Удосконалення біржового обігу як ключовий елемент ефективної інфраструктури ринку сільськогосподарської продукції

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядаються організаційно-правові засади активізації діяльності аграрних бірж та розроблено практичні рекомендації щодо стимулювання розвитку строкового ринку сільськогосподарської продукції.

У підвищенні ефективності ринку продукції сільськогосподарського виробництва особливе навантаження несе інфраструктурна складова. Ринкова інфраструктура безпосередньо забезпечує обмінні процеси і має своє основне функціональне призначення: не застосування встановлених за межами обмінних процесів цін, а виявлення, генерацію ринкових цін – як цін реального попиту та реальної пропозиції. Крім того, в ряді випадків ринкова інфраструктура виконує також функції концентрації попиту та регламентації товарних потоків. Це стосується такого її елемента, як біржі.

Формування ефективної біржової торгівлі має принципове значення для підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції. Це дасть можливість знизити, так звану посередницьку маржу і, як наслідок, ціни на сільськогосподарську продукцію. По суті, з другорядного фактору біржова торгівля перетворюється на системоутворюючий елемент, навколо якого відповідним чином формуються інші елементи.. Якщо в цій тезі є перебільшення, то воно не дуже велике, але поза всяким сумнівом системоутворююча роль біржової торгівлі є одною з передумов ефективної організації сільськогосподарського ринку.

Розробці теоретичних питань формування організованого біржового ринку, удосконалення його державного регулювання присвячені праці вітчизняних учених, зокрема, Гайдуцького П., Карича Д., Коваленка Ю., Мостового П., Саблука П., Снохацької О., Худолій Л., Шпичака О., Юрчишина В. та ін. Проте окремі сторони цієї означеної проблеми не вирішені, і є можливості поглибленого їх дослідження. Зокрема, дискусійними залишаються ступінь та характер державного втручання в діяльність аграрних бірж, принципи раціональної побудови та механізмів ефективного функціонування строкового ринку сільськогосподарської продукції.

Проблема формування ефективного біржового обігу продукції сільськогосподарського виробництва складна і багатоаспектна. Її всебічне вивчення вимагає об’єднання зусиль спеціалістів галузі мікро- та макроекономіки, маркетингу, державного регулювання та управління економіки. Тому автор не претендує на вичерпний аналіз всіх питань, що пов’язані із діяльністю аграрних бірж. Основна мета проведеного дослідження полягає в удосконаленні організаційно-правових засад діяльності бірж та розробці практичних рекомендацій щодо стимулювання розвитку строкового ринку сільськогосподарської продукції.

З огляду на фундаментальне значення біржової торгівлі, перебіг трансформаційних процесів у даній сфері на перший погляд видається позитивним. Після лібералізації цін новою реалією для сільськогосподарських товаровиробників було виникнення поряд з державними заготівельними організаціями величезної кількості торгових посередників, які пропонували свої послуги по реалізації виробленої ними продукції. Особливо показовим у цьому аспекті є “біржовий бум” 1991 – 1992 рр. За кількістю бірж Україна випередила весь західний світ і ще й досі тут народжуються нові структури цього типу. У світі функціонує близько 50 товарних та 250 фондових бірж, у той час як в Україні на початок 1998 року було зареєстровано 103 біржі.

Аграрні біржі охоплюють всі регіони України і в змозі “пропустити” весь обсяг виробленої в країні сільськогосподарської продукції та продовольства, а не ті 10 %, яких вважається достатньо для виявлення ринкових цін. Однак результатом діяльності багатьох бірж є те, що покупці та продавці починають домовлятися між собою про поставки продукції після того, як організатори торгів покидають залу.

Таким чином, незважаючи на розмаїття та чисельність торгових посередників, ефективної інфраструктури ринку сільськогосподарської продукції не створено. До такого висновку дійшли не лише учасники ринку, але й зарубіжні консультаційні фірми, зокрема “Кемонікс Інтернешнл”, яка з 1996 року працювала в Україні над проектом USAID “Українська аграрна біржа” за фінансової підтримки Міжнародного валютного фонду. Крім того, даний висновок підтверджують наші власні дослідження, а саме поведінковий та функціональний аналіз діяльності підприємств, що обслуговують обмінні операції на сільськогосподарському ринку в Рівненській області.

Ретроспективний аналіз дозволяє виявити багато причин такого становища. Одною з них, на наш погляд, слід вважати відсутність цілісної політики держави щодо розбудови інфраструктурної складової ринку сільськогосподарської продукції, зокрема її біржового обігу. Ставлення держави до вирішення означених проблем можна прослідкувати за низкою прийнятих нормативних актів. Ще в 1991 році було прийнято і введено в дію Закон України “Про товарну біржу”, в 1992-му – “Про біржі та біржову діяльність”. У січні 1995 року вийшов Указ Президента України “Про реформування аграрних відносин”. Уряд прийняв постанови “Про заходи щодо розвитку ринку сільськогосподарської продукції” та “Про прискорення організації біржового ринку”. Держава законодавчо визнала такі принципи діяльності бірж, як громадська корисність, гласність та відкритість торгів, гарантія прав учасників біржової торгівлі тощо.

Позитивним наслідком даних реформ було те, що вперше в Україні запрацював хоч і недосконалий, але визнаний у всьому світі механізм творення ринкової ціни на сільськогосподарську продукцію. Українська аграрна біржа (УАБ) працювала з основними сільськогосподарськими сировинними товарами, проте в її діяльності переважали угоди на зерно. Ціни, що сформувалися під час торгів, визнала держава, більше того, за ними вона здійснювала закупівлі до власних резервів. Уперше всі учасники сільськогосподарського виробництва почали цікавитися інформацією з УАБ, яка розміщувалася в засобах масової інформації. Уперше було визначено орієнтир – ціну зерна з негайною поставкою, що є базовою для будь-якої угоди.

