Визначення сутності комерційного (фірмового) найменування: термінологічний аспект

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

trademarknotice

Стаття присвячена розкриттю окремого аспекту сутності комерційного (фірмового) найменування як об’єкта права інтелектуальної власності. Питання сутності розкривається через дослідження термінів, яким позначається даний засіб індивідуалізації. Аналізується зміст та можливість використання термінів фірма, фірмове найменування, комерційне найменування. Також з’ясовується співвідношення понять комерційне найменування та комерційне позначення.

 

Безпосередній аналіз поняття комерційного (фірмового) найменування та його правового механізму неможливий в сучасній доктрині цивільного права без узгодження термінології, яка використовується для позначення даного об’єкта права інтелектуальної власності. Першочерговий розгляд термінів і можливостей їх використання надасть змогу прийти до більш осмисленого розуміння самої суті досліджуваного явища.

Як чинне законодавство, так і цивілістична наука для позначення найменування учасника цивільного обороту використовують різні юридичні терміни: „фірма”, „фірмове найменування”, „комерційне найменування”. Єдиний підхід до розуміння термінів в нашій ситуації є особливо необхідним як для здійснення комплексного дослідження інституту комерційного (фірмового) найменування, так і для встановлення чітких меж застосування кожного юридичного терміна. Оскільки точне співвідношення слова і об’єкта, яке воно позначає і є суттю юридичного терміна.

Термін „фірма” в процесі становлення інституту комерційного (фірмового) найменування вживався в двох значеннях: як позначення самого суб’єкта господарювання, певної колективної організації; в якості словесного позначення учасника цивільного обороту – чи то власника підприємства, чи самого підприємства.

Розуміння фірми в якості позначення самого колективного суб’єкта господарювання виникло було пов’язано із судовою практикою в дореволюційний період і в перші роки існування СРСР, оскільки суди часто вживали поняття фірма в якості позначення суб’єкта господарювання або правління останнього [1, с.56-57]. Тогочасні дослідники торгового права прийшли до однозначного висновку, який дотепер є загальноприйнятим, що таке розуміння фірми є абсолютно неприйнятним, оскільки підміняє одне поняття двома різними термінами і вносить лише додаткові складнощі для правозастосування [1, с.56-57; 2, с.448]. В побуті і сьогодні зустрічаємо „фірму” в значенні суб’єкта господарювання, коли чуємо „товар цієї фірми є якісним”, або „фірма добросовісно виконує свої зобов’язання”. Разом з тим, непоодинокими є випадки вживання визначеного терміну в професійній сфері [3, с.10; 4, с.12], що є неприпустимим для правильного застосування інституту фірмового найменування.

Друге розуміння терміну „фірма” було введено Німецьким торговим уложенням 1861 року і в подальшому застосоване в Положенні про фірму 1927 року. Саме сприйняття фірми як певного словесного позначення суб’єкта господарювання є загальноприйнятим і дотепер.

Термін „фірмове найменування” набув свого поширення в світовій практиці із прийняттям Німецького торгового уложення 1897 року, яке в ст. 17 містило вказаний термін і пояснювало його найменуванням комерсанта, під яким він здійснює свої справи та ставить підпис [5, с.20].

Виходячи із однакового змістовного навантаження термінів „фірмове найменування” і „фірма” в другому його значенні, необхідно сприймати вказані терміни як рівнозначні.

Поступово в законодавстві пострадянських держав (Російська Федерація, Білорусь, Казахстан, Вірменія) термін „фірмове найменування” витісняє „фірму”. Саме тому варто погодитися із думкою російського дослідника фірмових найменувань В.В.Голофаєва про доцільність поступової відмови у використанні терміну „фірма” в цивільному обороті і заміни його на синонім [6, с.28]. Стосовно українського законодавства, навіть зважаючи на часткове застосування Положення про фірму 1927 року, яке вживає саме термін „фірма”, вказане поняття є застарілим і не використовується в сучасному цивільному законодавстві. Тому, вважаємо, що у новому законі про фірмові найменування неможливо вживати поняття „фірма”, залишивши його лише в науковому, доктринальному правовому лексиконі.

Нові Цивільний та Господарський кодекси України ввели досі невідомий для української правової доктрини термін для позначення засобу індивідуалізації учасників господарської діяльності – „комерційне найменування” (Глава 43 ЦК України, ст. 159 ГК України).

Логіка законодавця в цьому випадку пояснюється перш за все бажанням максимально зблизити основні правові засади охорони інституту фірмового найменування до міжнародних стандартів, оскільки таке позначення відображає термінологію, яка міститься в Паризькій конвенції про охорону промислової власності. У французькому варіанті вказаного міжнародного договору вживається термін „le nom commercial”, що в перекладі з французької означає „комерційне або торгове найменування”. Також причина вибору слова „комерційне” полягає у бажанні відобразити в терміні суть об’єкта, який по задуму законодавця повинен позначати суб’єктів, які займаються комерційною діяльністю, тобто діяльністю направлену на отримання прибутку. Для прикладу – в законодавстві Великобританії фірмове найменування в оригіналі позначається терміном „business name” [7, с.92], що само по собі підтверджує попередню нашу думку.

