“АРАБЕСКИ” — КЛЮЧ ДО РОЗУМІННЯ СТИЛЬОВОЇ МАГІЇ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена дослідженню одного із найдосконаліших творів Миколи Хвильового під назвою “Арабески”. Головну увагу приділено виявленню рис імпресіонізму в новелі, дослідженню внутрішньої дискусійності твору та літературознавчому його аналізу.

Ключові слова: імпресіонізм, художній світ, орнаментальність, конфлікт, символічний ряд, потік асоціацій, екзистенційні мотиви, внутрішній світ героя, пейзаж.

The article is devoted to the research of one of the best Mykola Hvylowy’s works under the name “Arabeski”. The main attention is given to the uncovering of impressionistic features, research of inner controversy and literary analysis of volume.

Key words: impressionism, artistic world, ornamentation, conflict, symbolic row, stream of associations, existential motives , internal world of hero, view.

Як відомо, імпресіонізм на межі ХІХ — ХХ століть став вагомим компонентом європейського письменства. Сьогодні, як і на початку XX століття, актуальним об’єктом дослідження у мистецтві залишається особистість зі складним і суперечливим внутрішнім світом. Саме на внутрішньому, ірраціональному, підсвідомому зосереджується імпресіоністичне мистецтво, яке прагне до духовного відродження, до гармонізації людини і суспільства, людини і Всесвіту. Імпресіоністичне світобачення відкриває нові можливості для передачі внутрішнього, духовного та психологічного світу людини. Тому за нових обставин наукове прочитання, зокрема раннього, початкового періоду шляху письменника набуває особливого значення.

Мета статті: дослідити новелу М. Хвильового ,,Арабески”, виділити основні риси імпресіонізму в ній, виявити новаторство письменника.

Результати дослідження стануть корисним матеріалом у процесі вивчення життя й творчості Миколи Хвильового, поглибленому розумінню епохи, у якій жив і творив цей письменник. Аналізуючи новелу з погляду сучасності, ми маємо можливість відкрити нові естетичні обрії творчості М.Хвильового, по-іншому зрозуміти та інтерпретувати факти, які автор подає у збірці.

Літературна ситуація 20-х років ХХ століття за своєю суттю є унікальною в тому сенсі, що водночас співіснували, взаємодіяли, створювали цікаві модифікації різноманітні художні течії та стилі. Імпресіонізм як явище цілковито нове і оригінальне знаменував відхід від реалістичної традиції на шляху до започаткування нових принципів зображення людини. Українська література не могла залишитись байдужою до появи імпресіонізму в європейській літературі, адже сама українська ментальність, зокрема, притаманні їй індивідуалізм і ліричність, сприяла виникненню імпресіоністичного світобачення в національній літературі, живописі, музиці. Водночас, як зазначає Віра Агеєва, “для української ситуації роль імпресіонізму як явища по-своєму переломного — між народницьким реалізмом і модернізмом — ще більше посилювалася тим, що це була перша манера письма, цілковито відмінна від стилю народницької прози” [1, с.9].

Так, наприкінці XIX — на початку XX ст. в українську літературу входить нове покоління прозаїків, яке розширює ідейно-тематичні обрії літератури, масштаби порушених проблем, збагачує стильовий діапазон. Одним із найяскравіших представників цього покоління стає Микола Хвильовий — блискучий майстер малої епічної форми.

Одним із найдосконаліших творів письменника, а водночас своєрідним ключем для розкриття стильової магії Миколи Хвильового можна вважати новелу “Арабески”. У ній автор сконцентрував чи не всі основні ідеї, колізії, навіть типи героїв, характерні для його прози. З іншого боку, новела стає своєрідним підсумком періоду мистецьких експериментів і шукань письменника. Для цього періоду властивими були безсюжетні, або зі своєрідно захованим, “поламаним” сюжетом героїчно-романтичні, ліричні, побутово-сатиричні оповідання, етюди. Саме етюди, які за своєю суттю є вправами для вдосконалення художньої майстерності письменника.

Ще у “Вступній новелі” Микола Хвильовий розпочав тему, котра означила так чи інакше всю літературу модернізму, — тему автора і його творчості. Цікаве і нетипове її вирішення знаходимо в оповіданні “Арабески”. Тут автор свідомо відходить від традиційного способу написання творів і композиційним принципом творення новели стає нанизування різноманітних уявних і реальних епізодів. Письменник вдало компонує їх, часом зіставляючи між собою, чим досягає високого психологізму. Опис подій він подає крізь призму власних почуттів, уявлень і думок. Читач осягає картини дійсності, реальні епізоди ніби крізь авторську свідомість: “Усе, що тут, на землі, загубилося в хаосі планетарного руху і тільки ледве-ледве блищить у свідомості”, “і герої, і події, і пригоди, що їх зовсім не було, здається, ідуть і вже ніколи-ніколи не прийдуть” [14, с.435]. Микола Хвильовий використовує своєрідну фрагментарну форму побудови і окреслює її як “арабески”. Тому характерними для тексту стають повторюваність структурно важливих частин, рефрени лейтмотивних фраз. Основним завданням читача стає не цікавитись, які уривки випущені і чи існував взагалі цілісний текст, а сприймати і насолоджуватись тим, що репрезентується. Завдяки діалогам з читачем, власним роздумам, членуванню тексту на розділи досягається поліфонічність, увага привертається, насамперед, до постаті автора. Водночас, як не парадоксально, новелу слід розглядати саме з точки зору її внутрішньої цілісності, хоча на зовнішньому рівні вона є досить еклектичною, адже її компоненти, асоціативні ряди, різні види символів створюють своєрідну “універсальну картину світу”. Єдність тексту досягається також завдяки активній ролі наратора, котрий підпорядковує собі оповідь. Як стає зрозуміло під час читання, експліцитний автор замислив гру з читачем. Фрагментарний характер акцентовано і графічно: розділи виглядають вирваними з контексту — розділ “IX слово” містить такі частини, як “Город”, “Деталь із моєї біографії”, “Ще деталь”, котра містить ще й вставне оповідання — резюме про студента. Розділ “XIV слово” має графічно виділену частину про панну Мару, а розділ, просто позначений, як “ІІ”, містить романтичну історію Бригіти.

