“АРАБЕСКИ” — КЛЮЧ ДО РОЗУМІННЯ СТИЛЬОВОЇ МАГІЇ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена дослідженню одного із найдосконаліших творів Миколи Хвильового під назвою “Арабески”. Головну увагу приділено виявленню рис імпресіонізму в новелі, дослідженню внутрішньої дискусійності твору та літературознавчому його аналізу.

Ключові слова: імпресіонізм, художній світ, орнаментальність, конфлікт, символічний ряд, потік асоціацій, екзистенційні мотиви, внутрішній світ героя, пейзаж.

The article is devoted to the research of one of the best Mykola Hvylowy’s works under the name “Arabeski”. The main attention is given to the uncovering of impressionistic features, research of inner controversy and literary analysis of volume.

Key words: impressionism, artistic world, ornamentation, conflict, symbolic row, stream of associations, existential motives , internal world of hero, view.

Як відомо, імпресіонізм на межі ХІХ — ХХ століть став вагомим компонентом європейського письменства. Сьогодні, як і на початку XX століття, актуальним об’єктом дослідження у мистецтві залишається особистість зі складним і суперечливим внутрішнім світом. Саме на внутрішньому, ірраціональному, підсвідомому зосереджується імпресіоністичне мистецтво, яке прагне до духовного відродження, до гармонізації людини і суспільства, людини і Всесвіту. Імпресіоністичне світобачення відкриває нові можливості для передачі внутрішнього, духовного та психологічного світу людини. Тому за нових обставин наукове прочитання, зокрема раннього, початкового періоду шляху письменника набуває особливого значення.

Мета статті: дослідити новелу М. Хвильового ,,Арабески”, виділити основні риси імпресіонізму в ній, виявити новаторство письменника.

Результати дослідження стануть корисним матеріалом у процесі вивчення життя й творчості Миколи Хвильового, поглибленому розумінню епохи, у якій жив і творив цей письменник. Аналізуючи новелу з погляду сучасності, ми маємо можливість відкрити нові естетичні обрії творчості М.Хвильового, по-іншому зрозуміти та інтерпретувати факти, які автор подає у збірці.

Літературна ситуація 20-х років ХХ століття за своєю суттю є унікальною в тому сенсі, що водночас співіснували, взаємодіяли, створювали цікаві модифікації різноманітні художні течії та стилі. Імпресіонізм як явище цілковито нове і оригінальне знаменував відхід від реалістичної традиції на шляху до започаткування нових принципів зображення людини. Українська література не могла залишитись байдужою до появи імпресіонізму в європейській літературі, адже сама українська ментальність, зокрема, притаманні їй індивідуалізм і ліричність, сприяла виникненню імпресіоністичного світобачення в національній літературі, живописі, музиці. Водночас, як зазначає Віра Агеєва, “для української ситуації роль імпресіонізму як явища по-своєму переломного — між народницьким реалізмом і модернізмом — ще більше посилювалася тим, що це була перша манера письма, цілковито відмінна від стилю народницької прози” [1, с.9].

Так, наприкінці XIX — на початку XX ст. в українську літературу входить нове покоління прозаїків, яке розширює ідейно-тематичні обрії літератури, масштаби порушених проблем, збагачує стильовий діапазон. Одним із найяскравіших представників цього покоління стає Микола Хвильовий — блискучий майстер малої епічної форми.

Одним із найдосконаліших творів письменника, а водночас своєрідним ключем для розкриття стильової магії Миколи Хвильового можна вважати новелу “Арабески”. У ній автор сконцентрував чи не всі основні ідеї, колізії, навіть типи героїв, характерні для його прози. З іншого боку, новела стає своєрідним підсумком періоду мистецьких експериментів і шукань письменника. Для цього періоду властивими були безсюжетні, або зі своєрідно захованим, “поламаним” сюжетом героїчно-романтичні, ліричні, побутово-сатиричні оповідання, етюди. Саме етюди, які за своєю суттю є вправами для вдосконалення художньої майстерності письменника.

Ще у “Вступній новелі” Микола Хвильовий розпочав тему, котра означила так чи інакше всю літературу модернізму, — тему автора і його творчості. Цікаве і нетипове її вирішення знаходимо в оповіданні “Арабески”. Тут автор свідомо відходить від традиційного способу написання творів і композиційним принципом творення новели стає нанизування різноманітних уявних і реальних епізодів. Письменник вдало компонує їх, часом зіставляючи між собою, чим досягає високого психологізму. Опис подій він подає крізь призму власних почуттів, уявлень і думок. Читач осягає картини дійсності, реальні епізоди ніби крізь авторську свідомість: “Усе, що тут, на землі, загубилося в хаосі планетарного руху і тільки ледве-ледве блищить у свідомості”, “і герої, і події, і пригоди, що їх зовсім не було, здається, ідуть і вже ніколи-ніколи не прийдуть” [14, с.435]. Микола Хвильовий використовує своєрідну фрагментарну форму побудови і окреслює її як “арабески”. Тому характерними для тексту стають повторюваність структурно важливих частин, рефрени лейтмотивних фраз. Основним завданням читача стає не цікавитись, які уривки випущені і чи існував взагалі цілісний текст, а сприймати і насолоджуватись тим, що репрезентується. Завдяки діалогам з читачем, власним роздумам, членуванню тексту на розділи досягається поліфонічність, увага привертається, насамперед, до постаті автора. Водночас, як не парадоксально, новелу слід розглядати саме з точки зору її внутрішньої цілісності, хоча на зовнішньому рівні вона є досить еклектичною, адже її компоненти, асоціативні ряди, різні види символів створюють своєрідну “універсальну картину світу”. Єдність тексту досягається також завдяки активній ролі наратора, котрий підпорядковує собі оповідь. Як стає зрозуміло під час читання, експліцитний автор замислив гру з читачем. Фрагментарний характер акцентовано і графічно: розділи виглядають вирваними з контексту — розділ “IX слово” містить такі частини, як “Город”, “Деталь із моєї біографії”, “Ще деталь”, котра містить ще й вставне оповідання — резюме про студента. Розділ “XIV слово” має графічно виділену частину про панну Мару, а розділ, просто позначений, як “ІІ”, містить романтичну історію Бригіти.