Однак, запровадження в діюче законодавство України терміну „комерційне найменування” породило неоднозначні погляди фахівців на питання співвідношення його із терміном „фірмове найменування”. Проблема зумовлена тим, що чинне законодавство в різних нормах вживає різні терміни. Дослідники засобів індивідуалізації М.В.Паладій [8, с.371], Т.М.Шевелева [9, с.12] вважають, що принциповою відмінністю між комерційного найменування від фірмового є те, що останнє може використовуватися лише юридичними особами, тоді як учасниками комерційної діяльності можуть бути, скажімо, і приватні підприємці без статусу юридичної особи. Тому, на думку дослідників, поняття „комерційне найменування” за змістом, викладеним у ЦК України та ГК України ширше ніж правова категорія „фірмове найменування”, тому що суб’єктами права на комерційне найменування можуть бути як юридичні особи, так і фізичні особи-підприємці.

Друга група дослідників (А.О.Кодинець [10, с.32], Ю.Л.Бошицький [11, с.8], О.О.Козлова [12, с.370]) вважає поняття „фірмове” і „комерційне” найменування тотожними і вживає їх в якості синонімів.

В здійснюваному нами дослідженні вважаємо за необхідне використовувати терміни „комерційне” та „фірмове” найменування як рівнозначні, що зумовлено потребою існування єдиної термінології і пояснюється рядом досить вагомих аргументів.

По-перше, виходячи із суті норм законодавства в яких вживаються два поняття „комерційне” і „фірмове” найменування одразу стає очевидним факт використання їх в якості синонімів.

Дійсно, в окремих нормах Цивільного (Глава 43) і Господарського кодексу (ст.159) вживається самостійно термін комерційне найменування. Однак в стаття 90 Цивільного кодексу України, яка передбачає право особи на комерційне (фірмове) найменування, вживає їх в як рівнозначні, оскільки у сказаній статті слово фірмове вживається в дужках після комерційне. Разом з тим, у нормах законодавства, (ст.229 Кримінального кодексу України, ст.6 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, ст.4 Закону України „Про захист від недобросовісної конкуренції”) які прийняті до 1 січня 2004 року досі вживається термін „фірмове найменування”.

По-друге, аргументом на користь висловленої нами позиції про рівнозначне розуміння термінів комерційне і фірмове найменування є судова практика застосування законодавства про комерційне (фірмове) найменування. Для прикладу: в п. 54 Рекомендацій Президії Вищого господарського суду України „Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності” [13], в п.3.3 Рекомендацій Президії Вищого господарського суду України „Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов’язаних із захистом інтелектуальної власності” [14], в Оглядовому листі Вищого господарського суду „Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист права власності на комерційне найменування” [15] означені терміни вживаються як взаємозамінні.

Наведені міркування свідчать про те, що законодавець ввів термін комерційне найменування як ідентичне фірмовому. Наявність двох рівнозначних термінів свідчить про вплив на український інститут комерційного (фірмового) найменування як французької, так і німецької моделі фірми.

Також для дослідження сутності комерційного (фірмового) найменування особливо важливо встановити співвідношення даного поняття із терміном „комерційне позначення”, оскільки вказаний термін досить часто вживається в сфері засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту.

Поява комерційного позначення серед засобів індивідуалізації на міжнародному рівні пов’язується із прийняттям Стокгольмської конвенції про заснування ВОІВ 1967 року, ст. 2 якої віднесла даний засіб індивідуалізації до об’єктів права інтелектуальної власності [16]. Вказаний акт був ратифікований Україною. Однак чинне законодавство не містить норм, які б передбачали правове регулювання даного засобу індивідуалізації.

Така обставина сприяла виникненню різних ідей в юридичній літературі щодо розуміння комерційного найменування. В зв’язку з цим спробуємо проаналізувати існуючі погляди теоретиків на вказане правове явище. При цьому також вартими уваги є погляди сучасних російських цивілістів на правову природу комерційного позначення, оскільки в Російській Федерації комерційне позначення отримало комплексне правове регулювання лише наприкінці 2006 року із прийняттям Частини 4 Цивільного кодексу Російської Федерації, яка вступила в дію з 1 січня 2008 року [17].

Теоретична ідея особливого позначення в торговому обороті існувала ще в XIX столітті. Зокрема П.П.Цитович в своїй роботі поряд із фірмою аналізує поняття „вивіска” – назву приміщення чи закладу в якому здійснюється торгівля, вказуючи що основне його призначення відрізняти один заклад від іншого [18, с.44]. Такі погляди вченого в першу чергу пояснюються тим, що відстоюючи суть фірми як позначення власника торгівлі, автор констатує існування окремого засобу індивідуалізації для самої торгівлі в широкому значення цього слова, тобто для підприємства, закладу, приміщення. Наявність вивіски в торговому обороті доводить неможливість в цій ситуації позначати фірмою торгівлю (підприємство) як об’єкт прав. П.П.Цитович вважає, що вивіска, на відміну від фірми, не дає повної інформації про власника закладу, оскільки при її виборі власник торгівлі на власний розсуд може включити до її складу фірму, або обрати будь яке інше позначення, що символізує суть самої торгівлі.

В сучасній доктрині цивільного права існує багато поглядів на правову природу комерційного позначення, серед яких можливо виділити дві явно домінуючі позиції.

Дослідники Ю.Л.Бошицький [19, с.33], В.А.Дмітрієв [20, с.6], А.Г.Красовська [21, с.470], А.В.Міндрул [22, с.181] розглядають комерційне позначення як збірне поняття, яке включає всі види позначень, що використовуються при здійсненні підприємницької діяльності (торговельні марки, комерційні (фірмові) найменування, географічні зазначення).