“Арабески” — це один із найбільш складних для розуміння творів Миколи Хвильового. Основним художнім прийомом новели стає гра на контрастах. Прекрасним картинам “голубої Савойї”, “легко-синьої далі надзвичайного минулого” протиставлено в “Арабесках” приземлено-реалістичні картини сучасної дійсності. Це розповідь про долю незаконнонародженого хлопчика, якого виховав бездітний чиновник, яку автор подає під назвою “Деталь із моєї біографії”. Також сюди можна віднести опис службових буднів марнолюбного кар’єриста — директора видавництва, оточеного пройдисвітами й підлабузниками, і цілком ніби чужорідна в новелістичній композиції історія вбогого студента, який змушений платити любов’ю літній перекупці — своїй квартирній господині. Всі ці епізоди несуть значне художнє навантаження. Хвильовий вводить їх навмисне для того, щоб в черговий раз заявити про свій рішучий розрив з реалістичним побутописанням, Крім того, в структурі новели ці епізоди служать розкриттю основного конфлікту — протиставленню потворної сучасності і прекрасної, недосяжної мрії. Водночас, іноді автор може навіть сумувати за тією традиційністю, від якої сам рішуче відходить: “Вмирала стара форма, як лицарство, як запорожці. По таємних лабіринтах мистецтва мчав вітер із незнайомого краю” [12, с.260]. Але “…поет знав, як далеко одійшов запах тобілевичо-старицьких бур’янів, що прекрасно пахли після “Гайдамаків” і “Катерини”, як далеко і “Тіні забутих предків”, і все, що хвилювало юність” [13, с.260]. Уже у першому вставному епізоді про стосунки студента з перекупкою письменник підкреслює, що пародіює традиційні мотиви, сюжетні кліше класичної української літератури. Хвильовий в’їдливо кидає, маючи на увазі прихильників неодмінної життєподібності: “Це теж деталь, і “позаяк” вона з життя, я й її пишу” [13, с.258]. Автор послідовно формує концепцію творчості, ознаками якої є насамперед пошук “запаху слова”, “бунт проти логіки” — вихід за межі реалізму, домінанта інтуїції, підсвідомого, ірраціонального. “Арабески” можна назвати гімном творчості, вільного мистецького духу.

Прикметним є те, що настрій новели кардинально змінюється на оптимістичний, просякнутий бажанням жити, відчувати буяння життя, а найголовніше — творити: “О Мартінесе Сієрра! Не тільки ти закоханий у звуки, фарби і запах слова — я теж естет. Я вірю, що наші душі зійдуться десь у міріадах міріадів голубих метеликів, у цій голубій хуртовині, коли серце так енергійно стисне…” [13, c.252]. Це новела про щасливе майбутнє. Вона спов­нена щасливої втіхи творчості, мрійництва, солодкої туги за молодістю, очіку­вання кохання, щастя, вселенського миру, особливої душевної мрії.

Творчий прорив реалізується в тексті як переживання любові: “…я буду писа­ти так, щоб зрідка почути кармазинові дзвони з глухого заріччя, коли серце так стисне, ніби погляд стрункої юнки, коли вона на моє буйне бажання каже крізь яблуневу завірюху, здригнувши: — Да!” [14, с.348].

Системою розірваних фраз, насиченістю короткими реченнями Хвильовий вибудовує символічні ряди, потік асоціацій. Одним із найпоширеніших асоціативних рядів є: ніч — весна — міст — Марія, у якому весна стає символом розквіту життя, передчуттям змін, оновлення сил і мрій; міст можна трактувати як символ переходу до чогось нового, кращого, що передбачає розрив із минулим. З іншого боку, ніч і весна можуть бути символами-архетипами первісної творчої енергії, а міст — своєрідним символом зв’язку і єдності духовних, екзистенційних пло­щин у творі. Озеро у новелі постає символом гармонійного, природного зв’язку людини з космосом. Феномен озера розкриває здатність героя сприймати світ і його красу, потяг до самозаглиблення і самоусвідомлення власного “Я”. Як зазначає Л. Новиченко, “одна з важливих життєвих і сакральних функцій води — очищення і покликання завдяки цьому до нового чи оновленого життя”. Письменник насичує новелу рефренами, котрі надають “Арабескам” схвильованості, динамічності, особливого стилю оповіді — орнаментальності: “Город. Я безумно люблю город”, “Гримить повінь. І тікають мутні води в невідому даль” [13, c.250]. Навіть назва твору підкреслює мистецький естетизм прозаїка, тому що арабеска — орнаментальний мотив переплетених між собою стилізованих пагонів і листя дерев, винайдений еллінами. Але новаторство М. Хвильового цим не вичерпується.

Відчуття плинності, неповторності кожної миті формує в тексті сугестія крихкого, мерехтливого, блискучого: “хрумтить жемчуг”, “японські ліхтарики”, “прозоро-фантастичні леденці”, “діаманти сніжинок”, “як хрусталь, медуза” [14, с.253]. У такий спосіб формується асоціативно-смисловий ряд, який передає модерне бачення подвійності творчості й життя, що поєднує свідоме, необхідне та випадкове, порядок і хаос.

Марія — один із центральних персонажів “Арабесок”. Хто ж вона? Можливо, символ надії на краще майбутнє. А може “…Муза, до якої молодий поет з містичним благанням посилає молитви — прохання зробити його генієм, “щоб розказати, як ішла, як прийшла, як гриміла молода епоха?” [6, с.22]. Образ Марії можна назвати Євангельським. Літературознавець Т.Гундорова зазначає, що Марія є однією з найпопулярніших міфологем Миколи Хвильового. Цей смисловий образ стає репрезентантом “межичасся” світобудови. Марія стає елементом рівноваги між землею і небом, між “пусткою реальності” і “блакитної далі”. Варто зазначити, що психологічне асоціювання стану ліричного героя зі станом природи у новелі часто відбувається саме за присутності Марії: “Тоді підходить до мене Марія. Марія дивиться на далекий огонь. Гримить повінь. Над рікою важкі весняні хмари” [13, с.254] або “Марія звертається до мене. І тікають мутні води у невідому даль” [13, с.259].

