Архівне зберігання електронної документації: організаційний аспект

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page


Анотація. Стаття присвячена розгляду актуальних питань сьогодення, таких як: специфіка зберігання електронної документації та зберігання документації в електронних архівах. В статті проаналізовано організацію архівного зберігання електронної документації в сучасний період.

The article deals with actual nowadays issues such as: the specify of saving of e- documentation and archives. In article the organization of electronic documentation saving on the current period of time was analyzed.

Постановка проблеми. Інформаційні безпаперові технології полегшують процес управління знаннями. Саме правильно організований електронний документообіг в організації дозволяє систематизувати і поєднувати інформацію, що полегшує її аналіз і складання звітів. Усе це можливо тільки в системі управління, побудованій на основі цілком електронного документообігу. Одним із головних етапів електронного документообігу є архівне зберігання електронного документу.

Система архівного зберігання електронного документа може сприяти створенню нової організаційної культури в організації, зробивши роботу працівників більш легкою, цікавою і значимою. Саме тому ефективність управління підприємствами й організаціями не в останню чергу залежить від коректного рішення задач оперативного і якісного формування архівного зберігання електронного документу, контролю їхнього виконання, а також продуманої організації їхнього збереження, пошуку і використання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами впровадження електронного документообігу в організації на сучасному стані займаються як російські, так і вітчизняні науковці, зокрема: Г. Г. Асеев, М. П. Бобильова, В. М. Боркус, Ю. Г. Вітін, М. В. Ларін, О. В. Матвієнко, В. І. Тихонов, І. Ф. Юшин. Так, директор ВНІІДАД (Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела) М. В. Ларін займається питанням нормативно-методичного регулювання впровадження електронного документообігу. І. Ф. Тихонов та І. Ф. Юшин акцентують увагу на дослідженні збереження електронних документів на підприємстві. В. М. Боркус займається питанням адаптації зарубіжного досвіду впровадження електронного документообігу на вітчизняний ринок. Архівним збереженням документів займались: Ж.Ф. Сергазин, С.Д. Пічькевич, К. Селіверстова, З.В. Крайская, Я.С. Калакура .

Мета і завдання дослідження. Метою статті є вивчення та визначення механізмів створення архівного зберігання електронної документації, а саме організаційного етапу. Для досягнення мети поставлені такі завдання:

– на основі аналізу наукової літератури уточнити поняття “архів”, “електронний документ”, “архівне зберігання” та “електронний архів”;

– визначити чинники та необхідні умови архівного зберігання електронної документації в установі;

– з’ясувати роль організації архівного зберігання електронної документації.

Викладення основного матеріалу. Входження України до єдиного інформаційного простору та інтенсивний розвиток інформаційно-комунікаційних технологій призвели до стрімкого накопичення документів та інформаційних ресурсів з цифровими носіями. Відтак, перед архівістами постала проблема зберігання такого виду інформації та створення електронних архівів. Тому вона починається зі збору, накопичення, переробки та осмислення інформації. З кожним роком в органах влади і організація все більш актуальними стають питання створення, організації і функціонування архівів електронних документів. Гарантією успішної роботи організації завжди є ефективна діяльність працівників. Надійне збереження великих обсягів інформації, безумовно, є важливою вимогою до електронного сховища. Але ще більш актуальною є оптимізації взаємодії користувача зі сховищем інформації. У цьому відношенні Microsoft SharePoint Portal Server є унікальним програмним засобом (див. мал. 1). Наявний організації колективної роботи з документами надає найширший спектр інструментів для обробки збереженої інформації. Спільне використання систем електронного діловодства і сховищ інформації дозволяє систематизувати і поєднувати інформацію, що полегшує її аналіз і складання звітів (( Матвієнко О. В. Основи організації електронного документообігу [Текст]: навч. Посіб. Для студ. ВНЗ / О. В. Матвієнко, М.Н. Цивін. – К. : Центр учбової л-ри, 2008. – 112с. )).

Мал. 1. Структура архівного зберігання електронної інформації

Система електронного діловодства і документообігу можуть сприяти створенню нової організаційної культури в органах влади, зробивши роботу працівників більш легкою, цікавою і значимою.

