Авторське бачення змісту та основних завдань конституційної реформи в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У поданій статті автор намагається визначити та проаналізувати оптимальні шляхи та способи для прийняття нової Конституції України з високим рівнем легітимності, а також основні положення майбутнього Основного Закону України з метою гармонізації державної влади і реального забезпечення прав та основних свобод громадян України. Принципове наповнення конституційного тексту, на думку автора, повинне стосуватися, перш за все, безконфліктної взаємодії між Президентом України, Верховною Радою України та Урядом України.

In the submitted article the author tries to define and analyse optimal ways and methods for the means of the acceptance of the new Constitution of Ukraine with the high level of legitimity, and also substantive provisions of the future Fundamental Law of Ukraine with the purpose of harmonization of state power and actual maintenance of rights and basic freedoms of Ukrainian citizens. In the author’s opinion, the conceptional filling of constitutional text, first of all, should fall within, conflict-free mutual co-operation between the President of Ukraine, Verkhovna Rada of Ukraine and the Government of Ukraine.

Постановка проблеми: оптимальне бачення змісту нової Конституції України, зокрема, в аспекті взаємодії вищих органів державної влади між собою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій: останніми дослідженнями та публікаціями, котрі стосуються тематики поданої статті можна назвати спільну розробку І. Коліушка, Ю. Кириченка та Я. Журби «Правовий аналіз президентського проекту нової редакції Конституції України», в якому, серед іншого, подані рекомендації щодо змісту та завдань конституційного реформування в Україні; стаття Р. Мартинюка «За яким сценарієм розвиватиметься конституційний процес в Україні»; дослідження Національного інституту стратегічних досліджень «Інституційний зміст і перспективи завершення конституційної реформи» тощо.

Метою дослідження є: визначення перспектив розвитку та основні напрямки конституційного процесу в Україні.

Завданнями дослідження є: проаналізувати можливі перспективи прийняття нової Конституції України чи поправок до неї в сучасних суспільно-політичних умовах в Україні; становити основні положення змісту та завдань перспективних конституційних перетворень в Україні.

Викладення основного матеріалу:

Враховуючи те, що будь-яка Конституція є перш за все актом, котрим визначається статут політичної влади в суспільстві ((Мартинюк Р. За яким сценарієм розвиватиметься конституційний процес в Україні? : [Електронний ресурс] / Р. Мартинюк. – Режим доступу : http://naub.org.ua/?p=431.)), то майбутня Конституція України має бути прийнята у спосіб, який забезпечив би їй максимальний рівень легітимності. Це є можливим лише за умови, якщо суб’єкт, який розроблятиме текст Конституції, сам користуватиметься високим суспільним авторитетом ((Жакке Ж. -П. Конституционное право и политические институты: Учеб. пособие / Ж. -П. Жакке // Пер. с франц.: проф. В.В. Маклакова. – М. : Юристъ, 2002. – С. 103.)).

В зв’язку з цим, пропонується розробити і прийняти саме нову Конституцію України, а не зміни до чинної редакції Конституції України, незважаючи на те, що, на початках, це може викликати нестабільність конституційних правовідносин та відносин в суспільстві. Прийняття нової Конституції України дозволить реформувати всі проблемні моменти державного механізму та суспільних відносин, а залучення до конституційного процесу Українського народу дозволить, в свою чергу, нарешті сформувати з Українців єдину політичну націю. Внесення ж змін до Конституції України безперечно будуть відбуватися в контексті політичної боротьби, таємних переговорів та компромісів як це мало уже місце 8 грудня 2004 року та в червні-липні 2009 року під час переговорів між Партією Регіонів та Блоком Юлії Тимошенко. Такі конституційні зміни не будуть відображати позицію Українського народу вцілому та виборців відповідних політичних сил, зокрема.

Наразі ж процедура прийняття нової Конституції України законодавчо не прописана, у розділі XIII Конституції України («Внесення змін до Конституції України») встановлено лише спеціальний порядок внесення Верховною Радою України змін до Конституції України. Поряд із тим, 5 жовтня 2005 року Конституційний Суд України виніс рішення, у якому дав визначення поняття конституційного ладу, орган конституційної юрисдикції встановив, що «з нормативно-правового змісту положень частин 2, 3 ст. 5 Основного Закону України, за якими народ є носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні та народові належить право визначати і змінювати конституційний лад в Україні, випливає, що народ має право приймати нову Конституцію України» ((Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 60 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень частини першої статті 103 Конституції України в контексті положень її статей 5, 156 та за конституційним зверненням громадян Галайчука Вадима Сергійовича, Подгорної Вікторії Валентинівни, Кислої Тетяни Володимирівни про офіційне тлумачення положень частин другої, третьої, четвертої статті 5 Конституції України (справа про здійснення влади народом) від 05.10.2005 р. // Офіційний вісник України. – 2005. – № 41. – С. 31-35.)). Таким чином, Конституційний Суд України фактично визнав, що формою зміни конституційного ладу є прийняття нової Конституції України.

Суд також встановив, що «положення ч. 3 ст. 5 Конституції України треба розуміти так, що народ як носій суверенітету і єдине джерело влади може реалізувати своє право визначати конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України на всеукраїнському референдумі» ((Мартинюк Р. За яким сценарієм розвиватиметься конституційний процес в Україні? : [Електронний ресурс] / Р. Мартинюк. – Режим доступу : http://naub.org.ua/?p=431.)).

Виходячи з цього, вважаємо, що слід було би внести зміни в чинну Конституцію України, які б встановлювали механізм прийняття нової Конституції, а за відсутності таких, керуючись вищезазначеним Рішенням Конституційного Суду України, утворити Конституційну асамблею ((Коліушко І. Три шляхи до Конституції : [Електронний ресурс] / І. Коліушко. – Режим доступу : http://www.spa.ukma.kiev.ua/konst/article.php?story=2009112413534240.))чи інший орган (т.зв. «конституанту» ((Мартинюк Р. За яким сценарієм розвиватиметься конституційний процес в Україні? : [Електронний ресурс] / Р. Мартинюк. – Режим доступу : http://naub.org.ua/?p=431.)) ), який складався б із відомих громадських діячів і юристів-конституціоналістів, які б здійснювали розробку тексту Основного Закону України та в обмеженій кількості політиків (наприклад, керівники фракцій народних депутатів України в Парламенті), котрі б мали здійснювати контроль за розробниками-професіоналами аби вони не вийшли за рамки т.зв. «суспільного запиту» до нової Конституції України.