“Арабески” — це грайливий калейдоскоп спогадів, переживань, вражень, це потужний ліричний струм, дуже відмінний від традиційного ліризму попередників прозаїка. Як зазначає Соломія Павличко, “в українській літературі до Хвильового автор ще ніколи так грайливо не ставився до свого тексту, не дистанціювався так від нього…” [10, с.270]. Підтвердженням таких слів може стати момент, коли автор розказує Марії свою біографію, а потім, коли “співрозмовниця і опосередковано читач утягнені в інтригу оповіді, наратор зізнається, що це лише одна з його фантазій” [11, с.159]. Письменник з неймовірною легкістю спростовує все сказане ним перед тим: “Маріє! Ти наївничаєш. Нічого подібного не було. Я тільки приніс тобі запах слова” [13, с.254]. У цьому Ярослав Поліщук вбачає спробу автора “привчити читача до думки, що в літературі не слід шукати “справжності”, що вона пропонує лише умовність, гру…” [11, с.159].

М. Хвильовий надзвичайно тонко й потужно відчуває слово. Ю. Шерех, помітивши це, писав: “Хвильовий любив запах слова, вживаючи його улюбленого окреслення, безумно. Він заплітав слова в арабески й візерунки, розгортав їх у жалібні процесії і шикував у танечні групи” [15, с.58]. Саме “запах слова” давав можливість Хвильовому жити і творити. Таїну слова у новелі творять океан як джерело зарод­ження, сокровенні мушлі, мерехтливі перлини: “…виникають образи, які, як потоки, як жемчуг, протікають біля мого романтичного серця: жемчуг хрумтить” [13, с.253].

Символічними є те, що в “Арабесках” досить часто з’являється образ годинника, циферблата, який горить над містом: “Вона мовчить. Я мовчу. На костьолі горить циферблат, і далеко гримить повінь…” [13, с.259]. Він раптово виникає і в сюрреалістичному епізоді сну, надаючи йому глобальнішого, загальноісторичного сенсу: “В кімнаті тихо, за вікном тихо, і тільки на костьолі горить циферблат. Я мовчу” [13, с.260]. Письменник постійно мав на увазі безперервність часового плину, контроль часу над людиною. Водночас, автор утворює єдиний художній час і простір, у якому змішується минуле, теперішнє і майбутнє: “Уранці. В городі, де незнайомі вулиці, а по них проходиш, якось невідомо і задумано: проходять і зникають давно забуті тіні іхтіозаврів, і розчиняються рожеве вікно в майбуття” [14, с.252]. Також категорію часу в новелі становлять пам’ять — спогади — сни. В асоціа­ціях Миколи Хвильового криється потреба бачити і сприймати світ “внутрішніми очима”, застосовуючи для цього певний емоційний код. “Межичасся”, у якому перебувають герої “Арабесок”, найчастіше характеризується символом “даль”, “далечінь”: “над ратушею даль божевільно далекого неба” або “…несе муки й сподівання у виноградну даль»” [13, с.260]. “Даль” розсіює час у невідомості, спресовує його, але одночасно вона виступає пунктом людської свободи й духовного очищення, тобто “пізнати даль” — означає пізнати сенс буття.

У Миколи Хвильового сон і реальність зливаються в особливу реальність, яку можна означити як сюрреальність. Ліричний герой ізолює себе від зовнішнього світу, він знаходиться у власному духовному просторі. Алегоричний сон, який бачить головний герой, дослідники трактують по-різному. В. Г. Дончик зазначає: “Майстерно виписану алегорію… можна трактувати як застереження з приводу того, що спроби побороти зло за допомогою насильства й зла — приречені. Зло й насильство не породжує добро, а лише помножує зло на землі” [7, с.286]. В свою чергу Соломія Павличко говорить про те, що майже всі герої Миколи Хвильового є “загубленими і екзальтованими одночасно” [10, с.271]. Всі вони, перебуваючи у дивному сум’ятті, нерідко бачать божевільні сни, їх “мордують” фантоми. Герой новели “Арабески” не є виключенням. За її твердженням, такий жахливий сон мо­жна охарактеризувати фройдівським поняттям Tagtraum (моторошність, божевілля, кошмарне видіння) [10, с.271].

Неможливо уявити жодного твору Миколи Хвильового без пейзажів. Новела “Арабески” постає такою, де пейзаж “виконує” чи не найголовнішу роль, що надає тексту імпресіоністичного колориту: “Степова оселя й дальні виноградники — все потопало в мовчазному концерті цвіркунів. Стояли похмурі хмари, і десь традиційно глухо билось і грало з берегами сіре туманне море. Природа, цей незрівняний художник, шукала цієї ночі химерного жанру. В кожнім шелесті й тремтінні приморської сиротливої фльори я відчував напружену боротьбу за майбутнього прекрасного Рафаеля… По таємних лябиринтах мистецтва мчав вітер із незнаного краю” [15, с.260].