На ці позитивні зміни негайно відреагували контрагенти ринку. Із січня по жовтень 1995 року на аукціонних торгах Мінсільпроду та Української аграрної біржі було продано 3 млн. тонн зернових. При цьому ціни постійно зростали і майже досягли світового рівня. Проте за такий же період наступного року цей показник знизився в п’ять разів. Причому в угодах переважав спот, тобто продаж реального товару. Ліквідність пропозиції залишалася низькою, що й призвело до згортання біржової торгівлі.

З метою вдосконалення товарообмінних операцій та активізації біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією у 1999 – 2003рр. було прийнято ще цілу низку нормативних актів. Серед них слід назвати Укази Президента “Про заходи щодо забезпечення формування та функціонування аграрного ринку” (№ 767 від 6.06.2000 р.) та “Про заходи щодо розвитку продовольчого ринку та сприяння експорту сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів”, постанови Кабінету Міністрів “Про активізацію діяльності біржового ринку продукції агропромислового комплексу та необхідних для його потреб матеріально-технічних ресурсів” (№ 1928 від 19.10.1999 р.) та “Про нові підходи до забезпечення сільськогосподарських товаровиробників матеріально-технічними ресурсами “ (№ 50 від 17.01.2000 р.), “Про деякі питання державного регулювання виробництва і реалізації цукру” (№ 868 від 2.06.2000 р.).

Згідно з цими актами, важливим завданням державної політики є розбудова інфраструктури аграрного ринку. Попри правильність поставленої мети, перелічені документи мають не надто великі шанси на те, аби сприяти її досягненню. Серед перешкод на цьому шляху, на нашу думку, варто виділити декларативність законодавства та його не комплексність. Ухвалені нормативні акти проголошують ринкову за суттю мету, але не завжди пропонують механізм для її досягнення. За приклад може слугувати запровадження заставних операцій на зерно. Ми вважаємо, що впровадження даних заходів було своєчасним і саме завдяки їм вдалося значно підвищити внутрішні ціни на зерно. Проте механізм заставних цін потребує вдосконалення.

По-перше, на державному рівні необхідно визначити контрагента, який би виконував функції інтервенційного фонду. На нашу думку, державним агентом з проведення закупок та реалізації зерна в інтервенційних цілях могли б бути ДАК “Хліб України” або Держкомрезерв. Для цього одному з них потрібно надати певний статус і змінити його функції. Для прикладу наведемо окремі дані про діяльність названих структур у 2001 році. За ІІ півріччя 2001 року ДАК “Хліб України” закупив 1,94 млн. тонн зерна, а Держкомрезерв за цей же період – 0,38 млн. тонн, всього близько 13,6 відсотка пропозиції зернових урожаю 2001 р. (майже 17 млн. т). Оскільки зерно вилучалось із внутрішнього ринку, то це сприяло підвищенню цін на нього. Однак, державні агенти закупляли зерно за біржовими цінами, які були вищими від заставних. Звідси можна зробити висновок, що функції інтервенційного фонду жоден з них не виконував.

По-друге, для того щоб механізм заставних діяв ефективно, його необхідно доповнити ефективним кредитуванням. За даними ДАК “Хліб України” в 2001 році в заставу надійшло близько 1 тис. тонн зерна. З одного боку, така ситуація пояснюється необхідністю проведення термінових розрахунків за отримані сільськогосподарськими товаровиробниками грошові та товарні кредити, що були надані під майбутній урожай. З іншого боку, гостродиспусійним залишається питання про те, хто має сплачувати послуги за користування кредитом при заставних закупках зерна. Слід зазначити, що в США їх сплачує товаровиробник, але там плата за кредит становить 5-7% річних. У нас навіть при пільгах, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2000р. №1141, відсотки за кредит будуть в 3-4 рази більшим, ніж для фермерів США. Отже, за таких умов постає питання про компенсацію відсотків за кредит при заставній торгівлі державою.

Заставна торгівля зерном не набула домінуючої ціноутворюючої ролі саме через недосконалість механізму її здійснення. Це змусило Уряд до посилення адміністративного контролю за реалізацією сільськогосподарської продукції. Так, для надання більшої прозорості торгівлі зерном, значна частина якого попадала в руки монополізованих підприємницьких структур як погашення грошових та товарних кредитів наданих аграрному сектору, було запроваджено заборону його експорту в тому разі, якщо контракт укладено не на біржі (Указ Президента України “Про невідкладні заходи щодо стимулювання виробництва та розвитку ринку зерна” № 832 від 29.06.2000р.). Ми розуміємо, що це був вимушений захід, але він прямо суперечить ринковим засадам, зокрема принципам вільної конкуренції. Ніде у світі продаж товару через біржу не є обов’язковим: біржа існує для того, аби спрощувати торговельні операції і надавати сторонам додаткові гарантії, зокрема щодо попередження ризику чи виявлення відповідності товару задекларованій якості тощо. Якщо українські біржі зможуть пропонувати такі гарантії за прийнятну винагороду, то контрагенти самі будуть зацікавлені в тому, щоб укласти угоди на біржі. Підтримка бірж адміністративними заходами веде до того, що вони неефективно виконують свої маркетингові функції.