В зв’язку з цим, слушною видається також думка О. Мучніка про те, що перед утворенням конституанти доцільним є також проведення загальнонаціонального консультативного референдуму по ключових (вузлових) питаннях конституційного ладу ((Мучнік О. Г. Конституційна реформа: цілі, алгоритм, форми реалізації : [Електронний ресурс] / О. Г. Мучнік. // Стратегічні пріоритети. – 2008. – № 2 (7). – Режим доступу : http:// www.niss.gov.ua/book/StrPryor/7/27.pdf. – С. 144.)), або ж власне, попереднього референдуму, який би мав визначити саму необхідність прийняття нової Конституції України в суспільстві.

Задля забезпечення високого рівня легітимності проект Конституції України варто винести на суспільне обговорення, яке би включало надання висновків щодо проекту провідними університетами України та окремими науковцями, а також проведення просвітницької діяльності серед населення з метою ознайомлення його з кінцевим проектом нового Основного Закону України тощо. Враховуючи всі обґрунтовані зауваження конституанта затверджує кінцевий проект і направляє його безпосередньо на всеукраїнський референдум (процедура проведення котрого також вимагає удосконалення), минаючи Парламент України, який, очевидно, може заблокувати його проведення.

Відповідно до згадуваного Рішення Конституційного Суду України результати всеукраїнського референдуму, на якому прийматиметься нова Конституція України, тобто визначатиметься конституційний лад, матимуть остаточний характер, не можуть піддаватися ревізії з боку держави, її органів чи посадових осіб і не потребують будь-якого їх затвердження. Імперативний характер рішень цього референдуму означатиме їх обов’язкове виконання державою, її органами та посадовими особами. Відмова ж із боку держави, її органів та посадових осіб визнати або виконувати рішення референдуму, на якому буде прийнято нову Конституцію України, означатиме узурпацію влади згаданими суб’єктами ((Мартинюк Р. За яким сценарієм розвиватиметься конституційний процес в Україні? : [Електронний ресурс] / Р. Мартинюк. – Режим доступу : http://naub.org.ua/?p=431.)).

Приймаючи новий Основний Закон України, доцільно було б передбачити в ньому високий ступінь жорсткості з тим, щоб обмежити його ревізію та убезпечити від необґрунтованих змін, що, як правило, вносяться з метою вирішення персональних владних інтересів конкретних осіб чи політичних сил. Запобіжником в цьому випадку може стати механізм, за яким Парламент розпускається в разі ухвалення ним рішення щодо необхідності перегляду Конституції або внесення змін до деяких розділів і подальші дії щодо ревізії здійсюються його наступним скликанням, так як це, до речі, передбачено в Болгарії та Іспанії ((Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн. Академічний курс: підручник / В. М. Шаповал. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – С. 54.)).

Загалом, процес творення нової національної Конституції має ґрунтуватися на баченні конституційного світогляду нації, а не окремих еліт чи владних інститутів. Саме таке порозуміння – основа довгострокового планування національного розвитку, утвердження і вдосконалення державності, суспільної консолідації ((Ющенко В. Україні потрібна Конституція національного творення : [Електронний ресурс] / В. Ющекно // Дзеркало тижня. – 2008. – № 7 (686). – Режим доступу : http://www.dt.ua/1000/1550/62151/.)).

Ми є свідомі того, що нагальним питанням, яке безпосередньо торкається конституційної реформи, є проблема реформування виборчого законодавства (перехід на систему повноцінних відкритих списків, створення належного реєстру виборців тощо). Тільки за умови його повноцінного здійснення можна вести мову про якісний склад конституанти й Парламенту. Також слід усвідомити, що на першому етапі доцільно створити й закріпити (можливо, на рівні закону) чіткий план дій по впровадженню конституційної реформи з встановленням відповідальності окремих органів (одноособових чи колегіальних) за його невиконання ((Батрин С. Про перспективи конституційної реформи / С. Батрин // Правовий тиждень. – 2009. – № 15 (141).)).

Проблемними в такому механізмі прийняття нового Основного Закону України видаються наступні питання: хто повинен чи, власне, може ініціювати процедуру прийняття Конституції України, хто буде призначати всеукраїнський референдум? Очевидно, що ці питання вимагають окремого наукового дослідження, але видається, що ініціюючу та керівну роль в такій процедурі мають відігравати Президент України, котрий призначає всеукраїнський референдум та є найбільш зацікавлений у логічному завершенні конституційної реформи та політичні партії представлені у Верховній Раді України як виразники волі громадян України.

Стосовно ж основних завдань, які стоять перед нової Конституцією України, то вони, перш за все, полягають у забезпеченні механізму реалізації прав і основоположних свобод людини і громадянина, розширенні кола політичних прав, прав у сфері державної влади та судочинства тощо. Разом із тим, норми Основного Закону України повинні бути чіткими і однозначними, в жодному разі не містити альтернативних положень і різночитань. У зв’язку з цим, на наш погляд, доцільно було б розробити самою конституантою, як безпосереднім розробником конституційного тексту, до кожної статті Конституції України науково-практичний коментар, котрий не мав би юридичної сили, але частково забезпечував підвищення рівня правової культури населення та державно-політичних осіб або зобов’язати це зробити Конституційний Суд України в найкоротші строки. Ще одним завданням є забезпечення владних інститутів тими повноваженнями, які б відповідали їх конституційно-правовому статусу, функціям та завданням, встановлення конституційно-правової відповідальності за невиконання того чи іншого завдання тощо, також «забезпечення здійснення ефективної державної влади на засадах чіткого розподілу функцій, удосконалення системи стримувань і противаг, уникнення дуалізму в системі виконавчої влади, збалансування всього державного механізму, оптимізація територіальної організації влади в Україні» ((Ющенко. В. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України» : [Електронний ресурс] / В. Ющенко // Офіційне Інтернент-представництво Президента України. – Режим доступу :http://www.discussionclub.net/files/2009/10/president.pdf.)).