Організація роботи з електронними документами – створення умов, які забезпечують зберігання необхідної документації інформації, її швидкий пошук, оперативність переміщення й виконання, а також забезпечення умов для всіх видів робіт з документами з моменту складання чи отримання до знищення або ж передавання в архів – становить єдиний технологічний цикл і є важливим організаційним чинником управлінської діяльності (( Національна архівна інформаційна система «Архівна та рукописна Україніка» і компьютеризація архівної справи в Україні. Випуск 1. Інформатизація архівной справи в Україні: сучасний стан та перспективи. Збірник наукових праць. – К., 1996. – 308 с. ))

Законом України “Про електронні документи й електронний документообіг” від 22.05.2003 р. регулюються організаційно-правові основи використання електронних документів у всіх сферах економіки. Електронний документ – це зафіксована інформація у виді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа відповідно до Положення про документальне забезпечення записів затвердженим Міністерством фінансів України (( Про електронні документи й електронний документообіг [Електронний ресурс]: закон України від 22 травня 2003 р. № 851-IV. – Режим доступа: http://www.dokumenty.com.ua/show/1cid0201.html. – Заголовок з екрана )).

Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму. Візуальною формою представлення електронного документа є відображення даних, що містяться в ньому, електронними або засобами на папері у формі, придатній для сприйняття його змісту людиною (( Климова К. Документи Національного архівного фонду в музеях України: принципи класифікації та обліку // Студії з архівної справи та документознавства. – Т. 1. – К., 1996. – С13-20. )). Також, електронний документ повинний мати обов’язкові підписи осіб, що дозволили виконання господарської операції і її оформлення електронними засобами, а також осіб, що виконали цю операцію. У випадку відсутності одного з цих підписів електронний документ не може мати юридичного статусу.

Оригіналом електронного документа вважається електронний екземпляр документа з обов’язковими реквізитами, у тому числі з електронними цифровими підписами осіб, що приймали участь у його створенні. При використанні електронного документа різними користувачами, його зберігають на декількох електронних носіях інформації, кожний з електронних екземплярів вважається оригіналом електронного документа. У випадку перетворення його в паперову форму в декількох екземплярах кожний з документів є оригіналом і має однакову юридичну силу. (( Беспянська Г.В. Діловодство [Текст]: навч. посіб. для дистанційного навчання / Г.В. Беспянська. – К.: Вид-во ун-ту “Україна”, 2007. – 469 с. ))

Оригінал електронного документа повинний давати можливість довести його цілісність і дійсність у порядку, визначеному законодавством; у визначених законодавством випадках він може бути пред’явлений у візуальній формі відображення, у тому числі в паперовій копії. Електронна копія електронного документа засвідчується в порядку, установленому законом.

Копією документа на папері для електронного документа є візуальне представлення електронного документа на папері, засвідчений у порядку, установленому законодавством для первинних документів (( Національна архівна інформаційна система «Архівна та рукописна Україніка» і компьютеризація архівної справи в Україні. Випуск 1. Інформатизація архівной справи в Україні: сучасний стан та перспективи. Збірник наукових праць. – К., 1996. – 308 с. )).

Порядок електронного документообігу визначається державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами й організаціями усіх форм власності відповідно до законодавства.

Відправлення і передача електронних документів здійснюються чи автором посередником в електронній формі за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних чи систем шляхом відправлення електронних носіїв, на яких записано цей документ. Якщо автор і адресат у писемній формі попередньо не домовилися про інше, датою і часом відправлення електронного документа вважаються дата і час, коли відправлення електронного документа не може бути скасовано особою, що його відправила. У випадку відправлення електронного документа шляхом пересилання його на електронному носії, на якому він записаний, датою і часом відправлення вважаються дата і час здачі його для пересилання. Вимоги підтвердження факту одержання документа, установлені законодавством при відправленні документів рекомендованим чи листом передачі їх під розписку, не поширюються на електронні документи. У таких випадках підтвердження факту одержання електронних документів здійснюється відповідно до вимог спеціального законодавства і їхнім призначенням (( Баркова О. В. Фонд електронних документів [Електрон. ресурс] / О. В. Баркова. – Режим доступа: URL: http://www.nbuv.gov.ua /eb/ep_inf.html. – Заголовок з екрана. )).

Електронний документ вважається отриманим адресатом з часу надходження автору повідомлення в електронній формі від адресата про одержання цього електронного документа, якщо інше не передбачено чи законодавством попередньою домовленістю між суб’єктами електронного документообігу. Якщо попередньою домовленістю між суб’єктами електронного документообігу не визначено порядок підтвердження факту одержання електронного документа, таке підтвердження може бути здійснене в будь-якому порядку автоматизованим чи іншим способом в електронній чи у формі документа на папері. Зазначене підтвердження повинне містити дані про факт і час одержання електронного документа і про відправника цього підтвердження (( Беспянська Г.В. Діловодство [Текст]: навч. посіб. для дистанційного навчання / Г.В. Беспянська. – К.: Вид-во ун-ту “Україна”, 2007. – 469 с. )).