Друга група авторів, серед яких А.О.Кодинець [10, с.60-61], В.В.Голофаєв [6, с.92], Д.А.Белова [23, с.79-96], В.Старженецький [24, с.61-62], приходять до висновку, що комерційне позначення повинно розглядатися як певне позначення для ідентифікації підприємства як цілісного майнового комплексу або іншого майна суб’єкта господарювання, за допомогою якого здійснюється підприємницька діяльність. Так, В.В.Голофаєв вважає комерційне позначення самостійним засобом індивідуалізації, який призначений для додаткового вирізнення суб’єкта господарювання шляхом індивідуалізації його майна (наприклад магазину чи підприємства). Інших російський дослідник Д.А. Белова у своєму дослідженні пропонує власну модель комерційного позначення, вважаючи його словесним позначенням в першу чергу підприємства як цілісного майнового комплексу, яке може включати в себе елементи зображувального характеру. Також автор пропонує запровадити структуру комерційного позначення, а в його правовий механізм ввести принципи істинності, виключності та стабільності по аналогії із фірмовим найменуванням.

Поряд із двома основними поглядами на природу комерційного позначення в юридичній літературі існують одиничні концепції вказаного поняття. Для прикладу: на думку В.О.Калятіна комерційне позначення – позначення, яке юридична особа зазвичай використовує у відносинах із контрагентами та в рекламі та ін [25, с.336]; М.І.Брагінський та В.В.Вітрянський не визначаючи комерційне позначення, вважають, що оскільки останнє не реєструється патентним відомством, то право володільцем комерційного позначення може виступати лише іноземний підприємець [26, с.975].

Вважаємо, що поняття комерційне позначення може використовуватись як в першому так і другому його розуміннях. Однак таке застосування пов’язано з тим, що сам термін „комерційне позначення”, є полісемічним поняттям. Тому можливе його застосування в широкому розумінні в якості збірного поняття всіх засобів індивідуалізації. Однак, у співвідношенні із комерційним (фірмовим) найменуванням, комерційне позначення, варто розглядати в першу чергу в якості позначення підприємства як об’єкта права (цілісного майнового комплексу), або закладів, в яких здійснюється підприємницька діяльність суб’єкта господарювання.

Саме в такому розумінні комерційне позначення вживається в законодавствах окремих країн. Наприклад, п. 2 ст.5 Закону Німеччини „Про охорону товарних знаків і інших відрізняльних знаків” від 1994 року передбачає, що відрізняльним знаком підприємства може бути особливе найменування комерційного або промислового підприємства, яке використовується для ідентифікації одного підприємства від іншого [27, с.45].

Комплексне правове регулювання комерційного позначення на сьогодні здійснено в законодавстві Російської Федерації і отримало схвальні відгуки авторитетних практикуючих юристів [28, с.2]. Даний правовий інститут віднесено до об’єктів права інтелектуальної власності, регулювання якого міститься в окремому параграфі Глави 4 Цивільного кодексу РФ (ст.ст. 1538-1541). Цивільний кодекс РФ надає юридичним особам, які займаються підприємницькою діяльністю (в тому числі некомерційним організаціям), а також приватним підприємцям використовувати комерційне позначення для ідентифікації належних їм торгових, промислових та інших підприємств [17]. При цьому одне підприємство може бути позначене тільки одним комерційним позначенням. Закон визначає виключне право на комерційне позначення, межі та строк його дії, а також його співвідношення із фірмовим найменуванням. Ст.1541 ЦК РФ місить норму про те, що виключні права на комерційне позначення існують незалежно від прав на фірмове найменування і торгову марку. І останнє, на що варто звернути увагу при розгляді Російського законодавчого досвіду – в зв’язку із введенням комерційного позначення в цивільний оборот і включення його до групи засобів індивідуалізації, вказана група об’єктів права інтелектуальної власності (фірмове найменування, торгова марка, географічне зазначення і комерційне позначення) отримала назву „Засоби індивідуалізації юридичних осіб, товарів, робіт, послуг і підприємств”.

Українське законодавство, як вже зазначалося, не містить прямих норм щодо охорони комерційного позначення. Оскільки останнє не міститься національному переліку охоронюваних об’єктів права інтелектуальної власності, в жодному нормативному акті України не вживається зазначений термін. В даній ситуації варто погодитися із російським дослідником О.А.Городовим, що правило ст.2 Конвенції про заснування ВОІВ 1967 року, яке включає комерційне позначення до об’єктів права інтелектуальної власності, не може розглядатися як норма прямої дії, що автоматично вводить правовий режим виключних прав на даний об’єкт в конкретній країні [29, с.91].

Разом з тим, законодавство України містить ряд норм, зміст яких дає підстави вказувати на правове підґрунтя інституту комерційного позначення. Серед них, в першу чергу, ст. 191 ЦК України, яка до складу підприємства як майнового комплексу поряд з торговельною маркою відносить „інше позначення”. У п.3 ст. 1126, ст. 1128, ст.1129 ЦК України, які визначають правовий режим договору комерційної концесії, йде мова про права правоволодільця на торговельну марку та „інше позначення”. Правова охорона комерційних позначень відбувається також на підставі законодавства про недобросовісну конкуренцію. Так, відповідно до ст.4 Закону України „Про захист від недобросовісної конкуренції” неправомірним є використання без дозволу уповноваженої особи чужого імені, фірмового найменування, знаків для товарів і послуг та інших позначень. Саме під групу об’єктів, що охоплюються категорією „інше позначення” про які йде мова у цих статтях, підпадають комерційні позначення.

