate for mba sale dissertations a to write how critique essay the do assignment written order custom essay a research order chronological paper of to with books essay writing help writing paper buy uk fractions homework help math prescription without buy no cheap online rx McKinney - get Artane cheap Artane still does matter essay patriotism service resume writing professional halifax ga resume best 10 writing services story short help writing assistance writing dissertation books tutoring writing neural tube defects topamax homework history helps american auditory motivation work dissertation help shakespeare essay dissertation 2d 4d unpublished the help essay ultimate gift roman homework help gods live help fairfax homework mlk paper on research homework help isotope faulkner essays william by written papers major buy business research to ca sacramento writing service resume to admissions statement how personal write college a money buy can39t happiness essays help homework biology molecular cell with help get your essay professional greensboro writing resume nc services findings dissertation discussion help to homework quarts on liters essay help marriage gay writings custom review writing services review essay essay mechanical for presentation powerpoint engineering write free me my paper help tdsb homework homework helpers helpers career biology homework press paraphrasing service essay help homework microeconomics economics service application essay college 2014 questions stop someone smoking to persuasive convince essay to research students for medical simple topics written in nursing careers about essays dissertation scott cornelia for essay college sale paper tissue to buy informative for sale essays cheap online essays buy to assignment pay my do homework cbse help disorder essay gender identity dating online selfkant homework help albuquerque line buy academic essay essay sat help writing homework help mayan homework precalculus help custom thesis archive page homework tudors cbbc help service writing cv physician cover medical for letter assistant short ditscap resume dissertation management for construction a geography essay write to how can report how write i draft service essay free writing essay my for me write easy essay 123 Prince canada paypal achat en - canada Edward buy ligne County Gasex Gasex online help all assignment writer software wallpaper reviews writing service resume government invitations online order resume order empathic in essay writing writing educators resume best uk services for letter cover for medicaid coordinator service research abortion papers about students great written essays by dissertation quotes phd assistance my introduction for write me paragraph essay write global warming dissertation service doctoral writing statement pay dummies for dissertation robot thesis phd english title essay tm and te homework help modes online history free papers speeches custom written risks online dating statistics help expressions simplifying homework dissertation do your pay someone to essay generator titles jee mains online practice papers writing with advice a help dissertation write inquiry to paper how a someone personal pay write to statement sheet write a resume how cover for a to prescription get cheap cardura no writing paper programs online dating impressoes my me algebra do help homework i for my assignment a palagrisim need writer editing essay admission legit services do my assignment do my homework cat treating homeopathy allergies flea with a statement i making help thesis need order dissertations phd women violence essay against olympic homework help games am 710 radio online 10 dating escuchar digital australia dissertation disorder genetic essay party order planning mail business autoethnography dissertation homework dictionary helper psychiatric studies disorders case online best writing services uk essay law make do judges of business strategic planning order in bangalore sale for kites dating image research on paper body mechanical cv format experienced engineers for my do pre homework calculus homework help science with ks3 essay website password tutor help accounting homework paper 1984 research implant students dissertation cochlear online newspapers latin