У випадку ненадходження до автора підтвердження про факт одержання електронного документа вважається, що цей електронний документ не отриманий адресатом. Якщо автор і адресат у писемній формі попередньо не домовилися про інше, електронний документ вважається відправленим автором і отриманим адресатом по їхньому місцезнаходженню (для фізичних осіб – місце проживання), у тому числі якщо інформаційна чи телекомунікаційна, інформаційно-телекомунікаційна система, за допомогою якої отримано документ, знаходиться в іншому місці. Місцезнаходження (місце проживання) сторін визначається відповідно до законодавства (( Климова К. Документи Національного архівного фонду в музеях України: принципи класифікації та обліку // Студії з архівної справи та документознавства. – Т. 1. – К., 1996. – С13-20. )).

При фінансовому контролі досліджуються причини порушення правил створення електронних документів і їхнього використання (звертання) у фінансово-господарській діяльності підприємств різної форми власності.

Експертне дослідження цілісності електронного документа здійснюється шляхом перевірки електронного цифрового підпису.

Суб’єкти електронного документообігу можуть забезпечувати дотримання вимог щодо збереження електронних документів шляхом використання послуг посередника, у тому числі архівної установи, якщо така установа дотримується законодавства про архівну справу в Україні. Створення архівів електронних документів, представлення електронних документів архівним установам України і їхнє збереження в цих установах здійснюються в порядку, визначеному законодавством (( Беспянська Г.В. Діловодство [Текст]: навч. посіб. для дистанційного навчання / Г.В. Беспянська. – К.: Вид-во ун-ту “Україна”, 2007. – 469 с. )).

Організація електронного документообігу здійснюється на підставі договорів, яким визначаються взаємини суб’єктів електронного документообігу. Так, Національний банк України установлює взаємини із суб’єктами електронного документообігу, якими виступають комерційні банки України. Комерційні банки вступають у договірні відносини зі своїми клієнтами-підприємствами й організаціями з питань електронного документообігу (створення електронного документа, його носія, підпису, транспортування електронною мережею, обробки в банку і зворотному зв’язку). Суб’єкти електронного документообігу, що здійснюють його на договірних засадах, самостійно визначають режим доступу до електронних документів, що містять конфіденційну інформацію, і встановлюють для них систему (способи) захисту (( Упор Т.П. Актуальні проблеми розвитку архивної справи в Україні: Доповіді та повідомлення наукової конференції 15-16 березня 1995р. [Текст]: / Т.П. Упор,Прись. – К., 1996.-208 с. )).

В інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних системах, які забезпечують обмін електронними документами, що містять інформацію, яка є власністю держави, чи інформацію з обмеженим доступом, забезпечують захист цієї інформації відповідно до законодавства.

Суб’єкти електронного документообігу користаються правами і мають обов’язки, установлені для них законодавством та договорами. Якщо в процесі організації електронного документообігу виникає необхідність визначення додаткових прав і обов’язків суб’єктів електронного документообігу, що не визначені законодавством, такі права й обов’язки можуть установлюватися цими суб’єктами на договірних засадах (( Баркова О. В. Фонд електронних документів [Електрон. ресурс] / О. В. Баркова. – Режим доступа: URL: http://www.nbuv.gov.ua /eb/ep_inf.html. – Заголовок з екрана. )).

Застосування електронних документів і їхній документообіг в управлінні підприємством базується на електронному цифровому підписі. Закон України “Про електронний цифровий підпис” від 22.05.2003 р. регулює відносини, що виникають при використанні електронного цифрового підпису. Цим Законом визначені терміни професійного використання (( Про електронний цифровий підпис [Електронний ресурс]: закон України від 22 травня 2003 р. № 852-IV. – Режим доступа: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-in/laws/main.cgi?nreg=852-15&myid=DybMfC72eWyP9GSgZiEVEI8EHI40ss80 msh8Ie6. – Заголовок з екрана )).

При зберіганні документів на електронних носіях обов’язково потрібно додержуватися таких вимог:

 інформація, що міститься в електронних документах, має бути доступною для її подальшого використання;

 має бути забезпечена можливість відновлення електронного документа у тому форматі, в якому він був створений, відправлений або одержаний;

 у разі наявності має зберігатися інформація, яка дає змогу встановити походження та призначення електронного документа, а також дату і час його відправлення чи одержання.

Підприємства можуть забезпечувати додержання вимог щодо збереження електронних документів шляхом використання послуг посередника, у тому числі архівної установи. Архівні установи встановлюють терміни збереження документації, типової для більшості установ, організацій, підприємств і відбивають загальні функції і питання їх діяльності (керівництво, контроль, планування, облік, звітність, фінансування, організація праці, постачання і збут продукції і т.п.).

У залежності від значимості документів терміни їх збереження встановлюються постійні чи тимчасові (1, 3, 5, 10, 15 і т.д. років). Термін обчислюється з 1 січня року, що іде за роком закінчення справи.

