Визначення сутності комерційного (фірмового) найменування: термінологічний аспект

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

trademarknotice

Стаття присвячена розкриттю окремого аспекту сутності комерційного (фірмового) найменування як об’єкта права інтелектуальної власності. Питання сутності розкривається через дослідження термінів, яким позначається даний засіб індивідуалізації. Аналізується зміст та можливість використання термінів фірма, фірмове найменування, комерційне найменування. Також з’ясовується співвідношення понять комерційне найменування та комерційне позначення.

 

Безпосередній аналіз поняття комерційного (фірмового) найменування та його правового механізму неможливий в сучасній доктрині цивільного права без узгодження термінології, яка використовується для позначення даного об’єкта права інтелектуальної власності. Першочерговий розгляд термінів і можливостей їх використання надасть змогу прийти до більш осмисленого розуміння самої суті досліджуваного явища.

Як чинне законодавство, так і цивілістична наука для позначення найменування учасника цивільного обороту використовують різні юридичні терміни: „фірма”, „фірмове найменування”, „комерційне найменування”. Єдиний підхід до розуміння термінів в нашій ситуації є особливо необхідним як для здійснення комплексного дослідження інституту комерційного (фірмового) найменування, так і для встановлення чітких меж застосування кожного юридичного терміна. Оскільки точне співвідношення слова і об’єкта, яке воно позначає і є суттю юридичного терміна.

Термін „фірма” в процесі становлення інституту комерційного (фірмового) найменування вживався в двох значеннях: як позначення самого суб’єкта господарювання, певної колективної організації; в якості словесного позначення учасника цивільного обороту – чи то власника підприємства, чи самого підприємства.

Розуміння фірми в якості позначення самого колективного суб’єкта господарювання виникло було пов’язано із судовою практикою в дореволюційний період і в перші роки існування СРСР, оскільки суди часто вживали поняття фірма в якості позначення суб’єкта господарювання або правління останнього [1, с.56-57]. Тогочасні дослідники торгового права прийшли до однозначного висновку, який дотепер є загальноприйнятим, що таке розуміння фірми є абсолютно неприйнятним, оскільки підміняє одне поняття двома різними термінами і вносить лише додаткові складнощі для правозастосування [1, с.56-57; 2, с.448]. В побуті і сьогодні зустрічаємо „фірму” в значенні суб’єкта господарювання, коли чуємо „товар цієї фірми є якісним”, або „фірма добросовісно виконує свої зобов’язання”. Разом з тим, непоодинокими є випадки вживання визначеного терміну в професійній сфері [3, с.10; 4, с.12], що є неприпустимим для правильного застосування інституту фірмового найменування.

Друге розуміння терміну „фірма” було введено Німецьким торговим уложенням 1861 року і в подальшому застосоване в Положенні про фірму 1927 року. Саме сприйняття фірми як певного словесного позначення суб’єкта господарювання є загальноприйнятим і дотепер.

Термін „фірмове найменування” набув свого поширення в світовій практиці із прийняттям Німецького торгового уложення 1897 року, яке в ст. 17 містило вказаний термін і пояснювало його найменуванням комерсанта, під яким він здійснює свої справи та ставить підпис [5, с.20].

Виходячи із однакового змістовного навантаження термінів „фірмове найменування” і „фірма” в другому його значенні, необхідно сприймати вказані терміни як рівнозначні.

Поступово в законодавстві пострадянських держав (Російська Федерація, Білорусь, Казахстан, Вірменія) термін „фірмове найменування” витісняє „фірму”. Саме тому варто погодитися із думкою російського дослідника фірмових найменувань В.В.Голофаєва про доцільність поступової відмови у використанні терміну „фірма” в цивільному обороті і заміни його на синонім [6, с.28]. Стосовно українського законодавства, навіть зважаючи на часткове застосування Положення про фірму 1927 року, яке вживає саме термін „фірма”, вказане поняття є застарілим і не використовується в сучасному цивільному законодавстві. Тому, вважаємо, що у новому законі про фірмові найменування неможливо вживати поняття „фірма”, залишивши його лише в науковому, доктринальному правовому лексиконі.

Нові Цивільний та Господарський кодекси України ввели досі невідомий для української правової доктрини термін для позначення засобу індивідуалізації учасників господарської діяльності – „комерційне найменування” (Глава 43 ЦК України, ст. 159 ГК України).

Логіка законодавця в цьому випадку пояснюється перш за все бажанням максимально зблизити основні правові засади охорони інституту фірмового найменування до міжнародних стандартів, оскільки таке позначення відображає термінологію, яка міститься в Паризькій конвенції про охорону промислової власності. У французькому варіанті вказаного міжнародного договору вживається термін „le nom commercial”, що в перекладі з французької означає „комерційне або торгове найменування”. Також причина вибору слова „комерційне” полягає у бажанні відобразити в терміні суть об’єкта, який по задуму законодавця повинен позначати суб’єктів, які займаються комерційною діяльністю, тобто діяльністю направлену на отримання прибутку. Для прикладу – в законодавстві Великобританії фірмове найменування в оригіналі позначається терміном „business name” [7, с.92], що само по собі підтверджує попередню нашу думку.