Реформування біржової торгівлі повинно здійснюватися в двох напрямках. Головним змістом реформувань має бути зміна її функцій, а саме перехід від застосування до виявлення та генерації ринкових цін. На наш погляд, у першу чергу необхідна чітка вертикальна структуризація ринку сільськогосподарської продукції на ринок “спот”, тобто ринок реального товару і цін, та строковий ринок майбутнього товару та цін. Гуртові посередники, що діють на спотовому ринку, покликані виконувати функції концентрації попиту і пропозиції, регламентування та прогнозування торгових потоків та організації суворо регламентованого розпродажу сільськогосподарської продукції, сформованої у великі партії, надання покупцям та продавцям послуг шляхом здачі в оренду сховищ, холодильників, торгового кредиту, інформації про ринки і под. Найбільш поширеними організаційними формами названих посередників в розвинених країнах є торгові доми, оптові ринки, аукціони тощо.

Біржова торгівля покликана виконувати функції виявлення майбутніх цін та попередження фінансових ризиків. Без офіційно поширюваних та використовуваних бізнесом майбутніх сільськогосподарських цін розвиток сільського господарства та пов’язаних з ним галузей практично неможливий. Характерною ознакою діяльності вітчизняних аграрних бірж є наявність на них “не біржового” товару, переважання так званих спотових угод, у той час, як характер біржової діяльності в більшості країн зазнав докорінних змін.

Основним змістом біржових операцій стали не операції з наявним товаром, а хеджування та спекуляція, тобто операції з ф’ючерсними контрактами. Хеджування – надзвичайно складна і в той же час філігранна біржова операція, яка вимагає від учасників великого біржового досвіду, розвинутого комерційного передчуття, надійної та своєчасної інформації про майбутню кон’юнктуру ринку конкретного товару. При укладанні термінової, у тому числі і ф’ючерсної, угоди продавець та покупець вносить у вигляді завдатку невелику (5-10%) частину вартості контракту. Механізм хеджування передбачає виконання контракту, а також можливість його викупу.

Спекуляції на товарних біржах не відрізняються від спекуляцій цінними паперами на фондовій біржі. Спекулянт купує та продає ф’ючерсні контракти, не беручи на себе зобов’язань щодо поставки реального товару. Єдиною метою спекулянта при операціях з терміновими угодами є одержання позитивної різниці на ціні контракту при його продажу, порівняно з купівлею. Хеджер і спекулянт доповнюють один одного. Перший передає ризик, другий його приймає. Хеджування та спекулятивні операції сприяють підвищенню ліквідності біржового ринку, забезпечують найважливішу передумову його успішної роботи. Незмінний супутник високої ліквідності – зростання конкуренції, а це вже пряме сприяння ринковому ціноутворенню.

Отже, зміст біржових операцій дає підстави трактувати товарну біржу як фінансову установу, покликану визначати майбутні ринкові ціни на сільськогосподарську продукцію та проводити страхові операції для товаровиробників в покупців. Товарні ф’ючерси та опціони, як основні інструменти строкового ринку сільськогосподарської сировини, є цінні папери особливого типу. Саме тому їх обіг необхідно узаконити і на строковому ринку сировинних товарів, і на ринку цінних паперів. Неабияке значення в цьому аспекті матиме удосконалення чинного законодавства стосовно трактування статусу бірж як фінансових посередників, адже відповідно до Закону України “Про товарну біржу” вони визнані некомерційними організаціями. Не обумовлюються і не характеризуються чинним законодавством похідні цінні папери, зокрема форвардні та ф’ючерсні угоди тощо. Не менш важливим моментом є прийняття Цивільного та Господарського кодексів, де поряд з іншими будуть закріплені операції з похідними фінансовими інструментами, визначена відповідальність за їх невиконання, процедура судового оскарження та арбітражу.

Основним недоліком діяльності вітчизняних бірж є низька ліквідність пропозиції та високий ступінь невиконання угод. Наприклад, на Рівненщині діє дві товарні біржі. Обсяг укладених угод на них у 2001 році становив 18,5 млн. грн. при позиціях на продаж 10,8 млн.грн., тобто 41,6% угод було не виконано. Аналогічні тенденції тривають досі. Світовий досвід підтверджує, що із запровадженням специфічної процедури розрахунків (клірингу) ліквідність біржових угод сягає 100%. За спотовими операціями від продавця вимагається доставка товару на біржовий склад до торгів у залі, а від покупця – 100% передоплати. За ф’ючерсними та форвардними контрактами від обох сторін вимагаються відчутні депозитні внески у розмірі до 10-30% вартості товару, що підвищує гарантії виконання угоди. Всі ці внески надходять до розрахункових (клірингових) палат біржі.

До функцій клірингових палат належать: оформлення рахунків, розрахунки за завершеними операціями, збір та зберігання гарантійних внесків за строковими контрактами для відшкодування можливої різниці між початковою ціною і поточним котируванням, надання інформації про торговельні операції. Розрахункові палати не лише гарантують щоденну перевірку сальдування рахунків за всіма операціями до відкриття наступних торгів, але й забезпечують фінансову цілісність ринку. Саме діяльність клірингових палат сприяла швидкому розвиткові та ефективності ф’ючерсного ринку як одного із сегментів фінансового ринку.

На нашу думку, зволікання із впровадженням ефективного клірингу суттєво затримує розвиток Української аграрної біржі, а закріплення в ролі розрахункового центру за цією біржею будь-якого комерційного банку робить неможливим здійснення на ній ф’ючерсної та опціонної торгівлі. Це є невластиві для банку операції, а отже, він їх не зможе ефективно здійснювати. Інша причина такого становища – це відсутність законодавчого забезпечення. Як бачимо, проблема може бути вирішена за сприяння урядових структур.

