Удосконалення біржового обігу як ключовий елемент ефективної інфраструктури ринку сільськогосподарської продукції

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядаються організаційно-правові засади активізації діяльності аграрних бірж та розроблено практичні рекомендації щодо стимулювання розвитку строкового ринку сільськогосподарської продукції.

У підвищенні ефективності ринку продукції сільськогосподарського виробництва особливе навантаження несе інфраструктурна складова. Ринкова інфраструктура безпосередньо забезпечує обмінні процеси і має своє основне функціональне призначення: не застосування встановлених за межами обмінних процесів цін, а виявлення, генерацію ринкових цін – як цін реального попиту та реальної пропозиції. Крім того, в ряді випадків ринкова інфраструктура виконує також функції концентрації попиту та регламентації товарних потоків. Це стосується такого її елемента, як біржі.

Формування ефективної біржової торгівлі має принципове значення для підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції. Це дасть можливість знизити, так звану посередницьку маржу і, як наслідок, ціни на сільськогосподарську продукцію. По суті, з другорядного фактору біржова торгівля перетворюється на системоутворюючий елемент, навколо якого відповідним чином формуються інші елементи.. Якщо в цій тезі є перебільшення, то воно не дуже велике, але поза всяким сумнівом системоутворююча роль біржової торгівлі є одною з передумов ефективної організації сільськогосподарського ринку.

Розробці теоретичних питань формування організованого біржового ринку, удосконалення його державного регулювання присвячені праці вітчизняних учених, зокрема, Гайдуцького П., Карича Д., Коваленка Ю., Мостового П., Саблука П., Снохацької О., Худолій Л., Шпичака О., Юрчишина В. та ін. Проте окремі сторони цієї означеної проблеми не вирішені, і є можливості поглибленого їх дослідження. Зокрема, дискусійними залишаються ступінь та характер державного втручання в діяльність аграрних бірж, принципи раціональної побудови та механізмів ефективного функціонування строкового ринку сільськогосподарської продукції.

Проблема формування ефективного біржового обігу продукції сільськогосподарського виробництва складна і багатоаспектна. Її всебічне вивчення вимагає об’єднання зусиль спеціалістів галузі мікро- та макроекономіки, маркетингу, державного регулювання та управління економіки. Тому автор не претендує на вичерпний аналіз всіх питань, що пов’язані із діяльністю аграрних бірж. Основна мета проведеного дослідження полягає в удосконаленні організаційно-правових засад діяльності бірж та розробці практичних рекомендацій щодо стимулювання розвитку строкового ринку сільськогосподарської продукції.

З огляду на фундаментальне значення біржової торгівлі, перебіг трансформаційних процесів у даній сфері на перший погляд видається позитивним. Після лібералізації цін новою реалією для сільськогосподарських товаровиробників було виникнення поряд з державними заготівельними організаціями величезної кількості торгових посередників, які пропонували свої послуги по реалізації виробленої ними продукції. Особливо показовим у цьому аспекті є “біржовий бум” 1991 – 1992 рр. За кількістю бірж Україна випередила весь західний світ і ще й досі тут народжуються нові структури цього типу. У світі функціонує близько 50 товарних та 250 фондових бірж, у той час як в Україні на початок 1998 року було зареєстровано 103 біржі.

Аграрні біржі охоплюють всі регіони України і в змозі “пропустити” весь обсяг виробленої в країні сільськогосподарської продукції та продовольства, а не ті 10 %, яких вважається достатньо для виявлення ринкових цін. Однак результатом діяльності багатьох бірж є те, що покупці та продавці починають домовлятися між собою про поставки продукції після того, як організатори торгів покидають залу.

Таким чином, незважаючи на розмаїття та чисельність торгових посередників, ефективної інфраструктури ринку сільськогосподарської продукції не створено. До такого висновку дійшли не лише учасники ринку, але й зарубіжні консультаційні фірми, зокрема “Кемонікс Інтернешнл”, яка з 1996 року працювала в Україні над проектом USAID “Українська аграрна біржа” за фінансової підтримки Міжнародного валютного фонду. Крім того, даний висновок підтверджують наші власні дослідження, а саме поведінковий та функціональний аналіз діяльності підприємств, що обслуговують обмінні операції на сільськогосподарському ринку в Рівненській області.

Ретроспективний аналіз дозволяє виявити багато причин такого становища. Одною з них, на наш погляд, слід вважати відсутність цілісної політики держави щодо розбудови інфраструктурної складової ринку сільськогосподарської продукції, зокрема її біржового обігу. Ставлення держави до вирішення означених проблем можна прослідкувати за низкою прийнятих нормативних актів. Ще в 1991 році було прийнято і введено в дію Закон України “Про товарну біржу”, в 1992-му – “Про біржі та біржову діяльність”. У січні 1995 року вийшов Указ Президента України “Про реформування аграрних відносин”. Уряд прийняв постанови “Про заходи щодо розвитку ринку сільськогосподарської продукції” та “Про прискорення організації біржового ринку”. Держава законодавчо визнала такі принципи діяльності бірж, як громадська корисність, гласність та відкритість торгів, гарантія прав учасників біржової торгівлі тощо.

Позитивним наслідком даних реформ було те, що вперше в Україні запрацював хоч і недосконалий, але визнаний у всьому світі механізм творення ринкової ціни на сільськогосподарську продукцію. Українська аграрна біржа (УАБ) працювала з основними сільськогосподарськими сировинними товарами, проте в її діяльності переважали угоди на зерно. Ціни, що сформувалися під час торгів, визнала держава, більше того, за ними вона здійснювала закупівлі до власних резервів. Уперше всі учасники сільськогосподарського виробництва почали цікавитися інформацією з УАБ, яка розміщувалася в засобах масової інформації. Уперше було визначено орієнтир – ціну зерна з негайною поставкою, що є базовою для будь-якої угоди.

На ці позитивні зміни негайно відреагували контрагенти ринку. Із січня по жовтень 1995 року на аукціонних торгах Мінсільпроду та Української аграрної біржі було продано 3 млн. тонн зернових. При цьому ціни постійно зростали і майже досягли світового рівня. Проте за такий же період наступного року цей показник знизився в п’ять разів. Причому в угодах переважав спот, тобто продаж реального товару. Ліквідність пропозиції залишалася низькою, що й призвело до згортання біржової торгівлі.