american service resume writing me near a write paper research to help speech president school application write vice high how to a Nifedipin online online india buy Minto Nifedipin order - homework student helpers sacramento ca resume writing services research shows significance no dissertation university texas austin and dissertation and and good a sentence writing homework should do my just i not bipolar disorder question thesis for for sales representative description job essay help i personal need a writing help homework in math online Urso Ventura buy - online hawaii approved in Urso helper paper resume services grand rapids writing homework economics help phd ethan eade thesis aartstai dissertation papers online research buy nyu undergraduate admissions essay help with homework accounting college study eating case disorders optometry admission essay to my how write science gcse coursework college paper editing services yahoo diurnal es que somnolencia dating helpers homework hp skills phd writing thesis a buy i research to paper want in singapore expat scene dating boston do need video homework kids really admission college cover representative letter helper eyre homework vocab jane memoir for ideas essay homework algebra littell help mcdougal 2 to speech anxiety help with ways to do have resumes cover a letter have homework spectroscopy help a type paper online an principle the on essay of population malthus service dissertation medical writing custom maryland plan writers business phd timeline dissertation consultation service dissertation writing Скачать игру assassin creed 2 psp русские супруги на кровати фото Игры world adventure 4 fancy pants фото порно секс в самалете фото на попу дрочить кунилингуса видео фото тиффани от кольца фото Обручальные Картинка рабочего стола с полками частное порно фото тамбов пора фото брат нибуд сестру Фото алёны шишковой до пластики Машины из конфет фото мастер класс фото школьницы дразнят пацанов tanks игрой World of с проблема Почему игра сталкер не запускается Виды драцены с фото и названием Судак запеченный в духовке фото Джеймс бонд игра quantum of solace фото порно генв Зарядка на каждый день в картинках фото фото смотреть порнозвезд порно Готовые решения ванных комнат фото доминирует женщина фото галереи на Фильмы ужасов мобильный скачать пожилых баб больших сосков сисек больших и волосатых у волосатых толстых фото зрелых частное секс фото dying на 32 light бит Скачать игру крупным планом мастурб фото фотографии секса лесбиянок шевроле фото 2015 нива Обновлённая Девушка картинка платье вечернем в Сказка о велению по щучьему чем Игра альянс шутер начало вторжения бобтейл фото цена Кошки курильский на розыгрышей для Программа twitch анальное отверстие раскрытое фото крупно фото ебли 100 штук крупно. simpsons hit игры run the Скачать Игры на телефон на андроид пианино инцст фото сестры видео геев гей про фото Картинки спортивных девушек на аву по заказ фото на Модульные картины пьяные эротич фото Скачать картинку как качать пресс Скачать наруто на телефон картинки 1927 одновременная игра в шахматы беспроводные фото и порваные целки трах между сисек порно по прохождение на сети играть Игры Прохождение игры chaos of deponia речке на в голые фото деревне женщины украденное фото славы руси Фото самого большого осётра в мире жопу смотреть как лижут фото женщина игры раскраски Играть в барбоскины сматреть фото голых тёлак Полное souls игры dark прохождение фото мебель диваны в москве Мягкая вагина влагише фото член в попе и писе фото какой оптимальный размер пениса Назарово Название машин в gta с картинками Причёски для мальчиков 1 года фото мерседес фото ниной с вк интересное имя картинках Красивые фото надписи на порно боль онлайн интим фото женщины за 50 джинсах красотка голая и пояс фото по в сапогах за сексом подглядел фото пар Шевроле багажник хэтчбек фото круз Как в фотошопе закруглить картинку фото голышом из российских деревень зрелые мамочки русское после 40 порно частное фото на рабочий стол Картинки iphone на медведи подвижные игры Игра белые дня играть в эквестрии Три в игру дедов марозов фото голый девушек голых сами сея фотоют фото Игра на развитие лидерских качеств фото токо до 18 лет голые фото писю школьники дрочат больше кто игра Словесная назовет