Однак, запровадження в діюче законодавство України терміну „комерційне найменування” породило неоднозначні погляди фахівців на питання співвідношення його із терміном „фірмове найменування”. Проблема зумовлена тим, що чинне законодавство в різних нормах вживає різні терміни. Дослідники засобів індивідуалізації М.В.Паладій [8, с.371], Т.М.Шевелева [9, с.12] вважають, що принциповою відмінністю між комерційного найменування від фірмового є те, що останнє може використовуватися лише юридичними особами, тоді як учасниками комерційної діяльності можуть бути, скажімо, і приватні підприємці без статусу юридичної особи. Тому, на думку дослідників, поняття „комерційне найменування” за змістом, викладеним у ЦК України та ГК України ширше ніж правова категорія „фірмове найменування”, тому що суб’єктами права на комерційне найменування можуть бути як юридичні особи, так і фізичні особи-підприємці.

Друга група дослідників (А.О.Кодинець [10, с.32], Ю.Л.Бошицький [11, с.8], О.О.Козлова [12, с.370]) вважає поняття „фірмове” і „комерційне” найменування тотожними і вживає їх в якості синонімів.

В здійснюваному нами дослідженні вважаємо за необхідне використовувати терміни „комерційне” та „фірмове” найменування як рівнозначні, що зумовлено потребою існування єдиної термінології і пояснюється рядом досить вагомих аргументів.

По-перше, виходячи із суті норм законодавства в яких вживаються два поняття „комерційне” і „фірмове” найменування одразу стає очевидним факт використання їх в якості синонімів.

Дійсно, в окремих нормах Цивільного (Глава 43) і Господарського кодексу (ст.159) вживається самостійно термін комерційне найменування. Однак в стаття 90 Цивільного кодексу України, яка передбачає право особи на комерційне (фірмове) найменування, вживає їх в як рівнозначні, оскільки у сказаній статті слово фірмове вживається в дужках після комерційне. Разом з тим, у нормах законодавства, (ст.229 Кримінального кодексу України, ст.6 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, ст.4 Закону України „Про захист від недобросовісної конкуренції”) які прийняті до 1 січня 2004 року досі вживається термін „фірмове найменування”.

По-друге, аргументом на користь висловленої нами позиції про рівнозначне розуміння термінів комерційне і фірмове найменування є судова практика застосування законодавства про комерційне (фірмове) найменування. Для прикладу: в п. 54 Рекомендацій Президії Вищого господарського суду України „Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності” [13], в п.3.3 Рекомендацій Президії Вищого господарського суду України „Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов’язаних із захистом інтелектуальної власності” [14], в Оглядовому листі Вищого господарського суду „Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист права власності на комерційне найменування” [15] означені терміни вживаються як взаємозамінні.

Наведені міркування свідчать про те, що законодавець ввів термін комерційне найменування як ідентичне фірмовому. Наявність двох рівнозначних термінів свідчить про вплив на український інститут комерційного (фірмового) найменування як французької, так і німецької моделі фірми.

Також для дослідження сутності комерційного (фірмового) найменування особливо важливо встановити співвідношення даного поняття із терміном „комерційне позначення”, оскільки вказаний термін досить часто вживається в сфері засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту.

Поява комерційного позначення серед засобів індивідуалізації на міжнародному рівні пов’язується із прийняттям Стокгольмської конвенції про заснування ВОІВ 1967 року, ст. 2 якої віднесла даний засіб індивідуалізації до об’єктів права інтелектуальної власності [16]. Вказаний акт був ратифікований Україною. Однак чинне законодавство не містить норм, які б передбачали правове регулювання даного засобу індивідуалізації.

Така обставина сприяла виникненню різних ідей в юридичній літературі щодо розуміння комерційного найменування. В зв’язку з цим спробуємо проаналізувати існуючі погляди теоретиків на вказане правове явище. При цьому також вартими уваги є погляди сучасних російських цивілістів на правову природу комерційного позначення, оскільки в Російській Федерації комерційне позначення отримало комплексне правове регулювання лише наприкінці 2006 року із прийняттям Частини 4 Цивільного кодексу Російської Федерації, яка вступила в дію з 1 січня 2008 року [17].

Теоретична ідея особливого позначення в торговому обороті існувала ще в XIX столітті. Зокрема П.П.Цитович в своїй роботі поряд із фірмою аналізує поняття „вивіска” – назву приміщення чи закладу в якому здійснюється торгівля, вказуючи що основне його призначення відрізняти один заклад від іншого [18, с.44]. Такі погляди вченого в першу чергу пояснюються тим, що відстоюючи суть фірми як позначення власника торгівлі, автор констатує існування окремого засобу індивідуалізації для самої торгівлі в широкому значення цього слова, тобто для підприємства, закладу, приміщення. Наявність вивіски в торговому обороті доводить неможливість в цій ситуації позначати фірмою торгівлю (підприємство) як об’єкт прав. П.П.Цитович вважає, що вивіска, на відміну від фірми, не дає повної інформації про власника закладу, оскільки при її виборі власник торгівлі на власний розсуд може включити до її складу фірму, або обрати будь яке інше позначення, що символізує суть самої торгівлі.