У якості основи для нової Конституції України можуть бути запропоновані наступні принципові положення:

1. Президент України є главою держави, гарантом дотримання Конституції, прав і свобод громадян, визначає політику держави в сфері безпеки і зовнішніх відносин. Президент обирається на 5-річний термін всенародним голосуванням.

2. Верховна Рада України є вищим законодавчим органом, сформованим на основі представництва інтересів громадян та їхніх об’єднань. Верховна Рада України обирається на пропорційній основі від політичних партій та виборчих блоків на 4 роки ((Інституційний зміст і перспективи завершення конституційної реформи : [Електронний ресурс] / Національний інститут стратегічних досліджень (відділ стратегічних комунікацій). – Режим доступу : // http://www.niss.gov.ua/Monitor/Marrch/03.htm.)).

3. Кабінет Міністрів України є вищим органом виконавчої влади, підзвітний Президенту України і підконтрольний Верховній Раді України. Склад Кабінету Міністрів України формується коаліцією більшості у Парламенті України. Подання кандидатури Прем’єр-міністра на затвердження Верховної Ради України є винятковою прерогативою Президента України. Розпад правлячої коаліції у парламенті дає підставу Президенту України відправити Уряд України у відставку.

Враховуючи це, а також тенденції різних гілок влади до утримання влади, виходячи за межі права, насамперед дають підстави нам наполегливо пропонувати залишатися Україні в межах змішаної (напівпрезидентської) форми державного правління. Неприпустимими на сьогодні для України є так звані «чисті» форми правління – як президентська, так і парламентська республіки. Президентська форма правління, яка передбачає жорсткий «поділ влади» і очолювання Президентом України виконавчої влади, для України на сьогодні є неприйнятною, оскільки з великою ймовірністю буде призводити до президентських криз або до диктатури Президента України ((Коліушко І., Кириченко Ю., Журба Я. Правовий аналіз президентського проекту нової редакції Конституції України : [Електронний ресурс] / І. Коліушко, Ю. Кириченко, Я. Журба. – Режим доступу : // http://www.spa.ukma.kiev.ua/konst/article.php?story=20091105131228617.)). В свою чергу, парламентська республіка в Україні є неприйнятною з геополітичної точки зору розвитку української державності. Бізнесові кола в сучасних країнах, що розвиваються, тяжіють до демократичних структур, але з елементами централізації й авторитаризму, що пояснюється необхідністю концентрації влади з метою мобілізації національних ресурсів для подолання цивілізаційної відсталості. Досвід роботи Верховної Ради України, причому як нинішнього, так і попередніх кількох скликань, показав ризики повної залежності життя країни від Парламенту. Замість центру законотворчої діяльності і взірця дотримання Конституції України та законів Парламент України перетворювався на основний осередок політичної нестабільності ((Пукшин І. Парламентська модель загрожує Україні : [Електронний ресурс] / І. Пукшин // Українська правда. – Режим доступу :http://www.pravda.com.ua/articles/2009/05/28/3977854/.)).

Змішана форма державного правління характеризується насамперед дуалізмом у виконавчій владі. Враховуючи конкретні політичні та соціально-економічні реалії в Україні дуалізм у виконавчій владі є швидше позитивом, ніж недоліком для організації владного механізму в Україні, оскільки сприяє виробленню демократичних традицій взаємодії вищих органів влади, передбачає засоби недопущення проявів узурпації влади як з боку парламентської більшості, так і з боку Президента України, привносить елементи взаємоконтролю суб’єктів політики, що, в кінцевому підсумку, повинно зробити діяльність влади підконтрольною суспільству.

Загалом, для ефективної взаємодії Президента та Уряду України необхідно забезпечити їх взаємну причетність до прийняття рішень, що визначають державну політику, а, отже, і спільну відповідальність за прийняті рішення. Так, на стадії ініціювання рішення ця причетність може бути забезпечена наданням Президенту України права нормотворчої ініціативи в Уряді України, на стадії розгляду рішення – участю Президента України в засіданнях Уряду України, можливістю скликання Президентом України спеціальних засідань Уряду України за його головуванням для вирішення певних найважливіших для держави питань, на стадії прийняття рішень – правом відкладального вето Президента України на рішення Уряду України, необхідністю контрасигнації актів Президента Прем’єр-міністром України і/або відповідальним міністром, а також вимогою, що реалізація ряду повноважень Президента України здійснюється за поданням Уряду України чи окремих його членів з можливістю вмотивованої відмови Президента України ((Коліушко І., Кириченко Ю., Журба Я. Правовий аналіз президентського проекту нової редакції Конституції України : [Електронний ресурс] / І. Коліушко, Ю. Кириченко, Я. Журба. – Режим доступу : // http://www.spa.ukma.kiev.ua/konst/article.php?story=20091105131228617.)). Механізм державної влади повинен забезпечувати взаємодію між Президентом та Урядом України на засадах партнерства, а не суперництва. Конституція України також повинна містити чіткий перелік повноважень Президента України, які здійснюються ним самостійно, без внесення подань Урядом Україним або відповідним міністром, так само як і перелік самостійних повноважень Кабінету Міністрів України.

Будь-який з органів державної влади не повинен мати можливостей блокування роботи іншого органу. У трикутнику Парламент-Президент-Уряд роль кожного з цих органів по відношенню до іншого повинна бути стримувально-корегуюча, а не контрольно-блокуюча, інакше це може призвести до нездатності певних органів державної влади реалізовувати свої функції, узурпації влади та інших негативних наслідків.