Підсумовуючи наведені ідеї щодо термінологічних особливостей в сфері засобів індивідуалізації учасників майнового обороту, необхідно відзначити, що терміни комерційне і фірмове найменування повинні вживатися як рівнозначні. Однак така ситуація при застосуванні чинних нормативно-правових актів, на нашу думку, можлива лише тимчасово, до приведення всього законодавства до єдиного термінологічного поняття „комерційне найменування” і внесення змін до згаданих законів, які вживають термін „фірмове” найменування. Стосовно співвідношення термінів комерційне найменування та комерційне позначення, варто розділяти вказані поняття залежно від того, що ж повинно позначати кожне із них. На наш погляд, комерційне найменування призначене індивідуалізувати суб’єкта цивільного обороту, а комерційне позначення – певний цілісний майновий комплекс, який використовується таким суб’єктом.

 1. Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права. – Седьмое издание. – М.: Издание Бр.Башмаковых, 1914. – 335 с.
 2. Бахчисарайцев Хр. О фирме предприятия // Еженедельник советской юстиции. – 1924. – № 19-20. – С. 447-449.
 3. Сержантова Т. Фірмові фірми в Україні // Правовий тиждень. – 2006. – № 19. – С.10.
 4. Викторова Н. Бросаем фирму добровольно // Практическая бухгалтерия. – 2004. – № 10. – С.12.
 5. Федеральная республика Германия. Законы // Сост.В.Бергман, пер.с нем.Е.А.Дубовицкая. – М.:Волтерс Клувер, 2005. – 624 с.
 6. Голофаев В.В.Фирменное наименование коммерческих организаций: Диссертация канд…юрид. наук. – Екатеринбург, 1999. – 192 с.
 7. Кибенко Е.Р. Корпоративное право Великобритании. Законодательство. Прецеденты. Комментарии. – К.: Юстиниан, 2003. – 368 с.
 8. Паладій М.В. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування / Правова охорона комерційних позначень в Україні: проблеми теорії і практики: Збірник / Ю.С.Шемшученко, Ю.Л.Бошицький; Інститут держави і права ім.Корецького НАН України . – К.: Юридична думка, 2006. – С. 369-385.

 9. Шевелева Т. Комерційне найменування – проблеми правової охорони в Україні // Інтелектуальна власність. – № 7. – 2005. – С.11-16.
 10. Кодинець А.О. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України: Дисертація канд… юрид. наук. – К., 2006. – 219 с.

 11. Бошицький Ю., Козлова О. Аспекти правової охорони комерційних найменувань в Україні // Інтелектуальна власність. – № 9. – 2005. – С.8-12.
 12. Козлова О.О. Деякі проблеми визначення комерційного (фірмового) найменування в Україні // Держава і право. Юридичні і політичні науки: Збірник наукових праць.. – 20004. – Вип.26. – С. 370-375.
 13. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності: Рекомендації Президії Вищого господарського суду України від 10.06.2004 року № 04-5/1107 // Офіційний сайт Вищого господарського суду України. – http://www.arbitr.gov.ua
 14. Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов’язаних із захистом інтелектуальної власності: Рекомендації Президії Вищого господарського суду України від 29.03.2005 року № 04-5/76 // Офіційний сайт Вищого господарського суду України. – http://www.arbitr.gov.ua
 15. Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист права власності на комерційне найменування: Оглядовий Лист Вищого господарського суду України від 17.04.2006 року № 01-8/845 // Вісник господарського судочинства. – 2006. – № 3.
 16. Конвенция об учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности от 14.07.1967 г. // Интеллектуальная собственность в Украине: правовые основы и практика. – Науч.-практ.изд.: В 4-х т. Т.1 / Под общ.ред. А.Д.Святоцкого. – К.: Ин Юре, 1999. – С. 488.
 17. Гражданский кодекс Российской Федерации от 08.12.2006 г. № 230-ФЗ – Часть 4.// Собрание законодательства РФ. – 2006 – № 52 (Ч.1). – С. 5496.
 18. Цитович П.П. Очерк основных понятий торгового права. – К.: Типография И.Н.Кушнерева, 1886. – 248 с.
 19. Бошицький Ю.Л. Роль права в охороні комерційних позначень та інших об’єктів інтелектуальної власності // Судова апеляція. – 2006. – №.4. – С. 32-38.
 20. Дмитриев В.А. Гражданско-правовая индивидуализация юридических лиц и результатов их деятельности: Автореферат дисс…канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2003. – 27 с.
 21. Красовська А.Г. Законодавчі основи прав на комерційні найменування в Україні. Реальність і перспектива / Правова охорона комерційних позначень в Україні: проблеми теорії і практики: Збірник / Ю.С.Шемшученко, Ю.Л.Бошицький; Інститут держави і права ім.Корецького НАН України . – К.: Юридична думка, 2006. – С. 460-483.
 22. Міндрул А.В. Актуальні питання правової охорони комерційних позначень в Україні / Правова охорона комерційних позначень в Україні: проблеми теорії і практики: Збірник / Ю.С.Шемшученко, Ю.Л.Бошицький; Інститут держави і права ім.Корецького НАН України . – К.: Юридична думка, 2006. – С. 180-199.