В сучасній доктрині цивільного права існує багато поглядів на правову природу комерційного позначення, серед яких можливо виділити дві явно домінуючі позиції.

Дослідники Ю.Л.Бошицький [19, с.33], В.А.Дмітрієв [20, с.6], А.Г.Красовська [21, с.470], А.В.Міндрул [22, с.181] розглядають комерційне позначення як збірне поняття, яке включає всі види позначень, що використовуються при здійсненні підприємницької діяльності (торговельні марки, комерційні (фірмові) найменування, географічні зазначення).

Друга група авторів, серед яких А.О.Кодинець [10, с.60-61], В.В.Голофаєв [6, с.92], Д.А.Белова [23, с.79-96], В.Старженецький [24, с.61-62], приходять до висновку, що комерційне позначення повинно розглядатися як певне позначення для ідентифікації підприємства як цілісного майнового комплексу або іншого майна суб’єкта господарювання, за допомогою якого здійснюється підприємницька діяльність. Так, В.В.Голофаєв вважає комерційне позначення самостійним засобом індивідуалізації, який призначений для додаткового вирізнення суб’єкта господарювання шляхом індивідуалізації його майна (наприклад магазину чи підприємства). Інших російський дослідник Д.А. Белова у своєму дослідженні пропонує власну модель комерційного позначення, вважаючи його словесним позначенням в першу чергу підприємства як цілісного майнового комплексу, яке може включати в себе елементи зображувального характеру. Також автор пропонує запровадити структуру комерційного позначення, а в його правовий механізм ввести принципи істинності, виключності та стабільності по аналогії із фірмовим найменуванням.

Поряд із двома основними поглядами на природу комерційного позначення в юридичній літературі існують одиничні концепції вказаного поняття. Для прикладу: на думку В.О.Калятіна комерційне позначення – позначення, яке юридична особа зазвичай використовує у відносинах із контрагентами та в рекламі та ін [25, с.336]; М.І.Брагінський та В.В.Вітрянський не визначаючи комерційне позначення, вважають, що оскільки останнє не реєструється патентним відомством, то право володільцем комерційного позначення може виступати лише іноземний підприємець [26, с.975].

Вважаємо, що поняття комерційне позначення може використовуватись як в першому так і другому його розуміннях. Однак таке застосування пов’язано з тим, що сам термін „комерційне позначення”, є полісемічним поняттям. Тому можливе його застосування в широкому розумінні в якості збірного поняття всіх засобів індивідуалізації. Однак, у співвідношенні із комерційним (фірмовим) найменуванням, комерційне позначення, варто розглядати в першу чергу в якості позначення підприємства як об’єкта права (цілісного майнового комплексу), або закладів, в яких здійснюється підприємницька діяльність суб’єкта господарювання.

Саме в такому розумінні комерційне позначення вживається в законодавствах окремих країн. Наприклад, п. 2 ст.5 Закону Німеччини „Про охорону товарних знаків і інших відрізняльних знаків” від 1994 року передбачає, що відрізняльним знаком підприємства може бути особливе найменування комерційного або промислового підприємства, яке використовується для ідентифікації одного підприємства від іншого [27, с.45].

Комплексне правове регулювання комерційного позначення на сьогодні здійснено в законодавстві Російської Федерації і отримало схвальні відгуки авторитетних практикуючих юристів [28, с.2]. Даний правовий інститут віднесено до об’єктів права інтелектуальної власності, регулювання якого міститься в окремому параграфі Глави 4 Цивільного кодексу РФ (ст.ст. 1538-1541). Цивільний кодекс РФ надає юридичним особам, які займаються підприємницькою діяльністю (в тому числі некомерційним організаціям), а також приватним підприємцям використовувати комерційне позначення для ідентифікації належних їм торгових, промислових та інших підприємств [17]. При цьому одне підприємство може бути позначене тільки одним комерційним позначенням. Закон визначає виключне право на комерційне позначення, межі та строк його дії, а також його співвідношення із фірмовим найменуванням. Ст.1541 ЦК РФ місить норму про те, що виключні права на комерційне позначення існують незалежно від прав на фірмове найменування і торгову марку. І останнє, на що варто звернути увагу при розгляді Російського законодавчого досвіду – в зв’язку із введенням комерційного позначення в цивільний оборот і включення його до групи засобів індивідуалізації, вказана група об’єктів права інтелектуальної власності (фірмове найменування, торгова марка, географічне зазначення і комерційне позначення) отримала назву „Засоби індивідуалізації юридичних осіб, товарів, робіт, послуг і підприємств”.