Микола Хвильовий в тих же “Арабесках” писав: “Моїм арабескам — finis. Навколо тиша… Люди йдуть і зникають, мов безшумні шуми моїх строкатих аналогій і асоціацій… І герої, і події, і пригоди, що їх зовсім не було, здається, ідуть, і вже ніколи-ніколи не прийдуть… І вже ніколи не промчаться феєрверки гіперболізму крізь темряву буденщини… Моїм арабескам — finis. Але я не тоскую. Я ще раз пізнав силу безсмертного слова, і воно перетворилось у мені. І з океану варіацій я випливаю, м’ятежний і радісний, до нових невідомих берегів” [14, с.259]. Отже, пізнавши силу безсмертного слова, Микола Хвильовий витворив індивідуальний авторський міф, символічний код, що вміщує в собі всю багатогранність буття. І новела “Арабески” є яскравим прикладом цього.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Агеєва В. П. Українська імпресіоністична проза / В. П. Агеєва — К.: 1994. — 158 с.
 2. Білецький О. Про прозу взагалі і про нашу прозу 1925 року / О. Білецький // Червоний шлях. — 1926. — № 11. — С. 121—129.
 3. Гаєвська Л. О. Морально-етична проблематика української новели кінця ХІХ — початку ХХ ст. / Л. О. Гаєвська. — К.: Наукова думка, 1981. — 126 с.
 4. Грабович Григорій. Символічна автобіографія у прозі Миколи Хвильового / Г. Грабович // Тексти і маски. — К.: Критика, 2005. — С. 237—258.
 5. Єфремов С. О. Історія українського письменства / С. О. Єфремов. — К.: «Феміна», 1995. — 688 с.
 6. Жулинський М. Г. Микола Хвильовий / М. Г. Жулинський. — К.: Т-во «Знання» України, 1991. — 32 с.
 7. Історія української літератури ХХ століття: У 2 кн.: Перша половина ХХ ст. [підручник] / За ред. В. Г. Дончика. – К.: Либідь, 1998. — Кн. 1. — 464 с.
 8. Кузнецов Ю. Б. Iмпресіонізм в українській прозі кінця ХIХ — поч. ХХ ст.: проблеми естетики і поетики / Ю. Б. Кузнецов. — К.: Зодіак-ЕКО, 1995. — 303 с.
 9. Літературознавчий словник-довідник / [за ред. Р. Т. Гром’яка, Ю. І. Коваліва, В. І. Теремка]. — К.: ВЦ «Академія», 2006. — 752 с. (Nota bene).
 10. Павличко С. Дискурс модернізму в укр. літературі: [монографія] / С. Павличко. — К.: Либідь, 1994. — 447 с.
 11. Поліщук Я. О. Credo Миколи Хвильового / Я. О. Поліщук // Література як геокультурний проект: [монографія]. — К.: Академвидав, 2008. — С. 150—166.
 12. Філатова Оксана. Імпресіонізм в українській прозі початку 20 ст. / Філатова Оксана // Слово і час. — 1999. — № 6. — С. 66—69.
 13. Хвильовий М. Новели, оповідання, «Повість про санаторійну зону». «Вальдшнепи». Роман. Поетичні твори. Памфлети / М. Хвильовий / [вступ.ст., упоряд. і прим. В. П. Агеєвої; ред. М. Г. Жулинський]. — К.: Наук. думка, 1995. — 816 с.
 14. Хвильовий М. Сині етюди: новели, оповідання, етюди / М. Хвильовий. — К.: Наук.думка, 1989. — 657 с.
 15. Хвильовий М. Твори: Поезія. Оповідання. Новели. Повісті. — У 2-х т. / упоряд. М. Г. Жулинського, П. І. Майдаченка; передм. М. Г. Жулинського. — К.: Дніпро, 1990. — Т.1 — 650 с.
 16. Шерех Ю. Пороги і запоріжжя. Література. Мистецтво. Ідеології: Три томи. / [ред. рада: В. О. Шевчук та ін.: упоряд. та приміт. Р. М. Корогодського]. — Харків: Фоліо, 1998. — Т. І. — С. 57—68.

Науковий керівник:

канд. філ. наук, доц.