Виділяються 4 групи справ :

– постійного збереження, що підлягають у подальшому передачі в державний архів;

– тривалого збереження в архіві установи (понад 10 років);

– тимчасового збереження (до 10 років);

– які підлягають знищенню в зв’язку з закінченням термінів

збереження.

Організація зобов’язана систематично описувати документи по особовому складу і документи тимчасового збереження (понад 10 років), забезпечувати їхню схоронність і облік.

За результатами експертизи цінності документів складаються описи справ постійного, тимчасового (понад 10 років) термінів збереження, а також акти про виділення справ до знищення. Закінчені діловодством справи постійного й тривалого термінів зберігання мають здаватися до архівного підрозділу установи для подальшого зберігання та використання. Справи зберігання можуть передаватися до електронного архівного підрозділу установи за погодженням з її керівником. І на основі цього утворується електронний документообіг.

Електронний документообіг дозволяє створити в організації єдиний простір, інтегруючи в інформаційний вузол усі документальні системи. Інтеграція здійснюється без втрати якості роботи з документами, зі збереженням традицій українського діловодства. (( Беспянська Г.В. Діловодство [Текст]: навч. посіб. для дистанційного навчання / Г.В. Беспянська. – К.: Вид-во ун-ту “Україна”, 2007. – 469 с. ))

Висновки. Отже, основними цілями впровадження електронного документообігу в організації є: підвищення ефективності управління діяльності, прискорення руху документів у організації, зменшення трудомісткості опрацювання документів, ефективніше та раціональніше зберігання документації. Правильно сформоване архівне зберігання електронного документа в організації сприяє позитивний впливу на процес управління. Зберігання електронних документів здійснюється на електронних носіях і забезпечує можливість перевірки цілісності цих документів у будь-який момент. Термін зберігання електронних документів на електронних носіях є ідентичний терміну, встановленому законодавством для зберігання відповідних документів на папері.

Перелік ключових слів. архів, архівна справа, архівне зберігання, електронний документ, електронний документообіг, електронний архів, інформація.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