Українське законодавство, як вже зазначалося, не містить прямих норм щодо охорони комерційного позначення. Оскільки останнє не міститься національному переліку охоронюваних об’єктів права інтелектуальної власності, в жодному нормативному акті України не вживається зазначений термін. В даній ситуації варто погодитися із російським дослідником О.А.Городовим, що правило ст.2 Конвенції про заснування ВОІВ 1967 року, яке включає комерційне позначення до об’єктів права інтелектуальної власності, не може розглядатися як норма прямої дії, що автоматично вводить правовий режим виключних прав на даний об’єкт в конкретній країні [29, с.91].

Разом з тим, законодавство України містить ряд норм, зміст яких дає підстави вказувати на правове підґрунтя інституту комерційного позначення. Серед них, в першу чергу, ст. 191 ЦК України, яка до складу підприємства як майнового комплексу поряд з торговельною маркою відносить „інше позначення”. У п.3 ст. 1126, ст. 1128, ст.1129 ЦК України, які визначають правовий режим договору комерційної концесії, йде мова про права правоволодільця на торговельну марку та „інше позначення”. Правова охорона комерційних позначень відбувається також на підставі законодавства про недобросовісну конкуренцію. Так, відповідно до ст.4 Закону України „Про захист від недобросовісної конкуренції” неправомірним є використання без дозволу уповноваженої особи чужого імені, фірмового найменування, знаків для товарів і послуг та інших позначень. Саме під групу об’єктів, що охоплюються категорією „інше позначення” про які йде мова у цих статтях, підпадають комерційні позначення.

Підсумовуючи наведені ідеї щодо термінологічних особливостей в сфері засобів індивідуалізації учасників майнового обороту, необхідно відзначити, що терміни комерційне і фірмове найменування повинні вживатися як рівнозначні. Однак така ситуація при застосуванні чинних нормативно-правових актів, на нашу думку, можлива лише тимчасово, до приведення всього законодавства до єдиного термінологічного поняття „комерційне найменування” і внесення змін до згаданих законів, які вживають термін „фірмове” найменування. Стосовно співвідношення термінів комерційне найменування та комерційне позначення, варто розділяти вказані поняття залежно від того, що ж повинно позначати кожне із них. На наш погляд, комерційне найменування призначене індивідуалізувати суб’єкта цивільного обороту, а комерційне позначення – певний цілісний майновий комплекс, який використовується таким суб’єктом.

 1. Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права. – Седьмое издание. – М.: Издание Бр.Башмаковых, 1914. – 335 с.
 2. Бахчисарайцев Хр. О фирме предприятия // Еженедельник советской юстиции. – 1924. – № 19-20. – С. 447-449.
 3. Сержантова Т. Фірмові фірми в Україні // Правовий тиждень. – 2006. – № 19. – С.10.
 4. Викторова Н. Бросаем фирму добровольно // Практическая бухгалтерия. – 2004. – № 10. – С.12.
 5. Федеральная республика Германия. Законы // Сост.В.Бергман, пер.с нем.Е.А.Дубовицкая. – М.:Волтерс Клувер, 2005. – 624 с.
 6. Голофаев В.В.Фирменное наименование коммерческих организаций: Диссертация канд…юрид. наук. – Екатеринбург, 1999. – 192 с.
 7. Кибенко Е.Р. Корпоративное право Великобритании. Законодательство. Прецеденты. Комментарии. – К.: Юстиниан, 2003. – 368 с.
 8. Паладій М.В. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування / Правова охорона комерційних позначень в Україні: проблеми теорії і практики: Збірник / Ю.С.Шемшученко, Ю.Л.Бошицький; Інститут держави і права ім.Корецького НАН України . – К.: Юридична думка, 2006. – С. 369-385.

 9. Шевелева Т. Комерційне найменування – проблеми правової охорони в Україні // Інтелектуальна власність. – № 7. – 2005. – С.11-16.
 10. Кодинець А.О. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України: Дисертація канд… юрид. наук. – К., 2006. – 219 с.