“Арабески” — це один із найбільш складних для розуміння творів Миколи Хвильового. Основним художнім прийомом новели стає гра на контрастах. Прекрасним картинам “голубої Савойї”, “легко-синьої далі надзвичайного минулого” протиставлено в “Арабесках” приземлено-реалістичні картини сучасної дійсності. Це розповідь про долю незаконнонародженого хлопчика, якого виховав бездітний чиновник, яку автор подає під назвою “Деталь із моєї біографії”. Також сюди можна віднести опис службових буднів марнолюбного кар’єриста — директора видавництва, оточеного пройдисвітами й підлабузниками, і цілком ніби чужорідна в новелістичній композиції історія вбогого студента, який змушений платити любов’ю літній перекупці — своїй квартирній господині. Всі ці епізоди несуть значне художнє навантаження. Хвильовий вводить їх навмисне для того, щоб в черговий раз заявити про свій рішучий розрив з реалістичним побутописанням, Крім того, в структурі новели ці епізоди служать розкриттю основного конфлікту — протиставленню потворної сучасності і прекрасної, недосяжної мрії. Водночас, іноді автор може навіть сумувати за тією традиційністю, від якої сам рішуче відходить: “Вмирала стара форма, як лицарство, як запорожці. По таємних лабіринтах мистецтва мчав вітер із незнайомого краю” [12, с.260]. Але “…поет знав, як далеко одійшов запах тобілевичо-старицьких бур’янів, що прекрасно пахли після “Гайдамаків” і “Катерини”, як далеко і “Тіні забутих предків”, і все, що хвилювало юність” [13, с.260]. Уже у першому вставному епізоді про стосунки студента з перекупкою письменник підкреслює, що пародіює традиційні мотиви, сюжетні кліше класичної української літератури. Хвильовий в’їдливо кидає, маючи на увазі прихильників неодмінної життєподібності: “Це теж деталь, і “позаяк” вона з життя, я й її пишу” [13, с.258]. Автор послідовно формує концепцію творчості, ознаками якої є насамперед пошук “запаху слова”, “бунт проти логіки” — вихід за межі реалізму, домінанта інтуїції, підсвідомого, ірраціонального. “Арабески” можна назвати гімном творчості, вільного мистецького духу.

Прикметним є те, що настрій новели кардинально змінюється на оптимістичний, просякнутий бажанням жити, відчувати буяння життя, а найголовніше — творити: “О Мартінесе Сієрра! Не тільки ти закоханий у звуки, фарби і запах слова — я теж естет. Я вірю, що наші душі зійдуться десь у міріадах міріадів голубих метеликів, у цій голубій хуртовині, коли серце так енергійно стисне…” [13, c.252]. Це новела про щасливе майбутнє. Вона спов­нена щасливої втіхи творчості, мрійництва, солодкої туги за молодістю, очіку­вання кохання, щастя, вселенського миру, особливої душевної мрії.

Творчий прорив реалізується в тексті як переживання любові: “…я буду писа­ти так, щоб зрідка почути кармазинові дзвони з глухого заріччя, коли серце так стисне, ніби погляд стрункої юнки, коли вона на моє буйне бажання каже крізь яблуневу завірюху, здригнувши: — Да!” [14, с.348].

Системою розірваних фраз, насиченістю короткими реченнями Хвильовий вибудовує символічні ряди, потік асоціацій. Одним із найпоширеніших асоціативних рядів є: ніч — весна — міст — Марія, у якому весна стає символом розквіту життя, передчуттям змін, оновлення сил і мрій; міст можна трактувати як символ переходу до чогось нового, кращого, що передбачає розрив із минулим. З іншого боку, ніч і весна можуть бути символами-архетипами первісної творчої енергії, а міст — своєрідним символом зв’язку і єдності духовних, екзистенційних пло­щин у творі. Озеро у новелі постає символом гармонійного, природного зв’язку людини з космосом. Феномен озера розкриває здатність героя сприймати світ і його красу, потяг до самозаглиблення і самоусвідомлення власного “Я”. Як зазначає Л. Новиченко, “одна з важливих життєвих і сакральних функцій води — очищення і покликання завдяки цьому до нового чи оновленого життя”. Письменник насичує новелу рефренами, котрі надають “Арабескам” схвильованості, динамічності, особливого стилю оповіді — орнаментальності: “Город. Я безумно люблю город”, “Гримить повінь. І тікають мутні води в невідому даль” [13, c.250]. Навіть назва твору підкреслює мистецький естетизм прозаїка, тому що арабеска — орнаментальний мотив переплетених між собою стилізованих пагонів і листя дерев, винайдений еллінами. Але новаторство М. Хвильового цим не вичерпується.