З метою вдосконалення товарообмінних операцій та активізації біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією у 1999 – 2003рр. було прийнято ще цілу низку нормативних актів. Серед них слід назвати Укази Президента “Про заходи щодо забезпечення формування та функціонування аграрного ринку” (№ 767 від 6.06.2000 р.) та “Про заходи щодо розвитку продовольчого ринку та сприяння експорту сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів”, постанови Кабінету Міністрів “Про активізацію діяльності біржового ринку продукції агропромислового комплексу та необхідних для його потреб матеріально-технічних ресурсів” (№ 1928 від 19.10.1999 р.) та “Про нові підходи до забезпечення сільськогосподарських товаровиробників матеріально-технічними ресурсами “ (№ 50 від 17.01.2000 р.), “Про деякі питання державного регулювання виробництва і реалізації цукру” (№ 868 від 2.06.2000 р.).

Згідно з цими актами, важливим завданням державної політики є розбудова інфраструктури аграрного ринку. Попри правильність поставленої мети, перелічені документи мають не надто великі шанси на те, аби сприяти її досягненню. Серед перешкод на цьому шляху, на нашу думку, варто виділити декларативність законодавства та його не комплексність. Ухвалені нормативні акти проголошують ринкову за суттю мету, але не завжди пропонують механізм для її досягнення. За приклад може слугувати запровадження заставних операцій на зерно. Ми вважаємо, що впровадження даних заходів було своєчасним і саме завдяки їм вдалося значно підвищити внутрішні ціни на зерно. Проте механізм заставних цін потребує вдосконалення.

По-перше, на державному рівні необхідно визначити контрагента, який би виконував функції інтервенційного фонду. На нашу думку, державним агентом з проведення закупок та реалізації зерна в інтервенційних цілях могли б бути ДАК “Хліб України” або Держкомрезерв. Для цього одному з них потрібно надати певний статус і змінити його функції. Для прикладу наведемо окремі дані про діяльність названих структур у 2001 році. За ІІ півріччя 2001 року ДАК “Хліб України” закупив 1,94 млн. тонн зерна, а Держкомрезерв за цей же період – 0,38 млн. тонн, всього близько 13,6 відсотка пропозиції зернових урожаю 2001 р. (майже 17 млн. т). Оскільки зерно вилучалось із внутрішнього ринку, то це сприяло підвищенню цін на нього. Однак, державні агенти закупляли зерно за біржовими цінами, які були вищими від заставних. Звідси можна зробити висновок, що функції інтервенційного фонду жоден з них не виконував.

По-друге, для того щоб механізм заставних діяв ефективно, його необхідно доповнити ефективним кредитуванням. За даними ДАК “Хліб України” в 2001 році в заставу надійшло близько 1 тис. тонн зерна. З одного боку, така ситуація пояснюється необхідністю проведення термінових розрахунків за отримані сільськогосподарськими товаровиробниками грошові та товарні кредити, що були надані під майбутній урожай. З іншого боку, гостродиспусійним залишається питання про те, хто має сплачувати послуги за користування кредитом при заставних закупках зерна. Слід зазначити, що в США їх сплачує товаровиробник, але там плата за кредит становить 5-7% річних. У нас навіть при пільгах, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2000р. №1141, відсотки за кредит будуть в 3-4 рази більшим, ніж для фермерів США. Отже, за таких умов постає питання про компенсацію відсотків за кредит при заставній торгівлі державою.

Заставна торгівля зерном не набула домінуючої ціноутворюючої ролі саме через недосконалість механізму її здійснення. Це змусило Уряд до посилення адміністративного контролю за реалізацією сільськогосподарської продукції. Так, для надання більшої прозорості торгівлі зерном, значна частина якого попадала в руки монополізованих підприємницьких структур як погашення грошових та товарних кредитів наданих аграрному сектору, було запроваджено заборону його експорту в тому разі, якщо контракт укладено не на біржі (Указ Президента України “Про невідкладні заходи щодо стимулювання виробництва та розвитку ринку зерна” № 832 від 29.06.2000р.). Ми розуміємо, що це був вимушений захід, але він прямо суперечить ринковим засадам, зокрема принципам вільної конкуренції. Ніде у світі продаж товару через біржу не є обов’язковим: біржа існує для того, аби спрощувати торговельні операції і надавати сторонам додаткові гарантії, зокрема щодо попередження ризику чи виявлення відповідності товару задекларованій якості тощо. Якщо українські біржі зможуть пропонувати такі гарантії за прийнятну винагороду, то контрагенти самі будуть зацікавлені в тому, щоб укласти угоди на біржі. Підтримка бірж адміністративними заходами веде до того, що вони неефективно виконують свої маркетингові функції.

Реформування біржової торгівлі повинно здійснюватися в двох напрямках. Головним змістом реформувань має бути зміна її функцій, а саме перехід від застосування до виявлення та генерації ринкових цін. На наш погляд, у першу чергу необхідна чітка вертикальна структуризація ринку сільськогосподарської продукції на ринок “спот”, тобто ринок реального товару і цін, та строковий ринок майбутнього товару та цін. Гуртові посередники, що діють на спотовому ринку, покликані виконувати функції концентрації попиту і пропозиції, регламентування та прогнозування торгових потоків та організації суворо регламентованого розпродажу сільськогосподарської продукції, сформованої у великі партії, надання покупцям та продавцям послуг шляхом здачі в оренду сховищ, холодильників, торгового кредиту, інформації про ринки і под. Найбільш поширеними організаційними формами названих посередників в розвинених країнах є торгові доми, оптові ринки, аукціони тощо.

Біржова торгівля покликана виконувати функції виявлення майбутніх цін та попередження фінансових ризиків. Без офіційно поширюваних та використовуваних бізнесом майбутніх сільськогосподарських цін розвиток сільського господарства та пов’язаних з ним галузей практично неможливий. Характерною ознакою діяльності вітчизняних аграрних бірж є наявність на них “не біржового” товару, переважання так званих спотових угод, у той час, як характер біржової діяльності в більшості країн зазнав докорінних змін.

Основним змістом біржових операцій стали не операції з наявним товаром, а хеджування та спекуляція, тобто операції з ф’ючерсними контрактами. Хеджування – надзвичайно складна і в той же час філігранна біржова операція, яка вимагає від учасників великого біржового досвіду, розвинутого комерційного передчуття, надійної та своєчасної інформації про майбутню кон’юнктуру ринку конкретного товару. При укладанні термінової, у тому числі і ф’ючерсної, угоди продавець та покупець вносить у вигляді завдатку невелику (5-10%) частину вартості контракту. Механізм хеджування передбачає виконання контракту, а також можливість його викупу.