Очевидно, є доцільним створення державного органу, до функцій якого має входити як сприяння розвиткові строкового ринку в Україні, так і контроль за його функціонуванням. Державні контрольні органи за діяльністю бірж існують майже в усіх розвинутих країнах. Головною метою їх існування є захист інтересів інвесторів, вироблення єдиних стандартів біржової торгівлі, розробка системи обміну ф’ючерсних угод за часом їх укладення, механізму взаємодії строкового та спотового ринків, попередження надмірної спекуляції та маніпуляції з цінами. Оскільки товарна біржа повинна відігравати в першу чергу роль фінансового посередника, а ринок строкових контрактів є різновид ринку цінних паперів, то дану роботу могла б очолити Комісія з цінних паперів та фондового ринку. Створення нової Державної комісії з ф’ючерсної торгівлі може зволікатися, тоді як розширення функцій вже наявного державного органу може значно прискорити розв’язання означених проблем.

Одним із стримуючих чинників розвитку строкового ринку сільськогосподарської продукції є відсутність кон’юнктурної інформації про рівень майбутніх цін, обсяги попиту та пропозиції. Головною умовою існування даного ринку є його “прозорість”, тобто наявність та доступність інформації для всіх суб’єктів ринку. Більше того, ефективність його функціонування значною мірою залежить від застосування нових інформаційних технологій, від наявності на ринку спеціальних аналітичних фірм, які оперативно збирають поточну кон’юнктурну інформацію, а також здійснюють фундаментальний та технічний аналіз ринку.

На зарубіжних товарних ф’ючерсних ринках, особливо на ринках сільськогосподарської сировини, спекулянти та хеджери приймають рішення щодо купівлі-продажу, спираючись на фундаментальні фактори, що, ймовірно, формують зміни цін. Вони звертаються до аналітиків-фундаменталістів, які після оцінки макроекономічних показників, зокрема протекціоністської політики уряду щодо сільськогосподарських товаровиробників та участі держави як агента ринку, особливу увагу звертають на тенденції зміни сезонних цін. Аналіз цих різноманітних чинників дозволяє визначити тип ринкової ситуації, тобто дефіцит чи надлишок загальної пропозиції. В умовах глобалізації економіки такий аналіз проводять із врахуванням ситуації на світовому ринку. Так, аналітики Світового банку сьогодні прогнозують колосальний дефіцит зерна та продовольства на кінець нинішнього десятиліття, що, безперечно, може викликати суттєве зростання цін на продукти харчування.

Для повнішого аналізу зміни цін поряд із фундаментальним використовується технічний аналіз. Він ґрунтується на припущенні, що ціни змінюються за стійкими часовими моделями. Прихильники цього виду аналізу переконані, що оскільки ринки складаються з людей, які, в свою чергу, не схильні швидко змінюватися, то їх дії на ринку за однакових обставин на ринку повторюються. Фундаментальні аналітики досліджують закономірності, що діятимуть у майбутньому, а погляд технічних аналітиків спрямований у минуле. Метою технічного аналізу є оцінка поточної динаміки цін, визначення конкретного тренду, прогноз терміну його дії та ймовірної амплітуди коливання ціни товару, виявлення моментів зламу тенденції, тобто так званих сигналів купівлі та продажу.

Як бачимо, обидва види аналізу передбачають збір різноманітної ринкової інформації. В Україні такі дані відстежують органи статистики, Міністерство аграрної політики і галузеві інститути Академії сільськогосподарських наук. Однак ці дані використовуються в основному для розв’язання питань закупівлі урядом стратегічних запасів продовольства. Крім того, система статистичної звітності побудована таким чином, що навіть про обсяги пропозиції сільськогосподарської продукції точної інформації немає. Не повністю у статистичних звітах враховуються обсяги виробництва у фермерських господарствах та в особистих селянських господарствах, імпорт у прикордонних областях тощо. На підставі офіційних статистичних даних, а також своїх власних досліджень, окремі аналітичні фірми, що вже з’явилися на українських теренах, обчислюють та публікують індексні показники стану вітчизняного сільськогосподарського ринку. Однак усі контрагенти ринку мало користуються послугами аналітичних фірм, оскільки одні з них не розуміють значення та необхідності таких прогнозів, інші – впевнені в недостовірності інформації.

Таким чином, одним із важливих чинників ефективності функціонування аграрного ринку, зокрема його біржової складової, є ступінь відлагодженості системи збору кон’юнктурної інформації та своєчасне постачання її споживачам. Створювана система інформаційно-аналітичного забезпечення суб’єктів ринку сільськогосподарської продукції повинна бути державною, базуватися на принципах оперативності та своєчасності, доступності та прозорості, стандартизації та достовірності. Очолити дану роботу, на нашу думку, повинно Міністерство аграрної політики, створивши в обласних та районних управліннях відділи по моніторингу цін та ринкової інформації. Налагодження такої системи не тільки дасть поштовх розвиткові фізичних елементів інфраструктури ринку, зокрема бірж та строкового ринку сільськогосподарської сировини, але й сприятиме розвитку здорових конкурентних відносин у галузі закупівель, збільшенню частки товаровиробників у ціні кінцевих продуктів харчування, зменшенню хаотичності руху товарів та посередницької маржі.