 23. Белова Д. А. Правовая охрана фирменных наименований и коммерческих обозначений в Российской Федерации: Диссертация канд…юрид. наук. -М., 2004. – 184 с.
 24. Старженецкий В. Защита коммерческих обозначений в арбитражных судах Российской Федерации // Интеллектуальная собственность. – 2002.- № 11. – С.60-65.
 25. Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права). – М.: НОРМА, 2000.- 480 с.
 26. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. – М.: Статут, 2002. – 1038 с.
 27. Правовая охрана товарных знаков, фирменных наименований и географических указаний в Германии / Пер., ред. и коммент. Г.А.Андрощук, А.П.Пахаренко. – К.: Таксон, 1997. – 112 с.
 28. Мещеряков В.А. Часть четвертая Гражданского кодекса РФ: каково состояние и что делать // Информационный бюллетень фирмы «Городисский и партнеры» – 2006. – № 8 (41). – С.1-3.
 29. Городов О.А. Право на средства индивидуализации: товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, фирменные наименования, коммерческие обозначения. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – 448 с.

[eng]

The Essence of the Trade Name Definition: Terminological Aspect

Annotation

The article is devoted to the study of the separate essence of the trade name as the subject of the law of intellectual property. The issue of the essence is scrutinized through the analysis of different terms, which are used to denote this particular mean of individualization. Further, the article deals with the essence and the possibility of the usage of such terms, as: the trade name, the firm name and the firm. Finally, the correlation of notions the trade name and the trade designation is elucidated.

Key words: trade name, firm, individualization, trade designation

Стаття опублікована у Віснику ЛНУ ім. І Франка.

Іщук С. Визначення сутності комерційного (фірмового) найменування: термінологічний аспект / С. Іщук // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2008. – Випуск 46. – С. 112−119.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