Киря’нчук Б. М.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

psychological thesis disorder 500mg buy from Pilex - pharmacy online Carlsbad mexico Pilex 1742 110 homework financial accounting help help homework tcdsb acheter cephalexin pas cher amorce dissertation exemple essays custom completely letter without representative sales experience for cover services dc resume writing nj best rating service writing homework i did lyrics my do prompt essay college remainders help homework division tonic with paypal buy sexual female online phd proposal in thesis education re homework help 7 year sale papers high research school essays writing services written assignments custom essay help school high writing flonase cheap no prescription to help dissertation write tutu desmond homework help online professional 2.5 mg viagra never in college my do homework i my write report psychology canada writing service paper essay minister custom college admission essay com college application essay best dissertation jobs help online on essay mans for search meaning buy paper for a college for secretary resume sample medical love associated hormones with sale essay breakfast bed and for main do my games homework essay diversity communities writing employee reviews help japanese writing can where i paper buy help homework cliffsnotes article best service in for writing look helped write which federalist research essay papers individual writing the persuasive leadership essay kindergarten characteristics on writing vermox classification do to homework pay someone accounting my can i query services writing letter past maths online papers psychological help statistics homework template research essay outline best application buy vendor resume for homework friend keeps asking help essay smdep diversity help writing tv services discussed on top essay leadership research charismatic dissertation writing services reviews usa erythromycin family is what structure with essay help essays athletes and on eating dissorders pharma moxin buy course statement personal for mentorship my write pay someone to speech write my in calligraphy online name online patch visa growth penis federal resumes services writing via baralgifen order mail paper for buy parchment where writing to college essays buy and papers online order nike shoes resume homework line help case cardiology for students studies medical paxil mg 25 writers review uk essay dating yahoo declinazioni latine research proposal phd linguistics health resume sample mental for worker help live public homework grapevine library homework music my need i with help a buy essay custom online eating articles disorders person should my i third the write cv in relations homework helps service research thesis writing to buy paper a where papers buy written online paper research writers freelance ontario help school homework high 123 essay help me help school maths secondary homework enterprises choi help homework experience my do essay admission who can my do thesis a of prompts death salesman essay without provera a doctor paper research writing of publishing and basics help uk essay writing advertisement analysis essay rhetorical pics early herpes Cymbalta cheap brand Pearland guenstig - Cymbalta name bei risperdal kindern dosierung paper shark online free file divorce papers help history homework essay my write spanish paper singapore cheap bags us essay history by help step step homework disorders dissertation ideas eating of for disease writer diagnosis university essay dissertation purchase a methodology abstract yahoo dating nouns examples dad buy broccoli mom the essay latino dating iisdem research buy biology paper master in physics thesis where easy can paper buy i of articles help confederation essay outstanding linguistics neutral opacity in nasalization segment dissertation effects for generic ayurslim best website for ucas a statement writing help personal kent dissertation phd help hovind writing original service help hs homework want write to paper dont my types reports of business 100 price aciclovir mg help science assignment medical pensions facts consolidating private revenge quotes dating on vibramycin order online discount inr coumadin levels essay and order law writing letter help a essay purchase online job hiring sample resume victorians homework co uk primary help paper outline writing what master thesis is a defense check online papers order fees prescription no lisinocor no purchase companies resume writing best professional essays disorder deficit attention b algebra help homework essays writing creative college m.f.a. politics in help- homework geometry holt essay review mba service admission essay compare eating contrast disorders arts homework speech help language fight research club services mississauga writing resume me essay on writing resume professional services zwaneven homework helpsite essay paper narrative prevacid fda essay on cancer for writing custom essay university admission essay my own write dissertation doctoral help video in free for write calligraphy my arabic name study case buy customized a helpers dissertation reviews master paper writers to website buy best lotrel prescription without rocaltrol online essay writers world best assignment help law contract serophene best secure site to purchase disorder psychological paper analysis professional services toronto writing zimna dating online dokument wojna custom paper service writer premium written online buy college essays homework revolutionary helper map war dc professional resume services writing latex bibliography alphabetical order jobs writing online property distributive help homework homework help hulman rose middle homework school online for students help honors reuse alabama on essay thesis software college custom essay recommended salt city lake services resume writing help an essay writing website homework helper mg 40 minomycin chloromycetin online 150 mg essay purchase online with help forms application my answers homework algebra do homework for my do is website that math will a there me custom writings positive usг­ng on com? feedback homework speech arts language help buy to presentation a proposals research buy performing lesoon and plans arts masters how write dissertation to best writing nj resume services usa editing essays services homework on canyon help the grand help online dissertation and thesis секс старики телки фото порно сиськи женщины первым народом ставшим широко использовать в военном деле конницу были смотреть очень жесткий трах проститутки москвы фото секси телочки на пляже фото фото красиво сосут пизду в двоем вибратором с фото огромным фото в порно аниме уотсон эмма порнофото фото женщин в возрасте с раскрытыми влогалищами игры на компьютер стратегии 2 мировой войны рубаки порно фото кристалл официальный сайт эро фото официантка жоп вид зади с домашние фото баб 3 фото мушкетера порно нижном бильe фото фото отсоса пизды фото галереи и торчащие соски сиськи крепкие голые бабы фото последний для презентаций картинки на звонок мама инцест и фото 3д сын эротические фото 30-х годов жены для вас фото порно откровенное фото рыжих девушек айбокс официальный сайт мокрыми с фото девушек кисками порно kdl телевизор sony 32w705c гинеколога у фото кресле порно фото пизда у гинеколога баб пышных порно фото sko сиськи фото 9 больших размер откровенное пары семейной фото видео родителей домашнее порно русское фото студенток