Спекуляції на товарних біржах не відрізняються від спекуляцій цінними паперами на фондовій біржі. Спекулянт купує та продає ф’ючерсні контракти, не беручи на себе зобов’язань щодо поставки реального товару. Єдиною метою спекулянта при операціях з терміновими угодами є одержання позитивної різниці на ціні контракту при його продажу, порівняно з купівлею. Хеджер і спекулянт доповнюють один одного. Перший передає ризик, другий його приймає. Хеджування та спекулятивні операції сприяють підвищенню ліквідності біржового ринку, забезпечують найважливішу передумову його успішної роботи. Незмінний супутник високої ліквідності – зростання конкуренції, а це вже пряме сприяння ринковому ціноутворенню.

Отже, зміст біржових операцій дає підстави трактувати товарну біржу як фінансову установу, покликану визначати майбутні ринкові ціни на сільськогосподарську продукцію та проводити страхові операції для товаровиробників в покупців. Товарні ф’ючерси та опціони, як основні інструменти строкового ринку сільськогосподарської сировини, є цінні папери особливого типу. Саме тому їх обіг необхідно узаконити і на строковому ринку сировинних товарів, і на ринку цінних паперів. Неабияке значення в цьому аспекті матиме удосконалення чинного законодавства стосовно трактування статусу бірж як фінансових посередників, адже відповідно до Закону України “Про товарну біржу” вони визнані некомерційними організаціями. Не обумовлюються і не характеризуються чинним законодавством похідні цінні папери, зокрема форвардні та ф’ючерсні угоди тощо. Не менш важливим моментом є прийняття Цивільного та Господарського кодексів, де поряд з іншими будуть закріплені операції з похідними фінансовими інструментами, визначена відповідальність за їх невиконання, процедура судового оскарження та арбітражу.

Основним недоліком діяльності вітчизняних бірж є низька ліквідність пропозиції та високий ступінь невиконання угод. Наприклад, на Рівненщині діє дві товарні біржі. Обсяг укладених угод на них у 2001 році становив 18,5 млн. грн. при позиціях на продаж 10,8 млн.грн., тобто 41,6% угод було не виконано. Аналогічні тенденції тривають досі. Світовий досвід підтверджує, що із запровадженням специфічної процедури розрахунків (клірингу) ліквідність біржових угод сягає 100%. За спотовими операціями від продавця вимагається доставка товару на біржовий склад до торгів у залі, а від покупця – 100% передоплати. За ф’ючерсними та форвардними контрактами від обох сторін вимагаються відчутні депозитні внески у розмірі до 10-30% вартості товару, що підвищує гарантії виконання угоди. Всі ці внески надходять до розрахункових (клірингових) палат біржі.

До функцій клірингових палат належать: оформлення рахунків, розрахунки за завершеними операціями, збір та зберігання гарантійних внесків за строковими контрактами для відшкодування можливої різниці між початковою ціною і поточним котируванням, надання інформації про торговельні операції. Розрахункові палати не лише гарантують щоденну перевірку сальдування рахунків за всіма операціями до відкриття наступних торгів, але й забезпечують фінансову цілісність ринку. Саме діяльність клірингових палат сприяла швидкому розвиткові та ефективності ф’ючерсного ринку як одного із сегментів фінансового ринку.

На нашу думку, зволікання із впровадженням ефективного клірингу суттєво затримує розвиток Української аграрної біржі, а закріплення в ролі розрахункового центру за цією біржею будь-якого комерційного банку робить неможливим здійснення на ній ф’ючерсної та опціонної торгівлі. Це є невластиві для банку операції, а отже, він їх не зможе ефективно здійснювати. Інша причина такого становища – це відсутність законодавчого забезпечення. Як бачимо, проблема може бути вирішена за сприяння урядових структур.

Очевидно, є доцільним створення державного органу, до функцій якого має входити як сприяння розвиткові строкового ринку в Україні, так і контроль за його функціонуванням. Державні контрольні органи за діяльністю бірж існують майже в усіх розвинутих країнах. Головною метою їх існування є захист інтересів інвесторів, вироблення єдиних стандартів біржової торгівлі, розробка системи обміну ф’ючерсних угод за часом їх укладення, механізму взаємодії строкового та спотового ринків, попередження надмірної спекуляції та маніпуляції з цінами. Оскільки товарна біржа повинна відігравати в першу чергу роль фінансового посередника, а ринок строкових контрактів є різновид ринку цінних паперів, то дану роботу могла б очолити Комісія з цінних паперів та фондового ринку. Створення нової Державної комісії з ф’ючерсної торгівлі може зволікатися, тоді як розширення функцій вже наявного державного органу може значно прискорити розв’язання означених проблем.

Одним із стримуючих чинників розвитку строкового ринку сільськогосподарської продукції є відсутність кон’юнктурної інформації про рівень майбутніх цін, обсяги попиту та пропозиції. Головною умовою існування даного ринку є його “прозорість”, тобто наявність та доступність інформації для всіх суб’єктів ринку. Більше того, ефективність його функціонування значною мірою залежить від застосування нових інформаційних технологій, від наявності на ринку спеціальних аналітичних фірм, які оперативно збирають поточну кон’юнктурну інформацію, а також здійснюють фундаментальний та технічний аналіз ринку.

На зарубіжних товарних ф’ючерсних ринках, особливо на ринках сільськогосподарської сировини, спекулянти та хеджери приймають рішення щодо купівлі-продажу, спираючись на фундаментальні фактори, що, ймовірно, формують зміни цін. Вони звертаються до аналітиків-фундаменталістів, які після оцінки макроекономічних показників, зокрема протекціоністської політики уряду щодо сільськогосподарських товаровиробників та участі держави як агента ринку, особливу увагу звертають на тенденції зміни сезонних цін. Аналіз цих різноманітних чинників дозволяє визначити тип ринкової ситуації, тобто дефіцит чи надлишок загальної пропозиції. В умовах глобалізації економіки такий аналіз проводять із врахуванням ситуації на світовому ринку. Так, аналітики Світового банку сьогодні прогнозують колосальний дефіцит зерна та продовольства на кінець нинішнього десятиліття, що, безперечно, може викликати суттєве зростання цін на продукти харчування.

Для повнішого аналізу зміни цін поряд із фундаментальним використовується технічний аналіз. Він ґрунтується на припущенні, що ціни змінюються за стійкими часовими моделями. Прихильники цього виду аналізу переконані, що оскільки ринки складаються з людей, які, в свою чергу, не схильні швидко змінюватися, то їх дії на ринку за однакових обставин на ринку повторюються. Фундаментальні аналітики досліджують закономірності, що діятимуть у майбутньому, а погляд технічних аналітиків спрямований у минуле. Метою технічного аналізу є оцінка поточної динаміки цін, визначення конкретного тренду, прогноз терміну його дії та ймовірної амплітуди коливання ціни товару, виявлення моментів зламу тенденції, тобто так званих сигналів купівлі та продажу.