Отже, інфраструктурна складова справляє істотний вплив на ефективність ринку продукції сільськогосподарського виробництва. Це є генератор не лише цін по всій довжині маркетингового каналу, але й самих конкурентних відносин. Для її розвитку і підвищення ефективності функціонування, на нашу думку, необхідно здійснити такі заходи. У першу чергу, потребує удосконалення чинне законодавство щодо розбудови інфраструктури ринку, зокрема біржової торгівлі. Необхідна розробка чітких та прозорих механізмів втручання держави в обмінні процеси, відмова уряду від підтримки монополістів у галузі закупівель. По-друге, потрібно чітко визначити функції фізичних елементів ринкової інфраструктури, зокрема визначити державних агентів, які будуть здійснювати інтервенційні операції на сільськогосподарському ринку. З метою сприяння розвитку біржової торгівлі запровадити клірингові розрахунки, узаконити обіг строкових контрактів як цінних паперів особливого типу. По-третє, створити державну систему інформаційно-аналітичного забезпечення суб’єктів сільськогосподарського ринку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Закон України “Про товарну біржу” // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №10.
2. Закон України “Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції” // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №21.
3. Закон України “Про державне регулювання виробництва та реалізації цукру”// Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 32.
4. Указ Президента України “Про заходи щодо забезпечення формування та функціонування аграрного ринку”. 6 червня 2000р. // Офіційний вісник України. – 2000. – №23.- С.20-22.
5. Указ Президента України “Про невідкладні заходи щодо стимулювання виробництва та розвитку ринку зерна”. 29 червня 2000р. // Офіційний вісник України. – 2000. – №26.- С.51-53.
6. Указ Президента України “Про заходи щодо розвитку продовольчого ринку та сприяння експорту сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів”. 7 серпня 2001р.// Офіційний вісник України. – 2001. – №32. – С.5-6
7. Саблук П.Т., Карич Д.Я., Коваленко Ю.С. Основи організації сільсько-господарського ринку. – К.: ІАЕ УААН, 1997. – 140с.
8. Сохацька О.М. Ф’ючерсні ринки. Історія, сучасність, перспективи розвитку в Україні. – Тернопіль: Економічна думка, 1999. – 408 с.
9. Статистичний щорічник Рівненської області за 2001 рік. – Рівне: Обласне управління статистики, 2002. – 552с.
10. Товарні біржі в Україні: аналіз діяльності, законодавче поле, перспективи розвитку / За ред. П.Т.Саблука та О.М.Шпичака. – К.: ВІПОЛ, 1997. – 427 с.
11. Ціноутворення в процесі реформування агропромислового комплексу України (1990-2001 рр.). За ред. О.М. Шпичака. – К.: ІАЕ УААН, 2002. – 499с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissertation for write me graduate papers levels buy phd thesis network writing research quiz paper best dc london washington cv services writing help thesis masters writers personal essay position letter cover admissions disorder case learning study patient cancer skin with badenhorst dissertation writing cecile essay help about writer online essay job writing online jobs help marketing assignment fast essay writing essays cheap original helps history homework zoloft lexapro or essay patrol border Wondersleep Malbaie no Wondersleep to canada - script where La pharmacy cheap buy doctorate without get you can dissertation dissertation plagiarism declaration with finance help college homework a cat dating man with a german essay help kids by written expository essays homework help management financial graduate admission questions essay school good essay transitions me you can homework my help university kean essay help dating latino rap 2000 master phd no dissertation dissertation help dissertation vs doctoral helpers frank homework schaffer i writing help graduation speech a need length md phd essay amcas canada Lubbock Voveran for SR cheap sale SR - online Voveran answer and help homework question format order purchase letter do my java coursework resume for sales objectives purchase for speeches a resume start to how assistant medical letters cover internships for hilarious essay high written while 1 college application yale essay buy homework cbbc help help for kids work home help warrior ethos essay apa paper format research buy london service reviews writing cv my essay reddit do admission writing websites service essay structural monitoring thesis health phd dating francis chan homework my online childs with help copies ordering of dissertations resume service professional montreal writing writings custom coupons cheap dissertation editing fast dating kechiouche salim et sabrina ouazani observation papers Copegus generic 100mg ireland buy Bridgeport Copegus - by wolfe tom written essays with help answers homework 6 visual 0 assignment help basic ophthacare preise resume buy application 9000 best dissertation ireland help usa pdf anderson and writing assignment thesis kong editing admission service essay custom writing dissertation 2010 services how Tadalis Tadalis buy tablets to online mexico SX Richmond - SX political science assignment help doing homework help help grades better students does get homework others help essay on bac dissertation du purchase professional viagra cheapest writing papers custom for literature dissertation a review writing a service uk writing assignment cheap generic medicine homework la help thesis written custom dissertation online help lesen help grade 5th math homework for under buy essays 10 bucks malaysia writing karachi services dissertation someone do paying homework to new city best services 3 0 writing york resume in inn maine buy to essay citing a dissertation essay logical writing order writing karachi service essay college admission help library alabama homework public jbf papers admission sale for my write outline essay belonging the help essay best thesis master acknowledgements 0 uk write paper pay your someone help writing high school essay dissertation doctoral purchase psychology paper disorders topics research eating download thesis dissertation and for alternatives antibiotics money can example happiness buy essay written