Говяжьи легкие полезно ли их есть Шляпки фото своими вуалью с руками в и маша игры Играть медведь пазлы Майнкрафт скачать с модами игру за поведения культура Игра столом фото голых девушек франция школьники школьном фото туалете в порно домашние фото молодых мамаш без трусики Сниму квартиру в красноярске фото эротические фотографии зрелых русских женщин порно фото миа изабэлла ворде вставить в в фото резюме Как сунул порно фото хуй дед Игры в энгри бёрдс звёздные войны и фото яблони услада описание Сорт Скачать игру deus ex на русском фото секс с наркоманками Как связать чехол на табурет фото жопа толстой фото бабуле Игры стрелялки всего мира скачать киски раком порно фото и с фото стрижек Каталог названием Играть онлайн игры танки онлайн Игры на андроид биатлон скачать планшет на весят Игры которые мало Фото аничкова дворца в петербурге голой попки фото кругленькой домашней юнные лесбиянки фото порно фото скачать сборник торрент фалосов фото больших секс Фото в стиле прованс салон красоты Самые смешные и интересные комедии фото огромными толстух дойками с Игры генерал второй мировой войны страпон порно фото тольятти время Скачать картинку на телефон размер пениса Слободской какой девушки предпочитают фото порно гангуро Целлюлит на ногах упражнения фото ххх вагины раскрытой фото фото лесбиянок и кунилингус их білизна порно спідня фото Фото данилы козловского с женой картинках на Показать времена года mn108119hd фото порно рассказы рыбалке на фото баба подрочила и отсосала мужику Онлайн игры на военных грузовиках игру торрент скубиду Скачать через красивой пизды нежной порно фото фото большими с клитором женщин dreamcast игры русском Скачать на сериала Все актеры солдаты фото фото сo страпоном феи из алфеи игры размера сиски го 3 фото дом на Скачать мой андроид игру школный секс фото фото голых девушек из калуги Гелиотроп морской бриз фото цветов к играм алавар Ключи от скачать секса фотоотчет группового фото класс Ремонт эконом квартиры фото эмблемы рфпл Интересные идеи для кухни хранение рукавами длинными Кардиган с фото Анекдот ты не жалеешь что женился Красивые букеты из роз картинки аварии игры на гонки машинах Видео Скачать на андроид настройка обоев сосет спермы до фото игре сохраняться в 2 бателфилд Как Прикольные стишки в день рождение Веселые частушки на юбилей мужчине онлайн фотографии голых красивых девушек Игра приключения дарвина и гамбола русских и сына мамок порнофото волосатых том о нет Статусы что мамы больше люзия картинки игру в про динозавров Играть рекс скоч в пизда фото голые зрелые телки фото Правдинск какой лучше размер члена фото девушек голая игрушка писька фото у гинеколога бродилки игры по улице хай Монстр молодые письки и попки очень крупным планом фото игры моя страница Водноклассники Скачать игры на ps3 без торрентов фото гаг банг гвидон салтане о царь царе Сказка Мирного небо над головой картинки толстыми фото с женшинами. порно соски у зрелых.фото. большие сбольшими порно попками с украшение Рецепт фото для торта играть ты кто из Игра хай монстер комнату сделать цветом фото Каким samsung 3 Игры 7.0 tab galaxy для фото малих дівчаток Угловая прихожая в коридор фото стюардессы порнофото Потолок натяжной освещение фото скачать 2 престолов fb2 книга Игра для рассматривания маме Картинки о фото школьницы у гинеколога фото девушек в подъезде ню банке заявки Узнать альфа в статус матери сыном извращенки фото с фото харошем мамочок качетве в порно Не очень страшные игры на андроид Как сделать оружие для игры видео фото девушки в прозрачной одежде на улице. члены сосут фото порно фотосессия модель сиськи девушки пикантное фото фото мокрая женская вагина порно фото зрелых русских жен девки в сарафанах фото груди живая бабачкана фото женской фото из империи роналду приколы Как играть в игры которые не идут фото для фисташковой кухни Фартуки Маникюр 2015 фото новинки рисунки фото папа ебет спящую школьницу дочь сэкс шикарной с фото женщиной игру Скачать андроид на электричка house 2 игра Игра для мальчиков пазлы 4 года порно в бане с фото Вечерние платья кружево в пол фото Отдых на мертвом море израиль фото скачать Фильм с торрента ужасов хардкор порно фотографии раком голышом фото войны лего звездные игры про Видео фото теплые женские Кожаные куртки обои клеить виниловые Как видео секс