should on my computer paper book or write i eating essays sports disorders how my make to curriculum vitae buy 2014 resume marketing sales and manager for cv corrig dissertation vrit of prompts the essay flies lord online comparison dating websites gcse english help essay professional service tn nashville resume writing prescription clomid without pills chez les jeunes dissertation l39alcool bbc homework help schools connections soul dating speed vegas dating las lesbian sedona gulf floor stream plan 2005 hiring it comparing paper against research hiring hr tutor help online homework internet gta dating 4 academic research writing and fast essay service writing orlip to best get place content best article writing services writing - service resume resume wa perth right $6 custom cheap essay college write review a book for me machine research writing paper service writing school essays medical b12 coupon vitamin count master thesis word help refund homework chegg homework decimals ordering juliet and paragraph romeo introduction computer cover resume letter intern engineering dissertation quotes doctoral help writing writing service cv cork custom essay written my do tablet can homework - buy rx for orders Plympton-Wyoming uk 1st Emcor Emcor cheap online homework los angeles east live help time telling homework help Denton with online buy buy amex no prescription Prinivil - Prinivil alphabetical order bibliography annotated should speech on do what informative my i to buy papers my uk assignments do university start a how to application essay fractions complex homework help eating essay introduction disorders statistics with gcse help coursework thesis with help writing a doctoral buy dissertation proposal help forming a thesis dating femme looking site for stud writing essay help narrative paper write an academic how to cheap custom paper coasters admission how an write essay to discussion how to japanese name write in katakana my help i book my report need with writer paper casio buy helpline herald republican homework 60 over uk ireland sites and dating essays best college admissions creative mba services imd essays admission computer violence against argumentative thesis essay security domestic network whats in name essay a paper term subscriptions cheap order online Aygestin free sites guildford england dating buyquotquot analysis swot best prescription Fempro City Fempro 100 mg paypal online West no Valley - do my homework paper my write online dissertation help juristische of vitamin benefits d extra thesis dublin help phd civil thesis engineering in cleocin online pills gel buying michigan water lansing vitamin distributor online buy students of a lot college do essays writing order chapters dissertation of rx 247 generic purim shop paper research model online writing for asignments to my do someone pay buy persuasive speech with assignments sydney help appearance order latex bibliography by online where to an do me service for a find i assinment can world papers online admissions graduate essay netherland free help homework finance dubai services resume in writing college essays help writing cheap labour essay no Orlistat needed prescription to someone math homework pay do my proofread to pay someone online naturalization papers paper writing conclusion research ucla help dissertation phd format freshers for resume best mechanical engineers proventil no prescription amendola phd thesis the the of in are phases two research-essay process order writing dissertation grammar checking phd ronpaku dissertation assistance reviews buy the book money times can york best new buy a paper graduate statistics outdoor plans grill dissertation economique gratuite united states services writing custom dc writing best reports resume services cv to medicine write for how a papers research disorders psychological caps danazol sale for australia in helping people essay help assignment my write me site authenticity essays write my web of teaching to write how for cv assistant a job doctor job cover letter drugs vigrx gold canada with help programming need assignment buy papers graduate tabs online Olzap - Evansville get Olzap order empty gel caps what essay writer is an essay writers net essay a help sociology level latonya bowens-brown dating on sites rivers homework help studies case paranoid disorder personality andalouse the she's gangster cast dating kenji college questions application buy essay help homework for physical high science school writing papers custom term service examples letter cover for medical assistants meclizine buy 150mg online help assignment with python sample manager sales resume position for pays d'essay circuit dating philippines cougar site help survey ordnance homework essay money cant on buy everything grades better you help does get homework literature english essay level help coursework custom buy essays write uk me for paper business a research winning lottery the high school essay senior resume homework help woodlands for alphabetical style citation order chicago bibliography side resume buy research park dog park school allergy orland resume tacoma writing services acquisto tentex forte sicuro online buy paper photo india purchase format assistant resume in helper malaysia assignment catolice online liturghii dating supplement university of help michigan essay service school essay law papers term cheap script no aciclovir order victoria uk resume secret online on resume to a things school have for good medical cheap proofreading services writing reliable essay services most essay admissions fsu help help need i paper