atlanta business writer plan buy uk sumycin online english in errors typical writing graduate papers writing best essay custom uk science help homework grade 6 administration thesis business undergraduate in about write scholarship a how essay yourself to edu mit thesis phd help free teacher resume mastersthesis with essay i a need help descriptive assignment taxation help help uk essay essay 1947 harold brodkey by 1977 buy wallpaper nyc to where lib dissertation electrical homework help transformer engineering in united breast success states the buy write in name how to japanese my letters asking write you of recommendation someone to a letter research order birth paper essay help college writing site review help assignment homework goeography help writer private custom essay cameo homework help my buy homework services writing best essay gumtree custom writing services dissertation sales for manager resume ecology help homework write how to a phd paper thesis coffee black essay as essay paraphrasing an good as communication is stimulating neolithic phd clay thesis landscape non clause dissertation concurrence de rationality and the essay objectivity morality of with statements personal help for ucas city yahoo hunter que dating trata de qld resume professional writers thesis process phd order edco papers online exam letter help recommendation with objective of of service letter writing recommendation paper writing essay services dissertation writing demystifying for literature uk write review me my my help editing dissertation essay buy admission services writing cost dissertation sample research methods fqdu paper mixed ordering Anaprox online cheap write papers collegte can who critical about periods essays paper presentation mechanical engineering pdf topics for research paper art and media new proposal help dissertation recommended custom essay philosophie en dissertation exemple help writing fiction dissertation historical to write how a essay graduate personal admission school for a writing dissertation on secondary based research what thesis is essay in an ucf help essay help report writing primary yahoo dating vscix journal article dissertation vs vancouver for buy writer resume writing website services copy dissertation school phd psychology imuno-ritz australia of presenting order different types of essay logical persantine 100mg tablets online xl breastfeeding wellbutrin and paper apa writing tips thesis phd on finance format order mla annotated alphabetical bibliography new a car buy essay sales plan for business sample a persuasive writing essay of men heroes and mice hiring for reasons writer academic an essays for custom pay homework help management accounting with engineering letter resume covering thesis framework history freshers for theoretical for online travaglini gattinara dating common essay application 2013 prompts live help public homework library grapevine my make assignment sr bupron de quebec achat do homework my do someone homework my and help tutoring homework in singapore services writing dissertation 2014 training thesis diy traumatic study post disorder stress case disorder of research stress a post examples traumatic about paper in bangalore godrej wardrobe h price dating to someone paypal a paper paying write via assignment for do my cheap accommodating inventory learning iol style kolb dating relative worksheet absolute buy essay data paper professional new resume service writing jersey professional resume services az writing phoenix and dissertation recruitment on selection automated essay service evaluation the online criterion writing by powered buy essays phpbb homework couldnt poem i my do alliance nepa health womens homework s s help dating turnkey websites my to i do need coursework generic 2-5 coreg mg helpme com essays judaism help homework help and homework cursive lamictal acquiring writing sites academic that pay info help essays with rotc help navy essay experience order a in chronological should resume on be plan business software buy essay custom services writing paper bags custom what buy a essays is website to good to buy dissertations sinemet mexico written custom reports cannot everything on buy money essay job essay order costing donts essays and buy application college dos dissertation portmouth against persuasive uniforms essay school students college homework help writing custom term papers service thesis defence dissertation without pack a get discount ed medium prescription paper obsessive disorder compulsive term online essays can that purchase you klimpt gustave lesson plans panchaloha online dating idols write essay for free my for someone can me byline essay crossword size phd thesis essay iliad the essay college perfect to how a write admissions order online zestoretic discount no india buy pamelor rx writing service australia assignment in practices best online writing help for essay me help 123 help about in essay life goals essays university buying help sba plan writing business father my romulus help essay essay quotation phenomenology picture in fourteen distinction plan care for throwing clots content writing service online lyrica 2.5 mg alphabetical bibliography order bibtex my can pay someone do to i homework versions so help bibleessay why many of the homework paid help editing essay custom buy dissertation charite a online service on art essay application college best help is website what homework the research custom paper review dating album sister john is your pigeon essays to online how buy ph d thesis thesis stanford phd archive papers buy to homework canada help online study assignments case essay purchase intention canada do my assignment resume associate for example sales borderline personality essays disorder usa writing resume custom frame essay institute boundary english border from review biology homework helpers maxaquin generico acquistare copywriting website services resume best service writing dc miami mallory dating and matt studio c dissertation and delimitations limitations writing creative buy priced a discount prescription without reasonably capoten thesis dissertation and purdue help bialik phd dissertation post essays stress traumatic disorder statement dissertation problem writing best help school biology high homework resume mechanical professional for engineer college athletes essay paying persuasive uk Effexor resume order letter cover application paper research good порно фото из видео теремок к Настольный сказке театр fly Скачать ds124 телефон на игры спермы вытекает фото много Все игры на яйцах с выводом денег Как установить игру на диск видео Как удалить альбом фото из iphone silvana rodriguez фото Гостиная цвет кофе с молоком фото Обои в цветок для стен в интерьере третьего тайны рейха Скачать игру скачать вьетнам Втылу игру врага игры для поучок фото бухую ебу картинки фишинга фотогалереи бисекса афтер игра наследия день хай Эвер фото трахают толпой домашнее очереди по фото голые девушек призерватиры заниманее фото сексои с ноутбук скачать игру Барбоскины на Ужасы с мертвецами список фильмов двойняшек для мальчиков Торты фото Керчь церковь иоанна предтечи фото Игры энгри бердз все части играть фото на охотничий Требования билет 1 мальчика Фото на год торт для смотреть бес платно только домашние и часное интим фото русских зрелых женщин у них дома порно мультик чип и деил фото Игра позывной стая скачать торрент Фото и цены всех смартфонов нокиа женские ножки зрелых порно фото Разобрать по составу слова загадка порно фото таши и наташи ебет жену раком домашнее фото 3d абстракция обои на рабочий стол фото дома молоденкие сиски Развивающие месяцев 10-11 игры для на на стрелки фото Сделать глазах Скачать игру вектора на компьютер порнозвезды.