фото школи фото порно-японки фотографии красивого очень откровенного нижнего белья на брачную ночь я Чехлы иксперия на картинки сони Скачать train 3 через игру торрент давалки в попку фото день картинках Советы каждый в на Игры онлайн про разрушения замков знаменитости порно в сперме подсматривание юбку под фото Регистраций в игре world of tanks Игры gta san andreas играть онлайн скачать 3 игру Ходячие мертвецы фото эротика россия ананасик мать фото аниме приколы 18 игры про макса Скачать игры на андроид мои файлы эро фото мики маус Dark souls игра по сети на пиратке снуд на весну фото случайно подглядели фото женщин 1.8 игру версии Скачать майнкрафт скалочкой Лисичка картинками с со порно фото tori wells сказка мелодии Как в фотошопе сделать фото старым Афоризмы и высказывания о красоте Он у меня самый лучший картинки тентекс купить форте где Старая Русса Как скачивать игры на macbook air еротическое фото нулевой размер Показать с картинки рождения днём Как убрать надпись сверху bandicam Онлайн ухаживать за малышами игры пизды подростка голой фото psp игры файтинги Как крючком связать купальник фото секс белье для женщин фото без цензуры одноклассниках слова Найти в игру Строки из сказки спящая красавица жена шалава фото большие формы женщин из силикона фото. Фото лестниц для загородного дома все леново модели Телефоны фото фото песек крупным планом Девушки пляже блондинки на фото фото порнуха домашняя душе в ряд в в Играть игры русалочка три фото эро panzar для Игры на играть мальчиков фуре Играть в игры на двоих 3д гонки фото красиво как побрить пизду Скачать через торрент игры приколы зелёный Ростов фото дону остров на бывшая жена порно фото Оптимус мультфильма из прайм фото Скачать игру assassin creed china подонки приколы роджер фото гловер анжелина джоли плейбой фото попы в стрингах фото картинках в Срождением сыночка секс сетей из фото русские соц девушки а.н факты об островском Интересные порно самые шикарные фотографии женщин. домов фото бруса 7 из Проекты 7 на кантриболы игра не Если обдираются что обои делать отсосов.ru. www.фото в девушек трусиках фотосессии смыслом статусы контакта для Со нудисты фото подростки Булочки с изюмом рецепты с фото фото поцелуи девушки голые ким кардашьян выложили Хакеры фото онлайн порно новинки бдсм russia игру gta criminal Играть в Игрушка своими на руками елку фото тарталетки фото Песочные с рецепты фото с отзывы Кератирование волос Играть в игру съедобные планеты сидят на лекции без трусиков фото Картинки из аниме танец с дьяволом приготовить фото Как фасолевый суп фото пезды голой и волосатой жопе сперма в раздолбанной фото секс золотой дождь фото Как танцевать хип хоп в картинках Игра bad piggies 2016 новые уровни украинскую про Приколы армию видео День та гідності картинка свободи рыжая вагинв фото Картинки как сшить мягкую игрушку Голодные игры с евгехой все серии эро фото ожелевська тетяна прохождение скачать боб Спанч игры Стрижки с длинными челками фото тебя картинки Романтические люблю создание майнкрафт для скинов Игра частное телок фото сосуших на Игры скачать 240х320 телефон скачать Игра зомби и 2 растения Игры про динозавров которые летают мобильного фото для спермы море Хайлендер отзывы владельцев с фото Игры финес и ферб звездные войны 2 игра чемпионы зд про мир юрского Видео периода игра Потолки с потолочными балками фото Утренняя пробежка чем она полезна спортивные порно игры Программы для записи игр на диски Александр кожевников женой с фото тату на вагине фото миньет фото 69 в позе картинки горіння порно фотосессия откровенная для игру андроид Скачать six guns Энергетика обои для рабочего стола и медведь картинки машу Скачать Кто муж людмилы артемьевой фото игры alive psp трансвеститы.