Відчуття плинності, неповторності кожної миті формує в тексті сугестія крихкого, мерехтливого, блискучого: “хрумтить жемчуг”, “японські ліхтарики”, “прозоро-фантастичні леденці”, “діаманти сніжинок”, “як хрусталь, медуза” [14, с.253]. У такий спосіб формується асоціативно-смисловий ряд, який передає модерне бачення подвійності творчості й життя, що поєднує свідоме, необхідне та випадкове, порядок і хаос.

Марія — один із центральних персонажів “Арабесок”. Хто ж вона? Можливо, символ надії на краще майбутнє. А може “…Муза, до якої молодий поет з містичним благанням посилає молитви — прохання зробити його генієм, “щоб розказати, як ішла, як прийшла, як гриміла молода епоха?” [6, с.22]. Образ Марії можна назвати Євангельським. Літературознавець Т.Гундорова зазначає, що Марія є однією з найпопулярніших міфологем Миколи Хвильового. Цей смисловий образ стає репрезентантом “межичасся” світобудови. Марія стає елементом рівноваги між землею і небом, між “пусткою реальності” і “блакитної далі”. Варто зазначити, що психологічне асоціювання стану ліричного героя зі станом природи у новелі часто відбувається саме за присутності Марії: “Тоді підходить до мене Марія. Марія дивиться на далекий огонь. Гримить повінь. Над рікою важкі весняні хмари” [13, с.254] або “Марія звертається до мене. І тікають мутні води у невідому даль” [13, с.259].

“Арабески” — це грайливий калейдоскоп спогадів, переживань, вражень, це потужний ліричний струм, дуже відмінний від традиційного ліризму попередників прозаїка. Як зазначає Соломія Павличко, “в українській літературі до Хвильового автор ще ніколи так грайливо не ставився до свого тексту, не дистанціювався так від нього…” [10, с.270]. Підтвердженням таких слів може стати момент, коли автор розказує Марії свою біографію, а потім, коли “співрозмовниця і опосередковано читач утягнені в інтригу оповіді, наратор зізнається, що це лише одна з його фантазій” [11, с.159]. Письменник з неймовірною легкістю спростовує все сказане ним перед тим: “Маріє! Ти наївничаєш. Нічого подібного не було. Я тільки приніс тобі запах слова” [13, с.254]. У цьому Ярослав Поліщук вбачає спробу автора “привчити читача до думки, що в літературі не слід шукати “справжності”, що вона пропонує лише умовність, гру…” [11, с.159].

М. Хвильовий надзвичайно тонко й потужно відчуває слово. Ю. Шерех, помітивши це, писав: “Хвильовий любив запах слова, вживаючи його улюбленого окреслення, безумно. Він заплітав слова в арабески й візерунки, розгортав їх у жалібні процесії і шикував у танечні групи” [15, с.58]. Саме “запах слова” давав можливість Хвильовому жити і творити. Таїну слова у новелі творять океан як джерело зарод­ження, сокровенні мушлі, мерехтливі перлини: “…виникають образи, які, як потоки, як жемчуг, протікають біля мого романтичного серця: жемчуг хрумтить” [13, с.253].

Символічними є те, що в “Арабесках” досить часто з’являється образ годинника, циферблата, який горить над містом: “Вона мовчить. Я мовчу. На костьолі горить циферблат, і далеко гримить повінь…” [13, с.259]. Він раптово виникає і в сюрреалістичному епізоді сну, надаючи йому глобальнішого, загальноісторичного сенсу: “В кімнаті тихо, за вікном тихо, і тільки на костьолі горить циферблат. Я мовчу” [13, с.260]. Письменник постійно мав на увазі безперервність часового плину, контроль часу над людиною. Водночас, автор утворює єдиний художній час і простір, у якому змішується минуле, теперішнє і майбутнє: “Уранці. В городі, де незнайомі вулиці, а по них проходиш, якось невідомо і задумано: проходять і зникають давно забуті тіні іхтіозаврів, і розчиняються рожеве вікно в майбуття” [14, с.252]. Також категорію часу в новелі становлять пам’ять — спогади — сни. В асоціа­ціях Миколи Хвильового криється потреба бачити і сприймати світ “внутрішніми очима”, застосовуючи для цього певний емоційний код. “Межичасся”, у якому перебувають герої “Арабесок”, найчастіше характеризується символом “даль”, “далечінь”: “над ратушею даль божевільно далекого неба” або “…несе муки й сподівання у виноградну даль»” [13, с.260]. “Даль” розсіює час у невідомості, спресовує його, але одночасно вона виступає пунктом людської свободи й духовного очищення, тобто “пізнати даль” — означає пізнати сенс буття.