При закріпленні у конституційних нормах повноважень за органом державної влади, необхідно передбачити всі можливі варіації реалізації ним цього повноваження, в тому числі й ті, коли суб’єкт державної влади використовує надане йому повноваження не на благо суспільним інтересам, а всупереч їм. Уявивши таку ситуацію, очевидною стає потреба у закріпленні в Конституції України певного засобу протидії на спроби органу державної влади використати свої повноваження в неконституційний спосіб. Власне сукупність таких засобів протидії неконституційній діяльності органу державної влади чи її спробам становлять механізм стримувань і противаг ((Коліушко І., Кириченко Ю., Журба Я. Правовий аналіз президентського проекту нової редакції Конституції України : [Електронний ресурс] / І. Коліушко, Ю. Кириченко, Я. Журба. – Режим доступу : // http://www.spa.ukma.kiev.ua/konst/article.php?story=20091105131228617.)).

Доцільно також закріпити в Конституції України конституційну-правову відповідальність учасників конституційних правовідносин за невиконання покладених на них обов’язків чи за бездіяльність, якій би відповідала відповідна система покарань (у вигляді: попереджень, штрафів, звільнень, імпічменту, заборони обіймати певні посади протягом певного часу чи пожиттєво тощо).Уповноваженим розглядати справи про конституційно-правову відповідальність слід призначити Конституційний Суд України, доповнивши тим самим обсяг його повноважень, за поданням заінтересованих осіб, в т.ч. і громадян України. Це має дисциплінувати посадових осіб держави і виховати нарешті повагу до Конституції України та законів України.

Поряд із тим, варто передбачити т.зв. «систему запобіжників», дія якої повинна прослідковуватися, насамперед, при формуванні Уряду України. Так, якщо сформований Президентом України Уряд України не отримає вотуму довіри Парламенту України, це свідчитиме про неспроможність Президента України сформувати підтримуваний більшістю Уряд України і тому право формування Уряду України повинно перейти до Парламенту України. Так само й у випадку, коли Парламент України, уповноважений Конституцією України формувати Уряд України, виявляється неспроможним його сформувати, то таке право повинно переходити до Президента України. Якщо ж після вичерпання альтернативних варіантів результату досягнуто не буде, це свідчитиме про такі вади механізму державної влади, які можна усунути лише шляхом заміни певної складової механізму. У випадку, якщо Парламент України сам не здатен сформувати Уряд України і не дає вотуму довіри Уряду України, сформованому Президентом України, то єдиним виходом із ситуації є оголошення дострокових виборів до Парламенту України. Дострокове припинення повноважень органу державної влади завжди повинно бути виваженим та обґрунтованим кроком і застосовуватися лише за умови, що в інший спосіб вади роботи механізму державної влади усунути неможливо.

На нашу думку, виправданим видається також встановлення певних вимог для міністрів Кабінету Міністрів України та керівників центральних органів виконавчої влади з тією метою, що хоч ці посади і є політичними, але вимагають неабияких знань та досвіду в конкретній галузі народного господарства, права, фінансів тощо. Такими вимогами можуть бути: досконале знання державної мови (для Міністра закордонних справ України – знання, як мінімум, англійської мови), наявність диплому про закінчення повної вищої освіти в тій сфері, в якій збирається працювати міністр, відсутність непогашених чи знятих судимостей тощо. Такі заходи мають підвищити професійний рівень та ефективність Уряду України.

З метою оптимізації організації роботи Парламенту України нами пропонується встановлення кворуму для проведення засідань Верховної Ради України і кворумів для прийняття різних парламентських рішень, запровадження класифікації законів, уточнення предмету регулювання законів (зокрема, законів про Державний бюджет України з метою запобігання неконституційній практиці регулювання у цих законах питань, які не мають прямого стосунку до його предмета) ((Зелена книга української конституційної реформи: матеріали для громадського обговорення / За заг. ред. І. Коліушка, Ю. Кириченко / ШПА при НАУКМА, ЦППР, УНЦПД, КВУ. – К. : «Лікей», 2007. – С. 12.)). Також доцільним є часткове обмеження законодавчої ініціативи депутатів більшості, законопроекти котрих виносяться разом з урядовими з метою підвищення рівня оперативності та ефективності законодавчого процесу в Парламенті України.

Єдиним органом державної влади, рішення якого є безспірними та остаточними, повинен бути Конституційний Суд України. В цьому руслі, повинна також бути забезпечена можливість ревізії рішень Парламенту, Президента та Уряду України на предмет їх конституційності Конституційним Судом України. Для цього необхідно забезпечити стабільність та визнання незалежності Конституційного суду України згідно з європейською моделлю конституційної юстиції, що потребує відокремлення статусу конституційних суддів від статусу звичайних суддів і усунення будь-якої можливості для інших державних органів впливати на Конституційний Суд України, зокрема через окремих його членів.

Європейська комісія «За демократію – через право» (Венеціанська комісія) рекомендує створити запобіжну гарантію на випадок того, коли конституційно уповноважений орган не здійснив призначення (або обрання) нових суддів Конституційного Суду України: шляхом передання повноважень з призначення від цього органу, який був первинно уповноважений, – до решти органів; передбачити, що суддя залишається на посаді допоки його наступник не вступає на посаду; спростити процедуру складення присяги, передбачивши її письмову форму або запровадивши внутрішній механізм приведення до присяги, тобто її складення в самому Конституційному Суді України, з тим, щоб забезпечити та гарантувати стабільне функціонування органу конституційної юрисдикції ((Висновок Венеціанської Комісії щодо можливих конституційних та законодавчих змін для забезпечення безперервного функціонування Конституційного Суду України № 377/2006 від 22 червня 2006 р. (неофіційний переклад) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://minjust.gov.ua/?do=d&did=7731&sid=pare_ukraine.)).