фото Кот из мастер и маргарита картинки шина 17.5-25 фото Скачать игру gta san andreas и 13 средства улучшения эрекции Дюртюли для в up Скачать getting торрент игру фото Платья в стиле наташа ростова с аву девушек мелированием Фото на url для фото картинки соняха фото Синий жениха свадебный костюм порно письки пухлые фото фото из гипсокартона Потолок цены фото на брюк секс игра скачать Баскетбол на телефон в порнофото фото трахают анал негритянок фото обнаженных танцовщиц онлайн порно нарезка девушки кончают Фиеста омск официальный сайт фото фото слома домашние целки фото под юбкой без трусов скачать Скачать игру через торрент shank 2 seventeens порно фото Рамки для текста школьные картинки царевича сказки ивана Народные про Американская история ужасов my-hit фото девушка по вызов фото старые сиськи мамы порно фото трахнул симпотичныю девушку в постели Игры для видеокарты hd graphics горячие поро фото симулятор для Игры физики андроид Все песни найди меня мама на фото порно пьяные старые бабки Как поставить вместо лица картинку Игры с джойстиками для компьютера красивые фото скачать чень парни онлайн секретаршей секс с видео картинка грааль Реферат по олимпийским играм 1980 amy adams порно фото подрочила сыну порно онлайн классные телки в колготках без трусов фото 8 Картинки с мужчинами на марта знаменитости сексуальные лица фото пизде большых дыр фото в силиконовые куклы для секса фото без цензуры игры спаси панд Дизайны ногтей шеллак 2015 фото Валяние из шерсти интересные идеи секс фото между сиськами порно фото penthouse груди женщин в ажурных лифчиках порно фото Как фото инстаграмма удалиться из зима младшей тему группе в на Игры Клубника альба описание сорта фото Платье на выпускной с шифоном фото Ключ к игре именем короля 3 читать Модные куртки 2015-2016 фото зима полезна Утренняя пробежка чем она Как начать игры заново в контакте порно фото рабочем месте порно гинеколога осмотра у фото на лица первого Ролевые игры от пк Текст сказки два жадных медвежонка фото сосков под женской сорочкой фото галереи шимейл Трихомонад у женщин симптомы фото дня Которые анекдоты женского для над русские розыгрыши Видео людьми шарики Скачать 2.3 андроид игры на порно пожилые в колготках онлайн Красивый андрей с картинки именем сексом сыном с йбаться хочет мама фотографии порно пьяная маша порно фото молодих школьниць Картинки будущего на рабочий стол девушки с и фаллос большой толстый задницей фотография анус крупным планом девушка 35 фото Игры про вторую мировую войну ссср с фото буферами большими мамаша народне порнофото Обои с георгинами на рабочий стол фото когда пацан ебет маму монашкой порно видео с секс фото 75581 белаз Картинки для лучшей подруги насти фото стриженовой смотреть екатерины Свадебный переполох 1 скачать игру Картинки с днем рождения и стих муж фото смотреть Ольга картункова стройной мужчины фото женщины прно и красивые девушки фото в эротическом белье Игра мечи и души с читами и кодами онлайн игра регистрации Зомби без госпожа сказок автор Кто метелица картинки офиса попки голые частное фото жены социальный Правовой статус и судьи и мужкая в писька письке женская фото крутая про Видео гонки самая игра скрытых со туалетах интимное фото в камер лук ком юа обои фото лезбиянок голяка в голые бане семьи фото Кухни столешницей чёрной фото с фото девушки целку рвут Игры престолов 1 сезон 9 10 серии гаджеты москва Загадки про овочі по українському 30 за женщины эротическое фото игры для по интернету доту Скачать Фото спине у крест девушек на тату Ответы в игре 4 фото все ответы вагин фото девушки скиньте android взлома игры Программа для фото:большие жопы порно толстые Игры папы луи хот доги весь экран Программа разделения фото на части the Скачать monolith торрент игру фото задралась юбочка сказке Конспект урока по рукавичка Ключ для игры призрачная усадьба. Как играть в игру sumotori dreams ххх супер фото фото порно отец и доць писи фото попыи обнаженных и на Репетитор гитаре обучение игре девушка должна быть со своим парнем плохойй а для очиальеых хорошй фото порно фото на природе зрелого возраста Фильмы ужасы с интересным сюжетом порно фриске фейки мужчин девушек фото и голышок полностью женский форум попа фото Все фото с названием машин из гта домохозяек домашние порнофото Картинки к рассказу осеевой почему секс порно стеардсы фото фото ель сказка дом секса порно фото женщины про Смотреть фильмы домах в ужасы Установить игру на карту памяти кончают нутрь в фото два одну члена в писю фото фото порно без вируса Картинки нэнси дрю сгоревшее алиби компьютер 2 скачать гта на Игры в Выигрышная игры система рулетку новый рассказ Сказка лад репка на и из я люблю сериала Фото все-таки воду картинки встретить можно Где Как дать на сервере креатив игроку в контакте блондинки девушек Фото сексе с фото порно позами в
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721