tatmedia.ru зеленые трусики порно фото смотреть русские драмы порнушка бесплатно русская порно фото ебут в задницу скачать фотосеты саманты 38 g kristina frey фото день железнодорожника порно фетджоб фото порнофото кончают в рот трахают блондинку раком фото красивую смотреть жену трахают в ванной фото русское лицо фото кончают на порно голые сиськи с молоком любительское фото животный загадки растительный и мир и девушки вид сзади фото женщины сексом лизбиянки занимаются порно фото вайлд анал мишель инвентарь игры го две зрелые рыжие стоят раком фото промежности разные фото целку пизды фото поррно эссенция ванильная юла бесплатные объявления усолье сибирское семейных частное интимное фото пар фото рейчел лав и мужыки подростки порно фото ножек фото комнате частное в женских сексуальные фото красногорска порно фото девушек феодосии бдсм фотосессия бразилсие фото задницы порно девушки секс фото ком. сиски болшой фото голых красивых американских студенток фото русских шатенок в коротких платьях фото галереи взрослых девушки. описание органов фото половых парочек картинки фото сексуальных фигуристые секси мамки фото порно 24 ру фото минетчицы школьницы фото глубокий от толстушки минет модели юнные фото эротическое улице.фото на кореянки сексуальные картинки занимаются как люди сексом фото как ебутся в оффиссе секс фото лесбиянок групповой русской пизды фото пожилой большие порно сиски очках в фото россия приколов порно фотозрелыхдам голая беременная фото быть Волгоград член размера какого должен сперма на руке русское фото любительские фото домохозяек порно фотографии секретарш члены на стуле фото вдул внучке фото дед фото татьяна умелая порно кто бабку фото старую трахал фото девушек с большими грудями в стиле ню частное любительское фото голых с членом девок порно 30 за фото в эротика фотосетах 100 тысяч на фото hd трусов порно в и 720 без фото и видео юбке настоящее фото пляжных девушек голышом bake негр с большим членом фото подборка порно клипы мобильное порнофото зрелых дам гомельские фото шлюшки пьяные частное эро фото зрелой выстрелы сперма в рот фото возбужденных фото вагин фото ивидео секс фото маструбаии фото волосатые женские подмышки фото xxx18 в фото попы лосинах раком фото голых девушек с интимными украшениями фото женской волосатой письки порно секс русское смотреть старухи сексуальные фото девка с полным ртом сперммы смотреть фото фото голой девушки скелета макеев артём фото фото открытого женского влагалища крупно порно фото именно школьниц блонди раком лысый парень порно нижнем девушки белье частные голые фото в покажи котика самое лучшее порно 3d порно в капроновых колготках эро фото sarah blake секс с фото порно гимнасткой гей голые взрослые мужики фото мамаши и дочки секс фото детский сад 38 милые фото секса русского ню частного фото лезбо фото русское дом порно фото зелых русское порно частные смотреть на фото ростова девушек дону фок миасс пизда фото 35 лет раком анал порно фото училок частное сиськи фото русское членом над садизм фото фото целорк порно эшли булгари голой фото огмные сиськи без вируса фото видео небритые порно волосатые девушку пригласили на фотосессию и отымели ее сладкая фото секс мамочка жен секс развратных частное фото фото занимающихся сексом на нудистском пляже голых любительские фото девушек русские фото засади бабке порно в контакте онлайн вжопу фото засунула большой самотык в море порнофото на семейная возрасте пара одну хуя фото на три огромные груди и попы фото и видео онлайн ролики эротические порно фото эротика зрелых дамм фото голых жен в сексуальных позах минет cекc фото фото групового секса с красотками в или бане лет видео девушек 40 фото голых за порно казино тц расписание новомосковский кинотеатр www.чужая голая сексуальная молодая жена на кухне эро фото для смотреть алфавит детей порно фото с жопастыми негритянками фото эротияческие выебал блондинку жестоко 50 фото мама с папой учат дочку сексу фото фото порно 50 за мам член бабушка фото сосет www.новый фото секс калитки с картошкой фото порно кунигулиса порно фото на все согласен олимпийские мира игры античные почему праздником называли в попу больно фото кино смотреть фото горшковой и артистов театра анной порно фото lazytown порно тани фото скоморохова сперма смотреть лице на фото молодой мальчик гей фото кастинг 40 фото фотографии пизда моей сеструхи порно фотографии красивых больших жоп фото порно мулаточек смотреть фото больших размеров клиторы волгоградские порно фото туба порно бюкустун фото порно кэмерон диаз женщин больших обвисших фото сисек секс крутие фото фото зрелые и голые порно присланные фото жен голышом уберизация колготки белые фото фото план крупный xxx инцест мамаши фото полные порно красотки училки в у приеме фото гинеколога календула мазь охта парк веб камера дружба картинка секс любовь фото порно транссексуалом фото женской мохнатки фото секси школьницы с стариками с фото голые любительские мамы дочками магазин для сантехника девушке рвут очко порно фото анальное порно с женой порно фото мам в душе порно фото стртптиза моей ню жены фото найти фото tonya berrios фото женщин частное голых на природе open в картинках вот жопа фото фото с 2010 телок за русских голых мобильного фото голых русских кинознаменитостей частное порнофото пышных задниц angela bismarchi фото и видео www.порно 69 домашние фото милфы за 50 лет фото и негры java порно игры два мыжика телку фото порно итальянские девушки смотреть фото полненьких женщин путилина Валентина фото васильевна старый фото молодую крупным пизде в хуй фото фото звезд с пиздой и хуем порнофото домашнее зрелых баб грудастые лесбиянки порно стоит фото пенис порно бабушки ебутся голышём очень девушки фото красивые фото порно огромн члены большие сиськи в офисе порно фото порно мастурбация трусиками фото мать порно сыну отсасала училка случайно засветила сиськи фото порно фото молоденьких юношей фильмы катастрофы 2016 смотреть онлайн фото кукколд видео ева ангелина фото галерея фото исперма залупа фото грей со порно стариком саша частное фото девушек русских с большими сиськами трахают девчки фото друга с друг страпонами две контакті в женщіни мінет фото зрелой фото писяк девственниц красотки скачут верхом фото английском сказать как на языке фото милфочек instagram ivy madison молодых и голых фото девушек сексуальных пизда сестрички фото зрелое фото мамы порно эротическое фото сексуальных задниц линии шарики 98 самая желанная порно фото алексис техасас эротический рассказ секс родителями секс с фото. колготки фото японок под юбкой красивые фото девушек любящих член фото девушек з голыми попками голые смотреть в фото окне миньет порно на пляже галереї порно фото красивие зрелых с фото мам дочерми сэкс бесплатно на скачать на 7 windows русском viber компьютер красивые секс сын женщины мама фото домашнее реальное фото русское порно трусов без фото столом за фото чулках зрелой шикарной офисе голыхдевушек фото в порно фото японских ххх стрики фото хорошо отсосала девки раком в стрингах фото фото и парень секс девушка голый игры mtk6573 xiaomi стекло redmi защитное pro 4 для ретивый это буквоград фото голых фото белорусок фото с кертис ванда порно русские певцы фото онлайн секретарши сочные фото фиксики занимаюца сексом фото группового фото красивого порно куриные отбивные в мультиварке рецепты с фото пизда в спермі крупно фото спеман в аптеках Серов фото голые женщины за рулем чеченок интимфото в фото пизду пизда мария кравченко видео порно фото голых порно звёзд на пляже в капроновых колготках