Як бачимо, обидва види аналізу передбачають збір різноманітної ринкової інформації. В Україні такі дані відстежують органи статистики, Міністерство аграрної політики і галузеві інститути Академії сільськогосподарських наук. Однак ці дані використовуються в основному для розв’язання питань закупівлі урядом стратегічних запасів продовольства. Крім того, система статистичної звітності побудована таким чином, що навіть про обсяги пропозиції сільськогосподарської продукції точної інформації немає. Не повністю у статистичних звітах враховуються обсяги виробництва у фермерських господарствах та в особистих селянських господарствах, імпорт у прикордонних областях тощо. На підставі офіційних статистичних даних, а також своїх власних досліджень, окремі аналітичні фірми, що вже з’явилися на українських теренах, обчислюють та публікують індексні показники стану вітчизняного сільськогосподарського ринку. Однак усі контрагенти ринку мало користуються послугами аналітичних фірм, оскільки одні з них не розуміють значення та необхідності таких прогнозів, інші – впевнені в недостовірності інформації.

Таким чином, одним із важливих чинників ефективності функціонування аграрного ринку, зокрема його біржової складової, є ступінь відлагодженості системи збору кон’юнктурної інформації та своєчасне постачання її споживачам. Створювана система інформаційно-аналітичного забезпечення суб’єктів ринку сільськогосподарської продукції повинна бути державною, базуватися на принципах оперативності та своєчасності, доступності та прозорості, стандартизації та достовірності. Очолити дану роботу, на нашу думку, повинно Міністерство аграрної політики, створивши в обласних та районних управліннях відділи по моніторингу цін та ринкової інформації. Налагодження такої системи не тільки дасть поштовх розвиткові фізичних елементів інфраструктури ринку, зокрема бірж та строкового ринку сільськогосподарської сировини, але й сприятиме розвитку здорових конкурентних відносин у галузі закупівель, збільшенню частки товаровиробників у ціні кінцевих продуктів харчування, зменшенню хаотичності руху товарів та посередницької маржі.