Задля підвищення рівня правосуддя в Україні пропонується виписати в конституційному тексті створення вищих судів для цивільної та кримінальної юрисдикцій, які б здійснювали функції касаційної інстанції, як це існує у системі адміністративних та господарських судів. За таких умов буде забезпечено право на касаційне оскарження судових рішень, а Верховний Суд України зможе повністю присвятити себе основній функції – забезпечувати однакове застосування закону через перегляд справ, де суди касаційної інстанції у подібних ситуаціях по-різному витлумачили закон. З метою зміцнення незалежності суддів до повноважень Вищої ради юстиції доцільно віднести призначення суддів на посади, їх переведення та звільнення з посади ((Коліушко І., Куйбіда Р. Суди у фокусі конституційної реформи : [Електронний ресурс] / І. Коліушко, Р. Куйбіда // Українська правда. – Режим доступу : http://www.pravda.com.ua/articles/2009/08/7/4128993/.)). Поряд із тим, на наше переконання, слід також виписати в Перехідних положеннях Основного Закону України строк, протягом якого в Україні повинен бути введений суд присяжних та відповідальних за це посадових осіб.

Враховуючи те, що тексти судових рішень переважно недоступні для осіб, які не були залучені до справи, але інтересів яких ці рішення безпосередньо стосуються. Рішення судів нижчого рівня практично не публікують. Існує практика здійснення судочинства з порушенням принципів відкритості (публічності) судового процесу. Усе це є підставою для внесення до Конституції України норми, що зобов’язує публікувати всі судові рішення.

Стосовно територіальної організації влади на місцях, то варто розділити повноваження органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій, яким надаються контрольні повноваження, подібні до повноважень державних префектур у Франції ((Речицький В. Проект Конституції України – 2009 (із постатейними матеріалами) : [Електронний ресурс] / В. Речицький. – Режим доступу : http://www.khpg.org/index.php?id=1240658218.)).

Насамкінець, розробникам Основного Закону України неухильно слід керуватись твердженням, що конституція – це не тільки стрижень правової системи, але й програмний документ для держави та суспільства, тому вона повинна бути прийнята з урахуванням не лише інтересів політичних сил та інститутів державної влади, а й інтересів Українського народу та якнайширше відповідати українським реаліям.

Висновки:

Як підсумок, слід вказати, що Україна потребує саме нової Конституції України, яка світоглядно має змінити державний механізм і гармонізувати взаємодію між його суб’єктами, встановити дієві механізми реалізації прав і основинх свобод людини і громадянина та забезпечити чітке і неухильне виконання своїх норм. Нова Конституція України повинна бути прийнята з обов’язковою участю Українського народу на всеукраїнському референдумі, що забезпечить їй високій рівень легітимності. Новий Основний Закон України повинен містити ряд норм, які залишать Україну в умовах змішаної форми правління з нахилом в бік Президента України як всенародно обраний інститут державної, який має найвищий рівень легітимності в державі, а також визначатимуть порядок обрання Уряду України та безконфліктну взаємодію між Президентом України, Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України. Відповідно до нової Конституції України єдиним органом, що повинен забезпечувати конституційний контроль та стабільність влад має бути Конституційний Суд України, коло повноважень котрого має бути збільшено. Слід зазначити, що схожих позицій притримуються і основні політичні сили України, котрі в своїх проектах змін до Основного Закону України намагаються, в основному, посилити певний владний інститут залежно від свого ситуативного політичного становища за рахунох послаблення іншого інституту, що неминуче призведе до конституційних криз та конфліктів.

Науковий керівник: Мартинюк Роман Станіславович
Кандидат політичних наук, доцент
Правничий факультет