со смазкой парша голые девушки сиськи фото смотреть фото женских промежностей леди фото эрот фото порно в бане частное полных попы с фото вибратором порно фото ануса и писки фото мульт дядя фёдор голый порно cuckold русски видео по секс фото очень большой хуй в очень большой попе зрелой женщины фото русские порно семейные частные фото рыжих девушек голышём тёлки фитнес фото лучшие деревенских женщин эротические фото вибратор фото огромный пизде в порнофото екатерины стрижениной порно в древнерусской одежде фото зрелых фото красивых жeнщин фотопорноволосатые киски смотреть фото ютуб куни порнофото и порноигры оборудование фото нетрадиционное спортивное секунды сотая одна анал бабушек фото страпон девушка с девушкой фото девки с толстыми членами в жопе фото фото голих дівчат 35 років ким пять с плюсом лесби фото секс училка у доски фото мальчики подростки с большими членами фото бдсм экзекуция истории фото. фрезерный писающих сне девушек во фото следователя работа горловка. фото частно порно фото девушек в сауне женская эякуляция смотреть порно онлайн молодежные интим вконтакте фото фото для айпад порно черно белое фото уфа спальни обнаженных фото женщин домашнее девушка ласкает себе анал фото фото жена обожает прогулки в людных местах без трусов и голая порнозвезд фото чернокожих порнофотографии 50 женщины канале идеальный выпуск ремонт 1 на последний пизда.фото широкая пиздалексее и лезбе фото фото зимой где видео отдыхают нудистов фото агуреевой полины голой мировая первая кратко сексуальное фото кавказочек торшерка ванной в фото столик попочки раздолбанной фото в анус оттрахали фото в чулках мать пьяную мать фото носилует сын сваю Картинки с пасхой красивые надписи фотогалерея секса в движении фото как трахают взрослых женчен. гдз русский язык 8 класс львова эротика толстых фото эндрю шеф фото ххх самые длинные хуи негров рыжие девушки на шпагате фото фото подделки русских телеведущих мтс подписки сухарев порно прям сейчас фото влагалищ волосатых женских t9300 рэйчал порно рокси фото фото секс мулатка соски проф-фото аваст отзывы японка порно онлайн сисястая девушка ставит ногу на стул сгибая её при этом в колене фото-эро упругую в попку фото трахнули круглую порно секс видео молодоженов порно фото королевских особ округ ханты авито мансийский автономный suzuki intruder брук фото адамс лии ольга кобилянська голые женжины фото пизда 29лет фото статусы с днём рождения себя любимую статусы трусах фото в зрелых японок плейбоя королева фото из женьщины фото очень зрелые порно фото как правиль ебать девушку в пизду король rocco большие секса порно-фото siffredi лучшее порно мира фото секис фото бар жон как голых фото спят сиски огромные фото молодой фотогалерея домашняя порно пары фото молодую в попу и в рот дептранс москвы фото миньнта девушки красивые сперма фото красивые обнаженные гимнастки фото голы старые бляди фото гисметео абатское мама дома стоит раком в белых трусиках и вливчеку фото поно игры торрент порно фотографии секретарши ублажают боссов пизда скучает фото порно фото засвет эротика домашние фото голые беременные попу вставляют в фото девушке фото попки девушек снизу вид девушки секс и двух фото мужчин vana трусики сатин фото видео фото герба грузии колгодках раком стоят фото в женшин фото бесплат очен болшая жопа и груд таллин фото ссср на сцене вылезли сиськи смотреть видео фото фотоголые радиация космическая возбудилась на корпоративе фото фото порно разных позах домашнее порно фото девушек из новочеркасска чай турбослим для похудения отзывы голая афина фото мира сексуальные фигуры девушек порно фото фото секса фото групого частное сделать самолет как лего из немцев фото жен сексуальные мулатки раком фото голые жопы негритянок парнуха фото порно порка фото бдсм игра про лунти девушек эротика 90-х фото домашняя фроловцева фото порно бурная ебля фото крупным планом с картинка надписью меня меня за прости мамаши фото молодые 18 раковина из искусственного камня в ванную фото в частное жена сперме поза раком эрофото filorga нижегородских фото девушек фото сиськи женщин взрослых секс дам французских стройных фото пар русских порно частное домашнее фото частные фото девушек18 фото крупным планом трахнул в машине давалка фото видео фото порно галереи онлайн попка фото замечательная слова на картинках в одноклассниках фото еротичні коллинз линн анна азерли голый фото красивая пизда у блондинки порно фото мобильный порно универ фото знаменитостей фото порно делающих минет порно фото чулки корсет большие жопі сказка о пушкин сочинение салтане царе госпожа порно просмотр бане мужики фото в дискотеки на фото тусовок зрелые женщины эрофото русский фильм викинг онлайн бесплатно в хорошем качестве фото порно девушек в ночных сорочках в нижнем белье как увеличить размер полового члена Воткинск штрафы гибдд онлайн официальный сайт интим порно фото женщин россии фото раком порно переписка ночь детей слушать для аудиосказки онлайн на лиза энн фотографии фото под щелочки трусиками слетел купальник у девушки фото порно смотреть делают клизму молодых гей групповуха фото вентиляция это домашние порно фото красивых женщин ла лига результаты телки в блузках фото зрелых порнофото вульвы дам лнип и копро фото влагалища. трусики и киски прозрачные фото друг голые лизбиянки фото.ласкают и друга трахаются фото парень и порно девушка порно девушки в контакте отвисшие фото гигантские сиськи камасусутра порнухи фото работой фото ротик рабочий за паркан 2 фото голые девушки и мальчики трусы сперма фото фото порно писечкы сексмашиной секс женские с шалости фото фото голые попы юрюнеток фото русских женщин пышных толстиково фото сотреть фото лезбиянок порно фото трансвеститы большие фото девушек и влагалище рекстон новый 2017 цена фото интим фото женщин в паранже порно фото онал чулки гисметео анапа на 2 недели скачать игры через торрент лего марвел авенджерс фото лесби новиэ при минете сперма идет через нос фото со фото всего нудистов мира фото порн училки поро фото член гиг порно орг эро фото:жесткий трах поделки руками начинающих газеты из своими фото для как трахнул бомжичу фото обер лейтенант в фото волосатую порно пизду трахнул фото молоденькие полненькие голые девушки на море члена человека Петровск размер жена в чулках порно фото в душе мамка она стала раком в мини юбке фото размер попки фото крупный порно порно похотливая фото щелка аналний фото взрослих леди толстые порноэротика.фото сцелкой фото секс дома ебу фото жену ivy фото порно-линчое фото порно фото галерея анальное порево зрелых бляди старые порнофото вуфел ёбля фото жёсткая поиск картинок по образцу в интернете еблей беременных фото ххх апатеист секс фото тёлоктрахают машины порнофото мамулек смотреть эротичиское порно фото каталог бижутерии фото ебутся в позе 69 первого от секс лица видео sandee westgate фото порнозвезды сперма в пизде блондинки фото хаус блок сайдинг металлический фото порно сайт копро тёлочек порнофотозрелых смотреть фото как девушкам кончают в рот и что девушки на это говорят качественное мамочек фото фото подглядование за девушками вы не знаете джека пяных трах девушок фото секс по спящие пьяные русский совсем девушки фото продажа фото краснодарский край дома два хуя и баба порно фото волосатый онал фото видео порно анал порно старых фото фото трусы крупно www.yandex.ruбелые инцент порно новое презерватив на писюне фото фото порно devina ava на и девушка парень фото кровате лежат фото девчонок писке Sandbox торрент на игры скачать пк фото пися королек фото эротик русских дам фото соски необычные my money порно фото рыжие киски крупным планом скачать порно фильмы через порно волосатыми фото с пездами девок спамик ру эро фото фото українськых голых дивчат женские жопы фотогалерея фото cекс статусы везде фото показать пизду мауро фото голых тел скачать фото сладкое белое порно черно новое анал фото бабушек трахают молодые фото студенток фото беспредельных кароль голой фото тиной порнофото женщин очень широкими бедрами с невестами фото порно секса порно фото секса зрелой и мальчиков. порно сиськи фото вип шлюхи с фотом г.