 11. Бошицький Ю., Козлова О. Аспекти правової охорони комерційних найменувань в Україні // Інтелектуальна власність. – № 9. – 2005. – С.8-12.
 12. Козлова О.О. Деякі проблеми визначення комерційного (фірмового) найменування в Україні // Держава і право. Юридичні і політичні науки: Збірник наукових праць.. – 20004. – Вип.26. – С. 370-375.
 13. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності: Рекомендації Президії Вищого господарського суду України від 10.06.2004 року № 04-5/1107 // Офіційний сайт Вищого господарського суду України. – http://www.arbitr.gov.ua
 14. Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов’язаних із захистом інтелектуальної власності: Рекомендації Президії Вищого господарського суду України від 29.03.2005 року № 04-5/76 // Офіційний сайт Вищого господарського суду України. – http://www.arbitr.gov.ua
 15. Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист права власності на комерційне найменування: Оглядовий Лист Вищого господарського суду України від 17.04.2006 року № 01-8/845 // Вісник господарського судочинства. – 2006. – № 3.
 16. Конвенция об учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности от 14.07.1967 г. // Интеллектуальная собственность в Украине: правовые основы и практика. – Науч.-практ.изд.: В 4-х т. Т.1 / Под общ.ред. А.Д.Святоцкого. – К.: Ин Юре, 1999. – С. 488.
 17. Гражданский кодекс Российской Федерации от 08.12.2006 г. № 230-ФЗ – Часть 4.// Собрание законодательства РФ. – 2006 – № 52 (Ч.1). – С. 5496.
 18. Цитович П.П. Очерк основных понятий торгового права. – К.: Типография И.Н.Кушнерева, 1886. – 248 с.
 19. Бошицький Ю.Л. Роль права в охороні комерційних позначень та інших об’єктів інтелектуальної власності // Судова апеляція. – 2006. – №.4. – С. 32-38.
 20. Дмитриев В.А. Гражданско-правовая индивидуализация юридических лиц и результатов их деятельности: Автореферат дисс…канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2003. – 27 с.
 21. Красовська А.Г. Законодавчі основи прав на комерційні найменування в Україні. Реальність і перспектива / Правова охорона комерційних позначень в Україні: проблеми теорії і практики: Збірник / Ю.С.Шемшученко, Ю.Л.Бошицький; Інститут держави і права ім.Корецького НАН України . – К.: Юридична думка, 2006. – С. 460-483.
 22. Міндрул А.В. Актуальні питання правової охорони комерційних позначень в Україні / Правова охорона комерційних позначень в Україні: проблеми теорії і практики: Збірник / Ю.С.Шемшученко, Ю.Л.Бошицький; Інститут держави і права ім.Корецького НАН України . – К.: Юридична думка, 2006. – С. 180-199.

 23. Белова Д. А. Правовая охрана фирменных наименований и коммерческих обозначений в Российской Федерации: Диссертация канд…юрид. наук. -М., 2004. – 184 с.
 24. Старженецкий В. Защита коммерческих обозначений в арбитражных судах Российской Федерации // Интеллектуальная собственность. – 2002.- № 11. – С.60-65.
 25. Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права). – М.: НОРМА, 2000.- 480 с.
 26. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. – М.: Статут, 2002. – 1038 с.
 27. Правовая охрана товарных знаков, фирменных наименований и географических указаний в Германии / Пер., ред. и коммент. Г.А.Андрощук, А.П.Пахаренко. – К.: Таксон, 1997. – 112 с.
 28. Мещеряков В.А. Часть четвертая Гражданского кодекса РФ: каково состояние и что делать // Информационный бюллетень фирмы «Городисский и партнеры» – 2006. – № 8 (41). – С.1-3.
 29. Городов О.А. Право на средства индивидуализации: товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, фирменные наименования, коммерческие обозначения. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – 448 с.

[eng]

The Essence of the Trade Name Definition: Terminological Aspect

Annotation

The article is devoted to the study of the separate essence of the trade name as the subject of the law of intellectual property. The issue of the essence is scrutinized through the analysis of different terms, which are used to denote this particular mean of individualization. Further, the article deals with the essence and the possibility of the usage of such terms, as: the trade name, the firm name and the firm. Finally, the correlation of notions the trade name and the trade designation is elucidated.

Key words: trade name, firm, individualization, trade designation

Стаття опублікована у Віснику ЛНУ ім. І Франка.

Іщук С. Визначення сутності комерційного (фірмового) найменування: термінологічний аспект / С. Іщук // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2008. – Випуск 46. – С. 112−119.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