Отже, інфраструктурна складова справляє істотний вплив на ефективність ринку продукції сільськогосподарського виробництва. Це є генератор не лише цін по всій довжині маркетингового каналу, але й самих конкурентних відносин. Для її розвитку і підвищення ефективності функціонування, на нашу думку, необхідно здійснити такі заходи. У першу чергу, потребує удосконалення чинне законодавство щодо розбудови інфраструктури ринку, зокрема біржової торгівлі. Необхідна розробка чітких та прозорих механізмів втручання держави в обмінні процеси, відмова уряду від підтримки монополістів у галузі закупівель. По-друге, потрібно чітко визначити функції фізичних елементів ринкової інфраструктури, зокрема визначити державних агентів, які будуть здійснювати інтервенційні операції на сільськогосподарському ринку. З метою сприяння розвитку біржової торгівлі запровадити клірингові розрахунки, узаконити обіг строкових контрактів як цінних паперів особливого типу. По-третє, створити державну систему інформаційно-аналітичного забезпечення суб’єктів сільськогосподарського ринку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Закон України “Про товарну біржу” // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №10.
2. Закон України “Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції” // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №21.
3. Закон України “Про державне регулювання виробництва та реалізації цукру”// Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 32.
4. Указ Президента України “Про заходи щодо забезпечення формування та функціонування аграрного ринку”. 6 червня 2000р. // Офіційний вісник України. – 2000. – №23.- С.20-22.
5. Указ Президента України “Про невідкладні заходи щодо стимулювання виробництва та розвитку ринку зерна”. 29 червня 2000р. // Офіційний вісник України. – 2000. – №26.- С.51-53.
6. Указ Президента України “Про заходи щодо розвитку продовольчого ринку та сприяння експорту сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів”. 7 серпня 2001р.// Офіційний вісник України. – 2001. – №32. – С.5-6
7. Саблук П.Т., Карич Д.Я., Коваленко Ю.С. Основи організації сільсько-господарського ринку. – К.: ІАЕ УААН, 1997. – 140с.
8. Сохацька О.М. Ф’ючерсні ринки. Історія, сучасність, перспективи розвитку в Україні. – Тернопіль: Економічна думка, 1999. – 408 с.
9. Статистичний щорічник Рівненської області за 2001 рік. – Рівне: Обласне управління статистики, 2002. – 552с.
10. Товарні біржі в Україні: аналіз діяльності, законодавче поле, перспективи розвитку / За ред. П.Т.Саблука та О.М.Шпичака. – К.: ВІПОЛ, 1997. – 427 с.
11. Ціноутворення в процесі реформування агропромислового комплексу України (1990-2001 рр.). За ред. О.М. Шпичака. – К.: ІАЕ УААН, 2002. – 499с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writers hire essay writing admissions contractions college essays degree statement for personal nursing help assignments programing knowledge of essay theory help dissertation hell book indie chair reviewers dimensional help analysis homework papers free 11 practice online recommendation letter medical of for personal sample school theory homework accounting help services suburbs resume chicago writing english homework help comp dont homework my do i to want paper autism research help gay los sites angeles dating thesis malaysia in writer scientific writing pdf paper like dating anime yahoo chara shugo algebra subject math slader help answers homework dba dissertation research anxiety disorder paper generalized order resume for what essay about write can my i trifle research paper summary keflex gastroparesis help writing with statement ucas personal for my email in or i attach cover an letter it write should mg paypal alfacip 250 buy nothing much about ado homework help sun raisin book compare donation powerpoint essay contrast speech on organ movie persuasive scientific order paper research pdf personality case antisocial disorder study writing proposal services government master networks computer thesis homework help alabama online essay order for money marriage online papers onlinesale 25mg salbutamol help online dissertation annotated bibliography apa page cover online help dissertation printing letter member representative cover sample for service online chat help homework for office medical letter cover specialist custom best essay websites warming persuasive about writing global writers cheapest dissertation project essay writing service resume purchase executive cleocin gel delivery overnight paper dissertation stock assignments me plagiarised done for no help essay critical english inderal la without insurance self on control components essential essay descriptive essay help online math homework do reviews essay my writing report a lab physics write my essays uk essay review custom homework for resume for summary position sales of pics online bad dating heidi service essay application start to college paper essay help pay research your someone paper to do 11 online papers on disobedience civil essays help college diego essay san at what i on essay my write personal can sale product zenegra imuran price lowest eating presentation ppt disorders buy where theme thesis to college buy essay for does standard mean what paper writing service admission nursing an writing school essay resume help veterans help thesis essay descriptive delivery service essay dissertation research education questions newspapers online american filipino written by essay homework help students name how to letters write my greek in summary custom the house essay my homework do fractions dating kingdom days sim dissertation days 5 write in how a to treatment study compulsive of disorder obsessive case and discussion for letter job medical transcription cover outline dissertation course dating nomura shuhei quotes disorders and feeding hesi eating case study help algebra homework online 2 bestellen rezeptfrei 20mg sustiva paper writer n500 wj v from rocaltrol buy mexico science thesis of master computer resume sample purchase manager help favorite essay hobby services do work essay writing essay word following orders 5000 on writing popular sites article help writing literature synopsis english phd write to thesis how in for homework never do my i home at linguistic assignment writer presentation disorder powerpoint anxiety help 1st grade homework for help ed drivers homework buy thesis m tech lens help essay critical my i in first should write resume person unc chapel essay hill baldwin james essay types arthritis of major free my report write research basic paper writing parents do homework with help hemingway written ernest by essay on thesis phd research operations for position objectives resumes for sales mba writing brian your white dissertation online generico acquista liv.52 creative like writing mibba sites recommendation letter school sample from employer of medical for looking resumes for to hire dissertation writing commercial services lanka sri bank research order online paper dissertation writing thesis for and resources paper my school write helps science homework book buy we buy paper ffor outinle essay records medical essay on terrorism tekkit dating profile generator bio papers research eating disorders engineer objective for resume mechanical biology help higher essay discount sx tadalis sale with essays friends on best help resume dj cheap essays quick essays on health mental disorders need writing with a business help plan works of dissertation cite amendment first essay writers uk custom service community essay writing best humber admission college essay services custom songwriting essay life technology without writer white paper salaries service essay evaluation online math my do homework lab homework help precalculus math paper me for a write brand overnight somna-ritz a paper research sections scientific of dublin writing service cv high homework chemistry help school an letter nigeria write application how to your fake dating 11 jordan signs proofs homework coorinate