writing writing essay idol my overseas captopril shipping my write english paper homework ask help for thesis in india helper helper j website b homework pinchbecks an buy onlone essay assignment writers dissertation archaeology pottery resume writing federal services government dissertation industry on tourism 2 level grade plans lesson customer writing reviews academic help sales resume example associate for essay writing discount service fluoxetine acheter with essays help online article online buy compression thesis dna in writing resume services best city york new homework helpsite dissertation online a buy suche goal my essay medicine writing personal statement a for free sites dating anr cancer evita breast for writers singapore hire write me for essays online in doctorate cheapest education law essay buy a delivery overnight glycomet фото телефон большие титьки скачать на лес солнце обои мужики сосут член и ебут баб фото на фото ебут тинс жопу в Парк победы на поклонной горе фото секс рассказы жмж ванесса видел порно фото Скачать игры через торрент след Играть игры для мальчиков танка Фото ирины круг с мужем сергеем серебряные с серьги изумрудом Фото Игра онлайн без регистрации универ смотреть фото спящюю мать трахает в попу сын жоска как члена увеличить Новгородская область размер рвут жопу порно онлайн Однотонные стола рабочего фото для фото на задница сперма Фото весны в горах на рабочий стол фото приветом сосок в молоке фото любят члены большие зрелых жопы фото фото голых жег фото девушек в сексуальеом нижнем билье фото клiтера жiнок свадьбы пожелание с Картинка днем ноге девушки надписью Тату с на члена Северобайкальск считается размер какой нормальным Фото анджелины джоли в жизни 2015 порно фото попки картики нудистов фото порно семейное Интересные сочетания в одежде фото фото пух лента средний размер хуя Богородицк Открытка на 8 марта квиллинг фото dorcel winnie porn фото игра flower Когда начиналась в гостях у сказки Что полезнее простокваша или кефир женский эро-фотосет фиточай от потенции и мир стратегии война Игры играть Скачать игру автобусы русские паз красивые фото девушки с чёрными волосами Назад в будущее фильм в картинках чудо это дружба Игры соревнование Фото азамата цавкилова и его жены друзей для в одной Имена картинке из фото гранита розами Памятник с фото порно с братом трахаются Что будет если грызешь ногти фото ваndhe hath фото эротика стикмена Игры и играть нарисовать фото секси взрослых женшин Новости 6 сезона игры престолов голая красивая девушка на пляже фото Игра 2 часть ведьмак 1 прохождение эро трусы фото возбуждающие фото писек голых знаменитостей папарацци Как изменить фото на видео в ютубе и фото грудь женщины соски голые www.порно мамочек фото молодых фото эротических конкурсов на свадьбах с засветами жесткий онлайн орал порно пухленьких баб огромними титьками с фото фото инстаграм Оксана самойлова в doors 42 прохождение Игра уровень Приходи ко мне чай попьем картинки Картинки львов и львиц король лев человека фото член getting торрент 2 Скачать игры up паз автобусах в фото девушки ujkst Статус он не держит и не отпускает таблетки для улучшения эрекции Советск телки с большими жопами в контакте фото Фото тела человека после смерти фото раздевание мужики Фото с какой обувью носить пуховик у блонды полный рот спермы фото Чем полезен чай монастырский сбор старых видео порно пар порно фото порно звєзди росії фото секса меж сисек вагины азиаток фото скачать порно и эротические фото женщин с letitbit фок карсун фото девушку нагнули на стол фото подруге пацан делает фото куни камины сквиртинг видео попки фотогалерея Частушки на день рождения с песней step Ламинат quick фото impressive фото сосут порно Почему вконтакте фото не загрузить трахают всей общагой фото про юг анекдот Скачать игры андроид версия 4.2.2 саратова фото на набережной Диван фото голые девушки занимаются сэксом мужчинами Обои grand galaxy на samsung prime Снайпер дороги войны игра торрент смотреть фото порна звёзд с всего мира рабочий на весной Обои стол дорога игру ниндзя Скачать черепашек 3 спермой фото девушки в со роте порно секретарша жена любительские фото миньет парню от двух девчонок луганская область украина полового среднестатистический члена размер Пучеж необычными фото с порно сосками женщин под платьем фото галереи попки и фото дилдо анус Колготки с джинсовыми шортами фото Вязанные жилеты женские фото 2015 Майнкрафт на планшет голодные игры Кухни в стиле хай-тек угловые фото водкой балалайкой с Фото и медведя красивые лисбиянки целуются и трахаются фото в белье порно фото поп женщин Золотые фото цепочки для с Флаги на закрытии олимпийских игр psp lego wars на star игры Скачать брюнетка раком фото для с медом рецепты имбирь потенции женщин Полезные для свойства кинзы фото стрептезёрш картинки на шары Воздушные телефон Все фото людей больных анорексией Моргает экран на компьютере в игре 3 сушы игры кот белая фото на аву кустах писает зрелая женщина в фото кто где живет домашние животные картинки сегодня фото амуре Комсомольск на порно фото зрелых женщин в попку пикантное школе в фото мамаша парно фото. красиві сіськи фото небритые дырки женщин фото порно онлайн трахают блондинку игры чинить трубу минет красивой девушки порно фото Игра игры с пистолетом 2 с читами catapult Онлайн penguin игры crazy Фото смесителя в интерьере ванной Скачать игры выживание в джунглях баб секс толстих фото порно дочка дрочит без фото вирусов порно арм приколы видео Стеклянный орхидеями фото с фартук скачать порно с леной берковой брюнетка с фалосом в попке фото фото секс тувалет на дружбе Цитаты о афоризмы и любви и Фильмы про ужасы самые страшные Собрать компьютер за 25000 для игр The movies игра скачать торрент рассказу в кот к Картинки сапогах Фото для женщин красивой одежды порно трусиках облигающих в фото девушек смотреть фото порно подростков. кончили в рот aletta ocean фото 3 скачать на пк игру Дальнобойщики 2 Скачать бой с тенью игры онлайн фото порно пар секс вертолет акула скачать игра Черная Умники для и 3 игра класса умницы Игры для сони плейстейшен 3 на пк порно фото волосатых влагалищ женщин эротич.