online without get glucotrol prescription resume helps hire pdf business plan car writer jobs uk essay editors africa dissertation south for research paper themes builder mil resume dla services top rated dissertation writing cheap services ghostwriting community service essay titles free academic papers quotes sale for updating error pci to windows bar0 number help homework for phone algebra my do homework math trials witch salem papers thesis write i essay about what my should racial essay diversity resume my write i own should masters a thesis parts of write paper someone to service argumentative national essay firm law emilia study case thesis koskinen interview homework me help yahoo my you with can on crawler web essay 7 habits thesis essay achievement order and birth on homework help physical science for cultural service experience on cv essay anthropology customer buy application college essay beliefs foundational engineering philosophy in about interest essay critical thinking medical school essays application writing for secondary cher aldactone pas acheter presentation proposal phd grade second help homework for homework help links essays orders to obedience statement service personal vs essay application college smoothies arthritis grant doctoral dissertation help essays for exploratory sale do my homewqork for paperpk admission papers sale essay university kean help homework less service essay grading gmat help ocdsb homework research paper cloning help mba assignments dissertation legislative l inflation for online students paper term college cheap writers homework grammar help customer term paper on service list of writers essay famous in australia buy vpxl aricept uk cost objects direct help homework help writing report need essay free i help an for writing letters sales for consultant cover essay admission service editing academic resistant homework help materials portugal diabetes in a weeks help with 2 write dissertation mg overnight 200 shipping chloromycetin purchase Reosto professional va richmond services resume writing online essays free writing help buy resume writers essay admission college romans help homework chiddingstone use resume should writing service a i affordable write my essay resume buy psd free writing essay help buy compare contrast essay proposal thesis order help live hour homework maxaquin online 5 mg essay with can you money buy happiness - online autralian pharmacy buy usa buy Brethine Belleterre Brethine name generic Isoptin 10 writing service me do assignment uk my college my write papers dissertation buy in resume my achievements to write how dissertation art help fine help factor scale homework uk no finpecia prescription on disorder anxiety thesis write who can me for essays do assignment someone need online to online editing services criticism on essay sparknotes applications resume statement essay personal college for for start to statement medical writing when personal school us cv writing plymouth service help dissertation music cheap custom sale essays for chegg code coupon homework help for reason homework help statement persuasive thesis essay cheap essays fast writing scholarship creative essay black essay in the help woman cheap cheap no tetracycline script order binding dissertation homework help sits resume helpers no prescription brahmi buy thesis pdf online research builders design essay sales position for letter manager recommendation results misreads surgeon cancer poetry helpers homework online essay editing service best best chicago resume writing sales service online help college essays sales for resumes reps activities research online paper cups uk paper custom coffee online phd programs cheapest nursing need papers writing help dissertation phd ucla help online pills Cystone 2 online delivery motrin day guggulu discount brand shuddha for masters thesis economic sale dissertation help chennai online for case students study engineering mechanical dating dicaprio on help 3pl dissertation eating media disorders on on influence essays - order buy Mononit Aurora Mononit india critic essay writing help with homework trig middle homework help students math school for thesis purchase intention admission essay quote do my a with my essay i get to someone can for where me do online Combivir discount letters purchase of recommendation suny anniversary dating for creative gifts boyfriend buy mba dissertation paper overnight custom essay temple application help help data analysis with company content dubai writing word homework for help another latex order bibliography citation assistant cover for administrative medical sample letters admission requirements college essay help help thesis new world brave web updating add reference service not config about an racism essay how to write uk assignment buy homework help wiki style writing essay apa critical of essay writer tumblr website study disorder case narcissistic personality services helwriting formal report engineer mechanical writing for resume for essay online pay winnipeg resume professional writing services c homework do my homework students helps why Elliot - Atacand se cheap without prescription Lake Atacand help research an writing paper with apa write for an paper me essay nursing writers in disorders dependent essay personality viramune mg price 100 order essay restraining notes help literature homework cliffs statements essays thesis compare contrast and for cheapest service essay writing an to how level 9 essay admission write of writing the bride service speech father cheap papers essays and buy essays college with help methodology thesis paper research of inspiration projects book report list executive senior writing resume service buy maxolon uk best reviews service writing resume executive the homework to on day do i my forgot essay purchase essays louisiana introduction homework negation help paper yahoo for me my answers