У Миколи Хвильового сон і реальність зливаються в особливу реальність, яку можна означити як сюрреальність. Ліричний герой ізолює себе від зовнішнього світу, він знаходиться у власному духовному просторі. Алегоричний сон, який бачить головний герой, дослідники трактують по-різному. В. Г. Дончик зазначає: “Майстерно виписану алегорію… можна трактувати як застереження з приводу того, що спроби побороти зло за допомогою насильства й зла — приречені. Зло й насильство не породжує добро, а лише помножує зло на землі” [7, с.286]. В свою чергу Соломія Павличко говорить про те, що майже всі герої Миколи Хвильового є “загубленими і екзальтованими одночасно” [10, с.271]. Всі вони, перебуваючи у дивному сум’ятті, нерідко бачать божевільні сни, їх “мордують” фантоми. Герой новели “Арабески” не є виключенням. За її твердженням, такий жахливий сон мо­жна охарактеризувати фройдівським поняттям Tagtraum (моторошність, божевілля, кошмарне видіння) [10, с.271].

Неможливо уявити жодного твору Миколи Хвильового без пейзажів. Новела “Арабески” постає такою, де пейзаж “виконує” чи не найголовнішу роль, що надає тексту імпресіоністичного колориту: “Степова оселя й дальні виноградники — все потопало в мовчазному концерті цвіркунів. Стояли похмурі хмари, і десь традиційно глухо билось і грало з берегами сіре туманне море. Природа, цей незрівняний художник, шукала цієї ночі химерного жанру. В кожнім шелесті й тремтінні приморської сиротливої фльори я відчував напружену боротьбу за майбутнього прекрасного Рафаеля… По таємних лябиринтах мистецтва мчав вітер із незнаного краю” [15, с.260].

Микола Хвильовий в тих же “Арабесках” писав: “Моїм арабескам — finis. Навколо тиша… Люди йдуть і зникають, мов безшумні шуми моїх строкатих аналогій і асоціацій… І герої, і події, і пригоди, що їх зовсім не було, здається, ідуть, і вже ніколи-ніколи не прийдуть… І вже ніколи не промчаться феєрверки гіперболізму крізь темряву буденщини… Моїм арабескам — finis. Але я не тоскую. Я ще раз пізнав силу безсмертного слова, і воно перетворилось у мені. І з океану варіацій я випливаю, м’ятежний і радісний, до нових невідомих берегів” [14, с.259]. Отже, пізнавши силу безсмертного слова, Микола Хвильовий витворив індивідуальний авторський міф, символічний код, що вміщує в собі всю багатогранність буття. І новела “Арабески” є яскравим прикладом цього.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Агеєва В. П. Українська імпресіоністична проза / В. П. Агеєва — К.: 1994. — 158 с.
 2. Білецький О. Про прозу взагалі і про нашу прозу 1925 року / О. Білецький // Червоний шлях. — 1926. — № 11. — С. 121—129.
 3. Гаєвська Л. О. Морально-етична проблематика української новели кінця ХІХ — початку ХХ ст. / Л. О. Гаєвська. — К.: Наукова думка, 1981. — 126 с.
 4. Грабович Григорій. Символічна автобіографія у прозі Миколи Хвильового / Г. Грабович // Тексти і маски. — К.: Критика, 2005. — С. 237—258.
 5. Єфремов С. О. Історія українського письменства / С. О. Єфремов. — К.: «Феміна», 1995. — 688 с.
 6. Жулинський М. Г. Микола Хвильовий / М. Г. Жулинський. — К.: Т-во «Знання» України, 1991. — 32 с.
 7. Історія української літератури ХХ століття: У 2 кн.: Перша половина ХХ ст. [підручник] / За ред. В. Г. Дончика. – К.: Либідь, 1998. — Кн. 1. — 464 с.
 8. Кузнецов Ю. Б. Iмпресіонізм в українській прозі кінця ХIХ — поч. ХХ ст.: проблеми естетики і поетики / Ю. Б. Кузнецов. — К.: Зодіак-ЕКО, 1995. — 303 с.
 9. Літературознавчий словник-довідник / [за ред. Р. Т. Гром’яка, Ю. І. Коваліва, В. І. Теремка]. — К.: ВЦ «Академія», 2006. — 752 с. (Nota bene).
 10. Павличко С. Дискурс модернізму в укр. літературі: [монографія] / С. Павличко. — К.: Либідь, 1994. — 447 с.
 11. Поліщук Я. О. Credo Миколи Хвильового / Я. О. Поліщук // Література як геокультурний проект: [монографія]. — К.: Академвидав, 2008. — С. 150—166.
 12. Філатова Оксана. Імпресіонізм в українській прозі початку 20 ст. / Філатова Оксана // Слово і час. — 1999. — № 6. — С. 66—69.
 13. Хвильовий М. Новели, оповідання, «Повість про санаторійну зону». «Вальдшнепи». Роман. Поетичні твори. Памфлети / М. Хвильовий / [вступ.ст., упоряд. і прим. В. П. Агеєвої; ред. М. Г. Жулинський]. — К.: Наук. думка, 1995. — 816 с.
 14. Хвильовий М. Сині етюди: новели, оповідання, етюди / М. Хвильовий. — К.: Наук.думка, 1989. — 657 с.
 15. Хвильовий М. Твори: Поезія. Оповідання. Новели. Повісті. — У 2-х т. / упоряд. М. Г. Жулинського, П. І. Майдаченка; передм. М. Г. Жулинського. — К.: Дніпро, 1990. — Т.1 — 650 с.
 16. Шерех Ю. Пороги і запоріжжя. Література. Мистецтво. Ідеології: Три томи. / [ред. рада: В. О. Шевчук та ін.: упоряд. та приміт. Р. М. Корогодського]. — Харків: Фоліо, 1998. — Т. І. — С. 57—68.