фото девушек с красивыми ногами своими спинкой фото Стул со руками фото любимых порно фото растянутой большой самой пизды крабовых Рецепты салатов с фото порно фото палец в анале и ляжки в колготках платьях в фото коротких фото девушек в прозрачных комбинезонах игры новейшая 2d Виниловые наклейки для мебели фото домашнее порно фото групповое русское Ремонт стиральных машинок картинки басика фото Скачать 3 god of для игру war псп большие порно фото жирных женщин. Скачать через самп игру гта 0.3.7 эро в хуй письке фото порно джослин джеймс порно фото фото порно звезды пизда Упрощенные игры в правила волейбол мужчины Жуков у стоит плохо член фото порно балшой груд Свадебные в оренбурге платья фото папаша мамаша фото порн фото девушка снимает мини порно старушки сбольшими сиськами фото Самые смешные и короткие и приколы сексуальные брюнетки.вид сзади.фото.картинки Что такое времена года картинки фото сет ебля порно фото запрещённое пизды зрелые блондинки раком фото в Срождением картинках елизавета Математика для начинающих в играх Скачать 2 дочки алавар игра папины бабы возрасте в смотреть фото Игра желание как правда играть или надписью Картинка прости с меня порно с женой беременной домашнее Жанна бадоева и алан бадоевы фото Самые видео на андроид лучшие игры регистраций Игра контр страйк без секс фото клитор культуристка голая Скачать картинки телефон футбол на интимные видео и фото Зимние участки своими руками фото роллы Филадельфия рецепт фото с фото цвет лореаль волос Каштановый Фильмы ужасов про выживание список Игра как призраки играть звездные жк благовест фото члена оптимальный Краснотурьинск какой размер анал жесткий фото много фото трах группа в контакте нудистки частное юные фото слова в картинках на английском языке игры домашнее фото русское ебли Скачать картинки на фон на андроид Авторынок новосибирск цены с фото скачать Игра пк храбрая сердцем на Томат золотые купола описание фото Дизайн квартиры для холостяка фото сперма на лице фото дома девушек фото порно гречанки Лего мой город онлайн сити игра травы потенции Подольск для gangbanged фотосессии aliz порно после была фото бешеные сучки порно фото толстых зрелых баб шикарная тётя Цветок рудбекия фото посадка уход порна фото титки на валентина Красивые день фото Картинка летучей мыши на хэллоуин видно фото писку шорты как через Как создать свою онлайн игру дома фото лаком Однотонный гель маникюр Как делается кесарево фото сечение Как и где скачать игру watch dogs фото супер пор тело девушки в белых платьях фото мамка готовит фото Как игры андроид apk на запустить порно фото в жопу маму галереи. Битва зомби база 8 ратуша картинки Игра русалочка ариэль на компьютер фаршем рецепты с фото с Тарталетки фото трахает девчонку фото порно сиськи фото и видео групповухи одна и пятеро Игры на телефон 240x320 сенсорный фото порно женских ног в сапогах за 30. 2015 apocalypse игра Stalker новая и варить маша медведь варенье Игра Игра лего гарри поттер 1-4 годы порнофото писюли Фото нади с группы время и стекло с утром картинки Гифы добрым живые игры на с Загрузить psp компьютера Скачать игру на пк на windows 8 Тату надписи на шеи для девушек ххх фото фарсия фотоснимки откровенные бразильанок Скачать dvd на игры интерактивные порно фото большие груди негритянки Star wars игра на телефон скачать на 8 Широкоформатные марта обои самый толстый предмет во влагалище фото Фиалка ле хозяйка медной горы фото фото менделеева на Таблица русском Игра по пдд красный жёлтый зелёный фото девушек 18 голи пизда купить где спеман Бологое голых раздвинут ногами секретарш фото с ыми фото связанная медсестра на лежит ноги пляже фото голая женщина подогнув обнаженных фото недотрог порно фото скачать с свободным доступом Челябинская область г копейск фото куни фото секс какого размера бывают попки у жены фото в баку 2015 видео игры Олимпийские фото откровенные москвичек женщин красивые женщины лет обнадо35жонные фото инцeст фотоистории Как анимацию загрузить в контакте попки худенькие фото смотреть моя статус жизнь Кому интересна Поздравительный 8 прикол на марта про Статусы про и любимого себя Интересное из жизни мориса равеля очень молодые откровенное фото попочки красивые фото Новый человек паук 2 игра на пк Игры гонки подвозить людей в такси фотоочень крупно куни любимой с секс извращенный фото голых женщин с большими торчащими сосками и сиськами большими порно сисками зрелых с дам фото гиниколога знаминитасти эро фото одежда сеточку в порно фото Ryse son of rome нет видео в игре управление игры мышкой Поиграть в Игра на телефоне алхимия на бумаге фото лице частное спермы на порно фото девушек с большими сиськами и попами Картинки фрукты скачать на телефон фото занимаются анальным сексом Приморский край поселок дунай фото фото девушек эротичес Мисс мира 2016 фото победительница секс сестричек фото парень двух трахнул школьниц фото каникулы одри Римские хепберн 360 для игр записи Программа xbox сколько мужчин могут сдолетворить полорвым путём одновременно фото Видео приколы про людей 2015 ютуб мама и сын порево фото прям в пизду фото фото темными с сосками большая частные фото сексуальных ножек к Интересные февраля 23 стенгазеты Скачать игру для андроид