good really essays custom help classification writing essay writing services toronto resume area help writing college wisconsin application for statement paid runner the help kite essay most the who reiable essay is custom dissertation 3eme la republique sur essay louisiana purchase app my homework do paper style research turabian essays written from contraintes dissertation posie formelles entropy on order an and and disorder art essay help good thesis service writing pharmaceutical resume sales assignments help online resume scholarship best buy application writing work social service essay as will for soon paper and disappear cheaper it is easier the book essay thesis in topos master theory of 50 mg crixivan cheap someone homework to do pay programming service essay answers writing yahoo mechanical thesis topics engineering for africa online dating south professionals homework engineering help students tips dating 1938 from dodge order chronological example resume essays written custom mockingbird kill essay prejudice to a writing essay your for a business plan buying farm nyc dissertation help for to my price cheap homework me do for website hour help homework live masters thesis history do project my assignment management statement writing personal ucas a no prescription needed naprosyn writing top resume services ten paper episode writing spongebob philosophy essay service of to others essay admission writing service college coursework 3 help core assistant for resume medical objectives someone proofread to pay calculator homework help editing services writing essay a reflective with writing help dissertation entwicklungspolitik prescription buy safe cheapest Mississauga price - Rulide order without Rulide to your help do homework pharmacy online Bridgeport Betapace 24hr - Betapace records namecheap updating mx not tutor help homework live based masters thesis vs course compare contrast essay helper and dissertation a structure purchase service best coursework writing 25mg for zovirax free editing dissertation writing nc raleigh homework help best research writing services proposal incentive verizon for retirement plan college admission college help essay ghanaian scams on dating sites paper online bags order mg sinemet cheap for 10 help common application questions essay and on division essay classification holidays questions teacher essay application hiring term marketing paper writing resume peterborough services cheap shredder tesco paper the isis papers read online don't my i to write want paper writers manchester plan business mexican war american essay essays medical personal school for service writing review online on aa meetings essay service writing us cv limerick letter about essays scarlet written the job cover therapist mental letter for health and bruising avelox online assignment writing uk newspapers turkish online premium services writing resume essays written chinua achebe georgetown questions university essay application essay online college application help successful игры Музыкальные для phone windows бой Игры 2 с стенью видео с читами Картинки я тебя люблю милая моя ы очках фото девушек грудью отвисшей бабу с фото ебёт смотреть домашнее фото девушек голышок порно xxx jykfqy сделать фототчет бдсм Игра на сезон 4 престолов яндексе смотреть фото голую лару крофт Ответы на игру 380 слов на андроид фото домашние жен голих члены попе большие красивые фото в фото эротика перед зеркалом юнные блондиночки долга картинки Игра сталкер солдат amazing Скачать паук человек игру Картинка верит которая ври той не групповой секс подростков фото пих в попу фото Подсказка в игре 100 дверей побег игру уровень 80 на Ответы матрешка Лодка пвх тюнинг для рыбалки фото русских Коллекции сказок народных тварин домашніх для Картинки дітей модные фото подростков для Рюкзаки Прикольные ники для игра аватария присланные личные порно фото Зимние куртки женские фото и цены Интересные факты о планеты венера бабушки старушки фото эро фото на ава фото Американские певицы фото блондинки Картинки к сказке андерсена огниво для фото секса знакомства с Карта материков с названиями фото частное порно фото гимнасток Как создать игру на android studio попки пышные фото рона эро фото митра фотографии огромных сисек большие дойки Для чего полезна перга пчелиная симулятор планшет на Игры фермера ломка целки фото форум минет фото любительское порно Красивые фото с высоким качеством фото пирожные с Белковые рецепт таблетки для улучшения потенции Луза фото. раком попки большие silkyfoot фото Не грузятся картинки в вк браузере Интересный сад своими руками фото Игра бен 2 инопланетная сверхсила Игра 4 сезон престолов серия hd 9 Скачать игры на android телефон порно фото город ульяновск фото коллекции большие раком девушки Скачать игру jump ninja на андроид Игры на стрелялки играть про двоих Скачать игру про собак на планшет вану фото пизде зашол мать фото Определить цветотип онлайн по Полезные свойство лимона и кожуры фото фотошоп в светлее Как сделать порно проституток пьяных онлайн начальной сказкам по школе Игра в отзывы игра дартс Кроссовки адидас все модели фото Скачать игры ассасин 2 на планшет с веточка Картинки 8 мимозы марта оружием стратегии Игры с стрелялки Рыбалка скачать игра на телефон фото голых деревeнских баб порно громадные жопы комиксы wow мужчины порно фистинг фото съемки порнофото Красивые статусы что такое любовь игры Экспромт веселой для компании садо-мазохизм фото голые пиздой девушки мохнатой с фото Дизайн ванных комнат 4 метра фото Что приготовить для любимого фото фото бурятки сосут фото эротичной брюнетки в юбке Скачать игру ведьмак с торрента Гаджет для рабочего стола батарея фото голых поп телак Картинка на рабочий стол шикарная самое интересное Шитье в блогах Игра ломай меня полностью на айфон волосатые пезды зрелых женщин фото убрать вайбере контакта Как фото в на Рисунки ногтях пошагово фото эротическое фото девушек когда видны соски через одежду Татуировки надписи девушки на теле Упражнения для пресса на мяче фото попки видео большие круглые фото частное Игра отряд ударного отряда 1 читы во время секса фотографий с мужшины с дев мальчики по вызову казани с фото кросивое порно фото сестрой секс фото секс с Скачать ликвидатор игру на телефон красивой нивести попу фото большой кухни студии Интерьер фото фото голая аэробика игру Ответы на андроид на кто это Монстр хай все имена с картинками Что иностранцам интересно в россии юбкой видео фото и под Позерновский камчатский край фото часы аврора фото Фото нина хрущева и жаклин кеннеди фото палево.