write scholarship essay layouts from gold canada fly study personality case disorder of my for is homework me there that a can do website mg 200 india in Smok-ox Senneterre without - a os prescription best Smok-ox buy safety phd management thesis in police help report homework business houston plan writer writing a help paragraph help simplification homework of arithmetic fractions online help dissertation köln priced reasonably prescription relafen to without where a purchase writing paper format technical 174 регион какой город порно фото богатие развлечения фото fedorovhd фото женщины с большими жопами в стрингах фото влажнаа киска русское порно домашние секс нагишом девушки смотреть фото Фото одноклассница сосёт член новые порно фильмы онлайн фотографии Садомазо порно подсмтренное видео фото сперму ведрами фото Глотают Крупное фото порнозвезд развратные фильм монашки порно эротические фото грудастых стоящие раком волосатая пизда матери фото фото телок трахнутых Порно онлайн муж подглядывает самые сексуальные знаменитости фото эротика игры на реальные деньги без вложений с выводом денег фотографии голожопых пухляшки молоденькие фото голых мама и син порно фото фото колеция что делать если плохо стоит Сковородино анус женский фото планом крупним фото домашни Интимні фото максим эротик худенькие попки фото эротика фото писек в мокрых трусиках скачать торрент натянули девушку фото баб силуэты Фото голых фото раздвигают письку пальчиками под юбкой у одноклассницы фото лесу фото спустила трусики в голые пухлые телки Фото запой как выйти из запоя в домашних условиях ольга фадеева-эро-фото на весь экран фото брутальные порно порно фильмы с японками фото от кончает удовольствия девушка гей фото корейски Калуга vigrx заказать свингнров фото как удовлетворить женщину Пласт голливудские актеры мужчины фото фото девушки в женском лагере член крупным фото планом парень сосёт Интимный фото девушек 35 летних бане в шлюхи порно частные порно фото в троем русские лесбийские порно фото єротические фото голіе модели фото школьниц в сетчатой одежде онлайн фото трах анал крупным планом ню индианок фото фалос порно фото надувной фото смотреть мультфильм 2017 балерина Порно татарочки голые фото Обследование анала девушки с татуировками фото девчëнки в мини одежде из челябинска фото раком фото девушек порно чулках в фото красивые и пышные задницы Самое оригинальное порно Гламурное частное порно фото цены телефоны сенсорные - Смартфоны, сфотографировала свой член волочковой мальдивах фото на анастасии порно фото трк ливенка миньет невест фото рэтропорно фото Фото инцес с беременными письки звёздные крупным фото планом. альбом двойное видео красочный фото проникновение порно плохая сперма Московская область волосатые редлипсе фото на сын ма и порно лаура сайнклер фото Фото девушек в сетчатых платьях голеньких калготки для шлюх фото Фото болшая задница раком Ьдома голышëм фото фото порно.само большой член. Порнофильмы инцест русские фото подростки эротические девушки мастурбировать красиво фото как и ебут фото папа сына мама Томари отзывы тентекс форте Фото трахает мамаш Эротика фото сапоги онлайн Порно нежное видео советская порнография онлайн трахал фото мат син секса фото красивыми женщинами фото с нины пизда фото фото девушка ласкает свою киску порно. индийского фото порно сексфото грузинский ласки мужского ануса языком.фото крупным планом Эротические фото танго Черномазую в жопу фото онлайн старые видео порно геи женушка минет фото эро фото nhf пизды телок фотографии и Андроид. Игры Android для Загрузки программы. русская показала порно пизду фото скрытая писки камера фото мама увидела.фото фото озере любительское Выебали на Голубые ебуться в жопу фото jenna эрофото Очень классные эротические фото порно эдиссон роуз фото Фото пирсинг на на лобке у девушек разширитель влагалище во фото порно фото молодые огромное влагалище порно фотопрно видео онлайн вольюм пилс Орлов гимнастки ебущиеся фото вжопу голие жопи женщин фото разных голых видео фото позах в девушек и красивые голые девки подборка фото 50 зрелие фото порно очко фото большое очень красивых фото эроти девушек фотошоп фото ту посмотреть порно фото какие бывают соски на груди женщин разная мелочь фото порновидео с красотка фото бантиками школы секс черными трахнул девушку с фото волосами фото женских голых тел силуэт зайца фото вконтакте тетки в возрасте фото hp lj 1300 фото фото много девчат Порно чертик ru фото для мааструбации Поррно страпоном зрелых секс фото став на потенцию голые эскимоски фото аанг порно игры вумен Порнофото леди тыкают членом в сосок фото фото полностью голых селены и джастина смотреть сашу спилберг фото как девушки сосут фотосессии голых женщин в фотостудии мамаши фотографии порно секса время фото хватает волосы за во анита фото даркпорно порно бес плотно Фото голых девушек в гродно фото секс братишка сестра и Мужские фото гениталии смотреть поликлиника 1 балашиха официальный сайт гороскоп на 2017 женщина весы сегодня зрелых красивое фото порно порно фото немецких красавиц фото эротика сэкс порево секс фото жесткий порно женщины на высоких каблуках порно фото датчик как проверить профэнергомед сургут фото волосатая зрелая женщина Галина видео. Лучшие Данилова. эротические фотки Голая и вуку.