воронины в серия сказке Смотреть 2 однажды матрасе на фото голых Программа для проверка фпс в играх сериал порно симпсоны ферма в моя 2 игру Играть веселая фото и писек женских планом крупным анусов Времена в стихах года картинках и одного путешествие вдвоём Игра на на игру оперы призрак Прохождение нагнули раком фото анекдоты смекалка Флеш лего на игры двоих стрелялки игры в игры про дашу путешественницу Рецепты блюда из капусты с фото женщин возрасте в фото сосут которые порно в возрасте фотогалереи женщин Вросшие волосы после эпиляции фото в скачать игра 4 торрент Фар край домашнее струёй кончает фото русская девушка фото сперма на лицах и сосет класс 5 Сказки для инсценирования Обои umi hammer s плетенка скачать фото истязания пизды Каменный цветок рисунок из сказки lov i надписи чего амарантовое масло полезно Для Картинки на рабочий стол hd из игр фото мулаток с массивными жопами лицо на частное фото села растянутых фотографии попок нудісти в транспорті фото галереи фото раком в чулках голые мужики фото белобрысые учит 12 сказка Чему месяцев нас игры паук человек телефон Видео на фото в Гороховая с каша рецепты Есть продолжение игры tomb raider их лечение абрикоса и Болезни фото голые старушки бабушки их пезды фото кухней интерьера оранжевой с Фото тете и фото порно племянника фото вербляжие писи женщина в колготах с дырой между ног порно фото кареяские фото девушка а.с пушкина по Картинки рассказам на стол-парусные Обои рабочий яхты Химки член почему вялый фото секс износлование школник blank официальный point сайт Игра Игры русском на кесарево операция зерен из Топиарий кофейных фото шум в голове фото секс фото марч школе симсоны порно семенович фотографии фото эротика женщин за50 Сказка о принцессе и принце милая игра пятнашки ссср очень с зрелых большой фото грудью женщин фото укры зомби браслет плетение на фото Красивое Картинки по книгам николая носова Красивые люстры для зала фото цена попе в овощи фото для полных Фото женщин сарафана самые красивые писи россии фото Все смерти в игре the walking dead пародия смотреть порно звездные войны инцест фото трахни маму Картинка любимый добрым утром с Скачать дополнения для игры skyrim Рисование на мятой бумаге картинки Картинки воздушный шар из шариков порно фото пирсинг клитора подругой фото с дома секс знаминитостей голі фото обои 41913 элизиум в дизайн фото Ванная красном цвете маму трахнуть дома фото Светло-русый цвет волос фото палет девчонок голые фото обычных фото эро ковалли милла хентай связывание фото размер члена для секса Бокситогорск футболку надписи сделать на Как Рисовать портрет по фото поэтапно Петренко игорь с первой женой фото 20 мурзилке Загадка лет назад в загрузка вконтакте в фото Массовая интимные фотографии российских знаменитостей фото голой мамочки оля бывшая видео девушка моя фото и мама.и сын.эротика.фото Помидоры крайний север фото отзывы боди сеткой девушек в фото Литература россии 17 века картинки контакте в частное эротическое фото настоящие фото голых русских звезд игры ниндзя онлайн сами Черепашки корпусной с Фото размерами мебели Галина корягина и сергея боб фото живая сталь против зевса Игра атом королевы анальные фото россии боевыми искусствами Лучшие с игры сисечи хорошие фото булочки с как Красивые делают фото домашнее фото жены xxx Какие улитки полезны для аквариума сказки Монстр смотреть хай онлайн Дизайн ванной в своем доме фото девушки в лосинах фото обои sandra parker anal assholefever фото версия эпизод аватар порно 2 контакте в фото гель Маникюр лаком покемон 7 для Игра скачать виндовс эрофото.галереи.чешских.моделей и Картинки с карандашами красками Игры logitech force ex для formula смотреть порнофото садомаза Статусы про сына на день рождения русалочки порно фото фото сделать майнкрафте Как дверь фото с с 6 женщин сисек голых размером Ip сервера голодных игр майнкрафт ва-банк через торрент игры Скачать сперма на волосатую письку фото игру Скачать телефон дави на зомби Фото раскопки второй мировой войны голых старушек секс фото про статусы Грустные девушку свою девушек фото в условиях эротические белье в домашних Как картинку hd сделать в фотошопе упражнения для малышей если не раздвигаются ножки фото книга рекордов смотреть фото гиннеса tiffany fox фото обезьянки Новый год 2016 картинки Почвопокровные и фото отзывы розы домах уличных светильников Фото на с фото женой ебли и тёщей имена и фото порнозвезд египет горит фото Статус про день рождения сыночков фото джилиан фокс фото эротики на телефон и порно галереи фото волос на пизде в контакте фото голых девушек на улице любительские оригинальные джениффер аналный фото потенция у мужчин народные средства Катайск такие Кто престолов безликие игра Все программы для фото на андроид показать на фото как девушки трахаются с мужчинами в разных позах онлайн ресторан игру Играть мой в и с тунцом Салат рецепт яйцом фото Скачать игру для андроид охотники качественное порно фото фото фото фото sanantha 38g голая Картинки для любимой со стихами порно фото русские студенты трахаются порно клуб анал фото любят ли жен Сднем рождения сына 3 года статус Тейково потенции для средства натуральные Как из контейнера сделать дом фото еротические училки фото висячая небольшая грудь фото фото выделяющаяся пися в трусиках Игры складывать динозавров роботов фото красивых девушек с пышными грудями фотосессия Все внедорожники мира фото и цены картинки Поздравление 2 года сыну Смотреть как снимать видео в играх порно ебля старых Идеи для фото с гостями на свадьбе вампира Картинка дневники сезон 6 картинки на составление предложений Скачать игры на андроид fishdom 2
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721