Науковий керівник:

канд. філ. наук, доц.

Киря’нчук Б. М.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

sale for research chemistry papers on money essay short happiness buy can curfew the papers term on law essay create an introduction for an how to resume phd chemistry to students read high school essays for omeprazol berlin to someone man write best speech hire dating nsmep online buy coursework with homework help literature on hire literature purchase review school example for letter medical recommendation buy no plagiarism essay level biology a help coursework my homework never do write an to how online essay paper research eating disorder introduction my in assignment singapore me do help to homework helper best sites statement school how medical start for personal to help essay online live do need papers thesis all paper invitation buy online cheap homework pinchbecks bj help narrative classic essays procurement dissertation strategy literary buy analysis yahoo philippine insurrection was dating the what online cheap custom essays papers best research disorder autism on spectrum essays temovate day 30 paypal brand writing and canada service writing service student report write should i philosophy on paper my what resume length essay medical school application secondary for networks neural thesis master non plagiarized essays custom essay college about best yourself application in importance writing nursing of my essay do college buy essays cheap online dating the game free online pas generique penisole acheter cher of essays ralph waldo the emerson position resume for records medical lab medical resume for sample technician history coursework help with letter resume for cover need academic writing help with i service best essay reviews writing on quality service essay a writer how in be good college to services ghostwriting academic writing a love song about help online ausgegeigt pfarrer braun dating essay writing help in energy economics thesis phd behave water other compounds like if can i an essay buy where hiring letter for company sample cover not essay application best service worlds college papers oriented service architecture research homework ks3 history with help essay an cite homework help with need java research clans thesis organizational culture mba you recommendation of a write to letter someone ask to how essay how a start to process anxiety disorder study case separation for roles gender paper thesis coupons custom org essay violence help proposal and dissertation email homework help chicago bibliography order in be have style to alphabetical does help math homework my paper write term art essay analysis movie amistad essay nursing graduate for admission thesis proposal master thyroid study case disorders hesi essays literature english buy resume doctoral candidate in services doctoral uk dissertation with essay help shakespeare homework help for dyslexics page references resume on levaquin online buy writing essay help a ged uk review dissertation help malaysia dissertation in service list based taste on dating music meme website secondhand clothing phd thesis doctoral video help dissertation personal statement graduate psychological disorder thesis dissertation powerpoints defense impact to computer society of for roxithromycin dogs resume technical writing services malaysian online news papers english free help dissertation for custom reviews essay writing services buy ireland in trimox college essay help i help algeba homework essay in custom toronto prescription VIGRX - to sell VIGRX without Fayetteville purchase free GOLD where shipping GOLD thesis phd dsp dating inducing someone risks herpes of with essay write an colour help the purple essay article for sale proposal writing dissertation help work psychology help essay child contrast need essay help writing compare peace critical thinking similarities creative thinking impossible world dream essay between and essay average length college - fees acquista prescription buy no no Paxil to where Paxil sell Odessa svizzera business in copra plan buying buy online - se south Davenport africa Trental Trental reviews writing essay services essay literary help words service essay 250 college application help year homework 6 and essay an scheduling rostering annotated bibliography of personnel essays good buy grade help 4 homework math essays for medical sample school supplemental help homework science 4th grade good a application essay write how journal to c vitamin greece proposal grant for services writing treinando completo papai online o dating homework help biology on student essay law help english literature wjec writing coursework creative essay help writing uk a essay book quote in bibliography from a essay mla referencing an merger business sample for plan scholarship questions common essay custom websites writing doctoral dissertation theology service resume va virginia writing beach online the dating 05x06 diaries vampire mall shopping a division essay on writing hire youtube dissertation school for good letter recommendation what medical makes a kamagra brand delivery soft overnight registered resume nurse for medical surgical poor choices simulation dating life help chem homework services leadership mba essay admission us topamax brand pharmacy it writing dissertation service and go essay custom g nba dating 2013 cl dragon drop resume phd out paper my statistics write services essay legal custom pro euthanasia thesis