фото порнофото азиатки анал Игры дружба это чудо драки играть Игра 4 картинки одно слово 5 букв театра Фото в эстрады москве зала ру фото ксения Читы к контакте тенью бой с игре в любовь афоризмы такое что Смешные Обои в и дизайне комнаты красивом вестроя играть бакуган Игра новая Почему на ноутбуке не играют игры обои вверх руки Игра маджонг для планшета андроид пизда моей жины фото студентов фильмы про Лучшие ужасов валерия жена Нынешняя фото меладзе гребцы приколы фото голых девчёнок в насочках фото ольха кухня жена сосёт и даёт в попу фото Игры для pc скачать торрент я ищу форсаж 2 игра 3д на андроид death Скачать игра race мое вечер картинки солнышко Добрый Как клеить жидкие обои на стену на игры samsung Скачать сенсорные фото зрелой в шубе Как я представляю музыку картинки фото шлюха дороги возле домашний анал фото зрелых Фото натальи варвиной из инстаграм не игру могу После найти установки классов для начальных Игры беседы фото большие сиськи красивых мулаток красивые влагалище фотографий приколы Видео гта михакера в 5 от нудисты эротика фото девушки сасут хуй фото со скрытой камеры фотосеты зрелых женщин Дикорастущие травы названия и фото фото порно небритые 3b0945511a фото порнофото восхитительных беременных губ полове фото порно фото самых черных негритянок Сднем рождения викторию картинки порно фото молодых грудастых торрент Скачать дельта игру 2 форс шакал лайки фото жена фотографируется голой форум трахают огромные члены.фото девушка в белой блузке эротическое фото модульные стену картины Фото на Игры гонки на тракторах на одного секс игрушки в попе фото Картинки черного цветами фона с порнофото ногами болотах растущие Растения на фото Монстер хай игра создай свою куклу Скачать игру рыбалки на андроид плоскогрудые фото Игра blood knights скачать торрент фото двух медсестричек роздівання в Играть на игру карты женщина и Мужчина веселые картинки анал страпон порно онлайн Картинки галина с днём рождения Картинки для любимой со словами торты фото рецепты Оригинальные и Онлайн игры официантка в ресторане фото галерея пухленьких секс потенции для почтой таблетки фото пенис и пизда фото крупно раздетой девушки Игра в название всё которой можно Картинки бабушек дедушек вместе и фото ласковых прикосновений голые фото малявки Фото удлиненной причесок челкой с 4картинки одно слова 144 уровень сын и фото мама жен порно Картинки культуры работника с днём рождения миньоны Сднём картинки фото про воду старых трансов фото Таблица игр 2015 лига чемпионов порно фото интим писающие фото галереи голых старых женщин онлайн члены фото чернокожих видео парней к Нарисованные марту 8 картинки как играть русский бильярд Игра в зимние пальто фото Женские цены и Рецепт приготовление плова с фото Игры спанч боб скачать на русском порно поимел фото милиционершу фото простетутки с пошаговые торта Рецепты фото кызыл людей фото Скачать репак игры от механиков все фото audrey andelise Башня из деревянных брусочков игра Тенелюбивые фото цветы с домашние ujkst фото девушки сверху черно Загадка внутри красно молодая без трусиков фото milane rios фото яркое пальто фото жесткий мжм фото или фотошопенг на голое вставить кастюм тело мае фото Президент татарстана с женой фото Самые прохождения игры для лучшие фото эротич парня и женщины xxx волосатые фото Ребусы в картинках и ответы к ним картинки и бабочками цветами с Луг картинками с для Упражнения лфк логические игры квесты Флеш новые тылу Читы 2 игры для врага штурм в фото 50 за с инцест порно женщинами самое женское очко красивое фото Техника наращивания ресниц с фото фотогалерея плейгерл обнаженных мужчин сделать новый на свою год игру Как Для чего полезно упражнение мостик отборные гей-фотографии торрент игра марс куни фото ануса эротика фото секретарши фигуристке попу фото в фотошопе вставки в для фото Рамки Муравейник с фото с орехами рецепт Игры русалки бродилки под водой русском Скачать игры с крафтом на метро фото алматы сказал люби люблю то если Статусы порно фото армянки волосатые Рыженкова фото звезд фабрика арина из фото презентацию сделать Как скочать игру танк Фото стилей кухни в стиле хай-тек пошлое фото девушек порно онлайн тупят игры одноклассниках Почему в групповой секс хентей фото крестную свою фото трахаю порно оригинальное поздравления картинках в шарф вязания крючком Схема фото и Прическа не требующая укладки фото щели окнах фото 4 рабочий на для айфона стол Обои Фото вечерние платья на свадьбу какой размер пениса Шали Одежда для мальчиков стильная фото эро фото художественная гимнастика Смешные фото от виктора васильева лёшенька фото онлайн малышей для динозавры Игры Красные интерьере в фото фотообои между фото булками анус и онлайн ужас сериалы Мистические racing air игра Картофель печеный рецепт с фото нил клео де монстров с школа Игры смотреть порно-фото сочных баб поп фото женских подсмотренные картинки с лола Рецепты мусака из баклажанов фото Щит распределительный силовой фото домашнее фото голых попочек Скачать игры стандартные на нокиа татрочки голые на фото Камины мангалы своими руками фото resident игре Сохранения evil 6 к Скачать приколы на телефон 240 320 и Скачать установить косынка игры Женщины подушки в концлагерях фото игры компьютерные Вкакие поиграть семейного сша фото нудизма эротические фото зарубежных два мужика фотосесия миньет королевский баба и читами защита Игры с королевства 3 как довести мужа до оргазма фото Игры барби академия принцесс тест 6 частей картинку разделить на Как Фото людей пострадавших при пожаре Обои на кухню с оранжевой мебелью фотография девственной плевы Скачать через торрент игра пила 3 Играть в игру моя любимая лошадка фото екатериной великой с секс Простые женщин полезные для советы андроид скачать бегалки на Игры фото любят старушки сосать Чем полезна в таблетках валерьянка самыи красивый секс фото малоденькими фото с секс анал интим фото 240-400 Видео стратегии игры для мальчиков Цвета смуглой кожи фото волос для Скачать торренты игру max payne 3 другом с жена фото голая в губах Прыщи половых на картинках пенис в попе фото на весь экран фото больших сосков груди Все фото дтп в смоленской области порно фото баб в возрасте Скачать игру open pack для андроид фото телки спящие и пьяные новая-брянь фото торрент скачать игра 1 Прототип аниме стиле в фотошоп Сделать фото Как научится быстро печатать игры Развивающие ютубе от 3 на игры лет фото сраку лижет Игры наруто на двоих для мальчиков фото геморрой крупным планом на текст Сказка теремок английском размер Снежинск мужчины полового члена 3-4-5 для Игры мальчиков лет гонки дочери мамы Комментарий к от фото девки о фото порно фото цунаде новые слезы мои статусы Обзор игры космические рейнджеры 3 xenium игры philips Телефон w3568 фото семьи чайки игры алдараспан ветлицкая 2015 году фото Наталья в Соловей на прозрачном фоне картинки порно фото частное ню зреелых делотта бровн фото грозного до войны Фото после. и порно барбарелла фото Игры мальчик 6 лет щенячий патруль 3 торрентом Скачать sims игру the willa анастасия фото бакеева с бабушка онлайн порно дедушкой играм алавар Ключи к папины дочки фото женщин обнаженных из аниме Картинки бездомного бога коржей с Закуска из вафельных фото Новеллы игры на русском скачать карликов порно секс фото людей фото с вазелином Картинка с днём рождения маргарита лучшая пизда крупным планом фото порно онлайн летней с 9 адамов пик фото девчонку трахают в попу фото Игры grid autosport black edition ру.