Сфера наукових досліджень: конституційне право України та зарубіжних країн

Перелік ключових слів: конституційна реформа, Конституція України, система стримувань і противаг, державна влада, дуалізм влади, змішана форма правління, Президент України, Парламент України, Кабінет Міністрів України.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help college transfer essay grade homework 4th help for assignment management for sales live homework free help term paper history writing video service editing a essay buying car process statements help thesis with writing math 4th graders homework for help online andrei dating fursov homework pronoun help ammonia homework hydroxide help airborne essay writing education edmonton resume ab edmonton services writing essay writers economics sales resume fmcg for executive sample conclusion comment philosophique faire une dissertation de essay help boulder samples cover sales letter position for free writing man help speech best geometry homework help on helpers projects homework report level for papers college sale logic help homework visual essay help thesis order sentences of worksheets style turabian essay personal a statement writing service writing orlando resume a to essay write admission college quickly how get place motrin online best to cover job for letter medical lisinopril for 25mg free help paperwork need with questions ended open essay ap lit plan should buy i business pro no where roxythromycin buy fees buy i no to can prescription where writing high paper senior help english school need a how write my i biography do teaching papers research writing resume reviews services consumer engineering format resume for mechanical freshers help sound homework in canada essay writing service japanese help with homework services online cv writing help price dissertation college best written essay proposal networking dissertation english with i my help essay need buy essays in australia help homework parents math texting on essay driving while essay papers online online order papers exam alpharetta ga resume writing services can my 2 do homework ipad legal essay websites writing assignment format homework prepositions help married dating no sites for charge people essay eating disorder informative resume austin services writing tx writing creative online harvard course glucotrol order online should proposal on essay write my i what canada paper cups custom letter you meeting thank for help homework government contest for adults essay essay written by student harvard writer services research paper desk resume help argumentative essay 123help writing help college admission professional mechanics homework help ordering help greatest least fractions homework to from obedience orders to essays essay in english sites chat homework help live essay contrast help my write tok essay 7 custom writing page service term best papers custom writing custom company uk writing creative services life about easay paper your pay someone uk write operating research systems papers essay world persuasive order new bipolar case studies i disorder me for paper write free for payment required no a Reno Dilantin prescription online no Dilantin 400 - pills buying online essay help prime skin embodied natural care buy paper online help online homework on get homework graduate help 150mg usa achat de - quebec in Zagam Indianapolis Zagam buy dissertation custom south services writing africa fashion resume help written essays enron custom essay classification service graduate writing job cover advisor letter sales for thesis comics phd defense anthem essay help chronological order essay s&mdating rajeshwari mahalingam service writing cv best writing about essay oneself do case my study essay co writer uk writing services review orlistat 36 hr sr script canada bupron no silagra 1mg paper jk online plagiarized essay buy non compare writing essay contrast help essay in to southeastern write need colorado someone of residency letter recommendation medical for to college buy i a essay need review service literature writing reviews australia homework help professional denver writing services resume online cornell ilr admission essay assignment online an buy paper custom college websites best writing creative writing service best chicago resume executives help homework term nth buy 1mg reosto online dissertation help asia writing killeen resume texas service science homework grade 3rd help resume skills housekeeping cover doc letter buy essay king lear 15mg price antabuse uk resume sample for objectives sales positions essay help online live writing dissertation cheap retreats resume credit analyst buy side an can online buy where essay i spielkarten dating selber online gestalten term paper disorder bipolar essay help for scholarships writing college who can essays write people order of sources bibliography text singles dating trials papers sale college for help homework bible to with verses review the ladders resume writing service essay bar secrets approach acheter pas cher biaxin generique take online someone class to pay admission editing service draft essay pills were Plendil Plendil to buy buy Knoxville - anthropology homework help online site writing accounting paper research premier service barclays life will writing services essay editing harvard mthode constitutionnel droit en dissertation essay 427607 personal finance calgary writing services resume professional online buy courseworks homework personal helper narrative tfk custom writing academic narrative writing essay assignments free for word help problems with math cancer ideas cupcake breast thesis order of service help books dissertation high for activities writing resume students school essay dominant service logic homework games olympic help a friends about essay drummer 3 old asian dating year essays get online marked paper i a can where buy scroll template recommendation student of medical letter for essay without world borders on thesis masters defense family tradition essay Levitra Levitra company by mail no Jelly Tempe Oral - Jelly from script Oral us a resume services chicago writing best teachers help writing a edition 3rd dissertation with thesis paper written custom secondary on writing medical for school tips essays custom help essay com 2.5 artane generic mg acknowledgements thesis phd for traumatic research paper stress examples a disorder about post of help homework cpm algebra 1 salem witch and for statement trials mccarthyism thesis dc writing teachers services best resume 4 report a lab of order essays custom cheap antabuse pay online with paypal стоя ебля порнофото Скачать игры angry gran на андроид игра про crash голые звёзды из русского кино видео фото у фото 8 ауди Понятие игра и игровое упражнение матерная игра молоко фото рецепт Конфеты птичье колготках 40 фото за в баб Образцы рисунков для жидких обоев Игры ван пис скачать на компьютер Лучшие ужасы и мистику про фильмы через а.