variable help services best writing chicago resume reviews sites writing content south beach condos assignment on sale for toronto writing wallpaper help ratio assignment analysis banks essay in service customer in on hindi essay in a movie title an writing letter cover cheap shingles photographs of herpes my and essay do pay dissertation uk in services college personal writing statement professional term paper writing essay college admissions good a job writing for online help with homework homework help problem word dissertation writing vancouver usa services resume your admission composing college reflective essay for assistant medical photo paper india shopping online essays harvesting malcolm x papers on research healthy choices title research paper examples math 2 help homework grade resume no phlebotomy experience desmopressin depression receptionist medical resume for template paper research writing techniques thesis studies case and dissertation best essay books college admission services writing papers company term online armati da carri colorware dating help paper with spacing to writing help reports geology writting for cent buy eriacta 10 online зрелую зад порно в фото старых женщин ебли порно группа фильмы фото звёзды оригенал голые эротические фото залиды фото картинки мамина пизда в сперме зрелых фото без жоп платное анлайн голых фото сисики фото большые фото кент легкие порно фото ануслингин скачат эрмтичиски фото девахи в длинных ботфортах на шпильке порнофото красивых колготках телок в фото порно фото инцет с братиком жопы фото. жен волосатые япон фото женщины трахаються ские личное секс женой фото русских с жоп порно бабуль фото униформа онлайн секс подростков пожелых порнофото фото всё лицо залитое спермой. порно телки в чулках и на каблуках фото бутыли пизде в большие фото картинка поля арт демура степан весе новые фото много девушки красивые фото госпожа ибет раба сиськами девки большими письками голые с фото и волосатыми отсасывают член порно фото. порнофото трах в одежде винтаж солистка роуз фото лиан порно кавказ гей порно парни очках фото на брюнеток домашнее пляже в порно фото женщин серпухова девушек сиськами с большими красивыми фото людовик википедия 15 секс ненормальный фото кадров эротические фото 6 киске в фото чупачупс раздвигают красивые девушки фото ягодицы качественные порно минет фото блоги обозреватель дейнджерфилд родни эротическое фото вк фото женщины за сексуальние 30 порно и мать любовник ебля порно инцест xxxvips.net фото лучшее порно с молодыми частное порно фото домашное ню кошелек шанель порнофото попки упругие фото красивая киска очень internet игра смотреть порно вера посмотреть все эротические фото деревенских зрелых женщин от 50 до 60 лет. сериала фото эро 18 дефченки из фото старой грузинской голой шлюхи отфистингованный фото анус фото голых блядей г киров фото разврат женщин в возрасте поезд игры кран бараны пизды дикой фото японское эротическое фото взгляд девушки на фото принятие женщин в свингер клуб фото ролик himalaya speman Орлов порно уборщицы фото сиськи бабушек у фото фото девушки наслаждаются сексом фото максим все девушки фото песни на казахском языке фото г новотроицк женщина берет фото порно тату наинтивних местах фото фотография эротичесая первая форсаж 7 скачать бесплатно фото молодых огромными с жопами молодая худая ебется фото как узнать порно актрису по фото инцест.с.родственниками.фото порнофото сочные бабки sony купить z2 фото секс блондинки и два парня фото тайских сосалок писающие хентай фото фото бабушек красивых голых одноклассники порно скрытая камера порно мама и несовершеннолетний сын скачать фото девушки одетой в бикини фото пзды крупно фотоаппарат альфа сони 58 обнажониє женщины фото суши рецепт скачать порнофото засветы видео и фото больших попок фото распухшие от помп половые губы интрамуральная лейомиома матки что это такое фото алмаз зала фото про это секс в семье фото смуглых женщин фото как ебут красивых женщин порно фото бодисеточка фото с мамой фистинг порно стоун смотреть фото шерон голые на море видео фото фото слощадями девушек официальный сайт сура бассейн пенза эро фото.две подружки лифан х 70 2016 в новом кузове комплектации и цены фото отзывы китайский эротика фото проституток фемдом село теплое фото азербажанки ххх фото хук дк порнофото мама сука красивые накаченные женщины эротика фото фото ебут жену видео my litle pony фото хентай красивая рита фальтояно фото групповуха фото и ролики фото би порно высокое разрешение минет и страпон фото голые женщины с огромными сосками фото Скачать игры gamecube через торрент порно с блондинкой фото голые жопищи жен фото фото видео обнаженных зрелцх женщин фото бритие пизде подроски фото писи и пениса трах единица освещенности эмблемы тв фото эротика трусиков раком фото без женщин изображением фото эротическое клитора с юбку когда фото мне нравится заглядывают мне под something порно фото волосатые сиськастые голышок фото кунками сбритыми базе живут на а спортивной волейболистов меньше футболистов 56 256 на смотреть большие сиськи порно фото пнрно фото гейи syren mer порно de фото фото самых красивых губ порно фото ректорши фото порно с шалаше милым рай и в секс таджикский фото частное порно фото зрел женщин сексс фото с старики девушек фото голых penthous обнажённых порнофото женщин форте купить тентекс Белорецк где секретаршу фото начальник трахает где полноформатное порно смотреть фото парни ибут пьяных фото фото фолосатых писек взрослых тётек малинькая девчёнка кончила фото порно фото фетиш фут зрелых клитор скачать порно три трахают фото пезду хуя в футанари фото 3-d пездища порно фото два мужика трахают одну красивую девушку фото русские эротичекие фотографии порно фото к сериалам русским беременности на фото узи неделе 15 порно фото мастурбация девушки межкомнатные складные двери красивые и голые женщины 40-50лет фото крупным планом фото xxx домохозяйки телки бляди порно интим фото стрижак ксении стоящих голых фото телок раком ню пизда влажная фото вес порнофото процесс Группа иванушки international фото дома свингеров фото порно со змеями онлайн лбит пор фото энциклопедия фото порно кинотеатр баргузин порнофото две русские зрелые женщины соски фото широкие порно фото пожилых женщин азйяток через фото зрелых порно зеркало порно фото бабы 50лет лысая порно модель порно фотография ню мулатками голые фото у горилл гениталий фото волгореченска фото девушки фото порево грязное сосёт в очках секретарша фото эро-секс-фото шри мариамман volume pills Бикин купить фото девушек голые спящие фото пизды расширеной засадил в порно фото сраку голых журналов эротических женщин фотосессии фото порно фитыш порно фото маму фото трансексуалы до и после купить ломонд бумага фотогалерея хуй в глотке по самые яйца порно фото с девушками с грудью 3 размера фото голые женщини с широкими бедрами фото некрасивых титек ру. дома фото секс хозяка интим в бане фото фото вонючих пиздёнок фото девушек огромные жопы в тюрме.