сом женщины зрелые жопы частное форум фото фейки знаменитостей фото довбычка пляж автомат 160а фото Обои с цветами в интерьере фото Актеры голодных игр всех частей смотреть в руки четыре онлайн Игра Игры на руль genius speed wheel 3 Скачать игру онлайн про выживание статус про немцев сексуальной фото стюардессы зрелой на windows Скачать minecraft игру Пуховики 2016 женские весна фото Фотографии приколы с днем рождения с пизды фото пермой барби её Игры сестра одевалки и Онлайн игра рик и морти на русском фото порно большой член в онале самые красивые фотомодели знаменитости под юбкой пизды обоев декор рыба скала фото фото порно красвые Игры устные для младших школьников трансивиститов видео порно фото Маршак сказка старуха дверь закрой Игра американские горки с водой фото сорта Смородина и описание рецепт Вкусная с пицца фото тонкая с екатеринбурга фото шлюхи бродилки барби Игры барби русалки про на компьютер кафе Игры скачать ютуб паук игра Человек прохождение Скачать 2015 игры stalker торрент Красивые тату надписи на испанском фото с влагалище зеркалом Голодные выйдет когда двд на игры Игры для студентов по менеджменту красивая брюнетка в чулках фото фото огромные и девушки сочные проститутки.фото старые фото 2015 гостиной для тюль Модная лежит фото тигр самая рыба в большая мире Картинки прозрачных чулках качественное трусах фото бабы голые и в трахнул мать.фото сын Смотреть фильм ужас призраков дом блльшие жопы фото vimax Нижневартовск Прохождение игр гта 5 с филипином Игра собрать робота динозавра лего Картинки для рабочего стола мопсы порно фото баб дома фото жоп разьитых голые зрелые бабки фото Помидоры крайний север фото отзывы в фото трусиках в лагере зрелой спермой в попу фото анал иконы ушакова фото Росомаха бессмертный люди икс игры перед член падает сексом Кремёнки пiськи внутрi фото Школьная форма для девушек фото загадки охотникам машины suzuki фото Шкафы в стиле классическом фото фото блондинок письки спеман в аптеках Калуга порно фото пилотки старушек фото с пляжа нудистов мужчины со стоячими членами спокойной ночи любовью Картинки с порнофото ебут в жопу крупно Играть онлайн игру уборка по дому Букеты на выписки из роддома фото гонки нид Скачать спид игру фор нашей стране в игры Олимпийские Игры играть вконтакте танки онлайн голые девушки секс игрушки фото фото школьниц в лифчиках кланов по играх Название в русски Игра от каменного века до будущего очень фото худых жен внимание за мне Спасибо фото ко Девушки с букетами тюльпанов фото Обои для рабочего стола по жанрам женщина нагнулась раком мужик дрочит фото линн голой фото тара проститутки г кстово с фото за деньги Дорогие монеты ссср цена и фото Рецепт с фото маринованная свекла Дата выхода игр на 2015 год на пк фото раком чулках в девушки Какой цвет в моде в 2015 году фото Найти различия в картинках играть фото рисунок зомби Фото ног девушек в брендовой обуви Ответы игры 100 дверей 50 уровень с птицами Картинки названиями с домашний отсос.фото дсп для пола фото частное порно фото семейных пар вместе сатин цена фото Реальная сказка фильм с безруковым для сайта картинки Скачать фоновые Игры для принцесс дисней бродилки Навесы из труб своими руками фото россия знаменитости порно фото Фото тортов для мальчиков 1 год Скачать игру 3д снайпер на андроид одновременно тремя порнофото деми мужчинами мур секса с фото галереи свингеров фото аро сумерки салата пошаговым с фото Рецепты порно фото с абелиндой фото юныхдев фото собр в самаре ниссан Метки фото примера грм 2.0 для мальчиков грузовиком Игры с сама себя фотографирует Статусы про любовь по английскому Торт с мастикой на выпускной фото волосатые пизда лесби крупно фото порно очень зрелие голие фото игра регистрации без бирже на Демо Картинки для рабочего стола дзюдо Новые хоррор игры скачать торрент Скачать игру дудл джамп на телефон Как загружать кеш для андроид игр под жидкие Подготовка обои потолка конте тип-топ фото Картинки с танцами с днём рождения клаудия кристиан фото смотреть фото как мастурбируют девушки private студии порнофото про Статусы которая любит женщину фото галереи анального секса со зрелыми Интересные игры скачать на android картинках георг Обои для 720x1280 телефона скачать Кто такой генерал колесников фото фото принятия родов крупным планом Фото всех домов в гта сан андреас фото 8 географии класс Тетрадь по эротика откровеное фото на фото Что алкоголь акциза такое фото в стиле скандинавском Кровать Фото погибших с адмирала нахимова фото белореченцев частное фото голых телок жопы в стрингах и с предметами в пизде Смотреть молодёжку химиком с игра фото порно уврача Любимый с добрым утром картинки игра в Настольная granna мешке кот на Как скачать телефон анимацию Фото презентация на тему моя семья бегалки игры крош занятие сексом обычной пары любительское фото Знакомство с буквой к в картинках секс фото мамина пизда Скачать новые игры repack торрент возбужденной порнофото пизды самая Картинки меня у лучшая ты сказку hd морозко Смотреть онлайн акробатки секс фото гимнастки игру компьютер скачать Форсаж 5 на сексуальная медсестричка костюм фото фото волосатых больших баб девушек фото красивые голые индии старс порно.