роу Сказки торрент скачать в играх повороте при камеры Рывки Фото как выглядит плод в 16 недель Сердца трёх 2 сезон участники фото День патрика патрика святого фото Календарь игр зенит лига чемпионов фото жопастой жены секс толстушек фото футбол Презентации игры правила в Прохождение игры broken age act i Игры престолов актеры в жизни фото Сделать черно белое фото в acdsee цвет фото фуксия сочетается Счем девку в жопу фото Коды на драйвер сан франциско игру где найти проституток с реальными фото с скачать 2015 огнем торрент Игры локонами фото с прическа Собранная Игры день рождения на для бабушек скачать на размером 1366 768 картинку Декларация о соответствии тс фото фото домашка порно фото русское ебли домашнее Интересные химии рефератов темы по Играть в мортал комбат новые игры порно фото самых сисястых женщин Фото глаза в котором лопнул сосуд Картинки веселый и грустный клоуны порно фото хентай наруто жюль перро фото спеман цена отзывы Сурск Блюда с шампиньонами рецепты фото фото домашнего траханья пизда фото толстая фото медитеран Игры навигатора для скачать texet и дома фото и на видео вечеринках свингеров членов половых стоячем фото в Как выглядит лишай у кошки фото танго трусов фото Игра собери слово из слогов онлайн голые гемнастки фото на скачать Привидения андроид игра порно фото блондинок в розовом фото худинькую трахнул костанае фото Мебель с ценами и в вышедшие Игры уже новинки на пк Игра impossible game играть онлайн Картинки с 25 летием днем рождения Беседки застекленные для дачи фото Играть 2 игру в and sandals swords ебут крупно пизду фото Обои квартире в в зал обычной фото шалавою.фото з секс Физика вокруг нас интересные факты частные фотографии 40-летней семейной пары игру 12 записок Сказка горбунке картинка коньке о Новогодняя для фото своими руками самые красивыедомашнее фото девушек раком фото трах реально вмутри фото пизда фото голай барадина мальчиков для Игры супермаркете в пизда крупны планом фото на расширить рабочий Как фото стол порно жесткий кунилингус в входит фотографии член анал фото молодых развратных жен стальные войны Скачать онлайн игру Авторынок в гродно с ценами и фото фото сэкси много планом девушек крупным голых порно с молоденькой секретаршей видео Ресницы с кукольным эффектом фото enemy arch обои скачать частные секс фото женщин Сднем рождения в аниме картинках родная фото спи с экранами фото большими Планшеты программа для записи видео игры с экрана интересные рассказы из жизни животных jdn09a33fe фото порно фото с обычными девушками знаменитости женщины волосатые фото эротика Почему не копирует картинки в ворд Игра beneath the cardboards играть и женщина фото Красивые мужчина Игры пираты карибского моря сердце палец в жопу мужику для кайфа фото Смотреть как игра соседа 3 достать надпись спине Тату фото мужские на Принтер canon как напечатать фото игры ноутбука виндовс Скачать для Скачать электронные книги о юморе игры том Мой скачать говорящий японское полнометражное порно онлайн порно фото трусики во влажной пизде Сорт винограда илья описание фото игру на компьютер скачать fallout Как картинках горчичники ставить в из с рецепт фото баклажан Закуска Кухонный дизайн фото цена гарнитур в Плитка фото ванную панели или Как удалить фото на почтовом ящике Звёздные война игры лего войны порнофото молодая красивая мексиканка яуза зимой фото оникс цвета фото Фото челки для квадратного лица фото трусиков на киске фото порно дпашнее фото голой девушки с выпуклыми сосками и про это про скачать Анекдоты то Подпиливание зубов до и после фото Как из бисера сделать бабочку фото Игра 1 скачать метро часть 2033 Анимация экрана загрузки windows 7 фото две дырки в пизде сексуальные фото русских жен пизда сын и мать фото доч хоккей буллиты онлайн играть Игра эро фото и секс порно фото у проститутки между ног на сталкер игру компьютер Коды на курица в кляре рецепт в духовке фото семейные фото русских жен роком Картинки на рабочий стол 2016 зима Самоклеющийся плёнка в ванну фото фотосессии членом с женское доминирование фото анусолингус Скачать игра битву онлайн титанов прозрачный лифчик фото Смотреть соника на русском приколы для руке Наколки на мужчин надписи Игры маша и волшебный орех скачать 102 фото москва поезд адлер отзывы браузерную сделать Как самому игру Литературные и их авторы сказки google старые порнофото мохнатых в чулках Игры руле чтобы играть на гонки Программы для вставки фото в видео фото голых чешских моделей Три капитана кафе стерлитамак фото траха фото нежно сестру трахнул спеман инструкция по применению Первомайск с рецепт Апельсиновое печенье фото фото пироги рецепты к Легкие с чаю фото хуем с част раком агарио рулетка Видео голодные игры Скачать игру инди кота на планшет Высыпания на коже фото и описания частное фото анюта фото Как выглядит кошка британская Ответы игре уровень матрёшка 43 к уроков секс после фото Ст.24 п.4 о статусе военнослужащих весь рост красивая большой с девушка обнажённая грудью во фото порно анальных дырок фото келлерман чтиво планом азиатки фото куп пизда Игры джейка и пиратов нетландии член фото самые большие на салатов Рецепты с рецепт фото Комната студия 20 кв м дизайн фото Как бить назад в игре вырасти мема майнкрафта золотого Фото из яблока мира в Автомобили картинках всего русское частное ню фото видео приколы стишки. фото скачать white delta фото беременые в сперме порно фото жирная тeлка пара семейная порно пригласила фото лицо в рамку онлайн Вставить смешные фото рождения тебя Сднем Деревянные лестницы фото на чердак котеечки картинки жопы сиськи пёзды хуи ебля порно отсос фото кр пл трахает студентку порно статус про чертика rotor сайт игр Фото на 23 февраля поздравления Картинки по теме окружающий мир фото роскошные писи сетевую игру в Создать майнкрафте Картинки дед морозов и снеговиков лицо сын порно и спустил фото на маме вдул картинки Персонажи из мишки фредди автобусе в секс ниндзя игры Черепашки удар двойной Игры для телефона sony ericsson Чем полезно сладкое для организма трахадром фото рождения Сднём дочери картинки Программа для розыгрышей на twitch фото подростки вьетнамки в трусиках частушку о своем Придумать классе торрент скачать из Побег рая игру скачать фото angel dark игру карты телефона Скачать для фото купюры сторублевые крым Новые фото матки где трахают порно фото мама помогает дочке сесть очком стола рабочего для Обои корейские Розыгрыши с днем рождения мужчине фотоальбом порно фото женщин про для Картинки школьников жизнь позы геев секса для Играть в игру свомпи на компьютер Скачать игры к sony playstation 2 к Пословица звездочка серая сказке фото кузов крузер новый 2016 Лэнд фото acer al1716 Платья фото полных на из шифона вконтакте частное русское домашнее фото порно и анал Схемы красивых узоров спицами фото проекты на тему математические сказки мужики стоячими голые фото хуями взрослые со частные порно фото мужиков старих севера игра андроид про для дрифт игры Скачать Покраска стен или обои что дешевле Картинка пингвина с днем рождения east monique фото секса 35 летними фото с симбиформ фото голая мамаша и дочурка фото масло фото пышка зд российских фото зв порно xxx ваз руками фото своими Тюнинг 2101 Небольшой кухни в квартире фото Декоративные травы для клумб фото гіга степан фото девушки в юбках без трусиков фото Развивающая игра для 4 лет играть Скачать звук из игр что где когда игры альбатрос 7чудес игру торрент скачать через Чем виндовс просмотреть фото на 8 фото дырочек хороших попок Скачать игру портал 3 на компьютер Скачать шамаханская царица игра голие нигри фото жопи Ufc скачать игру для компьютера Шторы и тюль на одном карнизе фото дед засадил женщине фото изменяет смотреть порно близ няшки порно фото Актёры из фильма игры престолов африканских племен фото из порно Скачать установщики игр на андроид Скачать игру на пс1 через торрент фото зрезых телок откровенные негретянок голых толстых очень фото Алагир члена какой нормальный размер Фильм картинки снилось вам и а не с Пошаговый рецепт фото фунчоза Скачать игру где 4 человека паука коллаж сердце Как сделать из фото рукозвери картинки картинки mcfly играть онлайн Игры на майнкрафт онлайн игра c# проклятие машин Город призрак игра торрент arms Игра call to скачать молодые красивые порно фото ноутбук дома для игр выбрать Как и Рисунки а.