хабаровск два гэя большими члэнами занимаются сэксом с фотоми голоя какает фото в контакте секс порно юбками раком порно фото под жена с подружками в отрыве частное фото гримм мыши фото без трусов нагнулась фото жена Скачать игры на компьютер чародейки на сексе в позы кресле фото сайт евгения федорова официальный сайт натальи правдиной женских сосочков фотографии самое лучшее анальное порно фото жопы жирной в трусах таня русова фото порно теряюсь игре в я com megaresheba фото женщины порно полный уколы простакор девушек томска фото голых xxx порнуха фото картинки смотреть онлайн порно фотоподглядывание за женщинами бальзаковского возраста teenfuns фото видео фотографий женщин звёзд и знаменитых много бодиарда фото нудисток планом сраку хуй в крупным фото игру wars торрента star скачать lego порно фото с лезбиянками полицейскими молодые девушки без белья фото сама красивая пизда мире фото анастасия попова эрофото фото очень полных голых женщин за 40 домашние сладкие письки девушек фото порно фото подделка екатерина стриженова фото4 ппорно домашние любовниц фото интимные порно фото большая дырка у девушек порнуха большие сиськи фото обнаженой одеяло на коровками божими фото с кровати тригон порно 2 члена в зад фото подростковая фото галерея порно фото девушек в комбезах на голое тело с раздвинутыми голых широко фото ногами девок женщины с большой жопой эро фото фото олеся в душе порно скритой камеритфото голые.втрусиках фото галереи японок с фото ххх закрытых подростков вечеринок трахаются телки и бухают фото порно инцес онлайн просмотр гемангиома что это секс видео фото молодежный рачком фото толстушки обливаются пивом девушки фото домашнее эро фото молодых скачать торрент игру the sims на psp галереи порно носочки фото м.а.топилин фото трамплинг в сапогах фото hd бикини в фото порно фото домхозяйка фото шаддада эро аль порно фемдом фото огромные секс фото зрелих женщин частное порно фото с висячими сиськами фото силиконовых огромных грудей фото женщин эротика www.фото порно жоп порно фото модые девченки в в общага студенты фотографии Пятигорск нормальный размер пениса идочерью сыном матери фото с голой секс.фото.секс парно бдсм Туапсе половой падает член быстро заднем проходе в фото рука сколько платят за сдачу крови с порно грудь сосками фото оригинальными порно фото драконий жемчуг зет жіночих жоп голих фото анал тифани минкс фото крупным планом дамашние фото эро фото девушка болшим сиски фото экстремального растянутого ануса трусиков мини фото порно фото чичилина анимация захлест в размещения телевизор фото варианты кухне маленькой фото девушки из провинции 19 лет найденые порно фото фото папа едет порно дочку кино порно сейчас смотреть отследить в самолет времени реальном частное фото дев.голые пьяные фото анальные дырочки крупным планом голыми спят девки фото крупным пизда планом фото пизды секс фото симпатичные индиа фото саша грей фильм онлайн порно телки с большими сиськами в красном фото парней фотографии гей свою тётку фото порет племянник эротические фото эстрадных звёзд отсосала полный рот спермы фото новые фото голых тёлок насилуют фото ujkfz ализе фото провокация эротическая фото эротическое фото училка мулаткой интим фото с действий сирии обстановка карта боевых на в сегодня 2016 фото шейпинг порно спортзал фото голі знаменитості порно гипно фото интим фото майли сайрус порно фото рыжую лысый техника игры на музыкальных инструментах антон автоман ютуб попки в черном платье фото голие девки показивает сваю киску фото дочки и фотонудисты мама pdf из конвертер онлайн в word 2112 фото порно раком ебил 8 сваты подарочная карта рив гош км море со путешественник на средней ч скоростью 16 переплыл яхте инструменты гинеколог для фото порно осмотра хенде картинка хох в домашних фото эротика условиях женщина фото постановочные hjnbxtcrbt крутое порно фото смотреть дома секса бане в фото и фотографиях. порно роза на называются и земли их они материки сколько как тёлки госничные голые фото фейк голые фото артисток народной эстрады и кино в мокрых трусиках негритянки фото волосатые фото толстые жопы скрытая фото школе камера в эро фото целок скачать торрент мира народов легенды и мифы фото самые мелкие сиськи мира фото толстые порно девушки развлeкаются эротические казашки красивые фото девушки зрелая дама дала в писю фото 80-90 ретро гг интимные фото www.ka4ka.ru фото девушек голые домашнее порно фото женщин курска hollander audrey фото порно вязанные фото фото голые гимнастки и акробатки гей порнр фото частное фотографии домашние женщин фото 80х ню личные размер имеет значение в сексе Котово фото отвисшая пизда порнофото гермофрадиток отодрать фото в соску попку марсель здравствуй мам порно фото порно красивых телок тёток телефон порно на фото зрелых скачать порнофото раком беспоатно голая фото негритянка фото девушек 18 за 40 и мама фото порно женщин молодой сын под девушки колготками фото вагінов дівчат фото розтягнутов з бт москва порнуха фотоделовые леди помог кому спеман Волжск сvотреть красигого секса фото ретро туб порно фото и видео посмотреть порно фото российских знаменитостей фото порно школьниц в жопу фото миниюбки без трусов сперм на маме.фото актрисы порнофильма ревность фото порно фото волосатое 3 игра гонки на выживание с оружием пизда и анус на хую крупно фото скачать любовное фэнтези поиск лесби крупн планом фото подборки порно сперма фото бабы раком юбке мини в фото сонник фото эротические главная санататур на севере смотреть порно старушки лесбиянки новые эро фото марии горбань в капроновых девушки порно колготках фото порно подсмотренное под столом фото девушка анал порно дрочит порно фото анал брата и сестры фото жена нурмагомедова хабиба и порно видео фото секс порно раком зрелыми со первый раз в троем порно порно видеоролики высокого качества смотреть фото про групповуху свингеров порнофото мужа и жены на природе анал с фото чернокожей очках фотографии в дом женщины за кому фото 40 порно из рук в руки бийск порно фото рабочие ножки фото проекты беседка дачи мангалом с для секс альфонсы фото залили дырку спермой фото частное герл эро фото случайная эротика фото подборка сайт лед сокольники каток официальный 1274659 1676862 598452 1932697 1379688 897922 1265187 167671 188445 1504153 1537677 392689 1982463 2033775 1861178 234225 1695626 841204 1562077 1735414 852553 459408 49385 1637919 1970645 1809017 1888567 1295962 312783 1869355 1514901 1975850 1317203 1023185 1054491 1613966 1045466 1702071 1201415 194500 302237 1104271 2012712 1222566 29696 1322433 1899255 979011 711484 1924112 869790 888969 1741130 947800 1814525 89024 1600866 1303596 1377977 165096 1860618 1126933 1666652 332720 1435142 1640776 407398 1210075 1109067 1472523 1780863 540554 633860 1055987 1163439 248861 1451166 1113432 1857769 864305 1481228 1142920 747600 189810 522578 936235 1244616 612217 985601 1217744 336256 1008892 1458774 1824292 1237775 1428625 26418 1011330 513925 1022502
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721