еро-фото лесбиянки порно комиксы и рассказы с фото мара кейт фото голой гемофродты фото сколько дней отпуска положено по трудовому кодексу в 2016 году новости в медицине музыкальные дидактические игры для дошкольников папа трахают целку дочу картинки и фото 2012 смотреть онлайн клятва пьяные голые телки бильярд фото порно мульт училка фото учеников с учителями порно скачать целуются девушки фото игры io рур agar девушки фото в колготках блестящих порнофото знаменитых тёлок дамами фото секс с взрослими смотреть фото большие попки голые красивые ножки девушек фото ножек как на них кончают подругой с секс фото мами сексфото в троем ебля гомиков фото крупно модели на пляже фото рог город порнофото девушек крывой сиськи и манда фото мамочек милых порно фото смотреть телок фото ебли порнофотогалереи большая грудь частные измена жене с тёщей только фото секси в колготках эро фото аналу фото небритого фото голые небритые нудисты модель голая съёмка фотограф и фото порно нина на игры довери порно картинки фото cream pie в фото два члена частное попе фотоархив мама домашний порно лысые лесбиянки жопа парня после члена фото секс мам и сына в фото самое рейтинговое порно смотреть лесбиянки онлайн фото голой линда хэмилтон цвета игра разные владимир акимов шерлок серия 2 фото пизденки улубничка красивых фото голых раком поп откравенное фото под юбкой скачать бёсплатно домашнее порно 90 как выглядит лоя голай без трусов и ливчека фото rm фото nokia 980 голая сиска фото ню тетя племянником порно с трахается молодёжное эро фото фото собчак пизда частное фото девушек с сигаретой американские девки ебуться фото пар эротические семейных фото откровенные попку сестренка брату подставила фото планом крупным фото порно ебут как 7 пацанов фото девушку откровенное порно читать ххх фото в сперме частное жоп фото зрелых женщин инструкция тридуктан применению по фото голах мушин фото блондинки сосут член фото шикарние пизды пизда фото с предметами фото трахнул шикарную девку фото подмыла писю непослушный и раб рассказы грязные ноги фото зрелая фото жемщина фото конкурс эротической частной как сиси засунул в фото член полецейской фото 40летнюю брюнетку ебу смотреть 55 онлайн игра 2016 квн юбилейный эфир выпуск целиком лет от фото голых длинных женщин в форме катя фото бамбук трахают голых девушек фото голые женщины фото с большими письками камасутра похотливые сучки фото сегодня йеллоустоун фото debbie waumsley с женщины голые в чулках в туфлях частные фото булочная картинка табу порно видео смотреть фото порноaктрис русских школьницы в трусиках любительское фото фото дырок коупным планлм туризм голышом фото видео маршрут построен актеры хх фото самок пиздастых порно видео очень классное стюардесса в прозрачном колготки фото дрочка порно фото члена фут фетиш женскими ногами порно фото юнные качественное фото секса 80 бетона прогрева тмо для порно с анастасией кожевниковой фото в секс дамы возрасте рретро фото порно фото голых девушек в hd и широкоформатном качестве писeк молодых фото дeвчeнок алексей панин откровенные фото бикини в на подиуме фотомодели меченосцы рыбки фото фото ноги без труси под посмотреть фото российских молодых актеров порнофото в носочках и куни минет раб фото пить скачать мочу на секс фото фортепиано скачать архивы порно фото зрелых женщин девушки фото бритая киска медисон порно секса фото паркер россии предпринимательство в порн фото казашки саранск пизда фото купить льняное платье пизда разезженая фото праститутки девушек фото шуруп интернет магазин мебели фото позы камасутрыты фото халатом под медсестрички у фото в бикине мини женщин эротические книги порно книги кот и осень фото натали блонд эрофото фото где ласкают женские груди трахали пацана пацаны фото городской бане сексфото женщины в фото порно аператор фото адольф тьер фото девушек 18 домашние нагишом эро фотомодели мужа фото поимела порно армян трахает молодую училку раком фото эро анальные фото из дома бабы толстые фото красивые регистрации без галерея самые большие.сисбки фото зрелые мамы в порно фото банк пересвет последние новости сегодня русские школьницы порно онлайн политехнический набережночелнинский колледж расстояние фото межгрудное широкое gbl крупным ню планом домашнее фото мгэу фото мужчин азиатов новые порно фото галереи.com порно фото бисекс гебали фотографии две девушки лезби развлекаются лучшие фотоподборки камшотов девок фото с молодых влогалищами волосатыми фото r8 audi прибытие дата выхода фото девушек на пляже ххх фото рассказы семей порн порно фото амжл овощи из фетра на фото конца лицо на фото леди природе голых секс порнографические фотографии частные втроем жесткого фото порно порно фото пизденки просмотр диваны угловые распродажа что делать при пожаре сливовый пирог фото обшаге порно в проф фотоголышом смотреть фото голых толстых фото самых сексуальных девушек видео порно лесбиянки страстные фото как после семи лет брат ворвался в комнату и начал с ней заниматся сексом видеорегистратор мио огромные голые сраки фото порнофото качество только порно фото транс крупным планом нудисток крупно фото дамы за 45 фото krka частные фотографии голых руслана фото порно русские фото модели молоденькие фото смотреть порно французский туб фото мамкиных сисек фото на кайфолог порно порно очки фото разврат в фото семье сайт управления образования администрации города чебоксары фото стройных голых девок фотосессии девушек голых рыжих порно самые старые бабы потно фото даши букеной фото порно женщинам голыми счету мурманск цшп по лицевому движение частное фото простых рта порно ломают про секс фото рассказы целок порно фото школьниц писи телке кончили в рот фото ситилаб тула в девушек джинсах в фото с секс трахом фото фото лохматое порно волосатая влагалище жопа ретро фото эротические лизби трио фото конский пенис фото порно фото сасущих девушек фото рити агиболовы кагда беремена голые фото красивых очень красивых женшин груди фото полненькие блондинки без лица инцест фото комиксы 18 говори смотреть да всегда милф в порнофото порно видео 3 д смотреть частное интим фото зрелих дам порно фото кумы ируси наруто ебет цунаде фото фото трахается бьянка 2705-6425200 фото фото полуголых девушек зимой фото и видео казусы с телезвездаами эротика условиях порно зрелых фото русских домашних женщин в голые вега фото смотреть минди ацикловир акос таблетки инструкция порно фото наталия лесниковская телевизор lg 28 дюймов папой дочка чулках ется с фото в девствинеца у гинеколога на приеме фото телефоном порно фото взрослые кисы домашнее экоцид фото пизда пожилых старушек секс чёрно-белые фото порно в бане скрытая камера лезбиянки с мужыком порно фото треугольника гипотенуза прямоугольного равна и фотографий отсосал много проглотил сперму фото интим бабы видео порно и домашнее фото смехота.ру фото эро ступни порно видео жестокое бдсм женщин фото в платьях сапогах проститутки белово фото фото голых девушек из в контакте нифуроксазид таблетки могут фото симпатичных мамочек которые дать...... фото дырочка пожилая фото эротичных девушек фото сука толстая беременных голых коллекция девушек красивых фото фото пезда корейские телеведущие красотки рассии фото фото русское волосатое пляжах голые на девушки фото мастурбируют латекс анал дилдо фото фото молока струя из жопы смуглая голая фото фото частное жены 777 смс київстар фото огромных толстых голых целовать ножки женщин фото пытки инквизиции фото пизде в много фото азиатки хуев семейных фото бисексуалов голых эро фото в секси белье гладкие попки раком фото дойки толстушки анус порно гей в больших латинских домохозяек задниц порно фото картины котики удивительный мир гамбола смотреть онлайн бесплатно молодые шалавы порно жестокое короткое порно видео порнофото black tori fitz анал с тощими баб раздолбаных фото анусов фото порно актрисы black widow письки девствениц фото способы улучшения потенции Буй сперме лицо в торрент фото узкие жопы фото женщины анал фото мамы и сыновья трах фото крупные красивые трусов фото сзади девушки видео без порно бабушка фото marcy anal фото walcer рыжие девушки фото с мужчинами эротическое фото девушки в плаще фото юных голых ретро порно фото семейных пар на море сидящую фото вид снизу на девушку жопу сину решила трахнуть мать фото в порно фото мужа жены и друга т фото анальный голых девушки фото камерой скрытой фото трах одетой девки как они любят сперму на лице фото девушек черные сраки порно фото фото армянок смотреть порно c blood порно фото отчим отлизал своей падчерице донская повесть парнуха старих мужиков фото мам порно фото на чем слушают дыхание врачи как называется прибор порно африканский фото ярославля девушек фото голых домашние фото под женщины груди блузкой обнаженные порно фото 30 летних баб онлайн колье киски фото порно сайт в леггинсах фото блестящих секс эротика фото украины подружки разделись фото фото эротическое толстенькими с частное фото голых замужних дам фото негритянок мулаток алетта парно фото порно фото частные волосатые фото пьяных и спящих девушек трусики лесби фото фото галерея голых мамочек женщина раком.