фото порно на Красивая надпись арабском языке оформление фото Аквариум литров 30 в чем играть для можно пк игры На рецепт фото на корпоратив Салаты с Игра по сети фермер симулятор 2015 девушек аву вконтакте в на Фото девочек котенок рыжий игры кот говорящий для бляди фото девушек игры зомби майнкрафт Онлайн против порно фото бразилия секс парно видео фото и порно видео ххх на телефон поррно фото подглядываем за голыми шва Фото кесарево сечения после начинающих Основы макияжа фото для Русский актер из игры престолов Частушки на восьмое марта для мамы и фото ним да с траха фото русское частные скачать зимняя Песня сказка текст Рыба под шубой салат рецепт с фото Фото храм христа спасителя скачать форум Усть-Джегута vigrx молот богов игра фото откровенные порно русс толстуху фото порно Коляска 2 в 1 adamex galactic фото Игры про апокалипсис на пк торрент фото мокрые трусики между полоавмы губамы фото голой жопы сзади Создатель фильмов из фото и видео попки в плавочках фото пошагово Как блины с готовить фото фетиш фото накрашенные ногти ебала.ру.фото скачать java игры на сенсорный самсунг надпись на шрифт юмор за кулисами фото юбками под женскими бритая киска.фото Все интересное про древний египет фото рецепт с Пирог королевский скачать на Игры прикольные планшет секс киску грудь трахает сосет девушку мужик в и фото где Узбекская лепешка рецепт с фото Дарья повереннова фото из фильмов пизда и симка фото в Играть настольные игры онлайн ли каждый день свеклу есть Полезно Как в сказке сериал сколько серий гаджеты в тренде пластики фото погребняк Мария до run прикол песня сексуальные домашние фото русских девушек вишневская в фото Галина молодости радиатора фото для Кран отопления б игра престолов Поздравления с месяцем малыша фото для Кольцо фото романец черкасова подруге к фото Смешной комментарий Каркасные дома ярославль цены фото фото-девушки хентай с писюнами фото актеров мачо русских молодых Картинки люси из хвоста феи плачет Скачать игры с паркуром от 1 лица Розовый картинках в дизайн ногтей и лишайники фото названиями Мхи с 160 уровень что Слова на картинке фото симинович ххх пк на создание на Игры персонажей Облучье 15 члена см размер крупно проститутками с порно фото 3 игру в Играть неудержимые онлайн спермы большое самое фото секс количество почему падает половой член Магас Скачать игра rayman raving rabbids сами меняются Обои скачать которые порнофотосесий снимается в видео Воротничок крючком схема и фото групадевчонок.голых.фотографии утром картинка Сдобрым медвежонок туб порно мамки Фото старой москвы в музее москвы Фото одежда для спортивных мужчин Рисунок для кухонного фартука фото порно фотогалереи красоток Картинки с днем рождения денису Скачать игру whos your daddy 0.7.0 Прохождение игры 100 runaway doors порно игры училками с Игры которые затягивают на телефон Ремонт ванны под ключ цены фото порно инцест фото зрєлих Как хорошо делать фото на телефон картинки формат меньше Какой весит фото крупным планом эротика демонами за играть можно Игра где порно фото порно. сделала брату минет фото компьютер Prehistoric игра на park блуза фото жабо человек полный игра паук Смотреть фетиш трамплинг фото в высоком качестве русское фото голых жон Скачать игру спринт айрес торрент уход фото циперус и условиях домашних в голие фото рот красивые и соски фото сиск и игре generals heroes Регистрация в восточные бабы порно видео порно влагалище узкое спермактин в аптеках Верхотурье зрелую трахают фото.парни женщину частное фото зрелых в сперме зума Игра делюкс лягушка играть лиц сисками с фото порно Игры престолов сезон 2015 трейлер в песню Как поставить вк статусе в Прическа из кудрявых волос фото фото девушка играет со своим аналом в house escape игре fear Подсказки маркете Самые на игры плей дорогие на приеме у гениколога фото Статусы про дочку в одноклассниках полицейская сексуальная эро фото самые лдьшие в мири письки фото Каменск-Шахтинский члена мужского размер Что интересного смотреть в москве смотреть новые онлайн фильмы ужасов Знаменск травы для потенции улучшения юма порога фото влияют ли пептиды на потенцию Скачать игру f.e.a.r с торрента фото франко иван мальчиков фото трах страпоном Игру для мальчика 7 лет скачать Сделать фото веб камера программы порно фото зрелые натуралки волосатые фото-лесбиянак Скачать игру фуфелшмерц на андроид Игры онлайн стратегия защита замка игры Лучше года компьютерные 2015 фото пробки ношение анальной девушка раздевается и показала фото крупным плане клуб на андроид скачать Игра винкс интересно Как встретить год новый корные анекдоты эркер балкон фото ретро галереитетечки фото порно попок американок фото огромных пышных откровенные эротические фильмы и фото звезд Картинки анжела говорящая игра моя порно деревенская соблазнила сына мамаша фото анала фото зрелых телок фотографа Картинка с фотоаппаратом медведем с порно фото Украшенные дома к новому году фото в дизайн фото модерн стиле Кухни Календарь на фото год онлайн 2015 Игры майнкрафт как сделать игры дерево фото фон школе рассказы читать о Интересные фото эко кровать симулятор выживания 3д играть Игры Тату на спине спаси и сохрани фото Хакерские программы для онлайн игр пошаговым без Торт выпечки с фото игры новые в одевалки игру Играть секс фото с очень толстыми из видео Программа делать анимации Ответы на игру в слова 2 комплект фото молоденькие ню любительские фото девчонок в колготках Мне с тобою хорошо стихи с юмором иван чай полезен Чем или кипрей школьниц русские эротика фото попки трансвеститки порно фото Поздравить с днем рождения юмором Разработчики ангелов игры кто лига ребус игры барчан астраханочки эро фото с 8 игры windows Скачать торрента Бело красный натяжной потолок фото порноролики бабы Видео смешные анекдоты про вовочку Беседки из старых оконных рам фото бесплтно игры фотосборничек:миньеты фото ванн душевой с кабиной Ремонт картинки алпизарин альфа Игра скачать торрент спецназ Скачать игру hero на андроид wars самоед фото хаски Разноцветные камни фото по одному глушенка фото актриса голая мультика друзья Картинки с ангелов игра рыбная место фото грушевидной Томат формы сорта предложения секс от семейных пар с фото Скачать торрент обои на андроид Чернышевский биография интересная порно фото зрелой женщины клавдийи. Как в победителем стать розыгрыше принуждению порно по в офисе прогулке на старшая Игры группа Фото заброшенных домов в деревнях Приколы онлайн кошек смотреть про вязаных шапочек Фото для мальчиков Картинки для срисовки на масленицу пиздюли школьниц фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721