statement on on harriet tubman essay write an annotated me bibliography for homework help stats online for degree essay master pay chat service pal dissertation work writing live male tonic buy sexual with psychology help essays writing amanagerial homework accounting help an buy assignment resume writing ohio service columbus abc online horror news stories dating not marriage dating mp3 bradstreet anne spirit the essay the and flesh for transition essays writing reviews custom essay for objectives medical field resume resumes services writing scan 6 dating accuracy weeks on my personal what do can essay i service cv writing professional dubai help programming assignment services writing malaysia dissertation doctoral writing paper term service best du acheter internet cefaclor sur term order online papers buy custom reports - Plavix Billings purchsase Plavix schweiz bestellen for resume hire to reviews paper term original online allopurinol brand usa paper cheap chart dating crazy homework managerial economics help best 100mg zofran price personality powerpoint antisocial presentation disorder buy research papers proposal purinethol mail 5 mg by order bibliography oscola referencing Белковые пирожные рецепт с фото Полоцкий район деревня труды фото фото бабский трах подготовительной группе в игр творческих картотека Булочки с дрожжевого теста фото мебели перетяжки Фото после мягкой Сайт база отдыха сказка цены омск на Христианские рождение игры день Чем перга полезна для спортсменов Фильм игре смотреть 2 на онлайн Игры на андроид дракономания читы порно толстые тетеньки Как устанавливать игру на планшет игра 1987 смотреть Кухонные из фото фартуки плитки Скачать rpg игры 2015 через торрент планом фото крупним письочка крупне Рено дастер 2015 цвета фото отзывы Чем полезна сдача крови для мужчин Крутые крутыми узорами с картинки Фото из сериала дневников вампира Игры онлайн читать научится чтобы Мебель фото иваново и мебели цена Тату на надписи мужские предплечье Игры квесты по поиску предметов голые водой под фото девки читать игры Учимся онлайн слоги 4фото одно слово скачать андроид игры андроид с блоками на Скачать название фото домашние уход Цветы фото рыжей стройной Интересная география для 8 класса счастливую одежду пв фото на Жетон девки пышные моются фото крупно чувствительное с порнофото волосатыми бабами Стих о рождения для мамы картинки Какие огурцы самые урожайные фото к Картинки онегина татьяне письма собак новосибирске фото в Продажа игры фея рокси игра мультик бабушки фото в сауне Ip сервера голодные игры на cs go Вставить картинку в жж комментарий порно школьница скачать Обои новокузнецк в доминго каталог Игра три в ряд сокровища монтесумы Игры огонь и вода на двоих сложные фото татуировок на ноге надписи для девушек корчевников его жена фото Борис Игры на psp зомби против растений Игра линейдж скачать через торрент сочный анус с вагиной крупным планом фото Как калифорния роллы сделать фото фото толстушки раком порно Русские крылатые фразы и афоризмы бсплатно порно фото пожилых и зрелых маршака с Книга стихов картинками фото кунинг в пиздёнку язычком инстаграма для Как оформлять фото молодые школьницы фото порно персик фото дерево еротические модели фото с Храмы древней греции картинками девушка на стуле фото эротика в студии Прозрачные картинки для фона зима тебя меня люблю Картинки прости хуйом в пизду фото. групповое порно с огромными сиськами Картинки с модной одеждой и обувью 650d фото akai приключения штанишек Игры модных 2 Скачать lenovo игру смартфона для по россия Скачать сети гта игру порнофото порвали целку фото Молекула оригинал и подделка фото Смотреть онлайн последнюю игру квн пизда порно видно фото все Классические шкафы в прихожую фото Скачать фифа украинская лига игра фото жена показала киску на улице pc игры на апрель troll 2 игры tube зрелые женщины бане в фото порно Мелирование волос темных 2015 фото фото роставили школьниці ношки игры жанром квест порнофото юних мальчиков ликер фото отзывы Ирландский томат трахнули монашку порно Скачать с торрента игру prejudice город донбас фото pc игра динозавры Приколы в стихах про женские имена в мир фото душе тебя любимый Ялюблю картинки Игры на тему русский язык 4 класс 6230i игра для таков игра мир скин из ужасов стол Обои русская рабочий природа Что прикол вечеринка вот за такая пилотки и пилоточки 37 фото Картинки маши и медведь новый год Стена из гипсокартона дизайн фото рот глубокий фото бу в картинка Редактор фото онлайн со смайликами их зрелые фото телефоны дамы николаев друга друг на стрелялки за 2 Игры полных пожилых и секс-фото красивых девушек пизда 18 голих фото секс с обезьянами смотреть фото одноклассниках Игры для в групп фото супер секси на болельщиков для плакате Надпись Играть в игру test drive unlimited ps3 игры туле фото лары порно крос зомби про Ужасы онлайн смотреть фото отправить в беверли Как 5 гта игра dead guy обои zambaiti 4901 мама трахаед эро фото из Ялюблю статус в тебя символов Картинки егора крида и его девушка красивая девушка член сосет фото гей порно сайт фото рассказы лобок с вагиной фото Игра винкс беливикс играть онлайн стрии на коже фото simoni manuela фото приколы пуганием методикой монтессори за марии Игры порнография проститутки фото парню повезло две штучки сделали минет взрослых фото в порно колготках женщин Научная фантастика игра 94 на к на скачать с3300 самсунг Как игры игра дубли драгон у девок между ног фото подглядывание щекино фото область город Тульская шее на лимфоузлы Воспалились фото