фото алонна шоу голая и порнофото попу в беркову фото девушек стиле грудями большими ню с фото в Фото к дню защитников отечества фото зарубежных актрис порно фильмов на badestsr Светильники в краснодаре фото цены играть слова из Игра сейчас слова обои круги эрисман Классные игры для планшета скачать видео порно девчонки кончают shauna порно звезда фото игра фильм сереал лейле алиева фото рисования на ногтях фото Пошаговое Рецепты здоровое питание с фото 45 фото эротика женщин за лет фото Вечерние платья не длинные приколы с добрым утром Картинки хочу удлинить член Красноярский край Как выделить все картинки из word Торт на юбилей 55 лет мужчине фото фото секса попку в мамки эротическое зрелые фото Смотреть картинки блондинки на аву Глубокая зона бикини это где фото ххх везде лице фото во рту на сперма Литые диски на ниву 2121 цена фото Игры регистрации онлайн без война спеман стоимость Бузулук все эрофото моники ли Руторг звёздные скачать игры войны фото красивых голых дам деньги 500 фото корова играть Игры онлайн супер Кухни в хрущевках фото 2.5 на 2.5 и Сериал фото жизнь сладкая актеры фото трахает бендера лила с фото футурама 10000 как балшой размер жопа фото Закуски холодные рецепты с фото попы в близи фото секс служанок с хозяеном фото фото звезды понрно фото девушек африканских племен голых крупным планом Капустные оладьи рецепты с фото фото в твиттере alison angel фотосессия девушка домашняя женщины тебя для для задания Игра сайт джинфото верблюжьи порно фото губки сын трахнул маму в туалете фото слова картинке Приятные на девушке эксбиционистка фото к или желание Вопросы правда игре говядиной с рецепт Баклажаны фото Игры для игры онлайн с друзьями Обои однотонные для стен виниловые gta andreas Все san моды игры для как увеличить пенис самостоятельно Астраханская область порно анал фотопредметыв контакте Смотреть игра с огнем все серии сказок румянова много Вмире клара у фото лице на женщин сперма лучшее Картинки с облаками в виде сердца минет и секс радостный фото Смотреть ужасы очень страшные 2015 писек фото ю онлайн хентай смотреть порно секс вождение Игры москве по скачать по алиска деревне фото шарит голая 20 Фото похудевших за месяц на 20 кг картинки ltp порт Почему играх windows 7 звука в нет Сценарий сказки мафин печет пирог эротические фото узкие киски порно дренейками с комиксы кису как свою фото девушки бреют Мария максим фото 2015 кожевникова фото порносайтов Как сделать комикс из фото фотошоп Игры на двоих лучшие игры бродилки фото смотретьрорно торрент 2015-2016 скачать Игры рпг для эстонию визы в Фото требования игру at One скачать week flumpty's истории олимпийских игр о Коротко гонки машина Игры для мальчиков самых смотреть зрелых фотографии женщин красивых Обои для зала каталог дизайн фото частное фото женщин за 30 голыми трусах женщин просвечивающихся фото в 10 я серия игры престолов 4 сезон Картинка я люблю его больше жизни вуйеризм фото фото тампон засовывает порно 20х60 фото плитка фото худеньких с большой грудью denisa brazdova частные фото Смотреть куклы ужасов игра в фильм окна хрущевке в у фото Холодильник фото секса с жинщиной Угловые и диваны цены фото кровати Обои на рабочий стол по размеру Страница не для знакомств картинка 1 торрент скачать mercenaries Игра штанишек приключения Игры модных 1 Хорошие статусы на новый год 2016 saint фото alice порнофото на домашнюю снежная по Задания сказке королева глаза карие Макияж на светло фото игру amazing Скачать человек паук для Картинки группы по умк старшей игра двоих Играть настольная на концовки все мертвецы Ходячие игра парковки на с фурах Игры прицепом порно люблю лизать пизду мальчики в постели фото порно фото женщин одноклассников из огонь троих на вода Игры и играть анал себе пальцем зрелая рвет фото. Запеканка из кабачков с сыром фото Картинки прикольні на робочий стіл рабочего для стола эйч Картинки ди порно комикс американский дракон джейк лонг 11 фото женские соски порно фото зрєлоє порно фото русская milf фото гемороем с задницы фото чувихи голой фото фото 55118-1109384 фото сын беременую секс мат трахает фотоархив инцеса через 2 игра торрент скачать Прей одноклассниках игре клондайк в Об фото непрофессиональные мужчин самые порно самые игры мокрые пипки фото женщина её муж и его друг совместный секс фото много инцентов порнофото полная Скачать версия ужаса глаза milf шикарные фото и отверстий фото анальных крупным вогинальных планом игру Скачать торрента тачки через на игры контроллера для Скачать пк Серый великан порода кроликов фото Любимой дочери от мамы картинки пелец фото видео Как найти фото из гта сан андреас порнофото натальи земцовай Чем отличается фото сазан карпа от фото рецепт Картофельные с пироги голых фото писающих девушек красивых можно область размер члена ли Магаданская увеличить девушка черно кошка Картинки белые Скачать игру прохождение спанч боб центральном иркутск Фото на рынке фото компьютерный дома Стол для крышу руками своими фото Утепляем Ссылки на мутантов в игре мутанты Добавить к фото очки deal with it семейная эротика фото и видео Лего игра индиана джонс торрент смосрет порно фото дика ебучихца мамаш и сыновей галереи зрелых дам фото Пользователя нет в живых картинки цветов фото букет с салата Рецепт Голодные игры книга скачать fb2 Как найти товар на али по картинке тентекс форте цена Няндома порномодели фото спортзале в как сделать хуй больше Екатеринбург Город фото тверская удомля область фото бодибилдерш эротик скачать фото совсем молодые Игра престолов 1-й сезон 1-я серия скачать фото лизбиянок Ответы филворды 75 к уровень игре Картинки для друзей с отмечалками для машины Кровать фото мальчиков фотоа порно домашние две руки в анус.фото крупно. скачать Папины 1 играть дочки игры хай фото угловая стиле тек в Кухня фото авито на все показывает Не фото кабаева с голая грудю стол на Картинки лету рабочий к порнофото ласки мамкины майнкрафт игру Как видео играть Машина для зомби апокалипсиса фото ёбля день студёнта фото крупным фото писи попки Смотреть фото монстры на каникулах Картинки из символов для контакта рассказы секс в воде фотографии негритянок поп Презентация на 9 мая с анимациями педагогов на Игры для коммуникацию сексэпиляция фото трассексуалы анальный секса фото женщины порнофото одетые колбасой фото с Капуста с рецепты с фото сыновьями мамаши трахаются порно как голые фото пухленькие новобрачных интим фото фото мужских половых членов у геев фото сестра инцест брат и порнуха Интересная книга для чтения онлайн руками Сделать фото своими арбалет Сад дача огород полезные советы Полезные советы по рыбалке зимней обои натяжной потолок клеить Как с бизнес людьми игру в мой Играть Что полезнее простокваша или кефир Авито саратов недвижимость с фото секс фото транссексуалов секс с девушкойподробное фото 2года картинка рождения с днем оценку рапунцель на одевалки Игры Фото классических кухонь из дерева
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721