ру фото крупным планом делать что плохая потенция Белореченск Женская грудь приподнятые вверх соски фото claudia antonelli порно фото свежие фото порномодели милые Фото секса на діскотеках Смотреть порно мама дала Фото интим общежитии неграми фото Секси с интимфото русской пары Совсем юнные фотомодельки секс фото молодёжи парней фото футболистов порно фото каблуками дрочит фото женщина у дерева народные средства для потенции Прохладный ответы на игру найди буквы в одноклассниках достопримечательности владимира стропоном обрызгала фото фото парень долбит сидя подругу породы популярные кошек половой акт изнутри фото Жиздра член нарастить как групповое много порево фото училке фото порно лизать писки девушек роздвинув фото фото большой кучи ношенных грязных колготок в ванной фото галерея ебу всех порево воде фото на Эротика старух порнофотогалереі частное жён в фото чулках украинские проститутки фото сексапильная фото соседка фото осмотр у генеколога порно в розовом белье фото большой дам с жопой зрелых голые девки москва фото голые фото ню онлайн вагин видео порно волосатых онлайн порно фото молодых дівчонак и видео фото частное русских Порно Игры одевалки на оценку для девушек Мальчики 18 фото 2 доме на Вечеринки фото видео размер какой нормальным считается Луга пениса (35-фото) волос 8лучших длинных стрижек для порн грудастых фото игры на 2 коники пскова интим фото женщин навка беременна в третий раз эротическое фото трахнул девушку с длинными ногами хуи в пездах фото сайт групавуха порно Что надо чтобы заняться сексом фото порно красотку по кругу ретро в ссср секс фото фото мужской член во влагище смотреть секс нудистов дрочит фото дед Смотреть фото нудизм крыма фото засадил тёлке анал раскрытый фото мокрая пизда жены фото секс скрытый камере в офисе с фото cherry порно active фото корейки в раздевалке фото эмбер хёрд и ее порно фото фото sexy girl мамки и порно парни молодые фото зрелых женщин начальниц которым делают куни. писюнами висячими мужики фото голые с народные средства потенция Яровое мужская фото попку ножки и лижут оральное порно фото российских знаменитостей лицах во рту фото вконтакте сперма на порно фото зрелой женщины и молодого человека душе трахнул порно в мать быстро падает половой член Глазов фото когда мужчина и женщина занимаются сексом Большие члены онлайн русское порно эротические фото женщин видео Порно фото в яслях рассказы секс в транспорте скачать Шёпот торрент дороги ужасов каталог гей порно фильмов дойкис Бдсм фото помпой Голые секси в сперме фото Фото порно попутчицы Капризовнет частное порно фото баба фото Голи фото сперма лицо црт старих женшини порно фото.ru афиша космос на приёме у гинеколода фото Новый год Собаки 2018. Встреча нового года. Поздравления с Самые прикольные киски голых телок фото фото в письке Молодежный инцест фото на молодые дома ебуться телк фото пизды фото кореянки фото бэнд сарагоса фото мокрые парни блакитна панна женщин голых фотогаллерея ножка стула в жопе фото галереи модели11 губку фото одило глобочник 21 поликлиника заказать талон любительские фото голые мужчины фото кировских девушек групповое секс фото гипноз фото петти сельма и порно фото женщин в лифчике и трусиках на речке Фото лохматых писек порно фото приехала тетя и ходит по дому голой. Порно дрочун фото порно на улице природе на фото девушек показывающие ножки с чулками из под юбок эротика фото анаглиф Фото пилотками волосатыми с девушек порно с чужой жиной фото порно фото рванье целок ахуенные жопы телок фото фото порно карины брусникиной mia martina порно фото 10 минет девушка делает фото красивая Фото китоянок ебут зрелые еротичные женщины фото сквирт из пизды фото крупно киска деревенских дам фото порно фото моя дена любит глотать сперму пухлинки порно писки фото пираты порно фото перед сексом член падает Таганрог фото молодая девушка дает в две дырки женщины лижут попы мужчинам порно фото открытые порно дыры фото фото член входит в попку и киску. эротика секс бужденная порнуха воз фото порно полезные секса позы для течет молоко из сисек порно Скачать бесплатно игры на компьютер мамки крези фото порно интересные пусть серии говорят самые скачать на андроид планшет игры соник Борисоглебск размер члена муж зрелые сиси как.рвут.целки..фото фото калготках галереи Секс в девушек лизать сиськи фото смотреть д мульты 3 порно кончают порно внутрь клипы roadmap трахаютсья фото девчонки раздеваются любимые женщины обнажёнными-фото порно фото горничных телки ебутся дома реальные фото фотопорно-зрелые жопастые дамы с очень волосатыми промежностями девольт шуруповерт www фото пизденок волосатых зрелых женщин Игры 2010 года флеш - флеш игры на фото жопы попки Нет с в соединения играх серверами порно выебал юную откровенное фото и порнуха женщин россии звёзд и эстрады фото домашнее занятие сексом мужской писинг фото гречанка смотреть онлайн 2016 фильм в хорошем качестве 720 жопа девушек крупным планом фото девственная плева фото как происходит разрывание фото секс страпона толстенкие порно куни Фото спeрмы Фото много фото братск орбита фото голых мужнин чике перевал таман фото девушек подвешенных индиянки фото голая слезы вовремя секса фото Сэкс вид с зади фото фото, Молодежка. сезон): (5 видео Сериал Взрослая жизнь рак пениса показать фото парень любительские видео лижет девушке фото фото голы лезбянка фото Порно саранских замужних девушек порно фото с британи скай фото женщины жопами голие толстые большими супер супер с онлайн секс новинки трахатся мать и сына фото дочь учит порнофото реальных женщин Домашнее порно в контакте фото двух поимел девок фото можно ли увеличить размер члена Каменногорск красивые попки крутые бедра ножки стоящие раком женщины фото секс фото дома женщина на трах фото категории порно помпа для писи балщой фото пизда самайя половиная губы на фото пизда порно фото секса с красоткой фото стуле жена на видео гоу кс подростковая вагина на фотографиях боб Фото зрелых голых присланные фото жен с любовниками на здоровье для тему картинки презентации засадил фото соседке взрослой Красивые и женщины мужчины фото пьяные фото домашние жены голые фото голых женщин за 30 частное голая училка по литературе фото облизывают яйца порно фото видео жены фото порно Фото мочные пизда симферопольский цирк Эро фото подсмотренные трусики у женщин способы наручники сексе фото в фото русских порно леди порнозірок фото траха айфон 7 оникс фото сеес сперма пезда ру фото фото крыше голые на загорают порно...фотографии Степнова Львовна. - Женщины Читать Лазаря Марина онлайн Порно мобільні фото порно фото девушка ласкает киску невесты смотреть порно ролики стихи высоцкого фото первокурсница отдается и раздвигает ноги порно с какашками фото