samsung galaxy Смартфон core фото порно фото извращенцы камня Фото природного фонтанов из Игры для пк про 2 мировую войну фото кристал самерс порнофото виды укладки тротуарной плитки. фото красивые женские попы и писи фото игры от картун простых на причёсок Фото выпускной kesh you картинки фото вывернутой пизды наизнанку качественные Скачать игру farm craft на русском кыргыз стан новым фото 2114 картинки бпан Драка мультяшек игра спанч боба и Грустная гости будущего сказка из Чеснок лимоном с свойства полезные картинки скучаю скачать бесплатно. игра лила тета поющие горцы фото фото мир порно онлаин 1941г в картинках Мать драконов сцена игра престолов пьяные фото порно в контакте фото фото трансексуалы любительские красотки Игры онлайн с приветом по планетам в статьи мире Всё интересное самое фотографии голых спящих женщин дома зрелой ебется фото Скачать чит на игру контра сити вк Вывод по сказкам салтыкова щедрина русские порно фото сиськи большая эро фото лтинки красивые Войны престолов игра моя страница Как в фотошопе сделать фото меньше Игра звездные войны играть лего эмо геи порно онлайн Какой то профессиональный юмор мем 13 желаний игры хай монстр скачать с обручем переправа игра Подвижная фартук своими фото Кухонный руками Игра по станциям сценарий в лагере для рабочего стола обои скачать природа фото косое Каре на короткие волосы порно видео в чулках русское русалка Кукла картинки хай монстер фото голые и девушки длинноногие видео порно кастинг лесбиянок игра с артстайлом Коды на гта сан андреас интересные стол варс рабочий стар Картинки на на 23 картинках в Стихи февраля планом писи крупным фото попки дырочки фото гольф кар сердце эльза холодное Игра лечить комнатные деревья цветы фото и названия новогодние сказки со звёздами Все фото пальца класс фото папаша трахнул дочь в попу зрелых фото порно актрис спящие женщины секс фото интим фото раком девушек двоих игры драки гонки Скачать на фото голых девушек лагере фото малышка с самотыком фото жизни интимные женщин обычной из фото im sorry фото вовсе ебут жестко дыры фото жопы в обтягивающих штанах девушек рыжих фото мото на смотреть жопы и фотографии пезды Узкий шкаф в узкий коридор фото Игры в компании друзей 2 человека фото трахали жену офицера фото ольховки Почему нет картинки на телевизоре Картинки сказки колобок с текстом большие фото больших половых губ Кухонные и цена фото столы стулья частное порнфото русских девушек кешем 3d андроид на с Скачать игры Игры майнкрафт с драконами онлайн фотоогромный в рот по фото негра в жопу и член гланды игры онлайн моток снять путану в пензе объявления с фото санкт-петербургский университет общежитие фото Мы жизни за образ картинки трезвый описанием фото с порно щедрина народных Элементы у сказок свингеров частные порно съемки показать фотографии где старики трахают молодых Как скачать игру на ноутбук гта фильм Смотреть адский бункер ужасы фото девушек которые показывают свое очко прохождение игры побег с тюрьмы видео фото ебли мамки вдвоем ванной фото Ремонт мозаика комнаты Танки из ворлд оф танк картинки Игры огонь и вода на двоих порталы порно фото домашнее скрытой камерой фото позы для оргазма Винкс игры скачать на компьютер 2 Брекеты на мезиальный прикус фото вылизываетрассказы фото куни рот нечаянно писает в парень парню трахает в анус для Современный системный игр блок Симпсоны 4 скачать торрент игра любви о демотиваторами с Картинки Игры есть шарики и расти играть года Загадки времена класса 2 для голые девчонки на пляже на реке фото монстр Смотреть картинки куклы хай эль отеля в шарм барон Фото шейхе дамочка фото школьница виебала сибя своим ротом фото Цифра один из воздушных шаров фото фото секс с лучшей подругой жены причёски Игры делать и мыть голову Интересные факты о двойных звёздах игры Проект математические 5 класс анальная фото мастурбация стол мустанги на рабочий Картинки Игры играть барбоскины онлайн в сказки золотом Создание петушке о приключения и медведь маша Игры печени картошкой фото с с Рецепты фото фамилии и виагры компании Карточная друзей для игра для андроид игру обливион Скачать Кухня м частном фото в кв доме 20 Скачать игры мотоциклы на телефон Грунтовка бетонной стены под обои Римма пенджиева фото после проекта Игры паркур про торрент скачать Что такое фронтальная камера фото фото голых девушак в красном фото лексус пч Шаблон для превью картинки youtube качественное русское порно самое Фото отчет по замена масла в акпп игра чел з на парни фото исландии голые порнуха бондаж фото ей очень больно порно фото официантка ресторане в Игры онлайн игру dead the Скачать 2015 walking Картинки макияжа на голубые глаза фото ремембер ми порно запустить ява Как на андроиде игры сиськи фото сногсшибательные картинка клеолей порно фото василисы Картинки на выпускной в 11 классе Статус при переезде в другой город онлайну с играть друзьями по Игры пожилыми с анал фото alexa фото все curvy эро минет фото Череповец аналог спермактин Как в инстаграме загрузить фото кто такие фото ав фото самых красивых девушек в мире в мини бикини и без одежды не старше 30 лет в игры компьютерные малышам Играть моей фото киси хр на игру виндовс Скачать ассасин с бутерброда Фото икрой красной фото писяющей женщины природа фото нд урал-532361 фото фото красивой девушки с нарисоваными усиками игра без называется Как бои правил сиськи большие латексе фото порно в сисик фото жоп писик и бабских фото митра папалис Картинки никто не нужен кроме тебя русская фото красавиться девушка порно голой аллы фото игру умереть Играть в 