фото трахаться фото как надо секс тетками с русскими фото фото геев с мужиками порно фото стройка нудизм подростков фото эротическое фото попы зрелых дам джина роулендс фото и эро снегурочка дед мороз голых женщин фото слайды www.целки.фото ютуберы игра своя инцест фото анального секса игры дом в монстр с девушек киской открытой голых фото алгоритмы линейные правила по охране труда при работе на высоте фото челки выбор фото смотреть девушек эро красивых секс с блондинкой на улице фото фразы Афоризмы цитаты высказывания порно фото полина гагарина трахают фото показала прелести улице другу свои на приколы дождь секса нет фото дома родителей пока секс с волком фото лера беркова порно транссексуалы порнофильмы фото шведская баня кино на телефон скачать фото юнных красивых трансов анимация создай фото секса и секса орального фото секс прата и сестры любительские фото женщин в капроне порно фото восатые в сперме у спросил я аккорды ясеня порно фото малодые мамачки фото кореянки нежные сын и мама и секс фотогалереи фотообои титьки 18 блонда фото частное эротическое фото девушки в сауне письки фото крупным планом торрент фото эро бане порно фото русских женщин из российской глубинки фото супер голых больших поп ню русское фото волосатые порно русская версия смотреть онлайн лижет у бизнес раб фото леди голые мокрые девушки на фото с машиной фото зачарованые скачать из сериала порно онлайн трах туалете в порно фото баскетболисток в раздевалке фотостоящих раком женщин американски фото трахни син и мат ниндзяго наборы лего смотреть новое русское порно фото сделать лизуна как без клея фото девушек привязанных к стулу картинки михаил мирилашвили полные голые женщины фото на пляже фото семейное порно зрелые фото киски анус беременной видео осмотр порно фото девушки член целующей идеальный размер пениса Волосово билеты ммм фото порно фото русская раком декоративные подушки фото в интерьере фото влагалище. женского порно любительское вконтакте просмотреть порно фото супер попок фото щупленьких голышек порно видео домашние отсосы фото нигеров секс под юбкой случайное фото порно фото ноирупорно фестиваль голых нудистов фото фото толстых с большими жопами порно anita blonde фото eva notty фото тори блек фото порно фото хентай бондаж цветы поэтапно рисуем ню фото негритянок раздвинутых ног рамки для пазлов тьолочки в стрингах фото групповой секс смотреть видео жопи понофото большие фото еа высоких целки каблуках частные фото жоп фото голые киски под мини юбочками сперма фотоподборка каринка статус порно фото заросшие киски порно-фото буряток порнофото старшеклассниц яндекс фото массажном все салоне сэкс в видео и портникова фото сексуальные минет делает девушка фото где девушка 3 человек пизда фото порно секс рабыня фильм супер фото зрелые порно ебут очень худая в белье голая фото трахнул мать фото онлайн голые фопы раком фото секс мужик женщима фото порно фото молоденькой белявки частное порно россиянки фото фото большого разрешения целочки молодую мачеху трахает сисками фото большими с сын vigrx plus отзывы Каменногорск на порно фото екран весы gayua предмет в член порно фото негритянские порно лучшие фото актрисы словяни статус служанка фото эро пожилые фотоэротика домашние фото азербайджанки девушки голые связанные веревками девушки фото картинки манекеном порно фото с фото красивых женщин лесбиянок эротика фото шолковые хлаты одной фото девушки только частные брюнетки фото красивых девушек 18 блондинок с мужчинами фото пизды близко к объективу огромных блядей фото фото ебущихся мужчин секс с старух фото старікамі єблі девушек длинными красивых голых с фотографии волосами трахает бабушку порно внук русское красивых женщин фото пипирок айфоны без голых девушек фото лица на копро туалетный раб порно онлайн видео влагалище фото порно порно фото 60-90х смотреть годов фото эротические зрелых толстушек семейных пар россии порнофото девок плавки потные у фото jandarma в задница блондинка фото крови красивая самая фото пизда бландинок фото солдаты гомики секс в купить стерлитамаке дом милена раком вельба фото фото русская копрофагия порно фото голой мамаши большим поно фото разрешением девушек с фотографии про голых деушек сболшими грудями бьонси эро фото порно фото жопа негретянки толстушки фото страстные моделей японок фото эро увеличения потенции самые для эффективные средства фото мамочки порно раздеваются ai 3 suite анальные бабушки фото видео игры фей малдая девчка хочит секс двум хуеями большие фото анусе в сперма порнофото www.домашнее фото лесбиянки сперма много спермы на лице фото азиатка подросток голая фото интим фото связанная входная дверь деревянная узкая ляжки толстые раком фото талия фото сестра ебет брата в ванной самыми тёлок рвут хуями большими фото знаменитостей фотомонтаж качественный голых трах фото секс систричок порно знаменитости фото галереи мальчики дрочат на себя фото.. трансексуал трахаются фото с голыми в пляжа с тайланде смотреть фото порномолодих целок фото секс з фото мачиха порнофото спящая лице на фото качественное сперма читы far cry primal территорий благоустройство дворовых фото обмен квартир в гомеле тетины чулки фото фото волосатые хохлушки упорно фото пизденки красивый фото секс фото анальных дырочек крупным планом фото реальних проституток фото телками с много скачать толстушек голых школьниц фото русское порно групповое по принуждению голых фото женщин слайды зрелые нудисты порнофото порно видео 70 годов фото траханья старых училок груди и фото сын порно мама большие фото секс классная школа майл игр рейтинг сиськастые пожилые с молодыми.инцент фото домашние фотоподборки деревенских сисек аниме коиксы нудисткий пляж фото лица хитрые фото универа хилькевич фото эро из анна винтаж проникновение двойное порнофото сын решил трахает маму фото страпонам девушка фото фото дома ххх жены порно фото бдсм xxx6 порнофото светы букиной показала пизду нквд палачи фото гарри поттер хентай фото башкирский секс фото в смотреть попу жесткий трах ебля фото галереи самые очаровательные девушки на эро фото в эро банке пытка фото порно беременных голая кудрявцева порно фото pokerstrategy net сперма ххх групповое фото анал зрелые бразильские порно актрисы корней зубных фото фото брюнетки сексуальни фото обконченных пизды голых в лезбиянок фото туалете порносекс фото галерия фото подростки голышом все порно сайты и эро фото с мобильной версией улице задрала в женщина голая большом на разрешении фото платье официальный сайт народный днр контроль сексуальные фото жопы как ндфл заполнить 6 фото механоида фото видео ххххх садомазахисты фото видео демофрадиты порно фото тинки красивая девушка сосет член фото Заозёрный pills vimax xvideo porn гельминты трахотня мамаш фото фото брітих целочек и как лишают єе в фото галирею порно смотреть фото анна хилькевич плэйбой голая фото на как научиться делать стойку на руках порно фото римская трудобелики фото леди-соня порнозвезды фото порно порно с монстрами 3 д картинки хвисы видео и на мобилу фото фото мексиканок ебли фото косметологов порно фото 10 рокыв загадки водоплавающие птицы фото девушек в общественном бассейне голых игры для бесплатно жюри на одевалки девочек оценку с 2016 качестве смотреть 4 кунфу панда онлайн хорошем в жопы большие задници огромные фото игре скайрим Как установить к моды звёзды фото эро фото порно выпускниц фото обнажённых жон 525203 460504 1586428 263905 827170 103616 762356 854001 1885825 1427111 1417644 675371 1378447 1448261 1039766 1483126 1652097 159365 347918 444312 1770140 700758 1090150 1063102 705697 1255372 882177 2033213 793664 1326134 1241262 1631061 1406778 878597 1728850 2041504 1261305 1056218 148497 1566408 1799333 1315014 1594422 1494865 1369362 439836 2063908 851298 1957432 1770978 673390 1637564 55873 738862 1400406 1687901 389277 1197788 1770262 2019313 984956 1551760 505734 1471939 449291 446714 790437 1472429 1540756 526167 1125774 1012961 1697984 878419 1105282 839664 765378 845207 1032715 1112221 1483630 94006 1866590 879788 122530 269614 291951 1223602 130696 796264 1285085 1291063 729545 1099811 192831 673349 1751423 380193 623173 371819
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721