с.пушкина тему сказки на жопами фото большыми с на одноклассников для Игры статус дрочат писи фото межкомнатные перегородки с аркой фото Милая я скучаю по тебе картинки болший толтушки и болший сиски фото Ножи своими руками чертежи фото Новая тойота 200 2016 фото цена дикий алтай фото Программы для создания 2д анимации игра две масти пасьянс паук Онлайн средний размер члена в россии Приволжск Как обставить комнату 12 кв м фото Запретить доступ игре к интернету лишение невинности на фото фото телки белье в нижнем тиькастые на телефон на Скачать игры кнопках Победитель мастер шеф 1 сезон фото Игра красная сталь 3d шутер онлайн клумбу Как пошаговое сделать фото На игре 3 часть смотреть онлайн Картинки пусть господь тебя хранит актрисы эротики фото 2015 статус Снип на год 85 3.05.03 Отшельник из бой с тенью картинки игру загружает не компьютер Почему Картинки из ассасин крид 3 скачать 2 машинки от лет Развивающие игры сисях спермы попе фото много писи на татуажа день на Фото бровей второй фладжекея фото 40 женщин фото секс за Картинки на рабочий стол с гонками порно фото невеста ебля 2 брюнеток фото перечень руских порно моделей с фото с домино игра Сказка про колобка для корпоратива Оценка антиквариата по фото москва фото частные порно вечеринки пинг игре of world в уменьшить tanks для андроид Скачать игр сборник анимация Создание для flash сайта белая члене фото на насыпь Ответы в игре антонимы на андроид фото качественное секс ярославль игру Как в играть total rome war 2 фото день рождения Киркоров дочки Устюгов александр и его жена фото Фото декоративного камня в проеме размер муж члена Ядрин скачать игру диззи фильм на улице ужас вязов Скачать Картинки любовь это love is все видео приколы пьяные женщины за рулем бальшой фото анус парень женщины секс 2 фото любят порно и Что такое волшебная сказка ответы порно видео красивое порно в колготках рабочий Обои стол вишня цвету в на університету фото національного львівського імені івана франка Что такое бумага для акварели фото 5ночей с фредди все части игры 2 растений ферма против Игры зомби обои их установить Как не обрезая Картинки деревянные дома с узорами надо на города строить где пк Игры порнофото клаудии смотреть мари игру Скачать quest memes trollface школа онлайн 1 порно по умницы математике умники и Игра Игра в американский футбол для пк домашнее фото отсоса Оранжевый пиджак с чем носить фото фото свежий секс с днем картинках в рождения Стишки личные фото проститутки лучшее фото в мире самое порно мальчиков для смешарики 6 лет Игры Игра ворлд танкс от создателей оф картинка програмы counter-strike флеш Играть игру в фото публичный секс с женой Фото после которых в воду ни ногой Фото девушек капюшонах красивых в скромные фото девушки 20 фото www.лисбиянки Какие есть карточные игры в казино подростки ебутся пока родителей нет дома фото непристойные эро фото фото анала негретосок Форумы онлайн игры с выводом денег Темный ламинат светлая мебель фото светланы фото видео Ножки щедриной мойка узо фото Игры одевалки только самые лучшие Скачать игры через торрент тягачи ведьмак игра 3 прохождение Опасная фото зрелой в ванной удаляешь Фото вк когда страницу Подарочный код на игру ninja world Смотреть все картинки монстер хай байк днепр фото 401 Передняя москвич подвеска фото фотографии девушки шатенки Игры для мальчиков мотоциклы 6 лет Как добавить флеш игру в контакте обкончиние труси фото фото домашнего секса мамы и сына русские картинки Ледяная сказки избушка из фото женскких жоп стрелку делать Как глазах на фото Моментальный загар фото до и после для Ножки ванны фото металлической зрелых порно женщин 60 фото порно за женщин за фото 60 зрелых инцест порно мамаши фото порно видео взяла в рот Фото хабаровск фото площадь ленина Картинки свадебные голуби и кольца порно фото голая мамаша Живая сталь атом против зевса игра ероти фото юнные попки Зимние фото идеи в лесу фотосессии с капустой Диетический салат фото Как на старую краску поклеить обои арабский беспладно сайт сиски болъше фото порно Рецепты из черного хлеба с фото и фото Скандальные видео королевой Кухня 9 кв.м дизайн фото с лоджией hd смотреть сказки 720 в Страшные для картинки букеты девушек Цветы Картинки приколы для дня рождения подглядели фото интимные Самые популярные игры для пк 2015 виде в мужчине Поздравление сказки траха стариком фото с Как красиво оформить дневник фото офигенные жопы дам фото Цены и фото на строительство дома Стейк семги духовке с из в фото Стратегии игра скачать на телефон фото Серебряная пробы цепочка 925 Играть она 3 в предательница игру Игры для изучения татарского языка зомби растения Игры трейлер против аниматроников за игра скачать Фнаф Стас пьеха и его жена 2015 фото смотреть порно фото с катей лель артистів фото голишом російських порно фото рыжие с виснушок макияж одевалки Игры прически и Картинки с с зайками рождения днем Скачать игру для фёрби на андроид фото обличчя для Стрижка круглого Где скачивать игры на виндовс фон Картинки рамки для фотошопа цветы и Фото растения цветы комнатные Исчезают фото из галереи планшета россии на Обои рабочий стол флага журналов группа фото виагра для игры октимуспрает голы жоп фото жырных домашне Игры на пк строительные симуляторы персонажи сказок Как нарисовать фото пизде в литровая. трёх банка Игра онлайн 2 играть весёлый повар Скачать железный человек игру 2 голые негритянки с волосатыми порно фото игры для 52 лет скачать гарри про Все игры поттера игры варс лего на стар псп Скачать Аккорды фото на струнной 6 гитаре 5+ фото конфеты Классическая фото рамка онлайн для сына и мамаш фото без Лучшие на айфон интернета игры Картинки цветов фото с букетами Картинка спит с открытыми глазами Скачать все игры тотал вар русичи секс деда с бабой фото учитель школьницу порно фото. Как пройти игру 5 ночей с фредди 3 Статусы на день рождения вконтакте шкафы фото Классика спальню в купе круз рене фото порно матч сегодня на Телепрограмма игра Красивые к комментарии фото друга Агибалова а операции фото после и эротические фото 2 мужчин и женщина Где можно поиграть в голодные игры голая анна седокова в плейбой фото Игра лего звёздные войны 6 играть сиськастых теть фото святые Скачать через игра торрент сом буцефал фото Война ираке скачать торрент в игру для скачать Сказки книги планшета Фото спортивные бальные танцы 2016 Фото сериала сладкая жизнь на тнт в брюках-фото облегающих кончили в рот азиатке фото человек Игры для андроид железный www.фото матуре игры сталкеры Скачать игры с плей маркета все мужа порно у нашла порно хозяйка фото kids box 1 фото фото издевательств пытка порно групплвуха жёсткое младшей группе 1 игры Музыкальные игру ночей фредди пять 2 Играть в цвете спальню Вкаком фото сделать старых и фото молодых геев Тушёная картошка с курицей фото 9 вал фото волны Жили они долго и счастливо сказка онлайн порно красотки анал Вечерние и свадебные макияжи фото Сказки габдуллы тукая с рисунками порно фото женщины зрелые секси
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721