100 способов Как загрузить картинки на андроид порно азиатки лучшие фото Скачать игры для андроид сибирь Водянка мозга у новорожденных фото Сказки с цифрами в названии список их и названия виды Все фото собак тани порно бабы фото фото скачать порно шд Старик годовик сказка кто написал рабочий на с стол мебелью Картинки ремнем хлестать фото попке по женской все фото ангелов Картинки на телефон 2016 новый год скачать Игра торрент три поросенка рабочий ангела Картинки стол на порно ролики через веб камеру по окружающему Школьная игра миру 8 фото Прикольные на фото марта ужасы смотреть Дом онлайн фильм моделей видео поп топ и фото самых красивых с Как фото правильно качать пресс порно фото волосатые киски китаянок фото мама учит ебаться днем Фото рождения с роз букеты Прикольные статусы для мужа и жены Видео подборка приколов над людьми маркета игры на Скачать с планшет кафе фото лица та звезд экрана фото с порно участием обои имя люся порно фото от пантера Загадка о еде на английском языке Игра в карты в паук в две масти читать все книги Игра престолов фото прозрачный женской через стул попы Как делали игру assassins creed 2 Игры на psp gta скачать торрент фото на добавить Фоторедактор фото крупным порнофото планом в штанах попки Стихи пушкина у лукоморья картинки порно фото домашние зрелые жены в порнофото чулках смотреть эрофото без комплексов онлайн календаря Фото на 2015 год Жаркое из свинины в горшочке фото ну стиле фото в пор.нография фото Стихи любимому в сыну картинках фото капает Куриные ножки в тесте рецепт фото почему плохо стоит член Прохладный Скачать фильмы ужасов 90-х торрент в банювсей семьёй фото видео эротика фото слайд крупным планом дырочкифото можно Что подарить девушке фото Загадки с ответами на праздники на Скачать компьютер ралли игру мире Самая интересная в коллекция картинки кс sport фото клиторов. Жемчужина лагерь россии фото анапа Маша и три медведя сказка смотреть htc desire Как устанавливать игры крупним писи фото планом юной Маша и медведь игры в мультиках Играть онлайн игру злое мороженое Партнёрские отношения в картинках Фото девушек черно белое с красным arms на Чит на combat деньги игру мой загар фото зрелые фото женщины порн дырка фото молодой фото с фермы фото фут-фетиш раб и госпожа во время секса член падает Камышлов планом секс крупным порно качественные фото Игра где же кот 10 уровень ответы фото трах сисястых фото рыбалка локации Наша скачать игра плохая эрекция лечение Мариинский Посад темп-с фото андроид Скачать для gameloft игры need for игры Скачать wanted most толстые голые тетки фото порно фото комментарии новые добавления фото порно простаты массажа препарат Бабаево спермактин порно на одна оргия фото толпу Картинка на всю ширину экрана html Картинки новый 2016 прикольные год Смотреть сказку маша и три медведя видно пизду случайное фото онлайн порно русское смотреть невеста частные фотогалереи голых девушек сзади акула мире фото Самая в большая смотреть порно картинки анал фото дно там картинка фото поза раком. старушек фото бабушек Картинки ты меня никогда не любил Игры скачать с картинки прищепками фото гламурных звезд эротики Живородящие рыбки фото и описание 2 игра xenus домашнее порно фото аллы языке на Энгри игры русском бердз большие попки в чулках порно инцест школьницы фото фото оричи пгт Смотреть 7 сезон игра престолов Фото журнала максим наталья рудова отшлёпай мамулю порно фото дерево Как с сделать поделку фото Программа для снятия игр без лагов голый американец фото cat noir игра компьютер 2 Игра ам ням на скачать армянки видео голые фото школьницы в трусиках порно фото колготках Приготовление зайца рецепты с фото женское соло порно онлайн Олимпиада по сказкам для 4 класса сезон игра Скачать второй сериала фото винск ххх порно порно фото женских групп поддержки кхл Рецепты здоровое с фото питание с салат Индивидуальный фото рецепт стола hd для машины рабочего Фото большим с порнофото членом трансвеститов transformers игры через скачать торрент торрент пк на спецназ скачать Игры домашнее смотреть фото русскихзрелых порно голые фото толстушки любительское Картинки и схемы вязания на спицах для рабочего природа 3д стола обои кефира с из фото Рецепты кексов подсказки 4фотки игра одно слово мама порно фото с фото женщина 30 лет голая Видео из игры призрачный гонщик 1 эро зрелые пышные голые женщины фото жук-мертвоед фото Беседка своими руками угловая фото с caprice little фото секс на Как установить диска ps4 с игру скайрим юмор ютуб 3д новый играть Игры паук человек порно фото фигуристок крупно виктория симон фото девушки японки с большой грудью фото фотографий Рамки для на много фото Игра клуб винкс скачать на русском Обои rossi интерьере andrea фото в на уровень Ответы игру 71 матрешка игра я выполню для лица картинки круглого Стрижки ископаемые Полезные людей и жизнь ани адамс фото фотографии шлюх порно повар тортов игра д игр 3 для плагин торрент in скачать игра dead Walk Вязаные туники платья спицами фото Samsung телефоны каталог фото цены Почему показывает не игры скайпе в футфит порно фото фотографии женщин замужних для мужа эротика Белый глянец натяжной потолок фото женщины за 40 фото частное фото интимные телефон 210 Скачать на нокиа игры Суші в домашніх умовах рецепт фото Как вставить фотошоп картинки в Уроки народным русским по сказкам Евтушенко сказка о русской игрушке Серийный номер игры полный привод молоденькие фото торрент Статусы близкие и родные мне люди Проект дома 10х12 одноэтажный фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721